R o č n í z p r á v a 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R o č n í z p r á v a 2005"

Transkript

1 Česká geologická služba - GEOFOND Česká geologická služba Geofond R o č n í z p r á v a 2005 Březen 2006

2 Obsah: Úvod 1 Část 1 - Roční zpráva 2005 podle vyhlášky Ministerstva financí č. 232/2005 Sb., kterou se stanoví obsah roční zprávy 2 a) název zpracovatele 3 b) způsob zřízení zpracovatele 3 c) organizační struktura zpracovatele 3 d) základní personální údaje 7 e) údaje o majetku 9 f) údaje o rozpočtu příjmů a výdajů 10 g) hodnocení a analýza údajů zdůvodnění rozpočtových opatření vyhodnocení údajů o příjmech údaje o podílu státního rozpočtu na financování činností rozbor čerpání mzdových prostředků výdaje na výzkum a vývoj výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku dotace a návratné finanční výpomoci přehled o čerpání finančních prostředků na programy spolufinancované z rozpočtu EU spolupráce se zahraničím údaje o výdajích na mezinárodní konference a zahraniční cesty údaje o převodu úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu přehled hospodářských činností zdůvodnění hospodářského výsledku 30 h) údaje o hlavních skupinách příjemců služeb 30 i) odkazy na informace o organizaci 31 Část 2 Zpráva o činnosti za rok Úvod Plnění úkolů stanovených organizaci ministerstvem životního prostředí Operativní zabezpečování požadavků Zpracování Bilance zásob výhradních ložisek a Evidence zásob ložisek nerostů Zpracování ročenky Surovinové zdroje ČR nerostné suroviny Zpracování studie Stav a pohyb zásob na výhradních ložiscích Zpracování Přehledu zásob nerostů vdp a na ostatních těžených ložiskách Zabezpečení evidence geologických prací Uchovávání a zpřístupňování výsledků geologických prací Zajištění doplňování a aktualizace dat o geologickém složení státního území Zajištění ochrany a evidence výhradních ložisek Zpracování a příprava vydání map ložiskové ochrany Zpracování a příprava vydání map poddolovaných územ Zpracování a příprava vydání map sesuvů Vedení registru starých důlních děl Vyjadřování k žádostem o poskytování informací podle zákona č.123/1998 Sb Vyjadřování k požadavkům podle 13 č. 62/1988 Sb Řešení úkolů, hrazených z prostředků státního rozpočtu přidělených MŽP 47

3 2.17 Spoluúčast na řešení projektu e-earth Spolupráce na úkolech, hrazených z prostředků SR, přidělených jiné organizaci Zajištění aktualizace metadat pro resortní metainformační systém (MIS) Využívání informačních systémů Programové a provozní zabezpečení činnosti informačních systémů Ostatní činnosti Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana Souhrn výkonů automobilového parku Kontrolní činnost 70 Přílohy: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, OSS a SF Roční účetní závěrka Organizace evidující geologické práce v roce 2005 Organizace odevzdávající posudky v roce 2005

4 Úvod Předkládaná zpráva ve stručnosti shrnuje přehled činností a výsledky hospodaření organizační složky státu Česká geologická služba - Geofond (dále jen Geofond ) za rok Na rozdíl od minulých let má novou strukturu, upravenou tak, aby splňovala požadavky vyhlášky Ministerstva financí č. 232/2005 Sb., kterou se stanoví obsah roční zprávy. Vyhláška vyžaduje prezentaci převážně administrativně ekonomických údajů, nezajímá se však již o prezentaci činností, které byly v daném roce za přidělené finanční prostředky vykonány. Aby byla zachována kontinuita s minulými lety, obsahuje zpráva ve své druhé části i zprávu o činnostech, tak jak tomu bylo v dosud zpracovávaných Zprávách o činnosti a hospodaření organizace za příslušný rok. 1

5 Část 1 R o č n í z p r á v a 2005 podle vyhlášky Ministerstva financí č. 232/2005 Sb., kterou se stanoví obsah roční zprávy Březen

6 a) Název zpracovatele: Česká geologická služba - Geofond Adresa sídla: Kostelní 26, Praha 7 Identifikační číslo (IČ): Poštovní adresa: Kostelní 26, Praha 7 Telefonní spojení: Faxové spojení: Adresa elektronické pošty: Internetové stránky: Úřední hodiny - výpůjční doba: po-čt , pá b) Způsob zřízení zpracovatele: Základní účel a předmět činnosti organizační složky státu jsou stanoveny Rozhodnutím č. 10/97 ministra životního prostředí České republiky č.j.: M/1468/97 ze dne o úpravě zřizovací listiny rozpočtové organizace Geofond České republiky, vydané opatřením č. 1 předsedy Českého geologického úřadu č.j.: P /1975 ze dne ve znění změn a doplňků provedených opatřením č. 4/79 předsedy Českého geologického úřadu SZ: P /1979 ze dne , opatřením č. 11/79 předsedy Českého geologického úřadu SZ: P /1979 ze dne , opatřením č. 20/79 předsedy Českého geologického úřadu SZ: P /1979 ze dne , rozhodnutím ministra životního prostředí ČR č. 8/91 č.j. 1715/M/91 ze dne a rozhodnutím ministra životního prostředí ČR č.5/92 č.j. M/465/92 ze dne , ve znění Opatření č. 5/01 Ministerstva životního prostředí o změně zřizovací listiny Geofondu České republiky č.j.: M/200241/01 ze dne a Opatření č. 2/02 Ministerstva životního prostředí o změně názvu Geofondu České republiky č.j.: M/200066/02 ze dne Název zřizovatele: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 c) Organizační struktura zpracovatele k a stručný přehled hlavních činností organizace: 100 ÚTVAR ŘEDITELE (20+1) 110 Sekretariát a referáty podřízené přímo řediteli organizace (3) Zabezpečuje agendy spojené s činností ředitele. Jedná se o sekretariát a referáty personální práce, kontroly, zahraniční, právní, obrany organizace a CO, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Existence některých referátů vyplývá ze zvláštních předpisů. Některé činnosti jsou zabezpečovány externě. Dále zabezpečuje ediční činnost organizace. 120 Odbor informačních systémů (16+1) 121 Oddělení správy a provozu počítačové sítě (3) Zabezpečuje provoz a správu lokální počítačové sítě (intranetu) Geofondu, včetně provozu operačních systémů a hardware z hlediska údržby; pasportizaci hardware a 3

7 software organizace; koordinaci požadavků na vybavení pracovišť hardwarem a softwarem; periodické pořizování záložních kopií systému a datových zdrojů (databází) a jejich archivaci; ochranu dat před přístupem nepovolaných osob; napojení geoinformačního systému Geofondu na vyšší informační systémy (SIS, Intranet MŽP a pod.) včetně Internetu. 122 Oddělení provozu a vývoje systému a aplikací (5) Zabezpečuje vývoj, údržbu a aktualizaci základních pravidel (metodiky) pro fungování informačního systému Geofondu (hesláře, kódovníky, provozní příručky); implementaci nových systémů; vývoj a údržbu softwarových prostředků pro správu, údržbu a využívání datových zdrojů (databází), včetně tvorby a údržby aplikačního software; tvorbu a údržbu programové a uživatelské dokumentace, včetně školení pro interní uživatele; implementaci nových technologií (GIS, www), umožňujících využití datových zdrojů (databází) a zajištění uživatelského přístupu; koordinaci a vývoj komplexního informačního systému Geofondu včetně realizace jednotného modelu geoinformačního systému Geofondu; supervizi nad tvorbou externích účelových databází a dílčích informačních systémů včetně jejich začleňování do geoinformačního systému Geofondu; poskytování informačních služeb o možnostech využívání geoinformačního systému Geofondu; poskytování nestandardních výstupů z datových zdrojů (databází); koordinaci a řešení výzkumných, grantových a jiných projektů v oblasti vývoje, implementace a aplikace moderních technologií zpracování dat v geologii. 123 Oddělení zpracování dat (4) Zabezpečuje pořizování a předzpracování vstupních dat (včetně digitalizace); zpracování specializovaných standardních výstupů; spolupracuje na aktualizaci a údržbě datových zdrojů (databází) geoinformačního systému. 124 Oddělení geofyzikálních dat (4) Zabezpečuje pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených z prostředků státního rozpočtu, tvorbu, údržbu, správu a aktualizaci geofyzikálních databází, správu a provoz archivu geofyzikálních zpráv a měření, provádí základní výstupy z databází. 200 ÚTVAR EKONOMICKÉHO NÁMĚSTKA (12+1) Zabezpečuje veškeré činnosti nezbytné k chodu organizace z hlediska ekonomického a provozního. Ekonomický náměstek plní funkci správce rozpočtu, náčelníka štábu CO, předsedy požárně technické komise a investiční komise, zabezpečuje referát obrany organizace a CO, realizaci investiční výstavby, nákup strojů a zařízení. 210 Odbor ekonomický (3+1) Zabezpečuje zpracování komplexní mzdové agendy; vedení agendy práce a mezd; likvidaci došlých faktur a fakturaci; vedení evidence objednávek a smluv a sledování jejich plnění z finančního hlediska; zpracování statistických výkazů; komplexní informační systém účetnictví; dozor nad dodržováním rozpočtu; implementaci a údržbu software pro zpracování účetních a provozních agend; styk s pobočkou banky; pokladní službu; likvidaci cestovních účtů; úhrady poplatků a inkas; skartace písemností organizace. 220 Odbor provozní (7+1) Zabezpečuje inventarizace majetku, přípravu podkladů pro uzavírání a evidenci smluv o užívání nebo převodu správy majetku, užívání nebytových prostor, telefonů, 4

8 rozhlasu, televize a pod., spotřeby vody, energie, komunálních poplatků; sledování odběrů elektrické a tepelné energie a plynu z hlediska dodržování limitů a úsporného provozu; materiálně technické zásobování a jeho evidenci; údržbu a opravy nemovitostí, kancelářského zařízení, přístrojů a strojů; likvidaci nepotřebného majetku; revizi vyhrazených technických zařízení a odstraňování zjištěných závad; autoprovoz; úklid; ostrahu budov; obsluhu telefonní ústředny a provoz EPS. 300 ÚTVAR GEOLOGICKÉHO NÁMĚSTKA (47+1) Zabezpečuje činnost odborných útvarů, spolupráci s odborem geologie a územními odbory MŽP v oblasti geologické informatiky a ekogeologických aspektů v územním plánování a státní správě, studijně rozborovou činnost z oblasti geologické prozkoumanosti a zvláštních podmínek geologické stavby území, ochrany, znečišťování, destrukce horninového prostředí a střetů zájmů vyvolaných využitím surovinového potenciálu s požadavky na ochranu životního prostředí. 310 Odbor geologické dokumentace (14+1) 311 Oddělení dokumentografie (6) Zabezpečuje činnosti spojené s přijímáním, evidencí, kontrolou a dokumentografickým zpracováním všech zpráv a posudků s výsledky či dokumentací geologických prací převzatých k trvalému uchování, jejich ukládání do dokumentografické báze ASGI a zajišťování standardních výstupů z ní; registraci nově zahajovaných geologických prací; dokumentografické zpracování zpráv ze zahraničních cest pro MŽP; provoz filmotéky geologických filmů a videotéky MŽP. 312 Oddělení hmotné dokumentace a depozitních archivů (2) Zabezpečuje účast na závažných skartačních řízeních, výběr, přebírání, zpracování, bezpečné uchovávání, evidenci a zpřístupňování hmotné dokumentace; vedení databáze hmotné dokumentace; správu depozitních archivů a skladů hmotné dokumentace; činnosti spojené s přebíráním geologické dokumentace z externích archivů; vedení registru mapově geologické prozkoumanosti a geochemické prozkoumanosti. 313 Oddělení výpůjčních a reprografických služeb (6) Zabezpečuje veškeré činnosti spojené s archivní, výpůjční studijní a reprografickou službou v sídle organizace, zejména evidenci zpráv převzatých do archivu, kontrolu jejich úplnosti, jejich zpřístupňování, evidenci výpůjček a pohybu po pracovištích při jejich dalším zpracování, přípravu podkladů pro fakturaci. 320 Odbor faktografických informací (12+1) 321 Oddělení databáze vrtů (6) Zabezpečuje po obsahové stránce tvorbu, aktualizaci a údržbu databáze vrtů, databáze radioaktivních anomálií a radioaktivně anomálních území. 322 Oddělení hydrogeologie (6) Zabezpečuje po obsahové stránce tvorbu, aktualizaci a údržbu databází hydrogeologických objektů, znečištění podzemních vod (indikačních vrtů), geotermální energie, přírodních léčivých zdrojů a jejich ochranných pásem, ochranných pásem lázní, vodních zdrojů a hydrogeologické prozkoumanosti. 5

9 330 Odbor informací o nerostných surovinách (7+1) Zabezpečuje úkoly správního charakteru z oblasti nerostných surovin v souladu s geologickým a horním zákonem dle požadavků ministerstva životního prostředí a ministerstva průmyslu a obchodu; evidenci a ochranu ložisek a informační podporu rozvoje a využití nerostných zdrojů; geologického průzkumu a surovinové politiky; vede a aktualizuje faktografický surovinový informační systém (SurIS), poskytuje z jeho dílčích registrů textové a grafické výstupy a zpracovává studijně rozborové práce včetně veřejných i neveřejných publikací. 331 Oddělení ochrany a evidence nerostných surovin (4) Zabezpečuje evidenci a ochranu ložisek ve státní rezervě; vedení listinných archivů rozhodnutí o zásobách KPZ MŽP (včetně bývalých schvalovacích orgánů při ČGÚ, MH, MHPR) a KHZ organizací, výměrů bývalých KKZ, rozhodnutí o odpisech zásob MPO, osvědčení o výhradních ložiscích, rozhodnutí o stanovení CHLÚ, pasportů ložisek nerostných surovin a schválených prognózních zdrojů, státních statistických výkazů Geo(MŽP)V3-01 a dalších dokumentů o výhradních ložiscích vyplývajících z horního zákona; zpracování návrhů na stanovení a změny CHLÚ ložisek v evidenci a ochraně Geofondu ČR; vedení a správu registrů: chráněných ložiskových území (CHLÚ), dobývacích prostorů (DP), předchozích souhlasů ke stanovení DP (těžebních licencí), stanovení průzkumných území (průzkumných licencí), oprávnění k provádění geologických prací, firem provádějících geologické a těžební práce; zpracování podkladů pro odpisy zásob nerostných surovin pro odpisovou komisi MPO; spolupráci se státní báňskou správou; poskytování informací o správních dokumentech; řešení státních úkolů souvisejících se změnami kvalitativních a kvantitativních stavů zásob ložisek nerostných surovin souvisejících s ekonomickými změnami; zpracování geologické dokumentace do informačních souborů o ložiskové prozkoumanosti území ČR; vedení a správu registru ložisek nerostných surovin ve všech jeho částech - bilancovaných výhradních ložisek (subregistr B), evidovaných nevýhradních ložisek (subregistr D), ostatních nebilancovaných ložisek (subregistr N), schválených prognózních zdrojů vyhrazených nerostů (subregistr P), schválených prognózních zdrojů nevyhrazených nerostů (subregistr R), ostatních evidovaných prognózních zdrojů (subregistr Q), dokumentovaných prognózních zdrojů a zrušených ložisek (subregistr Z), negativních průzkumů, neperspektivních území a ložiskových výskytů (subregistr V) a bývalých ložisek s ukončenou těžbou (subregistr U); každoroční zpracování bilance zásob výhradních ložisek nerostných surovin ČR a evidence zásob nevýhradních ložisek ČR (z výkazů Geo(MŽP)V3-01 a Hor(MPO)1-01); zpracování map ložiskové ochrany dle regionů podle geologického zákona; poskytování výstupů včetně grafických v oblasti surovinové základny ČR pro ústřední orgány státní správy, státní geologickou službu a ostatní fyzické i právnické osoby; obsluhu specializovaného pracoviště GIS; studijně rozborovou činnost; řešení státních úkolů souvisejících s rozšiřováním informační základny znalostí o ložiskových objektech; vedení centrální evidence číselných kódů ložiskových objektů na území ČR. 332 Oddělení surovinové politiky (3) Zabezpečuje vedení a správu ekonomických databází k nerostným surovinám (dovozů, vývozů a jejich cen v ČR a na mezinárodních burzách); trvalé zpracovávání rozborových materiálů pro odbor surovinové politiky MPO jako podkladů pro tvorbu a aktualizaci surovinové politiky státu a jednotlivých regionů ČR; zpracování a vydávání účelových publikací, studií a přehledů: Surovinové zdroje ČR - nerostné suroviny (v české i anglické verzi), Stav a pohyb zásob nerostných surovin v ČR, Přehled cen nerostných surovin v ČR; mezinárodní spolupráci v oblasti nerostných surovin a 6

10 ekonomického hodnocení jejich zdrojů; zpracování marketingových studií pro vybrané nerostné suroviny. 340 Odbor informační podpory státní správy (10+1) V souladu s horním zákonem zabezpečuje úkoly správního charakteru z oblasti starých důlních děl; z pověření MPO zajišťuje zpracování státního statistického výkazu Hor(MPO)1-01 z pověření MŽP, MPO a ČBÚ vede databázi hlavních důlních děl. Je gesčním pracovištěm pro operativní zpracování specializovaných požadavků orgánů státní správy a státní geologické služby a koordinačním pracovištěm pro poskytování informací ve smyslu zákonů č. 123/1998 Sb. a č. 106/1999 Sb. 341 Oddělení informací o území (5) Zabezpečuje komplexní zpracování státního statistického výkazu Hor(MPO)1-01 včetně zapracování získaných dat do jednotlivých registrů surovinového informačního systému (registry organizací, rekultivací, ložisek a dobývacích prostorů) a účelových výstupů pro potřeby MPO, MŽP a ČBÚ; vydávání ročního Přehledu zásob nerostů v dobývacích prostorech a na ostatních těžených ložiskách nevyhrazených nerostů ; vedení a aktualizaci registrů hlavních důlních děl a starých důlních děl; zpracování podkladů pro MŽP pro kategorizaci a zabezpečení důlních děl; zpracování specializovaných požadavků orgánů státní správy, státní geologické služby a ostatních organizací a komplexní vyjadřování k investiční výstavbě, územním plánům a činnosti Pozemkového fondu ČR z hlediska území se zvláštními podmínkami geologické stavby. 342 Oddělení rizikových faktorů (5) Zabezpečuje vedení a aktualizaci databáze sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací, databáze poddolovaných území a dalších účelových databází spojených s báňsko-historickou problematikou; periodické vydávání účelových výstupů pro orgány územního plánování ve smyslu 13 geologického zákona; specializovanou posudkovou činnost z hlediska rizikových geofaktorů; vedení a správu specializovaných báňsko-historických fondů včetně knihovny. Pozn.: V závorkách u názvů oddělení jsou uvedeny počty funkčních míst včetně vedoucího, u názvů odborů a útvarů je funkce řídícího zaměstnance uvedena zvlášť za znaménkem +. d) Základní personální údaje zpracované dle přílohy 1: 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k věk muži ženy celkem % do 20 let let , let , let , let ,0 61 let a více ,3 celkem ,0 % 29,3 70,7 100,0 x 7

11 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k vzdělání muži ženy celkem % dosažené základní ,2 vyučen ,6 střední odborné ,2 úplné střední ,9 úplné střední odborné ,7 vyšší odborné vysokoškolské ,4 celkem Celkový údaj o průměrných platech k průměrný hrubý měsíční plat celkem ,- Kč 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2005 Počet nástupy 6 odchody 3 5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců v organizaci - stav k Doba trvání Počet % do 5 let 25 30,5 do 10 let do 15 let 16 19,5 do 20 let nad 20 let Celkem ,0 6. Jazykové znalosti zaměstnanců Počty vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí celkový počet stanovených požadavků na pracovní místa 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň anglický jazyk německý jazyk francouzský jazyk další jazyky celkem

12 e) Údaje o majetku s nímž je zpracovatel příslušný hospodařit: Údaje o jeho využití: Majetek je využíván účelně a hospodárně k plnění funkcí a výkonu činností stanovených zřizovatelem, majetek je veden v účetnictví a provádí se jeho inventarizace Účetní metoda odpisování majetku: Majetek není odepisován. Věcná břemena spojená s nemovitostmi: Na nemovitosti nejsou vázána žádná věcná břemena. Skutečnosti související s převody vlastnictví k nemovitostem: Koncem roku 2005 Česká geologická služba - Geofond vyhlásila dle příslušných ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 62/2001 Sb., výběrové řízení na prodej areálu Rekreační středisko Geofond, katastrální území Chotěboř, který je ve vlastnictví České republiky a Česká geologická služba-geofond je příslušná s tímto majetkem hospodařit. Areál se nachází mimo zastavěnou část obce Chotěboř, přístup je z místní komunikace. Areál leží na pozemcích p.č. 2027/1, 2027/3, 2027/4, 2027/5, 2028/2, 2030/1, 2030/3, 2030/4, 2030/5, 2031/2, 2031/3, 2031/4, 2031/5, 2031/6 v katastrálním území Chotěboř (LV č. 1307), obec Chotěboř, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina. Součástí uvažovaného převodu nebyly tyto nemovitosti: halabudova bez č.p. na pozemku p.č. 2030/2 a pozemek p.č. 2030/2 o výměře 584 m 2, dále chata CH 4 bez č.p. na p. č. 2027/2 a pozemek p.č.2027/2 o výměře 48 m 2, které by měly dále sloužit k plnění činností zpracovatele. Minimální kupní cena na základě znaleckého posudku činila ,- Kč. Na vyhlášené výběrové řízení nepřišla žádná nabídka. Celkové pohledávky a závazky a pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti: K nebyly uhrazeny pohledávky z obchodního styku ve výši ,- Kč. Po lhůtě splatnosti byly pohledávky ve výši ,- Kč (celkem 20 pohledávek - z toho 3 pohledávky jsou z roku 2004 (celkem Kč), 3 faktury za Českou geologickou službou byly splatné od 26. do ( ,- Kč - zaplaceny v 01/2006), dalších 7 faktur mělo splatnost od (7.172,- Kč), 1 fa splatnost 5.12/05 (2.100,-Kč), 3 fa splatnost v 11 měsíci (2.028,- Kč), 2 fa v 10 měsíci 1.422,- Kč) a 1 faktura v 8/2005 (240,- Kč). Celkem 11 pohledávek ve výši ,- Kč mělo splatnost až v roce Vymáhání pohledávek se věnuje maximální pozornost. Organizace neměla žádné pohledávky za dlužníky v konkursním řízení, pohledávky nebyly předmětem právních sporů ani nebyly přihlášené věřiteli do vyrovnání a rovněž žádné pohledávky neodepisovala. Organizace měla k závazky ve výši 2, ,- Kč vyplývající z doplatku mezd za prosinec Tyto prostředky byly řádně uloženy na depozitním účtu a k datu vyplaceny. K byly v obchodním styku neuhrazeny celkem 2 faktury v celkovém objemu ,88 Kč. V obou případech se jedná o faktury, které měly splatnost až v 01/2006. Veškeré tyto závazky byly počátkem ledna 2006 uhrazeny. 9

13 f) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů (tabulka dle přílohy 2): Název zpracovatele: Česká geologická služba - Geofond Přehled rozepsaných závazných ukazatelů v tisících Kč Rozpočet Ukazatel schválený po změnách Skutečnost a Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Přijaté vratky Ostatní nedaňové příjmy Převod z rezervního fondu mim.roz.zd Nedaňové příjmy Příjmy SR c e l k e m Platy Ostatní osobní výdaje Překročení 5021 z mimorozpoč. zdrojů /RF/ Povinné pojistné Platy, OOV, pojistné Nákup materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Překročení 516 z mimorozpoč. zdrojů /RF/ Ostatní nákupy Překročení 517 z mimorozpoč. zdrojů /RF/ Poskytnuté zálohy Odvody za zdrav. postižené Neinvestiční nákupy Převody vlastním fondům Platby daní a poplatků Běžné výdaje Pořízení dlouhodob. nehmot. majetku Pořízení dlouhodob. hmot. majetku Kapitálové výdaje Výdaje SR c e l k e m Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, OSS a SF, který je součástí údajů v rozsahu roční účetní závěrky a roční účetní závěrka jsou připojeny ke zprávě jako příloha. 10

14 g) Hodnocení a analýza údajů: 1. Zdůvodnění rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů: Rozpočet příjmů a výdajů na rok 2005 byl České geologické službě - Geofondu schválen dopisem č.j. 197/OR/05 e.o. ze dne v objemu neinvestičních prostředků celkem ve výši tis. Kč, z toho mzdové prostředky byly stanoveny částkou tis.kč. Limit kapitálových (investičních) výdajů nebyl přidělen. Příjmy byly předepsány ve výši tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců byl stanoven ve výši 82. Dopisem č.j. 519/OR/05 e.o. ze dne , rozpočtovým opatřením č. 3, na základě dopisu odboru rozpočtu MŽP č.j. 22/OR/05 byly uvolněny z programu /provozování ICT/ neinvestiční prostředky ve výši 670 tis.kč na krytí datových a hlasových služeb. Tím se zvýšila částka běžných výdajů na částku tis. Kč. Dopisem č.j. 1115/OR/05 e.o. ze dne , rozpočtovým opatřením č. 28 byly z nerozepsaných prostředků aparátu MŽP uvolněny neinvestiční prostředky ve výši 320 tis.kč určené na pokrytí mimořádných výdajů souvisejících s navýšením nájemného v sídle ČGS - Geofondu v Kostelní ulici č. 26. Stejným dopisem, opatřením č. 29, na základě dopisů odboru rozpočtu MŽP č.j. 905/OR/05 a 954/OR/05 byly uvolněny z programu investiční prostředky ve výši tis.kč, z toho 670 tis.kč na obnovu vozového parku, tis.kč na rozšíření a zkvalitnění pracoviště geografického informačního systému a 370 tis. Kč na zabezpečení lokální sítě. Tím se zvýšily běžné výdajů na tis. Kč, kapitálové výdaje byly tis. Kč. Dopisem č.j.1355/or/05 e.o. ze dne rozpočtovým opatřením č. 36 byly na základě pokynu odboru geologie MŽP z položky geologická činnost uvolněny účelové prostředky ve výši tis.kč na úhradu prací dle následujících státních zakázek s již uzavřenou smlouvou o dílo: tis.kč 1. Digitalizace mikrofilmů zpráv a posudků a jejich začlenění do digitálního archivu (DM) Technologický rozvoj informačního systému ČGS - Geofondu 2005 (K) Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem SR (GF) Implementace mapových služeb v rámci IS ČGS - Geofondu (KM) Dobudování dokumentografického informačního systému (D) Ekonomické registry SurIS/ Rozšíření a aktualizace ekonom. větve SurIS (E) Databáze hald II (X) Databáze důlních děl (H) Hodnocení výhradních ložisek nerostných surovin ve státní rezervě (R) Digitalizace karotážních dat z vybraných vrtů (subd. Pro Aquatest) (KA) Digitalizace karotážních měření z vybraných vrtů (subd. pro 1. Příbramská) (KP) Digitalizace karotážních měření z vybraných vrtů (subd. Pro Diamo) (KD) e-earth-elektronický přístup ke geologickým datům z databáze vrtů (EE)

15 14. Zahájení tvorby a začlenění digit. archivu zpráv a posudků do IS Geofondu (DA) Prostorová lokalizace a interpretace báňských map na roky 2004 až 2007 (M) Digitalizace karotážních dat z vybraných vrtů (subd. pro Gefyzika GP) (KO) 131 Stejným opatřením č. 36 byly na základě pokynu odboru geologie uvolněny neinvestiční prostředky ve výši 245 tis.kč určené na financování nájmu pracoviště ČGS - Geofondu v Brně. Na základě tohoto opatření se změnil rozpočet běžných výdajů na tis. Kč. Dopisem č.j. 2025/OR/05 e.o. ze dne rozpočtovým opatřením č. 57 byly na základě pokynu odboru geologie MŽP uvolněny účelové neinvestiční prostředky v celkové výši 410 tis.kč na úhradu prací dle následujících státních zakázek s již uzavřenou smlouvou o dílo: tis.kč 17. Aktualizace geologicky dokumentovaných objektů přípravná fáze (A) Prostorová lokalizace a interpretace báňských map na roky 2004 až 2007(M) Tím se zvýšila částka běžných výdajů na celkových tis.kč - z toho geologická činnost na tis. Kč, u úkolu M došlo k navýšení prostředků o 190 tis.kč. Dopisem č.j. 2302/OR/05 ze dne , rozpočtovým opatřením č. 63 na základě dopisu MF č.j. 14/67 486/ ze dne provedlo MŽP úpravu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a uvolnilo neinvestiční prostředky ve výši tis.kč (z toho tis.kč na platy, 470 tis.kč na povinné pojistné a 27 tis.kč příděl do FKSP). Stejným dopisem byly opatřením č. 68, na základě pokynu odboru geologie, sníženy neinvestiční účelové prostředky z položky geologická činnost na úkol Digitalizace mikrofilmů zpráv a posudků a jejich začlenění do digitálního archivu zpráv a posudků ČGS-Geofondu o 980 tis.kč z původní výše tis.kč na 980 tis.kč. Běžné výdaje tak činily tis. Kč, geologická činnost tis. Kč. Dopisem č.j. 2570/OR/05 e.o. ze dne rozpočtovým opatřením č byly na základě pokynu odboru geologie MŽP uvolněny neinvestiční prostředky z položky geologická činnost ve výši 275 tis.kč na financování úkolů: tis. Kč 18. 3D modelování reliéfu podloží sokolovské a chebské pánve (P) Revize zajištění starých důlních děl, pilotní projekt (S) 185 Tím se zvýšila částka běžných výdajů na celkových tis.kč - z toho geologická činnost na tis.kč. Dopisem č.j. 2951/OR/05 e.o. ze dne , rozpočtovým opatřením č. 89, na základě pokynu odboru geologie, byly uvolněny neinvestiční prostředky z položky geologická činnost ve výši 150 tis.kč účelově určené na zajištění úkolu: tis. Kč 20. Portál státní geologické služby (B) 150 Tímto opatřením se navýšil rozpočet běžných výdajů na částku tis. Kč, z toho geologická činnost dosáhla celkově částky tis. Kč. 12

16 Dopisem č.j. 18/ENV/05, na základě dopisu odboru rozpočtu MŽP č.j /ENV/05, rozpočtovým opatřením č.118, byly uvolněny z programu investiční prostředky ve výši 220 tis.kč na záměr administrace poštovních služeb. Konečný upravený rozpočet na rok 2005 tak činil: Příjmy Výdaje celkem běžné výdaje celkem limit prostředky na platy OON pojistné příděl do FKSP ostatní běžné výdaje geologická činnost provozování ICT investiční (kapitálové) výdaje tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč 237 tis.kč tis.kč 344 tis.kč tis.kč tis.kč 670 tis.kč tis.kč 2. Vyhodnocení údajů o příjmech nebo výnosech: Příjmy na rok 2005 byly stanoveny v objemu tis.kč, dosažená skutečnost byla 4, ,71 Kč příjmy byly vyšší o 2, ,71 Kč, z toho ,- Kč byla přijatá dotace z EU, ,- Kč činil převod z rezervního fondu na příjmový účet na krytí nezajištěných provozních potřeb a ,- Kč byla vrácená kauce Městskou částí Praha 7 za pronájem části budovy Kostelní 26, takže vlastní příjmy byly překročeny o ,71 Kč tj. o 43,5 %. Toto navýšení je zcela mimořádné a bylo způsobeno přechodným nárůstem v oblasti služeb za faktografické informace a v oblasti reprografické a výpůjční činnosti, především smlouvou o zpracování registru subjektů pro MPO v sumě 550 tis. Kč. Pro rok 2006 lze předpokládat příjmovou část rozpočtu v obvyklé výši. Vyhodnocení průběhu a úrovně příjmů: Rovnoměrnost dosahování příjmů byla zajištěna prováděním pravidelné i operativní fakturace zakázek, které jsou uživatelům služeb prováděny za úplatu a dále důsledným vymáháním opožděných, nebo neuhrazených plateb. Plnění ukazatelů příjmu je patrné z následující tabulky: 13

17 % tis.kč Sk. u k a z a t e l rozpočet skutečnost plnění schválený upravený rozpočtu 211 Příjmy z vlastní činnosti ,6 164, Příjmy z pronájmu majetku ,2 103, Příjmy z úroků ,7 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody ,5 159,10 22 Přijaté vratky transferu 0 0 9,2 232 Ostatní nedaňové příjmy ,8 121,90 23 Příjmy z prodeje nekap. majetku a ost ,8 121,9 0 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,5 155, Převody z fondů OSS Příjmy celkem ,5 255,03 Podrobný rozklad a celkové zhodnocení příjmů: V roce 2005 bylo dosaženo v uvedeném seskupení příjmů objemu tis. Kč. Po odečtu převodů z rezervního fondu (celkem tis.kč) jsou příjmy tis.kč. Na dosažení tohoto objemu se podílely následující položky (v tis.kč): druh příjmu služby z dokumentografických systémů služby z faktografických systémů výpůjční a reprografická služba studijně rozborové práce příjmy z pronájmu ostatní příjmy a úroky výkony výpočetní techniky přijaté vratky a ostat. nedaň příjmy přijatá dotace z EU /převod z RF/ krytí nezaj. prov. potřeb /převod z RF/ C e l k e m pol z toho: položka 21 - příjmy z vlastní činnosti organizace položka 22 a 23 - ostatní a nahodilé příjmy celkem položky 21, 22 a Příjmová část rozpočtu byla splněna na 255,03 %, po odečtu mimorozpočtových zdrojů (1.696 tis.kč - mimorozpočtové zdroje rozebrány u běžných výdajů a RF) na 155,29 %. Po snížení příjmů o mimořádně vrácenou kauci by příjmy dosáhly částky tis.kč. Oproti roku 2004 tak došlo k mírnému zlepšení příjmů dosažených v položce 21, tj. z vlastní činnosti organizace. Nárůst příjmů u služeb z faktografických systémů nárůst o 264 tis. Kč oproti roku 2004 je způsoben vykazováním prácí pro MPO ve výši 550 tis. Kč v položce (faktografie), v roce 2004 byly tyto práce vykazovány v položce (ostatní příjmy), nárůst u výpůjčních a reprografických služeb je způsoben přechodným nárůstem výpůjček o 200 tis.kč a reprografických služeb o 50 tis.kč. Z dalších příjmů byly překročeny oproti roku 2004 výkony výpočetní techniky (o 138 tis.kč) a z důvodů vrácení kauce MČ Praha 7 i položka 23 (celkem o 220 tis.kč). 14

18 3. Údaje o podílu státního rozpočtu na financování činnosti zpracovatele: Podíl státního rozpočtu na financování činnosti organizační složky státu v roce 2005 byl 100 %. Organizace neobdržela žádné příjmy ze státních mimorozpočtových fondů. Čerpání výdajů je patrné z následující tabulky: tis.kč % Sk. u k a z a t e l rozpočet skutečnost čerpání schválený upravený rozpočtu 501,2 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou ,5 102,67 práci 503 Povinné pojištění placené zaměstnavatelem ,3 99, Nákup materiálu ,8 99, Nákup vody, paliv a energie ,5 99, Nákup služeb ,0 109, Ostatní nákupy ,8 105, Poskytnuté zálohy 0 0-1,5 519 Odvody za zdravotně postižené ,1 96, Převody vlastním fondům /FKSP/ ,0 100, Platby daní a poplatků ,6 76,00 B ě ž n é v ý d a j e c e l k e m ,1 103,99 Nn B ě ž n é v ý d a j e mimorozpočtové zdroje tis. Kč ,1 99,87 k K a p i t á l o v é v ý d a j e ,8 98,84 v ý V ý d a j e c e l k e m ,9 103,69 P ř í j m y c e l k e m ,5 255,03 r o R o z p o č t o v ý schodek ,4 97,57 Běžné výdaje celkem, které po rozpočtových opatřeních dosáhly celkového objemu tis. Kč, byly čerpány ve výši 42, ,20 Kč. Překročení bylo způsobeno řešením mezinárodního projektu e-earth, na jehož 2. etapu organizace obdržela od zadavatele projektu EC, prostřednictvím koordinátora projektu TNO-NITG (NL) finanční prostředky, které byly uloženy na rezervní fond. V roce 2005 bylo z těchto prostředků použito 816 tis. Kč (čerpání tis.kč a tis.kč), v této výši byl uskutečněn převod dne z rezervního fondu na příjmový účet (položka 4135) a současně byl požádán odbor rozpočtu MŽP o vystavení limitního oznámení na tuto částku. Limitní oznámení bylo vystaveno a na jeho základě měla organizace možnost překročit rozpočet o částku 816 tis.kč (178 tis.kč - zůstatek z roku 2004, 638 tis.kč dotace za r. 2005). Dále bylo z rezervního fondu obdobným způsobem převedeno 880 tis.kč na krytí nezajištěných provozních potřeb ( tis.kč, tis.kč), převod uskutečněn a kryl zvýšené potřeby v oblasti knihtiskařských služeb a dofinancování projektu e-earth na jehož dokončovací etapu nedošly od koordinátora projektu v roce 2005 finanční prostředky (položky 5169 a 5173). Po odečtu těchto částek ( tis.kč) je výše čerpání běžných výdajů 41, ,20 Kč úspora činí ,80 Kč, čerpání běžných výdajů dosáhlo 99,87 % rozpočtu. Největší úspory bylo dosaženo u povinného pojistného placeného zaměstnavatelem (26.678,- Kč). Limit na účtu ČNB platy, ostatní platby a pojistné činil tis.kč, čerpáno bylo 24, ,- 15

19 Kč, limit na účtu ČNB neinvestiční výdaje byl tis.kč, čerpáno bylo 18, ,52 Kč. Nedopatřením (pozdní příchod pošty) došlo k tomu, že do nebyly odvedeny příjmy z pokladny našeho pracoviště v Kutné Hoře ve výši 1.509,- Kč na příjmový účet a zůstaly na účtu 223 položka Správně měla být tato položka nulová a částka 1.509,- Kč měla být převedena na účet 235 položka příjmy z pronájmu (774,- Kč) a studijní rozbory a posudky (735,- Kč). Financování akce /31 - Financování akce Komunikační infrastruktura veřejné správy /KIVS/ - akce P005 - Provozování ICT - Geofond Organizace užívala služby v rámci komunikační infrastruktury veřejné správy /KIVS/ výhradně v oblasti provozování ICT. V roce 2005 bylo čerpáno na tyto služby za období 01 12/ ,68 Kč (bylo kryto systémově určenými výdaji (SUV) SR). Za období 12/2005 byly výdaje na tyto služby převážně hrazeny již z běžných prostředků organizace. Na financování tohoto programu bylo uvolněno ze státního rozpočtu pouze ,- Kč, bylo čerpáno ,68 Kč, do státního rozpočtu bylo vráceno 471,32 Kč. Uvedené prostředky stačily pokrýt celé hlasové služby, datové služby byly částečně hrazeny z běžných prostředků organizace. Rozsah dodavatelů hlasových a datových služeb byl neměnný, hlavními dodavateli byli Český Telecom, Siemens a.s a JVG Josef Gössel. Veškeré závazné ukazatele a projektované parametry akce byly splněny včetně podmínek čerpání prostředků státního rozpočtu na financování akce a to v souladu s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí o účasti SR na financování akce. 16

20 Čerpání prostředků na úkoly - geologická činnost k v tis. Kč v tis.kč v tis.kč Ú k o l Rozpočet Plnění % Zbývá 1.Digitalizace mikrofilmů zpráv a posudků DM Technologický rozvoj inf. Systému ČGS-Geofondu 2005 K Do 3.Pořádání a využívání geofyzikálních dat GF M 4.Implementace mapových služeb v rámci IS KM Da 5.Dobudování dokumentografického IS D Da 6. Ekonomické registry SURIS / Rozšíření ek.větvě E Databáze hald II X Databáze důlních děl H Hodnocení výhradních ložisek nerost. surovin R Digitalizace karotážních dat z vybraných vrtů AQUATEST KA Digitalizace karotážních měření z vybr.vrtů Příbram KP Digitalizace karotážních měření DIAMO KD e-EARTH-Elektronický přístup ke geolog. Datům EE Zahájení tvorby a začlenění digitál.archivu DA Prostorová lokal. a interpret. báň. map M Digitalizace karotážních dat Geofyzika KO Aktualizace geologicky dokumentovaných objektů A D modelování reliéfu podloží sokol. a cheb. pánve P Revize zajištění starých důlních děl,pilotní projekt S Portál státní geologické služby B C e l k e m ,00 Účelové prostředky na geologickou činnost byly čerpány na 100 % Nákup materiálu - skupina 513 u k a z a t e l (tis. Kč) upravený rozpočet čerpání 2005 % čerpání skutečnost 2004 c e l k e m , ,7 z toho nákup materiálu j.n ,00 679,9 drobný hmotný majetek , ,8 ochranné pomůcky,prádlo, oděvy, obuv ,00 3,5 knihy, učební pomůcky ,49 109,5 Největší výdaje byly za nutný nákup reprografické, kancelářské a výpočetní techniky v rámci prosté reprodukce, knihy a tisk (nově Metal Bulletin) a nezbytný spotřební materiál. 17

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA Č.j. 7/2007-HC Dukla Počet listů: 6 Schvaluji: Mgr.Vladimír Orság V Praze dne : 20.4.2007 R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA P R A H A 2007 V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000 Sb.,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

R o č n í z p r á v a 2007

R o č n í z p r á v a 2007 Česká geologická služba - GEOFOND Česká geologická služba Geofond R o č n í z p r á v a 2007 Březen 2008 Úvod Předkládaná zpráva ve stručnosti shrnuje přehled činností a výsledky hospodaření organizační

Více

Česká geologická služba Geofond. R o č n í z p r á v a 2008

Česká geologická služba Geofond. R o č n í z p r á v a 2008 Česká geologická služba Geofond R o č n í z p r á v a 2008 Březen 2009 Úvod Předkládaná zpráva ve stručnosti shrnuje přehled činností a výsledky hospodaření organizační složky státu Česká geologická služba

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Česká geologická služba Geofond. R o č n í z p r á v a 2009

Česká geologická služba Geofond. R o č n í z p r á v a 2009 Česká geologická služba Geofond R o č n í z p r á v a 2009 Duben 2010 Úvod Předkládaná zpráva ve stručnosti shrnuje přehled činností a výsledky hospodaření organizační složky státu Česká geologická služba

Více

Česká geologická služba - Geofond

Česká geologická služba - Geofond RNDr. Vít Štrupl Kostelní 26, 170 06 Praha 7 www.geofond.cz geofond@geofond.cz Obsah prezentace Kdo jsme Stručná historie Pracoviště Státní geologická služba Archiv Sklady hmotné dokumentace Informační

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Zpracovatel Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u želče 118,390 02 Tábor Identifikační číslo: 659 979 99 Telefonní spojení: 3812633300

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Část 1 Obsah dokumentace podprogramu

Část 1 Obsah dokumentace podprogramu Příloha č. 1 k vyhlášce č. 231/2005 Sb. Údaje dokumentace programu Část 1 Obsah dokumentace podprogramu 1. Identifikační údaje a systém řízení podprogramu na formuláři S05 210. 2. Harmonogram přípravy

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Státní oblastní archiv v Plzni. Roční zpráva 2006

Státní oblastní archiv v Plzni. Roční zpráva 2006 Státní oblastní archiv v Plzni Roční zpráva 2006 Roční zpráva 2006 I. Název zpracovatele organizační složky státu : Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44, Plzeň, PSČ 306 12 Statutární

Více

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 16 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 60 10 Náklady dokumentace k registraci projektu 60 11 Náklady dokumentace projektu

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR Příloha č. 1 OSS: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

PŘÍLOHA Č. 20C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 20C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 20C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 6010 Náklady dokumentace k registraci projektu 6011 Náklady dokumentace projektu 6012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ ISPROFIN

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ ISPROFIN PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ ISPROFIN Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 11 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 60 001 Náklady dokumentace k registraci akce Náklady na studie, zpracování investičních

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Příloha č.5 Dokumentace programu 113 310. Str.1

Příloha č.5 Dokumentace programu 113 310. Str.1 Příloha č.5 Dokumentace programu 113 310 Přehled faktur a smluv k závěrečnému vyhodnocení akce: č.řádku č.řádku 11331X XXXX DOTACE dodavatel č.smlouvy smluvní cena NEINV INV číslo faktury NEINV INV zdan.plnění

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Obec/~: Okres: LIPEC. Hospodaření obce Lipec skončilo v roce 2012 s vyrovnaným rozpočtem.

Obec/~: Okres: LIPEC. Hospodaření obce Lipec skončilo v roce 2012 s vyrovnaným rozpočtem. Obec/~: Komentář k roku 2012: (stručné zhodnocení finančního hospodaření, neplánované výrazné příjmy a mimořádné výdaje oproti schválenému rozpočtu, podstatné položky na podrozvahových účtech, zapojení

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Č. j.: 5 349/2007/DI ROČNÍ ZPRÁVA 2006. Praha, 15. června 2007 Předkládá: Mgr. Roman Šigut, generální inspektor Drážní inspekce

Č. j.: 5 349/2007/DI ROČNÍ ZPRÁVA 2006. Praha, 15. června 2007 Předkládá: Mgr. Roman Šigut, generální inspektor Drážní inspekce Č. j.: 5 349/2007/DI ROČNÍ ZPRÁVA 2006 Praha, 15. června 2007 Předkládá: Mgr. Roman Šigut, generální inspektor Drážní inspekce Obsah Údaje o zpracovateli roční zprávy...4 Způsob zřízení...4 Organizační

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013 Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok.

Více

Vzory formulářů pro přípravu dokumentace programu

Vzory formulářů pro přípravu dokumentace programu Vzory formulářů pro přípravu dokumentace programu 1. Přehled formulářů 2. Vzory jednotlivých formulářů S 05 210 S 05 220 S 05 240 S 05 241 S 05 242 S 05 243 S 05 244 S 05 270 S 05 310 S 05 320 V 05 370

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VYHLÁŠKA č. 560. ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

VYHLÁŠKA č. 560. ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku VYHLÁŠKA č. 560 ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj stanoví podle 13 odst. 4 zákona č.

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS Řízená kopie elektronická Vydání: 1.3 Revize: 3 Strana 1 z 15 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 6010 Náklady dokumentace k registraci projektu 6011 Náklady dokumentace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO Část C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY 1 POLOŽKA Č. NÁZEV A POPIS 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Včetně odměn zahrnovaných do prostředků na platy. 5021 Ostatní osobní výdaje Zahrnuje

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření Ústavu termomechaniky AV ČR za rok 2006

Roční zpráva o činnosti a hospodaření Ústavu termomechaniky AV ČR za rok 2006 Roční zpráva o činnosti a hospodaření Ústavu termomechaniky AV ČR za rok 2006 Název pracoviště: Ústav termomechaniky Akademie věd České republiky Adresa: Dolejškova 5, Praha 8, 182 00. IČ: 61388998 Tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více