INFO. INFO Všechny číselníky si můžete kdykoli dle potřeby vytisknout jako seznamy nebo jako karty jednotlivých položek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFO. INFO Všechny číselníky si můžete kdykoli dle potřeby vytisknout jako seznamy nebo jako karty jednotlivých položek. 15.2."

Transkript

1 WINSTROM - modul VÝROBA 15. Výroba 15.1 Vlastnosti a možnosti modulu Modul WinStrom - VÝROBA je stejně jako ostatní moduly integrovanou součástí ekonomického systému WinStrom. To znamená, že kromě způsobu ovládání sdílí s WinStromem i veškerá účetní data (zakázky, ceníky, skladové karty apod.) a má úzké vazby na modul sklad, objednávky, fakturaci a mzdovou agendu. Modul VÝROBA umožňuje ukládat, zpracovávat a vyhodnocovat údaje popisující průběh výrobního procesu. Modul slouží pro zadávání, plánování a kalkulaci výrobních zakázek počínaje definicí jednotlivých výrobků, strukturovaných kusovníků, generace a sledování výrobních čísel, zadání konstrukční a technologické dokumentace, porovnání plánovaných a skutečných nákladů a účetní rekapitulace rozpracované výroby. Výroba pracuje výhradně s databází SQL. Strukturovaný kusovník Modul VÝROBA používá pro přehledné zobrazení a práci s údaji finálního výrobku tzv. strukturovaný kusovník, v němž jsou opticky znázorněny hierarchické vazby od finálního výrobku směrem ke skupinám a jejich podskupinám bez omezení počtu noření (hladin). Skupiny se dle typu dělí na polotovary - montážní skupiny, externí dodávky a materiálové vstupy. Každé skupině ze strukturovaného kusovníku výrobku je možné přiřadit technologický postup s detailně popsanými výrobními operacemi. Výrobní operace mají vazbu na pracoviště, výrobní zařízení - stroj a výrobní přípravek. Operace jsou časově normovány s udáním jednotkové ceny a s možností tuto cenu rozdělit na energie, režijní a mzdové náklady. Standardní výrobní operace je možno uchovávat v číselníku výrobních operací. Skupina může mít další vazby na výkresovou dokumentaci nebo technické zprávy aj. Disponuje-li Vaše stanice příslušným programem na zpracování takovéto dokumentace, je možné s dokumenty okamžitě pracovat (prohlížet je nebo editovat). Celé výrobky včetně strukturovaného kusovníku můžete volně kopírovat a přiřazovat k jednotlivým zakázkám. Výrobní čísla Každý výrobek je možné zatřídit do skupiny výrobků a dle počtu výrobků v zakázce pak vygenerovat odpovídající počet výrobních čísel s možností pořízení dodatečných záznamů o servisní činnosti, reklamacích a jiných, časově identifikovaných údajů. Pro každé zatřídění, tj. pro každou skupinu výrobků lze nadefinovat samostatnou řadu výrobních čísel. Program zamezí duplicitě a udržuje kontinuitu takto vzniklé řady výrobních čísel. Cenové kalkulace, porovnávání plánu a skutečnosti Pro finální výrobek i pro každou skupinu z jeho strukturovaného kusovníku můžete určit plánovanou cenu, která se skládá z vlastní jednotkové ceny a z ceny technologických operací potřebných na montáž skupiny. Pro polotovar, který má další podskupiny, je vlastní cena určena cenou těchto podskupin. Program pak snadno vypočte plánované ceny skupin, výrobků, náhradních dílů a celé zakázky dle objednaných počtů. Pro porovnání plánovaných a skutečných nákladů slouží přehled, který na jedné straně uvádí materiálové a ostatní náklady plánované na všechny výrobky na danou zakázku. Druhá strana výkazu pak obsahuje skutečné náklady naběhlé na zakázku vyjádřené položkami z ostatních modulů účetního systému WinStrom, tj. z modulu Sklad, Přijaté faktury, Pokladna, Mzdy a Kniha jízd. Rozpracovanost výroby a Odváděcí výkaz výroby Rozpracovanost výroby lze sledovat dvojím způsobem. Jednak zaznamenáváním průběhu výroby jednotlivých skupin a podskupin pomocí momentálně realizovaných množství v příslušných skupinách s možností finančního vyjádření a procenta rozpracovanosti. Dále pak pomocí odváděcího výkazu, který obsahuje informace o rozpracovanosti jednotlivých zakázek výroby. Číselníky Modul Výroba dále disponuje číselníky pracovišť, výrobních zařízení-strojů, výrobních operací, přípravků, zatřídění, technických výkresů a obecných výrobních dokumentů. Ostatní číselníky pak sdílí stejně jako další moduly s účetním systémem WINSTROM. Výstupní sestavy Jednotlivé agendy výroby lze tisknout v mnoha různých podobách, např. jako postupové listy s detaily popisujícími jednotlivé operace z technologického postupu a s možností záznamu o skutečně realizované výrobě, přehledy potřebných materiálů nebo nákladové sestavy včetně popisu rozpracovanosti výrobku.

2 15.2 Popis jednotlivých funkcí Před rutinním provozováním modulu VÝROBA je vhodné vyplnit následující nastavení a číselníky. Pak založit zakázku a definovat výrobky pro tuto zakázku Pracoviště Pracoviště je výrobní jednotka, na které je možno provádět jisté technologické operace. Pracoviště může obsahovat více zastupitelných strojů. Každé pracoviště musí být identifikováno v poli Kód pracoviště jednoznačným, nejlépe zkráceným názvem. Nelze proto vložit více pracovišť se shodným kódem. V poli Popis můžete uvést celý oficiální název pracoviště nebo jiné upřesňující údaje až do délky textu 255 znaků. V poli Poznámka je možné vložit obsáhlejší text s doplňujícími informacemi o pracovištích v délce 500 znaků. V těchto polích lze formátovat napsaný text pomocí klávesy Enter, která rozdělí text na více řádků Stroje výrobní zařízení V případě potřeby můžete obdobným způsobem založit i číselník strojů. Každý stroj je nutné v programu opatřit kódem, tj. jednoznačným identifikátorem. Dále si můžete nepovinně v dalších polích uvádět informace o typovém označení, pracovišti, výrobci a servisu. Pracoviště lze volit z již naplněného číselníku pracovišť. V poli Poznámka je vhodné uvádět technické parametry charakteristiky, rozměry a podobné údaje Výrobní operace Číselník výrobních operací eviduje standardní operace včetně jejich časové náročnosti a finančního ocenění. Operaci přiřaďte příslušné pracoviště, případně stroj, na kterém se operace provádějí a přípravek, který je třeba při operaci použít. Pro konstrukci jednotkové ceny operace vyplňte počet minut trvání operace a nákladovou sazbu v Kč/min. U každé operace je možno provézt rozklad jednotkové ceny na režijní náklady, mzdové náklady a náklady na energie. Pole Popis a Poznámka jsou připraveny k záznamu doplňujících informací pro bližší specifikaci každé operace, viz obr V1. Z výrobních operací se skládá technologický postup výroby. INFO Obr. V1 Přesně nadefinované výrobní operace velmi usnadní sestavování technologického postupu Přípravky V číselníku zaznamenejte všechny přípravky, které k jednotlivým operacím používáte. Do pole Název uveďte zkrácený jednoznačný název přípravku a v poli Popis další údaje (popis užití, jiné poznámky, případně kde je přípravek skladem atd.). INFO Všechny číselníky si můžete kdykoli dle potřeby vytisknout jako seznamy nebo jako karty jednotlivých položek.

3 Výkresy Seznam výkresů je určen k evidenci již hotové nebo připravované technické dokumentace. Každý výkres je evidován pod svým jednoznačným číslem nebo názvem. V polích Popis a Poznámka lze záznam jednotlivých výkresů doplnit dalšími informacemi. Jsou-li výkresy nebo i ostatní technická dokumentace v elektronické podobě, je možné u každého výkresu zaznamenat i název souboru a jeho umístění v adresáři Vašeho nebo síťového disku za pomoci tlačítka Nalezení souboru. Pokud je Vaše stanice vybavena příslušným programem pro otevření elektronického souboru (výkresu nebo jiné dokumentace), je možné tlačítkem Otevření souboru tento aktuální elektronický soubor otevřít. POZOR Název souboru včetně názvu složky nesmí obsahovat mezery Zatřídění Výrobky lze rozdělit do typových skupin, tzv. zatřídění. Se zatříděním, do kterého je výrobek zařazen, je spojena řada výrobních čísel, jež jsou automaticky přiřazována jednotlivým exemplářům výrobků. Při založení nové typové skupiny ji opatříte jednoznačným identifikátorem - kódem zatřídění a založíte počáteční, dle vašich potřeb strukturované, výrobní číslo. Program vyžaduje jediné omezení: výrobní číslo může být maximálně 20 znaků dlouhé a musí vždy obsahovat nejméně 4 číselné znaky zprava. Např.: XXABCD001XX0000 nebo jen 0000 Každé zatřídění si můžete detailněji popsat v poli Popis pro pozdější snadnou orientaci. Např. jaké výrobky je možno do této kategorie zatřídit nebo časové omezení pro platnost zatřídění apod. V běžném provozu jsou v tabulce udržována naposledy použitá výrobní čísla v jednotlivých zatříděních. Ve změnovém okně můžete i již použité výrobní číslo změnit dle potřeby, vždy však musí výrobní číslo obsahovat nejméně 4 číselné znaky zprava Výrobní čísla Jednotlivým exemplářům výrobků lze přiřadit výrobní čísla dle číselných řad definovaných v zatřídění výrobku, viz Zatřídění. Ke každému konkrétnímu výrobnímu číslu, tj. exempláři výrobku lze dále přiřadit poznámky, např. reklamační řízení, servisní záznamy nebo odlišné datum expedice nebo poznámky o pozdrženém vyskladnění atd. V tabulce lze také výrobní čísla mazat, např. když po generaci výrobních čísel dojde z nějakého důvodu k dodatečnému snížení objednaného množství. V tabulce výrobních čísel nelze v této funkci čísla přidávat, lze je pouze měnit, mazat nebo zaznamenat poznámky. Vlastní generace výrobních čísel je popsána v kapitole Výrobky. Příklad: doplnění poznámky k výrobnímu číslu Spuštěním funkce Výrobní čísla se zobrazí tabulka výrobních čísel uspořádaná dle výrobních čísel. Pomocí horké klávesy Alt+H se zobrazí dialogové okno pro vyhledání. Tam zadejte hledané výrobní číslo a stiskněte tlačítko Hledej. Program nastaví ukazatel vět na příslušné výrobní číslo. Dvojitým klikem levého tlačítka myši nebo z MENU otevřete editační okno. Zde můžete zaznamenat poznámku k aktuálnímu výrobnímu číslu nebo změnit výrobní číslo na Vámi požadované. Upravené výrobní číslo musí však vždy být jednoznačné v daném zatřídění Zakázky Tabulku zakázek sdílí modul výroba s účetním modulem. Zakázky se dělí na výrobní a nevýrobní. Výrobní zakázka je reprezentována jedním nebo více výrobky, viz dále. Na zakázkách se pak sledují celkové výrobní náklady a to jak plánované tak skutečně realizované. Výrobní zakázka také obsahuje Datum zahájení a ukončení výroby. Záznamy jsou v tabulce uspořádány dle kódu zakázek Výrobky Jedná se o základní tabulku modulu Výroba, ve které jsou uloženy údaje o výrobcích a jejich realizaci. Výrobek zde chápeme dvojím způsobem. Jednak jako šablonu, která popisuje strukturu a technologii výrobku a není přiřazena žádné konkrétní zakázce, ani není určeno kolik kusů (měrných jednotek) je objednáno a realizováno, ani termín ve kterém se má výrobek vyrobit. Těchto šablo si můžete připravit libovolné množství a popsat tím Váš výrobní a technologický sortiment. Přiřadíte-li šabloně konkrétní zakázku, určíte-li objednané množství a zatřídění výrobku pro generaci výrobních čísel, získáte konkrétní výrobek, přesněji jednotlivé instance obecné šablony. Jedná-li se o hromadnou výrobu a chcete-li šablonu výrobku opakovaně používat, vytvoříte kopii šablony, které přiřadíte výrobní zakázku a ostatní potřebné údaje. Technologii i cenu můžete pro konkrétní výrobky libovolně upravit v závislosti na časových a ostatních faktorech výroby. S tabulkou se pracuje standardním způsobem, viz menu Pohyb, Aktualizace, Služby. Výrobek obsahuje následující údaje:

4 Obr. V2 Kód výrobku Kód výrobku (20 znaků) spolu s číslem zakázky jednoznačně identifikuje výrobek v tabulce výrobků. Znamená to, že na různých zakázkách můžete mít výrobky se stejným kódem. Stisknutím pomocného tlačítka s otazníkem dostanete ceník zboží, resp. tabulku materiálu z modulu Vydané faktury, ze které můžete přenést kód zboží. Kód výrobku pak bude shodný s kódem v ceníku. Číslo zakázky Přiřazením čísla zakázky (8 znaků) z tabulky zakázek evidovaných v účetnictví vytvoříte konkrétní výrobek (instanci šablony). Přiřazením zakázky z číselníku se zapíše i datum zahájení a plánovaného ukončení výroby. Vytváříte-li šablonu výrobku bez zadání zakázky, je při uložení výrobku vygenerována zakázka NICnnnnn, kde nnnnn je číslo, které se při zakládání výrobků se stejným kódem automaticky zvedá. Zatřídění výrobku Výrobku lze přiřadit typovou skupinu zatřídění, které pro výrobek určuje řád výrobních čísel. Bez zatřídění výrobku nelze automaticky generovat výrobní čísla. Objednané množství Celkový počet kusů (přesněji měrných jednotek) objednaných pro výrobu, tj. počet exemplářů které se mají vyrobit od daného výrobku s danou strukturou a technologií. Jednotlivým exemplářům lze přiřadit výrobní čísla a sledovat pak jejich životní cyklus. Objednané množství lze v průběhu výroby změnit. Realizované množství Celkový počet již vyrobených kusů (měrných jednotek). Slouží k jednoduchému sledování rozpracovanosti výroby, viz Stav výrobku. Měrná jednotka Měrná jednotka, obvykle kusy, ve kterých se počítá objednané, resp. realizované množství. Celková jednotková cena Celková cena výrobku, tj. materiálových vstupů i technologických operací vztažená na jeden kus výrobku. Cenu vypočtete stisknutím pomocného tlačítka +. Výpočet ceny se provádí ponořením do hloubky hierarchického stromu strukturovaného kusovníku s cílem určit jednotkovou cenu, množství v sestavě a cenu technologických operací jednotlivých podskupin. Cena se stanoví prohledáváním hierarchického stromu do hloubky. To znamená, že nejdříve se zjistí cena listů - skupin na nejnižší hladině, pak bezprostředně nadřazených podskupin a tak dále stále vzhůru až k finálnímu výrobku. Takto vypočtenou celkovou cenu můžete změnit zadat ručně. Opakujete-li hloubkový výpočet pomocí tlačítka +, program se Vás zeptá, chcete-li zachovat vámi zadanou hodnotu, či chcete-li se opět ponořit do hloubky stromu s cílem vypočíst novou cenu. Je-li rozdíl mezi novou a původní celkovou cenou, jste na tuto skutečnost ještě dodatečně upozorněni, s možností zůstat u původní ceny. V poli Popis lze slovně popsat o jaký výrobek se jedná, do pole Poznámka pak provádět záznamy o průběhu výroby atd.

5 INFO Každý výrobek, pro nějž budete potřebovat vygenerovat výrobní čísla, je nutno zatřídit do typové skupiny výrobků. Viz Zatřídění Generace výrobních čísel V editačním okně výrobku je tlačítko Generace výrobních čísel. Dokud nezatřídíte výrobek a nezadáte objednané množství výrobku pro aktuální zakázku je tlačítko Generace výrobních čísel nepřístupné. Jakmile zadáte požadované údaje, můžete generovat výrobní čísla stiskem tohoto tlačítka. Program vyhledá v tabulce zatřídění výrobků naposledy použité (vygenerované) výrobní číslo, zvětší jej o 1, otestuje, zda již neexistuje a použije jej. Stejný postup se zopakuje v počtu objednaných výrobků. Bezprostředně po dokončení generace se první vygenerované číslo zobrazí v seznamu pod tlačítkem Generace výrobních čísel. Text NEPŘIŘAZENA znamená, že dosud nebyla generována žádná výrobní čísla. V opačném případě je vidět 1. přiřazené výrobní číslo a ostatní jsou přístupná po rozbalení seznamu. Program hlídá veškeré disproporce týkající se počtu výrobních čísel a objednaného počtu výrobků v zakázce. Je-li třeba, upozorní Vás na nutnost srovnat tyto rozdílné počty. POZOR Zvýšíte-li dodatečně v průběhu výroby počet objednaných výrobků, musíte dovygenerovat potřebná výrobní čísla stejným způsobem. Snížíte-li počet objednaných výrobků, musíte odebrat příslušný počet výrobních čísel. Viz funkce SMAZÁNÍ. INFO Smazání (odebrání) výrobního čísla Potřebujete-li z jakéhokoli důvodu snížit počet objednaných exemplářů výrobku v zakázce,a jsou-li již vygenerována výrobní čísla k původnímu počtu, použijte tlačítko? Prohlížení a mazání výrobních čísel. Zobrazí se přehledové okno se seznamem výrobních čísel, připadajících na tento výrobek. Z MENU okna lze jednotlivá výrobní čísla mazat, tj. označit ke smazání, viz základní editační funkce WinStromu. Číslo označené na smazání (vlevo v červeném sloupci) bude použito ve stejném zatřídění pro jiný výrobek. Může nastat situace, při které výrobní čísla generovaná pro nový výrobek nebudou v souvislé řadě Kalkulace ceny V editačním okně výrobku je napravo tlačítko Kalkulace ceny. Po jeho stisknutí se program ponoří do hierarchického stromu strukturovaného kusovníku s cílem vypočítat celkovou cenu jednoho výrobku, viz Jednotková cena skupiny.. Dle objednaného počtu výrobků funkce dále vypočte Plánovanou cenu dle objednávky a cenu dosud realizovaného (vyrobeného) počtu výrobků Porovnání výdejů a výrobního postupu V editačním okně výrobku je napravo tlačítko Porovnávání výdejů. Program po stisknutí tlačítka sečte a následně zobrazí nebo vytiskne porovnání plánovaných a skutečných výdejů. Plánované výdeje náklady jsou určeny technologií výroby ze strukturovaného kusovníku a jsou rozděleny na materiálové náklady a ostatní (práce z operací technologického postupu). Skutečně realizované náklady pak přicházejí z účetních modulů Sklad, Pokladna a Přijaté faktury. Doklady jsou z těchto modulů vybírány a sumovány dle čísla výrobní zakázky, na kterou je výrobek zapsán Menu datového okna Výrobek Mazání (odstranění) aktuálního výrobku Na výrobek jsou jako na nejvyšší vrchol pyramidy navázány další záznamy (výrobní čísla, skupiny ze strukturovaného kusovníku, operace technologického postupu, výkresová dokumentace atd.) Chcete-li smazat výrobek, na který jsou navázány ostatní záznamy, dostanete nejprve varovná hlášení. Posléze se program zeptá, zda chcete označit ke smazání výrobek i se strukturovaným kusovníkem a výrobními čísly. Odpovíte-li ANO, program označí ke smazání všechny přidružené záznamy a nakonec samotný záznam výrobku. Po odpovědi NE zůstane výrobek v nezměněném stavu. Samotné vymazání označených vět se provede z hlavního okna modulu funkcí Odstranění zrušených vět. Dokud tuto operaci neprovedete, je možné výrobek včetně všech vázaných dokladů vrátit zpět, tj. zrušit označení na smazání. Kopírování aktuálního výrobku V příkazové liště okna je funkce Kopie aktuální věty. Pomocí této funkce vytvoříte z aktuálně vybraného výrobku (v tabulce na něm stojí řádkový kurzor) jeho kopii včetně všech skupin ze strukturovaného kusovníku, operací technologického postupu a výkresové dokumentace. Výrobní čísla přiřazená ke vzoru, ze kterého se vytváří kopie, se samozřejmě nekopírují (došlo by k jejich duplicitě). Funkci kopírování využijete v případě, kdy z předem vytvořené šablony vytvoříte konkrétní výrobek na danou zakázku. Tisk zájmových sestav

6 Program umožňuje vytisknout seznam výrobků Přehled a Karty. Je však lépe použít specializované funkce pro výběr před tiskem. Viz hlavní okno modulu, položka Přehled výrobků dle výběru. Strukturovaný kusovník výrobku Funkce otevře speciální okno, ve kterém je zobrazena struktura aktuálního výrobku. Funkci je také možno aktivovat stisknutím klávesy ENTER Strukturovaný kusovník struktura výroby Okno Struktura výroby se otevře pro aktuální výrobek z menu, viz Služby - funkce Strukturovaný kusovník nebo stisknutím klávesy ENTER. Aktuální je takový výrobek, na kterém v tabulce výrobků stojí řádkový kurzor. Při prvním spuštění funkce je automaticky založen kořen stromové struktury Finální výrobek. Jedná se o nejvyšší hierarchickou úroveň, jež reprezentuje celkové sestavení výrobku. Finální výrobek je skupina, která může mít i vlastní technologický postup a slouží především k záznamu rozšířených údajů o výrobku a jako nejvyšší hladina pro shromažďování údajů o ceně, realizovaném množství a stavu rozpracovanosti. V okně Struktura výrobku, se Finální výrobek zobrazí v levé části na 1. řádku jako kořen struktury skupin, tj. na úrovni nejvyšší hladiny. Všechny další přidávané skupiny a podskupiny jsou vždy na nižších hladinách. Každá skupina může mít v nižší podřízené hladině své podskupiny. Výrobek obsahuje minimálně dvě hierarchické úrovně úroveň materiálů a externích dodávek a z nich sestavený finální výrobek. Hierarchická struktura hladin se skupinami a podskupinami (strom) je názorně zobrazována v levé části okna pomocí stromového pohledu - TreeView. V pravé části jsou sumarizační údaje příslušné hladiny zobrazeny pomocí tabulky - ListView. Rozvinutí skupiny (hladiny) Má-li skupina Finální výrobek vlevo před sebou orámovaný znak +, pak vlastní v nižší hladině své podskupiny. Poklepáním levým tlačítkem myši na tomto emblému dojde ke zviditelnění podskupin z nižší hladiny (standardní chování tzv. Tree View v operačním systému Windows). Mají-li i tyto podskupiny shodný emblém +, i ony vlastní své podskupiny. Lze je tímto způsobem dále rozbalovat. Okno také disponuje funkcí pro rozvinutí všech skupin ve všech hladinách najednou. Obr. V Menu okna Struktura výrobku V horní části okna jsou tlačítka zpřístupňující veškeré potřebné funkce (viz popis tlačítek nástrojové lišty) Najít ve stromu (Alt+N) Funkce vyhledá skupinu dle jejího názvu.

7 INFO Přidej podskupinu - syna (Alt+P) Přidá podskupinu podřízenou aktuální skupině. Funkce umožňuje vystavět strukturovaný kusovník hierarchický strom ze shora dolů. Přidej další skupinu souseda Přidání sousední skupiny ve stejné hladině. Funkce umožňuje rozšíření hladiny hierarchického stromu. Po přidání skupiny nebo podskupiny se vždy zpřístupní stejné editační okno, které je nutné vyplnit minimálně v polích Název skupiny a Typ skupiny. Viz Změna údajů. Změna údajů skupiny Zpřístupní editační okno pro uplatnění změn údajů o skupině, např.: úprava položek technologického postupu, změna počtu, ceny, popisu nebo poznámek atd. Editační okno skupiny můžete otevřít také dvojklikem myši na skupinu ve strukturovaném kusovníku (viz strom TreeView v levé části okna nebo v pravé části okna poklepem na řádek v tabulce - ListView). Mazání skupiny (Alt+S) Jestliže jsou skupině přiřazeny podskupiny nebo položky technologického postupu, nelze ji označit ke smazání. Je nutné nejprve smazat (označit) všechny podřízené (synovské) záznamy skupiny a teprve pak program umožní skupinu označit ke smazání. 0 Samotné smazání příslušných označených vět se provede z hlavního okna modulu funkcí Odstranění zrušených vět. Tisk přehledů Nad strukturovaným kusovníkem nabízí program mnoho zájmových sestav: Strukturovaný kusovník - přehled Poskytuje přehled o struktuře výroby zvoleného výrobku, skupiny nebo podskupiny se všemi detaily z podřízených podskupin (hladin). Strukturovaný kusovník - přehled + ceny Obdobný přehled rozšířený o cenovou kalkulaci. Postupový list Tiskne se technologický postup s detaily popisů operací v jejich stanoveném pořadí ke zvolenému výrobku, skupině nebo podskupině. Postupový list + ceny Obdoba předchozí sestavy, ale s cenovou kalkulací. Přehled materiálu Jedná se soupis údajů o počtech pouze materiálových skupin definovaných pro zvolený výrobek, skupinu nebo podskupinu. Přehled materiálu + ceny Obdoba předchozí sestavy, ale s cenovou kalkulací. 0 Následující 4 přehledy jsou obdobou předchozích sestav v redukované (sumarizační) úpravě. Tisknou se pouze sumační údaje bez noření do údajů podskupin. Strukturovaný kusovník - 1 hladina Strukturovaný kusovník - 1 hladina + ceny Postupový list - 1 hladina Postupový list - 1 hladina + ceny

8 Obr. V Strukturovaný kusovník - skupiny, podskupin Plán a průběh výroby je v programu zaznamenáván ve strukturovaném kusovníku. Pomocí skupin a podskupin můžeme definovat jednotlivé kroky, nutné pro dokončení výrobku. Jedná se o skupiny popisující materiálové vstupy, užití polotovarů nebo externě dodaných komponent. Každá taková skupina může být dále členěna do svých podskupin. Zvláštní skupinou je skupina označená jako Finální výrobek, viz Strukturovaný kusovník aktuálního výrobku. Všechny další přidávané skupiny a podskupiny jsou vždy na nižších hladinách a jsou typu: Materiál Polotovar Externí dodávka Každá skupina může mít v nižší podřízené hladině své podskupiny výše uvedených typů s vlastními technologickými postupy, výkresovou dokumentací a cenovými a dalšími specifikacemi. Obecně je cena skupiny tvořena vlastní jednotkovou cenou a cenou technologie cenou montáže. INFO Počet hladin (vnoření) ani počet skupin v hladině není ve strukturovaném kusovníku, kromě kapacity Vašeho pevného disku na serveru, ničím omezen Editační okno skupiny strukturovaného kusovníku Editační okno je rozděleno. V hlavičce jsou základní údaje o skupině, následují listy Množství, cena... a Výkresy, materiál. V dolní části okna je tabulka s položkami technologického postupu.

9 Obr. V5 Při založení nové skupiny musíte minimálně vyplnit Typ a Název skupiny, ostatní údaje můžete doplnit až v editačním režimu. Nově založená skupina se po uložení zobrazí ve stromu kusovníku (v Tree View) s ikonou odpovídající typu skupiny. Skupinu můžete založit jako syna již existující skupiny, tj. na následující hladinu, nebo na stejnou hladinu jako souseda. Typ skupiny Určuje postavení skupiny ve struktuře kusovníku - Finální výrobek, Materiál, Polotovar, Externí dodávka. Hladina Informace o hladině, na které se skupina nachází. Skupina 50 znaků vyhrazených pro identifikaci skupiny. Nejedná se o kód sloužící k jednoznačné identifikaci. Sklad Je-li skupina na skladě, je zde uveden kód skladu z účetnictví. Stiskem tlačítka?-skl. karta dostanete nápovědu tabulku skladových karet. Při výběru konkrétní karty ze skladu se do skupiny přenesou potřebné údaje ze skladové karty, jako Kód materiálu, Název, Popis, Měrná jednotka a Jednotková cena. Ji-li pole Skupina prázdné, vyplní se kódem materiálu ze skladové karty. Kód materiálu Je-li skupina v ceníku, je zde uveden kód zboží (materiálu) z účetnictví. Stiskem tlačítka? dostanete nápovědu Vydané faktury - ceník. Při výběru konkrétní položky z ceníku se do skupiny přenesou potřebné údaje z Ceníku, jako Kód materiálu, Popis, Měrná jednotka a Jednotková cena. Je-li pole Skupina prázdné, vyplní se kódem materiálu z ceníku. Vyskladnit při fakturaci Program umožňuje tzv. strukturovaný prodej vyskladnění dle strukturovaného kusovníku, tj. prodej finálního výrobku s tím, že budou na fakturu zahrnuty a ze skladu vydány všechny podskupiny ze strukturovaného kusovníku daného výrobku. Pro daný strukturovaný kusovník musí odpovědná osoba určit, které skupiny mají být vyskladněny při fakturaci, tj. zaškrtnou políčko Vyskladnit při fakturaci. 0 Pro vyskladnění skupiny při fakturaci platí následující pravidla. Políčko nelze zaškrtnout, pokud skupina není na skladě, tj. není vyplněn údaj Skald a Kód materiálu. Stejně tak nelze políčko zaškrtnout, je-li již ve stromu strukturovaného kusovníku zaškrtnuta některá z nadřazených (otcovských), resp. podřazených (synovských) skupin. V opačném případě by došlo k duplicitnímu výdeji zboží ze skladu. Ze skladu by byl vydán celek a současně některá z jeho částí samostatnou výdejkou. Chcete-li realizovat strukturovaný prodej tj. prodat celek s tím, že budou vyskladněny jeho části, musíte ještě upravit zboží v ceníku, viz modul Vydané fraktury. V editačním okně záznamu v ceníku zaškrtnete políčko, Fakturovat dle strukturovaného kusovníku. Dále musíte zadat kód výrobku se kterým je dané zboží svázáno. Jinými slovy, vytvoříte vazbu mezi zbožím v ceníku a výrobkem s hierarchickou strukturou. V okamžiku vystavení faktury zvolíte položku z ceníku s vazbou na výrobek

10 a při uložení faktury se vygenerují výdejky dle strukturovaného kusovníku daného výrobku. Přesněji řečeno budou se generovat výdejky všech podskupin určených pro vyskladnění při fakturaci. List - Množství, cena... Název, Popis Název - popis skupiny (až 250 znaků). Jednotkové údaje Nejdříve je třeba zadat údaje vztažené na jeden kus, přesněji jednu měrnou jednotku dané skupiny. Měrná jednotka Měrná jednotka (obvykle kusy), ve které se např. počítá množství v sestavě či celkové množství. Jedná-li se o skladovou položku, je měrná jednotka automaticky přenesena ze skladu, resp. ceníku. Množství v sestavě Skupina může být v sestavě ve strukturovaném kusovníku zastoupena jednou nebo vícekrát. Jedná se o množství, ve kterém skupina vstupuje do nejblíže vyšší skupiny. Například drátů v jednom kole je 36. Počet je zadán k jednomu kolu - k jedné nejblíže nadřazené skupině, ač pro jízdní kolo potřebujeme kola dvě, přední a zadní. Z toho náhradní díly Počet udávající kolik jednotek z množství v sestavě je náhradních dílů. Jednotková cena Vlastní cena připadající na jednu měrnou jednotku skupiny. Jedná-li se o materiál nebo externí dodávku, která již nemá vlastní podskupiny (skupina je listem stromu), pak jednotková cena je tvořena vlastní cenou materiálu, resp. externí dodávky. Obvykle je v tomto případě vyplněna z pomocného okna skladových karet. Je-li skupina polotovarem, který má vlastní podskupiny, pak je jednotková cena rovna ceně všech podskupin, ze kterých je vytvořena (zmontována). Stisknete-li v tomto případě pomocné tlačítko +, ponoří se výpočet do hierarchického stromu počínaje aktuální skupinou s cílem vypočítat její jednotkovou cenu. Ta je tvořena z jednotkových cen svých podskupin násobených množstvím ve kterém vstupují do sestavy. Jednotkové ceny podskupin se pak vypočítávají stejným způsobem (rekurzivně) jako u vlastní skupiny. Takto vypočtenou jednotkovou cenu můžete změnit. Opakujete-li hloubkový výpočet pomocí tlačítka +, program se Vás zeptá, chcete-li zachovat vámi zadané hodnoty, či chcete-li se opět ponořit do hloubky stromu s cílem vypočíst nové jednotkové ceny. Je-li rozdíl mezi novou a původní jednotkovou cenou, jste na tuto skutečnost ještě dodatečně upozorněni s možností zůstat u původní ceny skupiny. Cena technologie Cena montážních operací, jež je třeba vykonat, aby byla vyrobena jedna skupina. Cena je vztažena na jeden kus na jednu měrnou jednotku. Stisknete-li pomocné tlačítko +, sečte se cena všech montážních operací zadaných v technologickém postupu a uloží do ceny technologie. Takto vypočtenou cenu, která se také automaticky aktualizuje při změně položek v technologickém postupu, můžete přepsat. Je-li typ skupiny Materiál nebo Externí dodávka bez vlastní montážní technologie, je cena nulová. Celkem Objednáno Celkové množství objednaných kusů (měrných jednotek) dané skupiny zadaných pro výrobu. Hodnota je automaticky přepočítávána (udržována) dle počtu objednaných výrobků pro výrobu a zastoupení nadřazených skupin v strukturovaném kusovníku, viz hodnota Množství v sestavě. Např. drátů v jednom kole je 36, jízdní kolo má dvě kola (přední a zadní) a jízdních kol bylo pro výrobu zadáno 10. Tj. pro výrobu je celkem objednáno 720 drátů. Realizováno Celkové množství již vyrobených kusů. Jednoduchý kontrolní údaj, jehož pomocí lze sledovat rozpracovanost výroby. 100% je objednáno celkem. Stav Stav vyjadřuje rozpracovanost v procentech. Objednáno je 720 drátů, realizováno je 360, stav rozpracovanosti je 50%. Tlačítko Kalkul ceny vypočte a zobrazí cenové údaje pro aktuální skupinu. Částky jsou rozděleny do tří skupin: vlastní jednotkové ceny, ceny technologických operací a celkové náklady. List - Výkresy, materiál Výkresy Číslo výkresu technické dokumentace, viz funkce Výkresy. Pozice Specifikace pozice na výkresu. Materiál Specifikace materiálu 35 znaků. Jakost

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

Modul Sklad. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Sklad. 2006... MTJ Service, s.r.o. Představení Skladové hospodářství v systému Soft-4-Sale pro Windows má všechny důležité funkce běžného skladového hospodářství a bylo vytvořeno tak, aby komunikovalo s podvojným účetnictvím. Navíc je v

Více

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 1 / 52 JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 2008-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant Lite pro Windows ve verzi 5.17 Příručka popisuje

Více

16. Mzdy. WINSTROM - modul MZDY. 16.1 Vlastnosti a možnosti programu. 16.2 Stručný návod na zpracování mezd

16. Mzdy. WINSTROM - modul MZDY. 16.1 Vlastnosti a možnosti programu. 16.2 Stručný návod na zpracování mezd WINSTROM - modul MZDY 16. Mzdy Program WinMzdy je program určený na komplexní zpracování mezd malé i velké organizace pracující pod operačním systémem Windows. WinMzdy navazují a dále rozvíjejí dosovský

Více

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora WinSKL Skladové hospodářství Verze programu 5.35 pro Windows Příručka supervizora Copyright Gordic spol. s r.o. Jihlava prosinec 2000 1 2 Obsah 1. ÚVOD... 7 1.1 PŘEDMLUVA... 7 1.2 KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH

Více

Jazz Hotel Lite Příručka uživatele JAZZ HOTEL LITE. Příručka uživatele 1 / 38 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Hotel Lite Příručka uživatele JAZZ HOTEL LITE. Příručka uživatele 1 / 38 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ HOTEL LITE Příručka uživatele 1 / 38 JAZZ HOTEL LITE Příručka uživatele 2008-2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Hotel Lite pro Windows ve verzi 5.21 Příručka popisuje funkčnost

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend uživatelská příručka CSH software 2010 OBSAH Úvodem 1 Instalace programů 2 Spuštění programů 3 Obecné požadavky na počítač 4 Začínáme

Více

EVIDENČNÍ SYSTÉM PRACANT

EVIDENČNÍ SYSTÉM PRACANT Agerit s.r.o. EVIDENČNÍ SYSTÉM PRACANT Uživatelský manuál O systému Evidenční systém PRACANT by Agerit s.r.o Evidenční systém Pracant j e program určený pro malé a střední podniky, které se zabývaj í zakázkovou

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Uživatelská příručka. www.money.cz

Uživatelská příručka. www.money.cz Uživatelská příručka www.money.cz 2 Prodejna S5 Úvod Seznam horkých kláves Prodej Zrušení operace ESC Smazat Backspace Storno položky Delete Oprava položky End Zákazník F3 * (Násobek) Num_* PLU Ctrl +

Více

Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o.

Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o. Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o. 1 1. Úvod... 4 2. Jak číst tuto příručku... 5 3. Instalace a první spuštění programu... 6 3.1. Instalace... 6 3.2.

Více

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s.

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Watt verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Obsah OBSAH: 1. CO JE TO WATT?...3 1.1. ZÁKLADNÍ POJMY...3 2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE...5 2.1. VOLBA JAZYKA...5 2.2. PŘIHLÁŠENÍ

Více

WinShop Basic. Obsah

WinShop Basic. Obsah Obsah 1. Úvod... 3 1.1. První spuštění...3 1.2. Konfigurace PC pro provoz programu WinShop...4 1.3. Než začneme...4 1.4. Vyhledávání v systému WinShop...5 2. Číselníky... 6 2.1. Vlastník...6 2.2. Číselník

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

POJISTNÉ SMLOUVY 2006

POJISTNÉ SMLOUVY 2006 Pojistné smlouvy Strana 1 23.1.2007 POJISTNÉ SMLOUVY 2006 Obsah: POJISTNÉ SMLOUVY 2006 1 1.1 HLAVNÍ MENU 2 2 MODUL SMLOUVY 6 2.1 POPIS JEDNOTLIVÝCH KARET (OBLASTÍ ÚDAJŮ) 8 2.1.1 PŘEHLED SMLUV ŽLUTĚ PODBARVENÁ

Více

4D Konto. 1.část příručky - úvod a účetnictví

4D Konto. 1.část příručky - úvod a účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 4D Konto 1.část příručky - úvod a účetnictví květen 2005 OBSAH 1. Úvod 1.1 Úvodní informace 1.2 Technické vybavení 1.3 Struktura 1.4 Instalace programu 1.5 Ovládání programu 1.6 Nastavení

Více

Program pro vedení skladového hospodářství

Program pro vedení skladového hospodářství STRANA: 1 ALVA Computer s.r.o. Program pro vedení skladového hospodářství Verze 2011 Dokumentace STRANA: 2 ALVA Computer s.r.o. Obsah: 1. Úvodní popis programu...4 1.1. Spuštění programu...6 1.2. Horké

Více

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL strana 1 / 77 Obsah: Stručný popis produktu...3 Hlavní výhody systému CCS Monitor...3 Základní informace o programu...4 Hlavní vlastnosti programu...4

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Vzdělávací program VP21: Řídicí informační systémy v podnikové praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Projekčně programová dokumentace Dimenze ++ OBSAH: 1

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2014.01 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

WSKLAD Autor: Petr Schuster SOFTWARE, 2006-15

WSKLAD Autor: Petr Schuster SOFTWARE, 2006-15 Uživatelská příručka k programu: WSKLAD Autor: Petr Schuster SOFTWARE, 2006-15 2 Předmluva k této příručce: Cílem této příručky není super podrobné popisování všech funkcí programu. Jedná se jen o zevrubné

Více

Soft-4-Sale. nečekaně komplexní CRM. autor MTJ Service, s.r.o.

Soft-4-Sale. nečekaně komplexní CRM. autor MTJ Service, s.r.o. Soft-4-Sale nečekaně komplexní CRM autor MTJ Service, s.r.o. Obsah Kapitoly Část I I. den školení PODZIM 2009 1 Zboží a ceny Obrázky v kartách zboží Výběry zboží Ceny a slevy kom plexně 2 CRM 6... 7...

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 28-12-2009 Při tisku inventurních archů si lze vybrat zda bude sestava seřazena podle čísla zboží, názvu zboží, čísla regálu + čísla zboží nebo čísla regálu

Více

*GORDIC SOFTWARE* DDP

*GORDIC SOFTWARE* DDP GORDIC software *GORDIC SOFTWARE* DDP OPERATIVNÍ EVIDENCE K PŘÍJMOVÝM ÚČTŮM Verze pro Windows *Uživatelská příručka* v. 3.x říjen 2002 OBSAH 1.ÚVOD 4 2.INSTALACE PROGRAMU 5 2.1. Doporučené hardwarové vybavení

Více

Podvojné účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel.

Podvojné účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel. Podvojné účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2011 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov tel. 777170683 mapos@pel.cz 0 Obsah: 1. Úvod...5 2. Přijaté faktury...7 2.1. Vstup

Více