ELEKTRONICKÁ PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA NOVÁ SLUŽBA NEJEN PRO OBLAST PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTRONICKÁ PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA NOVÁ SLUŽBA NEJEN PRO OBLAST PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ"

Transkript

1 ELEKTRONICKÁ PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA NOVÁ SLUŽBA NEJEN PRO OBLAST PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ Ludmila Čumplová, ÚIV NPKK Národní pedagogická knihovna Komenského (NPKK) je specializovaná knihovna s celorepublikovou působností s gescí výchova, vzdělávání, školství. Plní funkci konzervační a poskytuje veřejné informační služby uživatelům z celé republiky. V rámci své gesce vytváří konzervační fondy učebnic pro základní a střední školy, komeniologické literatury a literatury pro děti a mládež (Sukova studijní knihovna literatury pro mládež). Ve spolupráci s dalšími knihovnami pedagogického zaměření dokumentačně zpracovává naše i zahraniční periodika, a vytváří pedagogickou bibliografickou databázi. Odpovídá za zpracování české článkové produkce z oblasti pedagogiky a školství a dodává záznamy do české národní článkové bibliografie. NPKK vznikla v roce 1919 jako knihovna pro další vzdělávání učitelů. Do roku 1925 byla součástí Československého pedagogického ústavu J. A. Komenského, po jeho zrušení se stala samostatnou studijní knihovnou řízenou ministerstvem. V roce 1951 byla knihovna přemístěna do Mikulandské ulice na žádost Výzkumného ústavu pedagogického (VÚP), který zde sídlil. Z VÚP bylo do knihovny převedeno bibliografické oddělení i s bibliografickým periodikem Přehled pedagogické literatury vydávaným ve VÚP od roku Z ústavu byly do knihovny převedeny i další pracovní úseky s knihovnickým charakterem, ze kterých vznikaly speciální referáty knihovny. Byla sem převedena Sukova studijní knihovna literatury pro mládež s svazky, z darů souborů učebnic z Ministerstva školství a kultury (MŠK), Ministerstva vnitra a Státního pedagogického nakladatelství vznikl základ konzervačního fondu učebnic a skript. V roce 1954 se NPKK stala na základě organizačního statutu vydaného MŠK Národní vědeckou knihovnou, ústřední knihovnou pro pedagogiku, učebnice a skripta a pro literaturu pro mládež a ústřední knihovnou pro studium života a díla J. A. Komenského. Fond knihovny obsahuje především knihy a časopisy odborného zaměření, v posledních letech jsou získávána některá periodika na CD-ROM a 328

2 multimedia. V rámci knihovního fondu jsou v souladu s gescí knihovny vytvářeny specializované sbírky učebnic pro základní a střední školy (od začátku 19.století) a učebních osnov a plánů učebních textů pro vysoké školy do roku 1990, později pouze učební texty pro pedagogické fakulty pedagogických časopisů od 30. let 19. století do současnosti literatury pro děti a mládež od konce 18. století po současnost komeniologické literatury Vytváření vlastních databází je jedním z hlavních výstupů zpracování literatury uvnitř knihovny. Databáze knižního fondu NPKK je budována od roku 1992 a obsahuje záznamy knih od roku 1975 do současnosti. Koncem roku 2001 se začal ukládat do této databáze i historický fond - nejstarší knihy získané v době vzniku knihovny. Databáze Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež budovaná od roku 1993 obsahuje záznamy literatury pro děti a mládež od roku 1965 do současnosti. U obou databází se kromě průběžného zpracování nové literatury pokračuje i v retrospektivním zpracování literatury. Bibliografické databáze, které jsou v NPKK vytvářeny, jsou jedinými databázemi svého druhu v republice. Pedagogická bibliografická databáze obsahuje anotované dokumentační záznamy české i zahraniční článkové literatury z oblasti výchovy, vzdělávání a školství. Pro věcné třídění se používají deskriptory Českého pedagogického tezauru a třídníky Mezinárodního desetinného třídění (MDT). Databáze obsahuje přibližně 90 tisíc záznamů od roku 1990 do současnosti, s ročním přírůstkem cca 7 tis. záznamů. Excerpční základnu tvoří zhruba 230 titulů periodik. Pedagogická bibliografická databáze je v současné době přístupná v NPKK a na základě spolupráce také v Moravské zemské knihovně v Brně, v knihovně Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové, v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě a ve Slovenské pedagogické knižnici v Bratislavě. Databáze komeniologické literatury obsahuje záznamy časopiseckých článků, knih a článků ze sborníků vztahující se k osobě J. A. Komenského. Záznamy jsou doplněny třídníky MDT a deskriptory. Specifické postavení knihovny, která má své uživatele (skutečné i potencionální) na různých místech republiky, vede k orientaci na poskytování informací a služeb prostřednictvím internetu.. V roce 2001 získala knihovna finanční prostředky z programu Informační zdroje pro výzkum a vývoj na tříletý projekt Multifunkční knihovnické centrum pro pedagogiku a školství. Pojetí tohoto projektu se lišilo od v té době vznikající Virtuální 329

3 polytechnické knihovny STK tím, že základem projektu bylo zpřístupnění dvou specializovaných databází Pedagogické bibliografické databáze a databáze komeniologické literatury s návazností na přímé objednání plných textů článků. Součástí takto vzniklé elektronické Pedagogické knihovny (e-pk) jsou i digitalizované texty historických učebnic z fondu NPKK Na řešení projektu se podílelo ještě dalších 5 knihoven pedagogických fakult ( PedF UK Praha, PedF Univerzity Hradec Králové, PedF Západočeské univerzity, PedF UJEP Ústí n. L., PedF MU Brno). Projekt si kladl za cíl vybudovat ve spolupráci s těmito knihovnami pedagogického zaměření v NPKK technologické centrum jako základ pro poskytování služeb odborné veřejnosti - pracovníkům výzkumu, učitelům i studentům pedagogiky a zajistit jim přístup ke všem dostupným informačním zdrojům těchto knihoven (databázím, elektronickým i klasickým dokumentům) prostřednictvím internetu. Jako základní SW pro celý projekt byl zvolen systém AiP Safe. Systém AiP Safe je využíván zároveň pro ukládání digitálních kopií učebnic dějepisů, čítanek a slabikářů z historického fondu knihovny (konec 18. polovina 20. století) v rámci projektu získaného z programu Veřejné informační služby knihoven. Tyto učebnice, které vzhledem ke svému stáří podléhají degradaci papíru, jsou stále velmi žádané oborníky v oblasti pedagogiky i studenty vysokých škol. Bylo zdigitalizováno přes 700 titulů historických učebnic, které se staly základem fondu elektronické knihovny. Tyto knihy měly být volně dostupné prostřednictvím internetu. Prodloužení ochranné lhůty u autorského zákona v současné době neumožňuje větší část knih zpřístupnit, jsou k dispozici pouze v NPKK, kde slouží ke studiu místo originálů, které jsou tak chráněny před dalším poškozováním. V prvním roce byl v souladu s projektem a výsledkem výběrového řízení zakoupen software AiP Safe, AiP Document delivery a hardware pro technologické centrum v NPKK, tj. server, knižní skener a pracovní stanice pro skenování a byla zakoupena výpočetní technika pro knihovnu Pedagogické fakulty UK, která již skener vlastnila. Byla vytvořena pracovní skupina pro řešení záměrů a cílů projektu. Skupinu tvoří zástupci všech zúčastněných knihoven. Pracovní skupina komunikuje převážně prostřednictvím u, (byla založena společná adresa a později prostřednictvím elektronického fora. V 2. roce projektu byly instalovány aplikace Document delivery systému AiP Safe na počítače pracovníků, byly vyřešeny otázky kvality skenování ( rozlišení, formát, barva ), navrženy a vytvořeny formuláře objednávek pro uživatele, byl vyřešen proces realizace objednávek uvnitř NPKK a vyzkoušen celý proces od objednávky až po jeho realizaci. 330

4 Systém AiP Safe je modulární systém pro tvorbu, editování, archivování a poskytování digitálních dokumentů, poskytování kopií elektronickou cestou a pro řízení procesů s tím souvislých. Systém je otevřený a umožňuje napojení na jiné informační systémy, umožňuje rychlý přístup k digitálním dokumentům pomocí vyhledávacích dotazů, s daty může v jednom okamžiku pracovat více uživatelů. Na společné schůzce s knihovnami pedagogických fakult byl dohodnut postup při vyřizování objednávek, jednotlivým pracovištím přiděleny kredity pro období zkušebního provozu (leden březen 2002) a bylo dohodnuto, že služby budou zpočátku v rámci knihoven a fakult spolupracujících na projektu poskytovány zdarma. Byla vytvořena SQL databáze pro souborný katalog časopisů spolupracujících knihoven a naplněna prozatím pouze daty NPKK. V průběhu roku 2002 pak byla přidána data ostatních knihoven. Dále byla zajištěna doména pedagogickaknihovna.cz, ke které dnes přibyla doména další epk.cz Pro přípravu databází k vystavení na internetu byla provedena analýza zaměřená na strukturu dat pedagogické bibliografické databáze (PBD) a databáze komeniologické literatury a navržena technologie jejich převodu do systému AiP Safe. Převod dat PBD a databáze komeniologické literatury proběhl ve třech krocích: - převod stávající databáze (PBD a KOM) v ISIS z kódování češtiny Kamenických do Latin 2 - převod dat obou databází do XML - import převedených dat do systému AiP Safe Databáze se staly součástí webové stránky elektronické Pedagogické knihovny. Zároveň s pracemi v centru probíhalo vybavování dalších knihoven skenovacími pracovišti. Závěrečný rok řešení projektu předpokládal zahájení rutinního provozu elektronické dodávky dokumentů v 1. pololetí. V důsledku změn, ke kterým došlo v NPKK byl přehodnocen pohled na služby poskytované softwarem veze AiP Safe 2.5 a pro optimalizaci služeb byla nasazena vyšší verze 2.6. Ve spolupráci s firmou AiP Safe se díky dalšímu vývoji v této oblasti podařilo vyvinout funkce a nastavit parametry celého systému tak, aby služby mohly v prostředí systému Safe poskytovat všechny účastnické knihovny. V původní verzi do systému Safe měla přístup pouze NPKK a objednávky určené pro jiné knihovny se přeposílaly elektronickou poštou. Toto řešení nebylo příliš efektivní, zatěžovalo elektronickou poštu a bylo náročné zejména v oblasti manipulace s digitálními kopiemi. Řešením verze 2.6 byl vývoj takového prostředí, přes které mohly nezávisle vstupovat do 331

5 systému všechny knihovny, přebírat si své objednávky a vyřizovat je, aniž by muselo docházet ke složitým manipulacím s objemnými digitálními kopiemi, tedy webové workflow jako prostředí nezávislé na instalaci softwaru v jiných knihovnách s výjimkou NPKK, ve které je celý systém provozován. Tato softwarová nezávislost je obrovskou předností zvoleného řešení, protože umožňuje nezávislý další vývoj funkcí systému a rovněž postupné připojení dalších knihoven do e-pk. Další výhodou webového prostředí je nenáročnost na softwarovou údržbu v jednotlivých knihovnách protože i sebelepší instalace čas od času potřebují zásah technika a to vzhledem k fyzické vzdálenosti jednotlivých účastnických knihoven (Praha, Brno, Plzeň, Hradec Králové a Ústí nad Labem) by kladlo na údržbu systému zvýšené nároky. Proto se toto nové prostředí jeví jako optimální a bylo implementováno i přes relativně pozdější termín v rámci plnění záměrů a cílů projektu. Původní SQL databáze pro souborný katalog časopisů,umožňovala vyhledávání podle slov z názvu nebo prohlížení v rámci abecedního rejstříku. První z jejích nevýhod bylo omezení, které stanovilo, že vstupní řetězec může obsahovat pouze písmena bez diakritiky. Další nevýhodou byly nepříliš rozsáhlé údaje o vlastnictví jednotlivých titulů časopisů, které neobsahovaly detailní specifikaci vlastnictví konkrétních titulů konkrétními knihovnami v konkrétních letech. Tato data jsou základní podmínkou pro to, aby mohla být databáze navázána na systém služeb document delivery. Poslední, zato však naprosto zásadní nevýhodou byla nemožnost průběžné aktualizace dat. Zkušenosti z budování obdobných databází ukazují, že databáze časopisů velice rychle zastarávají, avšak prostředí, ve kterém je tato databáze provozována, takovými funkcemi nedisponuje. Proto bylo rozhodnuto o vybudování databáze nové, která bude všechny nároky na parametry a funkce souborného katalogu časopisů splňovat. Při rozhodování o datové struktuře databáze a jejím naplnění byly zvažovány dvě základní možnosti: 1) využít data původní báze, tzn. rozšířit datovou strukturu, provést zásadní doplnění dat a také jejich aktualizaci 2) pro vybudování databáze použít data nová, která budou bez problémů splňovat nároky vyplývající z funkcí databáze. Při zvažování těchto dvou alternativ, tj. dodání dat účastnickými knihovnami nebo převzetí dat z databáze CASLIN Souborný katalog časopisů ČR (dále jen SK ČR), budované Národní knihovnou ČR, byla nakonec zvolena druhá alternativa. Důvodem pro převzetí dat ze SK ČR byla nejen jejich úplnost, ale také retrospektiva a v neposlední řadě datová struktura jednotná pro všechny záznamy. Součástí záznamů jsou rovněž data o odběrech titulů v jednotlivých letech konkrétními knihovnami a pro- 332

6 střednictvím tzv. systémového čísla záznamu bylo možné snadno a rychle odstranit duplicity záznamů vzniklé v případech, kdy titul odebíralo více účastnických knihoven e-pk. Další výhodou převzetí dat SK ČR bylo zajištění nejen stejných základních selekčních údajů z hlediska uživatelů, ale také dat, což přináší nesporné výhody pro uživatele. Souborný katalog časopisů e-pk (dále jen SK e-pk), který je důležitou součástí e-pk jako zdrojová báze pro uživatele, je koncipován jako veřejně přístupný automatizovaný knihovní katalog, který obsahuje záznamy odborných časopisů, tematicky zaměřených zejména na výchovu, vzdělávání a školství, uchovávaných ve fondech knihoven - účastníků e-pk. Provozovatelem a správcem SK e-pk je ÚIV-NPKK. Katalog v současné době obsahuje záznamy, které rozsahem i obsahem splňují parametry stanovené Národní Knihovnou ČR pro CASLIN Souborný katalog časopisů ČR. Kromě dat převzatých z SK ČR jsou součástí záznamů nového SK e- PK také informace o účastnických knihovnách, údaje o rozsahu, druhu i termínech služeb (včetně konkrétních parametrů) poskytovaných v rámci služeb e-pk. Každý záznam SK obsahuje kromě bibliografických údajů také údaje o vlastnících požadovaného dokumentu včetně konkrétních parametrů služeb vztahujících se k danému titulu. Datová struktura SK má tři základní části: a) bibliografická data (údaje o titulu) b) údaje o odběrech titulu v jednotlivých letech v jednotlivých knihovnách c) parametry služeb jednotlivých knihoven vázané na konkrétní roky odběru daného titulu Testovací provoz elektronické Pedagogické knihovny (e-pk) jako kooperačního systému poskytování služeb elektronického dodávání dokumentů prostřednictvím společenství všech šesti účastnických knihoven. byl zahájen k Služby v rámci e-pk poskytuje celkem 6 účastnických knihoven, připojení dalších knihoven je ve fázi přípravy a dojednávání základních parametrů účasti v e-pk. V souvislosti se zahájením provozu byly vytvořeny základní organizační dokumenty e-pk: Knihovní řád e-pk, Ceník služeb e-pk a Provozní řád e-pk. Tyto dokumenty určují charakteristiky systému jak z hlediska uživatele služeb, tak z hlediska knihoven služby poskytujících. Se službami e-pk byli na semináři v prosinci 2003 seznámeni pracovníci knihoven pedagogického zaměření. Některé knihovny projevily zájem nejen o služby, ale i o zařazení do systému jako účastnická knihovna. Systém e-pk jako otevřený systém se může rozšířit o další knihovny, které o spolupráci projeví zájem. Jeho další vývoj spatřujeme v postupném propojování systémů tohoto typu z různých oblastí výzkumu a vývoje. To by zajistilo optimální dostupnost informačních zdrojů pro uživatele uvnitř i 333

7 vně těchto systémů. Kromě toho bude systém dále rozvíjet spektrum svých služeb, aby naplnil ústřední myšlenku: služby knihoven přístupné kdykoliv, komukoliv, odkudkoliv. Na projekt e-pk navazují v současné době další projekty NPKK. Knihovní fond digitalizovaných dokumentů e-pk se v letošním roce rozroste o 111 titulů nejstarší dětské literatury z fondu Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež, které budou převedeny do elektronické podoby na základě finanční podpory MŠMT ČR. Koncem letošního roku bude k dispozici uživatelům elektronická verze historického katalogu NPKK zpřístupňující odborné veřejnosti nejstarší knihy NPKK. V rámci projektu podaného do programu MK VISK 5 bude naskenován historický katalog obsahující záznamy cca titulů knih vydaných od konce 18. století do roku 1953, který zahrnouje významné období reformních snah v oblasti českého školství. Další rozvoj e-pk bude zaměřen na vytváření oborové informační brány pro oblast výchovy a vzdělávání. Z grantového programu VISK 8 získala NPKK základní prostředky na softwarovou podporu vytváření této oborové informační brány. 334

Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK)

Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK) Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK) Zuzana Švastová * svastova@npkk.cz 1 Abstrakt: Poznatky a zkušenosti NPKK z přechodu na AKS KP-WIN. NPKK do konce roku

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA. Výroční zpráva 2001

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA. Výroční zpráva 2001 MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA Výroční zpráva 2001 Výroční zpráva 2001 Moravská zemská knihovna v Brně Redakce: Jaromír Kubíček Technická a grafická úprava: Michaela Shejbalová ISBN 80-7051-142-7 2 OBSAH ÚVOD

Více

Výroční zpráva Národní technické knihovny

Výroční zpráva Národní technické knihovny Výroční zpráva Národní technické knihovny 2009 Výroční zpráva Národní technické knihovny 2009 Univers 65 Bold 10 / 13 50 6'14.083"N, 14 23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library

Více

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA. Výroční zpráva 2005

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA. Výroční zpráva 2005 MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA Výroční zpráva 2005 Výroční zpráva 2005 Moravská zemská knihovna v Brně Redakce: Jaromír Kubíček Technická a grafická úprava: Michaela Shejbalová ISBN 80-7051-166-4 OBSAH Obsah

Více

Výzkumný záměr MSM 000010001 jako součást vícezdrojového zajištění informačních zdrojů pro VaV

Výzkumný záměr MSM 000010001 jako součást vícezdrojového zajištění informačních zdrojů pro VaV Martin Svoboda, Jan Bayer: Výzkumný záměr MSM 000010001 jako součást vícezdrojového zajištění informačních zdrojů pro VaV Výchozí podmínky V letech 1996 1999 kulminoval neutěšený stav v doplňování knihovních

Více

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje čj. 69/2008 Roční zpráva Vypracovali: PhDr. Ivanka Horáková pí Ludmila Papežová pověřená zastupováním

Více

ÚVOD 3 ZÁSADNÍ REORGANIZACE ODBORU SLUŽEB 5 Fondy, služby, projekty 5 Akvizice a správa seriálů 6 Katalogizace monografií 7 Jmenné a věcné autoritní

ÚVOD 3 ZÁSADNÍ REORGANIZACE ODBORU SLUŽEB 5 Fondy, služby, projekty 5 Akvizice a správa seriálů 6 Katalogizace monografií 7 Jmenné a věcné autoritní ÚVOD 3 ZÁSADNÍ REORGANIZACE ODBORU SLUŽEB 5 Fondy, služby, projekty 5 Akvizice a správa seriálů 6 Katalogizace monografií 7 Jmenné a věcné autoritní soubory 7 Základní výpůjční služby 9 Správa fondů (sklady)

Více

Zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2006 a závěrečné shrnutí celého programu

Zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2006 a závěrečné shrnutí celého programu Zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2006 a závěrečné shrnutí celého programu MŠMT, 2007 OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY 3 A. ÚVOD 4 B. INDIKÁTORY 6 B.1. INDIKÁTORY V GESCI

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 120 stran 3,7422 m² Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 112 797 znaků Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 50 6'14.083"N, 14 23'26.365"E Národní technická knihovna National Library

Více

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 Příloha č. 4 Studie proveditelnosti Obsah 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 2 Výchozí stav...3 Chybí citace Mírova textu...3 2.1 Současná situace v oblasti vzniku, správy, ukládání a zpřístupnění

Více

Knihovní řád VPK (Pravidla poskytování služeb)

Knihovní řád VPK (Pravidla poskytování služeb) Příloha č. 3 I. PREAMBULE Knihovní řád VPK (Pravidla poskytování služeb) Virtuální polytechnická knihovna (dále jen VPK) je kooperační systém knihoven, které se rozhodly společně poskytovat služby typu

Více

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost Název projektu: ICT PRO PRAHU 14 Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Prioritní osa Oblast podpory Operační program Praha - Konkurenceschopnost 1 Dopravní dostupnost

Více

Míst o internet o vých zdro jů v knihovních fondech

Míst o internet o vých zdro jů v knihovních fondech Míst o internet o vých zdro jů v knihovních fondech Ludmila Celbová, Petr Žabička Elektronické informační zdro je a knihovny Když se řekne knihovna, vybaví si většina lidí budovu plnou knih. Dodá-li se

Více

Národní Technické Knihovny

Národní Technické Knihovny 120 stran 3,7422 m² Výroční zpráva Národní zpráva Technické Knihovny 2010 Národní Technické Knihovny 2010 50 6 14.083 N, 14 23 26.365 E Národní technická knihovna National Technical Library 84 652 znaků

Více

PLÁN ČINNOSTI. Vědecké knihovny v Olomouci. na rok 2012

PLÁN ČINNOSTI. Vědecké knihovny v Olomouci. na rok 2012 LÁN ČINNOSTI Vědecké knihovny v Olomouci na rok 2012 1 A. Úvod lán činnosti Vědecké knihovny v Olomouci (VKOL) pro rok 2012 i další roky navazuje na činnost knihovny z předcházejících období, vymezenou

Více

Informační zdroje v oboru psychologie : jejich získávání a využívání v České republice

Informační zdroje v oboru psychologie : jejich získávání a využívání v České republice Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: informační studia a knihovnictví Studijní obor: informační studia a knihovnictví Jindřiška Kotrlová

Více

PŘÍRUČKA PRO KNIHOVNÍKY VEŘEJNÝCH KNIHOVEN. Zpracovali Adéla Dilhofová, Monika Kratochvílová a Jan Lidmila

PŘÍRUČKA PRO KNIHOVNÍKY VEŘEJNÝCH KNIHOVEN. Zpracovali Adéla Dilhofová, Monika Kratochvílová a Jan Lidmila PŘÍRUČKA PRO KNIHOVNÍKY VEŘEJNÝCH KNIHOVEN Zpracovali Adéla Dilhofová, Monika Kratochvílová a Jan Lidmila Moravská zemská knihovna v Brně Jihomoravský kraj Brno 2013 Obsah Obsah Předmluva... 4 1. Systém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2008 Zlín 2009 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2003 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 3

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2003 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 3 PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2003 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 3 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2003 ISBN 978-80-7053-289-8 2 Úvod VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2003 Vědecká

Více

3-4/ Duha online: http://duha.mzk.cz. Informace o knihách a knihovnách z Moravy

3-4/ Duha online: http://duha.mzk.cz. Informace o knihách a knihovnách z Moravy Informace o knihách a knihovnách z Moravy studie/články veřejné knihovny medailon konference/akce informace pro knihovny z činnosti MZK recenze rozhovor 3-4/ 2013 Duha online: http://duha.mzk.cz Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Středočeská vědecká knihovna v Kladně příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 2 Obsah Úvodem... 5 Knihovnické a informační služby v číslech... 7 Stav knihovního fondu SVK... 8 Stav Výměnného

Více

III. Průběžná zpráva o plnění plánu realizace

III. Průběžná zpráva o plnění plánu realizace III. Průběžná zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2005 a návrh financování po r. 2006 Použité zkratky ČR ČSU DVPP EU ICT IGV ISPROFIN ISDP KIVS MI MK MPSV MŠMT

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY

KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY PRAHA 2008 2 OBSAH Poslání a činnost knihovny 3 Část I 1 Základní ustanovení 3 2 Uživatelé STK 5 3 Výpůjční řád 7 Část II Práva a povinnosti uživatelů 1 Obecná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Návrh a implementace aplikace Památkový katalog

Více

Dodatek Sborníku konference ISSS 2003. Obsah

Dodatek Sborníku konference ISSS 2003. Obsah Dodatek Sborníku konference ISSS 2003 (plné znění vybraných příspěvků a příspěvky došlé po uzávěrce) Obsah Poštovní služby elektronického věku... 2 Ing. Antonín Ambrož, Česká pošta, s. p., RNDr. Vlasta

Více

Žádost o poskytnutí dotace odboru umění a knihoven MK na program VISK pro rok 2011

Žádost o poskytnutí dotace odboru umění a knihoven MK na program VISK pro rok 2011 Zajištění provozu Jednotné informační brány v celonárodním měřítku, budování oborových informačních bran, zpřístupnění informačních zdrojů Národní knihovny České republiky a českých webových zdrojů Žádost

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ. Výroční zpráva Univerzitní knihovny Univerzity Hradec Králové za rok 2013

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ. Výroční zpráva Univerzitní knihovny Univerzity Hradec Králové za rok 2013 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Výroční zpráva Univerzitní knihovny Univerzity Hradec Králové za rok 2013 Úvod V roce 2013 v rámci modernizace knihovního systému Advanced Rapid Library byla provedena aktualizace

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2005 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 5

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2005 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 5 PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2005 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 5 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2005 Vědecká knihovna v Olomouci, 2010 ISBN 978-80-7053-268-3 2 VĚDECKÁ KNIHOVNA

Více