BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY ÚNOR Nová úprava vydávání obèanských prùkazù a cestovních dokladù

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY ÚNOR 2001. Nová úprava vydávání obèanských prùkazù a cestovních dokladù"

Transkript

1 BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY ZAČÁTEK TISÍCILETÍ VBECHYNI V dnešním sloupku starosty bych Vám, vážení občané, chtěl poskytnout několik informací oněkterých záležitostech, které se týkajíživotavnašemměstě. Jak jsem již předeslal v minulém zpravodaji, jsme v investicích výrazně omezenivelkýmináklady narekonstrukciarozšíření čistírny odpadních vod, budováním kanalizačního sběrače aodpadní štoly podnáměstím.nákladynatutoakcijsou120milionů korun,ztoho40 mil.korunjepůjčkaa40mil.korun jeúvěr.vsoučasnédobě jetéměř hotová čistírna(koncem minulého rokubyljiž zahájenjejíprovoz),je vyraženovícejak 370 mštolypod náměstím (celá štola by měla být hotova vkvětnu letošního roku), na jaro je plánovaná výstavba kanalizačního sběrače podél říčky Smutné, díky kterému budou svedenyodpadnívody,kterédnes volně vytékajído říčkysmutné,na čistírnuulužnice. Díky výše uvedenému zadlužení města citelně chybí potřebné financenadalšíakce.přestojsmesesnažilizbyléfinančníprostředky rozložit tak, abychom vrozpracovaných akcích mohli pokračovat. Samozřejmě se snažíme získat od různých ministerstev ajiných státníchinstitucínaněkteréakcedotace. Jednásenapř.odotacenadokončeníopravměstskéhomuzea.Tuto budovu sevroce 2000 podařilozařadit mezikulturnípamátky,což je jedna zpodmínek, kdy je možné odotace žádat. Podobná situace nastalapřirekonstrukcidomu č.8(bílýzvon). Zdebymělovzniknout celkem jedenáct malometrážních bytů aprávě na jejich dokončení žádámeostátnídotaci. Dotace budeme žádat také na výstavbu domu spečovatelskou službou, který v Bechyni výrazně chybí. V současné době je zpracována studie na tento dům, postupně je zajišťováno potřebné vyjádřenídotčenýchorgánů.důmbyměl39bytovýchjednotekpro46 obyvatel, bylo by zde samozřejmě veškeré nutné vybavení včetně dílenpropracovníterapiistaršíchobčanů astálbypravděpodobně ve Školníulici. V letošním roce by mělo být také dokončeno zateplení sídliště Obránců míru. Celá akce by měla být zakončena instalací měřidel spotřebovaného tepla na každém radiátoru, nainstalováním regulačních termoventilů avybudováním domovní regulace tepla na patách domů (pravděpodobně březen 2001), čímž by se odstranily současné problémy spřetápěním bytů avyúčtování tepla by bylo dalekojednoduššíapřesnější.(vtétosouvislostisidovolímupozornit občany na to,že všechnyenergie by se měly vyjadřovat vtzv.kwh, přičemžzdeplatípoměr1gj =277,8kWh.TentopřechodnakWhje dánjednaksnahouopřiblíženíkevropskéuniivtěchtozáležitostech, jednak je dán doporučením Ministerstva financí. Pro obyvatele má tatozměna výhoduvtom,že jemožné porovnávat ceny jednotlivých energií,např.vytápěníplynemneboelektřinou.) Letos takébudou dokončeny regulační plány naobytnouzónu ana zónuobchodu, služeb akomerce, které jsou umístěny kolem silnice na Senožaty. Pokud by se podařilo tyto pozemky zainvestovat a vybudovatzdepotřebnouinfrastrukturu,jemožnízdezačítsbytovou výstavbou (rodinné domky abytové domy) asvýstavbou objektů podnikatelskýchaktivit. Změny nastalyvletošnímroceive svozuodpadů aplacení poplatků zatentosvoz.vtétosouvislosti upozorňuji všechnyobčany,žesvoz odpadů není již vázán na známky, firma Rumpold vyváží všechny popelnice, které jsoupřipravenékodvozu. Začátkemúnora dostane každárodinadotazník,kdebudetřebavyplnit počet osob,nakterése poplatky vztahují, a na základě tohoto dotazníku domácnosti dostanousloženku,kteroupoplatekzasvozodpadů zaplatí. Závěrembychchtělpožádatvšechnymajitelenemovitostí,abyvelice pečlivě uklízeli před svými nemovitostmi chodníky, abychom riziko zraněníchodců snížilinaminimum. Jaroslav Matějka ÚNOR 2001 Nová úprava vydávání obèanských prùkazù a cestovních dokladù Dne1.èervence2000nabylyúèinnostizák.è.133/2000Sb.oevidenci obyvatel, dále zák. è. 328/2000 Sb. oobèanských prùkazech azák.è. 329/2000Sb.ocestovníchdokladech. Kzákonuoevidenciobyvatel: Zmìnu místa trvalého pobytu hlásí obèan ohlašovnì nového místa trvaléhopobytuosobnìnebojímpovìøenýzmocnìnecnazákladìplné moci. Pøi hlášení obèan vyplní pøihlašovací lístek apøedloží platný obèanský prùkaz, doklad o vlastnictví bytu nebo objektu (výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnìní užívat byt (napø. nájemní smlouva). Pokud takový dokladnevlastní, nechávási potvrdit pøihlašovacítiskopisoprávnìnouosoboupøedpracovníkemohlašovny nebo doloží písemné potvrzení oprávnìné osoby súøednì ovìøeným podpisem. Za obèana mladšího 15 let hlásí zmìnu trvalého pobytu zákonný zástupce,kterýpøedložísvùjobèanskýprùkazarodnýlistdítìte. Zapøihlášeníktrvalémupobytuzaplatíobèansprávnípoplatek50,-Kè. Kzákonuoobèanskýchprùkazech: Od mùže obèan podat žádost ovydání nového OP na jakémkoliv okresním úøadu nebo obecním, mìstském nebo místním úøadu povìøeném vedením matrik. To znamená, že ina Mìstském úøaduvbechyni simùžeobèanpodatžádostovydánínovéhoop.tato žádostjepostoupenapøíslušnémuokresnímuúøadu,kterýžádostdo30 dnù vyøídí. Obèan pøi podání žádosti pøedkládá všechny doklady potøebné kvydání nového OP ajednu fotografii, která musí splòovat souèasnéstanovenépožadavky. Pokud žádá obèan ovydání prvního OP po dovršení 15 let vìku, je povinen pøipodání žádosti pøedložit rodný list, 1fotografii adoklado státnímobèanství.doklademostátnímobèanstvíserozumíbuïplatný cestovní pas obèana ÈR nebo Osvìdèení ostátním obèanství. Toto osvìdèení vydává okresní matrikáøka vtáboøe po pøedložení všech potøebnýchdokladù. Kzákonuocestovníchdokladech: Také žádost ovystavení cestovního dokladu mùže obèan podat na Mìstském úøadu vbechyni, ta je postoupena pøíslušnému okresnímu úøadu. Cestovní pas se vydává ve lhùtì 30 dnù. Velhùtì kratší, tj. 24 hodin nebo 3dnù, vydá cestovní doklad Okresní úøad vtáboøe po pøedložení všech potøebných dokladù advou fotografií, tento vydaný cestovnídokladmávšakdobuplatnostijedenrok. Zvýšeuvedenéhovyplývá,ženaMìstskémúøaduvBechynisežádosti ovydání OP nebo CD pouze pøijímají, postupují se dále na pøíslušný okresníúøad,pøípadnìsizdeobèanémohounovìvyhotovenýopnebo CDopìtpøevzít. Vzhledemktomu,ženelzeobsáhnoutvtomtoèlánkuvšechnyzmìny, které pro obèana nastaly akteré se pøípad od pøípadu liší, mohou se obèanéobrátitsesvýmidotazynamìstskýúøadvbechyni matrika,kde jimbudouposkytnutybližšíinformace. Centrum služeb pro zdravotnì postižené Tábor,Na Parkánech 1623, PSÈ Tel.: 0361/ , SlužbyCentraslužebproZdPjsoudostupnéveøejnosti také v Bechyni od 9.00 do v "Domeèku u schodù"každé4.úterývmìsíci.

2 prof. Jindřich SCHENK ak. mal. Narodil se vkardašově Řečici. Poté bydlel s rodičivbechynivzámeckémareáluzámkuknížetepaara. Po vystudování gymnázia v Táboře začal studovat malířskou akademii v Praze (studoval u prof. Šimona a prof. Blažíčka). V průběhu studia na malířské akademii absolvoval jednoročnídobrovolný důstojnický kurz vrakouskuuvídně ukončil jejshodnostínadporučíka.vpřestávkáchjezdildoitálie,navštěvoval malířskouakademiivříměaveflorenciiastudovalitalskémalířství. Bylv1.světovéválcevRumunskuuTimisoiry(Temešvár)a vhaličivposlku.válkupřežilvezdravíakoncemválkybylpovýšenna kapitána. Po skončení války byl vzajetí vroverettu uverony.byl vyznamenán válečným křížem od císaře Františka Josefa adalší císařskévyznamenánízískalzazáchranudvoutonoucíchdívek. Po válce a návratu domů dokončil v Praze malířskou akademiiaudělal si rovněž profesuru. První zaměstnánínastoupil v ZeměpisnémústavuvPraze.DruhézaměstnánínastoupilveSvatém JánupodSkalou jako učitel kreslení. Potom učil vpraze,táboře av Martině naslovensku. Vždyoprázdninách jezdilismanželkou naslovensko,kde malovalkrajiny,vesničky,alehlavně krojovanéselkyastarce. Miloval Bechyni a proto tam od jara do podzimu jezdil malovat. namaloval zde nejvíce motivů zámku, kláštera, údolí SmutnéhopotokaaObůrky. Jako konzervátor Státní památkové péče se zároveň s veškerým úsilím staral obechyňské památky scílemzachránit vše krásné,cožsemuvevětšině případůpodařilo. DálevedldlouhálétamalířskýkroužekvTáboře. Jelikožnebylpolitickyaktivní,mělvýstavysvýchobrazů až ke konci života Sezimovo Ústí, Tábor, Bechyně. Maloval krajiny nejvícebechyni,kdenacházelneustálouinspiraci.dálebylvynikající portrétista,namalovalikrásnázátišívčetně květin.celkemnamaloval cca4000obrazů.zároveň dělal ilepty (rytiny), ponejvícebechyni a jejichprodejemzískávalpenízenaopravubechyňskýchpamátek. Byljmenován čestnýmobčanemměstabechyně. Město Bechyněvlastní19obrazů-panoramakrásnýchbechyňskýchpartií. Zemřel vtáborské nemocnici ajsou společně s manželkou pochování na františkánském hřbitůvku ubechyňského kláštera na základě rozhodnutí Biskupské diecéze v Českých Budějovicích. Prof.JindřichSchenk Rembrandtovská postava, přivřené očiskryté pod hustým obočím, malířský baret kryjící prošedivělývlas to byl pan profesor JindřichSchenk. Poprvé jsem se sním setkal vdobě okupace na táborské reálce. Mystudentijsmepromalířskéuměnípřílišnehorovali.Totaké bylo na našich výkresech vidět. Pan profesor si byl vědom, že malovánísenedánaučit,žejekněmupotřebanadáníatojevrozené. Malířských talentů ve třídě mnoho nebylo, snad jen jeden. Nám ostatním se pan profesorsnažil vysvětlit,co jeto umění aco jekýč. Udělal pro nás mnoho, dal nám základy estetické výchovy, která dnešnímladégeneracitolikchybí. Profesor Schenk byl zamilován do města nad Lužnicí Bechyně.Dovedlvícenežjinívnímatjejíkrásu,krásuprostouapřesto vznešenou, krásu, kterouvytvářelastaletí, krásu, která ji dala název "perla jižních Čech".Vícenež kdo jiný siuvědomoval, žetato krása může býtzničena, nebude-li chráněna, nebudou-li si jí uvědomovat všichnilidé. LáskukBechynipřenášelvkamarádstvíknám studentům, kteří jsme zde bydleli. Bylo to jakési privilegium, které získal každý, kdoodtud pocházel. Něco za něco.za tubenevolenci ashovívavost jsme byli jeho živými spojkami stímto městem. Přinášeli jsme mu zprávy, odnášeli jsme jeho vzkazy. Bechyně byla denně na repertoáru. Učil nás dívat se kolem sebe "schenkovsky", vidět a vnímat krásu,ituvšední,okoukanou,kteroujsmedřívenepoznali.to námzůstalododnes. Podruhé jsme sesetkali vsedmdesátých letech.obajsme zastávali funkci konzervátora.on státní ochranypamátekajá státní ochranypřírody.pochopitelně toopětbylabechyně.sedmdesátáléta bylachaotická.despotismusdobminulýchdozníval.myšlenívelkých amocných semnohonezměnilo, alepřece bylyjiž okamžiky,kde se mohlomysletina něco jinéhonež politiku.na poezii,krásu, estetiku, přírodu. A tady byla naše společná parketa zachraňovat neposkvrněnýrázměsta.bývaláhrdost člověkaženěco vlastní,byla nahrazena obecností, že vše je naše. A tak člověk esteticky negramotný chovalsekuměníipřírodě cize.jetonaše,tedynikoho, využijme tedy všeho, co se dá. Proti tomuto obecnému myšlení vystoupili dvakonzervátoři,neposkvrněnidobouani stranou,spojeni myšlenkou,žejenutnochránitměsto,přírodu,život. Podařilo se nám mnohé. Neposkvrnit Raušalův územní plán výstavby města, zabránit chaotické výstavbě zahrádkářských kolonií, které často jsou skutečnými slumy.zachovat starobylý ráz města,získatfinančnípodporunaochranuněkterýchjehopamátek,i zachovat neporušený pás zeleně kolem celého města. Některé věci se nepodařily. Architektonická památky Jagerhausu a původní klasickábaroknívýstavbavjehopokračováníbylazbořena.dnesjetu prázdnota vykřičníkhloupostidobyminulé. Velkýboj jsmevedlioklášternízahradu.prosazovanýplán městaneobstál,zvítězilnávrhprosazovanýpanemprofesorem.ještě dnes si vzpomínám,jakzástupciměstanechtěli vůbecjednatsnámi konzervátoryajaknakonecmuselipřijmoutnašimyšlenku.vtédobě jsmesibyliveliceblízcí,obajsmesvéměstomilovali. Náhlá smrt odvolala pana profesora ze života. Chybí nám, kteří jsme ho znali, chybí městu, které tak miloval. Splnilo se mu poslední přání být pochovánvklášterní zahradě na skalním ostrohu nadlužnicí. Odešel učitel, přítel apozději ikamarád. Slíbil mi obraz města,kteréjsmeobamělirádi.nesplnilsvůjslibjenproto,žehobůh povolal ksobě. Děkuji vám pane profesore, za vše co jste pro své městovykonal.děkujivámzato,žejstemně naučilsnímatkrásuactít život. RNDr.J. Bumerle Názevakce: GENIUSLOCImìstaBechynì Datumkonání: únor prosinec2001 Místokonání: ExteriéryainteriéryvBechyniajejímokolí Poøadatel: OS Tatrmani, KD, Mìsto Bechynì, OS Klášter,ZUŠ,ZŠ, SPŠK Popis: GENIUS LOCI Mìsta Bechynì bude v roce 2001 jakýmsi spoleèným jmenovatelem všech akcí, které ve mìstì Bechynì OS Tatrmanise svými spolupracovníky bude organizovat. Bude vycházet i ze zkušeností, které organizátoøi získají pøi realizaci podobné akce v SudomìøicíchuBechynì. Akce,kterébudouvrámciGeniaLocivprùbìhuroku2001realizovány: Hledání míst,kteréstojízapozornost(proèstojízapozornost?literární, èivýtvarnézpracovánífaktuèifikce) Oznaèování míst, které stojí za pozornost (Návrhy na milníky a rozcestníkymohoubýtpozdìjispoleènìrealizovány) Setkání nad mapou Bechynì (Co tu bylo, cotu je,co by tu být mìlo? Setkánítøígenerací) Lázeòskémìsto Bechynìbylo vminulých letech postiženo výstavboua provozem jednoho z nejvìtších vojenských letiš v Evropì. To poznamenalo isociální apolitickou skladbu obyvatelstva.po zrušení letištì ve mìstì zbyli podnikatelé,kterým se snížily tržby, rodinyletcù a letištníhopersonáluadalší,kteøímìlikletištiúzkévztahy. Domníváme se,žepokusíme-lise pøivést kzamyšleníomìstu vedle neuspokojené støední generace istaré pamìtníkyavzpomínkami nezatíženoumládež,podaøíse nám,vespoluprácisodbornýmiporadci, naèrtnoutnejen minulý asouèasný stavbechynì,aleijehomožnýstav budoucí. Pro spolupráci si pøipravujeme možné spoluobèany již nìkolik let se opakujícími divadelními, výtvarnými irecesními doteky. Jejichmnohostarùznorodostzaruèujeconejširšíoslovení. Protože se vìtšiny akcí zúèastòují obyvatelé izjiných koutù ÈR máme z jejich strany reakce, nezatížené životem v místních pomìrech. Tyto odezvy jsou neocenitelné pøi plánování dalšího smìøováníživotamìsta,èinnostikulturníhodomuaostatrmani.

3 VÝSTAVA KLAUZURNÍCH PRACÍ ŽÁKU SPŠK Vernisáž ve středu 7. února v17.00 hod. Výstava potrvá do 15. března 2001 abude otevřena denně po -pá do hod. so -ne do hod. 17. sobota hod./velký sál KD/ Vstupné: 30,- Kč Hraje DJ Ivan Mejsnar -Disk centrum Praha 17. sobota galerie uhrocha DĚTSKÁ MAXI DISKO SHOW MAXI DISKO SHOW hod./ Velký sál KD /Vstupné: 50,- Kč Hraje DJ Ivan Mejsnar -Disk centrum Praha 10. února PLES JIKA 24. února PLES SPŠK na březen Skeče apísničky kouzlí známí aktéři T.Hanák, F,Burda, D. Vávra adalší. Předprodej od 20. února vkanceláři Kulturního domu pá -ne VII.ročník otevřeného setkání klasických amatérských divadelních souborů 16. pátek únor 2001 PROGRAM Pátek hod. ZAHÁJENÍ hod. DIVADELNÍ ŠKOLAKOLÍN KOLÍN CESTAKOLEM SVĚTA MS hod. DS POLENO BECHYNĚ HRY ZE SMETIŠTĚ Sobota pá ne prostory KD - Velký sál MS - Malý sál BECHYŇSKÝ DIVAD. SPOLEK OVESELÉM HROBAŘI UKÁZKA SPOJENÁ STVŮRČÍ DÍLNOU hod. DIVADLO BEZ ZÁKULISÍ SOKOLOV OBRAZ MS hod. DS KÁMEN PRAHA BUCHTY hod. DIVNÁ BÁRAPRAHA ZDALEKANE TAK OŠKLIVÁ, JAK SE PŮVODNĚ ZDÁLO hod. OCHOTNÝ DIVADLO PACOV HVĚZDY NA VRBĚ Změna programu vyhrazena N JIHOČESKÝ KAŠPARŮV VÍKEND ezávislý divadelní spolek, pracuje od roku Hraje vdivadle vceletné arepertoár tvoří díla klasiků, současných autorů ivlastní dramatizace. Soubor tvoří přední čeští herci, kmenovými režiséry jsou Jaroslava Šiktancová ajakub Špalek. Vrámci Kašparova jihočeského víkendu představíme kompletní repertoár divadla, ato včetně specifických tzv. "malých představení", která jezdí na zájezdy jen zcela výjimečně. Pátek 16. února /19.00 hod./ KD /Vstup: 150,-/ 130,- /100,- Kč RŮŽE PROALGERNON -Daniel Keyes Nejúspěšnější inscenace spolku Kašpar umí rozesmát idojmout. Sci-fi povídka, příběh dementního muže, který chtěl být chytrý. Vhlavní roli uvidíte vynikajícího Jana Potměšila aherce divadelního spolku Kašpar. Pátek 16. února /21.30 hod./ Malý sál KD /Vstup: 55,-Kč SMÍŠENÉ DVOUHRY Noční představení (NOČNÍK ). J.Saunders,A.Ayckourn, D.Campton.Tři úsměvné aktovky ocestě nasvatebnínoc, pro čajanahřbitov.hrajíhercidiv.spolkukašpar. Kulturní dům,unádraží 602, Bechyně,tel.: ,tel./fax mobil: ,

4 KINOBECHYNĚ program naúnor2001 Začátky představeníve hod. 1. Čtvrtek, 2.Pátek EASTIEBOYS -PremiérabarevnéhofilmuSRN Báječnálétavevýchodoněmeckýchpelíšcích.Zvonovékalhoty, deskyrollingstones,první láska,maturitazadveřmi anakonci uliceberlínskázeď. Mládežipřístupno/Vstupné47,-Kč /90min. 3.Sobota,4.Neděle MŮJSOUSEDZABIJÁK -Barevnýfilm USA Napředměstí Montrealuseprávě přistěhoval zabiják.vhlavníroli BruceWillisaMatthewPerry. Proděti do12letnevhodné/vstupné43,-kč/98min. 5.Pondělí SLADKÝNIČEMA -PremiérabarevnéhofilmuUSA WoodyAllenopětpředvádísvouvášeň projazz. Proděti do12letnevhodné/vstupné52,-kč/95min. 6.Úterý ZPRÁVAOPUTOVÁNÍSTUDENTŮ PETRAAJAKUBA Premiéra českéhobarevnéhofilmu.náhodná setkánísláskou azradou,smrtí, vinouatrestemvrežiidrahomíryvihanové. Mládežipřístupno/Vstupné50,- Kč/96min. 8. Čtvrtek, 9. Pátek PONORKAU-571 -PremiérabarevnéhoširokoúhléhofilmuUSA Hrdinovéjsouobyčejnílidé,kteřídělají neobyčejné věci vneobyčejnoudobu. Proděti do12letnevhodné/vstupné50,-/111min. 10. Sobota, 11. Neděle VŘÍSKOTIII -PremiérabarevnéhofilmuUSA Závěrečnákapitolanejkrvavějšílázně devadesátýchlet. Mládežido15letnepřístupno/Vstupné 55,-Kč/116min. 12. Pondělí,13.Úterý POHÁR -PremiérabarevnéhofilmuAustrálieaBhutánu Fotbal jebožíhra!skvělákomediesedánatočit ivbudhistickém klášteře. Mládežipřístupno/Vstupné47,- Kč/93min. 15. Čtvrtek, 16. Pátek ROADTRIP -PremiérabarevnéhofilmuUSA Smahnulji!BláznivákomedievestyluPrci,prci,prcičky. Mládežido15letnepřístupno/Vstupné 50,-Kč/90min. 17. Sobota, 18.Neděle BOXEŘI -Premiéra barevnéhofilmuusa HvězdnýtandemWoodyHarrelsonaAntonioBanderas vboxerskýchšortkách?vtétokomedii ano! Mládežido15letnepřístupno/Vstupné 47,-Kč/124min. 19. Pondělí,20.Úterý DRSNEJSHAFT -Premiéra barevnéhoširokoúhléhofilmuusa Chlapjakmábýt.Nějakýproblém?SamuelL. Jacksonvhlavní roli krimithrilleru. Proděti do12letnevhodné/vstupné50,-kč/95min. 22. Čtvrtek DIVOKÉKOČKY -Barevnýširokoúhlýfilm USA Mladá,krásnáatalentovaná?TakovýchjeplnýNewYork! Sexy romantickákomedieocestě zavelkým snem. Mládežipřístupno/Vstupné48,- Kč/100min. 23. Pátek,24.Sobota TROSEČNÍK -PremiérabarevnéhofilmuUSA Abyse zachránil,musíztroskotat-jestlichcepřežít,musísezměnit. Tom Hanksvhlavní rolifilmovéhohiturežisérarobertazemeckise. Proděti do12letnevhodné/vstupné55,-kč/138min. 25. Neděle MUŽBEZSTÍNU -Barevnýfilm USA Stalseneviditelným asjehotělemzmizelyivšechnyzábrany. RežiePaulVerhoven. Mládežido15letnepřístupno/Vstupné 48,-Kč/114min. 26. Pondělí,27.Úterý RIZIKO -PremiérabarevnéhofilmuUSA Chcešrychlezbohatnout?Azajakoucenu? Mládežido15letnepřístupno/Vstupné 47,-Kč/125min. VÝSTAVA ProvelkýohlasvýstavyBechynì historickáasouèasnározhodlmìú umístittutovýstavuvprostoráchradnice.výstavu jestáleještìmožno navštívitvždyvpondìlíavestøeduodpoledne. Petr Vok skateřinou zludanic znovu ožijí Není pochyb otom, že vdobě renesance byla Bechyně jednímznejvýznamnějšíchcenterkulturníhoaspolečenskéhoživota celých jižních Čech.. Pojďme se tedy společně vrátit do této "zlaté doby",kdy "vsobotu vdensvatéhooldřichalp1580 panpetrvokz Rožmberka veselí svatební dal na Bechyni strojiti aženiti se ráčil, pojímaje sobě za choť svou, panu Kateřinu, šlechtičnu zludanic z Markrabstvímoravského." I vy se v sobotu 18. srpna 2001 rožmberské družiny doprovázející oba svatebčany jízdárny, kde budou můžete stát členy do zámecké slavnostně oddáni. Díky Agentuře Kultur- Kontakt, Panství Bechyni aměstu Bechyni, které tuto renesanční slavnost pořádají, budete mít možnost prožít onen slavný den bokuneméně slavnýchrožmberků. Velkolepásvatebníhostinapodširýmnebemvzámeckém parku se všemi náležitostmi adobovým programem, lidová tržnice, ukázky řemesel, šermíři, tanečnice, divadla, kejklíři, doprovodný program pro děti, snížené vstupné do Preclíkova muzea, ale i zámku, jehož zdi byly němými svědky života nejen Petra Voka, ale také celé řady dalších panovníků, jsou jen malým výčtem z odpoledníhoprogramu. Rovněžvečerníprogrambudebohatý-renesančníkoncert ve Vokově sále, noční prohlídky zámkem, koncert vklášteře ataké "veselice"vrytmucountryvzámeckéjízdárně,kterácelodenníoslavy završí. Tyto renesanční slavnosti jsou určeny především vám, místnímobyvatelům.jednouzchystanýchvýhodbudenapř.snížené vstupné,aletakémožnostprezentaceazviditelněnímístníchspolkůa podnikatelů. Pokud máte zájem nějakým způsobem se podílet tétoakci,kontaktujteprosímněkterého zpořadatelů. Provoz Lékaøské Služby První Pomoci od 1.ledna 2001 pracovní dny: hodin soboty,nedìle, svátky: 7-22 hodin (návštìvy jemožno objednat na tel. èísle ) Po 22. hodinì je možné navštívit lékaøe vtáboøe nebo Sobìslavi (tj. pøi použití vlastní dopravy), v pøípadìžádostionávštìvulékaøejenutnéobrátitse na tel.èíslo0363/213333(sobìslav),popø (Tábor). Vpøípadìohrožujícíchživotpacientajenutnévolat naèíslo155. po do na Miroslav Mareš

5 ÈINNOST SBORU DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ VBECHYNI ZA ROK2000 (použitozvýroènízprávyvelitelesdhzedne ) Nášhasièskýsborzaloženývroce1874avsouèasnédobìèítající84èlenù ztoho60 mužùa24 žen, oslavil vroce let svého trvání adnes je to již 126 let poctivé hasièskédøinyaobìtavépráce,jakvmístì,takivširokémokolímìstabechynì.kdnešnímu dni máme 28 èlenù zaøazených vjpo II ajpo III a dva náhradní øidièe (AKV-záchrana vodou)sdobouvýjezduod5do10minutodnahlášení. Pøestosenámdaøívyjíždìtido2 minutodvyhlášenípožárníhopoplachu.kzásahùmvyjíždímesvozidlycas32t148,cas 25 Š706, AVIA 30 aš1203, která jsou neustále udržována ajsou stále akceschopná k výjezdusosádkouhasièùatodennìpocelých24hodin,t.j.vedneivnocia365dnívrocea to pøedevším díkyaktivnímu pøístupu èlenù, kterým je cizí lidská lhostejnost. Pro nìkteré èleny se stal koníèek nebezpeèným konìm na úkor jejich práce, zamìstnání nebo odpoèinku. Dnes se nevyjíždí pouze kpožárùm, ale iktechnickým zásahùm, olejovým haváriím,dopravním nehodám adalším èinnostem, ukterých hrozí nebezpeèí zprodlení. Vèasné výsledky, rychlá lokalizace vzniklého nebezpeèí, snížení nebo znemožnìnívzniku škodaochranazdravíaživotùnašichspoluobèanùjsounašídoménou. Tak jako vletech minulých, tak ivroce letošním nás potøeba lepší akceschopnosti, ochrany zdravíaživotùjednotlivýchèlenùvýjezduvedoukestálémuzlepšování: -øádustrojníslužby s9tiyztoho5jmenovaných -øáduspojovéslužby 28èlenùproškolených -dálechemickotechnickéslužby kdenositelidýchacítechnikysaturn S5je22 èlenù. Spojováslužbasradiovoutechnikou"MAXON"námstálezabezpeèujekvalitníavèasné nahlášeníprovyhlášenípoplachuzhzstábor,nebomezijednotlivýmistanicemi.poplach sespuštìnímautomatickésirénydokáží3velitelskéradiostanice.vnašípraxitatotechnikav poètu10kskapesních,lvozidlové,3adaptérùalzákladovéstaniceseosvìdèuje již5,5roku aumožòujeoperativnìøíditcelýprùbìhvýjezdu.radiostanicejsouvpohotovosticelých24 hodin pøikterékolivèinnostièlenavýjezdujpoiinebojpoiiiasouèasnìtémìø95%èlenù vlastní mobilní telefony. Není daleko doba, kdy jiné zaøízení bude dálkovì otevírat vrata, zapínat odsávání,startovatzásahovévozidlo technickýzásah Bechynì,Písecká909 zamèenýbyt technickýzásah Bechynì,NaLibuši644 zamèenýbyt olejováhavárie Radìtice-støetdvouosobníchautomobilù technickýzásah-bechynì,písecká915 násilnéotevøeníbytu olejováhavárie st.silniceè.122bechynì-týnnadvltavou požár BechynìPlechamrè.80 zemìdìlskáusedlost,stodola škoda ,-kè Statistikak : Odpracovánouvýjezdù: Školeníjednotkyaúdržbatechniky: Opravavodníchzdrojù Opravamìstskéhomuzea: Hasièskémuzeum: Stìhování: Kulturníakce: Údržbabudovy: Pøípravanaakce: Celkemodpracovánok hodin 4680hodin 1125hodin 1973hodin 1500hodin 325hodin 950hodin 516hodin 817hodin 12440hodin Po každém zásahu je již samozøejmostí uvést techniku ihned do akceschopného pohotovostníhostavu.strojnícisesnažímaximálnìudržovatsvìøenoutechnikuaipøestoje stálecovylepšovat.kdnešnímudnipeèujemeotutotechniku: T148CAS32 Š706RTHPCAS25 SAVIEN30 Š1203 Š706CAS8AKU stáøí22let 26let 29let 31let 31let Tytovozynámpomáhajípøizdolávánínebezpeènéhoživlu ohnì dobréhopomocníka,ale zléhopána. Jakjsmevroce2000zasahovali: Požáry26x Jinýtechnickýzásah 11x technickápomoc-asistence1x Planýpoplach 1x olejováhavárie 6x Dopravnínehoda 3x Celkem:48zásahù Škoda: ,-Kè Uchránìnéhodnoty: , požár skládkasenožaty planýpoplach poušradìtice pálení požár les RadìticePlzíny ohníèek požár les RadìticePlzíny technickápomoc asistence stadionbechynì(páleníèarodìjnic) požár osobníautomobiluletištì požár tráva železnice-starénádraží požár tráva ubechyòskéhomostu železnice požár tráva-ubechyòskéhomostu železnice požár odpadkovýkoš Bechynì uparkujícíhoosobníhovozidla dopravnínehoda BechyòskáSmoleè požár zemìdìlskáusedlost Beèiceškoda ,-Kè požár tráva BechyòskáSmoleè železnice jinýtechnickýzásah otevøeníbytubechynì,nalibuši požár les Židovastrouha požár tráva pøíkopulesausenožat požár lesvhuti požár les-paøezvzáøeèí požár tráva Bechyòskázastávkaumostu železnice požár tráva Bechyòskázastávkaumostu železnice požár stohslámy AGRABøeznice olejováhavárie nádržaviausenožat technickýzásah Bechynì,Obráncùmíru817-násilnéotevøení technickýzásah Bechynì Záøeèí sršni požárhnojištìvrekreaènímzaøízeníès.pojišovnybechynì technickýzásah Bechynì,Èechovaulice sršni technickýzásah Bechynì,Píseckáulice757 úraz násilnéotevøení havárie olejováskvrna køižovatkasudomìøiceubechynì technickýzásah BechynìNaLibuši621 násilnéotevøení technickýzásah BechynìNaLibuši682 násilnéotevøení technickýzásah BechynìNaLibuši695 uzamèenýbyt požár obilnýlán Senožaty vedenív.napìtí-spadlývodiè požár tráva starénádraží železnice olejováhavárie SudomìøiceuBechynì požár les ŽidovaStrouha technickýzásah vodanamostìžidovastrouha zanesenýkanál požár uhelnésklady skladbriketsamovznícení požár chataè.17 KøidauDobronic technickýzásah køižovatkatábor-týnn.vltavou-havárieos.auta požár dùmè.14 støecha krb-hutì olejováhavárie únikoleje Píseckáulice olejováhavárie Obora støet divoèákasosobnímaut.felicia Dne kzásahovým vozidlùm zaøazeným do integrovaného zásahového systému pøibylo také nové požární vozidlo Praga CAS 16 4x4 NTS265. Podvozek byl vyroben firmou PRAGAÈáslava.s. na základìzkušenostísvýrobou univerzálních nosièù PRAGA UN akomunálníchvozidelpraga NTS.Novéterénní anákladní vozidlo jeprávì urèeno pro dobrovolné hasièské azáchranné sbory. Vozidlo je moderní konstrukce s nýtovaným rámem, portálovými nápravami, skotouèovýmibrzdami asystémem ABS, výkonný motordeutz BF 6M1013 ECvznìtový pøeplòovaný (turbo) 6tiválec 174 KW EUROII 12tistupòovácelohliníkovápøevodovkasmezinápravovýmdiferenciálemzávislým anezávislým pohonem, moderní sklopná kabina shliníkovou kostrou alaminátovým skeletem. Vysoká svìtlost podvozku, výkonný motor, pohon obou náprav auzávìrky diferenciálu zaruèují vozidlu vynikající terénní vlastnosti, odstupòovaná pøevodovka, pohodlnákabina sodpruženými pøednímisedaèkami,nízká hluènostadynamiènost zase pohodlnouarychloujízduposilnici.maximálnírychlostje115km/hod. Kabina jesklopná sobsaditelností 1+5, teplovzdušnétopení,2x programovatelné nezávislé topení,zadní stìna je osazena úchyty pro dýchací pøístroje S7snáhradními láhvemi.celkováhmotnostvozidlasnástavbouje14tun. Nástavbusdovybavením zhotovilafirmatovárnahasícítechnikys.r.o.polièka.nástavba jepøíhradováocelováskøíòzprofilù.vnástavbìjezabudovánanádržna2500 lvodya400l pìnidla.èerpacízaøízení zn. Godiva spohonem, prùtokovýnaviják s80 mvysokotlaké hadice sproudnicí anízkotlaké potrubí, lafetovou proudnicí arozvod potrubí pìnidla. Jednotlivéskøínìpoobou stranáchjsouopatøeny roletami,zakterýmijeuloženohasièské náøadí, pøetlakovýventilátorhuriganemt 236,motorováøetìzovápila,elektrocentrála 5,5 kwzn.neec,plovoucíèerpadloaqfastmaximum,vyprošovacízaøízenízn.narimexatd. Zadnídveøejsouvýklopné,prokrytíapøinepøíznipoèasí.Nahorníplošinìjeuložena hliníková skøíò na savice, lopaty, košata ajiný materiál, dále pak 4-dílný hliníkový nastavovacížebøíkapožárnísvìtlomet. CisternováautomobilovástøíkaèkaCAS 16Praga4x4NTS265 jeurèenakrychlémua kulturnímuprovedenípožárníhozásahuvodounebo pìnouzvlastníchnebocizíchzdrojùa pøipoužitínízkéhonebovysokéhotlakuvody.jetotechnika,kteroujsmesijiždlouhopøália totonašepøánísestaloskuteèností. Naše nové hasièské vozidlo stálo ,50 Kè. Finanèníkrytí bylo poøízeno

6 Našenovéhasièskévozidlostálo ,50Kè.Finanèníkrytíbylopoøízenozestátní dotace ,-Kè azbytek ceny financoval MìÚ Bechynì vèástce ,50 Kè. Jednání onovém hasièském vozidleprobíhala již vbøeznu roku Plných 22 mìsícù napìtínežnadešelten dlouho oèekávanýden"d",kdyvozidlocas16pragants2654x4 skuteènìpøekroèilopráhvjezdudozbrojnice. Sbordobrovolnýchhasièù srdeènìpozvalhosty,obèanymìstaapøilehlýchregionùke slavnostnímupøevzetícisternovéautomobilovéstøíkaèky(cas)praganapøedvánoèníden na hodin na námìstí T.G.Masaryka pøed budovu Mìstského úøadu v Bechyni.Celýceremoniálpoèaljižupožárnízbrojnicezahoukánímpožárnísirény.Potése vydalaceléjízdashistorickouhasièskoustøíkaèkoutaženoukoòskýmpotahemp.trojny za doprovodu policievkolonìmodernìjšítechnikyš1203(31let),avia30(29let),t148cas 32(22let),Š706RTHPCAS25(26let),kterousbor udržujestálevakceschopnémstavu. Kolonu uzavírala nová chlouba bechyòských hasièù PRAGA ( stáøí 2 dny). Tato nejmodernìjšíhasièskátechnikabylazahalenavbílémrounusèervenoumašlíapostranách tutokrasavicidoprovázelihistoriètíhasièivdobovýchbílýchuniformách.uradnicevýrobci vozidla PRAGA Èáslav p. øeditel Ing. Vávra Zdenìk aøeditel p. Ing. Stanislav Èervený z Továrny hasící techniky s.r.o. Polièka za slavnostního zaznìní fanfár trubek apozounù studentùlidovéškolyumìnívtáboøe,pøestøihlipáskustahujícíbílýzávojpragyavozidlo pøedali do rukou starostovi mìstabechynìp.jaroslavu Matìjkovi, který vozidlo pokropil šampaòským sektem seslovy,abybylapøipravena,alenemusela èastovyjíždìt.potépøed nastoupenou výjezdní jednotkou mìsta Bechynì pøedalklíèe od vozidla veliteli jednotky hasièù p. Miloslavu Doudovi, který následnì podìkoval starostovi, mìstskému zastupitelstvu aobèanùm zaprojevenou dùvìru zasvìøenou techniku kzajištìní požární ochranyvbechyniaokolí,abyškody,kteréjižvzniknou,jaknamajetku,takinazdravínašich spoluobèanù,bylyconejmenší.vozidlopøišeltaképosvìtitdìkanøímskokatolickécírkvep. Karol Jaroslav. Slavnost byla zakonèena slavnostním pøípitkem acelý ceremoniál byl ukonèen fanfárou. Po prohlídce vozidla, výstroje avýzbroje obèany aširokou veøejností, nastoupilstarosta,místostarostkaavelitelhasièùdopøipravenéhovozidlakeslavnostnímu prùjezdumìstem.špalírmuudìlalyslužebnìstaršívozidlaaopìtzadoprovodu policieaš 1203se"Pragovka" zazvukùrùznýchfanfár,alarmùasirénazadoprovodustaršítechniky projelaspaniloujízdu jižzšeøelýmmìstem.celémuzastupitelstvunašeho mìstavèelese starostoup.matìjkouseklanímezatentoèinazazásluhyorozvojpožárníochranyvbechyni apatøíjimzatotorozhodnutí"velkýdík" vždypoprvéanaposledybylanašimprapradìdùmv roce1890 zakoupena 1hasièskáètyøkolovákoòskástøíkaèkaza780zlatýchse60mrežných hadic.pozn.(viz.zápisy historie).ostatnívozidlabylajižojetánebovyøazená. Naševýjezdovájednotka senatutoudálost jižpøipravovala ato vpodobì školení na motorovoupiluvednech17 23.ledna2000,kteréhosezúèastnilo11èlenù,školeníjižvtuto dobumìli2èlenovévýjezdu,tedycelkem jejmá13èlenù.dáleprobìhlo školení øidièù.probìhlodalší proškolení5tièlenùchemicko-technickéslužbyadalší2èlenovétoto školeníabsolvujívprùbìhumìsíceledna2001,tzn.žez28èlenùbudemít25èlenù školení CHTS. Na protiplynový výcvikový polygon vyjíždí naše jednotka 4x do roka na HZS v Táboøe, kde všichni pøíslušníci HZS mají pro nás velké pochopení, ikdyž tøeba jde io navázání hadic, kontrolu vìcných prostøedkù PO (žebøíkù, opaskù, lan atd.), pøi revizi dýchacíchpøístrojùpokaždémpoužití.patøíjimvšemspolusvedenímnášupøímnýdík. Vmìsícíchbøeznu probìhloškolenípreventistù, velitelùa ùnaHZSTábor. Natechnickoukontrolu STKamìøeníemisíodjíždí jižpouze1xzarokdoplanénad Lužnicívšechnavozidlanad3.500kg. Proškoleníèlenùvýjezduprobíhákaždépondìlíod17.00do21.00hoddlepotøeby.Úèast jednotkyjenavelmidobréúrovni èlenovémají zájemikdyžjimtonìkdynevyjdezdùvodu smìnného provozu,sezónních prací,popø.jinéhodùvodu.myslímsi,žeza25 let usboru nepamatujitakovýzájemachu,kterounašièlenovémají.jakývùbecdovedoumítsmyslpro svou"velkou"èinnostvesboru? ÈlenovévýjezdovéjednotkyJPOIIaJPOIIISDHBechynìvr.2000: velitel DoudaMiloslav 1.zástupcevel. DlouhýJosef 2.zástupcevel. PazderaJan 3.zástupcevel. KálalVladimír VoseckáVáclav DoudaMiroslav BlažekPetr BarešRoman VydraJiøí preventista NovákLudìk operátor-spojaø DlouháMiloslava pomocník DlouháPetra technikchts PøichystalMiroslav èlenové Boháè Václav, Buriánek František, Douda Michal, Filip Vladimír, Klobása Luboš, Kubiš Jaroslav, Prachaø David, MrzenaPetr,FrolíkVáclav,MachalaPavel,FákMartin,Pazdera Alois,FákJan,SopkoPavel,NešveraLuboš náhradníøidièi TupýJindøich,MatyásekVáclav CelkovýpoèetèlenùJPOIIaJPOIIIje28+2 Dálebylyzmìstskéhorozpoètuzakoupenyzásahovéobleky FIREMANIVprodlouženévpoètu 6ks kvozidlu PRAGA,nakoupenypøilby vpoètu 7ks zn. GALLET apanoramatické chemické masky. Ve vozidle Praga bylo dodáno 6ks "Saturnù" S7spøíslušenstvím,bojové opasky, záchrannélano,zásahovéboty,stanièníuniformyadalšímateriálkzásahùmaochrannépomùcky. Na rok 2001je poèítánosnákupemdalších 10pøileb GALLET spolusmaskamiprotiplynové a chemickéochrany. Pøisoutìžích sedaøilopøedevšímnašemunovémudružstvužen,kterésedne nasoutìži vhodonicích umístilo na prvním místì, dále vezhoøiopìt získaly ženyi. místo atozcelkového poètu28družstev.dáleobsadilydruhémísto(zesedmisborù)nasoutìžipøipøíležitostioslav120let SboruvHodonicích.Na prvnímroèníkumemoriálup.zpìváèkavzalužíseumístilyopìtnaii.místì avèeskémkrumlovìnasoutìži,kterésezúèastnilo101družstevobsadilycelkovì84.místoavesvé kategorii seumístilyna18.místìzcelkovéhopoètu21družstev. MužisevpožárnímsportuI.kategorieumístiliažna7.místì,vZalužínaMemoriálup.Zpìváèkaza silné konkurence 25ti družstev se umístili na 6. místì avèeském Krumlovì ze 101 soutìžících družstevzcelérepubliky seumístili na 51. místì vsoutìži nanástøikové terèesèasem 31,86 s nejlepšídosaženýèassdhmistøice22,10s. VèervnuloòskéhorokuprovedlanašejednotkazaspoluprácehasièskéhosboruRadìticnaplnìní rybníkavradìticích atodálkovou dopravouvodyvetøechproudech "B"odélce480m.Rybníkbyl naplnìnzatøihodinyacelkovádobaceléakcebyla5,5hodiny. Dálejsmesezúèastnilioslav 95.výroèízaloženíSDHHvožïany atodne8.èervence,kdebylo provedeno námìtové cvièení.vše probìhlodle plánu apøes nepøízeòpoèasísehasièùm povedlo pøedvéstveøejnosti,žesenebojínièeho. Vevšechakcích,kterýchjsmesezúèastnili,jsmesemaximálnìsnažilidobøereprezentovatmìsto Bechyni.Stálejeovšemco vylepšovat,trénovat,zlepšovatfyzickoukondici apøipravitse nalepšía lehèí zvládnutí sebe saméhouopravdovéhozásahu, vkterém jde nìkdyomaximálnínasazeníjak fyzických,takiduševníchsilabýttakiproostatnípøíkladem. Vždy12440hodinodpracovanýchprodobrouzajištìnostpožárníochranydobrovolnýchhasièùv Bechynije úctyhodnýchaprotobylatakévýjezdníjednotkamìstabechynì odmìnìnaza celoroèní prácimìúvbechynièástkouvevýši16.000,-kè. Chtìlbychprototoutocestoupodìkovatvšemèlenùm sborudobrovolnýchhasièùvbechyniza jejich velmikladnýpøístup pøiplnìnívšechúkolùzabezpeèujícíchochranuobèanù imajetkù nejen protipožárùm,vzniklýmneukáznìnostínebo žháøstvím,aleipøiøešenívšechostatníchhavarijních situací."hasièjdetam,odkudjiníutíkají."dáledìkujiimìúvbechynivèelesestarostouatonejen zafinanènípodporuvýjezdníchjednotekjpoiiajpoiii,aleizavelmiochotnouspoluprácipøiplnìní požárních povinností pro mìsto Bechynì aokolí.dìkujitéž HZS Tábor vèelesjeho øeditelem za ochotnouspolupráciapøedevším technickou pomoc atìším sena spolupráci ivdalším období. Souèasnìsamozøejmìnemohuzapomenoutaninavšechnyokolníhasièské sbory,jimžpatøítéždík nejen zaspoluprácipøihasièskýchzásazích, aleiostatníchakcích.podìkovánípatøítéžsponzorùm, kteøí dovedou podpoøit pøi plesu vtombole, ale ipøi bìžném životì vorganizaci hasièù ato buï finanènínebo vìcnoupodporou, odùvodnìnou vèasnýmpøíjezdem anezištnou pomocí vpøípadì, kdyhrozínebezpeèízprodlení. Vzávìru bychchtìlvyjádøitsvouvíruvdalšízlepšovánínašípráceavto,žesenám podaøí za vzájemné souèinnosti všechzúèastnìných nadále zabezpeèovat astále zkvalitòovat naši práci a zajišovatpomocnejen provšechnyobèanybechynìaleiobèanyširokéhookolí. Jimivšemèlenùmhasièskéhosborupøejiklidapohodupøijejichpráciivsoukromémživotìspolus pøáním,abynašipomoc,ipøestožejsmepøipravenipomocikdykoliv,potøebovaliconejménì. VBechynidne19.ledna2001 DoudaMiloslav,velitelSDH Bechynì Pøiškoleníseprojednávajíjednotlivépøedpisy,øády,základnídokumenty,cvièebníøády, cvièení snáøadím atechnikou, školení obsluhy radiostanic, nebezpeèné látky av neposledníøadìseprojednávajínovézákony,jejichžplatnostzaèalaod ZúèastnilijsmesetéžnaškolenífunkcionáøùvnìjšíhohavarijníhoplánuJETEvTišnovì, kteréprobìhlovednech19 20.záøí2000atovpoètu2èlenùaotýdenpozdìjinaNovém dvoruuhostùspoleènìsestarostouamístostarostkoumìú.

7 MASÁŽE klasické sportovní regeneraèní PROVOZNÍ DOBA: po st čt dle objednávek TÌLOVÝCHOVA &SPORT NaŠtěpána,tedy 26.prosince 2000, proběhlvtělocvičně staréškoly 2.ročníkVánočnícenyvbenčpresu.Benčpres neboli tlak vlehu na lavici je jedna znejpopulárnějších siláckých disciplín ašpičkoví závodníci takto zvládnou vytlačitipřes300kg Takové výkony sice vbechyni k vidění nebyly, přesto odcházely necelé dvě desítky diváků ze soutěže spokojeny,stejně jako šestice závodníků, jejichž výkony byly odměněny cenami a medailemi, které zajistil pořadatelsoutěžebechyňskýatletický klub. Jelikož k soutěži nastoupili závodníci s různými hmotnostmi, bylo nutno toto zohlednit a o konečném pořadínerozhodovalabsolutnívýkon,alebodyzískanépo přepočítávání. Konečné pořadí bylo tedy následující (v závorcetělesnáhmotnost): 1. Rudolf Blažek (125) 180 kg 2. Jan Černý (85) 110 kg 3. Viktor Jahna (67) 77,5 kg 4. Dalibor Černý (79) 85,5kg 5.Adam Fodor (69) 67,5 kg 6. Jan Řezníček (80) 67,5 kg Jistě je mezi čtenáři řada takových, kteří se potýkají s činkami nebo by si prostě chtěli vyzkoušet svou sílu. Vánoční cena vbenčpresu je ktomu ideální příležitostí. Proto si už teď můžete poznamenat do kalendáře: STŘEDA hod. Vánoční cena vbenčperesu R.B. Odborsport provšechny 14.prosince2000zhodnotilodborSportprovšechnyTJJiskryBechynì svoji celoroèní èinnost. Odbor má 404 èlenù, kteøí cvièí asportují ve 3 složkách. Rodièe adìti, pøedškolní žactvo, sportovní gymnastika, žáci, mladší astaršížákynì, ženy rytmická gymnastika, kondièní gymnastika, zdravotní cvièení aodbíjená, muži odbíjená, floorbal amalá kopaná a taièièuan.èinnostzajišujevìtšinoubezplatnì31vyškolenýchcvièitelùve 23cvièebníchhodináchtýdnìvkeramickéškole,obouzákladníchškolách anastadionìpodlerozpisuzveøejnìnémvevývìsceprotistaréškole. Mimozákladnícvièenípoøádámeirùznésoutìže, závody,turistické akcea turnajevodbíjené,floorbaleamalékopané. Našicvièenci sezúèastòujíivyššíchsoutìžívokreseakraji,kdedosahují úspìchù. V letošním roce se 7 sportovních gymnastek probojovalo do republikového finálevgymnastickémètyøbojivplzniav.škarvadováak. Hoøejšízískaly13.a14.místo. Staršížáci ve floorbaluzvítìzili vregion.fináleapostoupili dorepubliky, kdeskonèili9. Historickéhoúspìchudosáhlimuživsálovékopané,kteøípostoupilipøes okresaoblastdorepublikovéhofinálevuherskémhradištiavybojovali4. místo. Základem naší práce je ale pravidelný tìlesný pohyb vtìlocviènì iv pøírodì, kterýmsi utužujeme zdraví adobrou náladu. Proto zveme veøejnostmezinás. Dr.H.Ingrová Miloš FUKA zahajuje od umudr. Mikulášové (dìtské oddìlení) svoji èinnost. tel.: 0605/ Státní gymnázium GYMNÁZIUM, TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍÈKOVA Týn nad Vltavou, tlf./fax:0334/ (øeditel) pøijímá žáky 5. tøíd ZŠ do primy osmiletého studijního cyklu proškolnírok2001/2002 Tiskopisy pøihlášek vydá žáku (zákonnému zástupci žáka)øeditelstvípøíslušnézš Termín odevzdání: vyplnìné pøihlášky ke studiu je nutno odevzdatnaøeditelstvípøíslušnézšdo 28.února2001. Pøijímacízkoušky sekonajívpondìlí23.dubna2001 zèja MzuèivaZŠ,dalšíinformacebudouuvedenyvpozvánkách. Pøijímacíøízeníistudiumjsoubezplatné. Bližší informace podá øeditel školy Mgr.Karel Hájek osobnì nebonatelefon0334/ Nečekejte na jaroanechte si své kolo opravitjiž nyní!!! SLEVA10% NAOPRAVYAMATERIÁL PetrChaloupek VELO +SPORT SERVIS Bechyně, 5.května779 tel: 0361/ Pozorslevaplatíjendo 21.března 2001

8 Vymìòte Vaše stará za naše nejnovìjší. Vymìòte Vaše stará za naše nejnovìjší. Navíc Vám poskytneme cenové zvýhodnìní a Kè dle typu nového vozu! O cenové zvýhodnìní se Vám buï sníí cena poøizovaného vozu, nebo je mùete pouít pro nákup libovolného pøíslušenství èi mimoøádné AUTOSERVIS NOVOTNÝ s. r. o. výbavy dle Vašeho výbìru. Pøi vyuití Škoda Leasingu od ŠkoFINu navíc dále získáte a Kè vdoprovodných slubách. Nabídka platí pro vybranémodely ŠkodaFelicia, ŠkodaFelicia Combi, ŠkodaOctavia, ŠkodaOctavia Combi a ŠkodaFabia. Dlouho neváhejte,akce trvá jen dovyprodání zásob anavíc je èasovì omezena! Navštivte nás, rádivám poradíme, poskytneme bliší informace a nabídneme Vám zkušební jízdu. Táborská Týn nad Vltavou Tel.: 0334 / Fax: 0334 / PORADÍME VÁM PØI VAŠÍ VOLBÌ. PRO ZKUŠEBNÍ JÍZDY VOLEJTE: 0602/ Mìstský zpravodaj è.2/2001, denvydání: mìsíèník. Vydává Mìsto Bechynì, IÈO: ,nám.T.G.Masaryka 2, Vychází vbechyni 1. denvmìsíci. Ev.è. period. tisku 37/97.Náklad 2100výtiskù. ZDARMA. Pøipomínky,návrhy apøíjem inzerce (15 Kè/cm )poštou, na tel. 0361/811012a811490, nebo na Tisk RUDI -reklamní studio, tiskárna Planá n.luž, tel

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Organizace hasičů SDH Sbor dobrovolných hasičů - občanské sdružení pracující na úseku požární ochrany - preventivní a výchovná činnost mezi občany a mládeží - výchova nových členů do JSDH JSDH jednotka

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU PÁTEK 11.4. ODBORNÝ A KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU konané ve dnech od 11. 4. do 13. 4. 2014 10.00 hod. Slavnostní zahájení 22. ročníku výstavy 11.30, 13.30 a 16.30 hod.

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Kalendář KULTURNÍCH a SPORTOVNÍCH akcí

Kalendář KULTURNÍCH a SPORTOVNÍCH akcí Kalendář KULTURNÍCH a SPORTOVNÍCH akcí 2016 ÚNOR 1. 29. 2 Krása zvířat výstava Michaely Burdové, Romantická krajina ve fotografii výstava Jiřího Valíčka a Jany Černoškové, 16. 2. Zahájení jarních kurzů

Více

Příklad možné varianty uspořádání soutěžního prostoru:

Příklad možné varianty uspořádání soutěžního prostoru: Příklad možné varianty uspořádání soutěžního prostoru: vymezení nebezpečného prostoru Pravidla soutěže: Podmínky účasti: Zúčastnit se může 6-ti členné družstvo (5 + 1; velitel družstva, strojník a 4 členové).

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Objekt hasičské zbrojnice Husova 552

Objekt hasičské zbrojnice Husova 552 Pravidelná roční zpráva JSDH za rok pro jednání Zastupitelstva města dne. 5. Hospodaření se svěřeným majetkem - výsledek inventury K 3.. byla pracovníky Městského úřadu a velitele JSDH provedena fyzická

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové.

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Dnes má městečko asi 5 000 obyvatel a je známé hlavně lázeňstvím

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

2. Na přihlášce si nechám potvrdit od dětského (praktického) lékaře svoji zdravotní způsobilost ke studiu daného oboru.

2. Na přihlášce si nechám potvrdit od dětského (praktického) lékaře svoji zdravotní způsobilost ke studiu daného oboru. Jak postupovat, chci-li studovat na Střední škole F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11? 1. Vyplním přihlášku ke vzdělávání - studiu ve střední škole. 2. Na přihlášce si nechám potvrdit

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Vánoční oddílový pohár 2011 http://www.zs-husova.tabor.cz/webg/ 1 Hodnocení roku V roce 2011 cvičilo 40 žáků a 8 trenérů. Největší část žlenské základny tvoří

Více

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Dobrovodský ZPRAVODAJ Číslo 1/15 ROČNÍK XXI. Duben 2015 12., 13. a 14 června 2015 SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Obce Dobrá Voda u Hořic Obecní úřad připravuje sjezd rodáků a přátel Obce Dobrá Voda u Hořic. Program

Více

HZSJX0036V8C. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov

HZSJX0036V8C. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov HZSJX0036V8C HZSJX0036V8C prvotní identifikátor ADRESÁT: Starostové a starostky obcí, měst a městysů VYŘIZUJE:

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Časopis Stavební fórum - Diskusní setkání dne 16.10.2008 Praha Hlavní cíle revitalizace koněspřežné dráhy - Rozšíření nabídky cestovního ruchu (zvýšení

Více

USNESENÍ č. 24/03-05 Z

USNESENÍ č. 24/03-05 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 24/03-05 Z ze dne 08.06.2005 Změny rozpočtu Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. Rozpočtové opatření č.9/2005 - prostředků na bankovních účtech

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Benefity pro žáky SOUs

Benefity pro žáky SOUs Benefity pro žáky SOUs Základní informace V rámci kolektivního vyjednávání se dohodly společnost ŠKODA AUTO a ZO OS KOVO při ŠKODA AUTO na zavedení benefitů také pro žáky SOUs ŠKODA AUTO. Na základě této

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Porsche Classic. Zajímavé produkty 1/2014

Porsche Classic. Zajímavé produkty 1/2014 Porsche Classic Zajímavé produkty 1/2014 Je dobré vědět, že pro něco nenahraditelného existují originální náhradní díly. Více než 70 % všech vyrobených vozů Porsche stále jezdí. Staráme se o to, aby tomu

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

Aktivity Volejbalového centra nad Metují

Aktivity Volejbalového centra nad Metují únor 2015 březen 2015 duben 2015 květen 2015 červen 2015 14.6.2015 (neděle) Závěrečná - minivolejbal Žákovský i minivolejbal Týniště nad Orlicí 7.6.2015 (neděle) Hradecký turnaj minivolejbalu Žákovský

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

1. Úprava karoserie. Výklenek v nákladovém prostoru

1. Úprava karoserie. Výklenek v nákladovém prostoru Hasiči SDH Okrouhla se rozhodli posílit akceschopnost jednotky o 8 místné DA. Podařilo se jim sehnat nějaké dotační peníze, za které si pořídili starší 5 místné IVECO DAILY 3,0 HP (původně sloužilo jako

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Zásahy kompletní. http://sdhstaraves.com

Zásahy kompletní. http://sdhstaraves.com Zásahy kompletní Datum a as ohlášení Den Typ události Podtyp Okres Obec ást obce Ulice íslo orienta ní íslo popisné Škoda (v tis.) Po et usmrcených Po et zran ných Pozn. 8-- 6:9 po TECHNICKÁ POMOC ODSTRAN

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ. P o z v á n k a

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ. P o z v á n k a ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ Sekretariát Rady, Nad Olšinami 31, Praha 10, PSČ 100 00 Sportovní odbor LRU - muška Telefon: 2748 11 751 3, FAX 2748 11 754, e-mail: zemankova@rybsvaz.cz P o z v á n k a Praha dne 23.9.2010

Více

Technická specifikace pro pořízení cisternové automobilové stříkačky

Technická specifikace pro pořízení cisternové automobilové stříkačky Technická specifikace pro pořízení cisternové automobilové stříkačky A Základní technická specifikace 1. Předmětem technické specifikace je pořízení cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

POZARNI RAD OBCE UHERCE

POZARNI RAD OBCE UHERCE \ Obecně závazná vyhláška obce Úherce v,, 'V r r POZARNI RAD OBCE UHERCE Zastupitelstvo obce vydává podle 10 a 84 zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novel a v souladu s 29, odst. I, písmo

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Antonín Podzemský HELA Wartburg F3 1966

Antonín Podzemský HELA Wartburg F3 1966 Antonín Podzemský HELA Wartburg F3 1966 Hela Wartburg je jméno vozu, který se svým mechanikem postavil jezdec Antonín Pokuta z Terezína. Použil podvozek konstruktéra Otakara Hamala z Habartova. Hliníková

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010,

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010, MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010, kterou se stanoví místní poplatek za užívání veřejného prostranství. Zastupitelstvo Města Ivančice se usneslo vydat podle ust. 84, odst.2, písm.h) a ust.

Více

199011 - Mi-8, MUDr. Lumír Mraček

199011 - Mi-8, MUDr. Lumír Mraček 199011 - Mi-8, MUDr. Lumír Mraček Zápisník 23-1990 1990 Sekundární transporty Mi-8, MUDr. Mraček Lumír 1990 Sekundární transporty Mi-8, MUDr. Mraček Lumír Mi 8, 0818 na stojánce, letiště Planá u ČB Mi

Více

Požární ochrana očima dětí pro rok 2013

Požární ochrana očima dětí pro rok 2013 Kancelář Sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS pro soutěž Požární ochrana očima dětí pro rok 2013 a) vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Soutěže se

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2015

Akce v Sušici a okolí leden 2015 hrad Kašperk 3.1. 4.1. 8.1. 8.1. 9.1. 9.1. 10.1. Akce v Sušici a okolí leden 2015, kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Vánoce 2014 ve farnosti Slavnost Matky Boží, Panny Marie mše sv. s rodinami Hrad Kašperk,

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

RALLYE HAMRY 2016 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČESKÁ ASOCIACE HASIČSKÝCH DŮSTOJNÍKŮ. pořádají

RALLYE HAMRY 2016 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČESKÁ ASOCIACE HASIČSKÝCH DŮSTOJNÍKŮ. pořádají pořádají XIII. ročník soutěže jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí v záchranářských disciplínách RALLYE HAMRY 2016 Sklad HZS Olomouckého kraje, Plumlov - Hamry 21. 5. 2016 Harmonogram soutěže: Sobota

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Šlágr TV v Habrech datum začátku akce 02.08.2014 čas začátku akce 17:00 h.

Šlágr TV v Habrech datum začátku akce 02.08.2014 čas začátku akce 17:00 h. Šotek v muzeu Chotěboř datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 26.10.2014 místo konání: Městské muzeum - zámek stručný popis akce: Hravá výstava pro celou rodinu + nové stálé expozice Jindřich

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu podle 706-708 Obč. zák.

Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu podle 706-708 Obč. zák. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny - nevyplňovat Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu podle 706-708 Obč. zák. Žadatel 1) Jméno 2)

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR Preventivně informační skupiny POLICIE ČR České Budějovice -krajské ředitelství adresa: Dvořákova 2, 370 74 České Budějovice telefon: 974 221 207 Český Krumlov adresa: Tovární 165, 381 23 Český Krumlov

Více

Sbor dobrovolných hasičů Nové Hrady. Útok na Novohradské kohouty o putovní pohár rytíře Toulovce

Sbor dobrovolných hasičů Nové Hrady. Útok na Novohradské kohouty o putovní pohár rytíře Toulovce Sbor dobrovolných hasičů Nové Hrady si Vás dovoluje pozvat na XVII. ročník hasičské soutěže Útok na Novohradské kohouty o putovní pohár rytíře Toulovce Termín konání: Místo konání: 9. července 2016 (sobota)

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele Zadavatel: Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, IČ 00272868 Zastoupený: p. Janem Birke, starostou města Název veřejné zakázky: Dodávka užitkového vozu hasičský

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Malostranské náměstí 12 118 00 Praha1

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Malostranské náměstí 12 118 00 Praha1 Akademie múzických umění v Praze Rektorát Malostranské náměstí 12 118 00 Praha1 Praha 12.4.2002 čj. sekr./3689/2002 Směrnice kvestorky č.1/02 o používání motorového služebního vozidla rektorátu AMU S platností

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Žádost o nájem startovacího bytu

Žádost o nájem startovacího bytu MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ANTALA STAŠKA 2059/80B 140 45 PRAHA 4 odbor obecního majetku Místo pro razítko podatelny - nevyplňovat Žádost o nájem startovacího bytu Žadatelé 1) Jméno Příjmení Stav Telefon Mobil

Více