IFRS a české účetní předpisy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IFRS a české účetní předpisy"

Transkript

1 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly Srpen 2004 Projekt Nový koncept právní regulace účetnictví a aplikace Mezinárodních účetních standardů financuje Evropská unie Tento projekt realizuje Ministerstvo financí České republiky Konzultanti: PricewaterhouseCoopers Česká republika Association of Chartered Certified Accountants

2 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly Srpen 2004 Projekt Nový koncept právní regulace účetnictví a aplikace Mezinárodních účetních standardů financuje Evropská unie Tento projekt realizuje Ministerstvo financí České republiky Konzultanti: PricewaterhouseCoopers Česká republika Association of Chartered Certified Accountants

3 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () budou v roce 2005 poprvé aplikovány v mnoha zemích světa, včetně - nejprve pro kótované společnosti - zemí EU. Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) proto vytvořila soubor standardů, jimiž se má přechod na řídit. Ministerstvo financí ČR vydalo v návaznosti na novelu zákona o účetnictví účinnou od 1. ledna 2004 první České účetní standardy. Přestože v období po 1. lednu 1993 byla provedena řada úprav české účetní legislativy, které přibližovaly český účetní systém účetním směrnicím EU a, stále mezi těmito účetními rámci přetrvává mnoho rozdílů. Tato publikace si klade za cíl upozornit na tyto rozdíly a vysvětlit nejdůležitější odlišnosti. České společnosti, které vydaly dlužné nebo majetkové cenné papíry obchodované na regulovaných veřejných trzích, musí použít místo českých účetních předpisů pro sestavení svých konsolidovaných i nekonsolidovaných účetních závěrek pro účetní období začínající 1. května 2004 nebo později. Ostatní podniky mohou používat místo českých předpisů pro sestavení konsolidovaných účetních závěrek. Český daňový základ je však stále založen na českých účetních předpisech () bez ohledu na to, které účetní standardy společnosti používají pro sestavení účetních závěrek. Všechny tyto společnosti proto potřebují rozumět podobnostem a rozdílům mezi a. Od roku 2002, kdy společnost PricewaterhouseCoopers vydala poslední verzi této publikace, nastalo v i mnoho změn. Nové vydání je proto nejen aktualizací, ale i podstatným rozšířením publikace a umožní společnostem rychle nalézt a pochopit hlavní podobnosti a rozdíly mezi (ve stavu k 31. prosinci 2003, tj. včetně rozsáhlých úprav mezinárodních standardů zveřejněných v prosinci 2003) a (platnými k 1. lednu 2004). Oba účetní systémy se neustále vyvíjejí, a v praxi je proto nutné vzít v úvahu také změny, které nastanou po uvedených rozhodných datech použitých v této srovnávací studii. Tuto srovnávací studii připravila skupina konzultantů PricewaterhouseCoopers, kteří pracující na projektu Evropské unie Nový koncept právní regulace účetnictví a aplikace Mezinárodních účetních standardů v České republice. Věřím, že tato publikace přispěje nejen podnikům přecházejícím na, ale i uživatelům takto sestavených účetních závěrek a v neposlední řadě i Ministerstvu financí ČR při úpravě daňových předpisů tak, aby podniky používající nebyly v budoucnosti zatěžovány požadavkem na sledování zisku před zdaněním dle českých účetních předpisů. Petr Kříž vedoucí projektu PricewaterhouseCoopers Česká republika 2 a české účetní předpisy - podobnosti a rozdíly

4 Úvod Tato publikace společnosti PricewaterhouseCoopers je určena všem, kteří mají zájem se v obecné rovině seznámit s nejdůležitějšími podobnostmi a rozdíly mezi dvěma účetními systémy: Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (dále ) a českými účetními předpisy (dále ). V první části je uveden přehled podobností a rozdílů s odkazy na jednotlivé podrobnější oddíly ve druhé části, kde jsou podrobněji vysvětleny zásadní odlišnosti systémů a kde je popsán pravděpodobný dopad aktuálních normativních návrhů. Žádná souhrnná publikace nemůže pochopitelně postihnout četné rozdíly v detailech, které existují mezi a. Ačkoliv již existuje značné množství styčných bodů mezi základními principy a, i nadále přetrvávají významné rozdíly mezi jednotlivými dílčími zásadami, které mohou mít významný dopad na finanční výkazy. V této publikaci jsme se zaměřili především na ty odlišnosti, s nimiž se nejčastěji setkáváme v praxi. Při použití jednotlivých účetních systémů by uživatelé měli brát v úvahu veškeré účetní předpisy, standardy a zákony související s danou problematikou. Společnosti kótované na burze se musí také řídit předpisy platnými pro emitenty cenných papírů, jako jsou předpisy české Komise pro cenné papíry. Rada pro Mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standards Board, IASB) v současné době připravuje řadu projektů, které zasáhnou (a to často velice významně) do současných standardů. V České republice stále vydává národní účetní předpisy Ministerstvo financí ČR. S platností novelizovaného zákona o účetnictví došlo od 1. ledna 2004 k dalšímu posunu v procesu harmonizace s. S očekávaným vydáváním dalších a novelizací existujících českých účetních standardů lze v blízké budoucnosti očekávat další posuny v této harmonizaci, přesto však přetrvává klíčový rozdíl v důrazu na vymezení principů v a detailních pravidel v. Publikace odkazuje na účetní standardy, které byly v platnosti ke konci roku 2003, a porovnává je s vstupujícími v platnost od 1. ledna jsou v této publikaci v zásadě použity ve znění předepsaném pro podnikatele, výraznější odchylky pro banky a ostatní finanční instituce s výjimkou pojišťoven (dále jen finanční instituce ) jsou explicitně vyznačeny v textu. Publikaci jsme rozdělili do těchto částí: strana Přehled podobností a rozdílů 4-12 Všeobecné požadavky Účetní závěrka Konsolidovaná účetní závěrka Podnikové kombinace Vykazování výnosů Vykazování nákladů Aktiva Závazky Deriváty a zajišťovací účetnictví Ostatní témata účetního výkaznictví Zisk na akcii 65 Transakce se spřízněnými stranami Vykazování podle segmentů Ukončované činnosti 68 Události po rozvahovém dni Mezitímní účetní závěrky Rejstřík 71 Glosář odkazů a zkratek 72 a české účetní předpisy - podobnosti a rozdíly 3

5 Přehled podobností a rozdílů TÉMA STRANA Všeobecné požadavky Historické ceny Oceňování v historických cenách, ale nehmotná aktiva, dlouhodobý hmotný majetek a investice do nemovitostí mohou být přeceněny. Finanční deriváty, vybraná zemědělská aktiva a převážná část cenných papírů musí být přeceňovány. Přeceňování na reálnou hodnotu je požadováno i při některých podnikových kombinacích. Oceňování v historických cenách s výjimkou specifických složek majetku (např. derivátů a některých cenných papírů), které se přeceňují na reálnou hodnotu. K přeceňování na reálnou hodnotu dochází i při některých přeměnách společností. 14 Priorita věrného zobrazení skutečnosti Ve výjimečných případech lze standardům nadřadit zásadu věrného zobrazení skutečnosti. Pokud ve výjimečných případech některá z daných účetních metod nepodává věrný a poctivý obraz, je účetní jednotka povinna postupovat tak, aby byl podán věrný a poctivý obraz. 14 První aplikace daného účetního systému V prvních finančních výkazech sestavených podle je vyžadována zpětná aplikace standardů platných k rozvahovému dni. Není přímo relevantní - všechny podniky musí od svého vzniku účtovat v souladu s. 14 Účetní závěrka Měna použitá pro vykazování Pro kalkulaci hospodářského výsledku vyžaduje použití tzv. měny vykazování, podniky ale mohou vykázat finanční výkazy v jiné měně. Pouze česká měna. 15 Součásti účetní závěrky Rozvaha, výsledovka (výkaz zisku a ztráty), výkaz uznaných zisků a ztrát (SRGL) či výkaz změn vlastního kapitálu a výkaz peněžních toků za dva roky, účetní postupy a komentář. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a příloha, skládající se z účetních postupů a komentáře. Přehledy jsou v řadě případů nepovinné. U všech výkazů se uvádějí údaje za dva roky, i když v případě přehledu o peněžních tocích to není explicitně požadováno. 16 Formát rozvahy Závazný formát není předepsán, účetní jednotky vykazují aktiva a pasiva podle jejich likvidity místo členění na oběžná a stálá. Tato prezentace se používá, pokud dodává relevantnější a spolehlivější informace. Určité položky ale musí být vždy uvedeny přímo v rozvaze. Závazné uspořádání je předepsáno. Připouští se pouze podrobnější členění, případně i sloučení ve vymezených případech. 16 Formát výkazu zisku a ztráty (výsledovky) Závazný formát není předepsán, ale náklady musí být vykázány buď dle funkce, nebo dle druhu. Určité položky musí být vždy uvedeny. Závazné uspořádání je předepsáno, náklady musí být vykázány buď dle funkce, nebo dle druhu. Připouští se stejné úpravy jako u rozvahy. 18 Výjimečné položky Nepoužívá tuto kategorii, ale je požadováno zvláštní vykázání položek, jejichž velikost, dopad či povaha jsou důležité pro vysvětlení výsledků podniku. Vykazuje se buď přímo ve výsledovce, nebo v příloze. Nepoužívá tuto kategorii. Obecný požadavek na vysvětlení významných položek účetní závěrky, není však povoleno doplňovat předepsaný formát v primárním členění a české účetní předpisy - podobnosti a rozdíly

6 Přehled podobností a rozdílů TÉMA STRANA Účetní závěrka (pokračování) Mimořádné položky Zakázány. Zahrnují operace neobvyklé povahy 18 vzhledem k běžné činnosti podniku i případy nahodile se vyskytujících událostí a změny účetních metod. Výkaz uznaných zisků Výkaz uznaných zisků a ztrát předkládat buď V rámci přehledu o změnách vlastního 19 a ztrát jako samostatný primární výkaz, nebo jako kapitálu. zvláštní součást výkazu změn vlastního kapitálu. Výkaz změn vlastního Přehled kapitálových transakcí s vlastníky, Srovnatelné s, podniky jej však 19 kapitálu pohyby nerozděleného zisku a odsouhlasení mohou nahradit zveřejněním v příloze. ostatních součástí vlastního kapitálu. Musí být vykazován jako primární výkaz. Výkaz peněžních toků Standardní položky, pouze omezené Určeny jsou pouze základní kategorie 20 formát a metoda možnosti změny obsahu. Použití přímé nebo peněžních toků a formát při využití nepřímé nepřímé metody. metody (z provozní, investiční a finanční činnosti). Použití přímé nebo nepřímé metody. Výkaz peněžních toků Peněžní prostředky zahrnují přečerpání Srovnatelné s. 20 definice peněžních běžných účtů a peněžní ekvivalenty prostředků a peněžních s krátkodobou splatností (méně než tři ekvivalentů měsíce). Výkaz peněžních toků Nejsou. Podniky, které nemají povinnost mít účetní 19 výjimky z povinného závěrku ověřenou auditorem, všechny vykazování banky a finanční instituce. Změny účetních pravidel Provést přehodnocení srovnatelných údajů a počátečního nerozděleného zisku Dopady změn se zahrnují do výkazu zisku a ztráty běžného roku jako mimořádné 21 z předcházejícího roku. položky. Výjimkou je první rok účtování o odložené dani, která se účtuje proti nerozdělenému zisku. Opravy chyb Provést přehodnocení srovnatelných údajů, bez vlivu na období identifikace. Zahrnují se do výkazu zisku a ztráty běžného roku jako mimořádné položky (mimo zásadních chyb u finančních institucí, účtovaných proti nerozdělenému výsledku minulých let). 21 Změny v účetních Zaúčtovat do hospodářského výsledku Srovnatelné s. 21 odhadech v běžném období. a české účetní předpisy - podobnosti a rozdíly 5

7 Přehled podobností a rozdílů TÉMA STRANA Konsolidovaná účetní závěrka Definice dceřiného podniku Na základě kontroly podle hlasovacích práv nebo skutečného dominantního vlivu. V úvahu se bere i existence současně uplatňovaných potenciálních hlasovacích práv. Rozhodující vliv na řízení a plná kontrola činnosti, prostřednictvím více než 50% podílu na základním kapitálu nebo vyplývající ze smlouvy či stanov uvedených subjektů (tzn. řízené nebo ovládané společnosti). Srovnatelné s. 22 Jednotky zvláštního určení ( SPE ) Konsoliduje se v případě, že podstata vztahu indikuje kontrolu. Rozhoduje právní stav, konsolidují se subjekty řízené a ovládané ve smyslu Obchodního zákoníku. 22 Dceřiné podniky vyloučené z konsolidace Pouze tehdy, pokud byl podnik získán s úmyslem opětovného prodeje v blízké budoucnosti (do 1 roku); rozdílný charakter činností není dostatečným důvodem. Oceňují se reálnou hodnotou v konsolidované i nekonsolidované účetní závěrce. Více výjimek než podle. Oceňují se pořizovací cenou nebo metodou ekvivalence. 23 Definice přidruženého podniku Na základě podstatného vlivu: za předpokladu 20% majetkové účasti nebo podstatného podílu na řízení činnosti účetní jednotky. Srovnatelné s. 24 Prezentace výsledků přidruženého podniku Použít metodu ekvivalence. Vykázat podíl na ziscích a ztrátách po zdanění. V nekonsolidované účetní závěrce se přidružené podniky oceňují pořizovací cenou nebo reálnou hodnotou. Srovnatelné s. V nekonsolidované účetní závěrce možnost účtovat v pořizovací ceně nebo metodou ekvivalence, v konsolidované účetní závěrce je požadována metoda ekvivalence. 24 Vykazované informace týkající se významných přidružených podniků Uvést detailní informace o významných aktivech, pasivech, výnosech, ziscích a ztrátách. Vykazované informace zahrnují názvy, popis konsolidovaných přidružených podniků a použité účetní metody při konsolidaci. 24 Metoda ekvivalence nebo poměrné konsolidace u společných podniků ( joint ventures ) Umožňují metodu poměrné konsolidace i metodu ekvivalence. Povinně uplatnit metodu poměrné konsolidace. 25 Přepočet cizích měn jednotlivá společnost Provést přepočet směnným kurzem k datu transakce; peněžní aktiva/pasiva směnným kurzem k rozvahovému dni; nepeněžní položky v historických směnných kurzech. Neexistuje definice peněžních aktiv/pasiv. Řešeno výčtem, zahrnuty účasti a podíly. V ostatním srovnatelné s. 27 Zahraniční subjekty v rámci konsolidované účetní závěrky Užít směnný kurz k rozvahovému dni pro rozvahu a průměrnou hodnotu směnného kurzu za účetní období pro výsledovku. Kurzové rozdíly zaúčtovat přímo do vlastního kapitálu a zahrnout do zisku v okamžiku prodeje dceřiné společnosti. Užít směnný kurz k rozvahovému dni pro rozvahu i pro výkaz zisku a ztráty. Chybí detailní úprava. 27 Hyperinflace zahraniční subjekt Před provedením přepočtu upravit místní výkazy zahraničního podniku na současné ceny. Neexistují pravidla a české účetní předpisy - podobnosti a rozdíly

8 Přehled podobností a rozdílů TÉMA STRANA Podnikové kombinace Druhy podnikových kombinací Metoda koupě je nejčastější. Metoda spojení majetkových podílů je přísně omezena, prakticky vyloučena. Podnikové kombinace nejsou řešeny jako celek. Existuje rozdílná úprava pro konsolidace, koupi a vklad podniku i tzv. přeměny společností. Jednotlivé typy specifikovány Obchodním zákoníkem výhradně dle právní formy. 29 Metoda koupě reálná hodnota při akvizici Reálná hodnota aktiv a závazků podniku získaného akvizicí. Některé závazky související s uzavíráním provozů a závazky z restrukturalizace podniku získaného akvizicí lze vykázat v reálné hodnotě, pokud jsou splněna určitá kritéria týkající se plánů restrukturalizace. Aktiva a pasiva zanikajícího podniku jsou přeceňována dle požadavků Obchodního zákoníku v souladu s právní formou. Banky a ostatní finanční instituce: srovnatelné s. Podnikatelé: rámcově srovnatelné s. 29 Metoda koupě podmíněná úhrada Provede se odhad při akvizici, a ten je následně upraven proti goodwillu. Neexistuje úprava. 30 Metoda koupě menšinové podíly při akvizici Vykázat v podílu reálné hodnoty vlastního kapitálu nebo v podílu zůstatkové hodnoty vlastního kapitálu před akvizicí. Vykázat v podílu vlastního kapitálu, rozdělit do jednotlivých kategorií. 31 Metoda koupě následné úpravy hodnot aktiv a závazků Reálné hodnoty mohou být upraveny proti hodnotě goodwillu až do konce roku následujícího po akvizici, pokud je k dispozici další doklad o jejich hodnotách. Následné úpravy zaúčtovat do výsledovky. Zrušení rezervy vytvořené při akvizici se musí vždy projevit v úpravě goodwillu. Neexistují detailní pravidla. Neexistuje specifické pravidlo upravující vytváření a rušení rezerv při akvizici. 32 Metoda koupě zveřejňování Zveřejňované položky zahrnují jména a popisy podniků, které jsou kombinovány, metody účtování o akvizici, datum akvizice, přehled o reálných hodnotách aktiv a závazků získaných akvizicí a vliv na výsledky a finanční pozici nabyvatele. Srovnatelné s, některé podrobnosti chybí. 33 Metoda koupě goodwill Aktivovat a amortizovat po dobu použitelnosti, obvykle nepřesahující 20 let. (Ustanovení následně upraveno vydáním 3 v roce 2004.) Při nabytí podniku nebo jeho části aktivovat a odepisovat pravidelně během 5 let, pokud došlo k položkovému přecenění majetku na reálnou hodnotu, jinak během 15 let od nabytí (tzv. oceňovací rozdíly k nabytému majetku). Zcela odlišná pravidla, blížící se, platí pro konsolidované účetní závěrky a finanční instituce. 31 Metoda koupě záporný goodwill Pokud se vztahuje k předpokládaným budoucím ztrátám/nákladům, vykázat v hospodářském výsledku v okamžiku, kdy tyto ztráty/náklady vzniknou. Jinak je třeba zaúčtovat negativní aktivum a vykazovat po dobu použitelnosti zjistitelných nepeněžních aktiv. Jakékoliv překročení reálných hodnot těchto aktiv je bezprostředně vykazováno ve výsledovce. Při nabytí podniku nebo jeho části zaúčtovat jako záporné aktivum a odepisovat do výnosů během 5 let, pokud došlo k položkovému přecenění majetku na reálnou hodnotu, jinak během 15 let od nabytí. V konsolidované účetní závěrce se vykazuje jako záporné aktivum a odepisuje se rovnoměrně do výnosů po dobu maximálně 20 let. Finanční instituce jej vykazují jako záporné aktivum po dobu používání majetku, k němuž se vztahuje. Nelze-li ji zjistit, po dobu nejdéle pěti let. 32 Metoda spojení podílů ( uniting of interests ) Prakticky veškerá spojení jsou považována za akvizice. Je nutné prozkoumat všechny možnosti určení nabyvatele. Neexistuje úprava. Při splynutí podniků se srovnatelné informace nevykazují, pro klasifikaci je rozhodující právní forma. 34 a české účetní předpisy - podobnosti a rozdíly 7

9 Přehled podobností a rozdílů TÉMA STRANA Vykazování výnosů Vykazování výnosů Vykázat výnosy, pokud rizika a užitky přešly Neexistuje srovnatelná úprava pro 35 na kupujícího a částka výnosů může být vykazování výnosů, převažují formální spolehlivě oceněna. a právní interpretace. Stavební smlouvy Účtovat výnosy z dlouhodobých kontraktů a zisky s uplatněním tzv. metody procenta dokončení. Zakázána metoda tzv. dokončených kontraktů. Metoda procenta dokončení není povolena. Způsob účtování závisí na formě smluvního ujednání, obvykle má formu metody dokončených kontraktů, neboť zahrnutí nerealizovaných zisků je zakázáno. 36 Vykazování nákladů Nákladové úroky Nákladové úroky jsou vykazovány na akruální bázi. Pro amortizaci veškerých finančních nákladů se používá metoda efektivní úrokové sazby. Srovnatelné s, efektivní úrokovou sazbu však využívají pouze finanční instituce, s úlevami pro krátkodobá aktiva a aktiva oceňovaná reálnou hodnotou. 38 Zaměstnanecké požitky penzijní plány s definovanými příspěvky a s definovanými požitky Použít přírůstkovou metodu, aby bylo možno stanovit závazek z titulu požitku. Penzijní plány s definovanými požitky se v praxi nepoužívají a nejsou upraveny předpisy. 38 Zaměstnanecké akcie jako forma odměňování Požaduje se vykázání, ale neexistuje standard nebo návrh upravující zásady vyčíslení (ke změně došlo v důsledku vydání 2 v roce 2004). Neexistuje standard na vykazování nebo oceňování položek. Požaduje se zveřejnění akcií užitých jako formy odměňování členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích zaměstnanců. 40 Zaměstnanecké dávky jiné Dávky po odchodu do důchodu vyúčtovat jako důchody. Jsou rovněž stanoveny zásady pro dávky odstupného při ukončení pracovního poměru, ostatní dávky po skončení pracovního poměru a dlouhodobé zaměstnanecké dávky. Dávky odstupného při ukončení pracovního poměru vyúčtovat jako důchody. Účtování o dávkách při odchodu do důchodu není řešeno žádným předpisem. V praxi se používá účtování do mzdových nákladů podle peněžních toků. Vytváření rezerv pro dávky odstupného při ukončení pracovního poměru. 40 Aktiva Nabytý nehmotný majetek Provést aktivaci, pokud jsou splněna určující kritéria; nehmotný majetek se amortizuje po dobu použitelnosti, obvykle ne déle než 20 let. Přecenění jsou možná ve výjimečných případech. Provést aktivaci, pokud jsou splněna určující kritéria pro vymezení nehmotného majetku, odepisovat po dobu použitelnosti. Přecenění nejsou povolena. 41 Nehmotný majetek vytvořený vlastní činností Zaúčtovat náklady na výzkum do nákladů průběžně podle toho, jak jsou vynakládány. Náklady na vývoj je možné aktivovat a amortizovat, jsou-li splněna přísná kritéria. Náklady na výzkum a vývoj se aktivují, jsou-li určeny k obchodování. Rovněž se aktivují další náklady na tvorbu nehmotného majetku, který je určen k opakovanému prodeji a české účetní předpisy - podobnosti a rozdíly

10 Přehled podobností a rozdílů TÉMA STRANA Aktiva (pokračování) Dlouhodobý hmotný majetek Uplatňovat princip historických cen nebo přeceněných hodnot. V případě, že jsou užívány přeceňované hodnoty, jsou častá přecenění celých kategorií dlouhodobého majetku nezbytná. Užití historických (v určitých případech reprodukčních) pořizovacích cen. Přecenění umožněno pouze při koupi podniku, vkladu nebo přeměnách. Náhradní díly nejsou dlouhodobým majetkem. 43 Leasing klasifikace Klasifikováno jako finanční leasing, pokud jsou v zásadě převedena veškerá rizika a užitek plynoucí z vlastnictví. Priorita obsahu před formou. Přednost formy před ekonomickou podstatou. Z tohoto důvodu je způsob účtování finančního a operativního leasingu shodný. 45 Leasing účtování pronajímatele Zaúčtovat splátky finančního leasingu jako pohledávku. Stanovit hrubé výnosy s cílem dosáhnout konstantní úrokové míry na základě metody čisté investice. Pronajímaný majetek je pronajímatelem aktivován v pořizovacích cenách a odepisován jak u finančního, tak u operativního leasingu. Výnosy z pronájmu se rovnoměrně časově rozlišují po dobu pronájmu. 45 Aktivace nákladů spojených s úvěrovými zdroji Umožněno, avšak nepožadováno pro majetek vyhovující předepsaným podmínkám. Srovnatelné s. Úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a podílů se neaktivují. 47 Snížení hodnoty (znehodnocení) aktiv ( impairment ) V případě snížení hodnoty odepsat dlouhodobý majetek na čistou prodejní cenu nebo užitnou hodnotu vypočtenou metodou diskontovaných peněžních toků, je-li nižší. Pokud nevznikne ztráta, přehodnotit dobu použitelnosti těchto aktiv. Následné zrušení ztrát povoleno v určitých případech. Pouze obecné požadavky k zohlednění možného snížení hodnoty. Žádné detailní instrukce pro vyčíslení snížení hodnoty, v praxi někdy používán přístup dle. Rozlišováno buď trvalé znehodnocení (vykazováno jednorázovým odpisem), nebo dočasné znehodnocení (tvořeny opravné položky, které mohou být zrušeny). 46 Investice do nemovitostí Oceňovat pořizovací cenou sníženou o oprávky Neexistuje specifická úprava, účtuje se jako 47 nebo reálnou hodnotou. Změny reálné hodnoty účtovat do výkazu zisku a ztráty. o dlouhodobém hmotném majetku. Zásoby Vykázat v pořizovací ceně nebo čisté Srovnatelné s. 48 realizovatelné hodnotě, je-li nižší; uplatňovat metodu FIFO, metodu váženého aritmetického průměru s cílem stanovit náklady. Metoda LIFO je zakázána. Oprava ocenění je požadována pro následné zvýšení hodnoty zásob, jejichž hodnota byla dříve snížena. Zemědělská aktiva Oceňovat reálnou hodnotou sníženou Neexistuje specifická úprava. Účtování jako 49 o prodejní náklady (náklady odbytu). o zásobách, reálné hodnoty nepřípustné. Finanční aktiva oceňování Podle zatřídění investice je-li držena do Srovnatelné s. Finanční instituce účtují 50 splatnosti nebo jde-li o úvěry a pohledávky, je oceňována naběhlou hodnotou (cenou pořízení a naběhlým úrokem), jinak reálnou hodnotou. Nerealizované zisky a ztráty z cenných papírů přeceňovaných do výsledovky se vykazují ve výsledovce a z realizovatelných cenných papírů ve vlastním kapitálu. realizovatelné cenné papíry do výkazu zisku a ztráty, ostatní do vlastního kapitálu. Liší se definice portfolií, které jsou v souladu s IAS 39 před novelizací (obchodní portfolio, pohledávky vytvořené podnikem včetně obchodovaných cenných papírů pořízených v primárních emisích). Odúčtování finančních aktiv Finanční aktiva jsou vyňata z rozvahy na základě posouzení jejich rizika a přínosu. Test kontroly je až druhotný. Účetní předpisy se řídí právní formou. Finanční instituce odúčtovávají finanční aktiva na základě testu kontroly. 53 a české účetní předpisy - podobnosti a rozdíly 9

11 Přehled podobností a rozdílů TÉMA STRANA Závazky Rezervy všeobecně Vykázat rezervy vztahující se k současným závazkům z minulých událostí, pokud lze spolehlivě odhadnout pravděpodobný odliv zdrojů. Obecně srovnatelné s, ale podle se tvoří například rezervy i na budoucí opravy dlouhodobého hmotného majetku (není povoleno podle ). Finanční instituce srovnatelné s. 54 Rezervy restrukturalizace Vytvořit rezervy na restrukturalizaci, pokud existuje podrobný formalizovaný plán restrukturalizace a pokud byl již zveřejněn nebo byla zahájena jeho realizace. Na základě schváleného programu restrukturalizace lze tvořit rezervu na tuto restrukturalizaci. 55 Nepředvídatelné události Zveřejnit případné ztráty a pravděpodobné zisky. Srovnatelné s. 55 Odložená daň obecný přístup Použít úplnou závazkovou metodu na základě všech přechodných rozvahových rozdílů. Vykázat odloženou daňovou pohledávku, pokud je pravděpodobná její realizace. Srovnatelné s. O odložené dani účtují povinně jen podniky ve skupině, finanční instituce a společnosti s povinností auditu. 56 Odložená daň hlavní výjimky Neodčitatelný goodwill a přechodné rozdíly z výchozího rozpoznání aktiv a závazků, které neovlivňují účetní nebo daňový zisk. Není upraveno. Finanční instituce v souladu s nezohledňují neodčitatelný goodwill. 56 Státní příspěvky a dotace Vykázat jako výnosy příštích období a amortizovat. O dotace na pořízení dlouhodobého majetku je možno snížit pořizovací cenu majetku. Srovnatelné s. O dotace na pořízení dlouhodobého majetku je vždy snižována pořizovací cena majetku. 58 Leasing účtování nájemce Zaúčtovat finanční leasing jako majetek a celou budoucí platbu nájemného jako závazek. Odepisuje se obvykle po dobu použitelnosti majetku. Rovnoměrně rozdělit splátky nájemného tak, aby byla u nesplaceného závazku dosažena konstantní úroková sazba. Nájemné z operativního leasingu by obecně mělo být promítnuto do nákladů rovnoměrně. Nájemce neaktivuje majetek a nevykazuje ani související závazek. Účtování finančního a operativního leasingu je shodné, nájemné je promítnuto do nákladů rovnoměrně. 58 Leasing prodej a zpětný pronájem ( sale and leaseback ) Časově rozlišit a odepisovat zisk vznikající z prodeje a zpětného finančního pronájmu. V případě operativního leasingu závisí vykázání zisku na porovnání výnosů z prodeje s reálnou hodnotou daného dlouhodobého majetku. Také nutno zvážit podstatu a propojení transakcí. Transakce z prodeje a zpětného pronájmu nejsou předpisem explicitně upraveny. Právní forma transakce má přednost před ekonomickou podstatou, tj. obě transakce se účtují nezávisle. 59 Finanční závazky klasifikace Klasifikovat kapitálové nástroje podle podstaty závazků emitenta. Povinně umořitelné prioritní akcie se obecně považují za závazky, nikoliv za vlastní kapitál. Účetní postupy se řídí právní formou. Instrumenty, které nejsou akciemi ani podíly na vlastním kapitálu, klasifikovat jako závazky. 60 Konvertibilní dluh Rozlišit při účtování o konvertibilním dluhu příjmy vztahující se k vlastnímu kapitálu a příjmy vztahující se k dluhu. Implicitně srovnatelné s vzhledem k ustanovení o vložených derivátech, v praxi zřídka používaný finanční nástroj. 60 Odúčtování finančních závazků Závazek je vyjmut při vypořádání. Rozdíl mezi účetní hodnotou a zaplacenou částkou je vykázán ve výkazu zisku a ztráty. Účetní postupy se řídí právní formou. Finanční instituce srovnatelné s a české účetní předpisy - podobnosti a rozdíly

12 Přehled podobností a rozdílů TÉMA STRANA Kapitálové nástroje Kapitálové nástroje nákup vlastních akcií Vykázat v pořizovací ceně jako snížení vlastního kapitálu. Srovnatelné s, vykazuje se v pořizovací ceně jako snížení základního kapitálu. 61 Deriváty a zajišťovací účetnictví Deriváty a ostatní finanční nástroje oceňování derivátových nástrojů a zajišťovacích aktivit Deriváty a zajišťovací nástroje se oceňují reálnou hodnotou, změny reálné hodnoty se promítají do výkazu zisku a ztráty s výjimkou efektivního zajištění budoucích peněžních toků, které se promítá do vlastního kapitálu, dokud se účinek zajištěné transakce neprojeví ve výkazu zisku a ztráty. Srovnatelné s. Pro testování efektivity je explicitně požadováno porovnání změn reálných hodnot, což však u zajištění peněžních toků často není v praxi proveditelné. 62 Zisky/ztráty ze zajišťovacích nástrojů použitých pro zajišťování budoucích nefinančních aktiv vstupují do ceny majetku/závazku (úprava základu), v případě finančních aktiv jsou zadrženy ve vlastním kapitálu a rozpouštěny do výkazu zisku a ztráty spolu s efekty zajištěné položky. Deriváty a ostatní finanční nástroje oceňování zajištění čistých investic v zahraničních podnicích Zisky/ztráty ze zajištění investic do zahraničních podniků se vykazují ve vlastním kapitálu, včetně neúčinnosti zajištění z nederivátových nástrojů. Neúčinnosti zajištění z derivátů se vykazují ve výkazu zisku a ztráty. Srovnatelné s. 64 Zisky/ztráty vykázané ve vlastním kapitálu je při prodeji investice třeba převést do výkazu zisku a ztráty. Ostatní témata účetního výkaznictví Zisk na akcii zředěný Jako jmenovatel pro zředěný zisk na akcii použít vážený průměr akcií, které potenciálně způsobují zředění. Pro akciové opce/poukázky použít metodu akcií schválených k emisi. Neexistuje předpis ani požadavek na vykazování zisků na akcii (mimo investičních a podílových fondů a finančních institucí registrovaných na regulovaném trhu, které vykazují základní zisk na akcii v příloze). 65 Transakce se spřízněnými stranami definice Určuje se podle stupně přímé nebo nepřímé kontroly, společné kontroly a významného vlivu, který uplatňuje jedna strana vůči druhé, nebo podle společné kontroly, kterou vykonávají obě strany. Neexistuje definice srovnatelná s. Definice pro finanční instituce vychází ze zákona o bankách, který se od IAS 24 liší v řadě detailů. 65 Transakce se spřízněnými stranami vykazování Vykázat název spřízněné strany, povahu vztahu a typy transakcí. U vztahů, ve kterých jedna strana vykonává kontrolu nad druhou, je třeba uvést účetní informace bez ohledu na to, zda jsou transakce provedeny. Existují určité výjimky týkající se samostatné účetní závěrky dceřiných podniků. Vykázat pohledávky a závazky ve skupině, příjmy, úvěry a ostatní výhody poskytnuté vedení a statutárním zástupcům podniku. Banky vykazují úvěry poskytnuté spřízněným stranám. Žádné výjimky neexistují, povinný rozsah vykazování je omezenější. 66 a české účetní předpisy - podobnosti a rozdíly 11

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS. Bc. Alena Konečná

Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS. Bc. Alena Konečná Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS Bc. Alena Konečná Diplomová práce 213 s ABSTRAKT Cílem diplomové práce je převod českých účetních výkazů společnosti

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková

Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá Mezinárodními účetními

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

Více

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč)

Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Aktiva Poznámka 31. prosince 2014 31. prosince 2013 Pozemky, budovy a zařízení 7.1 345 294 363 311 Dlouhodobé pohledávky 7.2

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

International GAAP Holdings Limited Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007

International GAAP Holdings Limited Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007 Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007 Vzorová účetní závěrka společnosti je určena k ilustraci požadavků Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) na vykazování a zveřejňování. Tato

Více

SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica Czech Republic, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2011 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ. Telefónica Czech Republic, a.s. Konsolidovaná

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč)

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Aktiva Poznámka 31. prosince 2014 31. prosince 2013 Finanční investice 7.1 82 857 82 857 Pohledávky za ovládanou osobou 7.2 12 500 - Dlouhodobá

Více

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014 Konsolidovaná účetní závěrka KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V tisících EUR Bod přílohy 2014 2013 Úrokové výnosy 6 493 158 295 075 Úrokové náklady 6 (181 426) (151 874) Čisté úrokové výnosy 311 732

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2011 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2011 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2011 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Akcionářům společnosti ČEZ, a. s.:

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31. 12. 2012 OBSAH: Konsolidovaný výkaz o finanční situaci Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu

Více

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Akcionářům společnosti

Více

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky Předmluva Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované

Více

Philip Morris ČR a.s. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) Samostatný výkaz úplného výsledku za rok končící 31. 12.

Philip Morris ČR a.s. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) Samostatný výkaz úplného výsledku za rok končící 31. 12. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) AKTIVA Bod 31. 12. 2009 31. 12. 2008 (překlasifikováno*) 1. 1. 2008 (překlasifikováno*) Pozemky, budovy a zařízení 4 2 531 2 224 2 183 Nehmotná

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2014

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2014 Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2014 Energy for you www.e4u.cz Konsolidovaná pololetní zpráva E4U a.s. Obsah I. Profil společnosti 3 II. Obecné údaje o společnosti 3 1. Informace pro investory

Více

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31.

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. PROSINCE 2005 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Obsah ROZVAHA...3 VÝKAZ

Více

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013 Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013 Energy for you www.e4u.cz Obsah I. Profil společnosti 3 II. Obecné údaje o společnosti 3 1. Informace pro investory v přehledu 3 2. Dlouhodobý dividendový

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více