Návod k pouïití FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k pouïití FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4"

Transkript

1 FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené.

2 OBSAH Obsah OBSAH Obsah... 2 ÚVOD VáÏen zákazníku,... 3 Jízda a pfieprava po vefiejn ch cestách... 3 Odtahování... 3 PouÏití... 3 Kvalitní servis... 3 Servisní deník Servis v souvislosti s dodávkou... 4 Po prvních 8 hodinách... 4 VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly... 5 BEZPECNOSTNÍ P EDPISY Bezpeãnostní pokyny... 7 Jízda ve svazích... 8 Dûti... 9 ÚdrÏba... 9 Pfieprava CO JE CO? Umístûní ovládacích prvkû SEZNÁMENÍ SE STROJEM Popis stroje Sekací jednotka Zdvihací páka sekací jednotky Páka nastavení v ky seãení Sedadlo Plnûní paliva Páka uvolnûní kol ze zábûru Páka uvolnûní kol ze zábûru Jízda Opatfiení pfied startováním Nastartujte motor Startování motoru se slab m akumulátorem Jízda s Riderem Rady pro sekání trávy Zastavte motor ÚdrÏba Plán údrïby âi tûní DemontáÏ krytû stroje Tlumiã v fuku Kontrola a sefiízení lankov ch tahû Nastavení parkovací brzdy, FR 2213 RA, FR 2213 MA, FR 2215 MA Nastavení parkovací brzdy, FR 2215 MA Sefiízení lanka plynu Olejov filtr, v mûna V mûna palivového filtru Kontrola vzduchového filtru palivového ãerpadla Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách Systém zapalování Pojistky Kontrola bezpeãnostního systému Kontrola vstupu chladícího vzduchu do motoru Kontrola a nastavení tlaku sekacího agregátu na povrch Kontrola paralelity sekacího agregátu Sefiízení rovnobûïnosti sekacího agregátu Servisní poloha sekacího agregátu Kontrola sekacích noïû Odstranûní ãepu Mulching Mazání Kontrola mnoïství motorového oleje V mûna motorového oleje Kontrola mnoïství pfievodového oleje Mazání napínací kladky fiemene Obecné mazání Náprava závad Skladování Zimní uskladnûní Kryt Servis TECHNICKÉ ÚDAJE ES Prohlá ení o shodû Czech

3 VáÏen zákazníku, ÚVOD Dûkujeme, Ïe jste zvolil sekaãku Jonsered Frontrider. Stroje Jonsered Frontrider jsou stavûny podle unikátního konceptu s ãelnû montovan m sekacím agregátem a patentovan m fiízením zadních kol. Stroje FrontRider jsou konstruovány pro dosaïení nejvy í efektivity i pfii pouïívání na mal ch a tûsn ch plochách. K v konnosti stroje pfiispívá také soustfiedûné umístûní ovládacích prvkû a hydrostatick pfievod, ovládan pedály. Doufáme, Ïe tento návod k obsluze vám bude uïiteãn m dokumentem. Pokud budete postupovat dle jeho obsahu (pfii pouïívání, servisu, údrïbû atd.), podafií se Vám podstatnû prodlouïit Ïivotnost stroje a také obdrïet slu nou cenu pfii dal ím prodeji. Proto také pfii dal ím prodeji stroje Frontrider pfiedejte návod k obsluze novému majiteli. Poslední kapitolu v návodu k obsluze tvofií Servisní deník. Dbejte, aby zde byly dokumentovány ve keré servisní zásahy a opravy stroje. Peãlivû veden deník sníïí servisní náklady na pravidelnou sezónní údrïbu a ovlivní cenu stroje pfii dal ím prodeji. KdyÏ donesete stroj Frontrider do dílny kvûli servisu, doneste také návod k obsluze. Jízda a pfieprava po vefiejn ch cestách Pfied zahájením jízdy nebo pfiepravy po vefiejn ch cestách zkontrolujte platné dopravní pfiedpisy. Pfii eventuální pfiepravû na jiném vozidle pouïívejte vïdy schválené upínací zafiízení a ujistûte se, zda je stroj fiádnû zaji tûn. Odtahování KdyÏ je stroj vybaven hydraulickou pfievodovkou, smí b t vleãen pouze na krátké vzdálenosti a pomalou rychlostí, jinak by mohlo dojít k po kození pfievodovky. Pfii taïení musí b t pfievodovka vysunuta ze zábûru viz pokyny v ãásti Ovládání spojky. PouÏití Tento rider je urãen k seãení trávy na voln ch a rovn ch povr ích. Navíc je k dispozici fiada pfiíslu enství doporuãen ch v robcem, která roz ifiují oblast pouïití. Dal í informace o dostupném pfiíslu enství získáte u svého prodejce. Stroj smí b t pouïíván pouze s vybavením doporuãen m v robcem. V echny jiné typy pouïití jsou chybné. Striktní dodrïování v robcem stanoven ch podmínek pro provoz, servis a údrïbu je rovnûï zahrnuto pod pojmem doporuãené pouïití. DÒLEÎITÉ INFORMACE Záruka na pfievodovku platí pouze tehdy, pokud byla zkontrolována a sefiízena synchronizace pfiedních a zadních kol podle servisního plánu. Pokud by nebyla provedena synchronizace, do lo by k po kození systému. Obsluha, servis a opravy stroje mohou b t provádûny pouze osobami obeznámen mi se speciálními vlastnostmi stroje a pfiíslu n mi bezpeãn mi postupy. Preventivní opatfiení proti úrazûm, ve keré platné bezpeãnostní pfiedpisy, vãetnû pfiedpisû o pouïívání lékû, a také platné dopravní pfiedpisy musí b t vïdy respektovány. Jakékoliv svévolné úpravy stroje zbavují v robce zodpovûdnosti v pfiípadû po kození stroje nebo zranûní osob. Kvalitní servis V robky spoleãnosti Jonsereds se prodávají po celém svûtû a jako zákazníci spoleãnosti máte zaji tûnu tu nejlep í podporu a servis. Tento zpûsob jsme zvolili právû proto, abychom na emu zákazníkovi zaruãili nejlep í podporu a servis. Tento stroj je napfiíklad pfied pfiedáním prohlédnut a sefiízen prodejcem. Podívejte se na certifikát v Servisním deníku v této pfiíruãce. Pokud potfiebujete náhradní díly nebo podporu t kající se servisních opatfiení, záruãních podmínek atd., obraète se na: Tento návod k obsluze patfií ke stroji s v robním ãíslem: Motor Pfievodovka Na typovém títku stroje naleznete následující informace: Typové oznaãení stroje. Typové ãíslo v robce. V robní ãíslo stroje. Pfii objednávání náhradních dílû uveìte typové oznaãení a v robní ãíslo stroje. Czech 3

4 Servisní deník Servis v souvislosti s dodávkou 1 Nabíjejte baterii po dobu 4 hodin max. proudem 3 A. 2 Namontujte volant, sedadlo a v urãit ch pfiípadech ostatní díly. 3 Zkontrolujte a sefiiìte tlak vzduchu v pneumatikách (60 kpa, 0,6 baru, 9 PSI). 4 Sefiiìte sekací agregát: Sefiiìte zvedací pruïiny (hmotnost sekacího agregátu bude 12-15kg / lb). Sefiiìte sekací agregát tak, aby zadní spodní okraj byl o 2-4 mm / 1/8 v e neï pfiední okraj. Nastavte v ku seãení Ïacího ústrojí tak, aby spojovací tyã byla nataïena na nejniï í v ku seãení. 5 Kontrola mnoïství oleje v motoru. 12 Informujte zákazníka o: Potfiebnosti a pfiednostech dodrïování servisního schématu. Záruka na pfievodovku platí pouze tehdy, pokud byla zkontrolována a sefiízena synchronizace pfiedních a zadních kol podle servisního plánu. Pokud by nebyla provedena synchronizace, do lo by k po kození systému. (pouze pro stroje 4x4) Servisu a vlivu tohoto deníku na cenu stroje pfii dal ím prodeji. Oblasti pouïívání sekacího agregátu Mulching. VyplÀte osvûdãení o prodeji atd. Servis pfied dodáním proveden. Nezji tûny Ïádné závady. Ovûfieno: 6 Zkontrolujte, zda je olej v nádrïi pro pfievodovkov olej. 7 Zapojte baterii. 8 Natankujte palivem a nastartujte motor. Datum, stav tachometru, razítko, podpis 9 Zkontrolujte, zda se stroj s rychlostní pákou v neutrální poloze nerozjede. 10 Zkontrolujte: Jízdu vpfied. Jízdu vzad. Uvedení noïû v ãinnost. Bezpeãnostní vypínaã v sedadle. Po prvních 8 hodinách 1 VymûÀte olej v motoru 2 VymûÀte olej v pfievodovce. (pouze pro stroje 4x4) Bezpeãnostní vypínaã zvedací páky. Bezpeãnostní spínaã neutrální polohy pedálû variátoru/neutrálu. 11 Zkontrolujte rychlost motoru. Viz ãást Technické údaje. Informace naleznete v dílenské pfiíruãce. 4 Czech

5 VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly Zapalování Uvedené symboly naleznete na stroji a v návodu. V STRAHA Nepozorné nebo nesprávné pouïití mûïe vést k váïnému nebo smrtelnému zranûní uïivatele nebo nûkoho jiného. NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VÏdy pouïívejte: Schválenou ochranu sluchu Tento v robek vyhovuje platn m pfiedpisûm CE. Hydrostaticky ovládané vypnutí zábûru kol Varování: rotující ãásti. UdrÏujte ruce a nohy mimo dosah. Spojka zapnuta Spojka vypnuta Parkovací brzda Zpût Brzda Neutrál Rychl Spojka Pomalu Zastavte motor. Emise hluku do okolí dle direktivy Evropského spoleãenství. Emise stroje je udána v kapitole Technické údaje a na nálepce. Baterie Otáãivé ãepele Za chodu motoru udrïujte nohy a ruce v dostateãné vzdálenosti od spodní ãásti sekaãky Sytiã. Na svahu nikdy nejezdûte po vrstevnici Palivo Hladina oleje Nikdy nepracujte se sekaãkou pokud se v blízkosti vyskytují nepovolané osoby, zvlá tû dûti nebo domácí zvífiata V ka seãení Na stroj ani zafiízení zásadnû neberte pasaïéry. Zpût Vpfied PojíÏdûjte velmipomalu, pokud není pfiipojen Ïádn sekací agregát Czech 5

6 VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Îací ústrojí musí b t pfii plné rychlosti nasazeno. Instrukce pro startování Zkontrolujte hladinu oleje v motoru Zkontrolujte hladinu oleje hydrostatu Zvednûte sekací agregát Aktivujte a zajistûte parkovací brzdu. Pfii studeném motoru pouïijte sytiã Pfied jízdou uvolnûte parkovací brzdu Pfied opravou nebo údrïbou stroje vypnûte motor a odpojte kabel zapalování 6 Czech

7 BEZPECNOSTNÍ P EDPISY Bezpeãnostní pokyny Tyto pokyny zaji Èují va i bezpeãnost. Peãlivû si je prostudujte. Pojistûte svûj Rider Zkontrolujte rozsah pojistného krytí pro svûj nov Rider. ObraÈte se na svou poji Èovnu. Va e pojistka by mûla plnû pokr vat: tfietí strana, poïár, po kození, krádeï a odpovûdnost Pfied ãi tûním vyhazovacího Ïlabu stroj vypnûte a zajistûte pfied nechtûn m zapnutím. Dávejte pozor na v hoz a na nikoho jím nemifite. Pfied ãi tûním sekací jednotky stroj vypnûte a zajistûte pfied nechtûn m zapnutím. Uvûdomte si, Ïe za ohroïení zdraví a za nehody je zodpovûdn fiidiã. Zásadnû neberte pasaïéry. Stroj je urãen pouze pro pouïívání jednou osobou. BûÏné pouïívání Pfied nastartováním stroje si pfieãtûte v echny pokyny v tomto návodu k pouïití a na stroji. Ujistûte se, Ïe jim rozumíte a fiiìte se jimi. Pfied a bûhem couvání se dívejte dolû a dozadu. Dávejte neustále pozor na velké i malé pfiekáïky. Pfied zatoãením zpomalte. Pokud nesekáte, zastavte noïe. Pevné pfiedmûty objíïdûjte opatrnû, abyste je nezachytili noïi. Nikdy nepfiejíïdûjte Ïádné pfiedmûty. V STRAHA Tento stroj vytváfií bûhem provozu elektromagnetické pole. Toto pole mûïe za urãit ch okolností naru ovat funkci aktivních ãi pasivních implantovan ch lékafisk ch pfiístrojû. Pro sníïení rizika váïného ãi smrtelného poranûní doporuãujeme osobám s implantovan mi lékafisk mi pfiístroji poradit se pfied pouïitím stroje s lékafiem a s v robcem implantovaného lékafiského pfiístroje. Nauãte se, jak bezpeãnû pouïívat stroj a jeho ovládací prvky a jak rychle zastavit. Také se seznamte s v znamem bezpeãnostních títkû. PouÏívat stroj mohou pouze dospûlé osoby dobfie seznámené s jeho funkcí. Pfii spou tûní motoru, zapínání sekací plo iny a pouïívání stroje se ujistûte, Ïe v dosahu nejsou Ïádné jiné osoby. Zkontrolujte, zda se na trávníku nenacházejí Ïádné kameny, hraãky, dráty ãi jiné pfiedmûty, které by mohly b t zachyceny noïi a vymr tûny ven. V STRAHA Tento stroj mûïe useknout ruce ãi nohy nebo vymr tit rûzné pfiedmûty. NedodrÏení bezpeãnostních pokynû mûïe vést k váïnému zranûní. V STRAHA Vnitfiní prostor tlumiãe v fuku obsahuje chemikálie, které mohou zpûsobit rakovinu. V pfiípadû po kození tlumiãe v fuku se vyvarujte se kontaktu s tûmito ãástmi. V STRAHA Motor emituje kysliãník uhelnat, coï je bezbarv, jedovat plyn. NepouÏívejte stroj v uzavfien ch prostorách. Stroj pouïívejte pouze za denního svûtla nebo v dostateãném osvûtlení. UdrÏujte dostateãnou vzdálenost od dûr a jin ch nepravidelností povrchu. Dávejte pozor na ostatní moïná nebezpeãí. Nikdy nepouïívejte stroj pfii únavû nebo pod vlivem alkoholu ãi jin ch drog a lékû, které mohou ovlivnit vá zrak, úsudek ãi pohybovou koordinaci. Pfii práci v blízkosti silnice nebo pfii jejím pfiejíïdûní dejte pozor na silniãní provoz. Stroj nikdy nenechávejte bez dozoru s bûïícím motorem. Pfied opu tûním stroje vypnûte noïe, zatáhnûte parkovací brzdu, zastavte motor a vyjmûte klíã ze zapalování. Czech 7

8 BEZPECNOSTNÍ P EDPISY Dûtem a osobám, které nejsou seznámeny s pouïíváním stroje, nedovolte jeho pouïití ani opravy. Vûk uïivatele stroje mûïe b t omezen místnû platn mi zákony a pfiedpisy. Postupujte následovnû OdstraÀte pfiekáïky, jako jsou kameny, vûtve stromû atd. Sekejte nahoru a dolû, nikoli po vrstevnici. V STRAHA Pfii kaïdém pouïití stroje je nutné pouïívat schválené osobní ochranné pomûcky. Osobní ochranné pomûcky nemohou vylouãit nebezpeãí úrazu, ale sníïí míru poranûní v pfiípadû, Ïe dojde k nehodû. PoÏádejte svého prodejce o pomoc pfii v bûru správného vybavení. PouÏijte ochranu sluchu, abyste zmen ili riziko po kození sluchu na minimum. Nenoste volné obleãení, které by se mohlo zachytit v pohybliv ch ãástech. Nikdy nepracujte se strojem naboso. VÏdy noste ochrannou obuv, nejlépe s vyztuïenou piãkou. NepouÏívejte stroj v terénu se svahy vût ími neï 10. Buìte zvlá tû opatrní, je-li ke stroji pfiipojeno dodateãné pfiíslu enství, které mûïe ovlivnit stabilitu stroje. Na svahu se nezastavujte a nerozjíïdûjte. Pokud pneumatiky zaãnou prokluzovat, vypnûte noïe a zvolna sjeìte po svahu dolû. Na svahu vïdy fiiìte plynule a zvolna. Vyvarujte se náhl ch zmûn smûru nebo rychlosti. Na svahu se vyhnûte zbyteãnému zatáãení, a pokud je nutné, zatoãte zvolna a plynule dolû, je-li to moïné. Jezdûte zvolna. Volantem ostfie neotáãejte. Dávejte pozor na brázdy, díry a nerovnosti a nepfiejíïdûjte pfies nû. Na nerovném povrchu se stroj pfievrhne snáze. Vysoká tráva mûïe pfiekáïky skr t. Pfii práci se strojem se ujistûte, Ïe máte po ruce lékárniãku první pomoci. Nesekejte v blízkosti obrubníkû, pfiíkopû nebo náspû. Stroj se mûïe náhle pfievrhnout, pokud kolo pfiejede hranu prudkého svahu nebo pokud povolí nezpevnûn okraj. Nesekejte mokrou trávu. Je kluzká a kola by mohla prokluzovat. Jízda ve svazích Pfii jízdû po svahu hrozí zv ené nebezpeãí, Ïe fiidiã ztratí kontrolu nad strojem nebo Ïe dojde k pfievrácení stroje s následkem váïného zranûní nebo smrti. V echny svahy vyïadují zv enou pozornost. Pokud nelze do svahu couvat nebo pokud se na nûm necítíte jistû, nesekejte jej. Nezkou ejte stroj stabilizovat opfiením nohy o zem. Pfii ãi tûní podvozku nesmí b t stroj umístûn blízko nezpevnûného okraje nebo pfiíkopu. Bûhem sekání se drïte dál od kefiû a jin ch objektû. DÒLEÎITÉ INFORMACE Nejezdûte se svahu dolû se zdviïenou jednotkou. 8 Czech

9 BEZPECNOSTNÍ P EDPISY DodrÏujte doporuãení v robce t kající se kolov ch a vyvaïovacích závaïí pro zv ení stability stroje. DÒLEÎITÉ INFORMACE Pfii jízdû na svahu se doporuãuje pouïít závaïí na zadních kolech, která zaji Èují bezpeãnûj í fiízení a lep í ovladatelnost. Pokud si nejste jisti pouïitím závaïí kol, obraète se na svého prodejce. U strojû AWD nelze pouïít závaïí kol. PouÏijte vyvaïovací závaïí. Dûti Pokud nebudete dávat pozor na pfiítomnost dûtí v blízkosti stroje, mûïe dojít k závaïnému zranûní. Dûti jsou ãasto pfiitahovány stroji a sekáním trávy. Nesmíte pfiedpokládat, Ïe dûti zûstanou stát tam, kde jste je vidûli naposledy. Nepou tûjte dûti do prostoru sekání a zajistûte jejich hlídání jinou dospûlou osobou. Mûjte oãi na stopkách a vypnûte stroj, pokud se dûti dostanou na pracovní plochu. Pfied a pfii couvání se dívejte dozadu a dolû, zejména kvûli mal m dûtem. Nikdy nevozte dûti. Mohly by spadnout a váïnû se zranit nebo bránit bezpeãnému provozu stroje. Nikdy nedovolte dûtem stroj fiídit. Buìte zvlá tû obezfietní u rohû, kefiû, stromû nebo jin ch pfiekáïek, bránících dobrému v hledu. Palivo skladujte pouze v nádobách k tomu urãen ch. Pfii spu tûném motoru nikdy neotvírejte víãko palivové nádrïe a nedoplàujte palivovou nádrï. Pfied doplnûním paliva nechejte vychladnou motor. Nekufite. NedoplÀujte palivo v blízkosti jisker nebo otevfieného ohnû. S oleji, olejov mi filtry, palivem a baterii zacházejte opatrnû a v souladu s doporuãeními k ochranû Ïivotního prostfiedí. DodrÏujte místní pfiedpisy pro recyklaci. Elektrické v boje mohou zpûsobit zranûní. Nedot kejte se Ïádn ch kabelû, kdyï je motor v provozu. Nezkou ejte zapalování pomocí prstû. V STRAHA Motor a v fukov systém jsou pfii provozu velmi horké. Pfii dotyku hrozí nebezpeãí popálenin. Bûhem sekání se drïte dál od kefiû a jin ch materiálû, aby nedo lo k efektu ohfiátí. Pokud se v palivovém systému objeví netûsnosti, motor nesmí b t spu tûn aï do odstranûní závady. Stroj a palivo skladujte takov m zpûsobem, aby se vylouãilo riziko vzniklé únikem paliva nebo jeho par. Pfied kaïd m pouïitím stroje zkontrolujte stav paliva a ponechte dostatek prostoru pro zvût ení objemu paliva vlivem tepla motoru nebo slunce, jinak by mohlo dojít k úniku paliva z nádrïe. NádrÏe nepfieplàujte. Pokud pfii plnûní stroj postfiíkáte palivem, otfiete jej a vyãkejte se spu tûním motoru, dokud se ve keré palivo neodpafií. Pokud si postfiíkáte odûv, pfievleãte se. Pfied prací v motorovém prostoru nechte stroj vychladnout. Pfii údrïbû akumulátoru zachovávejte opatrnost. V akumulátoru se vytváfiejí v bu né plyny. ÚdrÏbu akumulátoru neprovádûjte v blízkosti otevfieného ohnû nebo zdroje jisker a pfii práci nekufite. Baterie by mohla vybuchnout a zpûsobit váïná zranûní. ÚdrÏba Zastavte motor. Pfied zahájením sefiizování nebo údrïby zajistûte motor pfied nechtûn m zapnutím, nejlépe odpojením zapalovacího kabelu od svíãky nebo vyjmutím klíãe ze zapalování. NenaplÀujte palivové nádrïe v uzavfieném prostoru. Benzín a jeho v pary jsou jedovaté a vysoce hofilavé. Pfii práci s benzínem buìte zvlá tû pozorní, neboè neopatrnost mûïe vést ke zranûní nebo poïáru. Zkontrolujte, zda jsou v echny rouby a matice správnû dotaïeny a zda je stroj v dobrém technickém stavu. Nikdy neupravujte bezpeãnostní prvky. Pravidelnû kontrolujte jejich správnou funkci. Stroj nesmí b t pouïíván s vadn mi nebo odstranûn mi ochrann mi plechy, kryty, bezpeãnostními spínaãi a dal ími ochrann mi prvky. Dejte si pozor na nebezpeãí úrazu pohybliv mi nebo tepl mi ãástmi, jestliïe nastartujete motor s otevfienou kapotou motoru nebo odstranûn mi ochrann mi kryty. NemûÀte nastavení omezovaãû. Pokud motor pobûïí v pfiíli vysok ch otáãkách, riskujete po kození souãástí stroje. Nejvy í povolené otáãky motoru naleznete v kapitole Technické údaje. Czech 9

10 BEZPECNOSTNÍ P EDPISY Stroj nepouïívejte v uzavfien ch prostorách nebo v prostorách bez odpovídajícího vûtrání. V fukové plyny obsahují oxid uhelnat, coï je bezbarv, jedovat a velmi nebezpeãn plyn. Pokud narazíte do nûjaké pfiekáïky nebo pokud ji pfiejedete, zastavte a zkontrolujte, zda není vybavení po kozeno. V pfiípadû nutnosti pfied dal í prací opravte. Stroj nesefiizujte a neopravujte s bûïícím motorem. Stroj je testován a schválen pouze s vybavením dodan m nebo doporuãen m v robcem. âepele jsou ostré a mohou zpûsobit pofiezání. Pfii práci s ãepelemi je zabalte nebo pouïívejte ochranné rukavice. Pravidelnû kontrolujte funkci parkovací brzdy. Podle potfieby ji sefiiìte nebo opravte. Odstranûním trávy, listí a neãistot, které se mohly usadit uvnitfi stroje, mûïete sníïit riziko poïáru. Pfied uskladnûním nechte stroj vychladnout. Pfieprava DÒLEÎITÉ INFORMACE Parkovací brzda není dostaãující k zaji tûní stroje bûhem pfiepravy. Ujistûte se, Ïe je stroj dobfie upevnûn k pfieváïejícímu vozidlu. Stroj je tûïk a mûïe pfii manipulaci zpûsobit tûïká zranûní. Dbejte zv ené opatrnosti pfii nakládání stroje na vozidlo nebo vlek. K pfiepravû stroje pouïijte schválen pfiívûs. Chcete-li zajistit stroj na pfiívûsu, pouïijte dva schválené upínací pásy a ãtyfii klínovité zaráïky kol. Zatáhnûte ruãní brzdu a utáhnûte upínací pásy kolem stabilních ãástí stroje, napfi. rámu nebo zadní ãásti. Zajistûte stroj nataïením pásû k zadní a pfiední stranû pfiívûsu. Umístûte zaráïky kol pfied a za zadní kola. V pfiípadû pfiepravy nebo jízdy stroje po vefiejné komunikaci dodrïujte pfiíslu né zákony a pfiedpisy. 10 Czech

11 CO JE CO? Umístûní ovládacích prvkû 1 Ovládání plynu/sytiãe 2 Zámek zapalování 3 Páka nastavení v ky seãení 4 Zdvihací páka sekací jednotky 5 Pedál ovládání rychlosti jízdy vzad 6 Pedál ovládání rychlosti jízdy vpfied 7 Parkovací brzda 8 Pojistka parkovací brzdy 9 títek s v robním ãíslem 10 Nastavení sedadla. 11 Páka pro vypojení pohonu pfiední nápravy, FR2215MA Víãko palivové nádrïe 13 Hlavní zámek 14 Baterie 15 Páka pro vypojení pohonu zadní nápravy Czech 11

12 SEZNÁMENÍ SE STROJEM Popis stroje Gratulujeme vám k zakoupení vysoce kvalitního v robku, kter vám bude slouïit mnoho let. V tomto návodu k obsluze jsou popsány ãtyfii modely vybavené motory spoleãnosti Briggs & Stratton. Pfienos v konu z motoru se provádí prostfiednictvím hydrostatické pfievodovky, která umoïàuje promûnlivou zmûnu otáãek pomocí pedálû. FR 2215 MA 44 je vybaven pohonem v ech kol. Sekací jednotka FR 2213RA má sekací jednotku se zadním v hozem, tzn. posekané kousky jsou vyhazovány za sekací jednotku. FR 2213 MA, FR 2215 MA a FR 2215 MA 44 jsou vybaveny Ïacím ústrojím Combi-unit. Parkovací brzda Parkovací brzda se ovládá následovnû: Ústrojí Combi, vybavené ucpávkou Mulching, jemnû rozseká ústfiiïky trávy na hnojivo. Bez ucpávky Mulching pracuje ústrojí stejnû jako ústrojí se zadním v hozem. Zdvihací páka sekací jednotky Pákou se ovládá poloha sekacího agregátu pfii sekání nebo pfii pfiepravû stroje. 1 Se lápnûte pedál parkovací brzdy. 2 Stisknûte pojistné tlaãítko na sloupku fiízení. 3 PodrÏte tlaãítko stisknuté a uvolnûte pedál parkovací brzdy. Pojistn uzávûr brzdy se automaticky vypne, jakmile se pedál brzdy opût se lápne. Je-li páka posunuta dozadu, jednotka se zvedne a noïe se automaticky pfiestanou otáãet (pfiepravní poloha). Páãka plynu a sytiãe Plynovou pákou se regulují otáãky motoru a tím i rychlost otáãek noïû. Páãka se pouïívá rovnûï k aktivaci sytiãe. Je-li sytiã aktivován, vytváfií bohat í smûs paliva a vzduchu a usnadàuje startování studeného motoru. Po stisknutí pojistného tlaãítka lze páku posunout dopfiedu a spustit jednotku; noïe se automaticky zaãnou otáãet (sekací poloha). Pedál ovládání rychlosti Rychlost stroje je ovládána plynule dvûma pedály. Pfii jízdû vpfied pedálem (1) a pfii zpáteãní jízdû pedálem (2). Páãku lze rovnûï pouïít pro doãasnou regulaci v ky sekání, napfi. pfii nerovnosti na povrchu. Páka nastavení v ky seãení Pomocí páky lze nastavit 7 rûzn ch v ek sekání. Jednotka Combi mm V STRAHA VÏdy se ujistûte, Ïe pohybu pedálû nebrání Ïádné pfiekáïky. V takovém pfiípadû hrozí ztráta kontroly nad strojem. 12 Czech

13 SEZNÁMENÍ SE STROJEM Sedadlo Kloubové upevnûní sedadla umoïàuje sklopení smûrem dopfiedu. Polohu sedadla lze sefiídit i v podélném smûru. Uvolnûte kohoutky pod sedadlem a posuàte jej dopfiedu nebo dozadu do poïadované polohy. Páka uvolnûní kol ze zábûru FR 2213 RA, FR 2213 MA, FR 2215 MA Pfii pfiepravû stroje s vypnut m motorem je zapotfiebí uvolnit kola ze zábûru povytaïením páky volnobûhu kol. Zatáhnûte ovládací prvky do koncov ch poloh, nepouïívejte stfiední polohu. Plnûní paliva K provozu motoru pouïívejte minimálnû 85oktanov bezolovnat benzín (bez pfiímûsi oleje). V hodné je pouïívat prostfiedí pfiizpûsoben alkylátov benzín. NepouÏívejte benzín s obsahem metanolu. NenaplÀujte celou nádrï, nechte alespoà 2,5 cm (1 ) prostoru na expanzi. Vytáhnûte ovládání, aby se vypojil pohonn systém. Zatlaãte ovládání, aby se zapojil pohonn systém. Páka uvolnûní kol ze zábûru FR 2215MA 44 FR 2215 MA 44 je vybaven jedním ovladaãem pfiední osy a jedním ovladaãem zadní osy. Pokud byste zkusili popojíïdût se strojem, kdyï budou ovládací prvky spojky vytaïené ven, stroj se nepohne. KdyÏ je jeden z ovládacích prvkû vytaïen ven, pohon na ose je odpojen. V STRAHA Benzín je velmi hofilavá kapalina. Zachovávejte opatrnost a nikdy netankujte v uzavfien ch prostorách (viz bezpeãnostní pfiedpisy). UPOZORNùNÍ Stroj vïdy fiiìte s obûma ovládacími prvky spojky ve stisknutém stavu. Pedál spojky, zadní osa UPOZORNùNÍ NepouÏívejte palivovou nádrï jako opûrnou plochu. - Ovládání vytaïeno, pohonn systém odpojen. - Ovládání stlaãeno, pohonn systém zapojen. Pedál spojky, pfiední osa - Zadní ovládací prvek (vytaïen ven), hnací systém odpojen. - Pfiední ovládací prvek (zatlaãen dovnitfi), hnací systém v zábûru Czech 13

14 Jízda Opatfiení pfied startováním DÒLEÎITÉ INFORMACE MfiíÏka u pfiívodu vzduchu na krytu motoru za sedadlem fiidiãe nesmí b t blokována napfi. odûvem, listím, trávou nebo neãistotou. Chlazení motoru se zhor uje. Nebezpeãí váïného po kození motoru. Uvolnûte pedál brzdy zatím co je pojistn knoflík stisknut. Pojistn uzávûr brzdy se automaticky vypne, jakmile se pedál brzdy opût se lápne. 4 Pfii studeném motoru: PosuÀte plyn do polohy 3 (sytiã). V této poloze je do motoru pfiivádûna bohat í pohonná smûs a startování je tak snaz í. NeÏ zaãnete, pfieãtûte si bezpeãnostní pokyny a informace o umístûní a funkci ovládacích prvkû. Pfied spu tûním proveìte denní údrïbu podle údajû v Plánu údrïby. Nastavte sedadlo do vhodné polohy. 5 Pfii zahfiátém motoru: PosuÀte plyn mezi polohy 1 a Nastartujte motor 1 Zkontrolujte, zda je stlaãeno ovládání spojky. FR 2215 MA 44 je vybaven jedním ovladaãem pfiední osy a jedním ovladaãem zadní osy. 6 Klíãek zapalování otoãte do polohy start. 2 Zvednûte sekací jednotku zataïením za páku dozadu do zaji tûné polohy. DÒLEÎITÉ INFORMACE Nestartujte déle neï pfiibliïnû 5 vtefiin. JestliÏe motor nenaskoãí, poãkejte 10 vtefiin a start znovu opakujte. 3 Zatáhnûte parkovací brzdu. Postupujte takto: 7 Jakmile motor naskoãí, okamïitû vraète klíãek do neutrální polohy. Se lápnûte pedál brzdy. Stisknûte pojistné tlaãítko na sloupku fiízení. 14 Czech

15 Jízda Pfied pln m zatíïením motoru ponechte motor pracovat 3-5 minut na prûmûrn poãet otáãek. Pfii sekání pouïívejte 3/4 aï pln plyn. V STRAHA Nikdy neponechávejte motor v chodu v uzavfien ch nebo patnû odvûtrávan ch prostorách. V fukové plyny obsahují jedovat oxid uhelnat. Startování motoru se slab m akumulátorem Odpojte kabely v opaãném pofiadí Nejprve se odpojí âern kabel od rámu a poté od plnû nabitého akumulátoru. Nakonec se odpojí âerven kabel od obou baterií. Jízda s Riderem 1 Uvolnûte parkovací brzdu tak, Ïe nejprve se lápnete pedál parkovací brzdy a poté jej uvolníte. V STRAHA Z olovûn ch kyselinov ch akumulátorû se uvolàují v bu né plyny. ChraÀte baterie pfied jiskrami, otevfien m plamenem a koufiem. V blízkosti baterií vïdy noste ochranné br le. Je-li akumulátor pfiíli slab na start motoru, mûl by se dobít. Pokud se pro nouzové startování pouïívají pomocné startovací kabely, dodrïujte následující postup: 2 Opatrnû se lapujte pedál ovládání rychlosti, aï stroj dosáhne vhodnou rychlost. Pfii jízdû vpfied pedálem (1) a pfii zpáteãní jízdû pedálem (2). DÒLEÎITÉ INFORMACE Tento Rider je vybaven 12-ti voltov m systémem se záporn m uzemnûním. Druhé vozidlo musí b t také vybaveno 12-ti voltov m systémem se záporn m uzemnûním. Baterii v Rideru nepouïívejte ke startování jin ch vozidel. 3 Nastavte vhodnou v ku sekání (1-9) pomocí páky. Zapojení pomocn ch startovacích kabelû Je dûleïité, aby tlak vzduchu byl v obou pfiedních kolech stejn (60 kpa / 0,6 bar / 8,5 PSI), aby byla zaji tûna rovnomûrná v ka seãení. 4 Stisknûte pojistné tlaãítko na zvedací páce a spusète sekací jednotku dolû. Oba konce ãerveného kabelu pfiipojte ke KLADNÉ (+) svorce obou baterií, pfiiãemï dbejte, abyste nedo lo ke zkratu na kostru. Jeden konec ãerného vodiãe pfiipojte k ZÁPORNÉ (-) svorce plnû nabité baterie. Druh konec ãerného kabelu pfiipojte k dobrému UZEMNùNÍ RÁMU, daleko od palivové nádrïe a baterie. DÒLEÎITÉ INFORMACE Îivotnost pohonn ch fiemenû se v raznû prodlouïí, jestliïe motor jde na nízké otáãky, kdyï se zapnou noïe. Nastavte proto pln plyn aï po sklopení sekacího zafiízení do sekací polohy. Czech 15

16 Jízda Rady pro sekání trávy Zastavte motor JestliÏe byl motor velmi namáhán, nechte jej bûïet nûkolik minut na volnobûh, aby se zv ená teplota motoru sníïila na normální pracovní teplotu. 1 Zvednûte sekací jednotku zataïením za páku dozadu do zaji tûné polohy. Prohlédnûte si terén a oznaãte kameny a jiné pevné pfiedmûty, aby nedo lo ke sráïce. Zaãnûte s vysokou v kou sekání a poté sniïte na poïadovanou v ku. Nejlep ího posekání dosáhnete pfii maximálních povolen ch otáãkách motoru viz technické údaje (noïe se otáãí rychle) a pfii nízké rychlosti (Rider se pohybuje pomalu). JestliÏe tráva není pfiíli vysoká a hustá, je moïné zv it rychlost jízdy aniï by do lo ke znatelnému zhor ení v sledku sekání. Trávník vypadá nejlépe, je-li sekán ãasto. âím je rovnomûrnûj í pohyb po trávníku, tím je tráva lépe rozmístûna po povrchu. Celková spotfieba ãasu není vy í, protoïe je moïné zvolit vy í rychlost jízdy bez ovlivnûní kvality sekání. 2 Uberte plyn a otoãte klíãem zapalování do polohy 'STOP'. STOP START Nesekejte mokré trávníky. V sledek je hor í, jelikoï kola sekaãky se bofií do mokré pûdy. Po kaïdém pouïití opláchnûte sekací agregát zespodu vodou. Sekací jednotka by potom mûla b t uvedena do provozní polohy. Pokud se pouïívá funkce Mulching, je obzvlá tû dûleïité, aby interval sekání nebyl pfiíli dlouh. 3 Pokud Rider stojí, stisknûte parkovací brzdu a stisknûte pojistné tlaãítko. V STRAHA OdstraÀte z terénu kameny a jiné cizí pfiedmûty, aby nedo lo k jejich odmr Èování sekacími noïi. V STRAHA NepouÏívejte stroj v terénu se svahy vût ími neï 10. Na svahu jezdûte vzhûru nebo dolû, nikdy ne po vrstevnici. Vyvarujte se náhl ch zmûn smûru. 16 Czech

17 Plán údrïby ÚdrÏba Následující schéma je pfiehledem úkonû pro údrïbu sekaãky. Práce, které nejsou uvedeny v tomto seznamu, nechte provádût autorizovanou servisní dílnou. ÚdrÏba 1) První v mûna po 8 hodinách. Pfii jízdû s velk m zatíïením nebo pfii vysok ch teplotách okolního prostfiedí vymûàte po kaïd ch 25 hodinách provozu. 2) Filtr ãistûte a vymûàujte ãastûji pfii práci v pra ném prostfiedí. 3) Pfii kaïdodenním pouïívání stroje provádûjte mazání dvakrát t dnû. 4) Provádûno autorizovanou servisní dílnou. 5 První v mûna po 8 hodinách. = Popsáno v této pfiíruãce pro obsluhu O = Není popsáno v této pfiíruãce pro obsluhu BûÏná denní údrïba pfied spu tûním Nejménû jednou roãnû âi tûní Zkontrolujte hladinu oleje v motoru Kontrola otvoru pro nasávání chladicího vzduchu Kontrola vzduchového filtru palivového ãerpadla Kontrola lanek fiízení Kontrola brzd Kontrola akumulátoru Kontrola bezpeãnostního systému Kontrola matic a roubû O Kontrola úniku paliva nebo oleje. O Vyãi tûní prostoru tlumiãe O Zkontrolujte palivovou hadici. V pfiípadû potfieby ji vymûàte. 4) O Kontrola tlumiãe v fuku V mûna oleje v motoru 1) V mûna pfiedfiltru vzduchového filtru 2) Kontrola Ïacího ústrojí Kontrola tlaku v pneumatikách, 60 kpa/8.5 PSI. Promazání napínací kladky fiemene 3) Promazání kloubû a hfiídelí 3) Kontrola klínov ch fiemenû O Kontrola Ïeber chlazení pfievodovky O Kontrola hladiny oleje pfievodovky Kontrola/sefiízení parkovací brzdy Kontrola a sefiízení plynového lanka Vyãi tûní chladicích Ïeber motoru a pfievodovky 2,4) O V mûna pfiedfiltru a papírového filtru vzduchového filtru 2) V mûna palivového filtru VymûÀte svíãku zapalování. VymûÀte olej v pfievodovce 4,5, FR2215MA 4x4 Zkontrolujte synchronizaci pfiedních a zadních koleãek 4, FR 2215MA 4x4 O O Interval údrïby v poãtu hodin O V STRAHA Na motoru nebo sekacím agregátu se nesmí provádût Ïádn servisní úkon pokud není: Vypnut motor. Vyjmut startovací klíãek. Zapalovací kabel byl odpojen od svíãky. Zaji tûna parkovací brzda. Vypnut sekací agregát. Czech 17

18 ÚdrÏba âi tûní Stroj ãistûte ihned po kaïdém pouïití. Tráva se odstraàuje mnohem snáz pfiedtím, neï pfiischne. Prav blatník Sundejte hlaviãku (1), rouby (2 a 3) a odstraàte blatník. Mastné neãistoty nutno odstranit za studena pomocí odma Èovaãe. Nastfiíkejte tenkou vrstvu. Opláchnûte vodou s normálním tlakem. Trysky nesmûrujte proti elektrick m komponentûm nebo loïiskûm. Nenamáãejte hork povrch, napfiíklad motor a v fukov systém. Po vyãi tûní se doporuãuje nastartovat motor a krátce sekaãkou popojet a zbavit se tak ve keré zb vající vody. Dle potfieby stroj po vyãi tûní promaïte. Byla-li loïiska vystavena odma Èovaãi nebo vodní trysce, proveìte jejich dodateãné promazání. UPOZORNùNÍ NepouÏívejte vysokotlakou myãku ani parní ãistiã. Lev blatník OdstraÀte rouby upevàující blatník (2) a odklopte jej. Tlumiã v fuku Pravidelnû kontrolujte, zda je tlumiã kompletní a zda je správnû upevnûn. Existuje váïné riziko proniknutí vody do loïisek a elektrick ch spojû. Následkem toho mûïe dojít ke korozi a tím i provozním problémûm. âistící pfiísady obecnû zhor ují stupeà po kození. DemontáÏ krytû stroje Kryt motoru Motor je pfiístupn pro údrïbu po sejmutí krytu motoru. Sklopte sedadlo dopfiedu, povolte rychlouzávûr pod sedadlem a vyklopte kryt dozadu. Zmûny teploty a vibrace mohou mít za následek sníïení utahovacího momentu roubû. rouby je pfii provádûní servisních prací nutno kontrolovat, aby bylo zaji tûno jejich správné utaïení. Utahovací moment by mûl b t okolo 10 Nm. Nikdy nepouïívejte stroj, kter má po kozen tlumiã v fuku. Pfiední kryt Uvolnûte rychlozámky a odstraàte kryt. V STRAHA Bûhem práce se strojem se tlumiã v fuku zahfiívá na vysokou teplotu a zûstává hork i krátce po vypnutí stroje. Nedot kejte se tlumiãe v fuku, dokud nevychladne Nedot kejte se horkého povrchu tlumiãe v fuku, válce atp. Kontakt s takov m povrchem mûïe zpûsobit popáleniny. NezapomeÀte, Ïe hrozí nebezpeãí poïáru. 18 Czech

19 ÚdrÏba Kontrola a sefiízení lankov ch tahû ízení je ovládáno lankov mi tahy. Pfii pouïívání stroje mûïe ãasem dojít k jejich povolení a tím zhor ení ovládací schopnosti pfii fiízení stroje. Kontrola a sefiízení fiízení se provádí následovnû: OdstraÀte desku rámu povolením roubû (2) a zvednutím desky rámu za zadní hranu. Nastavení parkovací brzdy, FR 2213 RA, FR 2213 MA, FR 2215 MA Zkontrolujte, zda je brzda správnû sefiízena tak, Ïe postavíte stroj na mírn svah s vypojenou spojkou a aktivovanou brzdou. KdyÏ stroj nezûstane stát na místû, brzdu je nutno následujícím zpûsobem sefiídit. Zkontrolujte napûtí fiídicích lanek tak, Ïe je stisknete k sobû podle ipek na obrázku. Mûlo by b t moïné je stlaãit bez pouïití vût í síly tak, Ïe se vzdálenost mezi nimi sníïí na polovinu. 1 Uvolnûte pojistné matice (1). 2 Napnûte lanko pomocí sefiizovacího roubu (2), aby vûle v lanku zmizela. 3 Utáhnûte pojistné matice (1) 4 Brzdu je potfieba zkontrolovat po kaïdém sefiízení V STRAHA V sledkem patnû sefiízené brzdy mûïe b t sníïená brzdná schopnost. Nastavení parkovací brzdy, FR 2215 MA 44 4 V pfiípadû potfieby lanka napnûte pomocí sefiizovacích matic na obou stranách objímky fiízení. Lanka nepfiepínejte; je moïno je natahovat jen smûrem k manïetû fiízení. Zkontrolujte, zda je parkovací brzda správnû sefiízena; postavte stroj na svah s uvolnûnou pfiední a zadní osou. Aktivujte a zajistûte parkovací brzdu. KdyÏ stroj nezûstane stát na místû, brzdu je nutno následujícím zpûsobem sefiídit. Demontujte lev blatník. Uvolnûte pojistné matice (1). PfiidrÏte lanko napfiíklad nastaviteln m klíãem, aby se nezkroutilo. Pokud by sefiízení bylo provedeno pouze na jedné stranû, mûlo by to vliv na vystfiedûnou polohu fiízení. Zkontrolujte napnutí lanek po dokonãení sefiízení dle popisu pod bodem 2. Napnûte lanko pomocí sefiizovacího roubu (2), aby vûle v lanku zmizela. Utáhnûte pojistné matice (1) Po sefiízení brzdu opût zkontrolujte. Namontujte lev blatník. V STRAHA patnû sefiízená parkovací brzda mûïe mít za následek patnou brzdící schopnost. Czech 19

20 ÚdrÏba Sefiízení lanka plynu Lanovod plynu je tfieba sefiídit v pfiípadû, Ïe motor správnû nereaguje pfii zrychlování, pokud vydává ãern koufi nebo pokud nedosahuje maximálních otáãek. 1 Uvolnûte upínací roub plá tû lanka a uveìte páku sytiãe do maximální polohy. 3 OdstraÀte kryt vzduchového filtru. 4 Vytáhnûte vloïku vzduchového filtru z krytu ventilátoru. 5 Je-li vloïka papírového filtru zanesená neãistotami, vymûàte ji. 2 PosuÀte plá È plynového lanka maximálnû vpravo a utáhnûte upínací roub. DÒLEÎITÉ INFORMACE NepouÏívejte stlaãen vzduch k ãi tûní filtru. Papírov filtr neolejujte. Musí b t vloïen such. 6 Opatrnû vytáhnûte pfiedfiltr z krytu ventilátoru. 3 Zatáhnûte plyn zpût do polohy plného plynu a ovûfite, zda sytiã není nadále otevfien. 7 Pouzdro ventilátoru ãistûte opatrnû tak, aby se do karburátoru nedostaly neãistoty. 8 VloÏte nov pfiedfiltr a vloïku vzduchového filtru do krytu ventilátoru. 9 Vyrovnejte zaráïky na krytu s dráïkami v plá ti a nasaìte kryt vzduchového filtru. Olejov filtr, v mûna Slab v kon motoru nebo nepravideln chod mûïe b t zpûsoben zanesen m filtrem. Z tohoto dûvodu je nutno provádût v mûnu vzduchového filtru provádûná v pravideln ch intervalech (správn interval v mûn viz ÚdrÏba/Plán údrïby). V mûna vzduchového filtru se provede následovnû: 1 Odklopte kryt motoru. 2 Vytáhnûte rukojeè na krytu vzduchového filtru, odháknûte ji a otoãte proti motoru. 10 Vytáhnûte rukojeè. Zajistûte rukojeè v krytu vzduchového filtru a zavfiete kryt tak, Ïe jej zatlaãíte dovnitfi. 20 Czech

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití Návod k pouïití Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny

Více

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Auto Mower NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina Gratulujeme Vám k Va emu

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína Návod pro instalaci, montáï a obsluhu plynov závûsn kotel 6 720 604 697 CZ (98.09) OSW s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína 4223-01.1/O Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 KE...

Více

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Instrukcja monta u, eksploatacji i konserwacji Nap d do bram rozwiernych Návod k montáïi, provozu a údrïbû Pohon otoãn ch bran

Více

C-960ZOOM. CZ UPOZORNùNÍ Strana 2 35. SK UPOZORNENIE Strana 37 71. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1. www.olympus-europa.

C-960ZOOM. CZ UPOZORNùNÍ Strana 2 35. SK UPOZORNENIE Strana 37 71. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1. www.olympus-europa. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1 C-960ZOOM Olympus Optical Co. (Europa) GmbH Wendenstraße 14 16 D-20097 Hamburg Tel. *49-40 23773-0 Fax *49-40 23773-864 Technical Hotline (toll-free)

Více

Notebook Acer TravelMate série 230/280

Notebook Acer TravelMate série 230/280 Notebook Acer TravelMate série 230/280 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 230/280 Návod k obsluze Copyright 2002. Acer Incorporated. V echna práva vyhrazena. UÏivatelská pfiíruãka k notebooku

Více

Návod k obsluze. Fritéza VERSALIO. model 6151. tento model není vybaven ãasovaãem

Návod k obsluze. Fritéza VERSALIO. model 6151. tento model není vybaven ãasovaãem Návod k obsluze Fritéza VERSALIO model 6151 tento model není vybaven ãasovaãem Popis pfiístroje (obr. viz orig. návod) 1. Víko komory filtru 2. Pachov filtr 3. âasov nebo ruãní vypínaã (podle modelu) 4.

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 ZX Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací pfiístroje

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Medicinální plyny Dokument 2/04

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Medicinální plyny Dokument 2/04 âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Medicinální plyny Dokument 2/04 Medicinální plyny Zpracovali: Ing. Erna Jaklová David Kouba Odborná spolupráce: âatp PS-5 Praha, leden

Více

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... 74 CZ Zaãínáme NÁVOD Názvy dílû Konektor sluchátek Kontrolka záznamu/

Více

P ÍPRAVA. OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU. Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. indikátor vypínaãe v

P ÍPRAVA. OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU. Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. indikátor vypínaãe v UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M96D/M06D M6D/M6D M76D Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Uschovejte ji pro pozdûj í pouïití. Zapi te si ãíslo modelu a v robní ãíslo pfiístroje.

Více

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06 âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06 Kyslík Zpracovali: Ing. Ludmila Dvofiáková Ing. Marie âíïková Ing. Tomá Zmydlen Ing. Tomá Klimek Ing. Vít Tuãek Jifií

Více

Návod k obsluze. DVD videorekordér

Návod k obsluze. DVD videorekordér Návod k obsluze DVD videorekordér Model ã. DMRE500H CZ Regionální kód podporovan tímto pfiístrojem Regionální kódy jsou pfiehrávaãûm a DVD diskûm pfiidûlovány podle oblastí prodeje. Regionální kód tohoto

Více

MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ

MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ Obsah Strana I. PouÏití Systému Ekoplastik PPR 3 II. Garance 3 III. Základní

Více

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC CZ NÁVOD ! @ # $ % ^ & * ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 CZ Dûkujeme vám za zakoupení DIGITÁLNÍHO DIKTAFONU OLYMPUS. Názvy dílû! Zdífika pro mikrofon

Více

příručka pro energeticky úspornou domácnost

příručka pro energeticky úspornou domácnost S e n e r g i í H L AVN Í M Eˇ S TO PR A HA e f e k t i v n ě Karel Srdečný Publikaci zpracoval EkoWATT Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie Švábky 2 180 00 Praha 8 www.ekowatt.cz info@ekowatt.cz

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

SKUPINA 303. Strana...237. SKUPINA LUPY A ZVùT OVACÍ SKLA. Strany...240. Strany...245. SKUPINA 331 HLOUBKOMùRY. Mù IDLA POSUVNÁ DIGITÁLNÍ

SKUPINA 303. Strana...237. SKUPINA LUPY A ZVùT OVACÍ SKLA. Strany...240. Strany...245. SKUPINA 331 HLOUBKOMùRY. Mù IDLA POSUVNÁ DIGITÁLNÍ 300 âíselníkové ÚCHYLKOMùRY 3D Mù IDLA 302 303 TVRDOMùRY 306 V-BLOKY A DESKY GRANITOVÉ Strana...234-235 Strana...236 Strana...237 Strany...238 314 POâITADLA MECHANICKÁ 315 MùRKY OTVORÒ LUPY A ZVùT OVACÍ

Více

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací

Více

HHM29-IR. Multimetr - teplomûr UÏivatelsk manuál. www.newport.cz info@newport.cz

HHM29-IR. Multimetr - teplomûr UÏivatelsk manuál. www.newport.cz info@newport.cz Pro rychlou technickou pomoc nás mûïete kontaktovat na tûchto adresách UÏivatelská pfiíruãka USA: One Omega Drive, BOX 4047, Stamford, CT 06907-0047 Tel: (203) 359-1660 Fax: (203) 359-7700 e-mail: info@omega.com

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více