BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY ÚNOR Nová úprava vydávání obèanských prùkazù a cestovních dokladù

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY ÚNOR 2001. Nová úprava vydávání obèanských prùkazù a cestovních dokladù"

Transkript

1 BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY ZAČÁTEK TISÍCILETÍ VBECHYNI V dnešním sloupku starosty bych Vám, vážení občané, chtěl poskytnout několik informací oněkterých záležitostech, které se týkajíživotavnašemměstě. Jak jsem již předeslal v minulém zpravodaji, jsme v investicích výrazně omezenivelkýmináklady narekonstrukciarozšíření čistírny odpadních vod, budováním kanalizačního sběrače aodpadní štoly podnáměstím.nákladynatutoakcijsou120milionů korun,ztoho40 mil.korunjepůjčkaa40mil.korun jeúvěr.vsoučasnédobě jetéměř hotová čistírna(koncem minulého rokubyljiž zahájenjejíprovoz),je vyraženovícejak 370 mštolypod náměstím (celá štola by měla být hotova vkvětnu letošního roku), na jaro je plánovaná výstavba kanalizačního sběrače podél říčky Smutné, díky kterému budou svedenyodpadnívody,kterédnes volně vytékajído říčkysmutné,na čistírnuulužnice. Díky výše uvedenému zadlužení města citelně chybí potřebné financenadalšíakce.přestojsmesesnažilizbyléfinančníprostředky rozložit tak, abychom vrozpracovaných akcích mohli pokračovat. Samozřejmě se snažíme získat od různých ministerstev ajiných státníchinstitucínaněkteréakcedotace. Jednásenapř.odotacenadokončeníopravměstskéhomuzea.Tuto budovu sevroce 2000 podařilozařadit mezikulturnípamátky,což je jedna zpodmínek, kdy je možné odotace žádat. Podobná situace nastalapřirekonstrukcidomu č.8(bílýzvon). Zdebymělovzniknout celkem jedenáct malometrážních bytů aprávě na jejich dokončení žádámeostátnídotaci. Dotace budeme žádat také na výstavbu domu spečovatelskou službou, který v Bechyni výrazně chybí. V současné době je zpracována studie na tento dům, postupně je zajišťováno potřebné vyjádřenídotčenýchorgánů.důmbyměl39bytovýchjednotekpro46 obyvatel, bylo by zde samozřejmě veškeré nutné vybavení včetně dílenpropracovníterapiistaršíchobčanů astálbypravděpodobně ve Školníulici. V letošním roce by mělo být také dokončeno zateplení sídliště Obránců míru. Celá akce by měla být zakončena instalací měřidel spotřebovaného tepla na každém radiátoru, nainstalováním regulačních termoventilů avybudováním domovní regulace tepla na patách domů (pravděpodobně březen 2001), čímž by se odstranily současné problémy spřetápěním bytů avyúčtování tepla by bylo dalekojednoduššíapřesnější.(vtétosouvislostisidovolímupozornit občany na to,že všechnyenergie by se měly vyjadřovat vtzv.kwh, přičemžzdeplatípoměr1gj =277,8kWh.TentopřechodnakWhje dánjednaksnahouopřiblíženíkevropskéuniivtěchtozáležitostech, jednak je dán doporučením Ministerstva financí. Pro obyvatele má tatozměna výhoduvtom,že jemožné porovnávat ceny jednotlivých energií,např.vytápěníplynemneboelektřinou.) Letos takébudou dokončeny regulační plány naobytnouzónu ana zónuobchodu, služeb akomerce, které jsou umístěny kolem silnice na Senožaty. Pokud by se podařilo tyto pozemky zainvestovat a vybudovatzdepotřebnouinfrastrukturu,jemožnízdezačítsbytovou výstavbou (rodinné domky abytové domy) asvýstavbou objektů podnikatelskýchaktivit. Změny nastalyvletošnímroceive svozuodpadů aplacení poplatků zatentosvoz.vtétosouvislosti upozorňuji všechnyobčany,žesvoz odpadů není již vázán na známky, firma Rumpold vyváží všechny popelnice, které jsoupřipravenékodvozu. Začátkemúnora dostane každárodinadotazník,kdebudetřebavyplnit počet osob,nakterése poplatky vztahují, a na základě tohoto dotazníku domácnosti dostanousloženku,kteroupoplatekzasvozodpadů zaplatí. Závěrembychchtělpožádatvšechnymajitelenemovitostí,abyvelice pečlivě uklízeli před svými nemovitostmi chodníky, abychom riziko zraněníchodců snížilinaminimum. Jaroslav Matějka ÚNOR 2001 Nová úprava vydávání obèanských prùkazù a cestovních dokladù Dne1.èervence2000nabylyúèinnostizák.è.133/2000Sb.oevidenci obyvatel, dále zák. è. 328/2000 Sb. oobèanských prùkazech azák.è. 329/2000Sb.ocestovníchdokladech. Kzákonuoevidenciobyvatel: Zmìnu místa trvalého pobytu hlásí obèan ohlašovnì nového místa trvaléhopobytuosobnìnebojímpovìøenýzmocnìnecnazákladìplné moci. Pøi hlášení obèan vyplní pøihlašovací lístek apøedloží platný obèanský prùkaz, doklad o vlastnictví bytu nebo objektu (výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnìní užívat byt (napø. nájemní smlouva). Pokud takový dokladnevlastní, nechávási potvrdit pøihlašovacítiskopisoprávnìnouosoboupøedpracovníkemohlašovny nebo doloží písemné potvrzení oprávnìné osoby súøednì ovìøeným podpisem. Za obèana mladšího 15 let hlásí zmìnu trvalého pobytu zákonný zástupce,kterýpøedložísvùjobèanskýprùkazarodnýlistdítìte. Zapøihlášeníktrvalémupobytuzaplatíobèansprávnípoplatek50,-Kè. Kzákonuoobèanskýchprùkazech: Od mùže obèan podat žádost ovydání nového OP na jakémkoliv okresním úøadu nebo obecním, mìstském nebo místním úøadu povìøeném vedením matrik. To znamená, že ina Mìstském úøaduvbechyni simùžeobèanpodatžádostovydánínovéhoop.tato žádostjepostoupenapøíslušnémuokresnímuúøadu,kterýžádostdo30 dnù vyøídí. Obèan pøi podání žádosti pøedkládá všechny doklady potøebné kvydání nového OP ajednu fotografii, která musí splòovat souèasnéstanovenépožadavky. Pokud žádá obèan ovydání prvního OP po dovršení 15 let vìku, je povinen pøipodání žádosti pøedložit rodný list, 1fotografii adoklado státnímobèanství.doklademostátnímobèanstvíserozumíbuïplatný cestovní pas obèana ÈR nebo Osvìdèení ostátním obèanství. Toto osvìdèení vydává okresní matrikáøka vtáboøe po pøedložení všech potøebnýchdokladù. Kzákonuocestovníchdokladech: Také žádost ovystavení cestovního dokladu mùže obèan podat na Mìstském úøadu vbechyni, ta je postoupena pøíslušnému okresnímu úøadu. Cestovní pas se vydává ve lhùtì 30 dnù. Velhùtì kratší, tj. 24 hodin nebo 3dnù, vydá cestovní doklad Okresní úøad vtáboøe po pøedložení všech potøebných dokladù advou fotografií, tento vydaný cestovnídokladmávšakdobuplatnostijedenrok. Zvýšeuvedenéhovyplývá,ženaMìstskémúøaduvBechynisežádosti ovydání OP nebo CD pouze pøijímají, postupují se dále na pøíslušný okresníúøad,pøípadnìsizdeobèanémohounovìvyhotovenýopnebo CDopìtpøevzít. Vzhledemktomu,ženelzeobsáhnoutvtomtoèlánkuvšechnyzmìny, které pro obèana nastaly akteré se pøípad od pøípadu liší, mohou se obèanéobrátitsesvýmidotazynamìstskýúøadvbechyni matrika,kde jimbudouposkytnutybližšíinformace. Centrum služeb pro zdravotnì postižené Tábor,Na Parkánech 1623, PSÈ Tel.: 0361/ , SlužbyCentraslužebproZdPjsoudostupnéveøejnosti také v Bechyni od 9.00 do v "Domeèku u schodù"každé4.úterývmìsíci.

2 prof. Jindřich SCHENK ak. mal. Narodil se vkardašově Řečici. Poté bydlel s rodičivbechynivzámeckémareáluzámkuknížetepaara. Po vystudování gymnázia v Táboře začal studovat malířskou akademii v Praze (studoval u prof. Šimona a prof. Blažíčka). V průběhu studia na malířské akademii absolvoval jednoročnídobrovolný důstojnický kurz vrakouskuuvídně ukončil jejshodnostínadporučíka.vpřestávkáchjezdildoitálie,navštěvoval malířskouakademiivříměaveflorenciiastudovalitalskémalířství. Bylv1.světovéválcevRumunskuuTimisoiry(Temešvár)a vhaličivposlku.válkupřežilvezdravíakoncemválkybylpovýšenna kapitána. Po skončení války byl vzajetí vroverettu uverony.byl vyznamenán válečným křížem od císaře Františka Josefa adalší císařskévyznamenánízískalzazáchranudvoutonoucíchdívek. Po válce a návratu domů dokončil v Praze malířskou akademiiaudělal si rovněž profesuru. První zaměstnánínastoupil v ZeměpisnémústavuvPraze.DruhézaměstnánínastoupilveSvatém JánupodSkalou jako učitel kreslení. Potom učil vpraze,táboře av Martině naslovensku. Vždyoprázdninách jezdilismanželkou naslovensko,kde malovalkrajiny,vesničky,alehlavně krojovanéselkyastarce. Miloval Bechyni a proto tam od jara do podzimu jezdil malovat. namaloval zde nejvíce motivů zámku, kláštera, údolí SmutnéhopotokaaObůrky. Jako konzervátor Státní památkové péče se zároveň s veškerým úsilím staral obechyňské památky scílemzachránit vše krásné,cožsemuvevětšině případůpodařilo. DálevedldlouhálétamalířskýkroužekvTáboře. Jelikožnebylpolitickyaktivní,mělvýstavysvýchobrazů až ke konci života Sezimovo Ústí, Tábor, Bechyně. Maloval krajiny nejvícebechyni,kdenacházelneustálouinspiraci.dálebylvynikající portrétista,namalovalikrásnázátišívčetně květin.celkemnamaloval cca4000obrazů.zároveň dělal ilepty (rytiny), ponejvícebechyni a jejichprodejemzískávalpenízenaopravubechyňskýchpamátek. Byljmenován čestnýmobčanemměstabechyně. Město Bechyněvlastní19obrazů-panoramakrásnýchbechyňskýchpartií. Zemřel vtáborské nemocnici ajsou společně s manželkou pochování na františkánském hřbitůvku ubechyňského kláštera na základě rozhodnutí Biskupské diecéze v Českých Budějovicích. Prof.JindřichSchenk Rembrandtovská postava, přivřené očiskryté pod hustým obočím, malířský baret kryjící prošedivělývlas to byl pan profesor JindřichSchenk. Poprvé jsem se sním setkal vdobě okupace na táborské reálce. Mystudentijsmepromalířskéuměnípřílišnehorovali.Totaké bylo na našich výkresech vidět. Pan profesor si byl vědom, že malovánísenedánaučit,žejekněmupotřebanadáníatojevrozené. Malířských talentů ve třídě mnoho nebylo, snad jen jeden. Nám ostatním se pan profesorsnažil vysvětlit,co jeto umění aco jekýč. Udělal pro nás mnoho, dal nám základy estetické výchovy, která dnešnímladégeneracitolikchybí. Profesor Schenk byl zamilován do města nad Lužnicí Bechyně.Dovedlvícenežjinívnímatjejíkrásu,krásuprostouapřesto vznešenou, krásu, kterouvytvářelastaletí, krásu, která ji dala název "perla jižních Čech".Vícenež kdo jiný siuvědomoval, žetato krása může býtzničena, nebude-li chráněna, nebudou-li si jí uvědomovat všichnilidé. LáskukBechynipřenášelvkamarádstvíknám studentům, kteří jsme zde bydleli. Bylo to jakési privilegium, které získal každý, kdoodtud pocházel. Něco za něco.za tubenevolenci ashovívavost jsme byli jeho živými spojkami stímto městem. Přinášeli jsme mu zprávy, odnášeli jsme jeho vzkazy. Bechyně byla denně na repertoáru. Učil nás dívat se kolem sebe "schenkovsky", vidět a vnímat krásu,ituvšední,okoukanou,kteroujsmedřívenepoznali.to námzůstalododnes. Podruhé jsme sesetkali vsedmdesátých letech.obajsme zastávali funkci konzervátora.on státní ochranypamátekajá státní ochranypřírody.pochopitelně toopětbylabechyně.sedmdesátáléta bylachaotická.despotismusdobminulýchdozníval.myšlenívelkých amocných semnohonezměnilo, alepřece bylyjiž okamžiky,kde se mohlomysletina něco jinéhonež politiku.na poezii,krásu, estetiku, přírodu. A tady byla naše společná parketa zachraňovat neposkvrněnýrázměsta.bývaláhrdost člověkaženěco vlastní,byla nahrazena obecností, že vše je naše. A tak člověk esteticky negramotný chovalsekuměníipřírodě cize.jetonaše,tedynikoho, využijme tedy všeho, co se dá. Proti tomuto obecnému myšlení vystoupili dvakonzervátoři,neposkvrněnidobouani stranou,spojeni myšlenkou,žejenutnochránitměsto,přírodu,život. Podařilo se nám mnohé. Neposkvrnit Raušalův územní plán výstavby města, zabránit chaotické výstavbě zahrádkářských kolonií, které často jsou skutečnými slumy.zachovat starobylý ráz města,získatfinančnípodporunaochranuněkterýchjehopamátek,i zachovat neporušený pás zeleně kolem celého města. Některé věci se nepodařily. Architektonická památky Jagerhausu a původní klasickábaroknívýstavbavjehopokračováníbylazbořena.dnesjetu prázdnota vykřičníkhloupostidobyminulé. Velkýboj jsmevedlioklášternízahradu.prosazovanýplán městaneobstál,zvítězilnávrhprosazovanýpanemprofesorem.ještě dnes si vzpomínám,jakzástupciměstanechtěli vůbecjednatsnámi konzervátoryajaknakonecmuselipřijmoutnašimyšlenku.vtédobě jsmesibyliveliceblízcí,obajsmesvéměstomilovali. Náhlá smrt odvolala pana profesora ze života. Chybí nám, kteří jsme ho znali, chybí městu, které tak miloval. Splnilo se mu poslední přání být pochovánvklášterní zahradě na skalním ostrohu nadlužnicí. Odešel učitel, přítel apozději ikamarád. Slíbil mi obraz města,kteréjsmeobamělirádi.nesplnilsvůjslibjenproto,žehobůh povolal ksobě. Děkuji vám pane profesore, za vše co jste pro své městovykonal.děkujivámzato,žejstemně naučilsnímatkrásuactít život. RNDr.J. Bumerle Názevakce: GENIUSLOCImìstaBechynì Datumkonání: únor prosinec2001 Místokonání: ExteriéryainteriéryvBechyniajejímokolí Poøadatel: OS Tatrmani, KD, Mìsto Bechynì, OS Klášter,ZUŠ,ZŠ, SPŠK Popis: GENIUS LOCI Mìsta Bechynì bude v roce 2001 jakýmsi spoleèným jmenovatelem všech akcí, které ve mìstì Bechynì OS Tatrmanise svými spolupracovníky bude organizovat. Bude vycházet i ze zkušeností, které organizátoøi získají pøi realizaci podobné akce v SudomìøicíchuBechynì. Akce,kterébudouvrámciGeniaLocivprùbìhuroku2001realizovány: Hledání míst,kteréstojízapozornost(proèstojízapozornost?literární, èivýtvarnézpracovánífaktuèifikce) Oznaèování míst, které stojí za pozornost (Návrhy na milníky a rozcestníkymohoubýtpozdìjispoleènìrealizovány) Setkání nad mapou Bechynì (Co tu bylo, cotu je,co by tu být mìlo? Setkánítøígenerací) Lázeòskémìsto Bechynìbylo vminulých letech postiženo výstavboua provozem jednoho z nejvìtších vojenských letiš v Evropì. To poznamenalo isociální apolitickou skladbu obyvatelstva.po zrušení letištì ve mìstì zbyli podnikatelé,kterým se snížily tržby, rodinyletcù a letištníhopersonáluadalší,kteøímìlikletištiúzkévztahy. Domníváme se,žepokusíme-lise pøivést kzamyšleníomìstu vedle neuspokojené støední generace istaré pamìtníkyavzpomínkami nezatíženoumládež,podaøíse nám,vespoluprácisodbornýmiporadci, naèrtnoutnejen minulý asouèasný stavbechynì,aleijehomožnýstav budoucí. Pro spolupráci si pøipravujeme možné spoluobèany již nìkolik let se opakujícími divadelními, výtvarnými irecesními doteky. Jejichmnohostarùznorodostzaruèujeconejširšíoslovení. Protože se vìtšiny akcí zúèastòují obyvatelé izjiných koutù ÈR máme z jejich strany reakce, nezatížené životem v místních pomìrech. Tyto odezvy jsou neocenitelné pøi plánování dalšího smìøováníživotamìsta,èinnostikulturníhodomuaostatrmani.

3 VÝSTAVA KLAUZURNÍCH PRACÍ ŽÁKU SPŠK Vernisáž ve středu 7. února v17.00 hod. Výstava potrvá do 15. března 2001 abude otevřena denně po -pá do hod. so -ne do hod. 17. sobota hod./velký sál KD/ Vstupné: 30,- Kč Hraje DJ Ivan Mejsnar -Disk centrum Praha 17. sobota galerie uhrocha DĚTSKÁ MAXI DISKO SHOW MAXI DISKO SHOW hod./ Velký sál KD /Vstupné: 50,- Kč Hraje DJ Ivan Mejsnar -Disk centrum Praha 10. února PLES JIKA 24. února PLES SPŠK na březen Skeče apísničky kouzlí známí aktéři T.Hanák, F,Burda, D. Vávra adalší. Předprodej od 20. února vkanceláři Kulturního domu pá -ne VII.ročník otevřeného setkání klasických amatérských divadelních souborů 16. pátek únor 2001 PROGRAM Pátek hod. ZAHÁJENÍ hod. DIVADELNÍ ŠKOLAKOLÍN KOLÍN CESTAKOLEM SVĚTA MS hod. DS POLENO BECHYNĚ HRY ZE SMETIŠTĚ Sobota pá ne prostory KD - Velký sál MS - Malý sál BECHYŇSKÝ DIVAD. SPOLEK OVESELÉM HROBAŘI UKÁZKA SPOJENÁ STVŮRČÍ DÍLNOU hod. DIVADLO BEZ ZÁKULISÍ SOKOLOV OBRAZ MS hod. DS KÁMEN PRAHA BUCHTY hod. DIVNÁ BÁRAPRAHA ZDALEKANE TAK OŠKLIVÁ, JAK SE PŮVODNĚ ZDÁLO hod. OCHOTNÝ DIVADLO PACOV HVĚZDY NA VRBĚ Změna programu vyhrazena N JIHOČESKÝ KAŠPARŮV VÍKEND ezávislý divadelní spolek, pracuje od roku Hraje vdivadle vceletné arepertoár tvoří díla klasiků, současných autorů ivlastní dramatizace. Soubor tvoří přední čeští herci, kmenovými režiséry jsou Jaroslava Šiktancová ajakub Špalek. Vrámci Kašparova jihočeského víkendu představíme kompletní repertoár divadla, ato včetně specifických tzv. "malých představení", která jezdí na zájezdy jen zcela výjimečně. Pátek 16. února /19.00 hod./ KD /Vstup: 150,-/ 130,- /100,- Kč RŮŽE PROALGERNON -Daniel Keyes Nejúspěšnější inscenace spolku Kašpar umí rozesmát idojmout. Sci-fi povídka, příběh dementního muže, který chtěl být chytrý. Vhlavní roli uvidíte vynikajícího Jana Potměšila aherce divadelního spolku Kašpar. Pátek 16. února /21.30 hod./ Malý sál KD /Vstup: 55,-Kč SMÍŠENÉ DVOUHRY Noční představení (NOČNÍK ). J.Saunders,A.Ayckourn, D.Campton.Tři úsměvné aktovky ocestě nasvatebnínoc, pro čajanahřbitov.hrajíhercidiv.spolkukašpar. Kulturní dům,unádraží 602, Bechyně,tel.: ,tel./fax mobil: ,

4 KINOBECHYNĚ program naúnor2001 Začátky představeníve hod. 1. Čtvrtek, 2.Pátek EASTIEBOYS -PremiérabarevnéhofilmuSRN Báječnálétavevýchodoněmeckýchpelíšcích.Zvonovékalhoty, deskyrollingstones,první láska,maturitazadveřmi anakonci uliceberlínskázeď. Mládežipřístupno/Vstupné47,-Kč /90min. 3.Sobota,4.Neděle MŮJSOUSEDZABIJÁK -Barevnýfilm USA Napředměstí Montrealuseprávě přistěhoval zabiják.vhlavníroli BruceWillisaMatthewPerry. Proděti do12letnevhodné/vstupné43,-kč/98min. 5.Pondělí SLADKÝNIČEMA -PremiérabarevnéhofilmuUSA WoodyAllenopětpředvádísvouvášeň projazz. Proděti do12letnevhodné/vstupné52,-kč/95min. 6.Úterý ZPRÁVAOPUTOVÁNÍSTUDENTŮ PETRAAJAKUBA Premiéra českéhobarevnéhofilmu.náhodná setkánísláskou azradou,smrtí, vinouatrestemvrežiidrahomíryvihanové. Mládežipřístupno/Vstupné50,- Kč/96min. 8. Čtvrtek, 9. Pátek PONORKAU-571 -PremiérabarevnéhoširokoúhléhofilmuUSA Hrdinovéjsouobyčejnílidé,kteřídělají neobyčejné věci vneobyčejnoudobu. Proděti do12letnevhodné/vstupné50,-/111min. 10. Sobota, 11. Neděle VŘÍSKOTIII -PremiérabarevnéhofilmuUSA Závěrečnákapitolanejkrvavějšílázně devadesátýchlet. Mládežido15letnepřístupno/Vstupné 55,-Kč/116min. 12. Pondělí,13.Úterý POHÁR -PremiérabarevnéhofilmuAustrálieaBhutánu Fotbal jebožíhra!skvělákomediesedánatočit ivbudhistickém klášteře. Mládežipřístupno/Vstupné47,- Kč/93min. 15. Čtvrtek, 16. Pátek ROADTRIP -PremiérabarevnéhofilmuUSA Smahnulji!BláznivákomedievestyluPrci,prci,prcičky. Mládežido15letnepřístupno/Vstupné 50,-Kč/90min. 17. Sobota, 18.Neděle BOXEŘI -Premiéra barevnéhofilmuusa HvězdnýtandemWoodyHarrelsonaAntonioBanderas vboxerskýchšortkách?vtétokomedii ano! Mládežido15letnepřístupno/Vstupné 47,-Kč/124min. 19. Pondělí,20.Úterý DRSNEJSHAFT -Premiéra barevnéhoširokoúhléhofilmuusa Chlapjakmábýt.Nějakýproblém?SamuelL. Jacksonvhlavní roli krimithrilleru. Proděti do12letnevhodné/vstupné50,-kč/95min. 22. Čtvrtek DIVOKÉKOČKY -Barevnýširokoúhlýfilm USA Mladá,krásnáatalentovaná?TakovýchjeplnýNewYork! Sexy romantickákomedieocestě zavelkým snem. Mládežipřístupno/Vstupné48,- Kč/100min. 23. Pátek,24.Sobota TROSEČNÍK -PremiérabarevnéhofilmuUSA Abyse zachránil,musíztroskotat-jestlichcepřežít,musísezměnit. Tom Hanksvhlavní rolifilmovéhohiturežisérarobertazemeckise. Proděti do12letnevhodné/vstupné55,-kč/138min. 25. Neděle MUŽBEZSTÍNU -Barevnýfilm USA Stalseneviditelným asjehotělemzmizelyivšechnyzábrany. RežiePaulVerhoven. Mládežido15letnepřístupno/Vstupné 48,-Kč/114min. 26. Pondělí,27.Úterý RIZIKO -PremiérabarevnéhofilmuUSA Chcešrychlezbohatnout?Azajakoucenu? Mládežido15letnepřístupno/Vstupné 47,-Kč/125min. VÝSTAVA ProvelkýohlasvýstavyBechynì historickáasouèasnározhodlmìú umístittutovýstavuvprostoráchradnice.výstavu jestáleještìmožno navštívitvždyvpondìlíavestøeduodpoledne. Petr Vok skateřinou zludanic znovu ožijí Není pochyb otom, že vdobě renesance byla Bechyně jednímznejvýznamnějšíchcenterkulturníhoaspolečenskéhoživota celých jižních Čech.. Pojďme se tedy společně vrátit do této "zlaté doby",kdy "vsobotu vdensvatéhooldřichalp1580 panpetrvokz Rožmberka veselí svatební dal na Bechyni strojiti aženiti se ráčil, pojímaje sobě za choť svou, panu Kateřinu, šlechtičnu zludanic z Markrabstvímoravského." I vy se v sobotu 18. srpna 2001 rožmberské družiny doprovázející oba svatebčany jízdárny, kde budou můžete stát členy do zámecké slavnostně oddáni. Díky Agentuře Kultur- Kontakt, Panství Bechyni aměstu Bechyni, které tuto renesanční slavnost pořádají, budete mít možnost prožít onen slavný den bokuneméně slavnýchrožmberků. Velkolepásvatebníhostinapodširýmnebemvzámeckém parku se všemi náležitostmi adobovým programem, lidová tržnice, ukázky řemesel, šermíři, tanečnice, divadla, kejklíři, doprovodný program pro děti, snížené vstupné do Preclíkova muzea, ale i zámku, jehož zdi byly němými svědky života nejen Petra Voka, ale také celé řady dalších panovníků, jsou jen malým výčtem z odpoledníhoprogramu. Rovněžvečerníprogrambudebohatý-renesančníkoncert ve Vokově sále, noční prohlídky zámkem, koncert vklášteře ataké "veselice"vrytmucountryvzámeckéjízdárně,kterácelodenníoslavy završí. Tyto renesanční slavnosti jsou určeny především vám, místnímobyvatelům.jednouzchystanýchvýhodbudenapř.snížené vstupné,aletakémožnostprezentaceazviditelněnímístníchspolkůa podnikatelů. Pokud máte zájem nějakým způsobem se podílet tétoakci,kontaktujteprosímněkterého zpořadatelů. Provoz Lékaøské Služby První Pomoci od 1.ledna 2001 pracovní dny: hodin soboty,nedìle, svátky: 7-22 hodin (návštìvy jemožno objednat na tel. èísle ) Po 22. hodinì je možné navštívit lékaøe vtáboøe nebo Sobìslavi (tj. pøi použití vlastní dopravy), v pøípadìžádostionávštìvulékaøejenutnéobrátitse na tel.èíslo0363/213333(sobìslav),popø (Tábor). Vpøípadìohrožujícíchživotpacientajenutnévolat naèíslo155. po do na Miroslav Mareš

5 ÈINNOST SBORU DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ VBECHYNI ZA ROK2000 (použitozvýroènízprávyvelitelesdhzedne ) Nášhasièskýsborzaloženývroce1874avsouèasnédobìèítající84èlenù ztoho60 mužùa24 žen, oslavil vroce let svého trvání adnes je to již 126 let poctivé hasièskédøinyaobìtavépráce,jakvmístì,takivširokémokolímìstabechynì.kdnešnímu dni máme 28 èlenù zaøazených vjpo II ajpo III a dva náhradní øidièe (AKV-záchrana vodou)sdobouvýjezduod5do10minutodnahlášení. Pøestosenámdaøívyjíždìtido2 minutodvyhlášenípožárníhopoplachu.kzásahùmvyjíždímesvozidlycas32t148,cas 25 Š706, AVIA 30 aš1203, která jsou neustále udržována ajsou stále akceschopná k výjezdusosádkouhasièùatodennìpocelých24hodin,t.j.vedneivnocia365dnívrocea to pøedevším díkyaktivnímu pøístupu èlenù, kterým je cizí lidská lhostejnost. Pro nìkteré èleny se stal koníèek nebezpeèným konìm na úkor jejich práce, zamìstnání nebo odpoèinku. Dnes se nevyjíždí pouze kpožárùm, ale iktechnickým zásahùm, olejovým haváriím,dopravním nehodám adalším èinnostem, ukterých hrozí nebezpeèí zprodlení. Vèasné výsledky, rychlá lokalizace vzniklého nebezpeèí, snížení nebo znemožnìnívzniku škodaochranazdravíaživotùnašichspoluobèanùjsounašídoménou. Tak jako vletech minulých, tak ivroce letošním nás potøeba lepší akceschopnosti, ochrany zdravíaživotùjednotlivýchèlenùvýjezduvedoukestálémuzlepšování: -øádustrojníslužby s9tiyztoho5jmenovaných -øáduspojovéslužby 28èlenùproškolených -dálechemickotechnickéslužby kdenositelidýchacítechnikysaturn S5je22 èlenù. Spojováslužbasradiovoutechnikou"MAXON"námstálezabezpeèujekvalitníavèasné nahlášeníprovyhlášenípoplachuzhzstábor,nebomezijednotlivýmistanicemi.poplach sespuštìnímautomatickésirénydokáží3velitelskéradiostanice.vnašípraxitatotechnikav poètu10kskapesních,lvozidlové,3adaptérùalzákladovéstaniceseosvìdèuje již5,5roku aumožòujeoperativnìøíditcelýprùbìhvýjezdu.radiostanicejsouvpohotovosticelých24 hodin pøikterékolivèinnostièlenavýjezdujpoiinebojpoiiiasouèasnìtémìø95%èlenù vlastní mobilní telefony. Není daleko doba, kdy jiné zaøízení bude dálkovì otevírat vrata, zapínat odsávání,startovatzásahovévozidlo technickýzásah Bechynì,Písecká909 zamèenýbyt technickýzásah Bechynì,NaLibuši644 zamèenýbyt olejováhavárie Radìtice-støetdvouosobníchautomobilù technickýzásah-bechynì,písecká915 násilnéotevøeníbytu olejováhavárie st.silniceè.122bechynì-týnnadvltavou požár BechynìPlechamrè.80 zemìdìlskáusedlost,stodola škoda ,-kè Statistikak : Odpracovánouvýjezdù: Školeníjednotkyaúdržbatechniky: Opravavodníchzdrojù Opravamìstskéhomuzea: Hasièskémuzeum: Stìhování: Kulturníakce: Údržbabudovy: Pøípravanaakce: Celkemodpracovánok hodin 4680hodin 1125hodin 1973hodin 1500hodin 325hodin 950hodin 516hodin 817hodin 12440hodin Po každém zásahu je již samozøejmostí uvést techniku ihned do akceschopného pohotovostníhostavu.strojnícisesnažímaximálnìudržovatsvìøenoutechnikuaipøestoje stálecovylepšovat.kdnešnímudnipeèujemeotutotechniku: T148CAS32 Š706RTHPCAS25 SAVIEN30 Š1203 Š706CAS8AKU stáøí22let 26let 29let 31let 31let Tytovozynámpomáhajípøizdolávánínebezpeènéhoživlu ohnì dobréhopomocníka,ale zléhopána. Jakjsmevroce2000zasahovali: Požáry26x Jinýtechnickýzásah 11x technickápomoc-asistence1x Planýpoplach 1x olejováhavárie 6x Dopravnínehoda 3x Celkem:48zásahù Škoda: ,-Kè Uchránìnéhodnoty: , požár skládkasenožaty planýpoplach poušradìtice pálení požár les RadìticePlzíny ohníèek požár les RadìticePlzíny technickápomoc asistence stadionbechynì(páleníèarodìjnic) požár osobníautomobiluletištì požár tráva železnice-starénádraží požár tráva ubechyòskéhomostu železnice požár tráva-ubechyòskéhomostu železnice požár odpadkovýkoš Bechynì uparkujícíhoosobníhovozidla dopravnínehoda BechyòskáSmoleè požár zemìdìlskáusedlost Beèiceškoda ,-Kè požár tráva BechyòskáSmoleè železnice jinýtechnickýzásah otevøeníbytubechynì,nalibuši požár les Židovastrouha požár tráva pøíkopulesausenožat požár lesvhuti požár les-paøezvzáøeèí požár tráva Bechyòskázastávkaumostu železnice požár tráva Bechyòskázastávkaumostu železnice požár stohslámy AGRABøeznice olejováhavárie nádržaviausenožat technickýzásah Bechynì,Obráncùmíru817-násilnéotevøení technickýzásah Bechynì Záøeèí sršni požárhnojištìvrekreaènímzaøízeníès.pojišovnybechynì technickýzásah Bechynì,Èechovaulice sršni technickýzásah Bechynì,Píseckáulice757 úraz násilnéotevøení havárie olejováskvrna køižovatkasudomìøiceubechynì technickýzásah BechynìNaLibuši621 násilnéotevøení technickýzásah BechynìNaLibuši682 násilnéotevøení technickýzásah BechynìNaLibuši695 uzamèenýbyt požár obilnýlán Senožaty vedenív.napìtí-spadlývodiè požár tráva starénádraží železnice olejováhavárie SudomìøiceuBechynì požár les ŽidovaStrouha technickýzásah vodanamostìžidovastrouha zanesenýkanál požár uhelnésklady skladbriketsamovznícení požár chataè.17 KøidauDobronic technickýzásah køižovatkatábor-týnn.vltavou-havárieos.auta požár dùmè.14 støecha krb-hutì olejováhavárie únikoleje Píseckáulice olejováhavárie Obora støet divoèákasosobnímaut.felicia Dne kzásahovým vozidlùm zaøazeným do integrovaného zásahového systému pøibylo také nové požární vozidlo Praga CAS 16 4x4 NTS265. Podvozek byl vyroben firmou PRAGAÈáslava.s. na základìzkušenostísvýrobou univerzálních nosièù PRAGA UN akomunálníchvozidelpraga NTS.Novéterénní anákladní vozidlo jeprávì urèeno pro dobrovolné hasièské azáchranné sbory. Vozidlo je moderní konstrukce s nýtovaným rámem, portálovými nápravami, skotouèovýmibrzdami asystémem ABS, výkonný motordeutz BF 6M1013 ECvznìtový pøeplòovaný (turbo) 6tiválec 174 KW EUROII 12tistupòovácelohliníkovápøevodovkasmezinápravovýmdiferenciálemzávislým anezávislým pohonem, moderní sklopná kabina shliníkovou kostrou alaminátovým skeletem. Vysoká svìtlost podvozku, výkonný motor, pohon obou náprav auzávìrky diferenciálu zaruèují vozidlu vynikající terénní vlastnosti, odstupòovaná pøevodovka, pohodlnákabina sodpruženými pøednímisedaèkami,nízká hluènostadynamiènost zase pohodlnouarychloujízduposilnici.maximálnírychlostje115km/hod. Kabina jesklopná sobsaditelností 1+5, teplovzdušnétopení,2x programovatelné nezávislé topení,zadní stìna je osazena úchyty pro dýchací pøístroje S7snáhradními láhvemi.celkováhmotnostvozidlasnástavbouje14tun. Nástavbusdovybavením zhotovilafirmatovárnahasícítechnikys.r.o.polièka.nástavba jepøíhradováocelováskøíòzprofilù.vnástavbìjezabudovánanádržna2500 lvodya400l pìnidla.èerpacízaøízení zn. Godiva spohonem, prùtokovýnaviják s80 mvysokotlaké hadice sproudnicí anízkotlaké potrubí, lafetovou proudnicí arozvod potrubí pìnidla. Jednotlivéskøínìpoobou stranáchjsouopatøeny roletami,zakterýmijeuloženohasièské náøadí, pøetlakovýventilátorhuriganemt 236,motorováøetìzovápila,elektrocentrála 5,5 kwzn.neec,plovoucíèerpadloaqfastmaximum,vyprošovacízaøízenízn.narimexatd. Zadnídveøejsouvýklopné,prokrytíapøinepøíznipoèasí.Nahorníplošinìjeuložena hliníková skøíò na savice, lopaty, košata ajiný materiál, dále pak 4-dílný hliníkový nastavovacížebøíkapožárnísvìtlomet. CisternováautomobilovástøíkaèkaCAS 16Praga4x4NTS265 jeurèenakrychlémua kulturnímuprovedenípožárníhozásahuvodounebo pìnouzvlastníchnebocizíchzdrojùa pøipoužitínízkéhonebovysokéhotlakuvody.jetotechnika,kteroujsmesijiždlouhopøália totonašepøánísestaloskuteèností. Naše nové hasièské vozidlo stálo ,50 Kè. Finanèníkrytí bylo poøízeno

6 Našenovéhasièskévozidlostálo ,50Kè.Finanèníkrytíbylopoøízenozestátní dotace ,-Kè azbytek ceny financoval MìÚ Bechynì vèástce ,50 Kè. Jednání onovém hasièském vozidleprobíhala již vbøeznu roku Plných 22 mìsícù napìtínežnadešelten dlouho oèekávanýden"d",kdyvozidlocas16pragants2654x4 skuteènìpøekroèilopráhvjezdudozbrojnice. Sbordobrovolnýchhasièù srdeènìpozvalhosty,obèanymìstaapøilehlýchregionùke slavnostnímupøevzetícisternovéautomobilovéstøíkaèky(cas)praganapøedvánoèníden na hodin na námìstí T.G.Masaryka pøed budovu Mìstského úøadu v Bechyni.Celýceremoniálpoèaljižupožárnízbrojnicezahoukánímpožárnísirény.Potése vydalaceléjízdashistorickouhasièskoustøíkaèkoutaženoukoòskýmpotahemp.trojny za doprovodu policievkolonìmodernìjšítechnikyš1203(31let),avia30(29let),t148cas 32(22let),Š706RTHPCAS25(26let),kterousbor udržujestálevakceschopnémstavu. Kolonu uzavírala nová chlouba bechyòských hasièù PRAGA ( stáøí 2 dny). Tato nejmodernìjšíhasièskátechnikabylazahalenavbílémrounusèervenoumašlíapostranách tutokrasavicidoprovázelihistoriètíhasièivdobovýchbílýchuniformách.uradnicevýrobci vozidla PRAGA Èáslav p. øeditel Ing. Vávra Zdenìk aøeditel p. Ing. Stanislav Èervený z Továrny hasící techniky s.r.o. Polièka za slavnostního zaznìní fanfár trubek apozounù studentùlidovéškolyumìnívtáboøe,pøestøihlipáskustahujícíbílýzávojpragyavozidlo pøedali do rukou starostovi mìstabechynìp.jaroslavu Matìjkovi, který vozidlo pokropil šampaòským sektem seslovy,abybylapøipravena,alenemusela èastovyjíždìt.potépøed nastoupenou výjezdní jednotkou mìsta Bechynì pøedalklíèe od vozidla veliteli jednotky hasièù p. Miloslavu Doudovi, který následnì podìkoval starostovi, mìstskému zastupitelstvu aobèanùm zaprojevenou dùvìru zasvìøenou techniku kzajištìní požární ochranyvbechyniaokolí,abyškody,kteréjižvzniknou,jaknamajetku,takinazdravínašich spoluobèanù,bylyconejmenší.vozidlopøišeltaképosvìtitdìkanøímskokatolickécírkvep. Karol Jaroslav. Slavnost byla zakonèena slavnostním pøípitkem acelý ceremoniál byl ukonèen fanfárou. Po prohlídce vozidla, výstroje avýzbroje obèany aširokou veøejností, nastoupilstarosta,místostarostkaavelitelhasièùdopøipravenéhovozidlakeslavnostnímu prùjezdumìstem.špalírmuudìlalyslužebnìstaršívozidlaaopìtzadoprovodu policieaš 1203se"Pragovka" zazvukùrùznýchfanfár,alarmùasirénazadoprovodustaršítechniky projelaspaniloujízdu jižzšeøelýmmìstem.celémuzastupitelstvunašeho mìstavèelese starostoup.matìjkouseklanímezatentoèinazazásluhyorozvojpožárníochranyvbechyni apatøíjimzatotorozhodnutí"velkýdík" vždypoprvéanaposledybylanašimprapradìdùmv roce1890 zakoupena 1hasièskáètyøkolovákoòskástøíkaèkaza780zlatýchse60mrežných hadic.pozn.(viz.zápisy historie).ostatnívozidlabylajižojetánebovyøazená. Naševýjezdovájednotka senatutoudálost jižpøipravovala ato vpodobì školení na motorovoupiluvednech17 23.ledna2000,kteréhosezúèastnilo11èlenù,školeníjižvtuto dobumìli2èlenovévýjezdu,tedycelkem jejmá13èlenù.dáleprobìhlo školení øidièù.probìhlodalší proškolení5tièlenùchemicko-technickéslužbyadalší2èlenovétoto školeníabsolvujívprùbìhumìsíceledna2001,tzn.žez28èlenùbudemít25èlenù školení CHTS. Na protiplynový výcvikový polygon vyjíždí naše jednotka 4x do roka na HZS v Táboøe, kde všichni pøíslušníci HZS mají pro nás velké pochopení, ikdyž tøeba jde io navázání hadic, kontrolu vìcných prostøedkù PO (žebøíkù, opaskù, lan atd.), pøi revizi dýchacíchpøístrojùpokaždémpoužití.patøíjimvšemspolusvedenímnášupøímnýdík. Vmìsícíchbøeznu probìhloškolenípreventistù, velitelùa ùnaHZSTábor. Natechnickoukontrolu STKamìøeníemisíodjíždí jižpouze1xzarokdoplanénad Lužnicívšechnavozidlanad3.500kg. Proškoleníèlenùvýjezduprobíhákaždépondìlíod17.00do21.00hoddlepotøeby.Úèast jednotkyjenavelmidobréúrovni èlenovémají zájemikdyžjimtonìkdynevyjdezdùvodu smìnného provozu,sezónních prací,popø.jinéhodùvodu.myslímsi,žeza25 let usboru nepamatujitakovýzájemachu,kterounašièlenovémají.jakývùbecdovedoumítsmyslpro svou"velkou"èinnostvesboru? ÈlenovévýjezdovéjednotkyJPOIIaJPOIIISDHBechynìvr.2000: velitel DoudaMiloslav 1.zástupcevel. DlouhýJosef 2.zástupcevel. PazderaJan 3.zástupcevel. KálalVladimír VoseckáVáclav DoudaMiroslav BlažekPetr BarešRoman VydraJiøí preventista NovákLudìk operátor-spojaø DlouháMiloslava pomocník DlouháPetra technikchts PøichystalMiroslav èlenové Boháè Václav, Buriánek František, Douda Michal, Filip Vladimír, Klobása Luboš, Kubiš Jaroslav, Prachaø David, MrzenaPetr,FrolíkVáclav,MachalaPavel,FákMartin,Pazdera Alois,FákJan,SopkoPavel,NešveraLuboš náhradníøidièi TupýJindøich,MatyásekVáclav CelkovýpoèetèlenùJPOIIaJPOIIIje28+2 Dálebylyzmìstskéhorozpoètuzakoupenyzásahovéobleky FIREMANIVprodlouženévpoètu 6ks kvozidlu PRAGA,nakoupenypøilby vpoètu 7ks zn. GALLET apanoramatické chemické masky. Ve vozidle Praga bylo dodáno 6ks "Saturnù" S7spøíslušenstvím,bojové opasky, záchrannélano,zásahovéboty,stanièníuniformyadalšímateriálkzásahùmaochrannépomùcky. Na rok 2001je poèítánosnákupemdalších 10pøileb GALLET spolusmaskamiprotiplynové a chemickéochrany. Pøisoutìžích sedaøilopøedevšímnašemunovémudružstvužen,kterésedne nasoutìži vhodonicích umístilo na prvním místì, dále vezhoøiopìt získaly ženyi. místo atozcelkového poètu28družstev.dáleobsadilydruhémísto(zesedmisborù)nasoutìžipøipøíležitostioslav120let SboruvHodonicích.Na prvnímroèníkumemoriálup.zpìváèkavzalužíseumístilyopìtnaii.místì avèeskémkrumlovìnasoutìži,kterésezúèastnilo101družstevobsadilycelkovì84.místoavesvé kategorii seumístilyna18.místìzcelkovéhopoètu21družstev. MužisevpožárnímsportuI.kategorieumístiliažna7.místì,vZalužínaMemoriálup.Zpìváèkaza silné konkurence 25ti družstev se umístili na 6. místì avèeském Krumlovì ze 101 soutìžících družstevzcelérepubliky seumístili na 51. místì vsoutìži nanástøikové terèesèasem 31,86 s nejlepšídosaženýèassdhmistøice22,10s. VèervnuloòskéhorokuprovedlanašejednotkazaspoluprácehasièskéhosboruRadìticnaplnìní rybníkavradìticích atodálkovou dopravouvodyvetøechproudech "B"odélce480m.Rybníkbyl naplnìnzatøihodinyacelkovádobaceléakcebyla5,5hodiny. Dálejsmesezúèastnilioslav 95.výroèízaloženíSDHHvožïany atodne8.èervence,kdebylo provedeno námìtové cvièení.vše probìhlodle plánu apøes nepøízeòpoèasísehasièùm povedlo pøedvéstveøejnosti,žesenebojínièeho. Vevšechakcích,kterýchjsmesezúèastnili,jsmesemaximálnìsnažilidobøereprezentovatmìsto Bechyni.Stálejeovšemco vylepšovat,trénovat,zlepšovatfyzickoukondici apøipravitse nalepšía lehèí zvládnutí sebe saméhouopravdovéhozásahu, vkterém jde nìkdyomaximálnínasazeníjak fyzických,takiduševníchsilabýttakiproostatnípøíkladem. Vždy12440hodinodpracovanýchprodobrouzajištìnostpožárníochranydobrovolnýchhasièùv Bechynije úctyhodnýchaprotobylatakévýjezdníjednotkamìstabechynì odmìnìnaza celoroèní prácimìúvbechynièástkouvevýši16.000,-kè. Chtìlbychprototoutocestoupodìkovatvšemèlenùm sborudobrovolnýchhasièùvbechyniza jejich velmikladnýpøístup pøiplnìnívšechúkolùzabezpeèujícíchochranuobèanù imajetkù nejen protipožárùm,vzniklýmneukáznìnostínebo žháøstvím,aleipøiøešenívšechostatníchhavarijních situací."hasièjdetam,odkudjiníutíkají."dáledìkujiimìúvbechynivèelesestarostouatonejen zafinanènípodporuvýjezdníchjednotekjpoiiajpoiii,aleizavelmiochotnouspoluprácipøiplnìní požárních povinností pro mìsto Bechynì aokolí.dìkujitéž HZS Tábor vèelesjeho øeditelem za ochotnouspolupráciapøedevším technickou pomoc atìším sena spolupráci ivdalším období. Souèasnìsamozøejmìnemohuzapomenoutaninavšechnyokolníhasièské sbory,jimžpatøítéždík nejen zaspoluprácipøihasièskýchzásazích, aleiostatníchakcích.podìkovánípatøítéžsponzorùm, kteøí dovedou podpoøit pøi plesu vtombole, ale ipøi bìžném životì vorganizaci hasièù ato buï finanènínebo vìcnoupodporou, odùvodnìnou vèasnýmpøíjezdem anezištnou pomocí vpøípadì, kdyhrozínebezpeèízprodlení. Vzávìru bychchtìlvyjádøitsvouvíruvdalšízlepšovánínašípráceavto,žesenám podaøí za vzájemné souèinnosti všechzúèastnìných nadále zabezpeèovat astále zkvalitòovat naši práci a zajišovatpomocnejen provšechnyobèanybechynìaleiobèanyširokéhookolí. Jimivšemèlenùmhasièskéhosborupøejiklidapohodupøijejichpráciivsoukromémživotìspolus pøáním,abynašipomoc,ipøestožejsmepøipravenipomocikdykoliv,potøebovaliconejménì. VBechynidne19.ledna2001 DoudaMiloslav,velitelSDH Bechynì Pøiškoleníseprojednávajíjednotlivépøedpisy,øády,základnídokumenty,cvièebníøády, cvièení snáøadím atechnikou, školení obsluhy radiostanic, nebezpeèné látky av neposledníøadìseprojednávajínovézákony,jejichžplatnostzaèalaod ZúèastnilijsmesetéžnaškolenífunkcionáøùvnìjšíhohavarijníhoplánuJETEvTišnovì, kteréprobìhlovednech19 20.záøí2000atovpoètu2èlenùaotýdenpozdìjinaNovém dvoruuhostùspoleènìsestarostouamístostarostkoumìú.

7 MASÁŽE klasické sportovní regeneraèní PROVOZNÍ DOBA: po st čt dle objednávek TÌLOVÝCHOVA &SPORT NaŠtěpána,tedy 26.prosince 2000, proběhlvtělocvičně staréškoly 2.ročníkVánočnícenyvbenčpresu.Benčpres neboli tlak vlehu na lavici je jedna znejpopulárnějších siláckých disciplín ašpičkoví závodníci takto zvládnou vytlačitipřes300kg Takové výkony sice vbechyni k vidění nebyly, přesto odcházely necelé dvě desítky diváků ze soutěže spokojeny,stejně jako šestice závodníků, jejichž výkony byly odměněny cenami a medailemi, které zajistil pořadatelsoutěžebechyňskýatletický klub. Jelikož k soutěži nastoupili závodníci s různými hmotnostmi, bylo nutno toto zohlednit a o konečném pořadínerozhodovalabsolutnívýkon,alebodyzískanépo přepočítávání. Konečné pořadí bylo tedy následující (v závorcetělesnáhmotnost): 1. Rudolf Blažek (125) 180 kg 2. Jan Černý (85) 110 kg 3. Viktor Jahna (67) 77,5 kg 4. Dalibor Černý (79) 85,5kg 5.Adam Fodor (69) 67,5 kg 6. Jan Řezníček (80) 67,5 kg Jistě je mezi čtenáři řada takových, kteří se potýkají s činkami nebo by si prostě chtěli vyzkoušet svou sílu. Vánoční cena vbenčpresu je ktomu ideální příležitostí. Proto si už teď můžete poznamenat do kalendáře: STŘEDA hod. Vánoční cena vbenčperesu R.B. Odborsport provšechny 14.prosince2000zhodnotilodborSportprovšechnyTJJiskryBechynì svoji celoroèní èinnost. Odbor má 404 èlenù, kteøí cvièí asportují ve 3 složkách. Rodièe adìti, pøedškolní žactvo, sportovní gymnastika, žáci, mladší astaršížákynì, ženy rytmická gymnastika, kondièní gymnastika, zdravotní cvièení aodbíjená, muži odbíjená, floorbal amalá kopaná a taièièuan.èinnostzajišujevìtšinoubezplatnì31vyškolenýchcvièitelùve 23cvièebníchhodináchtýdnìvkeramickéškole,obouzákladníchškolách anastadionìpodlerozpisuzveøejnìnémvevývìsceprotistaréškole. Mimozákladnícvièenípoøádámeirùznésoutìže, závody,turistické akcea turnajevodbíjené,floorbaleamalékopané. Našicvièenci sezúèastòujíivyššíchsoutìžívokreseakraji,kdedosahují úspìchù. V letošním roce se 7 sportovních gymnastek probojovalo do republikového finálevgymnastickémètyøbojivplzniav.škarvadováak. Hoøejšízískaly13.a14.místo. Staršížáci ve floorbaluzvítìzili vregion.fináleapostoupili dorepubliky, kdeskonèili9. Historickéhoúspìchudosáhlimuživsálovékopané,kteøípostoupilipøes okresaoblastdorepublikovéhofinálevuherskémhradištiavybojovali4. místo. Základem naší práce je ale pravidelný tìlesný pohyb vtìlocviènì iv pøírodì, kterýmsi utužujeme zdraví adobrou náladu. Proto zveme veøejnostmezinás. Dr.H.Ingrová Miloš FUKA zahajuje od umudr. Mikulášové (dìtské oddìlení) svoji èinnost. tel.: 0605/ Státní gymnázium GYMNÁZIUM, TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍÈKOVA Týn nad Vltavou, tlf./fax:0334/ (øeditel) pøijímá žáky 5. tøíd ZŠ do primy osmiletého studijního cyklu proškolnírok2001/2002 Tiskopisy pøihlášek vydá žáku (zákonnému zástupci žáka)øeditelstvípøíslušnézš Termín odevzdání: vyplnìné pøihlášky ke studiu je nutno odevzdatnaøeditelstvípøíslušnézšdo 28.února2001. Pøijímacízkoušky sekonajívpondìlí23.dubna2001 zèja MzuèivaZŠ,dalšíinformacebudouuvedenyvpozvánkách. Pøijímacíøízeníistudiumjsoubezplatné. Bližší informace podá øeditel školy Mgr.Karel Hájek osobnì nebonatelefon0334/ Nečekejte na jaroanechte si své kolo opravitjiž nyní!!! SLEVA10% NAOPRAVYAMATERIÁL PetrChaloupek VELO +SPORT SERVIS Bechyně, 5.května779 tel: 0361/ Pozorslevaplatíjendo 21.března 2001

8 Vymìòte Vaše stará za naše nejnovìjší. Vymìòte Vaše stará za naše nejnovìjší. Navíc Vám poskytneme cenové zvýhodnìní a Kè dle typu nového vozu! O cenové zvýhodnìní se Vám buï sníí cena poøizovaného vozu, nebo je mùete pouít pro nákup libovolného pøíslušenství èi mimoøádné AUTOSERVIS NOVOTNÝ s. r. o. výbavy dle Vašeho výbìru. Pøi vyuití Škoda Leasingu od ŠkoFINu navíc dále získáte a Kè vdoprovodných slubách. Nabídka platí pro vybranémodely ŠkodaFelicia, ŠkodaFelicia Combi, ŠkodaOctavia, ŠkodaOctavia Combi a ŠkodaFabia. Dlouho neváhejte,akce trvá jen dovyprodání zásob anavíc je èasovì omezena! Navštivte nás, rádivám poradíme, poskytneme bliší informace a nabídneme Vám zkušební jízdu. Táborská Týn nad Vltavou Tel.: 0334 / Fax: 0334 / PORADÍME VÁM PØI VAŠÍ VOLBÌ. PRO ZKUŠEBNÍ JÍZDY VOLEJTE: 0602/ Mìstský zpravodaj è.2/2001, denvydání: mìsíèník. Vydává Mìsto Bechynì, IÈO: ,nám.T.G.Masaryka 2, Vychází vbechyni 1. denvmìsíci. Ev.è. period. tisku 37/97.Náklad 2100výtiskù. ZDARMA. Pøipomínky,návrhy apøíjem inzerce (15 Kè/cm )poštou, na tel. 0361/811012a811490, nebo na Tisk RUDI -reklamní studio, tiskárna Planá n.luž, tel

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA 3/2010 Program podzim 2010 Stálé expozice: Zlatá stezka Renesance - zlatý věk města Karel Klostermann a pošumavské zámky Městská kultura 19. století, sbírka ostrostřeleckých

Více

... KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA KRUPKA zve srdečně všechny milovníky divadelních her na IX. ročník přehlídky

... KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA KRUPKA zve srdečně všechny milovníky divadelních her na IX. ročník přehlídky ZÁŘÍ Město Krupka Přehled kulturních a společenských akcí Kontakt: Městský úřad Krupka Tel.: 417 861 253; 417 803 131 E-mail.: info@mukrupka.cz; www.krupka-mesto.cz KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA KRUPKA zve srdečně

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu.

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu. T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu www.sokolklasterec.cz Seznam oddílů: lyžování, atletika florbal stolní tenis (žactvo) badminton volejbal aerobik +

Více

4. Fotografie dětí na Velikonoční výstavě. 5. Fotografie z projektu Tady jsme doma. Muzeum Jindřichohradecka. 1. Fotografie z vernisáže výstavy Petra

4. Fotografie dětí na Velikonoční výstavě. 5. Fotografie z projektu Tady jsme doma. Muzeum Jindřichohradecka. 1. Fotografie z vernisáže výstavy Petra Seznam příloh I. Jihočeský kraj Náplň činnosti oddělení zřizovaných organizací. II. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. 1. Dotazník pro pedagogy z roku 2006. 2. Dotazník pro pedagogy z roku 2010.

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Organizace hasičů SDH Sbor dobrovolných hasičů - občanské sdružení pracující na úseku požární ochrany - preventivní a výchovná činnost mezi občany a mládeží - výchova nových členů do JSDH JSDH jednotka

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 30. 3. 2011 USNESENÍ č. 5/3-11 Z I. b e r e n a v ě d o m í Rozpočtové opatření č. 6/2011 snížení výdajů na: par.2321 odvádění a čištění

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU PÁTEK 11.4. ODBORNÝ A KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU konané ve dnech od 11. 4. do 13. 4. 2014 10.00 hod. Slavnostní zahájení 22. ročníku výstavy 11.30, 13.30 a 16.30 hod.

Více

Kalendář KULTURNÍCH a SPORTOVNÍCH akcí

Kalendář KULTURNÍCH a SPORTOVNÍCH akcí Kalendář KULTURNÍCH a SPORTOVNÍCH akcí 2016 ÚNOR 1. 29. 2 Krása zvířat výstava Michaely Burdové, Romantická krajina ve fotografii výstava Jiřího Valíčka a Jany Černoškové, 16. 2. Zahájení jarních kurzů

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Objekt hasičské zbrojnice Husova 552

Objekt hasičské zbrojnice Husova 552 Pravidelná roční zpráva JSDH za rok pro jednání Zastupitelstva města dne. 5. Hospodaření se svěřeným majetkem - výsledek inventury K 3.. byla pracovníky Městského úřadu a velitele JSDH provedena fyzická

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Právní předpisy V oblasti přijímacího řízení došlo k legislativním změnám u dvou základních právních předpisů * Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 ZŠ a MŠ Nerudova, České Budějovice V rámci EVVO bylo realizováno všestranné rozvíjení klíčových kompetencí v kontextu

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Příklad možné varianty uspořádání soutěžního prostoru:

Příklad možné varianty uspořádání soutěžního prostoru: Příklad možné varianty uspořádání soutěžního prostoru: vymezení nebezpečného prostoru Pravidla soutěže: Podmínky účasti: Zúčastnit se může 6-ti členné družstvo (5 + 1; velitel družstva, strojník a 4 členové).

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Napsal uživatel Lenka Vlčková Aktualizováno Úterý, 09 Srpen 2016 08:08 3. Název životní situace: Vyřízení občanského průkazu 4. Základní informace: Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015 9. 1. 2016 Vážení bratři hasiči, sestry hasičky, vážení hosté. Dovolte, abych vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2015. K dnešnímu dni má náš

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové.

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Dnes má městečko asi 5 000 obyvatel a je známé hlavně lázeňstvím

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

2. Na přihlášce si nechám potvrdit od dětského (praktického) lékaře svoji zdravotní způsobilost ke studiu daného oboru.

2. Na přihlášce si nechám potvrdit od dětského (praktického) lékaře svoji zdravotní způsobilost ke studiu daného oboru. Jak postupovat, chci-li studovat na Střední škole F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11? 1. Vyplním přihlášku ke vzdělávání - studiu ve střední škole. 2. Na přihlášce si nechám potvrdit

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

POZARNI RAD OBCE UHERCE

POZARNI RAD OBCE UHERCE \ Obecně závazná vyhláška obce Úherce v,, 'V r r POZARNI RAD OBCE UHERCE Zastupitelstvo obce vydává podle 10 a 84 zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novel a v souladu s 29, odst. I, písmo

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

Aktivity Volejbalového centra nad Metují

Aktivity Volejbalového centra nad Metují únor 2015 březen 2015 duben 2015 květen 2015 červen 2015 14.6.2015 (neděle) Závěrečná - minivolejbal Žákovský i minivolejbal Týniště nad Orlicí 7.6.2015 (neděle) Hradecký turnaj minivolejbalu Žákovský

Více

Zásahy kompletní. http://sdhstaraves.com

Zásahy kompletní. http://sdhstaraves.com Zásahy kompletní Datum a as ohlášení Den Typ události Podtyp Okres Obec ást obce Ulice íslo orienta ní íslo popisné Škoda (v tis.) Po et usmrcených Po et zran ných Pozn. 8-- 6:9 po TECHNICKÁ POMOC ODSTRAN

Více

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Vánoční oddílový pohár 2011 http://www.zs-husova.tabor.cz/webg/ 1 Hodnocení roku V roce 2011 cvičilo 40 žáků a 8 trenérů. Největší část žlenské základny tvoří

Více

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Dobrovodský ZPRAVODAJ Číslo 1/15 ROČNÍK XXI. Duben 2015 12., 13. a 14 června 2015 SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Obce Dobrá Voda u Hořic Obecní úřad připravuje sjezd rodáků a přátel Obce Dobrá Voda u Hořic. Program

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ. P o z v á n k a

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ. P o z v á n k a ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ Sekretariát Rady, Nad Olšinami 31, Praha 10, PSČ 100 00 Sportovní odbor LRU - muška Telefon: 2748 11 751 3, FAX 2748 11 754, e-mail: zemankova@rybsvaz.cz P o z v á n k a Praha dne 23.9.2010

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Časopis Stavební fórum - Diskusní setkání dne 16.10.2008 Praha Hlavní cíle revitalizace koněspřežné dráhy - Rozšíření nabídky cestovního ruchu (zvýšení

Více

USNESENÍ č. 24/03-05 Z

USNESENÍ č. 24/03-05 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 24/03-05 Z ze dne 08.06.2005 Změny rozpočtu Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. Rozpočtové opatření č.9/2005 - prostředků na bankovních účtech

Více

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ)

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

Kronika obce Nová Ves Příloha

Kronika obce Nová Ves Příloha Indikační skica Stabilního katastru obce z roku 1842, kterou pro potřeby finančního úřadu v Brandýse nad Labem v tehdejším Kouřimském kraji zhotovili adjunkt Franz Lizius a geometr Anton Matchinger. Indikační

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/ Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/ zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace. Oprava zámeckého přístupového mostu (2014)

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace. Oprava zámeckého přístupového mostu (2014) Oprava zámeckého přístupového mostu (2014) 1 Restaurátorský průzkum zámeckého přístupového mostu (2014) 2 Restaurátorský průzkum zámeckého přístupového mostu (2014) 3 Platan (2014) 4 Tahové zkoušky (2014)

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Obec Radimovice u Želče. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

Obec Radimovice u Želče. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obec Radimovice u Želče Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Zastupitelstvo obce Radimovice u Želče vydává podle ustanovení 29, odst. 1, písm. o ) zákona č.

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Benefity pro žáky SOUs

Benefity pro žáky SOUs Benefity pro žáky SOUs Základní informace V rámci kolektivního vyjednávání se dohodly společnost ŠKODA AUTO a ZO OS KOVO při ŠKODA AUTO na zavedení benefitů také pro žáky SOUs ŠKODA AUTO. Na základě této

Více

Antonín Podzemský HELA Wartburg F3 1966

Antonín Podzemský HELA Wartburg F3 1966 Antonín Podzemský HELA Wartburg F3 1966 Hela Wartburg je jméno vozu, který se svým mechanikem postavil jezdec Antonín Pokuta z Terezína. Použil podvozek konstruktéra Otakara Hamala z Habartova. Hliníková

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu Košetický zpravodaj číslo 58 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Na první adventní neděli 3. prosince připravujeme od 16 hodin Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před místním kostelem. Srdečně zveme

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Návrh akcí sletového týdne 2018 OV, OS a VO ČOS (verze ) Příjezd cvičenců do Prahy

Návrh akcí sletového týdne 2018 OV, OS a VO ČOS (verze ) Příjezd cvičenců do Prahy Návrh akcí sletového týdne 2018 OV, OS a (verze 9. 11. 2016) 29. 30. června 2018 Příjezd cvičenců do Prahy Hlavní dny všesokolského sletu 2018 1. 6. července 2018 10:00 Umělci Sokolu výstava nejvýznamnějších

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více