BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY ÚNOR Nová úprava vydávání obèanských prùkazù a cestovních dokladù

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY ÚNOR 2001. Nová úprava vydávání obèanských prùkazù a cestovních dokladù"

Transkript

1 BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY ZAČÁTEK TISÍCILETÍ VBECHYNI V dnešním sloupku starosty bych Vám, vážení občané, chtěl poskytnout několik informací oněkterých záležitostech, které se týkajíživotavnašemměstě. Jak jsem již předeslal v minulém zpravodaji, jsme v investicích výrazně omezenivelkýmináklady narekonstrukciarozšíření čistírny odpadních vod, budováním kanalizačního sběrače aodpadní štoly podnáměstím.nákladynatutoakcijsou120milionů korun,ztoho40 mil.korunjepůjčkaa40mil.korun jeúvěr.vsoučasnédobě jetéměř hotová čistírna(koncem minulého rokubyljiž zahájenjejíprovoz),je vyraženovícejak 370 mštolypod náměstím (celá štola by měla být hotova vkvětnu letošního roku), na jaro je plánovaná výstavba kanalizačního sběrače podél říčky Smutné, díky kterému budou svedenyodpadnívody,kterédnes volně vytékajído říčkysmutné,na čistírnuulužnice. Díky výše uvedenému zadlužení města citelně chybí potřebné financenadalšíakce.přestojsmesesnažilizbyléfinančníprostředky rozložit tak, abychom vrozpracovaných akcích mohli pokračovat. Samozřejmě se snažíme získat od různých ministerstev ajiných státníchinstitucínaněkteréakcedotace. Jednásenapř.odotacenadokončeníopravměstskéhomuzea.Tuto budovu sevroce 2000 podařilozařadit mezikulturnípamátky,což je jedna zpodmínek, kdy je možné odotace žádat. Podobná situace nastalapřirekonstrukcidomu č.8(bílýzvon). Zdebymělovzniknout celkem jedenáct malometrážních bytů aprávě na jejich dokončení žádámeostátnídotaci. Dotace budeme žádat také na výstavbu domu spečovatelskou službou, který v Bechyni výrazně chybí. V současné době je zpracována studie na tento dům, postupně je zajišťováno potřebné vyjádřenídotčenýchorgánů.důmbyměl39bytovýchjednotekpro46 obyvatel, bylo by zde samozřejmě veškeré nutné vybavení včetně dílenpropracovníterapiistaršíchobčanů astálbypravděpodobně ve Školníulici. V letošním roce by mělo být také dokončeno zateplení sídliště Obránců míru. Celá akce by měla být zakončena instalací měřidel spotřebovaného tepla na každém radiátoru, nainstalováním regulačních termoventilů avybudováním domovní regulace tepla na patách domů (pravděpodobně březen 2001), čímž by se odstranily současné problémy spřetápěním bytů avyúčtování tepla by bylo dalekojednoduššíapřesnější.(vtétosouvislostisidovolímupozornit občany na to,že všechnyenergie by se měly vyjadřovat vtzv.kwh, přičemžzdeplatípoměr1gj =277,8kWh.TentopřechodnakWhje dánjednaksnahouopřiblíženíkevropskéuniivtěchtozáležitostech, jednak je dán doporučením Ministerstva financí. Pro obyvatele má tatozměna výhoduvtom,že jemožné porovnávat ceny jednotlivých energií,např.vytápěníplynemneboelektřinou.) Letos takébudou dokončeny regulační plány naobytnouzónu ana zónuobchodu, služeb akomerce, které jsou umístěny kolem silnice na Senožaty. Pokud by se podařilo tyto pozemky zainvestovat a vybudovatzdepotřebnouinfrastrukturu,jemožnízdezačítsbytovou výstavbou (rodinné domky abytové domy) asvýstavbou objektů podnikatelskýchaktivit. Změny nastalyvletošnímroceive svozuodpadů aplacení poplatků zatentosvoz.vtétosouvislosti upozorňuji všechnyobčany,žesvoz odpadů není již vázán na známky, firma Rumpold vyváží všechny popelnice, které jsoupřipravenékodvozu. Začátkemúnora dostane každárodinadotazník,kdebudetřebavyplnit počet osob,nakterése poplatky vztahují, a na základě tohoto dotazníku domácnosti dostanousloženku,kteroupoplatekzasvozodpadů zaplatí. Závěrembychchtělpožádatvšechnymajitelenemovitostí,abyvelice pečlivě uklízeli před svými nemovitostmi chodníky, abychom riziko zraněníchodců snížilinaminimum. Jaroslav Matějka ÚNOR 2001 Nová úprava vydávání obèanských prùkazù a cestovních dokladù Dne1.èervence2000nabylyúèinnostizák.è.133/2000Sb.oevidenci obyvatel, dále zák. è. 328/2000 Sb. oobèanských prùkazech azák.è. 329/2000Sb.ocestovníchdokladech. Kzákonuoevidenciobyvatel: Zmìnu místa trvalého pobytu hlásí obèan ohlašovnì nového místa trvaléhopobytuosobnìnebojímpovìøenýzmocnìnecnazákladìplné moci. Pøi hlášení obèan vyplní pøihlašovací lístek apøedloží platný obèanský prùkaz, doklad o vlastnictví bytu nebo objektu (výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnìní užívat byt (napø. nájemní smlouva). Pokud takový dokladnevlastní, nechávási potvrdit pøihlašovacítiskopisoprávnìnouosoboupøedpracovníkemohlašovny nebo doloží písemné potvrzení oprávnìné osoby súøednì ovìøeným podpisem. Za obèana mladšího 15 let hlásí zmìnu trvalého pobytu zákonný zástupce,kterýpøedložísvùjobèanskýprùkazarodnýlistdítìte. Zapøihlášeníktrvalémupobytuzaplatíobèansprávnípoplatek50,-Kè. Kzákonuoobèanskýchprùkazech: Od mùže obèan podat žádost ovydání nového OP na jakémkoliv okresním úøadu nebo obecním, mìstském nebo místním úøadu povìøeném vedením matrik. To znamená, že ina Mìstském úøaduvbechyni simùžeobèanpodatžádostovydánínovéhoop.tato žádostjepostoupenapøíslušnémuokresnímuúøadu,kterýžádostdo30 dnù vyøídí. Obèan pøi podání žádosti pøedkládá všechny doklady potøebné kvydání nového OP ajednu fotografii, která musí splòovat souèasnéstanovenépožadavky. Pokud žádá obèan ovydání prvního OP po dovršení 15 let vìku, je povinen pøipodání žádosti pøedložit rodný list, 1fotografii adoklado státnímobèanství.doklademostátnímobèanstvíserozumíbuïplatný cestovní pas obèana ÈR nebo Osvìdèení ostátním obèanství. Toto osvìdèení vydává okresní matrikáøka vtáboøe po pøedložení všech potøebnýchdokladù. Kzákonuocestovníchdokladech: Také žádost ovystavení cestovního dokladu mùže obèan podat na Mìstském úøadu vbechyni, ta je postoupena pøíslušnému okresnímu úøadu. Cestovní pas se vydává ve lhùtì 30 dnù. Velhùtì kratší, tj. 24 hodin nebo 3dnù, vydá cestovní doklad Okresní úøad vtáboøe po pøedložení všech potøebných dokladù advou fotografií, tento vydaný cestovnídokladmávšakdobuplatnostijedenrok. Zvýšeuvedenéhovyplývá,ženaMìstskémúøaduvBechynisežádosti ovydání OP nebo CD pouze pøijímají, postupují se dále na pøíslušný okresníúøad,pøípadnìsizdeobèanémohounovìvyhotovenýopnebo CDopìtpøevzít. Vzhledemktomu,ženelzeobsáhnoutvtomtoèlánkuvšechnyzmìny, které pro obèana nastaly akteré se pøípad od pøípadu liší, mohou se obèanéobrátitsesvýmidotazynamìstskýúøadvbechyni matrika,kde jimbudouposkytnutybližšíinformace. Centrum služeb pro zdravotnì postižené Tábor,Na Parkánech 1623, PSÈ Tel.: 0361/ , SlužbyCentraslužebproZdPjsoudostupnéveøejnosti také v Bechyni od 9.00 do v "Domeèku u schodù"každé4.úterývmìsíci.

2 prof. Jindřich SCHENK ak. mal. Narodil se vkardašově Řečici. Poté bydlel s rodičivbechynivzámeckémareáluzámkuknížetepaara. Po vystudování gymnázia v Táboře začal studovat malířskou akademii v Praze (studoval u prof. Šimona a prof. Blažíčka). V průběhu studia na malířské akademii absolvoval jednoročnídobrovolný důstojnický kurz vrakouskuuvídně ukončil jejshodnostínadporučíka.vpřestávkáchjezdildoitálie,navštěvoval malířskouakademiivříměaveflorenciiastudovalitalskémalířství. Bylv1.světovéválcevRumunskuuTimisoiry(Temešvár)a vhaličivposlku.válkupřežilvezdravíakoncemválkybylpovýšenna kapitána. Po skončení války byl vzajetí vroverettu uverony.byl vyznamenán válečným křížem od císaře Františka Josefa adalší císařskévyznamenánízískalzazáchranudvoutonoucíchdívek. Po válce a návratu domů dokončil v Praze malířskou akademiiaudělal si rovněž profesuru. První zaměstnánínastoupil v ZeměpisnémústavuvPraze.DruhézaměstnánínastoupilveSvatém JánupodSkalou jako učitel kreslení. Potom učil vpraze,táboře av Martině naslovensku. Vždyoprázdninách jezdilismanželkou naslovensko,kde malovalkrajiny,vesničky,alehlavně krojovanéselkyastarce. Miloval Bechyni a proto tam od jara do podzimu jezdil malovat. namaloval zde nejvíce motivů zámku, kláštera, údolí SmutnéhopotokaaObůrky. Jako konzervátor Státní památkové péče se zároveň s veškerým úsilím staral obechyňské památky scílemzachránit vše krásné,cožsemuvevětšině případůpodařilo. DálevedldlouhálétamalířskýkroužekvTáboře. Jelikožnebylpolitickyaktivní,mělvýstavysvýchobrazů až ke konci života Sezimovo Ústí, Tábor, Bechyně. Maloval krajiny nejvícebechyni,kdenacházelneustálouinspiraci.dálebylvynikající portrétista,namalovalikrásnázátišívčetně květin.celkemnamaloval cca4000obrazů.zároveň dělal ilepty (rytiny), ponejvícebechyni a jejichprodejemzískávalpenízenaopravubechyňskýchpamátek. Byljmenován čestnýmobčanemměstabechyně. Město Bechyněvlastní19obrazů-panoramakrásnýchbechyňskýchpartií. Zemřel vtáborské nemocnici ajsou společně s manželkou pochování na františkánském hřbitůvku ubechyňského kláštera na základě rozhodnutí Biskupské diecéze v Českých Budějovicích. Prof.JindřichSchenk Rembrandtovská postava, přivřené očiskryté pod hustým obočím, malířský baret kryjící prošedivělývlas to byl pan profesor JindřichSchenk. Poprvé jsem se sním setkal vdobě okupace na táborské reálce. Mystudentijsmepromalířskéuměnípřílišnehorovali.Totaké bylo na našich výkresech vidět. Pan profesor si byl vědom, že malovánísenedánaučit,žejekněmupotřebanadáníatojevrozené. Malířských talentů ve třídě mnoho nebylo, snad jen jeden. Nám ostatním se pan profesorsnažil vysvětlit,co jeto umění aco jekýč. Udělal pro nás mnoho, dal nám základy estetické výchovy, která dnešnímladégeneracitolikchybí. Profesor Schenk byl zamilován do města nad Lužnicí Bechyně.Dovedlvícenežjinívnímatjejíkrásu,krásuprostouapřesto vznešenou, krásu, kterouvytvářelastaletí, krásu, která ji dala název "perla jižních Čech".Vícenež kdo jiný siuvědomoval, žetato krása může býtzničena, nebude-li chráněna, nebudou-li si jí uvědomovat všichnilidé. LáskukBechynipřenášelvkamarádstvíknám studentům, kteří jsme zde bydleli. Bylo to jakési privilegium, které získal každý, kdoodtud pocházel. Něco za něco.za tubenevolenci ashovívavost jsme byli jeho živými spojkami stímto městem. Přinášeli jsme mu zprávy, odnášeli jsme jeho vzkazy. Bechyně byla denně na repertoáru. Učil nás dívat se kolem sebe "schenkovsky", vidět a vnímat krásu,ituvšední,okoukanou,kteroujsmedřívenepoznali.to námzůstalododnes. Podruhé jsme sesetkali vsedmdesátých letech.obajsme zastávali funkci konzervátora.on státní ochranypamátekajá státní ochranypřírody.pochopitelně toopětbylabechyně.sedmdesátáléta bylachaotická.despotismusdobminulýchdozníval.myšlenívelkých amocných semnohonezměnilo, alepřece bylyjiž okamžiky,kde se mohlomysletina něco jinéhonež politiku.na poezii,krásu, estetiku, přírodu. A tady byla naše společná parketa zachraňovat neposkvrněnýrázměsta.bývaláhrdost člověkaženěco vlastní,byla nahrazena obecností, že vše je naše. A tak člověk esteticky negramotný chovalsekuměníipřírodě cize.jetonaše,tedynikoho, využijme tedy všeho, co se dá. Proti tomuto obecnému myšlení vystoupili dvakonzervátoři,neposkvrněnidobouani stranou,spojeni myšlenkou,žejenutnochránitměsto,přírodu,život. Podařilo se nám mnohé. Neposkvrnit Raušalův územní plán výstavby města, zabránit chaotické výstavbě zahrádkářských kolonií, které často jsou skutečnými slumy.zachovat starobylý ráz města,získatfinančnípodporunaochranuněkterýchjehopamátek,i zachovat neporušený pás zeleně kolem celého města. Některé věci se nepodařily. Architektonická památky Jagerhausu a původní klasickábaroknívýstavbavjehopokračováníbylazbořena.dnesjetu prázdnota vykřičníkhloupostidobyminulé. Velkýboj jsmevedlioklášternízahradu.prosazovanýplán městaneobstál,zvítězilnávrhprosazovanýpanemprofesorem.ještě dnes si vzpomínám,jakzástupciměstanechtěli vůbecjednatsnámi konzervátoryajaknakonecmuselipřijmoutnašimyšlenku.vtédobě jsmesibyliveliceblízcí,obajsmesvéměstomilovali. Náhlá smrt odvolala pana profesora ze života. Chybí nám, kteří jsme ho znali, chybí městu, které tak miloval. Splnilo se mu poslední přání být pochovánvklášterní zahradě na skalním ostrohu nadlužnicí. Odešel učitel, přítel apozději ikamarád. Slíbil mi obraz města,kteréjsmeobamělirádi.nesplnilsvůjslibjenproto,žehobůh povolal ksobě. Děkuji vám pane profesore, za vše co jste pro své městovykonal.děkujivámzato,žejstemně naučilsnímatkrásuactít život. RNDr.J. Bumerle Názevakce: GENIUSLOCImìstaBechynì Datumkonání: únor prosinec2001 Místokonání: ExteriéryainteriéryvBechyniajejímokolí Poøadatel: OS Tatrmani, KD, Mìsto Bechynì, OS Klášter,ZUŠ,ZŠ, SPŠK Popis: GENIUS LOCI Mìsta Bechynì bude v roce 2001 jakýmsi spoleèným jmenovatelem všech akcí, které ve mìstì Bechynì OS Tatrmanise svými spolupracovníky bude organizovat. Bude vycházet i ze zkušeností, které organizátoøi získají pøi realizaci podobné akce v SudomìøicíchuBechynì. Akce,kterébudouvrámciGeniaLocivprùbìhuroku2001realizovány: Hledání míst,kteréstojízapozornost(proèstojízapozornost?literární, èivýtvarnézpracovánífaktuèifikce) Oznaèování míst, které stojí za pozornost (Návrhy na milníky a rozcestníkymohoubýtpozdìjispoleènìrealizovány) Setkání nad mapou Bechynì (Co tu bylo, cotu je,co by tu být mìlo? Setkánítøígenerací) Lázeòskémìsto Bechynìbylo vminulých letech postiženo výstavboua provozem jednoho z nejvìtších vojenských letiš v Evropì. To poznamenalo isociální apolitickou skladbu obyvatelstva.po zrušení letištì ve mìstì zbyli podnikatelé,kterým se snížily tržby, rodinyletcù a letištníhopersonáluadalší,kteøímìlikletištiúzkévztahy. Domníváme se,žepokusíme-lise pøivést kzamyšleníomìstu vedle neuspokojené støední generace istaré pamìtníkyavzpomínkami nezatíženoumládež,podaøíse nám,vespoluprácisodbornýmiporadci, naèrtnoutnejen minulý asouèasný stavbechynì,aleijehomožnýstav budoucí. Pro spolupráci si pøipravujeme možné spoluobèany již nìkolik let se opakujícími divadelními, výtvarnými irecesními doteky. Jejichmnohostarùznorodostzaruèujeconejširšíoslovení. Protože se vìtšiny akcí zúèastòují obyvatelé izjiných koutù ÈR máme z jejich strany reakce, nezatížené životem v místních pomìrech. Tyto odezvy jsou neocenitelné pøi plánování dalšího smìøováníživotamìsta,èinnostikulturníhodomuaostatrmani.

3 VÝSTAVA KLAUZURNÍCH PRACÍ ŽÁKU SPŠK Vernisáž ve středu 7. února v17.00 hod. Výstava potrvá do 15. března 2001 abude otevřena denně po -pá do hod. so -ne do hod. 17. sobota hod./velký sál KD/ Vstupné: 30,- Kč Hraje DJ Ivan Mejsnar -Disk centrum Praha 17. sobota galerie uhrocha DĚTSKÁ MAXI DISKO SHOW MAXI DISKO SHOW hod./ Velký sál KD /Vstupné: 50,- Kč Hraje DJ Ivan Mejsnar -Disk centrum Praha 10. února PLES JIKA 24. února PLES SPŠK na březen Skeče apísničky kouzlí známí aktéři T.Hanák, F,Burda, D. Vávra adalší. Předprodej od 20. února vkanceláři Kulturního domu pá -ne VII.ročník otevřeného setkání klasických amatérských divadelních souborů 16. pátek únor 2001 PROGRAM Pátek hod. ZAHÁJENÍ hod. DIVADELNÍ ŠKOLAKOLÍN KOLÍN CESTAKOLEM SVĚTA MS hod. DS POLENO BECHYNĚ HRY ZE SMETIŠTĚ Sobota pá ne prostory KD - Velký sál MS - Malý sál BECHYŇSKÝ DIVAD. SPOLEK OVESELÉM HROBAŘI UKÁZKA SPOJENÁ STVŮRČÍ DÍLNOU hod. DIVADLO BEZ ZÁKULISÍ SOKOLOV OBRAZ MS hod. DS KÁMEN PRAHA BUCHTY hod. DIVNÁ BÁRAPRAHA ZDALEKANE TAK OŠKLIVÁ, JAK SE PŮVODNĚ ZDÁLO hod. OCHOTNÝ DIVADLO PACOV HVĚZDY NA VRBĚ Změna programu vyhrazena N JIHOČESKÝ KAŠPARŮV VÍKEND ezávislý divadelní spolek, pracuje od roku Hraje vdivadle vceletné arepertoár tvoří díla klasiků, současných autorů ivlastní dramatizace. Soubor tvoří přední čeští herci, kmenovými režiséry jsou Jaroslava Šiktancová ajakub Špalek. Vrámci Kašparova jihočeského víkendu představíme kompletní repertoár divadla, ato včetně specifických tzv. "malých představení", která jezdí na zájezdy jen zcela výjimečně. Pátek 16. února /19.00 hod./ KD /Vstup: 150,-/ 130,- /100,- Kč RŮŽE PROALGERNON -Daniel Keyes Nejúspěšnější inscenace spolku Kašpar umí rozesmát idojmout. Sci-fi povídka, příběh dementního muže, který chtěl být chytrý. Vhlavní roli uvidíte vynikajícího Jana Potměšila aherce divadelního spolku Kašpar. Pátek 16. února /21.30 hod./ Malý sál KD /Vstup: 55,-Kč SMÍŠENÉ DVOUHRY Noční představení (NOČNÍK ). J.Saunders,A.Ayckourn, D.Campton.Tři úsměvné aktovky ocestě nasvatebnínoc, pro čajanahřbitov.hrajíhercidiv.spolkukašpar. Kulturní dům,unádraží 602, Bechyně,tel.: ,tel./fax mobil: ,

4 KINOBECHYNĚ program naúnor2001 Začátky představeníve hod. 1. Čtvrtek, 2.Pátek EASTIEBOYS -PremiérabarevnéhofilmuSRN Báječnálétavevýchodoněmeckýchpelíšcích.Zvonovékalhoty, deskyrollingstones,první láska,maturitazadveřmi anakonci uliceberlínskázeď. Mládežipřístupno/Vstupné47,-Kč /90min. 3.Sobota,4.Neděle MŮJSOUSEDZABIJÁK -Barevnýfilm USA Napředměstí Montrealuseprávě přistěhoval zabiják.vhlavníroli BruceWillisaMatthewPerry. Proděti do12letnevhodné/vstupné43,-kč/98min. 5.Pondělí SLADKÝNIČEMA -PremiérabarevnéhofilmuUSA WoodyAllenopětpředvádísvouvášeň projazz. Proděti do12letnevhodné/vstupné52,-kč/95min. 6.Úterý ZPRÁVAOPUTOVÁNÍSTUDENTŮ PETRAAJAKUBA Premiéra českéhobarevnéhofilmu.náhodná setkánísláskou azradou,smrtí, vinouatrestemvrežiidrahomíryvihanové. Mládežipřístupno/Vstupné50,- Kč/96min. 8. Čtvrtek, 9. Pátek PONORKAU-571 -PremiérabarevnéhoširokoúhléhofilmuUSA Hrdinovéjsouobyčejnílidé,kteřídělají neobyčejné věci vneobyčejnoudobu. Proděti do12letnevhodné/vstupné50,-/111min. 10. Sobota, 11. Neděle VŘÍSKOTIII -PremiérabarevnéhofilmuUSA Závěrečnákapitolanejkrvavějšílázně devadesátýchlet. Mládežido15letnepřístupno/Vstupné 55,-Kč/116min. 12. Pondělí,13.Úterý POHÁR -PremiérabarevnéhofilmuAustrálieaBhutánu Fotbal jebožíhra!skvělákomediesedánatočit ivbudhistickém klášteře. Mládežipřístupno/Vstupné47,- Kč/93min. 15. Čtvrtek, 16. Pátek ROADTRIP -PremiérabarevnéhofilmuUSA Smahnulji!BláznivákomedievestyluPrci,prci,prcičky. Mládežido15letnepřístupno/Vstupné 50,-Kč/90min. 17. Sobota, 18.Neděle BOXEŘI -Premiéra barevnéhofilmuusa HvězdnýtandemWoodyHarrelsonaAntonioBanderas vboxerskýchšortkách?vtétokomedii ano! Mládežido15letnepřístupno/Vstupné 47,-Kč/124min. 19. Pondělí,20.Úterý DRSNEJSHAFT -Premiéra barevnéhoširokoúhléhofilmuusa Chlapjakmábýt.Nějakýproblém?SamuelL. Jacksonvhlavní roli krimithrilleru. Proděti do12letnevhodné/vstupné50,-kč/95min. 22. Čtvrtek DIVOKÉKOČKY -Barevnýširokoúhlýfilm USA Mladá,krásnáatalentovaná?TakovýchjeplnýNewYork! Sexy romantickákomedieocestě zavelkým snem. Mládežipřístupno/Vstupné48,- Kč/100min. 23. Pátek,24.Sobota TROSEČNÍK -PremiérabarevnéhofilmuUSA Abyse zachránil,musíztroskotat-jestlichcepřežít,musísezměnit. Tom Hanksvhlavní rolifilmovéhohiturežisérarobertazemeckise. Proděti do12letnevhodné/vstupné55,-kč/138min. 25. Neděle MUŽBEZSTÍNU -Barevnýfilm USA Stalseneviditelným asjehotělemzmizelyivšechnyzábrany. RežiePaulVerhoven. Mládežido15letnepřístupno/Vstupné 48,-Kč/114min. 26. Pondělí,27.Úterý RIZIKO -PremiérabarevnéhofilmuUSA Chcešrychlezbohatnout?Azajakoucenu? Mládežido15letnepřístupno/Vstupné 47,-Kč/125min. VÝSTAVA ProvelkýohlasvýstavyBechynì historickáasouèasnározhodlmìú umístittutovýstavuvprostoráchradnice.výstavu jestáleještìmožno navštívitvždyvpondìlíavestøeduodpoledne. Petr Vok skateřinou zludanic znovu ožijí Není pochyb otom, že vdobě renesance byla Bechyně jednímznejvýznamnějšíchcenterkulturníhoaspolečenskéhoživota celých jižních Čech.. Pojďme se tedy společně vrátit do této "zlaté doby",kdy "vsobotu vdensvatéhooldřichalp1580 panpetrvokz Rožmberka veselí svatební dal na Bechyni strojiti aženiti se ráčil, pojímaje sobě za choť svou, panu Kateřinu, šlechtičnu zludanic z Markrabstvímoravského." I vy se v sobotu 18. srpna 2001 rožmberské družiny doprovázející oba svatebčany jízdárny, kde budou můžete stát členy do zámecké slavnostně oddáni. Díky Agentuře Kultur- Kontakt, Panství Bechyni aměstu Bechyni, které tuto renesanční slavnost pořádají, budete mít možnost prožít onen slavný den bokuneméně slavnýchrožmberků. Velkolepásvatebníhostinapodširýmnebemvzámeckém parku se všemi náležitostmi adobovým programem, lidová tržnice, ukázky řemesel, šermíři, tanečnice, divadla, kejklíři, doprovodný program pro děti, snížené vstupné do Preclíkova muzea, ale i zámku, jehož zdi byly němými svědky života nejen Petra Voka, ale také celé řady dalších panovníků, jsou jen malým výčtem z odpoledníhoprogramu. Rovněžvečerníprogrambudebohatý-renesančníkoncert ve Vokově sále, noční prohlídky zámkem, koncert vklášteře ataké "veselice"vrytmucountryvzámeckéjízdárně,kterácelodenníoslavy završí. Tyto renesanční slavnosti jsou určeny především vám, místnímobyvatelům.jednouzchystanýchvýhodbudenapř.snížené vstupné,aletakémožnostprezentaceazviditelněnímístníchspolkůa podnikatelů. Pokud máte zájem nějakým způsobem se podílet tétoakci,kontaktujteprosímněkterého zpořadatelů. Provoz Lékaøské Služby První Pomoci od 1.ledna 2001 pracovní dny: hodin soboty,nedìle, svátky: 7-22 hodin (návštìvy jemožno objednat na tel. èísle ) Po 22. hodinì je možné navštívit lékaøe vtáboøe nebo Sobìslavi (tj. pøi použití vlastní dopravy), v pøípadìžádostionávštìvulékaøejenutnéobrátitse na tel.èíslo0363/213333(sobìslav),popø (Tábor). Vpøípadìohrožujícíchživotpacientajenutnévolat naèíslo155. po do na Miroslav Mareš

5 ÈINNOST SBORU DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ VBECHYNI ZA ROK2000 (použitozvýroènízprávyvelitelesdhzedne ) Nášhasièskýsborzaloženývroce1874avsouèasnédobìèítající84èlenù ztoho60 mužùa24 žen, oslavil vroce let svého trvání adnes je to již 126 let poctivé hasièskédøinyaobìtavépráce,jakvmístì,takivširokémokolímìstabechynì.kdnešnímu dni máme 28 èlenù zaøazených vjpo II ajpo III a dva náhradní øidièe (AKV-záchrana vodou)sdobouvýjezduod5do10minutodnahlášení. Pøestosenámdaøívyjíždìtido2 minutodvyhlášenípožárníhopoplachu.kzásahùmvyjíždímesvozidlycas32t148,cas 25 Š706, AVIA 30 aš1203, která jsou neustále udržována ajsou stále akceschopná k výjezdusosádkouhasièùatodennìpocelých24hodin,t.j.vedneivnocia365dnívrocea to pøedevším díkyaktivnímu pøístupu èlenù, kterým je cizí lidská lhostejnost. Pro nìkteré èleny se stal koníèek nebezpeèným konìm na úkor jejich práce, zamìstnání nebo odpoèinku. Dnes se nevyjíždí pouze kpožárùm, ale iktechnickým zásahùm, olejovým haváriím,dopravním nehodám adalším èinnostem, ukterých hrozí nebezpeèí zprodlení. Vèasné výsledky, rychlá lokalizace vzniklého nebezpeèí, snížení nebo znemožnìnívzniku škodaochranazdravíaživotùnašichspoluobèanùjsounašídoménou. Tak jako vletech minulých, tak ivroce letošním nás potøeba lepší akceschopnosti, ochrany zdravíaživotùjednotlivýchèlenùvýjezduvedoukestálémuzlepšování: -øádustrojníslužby s9tiyztoho5jmenovaných -øáduspojovéslužby 28èlenùproškolených -dálechemickotechnickéslužby kdenositelidýchacítechnikysaturn S5je22 èlenù. Spojováslužbasradiovoutechnikou"MAXON"námstálezabezpeèujekvalitníavèasné nahlášeníprovyhlášenípoplachuzhzstábor,nebomezijednotlivýmistanicemi.poplach sespuštìnímautomatickésirénydokáží3velitelskéradiostanice.vnašípraxitatotechnikav poètu10kskapesních,lvozidlové,3adaptérùalzákladovéstaniceseosvìdèuje již5,5roku aumožòujeoperativnìøíditcelýprùbìhvýjezdu.radiostanicejsouvpohotovosticelých24 hodin pøikterékolivèinnostièlenavýjezdujpoiinebojpoiiiasouèasnìtémìø95%èlenù vlastní mobilní telefony. Není daleko doba, kdy jiné zaøízení bude dálkovì otevírat vrata, zapínat odsávání,startovatzásahovévozidlo technickýzásah Bechynì,Písecká909 zamèenýbyt technickýzásah Bechynì,NaLibuši644 zamèenýbyt olejováhavárie Radìtice-støetdvouosobníchautomobilù technickýzásah-bechynì,písecká915 násilnéotevøeníbytu olejováhavárie st.silniceè.122bechynì-týnnadvltavou požár BechynìPlechamrè.80 zemìdìlskáusedlost,stodola škoda ,-kè Statistikak : Odpracovánouvýjezdù: Školeníjednotkyaúdržbatechniky: Opravavodníchzdrojù Opravamìstskéhomuzea: Hasièskémuzeum: Stìhování: Kulturníakce: Údržbabudovy: Pøípravanaakce: Celkemodpracovánok hodin 4680hodin 1125hodin 1973hodin 1500hodin 325hodin 950hodin 516hodin 817hodin 12440hodin Po každém zásahu je již samozøejmostí uvést techniku ihned do akceschopného pohotovostníhostavu.strojnícisesnažímaximálnìudržovatsvìøenoutechnikuaipøestoje stálecovylepšovat.kdnešnímudnipeèujemeotutotechniku: T148CAS32 Š706RTHPCAS25 SAVIEN30 Š1203 Š706CAS8AKU stáøí22let 26let 29let 31let 31let Tytovozynámpomáhajípøizdolávánínebezpeènéhoživlu ohnì dobréhopomocníka,ale zléhopána. Jakjsmevroce2000zasahovali: Požáry26x Jinýtechnickýzásah 11x technickápomoc-asistence1x Planýpoplach 1x olejováhavárie 6x Dopravnínehoda 3x Celkem:48zásahù Škoda: ,-Kè Uchránìnéhodnoty: , požár skládkasenožaty planýpoplach poušradìtice pálení požár les RadìticePlzíny ohníèek požár les RadìticePlzíny technickápomoc asistence stadionbechynì(páleníèarodìjnic) požár osobníautomobiluletištì požár tráva železnice-starénádraží požár tráva ubechyòskéhomostu železnice požár tráva-ubechyòskéhomostu železnice požár odpadkovýkoš Bechynì uparkujícíhoosobníhovozidla dopravnínehoda BechyòskáSmoleè požár zemìdìlskáusedlost Beèiceškoda ,-Kè požár tráva BechyòskáSmoleè železnice jinýtechnickýzásah otevøeníbytubechynì,nalibuši požár les Židovastrouha požár tráva pøíkopulesausenožat požár lesvhuti požár les-paøezvzáøeèí požár tráva Bechyòskázastávkaumostu železnice požár tráva Bechyòskázastávkaumostu železnice požár stohslámy AGRABøeznice olejováhavárie nádržaviausenožat technickýzásah Bechynì,Obráncùmíru817-násilnéotevøení technickýzásah Bechynì Záøeèí sršni požárhnojištìvrekreaènímzaøízeníès.pojišovnybechynì technickýzásah Bechynì,Èechovaulice sršni technickýzásah Bechynì,Píseckáulice757 úraz násilnéotevøení havárie olejováskvrna køižovatkasudomìøiceubechynì technickýzásah BechynìNaLibuši621 násilnéotevøení technickýzásah BechynìNaLibuši682 násilnéotevøení technickýzásah BechynìNaLibuši695 uzamèenýbyt požár obilnýlán Senožaty vedenív.napìtí-spadlývodiè požár tráva starénádraží železnice olejováhavárie SudomìøiceuBechynì požár les ŽidovaStrouha technickýzásah vodanamostìžidovastrouha zanesenýkanál požár uhelnésklady skladbriketsamovznícení požár chataè.17 KøidauDobronic technickýzásah køižovatkatábor-týnn.vltavou-havárieos.auta požár dùmè.14 støecha krb-hutì olejováhavárie únikoleje Píseckáulice olejováhavárie Obora støet divoèákasosobnímaut.felicia Dne kzásahovým vozidlùm zaøazeným do integrovaného zásahového systému pøibylo také nové požární vozidlo Praga CAS 16 4x4 NTS265. Podvozek byl vyroben firmou PRAGAÈáslava.s. na základìzkušenostísvýrobou univerzálních nosièù PRAGA UN akomunálníchvozidelpraga NTS.Novéterénní anákladní vozidlo jeprávì urèeno pro dobrovolné hasièské azáchranné sbory. Vozidlo je moderní konstrukce s nýtovaným rámem, portálovými nápravami, skotouèovýmibrzdami asystémem ABS, výkonný motordeutz BF 6M1013 ECvznìtový pøeplòovaný (turbo) 6tiválec 174 KW EUROII 12tistupòovácelohliníkovápøevodovkasmezinápravovýmdiferenciálemzávislým anezávislým pohonem, moderní sklopná kabina shliníkovou kostrou alaminátovým skeletem. Vysoká svìtlost podvozku, výkonný motor, pohon obou náprav auzávìrky diferenciálu zaruèují vozidlu vynikající terénní vlastnosti, odstupòovaná pøevodovka, pohodlnákabina sodpruženými pøednímisedaèkami,nízká hluènostadynamiènost zase pohodlnouarychloujízduposilnici.maximálnírychlostje115km/hod. Kabina jesklopná sobsaditelností 1+5, teplovzdušnétopení,2x programovatelné nezávislé topení,zadní stìna je osazena úchyty pro dýchací pøístroje S7snáhradními láhvemi.celkováhmotnostvozidlasnástavbouje14tun. Nástavbusdovybavením zhotovilafirmatovárnahasícítechnikys.r.o.polièka.nástavba jepøíhradováocelováskøíòzprofilù.vnástavbìjezabudovánanádržna2500 lvodya400l pìnidla.èerpacízaøízení zn. Godiva spohonem, prùtokovýnaviják s80 mvysokotlaké hadice sproudnicí anízkotlaké potrubí, lafetovou proudnicí arozvod potrubí pìnidla. Jednotlivéskøínìpoobou stranáchjsouopatøeny roletami,zakterýmijeuloženohasièské náøadí, pøetlakovýventilátorhuriganemt 236,motorováøetìzovápila,elektrocentrála 5,5 kwzn.neec,plovoucíèerpadloaqfastmaximum,vyprošovacízaøízenízn.narimexatd. Zadnídveøejsouvýklopné,prokrytíapøinepøíznipoèasí.Nahorníplošinìjeuložena hliníková skøíò na savice, lopaty, košata ajiný materiál, dále pak 4-dílný hliníkový nastavovacížebøíkapožárnísvìtlomet. CisternováautomobilovástøíkaèkaCAS 16Praga4x4NTS265 jeurèenakrychlémua kulturnímuprovedenípožárníhozásahuvodounebo pìnouzvlastníchnebocizíchzdrojùa pøipoužitínízkéhonebovysokéhotlakuvody.jetotechnika,kteroujsmesijiždlouhopøália totonašepøánísestaloskuteèností. Naše nové hasièské vozidlo stálo ,50 Kè. Finanèníkrytí bylo poøízeno

6 Našenovéhasièskévozidlostálo ,50Kè.Finanèníkrytíbylopoøízenozestátní dotace ,-Kè azbytek ceny financoval MìÚ Bechynì vèástce ,50 Kè. Jednání onovém hasièském vozidleprobíhala již vbøeznu roku Plných 22 mìsícù napìtínežnadešelten dlouho oèekávanýden"d",kdyvozidlocas16pragants2654x4 skuteènìpøekroèilopráhvjezdudozbrojnice. Sbordobrovolnýchhasièù srdeènìpozvalhosty,obèanymìstaapøilehlýchregionùke slavnostnímupøevzetícisternovéautomobilovéstøíkaèky(cas)praganapøedvánoèníden na hodin na námìstí T.G.Masaryka pøed budovu Mìstského úøadu v Bechyni.Celýceremoniálpoèaljižupožárnízbrojnicezahoukánímpožárnísirény.Potése vydalaceléjízdashistorickouhasièskoustøíkaèkoutaženoukoòskýmpotahemp.trojny za doprovodu policievkolonìmodernìjšítechnikyš1203(31let),avia30(29let),t148cas 32(22let),Š706RTHPCAS25(26let),kterousbor udržujestálevakceschopnémstavu. Kolonu uzavírala nová chlouba bechyòských hasièù PRAGA ( stáøí 2 dny). Tato nejmodernìjšíhasièskátechnikabylazahalenavbílémrounusèervenoumašlíapostranách tutokrasavicidoprovázelihistoriètíhasièivdobovýchbílýchuniformách.uradnicevýrobci vozidla PRAGA Èáslav p. øeditel Ing. Vávra Zdenìk aøeditel p. Ing. Stanislav Èervený z Továrny hasící techniky s.r.o. Polièka za slavnostního zaznìní fanfár trubek apozounù studentùlidovéškolyumìnívtáboøe,pøestøihlipáskustahujícíbílýzávojpragyavozidlo pøedali do rukou starostovi mìstabechynìp.jaroslavu Matìjkovi, který vozidlo pokropil šampaòským sektem seslovy,abybylapøipravena,alenemusela èastovyjíždìt.potépøed nastoupenou výjezdní jednotkou mìsta Bechynì pøedalklíèe od vozidla veliteli jednotky hasièù p. Miloslavu Doudovi, který následnì podìkoval starostovi, mìstskému zastupitelstvu aobèanùm zaprojevenou dùvìru zasvìøenou techniku kzajištìní požární ochranyvbechyniaokolí,abyškody,kteréjižvzniknou,jaknamajetku,takinazdravínašich spoluobèanù,bylyconejmenší.vozidlopøišeltaképosvìtitdìkanøímskokatolickécírkvep. Karol Jaroslav. Slavnost byla zakonèena slavnostním pøípitkem acelý ceremoniál byl ukonèen fanfárou. Po prohlídce vozidla, výstroje avýzbroje obèany aširokou veøejností, nastoupilstarosta,místostarostkaavelitelhasièùdopøipravenéhovozidlakeslavnostnímu prùjezdumìstem.špalírmuudìlalyslužebnìstaršívozidlaaopìtzadoprovodu policieaš 1203se"Pragovka" zazvukùrùznýchfanfár,alarmùasirénazadoprovodustaršítechniky projelaspaniloujízdu jižzšeøelýmmìstem.celémuzastupitelstvunašeho mìstavèelese starostoup.matìjkouseklanímezatentoèinazazásluhyorozvojpožárníochranyvbechyni apatøíjimzatotorozhodnutí"velkýdík" vždypoprvéanaposledybylanašimprapradìdùmv roce1890 zakoupena 1hasièskáètyøkolovákoòskástøíkaèkaza780zlatýchse60mrežných hadic.pozn.(viz.zápisy historie).ostatnívozidlabylajižojetánebovyøazená. Naševýjezdovájednotka senatutoudálost jižpøipravovala ato vpodobì školení na motorovoupiluvednech17 23.ledna2000,kteréhosezúèastnilo11èlenù,školeníjižvtuto dobumìli2èlenovévýjezdu,tedycelkem jejmá13èlenù.dáleprobìhlo školení øidièù.probìhlodalší proškolení5tièlenùchemicko-technickéslužbyadalší2èlenovétoto školeníabsolvujívprùbìhumìsíceledna2001,tzn.žez28èlenùbudemít25èlenù školení CHTS. Na protiplynový výcvikový polygon vyjíždí naše jednotka 4x do roka na HZS v Táboøe, kde všichni pøíslušníci HZS mají pro nás velké pochopení, ikdyž tøeba jde io navázání hadic, kontrolu vìcných prostøedkù PO (žebøíkù, opaskù, lan atd.), pøi revizi dýchacíchpøístrojùpokaždémpoužití.patøíjimvšemspolusvedenímnášupøímnýdík. Vmìsícíchbøeznu probìhloškolenípreventistù, velitelùa ùnaHZSTábor. Natechnickoukontrolu STKamìøeníemisíodjíždí jižpouze1xzarokdoplanénad Lužnicívšechnavozidlanad3.500kg. Proškoleníèlenùvýjezduprobíhákaždépondìlíod17.00do21.00hoddlepotøeby.Úèast jednotkyjenavelmidobréúrovni èlenovémají zájemikdyžjimtonìkdynevyjdezdùvodu smìnného provozu,sezónních prací,popø.jinéhodùvodu.myslímsi,žeza25 let usboru nepamatujitakovýzájemachu,kterounašièlenovémají.jakývùbecdovedoumítsmyslpro svou"velkou"èinnostvesboru? ÈlenovévýjezdovéjednotkyJPOIIaJPOIIISDHBechynìvr.2000: velitel DoudaMiloslav 1.zástupcevel. DlouhýJosef 2.zástupcevel. PazderaJan 3.zástupcevel. KálalVladimír VoseckáVáclav DoudaMiroslav BlažekPetr BarešRoman VydraJiøí preventista NovákLudìk operátor-spojaø DlouháMiloslava pomocník DlouháPetra technikchts PøichystalMiroslav èlenové Boháè Václav, Buriánek František, Douda Michal, Filip Vladimír, Klobása Luboš, Kubiš Jaroslav, Prachaø David, MrzenaPetr,FrolíkVáclav,MachalaPavel,FákMartin,Pazdera Alois,FákJan,SopkoPavel,NešveraLuboš náhradníøidièi TupýJindøich,MatyásekVáclav CelkovýpoèetèlenùJPOIIaJPOIIIje28+2 Dálebylyzmìstskéhorozpoètuzakoupenyzásahovéobleky FIREMANIVprodlouženévpoètu 6ks kvozidlu PRAGA,nakoupenypøilby vpoètu 7ks zn. GALLET apanoramatické chemické masky. Ve vozidle Praga bylo dodáno 6ks "Saturnù" S7spøíslušenstvím,bojové opasky, záchrannélano,zásahovéboty,stanièníuniformyadalšímateriálkzásahùmaochrannépomùcky. Na rok 2001je poèítánosnákupemdalších 10pøileb GALLET spolusmaskamiprotiplynové a chemickéochrany. Pøisoutìžích sedaøilopøedevšímnašemunovémudružstvužen,kterésedne nasoutìži vhodonicích umístilo na prvním místì, dále vezhoøiopìt získaly ženyi. místo atozcelkového poètu28družstev.dáleobsadilydruhémísto(zesedmisborù)nasoutìžipøipøíležitostioslav120let SboruvHodonicích.Na prvnímroèníkumemoriálup.zpìváèkavzalužíseumístilyopìtnaii.místì avèeskémkrumlovìnasoutìži,kterésezúèastnilo101družstevobsadilycelkovì84.místoavesvé kategorii seumístilyna18.místìzcelkovéhopoètu21družstev. MužisevpožárnímsportuI.kategorieumístiliažna7.místì,vZalužínaMemoriálup.Zpìváèkaza silné konkurence 25ti družstev se umístili na 6. místì avèeském Krumlovì ze 101 soutìžících družstevzcelérepubliky seumístili na 51. místì vsoutìži nanástøikové terèesèasem 31,86 s nejlepšídosaženýèassdhmistøice22,10s. VèervnuloòskéhorokuprovedlanašejednotkazaspoluprácehasièskéhosboruRadìticnaplnìní rybníkavradìticích atodálkovou dopravouvodyvetøechproudech "B"odélce480m.Rybníkbyl naplnìnzatøihodinyacelkovádobaceléakcebyla5,5hodiny. Dálejsmesezúèastnilioslav 95.výroèízaloženíSDHHvožïany atodne8.èervence,kdebylo provedeno námìtové cvièení.vše probìhlodle plánu apøes nepøízeòpoèasísehasièùm povedlo pøedvéstveøejnosti,žesenebojínièeho. Vevšechakcích,kterýchjsmesezúèastnili,jsmesemaximálnìsnažilidobøereprezentovatmìsto Bechyni.Stálejeovšemco vylepšovat,trénovat,zlepšovatfyzickoukondici apøipravitse nalepšía lehèí zvládnutí sebe saméhouopravdovéhozásahu, vkterém jde nìkdyomaximálnínasazeníjak fyzických,takiduševníchsilabýttakiproostatnípøíkladem. Vždy12440hodinodpracovanýchprodobrouzajištìnostpožárníochranydobrovolnýchhasièùv Bechynije úctyhodnýchaprotobylatakévýjezdníjednotkamìstabechynì odmìnìnaza celoroèní prácimìúvbechynièástkouvevýši16.000,-kè. Chtìlbychprototoutocestoupodìkovatvšemèlenùm sborudobrovolnýchhasièùvbechyniza jejich velmikladnýpøístup pøiplnìnívšechúkolùzabezpeèujícíchochranuobèanù imajetkù nejen protipožárùm,vzniklýmneukáznìnostínebo žháøstvím,aleipøiøešenívšechostatníchhavarijních situací."hasièjdetam,odkudjiníutíkají."dáledìkujiimìúvbechynivèelesestarostouatonejen zafinanènípodporuvýjezdníchjednotekjpoiiajpoiii,aleizavelmiochotnouspoluprácipøiplnìní požárních povinností pro mìsto Bechynì aokolí.dìkujitéž HZS Tábor vèelesjeho øeditelem za ochotnouspolupráciapøedevším technickou pomoc atìším sena spolupráci ivdalším období. Souèasnìsamozøejmìnemohuzapomenoutaninavšechnyokolníhasièské sbory,jimžpatøítéždík nejen zaspoluprácipøihasièskýchzásazích, aleiostatníchakcích.podìkovánípatøítéžsponzorùm, kteøí dovedou podpoøit pøi plesu vtombole, ale ipøi bìžném životì vorganizaci hasièù ato buï finanènínebo vìcnoupodporou, odùvodnìnou vèasnýmpøíjezdem anezištnou pomocí vpøípadì, kdyhrozínebezpeèízprodlení. Vzávìru bychchtìlvyjádøitsvouvíruvdalšízlepšovánínašípráceavto,žesenám podaøí za vzájemné souèinnosti všechzúèastnìných nadále zabezpeèovat astále zkvalitòovat naši práci a zajišovatpomocnejen provšechnyobèanybechynìaleiobèanyširokéhookolí. Jimivšemèlenùmhasièskéhosborupøejiklidapohodupøijejichpráciivsoukromémživotìspolus pøáním,abynašipomoc,ipøestožejsmepøipravenipomocikdykoliv,potøebovaliconejménì. VBechynidne19.ledna2001 DoudaMiloslav,velitelSDH Bechynì Pøiškoleníseprojednávajíjednotlivépøedpisy,øády,základnídokumenty,cvièebníøády, cvièení snáøadím atechnikou, školení obsluhy radiostanic, nebezpeèné látky av neposledníøadìseprojednávajínovézákony,jejichžplatnostzaèalaod ZúèastnilijsmesetéžnaškolenífunkcionáøùvnìjšíhohavarijníhoplánuJETEvTišnovì, kteréprobìhlovednech19 20.záøí2000atovpoètu2èlenùaotýdenpozdìjinaNovém dvoruuhostùspoleènìsestarostouamístostarostkoumìú.

Stavební činnost v našem městě v roce 2010

Stavební činnost v našem městě v roce 2010 V TOMTO VYDÁNÍ: Červen 2010/06 Cyklo novinky v Sezimově Ústí Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Vydržení věcného břemene a právo nezbytné cesty Stříbrný klíček 2010 Festiválek Nechanice

Více

Ministr školství navštívil Krásnou Lípu

Ministr školství navštívil Krásnou Lípu 325 Příští číslo Vikýře vyjde ve krásnolipský půlměsíčník 3,50 Kč čtvrtek 15. května 2008 30. duben 2008 Ministr školství navštívil Krásnou Lípu Dne 17. 4. 2008 na pozvání Komunitního centra navštívil

Více

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj 1 Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj únor 2003 Obsah Zprávy z radnice... str. 2 Vánoce v MŠ Plhov... str. 4 Kronika... str. 4 Poplatky za komunální odpad... str. 5 Informace technických

Více

V Y C H Á Z Í Č T V R T L E T N Ě B Ř E Z E N 2 0 0 7

V Y C H Á Z Í Č T V R T L E T N Ě B Ř E Z E N 2 0 0 7 V Y C H Á Z Í Č T V R T L E T N Ě B Ř E Z E N 2 0 0 7 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz 3 Slovo starosty 4 Usnesení č. 4/ZO/06 Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna 6 Hlavní úkoly obce 2007 9 Zpráva

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ZDARMA

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ZDARMA ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ZDARMA Vážení občané! V letošním roce budeme slavit 50. výročí ustanovení Adamova městem. Představujeme vám logo, které bylo k této příležitosti vytvořeno

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

Tak začalo letošní vinobraní...

Tak začalo letošní vinobraní... DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Tak začalo letošní vinobraní... JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP foto: Vladimír Oslzlý JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO

Více

Z obsahu: Informační centrum nabízí. Vážení spoluobčané, Změna čtvrtečního svozu komunálního odpadu ve městě Mimoni. leden 2008

Z obsahu: Informační centrum nabízí. Vážení spoluobčané, Změna čtvrtečního svozu komunálního odpadu ve městě Mimoni. leden 2008 248 leden 2008 Vážení spoluobčané, stojíme na prahu nového roku 2008. Je to rok, který má ve své koncovce pro náš stát magickou osmičku. Ne všechny osmičky nám přinášely šťastné a spokojené dny, ale přejme

Více

Výsledky hlasování voleb do zastupitelstva města 20.10. 21.10.2006

Výsledky hlasování voleb do zastupitelstva města 20.10. 21.10.2006 číslo 11, ročník 16 listopad 2006 cena 10 Kč Výsledky hlasování voleb do zastupitelstva města 20.10. 21.10.2006 Zvolení členové zastupitelstva Budova veselské radnice na náměstí T. G. Masaryka Kandidátní

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 listopad 2008 cena 8,- Kč

MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 listopad 2008 cena 8,- Kč MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 listopad 2008 cena 8,- Kč Odborné učiliště, Praktická škola a Základní škola Soběslav Vás srdečně zvou na 15. ročník celostátní soutěže ve vazbě a aranžování květin žáků

Více

3 březen 2010. Kluci v akci 8. března v 17,30 na ČT 1 Ondřej a Filip vaří v Telči! Připravujeme:

3 březen 2010. Kluci v akci 8. března v 17,30 na ČT 1 Ondřej a Filip vaří v Telči! Připravujeme: 3 březen 2010 ROÈNÍK XXI cena: 6 Kè Dostavba ZŠ Hradecká startuje. Bude stát 123 mil. Kč! A učitelé, žáci a studenti si asi řeknou konečně! Konečně začíná realizační část projektu dostavby školského areálu

Více

Zámek: Na návštěvníky čeká Konírna a opravený hroch

Zámek: Na návštěvníky čeká Konírna a opravený hroch 5 květen 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Zámek: Na návštěvníky čeká Konírna a opravený hroch Bohumil Norek, dlouholetý kastelán telčského zámku, v jednom rozhovoru

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

BECHYŇSKÝ. PF 2 11 Šťastný a klidný nový rok 2011 všem občanům Bechyně přeje vedení radnice.

BECHYŇSKÝ. PF 2 11 Šťastný a klidný nový rok 2011 všem občanům Bechyně přeje vedení radnice. +KNOFLÍKIÁDA BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ PF 2 11 Šťastný a klidný nový rok 2011 všem občanům Bechyně přeje vedení radnice. nebo kousky dřeva, nezapínalo se ale dírkami, ale smyčkami. Když se totiž oděv

Více

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum Z P R A V O D A J M Ě S T A 27. února 2008 ČÍSLO 4 ROČNÍK IX ZDARMA Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný Mikulovské Radnici se v uplynulých dnech konečně podařilo vyřešit několikaletý

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA JIČÍNA

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA JIČÍNA INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA JIČÍNA Květen 2015 > číslo páté www.mujicin.cz Výtisk zdarma uvnitř vydání > AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA A ÚŘADU KULTURNÍ A SPORTOVNÍ SERVIS VOLNÝ ČAS ŠKOLY A ŠKOLKY V květnu bude

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Koncert v Malé královopolské galerii DUBEN 2011 ČÍSLO 4 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2011 1

Koncert v Malé královopolské galerii DUBEN 2011 ČÍSLO 4 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2011 1 DUBEN 2011 ČÍSLO 4 strana 2 strana 3 strana 5 strana 8 Ze zasedání Rady městské části Ujíždění Každý z nás v sobě chová lásku k něčemu, co když může, velmi rád činí. Zkrátka na tom ujíždí. Jsou dámy, které

Více

BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ

BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2012 28. říjen Manifestace pražského lidu na Václavském náměstí 28. října 1918 K tomuto státnímu svátku, dni vzniku samostatného československého státu v roce 1918, chci

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz BŘEZEN 2010 Národní divadlo v Chrudimi Bude v březnu Sugar (Někdo to

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

prostřednictvím datové schránky, a to ve

prostřednictvím datové schránky, a to ve BECHYŇSKÝ BŘEZEN 2015 MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ PRACOVNÍCI FINANČNÍCH ÚŘADŮ BUDOU POMÁHAT DAŇOVÝM POPLATNÍKŮM V rámci zlepšování svých služeb Finanční správa připravila pro letošní rok opět celou řadu opatření,

Více

Rozpočet města na příští rok byl schválen. Po předchozím projednání na pracovním jednání zastupitelstva

Rozpočet města na příští rok byl schválen. Po předchozím projednání na pracovním jednání zastupitelstva WWW.TREST.CZ LEDEN 2012 ROČNÍK 41 12,- KČ Oslavili jsme Vánoce Do Třeště přijede reportér Josef Klíma Je asi málo lidí, kterým jméno Josef Klíma nic neříká. Spisovatel, publicista, scénárista, moderátor,

Více

BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY ÈERVENEC-SRPEN 2000. Odcházející století vnašem mìstì (1951-1960)

BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY ÈERVENEC-SRPEN 2000. Odcházející století vnašem mìstì (1951-1960) BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY OPRAVA PÍSECKÉ ULICE VletošnímrocejereálnášancenaopravuPíseckéulice,kterábudes největšípravděpodobnostíprobíhatvpodzimníchměsících. Zatím se ve spolupráci se Správou aúdržbou

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

První soukromá zastávka už v provozu

První soukromá zastávka už v provozu ČÍSLO 1 10. LEDEN 2014 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz První soukromá zastávka už v provozu V minulém čísle v polovině prosince jsme tlumočili zprávu železničního dopravce,

Více

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově.

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. Maršovský zpravodaj číslo 1/2013 duben 2013 ZDARMA 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. 2012 Vážení spoluobčané, již tak trochu tradičně bych nejprve rád poděkoval.

Více

Z prosincových akcí vybíráme

Z prosincových akcí vybíráme 12 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 20 prosinec 2011 cena 10,- Kč Z prosincových akcí vybíráme Na čtvrtek 1.12. je pro Vás připraveno slavnostní Rozsvěcování vánočního stromu s Rádiem Blaník na náměstí

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. foto: mask

Z RCA DLO Z RCA DLO. foto: mask Z RCA DLO Ročník VII. Číslo 13 27. června 2008 ČERVENEC MĚSÍČNÍ Z RCA DLO Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks, Oslavany - 1.500

Více