Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou."

Transkript

1 USNESENÍ 65. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. prosince 2012 usnesením č. 2012/2424 1) schválila program 65. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. usnesením č. 2012/2426 1) schválila zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2012/2427 1) provedla vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) doporučila zastupitelstvu města provést vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloţeného usnesením č. 2012/2428 pověřit radu města provedením všech posledních rozpočtových opatření v rozpočtu města na rok 2012, jejichţ provedení je v kompetenci zastupitelstva města a budou předloţeny radě města v období od posledního zasedání zastupitelstva města v roce 2012 do včetně. usnesením č. 2012/2429 schválit závazné ukazatele rozpočtu města Třince na rok 2013 ve výši Kč příjmů, Kč výdajů a Kč financování ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) doporučila zastupitelstvu města schválit předloţený rozpočtový výhled města Třince na rok ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu Strana 1 (celkem 20)

2 3) doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí půjček ze Sociálního fondu pro rok 2013 v celkové výši Kč 4) doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2013 v celkové výši Kč 5) doporučila zastupitelstvu města schválit příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace města na rok 2013 ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 6) doporučila zastupitelstvu města schválit pro rok 2013 celkovou částku ve výši Kč na granty v sociální oblasti a celkovou částku ve výši Kč na granty v oblasti kultury a sportu ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 7) doporučila zastupitelstvu města schválit pro rok 2013 poskytnutí dalších dotací a příspěvků z výdajové části rozpočtu ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 8) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí neinvestiční finanční dotace ve výši Kč občanskému sdruţení FOTBAL TŘINEC, Tyršova 214, Třinec, IČ , na organizování činností fotbalu dětí a mládeţe v roce ) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí neinvestiční finanční dotace ve výši Kč společnosti TRISIA, a. s., se sídlem v Třinci, náměstí Svobody, č. p. 526, IČ , na podporu aktivit v kultuře pro rok ) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí neinvestiční finanční dotace ve výši Kč občanskému sdruţení Tělovýchovná jednota Třineckých ţelezáren, o. s., ul. Tyršova 214, Třinec, IČ , na činnost TJ TŢ, o. s., pro rok rozhodnout o poskytnutí neinvestiční finanční dotace ve výši Kč občanskému sdruţení HC OCELÁŘI TŘINEC ţáci, ul. Lesní 60, Třinec, IČ , na organizování činností hokeje ţáků a s touto činností souvisejících úhrad v roce ) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí neinvestiční finanční dotace ve výši Kč občanskému sdruţení HC OCELÁŘI TŘINEC junioři, ul. Lesní 60, Třinec, IČ , na organizování činností hokeje juniorů a s touto činností souvisejících úhrad v roce ) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí neinvestiční finanční dotace ve výši Kč občanskému sdruţení HC OCELÁŘI TŘINEC dorost, ul. Lesní 60, Třinec, IČ , na organizování činností hokeje dorostu a s touto činností souvisejících úhrad v roce ) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí neinvestiční finanční dotace v maximální výši Kč občanskému sdruţení Bunkr, o. s., Lidická 541, Třinec, IČ , na provoz Komunitního centra Borek v roce usnesením č. 2012/2430 stanovit radě města pro rok 2013 provádění a) všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí dotací ze státního rozpočtu, Národního fondu, prostředků Evropské unie, státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a ostatních rozpočtů a jejich pouţití b) všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí daňových příjmů, peněţních příspěvků, darů, pojistných náhrad a jejich pouţití Strana 2 (celkem 20)

3 c) ostatních rozpočtových opatření jednotlivě do max. výše 20% plánovaných výdajů jednotlivých organizačních jednotek aţ do úhrnné výše schváleného rozpočtu vlastních příjmů na rok 2013, včetně závazných ukazatelů d) stanovení a úprav závazných ukazatelů města a příspěvkových organizací města v rozsahu bodu a) aţ c) s tím, ţe přehled všech provedených rozpočtových opatření dle bodu 1) bude vţdy předloţen nejbliţšímu následujícímu zasedání zastupitelstva města 2) doporučila zastupitelstvu města pověřit pro rok 2013 vedoucí ekonomického odboru prováděním: a) technických úprav rozpočtu (změna poloţek a paragrafů v souladu se změnou předpisů) b) přesunů mezi poloţkami rozpočtu dle změny účelu výdaje. usnesením č. 2012/2431 vydat obecně závaznou vyhlášku č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění návrhu předloţeného usnesením č. 2012/2432 a) rozhodnout udělit souhlas Správě tělovýchovných a rekreačních sluţeb města Třinec (STaRS), příspěvková organizace k uzavření smlouvy o úvěru, čerpaném za účelem financování stavby Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci b) rozhodnout převzít ze strany města ručitelský závazek vyplývající z budoucí smlouvy o úvěru, který bude čerpat Správa tělovýchovných a rekreačních sluţeb města Třinec (STaRS), příspěvková organizace, za účelem financování stavby Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci c) rozhodnout uzavřít se Správou tělovýchovných a rekreačních sluţeb města Třinec (STaRS), příspěvková organizace, Dohodu o úpravě práv a povinností při rekonstrukci sportovního komplexu STaRS Třinec č. 2012/03/003/Za, ve znění návrhu předloţeného usnesením č. 2012/2433 o rozšíření rozsahu díla stavby Hřbitov Tyra oprava chodníku o navýšení díla stavby Hřbitov Tyra oprava chodníku o částku Kč (bez DPH) 3) rozhodla o změně termínu plnění díla Hřbitov Tyra oprava chodníku, a to do ) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2012/02/188/No ze dne na stavbu Hřbitov Tyra oprava chodníku mezi městem Třinec a Radkem Mikulou, se sídlem ve městě Třinec, Lidická 1267, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného Strana 3 (celkem 20)

4 usnesením č. 2012/2434 o změně termínu plnění díla Třinec oprava oplocení, a to do uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2012/02/187/No ze dne na stavbu Třinec oprava oplocení mezi městem Třinec a dodavatelskou firmou KOVOSPORT Třinec akciová společnost, se sídlem ve městě Třinec, Nový Borek 108, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného usnesením č. 2012/2435 o rozšíření rozsahu díla stavby Rekonstrukce chodníků na ulici SNP v Třinci o navýšení díla stavby Rekonstrukce chodníků na ulici SNP v Třinci o částku Kč (bez DPH), částka bude kryta z rozpočtu odboru investic 3) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2012/02/201/No ze dne na stavbu Rekonstrukce chodníků na ulici SNP v Třinci mezi městem Třinec a firmou Domaster, spol. s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Nebory 467, PSČ , IČ , ve znění návrhu upraveném dle návrhu rady města a předloţeném prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2436 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Pořízení dvou osobních vozidel takto: 1. KARIREAL, a. s., Třinec, Frýdecká 272 IČ PROKEŠ SERVIS, s. r. o., Třinec, Frýdecká 53 IČ Auto Tichý, s. r. o., Ostrava, Vítkovice, Rudná 1124/32 IČ uzavřít kupní smlouvu č. 2012/12/028/Ja na prodej pouţitého sluţebního vozidla Škoda Octavia Combi, 4x4, r. v mezi městem Třinec a firmou KARIREAL, a. s., se sídlem ve městě Třinec, Frýdecká 272, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného 3) rozhodla uzavřít kupní smlouvu č. 2012/12/029/Ja na nákup dvou osobních vozidel mezi městem Třinec a firmou KARIREAL, a. s., se sídlem ve městě Třinec, Frýdecká 272, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/2437 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na sluţby Provádění kontrol, čištění a revizí komínů v období takto: 1. Stavby COMPLET, s. r. o., Ostrava, Na Jánské 1869/56 IČ Stavby COMPLET Technologic, s. r. o., Ostrava, Na Jánské 1869/56 IČ Strana 4 (celkem 20)

5 uzavřít smlouvu o dílo č. 2012/05/557/St na sluţby Provádění kontrol, čištění a revizí komínů v období mezi městem Třinec a firmou Stavby COMPLET, s. r. o., se sídlem ve městě Slezská Ostrava, Na Jánské 1869/56, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného usnesením č. 2012/2438 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Provádění kominických stavebních prací a odstraňování závad zjištěných v rámci kontrol a revizí v období takto: 1. Stavby COMPLET, s. r. o., Ostrava, Na Jánské 1869/56 IČ Stavby COMPLET Technologic, s. r. o., Ostrava, Na Jánské 1869/56 IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2012/05/558/St na stavební práce Provádění kominických stavebních prací a odstraňování závad zjištěných v rámci kontrol a revizí v období mezi městem Třinec a firmou Stavby COMPLET, s. r. o., se sídlem ve městě Slezská Ostrava, Na Jánské 1869/56, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného usnesením č. 2012/2439 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Sanace suterénu - bytový dům v Třinci, ul. Míru 62 takto: 1. DOMASTER, spol. s r. o., Třinec, Nebory 467 IČ STAVORENOL, s. r. o., Třinec, Frýdecká 549 IČ STAVBY A STATIKA, spol. s r. o., Třinec, 1. máje 230 IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2012/05/560/Mu na stavební práce Sanace suterénu - bytový dům v Třinci, ul. Míru 62 mezi městem Třinec a firmou DOMASTER, spol. s r. o, se sídlem ve městě Třinec, Nebory 467, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného usnesením č. 2012/2440 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Oprava napojení studny včetně dodání technologie dezinfekce studniční vody MŠ Guty 131 takto: 1. CSK Invest, s. r. o., Třinec, Olšová 1165 IČ Jaroslav Dostálek IRP, Český Těšín, Jablunkovská 112 IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2012/02/197/Ku na stavební práce Oprava napojení studny včetně dodání technologie dezinfekce studniční vody MŠ Guty 131 mezi městem Třinec a firmou CSK Invest, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Olšová 1165, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného Strana 5 (celkem 20)

6 usnesením č. 2012/2441 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Chopinova 423, výměna oken takto: 1. Ing. Lech Niedoba, Jablunkov, Lesní 114 IČ Window Holding, a. s., Lázně Toušeň, Hlavní 456 IČ Milan Holec stavební firma, s. r. o., Třinec, Nábřeţní 1029 IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2012/05/562/St na stavební práce Chopinova 423, výměna oken mezi městem Třinec a firmou Ing. Lech Niedoba, se sídlem ve městě Jablunkov, Lesní 114, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2442 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Komenského výměna oken takto: 1. Ing. Lech Niedoba, Jablunkov, Lesní 114 IČ OMLUX, spol. s r. o., Ostrava, Františky Stránečko 165/8 IČ Milan Holec stavební firma, s. r. o., Třinec, Nábřeţní 1029 IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2012/05/561/St na stavební práce Komenského výměna oken mezi městem Třinec a firmou Ing. Lech Niedoba, se sídlem ve městě Jablunkov, Lesní 114, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2443 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na sluţby Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění oprav mimo paušál na zdvihacích zařízeních v období takto: 1. LIFT SERVIS, s. r. o., Karviná, Závodní 542/53 IČ AZ VÝTAHY ČR, s. r. o., Moravská Ostrava, Husova 1285/2 IČ REMONT VÝTAHY, s. r. o., Ostrava 8, Klimkovická 22/285 IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2012/05/559/Mu na sluţby Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění oprav mimo paušál na zdvihacích zařízeních v období mezi městem Třinec a firmou LIFT SERVIS, s. r. o., se sídlem ve městě Karviná, Závodní 542/53, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného usnesením č. 2012/2444 o rozšíření rozsahu projektové dokumentace Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci o navýšení projektové dokumentace Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci o částku Kč (bez DPH) Strana 6 (celkem 20)

7 3) rozhodla o změně termínu plnění projektové dokumentace Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci, a to DSP do , DPS do ) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2012/02/137/No ze dne na projektovou dokumentaci Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci mezi městem Třinec a projekční společností FIALA ARCHITECTS, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Kanada, Na Zákopech 250, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2445 o rozšíření rozsahu díla stavby Most přes potok Staviska, ev. č. IV/20 o navýšení díla stavby Most přes potok Staviska, ev. č. IV/20 o částku Kč (bez DPH), částka bude kryta z rozpočtu odboru investic 3) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2012/02/104/No na stavbu Most přes potok Staviska, ev. č. IV/20 mezi městem Třinec a firmou DOMASTER, spol. s r. o., se sídlem ve městě Třinec, Nebory 467, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného usnesením č. 2012/2446 o rozšíření rozsahu díla stavby Likvidace sutin a odpadu demolice objektů č. p. 180 a 183 Napoleon o navýšení díla stavby Likvidace sutin a odpadu demolice objektů č. p. 180 a 183 Napoleon o částku Kč (bez DPH), částka bude kryta z rozpočtu odboru investic 3) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2012/02/176/No ze dne na stavbu Likvidace sutin a odpadu demolice objektů č. p. 180 a 183 Napoleon mezi městem Třinec a firmou Ridera Bohemia, a. s., se sídlem ve městě Ostrava, Mariánské Hory, 28. října 2092/216, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2447 o rozšíření rozsahu díla projektové dokumentace stavby Integrované výjezdové centrum Třinec o navýšení ceny projektové dokumentace Integrované výjezdové centrum Třinec, o Kč bez DPH, částka bude kryta z rozpočtu odboru investic 3) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2012/02/194/No ze dne na vypracování projektové dokumentace Integrované výjezdové centrum Třinec mezi městem Třinec a firmou KOHL Architekti, s. r. o., se sídlem ve městě Ostrava - Mariánské Hory, 28. října 960/178, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 7 (celkem 20)

8 usnesením č. 2012/2448 schválit odůvodnění dle 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, významné veřejné zakázky Rekonstrukce knihovny v Třinci, ve znění návrhu předloţeného usnesením č. 2012/2449 o rozšíření rozsahu díla stavby Chodník Oldřichovice od PZŠ po farní sbor, vč. veřejného osvětlení a dešťové kanalizace o navýšení ceny díla stavby Chodník Oldřichovice od PZŠ po farní sbor, vč. veřejného osvětlení a dešťové kanalizace o částku Kč (vč. DPH), částka bude kryta z rozpočtu odboru investic 3) rozhodla o změně termínu plnění díla na stavbu Chodník Oldřichovice od PZŠ po farní sbor, vč. veřejného osvětlení a dešťové kanalizace, a to do ) rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2011/02/085/No mezi městem Třinec a zpracovatelem projektové dokumentace Přemyslem Cieslarem, se sídlem ve městě Třinec, Beskydská 697, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2450 revokovat usnesení č. 13/387/2012 z 13. zasedání Zastupitelstva města Třince dne ve věci bezúplatného převodu stavby komunikace Silnice II/476 H Třinec, ul. Frýdecká včetně mostu ev. č. 476-H001 v celkové hodnotě ,20 Kč a části komunikace Silnice II/476 Dolní Líštná v celkové hodnotě ,60 Kč do majetku města 2) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o bezúplatném převodu stavby komunikace Silnice II/476 H Třinec, ul. Frýdecká včetně mostu ev. č. 476-H001 v celkové hodnotě ,40 Kč a části komunikace Silnice II/476 Dolní Líštná v celkové hodnotě ,10 Kč do majetku města mezi dárcem Moravskoslezský kraj zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací (dále SSMSK), a obdarovaným město Třinec. usnesením č. 2012/2451 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch města Třince spočívající v přeloţce veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 3500/1 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec ve spoluvlastnictví pana M. K., bytem Brno, pana T. K., bytem Třinec, pana Z. K., bytem Vendryně, paní M. S., bytem Třinec, pana J. S., bytem Třinec, a paní A. S., bytem Třinec, v rámci stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice jako její stavební objekt označený v projektové dokumentaci stavby SO 448 Přeložka venkovního vedení VO v km 9,500 9,600 v rozsahu vymezeném v GP č /2011 ze dne Strana 8 (celkem 20)

9 Právo odpovídající věcnému břemeni se zřizuje za jednorázovou finanční náhradu ve výši Kč dle znaleckého posudku č. 2011/VB/Ol-042/S.I-11/IN ze dne , zpracovaného Ing. Pavlem Krämerem, Ostrava-Výškovice, Nováčkova 29, kterou investor stavby, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastoupené společností INKOS-OSTRAVA, a. s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeţí 696/22, , IČ , uhradí spoluvlastníkům pozemku b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. 2012/05/556/Př ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/2452 a) v souladu s vnitřní směrnicí města Třince č. 20/2011 Zásady upravující podmínky pro prodej domů, bytů a některých souvisejících nemovitostí odprodat dům č. p na ul. Máchově v Třinci umístěný na pozemcích parc. č. 2602, 2603 a 2604 a pozemky parc. č. 2602, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 221 m 2, parc. č. 2603, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 221 m 2 a parc. č. 2604, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 220 m 2 k. ú. Lyţbice a obci Třinec druţstvu s obchodní firmou Bytové družstvo Máj, Máchova Třinec se sídlem Třinec, Máchova 638, Lyţbice, PSČ , IČ , za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č /2012 ze dne ve výši Kč. Kupující uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku, náklady na vyhotovení kupní smlouvy a vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí určené ve výši 1,5 úkonu dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., (advokátní tarif) a správní poplatek Kč z vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupujícímu budou postoupeny veškeré pohledávky města Třinec na nájemném, úhradách za plnění s uţíváním bytů spojená včetně faktur a případném bezdůvodném obohacení z titulu uţívání bytů ve výše uvedeném domě bez právního důvodu, které má vůči dluţníkům, za úplatu, jejíţ výše se rovná součtu veškerých v tomto bodě uvedených dluţných pohledávek známých v okamţiku uzavření kupní smlouvy a pohledávek, které vyplynou z vyúčtování úhrad za plnění spojená s uţíváním bytů za rok 2012 b) uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o postoupení kupujícímu veškerých pohledávek města Třince na nájemném, úhradách za plnění s uţíváním bytů spojená a případném bezdůvodném obohacení z titulu uţívání bytů ve výše uvedeném domě bez právního důvodu, které má vůči dluţníkům, kteří nejsou členy druţstva, za úplatu, jejíţ výše se rovná součtu veškerých v tomto domě uvedených dluţných pohledávek známých v okamţiku uzavření kupní smlouvy a pohledávek, které vyplynou u vyúčtování úhrad za plnění s uţíváním bytů spojená za rok Kupní smlouva a smlouva o postoupení pohledávek budou vyhotoveny Advokátní kanceláří Kadlubiec, Starzyk a partneři, s. r. o., se sídlem Třinec Staré Město, Husova 401, PSČ usnesením č. 2012/2453 a) v souladu s vnitřní směrnicí města Třince č. 20/2011 Zásady upravující podmínky pro prodej domů, bytů a některých souvisejících nemovitostí odprodat dům č. p na ul. Máchově v Třinci umístěný na pozemcích parc. č a 2573 a pozemky parc. č. 2572, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 220 m 2 a parc. č. 2573, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 218 m 2 k. ú. Lyţbice a obci Třinec druţstvu s obchodní firmou Bytové družstvo Máchova se sídlem Třinec, Máchova 657, Lyţbice, PSČ , IČ , za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č /2012 ze dne ve výši Kč. Kupující uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku, náklady na vyhotovení kupní smlouvy a vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí určené ve výši 1,5 úkonu dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., (advokátní tarif) a správní poplatek Kč z vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Strana 9 (celkem 20)

10 Kupujícímu budou postoupeny veškeré pohledávky města Třinec na nájemném, úhradách za plnění s uţíváním bytů spojená včetně faktur a případném bezdůvodném obohacení z titulu uţívání bytů ve výše uvedeném domě bez právního důvodu, které má vůči dluţníkům, za úplatu, jejíţ výše se rovná součtu veškerých v tomto bodě uvedených dluţných pohledávek známých v okamţiku uzavření kupní smlouvy a pohledávek, které vyplynou z vyúčtování úhrad za plnění spojená s uţíváním bytů za rok 2012 b) uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o postoupení kupujícímu veškerých pohledávek města Třince na nájemném, úhradách za plnění s uţíváním bytů spojená a případném bezdůvodném obohacení z titulu uţívání bytů ve výše uvedeném domě bez právního důvodu, které má vůči dluţníkům, kteří nejsou členy druţstva, za úplatu, jejíţ výše se rovná součtu veškerých v tomto domě uvedených dluţných pohledávek známých v okamţiku uzavření kupní smlouvy a pohledávek, které vyplynou u vyúčtování úhrad za plnění s uţíváním bytů spojená za rok Kupní smlouva a smlouva o postoupení pohledávek budou vyhotoveny Advokátní kanceláří Kadlubiec, Starzyk a partneři, s. r. o., se sídlem Třinec Staré Město, Husova 401, PSČ usnesením č. 2012/2454 a) v souladu s vnitřní směrnicí města Třince č. 20/2011 Zásady upravující podmínky pro prodej domů, bytů a některých souvisejících nemovitostí odprodat dům č. p. 462 na ul. Palackého v Třinci umístěný na pozemku parc. č a pozemek parc č. 2187, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 197 m 2 k. ú. Lyţbice a obci Třinec druţstvu s obchodní firmou Bytové družstvo Palackého 462, Třinec se sídlem Třinec, Palackého 462, Lyţbice, PSČ , IČ , za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č /2012 ze dne ve výši Kč. Kupující uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku, náklady na vyhotovení kupní smlouvy a vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí určené ve výši 1,5 úkonu dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., (advokátní tarif) a správní poplatek Kč z vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí b) uzavřít kupní smlouvu, kterou vyhotoví Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s. r. o., se sídlem Třinec Staré Město, Husova 401, PSČ usnesením č. 2012/2455 a) v souladu s vnitřní směrnicí města Třince č. 20/2011 Zásady upravující podmínky pro prodej domů, bytů a některých souvisejících nemovitostí odprodat dům č. p na ul. Máchově v Třinci umístěný na pozemcích parc. č. 2605, 2606 a 2607 a pozemky parc. č. 2605, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 222 m 2, parc. č. 2606, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 221 m 2 a parc. č. 2607, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 222 m 2 k. ú. Lyţbice a obci Třinec druţstvu s obchodní firmou Bytové družstvo Máchova se sídlem Třinec, Máchova 634, Lyţbice, PSČ , IČ , za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č /2012 ze dne ve výši Kč. Kupující uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku, náklady na vyhotovení kupní smlouvy a vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí určené ve výši 1,5 úkonu dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., (advokátní tarif) a správní poplatek Kč z vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupujícímu budou postoupeny veškeré pohledávky města Třinec na nájemném, úhradách za plnění s uţíváním bytů spojená včetně faktur a případném bezdůvodném obohacení z titulu uţívání bytů ve výše uvedeném domě bez právního důvodu, které má vůči dluţníkům, za úplatu, jejíţ výše se rovná součtu veškerých v tomto bodě uvedených dluţných pohledávek známých v okamţiku uzavření kupní smlouvy a pohledávek, které vyplynou z vyúčtování úhrad za plnění spojená s uţíváním bytů za rok 2012 Strana 10 (celkem 20)

11 b) uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o postoupení kupujícímu veškerých pohledávek města Třince na nájemném, úhradách za plnění s uţíváním bytů spojená a případném bezdůvodném obohacení z titulu uţívání bytů ve výše uvedeném domě bez právního důvodu, které má vůči dluţníkům, kteří nejsou členy druţstva, za úplatu, jejíţ výše se rovná součtu veškerých v tomto domě uvedených dluţných pohledávek známých v okamţiku uzavření kupní smlouvy a pohledávek, které vyplynou u vyúčtování úhrad za plnění s uţíváním bytů spojená za rok Kupní smlouva a smlouva o postoupení pohledávek budou vyhotoveny Advokátní kanceláří Kadlubiec, Starzyk a partneři, s. r. o., se sídlem Třinec Staré Město, Husova 401, PSČ usnesením č. 2012/2456 a) vykoupit pozemky parc. č. 784, zast. plocha a nádvoří, o výměře 139 m 2, parc. č. 785, zast. plocha a nádvoří, o výměře 135 m 2, parc. č. 786, zast. plocha a nádvoří, o výměře 135 m 2 a parc. č. 787, zast. plocha a nádvoří, o výměře 140 m 2 v k. ú. Lyţbice a obci Třinec, od společnosti CPI BYTY, a. s., se sídlem Praha, Václavské náměstí 47, PSČ , IČ , za kupní cenu ve výši Kč b) uzavřít kupní smlouvu č. 2012/05/564/Př ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2457 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch manţ. M. G. a M. G., bytem Třinec, spočívající v právu umístění a provozování stavby vyústního objektu z ČOV na části pozemku parc. č. 2427/3 v k. ú. Horní Líštná a obci Třinec ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou úhradu ve výši 24 Kč/m 2, min. 360 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. 2012/05/563/Bu ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/2458 uzavřít Smlouvu o zabezpečení přeloţek inţenýrských sítí a změny stavebních objektů z důvodu vyvolané investiční činnosti č. 2012/05/555/Př mezi městem Třinec a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Praha, Na Pankráci 56, PSČ , IČ , spočívající ve zrušení a odstranění stávajících objektů ve vlastnictví města Třince v rámci stavby Silnice I/68 Třanovice Nebory a nahrazení novými objekty označenými v projektové dokumentaci stavby jako SO 326 Přeložka vodovodu DN 50 SmVaK km 5,265 a SO 327 Přeložka vodovodu k č. p. 138 km 5,210, ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/2459 a) přidělit přednostně mimo uţší pořadí byt č. 30 o velikosti 0+1 v 6. nadzemním podlaţí domu č. p. 542 na ul. Lidické v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyţbice a obci Třinec, Centru sociální pomoci Třinec, příspěvkové organizaci, se sídlem Třinec, Máchova 1134, PSČ , IČ Strana 11 (celkem 20)

12 b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2012/05/435/Ul ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu a) přidělit přednostně mimo uţší pořadí byt č. 2 o velikosti 0+1 v 1. nadzemním podlaţí domu č. p. 445 na ul. Chopinově v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyţbice a obci Třinec, Centru sociální pomoci Třinec, příspěvkové organizaci se sídlem Třinec, Máchova 1134, PSČ , IČ b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2012/05/538/Ul ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla a) přidělit přednostně mimo uţší pořadí byt o velikosti 0+1 v domě v Třinci postaveného na pozemku parc. č v k. ú. a obci Třinec, paní M. H., bytem Třinec, na dobu 3 měsíců b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2012/05/536/Ul ve znění návrhu předloţeného usnesením č. 2012/2460 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ , IČ , spočívající v právu umístění a provozování stavby kanalizace na částech pozemků parc. č. 737/2, 738/3 a 757/2 v k. ú. a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m², min. 600 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. 2012/05/553/By ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/2461 udělit souhlas panu Markovi Křevkému, místem podnikání Petrovice u Karviné č. p. 22, PSČ , IČ , s podnájemním vztahem pro společnost LUMIRA, s. r. o., se sídlem Nýdek 201, PSČ , IČ , jakoţto předcházejícímu nájemci, v nebytových prostorech o celkové výměře 79,82 m² v 1. nadzemním podlaţí objektu č. p. 408 na ul. Jablunkovské v Třinci postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyţbice a obci Třinec, pro období , za účelem doprodeje sportovních věcí. usnesením č. 2012/2462 a) směnit pozemky parc. č. 2466/3, 2466/5 a 2470/6 o celkové výměře 358 m 2 v k. ú. a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za pozemky parc. č. 2470/16, 2470/1 a část pozemku parc. č. 2470/5, nově označenou dle GP č /2012 ze dne jako parcela č. 2470/19 o výměře 105 m 2, celkem 450 m 2 v k. ú. a obci Třinec ve vlastnictví společnosti CPI BYTY, a. s., se sídlem Praha, Václavské náměstí 1601/47, PSČ , IČ Rozdíl v hodnotách směňovaných pozemků bude uhrazen za odhadní cenu b) uzavřít směnnou smlouvu č. 2012/05/568/Př ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 12 (celkem 20)

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne 27.06.2011. usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 96. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 7. října 2013 usnesením č. 2013/3550 1) schválila program 96. schůze rady města, konané dne 07.10.2013. usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2013

Závěrečný účet města Třince za rok 2013 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 24. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 17.06.2014 1. Úvod Obsah závěrečného účtu: 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace majetku 2.3

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 Usnesení 2541/2014 - RM 79 ze dne 22. 9. 2014 Zahájení program schůze rady města v předloţeném znění Ondriášová Radka, starostka Usnesení

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.12.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: MMH/47 993/2015 VYŘIZUJE: Veronika Richterová, DiS. TEL.: 596 803 228 FAX: 596 811 143 E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 14. schůze Rady města Karviné konané dne 27.05.2015 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 575 Schválení

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 29.

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více