VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009

2 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, Ústí nad Labem Zřizovatel: Ústecký kraj Sídlo zřizovatele: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Charakteristika školy: střední škola, úspěšným ukončením se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou Právní forma organizace: příspěvková organizace Ředitel: Ing. Alfréd Dytrt Zástupce ředitele 1: Mgr. Květuše Klierová Zástupce ředitele 2: Mgr. Ivana Řezáčová Sekretářka : Lucie Kotliková Telefon: Fax: Dálkový přístup: Zřízení školy: 1954 Zařazení do sítě škol: Rozhodnutí o zařazení do sítě škol: č.j / ze dne Součásti školy: 0 Školská rada: (stav k ) Zástupci zřizovatele: Ing. Milan Businský, Ing. Klára Laňková Zástupci zákonných zástupců nezletilých ţáků a zletilých ţáků: Ing. Josef Vozáb (předseda), Luděk Štuller Zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Anna Skalská, Mgr. Jan Svitálský Mimoškolní a občanská sdruţení: Jatečfond, nadační fond IČO: DIČ: IZO: Název oboru Kód oboru Počet ţáků Ukončen mat. zkouškou Gymnázium - všeobecné K/ Gymnázium - všeobecné K/ Gymnázium K/ Celkem

3 C. 1. Jmenný seznam pracovníků školy Č. PŘÍJMENÍ, JMÉNO 1. BERÁNKOVÁ Michaela 2. BLAHUTA Luboš 3. BREJCHOVÁ Radka 4. BRÉM Vladimír 5. CERMAN František 6. ČERNÁ Ivana 7. DRAHÁ Hana 8. DRDÁKOVÁ Regina 9. DVOŘÁKOVÁ Eva 10. DYTRT Alfréd 11. DYTRTOVÁ Naděţda 12. GABČANOVÁ Jana 13. GERBEROVÁ Regina 14. GREGORY-JANETOVÁ Sabina 15. GUNÁROVÁ Eva 16. HAJDLOVÁ Kamila 17. HAVLÍK Radek 18. HEIDER Jan 19. HEJDUKOVÁ Iveta 20. HELEBRANTOVÁ Jitka 21. HUDCOVÁ Martina 22. HUJOVÁ Šárka 23. CHALAŠOVÁ Kateřina 24. CHAMRADOVÁ Lenka 25. IVANOVÁ Jana 26. JARÁ Hana 27. JIRKOVÁ Věra 28. JÍROVÁ Ivana 29. KAPOUNOVÁ Linda 30. KEJŘ Ladislav 31. KEJŘOVÁ Květoslava 32. KLIEROVÁ Květuše 33. KOPECKÁ Hana 34. KOLANKIEWICZOVÁ Milada 35. KOTLIKOVÁ Lucie 36. KOZÁKOVÁ Lucie 37. KRAMÁŘOVÁ Hana 38. MAGASANIK Jiří 39. MALÝ David 40. MATĚJČEK Martin 41. MATISCSÁKOVÁ Helena 42. MLYNÁŘOVÁ Jana 43. MÜLLEROVÁ Dagmar 44. NEUBAUEROVÁ Zdeňka 45. NOSEK Petr 46. NOVODOMSKÁ Jitka 47. NOVOTNÝ Bohdan 48. PEČENÁ Michaela 49. RAŠKOVÁ Michaela 50. REJZKOVÁ Lucie 51. ROSENBERGOVÁ Lucie 52. RUMÁNKOVÁ Miroslava 53. RYS Michal 54. ŘÁDKOVÁ Květuše 55. ŘEZÁČOVÁ Ivana 56. ŘEŢÁBKOVÁ Olga 57. ŘÍZKOVÁ Marcela 58. SKALSKÁ Anna 59. SOBOTOVÁ Miromila 60. STEJSKALOVÁ Blanka 61. STUCHLÁ Gabriela 62. SVITÁLSKÝ Jan 63. SVOBODA Marcel 64. ŠEBEK Pavel 65. ŠMIRKLOVÁ Iveta 66. ŠTEJFOVÁ Kateřina 67. ŠTĚPNIČKOVÁ Iva 68. TAMPÍROVÁ Helena 69. VEVERKOVÁ Markéta 70. VITVEROVÁ Helena 71. VOTAVOVÁ Gabriela 72. ZEMAN Viktor 73. ZEMANOVÁ Helena 74. ŢAHOUROVÁ Dana 3

4 C. 2. Pedagogičtí pracovníci (PP) a ţáci souhrnné údaje k PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI do 35 let do 35 let celkem ţeny do 35 let bez kval let let celkem ţeny let bez kval let let 55- důch. věk 55- důch. věk celkem ţeny celkem ţeny důch odci celke m PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI důch odci Celkový počet Odborná kvalifikace pro Celkový počet Počet hodin odučených PP přímou ped. činnost odučených hodin týdně odborně týdně ŢÁCI A PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI CELKEM Počet tříd Počet ţáků Přepočtený počet pedagogických pracovníků ,40 ţeny C. 3. Komentář V personální oblasti se projevuje nedostatek učitelů cizích jazyků, zejména angličtiny a francouzštiny. Odchod několika vyučujících na mateřskou dovolenou se i v tomto školním roce projevil nutností řešit situaci vnitřními organizačními mechanizmy (přespočetné hodiny pedagogů, výpomoc nekvalifikovanými učiteli - především studenty pedagogické fakulty UJEP). Vedení školy tvořil ředitel, zástupce ředitele 1 (zástupce statutárního orgánu) a zástupce ředitele 2. Provoz školy zajišťovala vedoucí ekonomického a provozního úseku, sekretářka, účetní, správce ICT, školník a uklízeči. Někteří učitelé jsou členy různých profesních a předmětových sdruţení, pracují ve výborech olympiád (např. Ústřední komise biologické olympiády, okresní komise jednotlivých olympiád) apod. Ředitel školy byl předsedou Asociace ředitelů gymnázií ČR. 4

5 D. 1. Čtyřleté studium Ředitel školy rozhodl o nekonání přijímací zkoušky, stanovil a zveřejnil kritéria přijímacího řízení. Při hodnocení uchazečů bylo postupováno podle stanovených kritérií, tzn. podle celkového počtu získaných bodů. Byla vyhlášena celkem 3 kola přijímacího řízení v následujících termínech: 22. dubna 2009, 5. května 2009, 24. června D. 2. Osmileté studium Ředitel školy rozhodl o konání přijímací zkoušky, stanovil a zveřejnil kritéria přijímacího řízení. Pozvánky k přijímací zkoušce, která se konala 22. dubna 2009 (1. termín) a 24. dubna 2009 (2. termín), byly odeslány 3. dubna Při přijímací zkoušce byl pouţit test obecných studijních předpokladů společnosti Scio, o. p. s. Při hodnocení uchazečů bylo postupováno podle stanovených kritérií, tzn. podle celkového počtu získaných bodů. Byla vyhlášena celkem 2 kola přijímacího řízení v následujících termínech: 22. dubna 2009 (1. kolo), 24. dubna 2009 (1. kolo), 4. června 2009 (2. kolo). 5

6 D. 3. Souhrnné údaje PŘIHLÁŠENÍ 2. kolo 3. kolo Název oboru Kód oboru 1. kolo v tom v tom Počet z 1.kola Počet z 1.a2.kola Gymnázium K/ Gymnázium K/ nekonalo se PŘIJATÍ 1.KOLO Název oboru Kód oboru 1. kolo 1. kolo-odevzdané ZL 1. kolo-nastoupili Gymnázium K/ Gymnázium K/ PŘIJATÍ 2.KOLO Název oboru Kód oboru 2. kolo 2. kolo-odevzdané ZL 2. kolo-nastoupili Gymnázium K/ Gymnázium K/ PŘIJATÍ 3.KOLO Název oboru Kód oboru 3. kolo 3. kolo-odevzdané ZL 3. kolo-nastoupili Gymnázium K/ Gymnázium K/81 x x x PŘIJATÍ CELKEM Název oboru Kód oboru celkem celkem-odevzdané ZL Celkem - nastoupili Gymnázium K/ Gymnázium K/ ODVOLÁNÍ 1.KOLO Kód oboru Počet odvolání Přijatí - autoremedura Přijatí - odvolání ke KÚ K/ K/ ODVOLÁNÍ 2.KOLO Kód oboru Počet odvolání Přijatí - autoremedura Přijatí - odvolání ke KÚ K/ K/ ODVOLÁNÍ 3.KOLO Kód oboru Počet odvolání Přijatí - autoremedura Přijatí - odvolání ke KÚ K/ K/81 x x x 6

7 E. 1. Souhrnné údaje PROSPĚCH -1. POLOLETÍ (K / ) Název oboru Kód oboru Počet ţáků z toho prospělo s vyzn. z toho prospělo z toho neprospělo Nehodno -ceno Studium v zahraničí Gymnázium - všeobecné K/ /48 306/317 18/20 13/0 0 Gymnázium - všeobecné K/ /64 125/132 6/6 9/1 2 Gymnázium K/ /33 25/25 0/0 0/0 1 Celkem / /474 24/26 22/1 3 PROSPĚCH 2. POLOLETÍ (K / ) Název oboru Kód oboru Počet ţáků z toho prospělo s vyzn. z toho prospělo z toho neprospělo Nehodno -ceno Studium v zahraničí Gymnázium - všeobecné K/ /45 313/325 17/15 10/0 0 Gymnázium - všeobecné K/ /63 136/138 1/2 3/0 2 Gymnázium K/ /29 28/28 0/0 0/0 1 Celkem / /491 18/17 13/0 3 UKONČENÍ STUDIA (VČETNĚ OPRAVNÝCH ZKOUŠEK V ZÁŘÍ 2009) Počet z toho u z toho u ţáků, mat. mat. Název Kód oboru kteří zkoušky zkoušky oboru ukončili prospělo s prospělo posl. roč. vyzn. z toho u mat. zkoušky neprospělo opakování celé mat. zkoušky (z 2007/08) Gymnázium - všeobecné K/ Gymnázium - všeobecné K/ Gymnázium K/ Celkem CHOVÁNÍ Počet ţáků 2. stupeň 3. stupeň podmínečné vyloučení vyloučení 1. pololetí pololetí DOCHÁZKA Počet ţáků Zameškané hodiny celkem Neomluvené hodiny celkem 1. pololetí pololetí

8 E. 2. Komentář Gymnázium připravuje ţáky především ke studiu na všech typech vysokých škol a k výkonu náročnějších druhů zaměstnání, popř. činností ve státní správě, kultuře a dalších oborech. Učební plán vychází z dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy ČR, je zaměřen všeobecně a má vazbu na související vzdělávací stupně. Umoţňuje individuální volbu dalšího zaměření pomocí volitelných předmětů ve vyšších ročnících. Volitelné předměty jsou součástí učebního plánu, jejich nabídka se kaţdoročně obměňuje podle zájmu ţáků a moţností školy. Zvláštní důraz je kladen na oblast drogové prevence a prevence negativních sociálních jevů včetně pomoci ţákům a jejich rodičům při řešení problémových situací. Průměrný prospěch ţáků školy a dosaţené výsledky u maturitních zkoušek se významně neodchylují od dlouhodobě sledovaných hodnot. Škola navazuje na tradici gymnaziálního školství v Ústí nad Labem, v uplatnění svých absolventů dosahuje trvale velmi dobrých výsledků. To kaţdoročně potvrzuje počet ţáků školy, kteří byli přijati ke studiu na vysokých školách. Tento ukazatel je dlouhodobě sledován a pravidelně vyhodnocován. Školská rada uskutečnila ve školním roce 2 jednání. E. 3. Výchovná opatření E Přehled 1. pololetí: pochvala ředitele školy 19 důtka ředitele školy 8 pochvala třídního učitele 165 napomenutí třídního učitele 93 důtka třídního učitele 49 chování stupeň hodnocení 2 1 chování stupeň hodnocení 3 0 podmínečné vyloučení 0 E Přehled 2. pololetí: pochvala ředitele školy 50 důtka ředitele školy 23 pochvala třídního učitele 144 napomenutí třídního učitele 138 důtka třídního učitele 68 chování stupeň hodnocení 2 6 chování stupeň hodnocení 3 2 podmínečné vyloučení 4 8

9 E 3.3. Komentář Pochvaly třídního učitele byly uděleny převáţně za prospěch s vyznamenáním, za organizaci školních akcí, reprezentaci školy a aktivitu v oblasti dobrovolnictví. Pochvaly ředitele školy byly uděleny za výborný prospěch, za reprezentaci školy, za účast v PEER programu a organizaci školních akcí. Napomenutí třídního učitele při porušení školního řádu byla udělena zejména za pozdní příchody, nekázeň a nevhodné chování, pozdní omlouvání absence, svévolné opuštění školy, neomluvené hodiny, neplnění povinností. Důtky třídního učitele byly nejčastěji odůvodněny nevhodným chováním, poškozením školního majetku, pozdními příchody, neomluvenou absencí. Důtky ředitele školy byly uděleny za opakované pozdní příchody, neomluvené hodiny, poškození školního majetku, za nevhodné chování, podvod, konzumaci alkoholu na školní akci, neplnění povinností ţáka. Podmínečně byli vyloučeni 4 ţáci za hrubé porušení školního řádu na lyţařském kurzu - kouření marihuany, konzumaci alkoholu. E. 4. Výchovné působení Ve škole pracovala výchovná poradkyně (Mgr. Ivana Černá), která kromě poradenství, konzultační činnosti a řešení běţných situací se věnovala především následující problematice: E Metodický, informační a diagnostický servis E Kariérové poradenství informace v oblasti profesní orientace (přihlášky k dalšímu studiu na VŠ, VOŠ, ) poradenská činnost o moţnostech dalšího uplatnění na trhu práce (konzultace, nástěnka VP, zapůjčování informačních materiálů) odkaz na psychologickou pomoc při volbě zaměření dalšího studia (testy profesní orientace) informace o moţnostech studia v přípravných kurzech pro ţáky maturitních ročníků vytvoření databáze ových adres ţáků posledních ročníků a následné rozesílání aktuálních informací VP zpracování statistiky úspěšnosti absolventů školy při přijímání na VŠ besedy s odborníky podle zájmů a potřeb ţáků (spolupráce s PPK) informace o moţnostech studia v zahraničí odborná pomoc při podání přihlášek na jinou SŠ E Studijní poradenství pomoc při zvládání adaptačních potíţí při přechodu ze ZŠ a při upevňování studijních návyků evidence ţáků se specifickými poruchami učení, odkaz na další pomoc asistenta reedukace (Z. Neubauerová) nebo předání do odborné péče péče o nadané ţáky kvalifikovaná pomoc ţákům s výukovými a výchovnými problémy, konzultace s jejich rodiči pomoc TU při sledování problémových ţáků poradenské sluţby ţákům cizincům se zřetelem k jejich vzdělávacím potřebám 9

10 E Pedagogicko-psychologické poradenství řešení osobnostních potíţí vlastní diagnostická činnost u ţáků, kteří ji vyţadují z výchovných, vzdělávacích, profesionálně orientačních, sociálních nebo jiných důvodů, předání ţáka do odborné péče návrhy a doporučení rodičům a TU týkající se výchovy, vzdělávání, prevence a nápravy problémů vedení a doplňování kartotéky kontaktů na různá zařízení výchovného poradenství E Specifická oblast poradenství spolupráce se školním metodikem prevence sociálně neţádoucích jevů realizace PEER programu E Další vzdělávání studium školských dokumentů týkajících se koncepce poradenských sluţeb ve škole Setkání školních metodiků prevence (PPP), MUDr. Nešpor: Prevence profesionálního stresu vzdělávací akce DVPP (PPP Teplice), Nové maturity setkání ţáků třetích ročníků s vedením školy, Setkání výchovných poradců SŠ k problematice přípravy státních maturit pro ţáky se SPU (PPP), Práce se ţákem se specifickými poruchami učení (vzdělávací program NIDV UL), 3.6. Prezentační informační seminář v rámci moderního vzdělávání (EDUCA), 9.6. Předání Osvědčení aktivistům PEER programu (PPP), Červen září: e-learningový kurz pro zadavatele a školního maturitního komisaře státních maturit E PEER PROGRAM 08/09 Realizátor projektu: 9 ţáků 3. roč. Gymnázia, Mgr. Dana Moclová, metodik prevence soc. patolog. jevů PPP UK Ústí n.l., Mgr. Ivana Černá, VP Gymnázia Typ preventivního projektu: Program specifické primární prevence poskytovaný v rámci školní docházky Téma programu: Zdravý ţivotní styl Obsahové zaměření projektu: a) Motivace ke zdravému ţivotnímu stylu b) Způsoby odmítání návykových látek c) Reklama na alkohol a tabákové výrobky d) Volný čas Rozsah programu: 2 bloky po dvou vyučovacích hodinách Cíl programu: Výchova ke zdravému ţivotnímu stylu Cílová skupina: Ţáci 5. tříd základních škol Realizace ve školním roce 2008/09: Ţáci realizovali program po celý školní rok v 7 základních školách Ústecka pro 13 pátých tříd. Celkem bylo ţáky lektorováno 52 hodin programu. 10

11 E. 5. Drogová prevence a prevence sociálně neţádoucích jevů Školní metodička prevence sociálně neţádoucích jevů ( Mgr. Jitka Helebrantová) se kromě poradenství, konzultační činnosti a řešení běţných situací věnovala především následující problematice podle dokumentu Školní preventivní strategie na rok , který se skládal z těchto částí: Program činnosti školního metodika prevence na školní rok Rozpis témat prevence aplikovaných v běţné výuce Seznam projektů realizovaných pedagogy na škole ve výuce i mimo ni Seznam krouţků realizovaných školou - volnočasové aktivity ţáků Co dělat, kdyţ.(systémové kroky k řešení drogového problému ve škole) Metodické pokyny pro vyšetřování šikany ve školských zařízeních Krizová telefonní čísla Adresář zařízení a sluţeb pro osoby ohroţené drogou Platné drogové paragrafy Seznam literatury, videokazet a CD v knihovně ŠMP E Aktivity pro ţáky Základ primární drogové prevence spočíval především v tematických blocích v rámci vzdělávacích předmětů. Prevence byla realizována převáţně v hodinách ZSV (OV), Ch, Bi, Z, Tv, Čj a v hodinách cizích jazyků podle Rozpisu témat prevence aplikovaných v rámci upraveného učebního plánu, popř. školního vzdělávacího programu. exkurze: Den otevřených dveří Celní ředitelství, , V2A PEER PROGRAM výchova k zdravému ţivotnímu stylu, , V1A sociální klima ve třídě, , V5A, OS DRAK beseda: Sex, AIDS, vztahy, , 1.A, 1.B, 1.C, sdruţení ACET Štěpán Hlavsa beseda: Závislost, drogy a kouření, , V5A, Teen Challenge David Ellmrich, beseda: Šikana, , V4A, sdruţení ACET Josef Nadrchal E Aktivity pro rodiče Třídní schůzky poskytnutí informací o činnosti školního metodika primární prevence, předání důleţitých kontaktních údajů všem rodičům V1A, V2A, V3A, V4A, V5A, 1.A, 1.B, 1.C předání informačních broţur E Vzdělávání Dlouhodobý doplňkový kurz pro školní metodiky prevence v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. 9 c) MŠMT. blok do blok do Letní škola:

12 p. Štejfová školení Nekázeň ve školním prostředí p. Šebek workshop pro české učitele v německém Muzeu hygieny v Dráţďanech p. Klierová školení Školní matrika a statistické výkazy a hlášení v Bakalářích ŘÍJEN: p. Cerman kurz Instruktor školní cykloturistiky p. Pečená seminář GLOBE p. Řezáčová školení Hygienické poţadavky ve školství p. Dytrt spolupráce s CERMATEM K p. Kozáková školení Zeměpisný software p. Štejfová školení Zařazení prvků trénování paměti pomocí mnemotechnických metod do výuky ţáků LISTOPAD: p. Klierová, p. Kozáková Setkání učitelů matematiky p. Beránková KEV Ústeckého kraje ekologická výchova ve vzdělávání p. Mlynářová školení Den Geografie p. Kapounová, p. Müllerová, p. Řádková, p. Stejskalová školení a zkouška o odborné způsobilosti v elektrotechnice p. Řezáčová školení Bezpečnost a ochrana zdraví při práci PROSINEC: p. Neubauerová metodicko-didaktický seminář Direkter Wegsicherer Weg p. Kozáková, p. Pečená Základní kurz pro instruktory LVVZ p. Dytrt seminář pro ředitele SŠ RVP p. Klierová seminář Hlavní zjištění výzkumu TIMSS p. Novotný Doškolení instruktorů snowboardingu LEDEN: p. Černá seminář Prevence profesionálního stresu p. Rumánková valná hromada Klubu ekologické výchovy BŘEZEN: p. Dytrtová seminář Relaxace a uvolnění dětí p. Dytrt MŠMT - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost p. Dytrt seminář k novele školského zákona p. Štěpničková seminář Profesní únava hlasu a moţnost nápravy p. Dytrt Konference ředitelů gymnázií školské reformy a vyhlídky gymnaziálního vzdělávání, ukončování studia p. Dytrt seminář ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných KÚ p. Klierová seminář Kompetence, RVP a ŠVP p. Klierová konference k projektu Multimédia ve škole 12

13 DUBEN: p. Beránková seminář Aktivizační metody ve výuce biologie p. Kapounová seminář Počítačová vizualizace molekulárních struktur p. Dytrt MŠMT - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost p. Klierová, p. Svoboda seminář k systému Bakaláři s autory programu p. Pečená seminář Geologická stavba České republiky a vztah geol. procesů k ţivotnímu prostředí p. Dytrt pracovní jednání MŠMT a VÚP úprava výše H v RVP p. Dytrt MŠMT - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost p. Novodomská doškolovací kurz Instruktor vodní turistiky p. Vitverová seminář Aktivizační metody ve výuce biologie KVĚTEN: p. Brejchová projekt Kurikulum G VÚP Praha ČERVEN: p. Černá seminář Práce se ţákem se specifickými poruchami učení p. Dytrt MŠMT - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost p. Černá, p. Klierová, p. Stejskalová seminář EDUCA moderní vzdělávání pro pracovníky škol v ÚK p. Magasanik kurz Instruktor vodní turistiky p. Dytrt, p. Klierová školení Management školy a nová maturita p. Dytrt školení pro hodnotitele ústní zkoušky z německého jazyka Nová maturita p. Štejfová, p. Tampírová školení pro hodnotitele ústní zkoušky z francouzského jazyka Nová maturita p. Dvořáková, p. Neubauerová, p. Hejduková školení pro hodnotitele ústní zkoušky z ruského jazyka Nová maturita p. Hejduková, p. Matějček, p. Magasanik, p. Rosenbergová, p. Štejfová školení pro hodnotitele ústní zkoušky z anglického jazyka Nová maturita SRPEN: p. Šebek kurz 17. letní geografická škola Další aktivity ESF p. Brejchová Studium pro koordinátory ŠVP Kurz pro školní metodiky prevence p. Helebrantová 13

14 G. 1. Aktivity ve volném čase Volnočasové aktivity jsou jedním z východisek pro řešení neţádoucích jevů ve společnosti. Nejčastěji se ţáci školy zapojovali v následujících činnostech: činnosti v sociální oblasti, dobrovolnická činnost krouţky : chemický krouţek ruský jazyk pro začátečníky ruský jazyk pro pokročilé fotokrouţek dramatický krouţek ruský jazyk sport, sportovní hry školní orchestr Soníci, školní sbor Studentská směs filmový klub G. 2. Projektová činnost: Koordinátorem projektové činnosti je Mgr. Linda Kapounová. Ve školním roce 2008/2009 proběhlo na naší škole úspěšně 26 projektů. Jednalo se o projekty organizované vyučujícími, popř. externími organizacemi. Ve stručném přehledu jsou uvedeny projekty, kterých se škola účastnila, které organizovala. V září 2008 byly ukončeny dva mezinárodní projekty Comenius, které probíhaly od roku 2005 a Název projektu Typ projektu Organizátor Počet účastníků Den jazyků vlastní 640 Seminář o Lisabonské smlouvě organizovaný KÚ ÚK 90 Bezpečnost silničního provozu organizovaný Medea Kultur Praha 30 Hejtmanský den organizovaný KÚ 90 Cesta do parlamentu organizovaný Agora 90 Oslavy 55 let školy vlastní 640 Europasecura organizovaný Europeum 69 Rozhoduj o Evropě organizovaný EUTIS, o.p.s. Ţďár 120 nad Sázavou Ostrovy organizovaný Občanské sdruţení 120 Slovo Zelená škola organizovaný DDM ÚL Mikuláš 2008 vlastní 60 Paţit program aktivního ţivota organizovaný KÚ ÚK 60 Třídíme ve škole organizovaný KÚ ÚK 640 Almanach pro prima chvilky vlastní 30 Báje z našeho háje vlastní 30 Mazlíčci vlastní 120 Mladý Démosthenés organizovaný Tvář mladé Evropy 20 Studenti čtou a píšou noviny organizovaný Mafra 70 Příběhy bezpráví organizovaný Člověk v tísni 65 Vánoční koncert vlastní 200 Chemické prvky vlastní 30 Podzim s Bikesportem organizovaný Globe mezinárodní Tereza 2 PEER program organizovaný PPP UK 18 Krajina za školou organizovaný SEVER 60 Oči za obzorem organizovaný Neformální skupina Format 10 14

15 G. 3. Soutěţe G PŘEHLED SOUTĚŢÍ ÚČAST V SOUTĚŢÍCH 2008/2009 POČET ZÚČASTNĚNÝCH název soutěţe škol. kolo okres. kolo oblast. kolo ústřed. kolo Soutěţ v anglickém jazyce Soutěţ v německém jazyce 15 2 Soutěţ ve francouzském jazyce 18 Olympiáda v českém jazyce 47 2 Biologická olympiáda Ekologická olympiáda 9 Zeměpisná olympiáda Dějepisná olympiáda Chemická olympiáda Matematická olympiáda Fyzikální olympiáda Archimediáda 28 9 Europanostra Pythagoriáda Matematický KLOKAN Bobřík informatiky Středoškolský přebor - plavání 7 7 Středoškolský přebor basketbal dívky Středoškolský přebor basketbal chlapci AŠSK - florbal Mladý Demosthénes SOČ Fotoakademie 20 1 Šachový turnaj CELKEM

16 G REKAPITULACE Speciální cena Nejlepší řečník v soutěţi Cesta do parlamentu 1.místo časopisu BRIDGE v interpretaci české písně v angličtině (Nejlepší hudebník) Celostátní kola 1.místo - Fotoakademie 1.místo Bobřík informatiky Účast Středoškolský přebor basketbal chlapci Účast Středoškolský přebor basketbal dívky Krajská kola 1. místo Matematický klokan 1. místo Soutěţ ASŠK ve florbale 1. místo Středoškolský přebor basketbal chlapci 2. místo Přebor škol v šachu (druţstva) 2. místo Středoškolská odborná činnost (SOČ) 2.místo Středoškolský přebor v plavání 2. a 4.místo Soutěţ v anglickém jazyce 3. místo Matematický klokan 4. místo Ekologická olympiáda 4. místo Fyzikální olympiáda 5.místo Chemická olympiáda 6. místo Biologická olympiáda 7. místo Zeměpisná olympiáda místo Matematická olympiáda Okresní kola 1. místo SOČ 1. místo Mladý Démosthenes 1. místo AŠSK - florbal 1. místo Středoškolský přebor basketbal chlapci 1.místo Středoškolský přebor v plavání 1.,2.,3.,4.místo Pythagoriáda 1.,2.,3.místo Přebor škol v šachu (jednotlivci) 1.,4.místo Dějepisná olympiáda 1.,4.,6.,7.místo Soutěţ v anglickém jazyce 1.-7.místo Fyzikální olympiáda 2.,3.místo Chemická olympiáda 2.,4.,5.místo Zeměpisná olympiáda 3.místo Matematická olympiáda 3.,5.,6.místo - Archimediáda 4.,5.místo Soutěţ v německém jazyce 7.,8.,9.místo Biologická olympiáda 16

17 G. 4. Další akce pro ţáky Den otevřených dveří celního ředitelství Ústí nad Labem Výstava masoţravých rostlin na UJEP PAŢIT NATURA Rumburk Atletika CORNY CUP okresní kolo (chlapci i dívky) Exkurze RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŢBA Exkurze Věda v ulicích Plzně Road show firmy Maybelline Exkurze architektura a významné památky Prahy Přednáška a beseda s hejtmanem Ústeckého kraje ing. Jiřím Šulcem Inka Bach autorské čtení Exkurze do Berlína Exkurze do iqparku v Liberci Přednáška a diskuse konaná pracovníky IQ parku Zelená energie Divadelní představení balet Labutí jezero Exkurze do Litoměřic architektura a malířství baroka a gotiky Středoškolská futsalová ligy, fotbal ANO, drogy Ne! chlapci okresní kolo, krajské kolo Exkurze do Parlamentu ČR Florbal dívky okresní kolo Florbal chlapci okresní kolo, krajské kolo Basketbal chlapci, dívky okresní kolo, krajské kolo, republikové kolo Plavání dívky okresní kolo, krajské kolo Plavání chlapci okresní kolo Volejbal chlapci, dívky okresní kolo Stolní tenis chlapci okresní kolo Šachy okresní kolo, krajské kolo Basketbal NESTLE CUP chlapci COCA COLA školský pohár Hokejbal proti drogám 2009 Návštěva Severočeské vědecké knihovny seznámení s provozem knihovny Exkurze jaderný reaktor na pracovišti Fjfi ČVUT Praha Dějepisná soutěţ v Chebu Soutěţ Bobřík informatiky Výstavy fotografií: Lidé v akci (od listopadu 2008), Příroda kolem nás (od ledna 2009), Město v mém povědomí (od května 2009) Exkurze Hrdličkovo muzeum Praha Bezpečnost silničního provozu film a následná beseda Exkurze Zapomenutí hrdinové Filmové představení Kroniky rodu Spiderwicků, Máj ; program k 17.listopadu Soutěţ Dokáţeš pomoci? Exkurze do Národní knihovny v Praze Exkurze Hasičský záchranný sbor Vánoční koncert Gymnázia Jateční v kostele Nanebevzetí Panny Marie Exkurze do Dráţďan Projektový den Den Jazyků ND v Praze prohlídka, technické zázemí divadla, generace umělců Exkurze do Obecního domu v Praze prohlídka domu a výstavy malíře a ilustrátora Bohumila Konečného 17

18 Peer program výchova ke zdravému ţivotnímu stylu Exkurze na hematologii Masarykovy nemocnice Přednáška a následná beseda s kulturním atašé USA Pythagoriáda Soutěţ Mladý Demosthenes Francouzský film s titulky Mezi zdmi Strašidelná noc Projekce Indie královna orientu Komentovaná výstava s prohlídkou Rudolfina - Andy Warhol: Experimentální filmy 60.let, Dům U Kamenného zvonu Art Brut Štafeta v plavání Beseda s politiky na Magistrátu města Ústí nad Labem Akce Týden barev Fotosoutěţ celostátní soutěţ Přednáška s projekcí videoklipů Subkultury Gymjáles Šálení v Jateční Divadelní představení v Činoherním studiu Pan Theodor Mundstock Exkurze do Prahy Ţidovské muzeum Exkurze do sluneční elektrárny v Úštěku obnovitelné zdroje Exkurze do Terezína Návštěva kina IMAX Divoké safari - 3D film Exkurze po okolí Ústí nad Labem výstup na Vysoký Ostrý, naučná stezka Sportovní den Exkurze Doly Bílina a lom Bílina vliv těţby na krajinu, antropogenní tvary Exkurze do České televize Exkurze na Vyšehrad Matematický klokan Exkurze do Hygienického muzea v Dráţďanech Exkurze na oční ambulanci Masarykovy nemocnice Návštěva soudního přelíčení u Okresního soudu v Ústí nad Labem Přednáška sex, AIDS, vztahy Přednáška šikana Přednáška závislosti, drogy, kouření Návštěva výstavy Velmi křehké vztahy obraz rodiny v současném umění Exkurze do Planetária - Praha Projekce JEDEN SVĚT René dokument Heleny Třeštíkové, dokument Sedm světel Školní kolo středoškolské odborné činnosti (SOČ) Exkurze Po stopách K. H. Máchy Exkurze do Velké Británie pro niţší gymnázium Exkurze do Velké Británie pro vyšší gymnázium Soutěţ Cesta do parlamentu Setkání s ţáky Nová maturita Návštěva výstavy klauzurních prací FUD UJEP Exkurze do Francie Provence Exkurze do Francie - Paříţ Projekt GLOBE prezentace na celorepublikovém setkání Lyţařské kurzy Sportovní kurz 18

19 Vodácký kurz Školní výlety pro niţší gymnázium Exkurze do pivovaru Velké Březno Exkurze do botanické zahrady v Teplicích Exkurze do botanické zahrady v Praze Exkurze do ZOO Praha Exkurze do ZOO v Ústí nad Labem Účast v televizní soutěţi ZA ŠKOLOU Exkurze Česká brána lodí Porta Bohemika STÁTNÍ MATURITY GENERÁLKA didaktické testy z českého jazyka a literatury (základní i vyšší verze) z anglického jazyka (základní i vyšší verze) z německého jazyka (základní i vyšší verze) z francouzského jazyka (základní i vyšší verze) ze základů společenských věd (základní i vyšší verze) z matematiky (základní i vyšší verze) z biologie (vyšší verze) z chemie (vyšší verze) z fyziky (vyšší verze) z dějepisu (vyšší verze) ze zeměpisu (vyšší verze) ústní zkoušky z českého jazyka a literatury (základní i vyšší verze) z anglického jazyka (základní i vyšší verze) z německého jazyka (základní i vyšší verze) pilotáţ didaktických testů z anglického jazyka (základní i vyšší verze) z německého jazyka (základní verze) z francouzského jazyka (základní verze) z ruského jazyka (základní verze) ze základů společenských věd (základní verze) pilotáţ poslechových subtestů z anglického jazyka (základní i vyšší verze) z francouzského jazyka (základní verze) z ruského jazyka (základní verze) G. 5. Účast pedagogů v porotách soutěţí pro ţáky Mgr. Rumánková ústřední komise biologické olympiády Mgr. Magasanik porota okresního kola soutěţe v anglickém jazyce Mgr. Řízková porota okresního kola olympiády v českém jazyce Mgr. Brejchová - porota krajského kola olympiády v českém jazyce Mgr. Rumánková porota krajského kola biologické olympiády kategorie A Mgr. Rumánková porota krajského kola biologické olympiády kategorie B Mgr. Drahá porota krajského kola fyzikální olympiády kategorie E Mgr. Mlynářová porota okresního kola zeměpisné olympiády M. Rys porota okresního kola chemické olympiády Mgr. Nosek porota krajského kola dějepisné olympiády 19

20 G. 6. Nadační fond Gymnázium je zřizovatelem nadačního fondu Jatečfond. Tento fond finančně i materiálně podporuje aktivity Gymnázia (startovné, příspěvky na zahraniční exkurze, cestovné na soutěţe, kulturní, sportovní a společenské akce pořádané školou apod.) s cílem motivace ţáků k účasti na soutěţích. Uvedené školní aktivity Jatečfond v roce 2008 ze svých zdrojů podpořil částkou ,50 Kč. Dále nadační fond přispěl na kniţní poukázky studentům částkou ,- Kč (odměna za prospěch apod.). Celkové příjmy v roce 2008 činily ,20 Kč, výdaje celkem byly ,-Kč. Veškeré výdaje byly realizovány v souladu se Statutem nadačního fondu, spolupráce se školou je bezproblémová. Údaje o nadačním fondu Název nadačního fondu: Jatečfond, nadační fond Sídlo: Gymnázium, Jateční 22, Ústí nad Labem IČO nadačního fondu: DIČ nadačního fondu: Ve školním roce 2008/2009 byla provedena kontrola ČŠI ve dnech 22. aţ 28. ledna Kontrola byla zaměřena na: hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů, zjišťování, hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona, hodnocení souladu učebních dokumentů s právními předpisy podle 185 odst. 1 školského zákona. Výsledky kontroly jsou zveřejněny obvyklým způsobem. 20

21 I. 1. Příjmy V roce 2008 obdrţela škola prostředky prostřednictvím Krajského úřadu v Ústí nad Labem v celkové výši ,- Kč, z toho ONIV ,- Kč (rozpočet). Ostatní příjmy činily ,-Kč (projekt Paţit ). I. 2. Mimorozpočtové zdroje Prostředky na realizaci projektu Paţit ve výši ,-Kč, projekt Člověk v tísni ,-Kč a na Operační program rozvoje lidských zdrojů ,-Kč Obdrţeli jsme finanční prostředky ve výši ,30 Kč v rámci mezinárodního projektu Comenius. I. 3. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek školy činil ,68 Kč. Byl vytvořen rozdílem výnosů ve výši ,30 Kč a nákladů ve výši ,62 Kč. I. 4. Výdaje náklady na platy pracovníků školy ostatní osobní náklady (OPPP) zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění zákonné sociální náklady výdaje na učebnice, učební texty a pomůcky ostatní provozní náklady ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,24 Kč I. 5. Doplňková činnost Škola provozuje v rámci doplňkové činnosti Kopírovací práce a vzdělávací kurz Angličtina. Hospodářský výsledek VČ činil ,40 Kč (výnosy ,- Kč, náklady 7.850,60 Kč) Rezervní fond V roce 2008 nebyly čerpány prostředky z rezervního fondu. I. 7. Péče o spravovaný majetek Evidence majetku je vedena v programu PC účetnictví JASU. K byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků podle zákona o účetnictví. Stavy zjištěné fyzickou inventurou souhlasí se stavy v účetnictví na příslušných účtech. DHM převyšující ,-- Kč ,06 Kč DNM převyšující ,-- Kč ,00 Kč DDHM převyšující 3 000,-- Kč do ,-- Kč ,82 Kč DDNM do ,-- Kč ,18 Kč Pozemky ,80 Kč I. 8. Komentář V roce 2008 byla dokončena rekonstrukce suterénu budovy, půdní vestavby a části druhého nadzemního podlaţí. V suterénu byly zřízeny tři odborné učebny, jedna kmenová třída, kabinety pro pedagogy a šatny, které byly vybaveny novými šatními skříňkami kaţdý ţák má svoji vlastní zamykatelnou skříňku. Skříňky byly vybaveny zámky (85.000, Kč). V rámci rekonstrukce suterénu byla postavena recepce, vstup do budovy kontroluje recepční (nově vytvořené pracovní místo). 21

22 V rámci provedené rekonstrukce byla nově vybavena sborovna (80.928,-Kč), kabinet výtvarné výchovy (77.895, Kč), místnost správce ICT (30.458,- Kč) a půdní vestavba, kde je umístěna spisovna (23.919,- Kč) a kanceláře vedení školy ( ,-Kč). Byly dokoupeny ţidle (7.535,- Kč), magnetické tabule (3 548,-Kč), školní dřevěná tabule (14.400,-Kč), doplněny školní lékárničky (5.010,- Kč) a pro zkvalitnění zázemí pedagogů zakoupeny MW trouby (9.490,- Kč). Školní nábytek byl průběţně udrţován a opravován, poškozené díly byly podle potřeby nahrazovány (především sedáky a kluzáky ţidlí). Na opravy učebních pomůcek škola vydala ,-Kč, na opravy provozního zařízení ,-Kč, na opravy strojů a přístrojů ,- Kč. Bylo zakoupeno prodlouţení licence programu Antispam včetně jeho rozšíření (12.771,-Kč), Upgrade SW Protect On (11.388,-Kč). Škola je zapojena do programu School 3 Agreement, který jí umoţňuje přístup k aktuálnímu softwaru, byla prodlouţena licence SW (39.947,-Kč). Odborná učebna výpočetní techniky byla nově vybavena výpočetní technikou ( ,- Kč), zlepšilo se vybavení školy zakoupením 3 ks tiskáren (25.024,52 Kč), učebna výpočetní techniky byla dovybavena DLP dataprojektorem (16.916,-Kč). Rozšířili jsme vybavení školy dalším výukovým softwarem pro fyziku (multilicence 1.790,- Kč), matematiku (multilicence 1.490,- Kč), byly dokoupeny licence ESET NOD (6.274,90 Kč), MS Vista (43.600,- Kč) a Norton Ghost 2003 for W2000 (1.127,- Kč). Učební pomůcky ( ,50Kč) byly nakoupeny zejména pro předměty: tělesná výchova (20.574,-Kč) a zeměpis (14.270,-Kč). Dále byly zakoupeny pro chemii laboratorní potřeby, model krystalické mříţky (1.905,-Kč). Pro výuku hudební výchovy byla zakoupena stolička k pianu a souprava pro archivaci CD (3.614,-Kč). Škola získala bezúplatným převodem 20 ks PC stanic od SOŠ Roudnice v odhadní hodnotě ,- Kč. Toto zařízení bylo vyuţito pro vybavení kabinetů. Obdobně byla získána od SPŠ Chomutov DVD vypalovačka, sešívačka, vazač, laminátor, skartovačka, řezačka a flashdisk v celkové hodnotě ,17 Kč. Další prostředky škola vynaloţila v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Školení (včetně provozních zaměstnanců) probíhala také mimo akreditace MŠMT. Jako kaţdý rok byla provedena obnova a doplnění učebnic zejména pro předměty biologie, chemie, matematika, cizí jazyky, ZSV (71.611,-Kč), odborné literatury, školní knihovny (5.417,-Kč). Během roku 2008 škola zakoupila několik testových produktů (SCIO srovnávací testy pro ZŠ, testy VEKTOR), tzv. Mapu školy SŠ (celkem ,- Kč) Ke zlepšení provozních podmínek školy přispělo zprovoznění údrţbářské dílny v nových prostorech v suterénu a šatna uklízeček. K vybavení bylo vyuţito stávajících prostředků. 22

23 I. 9. Informace o provedených kontrolách Veřejnosprávní kontrolu vykonává zřizovatel. Ze strany zřizovatele proběhla kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, která sledovala dodrţování stanovených pravidel pro vyřazování majetku v pořizovací ceně nad ,- Kč. Kontrola zjišťovala stav, místo a způsob uloţení vyřazovaného zařízení. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Dále v roce 2008 proběhla státní kontrola na úseku spisové sluţby. Kontrolu provedl Státní archiv Litoměřice dne Předmětem kontroly bylo dodrţování zásad vedení spisové sluţby v souladu s 63 aţ 69 zákona č. 499/2004 Sb. a vyhlášky č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové sluţby. Kontrolou nebyly zjištěny ţádné významné nedostatky. Škola nebyla zapojena do uvedené aktivity. Socrates Comenius 1 Ve školním roce probíhala spolupráce s Asociací ředitelů gymnázií ČR, Unií CZESHA, UJEP v Ústí nad Labem, NIDV a jinými organizacemi, které Datum zpracování výroční zprávy: Výroční zprávu schválila školská rada na svém jednání dne Ing. Alfréd Dytrt ředitel školy 23

24 OBSAH STRANA A. Základní údaje o škole 2 B. Přehled oborů vzdělávání 2 C. Přehled pracovníků školy 3 D. Údaje o přijímacím řízení 5 E. Údaje o výsledcích vzdělávání 7 F. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 12 G. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 14 H. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 20 I. Základní údaje o hospodaření školy 21 Příloha 1: Volitelné předměty ve školním roce 2007/ Příloha 2: Volitelné předměty - nabídka pro školní rok 2008/ Příloha 3: Plán školního roku 2008/ Příloha 4: Rekonstrukce budovy školy Etapa 4 28 Příloha 4: Oslavy 55. výročí Gymnázia některé akce 29 24

25 PŘÍLOHA 1 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/ ročníky a septimy Seminář a cvičení z biologie Seminář a cvičení z chemie Seminář a cvičení z matematiky Seminář a cvičení z fyziky Seminář ze zeměpisu Seminář z dějepisu Seminář ze světové literatury Francouzský jazyk 3. cizí jazyk Francouzská kultura Programování Počítačová grafika a multimedia Světová mytologie a náboţenství Alternativní kultura a umění 4. ročníky a oktávy Seminář a cvičení z biologie Seminář a cvičení z chemie Seminář a cvičení z matematiky Seminář a cvičení z fyziky Programování Seminář ze světové literatury Seminář z dějepisu Seminář ze zeměpisu Francouzský jazyk 3. cizí jazyk Francouzská kultura Seminář ze stylistiky Dějiny kultury Dějiny výtvarné kultury Společenskovědní seminář Latina Psaní všemi deseti Rétorika LAN a WAN komunikace Rétorika Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce 25

26 PŘÍLOHA 2 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY - NABÍDKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/ ročníky a septimy Seminář a cvičení z biologie Seminář a cvičení z chemie Seminář a cvičení z matematiky Seminář a cvičení z fyziky Seminář ze zeměpisu Seminář z dějepisu Seminář ze světové literatury Deskriptivní geometrie 3. cizí jazyk francouzský, ruský, německý Dějiny kultury Programování Francouzská kultura Dějiny výtvarné kultury Seminář ze stylistiky Počítačová grafika a multimedia Kultura německy mluvících zemí Světová mytologie a náboţenství Britská a americká literatura České země v evropských dějinách Praktická cvičení z českého jazyka 4. ročníky a oktávy Semináře Seminář a cvičení z matematiky Seminář a cvičení z fyziky Seminář a cvičení z chemie Deskriptivní geometrie Latina Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce Konverzace ve francouzském jazyce Konverzace v ruském jazyce Geografie cestovního ruchu Politické dějiny moderní doby Společenskovědní seminář Seminář ze světové literatury Psychologie Rétorika LAN a WAN komunikace Alternativní kultura a umění Mapy a matematika v geografii Současná česká literatura Aplikace počítačové grafiky Psaní všemi deseti Kresba a malba Populární hudba Dějiny hudební kultury Konverzace v cizím jazyce Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce Konverzace ve francouzském jazyce Konverzace v ruském jazyce Poznámka: podtrţené semináře byly otevřeny 3. ročníky a septimy kaţdý ţák volí 2 semináře 4. ročníky a oktávy kaţdý ţák volí 1 seminář a 1 konverzaci 26

27 PŘÍLOHA 3 PLÁN ŠKOLNÍHO ROKU Zahájení školního roku Maturitní zkoušky opravné a v náhradním termínu PAŢIT pro V1.A (Rumburk) Podzimní prázdniny Státní svátek Podzimní prázdniny Ukončení klasifikace za 1. čtvrtletí Státní svátek Klasifikační porada za 1. čtvrtletí, třídní schůzky Filmové představení Vánoční prázdniny Konzultační třídní schůzky Den otevřených dveří Ukončení klasifikace za 1. pololetí LVVZ Pec pod Sněţkou chata Mír Klasifikační porada za 1. pololetí Maturitní ples 4.A, 4.C, V8.B LVVZ Pec pod Sněţkou chata Mír Ukončení 1.pololetí, předání výpisu vysvědčení Pololetní prázdniny LVVZ Loučky, Severák chata Pod Vlekem Jarní prázdniny Exkurze do Anglie Maturitní ples 4.B, V8.A Exkurze do Anglie malé gymnázium Ukončení klasifikace za 3. čtvrtletí Klasifikační porada za 3. čtvrtletí, třídní schůzky Maturitní písemná práce z českého jazyka Velikonoční prázdniny Velikonoční pondělí Komplexní exkurze pro třetí ročníky a septimu - Francie Přijímací zkoušky do osmiletého cyklu 1. kolo 1. termín Přijímací zkoušky do osmiletého cyklu 1. kolo 2. termín Ukončení klasifikace za 2. pololetí 4.A, 4.B, V8.B Klasifikační porada za 2. pololetí 4.A, 4.B, V8.B Státní svátek Ukončení klasifikace za 2. pololetí 4.C, V8.A Klasifikační porada za 2. pololetí 4.C, V8.A Vydání vysvědčení 4.A, 4.B, V8.B Státní svátek Volný týden před maturitou 4.A, 4.B, V8.B Vydání vysvědčení 4.C, V8.A Maturitní zkoušky 4.A, 4.B, V8.B Volný týden před maturitou 4.C, V8.A Předávání maturitních vysvědčení 4.A, 4.B, V8.B Maturitní zkoušky 4.C, V8.A Předávání maturitních vysvědčení 4.C, V8.A Sportovní kurz Kurz vodní turistiky Výlety třídy V1.A V4.B Ukončení klasifikace za 2. pololetí Učebnice V1.A V4.A Klasifikační porada za 2. pololetí Schůzka s rodiči budoucích 1. ročníků Předání učeben, burza učebnic, organizační záleţitosti Ukončení školního roku, předání vysvědčení Závěrečná porada Hlavní prázdniny Opravné zkoušky Maturitní zkoušky opravné 27

28 PŘÍLOHA 4 REKONSTRUKCE BUDOVY ŠKOLY ETAPA 4 V tomto školním roce neprobíhala ţádná stavební činnost, po dokončení 3. etapy byly odstraňovány některé závady. Zřizovatel školy rozhodl po úspěšně podaných ţádostech o dotace z prostředků EU o realizaci další etapy rekonstrukce a dostavby budovy Gymnázia. Ve čtvrté etapě by měla být postavena dlouho očekávaná tělocvična s jídelnou a kuchyní, coţ jsou prostory, jejichţ dlouhodobá absence nejtíţivěji komplikuje organizaci výuky a je kritickým bodem dalšího rozvoje školy, zejména při získávání ţáků, pedagogů i dalších zaměstnanců. 28

29 PŘÍLOHA 5 OSLAVY 55. VÝROČÍ GYMNÁZIA NĚKTERÉ AKCE V kině Hraničář u příležitosti výročí 17. listopadu 1989, KŘEČ, vystoupení pedagogů na maturitním plese 29

30 POHYBOVÝ MARATON,

31 GYMJÁLES, , Městské sady 31

32 S JATEČKOU DO PŘÍRODY, ŠÁLENÍ,

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem Charakteristika školy: střední škola, úspěšným

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Adresa:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 V Mladé Boleslavi dne 26. září 2012 Mgr. Vilma

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2006 / 2007 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Rozhodnutí o konání talentové a přijímací zkoušky v roce 2016 ve 2. kole přijímacího řízení

Rozhodnutí o konání talentové a přijímací zkoušky v roce 2016 ve 2. kole přijímacího řízení Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín, www.gjszlin.cz, e-mail: gym@gjszlin.cz Kritérium přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010 A. Základní údaje Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem Zřizovatel: Ústecký kraj

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více