Příklad dobré praxe. Mezinárodní projekt ENO propojení školy a života. Anotace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklad dobré praxe. Mezinárodní projekt ENO propojení školy a života. Anotace"

Transkript

1 Příklad dobré praxe Mezinárodní projekt ENO propojení školy a života Anotace Mezinárodní projekt ENO (Environment Online) je na ZŠ Vrané nad Vltavou již 5 let nabízen jako povinně-volitelný předmět v 8.ročníku. Jeho princip spočívá v tom, že žáci během roku zpracovávají úkoly ze 4 témat týkajících se životního prostředí a mezilidských vztahů (The Place We Live In; This Is Our Nature; The Way We Lead Our Lives; This Is Our Culture) a shrnutí a závěry nich se elektronicky posílají do ústředí projektu ve Finsku, odkud jsou k dispozici prostřednictvím webových stránek všem potencionálním zájemcům. Součástí projektu je i řada doprovodných soutěží a aktivit. ENO propojuje poznatky z řady vzdělávacích oblastí (Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Informační a komunikační technologie, Umění a kultura) a dává je do souvislostí a kontextu. Náměty a jejich realizací pomáhá projekt ENO k posilování a k rozvoji řady klíčových kompetencí - řešení problémových situací a kreativita, schopnost komunikace a kooperace, práce s informacemi, Projekt integruje řadu témat z těchto průřezových témat: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova, Multikulturní výchova a Mediální výchova. Kontext Základní škola ve Vraném nad Vltavou je úplnou základní školou a současně také spádovou školou pro děti z okolních vesnic. Kapacita školy je 295 žáků, v průměru se počet žáků denního studia pohybuje kolem 280. Vyučuje se ve dvou poměrně od sebe vzdálených budovách. 1. stupeň je v budově postavené již v roce 1819 a 2. stupeň v budově postavené v r Prostory, ale i vybavení školy jsou již na dnešní dobu nedostačující. Chybí specializované učebny, např. jazykové, chemické, tělocvična, školní aula. O školní pozemky jsme přišli v restituci. Rovněž školní dílna je v nevyhovujících prostorách. Větší prostory by byly také potřeba pro školní družinu. Na 2. stupni máme 2 počítačové učebny, které jsou navzájem propojené do sítě - stará počítačová pracovna je vybavena 12 počítači, nová multimediální pracovna je vybavena 24 žákovskými počítači, interaktivní tabulí, dataprojektorem a videem, škola má k dispozici ještě jeden přenosný dataprojektor. V blízké budoucnosti se počítá s rekonstrukcí školy a s přístavbou. Socio-kulturní zázemí žactva je velice pestré. Jsou zde jednak děti ze sociálně slabých rodin (rodiče dříve pracovali v papírnách, které jsou ale již zrušeny), jednak děti z vilového satelitního městečka, které ve Vraném vzniká stejně jako v dalších

2 obcích ležících těsně za hranicí velkého města (u nás Prahy). Pomyslné nůžky mají do budoucna tendenci se dále rozevírat. Socio-kulturní složení žáků nemělo zásadní vliv pro utváření předmětu ENO, ale ovlivňuje průběh samotné výuky (žáci mají rozdílnou startovací dráhu z hlediska úrovně vstupních znalostí, postojů i kompetencí). Škola má dlouholetou tradici s realizací různých mezinárodních projektů (GLOBE, ENO, Life to water, communities to life, Internet spojuje generace, ), které vedly k rozvoji důležitých schopností a kompetencí u těch žáků, kteří se do nich zapojují samostatnost, schopnost spolupracovat, komunikovat, pracovat systematicky a odpovědně. Východiska K projektu ENO jsme se jako škola dostali poměrně zajímavým způsobem. Při práci v mezinárodním projektu Globe jsme oslovovali v rámci posilování jazykové vybavenosti a rozvoje multikulturních vztahů školy z různých států světa např. Austrálie, Thajsko, Finsko a USA Havajské ostrovy. Jedna finská škola nám odpověděla, že je sice zapojena do projektu Globe, ale kromě toho koordinuje další mezinárodní projekt ENO. Ptala se nás, zda máme zájem se do tohoto projektu jako první škola z České republiky také zapojit. Je pochopitelné, že jsme tuto šanci okamžitě přijali. To bylo v roce Dva roky jsme pak pracovali v tomto projektu jako jediní Češi, ve školním roce se přidaly ještě dvě další instituce jedna škola a jeden DDM. Velice důležitou podmínkou pro realizaci projektu je počítačová pracovna s kvalitním připojením na internet. V prvních letech našeho zapojení se do projektu jsme se splněním této podmínky měli problémy, což nás limitovalo v kvalitě práce. Naše úsilí tedy cíleně směřovalo k vylepšení tohoto stavu a i díky tomu se nám podařilo vytvořit ve škole druhou počítačovou pracovnu s kvalitně fungujícím síťovým propojením a s rychlým připojením na internet. Důležitá je připravenost a ochota pedagogů pracovat v tomto netradičním předmětu kromě jazykové vybavenosti potřebuje pedagog schopnost využívat netradiční metody práce a schopnost motivovat žáky, protože na jejich aktivitě závisí úspěšnost projektu. Na naší škole se výrazněji do projektu zapojili 3 učitelé, někteří další se připojují při řešení dílčích konkrétních úkolů. V prvních letech jsme měli projekt ENO zařazen do vyučování jako povinněvolitelný předmět s názvem Anglická konverzace (což přesně neodpovídalo jeho obsahu), teprve se vznikem našeho Školního vzdělávacího programu jsme si mohli dovolit zařadit projekt do školních osnov pod názvem Projekt ENO, s tím, že je určen žákům 8.ročníku s časovou dotací 2 hodiny 1x za 14 dní. Velká část práce ale spočíván v aktivitách žáků mimo vlastní výuku příprava, získávání podkladů, zajišťování věcí,

3 Cíle Mezi hlavní cíle patří - zdokonalování se v anglickém jazyce z hlediska jeho praktického využití - zdokonalování se v práci s ICT technikou rozvíjení schopnosti zpracovávat materiály v kancelářských programech, ukládat obrázky, komunikovat formou chatu, hledat informace, - naplňování hlavně následujících obecných cílů základního vzdělávání: podněcování žáků k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vedení žáků k všestranné a účinné komunikaci rozvíjení u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých vytváření u žáků potřeby projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě vedení žáků k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi - rozvíjení řady klíčových kompetencí: kompetence k učení (plánování, práce s informacemi, propojení poznatků do širších celků, pozorování a experimenty, ) kompetence k řešení problémů (přemýšlení o problému a plánování způsobů jeho řešení, práce s informacemi, samostatnost) kompetence komunikativní (vyjadřování myšlenek a názorů, aktivní naslouchání, využívání informačních a komunikačních) kompetence sociální a personální (efektivní spolupráce ve skupině) kompetence občanské (chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy) - rozvíjení dovedností vyžadovaných v rámci vzdělávacích oblastí Člověk a společnost Člověk a příroda Informační a komunikační technologie Umění a kultura Jazyk a jazyková komunikace v dílčích krocích zasahovat i do vzdělávacích oblastí ostatních a tím přispívat k jejich propojení a integraci - svým širokým záběrem výraznější zasahování do integrace většiny průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova Multikulturní výchova Mediální výchova

4 Realizace (postupy a metody) a. Časový harmonogram Únor Škola musí projevit zájem pracovat na projektu ENO v následujícím školním roce a podat prostřednictvím webových stránek projektu svou přihlášku, ve které je třeba vyplnit velké množství údajů (technické vybavení školy, časové možnosti žáků a učitelů, ). Doporučujeme se proto nejdříve připravit nanečisto a teprve poté přihlášku vyplnit. Květen Přibližně v květnu je na webových stránkách k nalezení informace o tom, zda škola byla či nebyla do projektu přijata. Z počátku jsme byli jedinou školou v České republice, která byla do projektu ENO zapojena, v dalších letech přibyli další čeští účastníci. Červen nebo září Na konci starého či na začátku nového školního roku probíhá zápis žáků do povinněvolitelných předmětů, mezi které patří i projekt ENO. Pro co nejvyšší kvalitu práce na projektu a maximální možný přínos pro žáky je samozřejmě nejlepší, odpovídá-li počet žáků stanovenému minimu pro skupinu povinně-volitelného předmětu. Září Rozjezd projektu, seznámení žáků s principy a postupy práce, s webovými stránkami projektu, vytvoření a odsouhlasení pravidel práce. Žáci i učitelé se musí elektronickou poštou zaregistrovat, aby mohli následně obdržet od koordinátorů projektu svá přístupová jména a hesla. 21. září - Mezinárodní den míru a Tree planting day První velkou společnou a zároveň také jakousi seznamovací akcí všech škol zapojených do projektu ENO je společné sázení stromu u příležitosti Mezinárodního dne míru. Úkolem žáků je vybrat strom, který chtějí zasadit, najít a zajistit místo pro vysazení, sehnat strom samotný, vykopat potřebnou jámu, pozvat hosty (školní, obecní, ministerské, ), připravit pro ně pohoštění, zajistit náležitou propagaci akce nejen ve škole, ale i v obci (v lepším případě ještě dále), připravit si slavností projevy v českém i anglickém jazyce. Strom se sází v pravé poledne místního času a postupuje tak všemi zapojenými státy od východu až na západ. Jako první sází na Novém Zélandu, poslední pak západní pobřeží Ameriky. Po slavnostním ceremoniálu žáci pokračují ve škole. Dávají dohromady veškeré materiály pro společné Global newspaper, chatují se žáky ostatních škol, vyměňují si své zážitky, zkušenosti a nabyté dovednosti čtvrtletí Každé čtvrtletí školního roku je naplněno prací na jednom ze čtyř hlavních témat. Každé téma se dále dělí na několik podtémat. S aktivitami pro jednotlivá podtémata se žáci seznamují skrz internet a rozhodují co, kdy a jak zpracují. Po splnění úkolu následuje shrnutí a umístění prezentací na internet. Ze všech došlých výsledků je potom koordinátory projektu vytvořen Global newspaper. Takovéto společné noviny mohou být využívány v řadě dalších předmětů vyučovaných na škole, neboť obsahují

5 řadu zajímavých zjištění a informací (AJ, GV, Z, Př, OV, HV, VV, ČJ, ), nejen v rámci projektu ENO. Žáci tak získávají zpětnou vazbu, zjišťují, jak pracovali ostatní týmy, mohou zjistit, že odvedli velký kus práce a zároveň se nechat inspirovat pracemi ostatních. Velmi často bývají k jednotlivým tématům vyhlašovány nejrůznější soutěže výtvarné, literární, apod. I jejich výsledky jsou pak uveřejněny na webových stránkách projektu. Součástí evaluace jednotlivých témat jsou žákovské i učitelské chaty. V určený den a hodinu spolu mohou jednotlivé ENO týmy z nejrůznějších částí světa (nejlépe však na stejném nebo blízkém poledníku) on-line komunikovat prostřednictvím chatu, případně (je-li škola vybavena) také za pomoci webové kamery. V minulých letech bývaly tyto chaty častější a my si myslíme, že to bylo pro žáky zajímavější a zábavnější. V každém případě zde musí využívat velmi bezprostřední angličtinu a zjišťují, že to jde. Navíc vidí podobné nedostatky i u ostatních a to pozdvihuje jejich jazykové sebevědomí. Jednou za dva roky se koná celosvětová ENO konference v některém ze zúčastněných států. Naše škola se zúčastnila takové konference ve Finsku. Dva žáci spolu s učitelem strávili týden v zahraničí, kde měli možnost ověřit si schopnost dorozumět se anglicky, seznamovali s dalšími účastníky, navazovali kontakty, získávali nové zkušenosti, Náklady na ubytování, stravu a program jsou hrazeny z prostředků projektu, účastníci si musí zajistit finanční prostředky na dopravu tam a zpět. To může být často problém, z tohoto důvodu jsme se například nemohli zúčastnit konference konané v Jihoafrické republice. 1. tématický okruh The Place We Live In V tomto okruhu zjišťují žáci na základě podtémat nejrůznější informace o místě, kde žijí a o svém okolí. Zároveň se dozvídají velké množství zajímavých informací ze světa, což bývá často dost šokující. V loňském školním roce bylo toto téma specifikováno jako Žáci zjišťovali informace o své obci v padesátileté historii z nejrůznějších hledisek a porovnávali se současností. Pozvali si pamětnici - starou paní učitelku a vedli s ní připravený a následně improvizovaný rozhovor, v průběhu kterého měli za úkol zjistit řadu informací (od zájmů tehdejší teenagerů do infrastrukturu). Sháněli historické fotografie, obecní kroniky, zpovídali babičky, dědečky. Současně zapojili svou fantazii a pokoušeli se představit si svou obec za padesát let formou esejí, výtvarných prací. V minulých letech jsme pracovali na tématech moje třída, můj domov, moje škola,. 2. tématický okruh This Is Our Nature Zkoumat přírodu České republiky i nejbližšího okolí z různých hledisek je druhým tématem školního roku. Pro nás to znamenalo podtéma Jako ryba ve vodě. Zjišťovali jsme, jaké jsou naše původní druhy, jaké jsou ohrožené, které k nám byly dovezeny. Opět jsme si do školy pozvali místního odborníka, kterého žáci zpovídali. Na závěr jsme se vypravili rybařit na Vltavu. Ti z ENO týmu, kteří vlastnili rybářský lístek byli pověřeni samotným rybolovem, ostatním byly přiděleny pomocné úkoly. Na poslední chvíli se nám i jeden úlovek zadařil a my jsme chytili a následně pustili pstruha duhového. Velmi populární byla v minulosti témata lesa co v nich roste, jak se dají využít, co je ohrožuje,.

6 3. čtvrtletí The Way We Lead Our Lives Ve třetím tématu se zajíme o to, jakým způsobem žijeme. Tentokrát na nás čekalo zkoumání ekologické stopy. Samozřejmě že samotnému měření předcházela důkladná teoretická příprava s řadou praktických pokusů (jablko jako zeměkoule a miniaturní kousek jeho slupky jako plocha, kterou je možné obývat lidmi). Také jsme zjišťovali, jak je na tom s úsporami naše škola a hledali způsoby snížení její ekologické stopy. K samotnému výpočtu své vlastní ekologické stopy jsme použili osvědčených webových stránek Velkým problémem byla pro řadu z nás informace o rozloze bydlení, ale také např. informace o tom, zda konzumujeme místní či naopak dovážené výrobky. Mnozí byli překvapeni výší své ekostopy a proto jsme společně vymýšleli, jak ji snížit. 4. čtvrtletí This Is Our Culture V posledním tématu tohoto roku nás čekal tanec. Zjišťovali jsme, jaké jsou tradiční české tance, hledali informace. Žáci si sehnali výborného tanečního mistra, kterého pozvali přímo do školy a v rámci projektu jsme pak trénovali polku. Bylo vidět, že trocha tréninku v kulturním a estetickém projevu přišla mnoha žákům vhod. Samozřejmě, že jsme naše snažení dokumentovali a poté jej ve formě videa dali k dispozici ostatním týmům. I my jsme pak se zaujetím sledovali tance zejména pro nás exotických zemí. Zkušenosti již máme s lidovými písněmi, recepty tradičních jídel, výrobou hudebních nástrojů (dobrý příklad spolupráce ve škole). b. Role účastníků Pedagogové učitel, který vede tento projekt - musí se jednat o osobnost, která je schopna žáky zaujmout, povzbudit, vést i dát volnost a tolerovat vlastní žákovské aktivity a nápady; - musí vést žáky při práci tak, aby byly v co největší možné míře rozvíjeny výše uvedené klíčové kompetence a byly naplněny cíle předmětu; - musí to být člověk schopný partnerského přístupu k žákům; - musí se jednat o člověka, který je ochoten obětovat velké množství času přípravám metod a organizace práce, ové korespondenci s koordinátory projektu ve Finsku a učitelským chatům ; - v neposlední řadě musí samozřejmě umět komunikovat anglicky; - musí být schopen spolupracovat s ostatními členy učitelského sboru a nabízet doprovodné aktivity i pro další žáky školy v jednotlivých předmětech ostatní pedagogové - sledovat výstupy z projektu tak, aby byli schopni sami nabízet možnosti spolupráce na jednotlivých aktivitách Žáci žáci přímo zapojeni do projektu - musí mít zájem se do projektu plně zapojit s vědomím, že se jedná o netradiční a velmi originální předmět, který bude vyžadovat jiné formy a metody práce, než na jaké byli zvyklí - musí si být vědomi svého dílu odpovědnosti pro společný úspěch, neboť jejich selhání může mít za následek selhání práce celého týmu

7 ostatní žáci - očekává se občasné zapojení se do projektu při pomocných pracích a využívání informací na webových stránkách projektu v dalších předmětech i pro své další vzdělávání Veřejnost Sponzoři je informována o aktivitách ENO týmu a výstupech z projektu prostřednictvím vývěsek, nástěnek, happeningových akcí jsou informováni o aktivitách, rozhodují se o možnosti spoluúčasti na projektu c. Metody práce Při práci na projektu ENO jsou uplatňovány nejčastěji tyto metody práce: Seznamování s tématy, úkoly - samostatná práce či práce ve dvojicích s počítačem, vyhledávání potřebných informací, jejich překlad do češtiny - pro výběr nejlepších možných řešení daného problému používány metody brainstormingu, prezentace vlastních nápadů a jejich obhajoba před ostatními žáky, skupinová práce Příprava a plnění úkolů - nejčastěji skupinová práce, kdy každý tým plní dílčí část úkolu, na jehož kvalitním a včasném splnění závisí úspěch všech ostatních (sázení stromu kopáči, zajištění pozemku pro vysazení, stromu, pozvání hostů z jednotlivých institucí, výroba pohoštění, příprava slavnostních projevů v angličtině i češtině, ; výběr tradičních českých tanců, zajištění hudby, pozvání tanečního mistra, ) - shánění informací z nejrůznějších zdrojů Zpracování výstupů a hodnocení - práce samostatná, ve dvojicích i skupinová; prezentace na nástěnky, do vývěsek, hlášení do školního rozhlasu, výstava prací - zpracování výstupů a hodnocení v elektronické podobě na stránkách projektu tvorba a vkládání textů, fotografií, videa - chatování s žáky z ostatních škol na světě o vzájemných zkušenostech, přínosech, apod. Zpětná vazba prostřednictvím internetu seznámení s výstupy ostatních ENO týmů, získání dalších možností práce, sebehodnocení vlastní úspěšnosti a použitých postupů a metod práce

8 d. prostory pro práci na projektu Z velké části probíhá projekt v multimediální pracovně, kde mají žáci přístup k internetu, prostřednictvím interaktivní tabule mohou seznamovat ostatní se svými myšlenkami a náměty, na webových stránkách projektu zjišťují informace potřebné k plnění zadávaných aktivit, tvoří a ukládají své prezentace, chatují, Pro plnění jednotlivých úkolů jsou využívány další adekvátní prostory školní hala pro národní tance, volné prostranství mimo školu pro sázení stromu, řeka pro chytání ryb, školní kuchyňka pro přípravu pohoštění pro hosty, výrobu národních pokrmů, školní dílna pro výrobu hudebních nástrojů, e. odlišnost projektu ENO od běžné praxe Na rozdíl od tradičních předmětů je v projektu ENO u žáků podporován a umožněn rozvoj většiny klíčových kompetencí a naplňováno velké množství obecných cílů základního vzdělávání. Díky širokému záběru čtyř hlavních témat jsou do projektu integrována téměř všechna průřezová témata. Žáci vidí smysl ve výuce angličtiny, neboť bez ní by nemohli v projektu pracovat a sami zjišťují, o co všechno by tak přišli. Významný je i rozvoj schopností pracovat s ICT na smysluplných příkladech, kdy se žáci neučí pouze bezmyšlenkovitě ovládat jednotlivé programy. Využité zdroje a pomůcky a způsob jejich využití Pro práci na projektu ENO není zapotřebí téměř žádných finančních prostředků, neboť žáci využívají pomůcek standardně poskytovaných školou (multimediální pracovna, připojení k internetu, ostatní odborné učebny a jejich pomůcky, atd.) Pouze v případě, že se jedná o aktivitu typu sázení stromu, je nutné určité finanční prostředky zajistit. V největší možné míře se snažíme o to, aby se o získání peněz pokusili sami žáci a zatím se nám to daří stromky získávají od různých sponzorů, místa pro vysazení zajišťují také bez potíží. Drobné výdaje např. na pohoštění hostů jsou hrazeny ze školního rozpočtu. Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe Projekt ENO si klade za úkol naplnění tří hlavních cílů. Výsledky projektu naznačují, že byly všechny splněny na velmi vysoké úrovni. zdokonalování se v anglickém jazyce z hlediska jeho praktického využití Žáci museli být neustále připraveni reagovat na pokyny v anglickém jazyce od učitele, na pokyny prostřednictvím webových stránek při přípravě a plánování jednotlivých úkolů a zejména bezprostředně reagovat při chatech. Nebyla až tak důležitá gramatická správnost jako schopnost porozumět a kreativně odpovídat na kladené dotazy. Žáci si velmi pozdvihli své jazykové sebevědomí, naučili se nepřekládat české věty slovo po slově do angličtiny, ale učili se v jazyce myslet, což je největším přínosem pro jejich budoucí život. zdokonalování se v práci s ICT technikou rozvíjení schopnosti zpracovávat materiály v kancelářských programech, ukládat obrázky, komunikovat formou chatu, hledat informace,

9 Žáci využívali nezbytné programy, učili se zaznamenávat podstatné věci bez ohledu na grafickou dokonalost a zdržování se zbytečnými ozdobami v textu typu WordArtu apod., neboť ty neměly v tomto případě žádný význam s výjimkou toho, že zdržovaly od práce. Velmi často využívali vztahy mezi jednotlivými programy, vkládali do svých prezentací obrázky, videa, Zdokonalili se ve schopnosti vyhledávat a třídit informace na podstatné a zbytečné. naplňování následujících obecných cílů základního vzdělávání : o žáci byli permanentně podněcováni k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů o žáci byli vedeni k všestranné a účinné komunikaci o u žáků byla rozvíjena schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých o u žáků byly vytvářeny potřeby projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě o žáci byli vedeni k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učili se žít společně s ostatními lidmi Shrnutí a zhodnocení celkové kvality příkladu dobré praxe Klíčové kompetence, které byly projektem ENO podporovány: a. Kompetence k učení Při přípravě k plnění úkolů se žáci učili využívat nejrůznějších způsobů a metod práce, plánovali a organizovali. Zjišťovali, které strategie jsou účinné a které ne. Velmi často vyhledávali velké množství informací a učili se je třídit na potřebné a nadbytečné, případně zcela nesmyslené či dokonce lživé. Následně je používali při práci na jednotlivých aktivitách. Zcela určitě přispěl projekt se schopnosti žáků využívat nabyté kompetence v oblasti učení v praktickém životě. b. Kompetence k řešení problémů V průběhu realizace jednotlivých úkolů byli žáci nuceni překonávat těžkosti, problémy, hledat nové způsoby řešení. Ne vždy byl původní plán či myšlenka realizovatelný a tak nezbývalo než se s tím smířit a začít třeba znovu od začátku. c. Kompetence komunikativní Při prezentaci vlastní tvorby, výsledků práce apod. se žáci učili formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory. Současně bylo třeba naslouchat názorům ostatním a minimálně je respektovat. Velmi často se jednotlivé skupiny ve svých názorech rozcházely a pak přicházely na řadu obhajoby své práce a myšlenek. Při výměně názorů s žáky ostatních škol bylo zapotřebí uplatnit porozumění otázkám a následně na ně sice bezprostředně, ale kvalitně reagovat. d. Kompetence sociální a personální Práce ve skupině byla jednou z nejčastěji používaných metod práce a je třeba poznamenat, že se v podstatě všichni žáci v této dovednosti výrazně zdokonalili. Ať už se jednalo o vztahy mezi žáky samotnými nebo mezi žáky a učitelem byla atmosféra v týmu tvůrčí, příjemná, přispívala k upevňování dobrých mezilidských

10 vztahů a ohleduplnosti. Žáci měli možnost posílit kvalitu svého přínosu pro práci a fungování celé skupiny. e. Kompetence občanské Díky komunikaci s žáky z celého světa měli žáci příležitost rozvíjet své dovednosti v oblasti respektování přesvědčení druhých lidí, vnímání jejich hodnot. Na základě obsahu jednotlivých témat se u žáků rozvíjelo chápání ekologických souvislostí a environmentální problematiky. f. Kompetence pracovní Jsme přesvědčeni, že jednotlivé aktivity a práce žáků na nich významnou měrou přispěly k rozhodování o budoucím životě a profesním zaměření. Průřezová témata, která byla v projektu ENO uplatněna: a. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech V závislosti na jednotlivých tématických celcích měli žáci často možnost pohlížet na Evropu či svět se zájmem a rozšířit si tak své povědomí o jejich problémech či úspěších. b. Multikulturní výchova Při zpracování všech témat a následným rozborům prezentací žáků z celého světa se ve velké míře uplatňovala multikulturalita, lidské vztahy, sociální smír, solidarita. c. Environmentální výchova Problematika životního prostředí byla zkoumána a probírána ze všech směrů ve všech tématech projektu. d. Mediální výchova Žáci pravidelně vytvářeli nejrůznější mediální sdělení pro propagaci či prezentaci výsledků své práce. Žáci byli již před výběrem tohoto povinně-volitelného předmětu seznámeni s požadavky, které na ně budou při jeho realizaci kladeny. Z tohoto důvodu se do projektu zapsali skutečně ti žáci, kteří splňovali základní podmínky (anglická konverzace, netradiční aktivity a pracovní metody, odpovědnost za svůj díl práce, ). I proto je třeba říci, že nebyl problém s akceptováním metod, pravidel, a klima ve třídě či jiných prostorách bylo vždy velmi příjemné a pozitivní. Na základě dotazníku, který žáci vypracovali na závěr projektu, můžeme zodpovědně prohlásit, že byli s projektem velmi spokojeni, pociťovali přínos pro svou vlastní osobu a mnohokrát projevili přání pokračovat i dalším školním roce nebo se alespoň do části aktivit zapojit mimo. Vztahy ve skupině procházely po celou dobu trvání projektu svým vlastním vývojem. Žákům méně průbojným jednotlivé aktivity posílily jejich sebevědomí, naopak žáci, kteří měli problémy s nasloucháním a respektováním názorů ostatních se skutečně zdokonalili vnímat a zažívat názor druhých.

11 V každém případě je vždy potřeba, aby realizaci tohoto projektu vedl pedagog s vlastnostmi uvedenými výše, neboť se zde skutečně prokázalo, že tyto vlastnosti jsou pro práci v takto netradičním předmětu naprosto nezbytné. Lidské zdroje byly využity efektivně, do budoucna je třeba posílit schopnost ostatních pedagogů spolupracovat a využívat výstupy z projektu. Vzhledem k tomu, že finanční zdroje nebyly téměř třeba, nelze je z tohoto hlediska hodnotit. Budoucí perspektivita příkladu dobré praxe Domníváme se, že projekt ENO je možné využívat i v budoucnosti, tak s tím počítáme i v našem ŠVP. Současně jej vřele doporučujeme všem ostatním, neboť v průběhu jeho realizace žáci rozvíjí velké množství klíčových kompetencí, zažívají integraci mnoha předmětů, zasahuje se zde do mnoha průřezových témat. Jsme přesvědčeni, že právě takovéto předměty by měly být ve školní praxi významně preferovány. Další zdroje informací k příkladu dobré praxe Nejdůležitějším zdrojem jsou samozřejmě webové stránky projektu ENO: Pro práci na přípravě byly žáky upřednostňovány zejména: Odkazy na kontaktní osoby a adresa: Adresa: ZŠ Vrané nad Vltavou, U Školy 208, Vrané nad Vltavou, Webová prezentace: Kontaktní osoba: Katka Vrtišková

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY P R O J E K T O V Ý D E N EKOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY P R O J E K T O V Ý D E N EKOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY P R O J E K T O V Ý D E N EKOLOGIE Vedoucí projektu: Olga Herdová Datum: Pátek:2.5.2014 Zahájení : 7,50 hod. Ukončení: cca 12,30 hod. Vybavení: připravené

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ Název metodického

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Pracovní činnosti

Charakteristika vyučovacího předmětu. Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co nás čeká? Obsah vzdělávání (vědomosti, dovednosti, hodnoty, vlastnosti) Kurikulum (charakteristika, typy) Kurikulární dokumenty Standardy

Více

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP 19.4.2016 V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Motto Cíle zákl. vzdělávání společný rámec Pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT KONVERZACE V AJ Charakteristika vyučovacího předmětu: Volitelný předmět KAJ má časovou dotaci 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v 6. 9. ročníku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Charakteristika předmětu V předmětu Chemie je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda oboru chemie. Předmět Chemie

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu fyzikální praktika je časové vymezení dáno učebním

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků:

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků: Příloha č. 3 5.3.4 Přírodovědný seminář (PS) a) Obsahové vymezení Výuka volitelného předmětu Přírodovědný seminář rozšiřuje a prohlubuje učivo vzdělávací oblasti Člověk a příroda a je vyučován v 7. 9.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 k učení 6 vyhledává a třídí informace efektně je využívá v procesu

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů Začlenění průřezových témat (PT) PT 1 Osobnostní a sociální výchova projekt P 1 Kdo jsem já a kdo jsme my PT 2 Výchova demokratického občana projekt P 2 Chraň sebe i své kamarády PT 3 Výchova k myšlení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 20. - NĚMECKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor 2. cizí jazyk (od 2011/2012 povinný

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

Informatika - 7. ročník

Informatika - 7. ročník Informatika - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata I. čtvrtletí - 9 h upravuje si základní uživatelské nastavení počítače, nastavuje si plochu, spořič,

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více