VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009

2 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, Ústí nad Labem Zřizovatel: Ústecký kraj Sídlo zřizovatele: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Charakteristika školy: střední škola, úspěšným ukončením se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou Právní forma organizace: příspěvková organizace Ředitel: Ing. Alfréd Dytrt Zástupce ředitele 1: Mgr. Květuše Klierová Zástupce ředitele 2: Mgr. Ivana Řezáčová Sekretářka : Lucie Kotliková Telefon: Fax: Dálkový přístup: Zřízení školy: 1954 Zařazení do sítě škol: Rozhodnutí o zařazení do sítě škol: č.j / ze dne Součásti školy: 0 Školská rada: (stav k ) Zástupci zřizovatele: Ing. Milan Businský, Ing. Klára Laňková Zástupci zákonných zástupců nezletilých ţáků a zletilých ţáků: Ing. Josef Vozáb (předseda), Luděk Štuller Zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Anna Skalská, Mgr. Jan Svitálský Mimoškolní a občanská sdruţení: Jatečfond, nadační fond IČO: DIČ: IZO: Název oboru Kód oboru Počet ţáků Ukončen mat. zkouškou Gymnázium - všeobecné K/ Gymnázium - všeobecné K/ Gymnázium K/ Celkem

3 C. 1. Jmenný seznam pracovníků školy Č. PŘÍJMENÍ, JMÉNO 1. BERÁNKOVÁ Michaela 2. BLAHUTA Luboš 3. BREJCHOVÁ Radka 4. BRÉM Vladimír 5. CERMAN František 6. ČERNÁ Ivana 7. DRAHÁ Hana 8. DRDÁKOVÁ Regina 9. DVOŘÁKOVÁ Eva 10. DYTRT Alfréd 11. DYTRTOVÁ Naděţda 12. GABČANOVÁ Jana 13. GERBEROVÁ Regina 14. GREGORY-JANETOVÁ Sabina 15. GUNÁROVÁ Eva 16. HAJDLOVÁ Kamila 17. HAVLÍK Radek 18. HEIDER Jan 19. HEJDUKOVÁ Iveta 20. HELEBRANTOVÁ Jitka 21. HUDCOVÁ Martina 22. HUJOVÁ Šárka 23. CHALAŠOVÁ Kateřina 24. CHAMRADOVÁ Lenka 25. IVANOVÁ Jana 26. JARÁ Hana 27. JIRKOVÁ Věra 28. JÍROVÁ Ivana 29. KAPOUNOVÁ Linda 30. KEJŘ Ladislav 31. KEJŘOVÁ Květoslava 32. KLIEROVÁ Květuše 33. KOPECKÁ Hana 34. KOLANKIEWICZOVÁ Milada 35. KOTLIKOVÁ Lucie 36. KOZÁKOVÁ Lucie 37. KRAMÁŘOVÁ Hana 38. MAGASANIK Jiří 39. MALÝ David 40. MATĚJČEK Martin 41. MATISCSÁKOVÁ Helena 42. MLYNÁŘOVÁ Jana 43. MÜLLEROVÁ Dagmar 44. NEUBAUEROVÁ Zdeňka 45. NOSEK Petr 46. NOVODOMSKÁ Jitka 47. NOVOTNÝ Bohdan 48. PEČENÁ Michaela 49. RAŠKOVÁ Michaela 50. REJZKOVÁ Lucie 51. ROSENBERGOVÁ Lucie 52. RUMÁNKOVÁ Miroslava 53. RYS Michal 54. ŘÁDKOVÁ Květuše 55. ŘEZÁČOVÁ Ivana 56. ŘEŢÁBKOVÁ Olga 57. ŘÍZKOVÁ Marcela 58. SKALSKÁ Anna 59. SOBOTOVÁ Miromila 60. STEJSKALOVÁ Blanka 61. STUCHLÁ Gabriela 62. SVITÁLSKÝ Jan 63. SVOBODA Marcel 64. ŠEBEK Pavel 65. ŠMIRKLOVÁ Iveta 66. ŠTEJFOVÁ Kateřina 67. ŠTĚPNIČKOVÁ Iva 68. TAMPÍROVÁ Helena 69. VEVERKOVÁ Markéta 70. VITVEROVÁ Helena 71. VOTAVOVÁ Gabriela 72. ZEMAN Viktor 73. ZEMANOVÁ Helena 74. ŢAHOUROVÁ Dana 3

4 C. 2. Pedagogičtí pracovníci (PP) a ţáci souhrnné údaje k PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI do 35 let do 35 let celkem ţeny do 35 let bez kval let let celkem ţeny let bez kval let let 55- důch. věk 55- důch. věk celkem ţeny celkem ţeny důch odci celke m PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI důch odci Celkový počet Odborná kvalifikace pro Celkový počet Počet hodin odučených PP přímou ped. činnost odučených hodin týdně odborně týdně ŢÁCI A PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI CELKEM Počet tříd Počet ţáků Přepočtený počet pedagogických pracovníků ,40 ţeny C. 3. Komentář V personální oblasti se projevuje nedostatek učitelů cizích jazyků, zejména angličtiny a francouzštiny. Odchod několika vyučujících na mateřskou dovolenou se i v tomto školním roce projevil nutností řešit situaci vnitřními organizačními mechanizmy (přespočetné hodiny pedagogů, výpomoc nekvalifikovanými učiteli - především studenty pedagogické fakulty UJEP). Vedení školy tvořil ředitel, zástupce ředitele 1 (zástupce statutárního orgánu) a zástupce ředitele 2. Provoz školy zajišťovala vedoucí ekonomického a provozního úseku, sekretářka, účetní, správce ICT, školník a uklízeči. Někteří učitelé jsou členy různých profesních a předmětových sdruţení, pracují ve výborech olympiád (např. Ústřední komise biologické olympiády, okresní komise jednotlivých olympiád) apod. Ředitel školy byl předsedou Asociace ředitelů gymnázií ČR. 4

5 D. 1. Čtyřleté studium Ředitel školy rozhodl o nekonání přijímací zkoušky, stanovil a zveřejnil kritéria přijímacího řízení. Při hodnocení uchazečů bylo postupováno podle stanovených kritérií, tzn. podle celkového počtu získaných bodů. Byla vyhlášena celkem 3 kola přijímacího řízení v následujících termínech: 22. dubna 2009, 5. května 2009, 24. června D. 2. Osmileté studium Ředitel školy rozhodl o konání přijímací zkoušky, stanovil a zveřejnil kritéria přijímacího řízení. Pozvánky k přijímací zkoušce, která se konala 22. dubna 2009 (1. termín) a 24. dubna 2009 (2. termín), byly odeslány 3. dubna Při přijímací zkoušce byl pouţit test obecných studijních předpokladů společnosti Scio, o. p. s. Při hodnocení uchazečů bylo postupováno podle stanovených kritérií, tzn. podle celkového počtu získaných bodů. Byla vyhlášena celkem 2 kola přijímacího řízení v následujících termínech: 22. dubna 2009 (1. kolo), 24. dubna 2009 (1. kolo), 4. června 2009 (2. kolo). 5

6 D. 3. Souhrnné údaje PŘIHLÁŠENÍ 2. kolo 3. kolo Název oboru Kód oboru 1. kolo v tom v tom Počet z 1.kola Počet z 1.a2.kola Gymnázium K/ Gymnázium K/ nekonalo se PŘIJATÍ 1.KOLO Název oboru Kód oboru 1. kolo 1. kolo-odevzdané ZL 1. kolo-nastoupili Gymnázium K/ Gymnázium K/ PŘIJATÍ 2.KOLO Název oboru Kód oboru 2. kolo 2. kolo-odevzdané ZL 2. kolo-nastoupili Gymnázium K/ Gymnázium K/ PŘIJATÍ 3.KOLO Název oboru Kód oboru 3. kolo 3. kolo-odevzdané ZL 3. kolo-nastoupili Gymnázium K/ Gymnázium K/81 x x x PŘIJATÍ CELKEM Název oboru Kód oboru celkem celkem-odevzdané ZL Celkem - nastoupili Gymnázium K/ Gymnázium K/ ODVOLÁNÍ 1.KOLO Kód oboru Počet odvolání Přijatí - autoremedura Přijatí - odvolání ke KÚ K/ K/ ODVOLÁNÍ 2.KOLO Kód oboru Počet odvolání Přijatí - autoremedura Přijatí - odvolání ke KÚ K/ K/ ODVOLÁNÍ 3.KOLO Kód oboru Počet odvolání Přijatí - autoremedura Přijatí - odvolání ke KÚ K/ K/81 x x x 6

7 E. 1. Souhrnné údaje PROSPĚCH -1. POLOLETÍ (K / ) Název oboru Kód oboru Počet ţáků z toho prospělo s vyzn. z toho prospělo z toho neprospělo Nehodno -ceno Studium v zahraničí Gymnázium - všeobecné K/ /48 306/317 18/20 13/0 0 Gymnázium - všeobecné K/ /64 125/132 6/6 9/1 2 Gymnázium K/ /33 25/25 0/0 0/0 1 Celkem / /474 24/26 22/1 3 PROSPĚCH 2. POLOLETÍ (K / ) Název oboru Kód oboru Počet ţáků z toho prospělo s vyzn. z toho prospělo z toho neprospělo Nehodno -ceno Studium v zahraničí Gymnázium - všeobecné K/ /45 313/325 17/15 10/0 0 Gymnázium - všeobecné K/ /63 136/138 1/2 3/0 2 Gymnázium K/ /29 28/28 0/0 0/0 1 Celkem / /491 18/17 13/0 3 UKONČENÍ STUDIA (VČETNĚ OPRAVNÝCH ZKOUŠEK V ZÁŘÍ 2009) Počet z toho u z toho u ţáků, mat. mat. Název Kód oboru kteří zkoušky zkoušky oboru ukončili prospělo s prospělo posl. roč. vyzn. z toho u mat. zkoušky neprospělo opakování celé mat. zkoušky (z 2007/08) Gymnázium - všeobecné K/ Gymnázium - všeobecné K/ Gymnázium K/ Celkem CHOVÁNÍ Počet ţáků 2. stupeň 3. stupeň podmínečné vyloučení vyloučení 1. pololetí pololetí DOCHÁZKA Počet ţáků Zameškané hodiny celkem Neomluvené hodiny celkem 1. pololetí pololetí

8 E. 2. Komentář Gymnázium připravuje ţáky především ke studiu na všech typech vysokých škol a k výkonu náročnějších druhů zaměstnání, popř. činností ve státní správě, kultuře a dalších oborech. Učební plán vychází z dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy ČR, je zaměřen všeobecně a má vazbu na související vzdělávací stupně. Umoţňuje individuální volbu dalšího zaměření pomocí volitelných předmětů ve vyšších ročnících. Volitelné předměty jsou součástí učebního plánu, jejich nabídka se kaţdoročně obměňuje podle zájmu ţáků a moţností školy. Zvláštní důraz je kladen na oblast drogové prevence a prevence negativních sociálních jevů včetně pomoci ţákům a jejich rodičům při řešení problémových situací. Průměrný prospěch ţáků školy a dosaţené výsledky u maturitních zkoušek se významně neodchylují od dlouhodobě sledovaných hodnot. Škola navazuje na tradici gymnaziálního školství v Ústí nad Labem, v uplatnění svých absolventů dosahuje trvale velmi dobrých výsledků. To kaţdoročně potvrzuje počet ţáků školy, kteří byli přijati ke studiu na vysokých školách. Tento ukazatel je dlouhodobě sledován a pravidelně vyhodnocován. Školská rada uskutečnila ve školním roce 2 jednání. E. 3. Výchovná opatření E Přehled 1. pololetí: pochvala ředitele školy 19 důtka ředitele školy 8 pochvala třídního učitele 165 napomenutí třídního učitele 93 důtka třídního učitele 49 chování stupeň hodnocení 2 1 chování stupeň hodnocení 3 0 podmínečné vyloučení 0 E Přehled 2. pololetí: pochvala ředitele školy 50 důtka ředitele školy 23 pochvala třídního učitele 144 napomenutí třídního učitele 138 důtka třídního učitele 68 chování stupeň hodnocení 2 6 chování stupeň hodnocení 3 2 podmínečné vyloučení 4 8

9 E 3.3. Komentář Pochvaly třídního učitele byly uděleny převáţně za prospěch s vyznamenáním, za organizaci školních akcí, reprezentaci školy a aktivitu v oblasti dobrovolnictví. Pochvaly ředitele školy byly uděleny za výborný prospěch, za reprezentaci školy, za účast v PEER programu a organizaci školních akcí. Napomenutí třídního učitele při porušení školního řádu byla udělena zejména za pozdní příchody, nekázeň a nevhodné chování, pozdní omlouvání absence, svévolné opuštění školy, neomluvené hodiny, neplnění povinností. Důtky třídního učitele byly nejčastěji odůvodněny nevhodným chováním, poškozením školního majetku, pozdními příchody, neomluvenou absencí. Důtky ředitele školy byly uděleny za opakované pozdní příchody, neomluvené hodiny, poškození školního majetku, za nevhodné chování, podvod, konzumaci alkoholu na školní akci, neplnění povinností ţáka. Podmínečně byli vyloučeni 4 ţáci za hrubé porušení školního řádu na lyţařském kurzu - kouření marihuany, konzumaci alkoholu. E. 4. Výchovné působení Ve škole pracovala výchovná poradkyně (Mgr. Ivana Černá), která kromě poradenství, konzultační činnosti a řešení běţných situací se věnovala především následující problematice: E Metodický, informační a diagnostický servis E Kariérové poradenství informace v oblasti profesní orientace (přihlášky k dalšímu studiu na VŠ, VOŠ, ) poradenská činnost o moţnostech dalšího uplatnění na trhu práce (konzultace, nástěnka VP, zapůjčování informačních materiálů) odkaz na psychologickou pomoc při volbě zaměření dalšího studia (testy profesní orientace) informace o moţnostech studia v přípravných kurzech pro ţáky maturitních ročníků vytvoření databáze ových adres ţáků posledních ročníků a následné rozesílání aktuálních informací VP zpracování statistiky úspěšnosti absolventů školy při přijímání na VŠ besedy s odborníky podle zájmů a potřeb ţáků (spolupráce s PPK) informace o moţnostech studia v zahraničí odborná pomoc při podání přihlášek na jinou SŠ E Studijní poradenství pomoc při zvládání adaptačních potíţí při přechodu ze ZŠ a při upevňování studijních návyků evidence ţáků se specifickými poruchami učení, odkaz na další pomoc asistenta reedukace (Z. Neubauerová) nebo předání do odborné péče péče o nadané ţáky kvalifikovaná pomoc ţákům s výukovými a výchovnými problémy, konzultace s jejich rodiči pomoc TU při sledování problémových ţáků poradenské sluţby ţákům cizincům se zřetelem k jejich vzdělávacím potřebám 9

10 E Pedagogicko-psychologické poradenství řešení osobnostních potíţí vlastní diagnostická činnost u ţáků, kteří ji vyţadují z výchovných, vzdělávacích, profesionálně orientačních, sociálních nebo jiných důvodů, předání ţáka do odborné péče návrhy a doporučení rodičům a TU týkající se výchovy, vzdělávání, prevence a nápravy problémů vedení a doplňování kartotéky kontaktů na různá zařízení výchovného poradenství E Specifická oblast poradenství spolupráce se školním metodikem prevence sociálně neţádoucích jevů realizace PEER programu E Další vzdělávání studium školských dokumentů týkajících se koncepce poradenských sluţeb ve škole Setkání školních metodiků prevence (PPP), MUDr. Nešpor: Prevence profesionálního stresu vzdělávací akce DVPP (PPP Teplice), Nové maturity setkání ţáků třetích ročníků s vedením školy, Setkání výchovných poradců SŠ k problematice přípravy státních maturit pro ţáky se SPU (PPP), Práce se ţákem se specifickými poruchami učení (vzdělávací program NIDV UL), 3.6. Prezentační informační seminář v rámci moderního vzdělávání (EDUCA), 9.6. Předání Osvědčení aktivistům PEER programu (PPP), Červen září: e-learningový kurz pro zadavatele a školního maturitního komisaře státních maturit E PEER PROGRAM 08/09 Realizátor projektu: 9 ţáků 3. roč. Gymnázia, Mgr. Dana Moclová, metodik prevence soc. patolog. jevů PPP UK Ústí n.l., Mgr. Ivana Černá, VP Gymnázia Typ preventivního projektu: Program specifické primární prevence poskytovaný v rámci školní docházky Téma programu: Zdravý ţivotní styl Obsahové zaměření projektu: a) Motivace ke zdravému ţivotnímu stylu b) Způsoby odmítání návykových látek c) Reklama na alkohol a tabákové výrobky d) Volný čas Rozsah programu: 2 bloky po dvou vyučovacích hodinách Cíl programu: Výchova ke zdravému ţivotnímu stylu Cílová skupina: Ţáci 5. tříd základních škol Realizace ve školním roce 2008/09: Ţáci realizovali program po celý školní rok v 7 základních školách Ústecka pro 13 pátých tříd. Celkem bylo ţáky lektorováno 52 hodin programu. 10

11 E. 5. Drogová prevence a prevence sociálně neţádoucích jevů Školní metodička prevence sociálně neţádoucích jevů ( Mgr. Jitka Helebrantová) se kromě poradenství, konzultační činnosti a řešení běţných situací věnovala především následující problematice podle dokumentu Školní preventivní strategie na rok , který se skládal z těchto částí: Program činnosti školního metodika prevence na školní rok Rozpis témat prevence aplikovaných v běţné výuce Seznam projektů realizovaných pedagogy na škole ve výuce i mimo ni Seznam krouţků realizovaných školou - volnočasové aktivity ţáků Co dělat, kdyţ.(systémové kroky k řešení drogového problému ve škole) Metodické pokyny pro vyšetřování šikany ve školských zařízeních Krizová telefonní čísla Adresář zařízení a sluţeb pro osoby ohroţené drogou Platné drogové paragrafy Seznam literatury, videokazet a CD v knihovně ŠMP E Aktivity pro ţáky Základ primární drogové prevence spočíval především v tematických blocích v rámci vzdělávacích předmětů. Prevence byla realizována převáţně v hodinách ZSV (OV), Ch, Bi, Z, Tv, Čj a v hodinách cizích jazyků podle Rozpisu témat prevence aplikovaných v rámci upraveného učebního plánu, popř. školního vzdělávacího programu. exkurze: Den otevřených dveří Celní ředitelství, , V2A PEER PROGRAM výchova k zdravému ţivotnímu stylu, , V1A sociální klima ve třídě, , V5A, OS DRAK beseda: Sex, AIDS, vztahy, , 1.A, 1.B, 1.C, sdruţení ACET Štěpán Hlavsa beseda: Závislost, drogy a kouření, , V5A, Teen Challenge David Ellmrich, beseda: Šikana, , V4A, sdruţení ACET Josef Nadrchal E Aktivity pro rodiče Třídní schůzky poskytnutí informací o činnosti školního metodika primární prevence, předání důleţitých kontaktních údajů všem rodičům V1A, V2A, V3A, V4A, V5A, 1.A, 1.B, 1.C předání informačních broţur E Vzdělávání Dlouhodobý doplňkový kurz pro školní metodiky prevence v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. 9 c) MŠMT. blok do blok do Letní škola:

12 p. Štejfová školení Nekázeň ve školním prostředí p. Šebek workshop pro české učitele v německém Muzeu hygieny v Dráţďanech p. Klierová školení Školní matrika a statistické výkazy a hlášení v Bakalářích ŘÍJEN: p. Cerman kurz Instruktor školní cykloturistiky p. Pečená seminář GLOBE p. Řezáčová školení Hygienické poţadavky ve školství p. Dytrt spolupráce s CERMATEM K p. Kozáková školení Zeměpisný software p. Štejfová školení Zařazení prvků trénování paměti pomocí mnemotechnických metod do výuky ţáků LISTOPAD: p. Klierová, p. Kozáková Setkání učitelů matematiky p. Beránková KEV Ústeckého kraje ekologická výchova ve vzdělávání p. Mlynářová školení Den Geografie p. Kapounová, p. Müllerová, p. Řádková, p. Stejskalová školení a zkouška o odborné způsobilosti v elektrotechnice p. Řezáčová školení Bezpečnost a ochrana zdraví při práci PROSINEC: p. Neubauerová metodicko-didaktický seminář Direkter Wegsicherer Weg p. Kozáková, p. Pečená Základní kurz pro instruktory LVVZ p. Dytrt seminář pro ředitele SŠ RVP p. Klierová seminář Hlavní zjištění výzkumu TIMSS p. Novotný Doškolení instruktorů snowboardingu LEDEN: p. Černá seminář Prevence profesionálního stresu p. Rumánková valná hromada Klubu ekologické výchovy BŘEZEN: p. Dytrtová seminář Relaxace a uvolnění dětí p. Dytrt MŠMT - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost p. Dytrt seminář k novele školského zákona p. Štěpničková seminář Profesní únava hlasu a moţnost nápravy p. Dytrt Konference ředitelů gymnázií školské reformy a vyhlídky gymnaziálního vzdělávání, ukončování studia p. Dytrt seminář ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných KÚ p. Klierová seminář Kompetence, RVP a ŠVP p. Klierová konference k projektu Multimédia ve škole 12

13 DUBEN: p. Beránková seminář Aktivizační metody ve výuce biologie p. Kapounová seminář Počítačová vizualizace molekulárních struktur p. Dytrt MŠMT - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost p. Klierová, p. Svoboda seminář k systému Bakaláři s autory programu p. Pečená seminář Geologická stavba České republiky a vztah geol. procesů k ţivotnímu prostředí p. Dytrt pracovní jednání MŠMT a VÚP úprava výše H v RVP p. Dytrt MŠMT - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost p. Novodomská doškolovací kurz Instruktor vodní turistiky p. Vitverová seminář Aktivizační metody ve výuce biologie KVĚTEN: p. Brejchová projekt Kurikulum G VÚP Praha ČERVEN: p. Černá seminář Práce se ţákem se specifickými poruchami učení p. Dytrt MŠMT - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost p. Černá, p. Klierová, p. Stejskalová seminář EDUCA moderní vzdělávání pro pracovníky škol v ÚK p. Magasanik kurz Instruktor vodní turistiky p. Dytrt, p. Klierová školení Management školy a nová maturita p. Dytrt školení pro hodnotitele ústní zkoušky z německého jazyka Nová maturita p. Štejfová, p. Tampírová školení pro hodnotitele ústní zkoušky z francouzského jazyka Nová maturita p. Dvořáková, p. Neubauerová, p. Hejduková školení pro hodnotitele ústní zkoušky z ruského jazyka Nová maturita p. Hejduková, p. Matějček, p. Magasanik, p. Rosenbergová, p. Štejfová školení pro hodnotitele ústní zkoušky z anglického jazyka Nová maturita SRPEN: p. Šebek kurz 17. letní geografická škola Další aktivity ESF p. Brejchová Studium pro koordinátory ŠVP Kurz pro školní metodiky prevence p. Helebrantová 13

14 G. 1. Aktivity ve volném čase Volnočasové aktivity jsou jedním z východisek pro řešení neţádoucích jevů ve společnosti. Nejčastěji se ţáci školy zapojovali v následujících činnostech: činnosti v sociální oblasti, dobrovolnická činnost krouţky : chemický krouţek ruský jazyk pro začátečníky ruský jazyk pro pokročilé fotokrouţek dramatický krouţek ruský jazyk sport, sportovní hry školní orchestr Soníci, školní sbor Studentská směs filmový klub G. 2. Projektová činnost: Koordinátorem projektové činnosti je Mgr. Linda Kapounová. Ve školním roce 2008/2009 proběhlo na naší škole úspěšně 26 projektů. Jednalo se o projekty organizované vyučujícími, popř. externími organizacemi. Ve stručném přehledu jsou uvedeny projekty, kterých se škola účastnila, které organizovala. V září 2008 byly ukončeny dva mezinárodní projekty Comenius, které probíhaly od roku 2005 a Název projektu Typ projektu Organizátor Počet účastníků Den jazyků vlastní 640 Seminář o Lisabonské smlouvě organizovaný KÚ ÚK 90 Bezpečnost silničního provozu organizovaný Medea Kultur Praha 30 Hejtmanský den organizovaný KÚ 90 Cesta do parlamentu organizovaný Agora 90 Oslavy 55 let školy vlastní 640 Europasecura organizovaný Europeum 69 Rozhoduj o Evropě organizovaný EUTIS, o.p.s. Ţďár 120 nad Sázavou Ostrovy organizovaný Občanské sdruţení 120 Slovo Zelená škola organizovaný DDM ÚL Mikuláš 2008 vlastní 60 Paţit program aktivního ţivota organizovaný KÚ ÚK 60 Třídíme ve škole organizovaný KÚ ÚK 640 Almanach pro prima chvilky vlastní 30 Báje z našeho háje vlastní 30 Mazlíčci vlastní 120 Mladý Démosthenés organizovaný Tvář mladé Evropy 20 Studenti čtou a píšou noviny organizovaný Mafra 70 Příběhy bezpráví organizovaný Člověk v tísni 65 Vánoční koncert vlastní 200 Chemické prvky vlastní 30 Podzim s Bikesportem organizovaný Globe mezinárodní Tereza 2 PEER program organizovaný PPP UK 18 Krajina za školou organizovaný SEVER 60 Oči za obzorem organizovaný Neformální skupina Format 10 14

15 G. 3. Soutěţe G PŘEHLED SOUTĚŢÍ ÚČAST V SOUTĚŢÍCH 2008/2009 POČET ZÚČASTNĚNÝCH název soutěţe škol. kolo okres. kolo oblast. kolo ústřed. kolo Soutěţ v anglickém jazyce Soutěţ v německém jazyce 15 2 Soutěţ ve francouzském jazyce 18 Olympiáda v českém jazyce 47 2 Biologická olympiáda Ekologická olympiáda 9 Zeměpisná olympiáda Dějepisná olympiáda Chemická olympiáda Matematická olympiáda Fyzikální olympiáda Archimediáda 28 9 Europanostra Pythagoriáda Matematický KLOKAN Bobřík informatiky Středoškolský přebor - plavání 7 7 Středoškolský přebor basketbal dívky Středoškolský přebor basketbal chlapci AŠSK - florbal Mladý Demosthénes SOČ Fotoakademie 20 1 Šachový turnaj CELKEM

16 G REKAPITULACE Speciální cena Nejlepší řečník v soutěţi Cesta do parlamentu 1.místo časopisu BRIDGE v interpretaci české písně v angličtině (Nejlepší hudebník) Celostátní kola 1.místo - Fotoakademie 1.místo Bobřík informatiky Účast Středoškolský přebor basketbal chlapci Účast Středoškolský přebor basketbal dívky Krajská kola 1. místo Matematický klokan 1. místo Soutěţ ASŠK ve florbale 1. místo Středoškolský přebor basketbal chlapci 2. místo Přebor škol v šachu (druţstva) 2. místo Středoškolská odborná činnost (SOČ) 2.místo Středoškolský přebor v plavání 2. a 4.místo Soutěţ v anglickém jazyce 3. místo Matematický klokan 4. místo Ekologická olympiáda 4. místo Fyzikální olympiáda 5.místo Chemická olympiáda 6. místo Biologická olympiáda 7. místo Zeměpisná olympiáda místo Matematická olympiáda Okresní kola 1. místo SOČ 1. místo Mladý Démosthenes 1. místo AŠSK - florbal 1. místo Středoškolský přebor basketbal chlapci 1.místo Středoškolský přebor v plavání 1.,2.,3.,4.místo Pythagoriáda 1.,2.,3.místo Přebor škol v šachu (jednotlivci) 1.,4.místo Dějepisná olympiáda 1.,4.,6.,7.místo Soutěţ v anglickém jazyce 1.-7.místo Fyzikální olympiáda 2.,3.místo Chemická olympiáda 2.,4.,5.místo Zeměpisná olympiáda 3.místo Matematická olympiáda 3.,5.,6.místo - Archimediáda 4.,5.místo Soutěţ v německém jazyce 7.,8.,9.místo Biologická olympiáda 16

17 G. 4. Další akce pro ţáky Den otevřených dveří celního ředitelství Ústí nad Labem Výstava masoţravých rostlin na UJEP PAŢIT NATURA Rumburk Atletika CORNY CUP okresní kolo (chlapci i dívky) Exkurze RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŢBA Exkurze Věda v ulicích Plzně Road show firmy Maybelline Exkurze architektura a významné památky Prahy Přednáška a beseda s hejtmanem Ústeckého kraje ing. Jiřím Šulcem Inka Bach autorské čtení Exkurze do Berlína Exkurze do iqparku v Liberci Přednáška a diskuse konaná pracovníky IQ parku Zelená energie Divadelní představení balet Labutí jezero Exkurze do Litoměřic architektura a malířství baroka a gotiky Středoškolská futsalová ligy, fotbal ANO, drogy Ne! chlapci okresní kolo, krajské kolo Exkurze do Parlamentu ČR Florbal dívky okresní kolo Florbal chlapci okresní kolo, krajské kolo Basketbal chlapci, dívky okresní kolo, krajské kolo, republikové kolo Plavání dívky okresní kolo, krajské kolo Plavání chlapci okresní kolo Volejbal chlapci, dívky okresní kolo Stolní tenis chlapci okresní kolo Šachy okresní kolo, krajské kolo Basketbal NESTLE CUP chlapci COCA COLA školský pohár Hokejbal proti drogám 2009 Návštěva Severočeské vědecké knihovny seznámení s provozem knihovny Exkurze jaderný reaktor na pracovišti Fjfi ČVUT Praha Dějepisná soutěţ v Chebu Soutěţ Bobřík informatiky Výstavy fotografií: Lidé v akci (od listopadu 2008), Příroda kolem nás (od ledna 2009), Město v mém povědomí (od května 2009) Exkurze Hrdličkovo muzeum Praha Bezpečnost silničního provozu film a následná beseda Exkurze Zapomenutí hrdinové Filmové představení Kroniky rodu Spiderwicků, Máj ; program k 17.listopadu Soutěţ Dokáţeš pomoci? Exkurze do Národní knihovny v Praze Exkurze Hasičský záchranný sbor Vánoční koncert Gymnázia Jateční v kostele Nanebevzetí Panny Marie Exkurze do Dráţďan Projektový den Den Jazyků ND v Praze prohlídka, technické zázemí divadla, generace umělců Exkurze do Obecního domu v Praze prohlídka domu a výstavy malíře a ilustrátora Bohumila Konečného 17

18 Peer program výchova ke zdravému ţivotnímu stylu Exkurze na hematologii Masarykovy nemocnice Přednáška a následná beseda s kulturním atašé USA Pythagoriáda Soutěţ Mladý Demosthenes Francouzský film s titulky Mezi zdmi Strašidelná noc Projekce Indie královna orientu Komentovaná výstava s prohlídkou Rudolfina - Andy Warhol: Experimentální filmy 60.let, Dům U Kamenného zvonu Art Brut Štafeta v plavání Beseda s politiky na Magistrátu města Ústí nad Labem Akce Týden barev Fotosoutěţ celostátní soutěţ Přednáška s projekcí videoklipů Subkultury Gymjáles Šálení v Jateční Divadelní představení v Činoherním studiu Pan Theodor Mundstock Exkurze do Prahy Ţidovské muzeum Exkurze do sluneční elektrárny v Úštěku obnovitelné zdroje Exkurze do Terezína Návštěva kina IMAX Divoké safari - 3D film Exkurze po okolí Ústí nad Labem výstup na Vysoký Ostrý, naučná stezka Sportovní den Exkurze Doly Bílina a lom Bílina vliv těţby na krajinu, antropogenní tvary Exkurze do České televize Exkurze na Vyšehrad Matematický klokan Exkurze do Hygienického muzea v Dráţďanech Exkurze na oční ambulanci Masarykovy nemocnice Návštěva soudního přelíčení u Okresního soudu v Ústí nad Labem Přednáška sex, AIDS, vztahy Přednáška šikana Přednáška závislosti, drogy, kouření Návštěva výstavy Velmi křehké vztahy obraz rodiny v současném umění Exkurze do Planetária - Praha Projekce JEDEN SVĚT René dokument Heleny Třeštíkové, dokument Sedm světel Školní kolo středoškolské odborné činnosti (SOČ) Exkurze Po stopách K. H. Máchy Exkurze do Velké Británie pro niţší gymnázium Exkurze do Velké Británie pro vyšší gymnázium Soutěţ Cesta do parlamentu Setkání s ţáky Nová maturita Návštěva výstavy klauzurních prací FUD UJEP Exkurze do Francie Provence Exkurze do Francie - Paříţ Projekt GLOBE prezentace na celorepublikovém setkání Lyţařské kurzy Sportovní kurz 18

19 Vodácký kurz Školní výlety pro niţší gymnázium Exkurze do pivovaru Velké Březno Exkurze do botanické zahrady v Teplicích Exkurze do botanické zahrady v Praze Exkurze do ZOO Praha Exkurze do ZOO v Ústí nad Labem Účast v televizní soutěţi ZA ŠKOLOU Exkurze Česká brána lodí Porta Bohemika STÁTNÍ MATURITY GENERÁLKA didaktické testy z českého jazyka a literatury (základní i vyšší verze) z anglického jazyka (základní i vyšší verze) z německého jazyka (základní i vyšší verze) z francouzského jazyka (základní i vyšší verze) ze základů společenských věd (základní i vyšší verze) z matematiky (základní i vyšší verze) z biologie (vyšší verze) z chemie (vyšší verze) z fyziky (vyšší verze) z dějepisu (vyšší verze) ze zeměpisu (vyšší verze) ústní zkoušky z českého jazyka a literatury (základní i vyšší verze) z anglického jazyka (základní i vyšší verze) z německého jazyka (základní i vyšší verze) pilotáţ didaktických testů z anglického jazyka (základní i vyšší verze) z německého jazyka (základní verze) z francouzského jazyka (základní verze) z ruského jazyka (základní verze) ze základů společenských věd (základní verze) pilotáţ poslechových subtestů z anglického jazyka (základní i vyšší verze) z francouzského jazyka (základní verze) z ruského jazyka (základní verze) G. 5. Účast pedagogů v porotách soutěţí pro ţáky Mgr. Rumánková ústřední komise biologické olympiády Mgr. Magasanik porota okresního kola soutěţe v anglickém jazyce Mgr. Řízková porota okresního kola olympiády v českém jazyce Mgr. Brejchová - porota krajského kola olympiády v českém jazyce Mgr. Rumánková porota krajského kola biologické olympiády kategorie A Mgr. Rumánková porota krajského kola biologické olympiády kategorie B Mgr. Drahá porota krajského kola fyzikální olympiády kategorie E Mgr. Mlynářová porota okresního kola zeměpisné olympiády M. Rys porota okresního kola chemické olympiády Mgr. Nosek porota krajského kola dějepisné olympiády 19

20 G. 6. Nadační fond Gymnázium je zřizovatelem nadačního fondu Jatečfond. Tento fond finančně i materiálně podporuje aktivity Gymnázia (startovné, příspěvky na zahraniční exkurze, cestovné na soutěţe, kulturní, sportovní a společenské akce pořádané školou apod.) s cílem motivace ţáků k účasti na soutěţích. Uvedené školní aktivity Jatečfond v roce 2008 ze svých zdrojů podpořil částkou ,50 Kč. Dále nadační fond přispěl na kniţní poukázky studentům částkou ,- Kč (odměna za prospěch apod.). Celkové příjmy v roce 2008 činily ,20 Kč, výdaje celkem byly ,-Kč. Veškeré výdaje byly realizovány v souladu se Statutem nadačního fondu, spolupráce se školou je bezproblémová. Údaje o nadačním fondu Název nadačního fondu: Jatečfond, nadační fond Sídlo: Gymnázium, Jateční 22, Ústí nad Labem IČO nadačního fondu: DIČ nadačního fondu: Ve školním roce 2008/2009 byla provedena kontrola ČŠI ve dnech 22. aţ 28. ledna Kontrola byla zaměřena na: hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů, zjišťování, hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona, hodnocení souladu učebních dokumentů s právními předpisy podle 185 odst. 1 školského zákona. Výsledky kontroly jsou zveřejněny obvyklým způsobem. 20

21 I. 1. Příjmy V roce 2008 obdrţela škola prostředky prostřednictvím Krajského úřadu v Ústí nad Labem v celkové výši ,- Kč, z toho ONIV ,- Kč (rozpočet). Ostatní příjmy činily ,-Kč (projekt Paţit ). I. 2. Mimorozpočtové zdroje Prostředky na realizaci projektu Paţit ve výši ,-Kč, projekt Člověk v tísni ,-Kč a na Operační program rozvoje lidských zdrojů ,-Kč Obdrţeli jsme finanční prostředky ve výši ,30 Kč v rámci mezinárodního projektu Comenius. I. 3. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek školy činil ,68 Kč. Byl vytvořen rozdílem výnosů ve výši ,30 Kč a nákladů ve výši ,62 Kč. I. 4. Výdaje náklady na platy pracovníků školy ostatní osobní náklady (OPPP) zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění zákonné sociální náklady výdaje na učebnice, učební texty a pomůcky ostatní provozní náklady ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,24 Kč I. 5. Doplňková činnost Škola provozuje v rámci doplňkové činnosti Kopírovací práce a vzdělávací kurz Angličtina. Hospodářský výsledek VČ činil ,40 Kč (výnosy ,- Kč, náklady 7.850,60 Kč) Rezervní fond V roce 2008 nebyly čerpány prostředky z rezervního fondu. I. 7. Péče o spravovaný majetek Evidence majetku je vedena v programu PC účetnictví JASU. K byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků podle zákona o účetnictví. Stavy zjištěné fyzickou inventurou souhlasí se stavy v účetnictví na příslušných účtech. DHM převyšující ,-- Kč ,06 Kč DNM převyšující ,-- Kč ,00 Kč DDHM převyšující 3 000,-- Kč do ,-- Kč ,82 Kč DDNM do ,-- Kč ,18 Kč Pozemky ,80 Kč I. 8. Komentář V roce 2008 byla dokončena rekonstrukce suterénu budovy, půdní vestavby a části druhého nadzemního podlaţí. V suterénu byly zřízeny tři odborné učebny, jedna kmenová třída, kabinety pro pedagogy a šatny, které byly vybaveny novými šatními skříňkami kaţdý ţák má svoji vlastní zamykatelnou skříňku. Skříňky byly vybaveny zámky (85.000, Kč). V rámci rekonstrukce suterénu byla postavena recepce, vstup do budovy kontroluje recepční (nově vytvořené pracovní místo). 21

22 V rámci provedené rekonstrukce byla nově vybavena sborovna (80.928,-Kč), kabinet výtvarné výchovy (77.895, Kč), místnost správce ICT (30.458,- Kč) a půdní vestavba, kde je umístěna spisovna (23.919,- Kč) a kanceláře vedení školy ( ,-Kč). Byly dokoupeny ţidle (7.535,- Kč), magnetické tabule (3 548,-Kč), školní dřevěná tabule (14.400,-Kč), doplněny školní lékárničky (5.010,- Kč) a pro zkvalitnění zázemí pedagogů zakoupeny MW trouby (9.490,- Kč). Školní nábytek byl průběţně udrţován a opravován, poškozené díly byly podle potřeby nahrazovány (především sedáky a kluzáky ţidlí). Na opravy učebních pomůcek škola vydala ,-Kč, na opravy provozního zařízení ,-Kč, na opravy strojů a přístrojů ,- Kč. Bylo zakoupeno prodlouţení licence programu Antispam včetně jeho rozšíření (12.771,-Kč), Upgrade SW Protect On (11.388,-Kč). Škola je zapojena do programu School 3 Agreement, který jí umoţňuje přístup k aktuálnímu softwaru, byla prodlouţena licence SW (39.947,-Kč). Odborná učebna výpočetní techniky byla nově vybavena výpočetní technikou ( ,- Kč), zlepšilo se vybavení školy zakoupením 3 ks tiskáren (25.024,52 Kč), učebna výpočetní techniky byla dovybavena DLP dataprojektorem (16.916,-Kč). Rozšířili jsme vybavení školy dalším výukovým softwarem pro fyziku (multilicence 1.790,- Kč), matematiku (multilicence 1.490,- Kč), byly dokoupeny licence ESET NOD (6.274,90 Kč), MS Vista (43.600,- Kč) a Norton Ghost 2003 for W2000 (1.127,- Kč). Učební pomůcky ( ,50Kč) byly nakoupeny zejména pro předměty: tělesná výchova (20.574,-Kč) a zeměpis (14.270,-Kč). Dále byly zakoupeny pro chemii laboratorní potřeby, model krystalické mříţky (1.905,-Kč). Pro výuku hudební výchovy byla zakoupena stolička k pianu a souprava pro archivaci CD (3.614,-Kč). Škola získala bezúplatným převodem 20 ks PC stanic od SOŠ Roudnice v odhadní hodnotě ,- Kč. Toto zařízení bylo vyuţito pro vybavení kabinetů. Obdobně byla získána od SPŠ Chomutov DVD vypalovačka, sešívačka, vazač, laminátor, skartovačka, řezačka a flashdisk v celkové hodnotě ,17 Kč. Další prostředky škola vynaloţila v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Školení (včetně provozních zaměstnanců) probíhala také mimo akreditace MŠMT. Jako kaţdý rok byla provedena obnova a doplnění učebnic zejména pro předměty biologie, chemie, matematika, cizí jazyky, ZSV (71.611,-Kč), odborné literatury, školní knihovny (5.417,-Kč). Během roku 2008 škola zakoupila několik testových produktů (SCIO srovnávací testy pro ZŠ, testy VEKTOR), tzv. Mapu školy SŠ (celkem ,- Kč) Ke zlepšení provozních podmínek školy přispělo zprovoznění údrţbářské dílny v nových prostorech v suterénu a šatna uklízeček. K vybavení bylo vyuţito stávajících prostředků. 22

23 I. 9. Informace o provedených kontrolách Veřejnosprávní kontrolu vykonává zřizovatel. Ze strany zřizovatele proběhla kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, která sledovala dodrţování stanovených pravidel pro vyřazování majetku v pořizovací ceně nad ,- Kč. Kontrola zjišťovala stav, místo a způsob uloţení vyřazovaného zařízení. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Dále v roce 2008 proběhla státní kontrola na úseku spisové sluţby. Kontrolu provedl Státní archiv Litoměřice dne Předmětem kontroly bylo dodrţování zásad vedení spisové sluţby v souladu s 63 aţ 69 zákona č. 499/2004 Sb. a vyhlášky č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové sluţby. Kontrolou nebyly zjištěny ţádné významné nedostatky. Škola nebyla zapojena do uvedené aktivity. Socrates Comenius 1 Ve školním roce probíhala spolupráce s Asociací ředitelů gymnázií ČR, Unií CZESHA, UJEP v Ústí nad Labem, NIDV a jinými organizacemi, které Datum zpracování výroční zprávy: Výroční zprávu schválila školská rada na svém jednání dne Ing. Alfréd Dytrt ředitel školy 23

24 OBSAH STRANA A. Základní údaje o škole 2 B. Přehled oborů vzdělávání 2 C. Přehled pracovníků školy 3 D. Údaje o přijímacím řízení 5 E. Údaje o výsledcích vzdělávání 7 F. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 12 G. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 14 H. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 20 I. Základní údaje o hospodaření školy 21 Příloha 1: Volitelné předměty ve školním roce 2007/ Příloha 2: Volitelné předměty - nabídka pro školní rok 2008/ Příloha 3: Plán školního roku 2008/ Příloha 4: Rekonstrukce budovy školy Etapa 4 28 Příloha 4: Oslavy 55. výročí Gymnázia některé akce 29 24

25 PŘÍLOHA 1 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/ ročníky a septimy Seminář a cvičení z biologie Seminář a cvičení z chemie Seminář a cvičení z matematiky Seminář a cvičení z fyziky Seminář ze zeměpisu Seminář z dějepisu Seminář ze světové literatury Francouzský jazyk 3. cizí jazyk Francouzská kultura Programování Počítačová grafika a multimedia Světová mytologie a náboţenství Alternativní kultura a umění 4. ročníky a oktávy Seminář a cvičení z biologie Seminář a cvičení z chemie Seminář a cvičení z matematiky Seminář a cvičení z fyziky Programování Seminář ze světové literatury Seminář z dějepisu Seminář ze zeměpisu Francouzský jazyk 3. cizí jazyk Francouzská kultura Seminář ze stylistiky Dějiny kultury Dějiny výtvarné kultury Společenskovědní seminář Latina Psaní všemi deseti Rétorika LAN a WAN komunikace Rétorika Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce 25

26 PŘÍLOHA 2 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY - NABÍDKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/ ročníky a septimy Seminář a cvičení z biologie Seminář a cvičení z chemie Seminář a cvičení z matematiky Seminář a cvičení z fyziky Seminář ze zeměpisu Seminář z dějepisu Seminář ze světové literatury Deskriptivní geometrie 3. cizí jazyk francouzský, ruský, německý Dějiny kultury Programování Francouzská kultura Dějiny výtvarné kultury Seminář ze stylistiky Počítačová grafika a multimedia Kultura německy mluvících zemí Světová mytologie a náboţenství Britská a americká literatura České země v evropských dějinách Praktická cvičení z českého jazyka 4. ročníky a oktávy Semináře Seminář a cvičení z matematiky Seminář a cvičení z fyziky Seminář a cvičení z chemie Deskriptivní geometrie Latina Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce Konverzace ve francouzském jazyce Konverzace v ruském jazyce Geografie cestovního ruchu Politické dějiny moderní doby Společenskovědní seminář Seminář ze světové literatury Psychologie Rétorika LAN a WAN komunikace Alternativní kultura a umění Mapy a matematika v geografii Současná česká literatura Aplikace počítačové grafiky Psaní všemi deseti Kresba a malba Populární hudba Dějiny hudební kultury Konverzace v cizím jazyce Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce Konverzace ve francouzském jazyce Konverzace v ruském jazyce Poznámka: podtrţené semináře byly otevřeny 3. ročníky a septimy kaţdý ţák volí 2 semináře 4. ročníky a oktávy kaţdý ţák volí 1 seminář a 1 konverzaci 26

27 PŘÍLOHA 3 PLÁN ŠKOLNÍHO ROKU Zahájení školního roku Maturitní zkoušky opravné a v náhradním termínu PAŢIT pro V1.A (Rumburk) Podzimní prázdniny Státní svátek Podzimní prázdniny Ukončení klasifikace za 1. čtvrtletí Státní svátek Klasifikační porada za 1. čtvrtletí, třídní schůzky Filmové představení Vánoční prázdniny Konzultační třídní schůzky Den otevřených dveří Ukončení klasifikace za 1. pololetí LVVZ Pec pod Sněţkou chata Mír Klasifikační porada za 1. pololetí Maturitní ples 4.A, 4.C, V8.B LVVZ Pec pod Sněţkou chata Mír Ukončení 1.pololetí, předání výpisu vysvědčení Pololetní prázdniny LVVZ Loučky, Severák chata Pod Vlekem Jarní prázdniny Exkurze do Anglie Maturitní ples 4.B, V8.A Exkurze do Anglie malé gymnázium Ukončení klasifikace za 3. čtvrtletí Klasifikační porada za 3. čtvrtletí, třídní schůzky Maturitní písemná práce z českého jazyka Velikonoční prázdniny Velikonoční pondělí Komplexní exkurze pro třetí ročníky a septimu - Francie Přijímací zkoušky do osmiletého cyklu 1. kolo 1. termín Přijímací zkoušky do osmiletého cyklu 1. kolo 2. termín Ukončení klasifikace za 2. pololetí 4.A, 4.B, V8.B Klasifikační porada za 2. pololetí 4.A, 4.B, V8.B Státní svátek Ukončení klasifikace za 2. pololetí 4.C, V8.A Klasifikační porada za 2. pololetí 4.C, V8.A Vydání vysvědčení 4.A, 4.B, V8.B Státní svátek Volný týden před maturitou 4.A, 4.B, V8.B Vydání vysvědčení 4.C, V8.A Maturitní zkoušky 4.A, 4.B, V8.B Volný týden před maturitou 4.C, V8.A Předávání maturitních vysvědčení 4.A, 4.B, V8.B Maturitní zkoušky 4.C, V8.A Předávání maturitních vysvědčení 4.C, V8.A Sportovní kurz Kurz vodní turistiky Výlety třídy V1.A V4.B Ukončení klasifikace za 2. pololetí Učebnice V1.A V4.A Klasifikační porada za 2. pololetí Schůzka s rodiči budoucích 1. ročníků Předání učeben, burza učebnic, organizační záleţitosti Ukončení školního roku, předání vysvědčení Závěrečná porada Hlavní prázdniny Opravné zkoušky Maturitní zkoušky opravné 27

28 PŘÍLOHA 4 REKONSTRUKCE BUDOVY ŠKOLY ETAPA 4 V tomto školním roce neprobíhala ţádná stavební činnost, po dokončení 3. etapy byly odstraňovány některé závady. Zřizovatel školy rozhodl po úspěšně podaných ţádostech o dotace z prostředků EU o realizaci další etapy rekonstrukce a dostavby budovy Gymnázia. Ve čtvrté etapě by měla být postavena dlouho očekávaná tělocvična s jídelnou a kuchyní, coţ jsou prostory, jejichţ dlouhodobá absence nejtíţivěji komplikuje organizaci výuky a je kritickým bodem dalšího rozvoje školy, zejména při získávání ţáků, pedagogů i dalších zaměstnanců. 28

29 PŘÍLOHA 5 OSLAVY 55. VÝROČÍ GYMNÁZIA NĚKTERÉ AKCE V kině Hraničář u příležitosti výročí 17. listopadu 1989, KŘEČ, vystoupení pedagogů na maturitním plese 29

30 POHYBOVÝ MARATON,

31 GYMJÁLES, , Městské sady 31

32 S JATEČKOU DO PŘÍRODY, ŠÁLENÍ,

GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2006 / 2007 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem Zřizovatel: Ústecký kraj Sídlo zřizovatele:

Více

GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: 483 320 086 E-mail: gymnazium@gymjbc.cz WWW.gymjbc.

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: 483 320 086 E-mail: gymnazium@gymjbc.cz WWW.gymjbc. Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: 483 320 086 E-mail: gymnazium@gymjbc.cz WWW.gymjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

Gymnázium Františka Ţivného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium Františka Ţivného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Františka Ţivného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009-2010 OBSAH A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříţ, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Zpráva o činnosti školy

Zpráva o činnosti školy Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 15. 9. 2010 ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 IČO: 62540041 Ulice, číslo:

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - - 2 - VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA JANA PALACHA, MĚLNÍK, POD VRCHEM 3421 ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Čj.: GMT-378/2012 V Moravské Třebové dne 30. 9. 2012 2 I. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Kozlovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín Obsah 1. Gymnázium 4 Charakteristika školy 4 Školská rada 5 Sdružení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti školy 2009 2010 Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 Fakultní škola Filozofické fakulty UK v Praze Výroční zpráva o činnosti školy 2009 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/10 Strana 1 (celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

GYMNÁZIUM BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Boskovice 2012/2013. Ing. Jaromír Fiala ředitel gymnázia

GYMNÁZIUM BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Boskovice 2012/2013. Ing. Jaromír Fiala ředitel gymnázia GYMNÁZIUM BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Boskovice 2012/2013 Ing. Jaromír Fiala ředitel gymnázia Boskovice 2013 1 1. Slovo úvodem Jsme osmileté a čtyřleté veřejné gymnázium. Naši školu navštěvují studenti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská 293, 753 11 Hranice www.gymnaziumhranice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Hranice, září 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 4

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j. 400/2011 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387

Více