VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA - Předkladatel: Mgr. Pavel Urban ředitel ZŠ a MŠ

2 Obsah:. Základní údaje o škole. Škola. Zřizovatel. Součásti školy.4 Základní údaje o součástech školy.5 Materiálně-technické vybavení školy.6.údaje o školské radě.7 Údaje o SRPDŠ. Základní vzdělávání a vzdělávací programy ZŠ. Učební plán. Přehled pracovníků školy. Základní údaje o pracovnících školy. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4. Žáci k povinné školní docházce na školní rok Výsledky přijímacího řízení celkový přehled 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ZŠ 5. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 5. Údaje o zameškaných hodinách 5. Údaje o integrovaných žácích 5.4 Shrnutí organizace výchovně vzdělávacího procesu ZŠ 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 7. Školní rok a naplňování koncepce ZŠ 8. Další údaje o výsledcích vzdělávání žáků ZŠ 8. Školní projekty 8. Projekty hnihovny 8. Porovnání výsledků žáků v klíčových předmětech po přechodu na druhý stupeň 8.4 Účast žáků v soutěžích a olympiádách 8.5 Účast žáků ve sportovních soutěžích 8.6 Mimoškolní akce 8.7 Ostatní výchovně vzdělávací akce 8.8 Akce školní družiny 9. Výsledky testování žáků 9. NIQES 9. SCIO. Základní údaje o hospodaření školy. Náklady a výnosy. Údaje o použití finančních prostředků. Inventarizace majetku. Spolupráce s odborovými organizacemi. Základní údaje o MŠ Předškolní vzdělávání a vzdělávací programy MŠ 4. Údaje o výsledcích předškolního vzdělávání dětí 5. Zápis do MŠ 6. Další údaje o mimoškolních akcích

3 Výroční zpráva - školní rok -. Základní údaje o škole. škola název školy adresa školy právní forma IČO IZO identifikátor školy vedení školy kontakt Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové Školská 79 příspěvková organizace ředitel: Mgr. Pavel Urban zástupce ředitele: Mgr. Michal Zikmund tel.: www stránky: zs.pnl.cz. zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele kontakt Obec Předměřice nad Labem Obránců míru 8 tel.: součásti školy kapacita Mateřská škola 84 Základní škola 85 Školní družina Školní jídelna MŠ - výdejna neuvádí se Školní jídelna ZŠ neuvádí se Knihovna.4 základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ oddělení žáků Mateřská škola. stupeň ZŠ. stupeň ZŠ Školní družina Školní jídelna MŠ Školní jídelna ZŠ 7 5 x x Počet dětí/žáků na třídu 8 9, x x Počet žáků na pedagoga 4,8,5 5 x x

4 .5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny kmenových učeben, 4 herny ŠD Odborné pracovny, ostatní odborné ChF,Př,Hv, dále PC učebna, cvičná kuchyň, keramická dílna, knihovna Sportovní zařízení tělocvična, školní hřiště, sportovní hala Dílny a pozemky dílny, parková úprava v okolí školy Zahrada, odpočinkový areál zatravněná plocha u školy, obecní park Žákovský nábytek nastavitelný na. st., částečně na. st. Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím doplnění v škol. roce / / 89,-Kč/ apod. Vybavení žáků učebnicemi a doplnění ve škol.roce /: učebními texty, výukové programy. stupeň 7,- Kč. stupeň 68 7,- Kč 67,- Kč /knihovna/ Vybavení pro standartní výuku ve x pylonová tabule, x keramická tabule, 4 x třídách videoprojekce a ozvučení, x vizualizér Vybavení pro výuku na PC učebna s 8x PC, připojení na internet Vybavení pro interaktivní výuku x interaktivní tabule, x notebook, x dataprojektor, připojení na internet Vybavení pro přípravu vyučování x PC, x ntb, připojení na internet, x kopírka, v kabinetech a sborovně x scanner Vybavení pro řídící a administra4 x PC, x ntb, x kopírka, x scanner tivní práci Vybavení ŠD x notebook, 4 x Tv, 4 x DVD rekordér Přírustky ve vybavení - šk. r. / x pylonová tabule, x projektor, x kopírka, x keramická tabule, 8 x notebook, šk. nábytek.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Datum posledních voleb Počet členů školské rady Údaje o SRPDŠ Registrace Zaměření Ministerstvo vnitra Praha, 7..7 Spolupráce s rodiči 4

5 . Vzdělávací program Žák, student, občan - č.j. 8/ třída. Učení plán.stupeň.stupeň 5

6 . Přehled pracovníků školy. Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem (přepočtených na úvazek) Počet učitelů ZŠ Počet vychovatelů ŠD Počet učitelek MŠ Počet správních zaměstnanců ZŠ Počet správních zaměstnanců MŠ Počet správních zaměstnanců ŠJ 7,85 6,57, 6 4,5,5 5. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do let Do 4 let muži ženy muži ženy Do 5 let muži 8 Do 6 let ženy muži 6 ženy 7 Nad 6 let Celkem muži ženy muži ženy 6 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4. Žáci k povinné školní docházce na školní rok - 4 počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd 4 nástup po odkladu počet odkladů Výsledky přijímacího řízení celkový přehled a) na víceletá gymnázia přijato: škola gymnázia zřiz. krajem soukromá gymnázia církevní gymnázia z pátého ročníku ze sedmého ročníku b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední akademie školy školy střední školy odb.učiliště celkem 8

7 c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední akademie školy školy střední školy odb.učiliště celkem d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku v devátém ročníku 4 v nižším ročníku 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu Třída I.A I.B II.A II.B III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn Neprospělo Počet žáků s dostatečnou 6 6 Nehodnoceno Celkový přehled Počet žáků. stupeň. stupeň Celkem Prospělo s vyzn Neprospělo 7 Počet žáků s dostatečnou 6 7 Nehodnoceno

8 Přehled o chování Třída Počet Pochvaly žáků TU I.A 7 I.B 6 II.A 9 5 II.B 7 4 III. 8 IV. 9 5 V. 7 7 VI. 4 VII. VIII. IX. 4 Celkový přehled: Počet žáků. stupeň 55. stupeň 94 Celkem 49 Pochvaly ŘŠ Pochvaly TU 6 5 Napom. TU Pochvaly ŘŠ Napom. TU 7 5 Důtky TU Důtky ŘŠ. st.. st. Důtka TU Důtka ŘŠ. st.. st. 5. Údaje o zameškaných hodinách. stupeň. stupeň Celkem Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka 47,9 88,8 6,6 Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 5. Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení: Ročník Počet žáků S vývojovými poruchami učení Celkem 8

9 5.4 Shrnutí organizace výchovně-vzdělávacího procesu Počet žáků 49 Počet dojíždějících /Lochenice - 45, Sendražice -, Neděliště - 7, HK 9, Kopaniny -,Světí, Hořiněves -, Rasošky -, Chadbuzice -, Žíželeves - / Počet žáků v ŠD / 4 oddělení/ Školní vzděl.program Žák, student, občan Volit. předměty německý j., cvičení z č.j. / 7./ německý j., cvičení z č.j., informatika / 8./ německý j., cvičení z m., informatika / 9./ Kroužky hudební, výtvarný,keramický, počítačový, sportovní, přírodopisně chem.praktika,, angličtina pro. stupeň /externě/, hra na hudeb.nástroj /ZUŠ Smiřice, ZUŠ Chlumec n. Cidl./ Plavecká škola ano / třídy/ Lyžařský výcvik ano /výběr. stupeň/ Školy v přírodě ano /všechny třídy. stupeň/ Tábor ŠD ano /výběr. a. stupeň/ Zapojení školy do projektů a programů Podpora využití ICT ve výuce průřezových témat na ZŠ / MŠMT/ Recyklohraní /MŠMT/ Hrajeme si hlavou /MŠMT/ Zvýšení kvality výuky k občanství / UHK Filosofická fak. Škola je členem sítě škol zabývající se ekologickou výchovou /M.R.K.E.V./ Veřejná sbírka Fond Sidus a Život dětem Činnost ČŠI na škole ano / viz Inspekční zpráva Čj.ČŠIH-899/H 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) počet pedagogů téma (organizátor) Češi robotizují observatoř ESO v Chile přednáška Z. Bardona (Hvězdárna a planetárium v HK) Bude zima, bude mráz (Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje) KAPRADÍ (KONZULTACE A PRAKTICKÉ DÍLNY K EKOLOGICKÉ VÝCHOVĚ) Setkání výchovných poradců se zástupci středních škol a gymnázií 9

10 (Úřad práce HK) Vzdělávací a metodické setkání školních metodiků prevence východočeského regionu (Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje) Jak vhodně uplatnit právní předpisy ve školním prostředí (NIDV) Změny právních norem pro školní rok / (atre) Doškolení ZZA (Oblastní spolek Českého červeného kříže HK) Celostátní konference pracovníků školních družin (Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje) Konference ČMOS (ČESKOMORAVSKÁ VZDĚLÁVACÍ s.r.o.) Věda není věda nové metody výuky chemie a dalších přírodovědných předmětů (Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje) BOZP při nakládání s chemikáliemi (Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje) Zpíváme jaru a mamince (Vzdělávací instituce TANDEM) Všech 5 pohromadě Pardubice (Venkovský prostor o.p.s.) Šikana jako narušení vztahů ve skupině (NIDV) Úprava RVP základního vzdělávání od.9. (Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje) Aktiv knihovníků okresu HK (Knihovna města HK) Matematika činnostně ve 4. ročníku (Tvořivá škola) Humor v hodinách češtiny II (Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje) Rozvoj čtenářských vědomostí a dovedností (Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje) Aktiv knihovníků okresu HK (Knihovna města HK) 7. Školní rok a naplňování koncepce ZŠ oblast výchovně vzdělávací - aktualizace ŠVP doplnění o Standardy pro základního vzdělávání s platností od.9. /povinné/ - projekt NIQES ověřování výsledků žáků 5. a 9. tříd /povinné/ - Scio testy 7.,8. třídy /ČJ, M, a studijní předpoklady/ - rozšíření nabídky školních kroužků /chemická a přírodovědná praktika/ - spolupráce s ZUŠ Smiřice a ZUŠ Chlumec n. C. /výuka hry na kytaru/

11 - celoškolní projekt Nebojte se mamuta - charitativní veřejné sbírky Život Dětem, Fond Sidus - malování na stěny v chodbových prostorách školy žáky 8. a 9. třídy - zakoupení školní multilicence /Silcom multimedia/ škola a veřejnost - aktualizace webových stránek školy - akce pro rodiče Den otevřených dveří /ZŠ i MŠ/ Vánoční besídka Školní akademie Den matek - akce školní knihovny - vytvoření stálé expozice v prostorách vstupní haly ZŠ model mamuta, reálné exponáty a seznámení s paleolitickou minulostí Předměřic a okolí. - informační tabule ZŠ a MŠ v obci materiální podmínky - modernizace vybavení tříd a heren ŠD /videoprojekce v uč. přírodopisu, výměna tabule v 5. třídě/ - pokračování ve výměně nábytku a vybavování šaten individuálními kabinkami - modernizace chlapeckých WC - telefonické zabezpečení hlavních vchodových dveří budovy ZŠ - estetické olejové nátěry přízemí budovy ZŠ 8. Další údaje o výsledcích vzdělávání žáků ZŠ 8. Školní projekty Název projektu: Třída Nebojte se mamuta celoškolní Vánoce, Vánoce přicházejí I. A,B Sága Afrika I. A,B Náš domov II. A,B Přísloví II. A,B Bajky II. A,B Pohádky z pařezové chaloupky II. A,B Jaro-Velikonoce-lidové zvyky II. A,B Zvířata kolem nás II. A,B

12 Projekty se spoluprací Ekocentra SEVER Co ví kapička Jára I. A,B Co řeka ví, to nám ráček napoví I. A,B, III. Krtek a jeho kamarádi I. A,B Co skrývá popelnice III., V. Co s odpady VI. Život na vesnici III. Pojďte s námi do ZOO III. Cesta kolem světa IX. 8.. Projekty knihovny Strašidelná noc, aneb Strašidel se nebojíme I.A,B Jak vzniká kniha I. - IV. Noc s Andersenem Pocta H. Zmatlíkové III. Pasování prvňáčků na čtenáře I. A,B

13 8. Porovnání výsledků žáků v klíčových předmětech po přechodu na druhý stupeň

14 4

15 8.4 Účast žáků školy v soutěžích, olympiádách Název soutěže Matematický klokan. a. tř. Matematický klokan 4. a 5. tř. Matematický klokan 6. a 7. tř. Matematický klokan 8. a 9. tř. Olympiáda z čes.jazyka Olympiáda z čes.jazyka Matematická olympiáda Matematický korespondenční seminář Zeměpisná olympiáda Biologická olympiáda Biologická olympiáda Svět očima dětí Svět očima dětí Dopravní soutěž Požární ochrana očima dětí Požární ochrana očima dětí Požární ochrana očima dětí Poznávání rostlin a živočichů Hledáme nejlepšího mladého chemika Miss panenka - UNICEF Namaluj obojživelníka roku Celkem Úroveň celosvětová celosvětová celosvětová celosvětová školní školní školní školní Počet žáků školní 8 77 krajská školní celostátní 69 Umístění. místo okrese x postup do OK 4. místo místo místo 8.místo.místo x postup do ho kola., a x. místo 4. a 5. místo x postup do OK x postup do krajského kola (x.místo,. místo). místo 5.místo.místo 8.5 Účast žáků ve sportovních soutěžích Název soutěže Pohár České florbalové unie pro. stupeň Orion cup (florbal) tř. Orion cup (florbal) tř. Halová kopaná Preventan cup (vybíjená) 4.,5. tř. chlapci a dívky McDonalds cup (kopaná) tř. Pohár rozhlasu atletika družstev chlapci Pohár rozhlasu atletika družstev - dívky Celkem Úroveň základní Počet žáků 8 Umístění 8. místo. místo 4. místo. místo. místo 7 6. místo 6. místo 6 7. místo 5

16 8.6 Mimoškolní akce Školy v přírodě: I.A,B Roudnice u Jilemnice II.A,B Tři Studně III. Tři Studně IV. Tři Studně V. Tři Studně Školní výlety: I.A,B Staré Hrady I.II.A,B Hrádek u Nechanic II.A,B ZOO Dvůr Králové II.A,B Adršpach III. tř. IQ park Liberec IV. tř. ZOO a Botanická zahrada Liberec V. tř. Malé Svatoňovice, Dobrošov VIII. Broumovské stěny IX. Bukovina Cyklovýlet LVVZ:. stupeň Čenkovice v Orl. horách Exkurze: II.A,B I.A,B, II.A,B II.AB, V. VII. výběr 8. a 9. tř. VII. II.AB IX., VI., VII.,VIII., VI. IX. VII. VI. Adventní výstava Lochenice Vánoce na Hrádku u Nechanic Hvězdárna HK Holubovo muzeum Holice Hrdličkovo muzeum Praha Galerie HK Hrádek u Nechanic VČ Muzeum Předměřice a Lochenice Český ráj Praha Miletín 6

17 8.7 Další výchovně vzdělávací akce: Druh akce: Počet akcí: Stupeň / třída: Divadelní představení pohádka /ve škole/ I.A,B, II.A,B, III. loutková pohádka /knihovna/ III. dějepisné představení /ve škole/. a. stupeň Klicperovo divadlo 5 výběr. stupeň africká hudba /ve škole/. a. stupeň muzikohraní ve škole/. stupeň Filharmonie HK. stupeň, VI.,VII. zeměpisná /ve škole/. stupeň zdravotní VIII. botanická VI., VII. literární /knihovna HK/ VI. beseda o pravěku / v knihovně školy/ I.A,B., II.A,B, VI., IV. beseda o divadle VIII., IX. Filmová představení II.A,B, III.,IV.,VI Vánoční besídka pro rodiče celá škola Vystoupení ke Dni Matek I.A,B Školní akademie celá škola Hudební představení Přednášky a besedy Přednášky a besedy /pokrač./ Akce pro rodiče 8.8 Akce školní družiny Vánoční nocování Maškarní karneval Keramický kroužek x Letní tábor Jedlová v OH / pro. i. stupeň/ 7

18 8.9 Akce školní knihovny Beseda o knize O Květušce a tesaříkovi s její autorkou Beseda Do knihovny za zvířátky Beseda Pohádky z pařezové chaloupky Cestovatelská beseda Tajuplná Afrika Literární exkurze Po stopách sourozenců Čapkových Celostátní soutěž Po stopách nejen písma Cyrila a Metoděje Soutěž Zimní hádání Dvě loutková představení pro žáky. i. stupně ZŠ Výstava Afrika Výstava Znáte naše ilustrátory? 8

19 9. Výsledky testování žáků 9. NIQES 9

20

21

22

23

24 4

25 9. SCIO V dubnu proběhlo v 7. třídě testování SCIO Stonožka - český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady. Svými výsledky v českém jazyce se naše škola řadí mezi nadprůměrné, máme lepší výsledky než 7% zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testů z českého jazyka s výsledky testů obecných studijních předpokladů se zjistilo, že je v naší škole studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Z hodnocení výsledků našich žáků v matematice vyplývá, že se naše škola řadí mezi průměrné školy. Máme lepší výsledky než polovina zúčastněných škol.. Porovnáním výsledků testů z matematiky s výsledky testů obecných studijních předpokladů se zjistilo, že naši žáci pracují v matematice pod svoje možnosti. V květnu se zúčastnila 8. třída testování SCIO Podpora přípravy pro přijímací zkoušky na SŠ. Žáci byli prověřováni v českém jazyce, matematice a obecných studijních předpokladech. Svými výsledky v českém jazyce se naše škola řadí mezi mírně nadprůměrné a v matematice mezi podprůměrné. Ze srovnání výsledků testů v českém jazyce a matematice s výsledky testů obecných studijních předpokladů vyplývá, že je studijní potenciál žáků využíván pouzev českém jazyce.. Základní údaje o hospodaření školy. Náklady a výnosy Hlavní činnost Náklady celkem Celkem Výnosy celkem v tom: - ze stát. rozpočtu na provoz od zřizovatele - ostatní výnosy Hospodářský výsledek z toho : - platy - ostatní osobní náklady - pojistné, FKSP - učebnice, učební pomůcky - ostatní provozní náklady Investiční dotace 5

26 . Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce přímé výdaje na vzdělávání, základní příděl bez RP ÚZ 5 Finanční prostředky Poskytnuté Použité Vratky dotací k.. k.. celkem Poskytnuté NIV dotace na přímé náklady na vzdělávání v členění stanoveném rozhodnutím a ukazateli z KÚ aa) platy a) Závazné ukazatele: MP celkem v tom: ab) OON b) Ostatní ( pojistné, FKSP, ONIV). Inventarizace majetku Druh majetku Stav k.. Přírůstky Úbytky Účetní stav k.. Dlouhodobý hmotný majetek nad 4 tis. Kč 8 56, ,4 Drobný dlouhodobý hmotný majetek od do 4 tis. Kč ,5 7 76, ,7 49, Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 7 do 6 tis. Kč 49,. Spolupráce s odborovými organizacemi Počet členů 5- ČMOS Formy spolupráce Projednávání organizačních změn v pracovně právních vztazích, rozpočet, informace MŠMT Kolektivní vyjednávání tvorba kolektivní smlouvy, rozpočet a zásady čerpání FKSP Zajišťování závodní preventivní péče Společná prověrka BOZP na pracovišti 6

27 . Základní údaje o MŠ Mateřská škola se k.. stala součástí právního subjektu Základní školy Předměřice n. L. Od září se navýšila kapacita na 84 dětí. V tomto školním roce byla kapacita školy naplněna dětmi z Předměřic n.l., Lochenic a Hradce Králové Mateřská škola využívá samostatnou přízemní budovu se zahradou, která je v těsné blízkosti ZŠ. Budova byla původně postavena jako dvojtřídní, nyní jsou v ní provozovány třídy tři. Budova je podsklepena - (dříve šatny), nyní úložné prostory. V přízemí jsou dvě třídy se stejným prostorovým zázemím. Každá třída má samostatnou ložnici, která má vchod ze třídy a slouží během dne i jako herna. Na odpočinek dětí se lehátka rozkládají. Každá třída má svou koupelnu a WC. V přízemí jsou také šatny pro tři třídy, samostatné výdejní místo pro výdej stravy pro dvě třídy a zázemí pro personál. V prvním patře je třída a ložnice, která také slouží jako herna. Pro odpočinek si děti samy rozkládají matrace a přikrývky. Třída má samostatné toalety a umývárnu a svou samostatnou kuchyň - výdejní místo, které je propojeno s přízemím výtahem. Dále je v prvním patře samostatná herna (víceúčelový sál) s vybavením pro pohybové aktivity, v ní se střídají na tělovýchovné a hudebně - pohybové aktivity všechny tři třídy. V prvním patře je kancelář, sborovna, kabinety, soc. zařízení pro personál a úklidová místnost. Zahrada MŠ V roce 4 nám byla rozšířena zahrada, plocha zahrady odpovídá kapacitě dětí v MŠ. Je celoročně využívaná. Je vybavena pískovišti, která jsou kryta plachtami, průlezkami, tobogánem a zahradním altánem, který je využíván pro hru dětí i řízené činnosti. Hračky a náčiní pro pohybové aktivity dětí, jsou uloženy v zahradní chatičce. Údaje o OSRPMŠ Registrace Zaměření Ministerstvo vnitra Praha, 9..9 Spolupráce s rodiči Předškolní vzdělávání a vzdělávací programy MŠ Celodenní činnosti probíhají podle Školního vzdělávacího programu pro PV Barevný svět a Třídních vzdělávacích programů. Celý rok byl rozdělen do tematických bloků a podtémat s důrazem na estetickou výchovu s přihlédnutím k ekologii (práce s přírodním materiálem, výchova ke kladnému vztahu k přírodě). Kroužky pro předškoláky Název Lego Výtvarný Gymnastika Angličtina Taneční Logopedie počet dětí

28 4. Údaje o výsledcích předškolního vzdělávání dětí Úkolem vzdělávání dětí bylo doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Probíhal v souladu s novými principy předškolního vzdělávání (RVP), které byly rozpracovány ve ŠVP PV a TVP PV. Program se nazývá Barevný svět, je zaměřen na estetickou výchovu, ekologii, vztah k přírodě. Děti pozorovaly svět kolem nás, přírodu, rostliny a živočichy ve všech ročních obdobích. Výchovně vzdělávací akce Druh akce Divadelní představení Výchovný koncert Školní výlet do ZOO Poznávací vycházka Prosincové akce Barbora, Mikuláš, Nadílka Výstava v ZŠ Adventní výstava Karneval Návštěva knihovny Oslavy jara Vystoupení ke Dni matek Vystoupení Rozloučení s předškoláky Sportovní olympiáda Den dětí Posezení v lavicích počet 8 třídy + 5. Zápis do MŠ Počet přihlášek 47 Přijato 6 Nepřijato Počet předškoláků 5 Počet odkladů 4 6. Další údaje o mimoškolních akcích Jednou týdně probíhalo v obci cvičení Rodiče a děti - organizované SPV Předměřice n.l., které zajišťovaly učitelky z MŠ. V Předměřicích nad Labem..... Mgr. Pavel Urban ředitel ZŠ a MŠ Projednáno školskou radou dne..... Alena Šikýřová předsedkyně ŠR 8

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/13 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Místo poskytovaného vzdělávání 3 1.4 Místo poskytovaných služeb 3 1.5 Základní údaje o součástech školy 3 1.6 Materiálně

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Hradec Králové, září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

49 49 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 50

49 49 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 50 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/11 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Místo poskytovaného vzdělávání 3 1.4 Místo poskytovaných služeb 3 1.5 Základní údaje o součástech školy 3 1.6 Materiálně

Více

2011/2012 Výroční zpráva

2011/2012 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Štefcova 1092 Hradec Králové 2011/2012 Výroční zpráva Mgr. Eduard Hlávka Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1. Škola... 4 1.2. Zřizovatel... 4 1.3. Místo poskytovaného

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 2012 Hradec Králové, říjen 2012 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. července 2014 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2012 2013 Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Výroční zpráva Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 Hradec Králové, říjen 2010 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok 2012-2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Načeradec,okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

2012/2013 Výroční zpráva

2012/2013 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Štefcova 1092 Hradec Králové 2012/2013 Výroční zpráva Mgr. Eduard Hlávka Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1. Škola... 4 1.2. Zřizovatel... 4 1.3. Místo poskytovaného

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice

Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice za období školního roku 2012 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Rulf Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací programy

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 do 31. 7. 2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a

Více

Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40

Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 70877564 IZO 102226440 identifikátor školy 6000046320 vedení školy Základní

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma

Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma Výroční zpráva ZŠ SEVER, Lužická 1208, Hradec Králové 3-2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma příspěvková

Více