IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, Český Krumlov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov"

Transkript

1 IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Adresa: Kaplická 151, Český Krumlov Telefon: , Zřizovatel: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/ České Budějovice Ředitelka školy: Mgr. Blanka Thonová Vychovatelky: Jindřiška Caisová Božena Bromová CHARAKTERISTIKA ŠD -Materiální podmínky- ŠD má 2 oddělení.oddělení ŠD nemají samostatné prostory. Nedisponujeme vlastními učebnami.je možné využívat prostory školy-tělocvičnu, počítačovou učebnu,venkovní hřiště a třídy.provz ŠD je od 11:35 16:00. Děti jsou do ŠD přijímány na základě písemné přihlášky rodičů.upřednostňováni jsou žáci nižších ročníků a zaměstnaných rodičů. -Ekonomické a hygienické podmínky-stravování dětí je zajištěno ve školní jídelně. Za pobyt ve ŠD nepožadujeme úplatu. -Posláním ŠD je pomáhat dětem v orientaci využití volného času. -Bezpečnost práce se řídí směrnicemi určených pro ZŠ. -Spolupráce-velmi dobře můžeme hodnotit spolupráci s třídními učiteli a vedením školy.

2 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE - učit se znát - učit se jak na to - učit se žít společně - učit se být - výchova ke zdravému životnímu stylu - posilování komunikačních dovedností - zvyšování sociálních kompetencí - schopnost najít své místo ve skupině a ve společnosti - formování životních postojů - výchova k odstraňování nedostatků v psychické regulaci chování MÍSTO KDE ŽIJEME VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Dílčí cíl - poznávání nejbližšího okolí - organizace života v rodině, ve třídě, ve ŠD, ve škole, v obci, ve společnosti VVS (výchovně vzdělávací strategie) do okolí, návštěva knihovny, policie, městského úřadu, obchodů, tematické malování, besedy, povídání, pohádky, místní tradice KK (klíčové kompetence) pomoc dítěti zvládnout vztahy v rodině a nejbližším okolí LIDÉ KOLEM NÁS Dílčí cíl - osvojování si zásad vhodného chování - jednání mezi lidmi - význam a podstata tolerance, empatie a vzájemné úcty - děti poznávají, jak se lidé sdružují, seznamují se se základními právy a povinnostmi VVS (výchovně vzdělávací strategie) - osvojování a dodržování základů společenského chování (kultivace komunikace slovní i mimoslovní, naslouchání, pozdrav, stolování, spolupráce ve skupině) - vytváření kladného vztahu ke spolužákům, radosti ze spolupráce, pozitivního klimatu v oddělení KK (klíčové kompetence) - naučit se společenskému chování

3 LIDÉ A ČAS Dílčí cíl - budování správného režimu dne a jeho dodržování - sestavování a naplňování režimu ŠD - výchova k úctě k času druhých, využívat svůj čas (pravidelné návyky na přípravu na vyučování a využívání volného času) - využívání smysluplné volnočasové aktivity VVS (výchovně vzdělávací strategie) - dodržování programu ŠD, jeho příprava, realizace, týmová práce, práce v komunikativním kruhu,, soutěže KK(klíčové kompetence) - pracovní trávení volného času ROZMANITOST PŘÍRODY Dílčí cíl - ochrana přírody - seznámení se s proměnlivostí a rozmanitostí přírody živé i neživé VVS (výchovně vzdělávací strategie) - tematické, pobyt v přírodě, pozorování změn a následné výtvarné ztvárnění, sběr přírodnin, didalektické, práce s knihou, film KK(klíčové kompetence) - pomáhá k řešení problémů ČLOVĚK A ZDRAVÍ Dílčí cíl - poznat sami sebe - získat ponaučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci - odpovědnost za své zdraví VVS(výchovně vzdělávací strategie) - beseda, nácvik jednoduchého ošetření poranění, jak vyhledat pomoc, hra s telefonem s nácvikem telefonického volání na tísňové linky, pobyty venku KS(klíčové kompetence) - naučit se předcházet nemocem a úrazům

4 SWOT ANALÝZA SILNÉ STRÁNKY S - tolerance vychovatelek a jejich schopnost empatie - dobrá znalost žáků - klidnější místo ve škole - plná kvalifikovanost vychovatelek - dobré vztahy mezi vychovatelkami ŠD a učiteli, i s vedením školy - ŠD je bez finanční úplaty SLABÉ STRÁNKY W - prostory chybí herna - spolupráce s rodiči - narušení práce v ŠD rozvrhy, mimoškolní činnost PŘÍLEŽITOSTI O - využití možnosti zapojení dětí při rozhodovacích procesech o vlastních činnostech - zkvalitnění interakce s rodiči HROZBY T - nízká porodnost snížení počtu dětí - snížení úvazků - setkání s drogou, násilím, rasismem - negativní nálady dětí, agresiva ČASOVÝ PLÁN -VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Časový plán je rozdělen do 10 měsíců.jednotlivé oblasti jsou zaměřeny na roční období,svátky,přírodu. ZÁŘÍ TO JSEM JÁ - orientace v prostorách - na stmelení kolektivu - osvojení praktických dovedností - pravidla soužití určení práv a povinností a jejich dodržování

5 - učit se sdělovat pocity a zážitky - bezpečná cesta do školy - zvládne bezpečně cestu do školy i ze školy, nejdůležitější dopravní značky - zná učitele, vychovatele, spolužáky - nebojí se vyjádřit nahlas - pozná střídání činností - zná pravidla chování komunitní kruh diskuse ŘÍJEN HRA BAREV - zdravá výživa, vitamíny co jíme - poznáváme ovoce a zeleninu, ochutnávka - sběr přírodnin a práce s nimi - rozvoj vztahu k přírodě - poznáváme roční období, práce s papírem - podzimní - znát pravidla zdvořilého chování - pozná znaky ročních období - pomáhá druhým praktická činnost skupinová práce poznávání rostlin, živočichů, přírodnin komunitní kruh námětové multimediální výchova

6 LISTOPAD PODZIMNÍ ŠUM - poznávání krás podzimní přírody a pozorování změn - otužování a rekreace na čerstvém vzduchu - beseda- advent - výtvarné zachycení rozvíjení fantazie - chápat, že jsou lidé různí a chovají se odlišně - projevuje zájem o knihy, kulturu a tradice naší země i jiných národů - samostatně vyjadřuje přání, myšlenky, porozumí slyšenému - někdy může, někdy musí odmítnout komunikaci aby chránilo samo sebe soutěže komunitní kruh beseda testy vědomostí PROSINEC VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ - umět udělat radost blízkým - výroba dárků - zimní radovánky - vánoční zvyky, tradice - spoluvytvářet příjemné prostředí plné pohody ve ŠD - vedení k pečlivé a čisté práci - rozvíjení kulturně estetických dovedností - vytváření pěkných vztahů ke svým nejbližším - umět vyjádřit své pocity a přání - naučí se zpaměti texty vánočních písní - recitace básní - ví, že ne ve všech zemích tráví Vánoce jako u nás - uvědomuje si své pocity ( radost, strach, nejistotu)

7 vánoční besídka beseda skupinová práce soutěže komunitní kruh multimediální výchova LEDEN ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ - ukázat vztah člověka k přírodě, musí ji šetřit a ochraňovat - rozvíjet odpovědnost za své chování a jednání - výchova ke vkusu - rozvoj výtvarné představivosti, zobrazení dějové a obsahové skutečnosti - vést děti k ochraně zdraví a svého těla - vést děti k uvědomění si svého těla - nezakrývá nespravedlivé chování svých přátel - rozlišuje co je dobré a špatné v jednání dětí - uvědomuje si znaky zimní přírody - uvědomuje si rozdíly mezi mužem a ženou, dospělými a dětmi - pojmenuje základní části lidského těla soutěže ÚNOR TANEC VLOČEK - zajímat se o ochranu svého zdraví - vést děti k dodržování bezpečnosti při zimních radovánkách - nebezpečí úrazu, nemocí - prevence - přátelské chování ke spolužákům

8 - rozšířit poznatky o životě zvířat v zimě - zná účelnost a cíl v dodržování osobní čistoty - čistoty oděvu a pořádku ve svých věcech - vede nejenom sebe k ochraně před úrazem a nemocemi - zajímá se o pomoc druhých - má vytvořenou představu o zdravé životosprávě četba praktické činnosti skupinová práce BŘEZEN DOMEČEK PLNÝ ZVÍŘÁTEK - vědět, ve kterém městě bydlíme - znát adresu bydliště - vedení ke správnému chování v přírodě - využití pobytu na čerstvém vzduchu k aktivní rekreaci - pozorování změn v jarní přírodě - dodržování pravidel silničního provozu - poukázání na dobré a špatné návyky dětí ve vztahu k bezpečnosti - dopravní kázeň - případné následky neukázněnosti - vedení k vytváření kladných vztahů k osobnosti učitele a k jeho práci - měsíc knihy výstavka - vytváří pozitivní vztah k místu, ve kterém žije - vytváří citové vztahy ke svému okolí - ochrana přírody je záležitost každého jedince - bezpečnost v silničním provozu- zná správné vybavení kola - důležitá telefonní čísla - umí vyjádřit svá přání, nebojí se vyjadřovat nahlas - upevňuje hudební a estetické cítění testy, vědomostní soutěže pohybové aktivity

9 dramatizace DUBEN APRÍLOVÉ HRÁTKY - znát rozdíly mezi živou a neživou přírodou - rozvoj vztahu k přírodě - pěstování estetického cítění a vkusu - Velikonoce svátky jara, tradice, zvyky - porozumění textu písní, vnímání hudebních krás - vědět, co je Zeměkoule - znát vývoj člověka, od narození - stáří - poznávání rostlin v lese i na louce - změny v přírodě počasí - souvisle se vyjadřuje - zná rytmus, vytváří jednoduché formy hudebního doprovodu - dodržuje základní požadavky čistota, vkus, účelnost, péče o oděv - pojmenuje časové úseky testy, vědomostní soutěže poznává rostliny a živočichy skupinová práce KVĚTEN CO MI ŘEKL SEMAFOR - učit se bezpečnému chování v dopravě - vést k dodržování pravidel silničního provozu- telefonní čísla - prohlubovat pocit bezpečí - prohlubovat citové vztahy k rodině (mamince, babičce) - rozvíjet fantazii, tvořivost, představivost - vedení k šetrnému vztahu k přírodě

10 - Svátek matek výroba dárků snaží se o precizní práci - zná dopravní značky, uvědomuje si nebezpečí v dopravě, orientuje se ve městě - ví, na koho se obrátit v určité situaci - zodpovídá za své chování a jednání skupinová práce beseda doplňovačky poznávání rostlin, živočichů testy vědomostní soutěže praktické činnosti dramatizace ČERVEN KRŮČEK OD PRÁZDNIN - zajímat se o život dětí v jiných zemích, vnímat jejich odlišnost jako přirozený stav - pobyt a pohyb na čerstvém vzduchu, zvýšení fyzické kondice a obratnosti - chystáme se na prázdniny zásady chování a bezpečnosti při letních aktivitách - zná pravidla soužití a je tolerantní ke svému okolí - zodpovídá za své chování a jednání a ví, kam se obrátit pro pomoc v nějaké situaci - zná pravidla bezpečného chování chodce multimediální výchova soutěže beseda komunitní kruh dramatizace

Školní vzdělávací program pro školní družinu K A M A R Á D I. Motto: Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje. Platí od 1.9.

Školní vzdělávací program pro školní družinu K A M A R Á D I. Motto: Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje. Platí od 1.9. Školní vzdělávací program pro školní družinu K A M A R Á D I Motto: Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje Platí od 1.9.2007 Zpracovala: Koordinátor ŠVP: Romana Janásková Mgr.Jana Pazderková

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY VOLŇÁSEK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY VOLŇÁSEK Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283 78344 Náměšť na Hané ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY VOLŇÁSEK Motto: Čím je pro dospělého práce, tím je pro dítě hra. Řekni mi a zapomenu,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 škola pro život se zaměřením na výuky jazyků a výpočetní techniky Základní škola a Mateřská škola Blažkova 9, Brno 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY (2. verze)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY (2. verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY (2. verze) ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, BOSONOŽSKÁ 9, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 4 2.1. Materiální podmínky...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

Základní školy Hrochův Týnec

Základní školy Hrochův Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec Příloha 2 Školní družina Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Hrochův Týnec IČO 71002782 Sídlo Nádražní 253, Hrochův Týnec 538 62 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, DUBENEC

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, DUBENEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, DUBENEC Čj.: ZSD/7/2008 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družiny Základní školy Dukelských bojovníků a mateřské

Více

Část II Školní vzdělávací program ŠD

Část II Školní vzdělávací program ŠD Část II Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko, platnost ŠVP od 1.9.2013 strana 1 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠVP... 3 1.1. Funkce a pojetí činností ve školní družině...

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro školní družinu Měcholupy 1. září 2011 Obsah 1. Identifikační údaje...1 1.1 Název vzdělávacího programu...1

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Motivační název: Školička spokojených dětí Předkladatel:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace,

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Školní 488, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program-školní družina Platnost

Více

Kouzelný domeček NUDA TA NÁS NEBAVÍ, DRUŽINA NÁS ZABAVÍ!

Kouzelný domeček NUDA TA NÁS NEBAVÍ, DRUŽINA NÁS ZABAVÍ! Kouzelný domeček Už tu máme znenadání domek krásný k pohledání. Děti pojďte na chviličku, hrát si s tužkou na honičku. Kdo má papír, barvy rád ať jde s námi malovat. Koho barvy nebaví, jinak se tu zabaví.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU OBSAH 1. Identifikační údaje 3 1.1. Název vzdělávacího programu 3 1.2. Předkladatel 3 1. 3. Platnost dokumentu 3 2. Charakteristika školní družiny 3 2.1. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Družina nás baví

Školní vzdělávací program školní družiny Družina nás baví Základní škola a Mateřská škola, Batňovice, okres Trutnov Školní vzdělávací program školní družiny Družina nás baví 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Batňovice,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, Oloví 357 07 Školní družina při Základní škole a mateřské škole Oloví, okres Sokolov, příspěvkové organizaci Školní

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Barevnáškola

Školní vzdělávací program pro školní družinu Barevnáškola Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace Bohutín 103, 789 62 Olšany Tel: 583 247 244, Školní vzdělávací program pro školní družinu Barevnáškola V Bohutíně 1. 9. 2007 Obsah: 1.Identifikační

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELKÉ OPATOVICE, OKRES BLANSKO č.j. ZŠ 706/2007-627/2014 strana 1 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2. CHARAKTERISTIKA ŠVP...4 2.1. Funkce a pojetí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Identifikační údaje údaje o škole název školy: Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace adresa školy: Masarykova 178, Vranovice 691 25

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ BRÁNA K VĚDĚNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ BRÁNA K VĚDĚNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j: 4/2012ZŠ Účinnost od: 3.9.2012 Schválil: Mgr. Lukáš Šimon, ředitel ZŠ a MŠ 1 OBSAH 1. Identifikační údaje.. 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Osvobození 212 DYMOKURY ŠKOLNÍ DRUŽINA OBSAH 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika školní družiny... 5 3 Formy vzdělávání...

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole Čeperka, okres Pardubice K. Světlá 75, Čeperka 533 45 Opatovice nad Labem Platnost: od 1.září 2007 Autoři: Mgr. Lenka Burešová,

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní

Více

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Školní vzdělávací program Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika ŠD... 4 3. Charakteristika ŠVP školní družiny... 4 4. Předpokládané výstupy konkrétních

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.2 ŠKOLNÍ DRUŢINA 7.2.1 Charakteristika školní druţiny Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost - jedno kmenové oddělení. V místnosti

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více