ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA"

Transkript

1 OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii na oddûlení úrazové chirurgie ( ot) doc. MUDr. Jifií Stehlík, CSc.: Rekonstrukce operaãních sálû ortopedického oddûlení 6 prim. MUDr. Petr Lhoták, Mgr. Du an Hejna: Nové rentgenologické pracovi tû 6 2. koncert pro jihoãeské dárce krve ( ot) PRÁVù TEë 7 Dûjiny ãeskobudûjovické nemocnice v prodeji ( ot) Stavební práce v suterénu, pfiízemí a v 1. patfie pavilonu CH ( ot) STANE SE 9 Vedení Nemocnice âeské Budûjovice, a.s. jedná s agenturou G4S Security ( ot) JEDNOU VùTOU 10 Papírov betlém z chirurgického oddûlení v muzeu 10 Projekt Jihoãeské nemocnice, a.s. Healthacross 10 Mgr. Jifiina Otásková, MBA: Management tvorby o etfiovatelsk ch diagnóz 11 prim. MUDr. Václav Chmelík: ABS International Workshop VídeÀ / Train the ABS Trainer 12 prof. MUDr. Milo Velemínsk, CSc.: Zdravotnû sociální fakulta - dcera nemocnice 14 prim. MUDr. Olga Shonová: Role bezdrátové kapslové enteroskopie (WCE) pfii krvácení do tenkého stfieva - 2. ãást 17 KDO JE KDO 20 JUDr. BoÏena Kuãerová - fieditelka Zdravotní poji Èovny Ministerstva vnitra ( ot) 20 OSOBNOST 22 PhDr. Marie otolová: Fascinace srdcem (MUDr. Milan Vambera, CSc.) 22 KNIÎNÍ NOVINKY 24 UTAJENÁ PROFESE 25 PhDr. Marie otolová: Ortopedick protetik 26 ESEJ 28 Lenka Klímová: Potfiebnost a dûleïitost vzdûlávání nelékafisk ch zdravotnick ch pracovníkû 28 KONGRESY A SEMINÁ E 29 East European Heart Valve Postgraduate Course ( ot) 29 MUDr. Miroslav Verner: Biochemick sjezd poprvé v âesk ch Budûjovicích 31 Bc. Alena Polanová, Bc. Marcela St blová: Traumatologicko - ortopedické konference 33 Lenka Klímová: Krajská konference gastroenterologického oddûlení opût slavila úspûch 33 Onkologové se po roce opût setkali v Krumlovû ( ot) 34 Pestré kameny ve Frymburku ( ot) 36 ODBORY 37 Mgr. Lubomír Francl: Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péãe Nemocnice âeské Budûjovice a. s. 37 SPOLEâENSKÁ KRONIKA 37 prim. MUDr. Václav Janovsk : prim. MUDr. Jan Fischer ode el PERSONÁLNÍ ZMùNY 38 emeritní prim. MUDr. Miloslav Pexa: Pfiání k narozeninám (prim. MUDr. Pavlu Kopaãkovi) 38 LETEM SVùTEM 39 MUDr. Michal S kora: Kongres k mnohoãetnému myelomu 39 MUDr. Drahoslava Ti lerová: Epileptologick kongres v exotickém Singapuru 40 prim. MUDr. Pavel Havránek: VídeÀ - Evropsk kardiologick sjezd 41 prim. MUDr. Václav norek: Pneumologové jednali ve védsku a také vidûli královsk pár 43 prim. MUDr. Jifií HoraÏìovsk PhD.: Globální dermatologií pro globalizaci svûta 45 MUDr. Ludûk tûrba: Peking stfiedobodem intervenãní neuroradiologie 45 prim. MUDr. Ale Mokráãek, CSc.: Nová kardiochirurgická metoda z Lipska 47 MUDr. Milo Velemínsk : Svûtov kongres perinatální medicíny 47 MUDr. Hana iffnerová: V Uppsale zaujala sdûlení o nádorech prostaty 48 prim. MUDr. Jan Tuãek: âím se budou léãit du evní choroby? 48 prim. MUDr. Václav norek: Strategie léãby astmatu tématem v Haagu 49 prim. MUDr. Naìa Mallátová: Trendy v lékafiské mykologii 50 prim. MUDr. Petr Sák, PhD.: Onkogynekologové se setkali v Berlínû 53 prim. MUDr. Jifií HoraÏìovsk PhD.: Melanomov kongres v USA 53 prim. MUDr. Jan Tuãek: Kontroverzní otázky v psychiatrii 54 MUDr. Pavel Sadovsk : Budûjoviãtí ortopedi se kolili ve Var avû 54 SPOLEâENSKÁ KRONIKA 55 3

2 ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA Pane pfiedsedo, na co mûïeme b t v právû konãícím roce py ní? Nedovedu s jistotou fiíci, zda se je tû do konce roku 2007 nestane nûco mimofiádného, co by mûj názor zmûnilo. Opravdu py n jsem na vysokou úroveà námi poskytované zdravotní péãe, a to pfiedev ím díky vysoké profesionální i lidské úrovni pracovníkû nemocnice. Jsem pfiesvûdãen, Ïe se zlep ilo chování na ich zamûstnancû vûãi pacientûm, Ïe na oddûleních je v kontaktu s pacienty více úsmûvû a lidského porozumûní. Tento mûj názor podporuje vût í poãet dûkovn ch dopisû neï v minulém roce, které jsou ãasto obsáhlé a je z nich cítit opravdová spokojenost. Velmi ãasto zastavuji pacienty, ktefií odcházejí z na í nemocnice a ptám se jich, zda byli spokojeni s na í péãí a ve vût inû pfiípadû dostávám kladnou odpovûì. Na druhou stranu musím konstatovat, Ïe se na oddûleních stále málo zdraví pacienti na chodbách ãi v ambulancích a Ïe zcela minimálnû zdravotnick ch pracovníkû se sv m pacientûm pfiedstavuje. Co v znamného ãeká nemocnici v roce 2008? V první polovinû roku 2008 budou dokonãeny pfiestavba anesteziologicko-resuscitaãního oddûlení a traumatologick ch ambulancí, dále infuzní centrum a také spojovací krãek mezi laboratofiemi a interním oddûlením. Opravíme dal í dvû patra oddûlení následné péãe 1 v Horním areálu tak, aby se pokoje a sociální zafiízení pfiiblíïila bezbariérov m systémûm. Jsem pfiesvûdãen, Ïe ve druhém pololetí roku 2008 zaãneme s v stavbou nového dûtského oddûlení, které na im mal m pacientûm dlouhodobû dluïíme. V první polovinû pfií tího roku budou nejdûleïitûj ími pfiístrojov mi investicemi dva poãítaãové tomografy, nová angiografie a skiagrafie s pfiímou digitalizací. S otevfiením nového anesteziologicko-resuscitaãního pavilonu a ambulancemi bude jistû souviset fiada pfiístrojového dovybavení. Jde o tak nákladné investice, Ïe v pfií tím roce zatím kromû plánovan ch investic poãítáme pouze s fie ením havárií. Na e ãtenáfie bude jistû zajímat personální a mzdová politika roku Vzhledem k tomu, Ïe k dne nímu dni, kdy pí eme tyto fiádky, neexistuje vyhlá ka o úhradách zdravotních poji Èoven na rok 2008 a není jasné, zda vûbec dojde k nûjakému nav ení oproti roku 2007, se bohuïel nemohu vyjádfiit k eventuálnímu mzdovému nav ení. Pevnû vûfiím tomu, Ïe vyhlá ka bude poãítat s urãit m nav ením úhrad, které nám umoïní nav ení mezd. Co vám pije nejvíc krev? KdyÏ mi nûkdo lïe. Kdy vás naopak polévá pocit blaha? VÏdy, kdyï ãtu hezk a mil pochvaln dopis od na ich pacientû, ze kterého je cítit, Ïe nemocn ãlovûk byl s na í péãí opravdu spokojen a pomohli jsme mu v nesnadném období zdravotních problémû. Tû íte se na jeïí ka? No aby ne. Co pfiejete zamûstnancûm do nového roku? V osobním Ïivotû pfieji zamûstnancûm hodnû tûstí, radosti, pohody a pochopitelnû zdraví. Za nejvût í problém roku 2008 povaïuji v bûr poplatkû od pacientû, a proto pfieji zamûstnancûm, aby se jim podafiilo zvládnout pfiedpokládané konfliktní situace na vysoké profesionální úrovni, s úsmûvem a lidskou tolerancí. 4

3 ZPRÁVY MANAGEMENTU Onkologické oddûlení, vedené primáfiem MUDr. Václavem Janovsk m, bylo organizaãní zmûnou pfievedeno pod úsek Kardiocentrum, jehoï fieditelem je MUDr. Ladislav Pe l. Pracovi tû klinické farmakologie se na podzim pfiestûhovalo z Horního areálu do 1. patra pavilonu G v Dolním areálu. Telefonní ãísla jsou: dr. Petr , Mgr. Kalová +8751, sestra Kratochvílová STALO SE NOV FIBROBRONCHOSKOP NA DùTSKÉ KLINICE Bûhem prázdnin jsme na Dûtskou kliniku obdrïeli nov, ultratenk fibrobronchoskop BF typ XP60. Tento pfiístroj umoïàuje provádût fibrobronchoskopie i na neonatologickém oddûlení u dûtí s hmotností pod 1000 g. Vy etfiení se na neonatologickém oddûlení provádí pfiímo v inkubátoru. Pfiístroj je také moïné pfies kameru pfiipojit k videosystému a tak zobrazovat na obrazovku vy etfiení i u vût ích dûtí, napfi. se stenozou nebo vrozenou vadou d chacích cest. Parametry fibroskopu: ífie 2,8 mm pracovní kanál 1,2 mm délka pracovní ãásti 600 mm úhel ohybu dopfiedu 180 úhel ohybu dozadu 130 MUDr. Vladislav Smrãka pfiednosta Dûtské kliniky IPVZ ÚPRAVA OPERAâNÍHO STOLU NA UROLOGII Letos v záfií dokoupila na e nemocnice pánevní segment k operaãnímu stolu Saturn, kter je nezbytnou podmínkou pro perkutánní operace ledvinov ch kamenû a dal í v kony spojené s nutností skiaskopické kontroly. Dosud jsme byli nuceni po provedení cystoskopie a sondáïe moãovodu sundat pacienta v narkóze ze stolu, cel stûl otoãit a po zmûnû polohy pokraãovat v operaci. Nov prodluïovací segment tento krok odbourává a zaji Èuje dostateãné pole pro rentgenov pfiístroj. Pfii dvoumûsíãním pouïívání jsme nenarazili na Ïádn problém a v znamnû zkvalitnili podmínky pro pacienta i operatéra. MUDr. Milo Fiala primáfi urologického oddûlení Super ru no panovalo od pátku na úrazovém oddûlení na í nemocnice. Havárie, pfii níï se za RoÏmberkem nad Vltavou zfiítil ze svahu u fieky autobus s 33 rakousk mi turisty, se stala ostfie sledovanou událostí. Informací o zdravotním stavu cestujících, ktefií byli pfievezeni do âesk ch Budûjovic, se doïadovaly desítky lidí - od zástupcû rakouské ambasády, pfies pfiíbuzné, majitele autobusu a policisty aï po novináfie. 5

4 V ichni se dozvûdûli jedno: Ïe lékafii odevzdali pofiádn kus práce a o etfiení pacienti jim posílali podûkování i po návratu domû. Pochvala zaznûla na adresu ãeskobudûjovické traumatologie také z úst hejtmana Jihoãeského kraje RNDr. Jana Zahradníka, a to jak po oficiální linii, tak mimo protokol. ot REKONSTRUKCE OPERAâNÍCH SÁLÒ ORTOPEDICKÉHO ODDùLENÍ Od ãervna do poloviny záfií probíhala v pavilonu D v Dolním areálu rekonstrukce traktu operaãních sálû ortopedického oddûlení. ZkvalitÀování úrovnû hygienického reïimu jiï nebylo moïné bez v mûny oken, dvefií, ãásti obkladû a bez poloïení nov ch podlah. Nahradilo se tak v e pûvodní, je tû z doby v stavby pavilonu v roce Naprostou nezbytností se také staly stavební úpravy dvousmûrn ch filtrû pro personál, pfiekladové místnosti pro pacienty i pfiemístûní WC. Uzavfiení sálû jsme zároveà vyuïili pro instalaci audio-video zafiízení pro záznamy a Ïivé pfienosy operací v rámci sympozií, které pravidelnû pofiádáme. Na rekonstrukci se podílel i personál sálû ortopedického oddûlení, za coï jim patfií mûj velk dík. Díky trvalé kvalitní spolupráci s prim. Kutou a prim. Mafiíkem, jejichï t my se na práci operaãních sálû podílejí, je pfiedpoklad, Ïe se podafií dodrïovat novû navrïená reïimová opatfiení a nastavit vysok hygienick standard operaãních sálû ortopedického oddûlení. Pro dokreslení uvádím, Ïe poãet operací na tûchto sálech se kaïdoroãnû pohybuje kolem dvou tisíc. doc. MUDr. Jifií Stehlík, CSc. primáfi ortopedického oddûlení RENTGENOLOGICKÉ PRACOVI Tù V rámci rekonstrukce anesteziologicko-resuscitaãního oddûlení, neurochirurgick ch ambulancí a oddûlení úrazové chirurgie bylo v první fázi vybudováno provizorní rentgenologické pracovi tû, které nahradilo rentgenologickou vy etfiovnu v nové ãásti Chirurgického pavilonu. Dosavadní rentgenologické zafiízení bylo demontováno a toho ãasu probíhá jiï jeho instalace v Centrálním pavilonu. Provizorní vybudované pracovi tû, vlevo od vchodu do budovy CH, bude v provozu pouze doãasnû a pfii dokonãování rekonstrukce ambulancí ho nahradí dokonalej í technologie na principu tzv. pfiímé digitalizace. Ta zajistí vût í prûchodnost pacientû a jejich lep í komfort. prim. MUDr. Petr Lhoták, Mgr. Du an Hejna DAL Í P ÍSTROJOVÁ TECHNIKA V NEMOCNICI âeské BUDùJOVICE, A.S. Kardiocentrum získalo nákladn angiografick systém Philips. Patologické oddûlení disponuje nov m mikroskopem. Neurochirurgické oddûlení pfievzalo novou vysokoobrátkovou frézu Braun Microspeed UNI. 6

5 2. KONCERT PRO JIHOâESKÉ DÁRCE KRVE KdyÏ na e nemocnice vloni poprvé pfii la s my lenkou uspofiádat Koncert pro jihoãeské dárce krve, fiekly si v echny zúãastnûné instituce Zkusme to a uvidíme... Jakmile doznûly poslední pfiídavky tehdej ího Mozartovského veãera, bylo jasné, Ïe je proã pfiipravit dal í roãník. A tak uï od jara bûhaly y mezi kanceláfií námûstka hejtmana Jihoãeského kraje MUDr. Vladimíra Pavelky, sekretariátem primátora Mûsta âeské Budûjovice Mgr. Jurajem Thomou, fieditelkou Oblastního spolku âeského ãerveného kfiíïe Hanou Vacovskou, fieditelem Jihoãeské komorní filharmonie Mgr. Vlastimilem Ochmanem, fieditelem âeského rozhlasu âeské Budûjovice Ing. Jifiím Svobodou a samozfiejmû konãily na Informaãním oddûlení nemocnice, které se stalo koordinátorem tohoto pûkného setkání. Tím, kdo se s velkou vfielostí ujal úkolu zahrát v pátek 12. fiíjna v Koncertní síni Otakara Jeremiá e v âesk ch Budûjovicích nejkrásnûj í operetní melodie, byl mjr. Robert í sk a Posádková hudba Tábor. UÏ o pfiestávce pfii sklenkách ãerveného vína a mlsání Ferrero Roche bylo jasné, Ïe jsme se v em strefili do vkusu. VojákÛm to ve slavnostních uniformách moc slu elo a na konci veãera se s nimi dárci krve louãili vstoje po mnoha pfiídavcích. TakÏe za rok zase na shledanou! Za chvilku pfiijde pan dirigent fiada zleva: H. Vacovská, dr. I. Vonke, dr. P. Biedermann, Mgr. J. Otásková, dr. V. Pavelka. Vítejte a pfiijmûte podûkování, fiíká dárcûm krve rozhlasov hlasatel Petr Kronika s Posádkovou hudbou Tábor. Text a foto: ot PRÁVù TEë UÏ tfii knihkupectví (Kopp umavská ul., Beseda Na Sadech, M. Du ková - Plachého ul.) nabízejí Dûjiny ãeskobudûjovické nemocnice. Zvlá tû nás jako vydavatele mûïe tû it, Ïe jsme uï do prodejen dodávali druhou várku kníïek a jedno z knihkupectví si knihu v slovnû vyïádalo s tím, Ïe se na ni lidé ptají. Zamûstnanci Nemocnice âeské Budûjovice, a. s. si publikaci mohou koupit bez knihkupecké pfiiráïky za 236,- Kã v podatelnû budovy vedení. Do nemocnice také pfii la upfiímná podûkování a ocenûní nûkolika archivû i muzeí, kam jsme poslali její v tisky. ot 7

6 Podle plánu pokraãují stavební práce v suterénu, pfiízemí a v 1. patfie pavilonu CH, které se t kají anesteziologicko-resuscitaãního oddûlení a oddûlení úrazové chirurgie. Cel podzim se bouralo a zároveà stavûlo tak, aby na jafie mohlo probûhnout slavnostní pfiedání rekonstruovan ch prostor do rukou pfiíslu n ch primáfiû. Takto vypadalo staveni tû na podzim. ZvûdavcÛm dáváme nahlédnout do suterénu. Kámen na kameni nezûstal ani v pfiízemí. Tady vznikají pro ARO nové pokoje se 14 lûïky. Novû bude fie en akutní pfiíjem pacientû (Emergency), kde bude na jiïní stranû pavilonu, tedy proti Ïenskému oddûlení, speciální nájezd pro sanity, vezoucí poranûné pacienty, urãené k hospitalizaci. Nájezd sanitních vozidel na v echna ostatní oddûlení v pavilonu CH zûstane zachován. Jak jste se doãetli na jiné stranû Zpravodaje, zmûny postihly také rentgenologické pracovi tû. Do rekonstruovan ch prostor pfiibude nové CT a angiolinka. 8 ot + foto Pfiemysl Fejfar

7 STANE SE Vedení Nemocnice âeské Budûjovice, a.s. jedná s agenturou G4S Security Services (CZ), a. s. o komerãním zaji tûní sluïby prokazování drog ve firmách, kde tato firma zaji - Èuje bezpeãnost. Tyto aktivity navazují na pilotní projekt kola bez drog, kde na objednávku Jihoãeského kraje vypracovalo pracovi tû klinické farmakologie základní metodiku dokazování pfiítomnosti drog pomocí detekãního kuffiíku,kter jako americko - izraelsk v robek dodává firma Oradata, s. r. o., Praha. Také nadále by pracovi tû klinické farmakologie vyhodnocovalo stûry z vybran ch prostor s tím, Ïe je kompetentní doporuãit medicínské fie ení v pfiípadû, Ïe pfiítomnost drog bude opakovanû prokázána a spojena s pobytem konkrétních osob. Jde napfiíklad o odbûry krve nebo o doporuãení náv tûvy specializovan ch zafiízení, mj. nemocniãní poradny pro odvykání návykov ch látek na psychiatrickém oddûlení. Vyhodnocení projektu kola bez drog, kter podpofiil Jihoãesk kraj, zastoupen námûstkem hejtmana MUDr. V. Pavelkou, moderoval fie itel doc. MUDr. P. Petr - vedoucí pracovi tû klinické farmakologie na í nemocnice. Semináfie se v âesk ch Budûjovicích zúãastnili mj. zástupci Vysoké koly aplikovan ch ekonomick ch studií, s. r. o., krajsk protidrogov koordinátor, dodavatelé technologie, psychiatfii i politici. Sestra B. Kratochvílová pfiedstavuje na semináfii detekãní kuffiík na odhalování stop na pfiedmûtech, které byly ve styku s uïivateli drog. Na semináfii na Krajském úfiadû hovofiili také zástupci G4S Security Services (Z. Kfiemen a M. Havlík - 2. a 3. zleva) o probíhajících jednáních mezi jejich firmou a nemocnicí. 9

8 JEDNOU VùTOU Papírov betlém, kter namalovala jako podûkování za svou léãbu personálu chirurgického oddûlení akademická sochafika Zora Soukupová na pfielomu sedmdesát ch a osmdesát ch let se stal exponátem na v stavû Osobnost mûsíce listopadu v ãeskobudûjovickém Jihoãeském muzeu. BohuÏel se uï nepodafiila zjistit v echna jména lékafiû, ktefií se do betlému dostali. Pokud je nûkdo z vás schopen jména nakreslen ch lékafiû upfiesnit, budeme velmi rádi. Volejte nebo pi te na Zleva doprava: Vrchní sestra Dana Velková, primáfi prof. Dr. Antonín Kosteleck, dr. Bohuslav Cipro, doc. dr. Bohuslav Flaj hans, dr. Varaus Vladislav,? dr. Vojtûch Louda nebo dr. Karel Haloun,? dr. Vítûzslav Baumelt, dr. Eva teflová, dr. Antonín Gruber,? dr. Josef PaÈha. ot Jihoãesk kraj oznámil, Ïe se v rámci programu Pfieshraniãní spolupráce âesko-rakousko hodlá ucházet o evropské peníze projekt akciové spoleãnosti Jihoãeského nemocnice Healthacross. Ten má zmapovat problematiku vzájemného poskytování zdravotní péãe v regionu Jihoãeského kraje a spolkové zemû Dolní Rakousko a pfiipravit pravidla pro spolupráci obou pfiíhraniãních oblastí. Realizace projektu dosahuje témûfi 6 milionû korun, pfiiãemï vût inu prostfiedkû by mûla poskytnout Evropská unie. První fázi projektu s názvem Healthregio za títilo pracovi tû klinické farmakologie Nemocnice âeské Budûjovice, a.s., pfiiãemï má zájem vstoupit i do Healthacross. Doc. MUDr. Petr Petr, PhD. prezentoval projekt Healthregio jako zaãátek ir ího projektu Healthacross v sídle Rady regionû Evropské unie v Bruselu. ot 10

9 Poãátkem prosince 2007 pfiedal zástupce firmy ESSA s. r. o. ing. Karel Velach symbolick ek na korun pro potfieby dûtské onkohematologie Dûtské kliniky. Sponzorsk dar pouïijeme na pfiístrojové vybavení. Za pacienty i pracovníky dûtské onkohematologie dûkujeme. prim. MUDr. V. Smrãka Jako vánoãní dárek pfiedalo Mercury centrum neonatologickému oddûlení ek na korun. Je to uï letos potfietí, co toto obchodnû-dopravní stfiedisko vûnovalo peníze na podporu spontánního d chání pfiedãasnû narozen ch dûtí, hospitalizovan ch v ãeskobudûjovické nemocnici. Celková v e darû pfiesáhla est set tisíc korun. Mercury centrum poãítá se sponzoringem ve prospûch tohoto oddûlení také v roce ek z rukou fieditele centra Franti ka Mlãocha pfievzali MUDr. Jaroslav Novák, MBA, místopfiedseda pfiedstavenstva a primáfi neonatologického oddûlení MUDr. Milan Hanzl. Dal í ek, tentokrát na rovn milion, pfievzala (uï po uzávûrce zpravodaje) Nemocnice âeské Budûjovice, a.s. od firmy E-on. MANAGEMENT TVORBY O ET OVATELSK CH DIAGNÓZ Mgr. Jifiina Otásková, MBA Management tvorby o etfiovatelsk ch diagnóz s sebou pfiiná í praktické vyuïití teoretick ch znalostí pfii stanovování o etfiovatelsk ch diagnóz. JestliÏe budeme pouïívat jednotnou terminologii k oznaãení problému nemocného, potom je moïné vést srozumitelnou dokumentaci. O etfiovatelská diagnostika nemá tradici jako diagnostika lékafiská, ale pokud budeme zkoumat v echny atributy v péãi o nemocného, mûïeme najít stejného jmenovatele. Kvalitní a aktivní vyhledávání potfieb nemocn ch, vyhodnocování celkového stavu nemocného a stanovování o etfiovatelsk ch diagnóz je souãásti o etfiovatelského procesu. V na í nemocnici jsme se rozhodli pro pouïívání taxonomie (jednotné oznaãování diagnóz podle dohodnut ch seznamû) o etfiovatelsk ch diagnóz s pouïitím diagnostické klasifikace v NANDA doménách. Nejdfiíve jsme provedli rozsáhlá pro kolení zdravotnického personálu jak v teoretické ãásti, ve spolupráci s katedrou o etfiovatelství Zdravotnû sociální fakulty, tak v praktickém pouïívání a moïném ovûfiování si teoretick ch znalostí. V ichni posluchaãi semináfiû mûli k dispozici jiï vy lou publikaci k dané problematice (Mareãková, J.: O etfiovatelské diagnózy v NANDA doménách, 2006). Dále publikaci Praktické vyuïití o etfiovatelsk ch diagnóz v NANDA doménách, na které se podílel o etfiovatelsk t m na í nemocnice a vyuïil zde své praktické zku enosti. Publi- 11

10 kace pro vût í pfiehlednost je sestavena do systému tabulek s ãíseln m kódem o etfiovatelské diagnózy. V úvodu tabulky jsou vyjmenované standardy o etfiovatelské péãe, které mají souvislost s o etfiovatelsk mi postupy v dané problematice. KaÏdá sestra zde má nabídku moïn ch etiologií souvisejících s problémem, o etfiovatelsk ch cílû a také intervencí. V jedné tabulce nemûïeme postihnout a vypsat v echny potfieby jednotlivce, neboè kaïd je individualita, proto je tento systém otevfien, je moïné do nûho vstupovat a doplàovat ve v ech bodech. Hodnocení o etfiovatelského plánu, zda bylo dosaïeno splnûní oãekávan ch cílû, zaznamená sestra do dokumentace. Datum a podpis pracovníka pfii stanovení o etfiovatelské diagnózy a uzavfiení je samozfiejmostí. Pfii pfieloïení nemocného na jiné oddûlení je moïné pokraãovat jiï v zapoãat ch krocích v dosaïení o etfiovatelsk ch cílû. Zavedení nov ch systémû do praxe pfiiná í s sebou vïdy problémy a nezodpovûzené otázky, neboè není vïdy lehké mûnit zabûhané zvyky. Domnívám se, Ïe pfiíprava na nov systém byla provedena, jen na semináfiích byla pro kolena ãtvrtina pracovníkû. Ve v sledném efektu pfii vyuïití v poãetní techniky je moïné vést jednotnou a srozumitelnou dokumentaci. ABS INTERNATIONAL WORKSHOP VÍDE TRAIN THE ABS TRAINER prim. MUDr. Václav Chmelík V létû probûhlo ve Vídni cviãení budoucích trenérû mezinárodního programu pro kontrolu antibiotické preskripce. Celkem se projektu úãastní est evropsk ch zemí. Jeho garantem pro âr je prim. MUDr. Vlastimil Jindrák z Nemocnice Na Homolce. Workshopu se zúãastnili celkem ãtyfii lékafii z âr, z toho dva jsme byli s kolegyní MUDr. M. Horníkovou z ãeskobudûjovické nemocnice. Rakousko v posledních letech podporuje, aby v nemocnicích byli ustanoveni lékafii zvaní ATB officer. Tito odborníci dûlají antibiotická konsilia, vytváfiejí základní informaãní nástroje pro úãelnou terapii, sledují spotfiebu antibiotik a rezistence. Tato iniciativa není pfiíli stará a podobnû jako v jin ch evropsk ch zemích byla vynucena problémy s chybn m uïíváním antibiotik v humánní i veterinární praxi, s nárûstem nákladû na tuto léãbu i s nárûstem rezistence. PÛvodnû rakousk program ABS (Antibiotic stewardship) se nyní roz ifiuje i do vybran ch nemocnic esti dal ích zemí. Jednou z nich je i na e nemocnice. Cel vídeàsk program v bornû pfiipravila firma Roland Gareis, která organizovala pûvodnû cel rakousk ABS program, poté obdobn projekt pro EU a zajistila jeho pfiijetí. Program se zamûfiil nejen na pfiísnû lékafiskou stránku podání antibiotik,ale spí e lo o vybudování organizaãní struktury v ústavech, vznik sítû pracovi È a jejich spolupráce, vytvofiení základních dokumentû a uplatnûní postupû, které povedou k racionalizaci antibiotické terapie, coï v druhém plánu pfiinese i úspory finanãní. Dal í dûleïitou souãástí byly techniky chování a práce s lidmi, jeï uvedou tento projekt do Ïivota. âeská situace je dramaticky odli ná od vût iny evropsk ch zemí: disponujeme jiï 30 let fungující sítí antibiotick ch stfiedisek, dosahujeme v mnoha ohledech lep í profily rezistence, i kdyï uvolnûní systému v 90. letech a hlavnû svoboda preskripce v ambulantní sféfie pfiinesly zfietelné negativní dûsledky (rezistence na chinolony, makrolidy, v skyt multirezistentních kmenû nûkter ch bakterií). Máme tedy systém, kter je nutno zachovat. V rámci tohoto systému se v ak nabízejí moïnosti urãit ch zmûn, které povedou k vût í kontrole rezistence a ovlivní podávání antibiotik i v demokratické atmosféfie spoleãnosti. ABS projekt obecnû má vést k formálnímu vytvofiení nûkolika dokumentû, které povedou k upfiesnûní práce s antibiotiky: 1. Antibiotick list urãuje, která antibiotika jsou uïívána volnû a která podléhají zvlá tní kontrole a zvlá tnímu zpûsobu indikace. 12

11 2. Kontrola spotfieby je zamûfiena nejen na jednotlivá antibiotika, ale je postupnû upfiesàována aï na jednotlivá pracovi tû a uïití pfii urãité diagnóze. VyÏaduje tedy spolupráci ústavní lékárny. 3. Antibiotická profylaxe v chirurgick ch oborech je dûleïit m nástrojem pfiedcházení komplikací, v ude na svûtû je v ak tendence k prodluïování racionální doby. Uvûdomûlé racionální uïívání vede nejen k úsporám, ale má i pfiíznivé ekologické dûsledky. 4. Doporuãená léãba u vybran ch bûïn ch infekcí mûïe b t dobr m vodítkem k zahájení léãby i ménû zku en m lékafiem. V Nemocnici âeské Budûjovice, a. s. nezaãínáme s antibiotickou politikou od zaãátku. Jsme v tomto ohledu jiï znaãnû pokroãilí. Ale i nám dle mého názoru prospûje nûkolik zmûn, které z projektu ABS vypl vají. Co tedy mûïeme na na í práci zlep it? Úãinnou metodou je sbírání dat, znalost, jak jsou antibiotika uïívána (dobfie i chybnû), nabídka co nej ir í spolupráce, dobrá dostupnost konsilia ve sloïité situaci. Poznání toho, jak se sám chovám, napomáhá rozbor preskripce na oddûlení (takzvan antibiotick audit). KdyÏ se pfiesvûdãím, Ïe lze v urãité situaci podat antibiotikum jinak, v souladu se souãasn mi znalostmi, mohu své návyky dobrovolnû a uvûdomûle zmûnit. DÛleÏité pak je, Ïe se v dal ím sledovaném období pfiesvûdãím, Ïe nov pfiístup má stejnû dobré léãebné v sledky, pfii tom vede k úspofie a má i pfiíznivé dûsledky pro ekologii nemocnice (pfiedchází vzniku rezistence). Taková zku enost mne dokonale pfiesvûdãí a vede pak k dlouhodob m pozitivním zmûnám v mé práci. Smyslem projektu tedy není pfiikazovat a zakazovat! Smyslem vûci je pochopit, upravit své chování a uvûdomûle dosahovat lep ích v sledkû. Pokusím se nyní vyjmenovat v nûkolika bodech, co lze zlep it v rámci Nemocnice âeské Budûjovice, a.s.: 1. K posílení pozice antibiotického stfiediska a roz ífiení jeho pomoci klinick m oddûlením vedou následující kroky. 2. Máme jiï pfiipravené osobnosti a prostfiedky, je tfieba jim umoïnit dal í vzdûlávání a ãinnost ve prospûch celé nemocnice. 3. Laboratorní diagnostiku bakterií zaji Èuje bakteriologické oddûlení. 4. Citlivost na antibiotika a doporuãení vhodného léku pro identifikované agens je základním poznatkem pro úãelnou léãbu. Taková konzultace lékafie, kter umí správnû pojmenovat syndrom (postiïen orgán a funkci) i jeho závaïnost s mikrobiologem, kter zná agens a jeho citlivost, ve vût inû pfiípadû vedou k shodû o nejvhodnûj ím antibiotiku. 5. Tuto ãinnost, stejnû jako sledování rezistencí a spotfieby dlouhodobû v bornû zaji Èuje dr. Horníková. 6. Nûkdy v ak je situace sloïitûj í. Mezi zúãastnûn mi odborníky nedojde ke shodû v názoru na vyvolávající agens, na závaïnost stavu a na adekvátní opatfiení. Pro takové pfiípady potfiebuje antibiotické stfiedisko posílit o klinické lékafie rûzn ch oborû vzdûlané v problematice, ktefií budou ve vût í mífie vykonávat konsilia u lûïka. Nejde o pfiijetí nov ch lidí: jiï jsou zde, známe je a jde o jejich dal í vzdûlávání a vyuïití jejich zku- eností pro celek 7. Konsilia o léãbû antibiotiky by tak mohla mít v budoucnu dvû úrovnû: a / telefonická konzultace mikrobiologa stfiediska a doporuãení antibiotika podle zji tûné bakterie a citlivosti (takov rozhovor vyfie í pfieváïnou vût inu problémû), b/ klinické vy etfiení a komplexní rozbor situace u lûïka nemocného s následn m doporuãením antibiotika. Dle projektu ABS je doporuãena i zmûna dokumentace a organizace nûkter ch vûcí: 8. Seznam vázan ch antibiotik se zmûní v ATB list - jde o formální a ménû o obsahovou zmûnu 13

12 9. Antibiotická profylaxe v chirurgii - postupy jiï existují, ale jde o formální zmûnu a posílení postupû, které etfií peníze a jsou evidence based. Na zrání tohoto dokumentu se musí podílet i primáfii a dal í specialisté jednotliv ch oborû. 10. Sledování spotfieby antibiotik ve vazbû na oddûlení (a v budoucnu i na diagnózu) umoïní anal zu postupû a postojû lékafiû s moïností provádût audity na oddûleních a (pozitivnû, nerepresivnû) ovlivàovat chování lékafiû smûrem k racionálním postupûm. K tomu je nutná spolupráce jmenovaného pracovníka lékárny. 11. Postupn vznik standardû antibiotické léãby pro nejdûleïitûj í bûïné situace. Mnohé z tûchto problémû jsou jiï vyfie eny na národní úrovni metodick mi pokyny Skupiny pro chemoterapii âeské lékafiské spoleãnosti. Celou aktivitu povaïuji za velmi pfiínosnou. Pomûrnû pfiíjemn poznatek je, Ïe v této vûci nejsme (ãeskobudûjovická nemocnice i celá âeská republika) zaãáteãníci. Zlep ování souãasné ãinnosti je ale moïné a je Ïádoucí. V listopadu probûhlo v Praze první národní setkání pracovníkû esti zúãastnûn ch ãesk ch nemocnic a dal í pak bude v Tfieboni v lednu pfií tího roku. Potom se získané poznatky pokusíme vyuïít v práci na í nemocnice. ZDRAVOTNù SOCIÁLNÍ FAKULTA - DCERA NEMOCNICE prof. MUDr. Milo Velemínsk, CSc. Zdravotnû sociální fakulta (ZSF) vznikla v roce 1991 v rámci Jihoãeské univerzity v âesk ch Budûjovicích. Hlavní filozofické zamûfiení fakulty bylo a je obsaïeno v jejím názvu. Nemocní lidé musí ãasto fie it problémy svého onemocnûní nejenom z hlediska medicínského, ale neménû palãivé dûsledky svého onemocnûní pocièují i v oblasti sociální. Ty sociální jsou také dlouhodobé, pfiedev ím u chronického prûbûhu onemocnûní. Zde je lékafi mûïe jen pomáhat fie it, ale profesionálnû musí tento problém fie it odborník z oblasti sociální. Zdravotnû sociální fakulta vychovává své studenty a pozdûj í absolventy s tím, Ïe sice nejsou lékafii, ale musí vûãi nemocn m uplatàovat holistick pfiístup. Celá desetiletí se snaïí nekoneãná fiada odborníkû o spoleãnou koncepci spolupráce zdravotníkû a pracovníkû v sociálních sluïbách (profesích). Tato my lenka a zároveà nepfiehlédnuteln poïadavek praxe pfiivedla zakladatele fakulty ke koncepci vychovávat zdravotnû sociální pracovníky, ktefií by byli vychováváni a vzdûláváni v manaïerské roli pfii zaji Èování komplexní zdravotnû sociální péãe pro chronicky nemocné lidi. Cílem této ãinnosti je pak zvy ování kvality Ïivota ve v ech vûkov ch skupinách a nepfiímo s tím spojenou moïností jejich reintegrace do zdravé populace. Je nutné zdûraznit, Ïe mezi zakladateli fakulty byli dva lékafii nemocnice v âesk ch Budûjovicích (doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc., a doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D., ale hlavnû psycholoïka doc. Jana emberová, CSc.). V souvislosti s personálním v vojem Zdravotnû sociální fakulty Jihoãeské univerzity je vliv ãeskobudûjovické nemocnice na vznik a v voj fakulty stále v razn. Spoluzakladateli byli dva v znamní lékafii nemocnice. Druh m dûkanem byl lékafi, kter zastával vedoucí a organizaãní funkce v nemocnici. Tfietím dûkanem jsem já, kter 28 let pracoval také v fiídících odborn ch funkcích nemocnice. V prûbûhu let se Zdravotnû sociální fakulta vyvíjela jak po stránce kvantitativní, tak po stránce kvalitativní. Z pûvodních 60 studentû a jednoho bakaláfiského programu má dnes fakulta kolem 1800 studentû, ktefií studují ve formû prezenãního a kombinovaného studia a v systému celoïivotního vzdûlávání. VzrÛstající poãet studentû od roku 1997 ukazuje graf. Jako dûkan stále poukazuji na skuteãnost, Ïe se jedná pouze o kvantitativní ukazatel, kter 14

13 v souãasné dobû sk tá fakultû velmi slu nou finanãní dotaci, nepfiedstavuje v ak relevantní informaci o kvalitû studia. Právû kvalitativní údaje budou hrát pfii financování vysok ch kol v pfií tích letech rozhodující úlohu. Hodnoty kvalitativních ukazatelû jsou jistou prozatímní slabou stránkou ZSF. V roce 1992 byly na fakultû tfii katedry. V souãasné dobû jich je tfiináct. Místo jednoho prodûkana pracují na fakultû nyní tfii. V organizaãní struktufie fakulty je 9 podpûrn ch oddûlení. V souãasné dobû je na fakultû akreditováno 12 bakaláfisk ch studijních programû, 3 magisterské programy a jeden doktorsk program. Fakulta získala jedno habilitaãní právo. Kvalitativní údaje se skládají z poãtu habilitovan ch ãlenû pedagogického sboru, absolvovan ch doktorandû, z poãtu realizovan ch projektû ve velk ch grantov ch agenturách, z poãtu publikovan ch vûdeck ch prací v zahraniãních ãasopisech. V roce 1992 byli dva ãlenové akademické obce habilitováni. V souãasné dobû na fakultû pracuje 17 profesorû, 23 docentû a 40 Ph.D. Je nutné zdûraznit, Ïe v echny studijní programy jsou koncipovány tak, aby byl jejich obsah orientován na zdravotnickou problematiku, a to bezprostfiednû ve vztahu k pacientovi, nebo nepfiímo pfii zprostfiedkovávání kontaktu se zdravotnickou technikou. Právû pfii zvy ování kvality studijních programû, tedy zvy ování kvalitativních ukazatelû by fakulta potfiebovala pomoc od nemocnice vzhledem k vysokému my - lenkovému potenciálu lékafiû a sester pracujících v nemocnici. Konkrétní pfiedstava spoãívá v moïnostech spoleãn ch publikací a konzultací s v znamn mi vûdeck mi pracovi ti vãetnû vyuïívání statistick ch metod. Pracovníci nemocnice by tak mohli vyuïít vûdeckého zázemí fakulty a studovat v doktorském programu, eventuálnû realizovat habilitaãní fiízení. Získala by tím fakulta, nemocnice i zainteresovaní jedinci. Ukonãením stavby Uran do lo k v raznému zlep ení podmínek v ukov ch prostorû 15

14 Rád bych se v ak zmínil o ãasto diskutovaném problému, t kajícím se programû v studijních programech O etfiovatelství. Vzhledem k dlouhodobé práci v nemocnici sdílím stejn názor jako vût ina lékafiû, Ïe sestry, které absolvovaly stfiední zdravotnickou kolu ukonãenou maturitou, byly a doposud jsou velmi platn mi spolupracovnicemi lékafiû v ech oborû. Tak, jak je to bûïné u jin ch profesí, ãasto rozhodovaly osobní vlastnosti a zájem o práci. Tóthová ani Velemínsk si v ak novou koncepci studia o etfiovatelství nevymysleli. Objektivním faktem je, Ïe studium o etfiovatelství v rámci EU má jiné poïadavky na vzdûlaní - vzdûlání musí b t bakaláfiské. NáplÀ povinností bakaláfiek je zhruba stejn jako u absolventek Z s tím, Ïe ve studiu jsou posíleny pfiedmûty, které preferují zpûsoby holistického pfiístupu k ãlovûku. KdyÏ v r do lo k uzákonûní transformace studia o etfiovatelství, vedení Zdravotnû sociální fakulty se této aktivity pochopitelnû chopilo. Hlavním cílem vedení fakulty je novou koncepci s pomocí zku eností získan ch pfiedev ím ze zahraniãí a studia pracovníkû katedry o etfiovatelství realizovat tak, aby byla pfiijata v na em prostfiedí. O této snaze svûdãí i skuteãnost, Ïe Zdravotnû sociální fakulta napfi. vyslala pût sester do Anglie (kolébky o etfiovatelství v dne ním slova smyslu) na pracovi tû, kde nûkolik desetiletí úspû nû realizují o etfiovatelsk systém, kter se u nás teprve zavádí. Úãastnice pfiivezly velmi cenné zku enosti, které u nás lze postupnû aplikovat. Tuto cestu absolvovaly také dvû sestry neonatologického oddûlení Nemocnice âeské Budûjovice, a.s. Je nutné pfiijmout stanovisko, Ïe o etfiovatelství je samostatn m vûdním oborem, kter se vyvinul v lûnû medicíny, psychologie a sociální práce. Je tfieba ho budovat, studovat, zkoumat, jinak bude stále ãelit útokûm kritiky. Proto tento obor musí nûkdo dále tvofiit a snaïit se upravit podmínky tak, aby vyhovoval provozu na ich zdravotnick ch zafiízení. K tomu je zapotfiebí lidí, ktefií o o etfiovatelství mají hlub í zájem a jsou ochotni do nûj investovat své soukromí a svûj ãas. Jejich úkolem je studovat, tvofiit koncepce, hodnotit kompetence a vyuãovat modernímu o etfiovatelství. Mûli by v o etfiovatelství realizovat v zkum - v anglosaském svûtû je tato ãinnost bûïná. Proto v o etfiovatelství existuje magistersk a doktorsk program a moïnost habilitace. Problém âeské republiky spoãívá v nedostatku financí na realizaci o etfiovatelsk ch procesû. Budoucí hodnocení kvality péãe zdravotnick ch zafiízení bude také závislé na kvalitû nejen medicínské, ale i o etfiovatelské péãe. Ze své praxe si vzpomínám, Ïe kdyï jsem pfiedná el o opakovan ch infekcích moãov ch cest u dûtí a zdûraznil v znam mikãní cystoradiouretrografie, byl tento názor v sedmdesát ch letech kritizován. V roce 1981 jsem mezi prvními v republice zaãal indikovat fiízenou ventilaci u novorozencû i u nejniï ích hmotnostních kategorií. I za zavedení této terapie jsem byl kritizován, dokonce jsem tuto aktivitu musel oficiálnû obhajovat. Po dvaceti letech jsou obû zmínûné metody, tj. vy etfiovací i léãebná, samozfiejmostí a nikdo se nad jejich indikacemi nepozastaví. Podle mého názoru tomu tak bude i s realizací o etfiovatelství. Spolupráce Zdravotnû sociální fakulty Jihoãeské univerzity a Nemocnice âeské Budûjovice, a. s., by mûla b t, a snad i je, co nejuï í. Nûkterá oddûlení nemocnice jsou klinick mi pracovi ti na í fakulty. Probíhá na nich vybraná v uka zdravotnick ch pfiedmûtû vût iny studentû. Vedení nemocnice umoïàuje lékafiûm a sestrám vyuãovat v na ich studijních programech. Za to patfií vedení Nemocnice âeské Budûjovice, a.s., velk dík. Zdravotnû sociální fakulta nabízí nemocnici v chovu dobfie odbornû i morálnû pfiipraven ch sester a zdravotnû sociálních pracovníkû. LékafiÛm pak moïnost postgraduálního studia. Problémy, které obãas vznikají, jsou spí e krátkodobé, a snad mnohdy nicotné. Stále si myslím, Ïe Zdravotnû sociální fakulta Jihoãeské univerzity je ãásteãnû i dcerou b valé i dne ní ãeskobudûjovické nemocnice. Tento vztah je nutné dále prohlubovat a z obou stran kultivovat. 16

15 ROLE BEZDRÁTOVÉ KAPSLOVÉ ENTEROSKOPIE /WCE/ P I KRVÁCENÍ DO TENKÉHO ST EVA - II. âást prim. MUDr. Olga Shonová Úvod Krvácení do zaïívacího traktu je vïdy závaïnou zdravotní pfiíhodou s vysokou mortalitou. Vzhledem k tomu, Ïe pravdûpodobnû aï 80 % krvácení se zhojí spontánnû, je obtíïné urãit pfiesnû procento mortality. Meta-anal zy epidemiologick ch studií udávají mezi 8-30 % s ohledem na vûk, komorbiditu, velikost ztráty krve /Lyon %, Rockall %/. Krvácení standardnû stoupá v posledních desetiletích, zvy uje se se zavedením léãby nesteroidními antirevmatiky a prodluïujícím se vûkem populace. Z klinického hlediska dûlíme krvácení na zjevné a skryté. Stopy zjevného krvácení diagnostikujeme jiï pouh m okem /hematemesa, enterorhagie, melena/, zatímco skryté krvácení metodami laboratorními /krevní obraz, hladina Ïeleza a ferritinu, prûkaz krve ve stolici hemoccultem ãi jin m testem/. Nalezení zdroje krvácení b vá nûkdy zdlouhavé, ponûvadï plocha sliznice trávicí trubice je 400 m 2. Zdroj krvácení hledáme bezprostfiednû po pfiijetí pacienta do nemocnice, zji - tûní pfiesné diagnózy a následná léãba zásadním zpûsobem ovlivní v voj nemoci a pfieïití. Pfii podezfiení na skryté krvácení mírného stupnû vy etfiujeme nemocného ambulantnû. Vy etfiení zahajujeme po stabilizaci pacienta. Prioritní je standardní endoskopické vy etfiení /esofago-gastro-duodenoskopie, ileo-kolonoskopie, pfiípadnû endoskopická retrográdní cholangiopancreaticografie pfii podezfiení na hemobilii/. Dovolí-li klinick stav, je tfieba provést urgentní endoskopii do 24 hodin, nejlépe v ak do 3 hodin od zaãátku krvácení. Pozdûji klesá procento záchytu zdrojû mal ch rozmûrû, jako jsou napfi. krvácení pfii Dieulafoy lézích, angiodysplaziích apod. Skryté krvácení do tenkého stfieva nejasného pûvodu a bezdrátová kapslová enteroskopie Skryté krvácení je definováno jako krvácení do gastrointestinálního traktu nejasného pûvodu, persistující ãi recidivující po negativním endoskopickém vy etfiení horní ãi dolní ãásti traktu. Zdrojem skrytého krvácení b vá nejãastûji tenké stfievo /SSBB-suspected small-bowell bleeding/. V roce 2006 publikovala americká spoleãnost pro digestivní endoskopii /ASGE/ konsensus o nasazení kapslové enteroskopie u pfiípadû skrytého a nevyjasnûného krvácení do gastrointestinálního traktu. Podkladem byly meta-anal zy dosud publikovan ch studií a 5. mezinárodní konsensuální symposium ICCE v PafiíÏi v létû Bylo rozhodnuto, Ïe bezdrátová kapslová enteroskopie vykazuje vy í záchyt zdroje neï angiografie a push enteroskopie. Triester a spol. publikoval meta - anal zu 20 prospektivních studií srovnávající bezdrátovou kapslovou enteroskopii s jedním ãi nûkolika alternativními vy etfiovacími metodami. Tab. 1. Marmo a spol. taktéï provedl meta - anal zu prospektivnû srovnávan ch kapslov ch enteroskopií s rûzn mi vy etfieními u dospûl ch s chorobami tenkého stfieva, vãetnû krvácení. Negativní kapslová enteroskopie /tzv.nondiagnostic capsule endoscopy/ podporuje opakování bezdrátové kapslové enteroskopie v nûkter ch pfiípadech. Dále z doporuãení vypl vá, Ïe pojem sensitivita /specificita je u kapslové endospopie nahrazena pojmem diagnostic yield. Diagnostic yield závisí ãistû na subjektivním hodnocení zmûn v záznamu, a pfiedstavuje souãet v %, a to diagnostického nálezu a diagnostického pfiedpokladu. ZávaÏnost nûkter ch spatfien ch lézí mûïe b t obtíïnû hodnotitelná. Platí to pfiedev ím o aftách sliznice zánûtlivého pûvodu, ãi o angiodysplaziích nepatrn ch rozmûrû. Takovéto nálezy se totiï objevují u 10 % volunterû ve skupinû placebo, jak publikovali Goldstein a Graham 2005 ve studiích pouïívajících bezdrátovou kapslovou enteroskopii u pacientû s léãbou nesteroidními antirevmatiky. 17

16 TûÏké zjevné krvácení do tenkého stfieva nejasného pûvodu a bezdrátová kapslová enteroskopie Zvlá tním pfiípadem zjevného krvácení je tûïké, pokraãující krvácení, u kterého se nepodafiilo nalézt zdroj po rutinní endoskopii. Je otázkou, zda má kapslová enteroskopie jisté místo v diagnostickém algoritmu. Takovéto krvácení není ãasté, av ak s vysokou mortalitou. Pfiesná epidemiologická data chybí, izolovaná studie z Hongkongu 1987 nacházela tûïké krvácení u 1 % v ech zjevn ch krvácení. Jiné pozorování publikovali autofii ze San Diega 1997, kde 8 % z horního gastrointestinálního traktu a 4,5 % z dolního gastrointestinálního traktu byly stavy komplikované hemorhagick m okem. Pacienti pfiicházejí k hospitalizaci v rûzném stadiu hemorhagického oku, se zjevn m opakujícím se krvácením /hematemesa, melena, enterorhagie/, závislí na krevních pfievodech. Po nasazení panendoskopie, radiologie, eventuálnû scinti scanu zûstává zdroj krvácení neznám. Diagnostick algoritmus se u takovéhoto pacienta opírá o zlat standard vy etfiení, a tím je endoskopie horního i dolního traktu, následuje angiografie a scinti scan. Pfii neúspûchu nalezení zdroje znovu zafiazujeme endoskopii, tzv. second-look endoscopy. Do zavedení bezdrátové kapslové enteroskopie do klinické praxe se v tomto okamïiku pacient podrobil laparotomii a provedla se intraoperaãní push enteroskopie. Bezdrátová kapslová enteroskopie v ak byla vyvinuta pfiedev ím jako noninvasivní alternativa intraoperaãní push enteroskopie, role kapsle zatím není jasnû definována, expertní skupina v ak doporuãuje nasazení bezdrátové kapslové enteroskopie pfied pfiípadnou double balloon enteroskopií ãi intraoperaãní push enteroskopií.na otevfieném bfii e. Neobjasnûná hyposideremická anemie a bezdrátová kapslová enteroskopie Problém hyposideremické anemie a vy etfiení tenkého stfieva zûstává nedofie en, chybí srovnávací studie. Na konsensuálním symposiu standardizovan algoritmus nebyl postulován. Odborníci se ale domnívají, Ïe po negativních endoskopick ch a laboratorních vy etfieních /kromû zji tûné hyposideremické anemie/ je pravdûpodobnost záchytu zdroje v tenkém stfievû pomocí bezdrátové kapslové enteroskopie vy í neï jin mi vy etfiovacími modalitami a s nasazením bezdrátové kapslové enteroskopie souhlasí. Závûr Na základû souãasn ch znalostí je doporuãeno americkou spoleãností pro endoskopii ASGE u skryt ch krvácení do tenkého stfieva nasadit bezdrátovou kapslovou enteroskopii na tfietím místû za negativní endoskopií a angiografií. Nûkteré literární zdroje doporuãují provádût endoskopie ve dvou sezeních, po negativních prvních endoskopiích pfiipojit tzv. second-look endoscopy a dále pak zmínûnou angiografii a bezdrátovou kapslovou enteroskopii. V pfiípadû masivního krvácení nejasného zdroje zafiadit na tfietí místo double balloon enteroskopii pfied bezdrátovou kapslovou enteroskopií. Dvojbalonová enteroskopie má v ak pfii prudkém krvácení téï jen omezené moïnosti, úspû nost vy etfiení bude záleïet na hloubce uloïení patologického nálezu. Tab. 1. Pfiehled studií srovnávajících záchyt zdroje u skrytého krvácení do tenkého stfieva /SSBB/ bezdrátovou kapslovou enteroskopií a double balloon enteroskopií Studie n indikace WCE% DBE% Nakamura et al SSBB 59% 43% Hadithi et al SSBB 80% 60% Matsumoto et al SSBB 86% 54,5% 18

17 Masivní krvácení do tenkého stfieva Pfiisedl polyp se stigmaty krvácení Krvácející polyp jejuna Literatura ASGE Technology Status Evaluation Report: wireless capsule endoscopy. Gastrointest Endosc 2006; 63: Triester Sl, Leighton JA, Leontiadis GI et al. A meta-analysis of the yield of capsule endoscopy compared to other diagnostic modalities en patients with obscure GI bleeding. Am J Gastroenterol 2005; 100: Marmo R, Rotondano G, Piscopo R et al. Metaanalysis: capsule endoscopy and histology for small-bowel diseases. Aliment Pharmacol Ther 2005; 22: Goldstein JL, Eisen GM, Lewis B et al. Video capsule endoscopy to prospectively assess small bowel injury with celecoxib, naproxen plus omeprazole, and placebo. Clin Gastroenterol Hepatol 2005; 3: Graham DY, Opekun AR, Willingham FF, Quereshi WA. Visible small-intestinal mucosal injury in chronic NSAID users. Clin Gastroenterol Hepatol 2005; 3: Apostolopoulos P, Liatsos C, Gralnek IM et al. The role of wireless capsule endoscopy is investigating unexplained iron deficiency anemia after negative endoscopic evaluation of the upper and lower gastrointestinal tract. Endoscopy 2006; 38: Nakamura M, Niwa Y, Ohmiya N et al. Preliminary comparison of capsule endoscopy and double-balloon enteroscopy in patients with suspected small-bowel bleeding. Endoscopy 2006; 38: Hadithi M, Heine GD, Jacobs MA et al. A prospective study comparing video capsule endoscopy with double-balloon enteroscopy in patients with obscure gastrointestinal bleeding. Am J Gastroenterol 2006; 101: Matsumoto T, Esaki M, Moriyama T et al. Comparison of capsule endoscopy and enteroscopy with the double-balloon method in patients with obscure bleeding and polyposis. Endoscopy 2005; 37: Publikované endoskopické snímky pfievzaty z ICCE 2006 reportu. 19

18 KDO JE KDO V malé variantû encyklopedie Who is who vám dnes pfiedstavíme elegantní Ïenu, která velí krajské poboãce Zdravotní poji Èovny Ministerstva vnitra. Sídlí v krásnû rekonstruovaném domû v Klaricovû ulici, kter poji Èovna zaãala uïívat nedávno. KdyÏ se paní fieditelka JUDr. BoÏena Kuãerová podívá z okna, tu a tam se pfiátelsky pozdraví s fieditelkou V eobecné zdravotní poji Èovny, bydlící hned pfies ulici. Obû dámy se v ak k sobû jako konkurentky nechovají a vidí se docela rády. Tolik mal drb a teì uï váïnû. Paní fieditelko, kde zaãala va e cesta smûrem k fiídící funkci v druhé nejvût í zdravotní poji Èovnû? PfieváÏná ãást mé pracovní kariéry je spojena se sociální sférou a zdravotnictvím, kde pûsobím zhruba dvacet let. V dobû vzniku Zdravotní poji Èovny ministerstva vnitra âr jsem pracovala jako zástupce fieditele âeské správy sociálního zabezpeãení v âesk ch Budûjovicích a do stávající funkce jsem byla vybrána údajnû proto, Ïe kromû praxe jsem mûla i pfiedpoklady, abych se dobfie postarala o poji tûnce z resortu vnitra. V prûbûhu v voje se na e zdravotní poji Èovna stala otevfienou zdravotní poji Èovnou. Souãasn okruh na- ich klientû zahrnuje v echny skupiny. Va e pracovi tû má v názvu jednak zdravotnictví, jednak vnitro. Existuje nûjaká spojnice tûchto dvou slov ve va em soukromém uvaïování? V pojmu vnitro jsou u nás zahrnuty mnohé resorty, kromû policie hasiãi, státní zástupci, soudci, pracovníci vefiejné a státní správy, pracovníci âesk ch drah, tedy skupiny, kde jsou kladeny vysoké poïadavky jak na fyzické zdraví, tak na psychickou odolnost. S tím samozfiejmû souvisejí zv ené náklady na zdravotní péãi, zejména v rámci iroce pojat ch preventivních prohlídek, nûkter ch typû oãkování apod. Byla jste nûkdy na ím pacientem a jak jste na tom se zdravím vûbec? Pfied lety jsem u vás nûkolik dní leïela, kdyï mû potrápila slinivka. Doktor Doleãek z gastroenterologického oddûlení mi v ak zajistil maximální péãi. O dûní uvnitfi nemocnice, o péãi i o pfiístupu k na im pacientûm mám v ak spoustu informací jak od m ch znám ch, tak od pacientû. Jak dojem máte z na í nemocnice z va eho profesního hlediska? Nemocnice âeské Budûjovice je na ím nejvût ím smluvním partnerem. Dlouhodobû vnímám, Ïe její vedení usiluje o poskytování kvalitní zdravotní péãe s irok m zázemím moderních medicínsk ch technologií, souãasnû v ak, a to i pfii vyjednávání s námi, dûkladnû hájí ekonomickou prosperitu. Nutno v ak podotknout, Ïe na e vztahy byly vïdy korektní a i pfiípadné rozdílné zájmy byly vïdy fie eny v rámci vzájemné a seriózní komunikace. V dal ím období bude nemocnice nepochybnû rozvíjet souãasn trend dosaïení maximální spokojenosti klientû s poskytovanou odbornou péãí a citlivého pfiístupu k pacientûm, coï odpovídá souãasn m zmûnám v právních normách i na im spoleãn m zájmûm. Na co byste se ve vztahu k na í nemocnici chtûla v pfií tích pûti letech zvlá tû zamûfiit? ZÛstává otázkou k jak m zmûnám dojde v legislativû. Jestli se zmûní napfi. souãasn systém úhrad zdravotní péãe za systém jejího nákupu, bude-li rozvíjen systém DRG (diagnosis related group) jako nástroj pro mûfiení ãinnosti nemocnic nebo zda bude rozpracována moïnost pfiipoji tûní obãanû v oblasti zdravotnictví. Tyto a mnohé dal í zmûny by v raznû ovlivnily nejen zamûfiení na í ãinnosti, ale i rozsah sluïeb a spolupráci s Nemocnicí âeské Budûjovice, a.s. Je nûco, co vás mrzí na systému zdravotní péãe v âr? Vadí mi nevyváïenost pfii úhradách zdravotní péãe a negativnû hodnotím i neetick a odosobnûn pfiístup nûkter ch zdravotníkû k pacientûm. 20

19 Jaké máte zku enosti se zahraniãními systémy? Pfied lety jsem mûla moïnost osobní náv tûvy AOK (Allgemeine Örtliche Krankenkasse) v Nûmecku. O zahraniãních systémech zdravotní péãe také diskutuji se sv mi studenty na Zdravotnû sociální fakultû. Financování zdravotnictví je ve vyspûl ch státech ovlivnûno zejména pomûrem vefiejn ch v dajû k hrubému domácímu produktu, finanãní spoluúãastí pacienta, existencí ãi absencí zdravotního poji tûní... Jen stûïí lze urãit, kter z modelû nejlépe ovlivàuje zachovávání a zlep ení zdravotního stavu lidí. I kdyï prûfiezovû nahlédneme pfies zdravotní systémy, a to od státního monopolu na poskytování zdravotní péãe k systémûm tvrdû trïního zdravotnictví, zastávám názor, Ïe ná souãasn systém vycházející z evropského pluralitního zdravotnictví, byè má fiadu nedostatkû, v raznû pfiispívá k ochranû zdraví ãlovûka. Pokud jde o úroveà zdravotní péãe, rozhodnû se nemáme za co stydût. Ná rozhovor jsme zaãaly hodnû osobnû a stejnû tak by bylo prima skonãit. TakÏe: co vy a stres, kter vás ve vedoucí funkci jistû nemíjí? Nejnároãnûj í jsou pro mû konfliktní a neférová jednání. Stres pak nejlépe odbourávám pfii práci na zahradû, pro mnohé Ïeny asi nepochopitelnû i vafiením, dokonce sbírám i kuchafiky. Ráda si pfieãtu zajímavou kníïku, nejlépe takovou, kde se snoubí kus historie s beletrií. Na koníãky mi v ak pfiíli ãasu nezb vá. Ze sportu dávám pfiednost cykloturistice a s man- Ïelem uï máme najetou trasu v podhûfií umavy, kde se spolehlivû odreaguji. Dnes pfiicházíte ãasto do styku s lékafii. Jak obor by vás, pokud byste nebyla právniãkou, lákal v medicínû nejvíc? Musím fiíci, Ïe jste trefila hfiebíãek na hlaviãku. KdyÏ jsem konãila gymnázium, tak jsem se skuteãnû rozhodovala mezi právy a medicínou. Pokud bych se Ïivila jako lékafika, urãitû bych chtûla dûlat nûkter mal chirurgick obor nebo pediatrii. Zmínila jste se o své náklonnosti k literatufie. Sbíráte citáty? Spí e se ztotoïàuji s nûkter mi v roky. Napfiíklad s my lenkou A. Huxleye: Lékafisk v zkum udûlal takové pokroky, Ïe koneckoncû uï na svûtû není zdravého ãlovûka. M m osobním mottem je v ak vûta, Ïe se Ïivot nemûfií poãtem nádechû a v dechû, ale chvílemi, které nám vzaly dech. Rozhovor pfiipravila PhDr. Marie otolová STANE SE Za velkou ãest povaïovali lékafii na í nemocnice, kdyï prestiïní ãasopis âesko-slovenská pediatrie pfiijal letos na podzim do rubriky pûvodních prací studii, jejíï titul otiskujeme. 21

20 OSOBNOST FASCINACE SRDCEM MUDr. Milan Vambera, CSc. byl na rozcestí. Za pár dní konãil v ãeskobudûjovické nemocnici, kam pfii el hned po studiích pfied 38 lety. A za dal ích nûkolik t dnû zahajoval soukromou kardiologickou praxi s MUDr. Martinou Krupauerovou v centru mûsta. Proto se ná rozhovor toãil hodnû kolem minulosti a také jsme v nûm filozofovali více, neï kdybych pana doktora zastihla v jiném Ïivotním období. Moje cesta k medicínû...chtûl jsem ji dûlat a spí bych musel pekulovat, proã bych se jí nechtûl vûnovat, kdybych se podruhé narodil. K zájmu o tento obor mû vedly sice iracionální, ale pfiesto hluboké dûvody. Snad souvisely i s rodinnou situaci, kdy mi zemfiela brzy maminka, ale o tom bych nerad mluvil. VÏdycky mû fascinovalo srdce, jak fungují chlopnû - ventily... V sedmdesát ch letech, kdyï jste jako lékafi zaãínal, muselo b t srdce je tû neznámou krajinou. Bylo to vût í dobrodruïství neïli dnes v dobû témûfi dokonal ch zobrazovacích metod, technicky vyfie en ch transplantací, mimotûlního obûhu a tak dál? Samozfiejmû, Ïe uï kdyï jsem studoval, tak jsme mûli pfiedlohy. Ale abychom vidûli tepající srdce, v to jsme nedoufali. Nicménû nemocnice v âesk ch Budûjovicích pofiídila jako jedna z prvních v âeské republice do sv ch laboratofií echo, které uï umoïàovalo sledovat pohyby srdce. Tehdy mû nav tívil jeden znám, kter uãil patologickou fyziologii a zíral na ten obraz, protoïe vidûl srdce úplnû jinak, neïli si ho pfiedstavoval. 22

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

Data v péči. storage. Fenomén iscsi. Nestandardní. Zálohování. úrovně RAID NENECHTE SI UJÍT

Data v péči. storage. Fenomén iscsi. Nestandardní. Zálohování. úrovně RAID NENECHTE SI UJÍT Data v péči ČÍSLO 6 KVĚTEN 2007 MHM COMPUTER S. R. O. Fenomén iscsi Nestandardní úrovně RAID TEPLICE PRAHA PARDUBICE PLZEŇ OSTRAVA BRNO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zálohování storage NENECHTE SI UJÍT podrobnosti

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Linux na PC. Linux na PC

Linux na PC. Linux na PC Linux na PC Na dalších stránkách jsou popsány kurzy z oblasti operačního systému Linux (RedHat Distribution). Kurzy jsou určeny uživatelům, administrátorům i programátorům tohoto stále populárnějšího operačního

Více

MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI

MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI Ekonomika a management MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI Vendula Macháãková Úvod Tento pfiíspûvek pfiiná í shrnutí v zkumu, kter autorka provádûla na podzim roku 2012. Pfiíspûvek je zamûfien

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Léky a drogy. Konopné drogy

Léky a drogy. Konopné drogy Léky a drogy Konopné drogy Psychoaktivní konopí je nejoblíbenûj í ze v ech ilegálních drog. I kdyï v Asii a na Blízkém v chodû slouïilo jako droga i lék uï pfied tisícovkami let, na Západû se jeho rekreaãní

Více

Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe

Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe Vychází s podporou AstraZeneca Czech Republic, s.r.o. OBSAH Pfiedmluva Co je to cystická fibróza (CF)? Kdy bychom mûli pom let na onemocnûní CF?

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S.

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. STEJNù JAKO SE DYNAMICKY VYVÍJÍ BYDLENÍ A VA E POÎADAVKY NA NùJ, TAK SE JIÎ 15 LET VYVÍJÍ RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S., ABY CO NEJLÉPE USPOKOJOVALA

Více