BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY ÚNOR Nová úprava vydávání obèanských prùkazù a cestovních dokladù

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY ÚNOR 2001. Nová úprava vydávání obèanských prùkazù a cestovních dokladù"

Transkript

1 BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY ZAČÁTEK TISÍCILETÍ VBECHYNI V dnešním sloupku starosty bych Vám, vážení občané, chtěl poskytnout několik informací oněkterých záležitostech, které se týkajíživotavnašemměstě. Jak jsem již předeslal v minulém zpravodaji, jsme v investicích výrazně omezenivelkýmináklady narekonstrukciarozšíření čistírny odpadních vod, budováním kanalizačního sběrače aodpadní štoly podnáměstím.nákladynatutoakcijsou120milionů korun,ztoho40 mil.korunjepůjčkaa40mil.korun jeúvěr.vsoučasnédobě jetéměř hotová čistírna(koncem minulého rokubyljiž zahájenjejíprovoz),je vyraženovícejak 370 mštolypod náměstím (celá štola by měla být hotova vkvětnu letošního roku), na jaro je plánovaná výstavba kanalizačního sběrače podél říčky Smutné, díky kterému budou svedenyodpadnívody,kterédnes volně vytékajído říčkysmutné,na čistírnuulužnice. Díky výše uvedenému zadlužení města citelně chybí potřebné financenadalšíakce.přestojsmesesnažilizbyléfinančníprostředky rozložit tak, abychom vrozpracovaných akcích mohli pokračovat. Samozřejmě se snažíme získat od různých ministerstev ajiných státníchinstitucínaněkteréakcedotace. Jednásenapř.odotacenadokončeníopravměstskéhomuzea.Tuto budovu sevroce 2000 podařilozařadit mezikulturnípamátky,což je jedna zpodmínek, kdy je možné odotace žádat. Podobná situace nastalapřirekonstrukcidomu č.8(bílýzvon). Zdebymělovzniknout celkem jedenáct malometrážních bytů aprávě na jejich dokončení žádámeostátnídotaci. Dotace budeme žádat také na výstavbu domu spečovatelskou službou, který v Bechyni výrazně chybí. V současné době je zpracována studie na tento dům, postupně je zajišťováno potřebné vyjádřenídotčenýchorgánů.důmbyměl39bytovýchjednotekpro46 obyvatel, bylo by zde samozřejmě veškeré nutné vybavení včetně dílenpropracovníterapiistaršíchobčanů astálbypravděpodobně ve Školníulici. V letošním roce by mělo být také dokončeno zateplení sídliště Obránců míru. Celá akce by měla být zakončena instalací měřidel spotřebovaného tepla na každém radiátoru, nainstalováním regulačních termoventilů avybudováním domovní regulace tepla na patách domů (pravděpodobně březen 2001), čímž by se odstranily současné problémy spřetápěním bytů avyúčtování tepla by bylo dalekojednoduššíapřesnější.(vtétosouvislostisidovolímupozornit občany na to,že všechnyenergie by se měly vyjadřovat vtzv.kwh, přičemžzdeplatípoměr1gj =277,8kWh.TentopřechodnakWhje dánjednaksnahouopřiblíženíkevropskéuniivtěchtozáležitostech, jednak je dán doporučením Ministerstva financí. Pro obyvatele má tatozměna výhoduvtom,že jemožné porovnávat ceny jednotlivých energií,např.vytápěníplynemneboelektřinou.) Letos takébudou dokončeny regulační plány naobytnouzónu ana zónuobchodu, služeb akomerce, které jsou umístěny kolem silnice na Senožaty. Pokud by se podařilo tyto pozemky zainvestovat a vybudovatzdepotřebnouinfrastrukturu,jemožnízdezačítsbytovou výstavbou (rodinné domky abytové domy) asvýstavbou objektů podnikatelskýchaktivit. Změny nastalyvletošnímroceive svozuodpadů aplacení poplatků zatentosvoz.vtétosouvislosti upozorňuji všechnyobčany,žesvoz odpadů není již vázán na známky, firma Rumpold vyváží všechny popelnice, které jsoupřipravenékodvozu. Začátkemúnora dostane každárodinadotazník,kdebudetřebavyplnit počet osob,nakterése poplatky vztahují, a na základě tohoto dotazníku domácnosti dostanousloženku,kteroupoplatekzasvozodpadů zaplatí. Závěrembychchtělpožádatvšechnymajitelenemovitostí,abyvelice pečlivě uklízeli před svými nemovitostmi chodníky, abychom riziko zraněníchodců snížilinaminimum. Jaroslav Matějka ÚNOR 2001 Nová úprava vydávání obèanských prùkazù a cestovních dokladù Dne1.èervence2000nabylyúèinnostizák.è.133/2000Sb.oevidenci obyvatel, dále zák. è. 328/2000 Sb. oobèanských prùkazech azák.è. 329/2000Sb.ocestovníchdokladech. Kzákonuoevidenciobyvatel: Zmìnu místa trvalého pobytu hlásí obèan ohlašovnì nového místa trvaléhopobytuosobnìnebojímpovìøenýzmocnìnecnazákladìplné moci. Pøi hlášení obèan vyplní pøihlašovací lístek apøedloží platný obèanský prùkaz, doklad o vlastnictví bytu nebo objektu (výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnìní užívat byt (napø. nájemní smlouva). Pokud takový dokladnevlastní, nechávási potvrdit pøihlašovacítiskopisoprávnìnouosoboupøedpracovníkemohlašovny nebo doloží písemné potvrzení oprávnìné osoby súøednì ovìøeným podpisem. Za obèana mladšího 15 let hlásí zmìnu trvalého pobytu zákonný zástupce,kterýpøedložísvùjobèanskýprùkazarodnýlistdítìte. Zapøihlášeníktrvalémupobytuzaplatíobèansprávnípoplatek50,-Kè. Kzákonuoobèanskýchprùkazech: Od mùže obèan podat žádost ovydání nového OP na jakémkoliv okresním úøadu nebo obecním, mìstském nebo místním úøadu povìøeném vedením matrik. To znamená, že ina Mìstském úøaduvbechyni simùžeobèanpodatžádostovydánínovéhoop.tato žádostjepostoupenapøíslušnémuokresnímuúøadu,kterýžádostdo30 dnù vyøídí. Obèan pøi podání žádosti pøedkládá všechny doklady potøebné kvydání nového OP ajednu fotografii, která musí splòovat souèasnéstanovenépožadavky. Pokud žádá obèan ovydání prvního OP po dovršení 15 let vìku, je povinen pøipodání žádosti pøedložit rodný list, 1fotografii adoklado státnímobèanství.doklademostátnímobèanstvíserozumíbuïplatný cestovní pas obèana ÈR nebo Osvìdèení ostátním obèanství. Toto osvìdèení vydává okresní matrikáøka vtáboøe po pøedložení všech potøebnýchdokladù. Kzákonuocestovníchdokladech: Také žádost ovystavení cestovního dokladu mùže obèan podat na Mìstském úøadu vbechyni, ta je postoupena pøíslušnému okresnímu úøadu. Cestovní pas se vydává ve lhùtì 30 dnù. Velhùtì kratší, tj. 24 hodin nebo 3dnù, vydá cestovní doklad Okresní úøad vtáboøe po pøedložení všech potøebných dokladù advou fotografií, tento vydaný cestovnídokladmávšakdobuplatnostijedenrok. Zvýšeuvedenéhovyplývá,ženaMìstskémúøaduvBechynisežádosti ovydání OP nebo CD pouze pøijímají, postupují se dále na pøíslušný okresníúøad,pøípadnìsizdeobèanémohounovìvyhotovenýopnebo CDopìtpøevzít. Vzhledemktomu,ženelzeobsáhnoutvtomtoèlánkuvšechnyzmìny, které pro obèana nastaly akteré se pøípad od pøípadu liší, mohou se obèanéobrátitsesvýmidotazynamìstskýúøadvbechyni matrika,kde jimbudouposkytnutybližšíinformace. Centrum služeb pro zdravotnì postižené Tábor,Na Parkánech 1623, PSÈ Tel.: 0361/ , SlužbyCentraslužebproZdPjsoudostupnéveøejnosti také v Bechyni od 9.00 do v "Domeèku u schodù"každé4.úterývmìsíci.

2 prof. Jindřich SCHENK ak. mal. Narodil se vkardašově Řečici. Poté bydlel s rodičivbechynivzámeckémareáluzámkuknížetepaara. Po vystudování gymnázia v Táboře začal studovat malířskou akademii v Praze (studoval u prof. Šimona a prof. Blažíčka). V průběhu studia na malířské akademii absolvoval jednoročnídobrovolný důstojnický kurz vrakouskuuvídně ukončil jejshodnostínadporučíka.vpřestávkáchjezdildoitálie,navštěvoval malířskouakademiivříměaveflorenciiastudovalitalskémalířství. Bylv1.světovéválcevRumunskuuTimisoiry(Temešvár)a vhaličivposlku.válkupřežilvezdravíakoncemválkybylpovýšenna kapitána. Po skončení války byl vzajetí vroverettu uverony.byl vyznamenán válečným křížem od císaře Františka Josefa adalší císařskévyznamenánízískalzazáchranudvoutonoucíchdívek. Po válce a návratu domů dokončil v Praze malířskou akademiiaudělal si rovněž profesuru. První zaměstnánínastoupil v ZeměpisnémústavuvPraze.DruhézaměstnánínastoupilveSvatém JánupodSkalou jako učitel kreslení. Potom učil vpraze,táboře av Martině naslovensku. Vždyoprázdninách jezdilismanželkou naslovensko,kde malovalkrajiny,vesničky,alehlavně krojovanéselkyastarce. Miloval Bechyni a proto tam od jara do podzimu jezdil malovat. namaloval zde nejvíce motivů zámku, kláštera, údolí SmutnéhopotokaaObůrky. Jako konzervátor Státní památkové péče se zároveň s veškerým úsilím staral obechyňské památky scílemzachránit vše krásné,cožsemuvevětšině případůpodařilo. DálevedldlouhálétamalířskýkroužekvTáboře. Jelikožnebylpolitickyaktivní,mělvýstavysvýchobrazů až ke konci života Sezimovo Ústí, Tábor, Bechyně. Maloval krajiny nejvícebechyni,kdenacházelneustálouinspiraci.dálebylvynikající portrétista,namalovalikrásnázátišívčetně květin.celkemnamaloval cca4000obrazů.zároveň dělal ilepty (rytiny), ponejvícebechyni a jejichprodejemzískávalpenízenaopravubechyňskýchpamátek. Byljmenován čestnýmobčanemměstabechyně. Město Bechyněvlastní19obrazů-panoramakrásnýchbechyňskýchpartií. Zemřel vtáborské nemocnici ajsou společně s manželkou pochování na františkánském hřbitůvku ubechyňského kláštera na základě rozhodnutí Biskupské diecéze v Českých Budějovicích. Prof.JindřichSchenk Rembrandtovská postava, přivřené očiskryté pod hustým obočím, malířský baret kryjící prošedivělývlas to byl pan profesor JindřichSchenk. Poprvé jsem se sním setkal vdobě okupace na táborské reálce. Mystudentijsmepromalířskéuměnípřílišnehorovali.Totaké bylo na našich výkresech vidět. Pan profesor si byl vědom, že malovánísenedánaučit,žejekněmupotřebanadáníatojevrozené. Malířských talentů ve třídě mnoho nebylo, snad jen jeden. Nám ostatním se pan profesorsnažil vysvětlit,co jeto umění aco jekýč. Udělal pro nás mnoho, dal nám základy estetické výchovy, která dnešnímladégeneracitolikchybí. Profesor Schenk byl zamilován do města nad Lužnicí Bechyně.Dovedlvícenežjinívnímatjejíkrásu,krásuprostouapřesto vznešenou, krásu, kterouvytvářelastaletí, krásu, která ji dala název "perla jižních Čech".Vícenež kdo jiný siuvědomoval, žetato krása může býtzničena, nebude-li chráněna, nebudou-li si jí uvědomovat všichnilidé. LáskukBechynipřenášelvkamarádstvíknám studentům, kteří jsme zde bydleli. Bylo to jakési privilegium, které získal každý, kdoodtud pocházel. Něco za něco.za tubenevolenci ashovívavost jsme byli jeho živými spojkami stímto městem. Přinášeli jsme mu zprávy, odnášeli jsme jeho vzkazy. Bechyně byla denně na repertoáru. Učil nás dívat se kolem sebe "schenkovsky", vidět a vnímat krásu,ituvšední,okoukanou,kteroujsmedřívenepoznali.to námzůstalododnes. Podruhé jsme sesetkali vsedmdesátých letech.obajsme zastávali funkci konzervátora.on státní ochranypamátekajá státní ochranypřírody.pochopitelně toopětbylabechyně.sedmdesátáléta bylachaotická.despotismusdobminulýchdozníval.myšlenívelkých amocných semnohonezměnilo, alepřece bylyjiž okamžiky,kde se mohlomysletina něco jinéhonež politiku.na poezii,krásu, estetiku, přírodu. A tady byla naše společná parketa zachraňovat neposkvrněnýrázměsta.bývaláhrdost člověkaženěco vlastní,byla nahrazena obecností, že vše je naše. A tak člověk esteticky negramotný chovalsekuměníipřírodě cize.jetonaše,tedynikoho, využijme tedy všeho, co se dá. Proti tomuto obecnému myšlení vystoupili dvakonzervátoři,neposkvrněnidobouani stranou,spojeni myšlenkou,žejenutnochránitměsto,přírodu,život. Podařilo se nám mnohé. Neposkvrnit Raušalův územní plán výstavby města, zabránit chaotické výstavbě zahrádkářských kolonií, které často jsou skutečnými slumy.zachovat starobylý ráz města,získatfinančnípodporunaochranuněkterýchjehopamátek,i zachovat neporušený pás zeleně kolem celého města. Některé věci se nepodařily. Architektonická památky Jagerhausu a původní klasickábaroknívýstavbavjehopokračováníbylazbořena.dnesjetu prázdnota vykřičníkhloupostidobyminulé. Velkýboj jsmevedlioklášternízahradu.prosazovanýplán městaneobstál,zvítězilnávrhprosazovanýpanemprofesorem.ještě dnes si vzpomínám,jakzástupciměstanechtěli vůbecjednatsnámi konzervátoryajaknakonecmuselipřijmoutnašimyšlenku.vtédobě jsmesibyliveliceblízcí,obajsmesvéměstomilovali. Náhlá smrt odvolala pana profesora ze života. Chybí nám, kteří jsme ho znali, chybí městu, které tak miloval. Splnilo se mu poslední přání být pochovánvklášterní zahradě na skalním ostrohu nadlužnicí. Odešel učitel, přítel apozději ikamarád. Slíbil mi obraz města,kteréjsmeobamělirádi.nesplnilsvůjslibjenproto,žehobůh povolal ksobě. Děkuji vám pane profesore, za vše co jste pro své městovykonal.děkujivámzato,žejstemně naučilsnímatkrásuactít život. RNDr.J. Bumerle Názevakce: GENIUSLOCImìstaBechynì Datumkonání: únor prosinec2001 Místokonání: ExteriéryainteriéryvBechyniajejímokolí Poøadatel: OS Tatrmani, KD, Mìsto Bechynì, OS Klášter,ZUŠ,ZŠ, SPŠK Popis: GENIUS LOCI Mìsta Bechynì bude v roce 2001 jakýmsi spoleèným jmenovatelem všech akcí, které ve mìstì Bechynì OS Tatrmanise svými spolupracovníky bude organizovat. Bude vycházet i ze zkušeností, které organizátoøi získají pøi realizaci podobné akce v SudomìøicíchuBechynì. Akce,kterébudouvrámciGeniaLocivprùbìhuroku2001realizovány: Hledání míst,kteréstojízapozornost(proèstojízapozornost?literární, èivýtvarnézpracovánífaktuèifikce) Oznaèování míst, které stojí za pozornost (Návrhy na milníky a rozcestníkymohoubýtpozdìjispoleènìrealizovány) Setkání nad mapou Bechynì (Co tu bylo, cotu je,co by tu být mìlo? Setkánítøígenerací) Lázeòskémìsto Bechynìbylo vminulých letech postiženo výstavboua provozem jednoho z nejvìtších vojenských letiš v Evropì. To poznamenalo isociální apolitickou skladbu obyvatelstva.po zrušení letištì ve mìstì zbyli podnikatelé,kterým se snížily tržby, rodinyletcù a letištníhopersonáluadalší,kteøímìlikletištiúzkévztahy. Domníváme se,žepokusíme-lise pøivést kzamyšleníomìstu vedle neuspokojené støední generace istaré pamìtníkyavzpomínkami nezatíženoumládež,podaøíse nám,vespoluprácisodbornýmiporadci, naèrtnoutnejen minulý asouèasný stavbechynì,aleijehomožnýstav budoucí. Pro spolupráci si pøipravujeme možné spoluobèany již nìkolik let se opakujícími divadelními, výtvarnými irecesními doteky. Jejichmnohostarùznorodostzaruèujeconejširšíoslovení. Protože se vìtšiny akcí zúèastòují obyvatelé izjiných koutù ÈR máme z jejich strany reakce, nezatížené životem v místních pomìrech. Tyto odezvy jsou neocenitelné pøi plánování dalšího smìøováníživotamìsta,èinnostikulturníhodomuaostatrmani.

3 VÝSTAVA KLAUZURNÍCH PRACÍ ŽÁKU SPŠK Vernisáž ve středu 7. února v17.00 hod. Výstava potrvá do 15. března 2001 abude otevřena denně po -pá do hod. so -ne do hod. 17. sobota hod./velký sál KD/ Vstupné: 30,- Kč Hraje DJ Ivan Mejsnar -Disk centrum Praha 17. sobota galerie uhrocha DĚTSKÁ MAXI DISKO SHOW MAXI DISKO SHOW hod./ Velký sál KD /Vstupné: 50,- Kč Hraje DJ Ivan Mejsnar -Disk centrum Praha 10. února PLES JIKA 24. února PLES SPŠK na březen Skeče apísničky kouzlí známí aktéři T.Hanák, F,Burda, D. Vávra adalší. Předprodej od 20. února vkanceláři Kulturního domu pá -ne VII.ročník otevřeného setkání klasických amatérských divadelních souborů 16. pátek únor 2001 PROGRAM Pátek hod. ZAHÁJENÍ hod. DIVADELNÍ ŠKOLAKOLÍN KOLÍN CESTAKOLEM SVĚTA MS hod. DS POLENO BECHYNĚ HRY ZE SMETIŠTĚ Sobota pá ne prostory KD - Velký sál MS - Malý sál BECHYŇSKÝ DIVAD. SPOLEK OVESELÉM HROBAŘI UKÁZKA SPOJENÁ STVŮRČÍ DÍLNOU hod. DIVADLO BEZ ZÁKULISÍ SOKOLOV OBRAZ MS hod. DS KÁMEN PRAHA BUCHTY hod. DIVNÁ BÁRAPRAHA ZDALEKANE TAK OŠKLIVÁ, JAK SE PŮVODNĚ ZDÁLO hod. OCHOTNÝ DIVADLO PACOV HVĚZDY NA VRBĚ Změna programu vyhrazena N JIHOČESKÝ KAŠPARŮV VÍKEND ezávislý divadelní spolek, pracuje od roku Hraje vdivadle vceletné arepertoár tvoří díla klasiků, současných autorů ivlastní dramatizace. Soubor tvoří přední čeští herci, kmenovými režiséry jsou Jaroslava Šiktancová ajakub Špalek. Vrámci Kašparova jihočeského víkendu představíme kompletní repertoár divadla, ato včetně specifických tzv. "malých představení", která jezdí na zájezdy jen zcela výjimečně. Pátek 16. února /19.00 hod./ KD /Vstup: 150,-/ 130,- /100,- Kč RŮŽE PROALGERNON -Daniel Keyes Nejúspěšnější inscenace spolku Kašpar umí rozesmát idojmout. Sci-fi povídka, příběh dementního muže, který chtěl být chytrý. Vhlavní roli uvidíte vynikajícího Jana Potměšila aherce divadelního spolku Kašpar. Pátek 16. února /21.30 hod./ Malý sál KD /Vstup: 55,-Kč SMÍŠENÉ DVOUHRY Noční představení (NOČNÍK ). J.Saunders,A.Ayckourn, D.Campton.Tři úsměvné aktovky ocestě nasvatebnínoc, pro čajanahřbitov.hrajíhercidiv.spolkukašpar. Kulturní dům,unádraží 602, Bechyně,tel.: ,tel./fax mobil: ,

4 KINOBECHYNĚ program naúnor2001 Začátky představeníve hod. 1. Čtvrtek, 2.Pátek EASTIEBOYS -PremiérabarevnéhofilmuSRN Báječnálétavevýchodoněmeckýchpelíšcích.Zvonovékalhoty, deskyrollingstones,první láska,maturitazadveřmi anakonci uliceberlínskázeď. Mládežipřístupno/Vstupné47,-Kč /90min. 3.Sobota,4.Neděle MŮJSOUSEDZABIJÁK -Barevnýfilm USA Napředměstí Montrealuseprávě přistěhoval zabiják.vhlavníroli BruceWillisaMatthewPerry. Proděti do12letnevhodné/vstupné43,-kč/98min. 5.Pondělí SLADKÝNIČEMA -PremiérabarevnéhofilmuUSA WoodyAllenopětpředvádísvouvášeň projazz. Proděti do12letnevhodné/vstupné52,-kč/95min. 6.Úterý ZPRÁVAOPUTOVÁNÍSTUDENTŮ PETRAAJAKUBA Premiéra českéhobarevnéhofilmu.náhodná setkánísláskou azradou,smrtí, vinouatrestemvrežiidrahomíryvihanové. Mládežipřístupno/Vstupné50,- Kč/96min. 8. Čtvrtek, 9. Pátek PONORKAU-571 -PremiérabarevnéhoširokoúhléhofilmuUSA Hrdinovéjsouobyčejnílidé,kteřídělají neobyčejné věci vneobyčejnoudobu. Proděti do12letnevhodné/vstupné50,-/111min. 10. Sobota, 11. Neděle VŘÍSKOTIII -PremiérabarevnéhofilmuUSA Závěrečnákapitolanejkrvavějšílázně devadesátýchlet. Mládežido15letnepřístupno/Vstupné 55,-Kč/116min. 12. Pondělí,13.Úterý POHÁR -PremiérabarevnéhofilmuAustrálieaBhutánu Fotbal jebožíhra!skvělákomediesedánatočit ivbudhistickém klášteře. Mládežipřístupno/Vstupné47,- Kč/93min. 15. Čtvrtek, 16. Pátek ROADTRIP -PremiérabarevnéhofilmuUSA Smahnulji!BláznivákomedievestyluPrci,prci,prcičky. Mládežido15letnepřístupno/Vstupné 50,-Kč/90min. 17. Sobota, 18.Neděle BOXEŘI -Premiéra barevnéhofilmuusa HvězdnýtandemWoodyHarrelsonaAntonioBanderas vboxerskýchšortkách?vtétokomedii ano! Mládežido15letnepřístupno/Vstupné 47,-Kč/124min. 19. Pondělí,20.Úterý DRSNEJSHAFT -Premiéra barevnéhoširokoúhléhofilmuusa Chlapjakmábýt.Nějakýproblém?SamuelL. Jacksonvhlavní roli krimithrilleru. Proděti do12letnevhodné/vstupné50,-kč/95min. 22. Čtvrtek DIVOKÉKOČKY -Barevnýširokoúhlýfilm USA Mladá,krásnáatalentovaná?TakovýchjeplnýNewYork! Sexy romantickákomedieocestě zavelkým snem. Mládežipřístupno/Vstupné48,- Kč/100min. 23. Pátek,24.Sobota TROSEČNÍK -PremiérabarevnéhofilmuUSA Abyse zachránil,musíztroskotat-jestlichcepřežít,musísezměnit. Tom Hanksvhlavní rolifilmovéhohiturežisérarobertazemeckise. Proděti do12letnevhodné/vstupné55,-kč/138min. 25. Neděle MUŽBEZSTÍNU -Barevnýfilm USA Stalseneviditelným asjehotělemzmizelyivšechnyzábrany. RežiePaulVerhoven. Mládežido15letnepřístupno/Vstupné 48,-Kč/114min. 26. Pondělí,27.Úterý RIZIKO -PremiérabarevnéhofilmuUSA Chcešrychlezbohatnout?Azajakoucenu? Mládežido15letnepřístupno/Vstupné 47,-Kč/125min. VÝSTAVA ProvelkýohlasvýstavyBechynì historickáasouèasnározhodlmìú umístittutovýstavuvprostoráchradnice.výstavu jestáleještìmožno navštívitvždyvpondìlíavestøeduodpoledne. Petr Vok skateřinou zludanic znovu ožijí Není pochyb otom, že vdobě renesance byla Bechyně jednímznejvýznamnějšíchcenterkulturníhoaspolečenskéhoživota celých jižních Čech.. Pojďme se tedy společně vrátit do této "zlaté doby",kdy "vsobotu vdensvatéhooldřichalp1580 panpetrvokz Rožmberka veselí svatební dal na Bechyni strojiti aženiti se ráčil, pojímaje sobě za choť svou, panu Kateřinu, šlechtičnu zludanic z Markrabstvímoravského." I vy se v sobotu 18. srpna 2001 rožmberské družiny doprovázející oba svatebčany jízdárny, kde budou můžete stát členy do zámecké slavnostně oddáni. Díky Agentuře Kultur- Kontakt, Panství Bechyni aměstu Bechyni, které tuto renesanční slavnost pořádají, budete mít možnost prožít onen slavný den bokuneméně slavnýchrožmberků. Velkolepásvatebníhostinapodširýmnebemvzámeckém parku se všemi náležitostmi adobovým programem, lidová tržnice, ukázky řemesel, šermíři, tanečnice, divadla, kejklíři, doprovodný program pro děti, snížené vstupné do Preclíkova muzea, ale i zámku, jehož zdi byly němými svědky života nejen Petra Voka, ale také celé řady dalších panovníků, jsou jen malým výčtem z odpoledníhoprogramu. Rovněžvečerníprogrambudebohatý-renesančníkoncert ve Vokově sále, noční prohlídky zámkem, koncert vklášteře ataké "veselice"vrytmucountryvzámeckéjízdárně,kterácelodenníoslavy završí. Tyto renesanční slavnosti jsou určeny především vám, místnímobyvatelům.jednouzchystanýchvýhodbudenapř.snížené vstupné,aletakémožnostprezentaceazviditelněnímístníchspolkůa podnikatelů. Pokud máte zájem nějakým způsobem se podílet tétoakci,kontaktujteprosímněkterého zpořadatelů. Provoz Lékaøské Služby První Pomoci od 1.ledna 2001 pracovní dny: hodin soboty,nedìle, svátky: 7-22 hodin (návštìvy jemožno objednat na tel. èísle ) Po 22. hodinì je možné navštívit lékaøe vtáboøe nebo Sobìslavi (tj. pøi použití vlastní dopravy), v pøípadìžádostionávštìvulékaøejenutnéobrátitse na tel.èíslo0363/213333(sobìslav),popø (Tábor). Vpøípadìohrožujícíchživotpacientajenutnévolat naèíslo155. po do na Miroslav Mareš

5 ÈINNOST SBORU DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ VBECHYNI ZA ROK2000 (použitozvýroènízprávyvelitelesdhzedne ) Nášhasièskýsborzaloženývroce1874avsouèasnédobìèítající84èlenù ztoho60 mužùa24 žen, oslavil vroce let svého trvání adnes je to již 126 let poctivé hasièskédøinyaobìtavépráce,jakvmístì,takivširokémokolímìstabechynì.kdnešnímu dni máme 28 èlenù zaøazených vjpo II ajpo III a dva náhradní øidièe (AKV-záchrana vodou)sdobouvýjezduod5do10minutodnahlášení. Pøestosenámdaøívyjíždìtido2 minutodvyhlášenípožárníhopoplachu.kzásahùmvyjíždímesvozidlycas32t148,cas 25 Š706, AVIA 30 aš1203, která jsou neustále udržována ajsou stále akceschopná k výjezdusosádkouhasièùatodennìpocelých24hodin,t.j.vedneivnocia365dnívrocea to pøedevším díkyaktivnímu pøístupu èlenù, kterým je cizí lidská lhostejnost. Pro nìkteré èleny se stal koníèek nebezpeèným konìm na úkor jejich práce, zamìstnání nebo odpoèinku. Dnes se nevyjíždí pouze kpožárùm, ale iktechnickým zásahùm, olejovým haváriím,dopravním nehodám adalším èinnostem, ukterých hrozí nebezpeèí zprodlení. Vèasné výsledky, rychlá lokalizace vzniklého nebezpeèí, snížení nebo znemožnìnívzniku škodaochranazdravíaživotùnašichspoluobèanùjsounašídoménou. Tak jako vletech minulých, tak ivroce letošním nás potøeba lepší akceschopnosti, ochrany zdravíaživotùjednotlivýchèlenùvýjezduvedoukestálémuzlepšování: -øádustrojníslužby s9tiyztoho5jmenovaných -øáduspojovéslužby 28èlenùproškolených -dálechemickotechnickéslužby kdenositelidýchacítechnikysaturn S5je22 èlenù. Spojováslužbasradiovoutechnikou"MAXON"námstálezabezpeèujekvalitníavèasné nahlášeníprovyhlášenípoplachuzhzstábor,nebomezijednotlivýmistanicemi.poplach sespuštìnímautomatickésirénydokáží3velitelskéradiostanice.vnašípraxitatotechnikav poètu10kskapesních,lvozidlové,3adaptérùalzákladovéstaniceseosvìdèuje již5,5roku aumožòujeoperativnìøíditcelýprùbìhvýjezdu.radiostanicejsouvpohotovosticelých24 hodin pøikterékolivèinnostièlenavýjezdujpoiinebojpoiiiasouèasnìtémìø95%èlenù vlastní mobilní telefony. Není daleko doba, kdy jiné zaøízení bude dálkovì otevírat vrata, zapínat odsávání,startovatzásahovévozidlo technickýzásah Bechynì,Písecká909 zamèenýbyt technickýzásah Bechynì,NaLibuši644 zamèenýbyt olejováhavárie Radìtice-støetdvouosobníchautomobilù technickýzásah-bechynì,písecká915 násilnéotevøeníbytu olejováhavárie st.silniceè.122bechynì-týnnadvltavou požár BechynìPlechamrè.80 zemìdìlskáusedlost,stodola škoda ,-kè Statistikak : Odpracovánouvýjezdù: Školeníjednotkyaúdržbatechniky: Opravavodníchzdrojù Opravamìstskéhomuzea: Hasièskémuzeum: Stìhování: Kulturníakce: Údržbabudovy: Pøípravanaakce: Celkemodpracovánok hodin 4680hodin 1125hodin 1973hodin 1500hodin 325hodin 950hodin 516hodin 817hodin 12440hodin Po každém zásahu je již samozøejmostí uvést techniku ihned do akceschopného pohotovostníhostavu.strojnícisesnažímaximálnìudržovatsvìøenoutechnikuaipøestoje stálecovylepšovat.kdnešnímudnipeèujemeotutotechniku: T148CAS32 Š706RTHPCAS25 SAVIEN30 Š1203 Š706CAS8AKU stáøí22let 26let 29let 31let 31let Tytovozynámpomáhajípøizdolávánínebezpeènéhoživlu ohnì dobréhopomocníka,ale zléhopána. Jakjsmevroce2000zasahovali: Požáry26x Jinýtechnickýzásah 11x technickápomoc-asistence1x Planýpoplach 1x olejováhavárie 6x Dopravnínehoda 3x Celkem:48zásahù Škoda: ,-Kè Uchránìnéhodnoty: , požár skládkasenožaty planýpoplach poušradìtice pálení požár les RadìticePlzíny ohníèek požár les RadìticePlzíny technickápomoc asistence stadionbechynì(páleníèarodìjnic) požár osobníautomobiluletištì požár tráva železnice-starénádraží požár tráva ubechyòskéhomostu železnice požár tráva-ubechyòskéhomostu železnice požár odpadkovýkoš Bechynì uparkujícíhoosobníhovozidla dopravnínehoda BechyòskáSmoleè požár zemìdìlskáusedlost Beèiceškoda ,-Kè požár tráva BechyòskáSmoleè železnice jinýtechnickýzásah otevøeníbytubechynì,nalibuši požár les Židovastrouha požár tráva pøíkopulesausenožat požár lesvhuti požár les-paøezvzáøeèí požár tráva Bechyòskázastávkaumostu železnice požár tráva Bechyòskázastávkaumostu železnice požár stohslámy AGRABøeznice olejováhavárie nádržaviausenožat technickýzásah Bechynì,Obráncùmíru817-násilnéotevøení technickýzásah Bechynì Záøeèí sršni požárhnojištìvrekreaènímzaøízeníès.pojišovnybechynì technickýzásah Bechynì,Èechovaulice sršni technickýzásah Bechynì,Píseckáulice757 úraz násilnéotevøení havárie olejováskvrna køižovatkasudomìøiceubechynì technickýzásah BechynìNaLibuši621 násilnéotevøení technickýzásah BechynìNaLibuši682 násilnéotevøení technickýzásah BechynìNaLibuši695 uzamèenýbyt požár obilnýlán Senožaty vedenív.napìtí-spadlývodiè požár tráva starénádraží železnice olejováhavárie SudomìøiceuBechynì požár les ŽidovaStrouha technickýzásah vodanamostìžidovastrouha zanesenýkanál požár uhelnésklady skladbriketsamovznícení požár chataè.17 KøidauDobronic technickýzásah køižovatkatábor-týnn.vltavou-havárieos.auta požár dùmè.14 støecha krb-hutì olejováhavárie únikoleje Píseckáulice olejováhavárie Obora støet divoèákasosobnímaut.felicia Dne kzásahovým vozidlùm zaøazeným do integrovaného zásahového systému pøibylo také nové požární vozidlo Praga CAS 16 4x4 NTS265. Podvozek byl vyroben firmou PRAGAÈáslava.s. na základìzkušenostísvýrobou univerzálních nosièù PRAGA UN akomunálníchvozidelpraga NTS.Novéterénní anákladní vozidlo jeprávì urèeno pro dobrovolné hasièské azáchranné sbory. Vozidlo je moderní konstrukce s nýtovaným rámem, portálovými nápravami, skotouèovýmibrzdami asystémem ABS, výkonný motordeutz BF 6M1013 ECvznìtový pøeplòovaný (turbo) 6tiválec 174 KW EUROII 12tistupòovácelohliníkovápøevodovkasmezinápravovýmdiferenciálemzávislým anezávislým pohonem, moderní sklopná kabina shliníkovou kostrou alaminátovým skeletem. Vysoká svìtlost podvozku, výkonný motor, pohon obou náprav auzávìrky diferenciálu zaruèují vozidlu vynikající terénní vlastnosti, odstupòovaná pøevodovka, pohodlnákabina sodpruženými pøednímisedaèkami,nízká hluènostadynamiènost zase pohodlnouarychloujízduposilnici.maximálnírychlostje115km/hod. Kabina jesklopná sobsaditelností 1+5, teplovzdušnétopení,2x programovatelné nezávislé topení,zadní stìna je osazena úchyty pro dýchací pøístroje S7snáhradními láhvemi.celkováhmotnostvozidlasnástavbouje14tun. Nástavbusdovybavením zhotovilafirmatovárnahasícítechnikys.r.o.polièka.nástavba jepøíhradováocelováskøíòzprofilù.vnástavbìjezabudovánanádržna2500 lvodya400l pìnidla.èerpacízaøízení zn. Godiva spohonem, prùtokovýnaviják s80 mvysokotlaké hadice sproudnicí anízkotlaké potrubí, lafetovou proudnicí arozvod potrubí pìnidla. Jednotlivéskøínìpoobou stranáchjsouopatøeny roletami,zakterýmijeuloženohasièské náøadí, pøetlakovýventilátorhuriganemt 236,motorováøetìzovápila,elektrocentrála 5,5 kwzn.neec,plovoucíèerpadloaqfastmaximum,vyprošovacízaøízenízn.narimexatd. Zadnídveøejsouvýklopné,prokrytíapøinepøíznipoèasí.Nahorníplošinìjeuložena hliníková skøíò na savice, lopaty, košata ajiný materiál, dále pak 4-dílný hliníkový nastavovacížebøíkapožárnísvìtlomet. CisternováautomobilovástøíkaèkaCAS 16Praga4x4NTS265 jeurèenakrychlémua kulturnímuprovedenípožárníhozásahuvodounebo pìnouzvlastníchnebocizíchzdrojùa pøipoužitínízkéhonebovysokéhotlakuvody.jetotechnika,kteroujsmesijiždlouhopøália totonašepøánísestaloskuteèností. Naše nové hasièské vozidlo stálo ,50 Kè. Finanèníkrytí bylo poøízeno

6 Našenovéhasièskévozidlostálo ,50Kè.Finanèníkrytíbylopoøízenozestátní dotace ,-Kè azbytek ceny financoval MìÚ Bechynì vèástce ,50 Kè. Jednání onovém hasièském vozidleprobíhala již vbøeznu roku Plných 22 mìsícù napìtínežnadešelten dlouho oèekávanýden"d",kdyvozidlocas16pragants2654x4 skuteènìpøekroèilopráhvjezdudozbrojnice. Sbordobrovolnýchhasièù srdeènìpozvalhosty,obèanymìstaapøilehlýchregionùke slavnostnímupøevzetícisternovéautomobilovéstøíkaèky(cas)praganapøedvánoèníden na hodin na námìstí T.G.Masaryka pøed budovu Mìstského úøadu v Bechyni.Celýceremoniálpoèaljižupožárnízbrojnicezahoukánímpožárnísirény.Potése vydalaceléjízdashistorickouhasièskoustøíkaèkoutaženoukoòskýmpotahemp.trojny za doprovodu policievkolonìmodernìjšítechnikyš1203(31let),avia30(29let),t148cas 32(22let),Š706RTHPCAS25(26let),kterousbor udržujestálevakceschopnémstavu. Kolonu uzavírala nová chlouba bechyòských hasièù PRAGA ( stáøí 2 dny). Tato nejmodernìjšíhasièskátechnikabylazahalenavbílémrounusèervenoumašlíapostranách tutokrasavicidoprovázelihistoriètíhasièivdobovýchbílýchuniformách.uradnicevýrobci vozidla PRAGA Èáslav p. øeditel Ing. Vávra Zdenìk aøeditel p. Ing. Stanislav Èervený z Továrny hasící techniky s.r.o. Polièka za slavnostního zaznìní fanfár trubek apozounù studentùlidovéškolyumìnívtáboøe,pøestøihlipáskustahujícíbílýzávojpragyavozidlo pøedali do rukou starostovi mìstabechynìp.jaroslavu Matìjkovi, který vozidlo pokropil šampaòským sektem seslovy,abybylapøipravena,alenemusela èastovyjíždìt.potépøed nastoupenou výjezdní jednotkou mìsta Bechynì pøedalklíèe od vozidla veliteli jednotky hasièù p. Miloslavu Doudovi, který následnì podìkoval starostovi, mìstskému zastupitelstvu aobèanùm zaprojevenou dùvìru zasvìøenou techniku kzajištìní požární ochranyvbechyniaokolí,abyškody,kteréjižvzniknou,jaknamajetku,takinazdravínašich spoluobèanù,bylyconejmenší.vozidlopøišeltaképosvìtitdìkanøímskokatolickécírkvep. Karol Jaroslav. Slavnost byla zakonèena slavnostním pøípitkem acelý ceremoniál byl ukonèen fanfárou. Po prohlídce vozidla, výstroje avýzbroje obèany aširokou veøejností, nastoupilstarosta,místostarostkaavelitelhasièùdopøipravenéhovozidlakeslavnostnímu prùjezdumìstem.špalírmuudìlalyslužebnìstaršívozidlaaopìtzadoprovodu policieaš 1203se"Pragovka" zazvukùrùznýchfanfár,alarmùasirénazadoprovodustaršítechniky projelaspaniloujízdu jižzšeøelýmmìstem.celémuzastupitelstvunašeho mìstavèelese starostoup.matìjkouseklanímezatentoèinazazásluhyorozvojpožárníochranyvbechyni apatøíjimzatotorozhodnutí"velkýdík" vždypoprvéanaposledybylanašimprapradìdùmv roce1890 zakoupena 1hasièskáètyøkolovákoòskástøíkaèkaza780zlatýchse60mrežných hadic.pozn.(viz.zápisy historie).ostatnívozidlabylajižojetánebovyøazená. Naševýjezdovájednotka senatutoudálost jižpøipravovala ato vpodobì školení na motorovoupiluvednech17 23.ledna2000,kteréhosezúèastnilo11èlenù,školeníjižvtuto dobumìli2èlenovévýjezdu,tedycelkem jejmá13èlenù.dáleprobìhlo školení øidièù.probìhlodalší proškolení5tièlenùchemicko-technickéslužbyadalší2èlenovétoto školeníabsolvujívprùbìhumìsíceledna2001,tzn.žez28èlenùbudemít25èlenù školení CHTS. Na protiplynový výcvikový polygon vyjíždí naše jednotka 4x do roka na HZS v Táboøe, kde všichni pøíslušníci HZS mají pro nás velké pochopení, ikdyž tøeba jde io navázání hadic, kontrolu vìcných prostøedkù PO (žebøíkù, opaskù, lan atd.), pøi revizi dýchacíchpøístrojùpokaždémpoužití.patøíjimvšemspolusvedenímnášupøímnýdík. Vmìsícíchbøeznu probìhloškolenípreventistù, velitelùa ùnaHZSTábor. Natechnickoukontrolu STKamìøeníemisíodjíždí jižpouze1xzarokdoplanénad Lužnicívšechnavozidlanad3.500kg. Proškoleníèlenùvýjezduprobíhákaždépondìlíod17.00do21.00hoddlepotøeby.Úèast jednotkyjenavelmidobréúrovni èlenovémají zájemikdyžjimtonìkdynevyjdezdùvodu smìnného provozu,sezónních prací,popø.jinéhodùvodu.myslímsi,žeza25 let usboru nepamatujitakovýzájemachu,kterounašièlenovémají.jakývùbecdovedoumítsmyslpro svou"velkou"èinnostvesboru? ÈlenovévýjezdovéjednotkyJPOIIaJPOIIISDHBechynìvr.2000: velitel DoudaMiloslav 1.zástupcevel. DlouhýJosef 2.zástupcevel. PazderaJan 3.zástupcevel. KálalVladimír VoseckáVáclav DoudaMiroslav BlažekPetr BarešRoman VydraJiøí preventista NovákLudìk operátor-spojaø DlouháMiloslava pomocník DlouháPetra technikchts PøichystalMiroslav èlenové Boháè Václav, Buriánek František, Douda Michal, Filip Vladimír, Klobása Luboš, Kubiš Jaroslav, Prachaø David, MrzenaPetr,FrolíkVáclav,MachalaPavel,FákMartin,Pazdera Alois,FákJan,SopkoPavel,NešveraLuboš náhradníøidièi TupýJindøich,MatyásekVáclav CelkovýpoèetèlenùJPOIIaJPOIIIje28+2 Dálebylyzmìstskéhorozpoètuzakoupenyzásahovéobleky FIREMANIVprodlouženévpoètu 6ks kvozidlu PRAGA,nakoupenypøilby vpoètu 7ks zn. GALLET apanoramatické chemické masky. Ve vozidle Praga bylo dodáno 6ks "Saturnù" S7spøíslušenstvím,bojové opasky, záchrannélano,zásahovéboty,stanièníuniformyadalšímateriálkzásahùmaochrannépomùcky. Na rok 2001je poèítánosnákupemdalších 10pøileb GALLET spolusmaskamiprotiplynové a chemickéochrany. Pøisoutìžích sedaøilopøedevšímnašemunovémudružstvužen,kterésedne nasoutìži vhodonicích umístilo na prvním místì, dále vezhoøiopìt získaly ženyi. místo atozcelkového poètu28družstev.dáleobsadilydruhémísto(zesedmisborù)nasoutìžipøipøíležitostioslav120let SboruvHodonicích.Na prvnímroèníkumemoriálup.zpìváèkavzalužíseumístilyopìtnaii.místì avèeskémkrumlovìnasoutìži,kterésezúèastnilo101družstevobsadilycelkovì84.místoavesvé kategorii seumístilyna18.místìzcelkovéhopoètu21družstev. MužisevpožárnímsportuI.kategorieumístiliažna7.místì,vZalužínaMemoriálup.Zpìváèkaza silné konkurence 25ti družstev se umístili na 6. místì avèeském Krumlovì ze 101 soutìžících družstevzcelérepubliky seumístili na 51. místì vsoutìži nanástøikové terèesèasem 31,86 s nejlepšídosaženýèassdhmistøice22,10s. VèervnuloòskéhorokuprovedlanašejednotkazaspoluprácehasièskéhosboruRadìticnaplnìní rybníkavradìticích atodálkovou dopravouvodyvetøechproudech "B"odélce480m.Rybníkbyl naplnìnzatøihodinyacelkovádobaceléakcebyla5,5hodiny. Dálejsmesezúèastnilioslav 95.výroèízaloženíSDHHvožïany atodne8.èervence,kdebylo provedeno námìtové cvièení.vše probìhlodle plánu apøes nepøízeòpoèasísehasièùm povedlo pøedvéstveøejnosti,žesenebojínièeho. Vevšechakcích,kterýchjsmesezúèastnili,jsmesemaximálnìsnažilidobøereprezentovatmìsto Bechyni.Stálejeovšemco vylepšovat,trénovat,zlepšovatfyzickoukondici apøipravitse nalepšía lehèí zvládnutí sebe saméhouopravdovéhozásahu, vkterém jde nìkdyomaximálnínasazeníjak fyzických,takiduševníchsilabýttakiproostatnípøíkladem. Vždy12440hodinodpracovanýchprodobrouzajištìnostpožárníochranydobrovolnýchhasièùv Bechynije úctyhodnýchaprotobylatakévýjezdníjednotkamìstabechynì odmìnìnaza celoroèní prácimìúvbechynièástkouvevýši16.000,-kè. Chtìlbychprototoutocestoupodìkovatvšemèlenùm sborudobrovolnýchhasièùvbechyniza jejich velmikladnýpøístup pøiplnìnívšechúkolùzabezpeèujícíchochranuobèanù imajetkù nejen protipožárùm,vzniklýmneukáznìnostínebo žháøstvím,aleipøiøešenívšechostatníchhavarijních situací."hasièjdetam,odkudjiníutíkají."dáledìkujiimìúvbechynivèelesestarostouatonejen zafinanènípodporuvýjezdníchjednotekjpoiiajpoiii,aleizavelmiochotnouspoluprácipøiplnìní požárních povinností pro mìsto Bechynì aokolí.dìkujitéž HZS Tábor vèelesjeho øeditelem za ochotnouspolupráciapøedevším technickou pomoc atìším sena spolupráci ivdalším období. Souèasnìsamozøejmìnemohuzapomenoutaninavšechnyokolníhasièské sbory,jimžpatøítéždík nejen zaspoluprácipøihasièskýchzásazích, aleiostatníchakcích.podìkovánípatøítéžsponzorùm, kteøí dovedou podpoøit pøi plesu vtombole, ale ipøi bìžném životì vorganizaci hasièù ato buï finanènínebo vìcnoupodporou, odùvodnìnou vèasnýmpøíjezdem anezištnou pomocí vpøípadì, kdyhrozínebezpeèízprodlení. Vzávìru bychchtìlvyjádøitsvouvíruvdalšízlepšovánínašípráceavto,žesenám podaøí za vzájemné souèinnosti všechzúèastnìných nadále zabezpeèovat astále zkvalitòovat naši práci a zajišovatpomocnejen provšechnyobèanybechynìaleiobèanyširokéhookolí. Jimivšemèlenùmhasièskéhosborupøejiklidapohodupøijejichpráciivsoukromémživotìspolus pøáním,abynašipomoc,ipøestožejsmepøipravenipomocikdykoliv,potøebovaliconejménì. VBechynidne19.ledna2001 DoudaMiloslav,velitelSDH Bechynì Pøiškoleníseprojednávajíjednotlivépøedpisy,øády,základnídokumenty,cvièebníøády, cvièení snáøadím atechnikou, školení obsluhy radiostanic, nebezpeèné látky av neposledníøadìseprojednávajínovézákony,jejichžplatnostzaèalaod ZúèastnilijsmesetéžnaškolenífunkcionáøùvnìjšíhohavarijníhoplánuJETEvTišnovì, kteréprobìhlovednech19 20.záøí2000atovpoètu2èlenùaotýdenpozdìjinaNovém dvoruuhostùspoleènìsestarostouamístostarostkoumìú.

7 MASÁŽE klasické sportovní regeneraèní PROVOZNÍ DOBA: po st čt dle objednávek TÌLOVÝCHOVA &SPORT NaŠtěpána,tedy 26.prosince 2000, proběhlvtělocvičně staréškoly 2.ročníkVánočnícenyvbenčpresu.Benčpres neboli tlak vlehu na lavici je jedna znejpopulárnějších siláckých disciplín ašpičkoví závodníci takto zvládnou vytlačitipřes300kg Takové výkony sice vbechyni k vidění nebyly, přesto odcházely necelé dvě desítky diváků ze soutěže spokojeny,stejně jako šestice závodníků, jejichž výkony byly odměněny cenami a medailemi, které zajistil pořadatelsoutěžebechyňskýatletický klub. Jelikož k soutěži nastoupili závodníci s různými hmotnostmi, bylo nutno toto zohlednit a o konečném pořadínerozhodovalabsolutnívýkon,alebodyzískanépo přepočítávání. Konečné pořadí bylo tedy následující (v závorcetělesnáhmotnost): 1. Rudolf Blažek (125) 180 kg 2. Jan Černý (85) 110 kg 3. Viktor Jahna (67) 77,5 kg 4. Dalibor Černý (79) 85,5kg 5.Adam Fodor (69) 67,5 kg 6. Jan Řezníček (80) 67,5 kg Jistě je mezi čtenáři řada takových, kteří se potýkají s činkami nebo by si prostě chtěli vyzkoušet svou sílu. Vánoční cena vbenčpresu je ktomu ideální příležitostí. Proto si už teď můžete poznamenat do kalendáře: STŘEDA hod. Vánoční cena vbenčperesu R.B. Odborsport provšechny 14.prosince2000zhodnotilodborSportprovšechnyTJJiskryBechynì svoji celoroèní èinnost. Odbor má 404 èlenù, kteøí cvièí asportují ve 3 složkách. Rodièe adìti, pøedškolní žactvo, sportovní gymnastika, žáci, mladší astaršížákynì, ženy rytmická gymnastika, kondièní gymnastika, zdravotní cvièení aodbíjená, muži odbíjená, floorbal amalá kopaná a taièièuan.èinnostzajišujevìtšinoubezplatnì31vyškolenýchcvièitelùve 23cvièebníchhodináchtýdnìvkeramickéškole,obouzákladníchškolách anastadionìpodlerozpisuzveøejnìnémvevývìsceprotistaréškole. Mimozákladnícvièenípoøádámeirùznésoutìže, závody,turistické akcea turnajevodbíjené,floorbaleamalékopané. Našicvièenci sezúèastòujíivyššíchsoutìžívokreseakraji,kdedosahují úspìchù. V letošním roce se 7 sportovních gymnastek probojovalo do republikového finálevgymnastickémètyøbojivplzniav.škarvadováak. Hoøejšízískaly13.a14.místo. Staršížáci ve floorbaluzvítìzili vregion.fináleapostoupili dorepubliky, kdeskonèili9. Historickéhoúspìchudosáhlimuživsálovékopané,kteøípostoupilipøes okresaoblastdorepublikovéhofinálevuherskémhradištiavybojovali4. místo. Základem naší práce je ale pravidelný tìlesný pohyb vtìlocviènì iv pøírodì, kterýmsi utužujeme zdraví adobrou náladu. Proto zveme veøejnostmezinás. Dr.H.Ingrová Miloš FUKA zahajuje od umudr. Mikulášové (dìtské oddìlení) svoji èinnost. tel.: 0605/ Státní gymnázium GYMNÁZIUM, TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍÈKOVA Týn nad Vltavou, tlf./fax:0334/ (øeditel) pøijímá žáky 5. tøíd ZŠ do primy osmiletého studijního cyklu proškolnírok2001/2002 Tiskopisy pøihlášek vydá žáku (zákonnému zástupci žáka)øeditelstvípøíslušnézš Termín odevzdání: vyplnìné pøihlášky ke studiu je nutno odevzdatnaøeditelstvípøíslušnézšdo 28.února2001. Pøijímacízkoušky sekonajívpondìlí23.dubna2001 zèja MzuèivaZŠ,dalšíinformacebudouuvedenyvpozvánkách. Pøijímacíøízeníistudiumjsoubezplatné. Bližší informace podá øeditel školy Mgr.Karel Hájek osobnì nebonatelefon0334/ Nečekejte na jaroanechte si své kolo opravitjiž nyní!!! SLEVA10% NAOPRAVYAMATERIÁL PetrChaloupek VELO +SPORT SERVIS Bechyně, 5.května779 tel: 0361/ Pozorslevaplatíjendo 21.března 2001

8 Vymìòte Vaše stará za naše nejnovìjší. Vymìòte Vaše stará za naše nejnovìjší. Navíc Vám poskytneme cenové zvýhodnìní a Kè dle typu nového vozu! O cenové zvýhodnìní se Vám buï sníí cena poøizovaného vozu, nebo je mùete pouít pro nákup libovolného pøíslušenství èi mimoøádné AUTOSERVIS NOVOTNÝ s. r. o. výbavy dle Vašeho výbìru. Pøi vyuití Škoda Leasingu od ŠkoFINu navíc dále získáte a Kè vdoprovodných slubách. Nabídka platí pro vybranémodely ŠkodaFelicia, ŠkodaFelicia Combi, ŠkodaOctavia, ŠkodaOctavia Combi a ŠkodaFabia. Dlouho neváhejte,akce trvá jen dovyprodání zásob anavíc je èasovì omezena! Navštivte nás, rádivám poradíme, poskytneme bliší informace a nabídneme Vám zkušební jízdu. Táborská Týn nad Vltavou Tel.: 0334 / Fax: 0334 / PORADÍME VÁM PØI VAŠÍ VOLBÌ. PRO ZKUŠEBNÍ JÍZDY VOLEJTE: 0602/ Mìstský zpravodaj è.2/2001, denvydání: mìsíèník. Vydává Mìsto Bechynì, IÈO: ,nám.T.G.Masaryka 2, Vychází vbechyni 1. denvmìsíci. Ev.è. period. tisku 37/97.Náklad 2100výtiskù. ZDARMA. Pøipomínky,návrhy apøíjem inzerce (15 Kè/cm )poštou, na tel. 0361/811012a811490, nebo na Tisk RUDI -reklamní studio, tiskárna Planá n.luž, tel

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové.

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Dnes má městečko asi 5 000 obyvatel a je známé hlavně lázeňstvím

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. VZOR základních znalostí členů jednotek SDH Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 1. - základní znalosti zákona a

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010,

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010, MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010, kterou se stanoví místní poplatek za užívání veřejného prostranství. Zastupitelstvo Města Ivančice se usneslo vydat podle ust. 84, odst.2, písm.h) a ust.

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Benefity pro žáky SOUs

Benefity pro žáky SOUs Benefity pro žáky SOUs Základní informace V rámci kolektivního vyjednávání se dohodly společnost ŠKODA AUTO a ZO OS KOVO při ŠKODA AUTO na zavedení benefitů také pro žáky SOUs ŠKODA AUTO. Na základě této

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

2. Na přihlášce si nechám potvrdit od dětského (praktického) lékaře svoji zdravotní způsobilost ke studiu daného oboru.

2. Na přihlášce si nechám potvrdit od dětského (praktického) lékaře svoji zdravotní způsobilost ke studiu daného oboru. Jak postupovat, chci-li studovat na Střední škole F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11? 1. Vyplním přihlášku ke vzdělávání - studiu ve střední škole. 2. Na přihlášce si nechám potvrdit

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU PÁTEK 11.4. ODBORNÝ A KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU konané ve dnech od 11. 4. do 13. 4. 2014 10.00 hod. Slavnostní zahájení 22. ročníku výstavy 11.30, 13.30 a 16.30 hod.

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Časopis Stavební fórum - Diskusní setkání dne 16.10.2008 Praha Hlavní cíle revitalizace koněspřežné dráhy - Rozšíření nabídky cestovního ruchu (zvýšení

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ Tøída 1 Výbušné látky a pøedmìty Tøída 2 Plyny Tøída 3 Hoølavé kapaliny Tøída 4.1 Hoølavé tuhé látky, samovolnì se rozkládající látky a znecitlivìné tuhé výbušné látky Tøída 4.2

Více

OBSH Seznam použitých symbolù... 9 1 ÚVOD 11 2 DO TERÉNU I N SILNICI 15 2.1 Definice terénního vozidla... 17 2.2 Základní technické pøedpisy... 18 2.3 Od tvrdých tereòákù k vozidlùm pro volný èas... 18

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE 2011 Pořadatel Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů ČMS

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru 1.ÚVOD Provozní řád řeší dopravní situaci v prostoru ulic Rašínova, Bartošova,

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Panství Bechyně s.r.o.

Panství Bechyně s.r.o. Panství Bechyně Panství Bechyně s.r.o. Firma Panství Bechyně Vám nabízí k pronájmu reprezentativní prostory zámku Bechyně, elegantní prostředí Černického zámečku nebo sportovní a rodinné prostředí Penzionu

Více

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s.

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 6. písm. b) c) ubytování a stravování pojištěného v zahraničí v případě,

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 25. 9. 2002

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 25. 9. 2002 MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ ze dne 25. 9. 2002 Usnesení č. 88 ZM schvaluje RZ č. 12/2002 v tomto znění: snížení výdajů na par.2212 silnice, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši

Více

Ceník služeb Města Podivína

Ceník služeb Města Podivína Město Podivín Rada města Podivína Ceník služeb Města Podivína Rada města schválila dne 21. 10. 2014, usnesením č. 96.7. tento Ceník služeb Města Podivína. účetní jednotka: Město Podivín sídlo: Masarykovo

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Střecha pro 3 generace

Střecha pro 3 generace Střecha pro 3 generace česká betonová taška Betonová krytina BESK a střešní příslušenství Katalog a ceník platný od 1. 4. 2009 BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA BESK Přijatelné finanční řešení Vaší střechy Společnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

POŘADY S NEJVĚTŠÍ DIVÁCKOU SPOKOJENOSTÍ V LISTOPADU 2008 (Pořady s koeficientem 7,5 a více, při stopáži 10 a více minut.)

POŘADY S NEJVĚTŠÍ DIVÁCKOU SPOKOJENOSTÍ V LISTOPADU 2008 (Pořady s koeficientem 7,5 a více, při stopáži 10 a více minut.) POŘADY S NEJVĚTŠÍ DIVÁCKOU SPOKOJENOSTÍ V LISTOPADU 2008 (Pořady s koeficientem 7,5 a více, při stopáži 10 a více minut.) 1 Podivuhodní živočichové ČT2 28.11.2008 Pátek 20:02:12 53:06 Premiéra 9,7 2,6

Více

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12.

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec sobota 12. července 2014 Ostrava-Pustkovec zařazena

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Malostranské náměstí 12 118 00 Praha1

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Malostranské náměstí 12 118 00 Praha1 Akademie múzických umění v Praze Rektorát Malostranské náměstí 12 118 00 Praha1 Praha 12.4.2002 čj. sekr./3689/2002 Směrnice kvestorky č.1/02 o používání motorového služebního vozidla rektorátu AMU S platností

Více

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy Usnesení č.2/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 21.4.2010 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 1) Zahájení

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS Servisní karta ŠKODA Předplacený servis Popis služby Varianta Standard 5 let, max. 60.000 km ŠKODA Předplacený servis je doplňkovou službou společnosti ŠKODA AUTO a.s., která Vám

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2008 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008 KONANÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE RNDr. Jana Zahradníka Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH Jihočeského

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

BUĎTE TAKÉ VIDĚT. REKLAMNÍ CENÍK ČSAD Liberec, a. s. Vaše reklama na našich linkách www.csadlb.cz

BUĎTE TAKÉ VIDĚT. REKLAMNÍ CENÍK ČSAD Liberec, a. s. Vaše reklama na našich linkách www.csadlb.cz REKLAMNÍ CENÍK BUĎTE TAKÉ VIDĚT České mládeže 594/33 460 06 Liberec 6 REKLAMNÍ CENÍK CELOLAKOVÁ REKLAMA KAROSA 732 a 932 Přelakování Reklama - 3 roky Každý další 1 rok 70.000,- Kč 195.000,- Kč 60.000,-

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

CENÍK REKLAMNÍCH SLUŽEB DPmML, a.s.

CENÍK REKLAMNÍCH SLUŽEB DPmML, a.s. CENÍK REKLAMNÍCH SLUŽEB DPmML, a.s. platný od 1. května 2015 NABÍZÍME PROVOZOVÁNÍ: reklamních letáků ve vnitřním prostoru vozidel MHD (formátu A4, A3) reklamní fólie QUEEN SIZE doporučený formát o rozměrech

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Bazén Sokolov 23.5. 2015 Pořadatel: Uspořádáním pověřen: Místo konání:

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2009. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2009.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2009. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2009. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2009 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2009. Zpráva začíná stavem naší

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

á ž ň ří ň ří ů á á ň ří ů ř ří ů ň ří ů ň ř ů ž á ř í ý ž í ěř á í ř áš ň í ň ří ň ří á ů í Ýř ě ý í ž ě ů á í á áš á ž á á ě á ř á á ě ó ř á á í š ř í á Ý í á ů ó ů í ě ů í á í áš í ří ě ř ě ř ží ř ú

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více