SIMPLY CLEVER. Nová ŠKODA Superb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SIMPLY CLEVER. Nová ŠKODA Superb"

Transkript

1 SIMPLY CLEVER Nová ŠKODA Superb

2 Asi tak t i roky života strávíte v aut. Vybírejte proto s rozvahou. Nová ŠKODA Superb. Bez cestování si už dnešní sv t asi nikdo z nás nedovede p edstavit. I když Vám p itom Váš v z dokáže ušet it spoustu asu, nep eberné množství hodin v n m na svých cestách strávíte. V z je i místem, kde vy izujete služební záležitosti, povídáte si se svými blízkými, pouštíte si hudbu, ekáte na kolegy, pijete kávu, posloucháte zprávy... A práv proto je tak d ležité dob e si vybrat. Mít v z, který odpovídá Vašemu životnímu stylu a Vy se na n j m žete v každé situaci spolehnout. Už první dojem napovídá, že nový v z ŠKODA Superb bude reprezentativní partner pro Vaše služební jízdy i elegantní p ítel pro soukromé cesty. Nový designový jazyk dodává vozu dynami t jší výraz a ponechává dokonalou harmonii tvar. Pov stnou prostornost interiéru doprovází kvalitní materiály, preciznost zpracování i osobitá ešení Simply Clever. Navíc máte možnost výb ru z r zných provedení vozu a ze široké škály motor. Každý v z, který nosí jméno Superb, je komfortní, ale ti nejnáro n jší z Vás se budou nejlépe cítit v exkluzivní verzi Laurin & Klement. Zatímco v extrémn jších podmínkách je jako doma v z s pohonem 4x4, verze GreenLine spojuje jízdní komfort s úsporným provozem a mimo ádnou ohleduplností k životnímu prost edí. Až si budete vybírat, nezapome te, že ve svém voze strávíte tém t i roky života. S novým vozem Superb se m žete t šit na každou minutu.

3 Design voz Superb je nyní de nován novým designovým jazykem ŠKODA, který svým jednoduchým, precizním a krystalickým pojetím p ináší zm ny patrné hned na první pohled. P ídi vozu dominuje nové logo ŠKODA umíst né nad chromovaným ráme kem masky chladi e. Na ni navazují hlavní sv tlomety, které se svými rovnými liniemi p sobí velmi kompaktn a p itom dynamicky. Mlhové sv tlomety jsou integrovány do m ížky nasávacího otvoru s designem v elího plástu. Bi-xenonové sv tlomety s LED denními svítilnami dokonale ladí s celkovou dynamickou koncepcí p ední ásti vozu. LED diody jsou umíst ny ve dvou svislých adách na vn jším okraji sv tlometu, takže v z je nejen výborn viditelný, ale upoutá Vás i prosvícením do písmene C známým dosud jen ze zadních svítilen. Nov tvarované zadní svítilny jsou vybaveny vysoce svítivými LED diodami. Zna ku vozu prezentuje chromovaný nápis ŠKODA v novém typu písma (na snímku verze liftback). Prosvícení do trojitého C pat í k charakteristickým znak m všech nových voz Superb. Na zádi vozu vpravo se nachází ozna ení modelové ady provedené novým písmem (na snímku zadní svítilna verze kombi). Exkluzivitu obou verzí vozu umoc ují chromované prvky jako lišty kolem bo ních oken nebo ochranné bo ní lišty dve í. Atraktivní vzhled verze kombi podtrhuje navíc st ešní nosi ve st íbrné barv. Vozy v provedení liftback Vás p i pohledu zezadu zaujmou svými elegantními liniemi. Registra ní zna ku mají nyní umíst nou v podélném prolisu víka zavazadlového prostoru. Do víka áste n zasahují zadní svítilny s charakteristickým zalomením do tvaru trojúhelníku. Novinkou pro tuto verzi vozu jsou i odrazky v zadním nárazníku, tzv. ko i í o i. Zá voz v provedení kombi s mohutnými pátými dve mi p sobí robustn a evokuje tak spolehlivost, solidnost a bezpe í. Prostor pro registra ní zna ku verze kombi je vymezen krystalickými prolisy, které p ipomínají eský k iš ál a jsou jedním z osobitých prvk nového designového jazyka ŠKODA.

4 Na levé stran zavazadlového prostoru verze kombi najdete praktickou vyjímatelnou LED svítilnu, která se po zp tném uložení na své místo automaticky (p i zapnutém motoru) dobije. Svítilna je vybavena magnetem, takže ji lze nap íklad p i oprav kola uchytit na karoserii vozu. Dvojitou slune ní clonu, která Vás m že chránit p ed osl ujícími paprsky sou asn zep edu i z boku, oceníte na cestách plných zatá ek a p i asté zm n sm ru. Schránka na brýle umíst ná nad vnit ním zp tným zrcátkem s automatickým stmíváním je v dosahu idi e i spolujezdce. Každodenní používání vozu Vám zp íjemní celá ada praktických ešení ve stylu Simply Clever. Te už nebudete muset p emýšlet kam s mokrým deštníkem, kde odložit nápoj nebo jak se chránit p ed osln ním. Superb p ináší spoustu funk ních detail, které Vám na cestách p ijdou vhod. Když pot ebujete umístit lístek z parkovacího automatu na dob e viditelné místo za p edním sklem, ešení je snadné. V z je totiž vybaven držákem na parkovací lístky. Vkládané tkané koberce Lounge Step s op rou pro nohy d lají cestování ješt pohodln jším. Cestující vzadu jist p ivítají držák nápoj umíst ný v loketní op e. Schránka s originálním deštníkem Superb je zkonstruována tak, aby voda z mokrého deštníku odtékala z vozu ven. Ve st edové konzole mezi p edními sedadly najdete držák nápoj s lamelovým krytem. Sí ka na st edové konzole na stran spolujezdce je ideálním úložným místem pro nejr zn jší drobnosti.

5 N které speci cké prvky m žete najít výhradn u voz Superb ve verzi liftback. Mimo jiné k nim pat í variabilní otevírání pátých dve í TwinDoor, které je patentem zna ky ŠKODA. Práv díky této speci cké výbav se Superb s elegantními tvary klasického sedanu stává praktickým liftbackem. Zajímavým prvkem je i st ešní okno se solárními lánky, s nímž lze dosáhnout snížení teploty v interiéru až o 25 C. TwinDoor p edstavuje unikátní konstruk ní a designérské ešení. Umož uje Vám totiž otev ít bu jen víko zavazadlového prostoru, nebo celé páté dve e v etn zadního skla. V p ípad pot eby tak máte neomezený p ístup do zavazadlového prostoru a m žete snadno naložit i vyložit objemn jší p edm ty. U nových voz Superb se TwinDoor objevuje v inovované variant s jednodušším ovládáním, což znamená, že jedním tla ítkem otvíráte víko, druhým celé páté dve e. Elektricky ovládané st ešní okno se solárními lánky je jedine nou ukázkou d myslné technologie. Solární lánky uvnit okna v zav eném i vyklopeném stavu dodávají elektrickou energii pro pohon ventilátoru klimatizace, který se stará o cirkulaci vzduchu uvnit vozu. Superb Vám tak m že nabídnout sv ží a p íjemné klima v interiéru i po delším parkování na slunci.

6 Speci cké prvky vytvo ené pro Superb ve verzi kombi vycházejí ze základních vlastností tohoto typu vozu. Mohutné páté dve e, roletový kryt zavazadlového prostoru, velká plocha st echy, to vše se stalo inspirací pro sv lé nápady, které zvýší prakti nost a komfort Vašeho vozu. Komfortní zavírání pátých dve í Vám umožní tla ítko na jejich vnit ní stran. Elektricky ovládané páté dve e s automatickým otevíráním i zavíráním lze ovládat ze ty r zných míst: tla ítkem na klí i s dálkovým ovládáním, tla ítkem na st edové konzole, vnit ním tla ítkem na výplni pátých dve í nebo vn jším tla ítkem na jejich spodní hran. Horní polohu dve í si m žete individuáln nastavit podle svých pot eb. Automatický roletový kryt zavazadlového prostoru se po otev ení elektricky ovládaných pátých dve í zasune do st ední polohy, a tak je p ístup k zavazadl m maximáln pohodlný. Mimo ádn komfortní výbavou je dvoudílné, elektricky ovládané panoramatické st ešní okno, s nímž si budou jízdu mnohem více užívat všichni pasažé i. Celé okno lze zevnit zakrýt elektricky ovládanou sí ovou roletou.

7 Výjime n prostorný interiér nabízí celé posádce spoustu místa pro nohy i nad hlavou. idi i ocení i skv lý výhled do všech stran. P ístrojová deska evokuje na pohled i na dotek pocit komfortu. Rozmíst ní jednotlivých ovládacích prvk bylo navrženo tak, abyste se za volantem vozu rychle a lehce zorientovali. Ovlada e jsou na dosah ruky a na místech, kde je intuitivn o ekáváte. Tla ítkem pro deaktivaci ASR (protiprokluzové za ízení) m žete v p ípad pot eby tento systém vypnout a p itom ESC (Electronic Stability Control) z stane stále aktivní. Kontrola tlaku v pneumatikách je systém, který využívá údaj z idel ABS (protiblokovací brzdový systém). Podhušt né kolo má totiž jiné otá ky než ostatní, a na tuto nesrovnalost upozorní idi e kontrolka, která se rozsvítí na p ístrojovém panelu. Vypínání parkovacích senzor, respektive akustického signálu, využijete nap íklad v hustém m stském provozu. Automatic Parking Assistant, který se aktivuje tla ítkem napravo od adicí páky, p edstavuje další generaci parkovacího systému s novými funkcemi. Když pot ebujete zaparkovat, vytipuje Vám vhodné místo, zaparkuje do ady podéln i p í n stojících vozidel, a dokonce dokáže i vyjet z ady podéln stojících voz. P i podélném parkování si vysta í s místem, které je jen o 60 cm delší než samotný v z. Pr b h parkování v etn vyhledání vhodného místa se zobrazuje na displeji Maxi DOT. Ventilace p edních sedadel, kterou lze nastavit ve dvou r zných stupních intenzity, je nabízena výhradn s potahy v perforované k ži a v kombinaci s elektricky nastavitelnými vyh ívanými p edními sedadly. Elektricky nastavitelné sedadlo idi e je vybaveno pam tí, do které je možné uložit t i r zná nastavení sedadla a vn jších zp tných zrcátek. Vyh ívání sedadel vzadu má sv j ovlada umíst n na zadní stran Jumbo Boxu. Tato komfortní výbava, která Vám kdykoli za chladn jšího po así p inese okamžité jízdní pohodlí, se dodává výhradn v kombinaci s vyh íváním sedadel vp edu. Elektricky vyh ívané elní sklo si rychle poradí s námrazou i zamlžením, a tak Vám zajistí dobrý výhled za jakéhokoli po así.

8 Moderní technologie dokážou nejen zp íjemnit cestování, ale i usnadnit ovládání vozu. Nap íklad t íramenný kožený multifunk ní volant Vám ve své top verzi nabízí ovládání rádia, telefonu a automatické p evodovky DSG. V naší nabídce nechybí ani ty ramenný kožený multifunk ní volant umož ující ovládat funkce rádia a telefonu. Automatická p evodovka DSG (Direct Shift Gearbox), nabízená v sedmistup ové a šestistup ové variant, je zárukou jemného a p itom rychlého azení p i maximálním využití potenciálu to ivého momentu motoru. Sound System s desetikanálovým digitálním ekvalizérem a deseti reproduktory Vám ve voze zprost edkuje jedine ný poslech. Funkce doporu ení za azení rychlostního stupn se zobrazuje v pravém horním rohu Maxi DOTu nebo na displeji palubního po íta e. MDI (Mobile Device Interface) Vám dává možnost ovládat p ipojený externí p ístroj p es rádio, naviga ní systém nebo multifunk ní volant. K bezklí ovému nastartování a vypnutí motoru slouží ve vozech vybavených systémem KESSY (Keyless Entry, Start and exit SYstem) tla ítko Start/Stop na sloupku ízení. Rádio Bolero je originálním audiosystémem s mnoha funkcemi, jako jsou nap íklad mechanika pro tení datových karet SD a MMC, možnost p ehrávání hudebních CD a soubor ve formátu MP3 a WMA, pam rozhlasových dopravních hlášení (TIM), m ni na 6 CD a další. Naviga ní systém Columbus s 6,5" dotykovým displejem a možností hlasového ovládání Vám v kombinaci s TV tunerem nabídne i p íjem televizního vysílání v etn teletextu.

9 Osv tlení zavazadlového prostoru zajiš ují u verze kombi dv lampi ky umíst né na vnit ní stran pátých dve í. Díky tomuto jednoduchému a p itom funk nímu ešení je intenzivn osv tlen nejen objemný zavazadlový prostor, ale i místo za vozidlem. Difuzní osv tlení CatVision je jemné rozptýlené osv tlení interiéru dv ma bílými LED diodami, které se rozsvítí stejn jako osv tlení kli ek p i zapnutí potkávacích sv tel. Vystupování z vozu za tmy Vám usnadní vnit ní kli ky dve í s osv tlením. Osv tlení prostoru pro nohy vzadu se aktivuje p i otev ení zadních dve í. Osv tlení nástupního prostoru Boarding Spots ve vn jších zp tných zrcátkách a ve spodní ásti p edních i zadních dve í Vám umožní vyhnout se p i nastupování za tmy nap íklad kalužím. Sv tlo, které proniká panoramatickým st ešním oknem do interiéru verze kombi, umoc uje p íjemný pocit a radost z jízdy. P i cestování za tmy zase oceníte r zné možnosti osv tlení v interiéru a okolí vozu.

10 Komfort hraje p i cestování d ležitou úlohu, a proto je i naše nabídka komfortní výbavy bohatá. Mysleli jsme p itom na každého lena posádky, takže jízdu si budete užívat na kterémkoli sedadle. SunSet intenzivn jší tónování skel v zadní ásti vozu je jednoduchou, ale ú innou ochranou p ed p ímým sluncem. Pasažé i na zadních sedadlech p ivítají i v tší pocit soukromí. Stínicí rola pro bo ní zadní skla s manuálním ovládáním (nabízená pro ob verze vozu) zvyšují za slune ného po así pohodlí pasažér na zadních sedadlech. Vn jší zp tná zrcátka s automatickým skláp ním po uzam ení vozu oceníte zejména p i parkování v m stských ulicích. Výsuvné integrované ost ikova e sv tlomet si hrav poradí s prachem i blátem. Kryty pedál z ušlechtilé oceli nabízíme v rámci sportovního paketu, který dále obsahuje sportovní podvozek, zadní spoiler v barv vozu (pro liftback) a malý kožený paket (t íramenný kožený volant, madlo ru ní brzdy a hlavice adicí páky). Pro co nejp íjemn jší klima v interiéru p edevším v letních m sících je možné v z ve verzi liftback vybavit i manuáln ovládaným stínicím rolem pro zadní sklo. Climatronic, dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací a automatickou cirkulací vzduchu, Vám dává možnost nastavit si pro levou a pravou ást interiéru rozdílné teploty. Pokud senzor kvality nasávaného vzduchu zaznamená (nap. p i pr jezdu tunelem) nár st koncentrace škodlivin, spustí se automaticky recirkulace vzduchu v interiéru. Výstupy vzduchu na B-sloupcích zvyšují tepelné pohodlí cestujících vzadu. Klimatizovaná odkládací schránka v p ístrojové desce je umíst na proti sedadlu spolujezdce. Na zadní stran Jumbo Boxu je umíst n informa ní displej se zobrazením asu a vn jší teploty. Dále zde m že být i 12V zásuvka a také ovlada pro vyh ívání sedadel vzadu. Ventilace p edních sedadel, potažených perforovanou k ží, Vám p inese výjime ný komfort a požitek z jízdy. Ventilaci každého sedadla zajiš ují dva ventilátory: v sedáku a op radle. V nabídce pro vozy Superb se jako novinka objevuje ovládání sedadla spolujezdce ze zadních sedadel. Pokud tedy není obsazeno sedadlo vedle idi e, m že si cestující na pravém zadním sedadle ud lat pro sebe co nejvíce místa zcela jednoduchým zp sobem. Ovlada e jsou snadno p ístupné i pro idi e.

11 Pro zajišt ní a uspo ádání zavazadel je verze kombi vybavena systémem integrovaných hliníkových lišt s upínacími elementy. Teleskopickou p epážkou lze nap íklad rozd lit zavazadlový prostor a pružný popruh Vám umožní upevnit zavazadla. Se sí ovým programem zvýšíte variabilitu zavazadlového prostoru a zamezíte posouvání p evážených v cí. U verze kombi s integrovanými hliníkovými lištami je možné umístit vertikální sí do st edu zavazadlového prostoru. Vyjímatelný vak Unibag je vhodný pro p evážení lyží nebo snowboardu. Za zadními podb hy najdete uzavíratelné odkládací schránky. Nad nimi jsou umíst ny praktické sklopné há ky, které Vám usnadní p evážení nákup. Dále se zde nachází praktická 12V zásuvka. Mezipodlaha vyrovnává dno zavazadlového prostoru na úrove nákladové hrany, ímž vzniká skrytý úložný prostor. Verze kombi navíc nabízí možnost vysunutí mezi podlahy a tím i p ekrytí nákladové hrany, což Vám usnadní manipulaci s objemn jšími i t žšími zavazadly. Prostor, který Vám všechny vozy Superb nabízí pro Vaše zavazadla, je výjime ný. Ve verzi kombi se zavazadlový prostor o objemu 633 litr zv tší po sklopení zadních sedadel až na 1865 litr. Ve vozech s mezipodlahou m žete získat rovnou ložnou plochu o délce 1916 mm.

12 Ve všech vozech Superb se m žete spolehnout na vynikající bezpe nostní výbavu, ve které hrají d ležitou roli špi kové technologie. K Vaší jistot za volantem mohou mimo jiné p isp t bi-xenonové sv tlomety s funkcí AFS (Adaptive Frontlight System), které dokážou p izp sobit osv tlení p ed vozidlem r zným jízdním situacím. Systém AFS p itom m že pracovat v t chto režimech: mezim sto, m sto a dálnice. Navíc AFS nabízí i funkci déš ur enou pro jízdu za snížené viditelnosti. Natá ecí moduly sv tlomet disponují ješt funkcí osv tlování práv projížd né zatá ky. K vyšší bezpe nosti p ispívají i p ední mlhové sv tlomety s Corner funkcí, kterou využijete zejména p i odbo ování na h e osv tlených místech, a funkcí pro denní svícení. Senzor automatického spoušt ní st ra aktivuje podle intenzity dešt p ední st ra e Aero, které vyvíjejí na sklo vyrovnaný tlak, a stírají tak rovnom rn po celé své délce. Odrazky v zadním nárazníku, tzv. ko i í o i, p ispívají k lepší viditelnosti zadní ásti vozu. Vozy kombi jsou vybaveny i vysoce funk ním zadním st ra em Aero. Pro Vaše maximální bezpe í m že být v z vybaven až devíti airbagy. idi a spolujezdec se mohou vedle elních airbag spolehnout i na bo ní airbagy vp edu (na snímku), které jsou ur eny k ochran pánve a hrudníku. V z m že být vybaven i bo ními airbagy vzadu. Hlavové airbagy vytvo í po aktivaci ochrannou st nu, která chrání cestující vp edu i vzadu p ed zran ním hlavy Bezpe nostní sv tla umíst ná na výplních p edních a zadních dve í upozor ují okolo jedoucí idi e na otev ené dve e stojícího vozu. Kolenní airbag umíst ný pod sloupkem ízení chrání kolena a holenní kosti idi e. K Vaší bezpe nosti zejména p i delších jízdách po dálnici p ispívá systém rozpoznání únavy, který vyhodnocuje p i rychlosti nad 65 km/h údaje získané ze senzor posilova e ízení. Když systém zaznamená chování, které m že být známkou únavy idi e (nap. intenzivn jší korekce sm ru volantem), doporu í Vám p estávku, t eba na kávu.

13 Verze 4x4 Vám vedle výhod pohonu všech kol nabídnou i výborné vlastnosti voz Superb jako prostornost, komfort nebo prakti nost. Pohon všech kol pak prop j uje již tak luxusní jízd vozem Superb další kvalitu a sportovní rozm r. S vozem 4x4 se budete cítit mnohem jist ji i na cestách s nezpevn ným povrchem, nap íklad p i jízdách do hor. Pro ty, kte í hledají nové cesty: ŠKODA Superb 4x4. Motory ur ené pro verze s pohonem všech kol jsou celkem ty i dva benzinové a dva dieselové. Motorizace 1,8 TSI/118 kw (benzin) a 2,0 TDI CR DPF/103 kw (diesel) jsou k dispozici s osv d enou mechanickou šestistup ovou p evodovkou; 2,0 TDI CR DPF/125 kw (diesel) a špi kový benzinový šestiválec 3,6 FSI V6/191 kw jsou dodávány se šestistup ovou automatickou p evodovkou DSG. Pohon 4x4 a automatická p evodovka DSG p edstavují dv moderní technologie, jejichž kombinace je zárukou nevšedních jízdních zážitk. Vozy 4x4 nabízíme ve všech výbavových verzích. P ipojení zadní nápravy ídí u všech nabízených motorizací 4x4 ídicí jednotka spojky Haldex, která okamžit reaguje v závislosti na jízdní situaci bez nutnosti prokluzu p edních kol.

14 ŠKODA Superb GreenLine: Protože budoucnost za íná již dnes. ŠKODA GreenFuture p edstavuje nedílnou sou ást naší remní lozo e. Snížení zát že životního prost edí je naším dlouhodobým programem, který se projevuje i v úsilí o snižování spot eby paliva, a tím i emisí CO 2. Maximáln špi kové hodnoty p inášejí v tomto ohledu vozy ady GreenLine, které díky moderním technickým ešením nabízejí mimo ádnou ohleduplnost k životnímu prost edí i vysoký jízdní komfort. Nové vozy Superb v provedení GreenLine mají mimo jiná opat ení snížený podvozek a omezenou hmotnost. S motorem 1,6 TDI CR DPF/77 kw se šestistup ovou mechanickou p evodovkou dosahují kombinované spot eby paliva 4,2 l/100 km (kombi 4,3 l/100 km) p i emisích CO g/km (kombi 113 g/km). Vozy GreenLine jsou dodávány ve všech výbavových verzích. Na masce chladi e se nachází originální plaketka GreenLine. Na snížení koe cientu odporu vzduchu se u verze liftback podílí i spoiler pátých dve í. Na zádi vozu najdete také ozna ení GreenLine. Vozy v provedení GreenLine mohou být vybaveny koly z lehké slitiny Helix 7,0J x 16" s pneumatikami 205/55 R16 s nízkým valivým odporem (na snímku). Verze Active je standardn dodávána s kryty kol Solaris a verze Ambition a Elegance s koly Spectrum. Systém Start-Stop, který dokáže automaticky vypnout motor, využijete nap íklad p i ekání na semaforech nebo za jízdy v kolonách. Po sešlápnutí spojkového pedálu se motor op t automaticky nastartuje. idi m že systém deaktivovat tla ítkem na st edové konzole. Snížení zát že motoru a hospodárn jší provoz p ináší i funkce rekuperace, která umož uje efektivním zp sobem využívat pohybovou energii automobilu k dobíjení akumulátoru.

15 Vysoký komfort s osobitým charakterem: ŠKODA Superb Laurin & Klement.

16 Každá chvíle strávená ve Vašem voze m že být výjime ným zážitkem. Verze Laurin & Klement totiž dokonale spojuje originalitu, jedine né materiály a maximální jízdní komfort. Tato nejvyšší výbavová verze bude skv le reprezentovat všechny, kte í mají smysl pro krásu, vyt íbený vkus a vysoké nároky. Interiér v hn dé barv, s k ží potaženými sedadly, je obložen dekorem v imitaci d eva nebo erným dekorem Piano Lack (na snímku). ty ramenný multifunk ní volant, který umož uje ovládání rádia a telefonu, je proveden v hn dé k ži, stejn jako hlavice a manžeta adicí páky a madlo ru ní brzdy. Ozdobná plaketka Laurin & Klement na p edních blatnících je výrazným designovým prvkem. Jedine ným i praktickým dopl kem jsou prahové lišty s logem Laurin & Klement. Pokud máte rádi sv tlejší tóny, m žete si vybrat interiér verze Laurin & Klement v barv hn dá/ivory. Exkluzivitu vozu podtrhují dvoubarevná 18" kola z lehké slitiny Sirius v designu L&K, která jsou v nabídce i ve st íbrném provedení. Vedle originální výbavy L&K, v etn atraktivního loga vytla eného v k ži op radel, je standardem vozu mnoho komfortních prvk, jako nap íklad Sound System s deseti reproduktory, SunSet, vkládané tkané koberce Lounge Step nebo vyh ívání elního skla.

17 Ješt v tší prakti nost a styl: ŠKODA Originální p íslušenství.

18 D tská autoseda ka ISOFIX G 0/1 zaru uje malým pasažér m do hmotnosti 18 kg bezpe né a pohodlné cestování. V našem sortimentu samoz ejm najdete autoseda ky pro d ti všech v kových kategorií, respektive až do hmotnosti 36 kg. St ešní spoiler pro verzi kombi je stylovým dopl kem, který p ízniv ovliv uje aerodynamické vlastnosti vozu. Na základní st ešní nosi pro verzi liftback m žete upevnit další nosi e a držáky z nabídky ŠKODA Originálního p íslušenství (nosi jízdního kola, box na lyže nebo snowboardy a další). Protiskluzová sí, která zabra uje posouvání p evážených v ci, je praktickým dopl kem k plastové van do zavazadlového prostoru. Textilní autokoberce svými rozm ry a tvarem p esn odpovídají podlaze interiéru, takže perfektn sedí, a vedle snadné údržby vynikají i dlouhou životností. Tažné za ízení, které je odnímatelné, Vám v závislosti na motorizaci umožní utáhnout vozem Superb p ív s až do hmotnosti 2000 kg. V naší nabídce najdete i propojovací kabely pro MDI (Mobile Device Interface). Dekorativní prahové lišty, které ú inn chrání prahy p ed mechanickým poškozením p i nastupování i vystupování z vozu, Vám nabízíme ve dvou variantách: v exkluzivním provedení s vložkou z ušlechtilé oceli s nápisem Superb nebo v elegantní erné variant. Mimo ádn spolehlivou variantou pro ochranu podlahy zavazadlového prostoru p ed prachem, blátem i vlhkem je gumový koberec (na snímku). V nabídce je i elegantní textilní koberec, který lze v p ípad zne išt ní jednoduše vysát. Pro p evážení sportovní výbavy apod. ve verzi kombi je vhodná plastová vana se zvýšeným okrajem dopln ná d licí ALU p epážkou, kterou m žete prostor vany variabiln rozd lit. Zavazadlový prostor verze liftback Vám pom že snadno udržovat v istot plastová vana s mírn zvýšeným okrajem. 18" kola z lehké slitiny Trinity podtrhnou dynamický vzhled Vašeho vozu. 17" kola z lehké slitiny Twister nabízíme všem, kte í preferují sportovn - -elegantní styl. Uvedené produkty najdete v nabídce ŠKODA Originálního p íslušenství. Informace o celém sortimentu p íslušenství získáte u svého autorizovaného partnera ŠKODA.

19 Výbavová verze Elegance je standardn dodávána s atraktivním interiérem s potahy v erné barv nebo Ivory, s tmavým obložením podlahové ásti v etn vkládaných tkaných koberc, se ty ramenným koženým multifunk ním volantem a malým koženým paketem (hlavice adicí páky a madlo ru ní brzdy). P ístrojová deska ( erná/ erná nebo erná/ivory) a dve e (s výpln mi v erné barv nebo Ivory) jsou obloženy dekorem Cinamorra (imitace d eva). Interiér rovn ž zdobí ada dekorativních prvk v lesklém erném dekoru a chromované dopl ky. P ední sedadla mají speciální tvarování pro vyšší komfort. Jako mimo ádné výbavy jsou pro verzi Elegance ur eny exkluzivní interiéry Emory (Alcantara/k že/um lá k že) nebo Glamour (k že/um lá k že) a erný dekor Piano Lack nebo dekor Brushed Aluminium (imitace kovu). K výbavové verzi Elegance pat í mimo jiné elektricky nastavitelná sedadla idi e a spolujezdce a rádio Bolero s integrovaným m ni em na 6 CD. Dynamickým stylem se vyzna uje verze Ambition vybavená ve svém základním provedení interiérem s potahy v erné barv, ty ramenným koženým multifunk ním volantem a malým koženým paketem (hlavice adicí páky a madlo ru ní brzdy). P ístrojová deska ( erná/ erná nebo erná/šedá) a dve e (s výpln mi v erné nebo šedé barv ) jsou obloženy dekorem Brushed Aluminium (imitace kovu). Sou ástí interiéru jsou rovn ž dekorativní prvky v lesklém erném dekoru a chromované dopl ky. Jako mimo ádnou výbavu nabízíme pro verzi Ambition exkluzivní interiéry Emory (Alcantara/k že/ um lá k že) nebo Glamour (k že/um lá k že), oba v erném provedení, a dekor Cinamorra (imitace d eva). K výbavové verzi Ambition pat í mimo jiné telefonní p íprava GSM II a bi-xenonové sv tlomety s funkcí AFS.

20 Verze Active je dodávána s decentním interiérem v erném provedení. P ístrojová deska a dve e jsou obloženy dekorem Grey metallic. Stejn jako v ostatních výbavových verzích zdobí interiér dekorativní prvky provedené v lesklém erném dekoru, jako nap íklad kryty oto ného spína e sv tel, klimatizace nebo rádia, a mnoho chromovaných dopl k jako ráme ky výdech ventilace, oto ného spína e sv tel, klimatizace, rádia, hlavice adicí páky a jiné. K výbavové verzi Active pat í mimo jiné ESC, elektrické ovládání oken vp edu a vzadu, dvouzónová klimatizace Climatronic a rádio Swing. Kola z lehké slitiny Sirius* 7,5J x 18" s pneumatikami 225/40 R18, st íbrno- erná Kola z lehké slitiny Sirius* 7,5J x 18" s pneumatikami 225/40 R18, st íbrná Kola z lehké slitiny Trinity 7,5J x 18" s pneumatikami 225/40 R18 Kola z lehké slitiny s lešt ným povrchem Luxon 7,5J x 18" s pneumatikami 225/40 R18 Kola z lehké slitiny Laurel 7,5J x 17" s pneumatikami 225/45 R17 Kola z lehké slitiny Tri d 7,5J x 17" s pneumatikami 225/45 R17 Kola z lehké slitiny Helix 7,0J x 16" s pneumatikami 205/55 R16 Kola z lehké slitiny Spectrum 7,0J x 16" s pneumatikami 205/55 R16 * Exkluzivn pro verzi L&K.

21 Bílá Candy uni Modrá Paci c uni Rosso Brunello metalíza Interiér Active erná látka Interiér Ambition erná látka Interiér Elegance erná látka St íbrná Brilliant metalíza Fialová Amethyst metalíza Modrá Shark metalíza Interiér Elegance Ivory látka Interiér Ambition*, Elegance* erná Alcantara/k že/um lá k že Interiér Elegance Ivory Alcantara/k že/um lá k že Interiér Ambition*, Elegance* erná k že/um lá k že Interiér Elegance*, Laurin & Klement* Ivory k že/um lá k že Interiér Laurin & Klement k že/um lá k že Šedá Metal metalíza* Modrá Lava metalíza Zelená Malachite metalíza** * Mimo ádná výbava. Barva Kód barvy Interiér erný šedý/ erný Ivory Bílá Candy uni 9P9P Modrá Pacific uni Z5Z5 Rosso Brunello metalíza X7X7 St íbrná Brilliant metalíza 8E8E Béžová Cappuccino metalíza Modrá Storm metalíza** Hn dá Magnetic metalíza Fialová Amethyst metalíza 3X3X Modrá Shark metalíza H3H3 Šedá Metal metalíza F6F6 Modrá Lava metalíza 0F0F Zelená Malachite metalíza 0G0G Béžová Cappuccino metalíza 4K4K Modrá Storm metalíza 8D8D Hn dá Magnetic metalíza 0J0J erná Magic s perle ovým efektem * V nabídce od srpna ** V nabídce do zá í erná Magic s perle ovým efektem 1Z1Z Doporu ení pro kombinace barev: velmi dobrá dobrá nedoporu uje se

22 Technické údaje Superb Motor 1,4 TSI/92 kw 1,8 TSI/118 kw 1,8 TSI/118 kw 4x4 2,0 TSI/147 kw 3,6 FSI V6/191 kw 1,6 TDI CR DPF/77 kw 1,6 TDI CR DPF/77 kw GreenLine 2,0 TDI CR DPF/103 kw 2,0 TDI CR DPF/103 kw 4x4 2,0 TDI CR DPF/125 kw 2,0 TDI CR DPF/125 kw 4x4 zážehový, p epl ovaný turbodmychadlem, p ímé vst ikování paliva zážehový, p epl ovaný turbodmychadlem, p ímé vst ikování paliva zážehový, p epl ovaný turbodmychadlem, p ímé vst ikování paliva zážehový, p epl ovaný turbodmychadlem, p ímé vst ikování paliva zážehový, vidlicový, p ímé vst ikování paliva Po et válc /zdvihový objem (cm 3 ) 4/1390 4/1798 4/1798 4/1984 6/3597 4/1598 4/1598 4/1968 4/1968 4/1968 4/1968 Maximální výkon/otá ky (kw/min -1 ) 92/ / / / / / / / / / /4200 Maximální to ivý moment/otá ky (Nm/min -1 ) 200/ / / / / / / / / / / Exhala ní norma EU5 EU5 EU5 EU5 EU5 EU5 EU5 EU5 EU5 EU5 EU5 Palivo benzin, okt.. min. 95 benzin, okt.. 95/91* benzin, okt.. 95/91* benzin, okt.. min. 95 benzin, okt.. min. 95 vzn tový, p epl ovaný turbodmychadlem, p ímé vysokotlaké vst ikování paliva common-rail vzn tový, p epl ovaný turbodmychadlem, p ímé vysokotlaké vst ikování paliva common-rail vzn tový, p epl ovaný turbodmychadlem, p ímé vysokotlaké vst ikování paliva common-rail vzn tový, p epl ovaný turbodmychadlem, p ímé vysokotlaké vst ikování paliva common-rail vzn tový, p epl ovaný turbodmychadlem, p ímé vysokotlaké vst ikování paliva common-rail vzn tový, p epl ovaný turbodmychadlem, p ímé vysokotlaké vst ikování paliva common-rail motorová nafta motorová nafta motorová nafta motorová nafta motorová nafta motorová nafta Provozní vlastnosti Maximální rychlost (km/h) (193) (222) 219 Zrychlení km/h (s) 10,5 8,2 (8,4) 8,4 7,7 6,4 12,1 (12,2) 12,2 10,0 (10,1) 10,3 8,6 8,7 Spot eba (dle normy 99/100) m sto (l/100 km) 7,8 9,4 (9,3) 10,1 10,6 13,0 5,2 (5,5) 5,2 5,6 (6,3) 6,4 5,4 (6,3) 6,5 mimo m sto (l/100 km) 4,9 5,2 (5,6) 6,3 6,3 7,0 4,0 (4,1) 3,6 4,0 (4,5) 4,6 4,1 (4,6) 4,8 kombinovaná (l/100 km) 5,9 6,8 (7,0) 8,0 7,9 9,3 4,5 (4,6) 4,2 4,6 (5,2) 5,3 4,6 (5,3) 5,6 Emise CO 2 (g/km) (162) (120) (135) (139) 147 Vn jší pr m r zatá ení obrysový (m) 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 Pohon Druh p edních kol p edních kol 4x4 p edních kol 4x4 p edních kol p edních kol p edních kol 4x4 p edních kol 4x4 Spojka hydraulicky ovládaná, jednokotou ová hydraulicky ovládaná, jednokotou ová (dv souosé spojky elektrohydraulicky ovládané) P evodovka mechanická 6stup ová mechanická 6stup ová (automatická 7stup ová DSG) spojka Haldex dv souosé spojky elektrohydraulicky ovládané spojka Haldex hydraulicky ovládaná, jednokotou ová (dv souosé spojky elektrohydraulicky ovládané) mechanická 6stup ová automatická 6stup ová DSG automatická 6stup ová DSG mechanická 6stup ová (automatická 7stup ová DSG) hydraulicky ovládaná, jednokotou ová mechanická 6stup ová hydraulicky ovládaná, jednokotou ová (dv souosé spojky elektrohydraulicky ovládané) mechanická 6stup ová (automatická 6stup ová DSG) spojka Haldex mechanická 6stup ová hydraulicky ovládaná, jednokotou ová (dv souosé spojky elektrohydraulicky ovládané) mechanická 6stup ová (automatická 6stup ová DSG) spojka Haldex automatická 6stup ová DSG Hmotnost Pohotovostní hmotnost základní verze vozu (1508) (1519) (1554) (1557) 1634 se 75kg idi em (kg) Užite ná hmotnost v etn idi e a mimo ádných výbav (kg) Celková hmotnost (kg) (2071) (2082) (2117) (2120) 2197 Nebrzd ný p ív s (max. kg) Brzd ný p ív s p i 12% stoupání (max. kg) (1200) Karoserie p tidve ová, p timístná, dvouprostorová Vn jší rozm ry Sou initel odporu vzduchu C x 0,29/0,30 dle motorizace; GreenLine: 0,27 Délka (mm) 4833 Ší ka (mm) 1817 Podvozek Výška (mm) 1462; GreenLine: 1449 P ední náprava typu McPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a p í ným zkrutným stabilizátorem Rozvor (mm) 2761 Zadní náprava víceprvkové zav šení s podélným a p í nými rameny a p í ným zkrutným stabilizátorem Rozchod vp edu/vzadu (mm) 1545/1518; 3,6 FSI: 1537/1510 Brzdy kapalinové dvouokruhové, diagonáln propojené s podtlakovým posilova em Dual Rate Sv tlá výška (mm) 139; 3,6 FSI: 141; GreenLine: 125 vp edu kotou ové, s kotou i s vnit ním chlazením a jednopístovými plovoucími t meny vzadu kotou ové Vnit ní rozm ry ízení h ebenové p ímo inné s elektromechanickým posilova em Ší ka v loktech vp edu/vzadu (mm) 1468/1451 Kola 7,0J x 16"; 7,5J x 17"; GreenLine: 7,0J x 16" Efektivní prostor pro hlavu vp edu/vzadu (mm) 988/955 Pneumatiky 205/55 R16; 225/45 R17; GreenLine: 205/55 R16 Objem zavazadlového prostoru (max. l) bez rezervního kola nesklopená/sklopená zadní sedadla 595/1700 Objem palivové nádrže (l) 60 s rezervním kolem jsou hodnoty o 30 l nižší , l , * P i použití benzinu s nižším oktanovým íslem m že dojít k mírnému snížení výkonu. ( ) Platí pro v z s automatickou p evodovkou. Údaje nebyly v dob tisku k dispozici. Uvád né hodnoty byly zjišt ny podle pravidel a za podmínek stanovených právními i technickými p edpisy pro ur ování provozních a technických údaj motorových vozidel. Platí pro základní model bez mimo ádných výbav.

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Scout

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Scout SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Scout Připravena na každou cestu odolná ŠKODA Octavia Scout. Vnější zrcátka s automatickým sklápěním se po přidržení tlačítka uzamčení na dálkovém ovládání samočinně sklopí.

Více

ŠkodaFabia SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia SIMPLY CLEVER ŠKODA FABIA RS PRO ŽIVOT NA PLNÉ OTÁČKY Připravte se na sportovní jízdu. Zrychlený tep. Adrenalin v těle. Škoda Fabia RS Vás už po prvních kilometrech přesvědčí, že má nejen sportovní

Více

Zážehové motory. 1,8 TSI/132 kw (A) Green tec Motor Motor. 1,2 TSI/63 kw Green tec. 1,2 TSI/77 kw (A) Green tec

Zážehové motory. 1,8 TSI/132 kw (A) Green tec Motor Motor. 1,2 TSI/63 kw Green tec. 1,2 TSI/77 kw (A) Green tec ŠKODA Octavia Zážehové motory 1,2 TSI/63 kw 1,2 TSI/77 kw 1,2 TSI/77 kw (A) 1,4 TSI/103 kw 1,4 TSI/103 kw (A) 1,8 TSI/132 kw 1,8 TSI/132 kw (A) zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou,

Více

Zážehové motory. zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1395

Zážehové motory. zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1395 ŠKODA Superb Zážehové motory Technické údaje 1,4 TSI/92 kw 1,4 TSI/110 kw ACT 1,4 TSI/110 kw ACT (A) 1,8 TSI/132 kw 1,8 TSI/132 kw (A) 2,0 TSI/162 kw (A) Počet válců zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem,

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Ceník

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Ceník SIMPLY CLEVER ŠKODA Superb Ceník Motorizace Superb Motorizace Exhalační norma Komb. spotřeba Emise CO 2 Active Ambition Elegance 1,4 TSI/92 kw EU 5 6,8 l/100 km 157 g/km 574 900 665 900 721 900 1,8 TSI/118

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb SIMPLY CLEVER ŠKODA Superb Elegance se setkává s účelností a opravdová velikost s dokonalými liniemi. ŠKODA Superb a Superb Combi. Design byl vytvářen s ohledem na eleganci a celkovou harmonii stejně jako

Více

Veřejná zakázka: Nákladní a užitkové automobily do 3,5 t 1. část - Nákladní automobily do 3,5 t v provedení pick-up - 3 ks. Technické podmínky dodávky

Veřejná zakázka: Nákladní a užitkové automobily do 3,5 t 1. část - Nákladní automobily do 3,5 t v provedení pick-up - 3 ks. Technické podmínky dodávky Veřejná zakázka: Nákladní a užitkové automobily do 3,5 t 1. část - Nákladní automobily do 3,5 t v provedení pick-up - 3 ks Příloha č. 1A Technické podmínky dodávky 1 ks nákladní automobil pick - up s nástavbou

Více

Technická specifika automobilů

Technická specifika automobilů Příloha č. 1 výzvy Technická specifika automobilů 2 ks automobilů ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční; počet dveří: minimálně 4; počet míst k sezení: 5; brzdy: pohon: 4x2,

Více

Vznětové motory. dvě souosé spojky, suché, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané

Vznětové motory. dvě souosé spojky, suché, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané Vznětové motory Technické údaje 1,6 TDI CR DPF/77 kw 1,6 TDI CR DPF/77 kw (A) 2,0 TDI CR DPF/110 kw 2,0 TDI CR DPF/110 kw (A) vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový,

Více

CENÍK Altea Freetrack

CENÍK Altea Freetrack CENÍK Altea Freetrack TECHNOLOGY TO ENJOY Ceník Altea Freetrack Ceny Motory Výkon kw/k Spotřeba paliva (l / 100km) Emise CO 2 (g / km) Altea Freetrack 2.0 TDI CR 4WD 103/140 5,9 155 653 900 Kč Uvedené

Více

PŘEHLED VÝBAV. ŠkodaFabia Combi

PŘEHLED VÝBAV. ŠkodaFabia Combi Bezpečnost Airbagy řidiče a spolujezdce s přitahovači předních bezpečnostních pásů Deaktivace airbagu spolujezdce Boční airbagy Hlavové airbagy Ochrana chodců Tříbodové výškově nastavitelné přední bezpečnostní

Více

PŘEHLED VÝBAV. Škoda Fabia

PŘEHLED VÝBAV. Škoda Fabia Bezpečnost Airbagy řidiče a spolujezdce s přitahovači předních bezpečnostních pásů Deaktivace airbagu spolujezdce Boční airbagy Hlavové airbagy (včetně přípravy pro rádio se 4 nebo 8 reproduktory) (* +

Více

Ceník. Reference Style ENJOYNEERING

Ceník. Reference Style ENJOYNEERING Ceník SEAT ALTEA Style ENJOYNEERING Ceník Altea Ceny Motory Výkon kw/k Spotřeba paliva (l / 100km) Emise CO 2 (g / km) Altea Altea XL Altea Freetrack 1.2 TSI 77/105 5,7 132 388 900Kč 396 900 Kč - 1.6 TDI

Více

TYPOVÉ SESTAVY VOZIDEL

TYPOVÉ SESTAVY VOZIDEL íloha. 1 Zadávací dokumentace TYPOVÉ SESTAVY VOZIDEL K ástem A až H: edm tem pln ní t chto ástí ve ejné zakázky je dodávka osobních automobil nižší st ední t ídy (osobní automobil limuzína referentská,

Více

Zážehové motory. bezolovnatý benzin min. o. č. 95 (91)*

Zážehové motory. bezolovnatý benzin min. o. č. 95 (91)* ŠKODA Octavia Zážehové motory Technické údaje 1,4 MPI/59 kw 1,6 MPI/ kw 1,6 MPI/ kw (A) 1,6 MPI/ kw Flex Fuel 1,6 MPI/ kw LPG zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč zážehový,

Více

Akční ceník s nabídkou Trumf a Magic

Akční ceník s nabídkou Trumf a Magic SIMPLY CLEVER Akční ceník s nabídkou Trumf a Magic Akční nabídka Trumf a Magic s cenovou výhodou až 90 000 Kč Fabia Magic 189 900 Kč 86 300 Kč Fabia Easy Magic Fabia Active Magic Fabia Ambition Magic Akční

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Transporter Motory splňující emisní normu Euro 5 plus Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon (kw) při

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia Edition AKČNÍ NABÍDKA

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia Edition AKČNÍ NABÍDKA SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Edition AKČNÍ NABÍDKA Akční ceník Octavia Edition OCTAVIA OCTAVIA COMBI PRIMA EDITION CZ 1,2 TSI/77 kw 334 900 Kč 39 000 Kč 364 900 Kč 49 000 Kč 1,4 TSI/90 kw 374 900 Kč nově

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Monte Carlo

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Monte Carlo SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Monte Carlo To nejlepší, do čeho lze obléknout adrenalin. ŠKODA Fabia Monte Carlo. Když si chcete užít atmosféru rallye a zvednout adrenalin, nemusíte až do Monte Carla ani na

Více

Příloha zadávací dokumentace č. 1 Vymezení předmětu veřejné zakázky

Příloha zadávací dokumentace č. 1 Vymezení předmětu veřejné zakázky Příloha zadávací dokumentace č. 1 Vymezení předmětu veřejné zakázky A. Předmětem veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je koupě nových osobních automobilů homologovaného a technicky způsobilého typu

Více

ŠkodaOctavia Scout SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Scout SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Scout SIMPLY CLEVER KAMKOLIV SE VYDÁTE Život je jedna velká výzva. Své plány musíte často změnit ještě dříve, než je vůbec uskutečníte. Máte v úmyslu jet vpravo, ale nakonec se vydáte vlevo.

Více

LEXUS GS CENÍK STANDARDNÍ VÝBAVA GS AUTODUBA.CZ AKTIVNÍ BEZPEČNOST A JÍZDNÍ DYNAMIKA AUDIO, KOMUNIKACE A INFORMACE PASIVNÍ BEZPEČNOST

LEXUS GS CENÍK STANDARDNÍ VÝBAVA GS AUTODUBA.CZ AKTIVNÍ BEZPEČNOST A JÍZDNÍ DYNAMIKA AUDIO, KOMUNIKACE A INFORMACE PASIVNÍ BEZPEČNOST LEXUS GS CENÍK STANDARDNÍ VÝBAVA GS AKTIVNÍ BEZPEČNOST A JÍZDNÍ DYNAMIKA Asistent rozjezdu do kopce (HAC) Čtyřstupňové integrované řízení dynamiky vozidla (VDIM) Systém sledování tlaku v pneumatikách (TPWS)

Více

Zážehové motory. Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/75 kw 1,6 MPI/75 kw Motor. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč

Zážehové motory. Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/75 kw 1,6 MPI/75 kw Motor. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč ŠKODA Octavia Tour Zážehové motory Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/ kw 1,6 MPI/ kw zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč zážehový, řadový, chlazený kapalinou, OHC, uložený

Více

Nová ŠkodaFabia Monte Carlo SIMPLY CLEVER

Nová ŠkodaFabia Monte Carlo SIMPLY CLEVER Nová ŠkodaFabia Monte Carlo SIMPLY CLEVER Můžete si představit sluncem zalité pobřeží, nebo zablácené blatníky a hřímající motory. Odpočinek ve stínu majestátní katedrály, ale i adrenalinovou podívanou.

Více

OSOBNÍ AUTOMOBIL STŘEDNÍ TŘÍDY TYP A

OSOBNÍ AUTOMOBIL STŘEDNÍ TŘÍDY TYP A Příloha č. 1 - Technická specifikace vozidel Parametry požadované zadavatelem sedan (4dveřový) / liftback (5dveřový) 5ti místný (homologováno pro řidiče + 4 cestující) motor zážehový, přeplňovaný (palivo

Více

přímé vstřikování (např. Common Rail), min. EURO 5 + filtr pevných částic (DPF),

přímé vstřikování (např. Common Rail), min. EURO 5 + filtr pevných částic (DPF), Příloha č.1 k č.j. KRPP-136443-4/ČJ-2013-0300VZ-VZ Počet listů: 7 1.) TECHNICKÝ POPIS a.) Popis požadovaného vozidla: Motor: vznětový, objem: (cm 3 ) max. 2 000, výkon: (kw) min. 103, vstřikování paliva:

Více

Zážehové motory. zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1395

Zážehové motory. zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1395 Zážehové motory Technické údaje 1,4 TSI/92 kw 1,4 TSI/110 kw ACT 1,4 TSI/110 kw ACT (A) 1,8 TSI/132 kw 1,8 TSI/132 kw (A) 2,0 TSI/162 kw (A) Počet válců zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený

Více

ŠkodaFabia SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia SIMPLY CLEVER I auta mají svou řeč. Nevypráví jen o městech a silnicích, ale také o lidech, které vozí. O jejich životním stylu, zvycích, domově. Každá Fabia vypráví příběh. Možná mezi nimi

Více

ŠkodaRoomster SIMPLY CLEVER

ŠkodaRoomster SIMPLY CLEVER ŠkodaRoomster SIMPLY CLEVER Některé vyhlídky Vás překvapí, jiné inspirují. Občas si je nejlépe vychutnáte o samotě, ale většinou stojí za to sdílet je se svými nejbližšími. Právě proto je tu prostorný

Více

ŠKODA Octavia Combi RS

ŠKODA Octavia Combi RS zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

Rezerva, pětidveřové provedení. Rezerva, Mobilita plus Ambition Plus = klimatizace, malý kožený paket

Rezerva, pětidveřové provedení. Rezerva, Mobilita plus Ambition Plus = klimatizace, malý kožený paket NOVÉ SKLADOVÉ VOZY K DODÁNÍ IHNED-STAV K 26.2.2015 Prodejci nových vozů Škoda: Jiří Knotek David Bílý Jakub Škvařil Mobil: 724 504 288 Mobil: 724 115 404 Mobil: 724 912 234 Email: jiri.knotek@porsche.cz

Více

Service Box - CZ0106T - D034517 - SALEK JAROSLAV. https://servicebox.peugeot.com/docapvpr/caracteristique.do

Service Box - CZ0106T - D034517 - SALEK JAROSLAV. https://servicebox.peugeot.com/docapvpr/caracteristique.do Page 1 of 5 VOZIDLO Nová modelová řada Filtrace Charakteristiky Všeobecné OPRAVA Mechanické části Karosérie Vybavení vozu Elektrické části Příslušenství DIAGNOSTIKA Funkce Projev závady Umístění zásuvek

Více

Obsah. Kapitola 2A Opravy prováděné ve vozidle benzínové motory..56. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 2A Opravy prováděné ve vozidle benzínové motory..56. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Všeobecná nebezpečí... 12 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování vozidla... 16 Týdenní kontroly... 17 Kontrolní místa v motorovém prostoru...

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia RS

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia RS SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia RS Co může lépe doplnit sportovně-elegantní styl než vysoká úroveň bezpečnosti. Smysl pro zodpovědnost a potěšení z jízdy se navzájem nevylučují. Mohou se perfektně doplňovat.

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Monte Carlo

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Monte Carlo SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Monte Carlo To nejlepší, do čeho lze obléknout adrenalin. ŠKODA Fabia Monte Carlo. Můžete si představit sluncem zalité pobřeží, nebo zablácené blatníky a hřímající motory. Odpočinek

Více

Nová ŠkodaFabia RS SIMPLY CLEVER

Nová ŠkodaFabia RS SIMPLY CLEVER Nová ŠkodaFabia RS SIMPLY CLEVER Sílu nemusíte využívat stále. Někdy stačí jen vědomí, že když ji budete potřebovat, je tu. Jako 180 koní, které čekají na pobídku Vaší pravé nohy. Vítejte ve světě síly

Více

CENÍK TOLEDO. Basis Reference Style ENJOYNEERING

CENÍK TOLEDO. Basis Reference Style ENJOYNEERING CENÍK TOLEDO Reference Style ENJOYNEERING Ceník Toledo Ceny Motory Výkon kw/k Kombinovaná spotřeba (l / 100km) Kombinované emise CO 2 (g / km) Toledo 1.2 55/75 5,9 137 269 900 Kč Reference 1.2 TSI 63/85

Více

Kombinovaná spotřeba (l / 100km) Kombinované emise CO 2 (g / km)

Kombinovaná spotřeba (l / 100km) Kombinované emise CO 2 (g / km) CENÍK Mii TECHNOLOGY TO ENJOY Ceník Mii Ceny Motory Výkon kw/k Kombinovaná spotřeba (l / 100km) Kombinované emise CO 2 (g / km) Mii 3dveřové Mii 5dveřové 44/60 4,5 105 193 900 Kč 202 900 Kč 55/75 4,7 108

Více

Otázky k závěrečnému přezkoušení žadatelů o profesní osvědčení učitele výuky a výcviku

Otázky k závěrečnému přezkoušení žadatelů o profesní osvědčení učitele výuky a výcviku SKUPINA A Témata k výkladu předpisů o provozu na pozemních komunikacích Vymezení základních pojmů ( 2), základní podmínky účasti provozu na pozemních komunikacích, povinnosti účastníka provozu na pozemních

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia RS

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia RS SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia RS Co může lépe doplnit sportovně-elegantní styl než vysoká úroveň bezpečnosti. Smysl pro zodpovědnost a potěšení z jízdy se navzájem nevylučují. Mohou se perfektně doplňovat.

Více

AKTUÁLNÍ AKCE. Úroveň výbavy Motor EURO 6 kw / k CEE Cena Sleva

AKTUÁLNÍ AKCE. Úroveň výbavy Motor EURO 6 kw / k CEE Cena Sleva CITROËN C-ELYSÉE AKTUÁLNÍ AKCE Exkluzivní financování s Citroën Financial Services s dodatečnou slevou 20 000 Kč na všechny verze z Akční ceny (1) nebo úvěr s 0% navýšením na 1, 2 nebo 3 roky. Detailní

Více

SEAT IBIZA Zdokonalená klasika. IBIZA KRÁSA I ZA VOLANTEM Nová zvenku i uvnitř.

SEAT IBIZA Zdokonalená klasika. IBIZA KRÁSA I ZA VOLANTEM Nová zvenku i uvnitř. NOVÝ SEAT IBIZA Zaměřena na design SEAT IBIZA Zdokonalená klasika. SEAT Ibiza se pozvedla na novou úroveň. Dynamické linie jsou nabité energií. Díky nové přední masce chladiče, nárazníkům a mlhovým světlometům

Více

Nové motory Energy se systémem Stop&Start a nízkou spotřebou: 1,6 dci 130 a 1,2 TCe 115

Nové motory Energy se systémem Stop&Start a nízkou spotřebou: 1,6 dci 130 a 1,2 TCe 115 MEganE generation CollECtion 2012 již od 219 900 Kč včetně prodloužené záruky na 5 let a povinného ručení* AKTUÁLNÍ AKCE Nové motory Energy se systémem Stop&Start a nízkou spotřebou: 1,6 dci 130 a 1,2

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Praktik

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Praktik SIMPLY CLEVER ŠKODA Praktik I menší podnik může mít velké ambice. ŠKODA Praktik je dvousedadlový užitkový vůz, který Vám nabízí komfort i snadnou ovladatelnost. Zároveň je v něm dostatek prostoru pro Vaše

Více

CENÍK. Leon ST X-PERIENCE TECHNOLOGY TO ENJOY

CENÍK. Leon ST X-PERIENCE TECHNOLOGY TO ENJOY CENÍK Leon ST X-PERIENCE TECHNOLOGY TO ENJOY Ceník Leon X-PERIENCE Kombi Motory Výkon kw/k Kombinovaná spotřeba (l / 100km) Kombinované emise CO 2 (g / km) Základní cena Sleva Akční cena X-PERIENCE 1.8

Více

Statutární město Ostrava. Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Statutární město Ostrava. Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Kupní smlouva. uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník")

Kupní smlouva. uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Kupní smlouva uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Smluvní strany Kupující: město Kolín MKO Sídlem: IČ: DIČ:

Více

Nová ŠkodaSuperb Combi SIMPLY CLEVER

Nová ŠkodaSuperb Combi SIMPLY CLEVER Nová ŠkodaSuperb Combi SIMPLY CLEVER Design definuje prostor. Linie se setkají a spoutají svět mezi sebou. Tvary se protnou a vytvoří novou dimenzi. Umělecké dílo, které nemusíte obdivovat jen zvenčí,

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Scout

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Scout SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Scout Připravena na každou cestu odolná ŠKODA Octavia Scout. Vnější zrcátka s automatickým sklápěním se po přidržení tlačítka uzamčení na dálkovém ovládání samočinně sklopí.

Více

Univerzální a výkonný jako žádný jiný...

Univerzální a výkonný jako žádný jiný... Systém pro údržbu velkých ploch SF 310 / SF 370 Univerzální a robustní jako traktor - nové a snadno ovladatelné stroje pro údržbu velkých ploch ISEKI SF Systémy ISEKI SF-300 se vždy p i náro ném profesionálním

Více

ŠkodaSuperb CENÍK SIMPLY CLEVER

ŠkodaSuperb CENÍK SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb CENÍK SIMPLY CLEVER MOTORIZACE SUPERB Motorizace Exhalační norma Komb. spotřeba Emise CO 2 1,4 TSI/92 kw EU 5 6,8 l/100 km 157 g/km 574 900 655 900 710 900 1,8 TSI/118 kw EU 5 7,2 l/100 km

Více

RENAULT CAPTUR MĚSTSKÝ VŮZ ROKU 2014 V ČR V HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

RENAULT CAPTUR MĚSTSKÝ VŮZ ROKU 2014 V ČR V HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI CAPTUR ZACHYŤTE ŽIVOT NAPLNO Od 309 900 Kč RENAULT CAPTUR MĚSTSKÝ VŮZ ROKU 2014 V ČR V HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI VÝBAVA V HODNOTĚ AŽ 12 000 Kč ZDARMA PACK KLIMATIZACE (AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE, SVĚTELNÝ A DEŠŤOVÝ

Více

Tisková zpráva. Scania Citywide LF a LE zcela nová rodina městských a příměstských autobusů. Říjen 2011

Tisková zpráva. Scania Citywide LF a LE zcela nová rodina městských a příměstských autobusů. Říjen 2011 Říjen 2011 Scania Citywide LF a LE zcela nová rodina městských a příměstských autobusů Scania Citywide je novou řadou nízkopodlažních a nízkonástupních autobusů s osobitým a přátelsky působícím vzhledem,

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia a Roomster Scout Ceník

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia a Roomster Scout Ceník SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia a Roomster Scout Ceník Fabia Scout a Fabia Combi Scout Střešní nosič, černo-stříbrný Kola z lehké slitiny Arktos 6,5J 16" Motorizace ŠKODA Fabia Scout ŠKODA Fabia Combi Scout

Více

SIMPLY CLEVER. Nová ŠKODA Superb

SIMPLY CLEVER. Nová ŠKODA Superb SIMPLY CLEVER Nová ŠKODA Superb Asi tak tři roky života strávíte v autě. Vybírejte proto s rozvahou. Nová ŠKODA Superb. Bez cestování si už dnešní svět asi nikdo z nás nedovede představit. I když Vám přitom

Více

m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014

m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014 m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014 Ceník M{zd{ MX-5 Výkon kw (k) Převodovka Emotion Challenge Revolution 1.8 Roadster 93 (126) man. 5st. 574 900 631 900-1.8 Roadster Coupé 93 (126) man. 5st. - 681

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Combi příslušenství Outdoorový paket

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Combi příslušenství Outdoorový paket SIMPLY CLEVER ŠKODA Superb Combi příslušenství Outdoorový paket Je to svět, který nejspíš dobře znáte. Elegantní, dynamický i napínavý. Svět byznysu. Vedou tu mosty, které Vás spojují se vzdálenými kontinenty

Více

PNEU. nové clio. ZiMní MATIKY ** ZíSkáTe. V rytmu Vašeho Srdce od 189 900 kč*

PNEU. nové clio. ZiMní MATIKY ** ZíSkáTe. V rytmu Vašeho Srdce od 189 900 kč* nové clio V rytmu Vašeho Srdce od 189 900 kč* ZVÝHODNĚNÍ AŽ 40 000 kč BONUS PŘI VÝKUPU STARÉHO VOZU 10 000 kč DODATEČNÁ SLEVA PŘI FINANCOVÁNÍ RENAULT FINANCE 30 000 kč SPECIÁLNÍ NABÍDKA NA VYBRANÉ SKLADOVÉ

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

CENÍK SEAT EXEO. Reference Style Sport ENJOYNEERING

CENÍK SEAT EXEO. Reference Style Sport ENJOYNEERING CENÍK SEAT EXEO Style Sport ENJOYNEERING Ceník Exeo Ceny Motory Výkon kw/k Spotřeba paliva (l / 100km) Emise CO 2 (g / km) Exeo Exeo ST 1.8 TSI 88/120 7,3/7,4* 169/172* 545 900 Kč 582 900 Kč 88/120 4,9/5,0*

Více

SIMPLY CLEVER. Nová ŠKODA Superb

SIMPLY CLEVER. Nová ŠKODA Superb SIMPLY CLEVER Nová ŠKODA Superb Asi tak tři roky života strávíte v autě. Vybírejte proto s rozvahou. Nová ŠKODA Superb. Bez cestování si už dnešní svět asi nikdo z nás nedovede představit. I když Vám přitom

Více

Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace Zadavatel, Město Rokytnice nad Jizerou, si Vás dovoluje vyzvat k prokázání kvalifikace a k podání nabídky na veřejnou zakázku č. 20150023 Dodávka

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia RS

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia RS SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia RS Z rallye na silnici: ŠKODA Fabia RS získala to nejlepší z naší letité zkušenosti s motoristickým sportem. Nejrychlejší přímé spojení bez čekání na zavazadla: ŠKODA Fabia Combi

Více

CENÍK. Mii. Style TECHNOLOGY TO ENJOY

CENÍK. Mii. Style TECHNOLOGY TO ENJOY CENÍK Mii Style TECHNOLOGY TO ENJOY Ceník Mii Ceny Motory Výkon kw/k Kombinovaná spotřeba (l / 100km) Kombinované emise CO 2 (g / km) Mii 3dveřové Mii 5dveřové Style 1.0 44/60 4,5 105 197 900 Kč 206 900

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

Rezerva, Mobilita plus Ambition Plus = klimatizace, malý kožený paket. Rezerva, Mobilita plus Ambition Plus = klimatizace, malý kožený paket

Rezerva, Mobilita plus Ambition Plus = klimatizace, malý kožený paket. Rezerva, Mobilita plus Ambition Plus = klimatizace, malý kožený paket Prodejci nových vozů Škoda: Jiří Knotek David Bílý Mobil: 724 504 288 Mobil: 724 115 404 Email: jiri.knotek@porsche.cz Email: david.bily@porsche.cz NOVÉ SKLADOVÉ VOZY K DODÁNÍ IHNED-STAV K 20.11.2014 Fabia

Více

PŘÍLOHA 4. Informační dokument, verze platná od 1.5.2003 Příloha 4 1 z 18

PŘÍLOHA 4. Informační dokument, verze platná od 1.5.2003 Příloha 4 1 z 18 PŘÍLOHA 4 ÚPLNÝ SOUPIS INFORMACÍ V TECHNICKÝCH POPISECH K ŽÁDOSTEM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI TYPU VOZIDEL KATEGORIE T A TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI TYPU SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A SAMOSTATNÝCH

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia RS

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia RS SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia RS Z rallye na silnici: ŠKODA Fabia RS získala to nejlepší z naší letité zkušenosti s motoristickým sportem. Nejrychlejší přímé spojení bez čekání na zavazadla: ŠKODA Fabia Combi

Více

Citigo Elegance 1,0 MPI 44kW Barva: Bílá Candy Akční cena vozu: 220.500 Kč* Cena při úvěru ŠKOFin: 190.500 Kč

Citigo Elegance 1,0 MPI 44kW Barva: Bílá Candy Akční cena vozu: 220.500 Kč* Cena při úvěru ŠKOFin: 190.500 Kč NOVÉ SKLADOVÉ VOZY K DODÁNÍ IHNED-STAV K 24.6.2014 Prodejci nových vozů Škoda: Jiří Knotek Petr Hájek David Bílý Mobil: 724 504 288 Mobil: 724 912 234 mobil: 724 115 404 Email: jiri.knotek@porsche.cz email:

Více

Citigo Elegance 1,0 MPI 44kW Barva: Bílá Candy Akční cena vozu: 220.500 Kč* Cena při úvěru ŠKOFin: 190.500 Kč

Citigo Elegance 1,0 MPI 44kW Barva: Bílá Candy Akční cena vozu: 220.500 Kč* Cena při úvěru ŠKOFin: 190.500 Kč NOVÉ SKLADOVÉ VOZY K DODÁNÍ IHNED-STAV K 4.6.2014 Prodejci nových vozů Škoda: Adéla Tejčková Petr Hájek David Bílý Mobil: 724 504 288 Mobil: 724 912 234 mobil: 724 115 404 Email: adela.tejckova@porsche.cz

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo příslušenství Pakety Square a Move

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo příslušenství Pakety Square a Move SIMPLY CLEVER ŠKODA Citigo příslušenství Pakety Square a Move Když se objeví, ulice se změní v galerii. Vyjadřuje individualitu i moderní pohled na svět. Představuje vzkaz městu plnému impulsů, tvarů a

Více

Citigo Elegance 1,0 44kW Barva: Zelená Spring metalíza Akční cena vozu 220.000 Kč!!!!!!! Cena při úvěru 205.000 Kč!!!!!!!!

Citigo Elegance 1,0 44kW Barva: Zelená Spring metalíza Akční cena vozu 220.000 Kč!!!!!!! Cena při úvěru 205.000 Kč!!!!!!!! NOVÉ SKLADOVÉ VOZY K DODÁNÍ IHNED-STAV K 27.3.2013 Porsche Plzeň Lochotín, Gerská 37 Prodejci nových vozů Škoda: Adéla Tejčková Petr Hájek David Bílý Mobil: 724 504 288 Mobil: 724 912 234 mobil: 724 115404

Více

SIMPLY CLEVER ŠKODA SUPERB

SIMPLY CLEVER ŠKODA SUPERB SIMPLY CLEVER ŠKODA SUPERB Asi tak tři roky života strávíte v autě. Vybírejte proto s rozvahou. ŠKODA Superb. Bez cestování si už dnešní svět asi nikdo z nás nedovede představit. I když Vám přitom Váš

Více

Obsah. Úvod... 9 Popis vozidla... 10. Ovládání automobilu... 28. Technický popis... 10

Obsah. Úvod... 9 Popis vozidla... 10. Ovládání automobilu... 28. Technický popis... 10 Obsah Úvod................................................................ 9 Popis vozidla...................................................... 10 Technický popis.....................................................

Více

SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy

SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy Maximální flexibilita instalace S pouze 4 kryty, Série

Více

I T2 sériové terénní vozy II T1 upravené terénní vozy vylepšené terénní vozy III T4 terénní kamiony

I T2 sériové terénní vozy II T1 upravené terénní vozy vylepšené terénní vozy III T4 terénní kamiony Článek 281-2014 - KLASIFIKACE A DEFINICE TERÉNNÍCH VOZŮ 1. KLASIFIKACE 1.1 Kategorie a skupiny Automobily používané pro cross-country rallye jsou rozděleny do následujících kategorií a skupin: Kategorie

Více

Porsche Brno. Citigo Elegance 1,0 MPI AP 55kW (75 PS) 158115. Citigo Elegance 1,0 MPI 44kW (60 PS) 132740

Porsche Brno. Citigo Elegance 1,0 MPI AP 55kW (75 PS) 158115. Citigo Elegance 1,0 MPI 44kW (60 PS) 132740 Motorizace modelu Fabia: /63kW EU5-5,2 l/100km - 121 g/km CO2, Motorizace modelu Roomster: /63kW EU5-5,7 l/100km - 134 g/kmco2, Motorizace modelu : /63kW EU5-6,1 l/100km - 119 g/kmco2, /77kW EU5-6,4 l/100km

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Praktik

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Praktik SIMPLY CLEVER ŠKODA Praktik ŠKODA Praktik je dvousedadlový užitkový vůz, který Vám nabízí komfort i snadnou ovladatelnost. Zároveň je v něm dostatek prostoru pro Vaše podnikání, které bude s jeho stylovým

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky ev. č.: 16/082-0 KUPNÍ SMLOUVA Nákup vozidel 2x mikrobus, 3x technologické uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Tour

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Tour SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Tour Více prostoru pro Vaše plány. I ty finanční. Nynější Octavia Tour vychází z úspěšného modelu Octavia, jehož charakteristickým rysem je nadčasový funkční design. Vůz za

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Monte Carlo

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Monte Carlo SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Monte Carlo To nejlepší, do čeho lze obléknout adrenalin. ŠKODA Fabia Monte Carlo. Když si chcete užít atmosféru rallye a zvednout adrenalin, nemusíte až do Monte Carla ani na

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA GreenLine

SIMPLY CLEVER. ŠKODA GreenLine SIMPLY CLEVER ŠKODA GreenLine Svět je krásné místo pro život. Stavíme si tu domy, pracujeme, sportujeme, sázíme stromy a vychováváme své děti, které po nás všechno jednou převezmou. Ať už se z nich stanou

Více

F logo, L logo 780,- Stylové pouzdro na ochranu klíčku typu Smart Entry. Vyrobeno z tmavě šedé imitace kůže s příčným stehováním.

F logo, L logo 780,- Stylové pouzdro na ochranu klíčku typu Smart Entry. Vyrobeno z tmavě šedé imitace kůže s příčným stehováním. LEXUS RX PŘÍSLUŠENSTVÍ 18" litá kola Pro pneumatiky 235/65 R18 6 250,- Originální design 18" litých kol Lexus s pěti paprsky ideálně doplňuje robustní, ale současně i stylový vzhled tohoto vozu. Kvalitní

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Magic. Fotografie jsou pouze ilustrativní. Akční nabídka. Fabia Fabia Combi Roomster

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Magic. Fotografie jsou pouze ilustrativní. Akční nabídka. Fabia Fabia Combi Roomster SIMPLY CLEVER ŠKODA Magic Fotografie jsou pouze ilustrativní. Akční nabídka Fabia Fabia Combi Roomster Akční ceník Magic (ceny jsou uvedeny včetně zákaznické výhody) Fabia Classic 1,2 HTP/44 kw 229 900

Více

Příslušenství Audi A8

Příslušenství Audi A8 Audi Náskok díky technice AUDI AG 85045 Ingolstadt www.audi.cz Platný od března 200 Vyobrazené automobily jsou zčásti vybavené zvláštní výbavou za příplatek. U jednotlivých obrázků se mohou vyskytnout

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000 Modelový rok '12 LS LT LT+ LTZ 351 000 377 000 395 000 415 000 442 200 1,7D 96 kw/130 k ECO 461 400 493 000 2,0 VCDi 120 kw/163 k 462 000 500 200 AKČNÍ 1,7D 96 kw/130 k ECO 2,0 VCDi 120 kw/163 k LS LT

Více

Automobilismus a emise CO 2

Automobilismus a emise CO 2 Automobilismus a emise CO 2 Artur Güll Škoda Auto, TZZ 13.11.2009 Tento materiál vznikl jako sou ást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R. Obsah

Více

SIMPLY CLEVER. Nová ŠKODA Octavia RS

SIMPLY CLEVER. Nová ŠKODA Octavia RS SIMPLY CLEVER Nová ŠKODA Octavia RS Když touha po síle a potřeba prostoru najdou společnou cestu... ... když se sportovní styl a smysl pro krásu protnou v jednom bodě. Nová ŠKODA Octavia RS představuje

Více

SIMPLY CLEVER. Nová ŠKODA Octavia RS

SIMPLY CLEVER. Nová ŠKODA Octavia RS SIMPLY CLEVER Nová ŠKODA Octavia RS Když touha po síle a potřeba prostoru najdou společnou cestu... ... když se sportovní styl a smysl pro krásu protnou v jednom bodě. Nová ŠKODA Octavia RS představuje

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA GreenLine

SIMPLY CLEVER. ŠKODA GreenLine SIMPLY CLEVER ŠKODA GreenLine Svět je krásné místo pro život. Stavíme si tu domy, pracujeme, sportujeme, sázíme stromy a vychováváme své děti, které po nás všechno jednou převezmou. Ať už se z nich stanou

Více

PŘÍLOHA Č.1 SPECIFIKACE MOTOROVÉHO VOZIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ. 1) Svozové vozidlo

PŘÍLOHA Č.1 SPECIFIKACE MOTOROVÉHO VOZIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ. 1) Svozové vozidlo PŘÍLOHA Č.1 SPECIFIKACE MOTOROVÉHO VOZIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1) Svozové vozidlo Konfigurace vozidla Druh zatížení H - těžké Konfigurace náprav 6X2*4 (zadní náprava zvedací, zatáčecí) Konfigurace pérování

Více

AVEO PŘÍSLUŠENSTVÍ. Váš autorizovaný prodejce Chevrolet. Get Real.

AVEO PŘÍSLUŠENSTVÍ. Váš autorizovaný prodejce Chevrolet. Get Real. VÝHODY MAJITELŮ VOZŮ CHEVROLET: Každý Chevrolet přichází s uklidňující zárukou. Věříme v kvalitu, technologii a výbavu našich vozů tak, že můžeme každý vůz Chevrolet nabídnout s 2letou zárukou bez omezení

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb SIMPLY CLEVER ŠKODA Superb Elegance se setkává s účelností a opravdová velikost s dokonalými liniemi. ŠKODA Superb a Superb Combi. Design byl vytvářen s ohledem na eleganci a celkovou harmonii stejně jako

Více

Identifikační údaje veřejného zadavatele: Obec Kořenov Adresa sídla:

Identifikační údaje veřejného zadavatele: Obec Kořenov Adresa sídla: Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle ustanovení 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění Název veřejné zakázky: pozdějších předpisů Nákup podvozku, sněhového pluhu

Více

FORD TRANSIT CONNECT SPORT VAN CENÍK 3místný vůz s přepážkou

FORD TRANSIT CONNECT SPORT VAN CENÍK 3místný vůz s přepážkou FORD TRANSIT CONNECT SPORT VAN CENÍK 3místný vůz s přepážkou Mimořádná nabídka* Již za 436 900 Kč / 528 649 Kč 6 653 Kč měsíčně* * Zvýhodněná nabídka platí do 30. 6. 2016. Cena pro verzi Sport L1 1.5 TDCi

Více

ŠkodaSuperb Originální příslušenství

ŠkodaSuperb Originální příslušenství SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb Originální příslušenství Uvedené výrobky představují pouze část ze široké nabídky Škoda originálního příslušenství. Další podrobné informace o sortimentu Škoda originálního příslušenství,

Více

Akční ceník Platný od 1. ledna 2013. Užitkové vozy. Caddy

Akční ceník Platný od 1. ledna 2013. Užitkové vozy. Caddy Akční ceník Platný od 1. ledna 2013 Užitkové vozy Caddy Akční ceník může obsahovat modely a výbavy, které budou do výroby zařazeny později. Aktuální nabídka může být ovlivněna změnami vyvolanými např.

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia RS

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia RS SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia RS Z rallye na silnici: ŠKODA Fabia RS získala to nejlepší z naší letité zkušenosti s motoristickým sportem. Nejrychlejší přímé spojení bez čekání na zavazadla: ŠKODA Fabia Combi

Více

SÉRIE POŠTOVNÍ SCHRÁNKY. ešení pro vstupní systémy s poštovní schránkou

SÉRIE POŠTOVNÍ SCHRÁNKY. ešení pro vstupní systémy s poštovní schránkou SÉRIE POŠTOVNÍ SCHRÁNKY ešení pro vstupní systémy s poštovní schránkou SÉRIE 2590 Poštovní schránky z nerez oceli se systémy audio a barevné video Poštovní schránka audio 259A/P Sound System Používá se

Více