DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131"

Transkript

1 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 1

2 Adresa školy: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 Šrámkova Písek Ředitelka školy: Zástupce ředitelky: Jindřiška Kudrlová Oldřich Kubáček IČO: Telefon / fax: / Odloučená pracoviště: Nádražní 1032, Písek Komenského 4, Mirovice Komenského 238, Protivín Zřizovatel: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/ České Budějovice IČO:

3 Historie školy: Zakladatelem Hudební školy v Písku, 1. v Čechách, byl písecký ředitel kůru, skladatel a učitel Bohuslav Jeremiáš. V říjnu 1901 byla škola otevřena a 52 žáků bylo vyučováno ve hře na nástroj. Počet žáků se neustále zvyšoval a v roce 1961 byly vedle hudebního oboru zřízeny další dva obory výtvarný a literárně dramatický. Do stávající budovy se škola nastěhovala v roce 1961 s počtem žáků 514. Současný stav: Areál školy se skládá z hlavní budovy a 2 přilehlých areálů. Dále škola má 3 detašovaná pracoviště Písek, Mirovice, Protivín. Škola je velmi dobře a moderně vybavena. Učebny v minulých letech prošly modernizací a byly vybaveny novým nábytkem. Byly zakoupeny nové nástroje a při výuce předmětů jsou využívány ITC technologie. Pro práci žáků i pedagogů jsou k dispozici knihovny a notové archivy. Žáci používají 2 odborné učebny. Škola má vlastní internetové stránky a vydává čtvrtletně školní noviny. Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovně a dále byla pro ně zřízena počítačová třída s připojením na internet. Pracovníci školy mají svá přístupová hesla, svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou ovou schránku s adresou. Kvalitní kopírku a tiskárnu využívají pedagogové i žáci v kancelářích školy. Žáci a pedagogové výtvarného oboru využívají kopírku ve svých třídách. V současné době má škola 730 žáků ve třech oborech. Předpokládaný rozvoj školy: Cílový počet tříd: 45 - počet tříd pro výuku sólového nástroje: 35 - počet tříd pro výuku hudební nauky a přípravné hudební výchovy: 2 - počet tříd pro komorní a souborové předměty: 2 - počet tříd pro kolektivní předměty: 6 V budoucnu bychom chtěli otevřít Taneční obor, k tomu však potřebujeme dostatečné prostory, a to v podobě velkého tanečního sálu, šatny a sociálního zázemí. V tomto směru vedeme jednání jak s představiteli městského úřadu, tak s řediteli škol, kteří jsou v budovách majetku kraje. Vývoj vzdělání: Vzdělávací soustava v hudebních oborech v dnešní době plní své úkoly v podstatě jiných podmínkách. Společnost se zrychleně a komplexně rozvíjí, nástup moderních informačních technologií mění každodenní život všech. Škola musí tyto změny sledovat a pružně na ně reagovat. Musí připravovat adaptabilní jedince, kteří se budou umět v budoucnu uplatnit. Škola vyučuje ve třech uměleckých oborech - hudební obor, výtvarný obor a literárně dramatický obor. V Hudebním oboru se vyučují tyto předměty: Hra na klavír Hra na housle Hra na violu Hra na violoncello Hra na kontrabas Hra na akordeon 3

4 Hra na elektronické klávesové nástroje Hra na zobcovou flétnu (sopránová, altová, tenorová) Hra na flétnu Hra na klarinet Hra na saxofon Hra na trubku Hra na lesní roh Hra na bicí nástroje Hra na kytaru Hra na elektrickou kytaru Pěvecká hlasová výchova Sborový zpěv Komorní hra Souborová hra Smyčcový orchestr Hudební nauka Přípravná hudební výchova Ve Výtvarném oboru se vyučují tyto předměty: Plošná tvorba Prostorová tvorba Objektová a akční tvorba Výtvarná kultura V Literárně dramatickém oboru se vyučují tyto předměty: Dramatická průprava Dramatika a slovesnost Přednes Práce v souboru ZUŠ má vynikající výsledky dosahované žáky při přijímání na střední a vysoké školy uměleckého směru, v různých celostátních a mezinárodních soutěžích a dlouhodobě si tuto pozici drží. Základním bodem koncepce dalšího rozvoje je udržet tyto velmi dobré výsledky a dále je rozvíjet. Každoročně sledujeme úspěšnost našich absolventů. Našim cílem je tento trend dlouhodobě udržet. Koncepce rozvoje školy je založena na demokratickém řízení školy, na dobrovolném převzetí zodpovědnosti za sebe a svou práci, na stanovení si dlouhodobých i každoročních cílů, vedoucích ke zkvalitnění programu školy, na pestré nabídce studijních možností, na vytváření si postoje ke světu a na pochopení sebe sama a porozumění druhým. Tyto myšlenky zpracováváme ve školním vzdělávacím programu, který pilotujeme a od roku 2012 jej uvedeme do praxe. 4

5 Výchovně vzdělávací oblast Jak vědění ve společnosti narůstá, mění se i dostupnost uměleckých informací. Na druhou stranu hrozí zahlcení informacemi. A tak dnešní škola musí ve svém uměleckém vzdělávání měnit pořadí svých úkolů. Musí učit vytvářet postoje a získávat dovednosti a znalosti v uměleckých předmětech, učit poznávat, učit jednat, učit se žít a být. Je velmi důležité naučit se pracovat s informacemi, umět se v nich orientovat, třídit je a dokázat je uplatnit při řešení. Z těchto požadavků je třeba odvodit profil absolventa školy, který najde v životě uplatnění. Měl by být komunikativní, motivovaný k učení i k učení celoživotnímu, pracovat v týmu. Aby mohla škola takového studenta vychovat, musí si stanovit tyto cíle: - vedeme žáka ke správným návykům, rozvíjení vlastních uměleckých schopností a to vlastním příkladem, vhodnou volbou didaktických postupů s využitím i současných moderních metodických poznatků - pomocí vhodné motivace a to jak vnější tak vnitřní podporovat u žáka chuť umělecky tvořit (koncerty, návštěvy divadel, výstavy, vernisáže, poslech cd a zapojení multimédií ve výuce) - prostřednictvím vzájemné komunikace vedeme žáka k samostatnosti, k definování problémů, určení vlastního řešení a k následnému odstranění - pedagogicko uměleckým působením, systematickou a dlouhodobou výchovou a vlastním příkladem vedeme žáka k respektování pravidel daných školou, vzájemnému respektu, pomoci a spolehlivosti - zapojením žáka do společných uměleckých aktivit, formujeme jejich zodpovědnost za společné dílo a zároveň je vedeme ke společné úctě a respektování práce druhých - vedeme žáka k vzájemnému respektu a pomoci - všechny činnosti žáka v naší škole směřují k formování empatického člověka - zapojujeme žáka do činností souvisejících se současnou uměleckou tvorbou i s historickými tradicemi a tím vedeme žáka k úctě k uměleckým a kulturním hodnotám - zapojením žáka do folklórních a lidových souborů je motivujeme k uměleckým a kulturním tradicím nejen na Písecku a Prácheňsku - seznamujeme a vedeme žáka k vhodnému společenskému chování na různých kulturních akcích - mimooborová a meziročníková spolupráce (společná vystoupení více oborů, tvorba kulis pro LDO, vernisáže při výstavách VO, choreografie uměleckých souborů, dramaturgie koncertů) - žák dostává příležitost zapojit se do různých typů souborů a orchestrů, učí se společné kolektivní spolupráci a komunikaci - umožňujeme žákovi zahraniční spolupráci a tím získává širší přehled o kulturním dění v jiných zemích (výměnné pobyty, koncerty a projekty) 5

6 Důležitou podmínkou uvedených cílů je získávat ke studiu na ZUŠ kvalitní a motivované žáky, což chceme zajistit i nadále konáním talentových zkoušek. Oblast řízení, plánování a organizace Bez kvalitního a efektivního řízení si není možno představit rozvoj školy. Zahrnuje v sobě plánování, rozhodování, organizování a kontrolu. Všechny tyto složky musí být promyšlené a jasně formulované. Dále je třeba: - vytvořit podmínky a prostor pro aktivitu pracovníků, motivovat je a ocenit - umožnit pracovníkům podílet se na dalším rozvoji školy - stanovit jasná pravidla pro hodnocení a odměňování - určit povinnosti, zodpovědnost a kompetence, to kontrolovat a hodnotit - v práci školy využívat efektivní a odbornou práci předmětových komisí Je samozřejmé, že kvalitních výsledků lze dosáhnout pouze s kvalitními a spokojenými učiteli. Na ZUŠ je zkušený a stabilizovaný pedagogický sbor, který je ale potřeba doplňovat. Při výběru nových pedagogů preferovat uchazeče s tvůrčím způsobem výuky, ochotné věnovat se škole i nad rámec vyučovacích povinností a se snahou dále se vzdělávat. Za kvalitu výuky v jednotlivých předmětech uměleckých oborů zodpovídá vedoucí předmětových komisí. Předsedové předmětových komisí s vedením školy tvoří tzv. širší vedení školy a koordinují její chod na pravidelných poradách. Důležitou oblastí je další vzdělávání pracovníků a jejich odborný růst. Je třeba motivovat, Podporovat hodnotit další vzdělávání pracovníků. Výhodou je úroveň a znalosti, které mají pracovníci škol v oblasti informačních technologií. Tyto znalosti musíme rozvíjet, vyhledáváním kvalitních školení, konferencí a seminářů, které nabízejí instituce a organizace pro celoživotní vzdělávání. Spolupráce s Jihočeským krajem a městem Písek Při spolupráci je potřeba se zaměřit na tyto oblasti: - vytvářet rovnocenné partnerské vztahy a vzájemnou konzultací nacházet řešení problémů, které se vyskytnou - spolupráce s organizacemi a institucemi, které svojí činností mohou ovlivňovat činnost školy - hledat i nové formy spolupráce Spolupráce s rodiči a veřejností Rodiče se žáky jsou zákazníky každé školy, a proto je důležitá úzká spolupráce vedení školy, pedagogů s rodiči nejen při řešení problémů, ale i při vytváření dalších plánů pro rozvoj školy. Nezastupitelné místo má škola v životě města i v celém systému výchovně vzdělávacích institucí. Zde je důležité navázat vztahy aktivní spolupráce a nabídnout pomoc při zpracování prezentačních materiálů a kulturních programů. Chceme-li zvýšit prestiž uměleckého vzdělávání a tím i učitelského povolání, musíme školu veřejně přiblížit a otevřít. Je potřeba prostřednictvím médií soustavně informovat veřejnost o činnosti školy a úspěších jejich studentů a tyto informace také zveřejňovat na webových stránkách školy. Vztah veřejnosti ke škole, kterou důvěrně zná, je úplně jiný, než k pouhé budově se zavřenými dveřmi. 6

7 Materiálně technické zabezpečení školy Do současné budovy se škola nastěhovala v roce 1961, během těchto let až do současnosti došlo k několika rekonstrukcím. Ze sklepních prostor byly vybudovány učebny, byt pro školníka byl upraven pro Literárně dramatický obor a zázemí učitelů. V půdních prostorách byl vybudován malířský ateliér pro Výtvarný obor, který později byl upraven na třídy pro výuku sólových nástrojů a sborového zpěvu. Venkovní areál používá škola pro konání koncertů a jiných akcí. Vyučující mohou také dle potřeby využívat 2 multimediální učebny, ve škole je zaveden internet. Pedagogům slouží učitelská knihovna a sbírky notových materiálů. Nevýhodou je, že prostředky ICT rychle zastarávají, dle našich finančních prostředků chceme udržet toto zařízení na vyhovující úrovni, abychom mohli používat a využívat velké možnosti ICT při organizaci výuky, při ukládání informací o vyučovacích hodinách v některých předmětech a o klasifikaci žáků. Tyto informace jsou k dispozici učitelům a vedení školy. Financování školy Základním zdrojem financování školy je a i v budoucnu bude normativ přidělovaný ze státního rozpočtu. Dalším zdrojem financování školy je úplata, kterou škola vybírá od zákonných zástupců žáků. Zároveň je potřeba vyhledávat další možnosti různých forem doplňkové činnosti ke zlepšení ekonomické situace školy. Trendem současné doby je především grantová podpora projektů. Na úrovni České republiky se podporou ZUŠ zabývá především MŠMT. Ale existují i možnosti zapojení do dalších projektů. Zvýšení příjmu školy zajišťujeme i pronájmem nástrojů a učeben školy. Všechny mzdové nástroje chceme využívat k pozitivní motivaci pracovníků a pravidelně informovat pracovníky o závažných skutečnostech týkajících se školy a o pravidlech financování. Osobní příplatky a odměny je třeba přidělovat především za činnosti nad rámec běžných povinností přispívajících k dosažení cílů uváděných v této koncepci. Za jednorázové akce odměnu, za činnost trvalejšího charakteru osobní příplatek. Je třeba ocenit využívání netradičních efektivních metod výuky, vedení různých souborů a orchestrů, příprava žáků na různé soutěže, vedení předmětových komisí, činnost zvyšující prestiž školy. Závěr V předkládaném materiálu jsou uvedeny principy, ze kterých by moderní současná ZUŠ měla vycházet při svém rozvoji. Analýza stavu vychází z dokumentu o škole, veřejně publikovaných zdrojů (evaluace školy, umístění v celostátních a mezinárodních soutěžích, webové stránky školy, články v novinách), z rozhovorů s učiteli, pracovníky školy a rodiči žáků. Dle těchto informací je ZUŠ na velmi dobré úrovni a v budoucím vývoji je třeba navázat na tento stav a udržet vysoký kredit základní umělecké školy. 7

Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM. Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389

Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM. Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389 Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389 Obsah 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2.0 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 Počet oborů,

Více

Základní školy u Říčanského lesa,

Základní školy u Říčanského lesa, KONCEPCE ROZVOJE Základní školy u Říčanského lesa, Školní2400/4, Říčany, okres Praha-východ Zpracoval: Mgr. Daniel Kohout Říčany, listopad 2009 Obsah: strana Úvod... 1 1. Oblast personální... 1 2. Oblast

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS 1084/10 S. Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS 1084/10 S. Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS 1084/10 S Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Adresa: Vašátkova 343 Identifikátor: 600 052 401 IČ: 43751270

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS 257/10 S. Základní umělecká škola, Poděbrady, Školní 556

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS 257/10 S. Základní umělecká škola, Poděbrady, Školní 556 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS 257/10 S Základní umělecká škola, Poděbrady, Školní 556 Adresa: Školní 556, 290 01 Poděbrady Identifikátor: 600 002 284

Více

Školní vzdělávací program. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro gymnáziální vzdělávání Tradice, kvalita, budoucnost Verze 1 (pracovní verze) z 01. 09. 2009 Platnost

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Sebranice, okres Blansko, příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Koncepce rozvoje školy má formu písemného vhodně strukturovaného dokumentu, jehož obsah vychází

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2007/2008 OSNOVA 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika základní umělecké školy 3) Údaje o pracovnících

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola v Železném Brodě příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY příspěvkové organizace,

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY pod MILEŠOVKOU okres Teplice, příspěvková organizace Spolu to zvládneme Základní škola

Více

Školní vzdělávací program. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tradice, kvalita, budoucnost, č.j.:1206/2007 Verze 1. z 01. 09. 2007 Platnost

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 IČ 00851167. Školní vzdělávací program

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 IČ 00851167. Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 IČ 00851167 Školní vzdělávací program Obchodník 1 Varianta A-n Naše zboží: znalost a kompetence

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: osmiletý a čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZV platnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZV platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro víceleté gymnázium nižší stupeň (zpracovaný podle RVP ZV) prima kvarta Gymnázium Uherské Hradiště Velehradská třída 218 Uherské

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV)

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV) Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP GV) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více