IFRS a české účetní předpisy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IFRS a české účetní předpisy"

Transkript

1 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly Srpen 2004 Projekt Nový koncept právní regulace účetnictví a aplikace Mezinárodních účetních standardů financuje Evropská unie Tento projekt realizuje Ministerstvo financí České republiky Konzultanti: PricewaterhouseCoopers Česká republika Association of Chartered Certified Accountants

2 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly Srpen 2004 Projekt Nový koncept právní regulace účetnictví a aplikace Mezinárodních účetních standardů financuje Evropská unie Tento projekt realizuje Ministerstvo financí České republiky Konzultanti: PricewaterhouseCoopers Česká republika Association of Chartered Certified Accountants

3 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () budou v roce 2005 poprvé aplikovány v mnoha zemích světa, včetně - nejprve pro kótované společnosti - zemí EU. Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) proto vytvořila soubor standardů, jimiž se má přechod na řídit. Ministerstvo financí ČR vydalo v návaznosti na novelu zákona o účetnictví účinnou od 1. ledna 2004 první České účetní standardy. Přestože v období po 1. lednu 1993 byla provedena řada úprav české účetní legislativy, které přibližovaly český účetní systém účetním směrnicím EU a, stále mezi těmito účetními rámci přetrvává mnoho rozdílů. Tato publikace si klade za cíl upozornit na tyto rozdíly a vysvětlit nejdůležitější odlišnosti. České společnosti, které vydaly dlužné nebo majetkové cenné papíry obchodované na regulovaných veřejných trzích, musí použít místo českých účetních předpisů pro sestavení svých konsolidovaných i nekonsolidovaných účetních závěrek pro účetní období začínající 1. května 2004 nebo později. Ostatní podniky mohou používat místo českých předpisů pro sestavení konsolidovaných účetních závěrek. Český daňový základ je však stále založen na českých účetních předpisech () bez ohledu na to, které účetní standardy společnosti používají pro sestavení účetních závěrek. Všechny tyto společnosti proto potřebují rozumět podobnostem a rozdílům mezi a. Od roku 2002, kdy společnost PricewaterhouseCoopers vydala poslední verzi této publikace, nastalo v i mnoho změn. Nové vydání je proto nejen aktualizací, ale i podstatným rozšířením publikace a umožní společnostem rychle nalézt a pochopit hlavní podobnosti a rozdíly mezi (ve stavu k 31. prosinci 2003, tj. včetně rozsáhlých úprav mezinárodních standardů zveřejněných v prosinci 2003) a (platnými k 1. lednu 2004). Oba účetní systémy se neustále vyvíjejí, a v praxi je proto nutné vzít v úvahu také změny, které nastanou po uvedených rozhodných datech použitých v této srovnávací studii. Tuto srovnávací studii připravila skupina konzultantů PricewaterhouseCoopers, kteří pracující na projektu Evropské unie Nový koncept právní regulace účetnictví a aplikace Mezinárodních účetních standardů v České republice. Věřím, že tato publikace přispěje nejen podnikům přecházejícím na, ale i uživatelům takto sestavených účetních závěrek a v neposlední řadě i Ministerstvu financí ČR při úpravě daňových předpisů tak, aby podniky používající nebyly v budoucnosti zatěžovány požadavkem na sledování zisku před zdaněním dle českých účetních předpisů. Petr Kříž vedoucí projektu PricewaterhouseCoopers Česká republika 2 a české účetní předpisy - podobnosti a rozdíly

4 Úvod Tato publikace společnosti PricewaterhouseCoopers je určena všem, kteří mají zájem se v obecné rovině seznámit s nejdůležitějšími podobnostmi a rozdíly mezi dvěma účetními systémy: Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (dále ) a českými účetními předpisy (dále ). V první části je uveden přehled podobností a rozdílů s odkazy na jednotlivé podrobnější oddíly ve druhé části, kde jsou podrobněji vysvětleny zásadní odlišnosti systémů a kde je popsán pravděpodobný dopad aktuálních normativních návrhů. Žádná souhrnná publikace nemůže pochopitelně postihnout četné rozdíly v detailech, které existují mezi a. Ačkoliv již existuje značné množství styčných bodů mezi základními principy a, i nadále přetrvávají významné rozdíly mezi jednotlivými dílčími zásadami, které mohou mít významný dopad na finanční výkazy. V této publikaci jsme se zaměřili především na ty odlišnosti, s nimiž se nejčastěji setkáváme v praxi. Při použití jednotlivých účetních systémů by uživatelé měli brát v úvahu veškeré účetní předpisy, standardy a zákony související s danou problematikou. Společnosti kótované na burze se musí také řídit předpisy platnými pro emitenty cenných papírů, jako jsou předpisy české Komise pro cenné papíry. Rada pro Mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standards Board, IASB) v současné době připravuje řadu projektů, které zasáhnou (a to často velice významně) do současných standardů. V České republice stále vydává národní účetní předpisy Ministerstvo financí ČR. S platností novelizovaného zákona o účetnictví došlo od 1. ledna 2004 k dalšímu posunu v procesu harmonizace s. S očekávaným vydáváním dalších a novelizací existujících českých účetních standardů lze v blízké budoucnosti očekávat další posuny v této harmonizaci, přesto však přetrvává klíčový rozdíl v důrazu na vymezení principů v a detailních pravidel v. Publikace odkazuje na účetní standardy, které byly v platnosti ke konci roku 2003, a porovnává je s vstupujícími v platnost od 1. ledna jsou v této publikaci v zásadě použity ve znění předepsaném pro podnikatele, výraznější odchylky pro banky a ostatní finanční instituce s výjimkou pojišťoven (dále jen finanční instituce ) jsou explicitně vyznačeny v textu. Publikaci jsme rozdělili do těchto částí: strana Přehled podobností a rozdílů 4-12 Všeobecné požadavky Účetní závěrka Konsolidovaná účetní závěrka Podnikové kombinace Vykazování výnosů Vykazování nákladů Aktiva Závazky Deriváty a zajišťovací účetnictví Ostatní témata účetního výkaznictví Zisk na akcii 65 Transakce se spřízněnými stranami Vykazování podle segmentů Ukončované činnosti 68 Události po rozvahovém dni Mezitímní účetní závěrky Rejstřík 71 Glosář odkazů a zkratek 72 a české účetní předpisy - podobnosti a rozdíly 3

5 Přehled podobností a rozdílů TÉMA STRANA Všeobecné požadavky Historické ceny Oceňování v historických cenách, ale nehmotná aktiva, dlouhodobý hmotný majetek a investice do nemovitostí mohou být přeceněny. Finanční deriváty, vybraná zemědělská aktiva a převážná část cenných papírů musí být přeceňovány. Přeceňování na reálnou hodnotu je požadováno i při některých podnikových kombinacích. Oceňování v historických cenách s výjimkou specifických složek majetku (např. derivátů a některých cenných papírů), které se přeceňují na reálnou hodnotu. K přeceňování na reálnou hodnotu dochází i při některých přeměnách společností. 14 Priorita věrného zobrazení skutečnosti Ve výjimečných případech lze standardům nadřadit zásadu věrného zobrazení skutečnosti. Pokud ve výjimečných případech některá z daných účetních metod nepodává věrný a poctivý obraz, je účetní jednotka povinna postupovat tak, aby byl podán věrný a poctivý obraz. 14 První aplikace daného účetního systému V prvních finančních výkazech sestavených podle je vyžadována zpětná aplikace standardů platných k rozvahovému dni. Není přímo relevantní - všechny podniky musí od svého vzniku účtovat v souladu s. 14 Účetní závěrka Měna použitá pro vykazování Pro kalkulaci hospodářského výsledku vyžaduje použití tzv. měny vykazování, podniky ale mohou vykázat finanční výkazy v jiné měně. Pouze česká měna. 15 Součásti účetní závěrky Rozvaha, výsledovka (výkaz zisku a ztráty), výkaz uznaných zisků a ztrát (SRGL) či výkaz změn vlastního kapitálu a výkaz peněžních toků za dva roky, účetní postupy a komentář. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a příloha, skládající se z účetních postupů a komentáře. Přehledy jsou v řadě případů nepovinné. U všech výkazů se uvádějí údaje za dva roky, i když v případě přehledu o peněžních tocích to není explicitně požadováno. 16 Formát rozvahy Závazný formát není předepsán, účetní jednotky vykazují aktiva a pasiva podle jejich likvidity místo členění na oběžná a stálá. Tato prezentace se používá, pokud dodává relevantnější a spolehlivější informace. Určité položky ale musí být vždy uvedeny přímo v rozvaze. Závazné uspořádání je předepsáno. Připouští se pouze podrobnější členění, případně i sloučení ve vymezených případech. 16 Formát výkazu zisku a ztráty (výsledovky) Závazný formát není předepsán, ale náklady musí být vykázány buď dle funkce, nebo dle druhu. Určité položky musí být vždy uvedeny. Závazné uspořádání je předepsáno, náklady musí být vykázány buď dle funkce, nebo dle druhu. Připouští se stejné úpravy jako u rozvahy. 18 Výjimečné položky Nepoužívá tuto kategorii, ale je požadováno zvláštní vykázání položek, jejichž velikost, dopad či povaha jsou důležité pro vysvětlení výsledků podniku. Vykazuje se buď přímo ve výsledovce, nebo v příloze. Nepoužívá tuto kategorii. Obecný požadavek na vysvětlení významných položek účetní závěrky, není však povoleno doplňovat předepsaný formát v primárním členění a české účetní předpisy - podobnosti a rozdíly

6 Přehled podobností a rozdílů TÉMA STRANA Účetní závěrka (pokračování) Mimořádné položky Zakázány. Zahrnují operace neobvyklé povahy 18 vzhledem k běžné činnosti podniku i případy nahodile se vyskytujících událostí a změny účetních metod. Výkaz uznaných zisků Výkaz uznaných zisků a ztrát předkládat buď V rámci přehledu o změnách vlastního 19 a ztrát jako samostatný primární výkaz, nebo jako kapitálu. zvláštní součást výkazu změn vlastního kapitálu. Výkaz změn vlastního Přehled kapitálových transakcí s vlastníky, Srovnatelné s, podniky jej však 19 kapitálu pohyby nerozděleného zisku a odsouhlasení mohou nahradit zveřejněním v příloze. ostatních součástí vlastního kapitálu. Musí být vykazován jako primární výkaz. Výkaz peněžních toků Standardní položky, pouze omezené Určeny jsou pouze základní kategorie 20 formát a metoda možnosti změny obsahu. Použití přímé nebo peněžních toků a formát při využití nepřímé nepřímé metody. metody (z provozní, investiční a finanční činnosti). Použití přímé nebo nepřímé metody. Výkaz peněžních toků Peněžní prostředky zahrnují přečerpání Srovnatelné s. 20 definice peněžních běžných účtů a peněžní ekvivalenty prostředků a peněžních s krátkodobou splatností (méně než tři ekvivalentů měsíce). Výkaz peněžních toků Nejsou. Podniky, které nemají povinnost mít účetní 19 výjimky z povinného závěrku ověřenou auditorem, všechny vykazování banky a finanční instituce. Změny účetních pravidel Provést přehodnocení srovnatelných údajů a počátečního nerozděleného zisku Dopady změn se zahrnují do výkazu zisku a ztráty běžného roku jako mimořádné 21 z předcházejícího roku. položky. Výjimkou je první rok účtování o odložené dani, která se účtuje proti nerozdělenému zisku. Opravy chyb Provést přehodnocení srovnatelných údajů, bez vlivu na období identifikace. Zahrnují se do výkazu zisku a ztráty běžného roku jako mimořádné položky (mimo zásadních chyb u finančních institucí, účtovaných proti nerozdělenému výsledku minulých let). 21 Změny v účetních Zaúčtovat do hospodářského výsledku Srovnatelné s. 21 odhadech v běžném období. a české účetní předpisy - podobnosti a rozdíly 5

7 Přehled podobností a rozdílů TÉMA STRANA Konsolidovaná účetní závěrka Definice dceřiného podniku Na základě kontroly podle hlasovacích práv nebo skutečného dominantního vlivu. V úvahu se bere i existence současně uplatňovaných potenciálních hlasovacích práv. Rozhodující vliv na řízení a plná kontrola činnosti, prostřednictvím více než 50% podílu na základním kapitálu nebo vyplývající ze smlouvy či stanov uvedených subjektů (tzn. řízené nebo ovládané společnosti). Srovnatelné s. 22 Jednotky zvláštního určení ( SPE ) Konsoliduje se v případě, že podstata vztahu indikuje kontrolu. Rozhoduje právní stav, konsolidují se subjekty řízené a ovládané ve smyslu Obchodního zákoníku. 22 Dceřiné podniky vyloučené z konsolidace Pouze tehdy, pokud byl podnik získán s úmyslem opětovného prodeje v blízké budoucnosti (do 1 roku); rozdílný charakter činností není dostatečným důvodem. Oceňují se reálnou hodnotou v konsolidované i nekonsolidované účetní závěrce. Více výjimek než podle. Oceňují se pořizovací cenou nebo metodou ekvivalence. 23 Definice přidruženého podniku Na základě podstatného vlivu: za předpokladu 20% majetkové účasti nebo podstatného podílu na řízení činnosti účetní jednotky. Srovnatelné s. 24 Prezentace výsledků přidruženého podniku Použít metodu ekvivalence. Vykázat podíl na ziscích a ztrátách po zdanění. V nekonsolidované účetní závěrce se přidružené podniky oceňují pořizovací cenou nebo reálnou hodnotou. Srovnatelné s. V nekonsolidované účetní závěrce možnost účtovat v pořizovací ceně nebo metodou ekvivalence, v konsolidované účetní závěrce je požadována metoda ekvivalence. 24 Vykazované informace týkající se významných přidružených podniků Uvést detailní informace o významných aktivech, pasivech, výnosech, ziscích a ztrátách. Vykazované informace zahrnují názvy, popis konsolidovaných přidružených podniků a použité účetní metody při konsolidaci. 24 Metoda ekvivalence nebo poměrné konsolidace u společných podniků ( joint ventures ) Umožňují metodu poměrné konsolidace i metodu ekvivalence. Povinně uplatnit metodu poměrné konsolidace. 25 Přepočet cizích měn jednotlivá společnost Provést přepočet směnným kurzem k datu transakce; peněžní aktiva/pasiva směnným kurzem k rozvahovému dni; nepeněžní položky v historických směnných kurzech. Neexistuje definice peněžních aktiv/pasiv. Řešeno výčtem, zahrnuty účasti a podíly. V ostatním srovnatelné s. 27 Zahraniční subjekty v rámci konsolidované účetní závěrky Užít směnný kurz k rozvahovému dni pro rozvahu a průměrnou hodnotu směnného kurzu za účetní období pro výsledovku. Kurzové rozdíly zaúčtovat přímo do vlastního kapitálu a zahrnout do zisku v okamžiku prodeje dceřiné společnosti. Užít směnný kurz k rozvahovému dni pro rozvahu i pro výkaz zisku a ztráty. Chybí detailní úprava. 27 Hyperinflace zahraniční subjekt Před provedením přepočtu upravit místní výkazy zahraničního podniku na současné ceny. Neexistují pravidla a české účetní předpisy - podobnosti a rozdíly

8 Přehled podobností a rozdílů TÉMA STRANA Podnikové kombinace Druhy podnikových kombinací Metoda koupě je nejčastější. Metoda spojení majetkových podílů je přísně omezena, prakticky vyloučena. Podnikové kombinace nejsou řešeny jako celek. Existuje rozdílná úprava pro konsolidace, koupi a vklad podniku i tzv. přeměny společností. Jednotlivé typy specifikovány Obchodním zákoníkem výhradně dle právní formy. 29 Metoda koupě reálná hodnota při akvizici Reálná hodnota aktiv a závazků podniku získaného akvizicí. Některé závazky související s uzavíráním provozů a závazky z restrukturalizace podniku získaného akvizicí lze vykázat v reálné hodnotě, pokud jsou splněna určitá kritéria týkající se plánů restrukturalizace. Aktiva a pasiva zanikajícího podniku jsou přeceňována dle požadavků Obchodního zákoníku v souladu s právní formou. Banky a ostatní finanční instituce: srovnatelné s. Podnikatelé: rámcově srovnatelné s. 29 Metoda koupě podmíněná úhrada Provede se odhad při akvizici, a ten je následně upraven proti goodwillu. Neexistuje úprava. 30 Metoda koupě menšinové podíly při akvizici Vykázat v podílu reálné hodnoty vlastního kapitálu nebo v podílu zůstatkové hodnoty vlastního kapitálu před akvizicí. Vykázat v podílu vlastního kapitálu, rozdělit do jednotlivých kategorií. 31 Metoda koupě následné úpravy hodnot aktiv a závazků Reálné hodnoty mohou být upraveny proti hodnotě goodwillu až do konce roku následujícího po akvizici, pokud je k dispozici další doklad o jejich hodnotách. Následné úpravy zaúčtovat do výsledovky. Zrušení rezervy vytvořené při akvizici se musí vždy projevit v úpravě goodwillu. Neexistují detailní pravidla. Neexistuje specifické pravidlo upravující vytváření a rušení rezerv při akvizici. 32 Metoda koupě zveřejňování Zveřejňované položky zahrnují jména a popisy podniků, které jsou kombinovány, metody účtování o akvizici, datum akvizice, přehled o reálných hodnotách aktiv a závazků získaných akvizicí a vliv na výsledky a finanční pozici nabyvatele. Srovnatelné s, některé podrobnosti chybí. 33 Metoda koupě goodwill Aktivovat a amortizovat po dobu použitelnosti, obvykle nepřesahující 20 let. (Ustanovení následně upraveno vydáním 3 v roce 2004.) Při nabytí podniku nebo jeho části aktivovat a odepisovat pravidelně během 5 let, pokud došlo k položkovému přecenění majetku na reálnou hodnotu, jinak během 15 let od nabytí (tzv. oceňovací rozdíly k nabytému majetku). Zcela odlišná pravidla, blížící se, platí pro konsolidované účetní závěrky a finanční instituce. 31 Metoda koupě záporný goodwill Pokud se vztahuje k předpokládaným budoucím ztrátám/nákladům, vykázat v hospodářském výsledku v okamžiku, kdy tyto ztráty/náklady vzniknou. Jinak je třeba zaúčtovat negativní aktivum a vykazovat po dobu použitelnosti zjistitelných nepeněžních aktiv. Jakékoliv překročení reálných hodnot těchto aktiv je bezprostředně vykazováno ve výsledovce. Při nabytí podniku nebo jeho části zaúčtovat jako záporné aktivum a odepisovat do výnosů během 5 let, pokud došlo k položkovému přecenění majetku na reálnou hodnotu, jinak během 15 let od nabytí. V konsolidované účetní závěrce se vykazuje jako záporné aktivum a odepisuje se rovnoměrně do výnosů po dobu maximálně 20 let. Finanční instituce jej vykazují jako záporné aktivum po dobu používání majetku, k němuž se vztahuje. Nelze-li ji zjistit, po dobu nejdéle pěti let. 32 Metoda spojení podílů ( uniting of interests ) Prakticky veškerá spojení jsou považována za akvizice. Je nutné prozkoumat všechny možnosti určení nabyvatele. Neexistuje úprava. Při splynutí podniků se srovnatelné informace nevykazují, pro klasifikaci je rozhodující právní forma. 34 a české účetní předpisy - podobnosti a rozdíly 7

9 Přehled podobností a rozdílů TÉMA STRANA Vykazování výnosů Vykazování výnosů Vykázat výnosy, pokud rizika a užitky přešly Neexistuje srovnatelná úprava pro 35 na kupujícího a částka výnosů může být vykazování výnosů, převažují formální spolehlivě oceněna. a právní interpretace. Stavební smlouvy Účtovat výnosy z dlouhodobých kontraktů a zisky s uplatněním tzv. metody procenta dokončení. Zakázána metoda tzv. dokončených kontraktů. Metoda procenta dokončení není povolena. Způsob účtování závisí na formě smluvního ujednání, obvykle má formu metody dokončených kontraktů, neboť zahrnutí nerealizovaných zisků je zakázáno. 36 Vykazování nákladů Nákladové úroky Nákladové úroky jsou vykazovány na akruální bázi. Pro amortizaci veškerých finančních nákladů se používá metoda efektivní úrokové sazby. Srovnatelné s, efektivní úrokovou sazbu však využívají pouze finanční instituce, s úlevami pro krátkodobá aktiva a aktiva oceňovaná reálnou hodnotou. 38 Zaměstnanecké požitky penzijní plány s definovanými příspěvky a s definovanými požitky Použít přírůstkovou metodu, aby bylo možno stanovit závazek z titulu požitku. Penzijní plány s definovanými požitky se v praxi nepoužívají a nejsou upraveny předpisy. 38 Zaměstnanecké akcie jako forma odměňování Požaduje se vykázání, ale neexistuje standard nebo návrh upravující zásady vyčíslení (ke změně došlo v důsledku vydání 2 v roce 2004). Neexistuje standard na vykazování nebo oceňování položek. Požaduje se zveřejnění akcií užitých jako formy odměňování členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích zaměstnanců. 40 Zaměstnanecké dávky jiné Dávky po odchodu do důchodu vyúčtovat jako důchody. Jsou rovněž stanoveny zásady pro dávky odstupného při ukončení pracovního poměru, ostatní dávky po skončení pracovního poměru a dlouhodobé zaměstnanecké dávky. Dávky odstupného při ukončení pracovního poměru vyúčtovat jako důchody. Účtování o dávkách při odchodu do důchodu není řešeno žádným předpisem. V praxi se používá účtování do mzdových nákladů podle peněžních toků. Vytváření rezerv pro dávky odstupného při ukončení pracovního poměru. 40 Aktiva Nabytý nehmotný majetek Provést aktivaci, pokud jsou splněna určující kritéria; nehmotný majetek se amortizuje po dobu použitelnosti, obvykle ne déle než 20 let. Přecenění jsou možná ve výjimečných případech. Provést aktivaci, pokud jsou splněna určující kritéria pro vymezení nehmotného majetku, odepisovat po dobu použitelnosti. Přecenění nejsou povolena. 41 Nehmotný majetek vytvořený vlastní činností Zaúčtovat náklady na výzkum do nákladů průběžně podle toho, jak jsou vynakládány. Náklady na vývoj je možné aktivovat a amortizovat, jsou-li splněna přísná kritéria. Náklady na výzkum a vývoj se aktivují, jsou-li určeny k obchodování. Rovněž se aktivují další náklady na tvorbu nehmotného majetku, který je určen k opakovanému prodeji a české účetní předpisy - podobnosti a rozdíly

10 Přehled podobností a rozdílů TÉMA STRANA Aktiva (pokračování) Dlouhodobý hmotný majetek Uplatňovat princip historických cen nebo přeceněných hodnot. V případě, že jsou užívány přeceňované hodnoty, jsou častá přecenění celých kategorií dlouhodobého majetku nezbytná. Užití historických (v určitých případech reprodukčních) pořizovacích cen. Přecenění umožněno pouze při koupi podniku, vkladu nebo přeměnách. Náhradní díly nejsou dlouhodobým majetkem. 43 Leasing klasifikace Klasifikováno jako finanční leasing, pokud jsou v zásadě převedena veškerá rizika a užitek plynoucí z vlastnictví. Priorita obsahu před formou. Přednost formy před ekonomickou podstatou. Z tohoto důvodu je způsob účtování finančního a operativního leasingu shodný. 45 Leasing účtování pronajímatele Zaúčtovat splátky finančního leasingu jako pohledávku. Stanovit hrubé výnosy s cílem dosáhnout konstantní úrokové míry na základě metody čisté investice. Pronajímaný majetek je pronajímatelem aktivován v pořizovacích cenách a odepisován jak u finančního, tak u operativního leasingu. Výnosy z pronájmu se rovnoměrně časově rozlišují po dobu pronájmu. 45 Aktivace nákladů spojených s úvěrovými zdroji Umožněno, avšak nepožadováno pro majetek vyhovující předepsaným podmínkám. Srovnatelné s. Úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a podílů se neaktivují. 47 Snížení hodnoty (znehodnocení) aktiv ( impairment ) V případě snížení hodnoty odepsat dlouhodobý majetek na čistou prodejní cenu nebo užitnou hodnotu vypočtenou metodou diskontovaných peněžních toků, je-li nižší. Pokud nevznikne ztráta, přehodnotit dobu použitelnosti těchto aktiv. Následné zrušení ztrát povoleno v určitých případech. Pouze obecné požadavky k zohlednění možného snížení hodnoty. Žádné detailní instrukce pro vyčíslení snížení hodnoty, v praxi někdy používán přístup dle. Rozlišováno buď trvalé znehodnocení (vykazováno jednorázovým odpisem), nebo dočasné znehodnocení (tvořeny opravné položky, které mohou být zrušeny). 46 Investice do nemovitostí Oceňovat pořizovací cenou sníženou o oprávky Neexistuje specifická úprava, účtuje se jako 47 nebo reálnou hodnotou. Změny reálné hodnoty účtovat do výkazu zisku a ztráty. o dlouhodobém hmotném majetku. Zásoby Vykázat v pořizovací ceně nebo čisté Srovnatelné s. 48 realizovatelné hodnotě, je-li nižší; uplatňovat metodu FIFO, metodu váženého aritmetického průměru s cílem stanovit náklady. Metoda LIFO je zakázána. Oprava ocenění je požadována pro následné zvýšení hodnoty zásob, jejichž hodnota byla dříve snížena. Zemědělská aktiva Oceňovat reálnou hodnotou sníženou Neexistuje specifická úprava. Účtování jako 49 o prodejní náklady (náklady odbytu). o zásobách, reálné hodnoty nepřípustné. Finanční aktiva oceňování Podle zatřídění investice je-li držena do Srovnatelné s. Finanční instituce účtují 50 splatnosti nebo jde-li o úvěry a pohledávky, je oceňována naběhlou hodnotou (cenou pořízení a naběhlým úrokem), jinak reálnou hodnotou. Nerealizované zisky a ztráty z cenných papírů přeceňovaných do výsledovky se vykazují ve výsledovce a z realizovatelných cenných papírů ve vlastním kapitálu. realizovatelné cenné papíry do výkazu zisku a ztráty, ostatní do vlastního kapitálu. Liší se definice portfolií, které jsou v souladu s IAS 39 před novelizací (obchodní portfolio, pohledávky vytvořené podnikem včetně obchodovaných cenných papírů pořízených v primárních emisích). Odúčtování finančních aktiv Finanční aktiva jsou vyňata z rozvahy na základě posouzení jejich rizika a přínosu. Test kontroly je až druhotný. Účetní předpisy se řídí právní formou. Finanční instituce odúčtovávají finanční aktiva na základě testu kontroly. 53 a české účetní předpisy - podobnosti a rozdíly 9

11 Přehled podobností a rozdílů TÉMA STRANA Závazky Rezervy všeobecně Vykázat rezervy vztahující se k současným závazkům z minulých událostí, pokud lze spolehlivě odhadnout pravděpodobný odliv zdrojů. Obecně srovnatelné s, ale podle se tvoří například rezervy i na budoucí opravy dlouhodobého hmotného majetku (není povoleno podle ). Finanční instituce srovnatelné s. 54 Rezervy restrukturalizace Vytvořit rezervy na restrukturalizaci, pokud existuje podrobný formalizovaný plán restrukturalizace a pokud byl již zveřejněn nebo byla zahájena jeho realizace. Na základě schváleného programu restrukturalizace lze tvořit rezervu na tuto restrukturalizaci. 55 Nepředvídatelné události Zveřejnit případné ztráty a pravděpodobné zisky. Srovnatelné s. 55 Odložená daň obecný přístup Použít úplnou závazkovou metodu na základě všech přechodných rozvahových rozdílů. Vykázat odloženou daňovou pohledávku, pokud je pravděpodobná její realizace. Srovnatelné s. O odložené dani účtují povinně jen podniky ve skupině, finanční instituce a společnosti s povinností auditu. 56 Odložená daň hlavní výjimky Neodčitatelný goodwill a přechodné rozdíly z výchozího rozpoznání aktiv a závazků, které neovlivňují účetní nebo daňový zisk. Není upraveno. Finanční instituce v souladu s nezohledňují neodčitatelný goodwill. 56 Státní příspěvky a dotace Vykázat jako výnosy příštích období a amortizovat. O dotace na pořízení dlouhodobého majetku je možno snížit pořizovací cenu majetku. Srovnatelné s. O dotace na pořízení dlouhodobého majetku je vždy snižována pořizovací cena majetku. 58 Leasing účtování nájemce Zaúčtovat finanční leasing jako majetek a celou budoucí platbu nájemného jako závazek. Odepisuje se obvykle po dobu použitelnosti majetku. Rovnoměrně rozdělit splátky nájemného tak, aby byla u nesplaceného závazku dosažena konstantní úroková sazba. Nájemné z operativního leasingu by obecně mělo být promítnuto do nákladů rovnoměrně. Nájemce neaktivuje majetek a nevykazuje ani související závazek. Účtování finančního a operativního leasingu je shodné, nájemné je promítnuto do nákladů rovnoměrně. 58 Leasing prodej a zpětný pronájem ( sale and leaseback ) Časově rozlišit a odepisovat zisk vznikající z prodeje a zpětného finančního pronájmu. V případě operativního leasingu závisí vykázání zisku na porovnání výnosů z prodeje s reálnou hodnotou daného dlouhodobého majetku. Také nutno zvážit podstatu a propojení transakcí. Transakce z prodeje a zpětného pronájmu nejsou předpisem explicitně upraveny. Právní forma transakce má přednost před ekonomickou podstatou, tj. obě transakce se účtují nezávisle. 59 Finanční závazky klasifikace Klasifikovat kapitálové nástroje podle podstaty závazků emitenta. Povinně umořitelné prioritní akcie se obecně považují za závazky, nikoliv za vlastní kapitál. Účetní postupy se řídí právní formou. Instrumenty, které nejsou akciemi ani podíly na vlastním kapitálu, klasifikovat jako závazky. 60 Konvertibilní dluh Rozlišit při účtování o konvertibilním dluhu příjmy vztahující se k vlastnímu kapitálu a příjmy vztahující se k dluhu. Implicitně srovnatelné s vzhledem k ustanovení o vložených derivátech, v praxi zřídka používaný finanční nástroj. 60 Odúčtování finančních závazků Závazek je vyjmut při vypořádání. Rozdíl mezi účetní hodnotou a zaplacenou částkou je vykázán ve výkazu zisku a ztráty. Účetní postupy se řídí právní formou. Finanční instituce srovnatelné s a české účetní předpisy - podobnosti a rozdíly

12 Přehled podobností a rozdílů TÉMA STRANA Kapitálové nástroje Kapitálové nástroje nákup vlastních akcií Vykázat v pořizovací ceně jako snížení vlastního kapitálu. Srovnatelné s, vykazuje se v pořizovací ceně jako snížení základního kapitálu. 61 Deriváty a zajišťovací účetnictví Deriváty a ostatní finanční nástroje oceňování derivátových nástrojů a zajišťovacích aktivit Deriváty a zajišťovací nástroje se oceňují reálnou hodnotou, změny reálné hodnoty se promítají do výkazu zisku a ztráty s výjimkou efektivního zajištění budoucích peněžních toků, které se promítá do vlastního kapitálu, dokud se účinek zajištěné transakce neprojeví ve výkazu zisku a ztráty. Srovnatelné s. Pro testování efektivity je explicitně požadováno porovnání změn reálných hodnot, což však u zajištění peněžních toků často není v praxi proveditelné. 62 Zisky/ztráty ze zajišťovacích nástrojů použitých pro zajišťování budoucích nefinančních aktiv vstupují do ceny majetku/závazku (úprava základu), v případě finančních aktiv jsou zadrženy ve vlastním kapitálu a rozpouštěny do výkazu zisku a ztráty spolu s efekty zajištěné položky. Deriváty a ostatní finanční nástroje oceňování zajištění čistých investic v zahraničních podnicích Zisky/ztráty ze zajištění investic do zahraničních podniků se vykazují ve vlastním kapitálu, včetně neúčinnosti zajištění z nederivátových nástrojů. Neúčinnosti zajištění z derivátů se vykazují ve výkazu zisku a ztráty. Srovnatelné s. 64 Zisky/ztráty vykázané ve vlastním kapitálu je při prodeji investice třeba převést do výkazu zisku a ztráty. Ostatní témata účetního výkaznictví Zisk na akcii zředěný Jako jmenovatel pro zředěný zisk na akcii použít vážený průměr akcií, které potenciálně způsobují zředění. Pro akciové opce/poukázky použít metodu akcií schválených k emisi. Neexistuje předpis ani požadavek na vykazování zisků na akcii (mimo investičních a podílových fondů a finančních institucí registrovaných na regulovaném trhu, které vykazují základní zisk na akcii v příloze). 65 Transakce se spřízněnými stranami definice Určuje se podle stupně přímé nebo nepřímé kontroly, společné kontroly a významného vlivu, který uplatňuje jedna strana vůči druhé, nebo podle společné kontroly, kterou vykonávají obě strany. Neexistuje definice srovnatelná s. Definice pro finanční instituce vychází ze zákona o bankách, který se od IAS 24 liší v řadě detailů. 65 Transakce se spřízněnými stranami vykazování Vykázat název spřízněné strany, povahu vztahu a typy transakcí. U vztahů, ve kterých jedna strana vykonává kontrolu nad druhou, je třeba uvést účetní informace bez ohledu na to, zda jsou transakce provedeny. Existují určité výjimky týkající se samostatné účetní závěrky dceřiných podniků. Vykázat pohledávky a závazky ve skupině, příjmy, úvěry a ostatní výhody poskytnuté vedení a statutárním zástupcům podniku. Banky vykazují úvěry poskytnuté spřízněným stranám. Žádné výjimky neexistují, povinný rozsah vykazování je omezenější. 66 a české účetní předpisy - podobnosti a rozdíly 11

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. PŘÍLOHA K PŘEDMĚTOVÉ OSNOVĚ IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

IAS 1 Presentace účetní závěrky

IAS 1 Presentace účetní závěrky IAS 1 Presentace účetní závěrky Úplná sada účetní závěrky obsahuje tyto součásti: (a) výkaz o finanční situaci ke konci období (b) výkaz o úplném výsledku za období (c) výkaz změn vlastního kapitálu za

Více

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Dopady transakcí a jiných událostí jsou vykazovány v době, kdy k nim dojde (nikoli v době, kdy jsou přijaty nebo placeny peníze nebo peněžní ekvivalenty) a jsou zaúčtovány

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2016 31. 12. 2015 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 347 624 346 203 Oprávky a opravné položky -210 665-204 187 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 959

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 9. 2016 31. 12. 2015 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 353 027 346 203 Oprávky a opravné položky -214 218-204 187 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 138 809

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2010 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2009 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2009 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období ROZVAHA Běžné účetní období AKTIVA CELKEM 417 767 392 593 Stálá aktiva 293 554 293 644 Dlouhodobý hmotný majetek 172 647 173 032 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 296 167 296 094 Oprávky a opravné položky

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2014 31. 12. 2013 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 319 256 319 081 Oprávky a opravné položky -185 517-182 282 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 133 739

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

d) úrokové sazby, mzdy a ceny jsou spojeny s cenovým indexem a e) kumulativní míra inflace v průběhu tří let se blíží nebo převyšuje 100 %.

d) úrokové sazby, mzdy a ceny jsou spojeny s cenovým indexem a e) kumulativní míra inflace v průběhu tří let se blíží nebo převyšuje 100 %. IAS 29 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 29 Vykazování v hyperinflačních ekonomikách [Novelizace standardu - v odstavci 27 se "položek výsledovky" upravují na "položek výkazu o úplném výsledku", v odstavci 28

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2014 31. 12. 2013 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 319 440 319 081 Oprávky a opravné položky -188 197-182 282 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 131 243

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Rozvaha. Česká pojišťovna, a. s., Praha. nekonsolidovaná k sestaveno dle mezinárodních účetních standardů. v tisících CZK.

Rozvaha. Česká pojišťovna, a. s., Praha. nekonsolidovaná k sestaveno dle mezinárodních účetních standardů. v tisících CZK. Rozvaha nekonsolidovaná k 31.3.26 v tisících CZK Aktuální období Minulé období Aktiva Nehmotný majetek Majetkové podíly v dceřiných a přidružených společnostech a společných podnicích Finanční aktiva Finanční

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 9. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 346 573 344 246 Oprávky a opravné položky -206 854-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 139 719

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Rozvaha AKTIVA 1-14 Aktiva celkem 55 300 710 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 186 602 2. Finanční aktiva k obchodování 3 319 428 2.1 Deriváty

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

IAS 39: Účtování a oceňování

IAS 39: Účtování a oceňování IAS 39: Účtování a oceňování Josef Jílek člen Standards Advice Review Group březen 2007 Program Definice Zajišťovací účetnictví Vložené deriváty Deriváty na vlastní kapitálové nástroje Odúčtování aktiv

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Příloha k účetní závěrce za účetní období 2015

Příloha k účetní závěrce za účetní období 2015 Příloha k účetní závěrce za účetní období 2015 V příloze jsou uvedeny pouze významné údaje pro posouzení finanční, majetkové a hospodářské situace účetní jednotky z hlediska externích uživatelů. 1. OBECNÉ

Více

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období;

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období; IAS 10 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 10 Události po skončení účetního období [Novelizace standardu novelizace pojmů, IAS 10 je upraven, název se mění na "Události po skončení účetního období", v odstavci

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách a zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované)

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované) OBSAH Účetní výkazy (nekonsolidované) Rozvaha dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz zisků a ztrát dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Cash flow dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz změn vlastního

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách u zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Změny v účetních předpisech od leden 2016

Změny v účetních předpisech od leden 2016 Změny v účetních předpisech od 1.1.2016 26. leden 2016 Úvod Příčina Novela zákona o účetnictví transponuje do zákona evropskou směrnici č. 2013/34/EU, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních

Více

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2006 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2006 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období ROZVAHA Běžné účetní období Minulé účetní období AKTIVA CELKEM 283 249 274 208 Stálá aktiva 256 860 258 658 Dlouhodobý hmotný majetek 171 505 175 555 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 289 320 291 100 Oprávky

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze 7. ročník odborného semináře Národní účetní rady Účetní závěrka koncepční změny ve struktuře jednotlivých částí a souvislosti mezi nimi Ladislav Mejzlík děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více