Výroční zpráva školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy"

Transkript

1 Výroční zpráva školy za školní rok 2007/2008 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy

2 Obsah OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLSKÁ RADA PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ STATISTIKA ŽÁKŮ A TŘÍD VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY, ZÁJMOVÉ KROUŽKY PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY VĚKOVÁ SKLADBA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ PRAXE POSLUCHAČŮ VŠ PEDAGOGICKÝCH SMĚRŮ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ PŘEHLED VÝSLEDKŮ 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU PŘEHLED VÝSLEDKŮ 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU SROVNÁNÍ PRŮMĚRNÉHO PROSPĚCHU TŘÍD MATURITNÍ ZKOUŠKY UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ ŠKOLY ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROLY ČŠI ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY EXKURZE, BESEDY, PŘEDNÁŠKY, PROJEKTY VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH SPORTOVNÍ SOUTĚŽE, TĚLOVÝCHOVNÉ AKTIVITY DIVADLA, KONCERTY, ŠKOLNÍ ČASOPIS AKCE POŘÁDANÉ ŠKOLOU PRO VEŘEJNOST GRANTOVÉ AKTIVITY ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY PŘÍLOHA UČEBNÍ PLÁN OBORU VZDĚLÁVÁNÍ K/801 GYMNÁZIUM - VŠEOBECNÉ PŘÍLOHA UČEBNÍ PLÁN OBORU VZDĚLÁVÁNÍ K/81 GYMNÁZIUM PŘÍLOHA PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY NEPEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Sídlo : Volgogradská 6a, Ostrava-Zábřeh Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, IČ: IČ : IZO : Identifikátor zařízení: Ředitel školy : RNDr. Jiří Chmela Zástupce ředitele: Mgr. Petr Říman Kontakty: Charakteristika školy Škola se zaměřuje na výuku osmiletého oboru vzdělávání. Žáci po absolvování základního všeobecného zaměření v primě až kvintě se mohou specializovat v rámci volitelných předmětů, jejichž skladba umožňuje studentům jak orientaci jazykovou nebo humanitní (konverzace v cizích jazycích, semináře kulturní, dějepisný, společenskovědní atd.), tak na přírodovědné obory a informatiku (semináře z matematiky, fyziky, chemie, biologie, programování, základy ekonomiky atd.). Ve školním roce 2007/2008 bylo otevřeno 26 skupin s 13 různými volitelnými a nepovinnými předměty a dále 7 zájmových kroužků (pěvecké, sportovní košíková, volejbal, florbal). Osmileté studium umožňuje kvalitní jazykové vzdělání vyplývající z kontinuity jazykové přípravy na nižším a vyšším stupni gymnázia a ze zvýšení povinné hodinové dotace cizího jazyka na obou stupních gymnázia. Studenti si vybírají z těchto jazyků : angličtina, němčina, francouzština, ruština a španělština. V rámci volitelných předmětů je nabízena latina. Škola podporuje tělovýchovné aktivity studentů rozšířením hodinové dotace tělesné výchovy, organizací mezitřídních sportovních soutěží apod. V budově školy je 28 učeben, z toho 13 odborných. Pro výuku přírodovědných předmětů (fyzika, chemie, biologie) využíváme posluchárny a laboratoře. Ve škole jsou tři multimediální učebny umožňující kvalitní prezentaci širokého spektra informací (audio, video, Internet atd.) ve výuce. Na škole jsou dvě učebny výpočetní techniky. V každé učebně je 15 pracovních stanic pro žáky a učitelské pracoviště s dataprojektorem. Všechny počítače školy jsou připojeny na Internet optickým kabelem o rychlosti 6 Mbps. Ve většině učeben je možnost připojení k Internetu pomocí WiFi sítě. Studenti mají přístup k výpočetní technice a Internetu na chodbách školy a mimo výuku v odpoledních hodinách i v učebnách IVT. Výpočetní technikou jsou vybaveny všechny kabinety vyučujících. Dále jsou na škole specializované učebny pro výuku hudební výchovy a výtvarné výchovy. 3

4 Žáci využívají kromě školní tělocvičny a sportovního areálu u školy i posilovnu a halu Sportovního gymnázia, v terciích je realizován plavecký výcvik v prostorách střediska Sarezy Ostrava - Lázně Moravská Ostrava. Žáci mohou ve škole využívat služby studentské knihovny. V budově školy mají žáci k dispozici kopírovací stroj a automaty na nápoje. Žáci naší školy mohou využívat školní jídelnu a školní obchůdek s občerstvením a nápoji v areálu sousedního Sportovního gymnázia. Na škole pracuje Studentská rada, jejíž členy jsou volení zástupci jednotlivých tříd. Rada zastupuje zájmy studentů, připravuje pro žáky akce a soutěže, podává vedení školy podněty na vylepšení prostředí školy. Při škole aktivně pracuje Sdružení rodičů a přátel školy jako samostatný právní subjekt. Ve spolupráci se studentskou radou a vyučujícími organizuje řadu akcí pro studenty (bruslení, diskotéky, sportovní mezitřídní soutěže apod.). Škole pomáhá finančními příspěvky, které umožňují např. zajištění vydávání studentského školního časopisu Oktavián, odměn pro žáky, upomínkových předmětů pro maturanty, proplácení cestovného studentům reprezentujícím školu na národních kolech předmětových olympiád a soutěží Školská rada Školská rada pracovala ve složení: zástupce zřizovatele Ing. Michal Červinka - předseda MUDr. Dagmar Molendová PhDr Pavla Štalmachová zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků RNDr. Taťána Šimůnková Petr Sovička Jan Chalupa zástupce pedagogických pracovníků Mgr. Petr Říman - místopředseda Mgr. Hana Kahánková Mgr. Radmila Holá 2. Přehled oborů vzdělání Obory vzdělávání K/81 Gymnázium osmiletý obor vzdělávání podle ŠVP K/801 Gymnázium-všeobecné osmiletý obor vzdělávání Cílová kapacita školy je 500 žáků. 4

5 V sekundách až oktávách se vyučovalo podle Generalizovaného učebního plánu gymnázia s osmiletým studijním cyklem č.j /99 22 ze dne , upraveného změnou učebních dokumentů č.j / ze dne Na základě tohoto generalizovaného učebního plánu je vypracován učební plán školy (příloha 1). Předmětové sekce mají zpracovány tematické plány jednotlivých předmětů na celé osmileté období, které vycházejí z platných učebních osnov (č.j /99-22 ze dne ). Z těchto dokumentů všichni vyučující vycházejí při přípravě vlastních časových tematických plánů. V primě se od vyučuje podle školního vzdělávacího programu Non scholae sed vitae discimus zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Učební plán tohoto vzdělávacího programu je v příloze Statistika žáků a tříd Ve školním roce 2007/2008 studovalo na gymnáziu 460 studentů v 16 třídách (stav k ). Třída Třídní učitel chlapci dívky celkem prima A Mgr. Palička prima B Mgr. Fialová sekunda A Mgr. M.Dudová sekunda B Mgr. Seklová tercie A Mgr. Plachtová tercie B Mgr. Kratochvilová kvarta A Mgr. Piňosová kvarta B Mgr. Uhrová kvinta A Mgr. Matýsková kvinta B PhDr.Tabášek sexta A Mgr. Bartoňková sexta B Mgr. Birková septima A Mgr. Dombrovská septima B Mgr. Göringerová oktáva A Mgr. Kahánková oktáva B Mgr. J. Dudová Celkem Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Počet žáků na nepedag.prac ,75 13,03 61,3 5

6 2.2. Výuka cizích jazyků Všichni žáci gymnázia studují angličtinu, druhý jazyk pak podle volby z uvedené nabídky od třetího ročníku. Latinu pak žáci mohou studovat jako volitelný předmět ve vyšších ročnících. Pro výuku cizích jazyků jsou studenti od prvního ročníku rozděleni do skupin podle úrovně znalostí. Počty žáků studujících jednotlivé cizí jazyky jazyk anglický 460 jazyk francouzský 81 jazyk německý 127 jazyk ruský 35 jazyk španělský 97 latina Volitelné a nepovinné předměty, zájmové kroužky Volitelné a nepovinné předměty byly vyučovány podle zájmu studentů. Ve školním roce 2007/2008 bylo otevřeno celkem 26 skupin s 13 různými volitelnými a nepovinnými předměty. Sexta A, B Programování Seminář a cvičení z matematiky Latina Seminář a cvičení z biologie Septima A,B Společenskovědní seminář Seminář a cvičení z matematiky Cvičení z českého jazyka Programování Seminář a cvičení z fyziky Seminář a cvičení z biologie Oktáva A,B Konverzace v anglickém jazyce Kulturní seminář Seminář z dějepisu Společenskovědní seminář Seminář a cvičení z matematiky Seminář a cvičení z biologie Seminář a cvičení z fyziky Seminář a cvičení z chemie Základy ekonomiky Nepovinné předměty Komorní sbor Zájmové kroužky Pěvecký sbor Košíková - chlapci Florbal - chlapci Odbíjená dívky Košíková - dívky 6

7 3. Přehled pracovníků školy Ve školním roce 2007/2008 bylo na škole zaměstnáno 41 pedagogů ( přepočtený počet 35,3). Kromě jedné vyučující všichni učitelé splňovali podmínky odborné kvalifikace dané ustanovením 9 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (aprobovaná výuka 98,9 % vyučovaných hodin). Dále na škole bylo 7,5 plánovaných míst nepedagogických zaměstnanců (ekonomka, tajemnice školy, správce sítě výpočetní techniky a 5 provozních zaměstnanců). ředitel zástupce ředitele vých. poradce + ŠMP učitel pedagog. pracovníci nepedagog. pracovníci , Věková skladba pedagogických pracovníků Muži Ženy Celkem do 30 let let let let nad 61 let Celkem vyučujících je na mateřské nebo rodičovské dovolené 3.2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2007/2008 se vyučující školy zúčastnili 51 akcí DVPP (semináře, kurzy). Pokračovalo především proškolování zástupců jednotlivých předmětů v oblastech zaměřených na tvorbu a implementací školního vzdělávacího programu (průřezová témata, získávání kompetencí apod.), na inovaci obsahu aprobačního oboru, na nové metody výuky. Další okruh seminářů byl zaměřen na získávání informací a kompetencí pro podávání projektů v rámci vyhlašovaných grantových výzev. Ředitel a zástupce ředitele školy absolvovali studium podle 5 a 7 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Vzdělávací akce jsou vybírány především z nabídky Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, NIDV Praha pobočka Ostrava, Ostravské univerzity a VŠB-TU Ostrava. Ale využíváme také akcí např. Státního památníku Terezín, Akademie věd ČR, Informačního centra ČEZ atd. Celkový přehled počet počet účastníků semináře, konference kurzy školský management 2 2 rozšiřování aprobace 1 1 7

8 3.2. Praxe posluchačů VŠ pedagogických směrů I v tomto školním roce jsme zajišťovali pedagogické praxe studentům učitelských oborů. Přehled je zachycen v tabulce. Vysoká škola aprobace vedoucí učitel praxe 5.roč. PřF Ostravské univerzity matematika fyzika H.Kahánková M.Vlčková 4. Přijímací řízení Ve školním roce 2007/2008 byla vyhlášena čtyři kola přijímacího řízení. Součástí přijímacího řízení v I. a II. kole byly přijímací zkoušky. Byly zadány standardizované testy - obecných studijních předpokladů, z matematiky a jazyka českého, připravené firmou scio.cz,s.r.o. V celkovém hodnocení při přijímacím řízení se dále přihlíželo ke studijním výsledkům za poslední dvě klasifikační období na základní škole. Počty uchazečů v jednotlivých kolech viz tabulka. V I. kole jednu skupinu tvořili dva žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, u kterých byl harmonogram písemných testů upraven v souladu s doporučením pedagogickopsychologické poradny. Průměrný prospěch přijatých žáků ve všech kolech byl 1,05. chlapci dívky celkem I.kolo počet uchazečů zkoušek se zúčastnilo ke zkoušce se nedostavili (bez omluvy) přijati nepřijati pro nesplnění podmínek přij. zkoušky II.kolo počet uchazečů zkoušek se zúčastnilo zpětvzetí přihlášky přijati odvolání podalo po odvolání přijati III.kolo počet uchazečů přijati IV. kolo 8

9 počet uchazečů přijati V průběhu měsíce července a srpna 2008 zákonní zástupci některých uchazečů oznámili, že jejich děti přestoupily na jinou střední školu. Na uvolněná místa pak byli přijati uchazeči v 3. a 4. kole Pro zájemce o studium škola zorganizovala Přijímací zkoušky nanečisto z matematiky a jazyka českého. Tuto nabídku využilo 86 žáků 5. tříd ZŠ, kteří si tak mohli lépe osahat prostředí školy, kde je čekaly opravdové přijímací zkoušky. Mohli si vyzkoušet, jak vypadají přijímací zkoušky v novém prostředí, časovou náročnost testů, formu zadání a odpovědí. Vyučující školy jim testy vyhodnotili a probrali nejčastější chyby, kterých se dopouštěli. 5. Výsledky vzdělávání V rámci sebeevaluace se škola zapojila do projektu Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií Testování proběhlo a účastnilo se jich cca 69 tisíc žáků odpovídající věkové skupiny, z toho bylo cca 6 tis. žáků gymnázií. Byly zadány testy dovedností v českém jazyce, matematických dovedností a obecných dovedností. Ve srovnatelné skupině byly výsledky školy mírně nad průměrem ostatních gymnázií (viz tabulka). Matematické dovednosti Dovednosti v českém jazyce Obecné dovednosti úspěšnost v % úspěšnost v % úspěšnost v % kvarta A 66,3 78,9 78,8 kvarta B 60,1 74,9 74,5 škola 63,2 76,9 76,6 kraj 34,3 54,5 47,1 ČR základní školy 33,6 54,3 46,6 ČR gymnázia 62,1 76,6 70,2 ČR - celkem 36,1 56,3 48,7 Student kvarty A Matěj Liberda získal ve všech testech plný počet bodů a tímto výsledkem patřil mezi 9 nejlepších žáků z celé České republiky. 9

10 5.1. Přehled výsledků 1. pololetí školního roku Počet Celkový prospěch Procentové vyjádření Třída žáků s vyzn. prospěl neprosp. neklas. s vyzn. prospěl neprosp. neklas prima A % 56,67 % prima B % 30,00 % sekunda A ,67 % 63,33 % sekunda B ,00 % 50,00 % tercie A ,29 % 78,57 % 7,14 % tercie B ,93 % 58,62 % 3,45 % kvarta A ,34 % 86,21 % 3,45 % kvarta B ,59 % 72,41 % NIŽŠÍ ST ,60 % 61,70 % 1,28 % 0,43 % kvinta A ,33 % 66,67 % kvinta B ,43 % 75,00 % 3,57 % sexta A ,43 % 71,43 % 7,14 % sexta B ,33 % 83,33 % 3,33 % septima A ,83 % 70,83 % 4,17 % 4,17 % septima B ,22 % 74,07 % 3,70 % oktáva A ,59 % 68,97 % 3,45 % oktáva B ,04 % 55,56 % 7,41 % VYŠŠÍ ST ,66 % 70,85 % 1,79 % 2,69 % Součet ,79 % 66,16 % 1,53 % 1,53 % Pochvaly Důtka, Důtka Klasifikace chování Vyloučení ze studia napomenutí ředitele Třída tříd. ředitele tříd.prof. školy 2 3 podmíněné nepodm. prima A prima B sekunda A sekunda B tercie A tercie B kvarta A kvarta B NIŽŠÍ ST kvinta A kvinta B sexta A sexta B septima A septima B oktáva A oktáva B VYŠŠÍ ST Celkem

11 5.2. Přehled výsledků 2. pololetí školního roku Třída Počet Celkový prospěch Procentové vyjádření žáků s vyzn. prospěl neprosp. neklas. s vyzn. prospěl neprosp. neklas. prima A ,67% 63,33% prima B ,00% 50,00% sekunda A ,00% 70,00% sekunda B ,67% 53,33% tercie A ,86% 78,57% 3,57% tercie B ,38% 55,17% 3,45% kvarta A ,24% 82,76% kvarta B ,48% 65,52% NIŽŠÍ ST ,33% 64,81% 0,43% 0,43% kvinta A ,33% 66,67% kvinta B ,43% 75,00% 3,57% sexta A ,57% 64,29% 3,57% 3,57% sexta B ,67% 83,33% septima A ,83% 70,83% 8,33% septima B ,74% 59,26% oktáva A ,59% 72,41% oktáva B ,63% 66,67% 3,70% VYŠŠÍ ST ,35% 69,96% 1,35% 1,35% Celkem ,92% 67,32% 0,88% 0,88% Pochvaly Důtka, Důtka Klasifikace chování Vyloučení ze studia napomenutí ředitele Třída tříd. ředitele tříd.prof. školy 2 3 podmíněné nepodm. prima A prima B sekunda A sekunda B tercie A tercie B kvarta A kvarta B NIŽŠÍ ST kvinta A kvinta B sexta A sexta B septima A septima B oktáva A oktáva B VYŠŠÍ ST Celkem

12 5.3. Srovnání průměrného prospěchu tříd Srovnání průměrného prospěchu tříd - 1. pololetí 2007/2008 2,20 2,10 2,00 1,80 1,60 1,40 škola: 1,76 1,70 1,47 1,39 1,54 1,88 1,69 1,86 1,66 1,71 1,83 1,85 1,97 1,85 1,81 1,80 1,20 1,00 prima A prima B sekunda A sekunda B tercie A tercie B kvarta A kvarta B kvinta A kvinta B sexta A sexta B septima A septima B oktáva A oktáva B Srovnání průměrného prospěchu tříd - 2. pololetí 2007/2008 2,20 2,00 1,97 1,97 1,80 1,60 škola: 1,76 1,71 1,57 1,50 1,61 1,84 1,70 1,77 1,64 1,79 1,85 1,86 1,77 1,77 1,80 1,40 1,20 1,00 prima A prima B sekunda A sekunda B tercie A tercie B kvarta A kvarta B kvinta A kvinta B sexta A sexta B septima A septima B oktáva A oktáva B 12

13 5.4. Maturitní zkoušky Maturitní zkoušky se konaly ve dnech Písemná část maturitní zkoušky z jazyka českého se konala a byla zadána následující témata: 1. Nikdo nic nikdy nemá míti za definitivní. (úvaha) 2. (volný slohový útvar) 3. Reálný život je odrazem literatury (zamyšlení nad tím, jak literatura a četba ovlivňují naše životy) 4. Dosud nebylo tak zle, aby nemohlo být ještě hůř (vážný i nevážný antiutopický obraz světa vypravování) prospělo s vyznamenáním prospělo prům. prospěch oktáva A ,72 oktáva B ,97 celkem ,84 Hodnocení jednotlivých tříd u maturitní zkoušky Oktáva A prospěli s vyznamenáním 18 8 Oktáva B prospěli 13

14 Celkové hodnocení výsledků maturitních zkoušek ,0 % 60,0 % prospěli s vyznamenáním prospěli Přehled známek po předmětech ČJ AJ NJ FJ ZSV D Z M Fy Ch Bi IVT VV počet maturujících průměr 2,15 1,65 1,00 1,33 1,68 1,77 2,71 2,04 2,29 1,00 1,60 1,63 1,50 1,836 Výsledky letošních maturitních zkoušek můžeme považovat za velmi kvalitní. Součástí maturitní zkoušky z IVT a výtvarné výchovy byla ročníková práce, kterou studenti prezentují před zkušební komisí. 14

15 5.5. Umístění absolventů školy Ke studiu na vysoké škole se hlásili všichni absolventi. Ke dni zpracování výroční zprávy jsme neměli informace o dalším studiu od 2 studentů. oktáva A oktáva B celkem absolventů VŠ VOŠ 1 nepokračuje ve studiu 1 nezjištěno Údaje o výsledcích kontroly ČŠI Ve školním roce 2007/2008 neproběhla na škole žádná kontrola České školní inspekce. 7. Údaje o aktivitách školy 7.1. Exkurze, besedy, přednášky, projekty Exkurze: literární exkurze Bezručův srub Ostravice sexty literární exkurze J.Wolker septimy literární exkurze Libri prohibiti Praha, Valdštejn a jeho doba oktávy literární exkurze J.A.Komenský kvinty dějepisná Archeopark Chotěbuz-Podobora sekundy, kvinty dějepisná Osvětim + Krakow septimy zeměpisná - Hranická propast kvarty zeměpisná - Opavsko, Hradec nad Moravicí kvinta A zeměpisná - Trojmezí, Hrčava kvinta B biologická Stanice pro záchranu volně žijících živočichů Bartošovice primy botanicko zoologická exkurze Ostravice sekundy zoologická exkurze septimy biologická - Krevní centrum Ostrava-Poruba BiS sexta + septima biologická - Ústav soudního lékařství FN Ostrava BiS oktávy ekologická - přírodní rezervace v okolí Ostravy akce ke Dni Země tercie biologicko zeměpisná Naučná stezka Ostravice sexty fyzika Planetárium Ostrava primy, kvarty, tercie fyzika Meteorologická stanice Lysá hora sekundy fyzikální Elektrárna Dětmarovice sexty základy ekonomie Komerční banka Ostrava seminář ZEk geologická Geologický pavilon VŠB ZU Ostrava kvarty jazyk český Knihovna města Ostravy primy Vlastnosti tuhých látek fyzikální laboratoře VŠB TU Ostrava kvinty chemie Ostravský pivovar oktávy Besedy, přednášky, konference: seminář Mediální tvorby pro redakce studentských časopisů redakce Oktaviánu multimediální představení o bezpečnosti silničního provozu The Action - BESIP Tour 2008 septimy 15

16 dlouhodobý preventivní program ve spolupráci se spol. RENARKON zaměřený na zdravý životní styl Buď O.K. sekundy návštěva komunitního centra a Vesničky soužití septimy projekt Road Show The Action rizika při řízení dopravních prostředků - projekt Ministerstva dopravy septimy beseda s Předsedou Občanského sdružení Vzájemné soužití K.Vishwanathanem - septimy výukové programy OZO Ostrava primy, tercie přednáška Alternativní zdroje energie kvarty přednáška ČEZ Jaderná energetika septimy návštěva soudního přelíčení septimy přednáška dr.novotného Islám kořeny, tradice sexty, septimy projekt Vědci proti iracionalitě FyS septimy výstava O holocaustu kvinta B Planeta Země - Brazílie primy - kvarty veletrh terciárního vzdělávání Gaudeamus Brno oktávy Celoškolní projekty: - Adopce indických dětí - fyzikální soutěž O pohár Alberta Einsteina aneb Fyzikální toulky Ostravou - Zájmové dny - Den ve světě literatury - sponzoring tygrů v ZOO Ostrava Zapojení do celostátních a městských projektů - Pražský model Spojených národů. - model Rady Evropské unie - Parlament dětí a mládeže města Ostravy 7.2. Výsledky v předmětových soutěžích a olympiádách Ve školním roce 2007/2008 byla uspořádána školní kola těchto soutěží: Olympiáda v českém jazyce Biologická olympiáda Konverzační soutěž v jazyce anglickém Zeměpisná olympiáda Konverzační soutěž v jazyce španělském Dějepisná olympiáda Matematická olympiáda Pythagoriáda Fyzikální olympiáda Přírodovědný klokan 2007 Astronomická olympiáda Matematický klokan 2008 Chemická olympiáda Recitační soutěž. Výsledky žáků školy ve vyšších kolech soutěží: Bussines Point 2008 manažersko marketingová soutěž středních škol 1.místo v celostátním finále družstvo M.Koutná, L.Študentová, L.Hrubá, D.Janda, P.Dej (7.B) Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo I. kategorie místo J.Janeček (4.A) II. kategorie 9. místo E.Filipcová (6.A) Soutěž v jazyce anglickém kategorie II.A - okresní kolo 1. místo H. Červenková (4.B) - krajské kolo 2. místo H. Červenková (4.B) 16

17 Soutěž v jazyce anglickém kategorie SŠ - okresní kolo 1. místo V. Macurová (5.A) - krajské kolo 3. místo V. Macurová (5.A) Recitační soutěž v jazyce německém žáků gymnázií - okresní kolo 1.místo Z.Holbeinová (5.A) 2. místo T.Vachutka (5.A) 4. místo L.Světloňová (5.B) Soutěž v jazyce španělském - krajské kolo 8.místo N.Kociánová (4.B) Soutěž Mladých hispanistů - celostátní kolo 3. místo N.Kociánová (4.B) 4. místo T. Peňázová (4.B) 7. místo Z.Junkerová (4.B) Zeměpisná olympiáda okresní kolo kategorie A 2. místo L.Hýlová (1.B) kategorie B 4. místo J.Vašíček (2.B) kategorie C 2.místo R.Salvet (4.B) krajské kolo kategorie A 2. místo L.Hýlová (1.B) kategorie C 3.místo R.Salvet (4.B) Zeměpisná vědomostní soutěž Eurorebus krajské veřejné kolo I. kategorie 1.místo - družstvo 4.B J.Hájíček, P.Hýl, R.Salvet 3.místo - družstvo 4.A V.Kika, M.Liberda, M.Kašovský v kategorii jednotlivců 1. místo R.Salvet (4.B) celostátní kolo I. kategorie 3.místo - družstvo 4.B J.Hájíček, P.Hýl, R.Salvet v kategorii jednotlivců 1. místo R.Salvet (4.B) Matematická olympiáda okresní kolo kategorie účast úspěšní řešitelé umístění - jméno Z místo L.Hýlová (1.B), Z7 3 3 Z místo L.Ondráček (3.A) F.Kollár (3.B) Z místo M.Liberda (4.A) Pythagoriáda - okresní kolo 1.místo - L.Hýlová (1.B) 3.místo Hoang Ngoc Minh (1.B) Klokan mezinárodní matematická soutěž v rámci ostravských škol se umístili : kategorie Kadet 3.místo D. Woroň (4.A) 17

18 Mezinárodní matematická korespondenční soutěž Genius logicus L.Ondráček (3.A) Vynikající mezinárodní řešitel úspěšnost 100 % S.Müllerová (7.B) Vynikající mezinárodní řešitel úspěšnost 98 % Moravskoslezský matematický šampionát 2007 kategorie ZŠ 1. místo A. Vysocký (4.A) 2. místo M. Liberda (4.A) Biologická olympiáda. okresní kolo kategorie B Chemická olympiáda. okresní kolo kategorie D krajské kolo kategorie D krajské kolo kategorie A ústřední kolo kategorie A Fyzikální olympiáda okresní kolo kategorie E krajské kolo kategorie E kategorie B 3.místo M. Komínek (6.B) 1.místo M. Šilák (3.A) úspěšný řešitel M. Šilák (3.A) 3.místo J.Chmela (8.A) místo J. Koktan (8.A) J. Chmela (8.A) úspěšný řešitel 1. místo J.Zehnal (4.A) 9. místo J.Zehnal (4.A) 5. místo P. Hons (7.B) celostátní finále soutěže Co víš o energetice místo J.Vysocký, D. Woroň, D.Pašek (4.A) místo K.Šebestíková, P.Skaláková, V. Červinka (4.A) Soutěž v počítač. hře Need For Speed krajské kolo J.Bernát (6.A), L.Křenek (6.B) postup do celostátního kola Orlovská soutěž v informatice kategorie grafika 2.místo D.Janda (7.B) 3.místo J.Hájíček (3.B) Napájení sluncem celostátní soutěžní přehlídka solárních vozítek vyrobených studenty. Soutěže se zúčastnila 4 družstva školy ze tříd - 4.A, 5.A, 6.A, 8.A. Družstvo 8.A skončilo na 3. místě 7.3. Sportovní soutěže, tělovýchovné aktivity CORNY středoškolský atletický pohár družstvo dívek 1. místo v okresním kole postup do krajského kola odbíjená Turnaj 17. listopadu Memoriál J.Stejskala ostravských gymnázií družstvo chlapců 5.místo košíková městské kolo gymnázií družstvo chlapců 3. místo 18

19 softbal okresní kolo středních škol 3. místo florbal městské kolo nižších gymnázií obvodní kolo nižších gy + ZŠ tenisový turnaj SŠ družstvo chlapců 1. místo družstvo dívek 3. místo družstvo chlapců 3. místo smíšené družstvo - 3. místo tělovýchovné kurzy sportovní kurz Těrlická přehrada septimy - 41 žáků lyžařské kurzy Červenohorské sedlo - sekundy - 48 žáků Ponte di Legna Tonale Itálie kvinty - 40 žáků školní mezitřídní turnaje florbal futsal Vánoční streetball. turnaj street hockey - pro primy+ sekundy 7.4. Divadla, koncerty, školní časopis Divadelní a filmová představení, koncerty koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava divadelní představení Fantom Morrisvillu divadelní představení Matka film Občan Havel film Příběhy bezpráví projekt org. Člověk v tísni film Královna Alžběta Zlatý věk 16 tříd 8 tříd SVS septimy SVS septimy 14 tříd Ekofilm kvarty Ve škole je vydáván školní časopis Oktavián, který obsahuje krátké zprávy a postřehy ze školních akcí, literární a výtvarnou tvorbu studentů. Organizace vydávání je zajišťována studentskou redakční radou koordinovanou vyučující jazyka českého. Na krajské přehlídce školních časopisů Zlatý Sólokapr získal v kategorii středních škol 3. místo. 19

20 7. 5. Akce pořádané školou pro veřejnost Akce organizované školou, které byly ve školním roce 2007/2008 součástí oslav 50 let vzniku gymnázia v Ostravě-Zábřehu : Setkání absolventů školy a Den otevřených dveří s řadou doprovodných aktivit Ples abiturientů v prostorách DK Akord v Ostravě-Zábřehu Vánoční koncert školy v kostele sv.josefa (Don Bosco) Turnaj 17. listopadu ve volejbalu Memoriál J.Stejskala ostravských gymnázií Další akce školy pro veřejnost: Den otevřených dveří pro zájemce o studium Jarní koncert Zpíváme si pro radost XIV. ročník hudebního festivalu gymnaziálních pěveckých sborů GYMNASIA CANTANT 2008, akce realizována z podpory grantu Statutárního města Ostrava a grantu ÚMOb Ostrava- Jih - účast 13 sborů (462 studentů) z 12 gymnázií Moravskoslezského, Zlínského a Jihomoravského kraje výstava Zmizelí sousedé vystoupení komorního sboru při akcích pořádaných ÚMOb Ostrava-Jih a Statutárního města Ostrava vystoupení komorního sboru ve Vítkovické nemocnici vernisáž výstavy organizované organizací ADRA krajská přehlídka školních časopisů Zlatý Sólokapr spoluorganizace, instalace a příprava vernisáže přehlídky městské finále SŠ ve volejbalu dívek Charitativní sbírky ve spolupráci s občanskými sdruženími: Světluška ve spolupráci s Nadačním fondem Českého rozhlasu Květinový den ve spolupráci s Ligou proti rakovině Praha Svátek s Emilem spolupráce s Českým paralympijským výborem Červená stužka - Světový den boje proti AIDS - spolupráce se Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu Grantové aktivity Ve školním roce 2007/2008 škola uspěla při získávání účelových dotací v oblasti kultury a školství. Granty Statutárního města Ostravy XIV. moravskoslezský festival gymnaziálních sborů GYMNASIA CANTANT 2008 Volnočasové aktivity žáků Gymnázia Volgogradská Granty ÚMOb Ostrava-Jih XIV. moravskoslezský festival gymnaziálních sborů GYMNASIA CANTANT 2008 Studenti v nadnárodních organizacích 20

21 8. Základní údaje o hospodaření školy Výsledky hospodaření za rok 2007 byly schváleny usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 172/6042 ze dne Výsledky hospodaření v základních ukazatelích za leden srpen 2008: přímé náklady provozní ostatní Platy ,00 0,00 0, OPPP,odstupné ,00 0,00 0, z jiných zdrojů 0,00 0, ,00 Mzdové prostředky ,00 0, , Zákonné soc.pojištění ,00 0,00 0, FKSP ,16 0,00 0,00 Zák.pojištění a FKSP ,16 0,00 0, Učebnice a škol.potř ,50 0, , Knihy,tiskoviny , ,64 0, Materiál pro výuku 0, ,00 0, Učební pomůcky ,80 136, , DDHM , , , Paliva,pohonné hmo 0,00 489,50 0, Ostatní 0, , ,50 Nákup materiálu , , , Voda 0, ,00 0, Teplo,TÚV 0, ,43 0, Plyn 0,00 694,23 0, el.energie 0, ,00 0,00 Spotřeba energie 0, ,66 0, Opravy a udržování 0, , , Ostatní 0, ,00 300,00 Opravy a udržování 0, , ,82 Cestovné 0, ,25 0, Služby pošt 0, ,50 400, Služby telekom. 0, ,50 0, Škol a vzděl.dvpp 3 610, ,00 945, Nájemné 0, , , Služby zprac.dat 0, ,00 0, DDNM 0, ,50 0, Revize a od.prohl. 0, ,00 0, Ostatní 0, , ,00 Nákup služeb 3 610, , , Odpisy 0, ,00 0,00 Odpisy majetku 0, ,00 0, Přís.na strav.zaměst , ,00 0, Ochr.prac.pomůcky 2 688,00 0,00 0, Služ.peněž a pojišt. 0, ,31 0, Ostatníí pov.pojistné ,45 0,00 0, Nákl. Na reprezentaci 0,00 0, ,50 5xx-xx ostatní 0, , ,00 Ostatní náklady , , ,50 Celkem : , , ,82 21

1. Období školního vyučování a termíny prázdnin. 2. Akce školy

1. Období školního vyučování a termíny prázdnin. 2. Akce školy 1. Období školního vyučování a termíny prázdnin období školního vyučování I. pololetí 1.9.2015-31.1.2016 II. pololetí 1.2.2016-30.6.2016 podzimní prázdniny 29.. - 30.. 2015 vánoční prázdniny 23.12.2015-3.1.2016

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu 2. 10. 2014 č. j. GZAB/0758/2014 Obsah 1.

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole do prvního ročníku čtyřletého studia i nižšího stupně osmiletého studia

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu 8. 10. 2013 č. j. GZAB/0709/2013 Obsah 1.

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu 3. 10. 2012 č.j. GZAB/0785/2012 Obsah 1. ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 A. ČTYŘLETÉ STUDIUM obor 79-41-K/41 V přijímacím řízení bude možno získat nejvýše 150 bodů, z toho: a) za prospěch na základní škole max. 25 bodů b) za přijímací

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Dodatek upravuje Školní vzdělávací program ze dne 15. 6. 2007, č.j.: 2221/2007 Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc. Obor

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015. Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6

Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015. Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6 Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6 Charakteristika školy Celkem ve 20 třídách 585 žáků 8 tříd osmiletého studia 12 tříd čtyřletého studia Budeme otevírat:

Více

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309)

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Nižší gymnázium Vyšší gymnázium Gymnázium Vzdělávací oblast Ročník předep předep Vyučovaný předmět hod.ng I II III

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Všichni uchazeči do obou oborů studia konají povinně přijímací zkoušku ve formě centrálně zadávaných jednotných testů. Termíny

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV. Informace o studiu pro žáky základních škol 2014 / 2015. www.gymnazium-pe.cz

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV. Informace o studiu pro žáky základních škol 2014 / 2015. www.gymnazium-pe.cz GYMNÁZIUM PELHŘIMOV Informace o studiu pro žáky základních škol 2014 / 2015 0 www.gymnazium-pe.cz Slovo úvodem Dovolte mi, abych si za Vás položil jednoduchou otázku. Proč jít na gympl v Pelhřimově? Odpověď

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4.1. Celkový učební plán Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 Podatelna úřední hodiny v době prázdnin 8.00 12.00 PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 GMT jde správným směrem,... ČIPOVÁ KARTA IREDO pro školní rok 2013/2014

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího)

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) Český jazyk Fraus - Český jazyk učebnice pro

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE. Výroční zpráva za školní rok 2005/2006

GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE. Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 Schváleno Školskou radou Gymnázia Jana Blahoslava dne 30. října 2006 www.gjbi.cz gjbi@gjbi.cz Výroční zpráva o činnosti školy Část

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Informace. Třída. Volitelné předměty pro školní rok 2009/2010

Informace. Třída. Volitelné předměty pro školní rok 2009/2010 Třída Informace Školní rok 2009/ 2010 3V Volitelný předmět: Každý žák si musí zvolit jeden z nabízených předmětů a tento zvolený předmět se stává povinným předmětem pro školní rok 2009/2010. 3V - tercie

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Příloha 1: statistické tabulky zpracované systémem Bakaláři

Příloha 1: statistické tabulky zpracované systémem Bakaláři CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole 2. Údaje o zaměstnancích 3. Údaje o přijímacím řízení 4. Výsledky

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ŠKOLA: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace GARANT: Mgr. Miroslava Pavlínková, školní metodik prevence (dále jen ŠMP) CHARAKTERISTIKA

Více