VÝUKOVÝ MODUL ÚČETNICTVÍ V INTERNETOVÉM PROSTŘEDÍ A JEHO SROVNÁNÍ S PREZENČNÍ FORMOU VÝUKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝUKOVÝ MODUL ÚČETNICTVÍ V INTERNETOVÉM PROSTŘEDÍ A JEHO SROVNÁNÍ S PREZENČNÍ FORMOU VÝUKY"

Transkript

1 VÝUKOVÝ MODUL ÚČETNICTVÍ V INTERNETOVÉM PROSTŘEDÍ A JEHO SROVNÁNÍ S PREZENČNÍ FORMOU VÝUKY DAGMAR BAŘINOVÁ, JAROMÍR LAZAR Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Abstrakt: Výhody elearningu jsou poměrně zřejmé. Ještě více však vystupují do popředí v souvislosti s určitou učební látkou. V tomto příspěvku bychom se rádi chtěli zaměřit na výuku účetnictví pomocí elearningu, na její výhody a nevýhody. Zároveň bychom se rádi zmínili o počátečních problémech, se kterými jsme se setkali na naší fakultě a na naší katedře účetnictví při zavádění elearningu. Klíčová slova: výuka účetnictví, e-learning, výhody, nevýhody, překážky Abstract: Benefits of elearning are relatively evident. More and more however conduct to the foreground in connection with specific learning. In this due we'd like to want to train upon education bookkeeping by the help of elearningu, on its benefits and disadvantages. At the same time we'd like to get in about initial problems, which we met at our Faculty and at Accounting department at loading elearning. Key words: education book-keeping, e-learning, benefits, disadvantages, handicaps 1. VYHODY E-LEARNINGU V ÚČETNICTVÍ elearning má před výukou v tradiční třídě určité výhody. Nejzřetelnější výhodou je přizpůsobivost výuky a úspora nákladů, kdy účastníci nemusí cestovat do školy nebo (v distančních formách studia) trávit nadměrný čas mimo vlastní práci. Ostatní výhody nemusí být tak zřejmé, ale existují. Jsou to například: Levnější produkce - používání šablon a podkladů umožňuje produkovat vlastní asynchronní vzdělávací programy. Zde je ale nutné u lektorů dosáhnout zlomu, kdy budou produkovat elearningové cvičení doslova z volné ruky a podpůrné programy zvládnou natolik, že je jejich složitost přestane omezovat. Synchronní programy budou mít další náklady spojené s lektorem, který řídí třídu, ale budoucnu je možno očekávat, že budou levnější než tradiční kurzy. Self-paced - elearningové výukové programy mohou být přístupné právě tehdy, když jsou potřebné. Lekce připravené pomocí podpůrných programů vytvoří

2 prostředí, které dovoluje posluchačům procházet samostatně menšími dílčími částmi výuky. Rychlejší učení - podle výzkumu elearningová výuka postupuje až o padesát procent rychleji než tradiční kurzy. To je způsobeno tím, že individualizovaný přístup dovoluje žákům přeskočit látku, kterou již znají a rozumějí jí a sami postupují k záležitostem, na kterých se potřebují procvičit. Shodná výuka elearning vyloučí problémy spojené s různými instruktory, kteří učí mírně rozdílnou látku ve stejném předmětu. Pro různé studijní skupiny se totiž tato okolnost může stát při zkouškách kritickou záležitostí. Nezávislost na místě a čase - elearningová výuka může probíhat prakticky odkudkoliv, a obvykle i kdykoliv. Tato Just-In-Time (JIT) výhoda může umožňovat učení i pro ty posluchače, kteří by nikdy neměli příležitost se zúčastnit se běžné výuky. (Na druhé straně lektoři, kteří řídí výukový program, musí být při stanovení své dostupnosti opatrní, aby jim zbyl také nějaký vlastní volný čas). Snadná a rychlá aktualizace informace pro online elearning učící se studenty jsou obzvláště snadno aktualizovatelné, protože aktualizované materiály jsou prostě nahrány na server. CD-ROM programy mohou být dražší při aktualizaci a distribuci, ale stále ještě vyjdou levněji než dotisk manuálů a případné přeškolení lektorů. Lepší pochopení předmětu to je možné kvůli mnoha prvkům, které jsou spojené v elearningu. Výuka je posílena prvky jako video, zvuk, vzájemné ovlivňování, atd. Je zde také možnost přehrát části látky, která nebyla jasná napoprvé. Zkuste to v přecpaném sálu! Neomezený počet studentů - studium může být organizováno pro prakticky neomezený počet studentů, pro velké skupiny. Omezení je pouze na straně technického vybavení. Ve vyspělých systémů lze každému studentu přiřadit jeho studijní pokrok a výsledky. Lektoři mohou zhodnotit studenta a poznat oblasti, které potřebují další výuku.

3 2. PROBLÉMY V PRAXI Jako nic na světě, ani elearning není dokonalý. Existuje i několik potencionálních bariér, které brání efektivnímu využití tohoto relativně nového vzdělávacího trendu. 2.1 Závislost na technologiích Uživatelé elearningu potřebují mít zajištěn trvalý přístup k určitému hardwaru i softwaru, aby mohli plně a efektivně využít funkce elearningového systému. Tento požadavek se však může stát kritickým, protože ne každá firma takovým vybavením disponuje a jeho pořízení může být pro mnoho firem příliš nákladné. Pokud však není vybavení dostatečné, mohou vznikat problémy - následkem může být například limitovaný objem obsahu, nižší přenosová rychlost nebo nemožnost využití multimediálních doplňků. Některé názory dokonce hovoří o významných demotivujících aspektech elearningu, které mají původ právě v technologických bariérách. Tato bariéra by snad měla být brzy odstraněna. Vývoj technologií je velmi rychlý a jejich ceny klesají. Internetové připojení má dnes již skoro každý a jedinci i firmy vynakládají na technické vybavení značné prostředky. Jinou otázkou je, zda všichni lidé budou mít k těmto technologiím přístup. Většina odborníků z oblasti vzdělávání se obává, že elearning ještě více prohloubí propastné rozdíly mezi kvalifikovanou a nekvalifikovanou pracovní silou, která ve většině případů možnost využívat tyto technologie nemá. 2.2 Nevhodnost pro určité typy kurzů elearning není vhodný zdaleka pro všechny typy vzdělávání. Některé znalosti nelze studujícím předat jen s pomocí technologií, a proto je nutné zachovat v procesu vzdělávání lidský faktor. Jedná se zejména o ta školení, která vyžadují: praktický přistup k aplikaci znalostí (ne jen virtuální, ale manuální psychomotorické učení), provádění rychlých rozhodnutí, klíčovou podporu spolupráce s ostatními členy (nebo jen vizuální kontakt), přímé sdílení zkušeností s ostatními, neustálou komunikaci a výměnu informací či hmotných objektů,

4 vnímání řeči těla ostatních studujících. 2.3 Závislost na lidské podpoře Většina firem používajících elearning jako jednu z forem firemního školení používá pro své elearningové aktivity interní i externí podporu. Interní podpora často zahrnuje kvalifikované zaměstnance z řad IT oddělení firmy, externí pak lektory, vývojáře obsahu elearningových kurzů a konzultanty pro samotný elearningový systém. Až po nějakém čase, kdy je systém v provozu a funguje bez komplikací, dochází k přesunu veškeré podpory na podporu on-line. Veškeré dotazy a odpovědi jsou řešeny pomocí elektronické komunikace za využití internetu. Přesto zde stále zůstává lidský faktor v podobě zaměstnance personálního oddělení, který řídí školení a manažerů, kteří motivují pracovníky k využívání elearning pro zdokonalování svých znalostí. 3. ZÁVĚR VÝHODY A NEVÝHODY E-LEARNINGU V ÚČETNICTVÍ Při zavádění výuky formou elearningu jsme především ocenili několik z již výše uvedených výhod, a to především snadná rychlá aktualizace a levnější produkce. Samotná látka předmětu účetnictví podléhá velmi rychlým změnám jak v oblasti účetní, tak zejména daňové legislativy. Při klasické formě výuky bylo běžné, že rok stará skripta již nebyla aktuální, a proto bylo třeba tisknout nová, přičemž změny byly třeba jen parametrické. Rovněž potřebný náklad se odhadoval obtížně vždy vznikla buď remitenda (a tedy ztráta) nebo nedostatek byť jediného kusu. Dotisk je velmi neekonomický a termínově se blíží k novému aktualizovanému vydání. Tyto problémy s aktualizací a množstvím byly prakticky odstraněny. Další výhodou je zhromadnění výuky a rychlejší učení, tj. možnost přeskakování látky u studentů s velmi dobrými znalostmi účetnictví (např. z OA nebo u distančních studentů z vlastního podnikání). Na druhé straně zde jsou i nevýhody. Jedna z hlavních je ta, že téměř žádný z použitých podpůrných prostředků nepodporuje specifické účetní vyjadřování pomocí účetních schémat. Při tvorbě podkladů pro virtuální výuku se v účetnictví jeví jedna záležitost jako velmi obtížná. Je to tvorba účetních schémat. Žádný z použitelných programů nepamatuje na jejich tvorbu. Proto je jejich vytváření

5 nesmírně obtížné. Jde v podstatě o velmi podrobnou tvorbu schémat spolu s texty, kdy jejich přizpůsobení daným šablonám způsobuje jejich rozpad. Pro výuku by bylo dále vhodné, aby byly použity animační metody, a aby jednotlivé účetní operace postupně najížděly v jejich pořadí. To by velice přispělo ke srozumitelnosti velkých účetních schémat. Bohužel, tvorba takových animací je vzhledem k potřebě jejich podrobného vykreslení bez pomoci animačních pomůcek, které jsou konstruovány na text nebo obrázky, časově nesmírně náročná. Jedno schéma tak zabere několik hodin až dnů. Možnou cestou je využití programu Moodle v tom smyslu, že schémata budou vytvářena v nejpříznivějším programu (Word - kreslení, Excel tabulky, Powerpoint animace) a jejich zobrazování bude provedeno pomocí odkazů. Zde je problém v tom, že mohou být problémy na straně posluchačů. Jednak jejich starší počítače mohou být přetíženy tímto způsobem práce a mohou padat, jednak je zde vysoká náročnost na kvalitu a rychlost přenosu dat. Na straně posluchačů to tedy předpokládá moderní výpočetní techniku a možnost kvalitního připojení. Jde tedy o poměrně náročnou finanční záležitost. Ale to je záležitost dlouhodobá, se kterou se bylo nutno vyrovnat již při zpracování klasických skript na počítači. Věříme, že vývoj podpůrných prostředků pokročí v dohledné době tak daleko, že umožní racionálním způsobem zpracovat také toto specifické účetní vyjadřování. Literatura [1] Barešová, A.: elearning ve vzdělávání dospělých, VOX-nakladatelství, Ing. Zdenka Vostrovská, CSc., Praha 2003, ISBN: [2] [3] Doc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D. Doc. Dr. Ing. Jaromír Lazar Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra účetnictví Adresa: Sokolská 33, Ostrava 1

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

Vybrané aspekty zavádění e-learningu do firemního vzdělávání

Vybrané aspekty zavádění e-learningu do firemního vzdělávání Vybrané aspekty zavádění e-learningu do firemního vzdělávání Marcela Sokolová AULA, 2012, Vol.20, No. 1: 78-99 Selected aspects of implementing e-learning into corporate training Abstract. Nowadays human

Více

Posouzení vybraných technických, ekonomických

Posouzení vybraných technických, ekonomických Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Diplomová práce Posouzení vybraných technických, ekonomických a personálních aspektů e-vzdělávání v Learning Solution systému SAP v prostředí

Více

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR Zdenka Kubištová, Zdeněk Pejsar Tvorba e-learningových kurzů v prostředí ProAuthor Ing. Zdenka Kubištová PaedDr. Zdeněk Pejsar,Ph.D. Tento projekt je

Více

BLENDED LEARNING KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ

BLENDED LEARNING KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ BLENDED LEARNING KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ BLENDED LEARNING KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘENOS INOVAČNÍCH UČEBNÍCH METOD LESNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Tato příručka byla připravená v rámci realizace mezinárodního projektu

Více

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME Pavel Andres, Alena Vališová ČR Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze E-mail: pavel.andres@muvs.cvut.cz,

Více

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Reviewed Papers of the International Scientific Conference

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Reviewed Papers of the International Scientific Conference Pedagogické fakulta Univerzity Hradec Králové Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Katedra Teorii i Filozofii Wychovania Uniwersytetu Zielonogorskiego Časopis Media4u Magazine Sborník

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ NA STØEDNÍ ŠKOLE ANALÝZA A METODIKA DISTANÈNÍHO STUDIA CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE analýza a metodika distančního studia MOTTO: Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk

Více

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku Simona Sasinová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více

mimořádné vydání Media4u Magazine 9. ročník X3/2012 ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

mimořádné vydání Media4u Magazine 9. ročník X3/2012 ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE 9. ročník X3/2012 mimořádné vydání S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

Editoři elektronického vydání

Editoři elektronického vydání Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové Katedra Teorii i Filozofii Wychowania Uniwersytetu Zielonogorskiego Časopis Media4u Magazine Sborník

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu

Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu Diplomová práce Bc. Klára Zapletalová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Příručka tvorby plánu informačních a komunikačních technologií Závěrečná práce Ing. Pavel Broža 2013 2 3 4 Rád bych tímto poděkoval vedoucí

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

ŘÍZENÍ PROJEKTU ESF007 S PODPOROU MS PROJECT

ŘÍZENÍ PROJEKTU ESF007 S PODPOROU MS PROJECT ŘÍZENÍ PROJEKTU ESF007 S PODPOROU MS PROJECT JITKA BAŇAŘOVÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt: Projekt v současné době nalezneme již ve všech oblastech. Proto nelze ani oblast vzdělávání

Více

Možnosti rozvíjení jazykových dovedností v angličtině pomocí internetu

Možnosti rozvíjení jazykových dovedností v angličtině pomocí internetu Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Možnosti rozvíjení jazykových dovedností v angličtině pomocí internetu English skills development by using internet

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 JAROSLAV PROCHÁZKA JAROSLAV ŽÁČEK ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST TVORBA DISTANČNÍCH VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ PRO CELOŽIVOTNÍ

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více

1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií

1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií Obsah 1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií... 2 1.1 Struktura plánu... 2 1.1.1 Aktuální stav... 3 1.1.2 Požadovaný stav... 5 1.1.3 Proces dosažení cílového stavu... 6 1.1.4 Zpětná

Více

NOVÉ TRENDY VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI NEW TRENDS OF EDUCATION IN THE SPHERE OF SAFETY TRAINING

NOVÉ TRENDY VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI NEW TRENDS OF EDUCATION IN THE SPHERE OF SAFETY TRAINING VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2015 NOVÉ TRENDY VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI NEW TRENDS OF EDUCATION IN THE SPHERE OF SAFETY TRAINING Štěpán KAVAN, Zdeněk RATHAUSKÝ, Soňa CEMPÍRKOVÁ,

Více

Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning (egon)

Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning (egon) Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Kurz Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning je určen pro manažery a školitele egon center a svým obsahem doplňuje

Více

Informační a komunikační systém školy v ASP.NET

Informační a komunikační systém školy v ASP.NET OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY A POČÍTAČŮ Informační a komunikační systém školy v ASP.NET Bakalářská práce Autor práce: Vlastislav Novák Vedoucí práce: RNDr.

Více

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a Psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní obor: Anglický jazyk Občanská výchova

Více

Strategie v oblasti rozvoje služeb ICT ve škole

Strategie v oblasti rozvoje služeb ICT ve škole Strategie v oblasti rozvoje služeb ICT ve škole Učební texty 11/2006 Mgr. Radek Maca Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Jak začít s plánováním... 3 Strategie, taktika, operativa... 3 Shrnutí:... 4 Bez informací

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Metodika online výuky. Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016

Metodika online výuky. Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016 Metodika online výuky Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016 Obsah 1. Úvod... 4 2. Online vzdělávání ve virtuální učebně... 5 2.1. Základní formy online komunikace...

Více

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy)

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Bc. Natalya

Více