Spisový a skartaní ád Název školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spisový a skartaní ád Název školy"

Transkript

1 Spisový a skartaní ád Název školy 1. Úvodní ustanovení: 1.1. Tento spisový ád se vztahuje na innost organizaní jednotky (název a adresa školy nebo školského zaízení) Spisový a skartaní ád vychází ze zákona o archivnictví. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové služb a jeho provádcí vyhlášky. 646/2004 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, dále ze zákona o úetnictví. 563/91 Sb. a jeho pozdjších novel a smrnice MŠ SR ze dne j /86-49, která byla vydána jako skartaní ád pro školy a školská zaízení Spisový a skartaní ád upravuje výkon spisové služby, který pedstavuje zajištní odborné správy dokument došlých a vzešlých z innosti (název a adresa školy nebo školského zaízení), zahrnující jejich ádný píjem, evidenci, rozdlování, obh, vyizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyazování ve skartaním ízení Za dokumenty pro úely tohoto spisového a skartaního ádu se považují veškeré písemné, obrazové, zvukové elektronické a jiné záznamy, a již v podob analogové i digitální, které vznikly z innosti (název školy nebo školského zaízení) Veškeré písemnosti týkající se téže vci tvoí spis Souástí spisového a skartaního ádu je spisový a skartaní plán, který obsahuje seznam typ dokument roztídných do vcných skupin s vyznaenými spisovými znaky, skartaními znaky a skartaními lhtami Tento spisový ád je závazný pro všechny pracovníky organizace. 2. Píjem a evidence dokument: 2.1. Pijímání dokument Podání doruená škole pebírá sekretariát, který je povinen pevzít písemnosti adresované škole nebo jejím pracovníkm, a to i v pípad nevyplacené zásilky Sekretariát potvrzuje píjem poštovních zásilek dle ustanovení Poštovního ádu Pijímání elektronických datových zpráv se ídí vyhláškou. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách Dokumenty lze pijmout v pípad nutnosti i mimo sekretariát. Podání lze uinit i ústn i po telefonu. V takovém pípad je nutné dokument i ústní podání bezodkladn zaevidovat Úetní materiály, které mají samostatnou evidenci, se pijímají zvláš a vedou se ve vlastní evidenci Pi osobn pedávaných podáních se potvrdí píjem otiskem podacího razítka na opise podání nebo na zvláštní potvrzence vyhotovené podatelem Pracovnice sekretariátu je povinna pekontrolovat: poet zásilek a správnost údaj v dodacích dokladech pošty, zda jsou zásilky adresovány škole, zda nejsou obaly a uzávry zásilek poškozené Pípadné závady reklamuje pracovnice sekretariátu neprodlen u píslušné pošty nebo u poštovního doruovatele S telegramy, dálnopisy a telefaxy se zachází stejn jako s jinými písemnostmi, jejich doruení však musí být urychlené Pijaté zásilky se rozdlí na: 1

2 zásilky soukromé, pímo pedávané adresátm, které se neotvírají a neevidují (za soukromou je považována ta zásilka, u které je jméno pracovníka uvedeno bez oznaení školy nebo ped jejím názvem) zásilky, které se neprotokolují: asopisy, pozvánky, brožury a letáky zásilky dále zpracovávané, které se roztídí na urené: editeli/ce školy zástupci editele uitelm školy do jejich pihrádek ve sborovn finanní úetní hospodáce školy výchovné poradkyni Dokumenty jsou rozdlovány na základ znalostí pracovních náplní a kompetencí jednotlivých vedoucích a ostatních pracovník školy Pijaté a roztídné dokumenty, pípadn jejich obálky, se opatí v den doruení otiskem podacího razítka a po jejich zaevidování se pedají k vyízení; v pípad dokument pijatých mimo sekretariát a dokument vzniklých z podání uinných ústn to platí obdobn. Pokud je dokument doruen v digitální podob, opatí se identifikátorem elektronické podatelny a pedá k vyízení Podací razítko obsahuje vždy: (název školy nebo školského zaízení) datum doruení, u podání, kde to ukládá zvláštní právní pedpis, též as doruení íslo jednací poet list poet list píloh nebo poet svazk píloh, u píloh v nelistinné podob jejich poet a druh, u dokument v digitální podob velikost v jednotkách byt Obálka se pipojí k písemnosti, jestliže: je v souladu se zvláštními právními pedpisy zásilka doruována do vlastních rukou dokument není datován nebo se jeho asové oznaení výrazn liší od datového razítka pošty dokument není podepsán, i když jméno a adresa pisatele jsou uvedeny v písemnosti není uveden odesílatel má-li podání na pošt právní význam u stížností je-li obálka opatena podacím razítkem písemnost byla opatena doruenkou, návratkou i v jiných pípadech, kdy zpracovatel posoudí, že je teba obálku u písemnosti ponechat Evidence dokument Veškeré dokumenty podané škole nebo vzniklé na škole se evidují v podacím deníku Úetní dokumenty dle zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, které se evidují ve vlastní evidenci (kniha pijatých a odeslaných faktur) se vedou v této evidenci Podací deník je kniha vytvoená z pedem svázaných a oíslovaných tiskopis, oznaená názvem a adresou školy (nebo školského zaízení), rokem, v nmž je užíván, a potem list. Podací deník mže být veden v digitální podob s možností tisku pro trvalé uložení. Podací deník musí být zabezpeen proti ztrát, pozmnní a neoprávnnému pístupu Dokumenty se evidují v podacím deníku v íselném a asovém poadí, v nmž byly urenému pvodci dorueny nebo vznikly z jeho innosti. Pokud se pi zapisování do podacího deníku používají zkratky, je jejich seznam a vysvtlivky k nmu nedílnou souástí podacího deníku. 2

3 O dokumentu se vedou v podacím deníku tyto údaje: poadové íslo dokumentu, pod nímž je v podacím deníku evidován, datum doruení dokumentu nebo, jedná-li se o dokument vzniklý z vlastní innosti, datum jeho vzniku; u datových zpráv též as doruení tj. okamžik, kdy byl dokument dostupný elektronické podateln, identifikace odesilatele; jde-li o dokument vzniklý z vlastní innosti, zapíše se jako vlastní, íslo jednací odesilatele, poet list došlého nebo vlastního dokumentu a poet list píloh nebo poet svazk píloh, u píloh v nelistinné podob jejich poet a druh, struný obsah dokumentu, název organizaní jednotky školy nebo jméno zamstnance, kterému byl dokument pidlen k vyízení, zpsob vyízení, den odeslání, poet list odesílaného dokumentu a poet list píloh nebo poet svazk píloh, u píloh v nelistinné podob jejich poet a druh, spisový znak, skartaní znak a skartaní lhta dokumentu nebo rok, v nmž bude dokument zaazen do skartaního ízení, poet list nebo jiný údaj o rozsahu uloženého dokumentu, záznam o vyazení ve skartaním ízení ísla jednací zaínají každým kalendáním rokem den 1. ledna od. 1 a koní 31. prosince. Zbývající prázdné kolonky se pod posledním zápisem v podacím deníku proškrtnou a oznaí slovy Ukoneno dne 31. prosince roku. íslem jednacím. a jménem, píjmením a podpisem zamstnance poveného vedením spisové služby Pokud se dokumenty spojují ve spis, oznaí se v podacím deníku, pod kterým íslem jednacím jsou uloženy Zápisy do podacího deníku, pokud je veden v listinné form, se provádjí iteln a trvalým zpsobem. Chybný zápis se škrtne tak, aby zstal itelný i po oprav. Oprava se opatí datem, jménem, pop. jmény, píjmením a podpisem toho, kdo ji provedl K podacímu deníku se vede rejstík. Pokud po dobu 5 let pesáhne prmrný poet jednacích ísel za rok 3000, vede se vždy rejstík jmenný a vcný. 3. Rozdlování a obh dokument 3.1. Zaevidované dokumenty se pedávají píslušné organizaní ásti nebo osob k tomu povené dle organizaního ádu a uiní se o tom záznam v podacím deníku Osoba, která pevezme dokument zapsaný do evidence, jeho pevzetí potvrdí Pi obhu dokumentu musí být zabezpeeno sledování jeho pedávání a pebírání a zaruena prkaznost pedávání a pebírání zachycující jmenovit a asov veškerou manipulaci s dokumentem. 4. Vyizování dokument: 4.1. Dokumenty vyizují jednotliví pracovníci operativn, nejpozdji do stanoveného termínu. Není-li stanoven, pak do 30 dn Dokumenty vztahující se k téže vci pracovníci, kteí je vyizují, spojí v jeden spis, ke kterému vyhotoví seznam jednacích ísel v nm uložených Pi vyizování písemností dbají všichni pracovníci na dodržování zásad písemného styku, pedevším na formální úpravu, vcnou a jazykovou správnost. Na formální správnost dohlíží sekretáka školy, která je oprávnna na nedostatky píslušného pracovníka upozornit Vyízení jinou než písemnou formou (nap. telefonicky, ústním jednáním) nebo pokud je písemnost pouze na vdomí, poznamená sekretáka nebo píslušný pracovník na písemnost Od písemnosti, kterou se vc vyizuje, poídí pracovník odpovdný za vyízení vždy kopii. 3

4 4.6. Za odeslání pošty odpovídá sekretáka školy. Zapíše do protokolu všechny doporuené zásilky, provede jejich vybavení všemi náležitostmi a zapíše je do poštovní podací knihy. Poštovní zásilky pedá pracovníkovi, který je odevzdá poštovnímu úadu Zamstnanec, který dokument vyídil, jej oznaí spisovým znakem, skartaním znakem a skartaní lhtou, pop. rokem zaazení dokumentu do skartaního ízení, podle spisového a skartaního plánu školy. 5. Podepisování dokument: 5.1. Podpisové právo pro písemnosti školy má editel/ka školy, pi její nepítomnosti zástupce/kyn Podpisové právo na píkazy k úhrad mají následující osoby: editel/ka školy, zástupce/kyn školy, hospodáka školy, sekretáka školy Pracovník mže být poven editelem/kou školy k podepsání urité záležitosti. 6. Razítkování dokument: 6.1. Pi korespondenním styku se používá hranaté razítko bez státního znaku: vzor razítka 6.2. Kulaté razítko se státním znakem se užívá na zadní stranu vysvdení a na rozhodnutí: vzor razítka 6.3. Na pední stranu vysvdení se užívá razítko dlouhé, bez státního znaku: vzor razítka 6.4. Veškerá razítka se pedávají proti podpisu pracovníkovi, který s nimi disponuje a chrání je ped zneužitím Pi ztrát razítka uiní editel/ka školy vhodná opatení a oznámí ztrátu na píslušných místech Razítko hranaté jsou oprávnni používat: editel/ka školy zástupce/kyn editele/ky hospodáka školy sekretáka školy 6.7. Vzory razítek a podpisy oprávnných osob jsou v sešit uloženém v editeln školy Razítko kulaté jsou oprávnni používat: editel/ka školy zástupce/kyn editelky sekretáka školy 6.9. Razítko kulaté je uloženo v trezoru. Za trezor odpovídá sekretáka školy. 7. Ukládání dokument: 7.1. Dokumenty jsou po vyízení ukládány na jednotlivých pracovištích Ve druhém tvrtletí roku jsou dokumenty pedávány do spisovny, a to u pedagogických písemností za uplynulý školní rok a u úetních za minulý kalendání rok Dokumenty jsou pedávány do spisovny roztídné a popsané. Popis obsahuje druh písemnosti, rok vzniku nebo rok vyízení nebo rok ztráty právní platnosti, dále pak spisový znak, skartaní znak a skartaní lhtu. 4

5 Dokumenty jsou pedávány spolu se seznamem pedávaných dokument Pracovník povený vedením spisovny zkontroluje úplnost a správnost seznamu a s pedávajícím pracovníkem sepíše protokol o pedání Pracovník povený vedení spisovny písemnosti pevezme, zapíše do archivní knihy a uloží do spisovny Dokumenty jsou ve spisovn uloženy dle spisového plánu školy Písemnosti zstávají uloženy ve spisovn po dobu urenou skartaní lhtou V pípad poteby pjuje pracovník povený vedením spisovny písemnosti proti podpisu a vede evidenci výpjek Po uplynutí skartaní lhty se spisy vyazují pi skartaním ízení Skartaní ízení upravuje skartaní ád. 8. Vyazování dokument skartaní ád: 8.1. Zásady vyazování písemností: Tento skartaní ád upravuje postup (název školy) pi vyazování písemných, obrazových, zvukových a jiných záznam (dále jen dokument ) nepotebných nadále pro innost školy a pi posuzování jejich dokumentární hodnoty Pedpokladem skartaního ízení je pedchozí ádná evidence a uložení písemností ve spisovn Bez skartaního ízení nelze niit žádné písemnosti Skartaní ízení se provádí jednou za rok v prvém tvrtletí kalendáního roku, pokud není dohodnuto s dohlédacím archivem jinak Pedmtem skartaního ízení jsou veškeré dokumenty vzniklé z innosti školy, a to vetn došlých dokument, u nichž uplynula skartaní lhta a které nejsou již potebné pro další innost školy Pro pípravu a provedení skartaního ízení se zizuje skartaní komise, jejíž leny jmenuje editel/ka školy Za ádné provedení skartace odpovídá editel/ka školy Archivní orgán: Archivem píslušným pro skartaní ízení škol na území hl. msta Prahy je Archiv hlavního msta Prahy Skartaní lhta: Skartaní lhta uruje dobu, po kterou je nutné dokumetnt ve škole uchovávat z dvod správních a provozních Skartaní lhta se vyjaduje potem let, poítaných od 1. ledna následujícího roku po dni vyhotovení i vyízení nebo ztrát platnosti písemnosti, u spisových celk po dni vyhotovení nebo vyízení nebo ztrát platnosti nejmladší písemnosti Není-li skartaní lhta stanovena, vyazuje se píslušný dokument, jakmile není potebný pro innost školy V pípad poteby je možno, po dohod s píslušným archivním orgánem, ponechat dokument na škole déle, než uvádí píslušná skartaní lhta Skartaní znaky: Skartaní znaky (A, V, S) vyjadují dokumentární hodnotu dokument a oznaují, jak se s dokumenty po uplynutí skartaní lhty ve skartaním ízení naloží Skartaní znak A (archiv) oznauje dokumenty trvalé dokumentární hodnoty (archiválie), které se po uplynutí skartaní lhty navrhnou k odevzdání do archivu Skartaní znak S (skart) oznauje dokumenty, které nemají dokumentární (historickou) hodnotu a navrhnou se po uplynutí skartaní lhty ke zniení Skartaní znak V (výbr) oznauje dokumenty, jejichž dokumentární hodnotu nelze v okamžiku vzniku urit a znamená, že dokumenty budou po uplynutí skartaních lht znovu posouzeny a pak teprve oznaeny skartaním znakem A nebo S. 5

6 8.5. Prbh skartaního ízení: Píprava skartaního ízení Skartaní ízení se zahajuje u dokument, které již ztratily provozní hodnotu a jejichž skartaní lhta uplynula Po uplynutí skartaní lhty dokumenty zkontroluje pracovník/ice povená editelem/kou vedením spisovny (dále jen povený pracovník ) dle archivní knihy úplnost písemností, u nichž prošla skartaní lhta, a zaurguje pípadné výpjky Za úasti zástupce píslušného útvaru, v nmž dokument vznikl nebo byl vyízen, oví, zda její provozní hodnota skuten zanikla Podle oznaení písemností skartaními znaky, popípad podle typového rejstíku rozdlí povený pracovník dokumenty do skupiny A a do skupiny S U dokument skupiny V posoudí povený pracovník s pracovníkem píslušného útvaru, zda budou zaazeny do skupiny A nebo S Povený pracovník pipravuje ke skartaci ucelené celky dokument a pipravuje za dané období veškeré dokumenty všech agend školy, není-li s píslušným archivem dohodnuto jinak Povený pracovník upraví dokumenty tak, aby byly pipraveny k dalším úkonm skartaního ízení Skartaní návrh Povený pracovník vypracuje skartaní návrh (viz píloha), kterým škola požádá Archiv hlavního msta Prahy o odbornou archivní prohlídku, pi které se posoudí dokumentární hodnota dokument navrhovaných k vyazení Ke skartanímu návrhu se pipojí seznam dokument urených k vyazení (viz píloha). Dokumenty v nm budou rozdleny podle skartaních znak A a S. Ze seznam bude patrné, které dokumenty byly pvodn zaazeny pod skartaním znakem V Skartaní návrh podepisuje editel/ka školy (nebo jí zmocnný pracovník), dále jej podepisuje povený pracovník a lenové skartaní komise Skartaní návrh, který obsahuje všechny náležitosti, se zasílá Archivu hlavního msta Prahy se žádostí o posouzení a návrhem termínu archivní prohlídky Vyazení písemností Po odborné archivní prohlídce se sepíše skartaní protokol, který obsahuje soupis dokument urených jako archiválie s jejich zaazením do kategorie v archivní evidenci, soupis dokument, které byly vybrány za archiválie, zaazení archiválií do píslušných kategorií, urení uložení archiválií do archivu, soupis dokument, které lze skartovat Dokumenty skupiny S, na které bylo vydáno skartaní povolení, musí být znieny tak, aby se s jejich obsahem nemohly seznámit nepovolané osoby: Dokumenty se odevzdají sbrn úedního papíru nebo firm, zabývající se likvidací úedního papíru. Tato sbrna nebo firma potvrdí pevzetí vyazovaných dokument a ruí za jejich likvidaci a za to, že se s informacemi obsaženými v tchto dokumentech nebudou moci seznámit nepovolané osoby Pokud bude škola likvidovat vyazené dokumenty vlastními silami, sepíše se o této likvidaci likvidaní protokol (viz píloha). Osoby podepsané pod tímto protokolem pak ruí za to, že informace obsažené v dokumentech nebudou zneužity Dokumenty skupiny A zstanou uloženy u školy do té doby, pokud je protokolárn neodevzdá v dohodnutém termínu k trvalému uložení do Archivu hlavního msta Prahy (viz pílohy). ádné odevzdání, tzn. sepsání, oznaení, zabalení nebo uložení do krabic a sthování archiválií zajišuje škola Ve skartaním ízení se postupuje dle vzor uvedených v pílohách Závrená ustanovení: 6

7 Pi reorganizaci nebo likvidaci školy je nutno dbát, aby nedošlo ke ztrát dokument a k jejich niení. Za ádné vyazení dokument likvidované školy je odpovdný právní nástupce školy nebo likvidátor Závady a nedostatky skartaního ízení, které nebyly odstranny ani po upozornní Archivu hlavního msta Prahy a niení dokument bez ádného skartaního ízení jsou posuzovány dle zákona o archivnictví a spisové služb Škola je povinna umožnit Archivu hlavního msta Prahy odborný dohled Souástí spisového a skartaního ádu jsou následující pílohy: spisový a skartaní plán, vzor povení k vedení spisovny vzor protokolu o pedání dokument do spisovny vzor skartaního návrhu, vzor pílohy skartaního návrhu, vzor návrhu na pedání archiválií do archivu vzor pílohy návrhu na pedání archiválie do archivu vzor pedávacího protokolu vzor likvidaního protokolu. 9. Tento spisový a skartaní ád nabývá úinnosti od (datum). 7

8 Píloha. 1 Spisový a skartaní plán Spisový Druh dokumentu Skart. Skartaní lhta znak znak A. Materiály editelství A.1. Základní právní dokumenty školy (doklad o zaazení do A 10 sít škol, organizaní ád, bezpenostní ád, jmenování po skonení editel apod. platnosti A.2. Porady vedení školy A 5 A.3. Rada školy A 5 A.4. Obžníky a pokyny editele A 5 A.5. Podací deník A 10 A.6. Korespondence editele školy A6.I. Korespondence s nadízenými orgány V 5 A6.II. Korespondence s rodii V 5 A6.III. Bžná korespondence editele S 5 A.7. Patronátní a sponzorské smlouvy A 10 po skonení platnosti A.8. Plány školy (roní a delší) A 10 A.9. Výroní zprávy, zprávy o innosti školy (roní a delší) A 10 A.10. Inspekce, revizní zprávy nadízených orgán A 10 A.11. Kroniky školy, pamtní a jubilejní knihy A 10 A.12. Skartaní ízení (skartaní návrhy, protokoly, protokoly o A 10 likvidaci dokument, protokoly o pedání dokument do píslušného archivu) A.13. Archivní kniha A 20 B. Pedagogické materiály B.1. Matriky žák, tídní výkazy, katalogové listy, (katalogy A 45 žák) B.2. Maturitní protokoly A 45 B.3. Osobní spisy (listy) žák S 20 B.4. Tídní knihy S 10 B.5. Statistika B5.I. pro nadízené orgány na pedepsaných formuláích A 10 B5.II. podklady pro statistiku S 5 B.6. Zápisy z pedagogických rad (klasifikaní konference) A 10 B.7. Závažné pestupky žák, pípady užívání alkoholu a drog A 5 B.8. Práce žák B8.I. maturitní V 5 B8.II. soutžní, olympiády V 5 B8.III. ostatní S 5 B.9. Rozvrh hodin S 1 B.10. Organizace výuky (studia na školách) V 5 B.11. Individuální plány pro žáky se specifickými vadami uení V 10 B.12. Logopedie praktická cviení na školách S 3 B.13. Dyslektická náprava praktická cviení na školách S 3 B.14. Školy v pírod, lyžaské výchovné a výcvikové zájezdy, S 5 plavání B.15. Korespondence s rodii V 5 B.16. Stížnosti (žák, student, rodi, uitel) V 10 B.17. Akce školy, úast na sportovních a kulturních akcích B17.I. Zprávy, výsledkové listiny, dokumentace (letáky, brožury, A 5 8

9 fotografie, multimediální záznamy) B17.II. Provozní dokumentace k zabezpeení akcí vetn úetních S 5 a pokladních doklad B.18. Pijímací ízení S 10 B.19. Pijímací zkoušky S 1 B.20. Žákovské knížky S 3 B.21. Omluvné listy S 1 B.22. Nedbalá docházka, pestupky V 5 B.23. Úrazy (pracovní, školní, mimoškolní) B23.I. knihy úraz A 5 B23.II. hlášení úraz, posudky, lékaské protokoly úraz A 10 smrtelných a s trvalými následky B23.III. hlášení úraz, posudky, lékaské protokoly ostatních úraz S 10 B23.IV. náhrady, pojistné události S 10 B.24. Výchova branná, dopravní S 5 B.25. Dokumentace ze života školy (letáky, brožury, fotografie, A 10 multimediální záznamy) C. Personální a mzdové materiály D. Seznamy vyuujících A 45 D.1. Osobní spisy uitel (pracovní smlouvy, platové zaazení, V 45 kárná ízení, ukonení pracovního pomru apod.) D.2. Osobní spisy provozních zamstnanc S 45 D.3. Dohody o pracovní innosti S 10 D.4. Dohody o provedení práce S 10 D.5. Smlouvy o vytvoení díla V 10 D.6. Mzdové listy S 45 D.7. Hospitace S 10 D.8. Kárná ízení V 10 D.9. Daová piznání a podklady k nim S 10 D.10. Docházka S 5 D.11. Oduené hodiny S 5 D.12. Návrhy odmn S 5 D.13. Výplatní listiny S 5 D.14. Výplatní sáky S 5 D.15. Bžná korespondence ohledn personální a mzdové agendy S 5 D.16. Hmotná odpovdnost S 1 E. Hospodáské a úetní materiály E.1. Dokumentace budov (vlastních) A 10 po platnosti E.2. Hlavní kniha (nebo sestava nahrazující hlavní knihu) A 10 E.3. Roní a delší rozpoet A 10 E.4. Rozbory hospodaení (roní a delší), roní úetní uzávrky A 10 E.5. Inventarizace E5.I. pi vzniku školy, generální, pi sluování škol a jiných A 10 mimoádných okolnostech E5.II. bžná roní S 5 E5.III. inventární seznamy S 5 E5.IV. inventární knihy S 10 E.6. Korespondence k úetnictví S 5 E.7. Knihy faktur S 5 E.8. Úetní doklady S 5 ztrát 9

10 E.9. Knihy objednávek S 5 E.10. Objednávky S 5 E.11. Pokladní knihy S 10 E.12. Pokladní doklady S 5 E.13. Poštovní kniha S 3 E.14. Sešit klí a razítek S 10 E.15. Stravování E15.I. Penžní deník (nebo sestava jej nahrazující) S 10 E15.II. Pokladní kniha S 10 E15.III. Inventurní soupis S 10 E15.IV. Vyhodnocení mank, pehled inventurních rozdíl S 10 E15.V. Výdejky potravin S 5 E15.VI. Skladové karty zásob S 5 E15.VII. Protokol o poškození, zniení a ztrát zásob S 5 E15.VIII. Záznam stravovaných osob a poplatk S 5 E15.IX. Kniha zbytk S 3 E15.X. Pihlášky ke stravování S 3 E15.XI. Stravenky použité S 1 E15.XII. Jídelní lístky S 1 E.16. Fond kulturní a sociálních poteb (konta, rozpoty, S 5 doklady) E.17. Stipendia V 10 F. Vedlejší hospodáská innost F.1. Roní úetní výkazy VH A 10 F.2. tvrtletní výkazy o hospodaení a statistické výkazy S 5 F.3. Hlavní úetní knihy nebo sestavy je nahrazující S 10 F.4. Analytické úetní sestavy S 5 F.5. Knihy faktur S 10 F.6. Úetní doklady (k dani z pidané hodnoty) S 10 F.7. Úetní doklady ostatní S 5 F.8. Pokladní kniha S 10 F.9. Pokladní doklady S 5 F.10. Výpisy z banky S 5 F.11. Zakázkové knihy S 10 F.12. Kniha objednávek S 5 F.13. Revizní zprávy A 20 10

11 Píloha. 2 - vzor povení vedením spisovny Název školy V Praze dne P O V E N Í V souladu se spisovým a skartaním ádem školy povuji pracovnici... vedením spisovny (název školy) a vykonáváním s tím souvisejících prací vetn vedení archivní knihy.... editel/ka školy 11

12 píloha. 3 - vzor protokolu o pedání dokument do spisovny P e d á v a c í p r o t o k o l dokument pedávaných do spisovny (název školy). Pedávající pracovník: Po.. Spisový znak Druh materiálu asový rozsah Skartaní znak a lhta Množství evidenních jednotek Pozn. Pedávající pracovník zodpovídá za úplnost pedávaných dokument a správnost údaj uvedených v pedávacím protokole Datum podpis pedávajícího podpis pracovníka odpovdného za vedení spisovny 12

13 Píloha. 4 - vzor skartaního návrhu Název školy V Praze dne Archiv hl. msta Prahy Archivní 6 Praha 4 Vc: Návrh na provedení odborné archivní prohlídky Ve smyslu zákona. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služb, na základ vyhlášky. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby a podle instrukce /86-49 ze dne 13. ervna 1986 navrhujeme vyadit dokumenty naší školy z let.... Navrhované písemnosti, rozdlené do skupin A a S, jsou uvedeny v píloze. Termín odborné archivní prohlídky navrhujeme. razítko školy podpis editele/ky podpis poveného pracovníka 13

14 Píloha. 5 vzor pílohy skartaního návrhu Dokumenty skupiny A Poadové Spisový íslo znak Druh dokument asový rozsah Skartaní lhta Poet balík, šan. Dokumenty skupiny S Poadové Spisový íslo znak Druh dokument asový rozsah Skartaní lhta Poet balík, šan. Dokumenty skupiny V zaazené do skupiny A Poadové íslo Spisový znak Druh dokument asový rozsah Skartaní lhta Poet balík, šan. Dokumenty skupiny V zaazené do skupiny S Poadové íslo Spisový znak Druh dokument asový rozsah Skartaní lhta Poet balík, šan. 14

15 Píloha. 6 vzor návrhu na pedání dokument Archivu hl. msta Prahy Název školy V Praze dne Archiv hl. msta Prahy Archivní 6 Praha 4 Vc: Návrh na pedání archiválií Ve smyslu zákona. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služb, na základ vyhlášky. 646/2004 Sb. a podle instrukce /86-49 ze dne 13. ervna 1986 navrhujeme k pedání do Archivu hl. msta Prahy archiválie vzniklé z innosti naší školy z let. Tyto archiválie byly vybrány k trvalému uložení pi odborné archivní prohlídce dne.... Žádáme o sdlení termínu pedání. razítko školy podpis editele/ky školy podpis poveného pracovníka Píloha. 7 vzor pílohy k návrhu na pedání archiválií do archivu Píloha k návrhu na pedání archiválií Poadové íslo Spisový znak Druh dokument asový rozsah Poet balík, poada Poznámka 15

16 Píloha. 8 vzor pedávacího protokolu PROTOKOL o pedání archiválií (název školy) do Archivu hl. msta Prahy. Dne... pedal(a)... Archivu hlavního msta Prahy... (poet balík, krabic poada) z let... navržených k trvalé archivní úschov dopisem.j.... ze dne.... Razítko školy Pedal: Pevzal: V Praze dne... Píloha. 9 vzor likvidaního protokolu Název školy Likvidaní protokol Dne... byly zlikvidovány dokumenty urené ke zniení skartaním protokolem ze dne.... Dokumenty listinné podoby byly spáleny v koteln školy, diskety, optické disky a DVD byly zlikvidovány v drtice. Likvidaci byli pítomni: 1. (Jméno)...(podpis) 2.(Jméno)...(podpis) 3.(Jméno)...(podpis) V Praze dne... 16

Spisový a skartační řád školy

Spisový a skartační řád školy Spisový a skartační řád školy Masarykova střední škola chemická 1. Úvodní ustanovení: 1.1. Tento spisový řád se vztahuje na činnost organizační jednotky Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

SM RNICE. 1/2012 SPISOVÝ ÁD OBSAH

SM RNICE. 1/2012 SPISOVÝ ÁD OBSAH SMRNICE. 1/2012 SPISOVÝ ÁD OBSAH 1 edmt úpravy...2 2 Vymezení pojm...2 3 íjem dokument...2 4 íjem a oznaování dokument v analogové podob...2 5 íjem a oznaování dokument v digitální podob...3 6 Evidence

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Spisový a skartační řád Farní charity Starý Knín Jméno a příjmení autora: Jitka Šafářová Rok:2008 OBSAH Čl. 1.

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 0, verze 20 SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD č.j. 2/20-Koc Sestavil: Mgr. Renáta Kočová Platnost.9.20

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: 222516437, fax: 271776971 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘAD Čl.I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro zajištění řádného

Více

Technologický postup L2008_03

Technologický postup L2008_03 Tento dokument vetn píloh, je duševním vlastnictvím OKD, Doprava, akciová spolenost. Jakékoliv šíení lze provádt jen se souhlasem vlastníka dokumentu. Technologický postup L2008_03 Pepravy slínku-rohožník-prachovice

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova pro seniory Podlesí.j.: SSV 15/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI. l. VII.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2011 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Název a adresa školy

Název a adresa školy Č.j.: Vypracoval: Schválil: Název a adresa školy SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Směrnice nabývá platnosti a účinnosti ode dne: 1. Úvodní ustanovení: 1.1.Tento spisový řád se vztahuje na činnost organizační jednotky

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby.

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. Spisový řád VZOR I. Úvodní ustanovení 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. 2. Účelem spisového řádu je zabezpečit odbornou správu dokumentů, tj. sjednotit manipulaci

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R 1. ervna 2007 íslo 4/1 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4/1/07 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Úvodní ustanovení Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby. Cílem spisového a skartačního řádu je sjednotit manipulaci s dokumenty, vzniklými nebo vyřízenými

Více

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R erven 2008 íslo 4.2 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4.2 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby pracovníci

Více

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti:

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti: 1 1 Úvodní ustanovení 1.1 edmtem této Rámcové smlouvy je vymezení základních podmínek pro poskytování odborných poradenských a konzultaních služeb Poskytovatelem pro Objednatele v oblasti strategického

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Zakládací smlouva l.i. Název obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost nese název: SIRIRI o. p. s. l.li: Sídlo obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost má sídlo na adrese: Karmelitská

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SPISOVÝ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SPISOVÝ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Ročník 2006 Věstník ČLK STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy Úvod do obchodní korespondence Obchodní a úřední dopisy Obsah: 1. Písemný styk a jeho význam 2. Rozdělení korespondence 3. Rozdělení písemností 4. Manipulace s písemnostmi Písemný styk a jeho význam Písemný

Více

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto :

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto : Na základ požadavku notáky paní JUDr. Marcely Stokláskové, která se zúastní valné hromady spolenosti Rybáství Perov a.s. a bude osvdovat usnesení valné hromady k bodu 4) poadu jednání notáským zápisem,

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád vychází ze zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. a vyhlášky č. 646/2004 Sb. Schválen usnesením obecní rady ve Staré Huti ze dne 1.2.2006 (po posouzení Státním okresním

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Směrnice o spisové službě - Spisový řád

Směrnice o spisové službě - Spisový řád Obec Přísnotice Vranovická 75 Přísnotice 664 63 Žabčice IČO: 488283 Směrnice o spisové službě - Spisový řád Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Přísnotice dne 17. 2. 2011. Účinnost ode dne 17.

Více