Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou."

Transkript

1 USNESENÍ 65. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. prosince 2012 usnesením č. 2012/2424 1) schválila program 65. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. usnesením č. 2012/2426 1) schválila zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2012/2427 1) provedla vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) doporučila zastupitelstvu města provést vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloţeného usnesením č. 2012/2428 pověřit radu města provedením všech posledních rozpočtových opatření v rozpočtu města na rok 2012, jejichţ provedení je v kompetenci zastupitelstva města a budou předloţeny radě města v období od posledního zasedání zastupitelstva města v roce 2012 do včetně. usnesením č. 2012/2429 schválit závazné ukazatele rozpočtu města Třince na rok 2013 ve výši Kč příjmů, Kč výdajů a Kč financování ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) doporučila zastupitelstvu města schválit předloţený rozpočtový výhled města Třince na rok ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu Strana 1 (celkem 20)

2 3) doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí půjček ze Sociálního fondu pro rok 2013 v celkové výši Kč 4) doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2013 v celkové výši Kč 5) doporučila zastupitelstvu města schválit příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace města na rok 2013 ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 6) doporučila zastupitelstvu města schválit pro rok 2013 celkovou částku ve výši Kč na granty v sociální oblasti a celkovou částku ve výši Kč na granty v oblasti kultury a sportu ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 7) doporučila zastupitelstvu města schválit pro rok 2013 poskytnutí dalších dotací a příspěvků z výdajové části rozpočtu ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 8) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí neinvestiční finanční dotace ve výši Kč občanskému sdruţení FOTBAL TŘINEC, Tyršova 214, Třinec, IČ , na organizování činností fotbalu dětí a mládeţe v roce ) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí neinvestiční finanční dotace ve výši Kč společnosti TRISIA, a. s., se sídlem v Třinci, náměstí Svobody, č. p. 526, IČ , na podporu aktivit v kultuře pro rok ) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí neinvestiční finanční dotace ve výši Kč občanskému sdruţení Tělovýchovná jednota Třineckých ţelezáren, o. s., ul. Tyršova 214, Třinec, IČ , na činnost TJ TŢ, o. s., pro rok rozhodnout o poskytnutí neinvestiční finanční dotace ve výši Kč občanskému sdruţení HC OCELÁŘI TŘINEC ţáci, ul. Lesní 60, Třinec, IČ , na organizování činností hokeje ţáků a s touto činností souvisejících úhrad v roce ) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí neinvestiční finanční dotace ve výši Kč občanskému sdruţení HC OCELÁŘI TŘINEC junioři, ul. Lesní 60, Třinec, IČ , na organizování činností hokeje juniorů a s touto činností souvisejících úhrad v roce ) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí neinvestiční finanční dotace ve výši Kč občanskému sdruţení HC OCELÁŘI TŘINEC dorost, ul. Lesní 60, Třinec, IČ , na organizování činností hokeje dorostu a s touto činností souvisejících úhrad v roce ) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí neinvestiční finanční dotace v maximální výši Kč občanskému sdruţení Bunkr, o. s., Lidická 541, Třinec, IČ , na provoz Komunitního centra Borek v roce usnesením č. 2012/2430 stanovit radě města pro rok 2013 provádění a) všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí dotací ze státního rozpočtu, Národního fondu, prostředků Evropské unie, státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a ostatních rozpočtů a jejich pouţití b) všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí daňových příjmů, peněţních příspěvků, darů, pojistných náhrad a jejich pouţití Strana 2 (celkem 20)

3 c) ostatních rozpočtových opatření jednotlivě do max. výše 20% plánovaných výdajů jednotlivých organizačních jednotek aţ do úhrnné výše schváleného rozpočtu vlastních příjmů na rok 2013, včetně závazných ukazatelů d) stanovení a úprav závazných ukazatelů města a příspěvkových organizací města v rozsahu bodu a) aţ c) s tím, ţe přehled všech provedených rozpočtových opatření dle bodu 1) bude vţdy předloţen nejbliţšímu následujícímu zasedání zastupitelstva města 2) doporučila zastupitelstvu města pověřit pro rok 2013 vedoucí ekonomického odboru prováděním: a) technických úprav rozpočtu (změna poloţek a paragrafů v souladu se změnou předpisů) b) přesunů mezi poloţkami rozpočtu dle změny účelu výdaje. usnesením č. 2012/2431 vydat obecně závaznou vyhlášku č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění návrhu předloţeného usnesením č. 2012/2432 a) rozhodnout udělit souhlas Správě tělovýchovných a rekreačních sluţeb města Třinec (STaRS), příspěvková organizace k uzavření smlouvy o úvěru, čerpaném za účelem financování stavby Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci b) rozhodnout převzít ze strany města ručitelský závazek vyplývající z budoucí smlouvy o úvěru, který bude čerpat Správa tělovýchovných a rekreačních sluţeb města Třinec (STaRS), příspěvková organizace, za účelem financování stavby Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci c) rozhodnout uzavřít se Správou tělovýchovných a rekreačních sluţeb města Třinec (STaRS), příspěvková organizace, Dohodu o úpravě práv a povinností při rekonstrukci sportovního komplexu STaRS Třinec č. 2012/03/003/Za, ve znění návrhu předloţeného usnesením č. 2012/2433 o rozšíření rozsahu díla stavby Hřbitov Tyra oprava chodníku o navýšení díla stavby Hřbitov Tyra oprava chodníku o částku Kč (bez DPH) 3) rozhodla o změně termínu plnění díla Hřbitov Tyra oprava chodníku, a to do ) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2012/02/188/No ze dne na stavbu Hřbitov Tyra oprava chodníku mezi městem Třinec a Radkem Mikulou, se sídlem ve městě Třinec, Lidická 1267, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného Strana 3 (celkem 20)

4 usnesením č. 2012/2434 o změně termínu plnění díla Třinec oprava oplocení, a to do uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2012/02/187/No ze dne na stavbu Třinec oprava oplocení mezi městem Třinec a dodavatelskou firmou KOVOSPORT Třinec akciová společnost, se sídlem ve městě Třinec, Nový Borek 108, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného usnesením č. 2012/2435 o rozšíření rozsahu díla stavby Rekonstrukce chodníků na ulici SNP v Třinci o navýšení díla stavby Rekonstrukce chodníků na ulici SNP v Třinci o částku Kč (bez DPH), částka bude kryta z rozpočtu odboru investic 3) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2012/02/201/No ze dne na stavbu Rekonstrukce chodníků na ulici SNP v Třinci mezi městem Třinec a firmou Domaster, spol. s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Nebory 467, PSČ , IČ , ve znění návrhu upraveném dle návrhu rady města a předloţeném prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2436 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Pořízení dvou osobních vozidel takto: 1. KARIREAL, a. s., Třinec, Frýdecká 272 IČ PROKEŠ SERVIS, s. r. o., Třinec, Frýdecká 53 IČ Auto Tichý, s. r. o., Ostrava, Vítkovice, Rudná 1124/32 IČ uzavřít kupní smlouvu č. 2012/12/028/Ja na prodej pouţitého sluţebního vozidla Škoda Octavia Combi, 4x4, r. v mezi městem Třinec a firmou KARIREAL, a. s., se sídlem ve městě Třinec, Frýdecká 272, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného 3) rozhodla uzavřít kupní smlouvu č. 2012/12/029/Ja na nákup dvou osobních vozidel mezi městem Třinec a firmou KARIREAL, a. s., se sídlem ve městě Třinec, Frýdecká 272, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/2437 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na sluţby Provádění kontrol, čištění a revizí komínů v období takto: 1. Stavby COMPLET, s. r. o., Ostrava, Na Jánské 1869/56 IČ Stavby COMPLET Technologic, s. r. o., Ostrava, Na Jánské 1869/56 IČ Strana 4 (celkem 20)

5 uzavřít smlouvu o dílo č. 2012/05/557/St na sluţby Provádění kontrol, čištění a revizí komínů v období mezi městem Třinec a firmou Stavby COMPLET, s. r. o., se sídlem ve městě Slezská Ostrava, Na Jánské 1869/56, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného usnesením č. 2012/2438 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Provádění kominických stavebních prací a odstraňování závad zjištěných v rámci kontrol a revizí v období takto: 1. Stavby COMPLET, s. r. o., Ostrava, Na Jánské 1869/56 IČ Stavby COMPLET Technologic, s. r. o., Ostrava, Na Jánské 1869/56 IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2012/05/558/St na stavební práce Provádění kominických stavebních prací a odstraňování závad zjištěných v rámci kontrol a revizí v období mezi městem Třinec a firmou Stavby COMPLET, s. r. o., se sídlem ve městě Slezská Ostrava, Na Jánské 1869/56, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného usnesením č. 2012/2439 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Sanace suterénu - bytový dům v Třinci, ul. Míru 62 takto: 1. DOMASTER, spol. s r. o., Třinec, Nebory 467 IČ STAVORENOL, s. r. o., Třinec, Frýdecká 549 IČ STAVBY A STATIKA, spol. s r. o., Třinec, 1. máje 230 IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2012/05/560/Mu na stavební práce Sanace suterénu - bytový dům v Třinci, ul. Míru 62 mezi městem Třinec a firmou DOMASTER, spol. s r. o, se sídlem ve městě Třinec, Nebory 467, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného usnesením č. 2012/2440 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Oprava napojení studny včetně dodání technologie dezinfekce studniční vody MŠ Guty 131 takto: 1. CSK Invest, s. r. o., Třinec, Olšová 1165 IČ Jaroslav Dostálek IRP, Český Těšín, Jablunkovská 112 IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2012/02/197/Ku na stavební práce Oprava napojení studny včetně dodání technologie dezinfekce studniční vody MŠ Guty 131 mezi městem Třinec a firmou CSK Invest, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Olšová 1165, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného Strana 5 (celkem 20)

6 usnesením č. 2012/2441 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Chopinova 423, výměna oken takto: 1. Ing. Lech Niedoba, Jablunkov, Lesní 114 IČ Window Holding, a. s., Lázně Toušeň, Hlavní 456 IČ Milan Holec stavební firma, s. r. o., Třinec, Nábřeţní 1029 IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2012/05/562/St na stavební práce Chopinova 423, výměna oken mezi městem Třinec a firmou Ing. Lech Niedoba, se sídlem ve městě Jablunkov, Lesní 114, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2442 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Komenského výměna oken takto: 1. Ing. Lech Niedoba, Jablunkov, Lesní 114 IČ OMLUX, spol. s r. o., Ostrava, Františky Stránečko 165/8 IČ Milan Holec stavební firma, s. r. o., Třinec, Nábřeţní 1029 IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2012/05/561/St na stavební práce Komenského výměna oken mezi městem Třinec a firmou Ing. Lech Niedoba, se sídlem ve městě Jablunkov, Lesní 114, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2443 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na sluţby Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění oprav mimo paušál na zdvihacích zařízeních v období takto: 1. LIFT SERVIS, s. r. o., Karviná, Závodní 542/53 IČ AZ VÝTAHY ČR, s. r. o., Moravská Ostrava, Husova 1285/2 IČ REMONT VÝTAHY, s. r. o., Ostrava 8, Klimkovická 22/285 IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2012/05/559/Mu na sluţby Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění oprav mimo paušál na zdvihacích zařízeních v období mezi městem Třinec a firmou LIFT SERVIS, s. r. o., se sídlem ve městě Karviná, Závodní 542/53, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného usnesením č. 2012/2444 o rozšíření rozsahu projektové dokumentace Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci o navýšení projektové dokumentace Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci o částku Kč (bez DPH) Strana 6 (celkem 20)

7 3) rozhodla o změně termínu plnění projektové dokumentace Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci, a to DSP do , DPS do ) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2012/02/137/No ze dne na projektovou dokumentaci Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci mezi městem Třinec a projekční společností FIALA ARCHITECTS, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Kanada, Na Zákopech 250, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2445 o rozšíření rozsahu díla stavby Most přes potok Staviska, ev. č. IV/20 o navýšení díla stavby Most přes potok Staviska, ev. č. IV/20 o částku Kč (bez DPH), částka bude kryta z rozpočtu odboru investic 3) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2012/02/104/No na stavbu Most přes potok Staviska, ev. č. IV/20 mezi městem Třinec a firmou DOMASTER, spol. s r. o., se sídlem ve městě Třinec, Nebory 467, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného usnesením č. 2012/2446 o rozšíření rozsahu díla stavby Likvidace sutin a odpadu demolice objektů č. p. 180 a 183 Napoleon o navýšení díla stavby Likvidace sutin a odpadu demolice objektů č. p. 180 a 183 Napoleon o částku Kč (bez DPH), částka bude kryta z rozpočtu odboru investic 3) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2012/02/176/No ze dne na stavbu Likvidace sutin a odpadu demolice objektů č. p. 180 a 183 Napoleon mezi městem Třinec a firmou Ridera Bohemia, a. s., se sídlem ve městě Ostrava, Mariánské Hory, 28. října 2092/216, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2447 o rozšíření rozsahu díla projektové dokumentace stavby Integrované výjezdové centrum Třinec o navýšení ceny projektové dokumentace Integrované výjezdové centrum Třinec, o Kč bez DPH, částka bude kryta z rozpočtu odboru investic 3) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2012/02/194/No ze dne na vypracování projektové dokumentace Integrované výjezdové centrum Třinec mezi městem Třinec a firmou KOHL Architekti, s. r. o., se sídlem ve městě Ostrava - Mariánské Hory, 28. října 960/178, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 7 (celkem 20)

8 usnesením č. 2012/2448 schválit odůvodnění dle 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, významné veřejné zakázky Rekonstrukce knihovny v Třinci, ve znění návrhu předloţeného usnesením č. 2012/2449 o rozšíření rozsahu díla stavby Chodník Oldřichovice od PZŠ po farní sbor, vč. veřejného osvětlení a dešťové kanalizace o navýšení ceny díla stavby Chodník Oldřichovice od PZŠ po farní sbor, vč. veřejného osvětlení a dešťové kanalizace o částku Kč (vč. DPH), částka bude kryta z rozpočtu odboru investic 3) rozhodla o změně termínu plnění díla na stavbu Chodník Oldřichovice od PZŠ po farní sbor, vč. veřejného osvětlení a dešťové kanalizace, a to do ) rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2011/02/085/No mezi městem Třinec a zpracovatelem projektové dokumentace Přemyslem Cieslarem, se sídlem ve městě Třinec, Beskydská 697, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2450 revokovat usnesení č. 13/387/2012 z 13. zasedání Zastupitelstva města Třince dne ve věci bezúplatného převodu stavby komunikace Silnice II/476 H Třinec, ul. Frýdecká včetně mostu ev. č. 476-H001 v celkové hodnotě ,20 Kč a části komunikace Silnice II/476 Dolní Líštná v celkové hodnotě ,60 Kč do majetku města 2) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o bezúplatném převodu stavby komunikace Silnice II/476 H Třinec, ul. Frýdecká včetně mostu ev. č. 476-H001 v celkové hodnotě ,40 Kč a části komunikace Silnice II/476 Dolní Líštná v celkové hodnotě ,10 Kč do majetku města mezi dárcem Moravskoslezský kraj zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací (dále SSMSK), a obdarovaným město Třinec. usnesením č. 2012/2451 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch města Třince spočívající v přeloţce veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 3500/1 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec ve spoluvlastnictví pana M. K., bytem Brno, pana T. K., bytem Třinec, pana Z. K., bytem Vendryně, paní M. S., bytem Třinec, pana J. S., bytem Třinec, a paní A. S., bytem Třinec, v rámci stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice jako její stavební objekt označený v projektové dokumentaci stavby SO 448 Přeložka venkovního vedení VO v km 9,500 9,600 v rozsahu vymezeném v GP č /2011 ze dne Strana 8 (celkem 20)

9 Právo odpovídající věcnému břemeni se zřizuje za jednorázovou finanční náhradu ve výši Kč dle znaleckého posudku č. 2011/VB/Ol-042/S.I-11/IN ze dne , zpracovaného Ing. Pavlem Krämerem, Ostrava-Výškovice, Nováčkova 29, kterou investor stavby, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastoupené společností INKOS-OSTRAVA, a. s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeţí 696/22, , IČ , uhradí spoluvlastníkům pozemku b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. 2012/05/556/Př ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/2452 a) v souladu s vnitřní směrnicí města Třince č. 20/2011 Zásady upravující podmínky pro prodej domů, bytů a některých souvisejících nemovitostí odprodat dům č. p na ul. Máchově v Třinci umístěný na pozemcích parc. č. 2602, 2603 a 2604 a pozemky parc. č. 2602, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 221 m 2, parc. č. 2603, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 221 m 2 a parc. č. 2604, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 220 m 2 k. ú. Lyţbice a obci Třinec druţstvu s obchodní firmou Bytové družstvo Máj, Máchova Třinec se sídlem Třinec, Máchova 638, Lyţbice, PSČ , IČ , za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č /2012 ze dne ve výši Kč. Kupující uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku, náklady na vyhotovení kupní smlouvy a vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí určené ve výši 1,5 úkonu dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., (advokátní tarif) a správní poplatek Kč z vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupujícímu budou postoupeny veškeré pohledávky města Třinec na nájemném, úhradách za plnění s uţíváním bytů spojená včetně faktur a případném bezdůvodném obohacení z titulu uţívání bytů ve výše uvedeném domě bez právního důvodu, které má vůči dluţníkům, za úplatu, jejíţ výše se rovná součtu veškerých v tomto bodě uvedených dluţných pohledávek známých v okamţiku uzavření kupní smlouvy a pohledávek, které vyplynou z vyúčtování úhrad za plnění spojená s uţíváním bytů za rok 2012 b) uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o postoupení kupujícímu veškerých pohledávek města Třince na nájemném, úhradách za plnění s uţíváním bytů spojená a případném bezdůvodném obohacení z titulu uţívání bytů ve výše uvedeném domě bez právního důvodu, které má vůči dluţníkům, kteří nejsou členy druţstva, za úplatu, jejíţ výše se rovná součtu veškerých v tomto domě uvedených dluţných pohledávek známých v okamţiku uzavření kupní smlouvy a pohledávek, které vyplynou u vyúčtování úhrad za plnění s uţíváním bytů spojená za rok Kupní smlouva a smlouva o postoupení pohledávek budou vyhotoveny Advokátní kanceláří Kadlubiec, Starzyk a partneři, s. r. o., se sídlem Třinec Staré Město, Husova 401, PSČ usnesením č. 2012/2453 a) v souladu s vnitřní směrnicí města Třince č. 20/2011 Zásady upravující podmínky pro prodej domů, bytů a některých souvisejících nemovitostí odprodat dům č. p na ul. Máchově v Třinci umístěný na pozemcích parc. č a 2573 a pozemky parc. č. 2572, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 220 m 2 a parc. č. 2573, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 218 m 2 k. ú. Lyţbice a obci Třinec druţstvu s obchodní firmou Bytové družstvo Máchova se sídlem Třinec, Máchova 657, Lyţbice, PSČ , IČ , za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č /2012 ze dne ve výši Kč. Kupující uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku, náklady na vyhotovení kupní smlouvy a vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí určené ve výši 1,5 úkonu dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., (advokátní tarif) a správní poplatek Kč z vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Strana 9 (celkem 20)

10 Kupujícímu budou postoupeny veškeré pohledávky města Třinec na nájemném, úhradách za plnění s uţíváním bytů spojená včetně faktur a případném bezdůvodném obohacení z titulu uţívání bytů ve výše uvedeném domě bez právního důvodu, které má vůči dluţníkům, za úplatu, jejíţ výše se rovná součtu veškerých v tomto bodě uvedených dluţných pohledávek známých v okamţiku uzavření kupní smlouvy a pohledávek, které vyplynou z vyúčtování úhrad za plnění spojená s uţíváním bytů za rok 2012 b) uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o postoupení kupujícímu veškerých pohledávek města Třince na nájemném, úhradách za plnění s uţíváním bytů spojená a případném bezdůvodném obohacení z titulu uţívání bytů ve výše uvedeném domě bez právního důvodu, které má vůči dluţníkům, kteří nejsou členy druţstva, za úplatu, jejíţ výše se rovná součtu veškerých v tomto domě uvedených dluţných pohledávek známých v okamţiku uzavření kupní smlouvy a pohledávek, které vyplynou u vyúčtování úhrad za plnění s uţíváním bytů spojená za rok Kupní smlouva a smlouva o postoupení pohledávek budou vyhotoveny Advokátní kanceláří Kadlubiec, Starzyk a partneři, s. r. o., se sídlem Třinec Staré Město, Husova 401, PSČ usnesením č. 2012/2454 a) v souladu s vnitřní směrnicí města Třince č. 20/2011 Zásady upravující podmínky pro prodej domů, bytů a některých souvisejících nemovitostí odprodat dům č. p. 462 na ul. Palackého v Třinci umístěný na pozemku parc. č a pozemek parc č. 2187, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 197 m 2 k. ú. Lyţbice a obci Třinec druţstvu s obchodní firmou Bytové družstvo Palackého 462, Třinec se sídlem Třinec, Palackého 462, Lyţbice, PSČ , IČ , za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č /2012 ze dne ve výši Kč. Kupující uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku, náklady na vyhotovení kupní smlouvy a vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí určené ve výši 1,5 úkonu dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., (advokátní tarif) a správní poplatek Kč z vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí b) uzavřít kupní smlouvu, kterou vyhotoví Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s. r. o., se sídlem Třinec Staré Město, Husova 401, PSČ usnesením č. 2012/2455 a) v souladu s vnitřní směrnicí města Třince č. 20/2011 Zásady upravující podmínky pro prodej domů, bytů a některých souvisejících nemovitostí odprodat dům č. p na ul. Máchově v Třinci umístěný na pozemcích parc. č. 2605, 2606 a 2607 a pozemky parc. č. 2605, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 222 m 2, parc. č. 2606, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 221 m 2 a parc. č. 2607, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 222 m 2 k. ú. Lyţbice a obci Třinec druţstvu s obchodní firmou Bytové družstvo Máchova se sídlem Třinec, Máchova 634, Lyţbice, PSČ , IČ , za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č /2012 ze dne ve výši Kč. Kupující uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku, náklady na vyhotovení kupní smlouvy a vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí určené ve výši 1,5 úkonu dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., (advokátní tarif) a správní poplatek Kč z vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupujícímu budou postoupeny veškeré pohledávky města Třinec na nájemném, úhradách za plnění s uţíváním bytů spojená včetně faktur a případném bezdůvodném obohacení z titulu uţívání bytů ve výše uvedeném domě bez právního důvodu, které má vůči dluţníkům, za úplatu, jejíţ výše se rovná součtu veškerých v tomto bodě uvedených dluţných pohledávek známých v okamţiku uzavření kupní smlouvy a pohledávek, které vyplynou z vyúčtování úhrad za plnění spojená s uţíváním bytů za rok 2012 Strana 10 (celkem 20)

11 b) uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o postoupení kupujícímu veškerých pohledávek města Třince na nájemném, úhradách za plnění s uţíváním bytů spojená a případném bezdůvodném obohacení z titulu uţívání bytů ve výše uvedeném domě bez právního důvodu, které má vůči dluţníkům, kteří nejsou členy druţstva, za úplatu, jejíţ výše se rovná součtu veškerých v tomto domě uvedených dluţných pohledávek známých v okamţiku uzavření kupní smlouvy a pohledávek, které vyplynou u vyúčtování úhrad za plnění s uţíváním bytů spojená za rok Kupní smlouva a smlouva o postoupení pohledávek budou vyhotoveny Advokátní kanceláří Kadlubiec, Starzyk a partneři, s. r. o., se sídlem Třinec Staré Město, Husova 401, PSČ usnesením č. 2012/2456 a) vykoupit pozemky parc. č. 784, zast. plocha a nádvoří, o výměře 139 m 2, parc. č. 785, zast. plocha a nádvoří, o výměře 135 m 2, parc. č. 786, zast. plocha a nádvoří, o výměře 135 m 2 a parc. č. 787, zast. plocha a nádvoří, o výměře 140 m 2 v k. ú. Lyţbice a obci Třinec, od společnosti CPI BYTY, a. s., se sídlem Praha, Václavské náměstí 47, PSČ , IČ , za kupní cenu ve výši Kč b) uzavřít kupní smlouvu č. 2012/05/564/Př ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2457 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch manţ. M. G. a M. G., bytem Třinec, spočívající v právu umístění a provozování stavby vyústního objektu z ČOV na části pozemku parc. č. 2427/3 v k. ú. Horní Líštná a obci Třinec ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou úhradu ve výši 24 Kč/m 2, min. 360 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. 2012/05/563/Bu ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/2458 uzavřít Smlouvu o zabezpečení přeloţek inţenýrských sítí a změny stavebních objektů z důvodu vyvolané investiční činnosti č. 2012/05/555/Př mezi městem Třinec a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Praha, Na Pankráci 56, PSČ , IČ , spočívající ve zrušení a odstranění stávajících objektů ve vlastnictví města Třince v rámci stavby Silnice I/68 Třanovice Nebory a nahrazení novými objekty označenými v projektové dokumentaci stavby jako SO 326 Přeložka vodovodu DN 50 SmVaK km 5,265 a SO 327 Přeložka vodovodu k č. p. 138 km 5,210, ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/2459 a) přidělit přednostně mimo uţší pořadí byt č. 30 o velikosti 0+1 v 6. nadzemním podlaţí domu č. p. 542 na ul. Lidické v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyţbice a obci Třinec, Centru sociální pomoci Třinec, příspěvkové organizaci, se sídlem Třinec, Máchova 1134, PSČ , IČ Strana 11 (celkem 20)

12 b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2012/05/435/Ul ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu a) přidělit přednostně mimo uţší pořadí byt č. 2 o velikosti 0+1 v 1. nadzemním podlaţí domu č. p. 445 na ul. Chopinově v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyţbice a obci Třinec, Centru sociální pomoci Třinec, příspěvkové organizaci se sídlem Třinec, Máchova 1134, PSČ , IČ b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2012/05/538/Ul ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla a) přidělit přednostně mimo uţší pořadí byt o velikosti 0+1 v domě v Třinci postaveného na pozemku parc. č v k. ú. a obci Třinec, paní M. H., bytem Třinec, na dobu 3 měsíců b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2012/05/536/Ul ve znění návrhu předloţeného usnesením č. 2012/2460 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ , IČ , spočívající v právu umístění a provozování stavby kanalizace na částech pozemků parc. č. 737/2, 738/3 a 757/2 v k. ú. a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m², min. 600 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. 2012/05/553/By ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/2461 udělit souhlas panu Markovi Křevkému, místem podnikání Petrovice u Karviné č. p. 22, PSČ , IČ , s podnájemním vztahem pro společnost LUMIRA, s. r. o., se sídlem Nýdek 201, PSČ , IČ , jakoţto předcházejícímu nájemci, v nebytových prostorech o celkové výměře 79,82 m² v 1. nadzemním podlaţí objektu č. p. 408 na ul. Jablunkovské v Třinci postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyţbice a obci Třinec, pro období , za účelem doprodeje sportovních věcí. usnesením č. 2012/2462 a) směnit pozemky parc. č. 2466/3, 2466/5 a 2470/6 o celkové výměře 358 m 2 v k. ú. a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za pozemky parc. č. 2470/16, 2470/1 a část pozemku parc. č. 2470/5, nově označenou dle GP č /2012 ze dne jako parcela č. 2470/19 o výměře 105 m 2, celkem 450 m 2 v k. ú. a obci Třinec ve vlastnictví společnosti CPI BYTY, a. s., se sídlem Praha, Václavské náměstí 1601/47, PSČ , IČ Rozdíl v hodnotách směňovaných pozemků bude uhrazen za odhadní cenu b) uzavřít směnnou smlouvu č. 2012/05/568/Př ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 12 (celkem 20)

13 usnesením č. 2012/2463 a) přidělit přednostně mimo uţší pořadí byt o velikosti 1+1 v domě v Třinci postaveného s finanční spoluúčastí nájemců, na pozemku parc. č v k. ú. a obci Třinec, ţadatelům v tomto pořadí: 1. panu M. S., bytem Třinec 2. paní T. Š., bytem Třinec b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2012/05/539/Ul ve znění návrhu předloţeného usnesením č. 2012/2464 uzavřít dohodu č. 2012/05/520/By o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu ţivičná kobercová úprava na silnici II/468 v km 0,137 3,155 v k. ú. a obci Třinec a na silnici II/476 v km 0,665 2,314 v k. ú. Lyţbice a obci Třinec v průjezdném úseku města, mezi městem Třinec a Moravskoslezským krajem, se sídlem Ostrava, ul. 28. října 117, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/2465 a) vykoupit pozemky parc. č. 1576/39, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 137 m 2 a parc. č. 1576/40, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 106 m 2 v k. ú. a obci Třinec od Lesů ČR, s. p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ , IČ , zastoupené Ing. Jiřím Silvestrem, ředitelem Krajského ředitelství Frýdek-Místek se sídlem Frýdek-Místek, Nádraţní 2811, PSČ , za kupní cenu Kč b) uzavřít kupní smlouvu č. 2012/05/569/Př ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/2466 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti SMP Net, s. r. o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ , IČ , zastoupené společností RWE Distribuční sluţby, s. r. o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ , IČ , spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení na pozemcích parc. č a 1944/1 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec ve vlastnictví města Třince v rozsahu vymezeném v GP č /2012 ze dne za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m², min. 600 Kč včetně DPH, kterou uhradí investor b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. 2012/05/572/Př ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/2467 vzít na vědomí informaci o uzavřené kupní smlouvě č. 2011/05/258/Př mezi městem Třinec a občanským sdruţením Ergon Chráněná dílna, se sídlem Český Těšín, Vělopolská 243, PSČ , IČ , na odprodej pozemků parc. č a 39/97 v k. ú. Konská a obci Třinec. Strana 13 (celkem 20)

14 usnesením č. 2012/2468 schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestičního příspěvku č. 2011/06/225/Še mezi městem Třinec a příjemcem FOTBAL TŘINEC, občanské sdruţení, se sídlem v Třinci, ul. Tyršova č. p. 214, PSČ , IČ , spočívající ve změně rozdělení finančních prostředků dle účelu, ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2469 schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestičního příspěvku č. 2011/06/230/Še mezi městem Třinec a příjemcem občanské sdruţení HC OCELÁŘI TŘINEC dorost, se sídlem v Třinci, ul. Lesní, č. p. 60, PSČ , IČ , spočívající ve změně rozdělení finančních prostředků dle účelu, ve znění návrhu předloţeného usnesením č. 2012/2470 schválit dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních sluţeb města Třinec (STaRS), se sídlem v Třinci, ulice Tyršova, č. p. 275, IČ , spočívající v rozšíření oprávnění organizace provádět na nemovitém majetku modernizace a rekonstrukce s účinností ke dni , ve znění přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2471 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Jazyková učebna takto: 1. Ing. Petr Zetek, Maxima Gorkého 631/60, Krnov IČ KOMES, s. r. o., Sloup v Moravském krasu č. p. 228 IČ Vladimír Hataš, třída Edvarda Beneše 1539/52, Hradec Králové IČ uzavřít kupní smlouvu č. ZJ/0764/2012/1667 na dodávku Jazyková učebna mezi organizací Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Jablunkovská č. p. 501, PSČ , IČ , a Ing. Petrem Zetkem, se sídlem v Krnově, Maxima Gorkého 631/60, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 3) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2012/2472 převést technické zhodnocení budovy do majetku města Třince ve správě Základní školy Petra Bezruče a mateřské školy, Třinec, příspěvkové organizace, IČ , ve výši Kč, a to šikmou schodišťovou plošinu v budově na ulici Bezručova č. p. 418, v Třinci, parc. č. 1310/4 v k. ú. Třinec, obec Třinec. Strana 14 (celkem 20)

15 usnesením č. 2012/2473 převést technické zhodnocení budovy do majetku města Třince ve správě organizace Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace, IČ , a to vybudování instalace ventilace v malé tělocvičně v budově na ulici Jablunkovská, č. p. 501, v Třinci, ve výši Kč převést stavbu dětského hřiště na parc. č. 443/2 v k. ú. Lyţbice, obec Třinec, do majetku města Třince ve správě Základní školy Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvkové organizace, IČ , ve výši Kč. usnesením č. 2012/2474 schválit neinvestiční finanční dotaci ve výši Kč Církevní základní škole a mateřské škole Třinec, se sídlem v Třinci, Kaštanová 412, PSČ , IČ , na dofinancování uznatelných nákladů ozdravného pobytu ţáků v roce 2013 uzavřít smlouvu č. 2012/06/163/Slá o poskytnutí neinvestiční finanční dotace Církevní základní škole a mateřské škole Třinec, se sídlem v Třinci, Kaštanová 412, PSČ , IČ , ve výši Kč, na dofinancování uznatelných nákladů ozdravného pobytu ţáků v roce usnesením č. 2012/2475 1) schválila výjimku z ceníku poplatků a náhrad Městské knihovny Třinec, příspěvkové organizace, IČ , spočívající v prominutí registračního poplatku pro rok 2013 v případě půjčení minimálně 40 kusů knih na osobu v termínu od do ) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2012/2476 uzavřít Smlouvu v oblasti dlouhodobé dobrovolnické sluţby č. 2012/08/071/Mt za účelem realizace aktivit pro seniory v Klubu seniorů mezi městem Třinec a občanským sdruţením ADRA, Klikatá 90c, , Praha 5 Jinovice, pobočkou Dobrovolnické centrum ADRA, Radniční 1242, Frýdek-Místek, zastoupenou panem Michalem Čančíkem, B.Th., ve znění návrhu předloţeného usnesením č. 2012/2477 sníţit příspěvek na provoz pro rok 2012 o částku Kč příspěvkové organizaci Sociální sluţby města Třince, příspěvková organizace sníţit příspěvek na provoz pro rok 2012 o částku Kč příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace. Strana 15 (celkem 20)

16 usnesením č. 2012/2478 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci Dodávka tonerů SSMT 2012 takto: 1. Dana Jandová, Bystřice 1081, Bystřice IČ Ing. Jiří Černý, Vendryně 969, Vendryně IČ BRUNA SHARP SERVIS, s. r. o., Masná 1/1324, Ostrava IČ uzavřít kupní smlouvu č. 2012/01/052 na Dodávku tonerů SSMT 2012 mezi Sociálními sluţbami města Třince, příspěvkovou organizací, se sídlem ve městě Třinec, Habrová 302, PSČ , IČ , a paní Danou Jandovou, se sídlem v obci Bystřice, Bystřice 1081, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) pověřila ředitele příspěvkové organizace Sociální sluţby města Třince, Mgr. Pavla Pezdu, podepsat kupní smlouvu č. 2012/01/052 na Dodávku tonerů SSMT 2012 mezi Sociálními sluţbami města Třince, příspěvkovou organizací, a paní Danou Jandovou, se sídlem v obci Bystřice, Bystřice 1081, PSČ , IČ usnesením č. 2012/2479 1) schválila směrnici č. 16/2012 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Třince na programy v sociální oblasti pro rok 2013 ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) schválila vyhlášení udělování účelových neinvestičních dotací na programy v sociální oblasti z rozpočtu města Třince pro rok ) schválila termíny uzávěrky pro podávání ţádostí na dotace: pro dotační programy B), C), D) pro dotační program A). usnesením č. 2012/2480 schválit Plán rozvoje rodinné politiky na roky , a to ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) doporučila zastupitelstvu města schválit podání přihlášky do soutěţe Obec přátelská rodině, a to ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/2481 1) doporučila zastupitelstva města rozhodnout o uzavření Smlouvy č. 2012/08/072/Ra o financování udrţitelnosti projektu Komunitní centrum Borek v maximální výši Kč pro rok 2013 mezi městem Třinec a občanským sdruţením Bunkr, o. s., Lidická 541, Třinec, IČ , zastoupeným Mgr. Romanem Brzezinou, ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 16 (celkem 20)

17 usnesením č. 2012/2482 uzavřít smlouvu č. 2012/23/011/Mo mezi městem Třinec a společností Geovap, spol. s r. o., se sídlem Pardubice, Čechovo náměstí 1790, PSČ , IČ , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vloţka 234, zastoupenou Ing. Robertem Matulíkem, jednatelem společnosti, jejímţ předmětem je implementace ekonomického softwaru Navision, a to ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uzavřít smlouvu č. 2012/23/012/Mo mezi městem Třinec a společností Geovap, spol. s r. o., se sídlem Pardubice, Čechovo náměstí 1790, PSČ , IČ , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vloţka 234, zastoupenou Ing. Robertem Matulíkem, jednatelem společnosti, jejímţ předmětem je technická podpora na ekonomický software Navision, a to ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/2483 1) schválila vyhlášení výsledků soutěţe Stavba roku 2012 dle platných pravidel a závěrů hodnotící komise, stanovené radou města 2) schválila vyhlášení soutěţe Stavba roku 2013 podle nových pravidel. usnesením č. 2012/2484 1) vzala na vědomí informaci o koncepci zadávání veřejných zakázek města a jeho příspěvkových organizací. usnesením č. 2012/2485 vydat obecně závaznou vyhlášku č. 8/2012 o městské policii, a to ve znění návrhu předloţeného usnesením č. 2012/2486 a) vzít na vědomí ţádost společnosti Nehlsen GmbH&Co.KG o odkoupení části obchodního podílu města ve společnosti Nehlsen Třinec, s. r. o. b) rozhodnout zahájit rozhovor se společností Nehlsen GmbH&Co.KG o moţnosti prodeje celého obchodního podílu jednoho ze společníků ve společnosti Nehlsen Třinec, s. r. o., druhému společníkovi c) pověřit RNDr. Věru Palkovskou, starostku města, k jednání se zástupci společnosti Nehlsen GmbH&Co.KG o moţnosti prodeje celého obchodního podílu jednoho ze společníků ve společnosti Nehlsen Třinec, s. r. o., druhému společníkovi. Strana 17 (celkem 20)

18 usnesením č. 2012/2487 o udělení výjimky z postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 10/ Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třinec při grafickém a polygrafickém zpracování Třineckého zpravodaje v roce 2013 uzavřít Smlouvu o dílo mezi městem Třinec a Václavem Pastuchou, Ropice 46, PSČ , IČ , jejímţ předmětem je grafické a polygrafické zpracování Třineckého zpravodaje v roce 2013, a to ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2488 1) udělila v souladu s Čl. 3 odst. (1) Obecně závazné vyhlášky č. 7/ o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku a umoţnila prodlouţení konání hudebních produkcí společnosti TRISIA, a. s., IČ , nám. Svobody 526, Třinec, v prostorách kulturního domu, nám. Svobody 526, Třinec, a to ve dnech pátek, sobota a ve dnech, po kterých následuje státem uznaný den pracovního klidu, a to: a) od do do 05:00 hodin (následujícího dne) b) od do do 04:00 hodin (následujícího dne). usnesením č. 2012/2489 1) schválila s účinností od Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Třinec, a to ve znění přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2490 schválit Generel cyklistické dopravy města Třince. usnesením č. 2012/2491 a) vykoupit pozemek parc. č. 1410/11, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 47 m 2 v k. ú. a obci Třinec spoluvlastníků paní M. B., bytem Sedliště, pana F. C., bytem Třinec, pana J. C., bytem Frýdek-Místek a paní M. C., bytem Olomouc, za kupní cenu ve výši Kč b) uzavřít kupní smlouvu č. 2012/05/567/Př ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 18 (celkem 20)

19 usnesením č. 2012/2492 uzavřít smlouvu o úschově za účelem zaplacení kupní ceny za převod bytové jednotky č. 661/18 v domě č. p. 661 na ul. Lidické v Třinci včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech domu a domem zastavěném pozemku mezi kupujícím nájemcem bytu panem J. H. jako sloţitelem úschovy, Advokátní kanceláří Kadlubiec, Starzyk a partneři, s. r. o., se sídlem Třinec, Staré Město, Husova 401, PSČ , jako schovatelem a městem Třinec jako příjemcem úschovy. usnesením č. 2012/2493 1) schválila text odpovědi na dopis společnosti KIMEX CASINO, a. s., který byl městu Třinec doručen usnesením č. 2012/2494 o sníţení poplatků v celkové výši o Kč za pronájem sportovní haly v areálu příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních sluţeb města Třinec (STaRS), se sídlem v Třinci, ulice Tyršova, č. p. 275, PSČ , IČ , organizaci FOTBAL TŘINEC, občanské sdruţení, se sídlem v Třinci, ul. Tyršova č. p. 214, PSČ , IČ , z důvodu konání turnajů mladších ţáků v halové kopané ve dnech a ) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2012/2495 1) stanovila s účinností ke dni jmenování plat ředitelce Mateřské školy, Třinec, Slezská 778, příspěvkové organizace, IČ , ve znění přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2496 a) schválit ředitelům příspěvkových organizací města Třince mimořádné odměny ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu a) schválit ředitelce příspěvkové organizace města Třince mimořádnou odměnu ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. RADA MĚSTA ULOŽILA U usnesení č. 2012/ /65 zástupci statutárního orgánu organizace Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace, postupovat dle bodů 1) a 2) návrhu na usnesení. Zodp.: zástupce statutárního orgánu ZŠ D. a E. Zátopkových, Třinec Termín: RMě konaná dne Strana 19 (celkem 20)

20 U usnesení č. 2012/ /65 ředitelce organizace Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace, IČ , postupovat dle bodů 1) návrhu na usnesení. Zodp.: ředitelka Městské knihovny Třinec Termín: RMě konaná dne U usnesení č. 2012/ /65 řediteli příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních sluţeb města Třinec (STaRS), postupovat ve věci prominutí poplatků za pronájem sportovní haly dne a dle bodu 1) návrhu na usnesení. Zodp.: ředitel organizace STaRS Termín: RMě konaná dne NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK ČLENŮ RADY MĚSTA RADA MĚSTA ULOŽILA 107/65 Mgr. Ivo Kaletovi informovat sdruţení nájemníků domu č. p na ul. SNP, , Třinec, o rozhodnutí Rady města Třince ve věci opravy chodníků na jejich ulici a projednat s tímto sdruţením podmínky, za kterých by bylo moţné chodníky vedoucí k těmto dvěma vchodům opravit. Zodp.: Mgr. Ivo Kaleta, místostarosta Termín: RMě konaná dne RNDr. Věra Palkovská STAROSTKA PhDr. Milada Hejmejová MÍSTOSTAROSTKA Vyhotoveno dne: Strana 20 (celkem 20)

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. září 2012 usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/345/2012 1) schválilo návrhovou

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/579/2013 1) schválilo program 19. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/579/2013 1) schválilo program 19. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 5. listopadu 2013 usnesením č. 19/579/2013 program 19. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 19/580/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. , USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. dubna 2012 usnesením č. 10/286/2012 doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. usnesením č. 10/287/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 5. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 15. června 2015 usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 05/132/2015 1) schválilo návrhovou

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 30. října 2012 usnesením č. 13/377/2012 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/378/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 11. září 2007 usnesením č. 6/180/2007 program 6. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 6/181/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. prosince 2013 usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/608/2013 1) schválilo

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/346/2016 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/346/2016 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 14. června 2016 usnesením č. 12/346/2016 program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/347/2016 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 123. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 123. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 123. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 17. června 2014 usnesením č. 2014/4499 1) schválila program 123. schůze rady města, konané dne 17.06.2014. usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 52. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. června 2012 usnesením č. 2012/1828 program 52. schůze rady města, konané dne 11.06.2012. usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 80. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. června 2010 usnesením č. 2010/3988 program 80. schůze rady města, konané dne 28.06.2010. usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/443/2016 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/443/2016 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 13. prosince 2016 usnesením č. 16/443/2016 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/444/2016 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 60. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. října 2012 usnesením č. 2012/2215 1) schválila program 60. schůze rady města, konané dne 08.10.2012. usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. prosince 2015 usnesením č. 2015/1464 program 38. schůze rady města, konané dne 28.12.2015. usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 11/311/2016 1) schválilo program 11. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 11/311/2016 1) schválilo program 11. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 11. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 19. dubna 2016 usnesením č. 11/311/2016 1) schválilo program 11. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 11/312/2016 1) schválilo návrhovou

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. dubna 2007 usnesením č. 4/111/2007 program 4. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 4/112/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Rada města usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 105. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 105. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 105. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 20. prosince 2013 usnesením č. 2013/3917 program 105. schůze rady města, konané dne 20.12.2013. usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 89. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 23. července 2013 usnesením č. 2013/3306 1) schválila program 89. mimořádné schůze rady města, konané dne 23.07.2013. usnesením č. 2013/3307 1)

Více

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. března 2013 usnesením č. 2013/2818 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 25.03.2013. usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 84. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 84. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 84. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. června 2013 usnesením č. 2013/3099 1) schválila program 84. schůze rady města, konané dne 10.06.2013. usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 20. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. července 2011 usnesením č. 2011/711 program 20. schůze rady města, konané dne 18.07.2011. usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 7. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. února 2011 usnesením č. 2011/236 1) schválila program 7. schůze rady města, konané dne 14.02.2011. usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/50/2011 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/50/2011 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 22. února 2011 1) vyslechlo rezignaci Mgr. Petra Šišky na funkci člena Zastupitelstva města Třince a složení zákonem předepsaného slibu člena

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Rada města usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 22. dubna 2013 usnesením č. 2013/2917 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 22.04.2013. usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 22. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. srpna 2011 usnesením č. 2011/817 1) schválila program 22. schůze rady města, konané dne 29.08.2011. usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 67. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. prosince 2012 usnesením č. 2012/2513 program 67. schůze rady města, konané dne 17.12.2012. usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Usnesení. Rada města schválila

Usnesení. Rada města schválila Rada města J a b l u n k o v, okres Frýdek - Místek Usnesení 45. schůze Rady města Jablunkova konané dne 26. listopadu 2012 v 15.00 hodin MěÚ Jablunkov - kancelář starosty Rada města schválila 45/1026

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/51/2015 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/51/2015 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. února 2015 usnesením č. 03/51/2015 program 3. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 03/52/2015 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 63. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 5. listopadu 2012 usnesením č. 2012/2326 1) schválila program 63. schůze rady města, konané dne 05.11.2012. usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 59. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. září 2012 usnesením č. 2012/2169 program 59. schůze rady města, konané dne 24.09.2012. usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 83. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 83. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 83. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 30. srpna 2010 usnesením č. 2010/4122 program 83. schůze rady města, konané dne 30.08.2010. usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3442 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 93. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3442 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 93. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 93. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. září 2013 usnesením č. 2013/3441 1) schválila program 93. schůze rady města, konané dne 09.09.2013. usnesením č. 2013/3442 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 137. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 29. října 2014 usnesením č. 2014/5028 1) schválila program 137. schůze rady města, konané dne 29.10.2014. usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/2684 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 73. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/2684 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 73. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 73. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. února 2013 usnesením č. 2013/2683 1) schválila program 73. schůze rady města, konané dne 25.02.2013. usnesením č. 2013/2684 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/5057 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 139. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/5057 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 139. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 139. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 18. listopadu 2014 usnesením č. 2014/5056 1) schválila program 139. schůze rady města, konané dne 18.11.2014. usnesením č. 2014/5057 1) určila

Více

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 54. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. června 2012 usnesením č. 2012/1891 1) schválila program 54. schůze rady města, konané dne 25.06.2012. usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 14/380/2016 1) schválilo program 14. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 14/380/2016 1) schválilo program 14. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 14. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 20. září 2016 usnesením č. 14/380/2016 program 14. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 14/381/2016 návrhovou komisi ve složení: PhDr.

Více

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. května 2010 usnesením č. 2010/3801 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 03.05.2010. usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 25. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. září 2011 usnesením č. 2011/932 program 25. schůze rady města, konané dne 26.09.2011. usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 09/251/2012 1) schválilo doplněný program 9. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 09/251/2012 1) schválilo doplněný program 9. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 9. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. února 2012 usnesením č. 09/251/2012 doplněný program 9. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 09/252/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2013/2987 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2987 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 81. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 13. května 2013 usnesením č. 2013/2986 1) schválila program 81. schůze rady města, konané dne 13.05.2013. usnesením č. 2013/2987 1) určila ověřovatelem

Více

Výpis z usnesení 24. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. ledna 2016

Výpis z usnesení 24. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. ledna 2016 Výpis z usnesení 24. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. ledna 2016 1/ Kontrola usnesení 24/118 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Pozemky 24/119 r o z h o d l a a) o

Více

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. ledna 2011 usnesením č. 2011/170 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 31.01.2011. usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

vlastní rozpočtová opatření č. 307 339 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

vlastní rozpočtová opatření č. 307 339 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. prosince 2010 usnesením č. 02/18/2010 program 2. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 02/19/2010 návrhovou komisi ve složení: Ing.

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 31. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 31. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 31. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. října 2015 usnesením č. 2015/1117 program 31. schůze rady města, konané dne 12.10.2015. usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne 27.06.2011. usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 29. února 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 29. února 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 29. února 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41

Více

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 14. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. května 2011 usnesením č. 2011/482 program 14. schůze rady města, konané dne 02.05.2011. usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Obec Branka u Opavy. Usnesení č.

Obec Branka u Opavy. Usnesení č. Obec Branka u Opavy Usnesení č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Branka u Opavy, konaného dne 21.11.2016 ve společenské místnosti kulturního domu, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy. Obec Branka

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský.

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. května 2015 usnesením č. 2015/642 1) schválila program 15. schůze rady města, konané dne 25.05.2015. usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 43. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. února 2012 usnesením č. 2012/1454 1) schválila program 43. schůze rady města, konané dne 27.02.2012. usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 39. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. ledna 2012 usnesením č. 2012/1334 program 39. schůze rady města, konané dne 23.01.2012. usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/1601 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 46. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1601 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 46. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 46. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. dubna 2012 usnesením č. 2012/1600 1) schválila program 46. schůze rady města, konané dne 10.04.2012. usnesením č. 2012/1601 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 111. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 03. března 2014 usnesením č. 2014/4088 1) schválila program 111. schůze rady města, konané dne 03.03.2014. usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/2 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 1. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/2 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 1. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 1. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 1. prosince 2014 usnesením č. 2014/1 1) schválila program 1. schůze rady města, konané dne 01.12.2014. usnesením č. 2014/2 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Rada města usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 35. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 35. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 35. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 30. listopadu 2015 usnesením č. 2015/1275 1) schválila program 35. schůze rady města, konané dne 30.11.2015. usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/1957 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 55. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1957 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 55. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 55. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. července 2012 usnesením č. 2012/1956 1) schválila program 55. schůze rady města, konané dne 16.07.2012. usnesením č. 2012/1957 1) určila ověřovatelem

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Rada města usnesením č. 2012/1718 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 50. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1718 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 50. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 50. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. května 2012 usnesením č. 2012/1717 1) schválila program 50. schůze rady města, konané dne 15.05.2012. usnesením č. 2012/1718 1) určila ověřovatelem

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Rada města usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 1. března 2010 usnesením č. 2010/3630 program 71. schůze rady města, konané dne 01.03.2010. usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Rada města usnesením č. 2016/2393 1) provedla rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/2393 1) provedla rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 63. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2016 usnesením č. 2016/2390 1) schválila program 63. schůze rady města konané dne 10.10.2016. usnesením č. 2016/2391 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Rada města vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne , při kterém:

Rada města vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne , při kterém: USNESENÍ 69. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. února 2010 vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne 04.02.2010, při kterém: usnesením č. 2010/3558 o záměru odprodeje objektu č. p. 3 na

Více

Rada města usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 124. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 124. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 124. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. června 2014 usnesením č. 2014/4519 program 124. schůze rady města, konané dne 23.06.2014. usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 130. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 130. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 130. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 01. září 2014 usnesením č. 2014/4745 1) schválila program 130. schůze rady města, konané dne 01.09.2014. usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem

Více

Rada obce Usnesením č. 37/558 vzala na vědomí Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Mosty u Jablunkova k

Rada obce Usnesením č. 37/558 vzala na vědomí Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Mosty u Jablunkova k OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení z 37. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 26. 09. 2016 Usnesením č. 37/556 schválila pořad 37. schůze rady obce konané dne 26. 09. 2016. Usnesením

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/34376/16 Sp. zn.: KT/56/2016/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 18. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 07.12.2016

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. ledna 2012 usnesením č. 2012/1304 program 38. schůze rady města, konané dne 09.01.2012. usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 44 Vydána dne 21.10.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1480. Zpráva o vyřízení interpelací 1481. Návrh na

Více

Rada města usnesením č. 2011/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 34. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 34. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 34. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 5. prosince 2011 usnesením č. 2011/1165 1) schválila program 34. schůze rady města, konané dne 05.12.2011. usnesením č. 2011/1166 1) určila ověřovatelem

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 20. 5. 2013 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/5/1/2013 Odprodej částí pozemků v k.ú. Horní Libina z vlastnictví

Více

Rada obce Usnesením č. 24/339 schválila roční finanční odměnu ředitelce GOTIC, příspěvková organizace pí Mgr. Aleně Kolčárkové.

Rada obce Usnesením č. 24/339 schválila roční finanční odměnu ředitelce GOTIC, příspěvková organizace pí Mgr. Aleně Kolčárkové. OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení z 24. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 14. 12. 2015 Usnesením č. 24/338 schválila pořad 24. schůze rady obce konané dne 14. 12. 2015 Usnesením

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více