av'ea KUPNI SMLOUVA / Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Dle: C2257a0768 Dld: C Auto St6p6nek, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "av'ea KUPNI SMLOUVA 00 5 4 1 / 2 0 14 Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Dle: C2257a0768 Dld: C275010330 Auto St6p6nek, a.s."

Transkript

1 O PE RAEI i dlintegrovany EVRO PS KA UNIE EVROPSKV FOND PRO REOIONALNi ROZVO] SANCE PRO VAs ROZV0J av'ea Ni2e uveden6 smluvni strany KUPNI SMLOUVA Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Zastoupen: lng. Jitkou Sosnovcovou, ieditelkou Prdvni forma: piisp6vkov6 organizace PRAVNiODBOR SZU / Se sidlem. Srobdrova 49t48, Praha 10 Datov6 sch16nka: ymkj9r5 ICO: Dld: C OznacenI bankovniho ustavu: eesk6 ndrodni banka, Na Piikopd 28, Praha 1 Bankovni spojeni: /071 0 (d6le jen,,kupujici") na stran6 jedn6 a Auto St6p6nek, a.s. Zastoupeno. Ing. l\4artinem Rehdkem, prokurista Se sidlem: Dolnom6cholupskit , Praha tlo Dle: C2257a0768 Oznadeni bankovniho 0stavu: Komerdnl banka Bankovni spojeni: /0100 Spolednost zaps6na v Obchodnim rejstiiku vedenem u M6stskeho soudu v Praze v oddile B vlo2ce 5809 (d6le jen,,prod6vajici") na stran6 druh6 Dodiivka piistro$, ditkovych a osobnich vozfi a vybavcni pro rlislokovani pracoviit:d Podpory zdravi SZU - opakovane VR 1

2 O PE RAiil i illintegroyany EVRO PSKA UNIE EVROPSKV FOND PRO REGIONALNi ROZVOJ SE PRo vas RozvoJ AY'ea $x uzaviraji mezi sebou, ni2e uvedenriho dne, m6sice a roku v souladu s ustanovenimi SS 2079 a nasl. zakona t, Sb., obdanskf zikonik, ve zndni pozd6j5ich piedpis0 (ddle jen,,obdanskf z6konik"), kupni smlouvu UvoDNi usranoveni Tato kupni smlouva (dale jen,,smlouva") vychazi a je pln6 v souladu s podminkami uvedenlimi v zadavac[ dokumentaci k zad6vacimu iizeni na zaddnf nadlimitni veiejn6 zakazky s n5zvem,,dodavka piistroji, uzitkovfch a osobnich vozi a vybaveni pro dislokovan6 pracovi5t6 Podpory zdravi SZU - opakovan6 VR", aasti,,6 Osobni automobil (6ks) ", a rovn62 s nabidkou uchazede podanou v rdmci zaddvaciho iizeni, jez piedchdzelo uzavieni t6to smlouvy. Zadavatel je ekvivalentnim pojmem pro kupujiciho. Uchazea je ekvivalentnim pojmem pro proddvajiciho. Pokud je dale pou2ito terminu zakdzka di veiejnd zakazka, tento pojem je plne ekvivalentnl pojmu zboii (automobil&m/voz0m). Piedmdt pln6ni zakdzky je totozni a plnd odpovidd vymezeni piedm6tu smlouvy. Podminky platn6 pro pln6ni veiejne zak6zky jsou totozn6 a plnd odpovidaji podminkdm pro plndni piedm6tu smlouvy. Automobily (vozy) se rozumi nove osobni vozy ze scriov6 produkce. Vf5e uveden6 zaklzka a tato smlouva souvisi s projektem reg. i. C2.L / s ndzvem:,,modernizace a dovybaveni distokovanlich pracovisf SZU" (d6le jen,,projekt 8433), kteni' je spolufinancov5n Evropskou unii z prostiedko Evropskdho fondu pro regiondlni rozvoj prostiednictvim Integrovandho operadniho programu. Cr-Auex I PnoHuASeHi SMLUVN CH srran l.l Smluvni strany prohla5uji, 2e skutednosti uveden6 v zihlavi t6to smlouvy odpovidaji aktu6lnimu stavu zdpisu do obchodniho rejstiiku (pokud jsou zapsdny do uveden6ho registru/rejstiiku) a tez aktu6lnimu stavu ka2d6 smluvni strany. Smluvni strany prohlasuji, 2e osoby jednajici za smluvni strany jsou osoby skutedn6 opr6vndnd k jedndrni bez jaklichkoliv omezeni danlch napi. ivnitinim piedpisem jednajici strany. Dod;ivka piistrojt, uiitkovych a osobnlch vozl a vybaveni pro dislokovand pracovlgtd Podpoty zdravi SZU - opakovane VR 2

3 OPERACNi illintegrovany EVR O PSKA UNIE EVR O PS Ki FOND PRO REGIONALNiROZVO.] SANcE PRo vas R ozvoj hy'gra 1.2V piipadd, 2e n6kter6 ustanoveni teto smlouvy nejsou v souladu se zadavaci dokumentaci 6i nabidkou, plati to. co je uvedeno v dokumentu s vysii prioritou, a to podle ndsledujiciho poiadi dokumenti. 1. zndni t6to smlouvy (kmenov6 zn6ni), 2. zadavaci dokumentace, 3. nabidka prod6vajiciho. e r-arex ll PR.eouEr smlouvy 2.1 Piedmdtem teto smlouvy je: o dod6vka osobnich vozt/uzitkoveho vozu specifikovane v piiloze d. 1 t6to smlouvy; doprava na misto urdeni a protoko16rni pied6ni zbozi a dokladu, kter6 se k dodsvan6mu zbozi vztahuji (tj. velkeho technickeho pr&kazu, desk6ho n6vodu k obsluze a servisnl kni2ky, piip. dalsi pr0vodni doklady k vozum); poskytnuti standardni z'ruky 2 roky na celi v0z, 3 roky na lak, '12 let na neororezivn6ni karoserie:. poskytnuti prodlou2en6 z6ruky min, 1 rok; poskytov6ni bezplatnlich servisnich prohlidek po dollu z6ruky (minim6lnd 1x rodnd); poskytov6ni bezplatne asisteneni siuzba po dobu zdruky vozu; 2.2Prod6vajici prohla5uje, 2e automobily splhuji podminky stanoven6 zekonem 6.56/200't Sb., o podminkdch provozu vozidel na pozemnich komunikacich a ustanoveni vyhl6sky Ministerstva dopravy dr e. SatIZOOZ Sb., o scrvalovani technicke zpttsobilosti a o technick'itch podminkach provozu vozidcl na pozemnich komunikacich. Cr-Aruex lll Trnruiru oooarui zbozi, A Misro PtNENi A prevzeri zbo2i 3.1 Prod6vajici se zavazuje dodat zbozi, ktere je uvedeno v piiloze d. 1 k teto smlouv6. Dodtivka piistrojd, uzitkovfch a osobnich voz1 a vybaveni pro dislokovanzi pracoviitd Podpory zdravi SZIJ - opakovane VR 3

4 illi }IT E6 ROYAN Y operaeili PROGRAI.I EVROPSKA UNIE EVROPSKV FOND PRO REGIONALNi ROZVOJ ganc E PRo vas Rozvoj byaa 4x 3.2Proddvajici je povinen ozn6mit kupujicimu nejpozddji 3 dny piedem, kdy bude zbo2i piipraveno k pievzeti. 3.3Proddrvajici se zavazuje dodat a piev6st vlastnicke pravo kautomobilim v dohodnut6m terminu (av5ak nejpozddji do 45 kalendeinich dn0 od podpisu t6to kupni smlouvy) a kupujici se zavazuje automobily pievzit a zaplatit za n6 sjednanou kupni cenu, to vse za podminek t6to smlouvy. 3.4 Mistem pln6ni je sidlo kupujiciho uveden6 v zdhlavi t6to smlouvy. Proddvajici splni svfrj zavazek piedrlnim zbo2i v sidle kupujiciho a potvrzenim protokolu o pieddni a pievzeti zbo2i (vzor protokolu je uveden v piiloze d. 4 t6to smlouvy). CLANEK IV CENA DoDAVKY 4.1 Kupujici se zavazuje zaplatit proddvajicimu cenu za ve5ker6 pln6ni dle teto smlouvy v celkov6 vf3i ,- Kd bez DPH. ViSe jednotlivich polozek a jejich finandni nacen6ni je souddrsti piilohy 6. 2 teto smlouvy. 4.2ProdAvajici je pldtcem DPH. K cend dle odst. 5.'l bude piipodtena sazba DPH ve vlsi stanovene zvlastnim pr6vnim piedpisem k datu poskytnuti zdaniteln6ho pln6ni, kterd dini ke dni podpisu smlouvy 21 %. Celkovit cena doddvky je ,- K6 v6. DPH. 4.3Takto sjednana cena je cenou nejvf5e piipustnou a neni mo2n6 ji piekrodit, pokud to vyi'slovn6 neupravuje tato smlouva. Cena zahrnuje ve6ker6 ndklady prod6vajiciho spojen6 s plndnim piedm6tu teto smlouvy, vdetnd piedpokl6dan ho v1i'voje cen a kurz& deske koruny k zahranidnim m6ndm a2 do zdniku zdvazkb plynoucich z t6to smlouvy. e r-arupr Vl PLaresHi PoDMiNKY 5.1VeSker6 platby dle teto smlouvy budou hrazeny bezhotovostnim pievodem na fdet proddvajiciho, kter! musi bjrt uveden! na dariov6m dokladu. Platba se pova2uje za uhrazenou dnem odepseni piislu3ne d6stky z 06tu kupujiciho ve prosp6ch 06tu Dodiivka piistrojq ulitkovych a osobnich voz1 a vybaveni pro dislokovand pracovi;td Podpory zdravi SZU - opakovane VR 4

5 ill INTEGROVANY OPERATNi EVRO PSKA UNIE r /RoPsKi rond oqo REGtoNAL\ Rolvoi : ^.,^- ^^^,,;;.,^-.,^, >At\L f rxu v/\5 t(u1vl,rj avea prodavajiciho. Doba splatnosti dahovlch doklad& bude dinit Sedesat (60) kalendsinich dni ode dne jejiho dorudeni kupujicimu. 5.2Pro zaplacen i ceny dodan6ho zttoli je proddvajici povinen vystavit kupujicimu dar'rovy doklad (fakturu), kterli musi spliovat v5echny nalezitosti stanovene zskonem d. 563/1991 Sb., o lietnictvi, ve zn6ni pozd6jsich piedpisrl. a v pilpad6 pldtce DPH rovn62 dle z6kona e Sb., o danl z plidand hodnoty, ve zndni pozddj5ich piedpisi a d6le musi obsahovat 6islo smlouvy (reg. 6. JES SZU). 5.3 Danovy doklad d6le musi obsahovat oznadeni:,,tento proje kt reg. e. C2.1.06/3.2.01/11"08433 s nizvem,,modernizace a dovybaveni dislokovanych pracovist'szu" je spolufinancovdn Evropskou unii prostiednictvim Evropskeho fondu pro regiondlnl rozvoj". 5.4 Dariovf doklad. kter! neobsahuje n6lezitosti uvedene v odst. 5.2 a 5.3 teto smlouvy nebo ve kter6m fakturovan6 cena neodpovidd mno2stvi dodan6ho zboii, je kupujicf opr6vn6n vrdtit prod6vajicimu. Prod6vajici je povinen vystavit kupujicimu fakturu opravenou di doplndnou. V piipad6 vr5ceni faktury prodevajicimu dle v6ty prvni se dnem jejiho dorudeni pieru5u.je kupujicimu lhita jeji splatnosti a znovu podin6 bd2et a2 dnem ndsledujicim po dni, kdy byla opravend nebo dopln6n5 faktura splnujici v5echny n6le2itosti dorudena kupujicimu. 5.5Uhrada ceny se prov5di po dorudeni daioveho dokladu vystaven6ho na z6klad6 vydan6ho zdv6redneho akceptadniho protokolu (se stanoviskem,.akceptovino bez vlihrad"). 5.6 Kupujici neposkytuje zslohy. e r.aruex Vl SANKcE 6.1Pokud prod6vajici nedodrzi termin pro pied6ni kompletni dod6vky (vozu), je prevem kupujiciho 0dtovat prod6vajicimu smluvni pokutu ve v1;'5i 1 000,- Kd za ka dy ieden kalend6ini den prodleni. Ndrokovdnim, resp,0hradou, t6to smluvni pokuty neni dotdeno prdvo kupujiciho na ndhradu Skody. Dodzivka pibtrojfi, uzitkovlch a osobnich voz1 a vybavcni pro dislokovand pracoviit:d Podpory zdravi SZU * opakovatrc VR 5

6 OPERAiili illinteorovany EVROPSKA UNIE EVROPSKV FOND PRO REGIONALNi ROZVOJ iance PRo vag RozvoJ CLArurx Vll ZAnura, zanucni A servtsni podminky T.l Prod6vajici prohlasuje, 2e na dodan6 zbozi, kter6 je bez vad, a to jak vad faktick)ich, tak prevnich, poskytne zeruku v d6lce 36 m6sict od podpisu piedevaciho protokolu. Podrobn6 servisni a z5rudni podminky jsou specifikovsny v piiloze 6. 3 t6to smlouvy. CLANEK VIII SPoLUFTNANcovANi z PRoSTREDK0 EU B.l Tato veiejn6 zakazka je souddrsti projektu s n6zvem:,,modernizace a technick6 dovybaveni Centra epidemiologie a mikrobiologie SZU" (d5le jen,,projekt"), ktery je spolufinancovdn Evropskou unii z Evropskeho fondu pro region6lni rozvoj prostiednictvim Integrovan6ho operadniho programu (d6le jen,,lop"). Projekt je blize identifikov6n ndsledujicimi 0daji: N6zev projektu: Program Oblast intervence: Podporovan6 aktivita: Modernizace a dovybaveni dislokovanfch pracovist SZU top 3.2 Slu2by v oblasti veiejn6ho zdravl 3.2b Syst6mov6 opatien6 v oblasti prevence zdravotnich rizik obyvatelstva a prevence soci6lniho'r.vyloudeni osob znevlhodn6nlich jejich zdravotnim stavem nebo v6kem,,. ldentifikadni 6islo projektu: Cislo vlizvy: c I 1' asov6 uzaviena vyzva ' B.2Poskytnuti dotace je upraveno zejmena vyhlsskou d. 560/2006 Sb., o riasfl $Ahiho rozpodtu na financovdni program reprodukce majetku a dalsimi prdvnimi piedpisy EU a CR, vydan6 lvlinisterstvem financi dr (dale jen,,mfer") a rovnd2 pravidly, kter6 nemaji povahu pravnich pfedpis& a jsou vyd6vdna poskytovatelem dotace, resp. Ministerstvem zdravotnictvi CR (d6le jen,,mzcr"). Jedn6 se zejm6na o: (i) pokyny pro piijemce, kter6 jsou Dodiivka piistrojtl, uiitkovych a osobnich vozl a vybaveni pro dislokovanii pracovdtd Podpory zdravi SZU - opakovane VR 6

7 OPERA.Ni illintegnovaiiiy EVROPSKA UNIE EVROPSKV FOND PRO R EG IO NALN i san ce PRO vai RozvoJ R0zv0i ave 4x soudasti rozhodnuti o poskytnuti dotace a uvolndni finandnich prostiedk& stdtniho rozpodtu a (ii) z6sady platn6 pro dan! program (d6le jen,,ziisady"), S.3ProdAvajici je povinen postupovat dle pokynfl kupujiciho tak, aby nebyly poruseny podminky a pravidla poskytnuti dotace obsa2en6 v Z6sad6ch nebo dalsich pokynech pro iadatele di piijemce dotace, rozhodnuti o piid6leni dotace di ustanoveni smlouvy o poskytnuti dotace a dalsich navazujicich dokument0. B.4Prod6vajici je povinen dodrzet a postupovat dle z5kona e Sb., o finanini kontrole ve veiejnd sprdvi a o zmdnd ndkterych zdkonit. zejm1na umoznit vykon veielnospravni kontroly a poskytnout veikerou potfebnou soudinnost poskytovateli dotace a v5em piislu5nfm orgen[im pii vlkonu jejich kontrolnich opr6vn6ni. 8.5 Prod6vajici je povinen do roku 2021, za [delem ov6iov6ni pln6ni povinnosti. poskytovat pozadovan6 informace a dokumentaci zam6stnancim nebo zmocn6nc0m pov6ienych org6nii (MZeR, MFeR, Evropsk6 komise, Evropskeho rldetniho dvora, NejvySSiho kontrolniho Iiadu. piislusn6ho finandniho r]iadu a dalsich oprdvn6nfch org6ni st6tni spr6vy) a je povinen vytvoiit v1i5e uvedenlm osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pii prov5d6ni kontroly soudinnost. B.6Prod6vajici je dle pokynri kupujiciho povinen vsechny pisemne zpr6vy, pisemn6 vlstupy a prezentace vdetn6 vfstup& piedm6tu doddvky opatiit vizu6lnl identitou projektfr dle Pravidel pro provsd6ni informadnich a propagadnich opatien i-pravidel pro publicitu projektu zvefejndnlich na www strdnkdch MZCR (http://www. mzcr. czlunieldokumenty/pu blicita_2820_1 1 36_B. htm l). B.TProddva.jici je povinen i6dn6 uchov6vat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu vdetn6 06etnich dokladft v souladu se dldrnkem 90 Naiizeni Rady (ES) /2006, ze dne 11. iervence 2006 o obecnych ustanovenich a Evropskem fondu pro regionelni rozvoj, Evropskdm soci1lnim {ondu a Fondu soudrlnosti a o zruieni naiizeni (ES) i 1260h999. ve zndni pozddjsich piedpisir 8.8Zo0sob archivace veiker6 dokumentace dle odst. 8.7 se iidi z6konem e.499/2004 Sb.. o archivnictvi a spisov6 sluzbd a o zmdnd ndkteritch zatkona. ve zn6ni pozd6jsich predpisu. Dodiivka piistrojfr, ulitkovych a osobnich vozfi a vybaveni pro dislokovand pracoviitd Podpory zdravi SZU - opakovane VR 7

8 rll txreonovauf openadxi EVRo ps KA unre EVRop5KV FoND pro REGtoNALNi ROZVoJ gance PRo vas RozvoJ by'ea (::;; B.9Jestli2e kupujici ztrati n5rok na dotaci, pfipadn6 jeji d6st, dle Smlouvy o poskytnutl dotace z programu IOP uzavien6 mezi kupujicim a poskytovatelem dotace (d6le jen,,smlouva o dotaci"), nebo kupujicimu piestane bit dotace dle smlouvy o dotaci vyplacena, a to v dfrsledku nedodr2eni limitniho terminu dokondeni dod6vky nebo poruseni povinnosti na stran6 proddvajiciho, zavazuje se proddvajlci uhradit kupujicimu smluvni pokutu minim6ln6 ve vfsi finandni 66stky, o kterou kupujici vinou prod6vajiciho piisel. Ndrokovdnim, resp.0hradou teto smluvni pokuty neni dot6eno pr6vo kupujiciho na n6hradu 5kody. e LAruex lx Usrlruoveui SPoLEeNA A zavereena 9.1Rozhodn6 pravo. Vztahy mezi smluvnimi stranami vlslovn6 neupraven6 touto smlouvou se iidi re2imem obdanskeho zskoniku. 9.2 Salvatorni klauzule. Pokud bude.iak6koliv ujedndni t6to smlouvy shleddno jako neplatn6, nezdkonn6 nebo nevynutitelne, platnost a vynutitelnost zbyvajicich ujedn6ni tim nebude dotdena- Smluvni strany se v takovem piipad6 zavazuji piijmout ujedndni, ktere je v souladu s prdvnimi piedpisy a kter6 co nejvice odpovidd obsahu a ridelu prlvodniho ujedn6ni.26dne ze smluvnich stran nebude piijeti takov6hoto nov6ho ustanoveni podmiiovat poskytnutim jakekoli vlihody di zvl66tniho plndni v jeji prosp6ch. 9.3V piipad6, kdy tato smlouva odkazuje na konkr6tni prevni pfedpis, rozumi se jim i pr6vni piedpis, lez tento pfedpis v budoucnu nahradi, a to konkr6tn6 ta jeho ustanoveni, jez jsou obsahem a 06elem nejbli26i. 9.4 Smluvni strany timto prohla5uji a stvrzuji podpisy osob oprdvndnsich k jedn5ni smluvnich stran, 2e si smlouvu iddnd piedetly, je.jim zndm vfznam jednotlivych ustanoveni teto smlouvy a jejich piiloh, Ze tuto smlouvu uzaviraji na zeklad6 sv6 prav6 a svobodn6 v0le a dale prohlasuji, 2e jim k datu podpisu teto smlouvy nejsou zn6m6 2idn6 skutednosti, ktere by jim mohly brdnit v plndni z'vazkit dle teto smlouvy a udinit tuto smlouvu neplatnou nebo neridinnou. Na d0kaz toho piipojuji ni2e sv6 podpisy. 9.5Ve5ker6 textovd dokumentace, kterou pii pln6ni smlouvy pied6v6 6i piedkl6dd dodavatel objednateli, musi bit pieddna di piedlo2ena v 6esk6m nebo slovensk6m jazyce. Dodiivka piistro/1, uiitkovich a osobnich vozl a vybaveni pro dislokovand pracoviitd Podpory zdravi SZIJ * opakovand VR B

9 ill I Nrso novltiy openl6il[ EVR O PSKA UNIE EVRo pskv FoN0 pro REGtoNALNIRozvoJ SANcE PRo vas Rozvo.J av:g 4:x 9.6Bez piedchoziho pisemn6ho souhlasu kupujiciho nesmi blt pou2ity jin6 technologie nebo zmdny proti zadavaci dokumentaci a nabidce podane prod6vajlcim v zadavacim iizeni k plneni piedmetu zakazky, je2 piedchdzelo uzavieni t6to smlouvy. Soudasn6 se prod6vajici zavazuje a ru5i za to, 2e pii pln6ni piedm6tu smlouvy nepou2ije Z6dn! postup, kterf neodpovlda piislusnli'm norm6m a piedplstm, Pokud tak prod6vajici udini, je povinen na pisemn6 vyzvdni kupujiclho provest okam2it6 n5pravu. Ve5kere ndklady s tim spojen6 nese proddvajici. 9.7Tato smlouva je z6vazn6 i pro piipadne prdvni nastupce smluvnich stran. 9.8Tato smlouva ma 10 stran bez piiloh a je vyhotovena ve dtyiech (4) siejnopisech, z nichi ka2d6 strana obdr2i dva (2) ste.inopisy. 9.9 Seznam piiloh teto smlouvy: Specifikace piedm6tu pln6ni Cena dod5vky (viz.,,kryci list nabidky") Podrobn6 servisni a zdrudni podmlnky Servisni a zeru'nl podmlnky viz. pfedavaci protokol Vzor protokolu o pieddni a pievzeti zbozi ZadAvaci dokumentace k zad6vacimu iizeni, kte16 piedchazelo uzavieni smlouvy Viz. ariginalnt dokument ulazcni u kuplljlclho Nabidka podanii prodivajicim v rdrmci zaddrvaciho iizeni, kter6 pfedchazelo uzavieni smlouvy Dodiivka p/istro11, ulitkovych a osobnlch vozfi a vybaveni pro dislokovand pracoviitd Podpory zdravi SzU - opakovane VR 9

10 rllii",mlv^-' evnopsxa unte EVRopsKi FoN0 pro negtor'ralr'ri Rozvo.l SAN0E PRo vag RozvoJ llv:g hnfr3n ZtxMfiCTV 4x Viz. origindlnl dokument ulozeni' u Y Praze dne a plodbvajiciho Ing. Martin Reh6k Prokurista srarruizdravq 1*,i;U 201{ srav/ Ing. Jitka SOSNOVCOVA ieditelka St6tniho zdravotniho ristavu auro STEpANEK, a.s. oolnomsch0lupske Praha'lo- Hostival prokurista (1) Dodiivka piistroj1, u.itkovych a osobnich voza a vybaveni pro dislokovanii pracoviitd Podpory zdravi SZU - odakovand VR 10

11 openaaxi illintegnoval{y EVRO PSKA UN IE EVROPSKi FOND PRO REGIONALNi ROZVOJ sancf PRo vas R ozvoj hyea Piiloha 6. 1 Specifikace pfedm6tu pln6ni rodejce: uto Stdpiinek, a.s. lnomdcholupsk Praha 10 Hostivai ef.: t: zdravotnf ristav, piispdvkov6 -mail: omerdni banka a.s. - 2' irma je zapsiina u obchodniho rejstiiku Mdstsklim soudem v Praze oddil B lozka 580q, pod spis. zn. Rg. F 9037 r99 Piedm6t koda NH l2f4 Rapid Spaceback Active I,2 TSI. 63 kw, 5-ti I 5 9P9PEQ Bilri Candy, interiir Cernri (VIN, Komise, Rok, BID): Konf. X Poiet: 6 Rapid Spaceback Active 1,2 TSI 63 kw 5-s PDG Centriilni zamyk ni s d6lkovjm ovlddrinfm(l PJB Rezervni kolo ocelove WAG Paket Active Plus (klimatizace, nidio. piedni 9P9P Bil6 Candy Sleva ProdlouZen6 ziiruka Povinnri vlibava Zimni pneumatiky Zamykrinf iadici priky , , ,00 l0 33 I,00 0, , ,00 300, , , ,s ,48 599,62 r2 500,51 0, , ,00 363, , ,00 Celkem za podet: DPH: s,00 Kd Dodiivka piistro!1, u2itkovych a osobnich vozfi a vybaveni pro dislokovana pracoviitd Podpory zdravi SZIJ - opakovane VR

12 Uveďte, zda přístroj/sada/automobil/výpočetní technika splňuje minimální požadavky nehodící se šktněte: 1 Osobní automobil Provedení vozů Provedení combi, hantchback, spaceback Barva vozů - bílá Barva sedadel - černá nebo černošedá Potahový materiál - látka Barva interiéru - černá, šedá nebo stříbrná Počet dveří 5 Základní požadavky na vybavení vozů Palivo benzín nebo nafta Počet válců 4 Převodovka pětistupňová manuální (mechanická) Náhon: 4x2 (příp. 4x4) ABS Stabilizující program snižující nebezpečí smyku Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce vpředu Signalizace nezapnutí bezpečnostních pásů Zvuková signalizace nevypnutých světel (příp. automatické vypínání světel) Centrální zamykání s dálkovým ovládáním Elektrické ovládání oken předních dveří Mechanické uzamykání řadící páky Přední mlhové světlomety Posilovač řízení černá Šedá benzín 4x2 Dodávka přístrojů, užitkových a osobních vozů a vybavení pro dislokovaná pracoviště Podpory zdraví SZÚ - opakované VŘ

13 Autorádio s CD přehrávačem Klimatizace Sklápěcí dělené sedačky Sněžné řetězy (pro 3 vozy ze 6) Sada zimních a letních pneumatik Rezervní kolo (plnohodnotné), zvedák vozu, klíč na kola Gumové koberce Základní požadavky technické parametry (±10%) Objem motoru min cm3 Objem zavazadlového prostoru min. 400 l Výkon min. 55 kw Spotřeba kombinovaná max. 7,5 litrů 1198 cm3 415 l 63 kw 5,1 litrů Dodávka přístrojů, užitkových a osobních vozů a vybavení pro dislokovaná pracoviště Podpory zdraví SZÚ - opakované VŘ

14 OPERACNi illintegrovany PNOGRAM EVRO PSKA UNIE EVROOSK! I OND PRO REGIONALNI SANcE PRo vas RozvoJ R O ZVOJ h"/84 Piiloha d. 2 Cena doddvky KRYCI LIST NABIDKY Nizev veiein6 zak6zkv e6st veiejn6 zakazky ldentifika6ni 0daie uchazede - pr6vnick6 osobv Obchodni firma nebo nazev PrSvni forma Sioto reo Dte Jm6no a pii;meni statutirniho organu neuo jeho 6len0, piipadn6 jin6 fyzick6 osoby opravn6n6 jednat jm6nem pr6vnick6 osoby Telefon a Dod5vka piistroju, uzitkovich a osobnich voz0 a vybaveni pro dislokovani pracovi6t6 Podpory zdravi SZ0 - opakovan6 VR. 6 Oeahni ar rlnrnnhil lairel 6 Osobni automobil (6ks) Pr6vnick6 osobv Auto St6p6ne k,a.s. Akciov6 spolednost Dolnomdcholup sii zt qtzs, p*a, i oi oo c Ing. Martin Reh6k Cena bez DPH ,- Dodavka piistroj0, u:itko\ ich a osobnich voz0 a vybaveni pro dislokovan5 pracovist6 Podpory zdravi SZu - odakovane VR

15 OPERA6Ni ill!ntecnovat{y EVROPSKA U NIE EVROPSKi FON D PRO REGIONALN i ROZVOJ SANcE PRo vas RozvoJ h?ea (,,# Piiloha 6. 4 Protokol o pied6nia pievzeti zbo2i Prodivajici Kupujici Stetni zdravotni (stav Srobarova 49/ Praha 10 Smlouva reg. e. JES SZU Ozna6eni mista piedini: Piedal (cel6 jm6no): Pievzal (ce16 jm6no) Datum vyhotoveni: St5tni zdravotni tstav Srobarova 49/ P'aha 10 Piedal (dne, podpis): Pievzal (dne, podpis) Seznam pied6van6ho a piebiran6ho zbozi: Nizev: Virobce a typ: Vyrobni eislo: Oznadeni zboli v rozpoetu projektu (k6d a nazev): Ozna6eni zbo2i v kupni smlouve a na faktuie: Podet kusri Cena / kus vd. DPH ProdAvajici timto potvrzuje, 2e vlse uveden6 zbo2i, vdetnd ve5ker6ho pfislu5enstvi, bylo dodsno v souladu s vfie uvedenou smlouvou a v souladu s pokyny a doporudenimi stanovenfmi vyrobcem. ProdSvajici kupujicimu garantuje poskytnuti standardni z6ruky v d6lce 24 m6sic0 na celf v[tz, 36 mdsicfr na lak vozu, 144 m6sic0 na neproreziv6ni karoserie. Kupujici dale garantuje poskytnuti prodlou2en6 z6ruky minim5ln6 o 12 m6sictl, poskytovsni bezplatnych servisnich prohlidek po dobu zdruky (nejm6n6 vsak 1x rodn6), poskytov6ni bezplatn6 asistendni sluzby po dobu 26rukv vozu. Dodiivka piistroll, u.itkonlch a osobnich vozd a vybaveni pro dislokouand pracoviitd Podpory zdravi szu - opakovane VR

Illill'r'*'J^-' 00570/2014. EVR.P'KA,NIE 'hyea KUPNI SMLOUVA. /oy;&- EVRopsKv FoND pro REGToNALNi RozvoJ "*st,hif* \;; SANoE PRo vas RozvoJ

Illill'r'*'J^-' 00570/2014. EVR.P'KA,NIE 'hyea KUPNI SMLOUVA. /oy;&- EVRopsKv FoND pro REGToNALNi RozvoJ *st,hif* \;; SANoE PRo vas RozvoJ Illill'r'*'J^-' EVR.P'KA,NIE 'hyea /oy;&- EVRopsKv FoND pro REGToNALNi RozvoJ "*st,hif* \;; SANoE PRo vas RozvoJ ii KUPNI SMLOUVA Niie uveden6 smluvni strany StStni zdravotni ristav, piisp6vkove organizace

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou -+l,f-- :t ff POLYMED rnedical CZ. a.s. Pelra Jilemni*eho'l 4/51 503 01,Hradec Krabve.t + lar 495 220 206, 195 211 341 rll lt':-:*r,'^-' EVRO PS KA UN IE EVRopSKY FoND pro REoroNAr-r.ti Rozvo.r SANCE PRo

Více

uyea 1.s; 00291/2014 KUPNI SMLOUVA REG. E. JES teo: 75010330 reo: 29458901 St6tni zdravotni ristav, piisp6vkov6 organizace Dte:

uyea 1.s; 00291/2014 KUPNI SMLOUVA REG. E. JES teo: 75010330 reo: 29458901 St6tni zdravotni ristav, piisp6vkov6 organizace Dte: O PE RACN I illiniegroyaiiy PROGRAM NiZe uveden6 smluvni strany EVROPSKA UNIE EVROPSKV FOND PRO REGIONALNi ROZVOJ SnNce pro vas RozvoJ KUPNI SMLOUVA uyea REG. E. JES 1.s; PRAVNIODEOR SZU 00291/2014 Souvisejici

Více

Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu

Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu '$ t \ Ddle uveden6ho dne, mdsice a roku byla uzaviena tato Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu Smlouva o doddvce software (dale jen,,smlouva") podle zskona d,.892a12 Sb., obdansk6ho zdkoniku

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Kupní smlouva. uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi. jako kupující.

Kupní smlouva. uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi. jako kupující. 1 Kupní smlouva uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi I. Smluvní strany ADIV, spol. s r.o. sídlo: Olbrichova 632/5, Předměstí, 746 01 Opava

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. s názvem DODÁVKA AUTOMOBILŮ PRO RESORT MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OPAKOVÁNÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. s názvem DODÁVKA AUTOMOBILŮ PRO RESORT MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OPAKOVÁNÍ Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU s názvem DODÁVKA AUTOMOBILŮ PRO RESORT MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OPAKOVÁNÍ Automobily musí splňovat

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 588 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 588 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 588 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: 1. Město Železný Brod Zastoupené André Jakubičkou,

Více

VÝZVA K PODÁNí NABíDKY

VÝZVA K PODÁNí NABíDKY VÝZVA K PODÁNí NABíDKY 1. Identifikacní údaje zadavatele: Název zadavatele: Sociální služby Uherské Hradište, príspevková organizace (Zrizovatel: Zlínský kraj, Tr. T. Bati 21, 761 90 Zlín) Štepnická 1139,

Více

KUPNÍ SMLOUVA Automobil s mrazícšm agregátem

KUPNÍ SMLOUVA Automobil s mrazícšm agregátem 'flž STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA. Sídlo: Kontaktní adresa: KUPNÍ SMLOUVA Automobil s mrazícšm agregátem Článek l. Smluvní Strany ıćoż 13591554 DIČ; není plátce DPH Rantiřovská 93/20, 586 O5 Jihlava

Více

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných příloh takto:

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných příloh takto: Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) na zajištění dodávky osobního vozidla 1.

Více

USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts

USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts MEstskS df st Praha-Libu5 USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts Jednini Z ze dne 20.5.201s Zodpovfdit Termin nlneni Nov6 usneseni iislo Snlndno Kontrolni termin Podpisy F,l'i'lr/6 -".* "9 zdstupce starosty

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ustanovení 2085 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. dle ustanovení 2085 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA dle ustanovení 2085 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany..., se sídlem... IČ... Jednající: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dále

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

A POKYNY PRO ZPRACOVANI XIgiNrY

A POKYNY PRO ZPRACOVANI XIgiNrY Snvov rsrend Fflornl t**** SPA ZADAVAC DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVAN XgiNrY na zaki,zku,rpifstroj pro vakuov6 kompresnf terapie66 Zad,avatel Savoy Westend Hotel, s.r.o. Rybnri 66812 Praha 1, Star6

Více

Mikrobus 9-ti místné osobní vozidlo

Mikrobus 9-ti místné osobní vozidlo Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 06/14 ze dne 22. 7. 2014 Mikrobus 9-ti místné osobní vozidlo 1. Údaje o zadavateli Identifikace

Více

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha zadávací dokumentace č. 5 Ev. č. sml.: Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Střední

Více

Zadávací dokumentace na zakázku: Nákup osobních vozidel. zadávanou podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Zadávací dokumentace na zakázku: Nákup osobních vozidel. zadávanou podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadávací dokumentace na zakázku: Nákup osobních vozidel zadávanou podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Vymezení předmětu zakázky: Předmětem zakázky je dodávka čtyř nových

Více

Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně Odbor rozvoje a investic

Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně Odbor rozvoje a investic Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně Odbor rozvoje a investic Osvobození 796, 73514 Orlová-Lutyně *MUORX00JSBXZ* VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: MUOR 56438/2014 SPIS ZN.: MUOR S 8554/2014/ORI/KAB

Více

I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800

I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800 Veřejná zakázka č. 8/2016 - část 1. KUMSP80RM46W 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: v IC: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen kupující") I. Smluvní strany 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin Rimcovi smlouva o dodivkich potravin I. Smluvni strany Masarykriv onkologickf ristav se sidlem Zluty kopec 7, 656 53 Bmo jednajici prof. MUDr. Jiiim Vorlidkem, CSc., dr. h. c., ieditelem Id: 00209805.

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. zadávanou jako zakázka malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

E: 26096820, D I e: C226O96820. l.objednatel. ll. Piedmdt smlouvy. lc:72048972

E: 26096820, D I e: C226O96820. l.objednatel. ll. Piedmdt smlouvy. lc:72048972 Srnlouva o dilo uzaviend podle obchodnho zdkoniku L Smluvni strany l.objednatel Ndrodni hiebiin Kladruby nad Labem, Stdtni piispdvkovd organizace 533 14 Kladruby nad Labem lc:72048972 Jednajlci ieditelem

Více

SOTES Sokolov spol. s r. o.

SOTES Sokolov spol. s r. o. SOTES Sokolov spol. s r. o. Zadávací dokumentace, výzva k podání nabídek Předmět veřejné zakázky: Osobní automobil I. Identifikační údaje Obchodní jméno: SOTES Sokolov, spol. s r. o. Sídlo: Chebská 1939,

Více

1/11 Číslo protokolu: csob cr 818

1/11 Číslo protokolu: csob cr 818 1/11 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

OSOBNÍ AUTOMOBIL STŘEDNÍ TŘÍDY TYP A

OSOBNÍ AUTOMOBIL STŘEDNÍ TŘÍDY TYP A Příloha č. 1 - Technická specifikace vozidel Parametry požadované zadavatelem sedan (4dveřový) / liftback (5dveřový) 5ti místný (homologováno pro řidiče + 4 cestující) motor zážehový, přeplňovaný (palivo

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. Nákup 4 kusů osobních automobilů.

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. Nákup 4 kusů osobních automobilů. V E Ř E J N Á Z A K Á Z K A J E S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M F O N D E M P R O R E G I O N Á L N Í Číslo jednací zadavatele: 1 333/2009-42 R O Z V O J A S T Á T N Í M R O Z P O Č T

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

Kupní smlouva. uzavírají podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu:

Kupní smlouva. uzavírají podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu: Kupní smlouva I. SMLUVNíSTRANY Prodávající: AUTO KOUTEKs.r.o. se sídlem: Tanvaldská 1141, 463 11 Liberec 30 jednající: Ing. Arnošt Koutek, jednatel IČ:622 45 830 DiČ: CZ62245830 Společnost zapsána v Obchodním

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

le: Dtd: Bankovni spojeni: t. Smluvni strany 1. Obiednatel:

le: Dtd: Bankovni spojeni: t. Smluvni strany 1. Obiednatel: ? OPERAENi PROGRAM ZrvorN i prosrredi Evropskli fond pro regionslni rozvoj Pro vodu. SMLOUVA O D1LO uzavien6 ve smyslu 52586 a n5sl. Z6kona a.8912072 Sb., obiansk6ho zdkoniku na zhotovenf dila,,zavedeni

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

A POKYNY PRO ZPRACOVAXI XrgiNrY

A POKYNY PRO ZPRACOVAXI XrgiNrY S,IVOY l.s'iiln:) Ftrqi''r[1. ***** LUXURY SPA RESORT KARTOVY VARY ZADAVACI DoKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVAXI XrgiNrY na zakdzku,rnov6 unilbrmy pracovnikri Balneo centra hotelu'o Zad,avatel Savoy Westend

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 749

1/9 Číslo protokolu: csob cr 749 1/9 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl r.-*e t-l!f Vtd*lrr{trl smlouva o uir-,o C SYSTEM CZ a.s. se sidlem: Brno, Zidenice, Otakara Sevdika 84O1LO, psd OS OO j ednaj ici : Simona Nedasov6, piedseda piedstavenstva Ie:27675645 DIe: C227675645

Více

00 2 8 5 / 2 0 1 5. NIZe uveden6 smluvni strany. St6tni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace

00 2 8 5 / 2 0 1 5. NIZe uveden6 smluvni strany. St6tni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace NIZe uveden6 smluvni strany St6tni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace 00 2 8 5 / 2 0 1 5 Zastoupen: Ing. Jitkou Sosnovcovou, ieditelkou Pr6vniforma: 331 - piisp6vkovd organizace Se sidlem: Srob6rova

Více

Poptávkové ř ízení veřejná zakázka

Poptávkové ř ízení veřejná zakázka SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA el.kontakt:petr.kubis@npsumava.cz váš dopis značky / ze dne naše značka datum vyřizuje / linka NPS 3.2.2011 Kubiš/ 388450243 Poptávkové ř ízení

Více

KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ

KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ die 409 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich predpisu, (dale jen,,obchodni zakonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku byla

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

SMLOUVA O DILO IE: IE: kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni DIE: pozdej5fch zm6n uzaviraji. I.

SMLOUVA O DILO IE: IE: kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni DIE: pozdej5fch zm6n uzaviraji. I. SMLOUVA O DILO kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni pozdej5fch zm6n uzaviraji M6sto Neratovice se sidlem : jehoz jm6nem jedn6 starosta : ve vdcech veiejnjch : IE:

Více

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR SPRÁVNÍ

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR SPRÁVNÍ Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 6/2013, o zadávání veřejných zakázek) Vážení, zamýšlíme zadat dle

Více

b?ea lsza KUPNI SMLOUVA -1.\./ f.b,3ti.-*l \\ \/ xreoroyarf Niie uveden6 smluvni strany teo: 25963961 J srtnt -X

b?ea lsza KUPNI SMLOUVA -1.\./ f.b,3ti.-*l \\ \/ xreoroyarf Niie uveden6 smluvni strany teo: 25963961 J srtnt -X -1.\./ J srtnt -X f.b,3ti.-*l \\ \/ lsza xreoroyarf "rj',"u.,, o, nt,, IPERACxi ',11.r'nirdnoros.q rr0gnar EVROPSKA U NIE EVROPSKV FOND PRO REGIONALNi ROZVOJ Sluce pro vas nozvo.r b?ea @ KUPNI SMLOUVA

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka služebního automobilu SOŠ a SOU Nymburk Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Název veřejné zakázky:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla I. Identifikační údaje zadavatele název: městská část Praha 12 se sídlem: Písková 830/25, Praha

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení k zadání veřejné zakázky na dodávky

Příloha č. 2 zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení k zadání veřejné zakázky na dodávky Příloha č. 2 zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení k zadání veřejné zakázky na dodávky Nákup nových osobních automobilů pro městskou část Praha 4 Požadovaná technická specifikace vozidel Minimální

Více

KUMSP00QFZP8. Veřejná zakázka č. 80/2015 - část 2. " KR AJSKÝ ÚŘAD. SMLUVNÍ STRANY L.,-_J2_l^_iL^U_^lipL zkr. odb.

KUMSP00QFZP8. Veřejná zakázka č. 80/2015 - část 2.  KR AJSKÝ ÚŘAD. SMLUVNÍ STRANY L.,-_J2_l^_iL^U_^lipL zkr. odb. KUMSP00QFZP8 Veřejná zakázka č. 80/2015 - část 2. V:0R JZfy\Z^ZIZ'fl r JÍ RAJ " KR AJSKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

1/16 Číslo Expertízy: csobl crg 805

1/16 Číslo Expertízy: csobl crg 805 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 ÚDAJE O PROHLÍDCE Dokumenty od

Více

Výzva k předložení nabídky veřejná zakázka na služby

Výzva k předložení nabídky veřejná zakázka na služby Výzva k předložení nabídky veřejná zakázka na služby Pořízení osobního vozidla pro OSPOD Zadávání zakázky malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem probíhá podle vnitřního předpisu města Dvůr Králové

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dle ust. 409 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění)

KUPNÍ SMLOUVA. (dle ust. 409 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění) KUPNÍ SMLOUVA (dle ust. 409 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění) Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely Obec Kamenné Žehrovice IČ 234508 sídlem Karlovarská 6, Kamenné Žehrovice,

Více

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove,

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove, Pfiloha c. 7 KUPNI SMLOUVA Cislo: kterou ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, uzavfely nize uvedeneho dne, mesice a roku na zaklade

Více

Kupní smlouva. uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi.

Kupní smlouva. uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi. 1 Kupní smlouva uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi I. Smluvní strany ADIV, spol. s r.o. Olbrichova 632/5,746 01 Opava zastoupená Ing. Vladimírem

Více

I. PREDMET SMLOUVY O DILO

I. PREDMET SMLOUVY O DILO Smlouva o dilo disfo smlouvy zhotovitele: SD 12tO41tPB SMLUVNi STRANY ZHOTOVITEL: amethyst.cz, s.r.o. L1mai 41112 71100 Ostrava-Koblov lc: 25904540 Dle C225904540 Zastoupenf: p. Claudii Buchtovou, jednatelkou

Více

KUPNi SMLOUVA. 2. firma: Navalo s.r.o. L, firma: C-KODECAR, spol. s.r.o.

KUPNi SMLOUVA. 2. firma: Navalo s.r.o. L, firma: C-KODECAR, spol. s.r.o. KUPNi SMLOUVA uzavfen6 nize uveden6ho dne, mdslce a roku v souladu s ustanovenim 5 2079 a ndsl. z6kona i.89/2012 Sb., obdanskri zdkonik, v platn6m zndn(mezismluvnimistranami L, firma: C-KODECAR, spol.

Více

MrNrsrERsrvo SKoLSrvl, MLADEZE A TELovYcHovY. Smluvni strany. KuPni smlouvy. (d6le jen "smlouva") elenek l.

MrNrsrERsrvo SKoLSrvl, MLADEZE A TELovYcHovY. Smluvni strany. KuPni smlouvy. (d6le jen smlouva) elenek l. evropsky fondvcr Il..xl ***** I EVROPSKA UNIE MrNrsrERsrvo SKoLSrvl, MLADEZE A TELovYcHovY INVESTICE DO ROZVOJE \ZDELAVANI r.fa f-l 0PrUflrrAJ 9m l0dcmnoc{fiofnoal PARDUBICKV KRAJ Smluvni strany Integrovani

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

1/10 Číslo protokolu: csob cr 1002

1/10 Číslo protokolu: csob cr 1002 1/10 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

Kupní smlouva CZ699002678

Kupní smlouva CZ699002678 Kupní smlouva uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany Kupující: Město Lanškroun

Více

ZADAVACI DOKUMENTACE. vyeenovetvtu nizerui. ZAHRADNiTRAKTOR

ZADAVACI DOKUMENTACE. vyeenovetvtu nizerui. ZAHRADNiTRAKTOR ZADAVACI DOKUMENTACE K vyeenovetvtu nizerui NA ZAHRADNiTRAKTOR 1 DEFINICE POJMO Zadavatel ZadAvaci dokumentace Nabidka Uchazed Den Denni doba Kvaf ifikace posouzeni nabidek Hodnoceni nabidek Hodnotici

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

1/11 Číslo protokolu: csob banka 80

1/11 Číslo protokolu: csob banka 80 1/11 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

Doplňující informace k veřejné zakázce

Doplňující informace k veřejné zakázce Doplňující informace k veřejné zakázce Číslo zakázky: VŘ 12/2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.04/04.0040

Více

Kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit kupní cenu stanovenou v příloze č. 3 této smlouvy.

Kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit kupní cenu stanovenou v příloze č. 3 této smlouvy. odbouratelný hydraulický olej v hydraulickém okruhu stroje, V. doplnění všech dalších provozních kapalin, VI. proškolení obsluhy vyvážecí soupravy kupujícího (v rozsahu min.1 dne v lesních porostech kupujícího),

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1669

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1669 1/12 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958 1/12 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Magic. Fotografie jsou pouze ilustrativní. Akční nabídka. Fabia Fabia Combi Roomster

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Magic. Fotografie jsou pouze ilustrativní. Akční nabídka. Fabia Fabia Combi Roomster SIMPLY CLEVER ŠKODA Magic Fotografie jsou pouze ilustrativní. Akční nabídka Fabia Fabia Combi Roomster Akční ceník Magic (ceny jsou uvedeny včetně zákaznické výhody) Fabia Classic 1,2 HTP/44 kw 229 900

Více

Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm

Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm Hf;*yE-.-,m* # y ly f fond v er EVROpSXA UNIE r,rr-a*ilr'? iliicv,"r,rr:vy' pro konkurencocchopnort INVESTICE Do ROZVOJE vzoemvarui Rozhodnuti zadavatele o vyberu nejvhodn6j5f nabidky 1. Veiejnri zakinkt

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

Technické podmínky. pro veřejnou zakázku s názvem Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015

Technické podmínky. pro veřejnou zakázku s názvem Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technické podmínky pro veřejnou zakázku s názvem Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 Automobily musí splňovat následující

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též občanský zákoník ) Příloha č. 7 Výzvy - Závazné požadavky zadavatele na obsah návrhu smlouvy (vzor smlouvy) Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též občanský zákoník ) Město

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu výběr dodavatele na koupi služebního osobního automobilu

Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu výběr dodavatele na koupi služebního osobního automobilu ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA Zámek 1, 386 11 Strakonice II tel.: 380 422 700 www.knih-st.cz Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu výběr dodavatele na koupi služebního osobního automobilu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Název: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Sídlo: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1 IČ: 60457856

Název: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Sídlo: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1 IČ: 60457856 V Praze dne 23. 1. 2012 Č. j.: 00006/12/AV Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Název veřejné zakázky: Dodávka osobních vozidel. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. splněním veřejné zakázky naplněny

Název veřejné zakázky: Dodávka osobních vozidel. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. splněním veřejné zakázky naplněny Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška ) Název veřejné zakázky:

Více

Operativní leasing automobilů

Operativní leasing automobilů Město Bílina Břežánká 50/4 418 31 Bílina IČ: 00266230 vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu zadávané ve smyslu směrnice č.04/2007 Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek

Více

uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o.

uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Sídlo: Dlouhá Lhota 70,29405 Dlouhá Lhota IČ

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více