Spisový a skartaní ád Název školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spisový a skartaní ád Název školy"

Transkript

1 Spisový a skartaní ád Název školy 1. Úvodní ustanovení: 1.1. Tento spisový ád se vztahuje na innost organizaní jednotky (název a adresa školy nebo školského zaízení) Spisový a skartaní ád vychází ze zákona o archivnictví. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové služb a jeho provádcí vyhlášky. 646/2004 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, dále ze zákona o úetnictví. 563/91 Sb. a jeho pozdjších novel a smrnice MŠ SR ze dne j /86-49, která byla vydána jako skartaní ád pro školy a školská zaízení Spisový a skartaní ád upravuje výkon spisové služby, který pedstavuje zajištní odborné správy dokument došlých a vzešlých z innosti (název a adresa školy nebo školského zaízení), zahrnující jejich ádný píjem, evidenci, rozdlování, obh, vyizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyazování ve skartaním ízení Za dokumenty pro úely tohoto spisového a skartaního ádu se považují veškeré písemné, obrazové, zvukové elektronické a jiné záznamy, a již v podob analogové i digitální, které vznikly z innosti (název školy nebo školského zaízení) Veškeré písemnosti týkající se téže vci tvoí spis Souástí spisového a skartaního ádu je spisový a skartaní plán, který obsahuje seznam typ dokument roztídných do vcných skupin s vyznaenými spisovými znaky, skartaními znaky a skartaními lhtami Tento spisový ád je závazný pro všechny pracovníky organizace. 2. Píjem a evidence dokument: 2.1. Pijímání dokument Podání doruená škole pebírá sekretariát, který je povinen pevzít písemnosti adresované škole nebo jejím pracovníkm, a to i v pípad nevyplacené zásilky Sekretariát potvrzuje píjem poštovních zásilek dle ustanovení Poštovního ádu Pijímání elektronických datových zpráv se ídí vyhláškou. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách Dokumenty lze pijmout v pípad nutnosti i mimo sekretariát. Podání lze uinit i ústn i po telefonu. V takovém pípad je nutné dokument i ústní podání bezodkladn zaevidovat Úetní materiály, které mají samostatnou evidenci, se pijímají zvláš a vedou se ve vlastní evidenci Pi osobn pedávaných podáních se potvrdí píjem otiskem podacího razítka na opise podání nebo na zvláštní potvrzence vyhotovené podatelem Pracovnice sekretariátu je povinna pekontrolovat: poet zásilek a správnost údaj v dodacích dokladech pošty, zda jsou zásilky adresovány škole, zda nejsou obaly a uzávry zásilek poškozené Pípadné závady reklamuje pracovnice sekretariátu neprodlen u píslušné pošty nebo u poštovního doruovatele S telegramy, dálnopisy a telefaxy se zachází stejn jako s jinými písemnostmi, jejich doruení však musí být urychlené Pijaté zásilky se rozdlí na: 1

2 zásilky soukromé, pímo pedávané adresátm, které se neotvírají a neevidují (za soukromou je považována ta zásilka, u které je jméno pracovníka uvedeno bez oznaení školy nebo ped jejím názvem) zásilky, které se neprotokolují: asopisy, pozvánky, brožury a letáky zásilky dále zpracovávané, které se roztídí na urené: editeli/ce školy zástupci editele uitelm školy do jejich pihrádek ve sborovn finanní úetní hospodáce školy výchovné poradkyni Dokumenty jsou rozdlovány na základ znalostí pracovních náplní a kompetencí jednotlivých vedoucích a ostatních pracovník školy Pijaté a roztídné dokumenty, pípadn jejich obálky, se opatí v den doruení otiskem podacího razítka a po jejich zaevidování se pedají k vyízení; v pípad dokument pijatých mimo sekretariát a dokument vzniklých z podání uinných ústn to platí obdobn. Pokud je dokument doruen v digitální podob, opatí se identifikátorem elektronické podatelny a pedá k vyízení Podací razítko obsahuje vždy: (název školy nebo školského zaízení) datum doruení, u podání, kde to ukládá zvláštní právní pedpis, též as doruení íslo jednací poet list poet list píloh nebo poet svazk píloh, u píloh v nelistinné podob jejich poet a druh, u dokument v digitální podob velikost v jednotkách byt Obálka se pipojí k písemnosti, jestliže: je v souladu se zvláštními právními pedpisy zásilka doruována do vlastních rukou dokument není datován nebo se jeho asové oznaení výrazn liší od datového razítka pošty dokument není podepsán, i když jméno a adresa pisatele jsou uvedeny v písemnosti není uveden odesílatel má-li podání na pošt právní význam u stížností je-li obálka opatena podacím razítkem písemnost byla opatena doruenkou, návratkou i v jiných pípadech, kdy zpracovatel posoudí, že je teba obálku u písemnosti ponechat Evidence dokument Veškeré dokumenty podané škole nebo vzniklé na škole se evidují v podacím deníku Úetní dokumenty dle zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, které se evidují ve vlastní evidenci (kniha pijatých a odeslaných faktur) se vedou v této evidenci Podací deník je kniha vytvoená z pedem svázaných a oíslovaných tiskopis, oznaená názvem a adresou školy (nebo školského zaízení), rokem, v nmž je užíván, a potem list. Podací deník mže být veden v digitální podob s možností tisku pro trvalé uložení. Podací deník musí být zabezpeen proti ztrát, pozmnní a neoprávnnému pístupu Dokumenty se evidují v podacím deníku v íselném a asovém poadí, v nmž byly urenému pvodci dorueny nebo vznikly z jeho innosti. Pokud se pi zapisování do podacího deníku používají zkratky, je jejich seznam a vysvtlivky k nmu nedílnou souástí podacího deníku. 2

3 O dokumentu se vedou v podacím deníku tyto údaje: poadové íslo dokumentu, pod nímž je v podacím deníku evidován, datum doruení dokumentu nebo, jedná-li se o dokument vzniklý z vlastní innosti, datum jeho vzniku; u datových zpráv též as doruení tj. okamžik, kdy byl dokument dostupný elektronické podateln, identifikace odesilatele; jde-li o dokument vzniklý z vlastní innosti, zapíše se jako vlastní, íslo jednací odesilatele, poet list došlého nebo vlastního dokumentu a poet list píloh nebo poet svazk píloh, u píloh v nelistinné podob jejich poet a druh, struný obsah dokumentu, název organizaní jednotky školy nebo jméno zamstnance, kterému byl dokument pidlen k vyízení, zpsob vyízení, den odeslání, poet list odesílaného dokumentu a poet list píloh nebo poet svazk píloh, u píloh v nelistinné podob jejich poet a druh, spisový znak, skartaní znak a skartaní lhta dokumentu nebo rok, v nmž bude dokument zaazen do skartaního ízení, poet list nebo jiný údaj o rozsahu uloženého dokumentu, záznam o vyazení ve skartaním ízení ísla jednací zaínají každým kalendáním rokem den 1. ledna od. 1 a koní 31. prosince. Zbývající prázdné kolonky se pod posledním zápisem v podacím deníku proškrtnou a oznaí slovy Ukoneno dne 31. prosince roku. íslem jednacím. a jménem, píjmením a podpisem zamstnance poveného vedením spisové služby Pokud se dokumenty spojují ve spis, oznaí se v podacím deníku, pod kterým íslem jednacím jsou uloženy Zápisy do podacího deníku, pokud je veden v listinné form, se provádjí iteln a trvalým zpsobem. Chybný zápis se škrtne tak, aby zstal itelný i po oprav. Oprava se opatí datem, jménem, pop. jmény, píjmením a podpisem toho, kdo ji provedl K podacímu deníku se vede rejstík. Pokud po dobu 5 let pesáhne prmrný poet jednacích ísel za rok 3000, vede se vždy rejstík jmenný a vcný. 3. Rozdlování a obh dokument 3.1. Zaevidované dokumenty se pedávají píslušné organizaní ásti nebo osob k tomu povené dle organizaního ádu a uiní se o tom záznam v podacím deníku Osoba, která pevezme dokument zapsaný do evidence, jeho pevzetí potvrdí Pi obhu dokumentu musí být zabezpeeno sledování jeho pedávání a pebírání a zaruena prkaznost pedávání a pebírání zachycující jmenovit a asov veškerou manipulaci s dokumentem. 4. Vyizování dokument: 4.1. Dokumenty vyizují jednotliví pracovníci operativn, nejpozdji do stanoveného termínu. Není-li stanoven, pak do 30 dn Dokumenty vztahující se k téže vci pracovníci, kteí je vyizují, spojí v jeden spis, ke kterému vyhotoví seznam jednacích ísel v nm uložených Pi vyizování písemností dbají všichni pracovníci na dodržování zásad písemného styku, pedevším na formální úpravu, vcnou a jazykovou správnost. Na formální správnost dohlíží sekretáka školy, která je oprávnna na nedostatky píslušného pracovníka upozornit Vyízení jinou než písemnou formou (nap. telefonicky, ústním jednáním) nebo pokud je písemnost pouze na vdomí, poznamená sekretáka nebo píslušný pracovník na písemnost Od písemnosti, kterou se vc vyizuje, poídí pracovník odpovdný za vyízení vždy kopii. 3

4 4.6. Za odeslání pošty odpovídá sekretáka školy. Zapíše do protokolu všechny doporuené zásilky, provede jejich vybavení všemi náležitostmi a zapíše je do poštovní podací knihy. Poštovní zásilky pedá pracovníkovi, který je odevzdá poštovnímu úadu Zamstnanec, který dokument vyídil, jej oznaí spisovým znakem, skartaním znakem a skartaní lhtou, pop. rokem zaazení dokumentu do skartaního ízení, podle spisového a skartaního plánu školy. 5. Podepisování dokument: 5.1. Podpisové právo pro písemnosti školy má editel/ka školy, pi její nepítomnosti zástupce/kyn Podpisové právo na píkazy k úhrad mají následující osoby: editel/ka školy, zástupce/kyn školy, hospodáka školy, sekretáka školy Pracovník mže být poven editelem/kou školy k podepsání urité záležitosti. 6. Razítkování dokument: 6.1. Pi korespondenním styku se používá hranaté razítko bez státního znaku: vzor razítka 6.2. Kulaté razítko se státním znakem se užívá na zadní stranu vysvdení a na rozhodnutí: vzor razítka 6.3. Na pední stranu vysvdení se užívá razítko dlouhé, bez státního znaku: vzor razítka 6.4. Veškerá razítka se pedávají proti podpisu pracovníkovi, který s nimi disponuje a chrání je ped zneužitím Pi ztrát razítka uiní editel/ka školy vhodná opatení a oznámí ztrátu na píslušných místech Razítko hranaté jsou oprávnni používat: editel/ka školy zástupce/kyn editele/ky hospodáka školy sekretáka školy 6.7. Vzory razítek a podpisy oprávnných osob jsou v sešit uloženém v editeln školy Razítko kulaté jsou oprávnni používat: editel/ka školy zástupce/kyn editelky sekretáka školy 6.9. Razítko kulaté je uloženo v trezoru. Za trezor odpovídá sekretáka školy. 7. Ukládání dokument: 7.1. Dokumenty jsou po vyízení ukládány na jednotlivých pracovištích Ve druhém tvrtletí roku jsou dokumenty pedávány do spisovny, a to u pedagogických písemností za uplynulý školní rok a u úetních za minulý kalendání rok Dokumenty jsou pedávány do spisovny roztídné a popsané. Popis obsahuje druh písemnosti, rok vzniku nebo rok vyízení nebo rok ztráty právní platnosti, dále pak spisový znak, skartaní znak a skartaní lhtu. 4

5 Dokumenty jsou pedávány spolu se seznamem pedávaných dokument Pracovník povený vedením spisovny zkontroluje úplnost a správnost seznamu a s pedávajícím pracovníkem sepíše protokol o pedání Pracovník povený vedení spisovny písemnosti pevezme, zapíše do archivní knihy a uloží do spisovny Dokumenty jsou ve spisovn uloženy dle spisového plánu školy Písemnosti zstávají uloženy ve spisovn po dobu urenou skartaní lhtou V pípad poteby pjuje pracovník povený vedením spisovny písemnosti proti podpisu a vede evidenci výpjek Po uplynutí skartaní lhty se spisy vyazují pi skartaním ízení Skartaní ízení upravuje skartaní ád. 8. Vyazování dokument skartaní ád: 8.1. Zásady vyazování písemností: Tento skartaní ád upravuje postup (název školy) pi vyazování písemných, obrazových, zvukových a jiných záznam (dále jen dokument ) nepotebných nadále pro innost školy a pi posuzování jejich dokumentární hodnoty Pedpokladem skartaního ízení je pedchozí ádná evidence a uložení písemností ve spisovn Bez skartaního ízení nelze niit žádné písemnosti Skartaní ízení se provádí jednou za rok v prvém tvrtletí kalendáního roku, pokud není dohodnuto s dohlédacím archivem jinak Pedmtem skartaního ízení jsou veškeré dokumenty vzniklé z innosti školy, a to vetn došlých dokument, u nichž uplynula skartaní lhta a které nejsou již potebné pro další innost školy Pro pípravu a provedení skartaního ízení se zizuje skartaní komise, jejíž leny jmenuje editel/ka školy Za ádné provedení skartace odpovídá editel/ka školy Archivní orgán: Archivem píslušným pro skartaní ízení škol na území hl. msta Prahy je Archiv hlavního msta Prahy Skartaní lhta: Skartaní lhta uruje dobu, po kterou je nutné dokumetnt ve škole uchovávat z dvod správních a provozních Skartaní lhta se vyjaduje potem let, poítaných od 1. ledna následujícího roku po dni vyhotovení i vyízení nebo ztrát platnosti písemnosti, u spisových celk po dni vyhotovení nebo vyízení nebo ztrát platnosti nejmladší písemnosti Není-li skartaní lhta stanovena, vyazuje se píslušný dokument, jakmile není potebný pro innost školy V pípad poteby je možno, po dohod s píslušným archivním orgánem, ponechat dokument na škole déle, než uvádí píslušná skartaní lhta Skartaní znaky: Skartaní znaky (A, V, S) vyjadují dokumentární hodnotu dokument a oznaují, jak se s dokumenty po uplynutí skartaní lhty ve skartaním ízení naloží Skartaní znak A (archiv) oznauje dokumenty trvalé dokumentární hodnoty (archiválie), které se po uplynutí skartaní lhty navrhnou k odevzdání do archivu Skartaní znak S (skart) oznauje dokumenty, které nemají dokumentární (historickou) hodnotu a navrhnou se po uplynutí skartaní lhty ke zniení Skartaní znak V (výbr) oznauje dokumenty, jejichž dokumentární hodnotu nelze v okamžiku vzniku urit a znamená, že dokumenty budou po uplynutí skartaních lht znovu posouzeny a pak teprve oznaeny skartaním znakem A nebo S. 5

6 8.5. Prbh skartaního ízení: Píprava skartaního ízení Skartaní ízení se zahajuje u dokument, které již ztratily provozní hodnotu a jejichž skartaní lhta uplynula Po uplynutí skartaní lhty dokumenty zkontroluje pracovník/ice povená editelem/kou vedením spisovny (dále jen povený pracovník ) dle archivní knihy úplnost písemností, u nichž prošla skartaní lhta, a zaurguje pípadné výpjky Za úasti zástupce píslušného útvaru, v nmž dokument vznikl nebo byl vyízen, oví, zda její provozní hodnota skuten zanikla Podle oznaení písemností skartaními znaky, popípad podle typového rejstíku rozdlí povený pracovník dokumenty do skupiny A a do skupiny S U dokument skupiny V posoudí povený pracovník s pracovníkem píslušného útvaru, zda budou zaazeny do skupiny A nebo S Povený pracovník pipravuje ke skartaci ucelené celky dokument a pipravuje za dané období veškeré dokumenty všech agend školy, není-li s píslušným archivem dohodnuto jinak Povený pracovník upraví dokumenty tak, aby byly pipraveny k dalším úkonm skartaního ízení Skartaní návrh Povený pracovník vypracuje skartaní návrh (viz píloha), kterým škola požádá Archiv hlavního msta Prahy o odbornou archivní prohlídku, pi které se posoudí dokumentární hodnota dokument navrhovaných k vyazení Ke skartanímu návrhu se pipojí seznam dokument urených k vyazení (viz píloha). Dokumenty v nm budou rozdleny podle skartaních znak A a S. Ze seznam bude patrné, které dokumenty byly pvodn zaazeny pod skartaním znakem V Skartaní návrh podepisuje editel/ka školy (nebo jí zmocnný pracovník), dále jej podepisuje povený pracovník a lenové skartaní komise Skartaní návrh, který obsahuje všechny náležitosti, se zasílá Archivu hlavního msta Prahy se žádostí o posouzení a návrhem termínu archivní prohlídky Vyazení písemností Po odborné archivní prohlídce se sepíše skartaní protokol, který obsahuje soupis dokument urených jako archiválie s jejich zaazením do kategorie v archivní evidenci, soupis dokument, které byly vybrány za archiválie, zaazení archiválií do píslušných kategorií, urení uložení archiválií do archivu, soupis dokument, které lze skartovat Dokumenty skupiny S, na které bylo vydáno skartaní povolení, musí být znieny tak, aby se s jejich obsahem nemohly seznámit nepovolané osoby: Dokumenty se odevzdají sbrn úedního papíru nebo firm, zabývající se likvidací úedního papíru. Tato sbrna nebo firma potvrdí pevzetí vyazovaných dokument a ruí za jejich likvidaci a za to, že se s informacemi obsaženými v tchto dokumentech nebudou moci seznámit nepovolané osoby Pokud bude škola likvidovat vyazené dokumenty vlastními silami, sepíše se o této likvidaci likvidaní protokol (viz píloha). Osoby podepsané pod tímto protokolem pak ruí za to, že informace obsažené v dokumentech nebudou zneužity Dokumenty skupiny A zstanou uloženy u školy do té doby, pokud je protokolárn neodevzdá v dohodnutém termínu k trvalému uložení do Archivu hlavního msta Prahy (viz pílohy). ádné odevzdání, tzn. sepsání, oznaení, zabalení nebo uložení do krabic a sthování archiválií zajišuje škola Ve skartaním ízení se postupuje dle vzor uvedených v pílohách Závrená ustanovení: 6

7 Pi reorganizaci nebo likvidaci školy je nutno dbát, aby nedošlo ke ztrát dokument a k jejich niení. Za ádné vyazení dokument likvidované školy je odpovdný právní nástupce školy nebo likvidátor Závady a nedostatky skartaního ízení, které nebyly odstranny ani po upozornní Archivu hlavního msta Prahy a niení dokument bez ádného skartaního ízení jsou posuzovány dle zákona o archivnictví a spisové služb Škola je povinna umožnit Archivu hlavního msta Prahy odborný dohled Souástí spisového a skartaního ádu jsou následující pílohy: spisový a skartaní plán, vzor povení k vedení spisovny vzor protokolu o pedání dokument do spisovny vzor skartaního návrhu, vzor pílohy skartaního návrhu, vzor návrhu na pedání archiválií do archivu vzor pílohy návrhu na pedání archiválie do archivu vzor pedávacího protokolu vzor likvidaního protokolu. 9. Tento spisový a skartaní ád nabývá úinnosti od (datum). 7

8 Píloha. 1 Spisový a skartaní plán Spisový Druh dokumentu Skart. Skartaní lhta znak znak A. Materiály editelství A.1. Základní právní dokumenty školy (doklad o zaazení do A 10 sít škol, organizaní ád, bezpenostní ád, jmenování po skonení editel apod. platnosti A.2. Porady vedení školy A 5 A.3. Rada školy A 5 A.4. Obžníky a pokyny editele A 5 A.5. Podací deník A 10 A.6. Korespondence editele školy A6.I. Korespondence s nadízenými orgány V 5 A6.II. Korespondence s rodii V 5 A6.III. Bžná korespondence editele S 5 A.7. Patronátní a sponzorské smlouvy A 10 po skonení platnosti A.8. Plány školy (roní a delší) A 10 A.9. Výroní zprávy, zprávy o innosti školy (roní a delší) A 10 A.10. Inspekce, revizní zprávy nadízených orgán A 10 A.11. Kroniky školy, pamtní a jubilejní knihy A 10 A.12. Skartaní ízení (skartaní návrhy, protokoly, protokoly o A 10 likvidaci dokument, protokoly o pedání dokument do píslušného archivu) A.13. Archivní kniha A 20 B. Pedagogické materiály B.1. Matriky žák, tídní výkazy, katalogové listy, (katalogy A 45 žák) B.2. Maturitní protokoly A 45 B.3. Osobní spisy (listy) žák S 20 B.4. Tídní knihy S 10 B.5. Statistika B5.I. pro nadízené orgány na pedepsaných formuláích A 10 B5.II. podklady pro statistiku S 5 B.6. Zápisy z pedagogických rad (klasifikaní konference) A 10 B.7. Závažné pestupky žák, pípady užívání alkoholu a drog A 5 B.8. Práce žák B8.I. maturitní V 5 B8.II. soutžní, olympiády V 5 B8.III. ostatní S 5 B.9. Rozvrh hodin S 1 B.10. Organizace výuky (studia na školách) V 5 B.11. Individuální plány pro žáky se specifickými vadami uení V 10 B.12. Logopedie praktická cviení na školách S 3 B.13. Dyslektická náprava praktická cviení na školách S 3 B.14. Školy v pírod, lyžaské výchovné a výcvikové zájezdy, S 5 plavání B.15. Korespondence s rodii V 5 B.16. Stížnosti (žák, student, rodi, uitel) V 10 B.17. Akce školy, úast na sportovních a kulturních akcích B17.I. Zprávy, výsledkové listiny, dokumentace (letáky, brožury, A 5 8

9 fotografie, multimediální záznamy) B17.II. Provozní dokumentace k zabezpeení akcí vetn úetních S 5 a pokladních doklad B.18. Pijímací ízení S 10 B.19. Pijímací zkoušky S 1 B.20. Žákovské knížky S 3 B.21. Omluvné listy S 1 B.22. Nedbalá docházka, pestupky V 5 B.23. Úrazy (pracovní, školní, mimoškolní) B23.I. knihy úraz A 5 B23.II. hlášení úraz, posudky, lékaské protokoly úraz A 10 smrtelných a s trvalými následky B23.III. hlášení úraz, posudky, lékaské protokoly ostatních úraz S 10 B23.IV. náhrady, pojistné události S 10 B.24. Výchova branná, dopravní S 5 B.25. Dokumentace ze života školy (letáky, brožury, fotografie, A 10 multimediální záznamy) C. Personální a mzdové materiály D. Seznamy vyuujících A 45 D.1. Osobní spisy uitel (pracovní smlouvy, platové zaazení, V 45 kárná ízení, ukonení pracovního pomru apod.) D.2. Osobní spisy provozních zamstnanc S 45 D.3. Dohody o pracovní innosti S 10 D.4. Dohody o provedení práce S 10 D.5. Smlouvy o vytvoení díla V 10 D.6. Mzdové listy S 45 D.7. Hospitace S 10 D.8. Kárná ízení V 10 D.9. Daová piznání a podklady k nim S 10 D.10. Docházka S 5 D.11. Oduené hodiny S 5 D.12. Návrhy odmn S 5 D.13. Výplatní listiny S 5 D.14. Výplatní sáky S 5 D.15. Bžná korespondence ohledn personální a mzdové agendy S 5 D.16. Hmotná odpovdnost S 1 E. Hospodáské a úetní materiály E.1. Dokumentace budov (vlastních) A 10 po platnosti E.2. Hlavní kniha (nebo sestava nahrazující hlavní knihu) A 10 E.3. Roní a delší rozpoet A 10 E.4. Rozbory hospodaení (roní a delší), roní úetní uzávrky A 10 E.5. Inventarizace E5.I. pi vzniku školy, generální, pi sluování škol a jiných A 10 mimoádných okolnostech E5.II. bžná roní S 5 E5.III. inventární seznamy S 5 E5.IV. inventární knihy S 10 E.6. Korespondence k úetnictví S 5 E.7. Knihy faktur S 5 E.8. Úetní doklady S 5 ztrát 9

10 E.9. Knihy objednávek S 5 E.10. Objednávky S 5 E.11. Pokladní knihy S 10 E.12. Pokladní doklady S 5 E.13. Poštovní kniha S 3 E.14. Sešit klí a razítek S 10 E.15. Stravování E15.I. Penžní deník (nebo sestava jej nahrazující) S 10 E15.II. Pokladní kniha S 10 E15.III. Inventurní soupis S 10 E15.IV. Vyhodnocení mank, pehled inventurních rozdíl S 10 E15.V. Výdejky potravin S 5 E15.VI. Skladové karty zásob S 5 E15.VII. Protokol o poškození, zniení a ztrát zásob S 5 E15.VIII. Záznam stravovaných osob a poplatk S 5 E15.IX. Kniha zbytk S 3 E15.X. Pihlášky ke stravování S 3 E15.XI. Stravenky použité S 1 E15.XII. Jídelní lístky S 1 E.16. Fond kulturní a sociálních poteb (konta, rozpoty, S 5 doklady) E.17. Stipendia V 10 F. Vedlejší hospodáská innost F.1. Roní úetní výkazy VH A 10 F.2. tvrtletní výkazy o hospodaení a statistické výkazy S 5 F.3. Hlavní úetní knihy nebo sestavy je nahrazující S 10 F.4. Analytické úetní sestavy S 5 F.5. Knihy faktur S 10 F.6. Úetní doklady (k dani z pidané hodnoty) S 10 F.7. Úetní doklady ostatní S 5 F.8. Pokladní kniha S 10 F.9. Pokladní doklady S 5 F.10. Výpisy z banky S 5 F.11. Zakázkové knihy S 10 F.12. Kniha objednávek S 5 F.13. Revizní zprávy A 20 10

11 Píloha. 2 - vzor povení vedením spisovny Název školy V Praze dne P O V E N Í V souladu se spisovým a skartaním ádem školy povuji pracovnici... vedením spisovny (název školy) a vykonáváním s tím souvisejících prací vetn vedení archivní knihy.... editel/ka školy 11

12 píloha. 3 - vzor protokolu o pedání dokument do spisovny P e d á v a c í p r o t o k o l dokument pedávaných do spisovny (název školy). Pedávající pracovník: Po.. Spisový znak Druh materiálu asový rozsah Skartaní znak a lhta Množství evidenních jednotek Pozn. Pedávající pracovník zodpovídá za úplnost pedávaných dokument a správnost údaj uvedených v pedávacím protokole Datum podpis pedávajícího podpis pracovníka odpovdného za vedení spisovny 12

13 Píloha. 4 - vzor skartaního návrhu Název školy V Praze dne Archiv hl. msta Prahy Archivní 6 Praha 4 Vc: Návrh na provedení odborné archivní prohlídky Ve smyslu zákona. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služb, na základ vyhlášky. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby a podle instrukce /86-49 ze dne 13. ervna 1986 navrhujeme vyadit dokumenty naší školy z let.... Navrhované písemnosti, rozdlené do skupin A a S, jsou uvedeny v píloze. Termín odborné archivní prohlídky navrhujeme. razítko školy podpis editele/ky podpis poveného pracovníka 13

14 Píloha. 5 vzor pílohy skartaního návrhu Dokumenty skupiny A Poadové Spisový íslo znak Druh dokument asový rozsah Skartaní lhta Poet balík, šan. Dokumenty skupiny S Poadové Spisový íslo znak Druh dokument asový rozsah Skartaní lhta Poet balík, šan. Dokumenty skupiny V zaazené do skupiny A Poadové íslo Spisový znak Druh dokument asový rozsah Skartaní lhta Poet balík, šan. Dokumenty skupiny V zaazené do skupiny S Poadové íslo Spisový znak Druh dokument asový rozsah Skartaní lhta Poet balík, šan. 14

15 Píloha. 6 vzor návrhu na pedání dokument Archivu hl. msta Prahy Název školy V Praze dne Archiv hl. msta Prahy Archivní 6 Praha 4 Vc: Návrh na pedání archiválií Ve smyslu zákona. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služb, na základ vyhlášky. 646/2004 Sb. a podle instrukce /86-49 ze dne 13. ervna 1986 navrhujeme k pedání do Archivu hl. msta Prahy archiválie vzniklé z innosti naší školy z let. Tyto archiválie byly vybrány k trvalému uložení pi odborné archivní prohlídce dne.... Žádáme o sdlení termínu pedání. razítko školy podpis editele/ky školy podpis poveného pracovníka Píloha. 7 vzor pílohy k návrhu na pedání archiválií do archivu Píloha k návrhu na pedání archiválií Poadové íslo Spisový znak Druh dokument asový rozsah Poet balík, poada Poznámka 15

16 Píloha. 8 vzor pedávacího protokolu PROTOKOL o pedání archiválií (název školy) do Archivu hl. msta Prahy. Dne... pedal(a)... Archivu hlavního msta Prahy... (poet balík, krabic poada) z let... navržených k trvalé archivní úschov dopisem.j.... ze dne.... Razítko školy Pedal: Pevzal: V Praze dne... Píloha. 9 vzor likvidaního protokolu Název školy Likvidaní protokol Dne... byly zlikvidovány dokumenty urené ke zniení skartaním protokolem ze dne.... Dokumenty listinné podoby byly spáleny v koteln školy, diskety, optické disky a DVD byly zlikvidovány v drtice. Likvidaci byli pítomni: 1. (Jméno)...(podpis) 2.(Jméno)...(podpis) 3.(Jméno)...(podpis) V Praze dne... 16

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Spisový a skartační řád školy

Spisový a skartační řád školy Spisový a skartační řád školy Masarykova střední škola chemická 1. Úvodní ustanovení: 1.1. Tento spisový řád se vztahuje na činnost organizační jednotky Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

SM RNICE. 1/2012 SPISOVÝ ÁD OBSAH

SM RNICE. 1/2012 SPISOVÝ ÁD OBSAH SMRNICE. 1/2012 SPISOVÝ ÁD OBSAH 1 edmt úpravy...2 2 Vymezení pojm...2 3 íjem dokument...2 4 íjem a oznaování dokument v analogové podob...2 5 íjem a oznaování dokument v digitální podob...3 6 Evidence

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, lachovo Březí, okres Prachatice Komenského 36, PČ: 384 22 IČO: 4728721 tel.: 388 320 21 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net PIOÝ KRTČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě

Více

Směrnice kvestora SK 01/2015

Směrnice kvestora SK 01/2015 SK 01/2015 Strana č. 1 z 19 Směrnice kvestora SK 01/2015 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Milan Hála Funkce: kvestor kvestor Datum: 1. 9. 2015 1. 9. 2015 Podpis: Ing. Milan Hála

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D

S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D Obecná ustanovení Na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě platném znění, vyhlášky č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Archivační a skartační řád

Archivační a skartační řád Český volejbalový svaz směrnice č. 2/2008 směrnice kategorie: C Archivační a skartační řád Úvod Ve smyslu platného zákona o archivnictví a spisové službě, příslušné prováděcí vyhlášky a zákona o účetnictví,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škol a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2015 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, z.s. Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, z.s. Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD V souladu s ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, v platném znění a zákona o účetnictví č. 563/1991

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD ČVS Číslo směrnice: 12/2012 Směrnice kategorie: B Schváleno: Výborem ČVS dne 25. listopadu 2012 Platnost od: 1. prosince 2012 Číslo jednací: 022-25-11-12 Směrnice č. 12/2012

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD MĚSTA DEŠTNÁ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD MĚSTA DEŠTNÁ SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD MĚSTA DEŠTNÁ I. Úvodní ustanovení II. Příjem dokumentů III. Evidence dokumentů IV. Vyřizování dokumentů V. Podepisování dokumentů a užívání razítek VI. Odesílání dokumentů VII.

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘÍLOHA Č. 8 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘÍLOHA Č. 8 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘÍLOHA Č. 8 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tento spisový řád se vztahuje na činnost Střední průmyslové školy, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362. Spisový a skartační řád vychází

Více

Popis p edm tu pln ní

Popis p edm tu pln ní ást 2 zadávací dokumentace Popis pedmtu plnní Pedmtem plnní veejné zakázky je uzavení rámcové smlouvy (na 4 roky), na jejímž základ budou zadavatelem zadávány jednotlivé veejné zakázky k provádní ostrahy

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA rektor Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA Plze 10. prosince 2007 R-586-07 Tato smrnice v souladu se zákonem. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní pozdjších pedpis a vyhláškou. 246/2001 Sb., o

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa Mstský úad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PE pracovišt Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111. jedn. : 2008/ 9515-140 65 V/5 Vyizuje: Ing. arch. Bredová

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Spisový a skartační řád Farní charity Starý Knín Jméno a příjmení autora: Jitka Šafářová Rok:2008 OBSAH Čl. 1.

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor V Táboe dne 19.4. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

JEDNACÍ ÁD ESKÉHO RYBÁSKÉHO SVAZU

JEDNACÍ ÁD ESKÉHO RYBÁSKÉHO SVAZU JEDNACÍ ÁD ESKÉHO RYBÁSKÉHO SVAZU PLATNÝ OD 6.11.2008 JEDNACÍ ÁD ESKÉHO RYBÁSKÉHO SVAZU Republiková rada eského rybáského svazu (dále jen Svaz ) vydává podle 17 odst. 5 písm. c) Stanov eského rybáského

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ OBECNÍ ÚŘAD STAŘÍČ, CHLEBOVICKÁ 201, 739 43 STAŘÍČ, tel. : 558 660 260 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Komplexní rozvoj zamstnanc ve spolenosti ROSS Holding 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE Ochoz u Brna Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7.

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Požární ád obce Lubník

Požární ád obce Lubník Obecn závazná vyhláška obce Lubník.3/2002 Zastupitelstvo obce Lubník vydává podle 84 odst. 2 písm. i) a 10 písm.a) zák..128/2000 Sb. o obcích a podle 29 odst. 1 písm. o) zák.. 133/1985 Sb. o požární ochran,

Více

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) 1. Zadavatel: R eská správa sociálního

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: 222516437, fax: 271776971 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘAD Čl.I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro zajištění řádného

Více

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKACE VEEJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SBR, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM ZADÁVANÁ VEEJNÝM ZADAVATELEM JAKO VEEJNÁ PODLIMITNÍ ZAKÁZKA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 0, verze 20 SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD č.j. 2/20-Koc Sestavil: Mgr. Renáta Kočová Platnost.9.20

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2011 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy Úvod do obchodní korespondence Obchodní a úřední dopisy Obsah: 1. Písemný styk a jeho význam 2. Rozdělení korespondence 3. Rozdělení písemností 4. Manipulace s písemnostmi Písemný styk a jeho význam Písemný

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP Všeobecné podmínky poskytování veejných telekomunikaních služeb IP/WEB Spolenost FAS Computers.s.r.o. se sídlem Vítzná 26, 360 01, Karlovy Vary, I 26385210, DI CZ26385210 zapsaná dne 26.1.2005 v obchodním

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Název a adresa školy

Název a adresa školy Č.j.: Vypracoval: Schválil: Název a adresa školy SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Směrnice nabývá platnosti a účinnosti ode dne: 1. Úvodní ustanovení: 1.1.Tento spisový řád se vztahuje na činnost organizační jednotky

Více

Technologický postup L2008_03

Technologický postup L2008_03 Tento dokument vetn píloh, je duševním vlastnictvím OKD, Doprava, akciová spolenost. Jakékoliv šíení lze provádt jen se souhlasem vlastníka dokumentu. Technologický postup L2008_03 Pepravy slínku-rohožník-prachovice

Více

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích)

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) Zastupitelstvo obce Telnice vydává dne v souladu s ustanoveními 10 písm. D) a 84 odst. 2, písm. I) zákona.

Více

Název a adresa školy

Název a adresa školy Č.j.: Vypracoval: Schválil: Název a adresa školy SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Směrnice nabývá platnosti a účinnosti ode dne: 1. Úvodní ustanovení: 1.1.Tento spisový řád se vztahuje na činnost organizační jednotky

Více

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby.

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. Spisový řád VZOR I. Úvodní ustanovení 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. 2. Účelem spisového řádu je zabezpečit odbornou správu dokumentů, tj. sjednotit manipulaci

Více

Výnos rektora č. 3/2009

Výnos rektora č. 3/2009 V Praze 11. března 2009 Č.j. 900/09/725 PID 74112 Výnos rektora č. 3/2009 Spisový a skartační řád Akademie múzických umění v Praze S platností od 1. dubna 2009 vydávám tento výnos. 1 Spisový a skartační

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Kontrola hospodaení. Úvod do kontroly hospodaení. Junák svaz skaut a skautek R

Kontrola hospodaení. Úvod do kontroly hospodaení. Junák svaz skaut a skautek R Kontrola hospodaení V této kapitole se zamíme na nezbytnou souást procesu ízení každého subjektu a to na kontrolu. Ta je ve skautské praxi vykonávána rznými formami a to zejména podle typu kontrolovaných

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Kadlčík Jan, Ing. Findura Petr, Ing. Odesláno: 1. září 2011 14:23 Komu: Předmět: Od: Rozpočtové opatření. Text smlouvy s přílohami.pdf.

Kadlčík Jan, Ing. Findura Petr, Ing. Odesláno: 1. září 2011 14:23 Komu: Předmět: Od: Rozpočtové opatření. Text smlouvy s přílohami.pdf. Kadlčík Jan, Ing. Od: Findura Petr, Ing. Odesláno: 1. září 2011 14:23 Komu: Kadlčík Jan, Ing. Předmět: Rozpočtové opatření Přílohy: Text smlouvy s přílohami.pdf Žádáme o rozpočtové opatření na částku 119

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. 208/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2014 Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: Počet příloh: 6 1.

Více

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě, Clam-Gallasův palác, 9. 6. 2015 Monitoring AHMP výsledky Typ původce Počet původců Počet digitálních

Více

Š K O L N Í Á D. l. 1

Š K O L N Í Á D. l. 1 ŠKOLNÍÁD l.1 1) Úelemtohotoškolníhoádujevytvoitpíznivépodmínkyprovzdlávánístudent 1,abysi vprbhustudiaosvojiliznalosti,dovednostiaetickézásadyformulovanévprofiluabsolventa školy. 2) StudentsedobrovolnýmrozhodnutímkestudiunaCARITASVOŠsociálníOlomouczavazuje

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Řád spisové služby (spisový a skartační řád)

Řád spisové služby (spisový a skartační řád) O b e c H o m o l e u P a n n y Řád spisové služby (spisový a skartační řád) Čl. 1. Úvodní ustanovení 1. Řád spisové služby OÚ Homole u Panny (dále jen spisový řád ) je vydáván na základě 110 odst. 4/

Více

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Specializaní kurz Veejné zdravotnictví, IPVZ Praha, 11. 3. 2008 JUDr. Dominik Brha, advokát Nová

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v Ing. Gabriela Burzová I: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PS 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenní správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, R 801007/4259, bytem V Násypu 345/13, Praha 5,

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice platný pro spisovou službu obce Svépravice č.: 08/2007 Schváleno usnesením zastupitelstva obce Svépravice č.: 003/05/2007/SV

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád Vnitřní směrnice obce Prackovice nad Labem č. 2/2012 o spisové službě Spisový a skartační řád Aktualizace původní směrnice ze dne: 27.2.2015 Aktualizace ze dne 1.1.2016 OBEC PRACKOVICE NAD LABEM Spisový

Více