Návod k pouïití FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k pouïití FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4"

Transkript

1 FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené.

2 OBSAH Obsah OBSAH Obsah... 2 ÚVOD VáÏen zákazníku,... 3 Jízda a pfieprava po vefiejn ch cestách... 3 Odtahování... 3 PouÏití... 3 Kvalitní servis... 3 Servisní deník Servis v souvislosti s dodávkou... 4 Po prvních 8 hodinách... 4 VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly... 5 BEZPECNOSTNÍ P EDPISY Bezpeãnostní pokyny... 7 Jízda ve svazích... 8 Dûti... 9 ÚdrÏba... 9 Pfieprava CO JE CO? Umístûní ovládacích prvkû SEZNÁMENÍ SE STROJEM Popis stroje Sekací jednotka Zdvihací páka sekací jednotky Páka nastavení v ky seãení Sedadlo Plnûní paliva Páka uvolnûní kol ze zábûru Páka uvolnûní kol ze zábûru Jízda Opatfiení pfied startováním Nastartujte motor Startování motoru se slab m akumulátorem Jízda s Riderem Rady pro sekání trávy Zastavte motor ÚdrÏba Plán údrïby âi tûní DemontáÏ krytû stroje Tlumiã v fuku Kontrola a sefiízení lankov ch tahû Nastavení parkovací brzdy, FR 2213 RA, FR 2213 MA, FR 2215 MA Nastavení parkovací brzdy, FR 2215 MA Sefiízení lanka plynu Olejov filtr, v mûna V mûna palivového filtru Kontrola vzduchového filtru palivového ãerpadla Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách Systém zapalování Pojistky Kontrola bezpeãnostního systému Kontrola vstupu chladícího vzduchu do motoru Kontrola a nastavení tlaku sekacího agregátu na povrch Kontrola paralelity sekacího agregátu Sefiízení rovnobûïnosti sekacího agregátu Servisní poloha sekacího agregátu Kontrola sekacích noïû Odstranûní ãepu Mulching Mazání Kontrola mnoïství motorového oleje V mûna motorového oleje Kontrola mnoïství pfievodového oleje Mazání napínací kladky fiemene Obecné mazání Náprava závad Skladování Zimní uskladnûní Kryt Servis TECHNICKÉ ÚDAJE ES Prohlá ení o shodû Czech

3 VáÏen zákazníku, ÚVOD Dûkujeme, Ïe jste zvolil sekaãku Jonsered Frontrider. Stroje Jonsered Frontrider jsou stavûny podle unikátního konceptu s ãelnû montovan m sekacím agregátem a patentovan m fiízením zadních kol. Stroje FrontRider jsou konstruovány pro dosaïení nejvy í efektivity i pfii pouïívání na mal ch a tûsn ch plochách. K v konnosti stroje pfiispívá také soustfiedûné umístûní ovládacích prvkû a hydrostatick pfievod, ovládan pedály. Doufáme, Ïe tento návod k obsluze vám bude uïiteãn m dokumentem. Pokud budete postupovat dle jeho obsahu (pfii pouïívání, servisu, údrïbû atd.), podafií se Vám podstatnû prodlouïit Ïivotnost stroje a také obdrïet slu nou cenu pfii dal ím prodeji. Proto také pfii dal ím prodeji stroje Frontrider pfiedejte návod k obsluze novému majiteli. Poslední kapitolu v návodu k obsluze tvofií Servisní deník. Dbejte, aby zde byly dokumentovány ve keré servisní zásahy a opravy stroje. Peãlivû veden deník sníïí servisní náklady na pravidelnou sezónní údrïbu a ovlivní cenu stroje pfii dal ím prodeji. KdyÏ donesete stroj Frontrider do dílny kvûli servisu, doneste také návod k obsluze. Jízda a pfieprava po vefiejn ch cestách Pfied zahájením jízdy nebo pfiepravy po vefiejn ch cestách zkontrolujte platné dopravní pfiedpisy. Pfii eventuální pfiepravû na jiném vozidle pouïívejte vïdy schválené upínací zafiízení a ujistûte se, zda je stroj fiádnû zaji tûn. Odtahování KdyÏ je stroj vybaven hydraulickou pfievodovkou, smí b t vleãen pouze na krátké vzdálenosti a pomalou rychlostí, jinak by mohlo dojít k po kození pfievodovky. Pfii taïení musí b t pfievodovka vysunuta ze zábûru viz pokyny v ãásti Ovládání spojky. PouÏití Tento rider je urãen k seãení trávy na voln ch a rovn ch povr ích. Navíc je k dispozici fiada pfiíslu enství doporuãen ch v robcem, která roz ifiují oblast pouïití. Dal í informace o dostupném pfiíslu enství získáte u svého prodejce. Stroj smí b t pouïíván pouze s vybavením doporuãen m v robcem. V echny jiné typy pouïití jsou chybné. Striktní dodrïování v robcem stanoven ch podmínek pro provoz, servis a údrïbu je rovnûï zahrnuto pod pojmem doporuãené pouïití. DÒLEÎITÉ INFORMACE Záruka na pfievodovku platí pouze tehdy, pokud byla zkontrolována a sefiízena synchronizace pfiedních a zadních kol podle servisního plánu. Pokud by nebyla provedena synchronizace, do lo by k po kození systému. Obsluha, servis a opravy stroje mohou b t provádûny pouze osobami obeznámen mi se speciálními vlastnostmi stroje a pfiíslu n mi bezpeãn mi postupy. Preventivní opatfiení proti úrazûm, ve keré platné bezpeãnostní pfiedpisy, vãetnû pfiedpisû o pouïívání lékû, a také platné dopravní pfiedpisy musí b t vïdy respektovány. Jakékoliv svévolné úpravy stroje zbavují v robce zodpovûdnosti v pfiípadû po kození stroje nebo zranûní osob. Kvalitní servis V robky spoleãnosti Jonsereds se prodávají po celém svûtû a jako zákazníci spoleãnosti máte zaji tûnu tu nejlep í podporu a servis. Tento zpûsob jsme zvolili právû proto, abychom na emu zákazníkovi zaruãili nejlep í podporu a servis. Tento stroj je napfiíklad pfied pfiedáním prohlédnut a sefiízen prodejcem. Podívejte se na certifikát v Servisním deníku v této pfiíruãce. Pokud potfiebujete náhradní díly nebo podporu t kající se servisních opatfiení, záruãních podmínek atd., obraète se na: Tento návod k obsluze patfií ke stroji s v robním ãíslem: Motor Pfievodovka Na typovém títku stroje naleznete následující informace: Typové oznaãení stroje. Typové ãíslo v robce. V robní ãíslo stroje. Pfii objednávání náhradních dílû uveìte typové oznaãení a v robní ãíslo stroje. Czech 3

4 Servisní deník Servis v souvislosti s dodávkou 1 Nabíjejte baterii po dobu 4 hodin max. proudem 3 A. 2 Namontujte volant, sedadlo a v urãit ch pfiípadech ostatní díly. 3 Zkontrolujte a sefiiìte tlak vzduchu v pneumatikách (60 kpa, 0,6 baru, 9 PSI). 4 Sefiiìte sekací agregát: Sefiiìte zvedací pruïiny (hmotnost sekacího agregátu bude 12-15kg / lb). Sefiiìte sekací agregát tak, aby zadní spodní okraj byl o 2-4 mm / 1/8 v e neï pfiední okraj. Nastavte v ku seãení Ïacího ústrojí tak, aby spojovací tyã byla nataïena na nejniï í v ku seãení. 5 Kontrola mnoïství oleje v motoru. 12 Informujte zákazníka o: Potfiebnosti a pfiednostech dodrïování servisního schématu. Záruka na pfievodovku platí pouze tehdy, pokud byla zkontrolována a sefiízena synchronizace pfiedních a zadních kol podle servisního plánu. Pokud by nebyla provedena synchronizace, do lo by k po kození systému. (pouze pro stroje 4x4) Servisu a vlivu tohoto deníku na cenu stroje pfii dal ím prodeji. Oblasti pouïívání sekacího agregátu Mulching. VyplÀte osvûdãení o prodeji atd. Servis pfied dodáním proveden. Nezji tûny Ïádné závady. Ovûfieno: 6 Zkontrolujte, zda je olej v nádrïi pro pfievodovkov olej. 7 Zapojte baterii. 8 Natankujte palivem a nastartujte motor. Datum, stav tachometru, razítko, podpis 9 Zkontrolujte, zda se stroj s rychlostní pákou v neutrální poloze nerozjede. 10 Zkontrolujte: Jízdu vpfied. Jízdu vzad. Uvedení noïû v ãinnost. Bezpeãnostní vypínaã v sedadle. Po prvních 8 hodinách 1 VymûÀte olej v motoru 2 VymûÀte olej v pfievodovce. (pouze pro stroje 4x4) Bezpeãnostní vypínaã zvedací páky. Bezpeãnostní spínaã neutrální polohy pedálû variátoru/neutrálu. 11 Zkontrolujte rychlost motoru. Viz ãást Technické údaje. Informace naleznete v dílenské pfiíruãce. 4 Czech

5 VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly Zapalování Uvedené symboly naleznete na stroji a v návodu. V STRAHA Nepozorné nebo nesprávné pouïití mûïe vést k váïnému nebo smrtelnému zranûní uïivatele nebo nûkoho jiného. NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VÏdy pouïívejte: Schválenou ochranu sluchu Tento v robek vyhovuje platn m pfiedpisûm CE. Hydrostaticky ovládané vypnutí zábûru kol Varování: rotující ãásti. UdrÏujte ruce a nohy mimo dosah. Spojka zapnuta Spojka vypnuta Parkovací brzda Zpût Brzda Neutrál Rychl Spojka Pomalu Zastavte motor. Emise hluku do okolí dle direktivy Evropského spoleãenství. Emise stroje je udána v kapitole Technické údaje a na nálepce. Baterie Otáãivé ãepele Za chodu motoru udrïujte nohy a ruce v dostateãné vzdálenosti od spodní ãásti sekaãky Sytiã. Na svahu nikdy nejezdûte po vrstevnici Palivo Hladina oleje Nikdy nepracujte se sekaãkou pokud se v blízkosti vyskytují nepovolané osoby, zvlá tû dûti nebo domácí zvífiata V ka seãení Na stroj ani zafiízení zásadnû neberte pasaïéry. Zpût Vpfied PojíÏdûjte velmipomalu, pokud není pfiipojen Ïádn sekací agregát Czech 5

6 VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Îací ústrojí musí b t pfii plné rychlosti nasazeno. Instrukce pro startování Zkontrolujte hladinu oleje v motoru Zkontrolujte hladinu oleje hydrostatu Zvednûte sekací agregát Aktivujte a zajistûte parkovací brzdu. Pfii studeném motoru pouïijte sytiã Pfied jízdou uvolnûte parkovací brzdu Pfied opravou nebo údrïbou stroje vypnûte motor a odpojte kabel zapalování 6 Czech

7 BEZPECNOSTNÍ P EDPISY Bezpeãnostní pokyny Tyto pokyny zaji Èují va i bezpeãnost. Peãlivû si je prostudujte. Pojistûte svûj Rider Zkontrolujte rozsah pojistného krytí pro svûj nov Rider. ObraÈte se na svou poji Èovnu. Va e pojistka by mûla plnû pokr vat: tfietí strana, poïár, po kození, krádeï a odpovûdnost Pfied ãi tûním vyhazovacího Ïlabu stroj vypnûte a zajistûte pfied nechtûn m zapnutím. Dávejte pozor na v hoz a na nikoho jím nemifite. Pfied ãi tûním sekací jednotky stroj vypnûte a zajistûte pfied nechtûn m zapnutím. Uvûdomte si, Ïe za ohroïení zdraví a za nehody je zodpovûdn fiidiã. Zásadnû neberte pasaïéry. Stroj je urãen pouze pro pouïívání jednou osobou. BûÏné pouïívání Pfied nastartováním stroje si pfieãtûte v echny pokyny v tomto návodu k pouïití a na stroji. Ujistûte se, Ïe jim rozumíte a fiiìte se jimi. Pfied a bûhem couvání se dívejte dolû a dozadu. Dávejte neustále pozor na velké i malé pfiekáïky. Pfied zatoãením zpomalte. Pokud nesekáte, zastavte noïe. Pevné pfiedmûty objíïdûjte opatrnû, abyste je nezachytili noïi. Nikdy nepfiejíïdûjte Ïádné pfiedmûty. V STRAHA Tento stroj vytváfií bûhem provozu elektromagnetické pole. Toto pole mûïe za urãit ch okolností naru ovat funkci aktivních ãi pasivních implantovan ch lékafisk ch pfiístrojû. Pro sníïení rizika váïného ãi smrtelného poranûní doporuãujeme osobám s implantovan mi lékafisk mi pfiístroji poradit se pfied pouïitím stroje s lékafiem a s v robcem implantovaného lékafiského pfiístroje. Nauãte se, jak bezpeãnû pouïívat stroj a jeho ovládací prvky a jak rychle zastavit. Také se seznamte s v znamem bezpeãnostních títkû. PouÏívat stroj mohou pouze dospûlé osoby dobfie seznámené s jeho funkcí. Pfii spou tûní motoru, zapínání sekací plo iny a pouïívání stroje se ujistûte, Ïe v dosahu nejsou Ïádné jiné osoby. Zkontrolujte, zda se na trávníku nenacházejí Ïádné kameny, hraãky, dráty ãi jiné pfiedmûty, které by mohly b t zachyceny noïi a vymr tûny ven. V STRAHA Tento stroj mûïe useknout ruce ãi nohy nebo vymr tit rûzné pfiedmûty. NedodrÏení bezpeãnostních pokynû mûïe vést k váïnému zranûní. V STRAHA Vnitfiní prostor tlumiãe v fuku obsahuje chemikálie, které mohou zpûsobit rakovinu. V pfiípadû po kození tlumiãe v fuku se vyvarujte se kontaktu s tûmito ãástmi. V STRAHA Motor emituje kysliãník uhelnat, coï je bezbarv, jedovat plyn. NepouÏívejte stroj v uzavfien ch prostorách. Stroj pouïívejte pouze za denního svûtla nebo v dostateãném osvûtlení. UdrÏujte dostateãnou vzdálenost od dûr a jin ch nepravidelností povrchu. Dávejte pozor na ostatní moïná nebezpeãí. Nikdy nepouïívejte stroj pfii únavû nebo pod vlivem alkoholu ãi jin ch drog a lékû, které mohou ovlivnit vá zrak, úsudek ãi pohybovou koordinaci. Pfii práci v blízkosti silnice nebo pfii jejím pfiejíïdûní dejte pozor na silniãní provoz. Stroj nikdy nenechávejte bez dozoru s bûïícím motorem. Pfied opu tûním stroje vypnûte noïe, zatáhnûte parkovací brzdu, zastavte motor a vyjmûte klíã ze zapalování. Czech 7

8 BEZPECNOSTNÍ P EDPISY Dûtem a osobám, které nejsou seznámeny s pouïíváním stroje, nedovolte jeho pouïití ani opravy. Vûk uïivatele stroje mûïe b t omezen místnû platn mi zákony a pfiedpisy. Postupujte následovnû OdstraÀte pfiekáïky, jako jsou kameny, vûtve stromû atd. Sekejte nahoru a dolû, nikoli po vrstevnici. V STRAHA Pfii kaïdém pouïití stroje je nutné pouïívat schválené osobní ochranné pomûcky. Osobní ochranné pomûcky nemohou vylouãit nebezpeãí úrazu, ale sníïí míru poranûní v pfiípadû, Ïe dojde k nehodû. PoÏádejte svého prodejce o pomoc pfii v bûru správného vybavení. PouÏijte ochranu sluchu, abyste zmen ili riziko po kození sluchu na minimum. Nenoste volné obleãení, které by se mohlo zachytit v pohybliv ch ãástech. Nikdy nepracujte se strojem naboso. VÏdy noste ochrannou obuv, nejlépe s vyztuïenou piãkou. NepouÏívejte stroj v terénu se svahy vût ími neï 10. Buìte zvlá tû opatrní, je-li ke stroji pfiipojeno dodateãné pfiíslu enství, které mûïe ovlivnit stabilitu stroje. Na svahu se nezastavujte a nerozjíïdûjte. Pokud pneumatiky zaãnou prokluzovat, vypnûte noïe a zvolna sjeìte po svahu dolû. Na svahu vïdy fiiìte plynule a zvolna. Vyvarujte se náhl ch zmûn smûru nebo rychlosti. Na svahu se vyhnûte zbyteãnému zatáãení, a pokud je nutné, zatoãte zvolna a plynule dolû, je-li to moïné. Jezdûte zvolna. Volantem ostfie neotáãejte. Dávejte pozor na brázdy, díry a nerovnosti a nepfiejíïdûjte pfies nû. Na nerovném povrchu se stroj pfievrhne snáze. Vysoká tráva mûïe pfiekáïky skr t. Pfii práci se strojem se ujistûte, Ïe máte po ruce lékárniãku první pomoci. Nesekejte v blízkosti obrubníkû, pfiíkopû nebo náspû. Stroj se mûïe náhle pfievrhnout, pokud kolo pfiejede hranu prudkého svahu nebo pokud povolí nezpevnûn okraj. Nesekejte mokrou trávu. Je kluzká a kola by mohla prokluzovat. Jízda ve svazích Pfii jízdû po svahu hrozí zv ené nebezpeãí, Ïe fiidiã ztratí kontrolu nad strojem nebo Ïe dojde k pfievrácení stroje s následkem váïného zranûní nebo smrti. V echny svahy vyïadují zv enou pozornost. Pokud nelze do svahu couvat nebo pokud se na nûm necítíte jistû, nesekejte jej. Nezkou ejte stroj stabilizovat opfiením nohy o zem. Pfii ãi tûní podvozku nesmí b t stroj umístûn blízko nezpevnûného okraje nebo pfiíkopu. Bûhem sekání se drïte dál od kefiû a jin ch objektû. DÒLEÎITÉ INFORMACE Nejezdûte se svahu dolû se zdviïenou jednotkou. 8 Czech

9 BEZPECNOSTNÍ P EDPISY DodrÏujte doporuãení v robce t kající se kolov ch a vyvaïovacích závaïí pro zv ení stability stroje. DÒLEÎITÉ INFORMACE Pfii jízdû na svahu se doporuãuje pouïít závaïí na zadních kolech, která zaji Èují bezpeãnûj í fiízení a lep í ovladatelnost. Pokud si nejste jisti pouïitím závaïí kol, obraète se na svého prodejce. U strojû AWD nelze pouïít závaïí kol. PouÏijte vyvaïovací závaïí. Dûti Pokud nebudete dávat pozor na pfiítomnost dûtí v blízkosti stroje, mûïe dojít k závaïnému zranûní. Dûti jsou ãasto pfiitahovány stroji a sekáním trávy. Nesmíte pfiedpokládat, Ïe dûti zûstanou stát tam, kde jste je vidûli naposledy. Nepou tûjte dûti do prostoru sekání a zajistûte jejich hlídání jinou dospûlou osobou. Mûjte oãi na stopkách a vypnûte stroj, pokud se dûti dostanou na pracovní plochu. Pfied a pfii couvání se dívejte dozadu a dolû, zejména kvûli mal m dûtem. Nikdy nevozte dûti. Mohly by spadnout a váïnû se zranit nebo bránit bezpeãnému provozu stroje. Nikdy nedovolte dûtem stroj fiídit. Buìte zvlá tû obezfietní u rohû, kefiû, stromû nebo jin ch pfiekáïek, bránících dobrému v hledu. Palivo skladujte pouze v nádobách k tomu urãen ch. Pfii spu tûném motoru nikdy neotvírejte víãko palivové nádrïe a nedoplàujte palivovou nádrï. Pfied doplnûním paliva nechejte vychladnou motor. Nekufite. NedoplÀujte palivo v blízkosti jisker nebo otevfieného ohnû. S oleji, olejov mi filtry, palivem a baterii zacházejte opatrnû a v souladu s doporuãeními k ochranû Ïivotního prostfiedí. DodrÏujte místní pfiedpisy pro recyklaci. Elektrické v boje mohou zpûsobit zranûní. Nedot kejte se Ïádn ch kabelû, kdyï je motor v provozu. Nezkou ejte zapalování pomocí prstû. V STRAHA Motor a v fukov systém jsou pfii provozu velmi horké. Pfii dotyku hrozí nebezpeãí popálenin. Bûhem sekání se drïte dál od kefiû a jin ch materiálû, aby nedo lo k efektu ohfiátí. Pokud se v palivovém systému objeví netûsnosti, motor nesmí b t spu tûn aï do odstranûní závady. Stroj a palivo skladujte takov m zpûsobem, aby se vylouãilo riziko vzniklé únikem paliva nebo jeho par. Pfied kaïd m pouïitím stroje zkontrolujte stav paliva a ponechte dostatek prostoru pro zvût ení objemu paliva vlivem tepla motoru nebo slunce, jinak by mohlo dojít k úniku paliva z nádrïe. NádrÏe nepfieplàujte. Pokud pfii plnûní stroj postfiíkáte palivem, otfiete jej a vyãkejte se spu tûním motoru, dokud se ve keré palivo neodpafií. Pokud si postfiíkáte odûv, pfievleãte se. Pfied prací v motorovém prostoru nechte stroj vychladnout. Pfii údrïbû akumulátoru zachovávejte opatrnost. V akumulátoru se vytváfiejí v bu né plyny. ÚdrÏbu akumulátoru neprovádûjte v blízkosti otevfieného ohnû nebo zdroje jisker a pfii práci nekufite. Baterie by mohla vybuchnout a zpûsobit váïná zranûní. ÚdrÏba Zastavte motor. Pfied zahájením sefiizování nebo údrïby zajistûte motor pfied nechtûn m zapnutím, nejlépe odpojením zapalovacího kabelu od svíãky nebo vyjmutím klíãe ze zapalování. NenaplÀujte palivové nádrïe v uzavfieném prostoru. Benzín a jeho v pary jsou jedovaté a vysoce hofilavé. Pfii práci s benzínem buìte zvlá tû pozorní, neboè neopatrnost mûïe vést ke zranûní nebo poïáru. Zkontrolujte, zda jsou v echny rouby a matice správnû dotaïeny a zda je stroj v dobrém technickém stavu. Nikdy neupravujte bezpeãnostní prvky. Pravidelnû kontrolujte jejich správnou funkci. Stroj nesmí b t pouïíván s vadn mi nebo odstranûn mi ochrann mi plechy, kryty, bezpeãnostními spínaãi a dal ími ochrann mi prvky. Dejte si pozor na nebezpeãí úrazu pohybliv mi nebo tepl mi ãástmi, jestliïe nastartujete motor s otevfienou kapotou motoru nebo odstranûn mi ochrann mi kryty. NemûÀte nastavení omezovaãû. Pokud motor pobûïí v pfiíli vysok ch otáãkách, riskujete po kození souãástí stroje. Nejvy í povolené otáãky motoru naleznete v kapitole Technické údaje. Czech 9

10 BEZPECNOSTNÍ P EDPISY Stroj nepouïívejte v uzavfien ch prostorách nebo v prostorách bez odpovídajícího vûtrání. V fukové plyny obsahují oxid uhelnat, coï je bezbarv, jedovat a velmi nebezpeãn plyn. Pokud narazíte do nûjaké pfiekáïky nebo pokud ji pfiejedete, zastavte a zkontrolujte, zda není vybavení po kozeno. V pfiípadû nutnosti pfied dal í prací opravte. Stroj nesefiizujte a neopravujte s bûïícím motorem. Stroj je testován a schválen pouze s vybavením dodan m nebo doporuãen m v robcem. âepele jsou ostré a mohou zpûsobit pofiezání. Pfii práci s ãepelemi je zabalte nebo pouïívejte ochranné rukavice. Pravidelnû kontrolujte funkci parkovací brzdy. Podle potfieby ji sefiiìte nebo opravte. Odstranûním trávy, listí a neãistot, které se mohly usadit uvnitfi stroje, mûïete sníïit riziko poïáru. Pfied uskladnûním nechte stroj vychladnout. Pfieprava DÒLEÎITÉ INFORMACE Parkovací brzda není dostaãující k zaji tûní stroje bûhem pfiepravy. Ujistûte se, Ïe je stroj dobfie upevnûn k pfieváïejícímu vozidlu. Stroj je tûïk a mûïe pfii manipulaci zpûsobit tûïká zranûní. Dbejte zv ené opatrnosti pfii nakládání stroje na vozidlo nebo vlek. K pfiepravû stroje pouïijte schválen pfiívûs. Chcete-li zajistit stroj na pfiívûsu, pouïijte dva schválené upínací pásy a ãtyfii klínovité zaráïky kol. Zatáhnûte ruãní brzdu a utáhnûte upínací pásy kolem stabilních ãástí stroje, napfi. rámu nebo zadní ãásti. Zajistûte stroj nataïením pásû k zadní a pfiední stranû pfiívûsu. Umístûte zaráïky kol pfied a za zadní kola. V pfiípadû pfiepravy nebo jízdy stroje po vefiejné komunikaci dodrïujte pfiíslu né zákony a pfiedpisy. 10 Czech

11 CO JE CO? Umístûní ovládacích prvkû 1 Ovládání plynu/sytiãe 2 Zámek zapalování 3 Páka nastavení v ky seãení 4 Zdvihací páka sekací jednotky 5 Pedál ovládání rychlosti jízdy vzad 6 Pedál ovládání rychlosti jízdy vpfied 7 Parkovací brzda 8 Pojistka parkovací brzdy 9 títek s v robním ãíslem 10 Nastavení sedadla. 11 Páka pro vypojení pohonu pfiední nápravy, FR2215MA Víãko palivové nádrïe 13 Hlavní zámek 14 Baterie 15 Páka pro vypojení pohonu zadní nápravy Czech 11

12 SEZNÁMENÍ SE STROJEM Popis stroje Gratulujeme vám k zakoupení vysoce kvalitního v robku, kter vám bude slouïit mnoho let. V tomto návodu k obsluze jsou popsány ãtyfii modely vybavené motory spoleãnosti Briggs & Stratton. Pfienos v konu z motoru se provádí prostfiednictvím hydrostatické pfievodovky, která umoïàuje promûnlivou zmûnu otáãek pomocí pedálû. FR 2215 MA 44 je vybaven pohonem v ech kol. Sekací jednotka FR 2213RA má sekací jednotku se zadním v hozem, tzn. posekané kousky jsou vyhazovány za sekací jednotku. FR 2213 MA, FR 2215 MA a FR 2215 MA 44 jsou vybaveny Ïacím ústrojím Combi-unit. Parkovací brzda Parkovací brzda se ovládá následovnû: Ústrojí Combi, vybavené ucpávkou Mulching, jemnû rozseká ústfiiïky trávy na hnojivo. Bez ucpávky Mulching pracuje ústrojí stejnû jako ústrojí se zadním v hozem. Zdvihací páka sekací jednotky Pákou se ovládá poloha sekacího agregátu pfii sekání nebo pfii pfiepravû stroje. 1 Se lápnûte pedál parkovací brzdy. 2 Stisknûte pojistné tlaãítko na sloupku fiízení. 3 PodrÏte tlaãítko stisknuté a uvolnûte pedál parkovací brzdy. Pojistn uzávûr brzdy se automaticky vypne, jakmile se pedál brzdy opût se lápne. Je-li páka posunuta dozadu, jednotka se zvedne a noïe se automaticky pfiestanou otáãet (pfiepravní poloha). Páãka plynu a sytiãe Plynovou pákou se regulují otáãky motoru a tím i rychlost otáãek noïû. Páãka se pouïívá rovnûï k aktivaci sytiãe. Je-li sytiã aktivován, vytváfií bohat í smûs paliva a vzduchu a usnadàuje startování studeného motoru. Po stisknutí pojistného tlaãítka lze páku posunout dopfiedu a spustit jednotku; noïe se automaticky zaãnou otáãet (sekací poloha). Pedál ovládání rychlosti Rychlost stroje je ovládána plynule dvûma pedály. Pfii jízdû vpfied pedálem (1) a pfii zpáteãní jízdû pedálem (2). Páãku lze rovnûï pouïít pro doãasnou regulaci v ky sekání, napfi. pfii nerovnosti na povrchu. Páka nastavení v ky seãení Pomocí páky lze nastavit 7 rûzn ch v ek sekání. Jednotka Combi mm V STRAHA VÏdy se ujistûte, Ïe pohybu pedálû nebrání Ïádné pfiekáïky. V takovém pfiípadû hrozí ztráta kontroly nad strojem. 12 Czech

13 SEZNÁMENÍ SE STROJEM Sedadlo Kloubové upevnûní sedadla umoïàuje sklopení smûrem dopfiedu. Polohu sedadla lze sefiídit i v podélném smûru. Uvolnûte kohoutky pod sedadlem a posuàte jej dopfiedu nebo dozadu do poïadované polohy. Páka uvolnûní kol ze zábûru FR 2213 RA, FR 2213 MA, FR 2215 MA Pfii pfiepravû stroje s vypnut m motorem je zapotfiebí uvolnit kola ze zábûru povytaïením páky volnobûhu kol. Zatáhnûte ovládací prvky do koncov ch poloh, nepouïívejte stfiední polohu. Plnûní paliva K provozu motoru pouïívejte minimálnû 85oktanov bezolovnat benzín (bez pfiímûsi oleje). V hodné je pouïívat prostfiedí pfiizpûsoben alkylátov benzín. NepouÏívejte benzín s obsahem metanolu. NenaplÀujte celou nádrï, nechte alespoà 2,5 cm (1 ) prostoru na expanzi. Vytáhnûte ovládání, aby se vypojil pohonn systém. Zatlaãte ovládání, aby se zapojil pohonn systém. Páka uvolnûní kol ze zábûru FR 2215MA 44 FR 2215 MA 44 je vybaven jedním ovladaãem pfiední osy a jedním ovladaãem zadní osy. Pokud byste zkusili popojíïdût se strojem, kdyï budou ovládací prvky spojky vytaïené ven, stroj se nepohne. KdyÏ je jeden z ovládacích prvkû vytaïen ven, pohon na ose je odpojen. V STRAHA Benzín je velmi hofilavá kapalina. Zachovávejte opatrnost a nikdy netankujte v uzavfien ch prostorách (viz bezpeãnostní pfiedpisy). UPOZORNùNÍ Stroj vïdy fiiìte s obûma ovládacími prvky spojky ve stisknutém stavu. Pedál spojky, zadní osa UPOZORNùNÍ NepouÏívejte palivovou nádrï jako opûrnou plochu. - Ovládání vytaïeno, pohonn systém odpojen. - Ovládání stlaãeno, pohonn systém zapojen. Pedál spojky, pfiední osa - Zadní ovládací prvek (vytaïen ven), hnací systém odpojen. - Pfiední ovládací prvek (zatlaãen dovnitfi), hnací systém v zábûru Czech 13

14 Jízda Opatfiení pfied startováním DÒLEÎITÉ INFORMACE MfiíÏka u pfiívodu vzduchu na krytu motoru za sedadlem fiidiãe nesmí b t blokována napfi. odûvem, listím, trávou nebo neãistotou. Chlazení motoru se zhor uje. Nebezpeãí váïného po kození motoru. Uvolnûte pedál brzdy zatím co je pojistn knoflík stisknut. Pojistn uzávûr brzdy se automaticky vypne, jakmile se pedál brzdy opût se lápne. 4 Pfii studeném motoru: PosuÀte plyn do polohy 3 (sytiã). V této poloze je do motoru pfiivádûna bohat í pohonná smûs a startování je tak snaz í. NeÏ zaãnete, pfieãtûte si bezpeãnostní pokyny a informace o umístûní a funkci ovládacích prvkû. Pfied spu tûním proveìte denní údrïbu podle údajû v Plánu údrïby. Nastavte sedadlo do vhodné polohy. 5 Pfii zahfiátém motoru: PosuÀte plyn mezi polohy 1 a Nastartujte motor 1 Zkontrolujte, zda je stlaãeno ovládání spojky. FR 2215 MA 44 je vybaven jedním ovladaãem pfiední osy a jedním ovladaãem zadní osy. 6 Klíãek zapalování otoãte do polohy start. 2 Zvednûte sekací jednotku zataïením za páku dozadu do zaji tûné polohy. DÒLEÎITÉ INFORMACE Nestartujte déle neï pfiibliïnû 5 vtefiin. JestliÏe motor nenaskoãí, poãkejte 10 vtefiin a start znovu opakujte. 3 Zatáhnûte parkovací brzdu. Postupujte takto: 7 Jakmile motor naskoãí, okamïitû vraète klíãek do neutrální polohy. Se lápnûte pedál brzdy. Stisknûte pojistné tlaãítko na sloupku fiízení. 14 Czech

15 Jízda Pfied pln m zatíïením motoru ponechte motor pracovat 3-5 minut na prûmûrn poãet otáãek. Pfii sekání pouïívejte 3/4 aï pln plyn. V STRAHA Nikdy neponechávejte motor v chodu v uzavfien ch nebo patnû odvûtrávan ch prostorách. V fukové plyny obsahují jedovat oxid uhelnat. Startování motoru se slab m akumulátorem Odpojte kabely v opaãném pofiadí Nejprve se odpojí âern kabel od rámu a poté od plnû nabitého akumulátoru. Nakonec se odpojí âerven kabel od obou baterií. Jízda s Riderem 1 Uvolnûte parkovací brzdu tak, Ïe nejprve se lápnete pedál parkovací brzdy a poté jej uvolníte. V STRAHA Z olovûn ch kyselinov ch akumulátorû se uvolàují v bu né plyny. ChraÀte baterie pfied jiskrami, otevfien m plamenem a koufiem. V blízkosti baterií vïdy noste ochranné br le. Je-li akumulátor pfiíli slab na start motoru, mûl by se dobít. Pokud se pro nouzové startování pouïívají pomocné startovací kabely, dodrïujte následující postup: 2 Opatrnû se lapujte pedál ovládání rychlosti, aï stroj dosáhne vhodnou rychlost. Pfii jízdû vpfied pedálem (1) a pfii zpáteãní jízdû pedálem (2). DÒLEÎITÉ INFORMACE Tento Rider je vybaven 12-ti voltov m systémem se záporn m uzemnûním. Druhé vozidlo musí b t také vybaveno 12-ti voltov m systémem se záporn m uzemnûním. Baterii v Rideru nepouïívejte ke startování jin ch vozidel. 3 Nastavte vhodnou v ku sekání (1-9) pomocí páky. Zapojení pomocn ch startovacích kabelû Je dûleïité, aby tlak vzduchu byl v obou pfiedních kolech stejn (60 kpa / 0,6 bar / 8,5 PSI), aby byla zaji tûna rovnomûrná v ka seãení. 4 Stisknûte pojistné tlaãítko na zvedací páce a spusète sekací jednotku dolû. Oba konce ãerveného kabelu pfiipojte ke KLADNÉ (+) svorce obou baterií, pfiiãemï dbejte, abyste nedo lo ke zkratu na kostru. Jeden konec ãerného vodiãe pfiipojte k ZÁPORNÉ (-) svorce plnû nabité baterie. Druh konec ãerného kabelu pfiipojte k dobrému UZEMNùNÍ RÁMU, daleko od palivové nádrïe a baterie. DÒLEÎITÉ INFORMACE Îivotnost pohonn ch fiemenû se v raznû prodlouïí, jestliïe motor jde na nízké otáãky, kdyï se zapnou noïe. Nastavte proto pln plyn aï po sklopení sekacího zafiízení do sekací polohy. Czech 15

16 Jízda Rady pro sekání trávy Zastavte motor JestliÏe byl motor velmi namáhán, nechte jej bûïet nûkolik minut na volnobûh, aby se zv ená teplota motoru sníïila na normální pracovní teplotu. 1 Zvednûte sekací jednotku zataïením za páku dozadu do zaji tûné polohy. Prohlédnûte si terén a oznaãte kameny a jiné pevné pfiedmûty, aby nedo lo ke sráïce. Zaãnûte s vysokou v kou sekání a poté sniïte na poïadovanou v ku. Nejlep ího posekání dosáhnete pfii maximálních povolen ch otáãkách motoru viz technické údaje (noïe se otáãí rychle) a pfii nízké rychlosti (Rider se pohybuje pomalu). JestliÏe tráva není pfiíli vysoká a hustá, je moïné zv it rychlost jízdy aniï by do lo ke znatelnému zhor ení v sledku sekání. Trávník vypadá nejlépe, je-li sekán ãasto. âím je rovnomûrnûj í pohyb po trávníku, tím je tráva lépe rozmístûna po povrchu. Celková spotfieba ãasu není vy í, protoïe je moïné zvolit vy í rychlost jízdy bez ovlivnûní kvality sekání. 2 Uberte plyn a otoãte klíãem zapalování do polohy 'STOP'. STOP START Nesekejte mokré trávníky. V sledek je hor í, jelikoï kola sekaãky se bofií do mokré pûdy. Po kaïdém pouïití opláchnûte sekací agregát zespodu vodou. Sekací jednotka by potom mûla b t uvedena do provozní polohy. Pokud se pouïívá funkce Mulching, je obzvlá tû dûleïité, aby interval sekání nebyl pfiíli dlouh. 3 Pokud Rider stojí, stisknûte parkovací brzdu a stisknûte pojistné tlaãítko. V STRAHA OdstraÀte z terénu kameny a jiné cizí pfiedmûty, aby nedo lo k jejich odmr Èování sekacími noïi. V STRAHA NepouÏívejte stroj v terénu se svahy vût ími neï 10. Na svahu jezdûte vzhûru nebo dolû, nikdy ne po vrstevnici. Vyvarujte se náhl ch zmûn smûru. 16 Czech

17 Plán údrïby ÚdrÏba Následující schéma je pfiehledem úkonû pro údrïbu sekaãky. Práce, které nejsou uvedeny v tomto seznamu, nechte provádût autorizovanou servisní dílnou. ÚdrÏba 1) První v mûna po 8 hodinách. Pfii jízdû s velk m zatíïením nebo pfii vysok ch teplotách okolního prostfiedí vymûàte po kaïd ch 25 hodinách provozu. 2) Filtr ãistûte a vymûàujte ãastûji pfii práci v pra ném prostfiedí. 3) Pfii kaïdodenním pouïívání stroje provádûjte mazání dvakrát t dnû. 4) Provádûno autorizovanou servisní dílnou. 5 První v mûna po 8 hodinách. = Popsáno v této pfiíruãce pro obsluhu O = Není popsáno v této pfiíruãce pro obsluhu BûÏná denní údrïba pfied spu tûním Nejménû jednou roãnû âi tûní Zkontrolujte hladinu oleje v motoru Kontrola otvoru pro nasávání chladicího vzduchu Kontrola vzduchového filtru palivového ãerpadla Kontrola lanek fiízení Kontrola brzd Kontrola akumulátoru Kontrola bezpeãnostního systému Kontrola matic a roubû O Kontrola úniku paliva nebo oleje. O Vyãi tûní prostoru tlumiãe O Zkontrolujte palivovou hadici. V pfiípadû potfieby ji vymûàte. 4) O Kontrola tlumiãe v fuku V mûna oleje v motoru 1) V mûna pfiedfiltru vzduchového filtru 2) Kontrola Ïacího ústrojí Kontrola tlaku v pneumatikách, 60 kpa/8.5 PSI. Promazání napínací kladky fiemene 3) Promazání kloubû a hfiídelí 3) Kontrola klínov ch fiemenû O Kontrola Ïeber chlazení pfievodovky O Kontrola hladiny oleje pfievodovky Kontrola/sefiízení parkovací brzdy Kontrola a sefiízení plynového lanka Vyãi tûní chladicích Ïeber motoru a pfievodovky 2,4) O V mûna pfiedfiltru a papírového filtru vzduchového filtru 2) V mûna palivového filtru VymûÀte svíãku zapalování. VymûÀte olej v pfievodovce 4,5, FR2215MA 4x4 Zkontrolujte synchronizaci pfiedních a zadních koleãek 4, FR 2215MA 4x4 O O Interval údrïby v poãtu hodin O V STRAHA Na motoru nebo sekacím agregátu se nesmí provádût Ïádn servisní úkon pokud není: Vypnut motor. Vyjmut startovací klíãek. Zapalovací kabel byl odpojen od svíãky. Zaji tûna parkovací brzda. Vypnut sekací agregát. Czech 17

18 ÚdrÏba âi tûní Stroj ãistûte ihned po kaïdém pouïití. Tráva se odstraàuje mnohem snáz pfiedtím, neï pfiischne. Prav blatník Sundejte hlaviãku (1), rouby (2 a 3) a odstraàte blatník. Mastné neãistoty nutno odstranit za studena pomocí odma Èovaãe. Nastfiíkejte tenkou vrstvu. Opláchnûte vodou s normálním tlakem. Trysky nesmûrujte proti elektrick m komponentûm nebo loïiskûm. Nenamáãejte hork povrch, napfiíklad motor a v fukov systém. Po vyãi tûní se doporuãuje nastartovat motor a krátce sekaãkou popojet a zbavit se tak ve keré zb vající vody. Dle potfieby stroj po vyãi tûní promaïte. Byla-li loïiska vystavena odma Èovaãi nebo vodní trysce, proveìte jejich dodateãné promazání. UPOZORNùNÍ NepouÏívejte vysokotlakou myãku ani parní ãistiã. Lev blatník OdstraÀte rouby upevàující blatník (2) a odklopte jej. Tlumiã v fuku Pravidelnû kontrolujte, zda je tlumiã kompletní a zda je správnû upevnûn. Existuje váïné riziko proniknutí vody do loïisek a elektrick ch spojû. Následkem toho mûïe dojít ke korozi a tím i provozním problémûm. âistící pfiísady obecnû zhor ují stupeà po kození. DemontáÏ krytû stroje Kryt motoru Motor je pfiístupn pro údrïbu po sejmutí krytu motoru. Sklopte sedadlo dopfiedu, povolte rychlouzávûr pod sedadlem a vyklopte kryt dozadu. Zmûny teploty a vibrace mohou mít za následek sníïení utahovacího momentu roubû. rouby je pfii provádûní servisních prací nutno kontrolovat, aby bylo zaji tûno jejich správné utaïení. Utahovací moment by mûl b t okolo 10 Nm. Nikdy nepouïívejte stroj, kter má po kozen tlumiã v fuku. Pfiední kryt Uvolnûte rychlozámky a odstraàte kryt. V STRAHA Bûhem práce se strojem se tlumiã v fuku zahfiívá na vysokou teplotu a zûstává hork i krátce po vypnutí stroje. Nedot kejte se tlumiãe v fuku, dokud nevychladne Nedot kejte se horkého povrchu tlumiãe v fuku, válce atp. Kontakt s takov m povrchem mûïe zpûsobit popáleniny. NezapomeÀte, Ïe hrozí nebezpeãí poïáru. 18 Czech

19 ÚdrÏba Kontrola a sefiízení lankov ch tahû ízení je ovládáno lankov mi tahy. Pfii pouïívání stroje mûïe ãasem dojít k jejich povolení a tím zhor ení ovládací schopnosti pfii fiízení stroje. Kontrola a sefiízení fiízení se provádí následovnû: OdstraÀte desku rámu povolením roubû (2) a zvednutím desky rámu za zadní hranu. Nastavení parkovací brzdy, FR 2213 RA, FR 2213 MA, FR 2215 MA Zkontrolujte, zda je brzda správnû sefiízena tak, Ïe postavíte stroj na mírn svah s vypojenou spojkou a aktivovanou brzdou. KdyÏ stroj nezûstane stát na místû, brzdu je nutno následujícím zpûsobem sefiídit. Zkontrolujte napûtí fiídicích lanek tak, Ïe je stisknete k sobû podle ipek na obrázku. Mûlo by b t moïné je stlaãit bez pouïití vût í síly tak, Ïe se vzdálenost mezi nimi sníïí na polovinu. 1 Uvolnûte pojistné matice (1). 2 Napnûte lanko pomocí sefiizovacího roubu (2), aby vûle v lanku zmizela. 3 Utáhnûte pojistné matice (1) 4 Brzdu je potfieba zkontrolovat po kaïdém sefiízení V STRAHA V sledkem patnû sefiízené brzdy mûïe b t sníïená brzdná schopnost. Nastavení parkovací brzdy, FR 2215 MA 44 4 V pfiípadû potfieby lanka napnûte pomocí sefiizovacích matic na obou stranách objímky fiízení. Lanka nepfiepínejte; je moïno je natahovat jen smûrem k manïetû fiízení. Zkontrolujte, zda je parkovací brzda správnû sefiízena; postavte stroj na svah s uvolnûnou pfiední a zadní osou. Aktivujte a zajistûte parkovací brzdu. KdyÏ stroj nezûstane stát na místû, brzdu je nutno následujícím zpûsobem sefiídit. Demontujte lev blatník. Uvolnûte pojistné matice (1). PfiidrÏte lanko napfiíklad nastaviteln m klíãem, aby se nezkroutilo. Pokud by sefiízení bylo provedeno pouze na jedné stranû, mûlo by to vliv na vystfiedûnou polohu fiízení. Zkontrolujte napnutí lanek po dokonãení sefiízení dle popisu pod bodem 2. Napnûte lanko pomocí sefiizovacího roubu (2), aby vûle v lanku zmizela. Utáhnûte pojistné matice (1) Po sefiízení brzdu opût zkontrolujte. Namontujte lev blatník. V STRAHA patnû sefiízená parkovací brzda mûïe mít za následek patnou brzdící schopnost. Czech 19

20 ÚdrÏba Sefiízení lanka plynu Lanovod plynu je tfieba sefiídit v pfiípadû, Ïe motor správnû nereaguje pfii zrychlování, pokud vydává ãern koufi nebo pokud nedosahuje maximálních otáãek. 1 Uvolnûte upínací roub plá tû lanka a uveìte páku sytiãe do maximální polohy. 3 OdstraÀte kryt vzduchového filtru. 4 Vytáhnûte vloïku vzduchového filtru z krytu ventilátoru. 5 Je-li vloïka papírového filtru zanesená neãistotami, vymûàte ji. 2 PosuÀte plá È plynového lanka maximálnû vpravo a utáhnûte upínací roub. DÒLEÎITÉ INFORMACE NepouÏívejte stlaãen vzduch k ãi tûní filtru. Papírov filtr neolejujte. Musí b t vloïen such. 6 Opatrnû vytáhnûte pfiedfiltr z krytu ventilátoru. 3 Zatáhnûte plyn zpût do polohy plného plynu a ovûfite, zda sytiã není nadále otevfien. 7 Pouzdro ventilátoru ãistûte opatrnû tak, aby se do karburátoru nedostaly neãistoty. 8 VloÏte nov pfiedfiltr a vloïku vzduchového filtru do krytu ventilátoru. 9 Vyrovnejte zaráïky na krytu s dráïkami v plá ti a nasaìte kryt vzduchového filtru. Olejov filtr, v mûna Slab v kon motoru nebo nepravideln chod mûïe b t zpûsoben zanesen m filtrem. Z tohoto dûvodu je nutno provádût v mûnu vzduchového filtru provádûná v pravideln ch intervalech (správn interval v mûn viz ÚdrÏba/Plán údrïby). V mûna vzduchového filtru se provede následovnû: 1 Odklopte kryt motoru. 2 Vytáhnûte rukojeè na krytu vzduchového filtru, odháknûte ji a otoãte proti motoru. 10 Vytáhnûte rukojeè. Zajistûte rukojeè v krytu vzduchového filtru a zavfiete kryt tak, Ïe jej zatlaãíte dovnitfi. 20 Czech

Návod k pouïití FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Návod k pouïití FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 OBSAH Obsah OBSAH

Více

Návod k pouïití FR 2113MA 4X4 FR 2116MA 4X4

Návod k pouïití FR 2113MA 4X4 FR 2116MA 4X4 FR 2113MA 44 FR 2116MA 44 Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. OBSAH Obsah OBSAH

Více

OBSAH. Obsah. 2 Czech

OBSAH. Obsah. 2 Czech Návod k pouïití Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech OBSAH

Více

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití Návod k pouïití Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny

Více

Návod k pouïití. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Návod k pouïití. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Návod k pouïití Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm

Více

Návod k pouïití Rider 316T Rider 316T AWD Rider 316Ts AWD Rider 316TXs AWD

Návod k pouïití Rider 316T Rider 316T AWD Rider 316Ts AWD Rider 316TXs AWD Návod k pouïití Rider 316T Rider 316T AWD Rider 316Ts AWD Rider 316Ts AWD NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v

Více

OBSAH. Obsah. 2 Czech

OBSAH. Obsah. 2 Czech Návod k pouïití R 418Ts R 418Ts AWD NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech OBSAH Obsah OBSAH

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Zapalování. Spojka zapnuta. Spojka vypnuta. Parkovací brzda. Spojka

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Zapalování. Spojka zapnuta. Spojka vypnuta. Parkovací brzda. Spojka Návod k pouïití M25-85F M25-85FH NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly

Více

P520 D. Návod k pouïití

P520 D. Návod k pouïití Návod k pouïití P520 D NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech OBSAH Obsah OBSAH Obsah... 2 Servisní

Více

OBSAH. Obsah. 2 Czech

OBSAH. Obsah. 2 Czech Návod k pouïití Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech OBSAH

Více

Rider Pro 15. Návod k obsluze 101 91 34-90. Proãtûte si pozornû návod k obsluze, abyste porozumûli jeho obsahu pfied pouïitím stroje.

Rider Pro 15. Návod k obsluze 101 91 34-90. Proãtûte si pozornû návod k obsluze, abyste porozumûli jeho obsahu pfied pouïitím stroje. Rider Pro 15 Návod k obsluze Proãtûte si pozornû návod k obsluze, abyste porozumûli jeho obsahu pfied pouïitím stroje. 101 91 34-90 OBSAH Návod k obsluze Rider Pro 15 Introdukce... 2 Jízda a pfieprava

Více

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití Návod k pouïití Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny

Více

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm

Více

Návod k pouïití Rider Pro 15 Rider Pro 18

Návod k pouïití Rider Pro 15 Rider Pro 18 Návod k pouïití Rider Pro 15 Rider Pro 18 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina OBSAH Návod

Více

LZ 25. Návod k pouïití. âe tina

LZ 25. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití LZ 25 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina P ÍRUÂKA UÎIVATELE RIDER ADA

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené.

NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Návod k použití MZ25 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech Z důvodu implementace vylepšení se

Více

DEUTSCH. Multiclip 46 SE 46 S 8211-0203-08

DEUTSCH. Multiclip 46 SE 46 S 8211-0203-08 DEUTSCH D Multiclip 46 S 46 SE 8211-0203-08 SVENSKA S A 1. 2. F E E 3. 4. FULL ADD ADD FULL 5. Multiclip 46 SE 6. Briggs & Stratton LS 45 / LS 38 ADD FULL 0,15 l. 7. Briggs & Stratton ES 45 8. Honda ADD

Více

Vysavaã Model ã. MC-E7103/E7101

Vysavaã Model ã. MC-E7103/E7101 Návod k obsluze Spotfiebiã je vybaven pruïn m kabelem, kter musí b t v pfiípadû po kození vymûnûn firmou Panasonic, autorizovan m servisním stfiediskem nebo kvalifikovanou osobou, aby nemohlo dojít k Ïádné

Více

DEUTSCH TORNADO 45 8211-3389-07

DEUTSCH TORNADO 45 8211-3389-07 DEUTSCH D TORNADO 45 8211-3389-07 SVENSKA S 1. 2. 1 2 3 4 3. 4. FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton STOP MAX MIN G MAX MIN B 7. Tecumseh 8. 3 S SVENSKA 9. Briggs & Stratton 3x 3x 10. Tecumseh 3 2

Více

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 Návod k obsluze Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 OBSAH DÛleÏité bezpeãnostní pokyny......................................... 3 A - Popis hlavních dílû pfiístroje...........................

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené.

NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Návod k použití EZ22 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech Z důvodu implementace vylepšení se

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

K960 Ring. Návod k pouïití

K960 Ring. Návod k pouïití Návod k pouïití K960 Ring NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené

Více

324R X-SERIES. Návod k pouïití. Czech

324R X-SERIES. Návod k pouïití. Czech Návod k pouïití 324R X-SERIES NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly

Více

IMPORTANT INSTRUCTIONS MODE D EMPLOI IMPORTANT INSTRUCIONES IMPORTANTES ISTRUZIONI IMPORTANTI

IMPORTANT INSTRUCTIONS MODE D EMPLOI IMPORTANT INSTRUCIONES IMPORTANTES ISTRUZIONI IMPORTANTI ec5/7 19-11-00 10:09 Pagina 1 IMPORTANT INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS MODE D EMPLOI IMPORTANT CONSERVEZ LES PRESENTES INSTRUCTIONS INSTRUCIONES IMPORTANTES GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES ISTRUZIONI

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

FS5000 D FS7000 D. Návod k pouïití

FS5000 D FS7000 D. Návod k pouïití Návod k pouïití FS5000 D FS7000 D NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Návod k pouïívání PROVZDU OVAâ AR19 AR25

Návod k pouïívání PROVZDU OVAâ AR19 AR25 Návod k pouïívání PROVZDU OVAâ AR19 AR25 Prosím pfieãtûte si peãlivû tyto instrukce a pfiesvûdãete se, Ïe jím rozumíte, dfiíve neï pouïijete stroj. OBSAH Návod k používání pro provzdušňovač trávníku AR

Více

Návod k obsluze. Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze. Návod uschovejte pro budoucí potfiebu.

Návod k obsluze. Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze. Návod uschovejte pro budoucí potfiebu. RW13EBBB_CZ 31.3.2005 11:50 Str nka 1 Návod k obsluze Lednička na víno Samsung MODEL RW13EBBB RW13EBSS ČESKY Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze.

Více

232L. Návod k pouïití

232L. Návod k pouïití Návod k pouïití 232L NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly V STRAHA

Více

395XP. Návod k pouïití. Czech

395XP. Návod k pouïití. Czech Návod k pouïití 395XP NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Vysvûtlení symbolû

Více

Návod k pouïití. Czech

Návod k pouïití. Czech Návod k pouïití 55 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Vysvûtlení symbolû

Více

365 372XP. Návod k pouïití. Czech

365 372XP. Návod k pouïití. Czech Návod k pouïití 365 372XP NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Vysvûtlení

Více

Návod k pouïití tel: 326 90 44 57 fax: 326 90 77 30 www.metabo.cz e-mail: LSvec@metabo.cz V pfiípadû opravy popi te, prosím, Vámi ji tûnou závadu.

Návod k pouïití tel: 326 90 44 57 fax: 326 90 77 30 www.metabo.cz e-mail: LSvec@metabo.cz V pfiípadû opravy popi te, prosím, Vámi ji tûnou závadu. 10. P ÍSLU ENSTVÍ lze objednat A odsávací adaptér B upínací zafiízení C prodlouïení stolu, levé D prodlouïení stou, pravé E stojan 11. OPRAVY UpozorÀujeme, Ïe opravy el. náfiadí smí provádût pouze odborná

Více

Návod k pouïití BAS 317

Návod k pouïití BAS 317 Návod k pouïití BAS 317 U2A0366.fm 2 12. Technická data 1. Pfiehled stroje (standardní vybavení) Napûtí V 400 (3-50 Hz) 230 (1-50 Hz) Jmenovit proud A 1,8 4,1 Ji tûní A 10 (B-automat) 10 (B-automat) Druh

Více

DXR270. Návod k pouïití

DXR270. Návod k pouïití Návod k pouïití DXR270 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené

Více

324L X-series 324LD X-series

324L X-series 324LD X-series Návod k pouïití Návod na obsluhu 324L -series 324LD -series NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené.

Více

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453 Návod k pouïití Humidoru ZKes 453 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi tohoto humidoru. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe se snadno obsluhuje, je naprosto spolehliv

Více

Lissima PH 570. Návod k obsluze

Lissima PH 570. Návod k obsluze Lissima PH 570 Návod k obsluze 1. POPIS P ÍSTROJE A. Nástavec na narovnávání vlasû B. Hfiebeny C. Narovnávací hroty systému Ultra-liss D. Tlaãítko na odejmutí nástavce E. Ovládací tlaãítko F. Tlaãítko

Více

Servisní info Pokyny pro montáï

Servisní info Pokyny pro montáï sachs spojky Citroenhzhhh 3.5.2005 9:09 Stránka 1 Servisní info Pokyny pro montáï SPOJKY TLUMIâE Citroen Saxo 1,0 / 1,1 / 1,3 / 1,6 / 1,5 D Model je volitelnû k dostání s pûti napfiíã zabudovan mi ãtyfiválcov

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0 Návod k pouïití Chladniãka pro komerãní pouïití GKv 57.0, 64.0 Struãné informace o pfiístroji Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly. 2 Czech. Urãeno pouze pro nekovové, pruïné fiezné vybavení, tzn. strunovou hlavu s Ïací strunou.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly. 2 Czech. Urãeno pouze pro nekovové, pruïné fiezné vybavení, tzn. strunovou hlavu s Ïací strunou. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly V STRAHA Lesní kfiovinofiez,

Více

Návod k pouïití. Truhlicová mrazniãka GTL

Návod k pouïití. Truhlicová mrazniãka GTL Návod k pouïití Truhlicová mrazniãka GTL Bezpeãnostní informace a upozornûní Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón - Profilovan

Více

K2500. Návod k pouïití

K2500. Návod k pouïití Návod k pouïití K2500 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Vysvûtlení symbolû

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

Návod k pouïití WT 4126, 4127. Pro chladniãky na víno. *dle modelu a vybavení

Návod k pouïití WT 4126, 4127. Pro chladniãky na víno. *dle modelu a vybavení Návod k pouïití Pro chladniãky na víno WT 4126, 4127 *dle modelu a vybavení Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi této chladniãky na víno. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje

Více

Návod k pouïití K3600 MKII

Návod k pouïití K3600 MKII K3600 MKII Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Vysvûtlení symbolû

Více

3120XP. Návod k pouïití. Czech

3120XP. Návod k pouïití. Czech Návod k pouïití 3120XP NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Vysvûtlení symbolû

Více

b 6 c 1 d 15 8 16 e 17 (PG - EBP) 18 (SS - EBP)

b 6 c 1 d 15 8 16 e 17 (PG - EBP) 18 (SS - EBP) EBP 65 EBP 65-E3 1 2 3 5 4 5 9 10 11 6 7 8 a b 6 2 ➀ ➁ ➁ ➀ 3 c 1 d 15 8 16 7 12 13 14 e 17 (PG - EBP) 18 (SS - EBP) Technické údaje Pásová bruska EBP 65 EBP 65-E3 Napìtí 230 V 230 V Sí ový kmitoèet 50/60

Více

SL-BD20 NÁVOD K OBSLUZE

SL-BD20 NÁVOD K OBSLUZE Automatick gramofon SL-BD20 NÁVOD K OBSLUZE Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. VáÏen zákazníku, VáÏen zákazníku, dûkujeme Vám, Ïe jste se rozhodl zakoupit tento v robek

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití:

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: Návod k pouïití Návod na obsluhu T425 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Prosím, preãítajte si

Více

445 445e 450e. Návod k pouïití Operátorská príruãka. 115 10 81-75 Rev.2 2008-02-01

445 445e 450e. Návod k pouïití Operátorská príruãka. 115 10 81-75 Rev.2 2008-02-01 Návod k pouïití Operátorská príruãka 445 445e 450e NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Prosím, preãítajte

Více

Návod k pouïití. Chladniãka pro skladování v bu n ch látek. LK(EX)v

Návod k pouïití. Chladniãka pro skladování v bu n ch látek. LK(EX)v Návod k pouïití Chladniãka pro skladování v bu n ch látek LK(EX)v Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón - Profilovan polystyren

Více

365 372XP. Návod k pouïití Operátorská príruãka

365 372XP. Návod k pouïití Operátorská príruãka Návod k pouïití Operátorská príruãka 365 372XP NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Prosím, preãítajte

Více

Návod k pouïití. KS 210 Lasercut

Návod k pouïití. KS 210 Lasercut Návod k pouïití KS 210 Lasercut 14. Technické data Napûtí V 230 (1 50 Hz) Odbûr proudu A 6 Zabezpeãen A 10 (setrvaãn ) Motorov v kon (S1) kw 1,35 ZpÛsob ochrany IP 20 Tfiída ochrany II Poãet otáãek otáãivého

Více

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU. 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m. www.marimex.cz

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU. 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m. www.marimex.cz NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU Tampa 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m www.marimex.cz www.shop.marimex.cz - nejvût í internetov obchod s bazény Libu ská 264, Praha 4 www.aquamar.cz

Více

POPIS. V robce si vyhrazuje právo na provedení zmûn na spotfiebiãích a ve vybavení pfiíslu enstvím bez pfiedchozího upozornûní.

POPIS. V robce si vyhrazuje právo na provedení zmûn na spotfiebiãích a ve vybavení pfiíslu enstvím bez pfiedchozího upozornûní. CZ POPIS A Háãek pro polohu parkování B MfiíÏka pro v stup vzduchu a filtr HEPA C Pedál vypínaãe ON/OFF D Otvor pro zasunutí spojky na hadici E Páãka pro otvírání prostoru pro sbûr prachu F. Kontrola síly

Více

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Instrukce pro startování. 15 m 50FT. Vizuální kontrola.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Instrukce pro startování. 15 m 50FT. Vizuální kontrola. Használati utasítás Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Návod na obsluhu 535R, 535RT Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

OBSAH. BEZPEâNOSTNÍ POKYNY

OBSAH. BEZPEâNOSTNÍ POKYNY .r.o V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 6 1 C F T 6 2.r.o. N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u .r.o.r.o. OBSAH Bezpeãnostní pokyny...

Více

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Návod na pouïití. vinotéky WK 1802, WK 1806 WK 5700

Návod na pouïití. vinotéky WK 1802, WK 1806 WK 5700 Návod na pouïití vinotéky WK 1802, WK 1806 WK 5700 Mnohokrát děkujeme za vaši důvěru Gratulujeme Vám ke koupi této vinotéky. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe je uïivatelsky pfiátelsk, naprosto

Více

CS 2245 CS 2245S CS 2250S. Návod na obsluhu Návod k pouïití CZ (2-41) SK(42-81)

CS 2245 CS 2245S CS 2250S. Návod na obsluhu Návod k pouïití CZ (2-41) SK(42-81) CS 2245 CS 2245S CS 2250S Návod na obsluhu Návod k pouïití CZ (2-41) SK(42-81) Prosím, preãítajte si pozorne tento návod na obsluhu a presvedãte sa, ãi pokynom pred pouïívaním stroja rozumiete. NeÏ zaãnete

Více

Přímá bruska GD0800C GD0810C. Dvojitá izolace. Makita Corporation Anjo, Aichu, Japonsko Vyrobeno v Japonsku. Ti tûno v Japonsku

Přímá bruska GD0800C GD0810C. Dvojitá izolace. Makita Corporation Anjo, Aichu, Japonsko Vyrobeno v Japonsku. Ti tûno v Japonsku Přímá bruska GD0800C GD0810C Makita Corporation Anjo, Aichu, Japonsko Vyrobeno v Japonsku Ti tûno v Japonsku Dvojitá izolace SPECIFIKACE Model.........................................................................

Více

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ CZ Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X MYâKY NÁDOBÍ VáÏen zákazníku, dûkujeme Dûkujeme Vám, Ïe jste si vybrali domácí spotfiebiã CANDY, kvalitní myãku nádobí, která zaruãuje vysokou jakost, v borné uïitné

Více

Návod k pouïití. CafeRomatica 630,650. Automat na pfiípravu espressa. *dle modelu a vybavení

Návod k pouïití. CafeRomatica 630,650. Automat na pfiípravu espressa. *dle modelu a vybavení Návod k pouïití Automat na pfiípravu espressa CafeRomatica 630,650 *dle modelu a vybavení VáÏení zákazníci, Gratulujeme Vám a dûkujeme, Ïe jste se rozhodli ke koupi kvalitního v robku znaãky NIVONA. Aby

Více

Návod k pouïití WK 2926, WK 2927 WK 4126, WK 4127. Pro klimatizované vinotéky. *dle modelu a vybavení

Návod k pouïití WK 2926, WK 2927 WK 4126, WK 4127. Pro klimatizované vinotéky. *dle modelu a vybavení Návod k pouïití Pro klimatizované vinotéky WK 2926, WK 2927 WK 4126, WK 4127 *dle modelu a vybavení Dûkujeme vám za projevenou dûvûru Dovolte, abychom vám pogratulovali ke koupi na eho v robku, vinotéky

Více

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Auto Mower NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina Gratulujeme Vám k Va emu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE PrÛtokové ohfiívaãe 1 2 3 UPEV OVACÍ ROZMùRY 2 4 6 5 7 8 3 LEGENDA K OBRÁZKÒM 2 PrÛtokové ohfiívaãe ETA 0732, 1732, 2732 se smû ovací baterií a otoãn m ramínkem. MONTÁÎNÍ SCHÉMA 1. PrÛtokov

Více

Imagine. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Imagine. Návod k obsluze Návod na obsluhu ra Imagine Návod k obsluze Návod na obsluhu raha s.r.o. ra POPIS P ÍSTROJE / POPIS PRÍSTROJA PS 246 PS 252 1. Motorová jednotka / Motorová jednotka ano ano 2. Velk kartáã / Okrúhla kefa s veºk m priemerom

Více

CZ Pfied instalací a pouïitím spotfiebiãe si pozornû pfieãtûte tento návod k pouïití. Pouze tak dosáhnete vynikajících v sledkû a maximální bezpeãnosti pfii jeho pouïívání. POPIS P ÍSTROJE (viz str. 3)

Více

Návod k pouïití. WK(es) 1853, 2977, 4177, 4677 a WKUes 1753. Pro chladniãky na víno. *dle modelu a vybavení

Návod k pouïití. WK(es) 1853, 2977, 4177, 4677 a WKUes 1753. Pro chladniãky na víno. *dle modelu a vybavení Návod k pouïití Pro chladniãky na víno WK(es) 1853, 2977, 4177, 4677 a WKUes 1753 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi této chladniãky na víno. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje

Více

B C I L F G H. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE

B C I L F G H. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE POPIS ELEKTROSPOT EBIâE A B C D E F G H I L Knoflík termostatu Knoflík ãasového spínaãe Svûtelná kontrolka Knoflík pro volbu funkcí Sklenûná dvífika Spodní topné tûleso Ro t Plech na peãení Tvarovan ro

Více

AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355. Návod k obsluze

AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355. Návod k obsluze AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355 Návod k obsluze POPIS P ÍSTROJE 1. Vrchní ãást drïáku 2. Spodní ãást drïáku s nabíjeãkou 3. UpevÀovací rouby a hmoïdinky 4. Pfiívodní ÀÛra 5. Hubice na vysávání tûrbin

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Celkový pohled na výrobek Prosévačky kompostu a substrátu typ: PKS 1 Výrobce: STS

Více

BEZPEâNOSTNÍ RADY. 1 Bezpeãnostní pokyny

BEZPEâNOSTNÍ RADY. 1 Bezpeãnostní pokyny BEZPEâNOSTNÍ RADY Pro zaji tûní va í bezpeãnosti odpovídá pfiíslu n m normám a pfiedpisûm (smûrnicím pro nízké napûtí, elektromagnetickou kompatibilitu, Ïivotní prostfiedí,...). 1 Bezpeãnostní pokyny Vá

Více

BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE

BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 BPT 093 RX DIGITÁLNÍ PROGRAMOVATELN TERMOSTAT s individuálním nastavením pro pracovní dny a víkend.

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE Obsah Základní bezpeãnostní zásady str. 4 V eobecná upozornûní 6 Informace o kotli 8 Uvedení do provozu 10 Doãasné vypnutí 13 Dlouhodobé vyfiazení z provozu 14 âi tûní 15 ÚdrÏba

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly. Dal í symboly/ títky na zafiízení se t kají zvlá tních certifikaãních poïadavkû pro urãité obchodní trhy.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly. Dal í symboly/ títky na zafiízení se t kají zvlá tních certifikaãních poïadavkû pro urãité obchodní trhy. Návod k pouïití Návod na obsluhu 356BT X-series NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Prosím, preãítajte

Více

Mikrovlnná trouba. Návod k obsluze. Nastavení... 2 Dûtská pojistka... 2 Hodiny... 2

Mikrovlnná trouba. Návod k obsluze. Nastavení... 2 Dûtská pojistka... 2 Hodiny... 2 Mikrovlnná trouba Model ã. NN-F623 / NN-F663 / NN-F653 Nastavení............... 2 Dûtská pojistka................ 2 Hodiny....................... 2 Instalace............... 2 Pfiíslu enství............

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Vysvûtlení symbolû. 2 Czech

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Vysvûtlení symbolû. 2 Czech Návod k pouïití K3000 EL K3000 SPRAY NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S A 004-01 02/2007 1 s tran a OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Hodnoty

Více

P EHLEDNÁ TABULKA. Poloha ro tu a pfiíslu enství Poznámky/Rady. Poloha knoflíku termostatu. Poloha knoflíku pro volbu funkcí.

P EHLEDNÁ TABULKA. Poloha ro tu a pfiíslu enství Poznámky/Rady. Poloha knoflíku termostatu. Poloha knoflíku pro volbu funkcí. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE A knoflík termostatu B knoflík ãasového spínaãe C svûtelná kontrolka D knoflík pro volbu funkcí E sklenûná dvífika F spodní topné tûleso G ploch ro t H plech na peãení I tvarovan

Více

Colorado. Colorado 450 Délka (cm) 450 ífika (cm) 160 PrÛmûr boãních válcû (cm) 40 Poãet vzduchov ch komor 10

Colorado. Colorado 450 Délka (cm) 450 ífika (cm) 160 PrÛmûr boãních válcû (cm) 40 Poãet vzduchov ch komor 10 Pfiíruãka uïivatele Colorado VERZE 01/10/04 CZ Konstrukãní kategorie D chránûné vody dle nafiízení vlády âeské republiky ã. 270/2003 Sb. a následn ch novel a v souladu se zákonem âeské republiky ã. 22/1997

Více

2 H 140 2 H 140 N/I 2 HC 140 2 HC 140 N/I

2 H 140 2 H 140 N/I 2 HC 140 2 HC 140 N/I NÁVOD II 2 H 140 2 H 140 N/I 2 HC 140 2 HC 140 N/I 17 Ochrana Ïivotního prostfiedí Pro ochranu Ïivotního prostfiedí jsou v echny na e obaly vyrobeny ze 100% recyklovateln ch materiálû obsahují velmi málo

Více

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL1512m

Uživatelská příručka. Monitor AL1512m Uživatelská příručka Monitor AL1512m Obsah Bezpeãnostní pravidla............................ 2 Elektrická bezpeãnost............................ 2 Bezpeãnost pfii instalaci........................... 2

Více