INFO. INFO Všechny číselníky si můžete kdykoli dle potřeby vytisknout jako seznamy nebo jako karty jednotlivých položek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFO. INFO Všechny číselníky si můžete kdykoli dle potřeby vytisknout jako seznamy nebo jako karty jednotlivých položek. 15.2."

Transkript

1 WINSTROM - modul VÝROBA 15. Výroba 15.1 Vlastnosti a možnosti modulu Modul WinStrom - VÝROBA je stejně jako ostatní moduly integrovanou součástí ekonomického systému WinStrom. To znamená, že kromě způsobu ovládání sdílí s WinStromem i veškerá účetní data (zakázky, ceníky, skladové karty apod.) a má úzké vazby na modul sklad, objednávky, fakturaci a mzdovou agendu. Modul VÝROBA umožňuje ukládat, zpracovávat a vyhodnocovat údaje popisující průběh výrobního procesu. Modul slouží pro zadávání, plánování a kalkulaci výrobních zakázek počínaje definicí jednotlivých výrobků, strukturovaných kusovníků, generace a sledování výrobních čísel, zadání konstrukční a technologické dokumentace, porovnání plánovaných a skutečných nákladů a účetní rekapitulace rozpracované výroby. Výroba pracuje výhradně s databází SQL. Strukturovaný kusovník Modul VÝROBA používá pro přehledné zobrazení a práci s údaji finálního výrobku tzv. strukturovaný kusovník, v němž jsou opticky znázorněny hierarchické vazby od finálního výrobku směrem ke skupinám a jejich podskupinám bez omezení počtu noření (hladin). Skupiny se dle typu dělí na polotovary - montážní skupiny, externí dodávky a materiálové vstupy. Každé skupině ze strukturovaného kusovníku výrobku je možné přiřadit technologický postup s detailně popsanými výrobními operacemi. Výrobní operace mají vazbu na pracoviště, výrobní zařízení - stroj a výrobní přípravek. Operace jsou časově normovány s udáním jednotkové ceny a s možností tuto cenu rozdělit na energie, režijní a mzdové náklady. Standardní výrobní operace je možno uchovávat v číselníku výrobních operací. Skupina může mít další vazby na výkresovou dokumentaci nebo technické zprávy aj. Disponuje-li Vaše stanice příslušným programem na zpracování takovéto dokumentace, je možné s dokumenty okamžitě pracovat (prohlížet je nebo editovat). Celé výrobky včetně strukturovaného kusovníku můžete volně kopírovat a přiřazovat k jednotlivým zakázkám. Výrobní čísla Každý výrobek je možné zatřídit do skupiny výrobků a dle počtu výrobků v zakázce pak vygenerovat odpovídající počet výrobních čísel s možností pořízení dodatečných záznamů o servisní činnosti, reklamacích a jiných, časově identifikovaných údajů. Pro každé zatřídění, tj. pro každou skupinu výrobků lze nadefinovat samostatnou řadu výrobních čísel. Program zamezí duplicitě a udržuje kontinuitu takto vzniklé řady výrobních čísel. Cenové kalkulace, porovnávání plánu a skutečnosti Pro finální výrobek i pro každou skupinu z jeho strukturovaného kusovníku můžete určit plánovanou cenu, která se skládá z vlastní jednotkové ceny a z ceny technologických operací potřebných na montáž skupiny. Pro polotovar, který má další podskupiny, je vlastní cena určena cenou těchto podskupin. Program pak snadno vypočte plánované ceny skupin, výrobků, náhradních dílů a celé zakázky dle objednaných počtů. Pro porovnání plánovaných a skutečných nákladů slouží přehled, který na jedné straně uvádí materiálové a ostatní náklady plánované na všechny výrobky na danou zakázku. Druhá strana výkazu pak obsahuje skutečné náklady naběhlé na zakázku vyjádřené položkami z ostatních modulů účetního systému WinStrom, tj. z modulu Sklad, Přijaté faktury, Pokladna, Mzdy a Kniha jízd. Rozpracovanost výroby a Odváděcí výkaz výroby Rozpracovanost výroby lze sledovat dvojím způsobem. Jednak zaznamenáváním průběhu výroby jednotlivých skupin a podskupin pomocí momentálně realizovaných množství v příslušných skupinách s možností finančního vyjádření a procenta rozpracovanosti. Dále pak pomocí odváděcího výkazu, který obsahuje informace o rozpracovanosti jednotlivých zakázek výroby. Číselníky Modul Výroba dále disponuje číselníky pracovišť, výrobních zařízení-strojů, výrobních operací, přípravků, zatřídění, technických výkresů a obecných výrobních dokumentů. Ostatní číselníky pak sdílí stejně jako další moduly s účetním systémem WINSTROM. Výstupní sestavy Jednotlivé agendy výroby lze tisknout v mnoha různých podobách, např. jako postupové listy s detaily popisujícími jednotlivé operace z technologického postupu a s možností záznamu o skutečně realizované výrobě, přehledy potřebných materiálů nebo nákladové sestavy včetně popisu rozpracovanosti výrobku.

2 15.2 Popis jednotlivých funkcí Před rutinním provozováním modulu VÝROBA je vhodné vyplnit následující nastavení a číselníky. Pak založit zakázku a definovat výrobky pro tuto zakázku Pracoviště Pracoviště je výrobní jednotka, na které je možno provádět jisté technologické operace. Pracoviště může obsahovat více zastupitelných strojů. Každé pracoviště musí být identifikováno v poli Kód pracoviště jednoznačným, nejlépe zkráceným názvem. Nelze proto vložit více pracovišť se shodným kódem. V poli Popis můžete uvést celý oficiální název pracoviště nebo jiné upřesňující údaje až do délky textu 255 znaků. V poli Poznámka je možné vložit obsáhlejší text s doplňujícími informacemi o pracovištích v délce 500 znaků. V těchto polích lze formátovat napsaný text pomocí klávesy Enter, která rozdělí text na více řádků Stroje výrobní zařízení V případě potřeby můžete obdobným způsobem založit i číselník strojů. Každý stroj je nutné v programu opatřit kódem, tj. jednoznačným identifikátorem. Dále si můžete nepovinně v dalších polích uvádět informace o typovém označení, pracovišti, výrobci a servisu. Pracoviště lze volit z již naplněného číselníku pracovišť. V poli Poznámka je vhodné uvádět technické parametry charakteristiky, rozměry a podobné údaje Výrobní operace Číselník výrobních operací eviduje standardní operace včetně jejich časové náročnosti a finančního ocenění. Operaci přiřaďte příslušné pracoviště, případně stroj, na kterém se operace provádějí a přípravek, který je třeba při operaci použít. Pro konstrukci jednotkové ceny operace vyplňte počet minut trvání operace a nákladovou sazbu v Kč/min. U každé operace je možno provézt rozklad jednotkové ceny na režijní náklady, mzdové náklady a náklady na energie. Pole Popis a Poznámka jsou připraveny k záznamu doplňujících informací pro bližší specifikaci každé operace, viz obr V1. Z výrobních operací se skládá technologický postup výroby. INFO Obr. V1 Přesně nadefinované výrobní operace velmi usnadní sestavování technologického postupu Přípravky V číselníku zaznamenejte všechny přípravky, které k jednotlivým operacím používáte. Do pole Název uveďte zkrácený jednoznačný název přípravku a v poli Popis další údaje (popis užití, jiné poznámky, případně kde je přípravek skladem atd.). INFO Všechny číselníky si můžete kdykoli dle potřeby vytisknout jako seznamy nebo jako karty jednotlivých položek.

3 Výkresy Seznam výkresů je určen k evidenci již hotové nebo připravované technické dokumentace. Každý výkres je evidován pod svým jednoznačným číslem nebo názvem. V polích Popis a Poznámka lze záznam jednotlivých výkresů doplnit dalšími informacemi. Jsou-li výkresy nebo i ostatní technická dokumentace v elektronické podobě, je možné u každého výkresu zaznamenat i název souboru a jeho umístění v adresáři Vašeho nebo síťového disku za pomoci tlačítka Nalezení souboru. Pokud je Vaše stanice vybavena příslušným programem pro otevření elektronického souboru (výkresu nebo jiné dokumentace), je možné tlačítkem Otevření souboru tento aktuální elektronický soubor otevřít. POZOR Název souboru včetně názvu složky nesmí obsahovat mezery Zatřídění Výrobky lze rozdělit do typových skupin, tzv. zatřídění. Se zatříděním, do kterého je výrobek zařazen, je spojena řada výrobních čísel, jež jsou automaticky přiřazována jednotlivým exemplářům výrobků. Při založení nové typové skupiny ji opatříte jednoznačným identifikátorem - kódem zatřídění a založíte počáteční, dle vašich potřeb strukturované, výrobní číslo. Program vyžaduje jediné omezení: výrobní číslo může být maximálně 20 znaků dlouhé a musí vždy obsahovat nejméně 4 číselné znaky zprava. Např.: XXABCD001XX0000 nebo jen 0000 Každé zatřídění si můžete detailněji popsat v poli Popis pro pozdější snadnou orientaci. Např. jaké výrobky je možno do této kategorie zatřídit nebo časové omezení pro platnost zatřídění apod. V běžném provozu jsou v tabulce udržována naposledy použitá výrobní čísla v jednotlivých zatříděních. Ve změnovém okně můžete i již použité výrobní číslo změnit dle potřeby, vždy však musí výrobní číslo obsahovat nejméně 4 číselné znaky zprava Výrobní čísla Jednotlivým exemplářům výrobků lze přiřadit výrobní čísla dle číselných řad definovaných v zatřídění výrobku, viz Zatřídění. Ke každému konkrétnímu výrobnímu číslu, tj. exempláři výrobku lze dále přiřadit poznámky, např. reklamační řízení, servisní záznamy nebo odlišné datum expedice nebo poznámky o pozdrženém vyskladnění atd. V tabulce lze také výrobní čísla mazat, např. když po generaci výrobních čísel dojde z nějakého důvodu k dodatečnému snížení objednaného množství. V tabulce výrobních čísel nelze v této funkci čísla přidávat, lze je pouze měnit, mazat nebo zaznamenat poznámky. Vlastní generace výrobních čísel je popsána v kapitole Výrobky. Příklad: doplnění poznámky k výrobnímu číslu Spuštěním funkce Výrobní čísla se zobrazí tabulka výrobních čísel uspořádaná dle výrobních čísel. Pomocí horké klávesy Alt+H se zobrazí dialogové okno pro vyhledání. Tam zadejte hledané výrobní číslo a stiskněte tlačítko Hledej. Program nastaví ukazatel vět na příslušné výrobní číslo. Dvojitým klikem levého tlačítka myši nebo z MENU otevřete editační okno. Zde můžete zaznamenat poznámku k aktuálnímu výrobnímu číslu nebo změnit výrobní číslo na Vámi požadované. Upravené výrobní číslo musí však vždy být jednoznačné v daném zatřídění Zakázky Tabulku zakázek sdílí modul výroba s účetním modulem. Zakázky se dělí na výrobní a nevýrobní. Výrobní zakázka je reprezentována jedním nebo více výrobky, viz dále. Na zakázkách se pak sledují celkové výrobní náklady a to jak plánované tak skutečně realizované. Výrobní zakázka také obsahuje Datum zahájení a ukončení výroby. Záznamy jsou v tabulce uspořádány dle kódu zakázek Výrobky Jedná se o základní tabulku modulu Výroba, ve které jsou uloženy údaje o výrobcích a jejich realizaci. Výrobek zde chápeme dvojím způsobem. Jednak jako šablonu, která popisuje strukturu a technologii výrobku a není přiřazena žádné konkrétní zakázce, ani není určeno kolik kusů (měrných jednotek) je objednáno a realizováno, ani termín ve kterém se má výrobek vyrobit. Těchto šablo si můžete připravit libovolné množství a popsat tím Váš výrobní a technologický sortiment. Přiřadíte-li šabloně konkrétní zakázku, určíte-li objednané množství a zatřídění výrobku pro generaci výrobních čísel, získáte konkrétní výrobek, přesněji jednotlivé instance obecné šablony. Jedná-li se o hromadnou výrobu a chcete-li šablonu výrobku opakovaně používat, vytvoříte kopii šablony, které přiřadíte výrobní zakázku a ostatní potřebné údaje. Technologii i cenu můžete pro konkrétní výrobky libovolně upravit v závislosti na časových a ostatních faktorech výroby. S tabulkou se pracuje standardním způsobem, viz menu Pohyb, Aktualizace, Služby. Výrobek obsahuje následující údaje:

4 Obr. V2 Kód výrobku Kód výrobku (20 znaků) spolu s číslem zakázky jednoznačně identifikuje výrobek v tabulce výrobků. Znamená to, že na různých zakázkách můžete mít výrobky se stejným kódem. Stisknutím pomocného tlačítka s otazníkem dostanete ceník zboží, resp. tabulku materiálu z modulu Vydané faktury, ze které můžete přenést kód zboží. Kód výrobku pak bude shodný s kódem v ceníku. Číslo zakázky Přiřazením čísla zakázky (8 znaků) z tabulky zakázek evidovaných v účetnictví vytvoříte konkrétní výrobek (instanci šablony). Přiřazením zakázky z číselníku se zapíše i datum zahájení a plánovaného ukončení výroby. Vytváříte-li šablonu výrobku bez zadání zakázky, je při uložení výrobku vygenerována zakázka NICnnnnn, kde nnnnn je číslo, které se při zakládání výrobků se stejným kódem automaticky zvedá. Zatřídění výrobku Výrobku lze přiřadit typovou skupinu zatřídění, které pro výrobek určuje řád výrobních čísel. Bez zatřídění výrobku nelze automaticky generovat výrobní čísla. Objednané množství Celkový počet kusů (přesněji měrných jednotek) objednaných pro výrobu, tj. počet exemplářů které se mají vyrobit od daného výrobku s danou strukturou a technologií. Jednotlivým exemplářům lze přiřadit výrobní čísla a sledovat pak jejich životní cyklus. Objednané množství lze v průběhu výroby změnit. Realizované množství Celkový počet již vyrobených kusů (měrných jednotek). Slouží k jednoduchému sledování rozpracovanosti výroby, viz Stav výrobku. Měrná jednotka Měrná jednotka, obvykle kusy, ve kterých se počítá objednané, resp. realizované množství. Celková jednotková cena Celková cena výrobku, tj. materiálových vstupů i technologických operací vztažená na jeden kus výrobku. Cenu vypočtete stisknutím pomocného tlačítka +. Výpočet ceny se provádí ponořením do hloubky hierarchického stromu strukturovaného kusovníku s cílem určit jednotkovou cenu, množství v sestavě a cenu technologických operací jednotlivých podskupin. Cena se stanoví prohledáváním hierarchického stromu do hloubky. To znamená, že nejdříve se zjistí cena listů - skupin na nejnižší hladině, pak bezprostředně nadřazených podskupin a tak dále stále vzhůru až k finálnímu výrobku. Takto vypočtenou celkovou cenu můžete změnit zadat ručně. Opakujete-li hloubkový výpočet pomocí tlačítka +, program se Vás zeptá, chcete-li zachovat vámi zadanou hodnotu, či chcete-li se opět ponořit do hloubky stromu s cílem vypočíst novou cenu. Je-li rozdíl mezi novou a původní celkovou cenou, jste na tuto skutečnost ještě dodatečně upozorněni, s možností zůstat u původní ceny. V poli Popis lze slovně popsat o jaký výrobek se jedná, do pole Poznámka pak provádět záznamy o průběhu výroby atd.

5 INFO Každý výrobek, pro nějž budete potřebovat vygenerovat výrobní čísla, je nutno zatřídit do typové skupiny výrobků. Viz Zatřídění Generace výrobních čísel V editačním okně výrobku je tlačítko Generace výrobních čísel. Dokud nezatřídíte výrobek a nezadáte objednané množství výrobku pro aktuální zakázku je tlačítko Generace výrobních čísel nepřístupné. Jakmile zadáte požadované údaje, můžete generovat výrobní čísla stiskem tohoto tlačítka. Program vyhledá v tabulce zatřídění výrobků naposledy použité (vygenerované) výrobní číslo, zvětší jej o 1, otestuje, zda již neexistuje a použije jej. Stejný postup se zopakuje v počtu objednaných výrobků. Bezprostředně po dokončení generace se první vygenerované číslo zobrazí v seznamu pod tlačítkem Generace výrobních čísel. Text NEPŘIŘAZENA znamená, že dosud nebyla generována žádná výrobní čísla. V opačném případě je vidět 1. přiřazené výrobní číslo a ostatní jsou přístupná po rozbalení seznamu. Program hlídá veškeré disproporce týkající se počtu výrobních čísel a objednaného počtu výrobků v zakázce. Je-li třeba, upozorní Vás na nutnost srovnat tyto rozdílné počty. POZOR Zvýšíte-li dodatečně v průběhu výroby počet objednaných výrobků, musíte dovygenerovat potřebná výrobní čísla stejným způsobem. Snížíte-li počet objednaných výrobků, musíte odebrat příslušný počet výrobních čísel. Viz funkce SMAZÁNÍ. INFO Smazání (odebrání) výrobního čísla Potřebujete-li z jakéhokoli důvodu snížit počet objednaných exemplářů výrobku v zakázce,a jsou-li již vygenerována výrobní čísla k původnímu počtu, použijte tlačítko? Prohlížení a mazání výrobních čísel. Zobrazí se přehledové okno se seznamem výrobních čísel, připadajících na tento výrobek. Z MENU okna lze jednotlivá výrobní čísla mazat, tj. označit ke smazání, viz základní editační funkce WinStromu. Číslo označené na smazání (vlevo v červeném sloupci) bude použito ve stejném zatřídění pro jiný výrobek. Může nastat situace, při které výrobní čísla generovaná pro nový výrobek nebudou v souvislé řadě Kalkulace ceny V editačním okně výrobku je napravo tlačítko Kalkulace ceny. Po jeho stisknutí se program ponoří do hierarchického stromu strukturovaného kusovníku s cílem vypočítat celkovou cenu jednoho výrobku, viz Jednotková cena skupiny.. Dle objednaného počtu výrobků funkce dále vypočte Plánovanou cenu dle objednávky a cenu dosud realizovaného (vyrobeného) počtu výrobků Porovnání výdejů a výrobního postupu V editačním okně výrobku je napravo tlačítko Porovnávání výdejů. Program po stisknutí tlačítka sečte a následně zobrazí nebo vytiskne porovnání plánovaných a skutečných výdejů. Plánované výdeje náklady jsou určeny technologií výroby ze strukturovaného kusovníku a jsou rozděleny na materiálové náklady a ostatní (práce z operací technologického postupu). Skutečně realizované náklady pak přicházejí z účetních modulů Sklad, Pokladna a Přijaté faktury. Doklady jsou z těchto modulů vybírány a sumovány dle čísla výrobní zakázky, na kterou je výrobek zapsán Menu datového okna Výrobek Mazání (odstranění) aktuálního výrobku Na výrobek jsou jako na nejvyšší vrchol pyramidy navázány další záznamy (výrobní čísla, skupiny ze strukturovaného kusovníku, operace technologického postupu, výkresová dokumentace atd.) Chcete-li smazat výrobek, na který jsou navázány ostatní záznamy, dostanete nejprve varovná hlášení. Posléze se program zeptá, zda chcete označit ke smazání výrobek i se strukturovaným kusovníkem a výrobními čísly. Odpovíte-li ANO, program označí ke smazání všechny přidružené záznamy a nakonec samotný záznam výrobku. Po odpovědi NE zůstane výrobek v nezměněném stavu. Samotné vymazání označených vět se provede z hlavního okna modulu funkcí Odstranění zrušených vět. Dokud tuto operaci neprovedete, je možné výrobek včetně všech vázaných dokladů vrátit zpět, tj. zrušit označení na smazání. Kopírování aktuálního výrobku V příkazové liště okna je funkce Kopie aktuální věty. Pomocí této funkce vytvoříte z aktuálně vybraného výrobku (v tabulce na něm stojí řádkový kurzor) jeho kopii včetně všech skupin ze strukturovaného kusovníku, operací technologického postupu a výkresové dokumentace. Výrobní čísla přiřazená ke vzoru, ze kterého se vytváří kopie, se samozřejmě nekopírují (došlo by k jejich duplicitě). Funkci kopírování využijete v případě, kdy z předem vytvořené šablony vytvoříte konkrétní výrobek na danou zakázku. Tisk zájmových sestav

6 Program umožňuje vytisknout seznam výrobků Přehled a Karty. Je však lépe použít specializované funkce pro výběr před tiskem. Viz hlavní okno modulu, položka Přehled výrobků dle výběru. Strukturovaný kusovník výrobku Funkce otevře speciální okno, ve kterém je zobrazena struktura aktuálního výrobku. Funkci je také možno aktivovat stisknutím klávesy ENTER Strukturovaný kusovník struktura výroby Okno Struktura výroby se otevře pro aktuální výrobek z menu, viz Služby - funkce Strukturovaný kusovník nebo stisknutím klávesy ENTER. Aktuální je takový výrobek, na kterém v tabulce výrobků stojí řádkový kurzor. Při prvním spuštění funkce je automaticky založen kořen stromové struktury Finální výrobek. Jedná se o nejvyšší hierarchickou úroveň, jež reprezentuje celkové sestavení výrobku. Finální výrobek je skupina, která může mít i vlastní technologický postup a slouží především k záznamu rozšířených údajů o výrobku a jako nejvyšší hladina pro shromažďování údajů o ceně, realizovaném množství a stavu rozpracovanosti. V okně Struktura výrobku, se Finální výrobek zobrazí v levé části na 1. řádku jako kořen struktury skupin, tj. na úrovni nejvyšší hladiny. Všechny další přidávané skupiny a podskupiny jsou vždy na nižších hladinách. Každá skupina může mít v nižší podřízené hladině své podskupiny. Výrobek obsahuje minimálně dvě hierarchické úrovně úroveň materiálů a externích dodávek a z nich sestavený finální výrobek. Hierarchická struktura hladin se skupinami a podskupinami (strom) je názorně zobrazována v levé části okna pomocí stromového pohledu - TreeView. V pravé části jsou sumarizační údaje příslušné hladiny zobrazeny pomocí tabulky - ListView. Rozvinutí skupiny (hladiny) Má-li skupina Finální výrobek vlevo před sebou orámovaný znak +, pak vlastní v nižší hladině své podskupiny. Poklepáním levým tlačítkem myši na tomto emblému dojde ke zviditelnění podskupin z nižší hladiny (standardní chování tzv. Tree View v operačním systému Windows). Mají-li i tyto podskupiny shodný emblém +, i ony vlastní své podskupiny. Lze je tímto způsobem dále rozbalovat. Okno také disponuje funkcí pro rozvinutí všech skupin ve všech hladinách najednou. Obr. V Menu okna Struktura výrobku V horní části okna jsou tlačítka zpřístupňující veškeré potřebné funkce (viz popis tlačítek nástrojové lišty) Najít ve stromu (Alt+N) Funkce vyhledá skupinu dle jejího názvu.

7 INFO Přidej podskupinu - syna (Alt+P) Přidá podskupinu podřízenou aktuální skupině. Funkce umožňuje vystavět strukturovaný kusovník hierarchický strom ze shora dolů. Přidej další skupinu souseda Přidání sousední skupiny ve stejné hladině. Funkce umožňuje rozšíření hladiny hierarchického stromu. Po přidání skupiny nebo podskupiny se vždy zpřístupní stejné editační okno, které je nutné vyplnit minimálně v polích Název skupiny a Typ skupiny. Viz Změna údajů. Změna údajů skupiny Zpřístupní editační okno pro uplatnění změn údajů o skupině, např.: úprava položek technologického postupu, změna počtu, ceny, popisu nebo poznámek atd. Editační okno skupiny můžete otevřít také dvojklikem myši na skupinu ve strukturovaném kusovníku (viz strom TreeView v levé části okna nebo v pravé části okna poklepem na řádek v tabulce - ListView). Mazání skupiny (Alt+S) Jestliže jsou skupině přiřazeny podskupiny nebo položky technologického postupu, nelze ji označit ke smazání. Je nutné nejprve smazat (označit) všechny podřízené (synovské) záznamy skupiny a teprve pak program umožní skupinu označit ke smazání. 0 Samotné smazání příslušných označených vět se provede z hlavního okna modulu funkcí Odstranění zrušených vět. Tisk přehledů Nad strukturovaným kusovníkem nabízí program mnoho zájmových sestav: Strukturovaný kusovník - přehled Poskytuje přehled o struktuře výroby zvoleného výrobku, skupiny nebo podskupiny se všemi detaily z podřízených podskupin (hladin). Strukturovaný kusovník - přehled + ceny Obdobný přehled rozšířený o cenovou kalkulaci. Postupový list Tiskne se technologický postup s detaily popisů operací v jejich stanoveném pořadí ke zvolenému výrobku, skupině nebo podskupině. Postupový list + ceny Obdoba předchozí sestavy, ale s cenovou kalkulací. Přehled materiálu Jedná se soupis údajů o počtech pouze materiálových skupin definovaných pro zvolený výrobek, skupinu nebo podskupinu. Přehled materiálu + ceny Obdoba předchozí sestavy, ale s cenovou kalkulací. 0 Následující 4 přehledy jsou obdobou předchozích sestav v redukované (sumarizační) úpravě. Tisknou se pouze sumační údaje bez noření do údajů podskupin. Strukturovaný kusovník - 1 hladina Strukturovaný kusovník - 1 hladina + ceny Postupový list - 1 hladina Postupový list - 1 hladina + ceny

8 Obr. V Strukturovaný kusovník - skupiny, podskupin Plán a průběh výroby je v programu zaznamenáván ve strukturovaném kusovníku. Pomocí skupin a podskupin můžeme definovat jednotlivé kroky, nutné pro dokončení výrobku. Jedná se o skupiny popisující materiálové vstupy, užití polotovarů nebo externě dodaných komponent. Každá taková skupina může být dále členěna do svých podskupin. Zvláštní skupinou je skupina označená jako Finální výrobek, viz Strukturovaný kusovník aktuálního výrobku. Všechny další přidávané skupiny a podskupiny jsou vždy na nižších hladinách a jsou typu: Materiál Polotovar Externí dodávka Každá skupina může mít v nižší podřízené hladině své podskupiny výše uvedených typů s vlastními technologickými postupy, výkresovou dokumentací a cenovými a dalšími specifikacemi. Obecně je cena skupiny tvořena vlastní jednotkovou cenou a cenou technologie cenou montáže. INFO Počet hladin (vnoření) ani počet skupin v hladině není ve strukturovaném kusovníku, kromě kapacity Vašeho pevného disku na serveru, ničím omezen Editační okno skupiny strukturovaného kusovníku Editační okno je rozděleno. V hlavičce jsou základní údaje o skupině, následují listy Množství, cena... a Výkresy, materiál. V dolní části okna je tabulka s položkami technologického postupu.

9 Obr. V5 Při založení nové skupiny musíte minimálně vyplnit Typ a Název skupiny, ostatní údaje můžete doplnit až v editačním režimu. Nově založená skupina se po uložení zobrazí ve stromu kusovníku (v Tree View) s ikonou odpovídající typu skupiny. Skupinu můžete založit jako syna již existující skupiny, tj. na následující hladinu, nebo na stejnou hladinu jako souseda. Typ skupiny Určuje postavení skupiny ve struktuře kusovníku - Finální výrobek, Materiál, Polotovar, Externí dodávka. Hladina Informace o hladině, na které se skupina nachází. Skupina 50 znaků vyhrazených pro identifikaci skupiny. Nejedná se o kód sloužící k jednoznačné identifikaci. Sklad Je-li skupina na skladě, je zde uveden kód skladu z účetnictví. Stiskem tlačítka?-skl. karta dostanete nápovědu tabulku skladových karet. Při výběru konkrétní karty ze skladu se do skupiny přenesou potřebné údaje ze skladové karty, jako Kód materiálu, Název, Popis, Měrná jednotka a Jednotková cena. Ji-li pole Skupina prázdné, vyplní se kódem materiálu ze skladové karty. Kód materiálu Je-li skupina v ceníku, je zde uveden kód zboží (materiálu) z účetnictví. Stiskem tlačítka? dostanete nápovědu Vydané faktury - ceník. Při výběru konkrétní položky z ceníku se do skupiny přenesou potřebné údaje z Ceníku, jako Kód materiálu, Popis, Měrná jednotka a Jednotková cena. Je-li pole Skupina prázdné, vyplní se kódem materiálu z ceníku. Vyskladnit při fakturaci Program umožňuje tzv. strukturovaný prodej vyskladnění dle strukturovaného kusovníku, tj. prodej finálního výrobku s tím, že budou na fakturu zahrnuty a ze skladu vydány všechny podskupiny ze strukturovaného kusovníku daného výrobku. Pro daný strukturovaný kusovník musí odpovědná osoba určit, které skupiny mají být vyskladněny při fakturaci, tj. zaškrtnou políčko Vyskladnit při fakturaci. 0 Pro vyskladnění skupiny při fakturaci platí následující pravidla. Políčko nelze zaškrtnout, pokud skupina není na skladě, tj. není vyplněn údaj Skald a Kód materiálu. Stejně tak nelze políčko zaškrtnout, je-li již ve stromu strukturovaného kusovníku zaškrtnuta některá z nadřazených (otcovských), resp. podřazených (synovských) skupin. V opačném případě by došlo k duplicitnímu výdeji zboží ze skladu. Ze skladu by byl vydán celek a současně některá z jeho částí samostatnou výdejkou. Chcete-li realizovat strukturovaný prodej tj. prodat celek s tím, že budou vyskladněny jeho části, musíte ještě upravit zboží v ceníku, viz modul Vydané fraktury. V editačním okně záznamu v ceníku zaškrtnete políčko, Fakturovat dle strukturovaného kusovníku. Dále musíte zadat kód výrobku se kterým je dané zboží svázáno. Jinými slovy, vytvoříte vazbu mezi zbožím v ceníku a výrobkem s hierarchickou strukturou. V okamžiku vystavení faktury zvolíte položku z ceníku s vazbou na výrobek

10 a při uložení faktury se vygenerují výdejky dle strukturovaného kusovníku daného výrobku. Přesněji řečeno budou se generovat výdejky všech podskupin určených pro vyskladnění při fakturaci. List - Množství, cena... Název, Popis Název - popis skupiny (až 250 znaků). Jednotkové údaje Nejdříve je třeba zadat údaje vztažené na jeden kus, přesněji jednu měrnou jednotku dané skupiny. Měrná jednotka Měrná jednotka (obvykle kusy), ve které se např. počítá množství v sestavě či celkové množství. Jedná-li se o skladovou položku, je měrná jednotka automaticky přenesena ze skladu, resp. ceníku. Množství v sestavě Skupina může být v sestavě ve strukturovaném kusovníku zastoupena jednou nebo vícekrát. Jedná se o množství, ve kterém skupina vstupuje do nejblíže vyšší skupiny. Například drátů v jednom kole je 36. Počet je zadán k jednomu kolu - k jedné nejblíže nadřazené skupině, ač pro jízdní kolo potřebujeme kola dvě, přední a zadní. Z toho náhradní díly Počet udávající kolik jednotek z množství v sestavě je náhradních dílů. Jednotková cena Vlastní cena připadající na jednu měrnou jednotku skupiny. Jedná-li se o materiál nebo externí dodávku, která již nemá vlastní podskupiny (skupina je listem stromu), pak jednotková cena je tvořena vlastní cenou materiálu, resp. externí dodávky. Obvykle je v tomto případě vyplněna z pomocného okna skladových karet. Je-li skupina polotovarem, který má vlastní podskupiny, pak je jednotková cena rovna ceně všech podskupin, ze kterých je vytvořena (zmontována). Stisknete-li v tomto případě pomocné tlačítko +, ponoří se výpočet do hierarchického stromu počínaje aktuální skupinou s cílem vypočítat její jednotkovou cenu. Ta je tvořena z jednotkových cen svých podskupin násobených množstvím ve kterém vstupují do sestavy. Jednotkové ceny podskupin se pak vypočítávají stejným způsobem (rekurzivně) jako u vlastní skupiny. Takto vypočtenou jednotkovou cenu můžete změnit. Opakujete-li hloubkový výpočet pomocí tlačítka +, program se Vás zeptá, chcete-li zachovat vámi zadané hodnoty, či chcete-li se opět ponořit do hloubky stromu s cílem vypočíst nové jednotkové ceny. Je-li rozdíl mezi novou a původní jednotkovou cenou, jste na tuto skutečnost ještě dodatečně upozorněni s možností zůstat u původní ceny skupiny. Cena technologie Cena montážních operací, jež je třeba vykonat, aby byla vyrobena jedna skupina. Cena je vztažena na jeden kus na jednu měrnou jednotku. Stisknete-li pomocné tlačítko +, sečte se cena všech montážních operací zadaných v technologickém postupu a uloží do ceny technologie. Takto vypočtenou cenu, která se také automaticky aktualizuje při změně položek v technologickém postupu, můžete přepsat. Je-li typ skupiny Materiál nebo Externí dodávka bez vlastní montážní technologie, je cena nulová. Celkem Objednáno Celkové množství objednaných kusů (měrných jednotek) dané skupiny zadaných pro výrobu. Hodnota je automaticky přepočítávána (udržována) dle počtu objednaných výrobků pro výrobu a zastoupení nadřazených skupin v strukturovaném kusovníku, viz hodnota Množství v sestavě. Např. drátů v jednom kole je 36, jízdní kolo má dvě kola (přední a zadní) a jízdních kol bylo pro výrobu zadáno 10. Tj. pro výrobu je celkem objednáno 720 drátů. Realizováno Celkové množství již vyrobených kusů. Jednoduchý kontrolní údaj, jehož pomocí lze sledovat rozpracovanost výroby. 100% je objednáno celkem. Stav Stav vyjadřuje rozpracovanost v procentech. Objednáno je 720 drátů, realizováno je 360, stav rozpracovanosti je 50%. Tlačítko Kalkul ceny vypočte a zobrazí cenové údaje pro aktuální skupinu. Částky jsou rozděleny do tří skupin: vlastní jednotkové ceny, ceny technologických operací a celkové náklady. List - Výkresy, materiál Výkresy Číslo výkresu technické dokumentace, viz funkce Výkresy. Pozice Specifikace pozice na výkresu. Materiál Specifikace materiálu 35 znaků. Jakost

11 Specifikace jakosti 35 znaků. Poznámka Volný text pro popis skupiny 500 znaků. Dokumentace Tlačítko Dokumentace připojí ke skupině strukturovanou poznámku, viz modul Adresář, funkce Poznámky Technologické postupy Každé skupině můžete nadefinovat položky technologického postupu, v nichž jsou specifikovány jednotlivé operace v požadovaném pořadí. Operace popisují technologii výroby skupiny z jejich vlastních podskupin. Po založení skupiny (podskupiny) a vyplnění všech potřebných údajů můžete přistoupit k přidání položek technologického postupu z MENU tohoto okna Přidaní položky technologického postupu Zobrazí se prázdný formulář Položka technologického postupu. Program očekává vyplnění polí: Kód operace Standardní operace technologického postupu můžete vybírat z předem připravené tabulky číselníku výrobních operací, viz pomocné okno. S natažením operace se přenesou i další pole položek technologického postupu (Kód pracoviště, normy apod.). Struktura tabulky výrobních operací a položek technologického postupu je shodná. Přenesené hodnoty Výrobní operace však můžete v konkrétním technologickém postupu dodatečně změnit. Kód pracoviště Hodnotu můžete přenést z číselníku pracovišť. Viz pomocné okno. Kód stroje Kód přípravku Norma čas [min] Nákladová sazba [Kč/min] Z těchto polí program spočte Cenu operace [Kč]. Cenu je možné informativně rozdělit na režii, energie a mzdy. V polích Popis a Poznámka můžete podrobně popsat průběh operace. Změna pořadí položky V editačním okně Skupina je v dolní části zobrazen seznam položek technologického postupu v pořadí dle toho, jak jste položky přidávali. Jejich pořadí můžete dodatečně změnit za pomoci dvou tlačítek se šipkami nahoru a dolů, umístěnými vpravo nad tímto seznamem. Tlačítky změníte pořadí aktuální položky posunem nahoru nebo dolů Smazání položky technologického postupu Pokud chcete smazat položku, přesuňte ji nejprve na poslední řádek. Program umožňuje označit ke smazání pouze poslední položku Přehled výrobků dle výběru Funkce umožňuje prohlížet a tisknout výrobky dle zadaných kritérií. V hlavním okně Výrobky přehled je tabulka vybraných výrobků, v dalším okně pak zadáváte podmínku výběru standardní či obecnou. Podrobná informace o funkci je v úvodní kapitole - Společné funkce Win-Stromu Přehled skupin dle výběru Funkce umožňuje prohlížet a tisknout skupiny strukturovaného kusovníku dle zadaných kritérií. V hlavním okně Skupiny přehled je tabulka vybraných skupin, v dalším okně pak zadáváte obecnou podmínku výběru. Podrobná informace o funkci je v úvodní kapitole - Společné funkce Win-Stromu Odváděcí výkaz sledování rozpracovanosti výroby Odváděcí výkaz obsahuje informace o rozpracovanosti jednotlivých zakázek výroby. Můžeme zde sledovat několik ukazatelů pro danou zakázku a období (Počáteční stav nedokončené výroby, Náklady běžného měsíce, Dokončená výroba běžného měsíce a Konečný stav nedokončené výroby). Každý z těchto ukazatelů je charakterizován pěti nákladovými složkami (Jednicový materiál, Jednicové mzdy a Ostatní přímé náklady, které jsou dále reprezentovány externími kooperacemi, interními kooperacemi a energií). O tom, zda je zakázka dokončená či nedokončená rozhoduje uživatel vyplněním data ukončení v editačním okně zakázky Definice odváděcího výkazu Před výpočtem odváděcího výkazu musíte nejprve nadefinovat pro jednotlivé ukazatele, resp. jejich složky (Jednicový materiál, Jednicové mzdy,externí kooperace, interní kooperace a energie) nákladové účty z kterých se počítají. Účty pro jednotlivé položky vybíráte v editačním okně

12 z připraveného seznamu, viz pomocné okno spuštěné tlačítkem s otazníkem. V systému můžete mít nadefinován pouze jeden odváděcí výkaz pro danou firmu Výpočet odváděcího výkazu Pokud jste provedli definici odváděcího výkazu, tak můžete přistoupit k jeho výpočtu. Před zahájením výpočtu musíte provést zpracování měsíce v modulu účetnictví, aby se zaktualizovaly nákladové účty, které jsou základním zdrojem informací pro výpočet odváděcího výkazu výroby. Dále Vám systém umožňuje provést výběr zakázek, pro které chcete výpočet provést. Po dokončení výpočtu je zobrazen výsledný odváděcí výkaz Odstranění zrušených vět Podrobné informace o funkci jsou v úvodní kapitole Společné funkce Win-Stromu Plánování výroby Modul Výroba umožňuje interaktivní plánování výroby v čase dle jednotlivých zakázek dle kapacity výrobních profesí a následné porovnávání plánu se skutečně realizovanou výrobou (viz. níže). Plánovat lze na dny nebo na týdny, záleží na volbě v Konfiguraci modulu Výroba (dále jen plánovací interval). Pro použití funkce Plánování výroby musíte nejprve zadat: Seznam výrobních profesí Seznam výrobních pracovníků Dovolená a nemoc Plán výroby dle profesí Pracovní výkazy na zakázky Seznam výrobních profesí Do systému nejprve zadáte výrobní profese, které se budou na výrobním procesu podílet a u jednotlivých profesí uvedete časové kapacity na jeden den v hodinách (tj. např. profese SVÁŘEČ, máte 5 svářečů a pracovní doba je 8 hodin denně, pak kapacita výrobní profese SVÁŘEČ činí 5*8=40 hodin) Seznam výrobních pracovníků Seznam výrobních pracovníků je důležitý pro zjišťování skutečně odpracovaných hodin jednotlivými výrobními profesemi a tím umožňuje sledovat plnění plánu, případně včas upozornit na možné problémy při nedodržení plánu. U výrobního pracovníka uvedete osobní číslo (doporučeno uvést osobní číslo totožné s osobním číslem ve mzdovém programu), Jméno, Příjmení a Výrobní profesy Dovolená a nemoc Program umožňuje pružně reagovat na okolnosti, které mohou ovlivnit kapacity jednotlivých výrobních profesí. Do systému můžete zadat pro období definované datumem od-do procento dovolené a nemocnosti ve firmě. Program pak pracuje při kontrole plánování s hodnotami kapacit sníženými o zadaná procenta a tak může obsluhu upozornit na případné přeplánování v daném plánovacím intervalu Plán výroby dle profesí Abyste mohli plánovat konkrétní zakázku, tak musíte na výrobcích, které zakázka obsahuje, zadat výrobní profese (včetně předpokládaného počtu hodin), jež jsou potřeba k vyrobení jednoho výrobku. Zadání potřebných dat provedete v editačním okně výrobku přes tlačítko Plán výroby dle profesí Časové plánování kapacit na zakázky Tato funkce umožňuje vlastní plánování zakázek. Nejprve zadáte datum v jehož okolí chcete plánovat. Zobrazí se Vám tabulka, která v řádcích obsahuje plán jednotlivých zakázek, které jsou k zadanému datu zahájené a neukončené, s doplňujícími údaji z tabulky zakázek. Aktualizaci plánu provedete označením buňky v průsečíku konkrétní zakázky a plánovacího intervalu s následným přechodem do změny. Zobrazí se Vám tabulka s jednotlivými výrobními profesemi, které se podílejí na zakázce (zadání viz. Plánování výroby dle profesí). Postavíte se na konkrétní výrobní profesy v tabulce a ve změně zadáte potřebný počet hodin na plánovací interval. Tabulka dále obsahuje obecné informace jako je například počet volných hodin dané profese v plánovacím intervalu, stav plánu k datu, počet odpracovaných hodin atd. Při zavírání program kontroluje, zda nedošlo k přeplánování výrobních kategorií v daném plánovacím intervalu (tj. zda není naplánováno více hodin než má výrobní profese kapacitu). Pokud došlo k přeplánování, tak je na to obsluha upozorněna. Dále následuje podrobnější popis obsahu jednotlivých oken.

13 Plán zakázek (přehled plánu všech otevřených zakázek) Ve sloupcích tohoto okna jsou přehledně zaznamenány následující informace: Zakázka a její popis data z tabulky zakázek Datum zahájení zakázky pokud by zakázka nebyla zahájena, pak by se nedostala do plánování zakázek. Datum předpokládaného ukončení - jedná se o informativní datum ukončení. Celkem hodin kolik hodin předpokládáme na realizaci zakázky, tj. sečtou se přepokládané počty hodin na jednotlivé výrobky obsažené zakázkou. Zatím plán kolik hodin je již rozplánováno na jednotlivé plánovací intervaly. Celkem hotovo kolik hodin bylo skutečně odpracováno na zakázce. Tato hodnota je získána z pracovních výkazů zadaných ve výrobě. Stav k datu tato hodnota popisuje jak je plán plněn skutečností. Pokud je hodnota záporná, pak plán není plněn. Kladná hodnota pak znamená předstih skutečnosti před plánem. Plánovací intervaly obsahují, kolik hodin je naplánováno na konkrétní plánovací Interval. V tabulce je jich celkem 28. Plán zakázky (přehled plánu jednotlivých výrobních profesí pro danou zakázku) Zakázka kterou konkrétní zakázku sledujeme Výrobní profese jaké výrobní profese jsou plánované na zakázce Datum charakteristika plánovacího intervalu (u plánování na týdny je v tomto poli vždy datum pondělí daného týdne). Plán na jednotku zde můžete zadat, kolik hodin plánujete v daný plánovací interval na konkrétní výrobní profesy. Hotovo za jednotku kolik je již hotovo v daném plánovacím intervalu za výrobní profesy (hodnota je získána z pravních výkazů). Hotovo celkem kolik je již hotovo celkem do daného plánovacího intervalu za výrobní profesy (hodnota je získána z pracovních výkazů). Stav k datu - tato hodnota popisuje jak je plán plněn skutečností. Pokud je hodnota záporná, pak plán není plněn. Kladná hodnota pak znamená předstih skutečnosti před plánem. Poznámka zde můžete zadat poznámky potřebné k plánování atd. Plán kategorie kolik hodin dané kategorie je naplánováno na zakázku. Zatím plán kategorie kolik hodin je již naplánováno na jednotlivé plánovací intervaly. Volné zdroje kategorie kolik zbývá volných hodin k plánování, tj. vezme kapacitu dané výrobní profese na plánovací interval a od toho odečte již naplánované hodiny výrobní profese v plánovacím intervalu Pracovní výkazy na zakázky Tato funkce umožňuje zadávat do systému skutečně odpracované hodiny na jednotlivé zakázky jednotlivými výrobními profesemi. Pracovní výkaz obsahuje informace o tom, kolik odpracoval výrobní pracovník v daný den hodin na jednotlivé zakázky. Tyto údaje jsou dále zobrazovány ve funkci Časové plánování kapacit na zakázky a umožňují tak kontrolovat plnění plánu. Dále lze tyto údaje využívat při tvorbě mezd výrobních pracovníků Výrobky k naskladnění Funkce umožňuje vzájemnou informovanost pracovníka výroby a skladníka o potřebě naskladnění hotových výrobků. Pracovník výroby zadává do tabulky Již vyrobeno jednotlivé dávky vyrobených - realizovaných výrobků v počtu kusů. Přístup k této tabulce je v editačním okně konkrétního výrobku přes pomocné tlačítko u pole Realizováno. Skladník si pak ve funkci Plánování výroby může tuto tabulku otevřít, viz volba Výrobky k naskladnění. Vyplněním Data naskladněno případně čísla příjemky si pro jednotlivé výrobní dávky zaznamená, kdy a jak byla dávka naskladněna. Kontrola pak může ověřit, jak byly jednotlivé výrobní dávky naskladněny a které dávky na naskladnění ještě čekají.

Sklady Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky

Sklady  Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky Sklady Zadání nového pohybu. Po stisknutí se zpřístupní seznam pohybů, ze kterého se vybírá typ pohybu (inventurní přebytek, manko, příjemka nebo výdejka, odpis škody). Pokud se při pořizování výdejky

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika Použití informačního systému Helios Orange Personalistika 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Školení, lékařské prohlídky... 5 3.1 1. krok kategorie školení, lékařských prohlídek...

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Základy rozpočtování s využitím IT

Základy rozpočtování s využitím IT Změny a významné novinky v SW KROS plus 2012/2 Základy rozpočtování s využitím IT ÚRS PRAHA, a.s. VSTUPY: soupisy provedených prací rychlé orientační propočty fakturace přehled prostavěnosti Moduly UKAZATELE

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 11.11.2013 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 19.11.2013 2 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Modul zásoby

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS Obuv je vyvinutý pro specifické potřeby výrobní organizace, jejichž základním profilem je výroba obuvi. Řešení vychází ze znalostí problematiky a organizace

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV Pokladna manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Používání IS Carsystem

Používání IS Carsystem Používání IS Carsystem Zadávání nové servisní zakázky 1. Krok: Přidání zakázky... 1 2. Krok: Karta příjem vozidla... 4 3. Krok: Karta Zadání oprav... 5 4. Krok: Tisk servisní zakázky a pracovního listu...

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Obsah dokumentu Tento dokument popisuje a vysvětluje specifické činnosti vedení evidence v programu

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah Obsah Příjem zboží...2...2 Seznam hlaviček dodacích listů a dobropisů (horní seznam)...3 Seznam položek aktuálního dodacího listu či dobropisu (okno vlevo dole)...3 Detail aktuální položky dodacího listu

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010

NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010 NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010 Na rok 2010 jsme si pro Vás opět připravili novou verzi. Nová verze systému 3.9 obsahuje tyto důležité novinky: - zdokonalený monitoring strojů - podpora čtečky

Více

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení Postup: V hlavním menu zvolte Vyúčtování Všechna nastavení týkající se účtování, jsou pod tímto odkazem, účetní v podstatě nepotřebuje operovat pod jiným odkazem v menu. otevře

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

M A N U Á L verze 3.0

M A N U Á L verze 3.0 M A N U Á L verze 3.0 ÚVOD Internetové stránky vám nabízí kompletně vše pro vaši potřebu na úspěšné a efektivní podnikání s Blue Style. Na těchto stránkách naleznete: B2B ON-LINE SYSTEM 1. Výběr dostupných

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

DENT 12.1 popis novinek

DENT 12.1 popis novinek DENT 12.1 popis novinek Nastavením v předvolbách Parametrech si lze určit, kde má být umístěn kurzor po otevření formuláře nové zakázky Tedy, zda v pořadovém čísle jako dosud, či v položce Odběratel, Příjmení

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Nápověda k docházkové aplikaci AME

Nápověda k docházkové aplikaci AME Nápověda k docházkové aplikaci AME Obsah: 1. Základní ovládání programu 3 2. Často kladené dotazy (F.A.Q.) 4 A. Zaměstnanci 4 1. Jak přidat, opravit nebo odebrat zaměstnance? 2. Jak přeřadit zaměstnance

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Jazz Obaly Příručka uživatele JAZZ OBALY (SQL) Příručka uživatele 1 / 12 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Obaly Příručka uživatele JAZZ OBALY (SQL) Příručka uživatele 1 / 12 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ OBALY (SQL) Příručka uživatele 1 / 12 JAZZ OBALY (SQL) Příručka uživatele 2002-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Obaly (SQL) pro Windows ve verzi 6.0 Příručka popisuje funkčnost

Více

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost cenové objednávky a nabídky kdykoliv vím svůj aktuální stav objednávek kreditu pohledávek/závazků při nákupu pomocí

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

1.1 Úvod. 1.2 Dohadné položky (DP)

1.1 Úvod. 1.2 Dohadné položky (DP) 1.1 Úvod Dohadné položky jsou vytvářeny pracovníky všech oddělení společnosti, kteří mají informace o nákladech daného období, pro které ještě nejsou v systému zadány faktury došlé nebo tyto faktury ještě

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE Recepturní systém Saturnin RPT www.satarnin-sw.cz Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: 1 Určení recepturního systému SATURNIN - RTP... 2 2

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot.

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot. Obsah...1 maximálních úhrad VZP...2 MF a KLK...2 Popis číselníků...2 Aktualizace číselníku MF...2 Aktualizace číselníku KLK...2 Číselník taxy laborum...3 Číselník diagnóz...3 Číselník odborností...3 Číselník

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Money S3 - Servis 1. Obsah

Money S3 - Servis 1. Obsah Modul Servis Money S3 - Servis 1 Obsah Instalace modulu Servis...2 Modul Servis...3 Přínos pro uživatele...3 Nastavení Agendy...4 Nastavení Účetního roku...5 Nastavení Číselné řady...6 Nastavení Typů dokladů...6

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM Obsah 1 Přihlášení... 2 2 Hlavní okno... 2 3 Funkční menu programu 3E-LOOK... 3 3.1 Zpracování zakázky... 3 3.2 Kmenová data... 3 3.3 Servis... 4 3.4 Správa systému... 4 3.5 Plánování

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

SOFTWARE 5P pro firemní kancelář

SOFTWARE 5P pro firemní kancelář SOFTWARE 5P pro firemní kancelář Manuál k používání programu Oldřich Florian 2010 Obsah Úvod... 2 PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA a první přihlášení do systému... 3 Změna hesla přihlášeného uživatele... 4 Hlavní menu...

Více

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM Obsah dokumentu Tento dokument popisuje funkcionalitu modulu EKO-KOM v programu Sklad odpadů 8 (dále jen SKLAD). Cílová skupina komu je modul EKO-KOM v programu SKLAD určen Modul

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Samostudium pedagogických pracovníků

Samostudium pedagogických pracovníků Samostudium pedagogických pracovníků 1 Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: 1. Celý text musí být ponechán v původním znění bez úprav

Více

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah Obsah Sklad... 2... 3 Navigátor... 4 Seznam hlaviček skladových karet... 4 Barevné rozlišení v seznamu skladových karet... 5 Menu Vztahy... 6 Skladová karta... 7 Popis záložek... 7 Obecné... 7 Příjem...

Více

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah...1 Úvod...2 Práce s elektronickým formulářem...2 Instalace programu...2 Popis prostředí programu 602XML Filler...3 Nástrojová

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Materiál pro samostudium +1156

Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Materiál pro samostudium +1156 Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Materiál pro samostudium +1156 6.2.2015 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 13.7.2015 2 Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Modul Za soby-pr evod firmy do nove

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací:

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: Závěrečné práce Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: navrhnout téma závěrečné práce; schválit studentům zvolená témata; vložit zadání závěrečné práce; provádět úpravy zadání závěrečné práce

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně:

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: Účtování o přenesení daňové povinnosti Reverse charge Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: DF) V případě obdržení došlé faktury zapište

Více

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta. VÝROBA Helios Orange + něco navíc Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.cz MODUL VÝROBY Modul Řízení výroby vychází z osvědčeného základního

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP)

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Aktivní saldo Představení modulu je samostatně prodávaná nadstavba modulu Účetnictví. Podává přehled o stavu a pohybech saldokontních účtů a slouží

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více