Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno K V Ě T E N č. 5 M Ě S Í Č N Í K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno K V Ě T E N 2 0 0 8. č. 5 M Ě S Í Č N Í K"

Transkript

1 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno K V Ě T E N č. 5 M Ě S Í Č N Í K

2 2 OBSAH OBSAH... 2 INFORMACE O PRODEJI UČEBNIC A ŠKOLNÍCH POMŮCEK... 4 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ... 5 MŠ A 1. STUPEŇ ZŠ... 5 PROBLÉMOVÉ DÍTĚ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU... 5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT VE VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU NA 1. STUPNI ZŠ... 5 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE -VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO UČITELE ROČNÍKU ZŠ... 6 KAŽDÉ DÍTĚ MŮŽE BÝT ČTENÁŘEM... 6 ESTETICKÁ VÝCHOVA... 7 PRÁCE S HLÍNOU - ŘEMESLNÁ A ARTETERAPEUTICKÁ... 7 ČESKÝ JAZYK... 8 ČESKÝ JAZYK A KOMUNIKACE PRO 2. STUPEŇ ZŠ PODLE RVP... 8 INFORMATIKA... 8 MS WORD II. PRO POKROČILÉ UŽIVATELE... 8 VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE VE VYUČOVÁNÍ... 9 ŠKOLSKÝ MANAGEMENT... 9 ZÁKONÍK PRÁCE -AKTUÁLNÍ ZMĚNY... 9 Měsíčník Vydává Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15 Určeno: pro vnitřní potřebu škol v územní působnosti Odboru školství KÚ JMK Schválil: Mgr. Jan Juřík Redakce a zpracování: PaedDr. Věra Hlavsová, Mgr. Ludmila Jarošová Uzávěrka: vždy 15. předchozího měsíce Měsíčník neprochází jazykovou úpravou. Rok 2008 Číslo 5 (květen) - vychází

3 3 KONTAKTY STŘEDISKA SLUŽEB ŠKOLÁM BRNO Funkce Jméno Telefon Ředitel Mgr. Jan Juřík Zástupce ředitele, hl. účetní, Radovan Mrkva ved. odd. Služby a Provoz Vedoucí odd. Vzdělávání a PaedDr. Věra Hlavsová projekty FAX Vrátnice Oddělení VZDĚLÁVÁNÍ A PROJEKTŮ BRNO, Hybešova 15 PhDr. Jaroslava Doušová Mgr. Ludmila Jarošová Hana Knapová Mgr. Marek Lauermann Mgr. Zuzana Marušová Bc. Marta Popelářová, DiS Ing. Hana Pospíšilová Mgr. Ivo Prokeš Mgr. Ivana Smejkalová PhDr. Zuzana Sniegoňová Jana Žáčková (PO) BLANSKO, n. Svobody 2 Anna Skoupá BŘECLAV, 17. listopadu 1a Mgr. Ludmila Ratajská VYŠKOV, Brněnská 7 Michal Slezák Oddělení SLUŽBY Výpočetní středisko Zdeněk Valíček Ing. Daniel Susík MS Select Hana Knapová Opravy a revize elektroniky Milan Pospíšil Ladění klavírů Pavel David Mzdy a účetnictví Taťána Šmoldasová Libuše Michurová Miroslava Floriánová Ing. Hana Bartlová Evidence volných míst Zora Medková Účetnictví DVPP Margita Portová Majetek Yveta Veselá Účetnictví zájezdů, evidence Dana Koláčková majetku Školní zájezdy Vítězslav Zbořil Klvaňová Milana FAX - školní výlety

4 4 Oznamujeme, že dne zemřel po krátké nemoci náš kolega pan PhDr. Ladislav Havlíček. Informace o prodeji učebnic a školních pomůcek Prodej učebnic a školních pomůcek je převeden na Středisko služeb školám, Kuřím, Jungmanova 1227, Kuřim. Prosím obracejte se na pana J. Fukana, nebo pani M. Vlčkovou, tel , nebo ,

5 5 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ MŠ a 1. stupeň ZŠ PROBL ÉMOVÉ DÍTĚ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Vhodné pro učitelky MŠ a 1. st. ZŠ. Kurz pro pedagogické pracovníky, který je zaměřen na otázky týkající se výchovných problémů u předškolních dětí a poruch chování. Během semináře budou probrány výchovné problémy - adaptační obtíže, problematika neuróz v dětském věku, jejich projevy a možné příčiny. Otázka disharmonického vývoje, práce s takovými dětmi. Účastníci semináře budou seznámeni s možností korekce nežádoucího chování.část semináře bude věnována předškolní diagnostice rizikových faktorů vedoucích k projevům SPU. 1. Otázka nejčastějších výchovných problémů v MŠ 2. Otázka adaptačních potíží 3. Disharmonický vývoj 4. Poruchy řeči 5. Neurózy u dětí předškolního věku 6. Dětská agresivita 7. "Rizikové dítě" s ohledem na pozdější školní úspěšnost a prevence obtíží Místo: SSŠ Brno, Hybešova 15 Termín: od 9,00 do 13,00 hod Účastnický poplatek: 400 Kč Akreditace MŠMT ČR č / Přihlášky zasílejte obratem na adresu ČLOVĚK A JEHO SVĚT VE VZ DĚLÁVACÍM PROGRAMU NA 1. ST UPNI ZŠ Efektivní metody a formy práce v prvouce, vlastivědě a přírodovědě v ročníku ZŠ Vytvářením a rozvíjením klíčových kompetencí k utváření pracovních návyků, samostatné i týmové činnosti, orientaci ve světě informací, utváření vztahu k přírodě a kulturním hodnotám. Lektor: Mgr. Hana Mühlhauserová, autorka učebnic a pracovních sešitů Místo: Středisko služeb školám Blansko, náměstí Svobody 2 Termín: Čas: 14,00-17,00 hodin Účastnický poplatek: 350 Kč Akreditace MŠMT ČR: / Přihlášky zasílejte do Seminář je určen pro přihlášené z rozvojového programu pro malotřídní školy, ale mohou přijít i zájemci z řad pedagogů 1. stupně ZŠ z jiných škol, kteří v tomto programu přihlášeni nejsou.

6 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE -VZ DĚLÁVACÍ PROGRAM PRO UČITEL E RO ČNÍ KU ZŠ Didaktika matematiky na 1. stupni ZŠ (Kooperativní vyučování, didaktické hry, projektové vyučování, činnostní přístup, osvědčilo se v hodinách matematiky ). Lektor: RNDr., PaedDr. Eva Krejčová, CSc. - UHK Místo: SSŠ Brno, Hybešova 15 Termín: Čas: 14,00-17,00 hodin Účastnický poplatek: 400 Kč Akreditace: / Přihlášky zasílejte do na adresu Seminář je určen pro přihlášené z rozvojového programu pro malotřídní školy, ale mohou přijít i zájemci z řad pedagogů 1. stupně ZŠ z jiných škol, kteří v tomto programu přihlášeni nejsou. KAŽ DÉ DÍTĚ MŮŽE BÝT ČTENÁŘEM Tento seminář se uskuteční v Brně na Středisku služeb školám na Hybešově ulici č. 15, ve dnech 22. a 29. května 2008 vždy od 14,00 hodin - jedná se o dva bloky!! Na základě vaší přihlášky vám bude vystavena faktura ve výši 500 Kč za osobu, dostanete ji na semináři při prezenci. (Připomínám, že pokud se v den semináře omluvíte nebo se nedostavíte vůbec, nemůžeme za vás najít tak rychle náhradu, a proto zaplatíte celou částku!!) Skvělými lektorkami jsou Mgr. Jitka Čechová a Bc. Dana Stočesová - obě pracují na speciálních školách okresu Břeclav. Cílem semináře je pomoci účastníkům kurzu osvojit si další metody čtení, které se doposud užívají jen minimálně. Účelem proškolení je, aby si všichni, kteří pracují jako elementaristé, utvořili ucelenou představu o metodách čtení, různých přístupech k dětem s ohledem na osobnost a jedinečnost každého člověka. I. blok: historie čtení (předčtenářské období - úspěšný start, rozvoj komunikačních dovedností, funkce percepční, funkce kognitivní, funkce motorické II. blok: prvopočáteční čtení metody čtení: a) metoda analytická, b) metoda syntetická, c) metoda globální, d) metoda genetická, e) metoda Elkoninova Přihlášky zašlete pokud možno obratem na níže uvedenou adresu. Středisko služeb školám, Mgr. L. Ratajská, 17. listopadu 1a, Břeclav nejlépe mailem: (potvrdím přijetí přihlášky) nebo lze zanechat vzkaz či fax na telefonu: Seminář je určen pro přihlášené z rozvojového programu pro malotřídní školy, ale mohou přijít i zájemci z řad pedagogů 1. stupně ZŠ z jiných škol, kteří v tomto programu přihlášeni nejsou.

7 7 ESTETICKÁ VÝCHOVA PRÁCE S HLÍNOU - ŘEMESL NÁ A ARTETERAPEUTICKÁ Tento kurz, který je v akreditačním řízení u MŠMT ČR, je vhodný pro pokročilé i začátečníky, pro učitele i vychovatele handicapovaných nebo neklidných dětí. Je rozdělen do dvou setkání. Cílem je seznámit se s novými keramickými postupy a metodami, tematickou inspirací a možností využít tyto prvky ve výtvarné výchově, volnočasových aktivitách a využít arteterapii v pedagogické praxi. Obsah kurzu: Základní principy práce s hlínou, charakter hlíny Modelování z volné ruky Práce s hliněným plátem, stavění plátu Základní práce s formou, výroba jednoduché formy Formování do forem Otiskování Dekorování - engoba, glazura, oxidy Základní informace o arteterapii a možnosti využití ve výuce Hlína - materiál a prostor pro zpracování pedagogických i psychologických témat Techniky - zpracování zážitku kontaktu s hlínou, asociace volná a vedená Sebezkušenostní zážitkové artetechniky - vlastní terapeutická práce se skupinou Meditace s hlínou, hrátky s hlínou s důrazem na prožitek a reflexi Tvorba individuální ve dvojicích, skupinová. Řemeslná část zahrnuje praktické i teoretické prvky a prolíná se s prvky arteterapie. Obě setkání na sebe obsahově navazují a je nutné zúčastnit se obou. Lektorky: Bc. Olga Hořavová, aktivní výtvarnice, VŠVU v Bratislavě, obor multimedia-intermedia, absolventka SUPŠ v Uherském Hradišti, obor výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, absolventka oboru sochařství v Bratislavě. Praxe v nízkoprahových centrech mládeže, v denním centru pro duševně nemocné, keramické workshopy na mezinárodních táborech, stáže na architektuře skla v Rumunsku v atelieru keramik. Kolektivní i soukromé výstavy u nás i v zahraničí. Bc. Lucie Šalplachtová vystudovala obor arteterapie na pedagogické fakultě Jihočeské Univerzity, pracovala na psychiatrickém oddělení Vojenské nemocnice, v centru pro podporu duševního zdraví, v krizové intervenci a nízkoprahových zařízeních. Termín kurzu: pátek a sobota a pátek a sobota vždy od 9 do 16 hod s polední přestávkou Stravu a nocleh si účastníci zajistí sami. Zajistíme pitný režim. Místo konání: SSŠ Brno, Hybešova 15, výtvarná dílna v přízemí Kurzovné obou setkání je Kč. Platit můžete hotově oproti příjmovému dokladu nebo fakturou na uvedenou fakturační adresu. Přihlášku posílejte do na elektronickou adresu Jany Žáčkové

8 8 ČESKÝ JAZYK ČESKÝ JAZ YK A KOMUNIKACE PRO 2. ST UPEŇ ZŠ PO DLE RVP Jak učit v předmětu český jazyk komunikační a slohovou výchovu s integrací průřezového tématu osobnostní a sociální výchova. Naučíme se používat metody aktivizující a metody OSV, aby žáci činnostně zvládali učivo komunikační a slohové výchovy, pochopíme, jak zařazovat jazykové učivo a jak současně působit na osobnostní, sociální a mravní rozvoj žáka. Praktické ukázky s metodickými postupy z připravovaného pracovního sešitu. Jde o pokračování úspěšného semináře, který proběhl na podzim Číslo akreditace: 4484/ Lektorka: PhDr. Vladimíra Neužilová, ZŠ Pozořice Garantka akce: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D. Termín konání: úterý 20. května 2008 od 14,00 do cca 17,00 hod. Místo konání: SSŠ Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna Kurzovné: 300 Kč Přihlášky zašlete pokud možno obratem na adresu Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Hybešova 15, Mgr. Ludmila Jarošová, Brno, tel INFORMATIKA MS WORD II. PRO PO KRO ČILÉ UŽIVAT ELE Číslo akreditace MŠMT / Obsah kurzu: Srovnání verzí aplikace Word. Pokročilá editace textu, automatizace, práce se styly, grafické efekty, propojení s jinými aplikacemi, hromadná korespondence, Internetové vazby. Během 8 hodin se účastníci seznámí se základními typografickými pravidly při psaní, naučí se tvořit šablony pro snadnější tvorbu nových dokumentů, usnadní si práci s tabulkami pro běžně vystavované faktury a objednávky nebo učební texty a vyzkouší si využití hromadné korespondence. Kurz je určen všem, kteří ve školském prostředí často tvoří textové dokumenty, tabulky, dopisy nebo letáčky. Výuka bude probíhat ve verzi Word Kdy: vždy ve středu a od 14:30 h do 18:30 h (celý kurz = oba termíny) Kde: SSŠ Brno, Hybešova 15, I. poschodí, počítačová učebna č. 204 Lektor: Mgr. Pavel Hodál Kurzovné: Kč Závazné přihlášky zasílejte, prosím, výhradně em na adresu: nejpozději do 15. května 2008 (přihláška musí obsahovat jméno, příjmení a titul účastníka, datum narození, přesné fakturační údaje školy)

9 9 VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE VE VYUČOVÁNÍ Číslo akreditace MŠMT / Obsah: 1. Popis hardware, instalace, umístění. Základní obsluha hardware. Interaktivní tabule ve vyučovací hodině, seminář v učebně s interaktivní tabulí. 2. Základní nástroje, panel plovoucích nástrojů, panel nástrojů, knihovna hotových objektů. 3. Software. 4. Příprava vyučovací jednotky pro interaktivní tabuli. 5. Tvorba vlastního souboru, uložení. 6. Metodické postupy pro vytváření materiálů pro interaktivní tabule do různých vyučovacích předmětů. 7. Externí zdroje, zdroje z Internetu. Autorská práva. 8. Předvedení ukázky vyučovací hodiny. Vzdělávací cíl: Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s možností využití této moderní didaktické pomůcky ve vyučování, naučit je vytvářet výukové lekce s využitím interaktivní tabule a Internetu jako výukového zdroje. Další rozvíjení dovedností pedagogických pracovníků, které získali absolvováním kurzů SIPVZ. Kdy ve středu a vždy od 14,00 do 18,00 hodin (celkem 8 hodin výuky) Kde: Brno, Hybešova 15, počítačová učebna č. 204 Kurzovné: Kč Lektorka: Ing. Ludmila Brestičová Přihlášky posílejte, prosím, elektronicky na adresu: Uzávěrka přihlášek do 15. května 2008 (přihláška musí obsahovat jméno, příjmení a titul účastníka, datum narození, přesné fakturační údaje školy). ŠKOLSKÝ MANAGEMENT Z ÁKO NÍK PRÁCE -AKT UÁL NÍ ZMĚNY Uzavírání pracovních smluv -jejich náležitosti, ukončování pracovního poměru, překážky na straně zaměstnance či zaměstnavatele, platové poměry zaměstnanců škol a školských zařízení, povinnosti ředitele školy, stanovení platové třídy a platového stupně, nárokové a nenárokové složky platu, platový výměr a výplata platu, dovolená na zotavenou, atd. Termín konání: od 8,00 do 13,00 hod. Místo: SSŠ Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna na tabuli u vchodu Lektor: JUDr. Hana Poláková Akreditace MŠMT ČR: / Účastnický poplatek: 550 Kč Přihlášky zasílejte na adresu: Uzávěrka přihlášek:

10 10 Hybešova 15, Brno IČ: a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Závazná přihláška Škola - uveďte přesný název školy dle Zřizovací listiny Název Adresa PSČ Obec Telefon IČO Bankovní účet * * v případě bezhotovostní platby (fakturou) Akce Číslo Název Termín Místo konání Kurzovné Účastníci Č. Datum nar. Příjmení, jméno, titul Platba ** Podpis účastníka ** platba: H=hotově (platí škola), F=fakturou (platí škola), I=individuálně (platí účastník z vlastních zdrojů po předchozí domluvě s garantem akce). Nebude-li na přihlášce uveden způsob platby, bude upřednostněn způsob platby fakturou. Tímto se zavazuji uhradit kurzovné za přihlášené účastníky. V... dne......

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L E D E N 2 0 1 1. č. 01 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L E D E N 2 0 1 1. č. 01 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L E D E N 2 0 1 1 č. 01 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...3

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 0 9. č. 9 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 0 9. č. 9 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 0 9 č. 9 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY...2

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...4

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 1 1 č. 06 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno P R O S I N E C 2 0 1 0. č. 12 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno P R O S I N E C 2 0 1 0. č. 12 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno P R O S I N E C 2 0 1 0 č. 12 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 2 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Přehled akcí - březen 2013

Přehled akcí - březen 2013 Přehled akcí - březen 2013 1. 3. 2013 Břeclav - Skládanky z papíru pro malé i velké 4. 3. 2013 4. 3. 2013 Poruchy autistického spektra u dětí raného věku OK Chemické olympiády kat. D 5. 3. 2013 Břeclav

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

Středisko služeb školám. a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. červen 2015. č. 6 MĚSÍČNÍK

Středisko služeb školám. a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. červen 2015. č. 6 MĚSÍČNÍK Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno červen 2015 č. 6 MĚSÍČNÍK Obsah Cizí jazyky a literatura... 3 Týdenní intenzivní kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím

Více

Přehled akcí na měsíc duben 2012

Přehled akcí na měsíc duben 2012 Přehled akcí na měsíc duben 2012 Od 1. 3. 2012 Výstava výtvarných prací studentů SPŠU Hodonín 3. 4. 2012 Břeclav - Modely problémového chování a možnosti jeho řešení 4. 4. 2012 Rozvoj čtenářské gramotnosti

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno p r o s i n e c 2 0 1 4 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 3 Francouzština

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 03 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 03 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno B Ř E Z E N 2014 č. 03 M Ě S Í Č N Í K OBSAH OBSAH... 2 Informatika... 4 Geotagování fotografií využití digitální fotografie

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů........................................ 9 Přehled interních pracovníků.............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007 1/ 2007-1 - září Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007 1. 9. 15. 10. 2007 Galerie na schodech Elektrárna dominanta města a, fotografie Mgr. A. Salajky a Minigalerie Vzpomínka na akademického malíře Vladimíra

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno z á ř í 2 0 1 4 č. 09 M Ě S Í Č N Í K Obsah Informatika... 4 Studium k výkonu specializovaných činností: koordinace

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2012

Přehled akcí na měsíc květen 2012 Přehled akcí na měsíc květen 2012 Květen červen 2012 Výstava výtvarných prací studentů SPŠU Hodonín 2. 5. 2012 Náměty a projekty ve výtvarné výchově II. - Výtvarné objevy v přírodě 3. 5. 2012 Mluvíme,

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014 č. 04 M Ě S Í Č N Í K Informatika... 4 Jak efektivně zapojit PC do výuky cizích jazyků... 4 Využití

Více

Přehled akcí DUBEN 2014

Přehled akcí DUBEN 2014 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště donín Dobrovolského 4, 695 01 donín, tel. 518 353 295, 518 344 569, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

Hana Krojzlová. Přehled akcí na měsíc červen 2007. Vážení kolegové,

Hana Krojzlová. Přehled akcí na měsíc červen 2007. Vážení kolegové, 10/ 2007-1 - červen Přehled akcí na měsíc červen 2007 1. 6. 30. 8. 2007 Galerie na schodech a Minigalerie Kresba a malba Martiny Malárové a Veroniky Juráskové, absolventky SPUŠ a VOŠ Hodonín 4. června

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2009, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové,

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, Úvod Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, když jsme se v prvních dnech letošního roku ohlédli za oním magickým dvanáctkovým rokem a zapřemýšleli nad tím, jaká

Více

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým kalendářním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 2. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem k pokračující nepříznivé

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2010, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 1. 30. 6. 2010 Výstava výtvarných prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice pod vedením Mgr. et BcA. Jaroslava Ţáka. Výstava MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny k 50. výročí

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2011

Přehled akcí na měsíc květen 2011 Přehled akcí na měsíc květen 2011 od 1. 4. 2011 Prezentace MŠ Kyjov, Za Stadionem Výstava prací ţáků CZŠ Veselí nad Moravou Výstava prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice Výstava fotografií Pomoraví,

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů....................................... 9 Přehled interních pracovníků............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014 č. 04 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y OBSAH Informatika... 3 Jak efektivně zapojit PC

Více