Výroční zpráva školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy"

Transkript

1 Výroční zpráva školy za školní rok 2007/2008 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy

2 Obsah OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLSKÁ RADA PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ STATISTIKA ŽÁKŮ A TŘÍD VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY, ZÁJMOVÉ KROUŽKY PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY VĚKOVÁ SKLADBA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ PRAXE POSLUCHAČŮ VŠ PEDAGOGICKÝCH SMĚRŮ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ PŘEHLED VÝSLEDKŮ 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU PŘEHLED VÝSLEDKŮ 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU SROVNÁNÍ PRŮMĚRNÉHO PROSPĚCHU TŘÍD MATURITNÍ ZKOUŠKY UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ ŠKOLY ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROLY ČŠI ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY EXKURZE, BESEDY, PŘEDNÁŠKY, PROJEKTY VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH SPORTOVNÍ SOUTĚŽE, TĚLOVÝCHOVNÉ AKTIVITY DIVADLA, KONCERTY, ŠKOLNÍ ČASOPIS AKCE POŘÁDANÉ ŠKOLOU PRO VEŘEJNOST GRANTOVÉ AKTIVITY ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY PŘÍLOHA UČEBNÍ PLÁN OBORU VZDĚLÁVÁNÍ K/801 GYMNÁZIUM - VŠEOBECNÉ PŘÍLOHA UČEBNÍ PLÁN OBORU VZDĚLÁVÁNÍ K/81 GYMNÁZIUM PŘÍLOHA PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY NEPEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Sídlo : Volgogradská 6a, Ostrava-Zábřeh Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, IČ: IČ : IZO : Identifikátor zařízení: Ředitel školy : RNDr. Jiří Chmela Zástupce ředitele: Mgr. Petr Říman Kontakty: Charakteristika školy Škola se zaměřuje na výuku osmiletého oboru vzdělávání. Žáci po absolvování základního všeobecného zaměření v primě až kvintě se mohou specializovat v rámci volitelných předmětů, jejichž skladba umožňuje studentům jak orientaci jazykovou nebo humanitní (konverzace v cizích jazycích, semináře kulturní, dějepisný, společenskovědní atd.), tak na přírodovědné obory a informatiku (semináře z matematiky, fyziky, chemie, biologie, programování, základy ekonomiky atd.). Ve školním roce 2007/2008 bylo otevřeno 26 skupin s 13 různými volitelnými a nepovinnými předměty a dále 7 zájmových kroužků (pěvecké, sportovní košíková, volejbal, florbal). Osmileté studium umožňuje kvalitní jazykové vzdělání vyplývající z kontinuity jazykové přípravy na nižším a vyšším stupni gymnázia a ze zvýšení povinné hodinové dotace cizího jazyka na obou stupních gymnázia. Studenti si vybírají z těchto jazyků : angličtina, němčina, francouzština, ruština a španělština. V rámci volitelných předmětů je nabízena latina. Škola podporuje tělovýchovné aktivity studentů rozšířením hodinové dotace tělesné výchovy, organizací mezitřídních sportovních soutěží apod. V budově školy je 28 učeben, z toho 13 odborných. Pro výuku přírodovědných předmětů (fyzika, chemie, biologie) využíváme posluchárny a laboratoře. Ve škole jsou tři multimediální učebny umožňující kvalitní prezentaci širokého spektra informací (audio, video, Internet atd.) ve výuce. Na škole jsou dvě učebny výpočetní techniky. V každé učebně je 15 pracovních stanic pro žáky a učitelské pracoviště s dataprojektorem. Všechny počítače školy jsou připojeny na Internet optickým kabelem o rychlosti 6 Mbps. Ve většině učeben je možnost připojení k Internetu pomocí WiFi sítě. Studenti mají přístup k výpočetní technice a Internetu na chodbách školy a mimo výuku v odpoledních hodinách i v učebnách IVT. Výpočetní technikou jsou vybaveny všechny kabinety vyučujících. Dále jsou na škole specializované učebny pro výuku hudební výchovy a výtvarné výchovy. 3

4 Žáci využívají kromě školní tělocvičny a sportovního areálu u školy i posilovnu a halu Sportovního gymnázia, v terciích je realizován plavecký výcvik v prostorách střediska Sarezy Ostrava - Lázně Moravská Ostrava. Žáci mohou ve škole využívat služby studentské knihovny. V budově školy mají žáci k dispozici kopírovací stroj a automaty na nápoje. Žáci naší školy mohou využívat školní jídelnu a školní obchůdek s občerstvením a nápoji v areálu sousedního Sportovního gymnázia. Na škole pracuje Studentská rada, jejíž členy jsou volení zástupci jednotlivých tříd. Rada zastupuje zájmy studentů, připravuje pro žáky akce a soutěže, podává vedení školy podněty na vylepšení prostředí školy. Při škole aktivně pracuje Sdružení rodičů a přátel školy jako samostatný právní subjekt. Ve spolupráci se studentskou radou a vyučujícími organizuje řadu akcí pro studenty (bruslení, diskotéky, sportovní mezitřídní soutěže apod.). Škole pomáhá finančními příspěvky, které umožňují např. zajištění vydávání studentského školního časopisu Oktavián, odměn pro žáky, upomínkových předmětů pro maturanty, proplácení cestovného studentům reprezentujícím školu na národních kolech předmětových olympiád a soutěží Školská rada Školská rada pracovala ve složení: zástupce zřizovatele Ing. Michal Červinka - předseda MUDr. Dagmar Molendová PhDr Pavla Štalmachová zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků RNDr. Taťána Šimůnková Petr Sovička Jan Chalupa zástupce pedagogických pracovníků Mgr. Petr Říman - místopředseda Mgr. Hana Kahánková Mgr. Radmila Holá 2. Přehled oborů vzdělání Obory vzdělávání K/81 Gymnázium osmiletý obor vzdělávání podle ŠVP K/801 Gymnázium-všeobecné osmiletý obor vzdělávání Cílová kapacita školy je 500 žáků. 4

5 V sekundách až oktávách se vyučovalo podle Generalizovaného učebního plánu gymnázia s osmiletým studijním cyklem č.j /99 22 ze dne , upraveného změnou učebních dokumentů č.j / ze dne Na základě tohoto generalizovaného učebního plánu je vypracován učební plán školy (příloha 1). Předmětové sekce mají zpracovány tematické plány jednotlivých předmětů na celé osmileté období, které vycházejí z platných učebních osnov (č.j /99-22 ze dne ). Z těchto dokumentů všichni vyučující vycházejí při přípravě vlastních časových tematických plánů. V primě se od vyučuje podle školního vzdělávacího programu Non scholae sed vitae discimus zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Učební plán tohoto vzdělávacího programu je v příloze Statistika žáků a tříd Ve školním roce 2007/2008 studovalo na gymnáziu 460 studentů v 16 třídách (stav k ). Třída Třídní učitel chlapci dívky celkem prima A Mgr. Palička prima B Mgr. Fialová sekunda A Mgr. M.Dudová sekunda B Mgr. Seklová tercie A Mgr. Plachtová tercie B Mgr. Kratochvilová kvarta A Mgr. Piňosová kvarta B Mgr. Uhrová kvinta A Mgr. Matýsková kvinta B PhDr.Tabášek sexta A Mgr. Bartoňková sexta B Mgr. Birková septima A Mgr. Dombrovská septima B Mgr. Göringerová oktáva A Mgr. Kahánková oktáva B Mgr. J. Dudová Celkem Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Počet žáků na nepedag.prac ,75 13,03 61,3 5

6 2.2. Výuka cizích jazyků Všichni žáci gymnázia studují angličtinu, druhý jazyk pak podle volby z uvedené nabídky od třetího ročníku. Latinu pak žáci mohou studovat jako volitelný předmět ve vyšších ročnících. Pro výuku cizích jazyků jsou studenti od prvního ročníku rozděleni do skupin podle úrovně znalostí. Počty žáků studujících jednotlivé cizí jazyky jazyk anglický 460 jazyk francouzský 81 jazyk německý 127 jazyk ruský 35 jazyk španělský 97 latina Volitelné a nepovinné předměty, zájmové kroužky Volitelné a nepovinné předměty byly vyučovány podle zájmu studentů. Ve školním roce 2007/2008 bylo otevřeno celkem 26 skupin s 13 různými volitelnými a nepovinnými předměty. Sexta A, B Programování Seminář a cvičení z matematiky Latina Seminář a cvičení z biologie Septima A,B Společenskovědní seminář Seminář a cvičení z matematiky Cvičení z českého jazyka Programování Seminář a cvičení z fyziky Seminář a cvičení z biologie Oktáva A,B Konverzace v anglickém jazyce Kulturní seminář Seminář z dějepisu Společenskovědní seminář Seminář a cvičení z matematiky Seminář a cvičení z biologie Seminář a cvičení z fyziky Seminář a cvičení z chemie Základy ekonomiky Nepovinné předměty Komorní sbor Zájmové kroužky Pěvecký sbor Košíková - chlapci Florbal - chlapci Odbíjená dívky Košíková - dívky 6

7 3. Přehled pracovníků školy Ve školním roce 2007/2008 bylo na škole zaměstnáno 41 pedagogů ( přepočtený počet 35,3). Kromě jedné vyučující všichni učitelé splňovali podmínky odborné kvalifikace dané ustanovením 9 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (aprobovaná výuka 98,9 % vyučovaných hodin). Dále na škole bylo 7,5 plánovaných míst nepedagogických zaměstnanců (ekonomka, tajemnice školy, správce sítě výpočetní techniky a 5 provozních zaměstnanců). ředitel zástupce ředitele vých. poradce + ŠMP učitel pedagog. pracovníci nepedagog. pracovníci , Věková skladba pedagogických pracovníků Muži Ženy Celkem do 30 let let let let nad 61 let Celkem vyučujících je na mateřské nebo rodičovské dovolené 3.2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2007/2008 se vyučující školy zúčastnili 51 akcí DVPP (semináře, kurzy). Pokračovalo především proškolování zástupců jednotlivých předmětů v oblastech zaměřených na tvorbu a implementací školního vzdělávacího programu (průřezová témata, získávání kompetencí apod.), na inovaci obsahu aprobačního oboru, na nové metody výuky. Další okruh seminářů byl zaměřen na získávání informací a kompetencí pro podávání projektů v rámci vyhlašovaných grantových výzev. Ředitel a zástupce ředitele školy absolvovali studium podle 5 a 7 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Vzdělávací akce jsou vybírány především z nabídky Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, NIDV Praha pobočka Ostrava, Ostravské univerzity a VŠB-TU Ostrava. Ale využíváme také akcí např. Státního památníku Terezín, Akademie věd ČR, Informačního centra ČEZ atd. Celkový přehled počet počet účastníků semináře, konference kurzy školský management 2 2 rozšiřování aprobace 1 1 7

8 3.2. Praxe posluchačů VŠ pedagogických směrů I v tomto školním roce jsme zajišťovali pedagogické praxe studentům učitelských oborů. Přehled je zachycen v tabulce. Vysoká škola aprobace vedoucí učitel praxe 5.roč. PřF Ostravské univerzity matematika fyzika H.Kahánková M.Vlčková 4. Přijímací řízení Ve školním roce 2007/2008 byla vyhlášena čtyři kola přijímacího řízení. Součástí přijímacího řízení v I. a II. kole byly přijímací zkoušky. Byly zadány standardizované testy - obecných studijních předpokladů, z matematiky a jazyka českého, připravené firmou scio.cz,s.r.o. V celkovém hodnocení při přijímacím řízení se dále přihlíželo ke studijním výsledkům za poslední dvě klasifikační období na základní škole. Počty uchazečů v jednotlivých kolech viz tabulka. V I. kole jednu skupinu tvořili dva žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, u kterých byl harmonogram písemných testů upraven v souladu s doporučením pedagogickopsychologické poradny. Průměrný prospěch přijatých žáků ve všech kolech byl 1,05. chlapci dívky celkem I.kolo počet uchazečů zkoušek se zúčastnilo ke zkoušce se nedostavili (bez omluvy) přijati nepřijati pro nesplnění podmínek přij. zkoušky II.kolo počet uchazečů zkoušek se zúčastnilo zpětvzetí přihlášky přijati odvolání podalo po odvolání přijati III.kolo počet uchazečů přijati IV. kolo 8

9 počet uchazečů přijati V průběhu měsíce července a srpna 2008 zákonní zástupci některých uchazečů oznámili, že jejich děti přestoupily na jinou střední školu. Na uvolněná místa pak byli přijati uchazeči v 3. a 4. kole Pro zájemce o studium škola zorganizovala Přijímací zkoušky nanečisto z matematiky a jazyka českého. Tuto nabídku využilo 86 žáků 5. tříd ZŠ, kteří si tak mohli lépe osahat prostředí školy, kde je čekaly opravdové přijímací zkoušky. Mohli si vyzkoušet, jak vypadají přijímací zkoušky v novém prostředí, časovou náročnost testů, formu zadání a odpovědí. Vyučující školy jim testy vyhodnotili a probrali nejčastější chyby, kterých se dopouštěli. 5. Výsledky vzdělávání V rámci sebeevaluace se škola zapojila do projektu Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií Testování proběhlo a účastnilo se jich cca 69 tisíc žáků odpovídající věkové skupiny, z toho bylo cca 6 tis. žáků gymnázií. Byly zadány testy dovedností v českém jazyce, matematických dovedností a obecných dovedností. Ve srovnatelné skupině byly výsledky školy mírně nad průměrem ostatních gymnázií (viz tabulka). Matematické dovednosti Dovednosti v českém jazyce Obecné dovednosti úspěšnost v % úspěšnost v % úspěšnost v % kvarta A 66,3 78,9 78,8 kvarta B 60,1 74,9 74,5 škola 63,2 76,9 76,6 kraj 34,3 54,5 47,1 ČR základní školy 33,6 54,3 46,6 ČR gymnázia 62,1 76,6 70,2 ČR - celkem 36,1 56,3 48,7 Student kvarty A Matěj Liberda získal ve všech testech plný počet bodů a tímto výsledkem patřil mezi 9 nejlepších žáků z celé České republiky. 9

10 5.1. Přehled výsledků 1. pololetí školního roku Počet Celkový prospěch Procentové vyjádření Třída žáků s vyzn. prospěl neprosp. neklas. s vyzn. prospěl neprosp. neklas prima A % 56,67 % prima B % 30,00 % sekunda A ,67 % 63,33 % sekunda B ,00 % 50,00 % tercie A ,29 % 78,57 % 7,14 % tercie B ,93 % 58,62 % 3,45 % kvarta A ,34 % 86,21 % 3,45 % kvarta B ,59 % 72,41 % NIŽŠÍ ST ,60 % 61,70 % 1,28 % 0,43 % kvinta A ,33 % 66,67 % kvinta B ,43 % 75,00 % 3,57 % sexta A ,43 % 71,43 % 7,14 % sexta B ,33 % 83,33 % 3,33 % septima A ,83 % 70,83 % 4,17 % 4,17 % septima B ,22 % 74,07 % 3,70 % oktáva A ,59 % 68,97 % 3,45 % oktáva B ,04 % 55,56 % 7,41 % VYŠŠÍ ST ,66 % 70,85 % 1,79 % 2,69 % Součet ,79 % 66,16 % 1,53 % 1,53 % Pochvaly Důtka, Důtka Klasifikace chování Vyloučení ze studia napomenutí ředitele Třída tříd. ředitele tříd.prof. školy 2 3 podmíněné nepodm. prima A prima B sekunda A sekunda B tercie A tercie B kvarta A kvarta B NIŽŠÍ ST kvinta A kvinta B sexta A sexta B septima A septima B oktáva A oktáva B VYŠŠÍ ST Celkem

11 5.2. Přehled výsledků 2. pololetí školního roku Třída Počet Celkový prospěch Procentové vyjádření žáků s vyzn. prospěl neprosp. neklas. s vyzn. prospěl neprosp. neklas. prima A ,67% 63,33% prima B ,00% 50,00% sekunda A ,00% 70,00% sekunda B ,67% 53,33% tercie A ,86% 78,57% 3,57% tercie B ,38% 55,17% 3,45% kvarta A ,24% 82,76% kvarta B ,48% 65,52% NIŽŠÍ ST ,33% 64,81% 0,43% 0,43% kvinta A ,33% 66,67% kvinta B ,43% 75,00% 3,57% sexta A ,57% 64,29% 3,57% 3,57% sexta B ,67% 83,33% septima A ,83% 70,83% 8,33% septima B ,74% 59,26% oktáva A ,59% 72,41% oktáva B ,63% 66,67% 3,70% VYŠŠÍ ST ,35% 69,96% 1,35% 1,35% Celkem ,92% 67,32% 0,88% 0,88% Pochvaly Důtka, Důtka Klasifikace chování Vyloučení ze studia napomenutí ředitele Třída tříd. ředitele tříd.prof. školy 2 3 podmíněné nepodm. prima A prima B sekunda A sekunda B tercie A tercie B kvarta A kvarta B NIŽŠÍ ST kvinta A kvinta B sexta A sexta B septima A septima B oktáva A oktáva B VYŠŠÍ ST Celkem

12 5.3. Srovnání průměrného prospěchu tříd Srovnání průměrného prospěchu tříd - 1. pololetí 2007/2008 2,20 2,10 2,00 1,80 1,60 1,40 škola: 1,76 1,70 1,47 1,39 1,54 1,88 1,69 1,86 1,66 1,71 1,83 1,85 1,97 1,85 1,81 1,80 1,20 1,00 prima A prima B sekunda A sekunda B tercie A tercie B kvarta A kvarta B kvinta A kvinta B sexta A sexta B septima A septima B oktáva A oktáva B Srovnání průměrného prospěchu tříd - 2. pololetí 2007/2008 2,20 2,00 1,97 1,97 1,80 1,60 škola: 1,76 1,71 1,57 1,50 1,61 1,84 1,70 1,77 1,64 1,79 1,85 1,86 1,77 1,77 1,80 1,40 1,20 1,00 prima A prima B sekunda A sekunda B tercie A tercie B kvarta A kvarta B kvinta A kvinta B sexta A sexta B septima A septima B oktáva A oktáva B 12

13 5.4. Maturitní zkoušky Maturitní zkoušky se konaly ve dnech Písemná část maturitní zkoušky z jazyka českého se konala a byla zadána následující témata: 1. Nikdo nic nikdy nemá míti za definitivní. (úvaha) 2. (volný slohový útvar) 3. Reálný život je odrazem literatury (zamyšlení nad tím, jak literatura a četba ovlivňují naše životy) 4. Dosud nebylo tak zle, aby nemohlo být ještě hůř (vážný i nevážný antiutopický obraz světa vypravování) prospělo s vyznamenáním prospělo prům. prospěch oktáva A ,72 oktáva B ,97 celkem ,84 Hodnocení jednotlivých tříd u maturitní zkoušky Oktáva A prospěli s vyznamenáním 18 8 Oktáva B prospěli 13

14 Celkové hodnocení výsledků maturitních zkoušek ,0 % 60,0 % prospěli s vyznamenáním prospěli Přehled známek po předmětech ČJ AJ NJ FJ ZSV D Z M Fy Ch Bi IVT VV počet maturujících průměr 2,15 1,65 1,00 1,33 1,68 1,77 2,71 2,04 2,29 1,00 1,60 1,63 1,50 1,836 Výsledky letošních maturitních zkoušek můžeme považovat za velmi kvalitní. Součástí maturitní zkoušky z IVT a výtvarné výchovy byla ročníková práce, kterou studenti prezentují před zkušební komisí. 14

15 5.5. Umístění absolventů školy Ke studiu na vysoké škole se hlásili všichni absolventi. Ke dni zpracování výroční zprávy jsme neměli informace o dalším studiu od 2 studentů. oktáva A oktáva B celkem absolventů VŠ VOŠ 1 nepokračuje ve studiu 1 nezjištěno Údaje o výsledcích kontroly ČŠI Ve školním roce 2007/2008 neproběhla na škole žádná kontrola České školní inspekce. 7. Údaje o aktivitách školy 7.1. Exkurze, besedy, přednášky, projekty Exkurze: literární exkurze Bezručův srub Ostravice sexty literární exkurze J.Wolker septimy literární exkurze Libri prohibiti Praha, Valdštejn a jeho doba oktávy literární exkurze J.A.Komenský kvinty dějepisná Archeopark Chotěbuz-Podobora sekundy, kvinty dějepisná Osvětim + Krakow septimy zeměpisná - Hranická propast kvarty zeměpisná - Opavsko, Hradec nad Moravicí kvinta A zeměpisná - Trojmezí, Hrčava kvinta B biologická Stanice pro záchranu volně žijících živočichů Bartošovice primy botanicko zoologická exkurze Ostravice sekundy zoologická exkurze septimy biologická - Krevní centrum Ostrava-Poruba BiS sexta + septima biologická - Ústav soudního lékařství FN Ostrava BiS oktávy ekologická - přírodní rezervace v okolí Ostravy akce ke Dni Země tercie biologicko zeměpisná Naučná stezka Ostravice sexty fyzika Planetárium Ostrava primy, kvarty, tercie fyzika Meteorologická stanice Lysá hora sekundy fyzikální Elektrárna Dětmarovice sexty základy ekonomie Komerční banka Ostrava seminář ZEk geologická Geologický pavilon VŠB ZU Ostrava kvarty jazyk český Knihovna města Ostravy primy Vlastnosti tuhých látek fyzikální laboratoře VŠB TU Ostrava kvinty chemie Ostravský pivovar oktávy Besedy, přednášky, konference: seminář Mediální tvorby pro redakce studentských časopisů redakce Oktaviánu multimediální představení o bezpečnosti silničního provozu The Action - BESIP Tour 2008 septimy 15

16 dlouhodobý preventivní program ve spolupráci se spol. RENARKON zaměřený na zdravý životní styl Buď O.K. sekundy návštěva komunitního centra a Vesničky soužití septimy projekt Road Show The Action rizika při řízení dopravních prostředků - projekt Ministerstva dopravy septimy beseda s Předsedou Občanského sdružení Vzájemné soužití K.Vishwanathanem - septimy výukové programy OZO Ostrava primy, tercie přednáška Alternativní zdroje energie kvarty přednáška ČEZ Jaderná energetika septimy návštěva soudního přelíčení septimy přednáška dr.novotného Islám kořeny, tradice sexty, septimy projekt Vědci proti iracionalitě FyS septimy výstava O holocaustu kvinta B Planeta Země - Brazílie primy - kvarty veletrh terciárního vzdělávání Gaudeamus Brno oktávy Celoškolní projekty: - Adopce indických dětí - fyzikální soutěž O pohár Alberta Einsteina aneb Fyzikální toulky Ostravou - Zájmové dny - Den ve světě literatury - sponzoring tygrů v ZOO Ostrava Zapojení do celostátních a městských projektů - Pražský model Spojených národů. - model Rady Evropské unie - Parlament dětí a mládeže města Ostravy 7.2. Výsledky v předmětových soutěžích a olympiádách Ve školním roce 2007/2008 byla uspořádána školní kola těchto soutěží: Olympiáda v českém jazyce Biologická olympiáda Konverzační soutěž v jazyce anglickém Zeměpisná olympiáda Konverzační soutěž v jazyce španělském Dějepisná olympiáda Matematická olympiáda Pythagoriáda Fyzikální olympiáda Přírodovědný klokan 2007 Astronomická olympiáda Matematický klokan 2008 Chemická olympiáda Recitační soutěž. Výsledky žáků školy ve vyšších kolech soutěží: Bussines Point 2008 manažersko marketingová soutěž středních škol 1.místo v celostátním finále družstvo M.Koutná, L.Študentová, L.Hrubá, D.Janda, P.Dej (7.B) Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo I. kategorie místo J.Janeček (4.A) II. kategorie 9. místo E.Filipcová (6.A) Soutěž v jazyce anglickém kategorie II.A - okresní kolo 1. místo H. Červenková (4.B) - krajské kolo 2. místo H. Červenková (4.B) 16

17 Soutěž v jazyce anglickém kategorie SŠ - okresní kolo 1. místo V. Macurová (5.A) - krajské kolo 3. místo V. Macurová (5.A) Recitační soutěž v jazyce německém žáků gymnázií - okresní kolo 1.místo Z.Holbeinová (5.A) 2. místo T.Vachutka (5.A) 4. místo L.Světloňová (5.B) Soutěž v jazyce španělském - krajské kolo 8.místo N.Kociánová (4.B) Soutěž Mladých hispanistů - celostátní kolo 3. místo N.Kociánová (4.B) 4. místo T. Peňázová (4.B) 7. místo Z.Junkerová (4.B) Zeměpisná olympiáda okresní kolo kategorie A 2. místo L.Hýlová (1.B) kategorie B 4. místo J.Vašíček (2.B) kategorie C 2.místo R.Salvet (4.B) krajské kolo kategorie A 2. místo L.Hýlová (1.B) kategorie C 3.místo R.Salvet (4.B) Zeměpisná vědomostní soutěž Eurorebus krajské veřejné kolo I. kategorie 1.místo - družstvo 4.B J.Hájíček, P.Hýl, R.Salvet 3.místo - družstvo 4.A V.Kika, M.Liberda, M.Kašovský v kategorii jednotlivců 1. místo R.Salvet (4.B) celostátní kolo I. kategorie 3.místo - družstvo 4.B J.Hájíček, P.Hýl, R.Salvet v kategorii jednotlivců 1. místo R.Salvet (4.B) Matematická olympiáda okresní kolo kategorie účast úspěšní řešitelé umístění - jméno Z místo L.Hýlová (1.B), Z7 3 3 Z místo L.Ondráček (3.A) F.Kollár (3.B) Z místo M.Liberda (4.A) Pythagoriáda - okresní kolo 1.místo - L.Hýlová (1.B) 3.místo Hoang Ngoc Minh (1.B) Klokan mezinárodní matematická soutěž v rámci ostravských škol se umístili : kategorie Kadet 3.místo D. Woroň (4.A) 17

18 Mezinárodní matematická korespondenční soutěž Genius logicus L.Ondráček (3.A) Vynikající mezinárodní řešitel úspěšnost 100 % S.Müllerová (7.B) Vynikající mezinárodní řešitel úspěšnost 98 % Moravskoslezský matematický šampionát 2007 kategorie ZŠ 1. místo A. Vysocký (4.A) 2. místo M. Liberda (4.A) Biologická olympiáda. okresní kolo kategorie B Chemická olympiáda. okresní kolo kategorie D krajské kolo kategorie D krajské kolo kategorie A ústřední kolo kategorie A Fyzikální olympiáda okresní kolo kategorie E krajské kolo kategorie E kategorie B 3.místo M. Komínek (6.B) 1.místo M. Šilák (3.A) úspěšný řešitel M. Šilák (3.A) 3.místo J.Chmela (8.A) místo J. Koktan (8.A) J. Chmela (8.A) úspěšný řešitel 1. místo J.Zehnal (4.A) 9. místo J.Zehnal (4.A) 5. místo P. Hons (7.B) celostátní finále soutěže Co víš o energetice místo J.Vysocký, D. Woroň, D.Pašek (4.A) místo K.Šebestíková, P.Skaláková, V. Červinka (4.A) Soutěž v počítač. hře Need For Speed krajské kolo J.Bernát (6.A), L.Křenek (6.B) postup do celostátního kola Orlovská soutěž v informatice kategorie grafika 2.místo D.Janda (7.B) 3.místo J.Hájíček (3.B) Napájení sluncem celostátní soutěžní přehlídka solárních vozítek vyrobených studenty. Soutěže se zúčastnila 4 družstva školy ze tříd - 4.A, 5.A, 6.A, 8.A. Družstvo 8.A skončilo na 3. místě 7.3. Sportovní soutěže, tělovýchovné aktivity CORNY středoškolský atletický pohár družstvo dívek 1. místo v okresním kole postup do krajského kola odbíjená Turnaj 17. listopadu Memoriál J.Stejskala ostravských gymnázií družstvo chlapců 5.místo košíková městské kolo gymnázií družstvo chlapců 3. místo 18

19 softbal okresní kolo středních škol 3. místo florbal městské kolo nižších gymnázií obvodní kolo nižších gy + ZŠ tenisový turnaj SŠ družstvo chlapců 1. místo družstvo dívek 3. místo družstvo chlapců 3. místo smíšené družstvo - 3. místo tělovýchovné kurzy sportovní kurz Těrlická přehrada septimy - 41 žáků lyžařské kurzy Červenohorské sedlo - sekundy - 48 žáků Ponte di Legna Tonale Itálie kvinty - 40 žáků školní mezitřídní turnaje florbal futsal Vánoční streetball. turnaj street hockey - pro primy+ sekundy 7.4. Divadla, koncerty, školní časopis Divadelní a filmová představení, koncerty koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava divadelní představení Fantom Morrisvillu divadelní představení Matka film Občan Havel film Příběhy bezpráví projekt org. Člověk v tísni film Královna Alžběta Zlatý věk 16 tříd 8 tříd SVS septimy SVS septimy 14 tříd Ekofilm kvarty Ve škole je vydáván školní časopis Oktavián, který obsahuje krátké zprávy a postřehy ze školních akcí, literární a výtvarnou tvorbu studentů. Organizace vydávání je zajišťována studentskou redakční radou koordinovanou vyučující jazyka českého. Na krajské přehlídce školních časopisů Zlatý Sólokapr získal v kategorii středních škol 3. místo. 19

20 7. 5. Akce pořádané školou pro veřejnost Akce organizované školou, které byly ve školním roce 2007/2008 součástí oslav 50 let vzniku gymnázia v Ostravě-Zábřehu : Setkání absolventů školy a Den otevřených dveří s řadou doprovodných aktivit Ples abiturientů v prostorách DK Akord v Ostravě-Zábřehu Vánoční koncert školy v kostele sv.josefa (Don Bosco) Turnaj 17. listopadu ve volejbalu Memoriál J.Stejskala ostravských gymnázií Další akce školy pro veřejnost: Den otevřených dveří pro zájemce o studium Jarní koncert Zpíváme si pro radost XIV. ročník hudebního festivalu gymnaziálních pěveckých sborů GYMNASIA CANTANT 2008, akce realizována z podpory grantu Statutárního města Ostrava a grantu ÚMOb Ostrava- Jih - účast 13 sborů (462 studentů) z 12 gymnázií Moravskoslezského, Zlínského a Jihomoravského kraje výstava Zmizelí sousedé vystoupení komorního sboru při akcích pořádaných ÚMOb Ostrava-Jih a Statutárního města Ostrava vystoupení komorního sboru ve Vítkovické nemocnici vernisáž výstavy organizované organizací ADRA krajská přehlídka školních časopisů Zlatý Sólokapr spoluorganizace, instalace a příprava vernisáže přehlídky městské finále SŠ ve volejbalu dívek Charitativní sbírky ve spolupráci s občanskými sdruženími: Světluška ve spolupráci s Nadačním fondem Českého rozhlasu Květinový den ve spolupráci s Ligou proti rakovině Praha Svátek s Emilem spolupráce s Českým paralympijským výborem Červená stužka - Světový den boje proti AIDS - spolupráce se Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu Grantové aktivity Ve školním roce 2007/2008 škola uspěla při získávání účelových dotací v oblasti kultury a školství. Granty Statutárního města Ostravy XIV. moravskoslezský festival gymnaziálních sborů GYMNASIA CANTANT 2008 Volnočasové aktivity žáků Gymnázia Volgogradská Granty ÚMOb Ostrava-Jih XIV. moravskoslezský festival gymnaziálních sborů GYMNASIA CANTANT 2008 Studenti v nadnárodních organizacích 20

21 8. Základní údaje o hospodaření školy Výsledky hospodaření za rok 2007 byly schváleny usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 172/6042 ze dne Výsledky hospodaření v základních ukazatelích za leden srpen 2008: přímé náklady provozní ostatní Platy ,00 0,00 0, OPPP,odstupné ,00 0,00 0, z jiných zdrojů 0,00 0, ,00 Mzdové prostředky ,00 0, , Zákonné soc.pojištění ,00 0,00 0, FKSP ,16 0,00 0,00 Zák.pojištění a FKSP ,16 0,00 0, Učebnice a škol.potř ,50 0, , Knihy,tiskoviny , ,64 0, Materiál pro výuku 0, ,00 0, Učební pomůcky ,80 136, , DDHM , , , Paliva,pohonné hmo 0,00 489,50 0, Ostatní 0, , ,50 Nákup materiálu , , , Voda 0, ,00 0, Teplo,TÚV 0, ,43 0, Plyn 0,00 694,23 0, el.energie 0, ,00 0,00 Spotřeba energie 0, ,66 0, Opravy a udržování 0, , , Ostatní 0, ,00 300,00 Opravy a udržování 0, , ,82 Cestovné 0, ,25 0, Služby pošt 0, ,50 400, Služby telekom. 0, ,50 0, Škol a vzděl.dvpp 3 610, ,00 945, Nájemné 0, , , Služby zprac.dat 0, ,00 0, DDNM 0, ,50 0, Revize a od.prohl. 0, ,00 0, Ostatní 0, , ,00 Nákup služeb 3 610, , , Odpisy 0, ,00 0,00 Odpisy majetku 0, ,00 0, Přís.na strav.zaměst , ,00 0, Ochr.prac.pomůcky 2 688,00 0,00 0, Služ.peněž a pojišt. 0, ,31 0, Ostatníí pov.pojistné ,45 0,00 0, Nákl. Na reprezentaci 0,00 0, ,50 5xx-xx ostatní 0, , ,00 Ostatní náklady , , ,50 Celkem : , , ,82 21

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu 8. 10. 2013 č. j. GZAB/0709/2013 Obsah 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Úvodní slovo ředitele školy

Úvodní slovo ředitele školy , Obsah Obsah...2 Úvodní slovo ředitele školy...3 Základní údaje o škole...5 Charakteristika školy...6 Školská rada...6 Učební plány...7 Volitelné předměty...7 Školní vzdělávací program...8 Pracovníci

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel

Více

GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2006 / 2007 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Část I. Základní charakteristika školy a) Název: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace

Více

Gymnázium Františka Ţivného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium Františka Ţivného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Františka Ţivného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009-2010 OBSAH A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

Zpracovala a předkládá: Mgr. Lenka Řebíčková, ředitelka školy. V České Lípě 30. 9. 2013

Zpracovala a předkládá: Mgr. Lenka Řebíčková, ředitelka školy. V České Lípě 30. 9. 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracovala a předkládá: Mgr. Lenka Řebíčková, ředitelka školy podpis Razítko organizace V České Lípě 30. 9. 2013 Školská rada projednala a schválila

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C) Rámcový popis

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 1 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o

Více

Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled učebních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

školní rok 2007/2008

školní rok 2007/2008 , Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 podle 10 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení... 2. Přehled oborů vzdělávání... 4. Údaje o školní jídelně... 5

Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení... 2. Přehled oborů vzdělávání... 4. Údaje o školní jídelně... 5 G Y M N Á Z I U M R O Ž N O V P O D R A D H O Š T Ě M V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 1-2012 Obsah: Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská 293, 753 11 Hranice www.gymnaziumhranice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Hranice, září 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 4

Více