av'ea KUPNI SMLOUVA / Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Dle: C2257a0768 Dld: C Auto St6p6nek, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "av'ea KUPNI SMLOUVA 00 5 4 1 / 2 0 14 Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Dle: C2257a0768 Dld: C275010330 Auto St6p6nek, a.s."

Transkript

1 O PE RAEI i dlintegrovany EVRO PS KA UNIE EVROPSKV FOND PRO REOIONALNi ROZVO] SANCE PRO VAs ROZV0J av'ea Ni2e uveden6 smluvni strany KUPNI SMLOUVA Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Zastoupen: lng. Jitkou Sosnovcovou, ieditelkou Prdvni forma: piisp6vkov6 organizace PRAVNiODBOR SZU / Se sidlem. Srobdrova 49t48, Praha 10 Datov6 sch16nka: ymkj9r5 ICO: Dld: C OznacenI bankovniho ustavu: eesk6 ndrodni banka, Na Piikopd 28, Praha 1 Bankovni spojeni: /071 0 (d6le jen,,kupujici") na stran6 jedn6 a Auto St6p6nek, a.s. Zastoupeno. Ing. l\4artinem Rehdkem, prokurista Se sidlem: Dolnom6cholupskit , Praha tlo Dle: C2257a0768 Oznadeni bankovniho 0stavu: Komerdnl banka Bankovni spojeni: /0100 Spolednost zaps6na v Obchodnim rejstiiku vedenem u M6stskeho soudu v Praze v oddile B vlo2ce 5809 (d6le jen,,prod6vajici") na stran6 druh6 Dodiivka piistro$, ditkovych a osobnich vozfi a vybavcni pro rlislokovani pracoviit:d Podpory zdravi SZU - opakovane VR 1

2 O PE RAiil i illintegroyany EVRO PSKA UNIE EVROPSKV FOND PRO REGIONALNi ROZVOJ SE PRo vas RozvoJ AY'ea $x uzaviraji mezi sebou, ni2e uvedenriho dne, m6sice a roku v souladu s ustanovenimi SS 2079 a nasl. zakona t, Sb., obdanskf zikonik, ve zndni pozd6j5ich piedpis0 (ddle jen,,obdanskf z6konik"), kupni smlouvu UvoDNi usranoveni Tato kupni smlouva (dale jen,,smlouva") vychazi a je pln6 v souladu s podminkami uvedenlimi v zadavac[ dokumentaci k zad6vacimu iizeni na zaddnf nadlimitni veiejn6 zakazky s n5zvem,,dodavka piistroji, uzitkovfch a osobnich vozi a vybaveni pro dislokovan6 pracovi5t6 Podpory zdravi SZU - opakovan6 VR", aasti,,6 Osobni automobil (6ks) ", a rovn62 s nabidkou uchazede podanou v rdmci zaddvaciho iizeni, jez piedchdzelo uzavieni t6to smlouvy. Zadavatel je ekvivalentnim pojmem pro kupujiciho. Uchazea je ekvivalentnim pojmem pro proddvajiciho. Pokud je dale pou2ito terminu zakdzka di veiejnd zakazka, tento pojem je plne ekvivalentnl pojmu zboii (automobil&m/voz0m). Piedmdt pln6ni zakdzky je totozni a plnd odpovidd vymezeni piedm6tu smlouvy. Podminky platn6 pro pln6ni veiejne zak6zky jsou totozn6 a plnd odpovidaji podminkdm pro plndni piedm6tu smlouvy. Automobily (vozy) se rozumi nove osobni vozy ze scriov6 produkce. Vf5e uveden6 zaklzka a tato smlouva souvisi s projektem reg. i. C2.L / s ndzvem:,,modernizace a dovybaveni distokovanlich pracovisf SZU" (d6le jen,,projekt 8433), kteni' je spolufinancov5n Evropskou unii z prostiedko Evropskdho fondu pro regiondlni rozvoj prostiednictvim Integrovandho operadniho programu. Cr-Auex I PnoHuASeHi SMLUVN CH srran l.l Smluvni strany prohla5uji, 2e skutednosti uveden6 v zihlavi t6to smlouvy odpovidaji aktu6lnimu stavu zdpisu do obchodniho rejstiiku (pokud jsou zapsdny do uveden6ho registru/rejstiiku) a tez aktu6lnimu stavu ka2d6 smluvni strany. Smluvni strany prohlasuji, 2e osoby jednajici za smluvni strany jsou osoby skutedn6 opr6vndnd k jedndrni bez jaklichkoliv omezeni danlch napi. ivnitinim piedpisem jednajici strany. Dod;ivka piistrojt, uiitkovych a osobnlch vozl a vybaveni pro dislokovand pracovlgtd Podpoty zdravi SZU - opakovane VR 2

3 OPERACNi illintegrovany EVR O PSKA UNIE EVR O PS Ki FOND PRO REGIONALNiROZVO.] SANcE PRo vas R ozvoj hy'gra 1.2V piipadd, 2e n6kter6 ustanoveni teto smlouvy nejsou v souladu se zadavaci dokumentaci 6i nabidkou, plati to. co je uvedeno v dokumentu s vysii prioritou, a to podle ndsledujiciho poiadi dokumenti. 1. zndni t6to smlouvy (kmenov6 zn6ni), 2. zadavaci dokumentace, 3. nabidka prod6vajiciho. e r-arex ll PR.eouEr smlouvy 2.1 Piedmdtem teto smlouvy je: o dod6vka osobnich vozt/uzitkoveho vozu specifikovane v piiloze d. 1 t6to smlouvy; doprava na misto urdeni a protoko16rni pied6ni zbozi a dokladu, kter6 se k dodsvan6mu zbozi vztahuji (tj. velkeho technickeho pr&kazu, desk6ho n6vodu k obsluze a servisnl kni2ky, piip. dalsi pr0vodni doklady k vozum); poskytnuti standardni z'ruky 2 roky na celi v0z, 3 roky na lak, '12 let na neororezivn6ni karoserie:. poskytnuti prodlou2en6 z6ruky min, 1 rok; poskytov6ni bezplatnlich servisnich prohlidek po dollu z6ruky (minim6lnd 1x rodnd); poskytov6ni bezplatne asisteneni siuzba po dobu zdruky vozu; 2.2Prod6vajici prohla5uje, 2e automobily splhuji podminky stanoven6 zekonem 6.56/200't Sb., o podminkdch provozu vozidel na pozemnich komunikacich a ustanoveni vyhl6sky Ministerstva dopravy dr e. SatIZOOZ Sb., o scrvalovani technicke zpttsobilosti a o technick'itch podminkach provozu vozidcl na pozemnich komunikacich. Cr-Aruex lll Trnruiru oooarui zbozi, A Misro PtNENi A prevzeri zbo2i 3.1 Prod6vajici se zavazuje dodat zbozi, ktere je uvedeno v piiloze d. 1 k teto smlouv6. Dodtivka piistrojd, uzitkovfch a osobnich voz1 a vybaveni pro dislokovanzi pracoviitd Podpory zdravi SZIJ - opakovane VR 3

4 illi }IT E6 ROYAN Y operaeili PROGRAI.I EVROPSKA UNIE EVROPSKV FOND PRO REGIONALNi ROZVOJ ganc E PRo vas Rozvoj byaa 4x 3.2Proddvajici je povinen ozn6mit kupujicimu nejpozddji 3 dny piedem, kdy bude zbo2i piipraveno k pievzeti. 3.3Proddrvajici se zavazuje dodat a piev6st vlastnicke pravo kautomobilim v dohodnut6m terminu (av5ak nejpozddji do 45 kalendeinich dn0 od podpisu t6to kupni smlouvy) a kupujici se zavazuje automobily pievzit a zaplatit za n6 sjednanou kupni cenu, to vse za podminek t6to smlouvy. 3.4 Mistem pln6ni je sidlo kupujiciho uveden6 v zdhlavi t6to smlouvy. Proddvajici splni svfrj zavazek piedrlnim zbo2i v sidle kupujiciho a potvrzenim protokolu o pieddni a pievzeti zbo2i (vzor protokolu je uveden v piiloze d. 4 t6to smlouvy). CLANEK IV CENA DoDAVKY 4.1 Kupujici se zavazuje zaplatit proddvajicimu cenu za ve5ker6 pln6ni dle teto smlouvy v celkov6 vf3i ,- Kd bez DPH. ViSe jednotlivich polozek a jejich finandni nacen6ni je souddrsti piilohy 6. 2 teto smlouvy. 4.2ProdAvajici je pldtcem DPH. K cend dle odst. 5.'l bude piipodtena sazba DPH ve vlsi stanovene zvlastnim pr6vnim piedpisem k datu poskytnuti zdaniteln6ho pln6ni, kterd dini ke dni podpisu smlouvy 21 %. Celkovit cena doddvky je ,- K6 v6. DPH. 4.3Takto sjednana cena je cenou nejvf5e piipustnou a neni mo2n6 ji piekrodit, pokud to vyi'slovn6 neupravuje tato smlouva. Cena zahrnuje ve6ker6 ndklady prod6vajiciho spojen6 s plndnim piedm6tu teto smlouvy, vdetnd piedpokl6dan ho v1i'voje cen a kurz& deske koruny k zahranidnim m6ndm a2 do zdniku zdvazkb plynoucich z t6to smlouvy. e r-arupr Vl PLaresHi PoDMiNKY 5.1VeSker6 platby dle teto smlouvy budou hrazeny bezhotovostnim pievodem na fdet proddvajiciho, kter! musi bjrt uveden! na dariov6m dokladu. Platba se pova2uje za uhrazenou dnem odepseni piislu3ne d6stky z 06tu kupujiciho ve prosp6ch 06tu Dodiivka piistrojq ulitkovych a osobnich voz1 a vybaveni pro dislokovand pracovi;td Podpory zdravi SZU - opakovane VR 4

5 ill INTEGROVANY OPERATNi EVRO PSKA UNIE r /RoPsKi rond oqo REGtoNAL\ Rolvoi : ^.,^- ^^^,,;;.,^-.,^, >At\L f rxu v/\5 t(u1vl,rj avea prodavajiciho. Doba splatnosti dahovlch doklad& bude dinit Sedesat (60) kalendsinich dni ode dne jejiho dorudeni kupujicimu. 5.2Pro zaplacen i ceny dodan6ho zttoli je proddvajici povinen vystavit kupujicimu dar'rovy doklad (fakturu), kterli musi spliovat v5echny nalezitosti stanovene zskonem d. 563/1991 Sb., o lietnictvi, ve zn6ni pozd6jsich piedpisrl. a v pilpad6 pldtce DPH rovn62 dle z6kona e Sb., o danl z plidand hodnoty, ve zndni pozddj5ich piedpisi a d6le musi obsahovat 6islo smlouvy (reg. 6. JES SZU). 5.3 Danovy doklad d6le musi obsahovat oznadeni:,,tento proje kt reg. e. C2.1.06/3.2.01/11"08433 s nizvem,,modernizace a dovybaveni dislokovanych pracovist'szu" je spolufinancovdn Evropskou unii prostiednictvim Evropskeho fondu pro regiondlnl rozvoj". 5.4 Dariovf doklad. kter! neobsahuje n6lezitosti uvedene v odst. 5.2 a 5.3 teto smlouvy nebo ve kter6m fakturovan6 cena neodpovidd mno2stvi dodan6ho zboii, je kupujicf opr6vn6n vrdtit prod6vajicimu. Prod6vajici je povinen vystavit kupujicimu fakturu opravenou di doplndnou. V piipad6 vr5ceni faktury prodevajicimu dle v6ty prvni se dnem jejiho dorudeni pieru5u.je kupujicimu lhita jeji splatnosti a znovu podin6 bd2et a2 dnem ndsledujicim po dni, kdy byla opravend nebo dopln6n5 faktura splnujici v5echny n6le2itosti dorudena kupujicimu. 5.5Uhrada ceny se prov5di po dorudeni daioveho dokladu vystaven6ho na z6klad6 vydan6ho zdv6redneho akceptadniho protokolu (se stanoviskem,.akceptovino bez vlihrad"). 5.6 Kupujici neposkytuje zslohy. e r.aruex Vl SANKcE 6.1Pokud prod6vajici nedodrzi termin pro pied6ni kompletni dod6vky (vozu), je prevem kupujiciho 0dtovat prod6vajicimu smluvni pokutu ve v1;'5i 1 000,- Kd za ka dy ieden kalend6ini den prodleni. Ndrokovdnim, resp,0hradou, t6to smluvni pokuty neni dotdeno prdvo kupujiciho na ndhradu Skody. Dodzivka pibtrojfi, uzitkovlch a osobnich voz1 a vybavcni pro dislokovand pracoviit:d Podpory zdravi SZU * opakovatrc VR 5

6 OPERAiili illinteorovany EVROPSKA UNIE EVROPSKV FOND PRO REGIONALNi ROZVOJ iance PRo vag RozvoJ CLArurx Vll ZAnura, zanucni A servtsni podminky T.l Prod6vajici prohlasuje, 2e na dodan6 zbozi, kter6 je bez vad, a to jak vad faktick)ich, tak prevnich, poskytne zeruku v d6lce 36 m6sict od podpisu piedevaciho protokolu. Podrobn6 servisni a z5rudni podminky jsou specifikovsny v piiloze 6. 3 t6to smlouvy. CLANEK VIII SPoLUFTNANcovANi z PRoSTREDK0 EU B.l Tato veiejn6 zakazka je souddrsti projektu s n6zvem:,,modernizace a technick6 dovybaveni Centra epidemiologie a mikrobiologie SZU" (d5le jen,,projekt"), ktery je spolufinancovdn Evropskou unii z Evropskeho fondu pro region6lni rozvoj prostiednictvim Integrovan6ho operadniho programu (d6le jen,,lop"). Projekt je blize identifikov6n ndsledujicimi 0daji: N6zev projektu: Program Oblast intervence: Podporovan6 aktivita: Modernizace a dovybaveni dislokovanfch pracovist SZU top 3.2 Slu2by v oblasti veiejn6ho zdravl 3.2b Syst6mov6 opatien6 v oblasti prevence zdravotnich rizik obyvatelstva a prevence soci6lniho'r.vyloudeni osob znevlhodn6nlich jejich zdravotnim stavem nebo v6kem,,. ldentifikadni 6islo projektu: Cislo vlizvy: c I 1' asov6 uzaviena vyzva ' B.2Poskytnuti dotace je upraveno zejmena vyhlsskou d. 560/2006 Sb., o riasfl $Ahiho rozpodtu na financovdni program reprodukce majetku a dalsimi prdvnimi piedpisy EU a CR, vydan6 lvlinisterstvem financi dr (dale jen,,mfer") a rovnd2 pravidly, kter6 nemaji povahu pravnich pfedpis& a jsou vyd6vdna poskytovatelem dotace, resp. Ministerstvem zdravotnictvi CR (d6le jen,,mzcr"). Jedn6 se zejm6na o: (i) pokyny pro piijemce, kter6 jsou Dodiivka piistrojtl, uiitkovych a osobnich vozl a vybaveni pro dislokovanii pracovdtd Podpory zdravi SZU - opakovane VR 6

7 OPERA.Ni illintegnovaiiiy EVROPSKA UNIE EVROPSKV FOND PRO R EG IO NALN i san ce PRO vai RozvoJ R0zv0i ave 4x soudasti rozhodnuti o poskytnuti dotace a uvolndni finandnich prostiedk& stdtniho rozpodtu a (ii) z6sady platn6 pro dan! program (d6le jen,,ziisady"), S.3ProdAvajici je povinen postupovat dle pokynfl kupujiciho tak, aby nebyly poruseny podminky a pravidla poskytnuti dotace obsa2en6 v Z6sad6ch nebo dalsich pokynech pro iadatele di piijemce dotace, rozhodnuti o piid6leni dotace di ustanoveni smlouvy o poskytnuti dotace a dalsich navazujicich dokument0. B.4Prod6vajici je povinen dodrzet a postupovat dle z5kona e Sb., o finanini kontrole ve veiejnd sprdvi a o zmdnd ndkterych zdkonit. zejm1na umoznit vykon veielnospravni kontroly a poskytnout veikerou potfebnou soudinnost poskytovateli dotace a v5em piislu5nfm orgen[im pii vlkonu jejich kontrolnich opr6vn6ni. 8.5 Prod6vajici je povinen do roku 2021, za [delem ov6iov6ni pln6ni povinnosti. poskytovat pozadovan6 informace a dokumentaci zam6stnancim nebo zmocn6nc0m pov6ienych org6nii (MZeR, MFeR, Evropsk6 komise, Evropskeho rldetniho dvora, NejvySSiho kontrolniho Iiadu. piislusn6ho finandniho r]iadu a dalsich oprdvn6nfch org6ni st6tni spr6vy) a je povinen vytvoiit v1i5e uvedenlm osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pii prov5d6ni kontroly soudinnost. B.6Prod6vajici je dle pokynri kupujiciho povinen vsechny pisemne zpr6vy, pisemn6 vlstupy a prezentace vdetn6 vfstup& piedm6tu doddvky opatiit vizu6lnl identitou projektfr dle Pravidel pro provsd6ni informadnich a propagadnich opatien i-pravidel pro publicitu projektu zvefejndnlich na www strdnkdch MZCR (http://www. mzcr. czlunieldokumenty/pu blicita_2820_1 1 36_B. htm l). B.TProddva.jici je povinen i6dn6 uchov6vat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu vdetn6 06etnich dokladft v souladu se dldrnkem 90 Naiizeni Rady (ES) /2006, ze dne 11. iervence 2006 o obecnych ustanovenich a Evropskem fondu pro regionelni rozvoj, Evropskdm soci1lnim {ondu a Fondu soudrlnosti a o zruieni naiizeni (ES) i 1260h999. ve zndni pozddjsich piedpisir 8.8Zo0sob archivace veiker6 dokumentace dle odst. 8.7 se iidi z6konem e.499/2004 Sb.. o archivnictvi a spisov6 sluzbd a o zmdnd ndkteritch zatkona. ve zn6ni pozd6jsich predpisu. Dodiivka piistrojfr, ulitkovych a osobnich vozfi a vybaveni pro dislokovand pracoviitd Podpory zdravi SZU - opakovane VR 7

8 rll txreonovauf openadxi EVRo ps KA unre EVRop5KV FoND pro REGtoNALNi ROZVoJ gance PRo vas RozvoJ by'ea (::;; B.9Jestli2e kupujici ztrati n5rok na dotaci, pfipadn6 jeji d6st, dle Smlouvy o poskytnutl dotace z programu IOP uzavien6 mezi kupujicim a poskytovatelem dotace (d6le jen,,smlouva o dotaci"), nebo kupujicimu piestane bit dotace dle smlouvy o dotaci vyplacena, a to v dfrsledku nedodr2eni limitniho terminu dokondeni dod6vky nebo poruseni povinnosti na stran6 proddvajiciho, zavazuje se proddvajlci uhradit kupujicimu smluvni pokutu minim6ln6 ve vfsi finandni 66stky, o kterou kupujici vinou prod6vajiciho piisel. Ndrokovdnim, resp.0hradou teto smluvni pokuty neni dot6eno pr6vo kupujiciho na n6hradu 5kody. e LAruex lx Usrlruoveui SPoLEeNA A zavereena 9.1Rozhodn6 pravo. Vztahy mezi smluvnimi stranami vlslovn6 neupraven6 touto smlouvou se iidi re2imem obdanskeho zskoniku. 9.2 Salvatorni klauzule. Pokud bude.iak6koliv ujedndni t6to smlouvy shleddno jako neplatn6, nezdkonn6 nebo nevynutitelne, platnost a vynutitelnost zbyvajicich ujedn6ni tim nebude dotdena- Smluvni strany se v takovem piipad6 zavazuji piijmout ujedndni, ktere je v souladu s prdvnimi piedpisy a kter6 co nejvice odpovidd obsahu a ridelu prlvodniho ujedn6ni.26dne ze smluvnich stran nebude piijeti takov6hoto nov6ho ustanoveni podmiiovat poskytnutim jakekoli vlihody di zvl66tniho plndni v jeji prosp6ch. 9.3V piipad6, kdy tato smlouva odkazuje na konkr6tni prevni pfedpis, rozumi se jim i pr6vni piedpis, lez tento pfedpis v budoucnu nahradi, a to konkr6tn6 ta jeho ustanoveni, jez jsou obsahem a 06elem nejbli26i. 9.4 Smluvni strany timto prohla5uji a stvrzuji podpisy osob oprdvndnsich k jedn5ni smluvnich stran, 2e si smlouvu iddnd piedetly, je.jim zndm vfznam jednotlivych ustanoveni teto smlouvy a jejich piiloh, Ze tuto smlouvu uzaviraji na zeklad6 sv6 prav6 a svobodn6 v0le a dale prohlasuji, 2e jim k datu podpisu teto smlouvy nejsou zn6m6 2idn6 skutednosti, ktere by jim mohly brdnit v plndni z'vazkit dle teto smlouvy a udinit tuto smlouvu neplatnou nebo neridinnou. Na d0kaz toho piipojuji ni2e sv6 podpisy. 9.5Ve5ker6 textovd dokumentace, kterou pii pln6ni smlouvy pied6v6 6i piedkl6dd dodavatel objednateli, musi bit pieddna di piedlo2ena v 6esk6m nebo slovensk6m jazyce. Dodiivka piistro/1, uiitkovich a osobnich vozl a vybaveni pro dislokovand pracoviitd Podpory zdravi SZIJ * opakovand VR B

9 ill I Nrso novltiy openl6il[ EVR O PSKA UNIE EVRo pskv FoN0 pro REGtoNALNIRozvoJ SANcE PRo vas Rozvo.J av:g 4:x 9.6Bez piedchoziho pisemn6ho souhlasu kupujiciho nesmi blt pou2ity jin6 technologie nebo zmdny proti zadavaci dokumentaci a nabidce podane prod6vajlcim v zadavacim iizeni k plneni piedmetu zakazky, je2 piedchdzelo uzavieni t6to smlouvy. Soudasn6 se prod6vajici zavazuje a ru5i za to, 2e pii pln6ni piedm6tu smlouvy nepou2ije Z6dn! postup, kterf neodpovlda piislusnli'm norm6m a piedplstm, Pokud tak prod6vajici udini, je povinen na pisemn6 vyzvdni kupujiclho provest okam2it6 n5pravu. Ve5kere ndklady s tim spojen6 nese proddvajici. 9.7Tato smlouva je z6vazn6 i pro piipadne prdvni nastupce smluvnich stran. 9.8Tato smlouva ma 10 stran bez piiloh a je vyhotovena ve dtyiech (4) siejnopisech, z nichi ka2d6 strana obdr2i dva (2) ste.inopisy. 9.9 Seznam piiloh teto smlouvy: Specifikace piedm6tu pln6ni Cena dod5vky (viz.,,kryci list nabidky") Podrobn6 servisni a zdrudni podmlnky Servisni a zeru'nl podmlnky viz. pfedavaci protokol Vzor protokolu o pieddni a pievzeti zbozi ZadAvaci dokumentace k zad6vacimu iizeni, kte16 piedchazelo uzavieni smlouvy Viz. ariginalnt dokument ulazcni u kuplljlclho Nabidka podanii prodivajicim v rdrmci zaddrvaciho iizeni, kter6 pfedchazelo uzavieni smlouvy Dodiivka p/istro11, ulitkovych a osobnlch vozfi a vybaveni pro dislokovand pracoviitd Podpory zdravi SzU - opakovane VR 9

10 rllii",mlv^-' evnopsxa unte EVRopsKi FoN0 pro negtor'ralr'ri Rozvo.l SAN0E PRo vag RozvoJ llv:g hnfr3n ZtxMfiCTV 4x Viz. origindlnl dokument ulozeni' u Y Praze dne a plodbvajiciho Ing. Martin Reh6k Prokurista srarruizdravq 1*,i;U 201{ srav/ Ing. Jitka SOSNOVCOVA ieditelka St6tniho zdravotniho ristavu auro STEpANEK, a.s. oolnomsch0lupske Praha'lo- Hostival prokurista (1) Dodiivka piistroj1, u.itkovych a osobnich voza a vybaveni pro dislokovanii pracoviitd Podpory zdravi SZU - odakovand VR 10

11 openaaxi illintegnoval{y EVRO PSKA UN IE EVROPSKi FOND PRO REGIONALNi ROZVOJ sancf PRo vas R ozvoj hyea Piiloha 6. 1 Specifikace pfedm6tu pln6ni rodejce: uto Stdpiinek, a.s. lnomdcholupsk Praha 10 Hostivai ef.: t: zdravotnf ristav, piispdvkov6 -mail: omerdni banka a.s. - 2' irma je zapsiina u obchodniho rejstiiku Mdstsklim soudem v Praze oddil B lozka 580q, pod spis. zn. Rg. F 9037 r99 Piedm6t koda NH l2f4 Rapid Spaceback Active I,2 TSI. 63 kw, 5-ti I 5 9P9PEQ Bilri Candy, interiir Cernri (VIN, Komise, Rok, BID): Konf. X Poiet: 6 Rapid Spaceback Active 1,2 TSI 63 kw 5-s PDG Centriilni zamyk ni s d6lkovjm ovlddrinfm(l PJB Rezervni kolo ocelove WAG Paket Active Plus (klimatizace, nidio. piedni 9P9P Bil6 Candy Sleva ProdlouZen6 ziiruka Povinnri vlibava Zimni pneumatiky Zamykrinf iadici priky , , ,00 l0 33 I,00 0, , ,00 300, , , ,s ,48 599,62 r2 500,51 0, , ,00 363, , ,00 Celkem za podet: DPH: s,00 Kd Dodiivka piistro!1, u2itkovych a osobnich vozfi a vybaveni pro dislokovana pracoviitd Podpory zdravi SZIJ - opakovane VR

12 Uveďte, zda přístroj/sada/automobil/výpočetní technika splňuje minimální požadavky nehodící se šktněte: 1 Osobní automobil Provedení vozů Provedení combi, hantchback, spaceback Barva vozů - bílá Barva sedadel - černá nebo černošedá Potahový materiál - látka Barva interiéru - černá, šedá nebo stříbrná Počet dveří 5 Základní požadavky na vybavení vozů Palivo benzín nebo nafta Počet válců 4 Převodovka pětistupňová manuální (mechanická) Náhon: 4x2 (příp. 4x4) ABS Stabilizující program snižující nebezpečí smyku Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce vpředu Signalizace nezapnutí bezpečnostních pásů Zvuková signalizace nevypnutých světel (příp. automatické vypínání světel) Centrální zamykání s dálkovým ovládáním Elektrické ovládání oken předních dveří Mechanické uzamykání řadící páky Přední mlhové světlomety Posilovač řízení černá Šedá benzín 4x2 Dodávka přístrojů, užitkových a osobních vozů a vybavení pro dislokovaná pracoviště Podpory zdraví SZÚ - opakované VŘ

13 Autorádio s CD přehrávačem Klimatizace Sklápěcí dělené sedačky Sněžné řetězy (pro 3 vozy ze 6) Sada zimních a letních pneumatik Rezervní kolo (plnohodnotné), zvedák vozu, klíč na kola Gumové koberce Základní požadavky technické parametry (±10%) Objem motoru min cm3 Objem zavazadlového prostoru min. 400 l Výkon min. 55 kw Spotřeba kombinovaná max. 7,5 litrů 1198 cm3 415 l 63 kw 5,1 litrů Dodávka přístrojů, užitkových a osobních vozů a vybavení pro dislokovaná pracoviště Podpory zdraví SZÚ - opakované VŘ

14 OPERACNi illintegrovany PNOGRAM EVRO PSKA UNIE EVROOSK! I OND PRO REGIONALNI SANcE PRo vas RozvoJ R O ZVOJ h"/84 Piiloha d. 2 Cena doddvky KRYCI LIST NABIDKY Nizev veiein6 zak6zkv e6st veiejn6 zakazky ldentifika6ni 0daie uchazede - pr6vnick6 osobv Obchodni firma nebo nazev PrSvni forma Sioto reo Dte Jm6no a pii;meni statutirniho organu neuo jeho 6len0, piipadn6 jin6 fyzick6 osoby opravn6n6 jednat jm6nem pr6vnick6 osoby Telefon a Dod5vka piistroju, uzitkovich a osobnich voz0 a vybaveni pro dislokovani pracovi6t6 Podpory zdravi SZ0 - opakovan6 VR. 6 Oeahni ar rlnrnnhil lairel 6 Osobni automobil (6ks) Pr6vnick6 osobv Auto St6p6ne k,a.s. Akciov6 spolednost Dolnomdcholup sii zt qtzs, p*a, i oi oo c Ing. Martin Reh6k Cena bez DPH ,- Dodavka piistroj0, u:itko\ ich a osobnich voz0 a vybaveni pro dislokovan5 pracovist6 Podpory zdravi SZu - odakovane VR

15 OPERA6Ni ill!ntecnovat{y EVROPSKA U NIE EVROPSKi FON D PRO REGIONALN i ROZVOJ SANcE PRo vas RozvoJ h?ea (,,# Piiloha 6. 4 Protokol o pied6nia pievzeti zbo2i Prodivajici Kupujici Stetni zdravotni (stav Srobarova 49/ Praha 10 Smlouva reg. e. JES SZU Ozna6eni mista piedini: Piedal (cel6 jm6no): Pievzal (ce16 jm6no) Datum vyhotoveni: St5tni zdravotni tstav Srobarova 49/ P'aha 10 Piedal (dne, podpis): Pievzal (dne, podpis) Seznam pied6van6ho a piebiran6ho zbozi: Nizev: Virobce a typ: Vyrobni eislo: Oznadeni zboli v rozpoetu projektu (k6d a nazev): Ozna6eni zbo2i v kupni smlouve a na faktuie: Podet kusri Cena / kus vd. DPH ProdAvajici timto potvrzuje, 2e vlse uveden6 zbo2i, vdetnd ve5ker6ho pfislu5enstvi, bylo dodsno v souladu s vfie uvedenou smlouvou a v souladu s pokyny a doporudenimi stanovenfmi vyrobcem. ProdSvajici kupujicimu garantuje poskytnuti standardni z6ruky v d6lce 24 m6sic0 na celf v[tz, 36 mdsicfr na lak vozu, 144 m6sic0 na neproreziv6ni karoserie. Kupujici dale garantuje poskytnuti prodlou2en6 z6ruky minim5ln6 o 12 m6sictl, poskytovsni bezplatnych servisnich prohlidek po dobu zdruky (nejm6n6 vsak 1x rodn6), poskytov6ni bezplatn6 asistendni sluzby po dobu 26rukv vozu. Dodiivka piistroll, u.itkonlch a osobnich vozd a vybaveni pro dislokouand pracoviitd Podpory zdravi szu - opakovane VR

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou -+l,f-- :t ff POLYMED rnedical CZ. a.s. Pelra Jilemni*eho'l 4/51 503 01,Hradec Krabve.t + lar 495 220 206, 195 211 341 rll lt':-:*r,'^-' EVRO PS KA UN IE EVRopSKY FoND pro REoroNAr-r.ti Rozvo.r SANCE PRo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. zadávanou jako zakázka malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, 110 15 Praha 1 IČ:47609109

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, 110 15 Praha 1 IČ:47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, 110 15 Praha 1 IČ:47609109 Zadávací dokumentace Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci zadání veřejné zakázky

Více

teo:zs1s496o uzavien6 v souladu el6nek t. Smluvni strany: Zd ravotn ick 6 zaiizeni Mi nisterstva vnitra Sidlo: LhoteckA 55917, 14301 Praha 12

teo:zs1s496o uzavien6 v souladu el6nek t. Smluvni strany: Zd ravotn ick 6 zaiizeni Mi nisterstva vnitra Sidlo: LhoteckA 55917, 14301 Praha 12 dj. ku puj lcf h o: 22-364-1 6 I R-20 1 2 dj. prod6vajiciho: uzavien6 v souladu KUPNi SMLOUVA s $ 409 a n6sl. zlkona e. 513/1991 Sb., obchodni z6konlk, ve zn6ni pozdej5ich piedpis&, (d6le jen,,obchodni

Více

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove,

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove, Pfiloha c. 7 KUPNI SMLOUVA Cislo: kterou ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, uzavfely nize uvedeneho dne, mesice a roku na zaklade

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm

Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm Hf;*yE-.-,m* # y ly f fond v er EVROpSXA UNIE r,rr-a*ilr'? iliicv,"r,rr:vy' pro konkurencocchopnort INVESTICE Do ROZVOJE vzoemvarui Rozhodnuti zadavatele o vyberu nejvhodn6j5f nabidky 1. Veiejnri zakinkt

Více

1/16 Číslo Expertízy: csobl crg 805

1/16 Číslo Expertízy: csobl crg 805 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 ÚDAJE O PROHLÍDCE Dokumenty od

Více

- KUPNISMLOUVA. zastoupenli: lc: 60084359 Bankovni spojeni: CSOB. zastoupenf: Ing, Davidem Leschem, clenem piedstavenstva lc: 48108375 DIC:

- KUPNISMLOUVA. zastoupenli: lc: 60084359 Bankovni spojeni: CSOB. zastoupenf: Ing, Davidem Leschem, clenem piedstavenstva lc: 48108375 DIC: vt4l7-lcif,//y Tento projekt Modernizace vliuky um6leckeho zam6ienije spolufinancovdn Evropskou uni[, reg.e.: CZ.. 42.4.00 34.03266 - KUPNISMLOUVA Ckinek l, SmluvnI strany Zilkladni um6lecki Skola,Vele5in,

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

Operativní leasing automobilů

Operativní leasing automobilů Město Bílina Břežánká 50/4 418 31 Bílina IČ: 00266230 vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu zadávané ve smyslu směrnice č.04/2007 Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Užitkové vozidlo Skříňová dodávka Zadavatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 1.

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958 1/12 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

1/10 Číslo protokolu: csob cr 1002

1/10 Číslo protokolu: csob cr 1002 1/10 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení k zadání veřejné zakázky na dodávky

Příloha č. 2 zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení k zadání veřejné zakázky na dodávky Příloha č. 2 zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení k zadání veřejné zakázky na dodávky Nákup nových osobních automobilů pro městskou část Praha 4 Požadovaná technická specifikace vozidel Minimální

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY .r.t.f -.:'\ r-'$: Obiednatel: Ndzev objednatele: Sidlo: te: Dte : Jednajici: Firma je zaps6na v OR ddle jen objednatel Zhotovitel: Ndzev zhotovitele: Sfdlo: te: Dte : Jednajfci: Firma je zapsdna v OR

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

PojistnA smlouva 6.8056971013

PojistnA smlouva 6.8056971013 PojistnA smlouva 6.8056971013 Smluvnistrany: CSOB Poji5t'ovna, a. s., 6len holdingu CSOe se sfdlem Pardubice, Zelen6 pledm6stl, Masarykovo n6m6sti dp. 1458 ps0 saz ra rco: +ssg+gog, otd: c2699000761 zapsan6

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 06/14 ze dne 22. 7. 2014 na dodávku NÁKUP OSOBNÍHO

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

Název veřejné zakázky: Dodávka osobních vozidel. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. splněním veřejné zakázky naplněny

Název veřejné zakázky: Dodávka osobních vozidel. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. splněním veřejné zakázky naplněny Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška ) Název veřejné zakázky:

Více

1/8 Číslo protokolu: csob cr 1893

1/8 Číslo protokolu: csob cr 1893 1/8 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE Vozidlo při

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1669

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1669 1/12 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

1/10 Číslo protokolu: csob cr 2269

1/10 Číslo protokolu: csob cr 2269 1/10 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

Technické podmínky. pro veřejnou zakázku s názvem Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015

Technické podmínky. pro veřejnou zakázku s názvem Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technické podmínky pro veřejnou zakázku s názvem Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 Automobily musí splňovat následující

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099 KUPNÍ SMLOUVA ev. č. RCV-2012-Z099 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Kraj Vysočina se sídlem: zastoupený:

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT r a a,'i.a ;a&s, OP Vzd6lAvAnt pro konkutoncsbchopnost Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 1., Veiejn6 zakiszky Ndzev zakdzky: Video poiady Registradni dislo projekt

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

1/14 Číslo protokolu: demo ls 170 Datum prohlídky:

1/14 Číslo protokolu: demo ls 170 Datum prohlídky: 1/14 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 RZ: 4L52359 Tovární značka (výrobce): Peugeot Obchodní označení: 208 Výrobní číslo

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 652

1/12 Číslo protokolu: csob cr 652 1/12 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf"

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf M6sto Bene5ov Masarykovo nfmisti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 20.8.2015 (datum odesl6ni vjzvy) Ev.d.: 15305 YYZVAK PoDANi Naniuxy A PROKAZANLKVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNIM f,,iznni (podle

Více

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1170

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1170 1/11 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky: Místo prohlídky: Místo konečného stanoviště:

Více

1/26 Číslo protokolu: demo ls 116 Datum prohlídky: PROTOKOL K VOZIDLU

1/26 Číslo protokolu: demo ls 116 Datum prohlídky: PROTOKOL K VOZIDLU 1/26 PROTOKOL K VOZIDLU DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 RZ: 4M00145 Tovární značka (výrobce): Citroen Obchodní označení:

Více

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1030

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1030 1/11 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1270

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1270 1/12 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky: Místo prohlídky: Místo konečného stanoviště:

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

1/20 Číslo protokolu: slavia cr 6214 Datum prohlídky: 17.08.2012

1/20 Číslo protokolu: slavia cr 6214 Datum prohlídky: 17.08.2012 1/20 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 Slavia pojišťovna a.s. Revoluční 1 110 00 Praha 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Datum objednávky:

Více

K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1.1 Mendelova univerzita v Brně se sídlem: Zemědělská

Více

1/11 Číslo protokolu: csob cr 961

1/11 Číslo protokolu: csob cr 961 1/11 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

1/15 Číslo protokolu: csob cr 2203

1/15 Číslo protokolu: csob cr 2203 1/15 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

Obchodní podmínky. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kupní smlouva Obchodní podmínky Příloha č. 4 Číslo smlouvy odběratele : Číslo smlouvy dodavatele : Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi : Město Horní Jiřetín se sídlem

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"*

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',,tiit,i* Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"* Yyzva k podfnf nabidek dislo zakazky (bude dopln6no MPSV pii uveiejn6ni): NAzev zak6zky: Piedm6t zakdzky (sluzba, dod6vka nebo stavebni pr5ce): sluiba Datu m

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace > lj sr MI NISTERSTVO ZDRAVOTN ICTV1 CESKE REPUBLIKY -,4 O. V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 zrtzovaci LtslNA st6tni pilsp6vkov6 organizace V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze Podle

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

Ing. Libor Hucik. Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika 48903931/341 6406210470/6406210470 573333901. (dale jen pojistnfk )

Ing. Libor Hucik. Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika 48903931/341 6406210470/6406210470 573333901. (dale jen pojistnfk ) Kooperativa P 0 J 1St 0 V N A A. S. Obchodni jmelno : Sidlo: Kooperativa, Templov8 747 10001 Praha 1 47116617 pojist'ovna, a.s. Ing. Libor Hucik Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika ICO/DIC/RC

Více

1/13 Číslo protokolu: csob cr 1316

1/13 Číslo protokolu: csob cr 1316 1/13 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky: Místo prohlídky: Místo konečného stanoviště:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání podlimitní veřejné zakázky v zadávacím řízení dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) vedené

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178 1/9 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O VOZIDLE

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

KUMSP00QFZOD X. SMLUVNÍ STRANY

KUMSP00QFZOD X. SMLUVNÍ STRANY KUMSP00QFZOD Veřejná zakázka č. 80/2015 - část 1. JMORAVSKOSí EZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) X. SMLUVNÍ STRANY 9, m ~kr- odb. 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: 28. října

Více

smlouva o poskytovatui st-uzrb V oblastl vzoelavatrti

smlouva o poskytovatui st-uzrb V oblastl vzoelavatrti smlouva o poskytovatui st-uzrb V oblastl vzoelavatrti uzaviendpodleust. gt746odst.2z6kona i.8g/2ot2sb.,obdansk'iz6konik,vplatn6matidinn6mzn6ni, ddle jen,,obeansk'i z6konik" na akci:,,odborn6 vzd6l6v6ni

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_104589/201 1/KUSK ii.: oo3s4lt2or2lkusk Stejnopis e. fu Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce VRATKOV Ii:00639753 za rokzoll

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Kupní smlouva č.j. PPR-26112-15/ČJ-2013-990656 uzavřená dle ustanovení 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

etanet< I. Smluvni stranv

etanet< I. Smluvni stranv r't KUpNi SMLOUVA i.j.: HSAA-127 52-1812013 uzavienhv souladu s $ 409 a n6sl. zhkonad. 513/1991 Sb., obchodniho zskoniku, ve zndni pozddjsich piedpisri, (d6le jen,,obchodni zdkonik') (d6le jen,,smlouva")

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku Evidenční číslo prodávajícího: Evidenční číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku 1. PETROCard Czech s.r.o. Sídlem: Čs. Exilu

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaFamily. akční. Fotografie jsou pouze ilustrativní.

SIMPLY CLEVER. ŠkodaFamily. akční. Fotografie jsou pouze ilustrativní. SIMPLY CLEVER ŠkodaFamily akční NABÍDKA Fotografie jsou pouze ilustrativní. Akční ceník Family (ceny jsou uvedeny včetně metalízy a paketu Plus) motorizace standardní ZVÝHODNĚNÍ FAMILY LINE* FAMILY LINE

Více

it.3 Tefminv nlndni - zaji5t6ni povoleni zvlistniho uzivr4ni komunikaci, povoleni k ziiboru veiejn6ho prostranstvi, vdetn6 poplatkft s tim spojenlich.

it.3 Tefminv nlndni - zaji5t6ni povoleni zvlistniho uzivr4ni komunikaci, povoleni k ziiboru veiejn6ho prostranstvi, vdetn6 poplatkft s tim spojenlich. Smlouva o dilo i uzavien6 podle ustanoveni $ 2586 a nisledujicich NOZ nt. 1 Smluvni stranv 1.1. Objednatel : Sprfva majetku m6sta Moravslrj Krumlov, p.o, Zitmeckd l7, 672 01, Moravshi Krumlov Zastoupend:

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaFamily AKČNÍ NABÍDKA. Fotografie jsou pouze ilustrativní.

SIMPLY CLEVER. ŠkodaFamily AKČNÍ NABÍDKA. Fotografie jsou pouze ilustrativní. SIMPLY CLEVER ŠkodaFamily AKČNÍ NABÍDKA Fotografie jsou pouze ilustrativní. Akční ceník Family (ceny jsou uvedeny včetně metalízy a paketu Plus) MOTORIZACE STANDARDNÍ ZVÝHODNĚNÍ FAMILY LINE* FAMILY LINE

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025

KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025 KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025 uzavřená na základě části III. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Kupující: Město Semily Husova čp. 82, 513 01 Semily IČ 00276111, DIČ CZ00276111

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Obchodní podmínky zadavatele (Návrh smlouvy)

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Obchodní podmínky zadavatele (Návrh smlouvy) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Obchodní podmínky zadavatele (Návrh smlouvy) Zde jsou uvedeny obchodní podmínky zadavatele (níže označeného za objednatele ). Obchodní podmínky jsou pro usnadnění jejich

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 630

1/9 Číslo protokolu: csob cr 630 1/9 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

V Praze dne 10.02.2011 Č.j.: 00018/11/AV

V Praze dne 10.02.2011 Č.j.: 00018/11/AV V Praze dne 10.02.2011 Č.j.: 00018/11/AV Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (veřejná zakázka malého

Více