R o č n í z p r á v a 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R o č n í z p r á v a 2005"

Transkript

1 Česká geologická služba - GEOFOND Česká geologická služba Geofond R o č n í z p r á v a 2005 Březen 2006

2 Obsah: Úvod 1 Část 1 - Roční zpráva 2005 podle vyhlášky Ministerstva financí č. 232/2005 Sb., kterou se stanoví obsah roční zprávy 2 a) název zpracovatele 3 b) způsob zřízení zpracovatele 3 c) organizační struktura zpracovatele 3 d) základní personální údaje 7 e) údaje o majetku 9 f) údaje o rozpočtu příjmů a výdajů 10 g) hodnocení a analýza údajů zdůvodnění rozpočtových opatření vyhodnocení údajů o příjmech údaje o podílu státního rozpočtu na financování činností rozbor čerpání mzdových prostředků výdaje na výzkum a vývoj výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku dotace a návratné finanční výpomoci přehled o čerpání finančních prostředků na programy spolufinancované z rozpočtu EU spolupráce se zahraničím údaje o výdajích na mezinárodní konference a zahraniční cesty údaje o převodu úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu přehled hospodářských činností zdůvodnění hospodářského výsledku 30 h) údaje o hlavních skupinách příjemců služeb 30 i) odkazy na informace o organizaci 31 Část 2 Zpráva o činnosti za rok Úvod Plnění úkolů stanovených organizaci ministerstvem životního prostředí Operativní zabezpečování požadavků Zpracování Bilance zásob výhradních ložisek a Evidence zásob ložisek nerostů Zpracování ročenky Surovinové zdroje ČR nerostné suroviny Zpracování studie Stav a pohyb zásob na výhradních ložiscích Zpracování Přehledu zásob nerostů vdp a na ostatních těžených ložiskách Zabezpečení evidence geologických prací Uchovávání a zpřístupňování výsledků geologických prací Zajištění doplňování a aktualizace dat o geologickém složení státního území Zajištění ochrany a evidence výhradních ložisek Zpracování a příprava vydání map ložiskové ochrany Zpracování a příprava vydání map poddolovaných územ Zpracování a příprava vydání map sesuvů Vedení registru starých důlních děl Vyjadřování k žádostem o poskytování informací podle zákona č.123/1998 Sb Vyjadřování k požadavkům podle 13 č. 62/1988 Sb Řešení úkolů, hrazených z prostředků státního rozpočtu přidělených MŽP 47

3 2.17 Spoluúčast na řešení projektu e-earth Spolupráce na úkolech, hrazených z prostředků SR, přidělených jiné organizaci Zajištění aktualizace metadat pro resortní metainformační systém (MIS) Využívání informačních systémů Programové a provozní zabezpečení činnosti informačních systémů Ostatní činnosti Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana Souhrn výkonů automobilového parku Kontrolní činnost 70 Přílohy: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, OSS a SF Roční účetní závěrka Organizace evidující geologické práce v roce 2005 Organizace odevzdávající posudky v roce 2005

4 Úvod Předkládaná zpráva ve stručnosti shrnuje přehled činností a výsledky hospodaření organizační složky státu Česká geologická služba - Geofond (dále jen Geofond ) za rok Na rozdíl od minulých let má novou strukturu, upravenou tak, aby splňovala požadavky vyhlášky Ministerstva financí č. 232/2005 Sb., kterou se stanoví obsah roční zprávy. Vyhláška vyžaduje prezentaci převážně administrativně ekonomických údajů, nezajímá se však již o prezentaci činností, které byly v daném roce za přidělené finanční prostředky vykonány. Aby byla zachována kontinuita s minulými lety, obsahuje zpráva ve své druhé části i zprávu o činnostech, tak jak tomu bylo v dosud zpracovávaných Zprávách o činnosti a hospodaření organizace za příslušný rok. 1

5 Část 1 R o č n í z p r á v a 2005 podle vyhlášky Ministerstva financí č. 232/2005 Sb., kterou se stanoví obsah roční zprávy Březen

6 a) Název zpracovatele: Česká geologická služba - Geofond Adresa sídla: Kostelní 26, Praha 7 Identifikační číslo (IČ): Poštovní adresa: Kostelní 26, Praha 7 Telefonní spojení: Faxové spojení: Adresa elektronické pošty: Internetové stránky: Úřední hodiny - výpůjční doba: po-čt , pá b) Způsob zřízení zpracovatele: Základní účel a předmět činnosti organizační složky státu jsou stanoveny Rozhodnutím č. 10/97 ministra životního prostředí České republiky č.j.: M/1468/97 ze dne o úpravě zřizovací listiny rozpočtové organizace Geofond České republiky, vydané opatřením č. 1 předsedy Českého geologického úřadu č.j.: P /1975 ze dne ve znění změn a doplňků provedených opatřením č. 4/79 předsedy Českého geologického úřadu SZ: P /1979 ze dne , opatřením č. 11/79 předsedy Českého geologického úřadu SZ: P /1979 ze dne , opatřením č. 20/79 předsedy Českého geologického úřadu SZ: P /1979 ze dne , rozhodnutím ministra životního prostředí ČR č. 8/91 č.j. 1715/M/91 ze dne a rozhodnutím ministra životního prostředí ČR č.5/92 č.j. M/465/92 ze dne , ve znění Opatření č. 5/01 Ministerstva životního prostředí o změně zřizovací listiny Geofondu České republiky č.j.: M/200241/01 ze dne a Opatření č. 2/02 Ministerstva životního prostředí o změně názvu Geofondu České republiky č.j.: M/200066/02 ze dne Název zřizovatele: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 c) Organizační struktura zpracovatele k a stručný přehled hlavních činností organizace: 100 ÚTVAR ŘEDITELE (20+1) 110 Sekretariát a referáty podřízené přímo řediteli organizace (3) Zabezpečuje agendy spojené s činností ředitele. Jedná se o sekretariát a referáty personální práce, kontroly, zahraniční, právní, obrany organizace a CO, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Existence některých referátů vyplývá ze zvláštních předpisů. Některé činnosti jsou zabezpečovány externě. Dále zabezpečuje ediční činnost organizace. 120 Odbor informačních systémů (16+1) 121 Oddělení správy a provozu počítačové sítě (3) Zabezpečuje provoz a správu lokální počítačové sítě (intranetu) Geofondu, včetně provozu operačních systémů a hardware z hlediska údržby; pasportizaci hardware a 3

7 software organizace; koordinaci požadavků na vybavení pracovišť hardwarem a softwarem; periodické pořizování záložních kopií systému a datových zdrojů (databází) a jejich archivaci; ochranu dat před přístupem nepovolaných osob; napojení geoinformačního systému Geofondu na vyšší informační systémy (SIS, Intranet MŽP a pod.) včetně Internetu. 122 Oddělení provozu a vývoje systému a aplikací (5) Zabezpečuje vývoj, údržbu a aktualizaci základních pravidel (metodiky) pro fungování informačního systému Geofondu (hesláře, kódovníky, provozní příručky); implementaci nových systémů; vývoj a údržbu softwarových prostředků pro správu, údržbu a využívání datových zdrojů (databází), včetně tvorby a údržby aplikačního software; tvorbu a údržbu programové a uživatelské dokumentace, včetně školení pro interní uživatele; implementaci nových technologií (GIS, www), umožňujících využití datových zdrojů (databází) a zajištění uživatelského přístupu; koordinaci a vývoj komplexního informačního systému Geofondu včetně realizace jednotného modelu geoinformačního systému Geofondu; supervizi nad tvorbou externích účelových databází a dílčích informačních systémů včetně jejich začleňování do geoinformačního systému Geofondu; poskytování informačních služeb o možnostech využívání geoinformačního systému Geofondu; poskytování nestandardních výstupů z datových zdrojů (databází); koordinaci a řešení výzkumných, grantových a jiných projektů v oblasti vývoje, implementace a aplikace moderních technologií zpracování dat v geologii. 123 Oddělení zpracování dat (4) Zabezpečuje pořizování a předzpracování vstupních dat (včetně digitalizace); zpracování specializovaných standardních výstupů; spolupracuje na aktualizaci a údržbě datových zdrojů (databází) geoinformačního systému. 124 Oddělení geofyzikálních dat (4) Zabezpečuje pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených z prostředků státního rozpočtu, tvorbu, údržbu, správu a aktualizaci geofyzikálních databází, správu a provoz archivu geofyzikálních zpráv a měření, provádí základní výstupy z databází. 200 ÚTVAR EKONOMICKÉHO NÁMĚSTKA (12+1) Zabezpečuje veškeré činnosti nezbytné k chodu organizace z hlediska ekonomického a provozního. Ekonomický náměstek plní funkci správce rozpočtu, náčelníka štábu CO, předsedy požárně technické komise a investiční komise, zabezpečuje referát obrany organizace a CO, realizaci investiční výstavby, nákup strojů a zařízení. 210 Odbor ekonomický (3+1) Zabezpečuje zpracování komplexní mzdové agendy; vedení agendy práce a mezd; likvidaci došlých faktur a fakturaci; vedení evidence objednávek a smluv a sledování jejich plnění z finančního hlediska; zpracování statistických výkazů; komplexní informační systém účetnictví; dozor nad dodržováním rozpočtu; implementaci a údržbu software pro zpracování účetních a provozních agend; styk s pobočkou banky; pokladní službu; likvidaci cestovních účtů; úhrady poplatků a inkas; skartace písemností organizace. 220 Odbor provozní (7+1) Zabezpečuje inventarizace majetku, přípravu podkladů pro uzavírání a evidenci smluv o užívání nebo převodu správy majetku, užívání nebytových prostor, telefonů, 4

8 rozhlasu, televize a pod., spotřeby vody, energie, komunálních poplatků; sledování odběrů elektrické a tepelné energie a plynu z hlediska dodržování limitů a úsporného provozu; materiálně technické zásobování a jeho evidenci; údržbu a opravy nemovitostí, kancelářského zařízení, přístrojů a strojů; likvidaci nepotřebného majetku; revizi vyhrazených technických zařízení a odstraňování zjištěných závad; autoprovoz; úklid; ostrahu budov; obsluhu telefonní ústředny a provoz EPS. 300 ÚTVAR GEOLOGICKÉHO NÁMĚSTKA (47+1) Zabezpečuje činnost odborných útvarů, spolupráci s odborem geologie a územními odbory MŽP v oblasti geologické informatiky a ekogeologických aspektů v územním plánování a státní správě, studijně rozborovou činnost z oblasti geologické prozkoumanosti a zvláštních podmínek geologické stavby území, ochrany, znečišťování, destrukce horninového prostředí a střetů zájmů vyvolaných využitím surovinového potenciálu s požadavky na ochranu životního prostředí. 310 Odbor geologické dokumentace (14+1) 311 Oddělení dokumentografie (6) Zabezpečuje činnosti spojené s přijímáním, evidencí, kontrolou a dokumentografickým zpracováním všech zpráv a posudků s výsledky či dokumentací geologických prací převzatých k trvalému uchování, jejich ukládání do dokumentografické báze ASGI a zajišťování standardních výstupů z ní; registraci nově zahajovaných geologických prací; dokumentografické zpracování zpráv ze zahraničních cest pro MŽP; provoz filmotéky geologických filmů a videotéky MŽP. 312 Oddělení hmotné dokumentace a depozitních archivů (2) Zabezpečuje účast na závažných skartačních řízeních, výběr, přebírání, zpracování, bezpečné uchovávání, evidenci a zpřístupňování hmotné dokumentace; vedení databáze hmotné dokumentace; správu depozitních archivů a skladů hmotné dokumentace; činnosti spojené s přebíráním geologické dokumentace z externích archivů; vedení registru mapově geologické prozkoumanosti a geochemické prozkoumanosti. 313 Oddělení výpůjčních a reprografických služeb (6) Zabezpečuje veškeré činnosti spojené s archivní, výpůjční studijní a reprografickou službou v sídle organizace, zejména evidenci zpráv převzatých do archivu, kontrolu jejich úplnosti, jejich zpřístupňování, evidenci výpůjček a pohybu po pracovištích při jejich dalším zpracování, přípravu podkladů pro fakturaci. 320 Odbor faktografických informací (12+1) 321 Oddělení databáze vrtů (6) Zabezpečuje po obsahové stránce tvorbu, aktualizaci a údržbu databáze vrtů, databáze radioaktivních anomálií a radioaktivně anomálních území. 322 Oddělení hydrogeologie (6) Zabezpečuje po obsahové stránce tvorbu, aktualizaci a údržbu databází hydrogeologických objektů, znečištění podzemních vod (indikačních vrtů), geotermální energie, přírodních léčivých zdrojů a jejich ochranných pásem, ochranných pásem lázní, vodních zdrojů a hydrogeologické prozkoumanosti. 5

9 330 Odbor informací o nerostných surovinách (7+1) Zabezpečuje úkoly správního charakteru z oblasti nerostných surovin v souladu s geologickým a horním zákonem dle požadavků ministerstva životního prostředí a ministerstva průmyslu a obchodu; evidenci a ochranu ložisek a informační podporu rozvoje a využití nerostných zdrojů; geologického průzkumu a surovinové politiky; vede a aktualizuje faktografický surovinový informační systém (SurIS), poskytuje z jeho dílčích registrů textové a grafické výstupy a zpracovává studijně rozborové práce včetně veřejných i neveřejných publikací. 331 Oddělení ochrany a evidence nerostných surovin (4) Zabezpečuje evidenci a ochranu ložisek ve státní rezervě; vedení listinných archivů rozhodnutí o zásobách KPZ MŽP (včetně bývalých schvalovacích orgánů při ČGÚ, MH, MHPR) a KHZ organizací, výměrů bývalých KKZ, rozhodnutí o odpisech zásob MPO, osvědčení o výhradních ložiscích, rozhodnutí o stanovení CHLÚ, pasportů ložisek nerostných surovin a schválených prognózních zdrojů, státních statistických výkazů Geo(MŽP)V3-01 a dalších dokumentů o výhradních ložiscích vyplývajících z horního zákona; zpracování návrhů na stanovení a změny CHLÚ ložisek v evidenci a ochraně Geofondu ČR; vedení a správu registrů: chráněných ložiskových území (CHLÚ), dobývacích prostorů (DP), předchozích souhlasů ke stanovení DP (těžebních licencí), stanovení průzkumných území (průzkumných licencí), oprávnění k provádění geologických prací, firem provádějících geologické a těžební práce; zpracování podkladů pro odpisy zásob nerostných surovin pro odpisovou komisi MPO; spolupráci se státní báňskou správou; poskytování informací o správních dokumentech; řešení státních úkolů souvisejících se změnami kvalitativních a kvantitativních stavů zásob ložisek nerostných surovin souvisejících s ekonomickými změnami; zpracování geologické dokumentace do informačních souborů o ložiskové prozkoumanosti území ČR; vedení a správu registru ložisek nerostných surovin ve všech jeho částech - bilancovaných výhradních ložisek (subregistr B), evidovaných nevýhradních ložisek (subregistr D), ostatních nebilancovaných ložisek (subregistr N), schválených prognózních zdrojů vyhrazených nerostů (subregistr P), schválených prognózních zdrojů nevyhrazených nerostů (subregistr R), ostatních evidovaných prognózních zdrojů (subregistr Q), dokumentovaných prognózních zdrojů a zrušených ložisek (subregistr Z), negativních průzkumů, neperspektivních území a ložiskových výskytů (subregistr V) a bývalých ložisek s ukončenou těžbou (subregistr U); každoroční zpracování bilance zásob výhradních ložisek nerostných surovin ČR a evidence zásob nevýhradních ložisek ČR (z výkazů Geo(MŽP)V3-01 a Hor(MPO)1-01); zpracování map ložiskové ochrany dle regionů podle geologického zákona; poskytování výstupů včetně grafických v oblasti surovinové základny ČR pro ústřední orgány státní správy, státní geologickou službu a ostatní fyzické i právnické osoby; obsluhu specializovaného pracoviště GIS; studijně rozborovou činnost; řešení státních úkolů souvisejících s rozšiřováním informační základny znalostí o ložiskových objektech; vedení centrální evidence číselných kódů ložiskových objektů na území ČR. 332 Oddělení surovinové politiky (3) Zabezpečuje vedení a správu ekonomických databází k nerostným surovinám (dovozů, vývozů a jejich cen v ČR a na mezinárodních burzách); trvalé zpracovávání rozborových materiálů pro odbor surovinové politiky MPO jako podkladů pro tvorbu a aktualizaci surovinové politiky státu a jednotlivých regionů ČR; zpracování a vydávání účelových publikací, studií a přehledů: Surovinové zdroje ČR - nerostné suroviny (v české i anglické verzi), Stav a pohyb zásob nerostných surovin v ČR, Přehled cen nerostných surovin v ČR; mezinárodní spolupráci v oblasti nerostných surovin a 6

10 ekonomického hodnocení jejich zdrojů; zpracování marketingových studií pro vybrané nerostné suroviny. 340 Odbor informační podpory státní správy (10+1) V souladu s horním zákonem zabezpečuje úkoly správního charakteru z oblasti starých důlních děl; z pověření MPO zajišťuje zpracování státního statistického výkazu Hor(MPO)1-01 z pověření MŽP, MPO a ČBÚ vede databázi hlavních důlních děl. Je gesčním pracovištěm pro operativní zpracování specializovaných požadavků orgánů státní správy a státní geologické služby a koordinačním pracovištěm pro poskytování informací ve smyslu zákonů č. 123/1998 Sb. a č. 106/1999 Sb. 341 Oddělení informací o území (5) Zabezpečuje komplexní zpracování státního statistického výkazu Hor(MPO)1-01 včetně zapracování získaných dat do jednotlivých registrů surovinového informačního systému (registry organizací, rekultivací, ložisek a dobývacích prostorů) a účelových výstupů pro potřeby MPO, MŽP a ČBÚ; vydávání ročního Přehledu zásob nerostů v dobývacích prostorech a na ostatních těžených ložiskách nevyhrazených nerostů ; vedení a aktualizaci registrů hlavních důlních děl a starých důlních děl; zpracování podkladů pro MŽP pro kategorizaci a zabezpečení důlních děl; zpracování specializovaných požadavků orgánů státní správy, státní geologické služby a ostatních organizací a komplexní vyjadřování k investiční výstavbě, územním plánům a činnosti Pozemkového fondu ČR z hlediska území se zvláštními podmínkami geologické stavby. 342 Oddělení rizikových faktorů (5) Zabezpečuje vedení a aktualizaci databáze sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací, databáze poddolovaných území a dalších účelových databází spojených s báňsko-historickou problematikou; periodické vydávání účelových výstupů pro orgány územního plánování ve smyslu 13 geologického zákona; specializovanou posudkovou činnost z hlediska rizikových geofaktorů; vedení a správu specializovaných báňsko-historických fondů včetně knihovny. Pozn.: V závorkách u názvů oddělení jsou uvedeny počty funkčních míst včetně vedoucího, u názvů odborů a útvarů je funkce řídícího zaměstnance uvedena zvlášť za znaménkem +. d) Základní personální údaje zpracované dle přílohy 1: 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k věk muži ženy celkem % do 20 let let , let , let , let ,0 61 let a více ,3 celkem ,0 % 29,3 70,7 100,0 x 7

11 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k vzdělání muži ženy celkem % dosažené základní ,2 vyučen ,6 střední odborné ,2 úplné střední ,9 úplné střední odborné ,7 vyšší odborné vysokoškolské ,4 celkem Celkový údaj o průměrných platech k průměrný hrubý měsíční plat celkem ,- Kč 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2005 Počet nástupy 6 odchody 3 5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců v organizaci - stav k Doba trvání Počet % do 5 let 25 30,5 do 10 let do 15 let 16 19,5 do 20 let nad 20 let Celkem ,0 6. Jazykové znalosti zaměstnanců Počty vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí celkový počet stanovených požadavků na pracovní místa 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň anglický jazyk německý jazyk francouzský jazyk další jazyky celkem

12 e) Údaje o majetku s nímž je zpracovatel příslušný hospodařit: Údaje o jeho využití: Majetek je využíván účelně a hospodárně k plnění funkcí a výkonu činností stanovených zřizovatelem, majetek je veden v účetnictví a provádí se jeho inventarizace Účetní metoda odpisování majetku: Majetek není odepisován. Věcná břemena spojená s nemovitostmi: Na nemovitosti nejsou vázána žádná věcná břemena. Skutečnosti související s převody vlastnictví k nemovitostem: Koncem roku 2005 Česká geologická služba - Geofond vyhlásila dle příslušných ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 62/2001 Sb., výběrové řízení na prodej areálu Rekreační středisko Geofond, katastrální území Chotěboř, který je ve vlastnictví České republiky a Česká geologická služba-geofond je příslušná s tímto majetkem hospodařit. Areál se nachází mimo zastavěnou část obce Chotěboř, přístup je z místní komunikace. Areál leží na pozemcích p.č. 2027/1, 2027/3, 2027/4, 2027/5, 2028/2, 2030/1, 2030/3, 2030/4, 2030/5, 2031/2, 2031/3, 2031/4, 2031/5, 2031/6 v katastrálním území Chotěboř (LV č. 1307), obec Chotěboř, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina. Součástí uvažovaného převodu nebyly tyto nemovitosti: halabudova bez č.p. na pozemku p.č. 2030/2 a pozemek p.č. 2030/2 o výměře 584 m 2, dále chata CH 4 bez č.p. na p. č. 2027/2 a pozemek p.č.2027/2 o výměře 48 m 2, které by měly dále sloužit k plnění činností zpracovatele. Minimální kupní cena na základě znaleckého posudku činila ,- Kč. Na vyhlášené výběrové řízení nepřišla žádná nabídka. Celkové pohledávky a závazky a pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti: K nebyly uhrazeny pohledávky z obchodního styku ve výši ,- Kč. Po lhůtě splatnosti byly pohledávky ve výši ,- Kč (celkem 20 pohledávek - z toho 3 pohledávky jsou z roku 2004 (celkem Kč), 3 faktury za Českou geologickou službou byly splatné od 26. do ( ,- Kč - zaplaceny v 01/2006), dalších 7 faktur mělo splatnost od (7.172,- Kč), 1 fa splatnost 5.12/05 (2.100,-Kč), 3 fa splatnost v 11 měsíci (2.028,- Kč), 2 fa v 10 měsíci 1.422,- Kč) a 1 faktura v 8/2005 (240,- Kč). Celkem 11 pohledávek ve výši ,- Kč mělo splatnost až v roce Vymáhání pohledávek se věnuje maximální pozornost. Organizace neměla žádné pohledávky za dlužníky v konkursním řízení, pohledávky nebyly předmětem právních sporů ani nebyly přihlášené věřiteli do vyrovnání a rovněž žádné pohledávky neodepisovala. Organizace měla k závazky ve výši 2, ,- Kč vyplývající z doplatku mezd za prosinec Tyto prostředky byly řádně uloženy na depozitním účtu a k datu vyplaceny. K byly v obchodním styku neuhrazeny celkem 2 faktury v celkovém objemu ,88 Kč. V obou případech se jedná o faktury, které měly splatnost až v 01/2006. Veškeré tyto závazky byly počátkem ledna 2006 uhrazeny. 9

13 f) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů (tabulka dle přílohy 2): Název zpracovatele: Česká geologická služba - Geofond Přehled rozepsaných závazných ukazatelů v tisících Kč Rozpočet Ukazatel schválený po změnách Skutečnost a Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Přijaté vratky Ostatní nedaňové příjmy Převod z rezervního fondu mim.roz.zd Nedaňové příjmy Příjmy SR c e l k e m Platy Ostatní osobní výdaje Překročení 5021 z mimorozpoč. zdrojů /RF/ Povinné pojistné Platy, OOV, pojistné Nákup materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Překročení 516 z mimorozpoč. zdrojů /RF/ Ostatní nákupy Překročení 517 z mimorozpoč. zdrojů /RF/ Poskytnuté zálohy Odvody za zdrav. postižené Neinvestiční nákupy Převody vlastním fondům Platby daní a poplatků Běžné výdaje Pořízení dlouhodob. nehmot. majetku Pořízení dlouhodob. hmot. majetku Kapitálové výdaje Výdaje SR c e l k e m Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, OSS a SF, který je součástí údajů v rozsahu roční účetní závěrky a roční účetní závěrka jsou připojeny ke zprávě jako příloha. 10

14 g) Hodnocení a analýza údajů: 1. Zdůvodnění rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů: Rozpočet příjmů a výdajů na rok 2005 byl České geologické službě - Geofondu schválen dopisem č.j. 197/OR/05 e.o. ze dne v objemu neinvestičních prostředků celkem ve výši tis. Kč, z toho mzdové prostředky byly stanoveny částkou tis.kč. Limit kapitálových (investičních) výdajů nebyl přidělen. Příjmy byly předepsány ve výši tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců byl stanoven ve výši 82. Dopisem č.j. 519/OR/05 e.o. ze dne , rozpočtovým opatřením č. 3, na základě dopisu odboru rozpočtu MŽP č.j. 22/OR/05 byly uvolněny z programu /provozování ICT/ neinvestiční prostředky ve výši 670 tis.kč na krytí datových a hlasových služeb. Tím se zvýšila částka běžných výdajů na částku tis. Kč. Dopisem č.j. 1115/OR/05 e.o. ze dne , rozpočtovým opatřením č. 28 byly z nerozepsaných prostředků aparátu MŽP uvolněny neinvestiční prostředky ve výši 320 tis.kč určené na pokrytí mimořádných výdajů souvisejících s navýšením nájemného v sídle ČGS - Geofondu v Kostelní ulici č. 26. Stejným dopisem, opatřením č. 29, na základě dopisů odboru rozpočtu MŽP č.j. 905/OR/05 a 954/OR/05 byly uvolněny z programu investiční prostředky ve výši tis.kč, z toho 670 tis.kč na obnovu vozového parku, tis.kč na rozšíření a zkvalitnění pracoviště geografického informačního systému a 370 tis. Kč na zabezpečení lokální sítě. Tím se zvýšily běžné výdajů na tis. Kč, kapitálové výdaje byly tis. Kč. Dopisem č.j.1355/or/05 e.o. ze dne rozpočtovým opatřením č. 36 byly na základě pokynu odboru geologie MŽP z položky geologická činnost uvolněny účelové prostředky ve výši tis.kč na úhradu prací dle následujících státních zakázek s již uzavřenou smlouvou o dílo: tis.kč 1. Digitalizace mikrofilmů zpráv a posudků a jejich začlenění do digitálního archivu (DM) Technologický rozvoj informačního systému ČGS - Geofondu 2005 (K) Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem SR (GF) Implementace mapových služeb v rámci IS ČGS - Geofondu (KM) Dobudování dokumentografického informačního systému (D) Ekonomické registry SurIS/ Rozšíření a aktualizace ekonom. větve SurIS (E) Databáze hald II (X) Databáze důlních děl (H) Hodnocení výhradních ložisek nerostných surovin ve státní rezervě (R) Digitalizace karotážních dat z vybraných vrtů (subd. Pro Aquatest) (KA) Digitalizace karotážních měření z vybraných vrtů (subd. pro 1. Příbramská) (KP) Digitalizace karotážních měření z vybraných vrtů (subd. Pro Diamo) (KD) e-earth-elektronický přístup ke geologickým datům z databáze vrtů (EE)

15 14. Zahájení tvorby a začlenění digit. archivu zpráv a posudků do IS Geofondu (DA) Prostorová lokalizace a interpretace báňských map na roky 2004 až 2007 (M) Digitalizace karotážních dat z vybraných vrtů (subd. pro Gefyzika GP) (KO) 131 Stejným opatřením č. 36 byly na základě pokynu odboru geologie uvolněny neinvestiční prostředky ve výši 245 tis.kč určené na financování nájmu pracoviště ČGS - Geofondu v Brně. Na základě tohoto opatření se změnil rozpočet běžných výdajů na tis. Kč. Dopisem č.j. 2025/OR/05 e.o. ze dne rozpočtovým opatřením č. 57 byly na základě pokynu odboru geologie MŽP uvolněny účelové neinvestiční prostředky v celkové výši 410 tis.kč na úhradu prací dle následujících státních zakázek s již uzavřenou smlouvou o dílo: tis.kč 17. Aktualizace geologicky dokumentovaných objektů přípravná fáze (A) Prostorová lokalizace a interpretace báňských map na roky 2004 až 2007(M) Tím se zvýšila částka běžných výdajů na celkových tis.kč - z toho geologická činnost na tis. Kč, u úkolu M došlo k navýšení prostředků o 190 tis.kč. Dopisem č.j. 2302/OR/05 ze dne , rozpočtovým opatřením č. 63 na základě dopisu MF č.j. 14/67 486/ ze dne provedlo MŽP úpravu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a uvolnilo neinvestiční prostředky ve výši tis.kč (z toho tis.kč na platy, 470 tis.kč na povinné pojistné a 27 tis.kč příděl do FKSP). Stejným dopisem byly opatřením č. 68, na základě pokynu odboru geologie, sníženy neinvestiční účelové prostředky z položky geologická činnost na úkol Digitalizace mikrofilmů zpráv a posudků a jejich začlenění do digitálního archivu zpráv a posudků ČGS-Geofondu o 980 tis.kč z původní výše tis.kč na 980 tis.kč. Běžné výdaje tak činily tis. Kč, geologická činnost tis. Kč. Dopisem č.j. 2570/OR/05 e.o. ze dne rozpočtovým opatřením č byly na základě pokynu odboru geologie MŽP uvolněny neinvestiční prostředky z položky geologická činnost ve výši 275 tis.kč na financování úkolů: tis. Kč 18. 3D modelování reliéfu podloží sokolovské a chebské pánve (P) Revize zajištění starých důlních děl, pilotní projekt (S) 185 Tím se zvýšila částka běžných výdajů na celkových tis.kč - z toho geologická činnost na tis.kč. Dopisem č.j. 2951/OR/05 e.o. ze dne , rozpočtovým opatřením č. 89, na základě pokynu odboru geologie, byly uvolněny neinvestiční prostředky z položky geologická činnost ve výši 150 tis.kč účelově určené na zajištění úkolu: tis. Kč 20. Portál státní geologické služby (B) 150 Tímto opatřením se navýšil rozpočet běžných výdajů na částku tis. Kč, z toho geologická činnost dosáhla celkově částky tis. Kč. 12

16 Dopisem č.j. 18/ENV/05, na základě dopisu odboru rozpočtu MŽP č.j /ENV/05, rozpočtovým opatřením č.118, byly uvolněny z programu investiční prostředky ve výši 220 tis.kč na záměr administrace poštovních služeb. Konečný upravený rozpočet na rok 2005 tak činil: Příjmy Výdaje celkem běžné výdaje celkem limit prostředky na platy OON pojistné příděl do FKSP ostatní běžné výdaje geologická činnost provozování ICT investiční (kapitálové) výdaje tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč 237 tis.kč tis.kč 344 tis.kč tis.kč tis.kč 670 tis.kč tis.kč 2. Vyhodnocení údajů o příjmech nebo výnosech: Příjmy na rok 2005 byly stanoveny v objemu tis.kč, dosažená skutečnost byla 4, ,71 Kč příjmy byly vyšší o 2, ,71 Kč, z toho ,- Kč byla přijatá dotace z EU, ,- Kč činil převod z rezervního fondu na příjmový účet na krytí nezajištěných provozních potřeb a ,- Kč byla vrácená kauce Městskou částí Praha 7 za pronájem části budovy Kostelní 26, takže vlastní příjmy byly překročeny o ,71 Kč tj. o 43,5 %. Toto navýšení je zcela mimořádné a bylo způsobeno přechodným nárůstem v oblasti služeb za faktografické informace a v oblasti reprografické a výpůjční činnosti, především smlouvou o zpracování registru subjektů pro MPO v sumě 550 tis. Kč. Pro rok 2006 lze předpokládat příjmovou část rozpočtu v obvyklé výši. Vyhodnocení průběhu a úrovně příjmů: Rovnoměrnost dosahování příjmů byla zajištěna prováděním pravidelné i operativní fakturace zakázek, které jsou uživatelům služeb prováděny za úplatu a dále důsledným vymáháním opožděných, nebo neuhrazených plateb. Plnění ukazatelů příjmu je patrné z následující tabulky: 13

17 % tis.kč Sk. u k a z a t e l rozpočet skutečnost plnění schválený upravený rozpočtu 211 Příjmy z vlastní činnosti ,6 164, Příjmy z pronájmu majetku ,2 103, Příjmy z úroků ,7 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody ,5 159,10 22 Přijaté vratky transferu 0 0 9,2 232 Ostatní nedaňové příjmy ,8 121,90 23 Příjmy z prodeje nekap. majetku a ost ,8 121,9 0 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,5 155, Převody z fondů OSS Příjmy celkem ,5 255,03 Podrobný rozklad a celkové zhodnocení příjmů: V roce 2005 bylo dosaženo v uvedeném seskupení příjmů objemu tis. Kč. Po odečtu převodů z rezervního fondu (celkem tis.kč) jsou příjmy tis.kč. Na dosažení tohoto objemu se podílely následující položky (v tis.kč): druh příjmu služby z dokumentografických systémů služby z faktografických systémů výpůjční a reprografická služba studijně rozborové práce příjmy z pronájmu ostatní příjmy a úroky výkony výpočetní techniky přijaté vratky a ostat. nedaň příjmy přijatá dotace z EU /převod z RF/ krytí nezaj. prov. potřeb /převod z RF/ C e l k e m pol z toho: položka 21 - příjmy z vlastní činnosti organizace položka 22 a 23 - ostatní a nahodilé příjmy celkem položky 21, 22 a Příjmová část rozpočtu byla splněna na 255,03 %, po odečtu mimorozpočtových zdrojů (1.696 tis.kč - mimorozpočtové zdroje rozebrány u běžných výdajů a RF) na 155,29 %. Po snížení příjmů o mimořádně vrácenou kauci by příjmy dosáhly částky tis.kč. Oproti roku 2004 tak došlo k mírnému zlepšení příjmů dosažených v položce 21, tj. z vlastní činnosti organizace. Nárůst příjmů u služeb z faktografických systémů nárůst o 264 tis. Kč oproti roku 2004 je způsoben vykazováním prácí pro MPO ve výši 550 tis. Kč v položce (faktografie), v roce 2004 byly tyto práce vykazovány v položce (ostatní příjmy), nárůst u výpůjčních a reprografických služeb je způsoben přechodným nárůstem výpůjček o 200 tis.kč a reprografických služeb o 50 tis.kč. Z dalších příjmů byly překročeny oproti roku 2004 výkony výpočetní techniky (o 138 tis.kč) a z důvodů vrácení kauce MČ Praha 7 i položka 23 (celkem o 220 tis.kč). 14

18 3. Údaje o podílu státního rozpočtu na financování činnosti zpracovatele: Podíl státního rozpočtu na financování činnosti organizační složky státu v roce 2005 byl 100 %. Organizace neobdržela žádné příjmy ze státních mimorozpočtových fondů. Čerpání výdajů je patrné z následující tabulky: tis.kč % Sk. u k a z a t e l rozpočet skutečnost čerpání schválený upravený rozpočtu 501,2 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou ,5 102,67 práci 503 Povinné pojištění placené zaměstnavatelem ,3 99, Nákup materiálu ,8 99, Nákup vody, paliv a energie ,5 99, Nákup služeb ,0 109, Ostatní nákupy ,8 105, Poskytnuté zálohy 0 0-1,5 519 Odvody za zdravotně postižené ,1 96, Převody vlastním fondům /FKSP/ ,0 100, Platby daní a poplatků ,6 76,00 B ě ž n é v ý d a j e c e l k e m ,1 103,99 Nn B ě ž n é v ý d a j e mimorozpočtové zdroje tis. Kč ,1 99,87 k K a p i t á l o v é v ý d a j e ,8 98,84 v ý V ý d a j e c e l k e m ,9 103,69 P ř í j m y c e l k e m ,5 255,03 r o R o z p o č t o v ý schodek ,4 97,57 Běžné výdaje celkem, které po rozpočtových opatřeních dosáhly celkového objemu tis. Kč, byly čerpány ve výši 42, ,20 Kč. Překročení bylo způsobeno řešením mezinárodního projektu e-earth, na jehož 2. etapu organizace obdržela od zadavatele projektu EC, prostřednictvím koordinátora projektu TNO-NITG (NL) finanční prostředky, které byly uloženy na rezervní fond. V roce 2005 bylo z těchto prostředků použito 816 tis. Kč (čerpání tis.kč a tis.kč), v této výši byl uskutečněn převod dne z rezervního fondu na příjmový účet (položka 4135) a současně byl požádán odbor rozpočtu MŽP o vystavení limitního oznámení na tuto částku. Limitní oznámení bylo vystaveno a na jeho základě měla organizace možnost překročit rozpočet o částku 816 tis.kč (178 tis.kč - zůstatek z roku 2004, 638 tis.kč dotace za r. 2005). Dále bylo z rezervního fondu obdobným způsobem převedeno 880 tis.kč na krytí nezajištěných provozních potřeb ( tis.kč, tis.kč), převod uskutečněn a kryl zvýšené potřeby v oblasti knihtiskařských služeb a dofinancování projektu e-earth na jehož dokončovací etapu nedošly od koordinátora projektu v roce 2005 finanční prostředky (položky 5169 a 5173). Po odečtu těchto částek ( tis.kč) je výše čerpání běžných výdajů 41, ,20 Kč úspora činí ,80 Kč, čerpání běžných výdajů dosáhlo 99,87 % rozpočtu. Největší úspory bylo dosaženo u povinného pojistného placeného zaměstnavatelem (26.678,- Kč). Limit na účtu ČNB platy, ostatní platby a pojistné činil tis.kč, čerpáno bylo 24, ,- 15

19 Kč, limit na účtu ČNB neinvestiční výdaje byl tis.kč, čerpáno bylo 18, ,52 Kč. Nedopatřením (pozdní příchod pošty) došlo k tomu, že do nebyly odvedeny příjmy z pokladny našeho pracoviště v Kutné Hoře ve výši 1.509,- Kč na příjmový účet a zůstaly na účtu 223 položka Správně měla být tato položka nulová a částka 1.509,- Kč měla být převedena na účet 235 položka příjmy z pronájmu (774,- Kč) a studijní rozbory a posudky (735,- Kč). Financování akce /31 - Financování akce Komunikační infrastruktura veřejné správy /KIVS/ - akce P005 - Provozování ICT - Geofond Organizace užívala služby v rámci komunikační infrastruktury veřejné správy /KIVS/ výhradně v oblasti provozování ICT. V roce 2005 bylo čerpáno na tyto služby za období 01 12/ ,68 Kč (bylo kryto systémově určenými výdaji (SUV) SR). Za období 12/2005 byly výdaje na tyto služby převážně hrazeny již z běžných prostředků organizace. Na financování tohoto programu bylo uvolněno ze státního rozpočtu pouze ,- Kč, bylo čerpáno ,68 Kč, do státního rozpočtu bylo vráceno 471,32 Kč. Uvedené prostředky stačily pokrýt celé hlasové služby, datové služby byly částečně hrazeny z běžných prostředků organizace. Rozsah dodavatelů hlasových a datových služeb byl neměnný, hlavními dodavateli byli Český Telecom, Siemens a.s a JVG Josef Gössel. Veškeré závazné ukazatele a projektované parametry akce byly splněny včetně podmínek čerpání prostředků státního rozpočtu na financování akce a to v souladu s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí o účasti SR na financování akce. 16

20 Čerpání prostředků na úkoly - geologická činnost k v tis. Kč v tis.kč v tis.kč Ú k o l Rozpočet Plnění % Zbývá 1.Digitalizace mikrofilmů zpráv a posudků DM Technologický rozvoj inf. Systému ČGS-Geofondu 2005 K Do 3.Pořádání a využívání geofyzikálních dat GF M 4.Implementace mapových služeb v rámci IS KM Da 5.Dobudování dokumentografického IS D Da 6. Ekonomické registry SURIS / Rozšíření ek.větvě E Databáze hald II X Databáze důlních děl H Hodnocení výhradních ložisek nerost. surovin R Digitalizace karotážních dat z vybraných vrtů AQUATEST KA Digitalizace karotážních měření z vybr.vrtů Příbram KP Digitalizace karotážních měření DIAMO KD e-EARTH-Elektronický přístup ke geolog. Datům EE Zahájení tvorby a začlenění digitál.archivu DA Prostorová lokal. a interpret. báň. map M Digitalizace karotážních dat Geofyzika KO Aktualizace geologicky dokumentovaných objektů A D modelování reliéfu podloží sokol. a cheb. pánve P Revize zajištění starých důlních děl,pilotní projekt S Portál státní geologické služby B C e l k e m ,00 Účelové prostředky na geologickou činnost byly čerpány na 100 % Nákup materiálu - skupina 513 u k a z a t e l (tis. Kč) upravený rozpočet čerpání 2005 % čerpání skutečnost 2004 c e l k e m , ,7 z toho nákup materiálu j.n ,00 679,9 drobný hmotný majetek , ,8 ochranné pomůcky,prádlo, oděvy, obuv ,00 3,5 knihy, učební pomůcky ,49 109,5 Největší výdaje byly za nutný nákup reprografické, kancelářské a výpočetní techniky v rámci prosté reprodukce, knihy a tisk (nově Metal Bulletin) a nezbytný spotřební materiál. 17

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2008 Předkládá: RNDr. Jana Příhodová ústřední ředitelka Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce (dále jen ČOI ) byla zřízena

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD BŘEZEN 2015 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 132/15-NKU150/85/15 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad Předkládá:

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2012 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu březen 2013 OBSAH Strana Hlavní

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2011 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu únor 2012 OBSAH Strana Hlavní

Více

Roční zpráva rok 2005

Roční zpráva rok 2005 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 Roční zpráva rok 2005 Předkládá: Ing. Jiří Pěkný ústřední ředitel 1 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 IČO: 00020869 Telefonní

Více

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Roční zpráva za rok 2006 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Zpracovatel: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 15 Ústí nad Labem

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2011 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2011 Předkládá: Ing. Jan Štěpánek Ústřední ředitel ČOI 1 Obsah I. Česká obchodní inspekce... 3 II. Plnění příjmů... 7 III. IV.

Více

R O Č N Í Z P R Á V A

R O Č N Í Z P R Á V A Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2006 Praha, únor 2006 Ing. František Plecháč ústřední ředitel

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2014 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu březen 2015 OBSAH Strana Hlavní

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012 Předkládá: Ing. Marek Pickar pověřen řízením ČOI 1 Obsah I. Česká obchodní inspekce... 3 II. Plnění příjmů... 7 III. IV. Vyhodnocení

Více

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009 Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE za rok 2009 KOMENTÁŘ k tabulkové části rozborů hospodaření za rok 2009 V Šumperku dne 8. února 2010 razítko,

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o hospodaření za rok 2007 květen 2008 Seznam používaných zkratek Úvod OBSAH 1. Hlavní úkoly MPO v roce 2007 a legislativní činnost 2. Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti MPO za rok

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2014 Kapitola č. 312 Ministerstvo financí Zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 312 - Ministerstvo financí k 31. 12. 2014 OBSAH: Strana 1. Struktura kapitoly

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 C. Příspěvkové organizace ostatní přímo řízené organizace... 11 1. Principy rozpisu OPŘO...

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje čj. 69/2008 Roční zpráva Vypracovali: PhDr. Ivanka Horáková pí Ludmila Papežová pověřená zastupováním

Více

v roce 2014 PUNCOVNÍ ÚŘAD

v roce 2014 PUNCOVNÍ ÚŘAD v roce 2014 Zpracovali: leden 2015 Ing. Martin Novotný, předseda Puncovního úřadu Mgr. Josef Šťastný, ředitel odboru puncovní inspekce Ing. Miloslav Pilecký, vedoucí oddělení technického rozvoje a zahraničních

Více

Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2010

Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2010 Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2010 V Praze dne 7. 4. 2011 Č. j.: SFZP 040189/2011 Schvaluje:... Ing. Radka Bučilová pověřena řízením Státního fondu životního prostředí ČR Bere na vědomí:... Veronika

Více

CENIA, česká informační agentura životního prostředí Roční zpráva 2007 podle 21 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

CENIA, česká informační agentura životního prostředí Roční zpráva 2007 podle 21 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech CENIA, česká informační agentura životního prostředí Roční zpráva 2007 podle 21 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 2. Údaje o organizaci 3. Základní

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sestavil: Ing. Moslerová, Odbor financí a analýz Schválil: Ing. Lampartová, náměstek pro ekonomiku a finance MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. ředitel 31. března 2007

Více