Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2010"

Transkript

1 Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2010 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo předloţený návrh rozpočtu Města Lanškroun na rok 2010 a schvaluje 1) návrh rozpočtu Města Lanškroun na rok 2010, který počítá s 2) pouţití: celkovými příjmy Kč ,-- celkovými výdaji Kč ,-- (z toho provozní výdaje činí Kč ,-- a investiční výdaje Kč ,--), zůstatku prostředků z minulých let na ZBÚ ve výši Kč ,-- ke splátkám úvěrů, které činí v roce 2010 Kč , --, 3) závazné ukazatele předloţené v důvodové zprávě, 4) smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory následujícím organizacím: Občanskému sdruţení Český červený kříţ Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840, Ústí nad Orlicí, IČO: , Občanskému sdruţení Tělovýchovná jednota Lanškroun, fotbalový oddíl, T. G. Masaryka 236, Lanškroun, IČO: , Občanskému sdruţení Tělovýchovná jednota Lanškroun, Dobrovského 41, Lanškroun, IČO: , Občanskému sdruţení Mateřské centrum Lanškroun, Bohuslava Martinů 980, Lanškroun, IČO dle přílohy. Termín realizace do : Odpovídá: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Návrh rozpočtu byl projednán ve finančnímu výboru dne Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce. 1

2 Důvodová zpráva: Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2010 je koncipován jako vyrovnaný. Plánované příjmy rozpočtu činí Kč ,-- a výdaje Kč ,--. Z toho kapitálové výdaje představují částku Kč ,--. V roce 2010 musí město uhradit splátky úvěrů ve výši Kč ,--. Tyto splátky budou hrazeny z naspořených prostředků let minulých. I při takto koncipovaném rozpočtu bude mít město Lanškroun vytvořenu dostatečnou finanční rezervu, jejíţ přesná výše bude vyčíslena po ukončení roku PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU Návrh rozpočtu příjmů je členěn dle platné rozpočtové skladby: 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z daní a poplatků jsou nejdůleţitějším zdrojem financí do rozpočtu města. Zásadní podíl na celkových příjmech mají tzv. sdílené daně, mezi které patří daň z přidané hodnoty a daně z příjmu. V návrhu rozpočtu na rok 2010 je uvaţováno s příjmy z podílu celostátního hrubého výnosu těchto daní v celkové výši Kč ,--. Předpověď daňových výnosů rozpočtu 2010 je zhruba ve shodné výši jako předpokládané inkaso letošního roku. Procentní podíl celostátního hrubého výnosu daní připadající obcím stanovuje zákon 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, v aktuálním znění. Při návrhu výnosů daní do rozpočtu města Lanškroun na rok 2010 byl zvolen konzervativní přístup. Navrhovaná výše sdílených daní je o 6 % niţší neţ odhad plnění výběru sdílených daní, který vychází z návrhu státního rozpočtu na rok Konkrétní podíl jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmu stanovuje prováděcí vyhláška k zákonu o rozpočtovém určení daní č. 316/2008 Sb. V rozpočtu je dále počítáno s výlučnými daňovými příjmy ve výši Kč ,--, coţ je 100% výnos daně z nemovitostí nacházejících se na katastrálním území obce. V důsledku zvýšení sazeb u některých staveb a pozemků (zdvojnásobení) a v některých případech zrušení osvobození od její platby od se předpokládá růst tohoto daňového příjmu. Dalšími daňovými příjmy jsou místní poplatky. O zavedení a výši místních poplatků rozhoduje zastupitelstvo města. Očekávané příjmy jsou plánovány ve výši Kč ,--. Město bude inkasovat v roce 2010 příjmy z následujících místních poplatků: poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálního odpadu - navrhovaná částka Kč ,-- poplatek ze psů - navrhovaná částka Kč ,-- poplatek za uţívání veřejného prostranství - navrhovaná částka Kč ,- poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj - navrhovaná částka Kč ,-- 2

3 poplatek ze vstupného - navrhovaná částka Kč ,-- poplatek z ubytovací kapacity - navrhovaná částka Kč ,-- Nejvýznamnější poloţkou místních poplatků je poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálního odpadu. V důsledku přijetí Obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 o stanovení míst a času ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, nejvýznamnější pokles od roku 2007 zaznamenal příjem z poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. V roce 2009 dochází k postupnému poklesu povolovaných (provozovaných) VHP. Ze 40 ks na začátku roku 2009 aţ na součastných 20 ks. Dle vyjádření jednatele firmy provozující VHP na území Lanškrouna, dávají zákazníci přednost hře na tzv. videoterminálech. Firma provoz VHP utlumuje a nevylučuje ani jejich úplné staţení. Z tohoto důvodu dochází i ke sníţení navrhované částky do rozpočtu. K zákonným příjmům rozpočtu patří i správní poplatky. Nejvýznamnější poloţku poplatků tvoří poplatky vybírané odborem dopravy a silničního hospodářství. Předpokládané inkaso správních poplatků vybíraných odborem dopravy je niţší neţ v letech minulých. Vzhledem k probíhající hospodářské recesi a zavedení poplatků na podporu sběru, zpracování, vyuţití a odstranění autovraků došlo ke sníţení registrací vozidel a ke sníţení schvalování dovezených ojetých vozidel. V roce 2010 se nepředpokládá výrazné zlepšení. Předpokládané příjmy jsou navrhovány na úrovni plnění letošního roku. V roce 2010 se očekává i pokles ve výběru správních poplatků v rámci ţivnostenského podnikání i v příjmech za provoz výherních hracích přístrojů. Právnické osoby jsou povinny od doručovat prostřednictvím datových schránek. Na úkony provedené elektronicky se vztahuje osvobození od správního poplatku podle zákona o správních poplatcích 634/2004 Sb., 8 odst. 2, písm. j. Ve věcech podání právnických osob proto nebude ve většině případů správní poplatek vybírán. Návrh místních a správních poplatků vychází na základě informací jednotlivých vedoucích odborů z analýzy vývoje kaţdé jednotlivé poloţky a její tvorby v minulém období. 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Druhou poloţkou vlastních příjmů rozpočtu města Lanškroun jsou nedaňové příjmy. Nedaňové příjmy jsou navrhovány v podrobném členění podle vývoje v uplynulých letech. Patří do skupiny příjmů, jejíţ výši má město plně ve své reţii. V návrhu rozpočtu je počítáno s celkovou částkou Kč ,--. Z hlediska objemu finančních prostředků jsou nejvýznamnější příjmy z poskytování výrobků a sluţeb (prodej dřeva, poplatek za parkování, provoz Pultu centrální ochrany, svoz komunálního odpadu podnikatelům ). Další významnou poloţkou jsou příjmy z pronájmu majetku, které korespondují s uzavřenými smluvními vztahy. Mezi nedaňové příjmy, jejichţ plnění se očekává v roce 2010, patří finanční odvody zřízených příspěvkových organizaci (vratky přechodně půjčených prostředků, odvody z odpisů), příjmy z úroků a sankční platby vybírané jednotlivými odbory městského úřadu. 3

4 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Návrh očekávaných kapitálových příjmů vychází ze známých uzavřených smluv. Oproti letům minulým dochází k výraznému poklesu očekávaných plnění. Veškeré další změny spočívající ve zvýšení předpokládaných příjmů se mohou odvíjet jedině od dalších záměrů zastupitelstva města. 1.4 PŘIJATÉ TRANSFERY Do návrhu rozpočtu jsou zapracovány transfery, které byly v době přípravy rozpočtu písemně potvrzeny správcem příslušné kapitoly. V současné době má město písemně potvrzenu dotaci na výstavbu sportovního areálu ve výši Kč ,--. Dále má město písemně potvrzen neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. V příjmech není zařazena dotace na výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi, která bude zařazena formou rozpočtové změny neprodleně po oznámení její výše. V rozpočtu přijatých transferů jsou zahrnuty neinvestiční přijaté transfery od obcí za dojíţdějící ţáky a za přestupky. 2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU Rozpočet výdajů je členěn dle odborů. Podkladem pro sestavování rozpočtu provozních výdajů byly návrhy jednotlivých vedoucích odborů a ředitelů příspěvkových organizací. Při sestavování návrhu provozních výdajů byl proveden důkladný rozbor všech poloţek se záměrem jejich optimalizace. Rozbor výdajů podle jednotlivých kapitol: 2.1 KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA Krizové stavy Rozpočtována je pouze povinná rezerva na případné krizové stavy ve výši Kč 100 tis. Hasiči Lanškroun V roce 2010 jsou rozpočtovány pouze provozní náklady, které byly po dohodě s hasiči sníţeny na minimum. Obdobně jako v minulých letech se očekává neinvestiční dotace z Pardubického kraje určená na mzdové náklady. Hasiči Dolní Třešňovec Rozpočtovány jsou pouze obvyklé provozní náklady. Rozpočtována je spoluúčast na pořízení staršího automobilu ve výši Kč 275 tis., která bude čerpána pouze při poskytnutí dotace. Z dotace bude pořízen automobil, který bude slouţit k zajišťování humanitární pomoci. Hasiči z Dolního Třešňovce byli zařazeni mezi jednotky, které v případě potřeby budou humanitární pomoc poskytovat. Auto včetně vybavení bude mít hodnotu 450 tis., očekává se dotace z Pardubického kraje ve výši 175 tis. Správa mzdy Rozpočet vychází ze mzdové inventury k V rozpočtu není plánovaná částka na odměny zaměstnancům. 4

5 Správa ostatní náklady Veškeré poloţky jsou rozpočtovány v hodnotách roku Poloţky, které nelze povaţovat za mandatorní byly sníţeny na minimum (nákup drobného hmotného majetku). Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnancům úřadu byl z rozpočtu tohoto závazného ukazatele vyjmut. Od roku 2010 bude příspěvek poskytován ze sociálního fondu. Sociální fond Tvorba sociálního fondu je navrhována obdobně jako v letech minulých ve výši 3 % z hrubých mezd. Správa informatika Rozpočtovány jsou běţné provozní náklady spojené s přirozenou obměnou počítačů a další techniky, roční paušály za software. Správa ostatní osobní náklady Z této poloţky je vyplácena např. kronikářka, záskoky za uklizečky, interní audit, zkušební komisaři. Zastupitelstvo uvolnění Z tohoto závazného ukazatele je vyplácena odměna starosty a místostarosty. Rozpočet vychází z inventury odměn k Rozpočet počítá s případným odstupným, na které bude mít starosta a místostarosta nárok v případě, ţe nezůstanou ve funkci po volbách na podzim Platy neuvolněných zastupitelů, členové komisí Z tohoto závazného ukazatele jsou vypláceny odměny neuvolněných členů zastupitelstva a po předchozím schválení v radě a zastupitelstvu i odměny členů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města. Veřejná podpora schvalovaná starostou Oproti roku 2009 je tento ukazatel sníţen o Kč 6 tis. Obsahuje veřejnou finanční podporu s nejjednoduššími administracemi ţádostí a drobné věcné dary. Výdaje samosprávy Ukazatel je vzhledem k nízkému čerpání v roce 2009 sníţen o Kč 14 tis. Obsahuje výdaje na pohoštění poskytovaná na jednáních rady a zastupitelstva, školení a refundace mezd zastupitelů. Veřejná podpora schvalovaná radou města Ukazatel je sníţen o Kč 10 tis. Obsahuje drobnou veřejnou finanční podporu. Výdaje na partnerské styky Sloţení ukazatele vychází z poţadavků komise pro cestovní ruch a partnerské styky. V roce 2010 pojede na týden autobus dětí z Lanškrouna do Serocku. 5

6 Vedle přímých nákladů na partnerské styky závazný ukazatel obsahuje i veřejnou finanční podporu dle Pravidel. Infocentrum, Listy Lanškrounska, Inforočenka Z těchto závazných ukazatelů je hrazena odměna komisionáře podle komisionářské smlouvy s Mgr. Krejčím, příspěvek na vydávání Listů Lanškrounska a na poskytování zpravodajských informací na oficiální web města společnosti TG TISK s. r. o. Příspěvky profesním sdruţením Z tohoto závazného ukazatele budou hrazeny členské příspěvky sdruţení vlastníků obecných a soukromých lesů, sdruţení historických sídel, krajské hospodářské komoře, svazu měst a obcí a Euroregionu Glacensis. Transfer DSO Lanškrounsko Závazný ukazatel zahrnuje příspěvek na obyvatele (20,--Kč/obyvatel), příspěvek na projekt Lyţařská běţecká stopa Kč 50 tis. a příspěvek na zhotovení technické dokumentace k cyklostezce Lanškroun Česká Třebová a nově i příspěvek za členství ve sdruţení Orlické hory a Podorlicko. Městské slavnosti a Lanškrounská kopa V roce 2009 se osvědčilo rozpočtovat městské slavnosti jako jeden závazný ukazatel. Organizátoři se budou snaţit sehnat sponzoring prostřednictvím reklamy, aby se podařilo zachovat vysokou kvalitu této dvoudenní akce. Propagace města Ukazatel se skládá z inzerce v katalozích a dalším tisku a z nákupu propagačních předmětů, které jsou rozdávány prostřednictvím Infocentra apod. Technologické centrum Projekt technologického centra se bude skládat ze tří částí: Technologické centrum - lze popsat jako hardware a software k zajištění elektronické spisovny pro městský úřad i obce ve správním obvodu je moţno získat dotaci aţ Kč + naše spoluúčast Kč 500 tis. Spisové sluţby je moţno získat aţ Kč 1 mil. na spisovou sluţbu pro úřad a cca Kč 0,5 mil. na spisové sluţby pro obce + naše spoluúčast Kč 270 tis. spisová sluţba pro městský úřad je pořízena - celková cena Kč ,-- Z rozpočtu roku 2009 se uhradí Kč ,--. Doplatek budeme muset uhradit i v případě neobdrţení dotace. dodavatele spisových sluţeb pro obce bude třeba vysoutěţit, dotace můţe být aţ Kč 503 tis. (Kč 60 tis. na 3 obce s matrikou a stavebním úřadem, Kč 19 tis. na 17 vesnic) Vnitřní integrace úřadu moţnost získání dotace ve výši Kč 1,3 mil. na vnitřní integraci úřadu + spoluúčast Kč 230 tis. 6

7 Tato část projektu bude zahrnovat: nový modul ekonomika úřadu (vysoutěţ. cena Kč ,--) nové registry pro úřad (vysoutěţ. cena Kč ,--) - další sluţby spojené s novým informačním systémem Moduly bude nutné uhradit i v případě neobdrţení dotace. Na přípravě projektu se pracuje, odevzdávat se bude poté, co Pardubický kraj předá obcím III. stupně studii proveditelnosti. Projekt zvýšení kvality řízení Projekt bude navazovat na projekt Technologické centrum. Jeho hlavním cílem bude proškolit úředníky a starosty obcí z našeho správního obvodu a po dohodě i ze správního obvodu Česká Třebová z IT znalostí. KAPITOLA 01 CELKOVĚ výdaje celkem v Kč provozní výdaje z toho investiční výdaje Návrh rozpočtu na rok 2010 Schválený rozpočet na rok 2009 (po úpravách) MĚSTSKÁ POLICIE Návrh provozního rozpočtu zahrnuje mzdové náklady stráţníků. Dále pak běţné provozní výdaje na sluţby, všeobecný materiál. V souvislosti s rekonstrukcí zázemí městské policie je rozpočtovaná částka na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (vybavení). Navrhovaným investičním výdajem je částka ve výši Kč ,-- určená na nákup nového automobilu Škoda Yeti. Současné vozidlo Škoda Fabia Combi bude prodáno do autosalonu, ve kterém bude pořízeno vozidlo nové. Potvrzená odhadní cena činí Kč ,--. Nové vozidlo je nutno zakoupit z důvodu častých jízd v terénu (kontrola obce Rudoltice, zahrádek na Zámečku, skládky odpadů TS v Dolním Třešňovci). Škoda Fabia Combi není přizpůsobena k jízdě v terénu a je často poruchová. výdaje celkem v Kč provozní výdaje z toho investiční výdaje 7

8 Návrh rozpočtu na rok 2010 Schválený rozpočet na rok ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ Rozpočet této kapitoly je zhruba ve shodné výši jako v letech minulých. V rozpočtu obřadní síně je plánovaná částka na malování. 2.4 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Ve výdajích odboru nejsou zařazeny výplaty dávek sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi. Tyto výdaje budou rozpočtovány po obdrţení příslušných rozhodnutí formou rozpočtových změn. Závazný ukazatel ostatní náklady odboru zahrnuje: neinvestiční transfery neziskovým organizacím, výdaje na platby lékařům za specifické zdravotní úkony pro sociálně-právní ochranu dětí (ve smyslu 15, zákona č. 18/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění), výdaje na komunitní plánování, výdaje na drobné pozornosti pro děti v ústavní péči, výdaje na neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu ve smyslu 57 vyhlášky č.182/1991sb., výdaje na prevenci kriminality a kofinancování grantů prevence kriminality. Rozpočet výdajů Klubu důchodců je navrhován ve výši Kč ,--. Jedná se o shodnou částku jako v letošním roce. Provozní příspěvek pro příspěvkovou organizaci Sociální sluţby je navrţen ve výši Kč ,--. Jeho konečná výše se můţe měnit v závislosti na výši poskytnuté dotace od státu, která v současné době není známa. 2.5 ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ A KULTURY Ředitelé jednotlivých příspěvkových organizací předloţili návrh rozpočtu na rok 2010 v podrobném členění společně s údaji o plnění rozpočtu k Byl proveden rozbor veškerých nákladových poloţek. Předloţený návrh rozpočtu byl projednávám za účasti jednotlivých ředitelů, vedení města, vedoucí odboru finančního a oddělení školství dne Podrobné rozpočty veškerých příspěvkových organizací jsou k dispozici u vedoucí finančního odboru. 8

9 Mateřské školy U provozních příspěvků mateřských škol došlo oproti roku 2009 k poklesu. Úhrnem se jedná o částku Kč ,--. Navýšen je rozpočet MŠ Wolkerova a to v důsledku poskytnutí investičního příspěvku ve výši Kč ,-- na nákup nového konvektomatu. Celkově (i s investičním příspěvkem) je ve srovnání s rokem letošním navýšena částka určená mateřským školám o Kč ,--. U jednotlivých mateřských škol jsou rozpočtovány běţné výdaje na nákup materiálu, sluţeb, opravy a nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku. Základní školy Byla provedena podrobná analýza hospodaření jednotlivých základních škol. Bylo zohledněno plnění rozpočtu předcházejícího roku a stavy ve fondech. Provozní rozpočty základních škol jsou sníţeny oproti roku 2009 celkem o Kč ,--. Příspěvek pro Školní jídelnu Madoret je sníţen o Kč ,--. Základní škola Dobrovského má příspěvek na provoz sníţen o Kč ,-- z důvodu vrácení finančních prostředků, které ji byly poskytnuty v rámci letošního příspěvku na provoz na kofinancování projektu z Evropské unie. Kulturní zařízení Příspěvky pro kulturní organizace jsou sníţeny v úhrnu o Kč ,-- oproti roku Nejvyšší sníţení je u Muzea o částku Kč ,--. Nejedná se však o sníţení provozních výdajů. V roce 2009 byl poskytnut organizaci investiční příspěvek na pořízení uzamykatelných stánků ve výši Kč ,-- a návratná finanční výpomoc ve výši Kč ,--. Provozní výdaje jsou sníţeny o částku Kč ,--. V rozpočtu je návrh na investiční příspěvek ve výši Kč ,-- určený na nákup přenosového elektronického zabezpečovacího systému. Nákup je nutný z důvodu změny nových vysílacích frekvencí. Je podána ţádost o grant z Ministerstva kultury, investiční příspěvek je 50% spoluúčást. Rozpočet Knihovny je sníţen o částku Kč ,--. Rozpočet Kulturního centra je sníţen o částku Kč ,--. Rozpočet Kina je shodný s rokem V roce 2010 mají tyto organizace ve svých rozpočtech částku určenou na nákup nového software (Kč ,-- pro jednu organizaci). Stávající účetní programy jsou nevyhovující. V rozpočtu oddělení školství je rozpočtována částka Kč ,- na poskytování veřejné podpory v oblasti výchovně vzdělávacích aktivit. Částka je poníţena o podporu poskytovanou studentům lanškrounského Gymnázia na pořádání Majálesu. Tato částka byla přesunuta do rozpočtu Kulturního centra, které bude akci pořádat ve spolupráci se studenty Gymnázia. Financování však proběhne prostřednictvím příspěvkové organizace. Dosavadní způsob financování této akce přes studenty Gymnázia probíhal zbytečně sloţitou a nevhodnou formou. Stejně jako v předchozích letech je rozpočtována částka ve výši Kč ,- na zajištění ankety Mládeţ reprezentuje město Lanškroun. Rozpočet Turistické základny Stráţná je ve výši Kč ,-. V případě prodeje Turistické základny nebude rozpočet čerpán. 9

10 2.6 ODBOR PRÁVNÍ A MAJETKU MĚSTA V kapitole tohoto odboru jsou rozpočtovány následující výdaje: výkupy nemovitostí, ve výši Kč ,-, návrh vychází ze známých výkupů (cyklostezka), část rozpočtu je plánována na výkupu pozemků pro investiční akce ostatní náklady odboru zahrnují výdaje na platby daní a poplatků, geometrické plány a znalecké posudky TS - úhrada za komunální sluţby Příspěvek dle smlouvy na úhradu za komunální sluţby. Dále je rozpočtována částka za správu koupaliště a pohřebiště (vychází z uzavřených smluv). MBP s. r. o dotace veřejné WC Částka vychází z uzavřené smlouvy. Opravy a havárie vlastních budov Částka je určena na drobné opravy a havárie v budovách majetku města, které není povinna ze smluv zajistit jiná organizace (např. MBP s. r. o., příspěvkové organizace, nájemci...) Hala B. Modrého - dotace k hospodářskému výsledku Částka stanovena dle uzavřené smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na úhradu nájemného a provozu Haly B. Modrého. Částka Kč ,-- se skládá z částky Kč ,--dotace na provoz HBM. Částka je určena na úhradu výdajů na provoz sportovní haly, které vznikají TS. Pokud budou výdaje spojené s provozem tohoto sportoviště niţší neţ tato poskytnutá dotace, je příjemce dotace povinen tento rozdíl vrátit poskytovateli dotace. Druhá část z poskytovaného příspěvku činí Kč ,--. Tato částka je určena na úhradu nájemného TS s.r.o., jehoţ úhrada vyplývá z nájemní smlouvy. Oproti tomuto poskytovanému příspěvku TS s.r.o. je v příjmové části rozpočtu částka Kč ,-- jako příjem z pronájmu HBM. Správa městských lesů Rozpočtovány jsou výdaje na nákup sazenic. Výdajová poloţka pěstební činnost zahrnuje výdaje na zalesnění, oţínání, prořezávky, likvidaci klestu, výsek plev dřevin, chemickou a mechanickou ochranu proti zvěři, stavby a opravy oplocenek, biologickou ochranu lesa budky a výřezy cest. Poloţka těţební činnost zahrnuje těţbu dřeva, přibliţování a odvoz dřevní hmoty. Poloţka mimoprodukční funkce lesa zahrnuje výdaje na opravy cest, vybudování studánek, laviček a posezení. Povrch cest v městských lesích je dlouholetým provozem značně opotřebován. Lesní cesty, které jsou součástí lesního majetku, vyţadují s přihlédnutím 10

11 k erozní ohroţenosti jednotlivých lokalit soustavnou údrţbu ( 34, zákona 289/95 Sb.). V roce 2008 a 2009 byly poprvé od navrácení lesů do vlastnictví města Lanškroun investovány prostředky do opravy a údrţby těchto cest v délce cca 2500 m. V rozpočtu této kapitoly je rozpočtován povinný podíl k dotaci na rekonstrukci lesní cesty Městské lesy Lanškroun. Jedná se o lesní cestu v KÚ Albrechtice, která zpřístupňuje porosty městských lesů. Cesta zahrnuje tři navazující úseky a to hlavní odvozní trasu, vyváţecí odbočku č. 1 a vyváţecí odbočku č. 2. Začátek hlavní trasy leţí v místě zvaném U kapliček a prochází částí svahů nad Hraničním potokem. Na tuto akci byla v roce 2009 neúspěšně podána ţádost o poskytnutí dotace přes Státní zemědělský intervenční fond z Programu rozvoje venkova. V roce 2010 bude ţádost opětovně podána. 2.7 INVESTIČNÍ ODBOR Školství a kultura MŠ a ZŠ Dolní Třešňovec, čp. 204 rekonstrukce budovy, rozšíření kapacity MŠ pro 69 dětí, ZŠ 1 třída pro cca 12 dětí. Na jednotlivých podlaţích bude k dispozici sociální zařízení pro MŠ i ZŠ, personál, v přízemí WC pro imobilní. Přístup bezbariérový do zadní části budovy. ZŠ B. Smetany, budova v ul. Palackého zateplení pláště budovy. Zpracována projektová dokumentace, podána ţádost na MŢP, předpokládané sdělení o poskytnutí dotace v I -II/ MŠ Wolkerova zateplení pláště, výměna oken, celková rekonstrukce elektroinstalace. Zpracována PD, podána ţádost na MŢP, předpokládané sdělení o poskytnutí dotace v I-II/2010. ZŠ B. Smetany rekonstrukce sociálních zařízení pro děvčata (II. NP) a chlapce (I. NP) v přístavbě budovy školy. Hygienické závady, nevyhovující pisoáry, mísy, zarostlé a prosakující odpady, nevyhovující odvětrání, není teplá voda. ZŠ A. Jiráska rekonstrukce sociálních zařízení děvčat v I. a II. NP a zaměstnanců školy v přízemí (M+Ţ). Opakované zápisy o nevyhovujícím stavu z dohledu KHS chybí hygienické kabinky, teplá voda, nevyhovující odvětrání. ZŠ Dobrovského výměna stávajících původních dřevěných oken za plastová. Výměna oken rozvrţena do etap, v roce 2010 I. etapa (prosklená stěna u schodiště a II. NP). Stávající okna netěsní, zatíkání dešťové vody, spodní části oken a rámů v mnoha případech uhnilé. MŠ Na Výsluní vybavení zahrady herními prvky. MŠ s kapacitou 76 dětí nemá v zahradě ţádné hrací prvky. Předběţný výběr a rozmístění hracích prvků provedou učitelky MŠ, následně bude proveden výběr dodavatele. * opravy a záměry rozvoje jsou uvedeny v zásobníku projektů Strategického plánu rozvoje města Lanškroun, cíl modernizace a rozvoj škol a školek. 11

12 Městská knihovna rekonstrukce datové sítě stávající síť z 90 let, nevyhovující neumoţňuje další rozvoj, nízká přenosová rychlost, časté výpadky v síti. * současný stav a poţadavky na knihovnu je popsán ve Strategickém plánu rozvoje města Lanškroun cíl Ostatní Poliklinika chirurgické oddělení v přízemí budovy polikliniky. Stavební úpravy dle poţadavků na poskytování ambulantní chirurgické péče a v souladu s poţadavky KHS. Součástí je i bezbariérový přístup do budovy včetně automatických hlavních dveří a celková rekonstrukce elektroinstalace této části budovy. Tato úprava budovy je nezbytnou podmínkou pro zajištění ambulantní chirurgické péče v Lanškrouně současné pracoviště lze provozovat jen podmíněně na základě stanoviska KHS (nevyhovující podmínky). Cílem je výstavba nové polikliniky viz cíl Strategický plán rozvoje města Lanškroun. Sportovní areál výstavba sportovišť v ul. Za Střelnicí zahrnuje sportoviště s umělým povrchem pro lehkou atletiku, fotbalovou plochu, dětské dopravní hřiště a skateboard. Na výstavbu získána dotace z fondů EU a národních zdrojů ve výši 43,412 mil. Kč. Výstavba je v souladu s cílem Strategického plánu rozvoje města Lanškroun a usnesením ZM 40/2008. Územní plán dlouhodobý proces, pokračování pořizování nového územního plánu usnesení ZM 16/2007. Skautská klubovna I. etapa, vybudování zázemí pro aktivní klubovou činnost mládeţe střediska Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Zubr a Dikobraz Lanškroun. Výstavba v lokalitě Na Větru rozdělena do roku *Výstavba je v souladu s cílem Strategického plánu rozvoje města Lanškroun, usnesením RM 313/2008. Rekonstrukce budovy koupaliště oprava podlahy a odvětrání kuchyně, sanační omítka soklu. Č. p. 12, nám. J. M. Marků rekonstrukce sociálního zázemí městské policie a sanační práce v suterénu budovy. Bude provedena přestavba dispozičního řešení prostoru včetně nových podlah, kanalizace, rozvodů vody a elektroinstalace, odvětrání. V suterénu budou provedeny sanační omítky, výsprava podlah. Stavební úpravy nezasáhnou do vnějšího vzhledu budovy. Projektová dokumentace poloţky určené k zajištění projekčních prací, posudků, geodetických prací a externích sluţeb vybraných firem k zajištění čerpání peněz z fondů EU. Přeloţky a havárie, drobné opravy poloţka k uhrazení nepředvídaných výdajů, které se vyskytnou během roku. Dvorské Lány dětské hřiště s herními prvky a výstavba nových tras chodníků povinný podíl k dotaci. Město se bude ucházet o dotaci vyhlášenou Ministerstvem pro místní rozvoj z programu Podpory bydlení, podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok

13 Regenerace památek celková částka uvedená v rozpočtu je rozdělena pro potřeby financování: - povinného podílu k Programu regenerace MPR a MPZ Kč ,-- (dokončení opravy střechy děkanství 180 tis. Kč, II. etapa restaurování oken zámku 30 tis. Kč) - podílu ke Grantům Pardubického kraje Kč ,-- (oprava střechy - Krčma, kostel sv. Marie Magdaleny) - opravám oken zámku čp. 1 nám. A. Jiráska Kč ,-- - opravy soch Kč ,-- (sochy v majetku města; finanční spoluúčast, v případě přidělení prostředků z programu Drobná architektura Lanškrounska) - spoluúčasti při restaurování drobné architektury Kč , STAVEBNÍ ÚŘAD Správa GIS Misys (KN, DTMM, ÚAP, ÚP): Odbor stavební úřad je gestorem tvorby, uţívání a poskytování podkladů z geografického informačního systému (GIS) pro územní působnost obce s rozšířenou působností = 22 obcí (dále ORP) mapy a údaje z katastru nemovitostí včetně zjednodušené evidence, digitální technická mapa města Lanškroun (dále DTMM) pro územní působnost města Lanškroun a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon), je úřadem územního plánování pro ORP Lanškroun a tedy pořizovatelem a správcem územně analytických podkladů (ÚAP) pro ORP Lanškroun a pořizovatelem územních plánů (ÚP) pro obce v ORP Lanškroun. Aktualizace katastrálních map a údajů z KN firmou GEPRO spol. s r.o. Praha na základě smlouvy o dílo, provádí 1x ročně aktualizaci katastrálních map a údajů z katastru nemovitostí v GIS Misys, který mají moţnost vyuţívat ke své práci všechny odbory městského úřadu Aktualizace DTMM Lanškroun firmou GEOVAP, spol. s r.o. Pardubice na základě smlouvy o spolupráci při aktualizaci a správě digitálních mapových podkladů města Lanškroun, provádí správu digitální technické mapy města Lanškroun pro k.ú. Lanškroun a Dolní Třešňovec a 2x ročně provádí její aktualizaci DTMM Lanškroun je vyuţívána zejména na pracovištích Odbor právní a majetku, Investiční odbor, Odbor stavební úřad a Odbor ţivotního prostředí Převod územních plánů obcí do systému GIS Misys pro zpracování územních plánů v Pardubickém kraji byla Krajským úřadem Pardubického kraje vydána jednotná metodika pro digitální zpracování územních plánů v GIS Minis, nově pořizované územní plány budou zpracovány digitálně dle této metodiky a zapracovány firmou GEPRO spol. s r.o. Praha do systému GIS Misys (v roce 2010 se to týká zapracování územních plánů cca 4 obcí). 13

14 Aktualizace územně analytických podkladů pro ORP Lanškroun povinnost pořídit a průběţně aktualizovat na základě nových údajů ÚAP pro správní obvod ORP Lanškroun v přenesené působnosti vyplývá ze stavebního zákona, s tím, ţe kaţdé 2 roky se musí pořídit úplná aktualizace ÚAP. Dodavatel bude vybrán na základě Pokynu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun. ÚAP byly pořízeny v roce 2008 na základě veřejné zakázky na sluţby malého rozsahu Sběr dat a technická pomoc při pořizování územně analytických podkladů pro ORP Lanškroun firmou EKOTOXA s.r.o. Brno. Pořízené ÚAP byly zapracovány firmou GEPRO spol. s r.o. Praha do systému GIS Misys. dne byla Ministerstvem pro místní rozvoj pro Město Lanškroun vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu (IOP) /fondu EU/ na akci: Podpora při zavádění územně analytických podkladů (ORP Lanškroun) ve výši ,- Kč. Tato částka byla Městu Lanškroun proplacena začátkem r V případě, ţe by se neprováděla aktualizace ÚAP dle stavebního zákona v rámci podmínek dotace ( udrţitelnost projektu ), hrozilo by odebrání dotace. na výkon státní správy v souvislosti s pořízením a aktualizací ÚAP byl ze státního rozpočtu dle informací Ministerstva pro místní rozvoj od r posílen rozpočet ORP jako Příspěvek na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy 2.9 ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Deratizace, týrání zvířat: Kč ,-- Deratizace se provádí 2x ročně a to v měsíci květnu a červnu a následně pak v podzimních měsících říjnu a listopadu. Týrání zvířat: zákon č. 246/1992 Sb. - na návrh KVS můţe obecní úřad s rozšířenou působností nařídit a zajistit umístění týraného zvířete do náhradní péče. Náhrady spojené s umístěním platí obec do doby, neţ tyto náklady uhradí osoba, jíţ bylo zvíře odebráno. Lesní hospodářství, myslivost, rybářství: Kč ,-- Jsou zde zahrnuty výdaje na: plomby a lístky, jedná se o zákonnou povinnost označovat zvěř po ulovení plombou a lístkem, nápravná opatření, posudky v případě nepovolených těţeb, nahodilých těţeb při kalamitním rozšíření škůdců není-li znám vlastník, při ohroţení sousedních porostů nechává zpracovat MěÚ a následně se vymáhá, chovatelskou přehlídku, přehlídku ulovené zvěře a hodnocení za celou oblast Ústí nad Orlicí. Příspěvek slouţí na náklady spojené se zajištěním, organizací a pronájmem prostor. pořádání aktivu všech mysliveckých hospodářů, úhradu újmy v případě, ţe dojde k poškození majetku rybářské stráţe, oděvní součásti: podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 79/1996 Sb. 14

15 Rozpočet této kapitoly dále obsahuje výdaje na Ovzduší: Kč ,-- Výdaje na kontrolu emisí malých zdrojů, vyhotovení odborných posudků. Ochranu přírody: Kč ,-- Označování památných stromů: náklady na vyhotovení označení (cedulí). Odborné posudky: posouzení zdravotního stavu stromu, posouzení významné lokality, přírodního parku. Ošetřování významných dřevin. Rostlinolékařská správa: opatření proti rozšíření nebezpečných nákaz dřevin, keřů, plodin a rostlinolékařská opatření proti zapleveleným pozemkům. Projektovou dokumentaci městská zeleň Kč ,-- Nutné zpracovat v případě podání ţádosti o dotaci k ošetření dřevin Ekologickou výchovu, informační kampaň: Kč ,-- Osvěta prováděna na základních školách, přednášky, výstavy, akce Den pro ţivotní prostředí atd. Vodní hospodářství: Kč ,-- Rozbory odebraných vzorků při haváriích Sanace - při úniku vodám nebezpečných látek těţba a odvoz zeminy Odpadové hospodářství: Kč ,-- Odběry vzorků a rozbory pro vyloučení nebezpečného odpadu. Mimořádné odstranění odpadu hrozí-li přímé ohroţení vodního toku, nepovolená skládka, nebezpečné odpady nutná okamţitá likvidace odpadu. Informační kampaň. Canis centrum: Kč ,-- Výdaj přesunut z kapitoly finančního odboru. Částka nebude poskytována jako veřejná finanční podpora. S firmou bude uzavřena smlouva za sluţby (umístění psů do útulku a jejich pobyt v útulku). Příprava smlouvy je v jednání ODBOR OBECNÍ ŢIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Nejsou rozpočtovány ţádné výdaje ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTÍ Nejsou rozpočtovány ţádné výdaje 2.12 FINANČNÍ ODBOR 15

16 V této kapitole jsou rozpočtovány úroky z úvěrů, bankovní poplatky, daň z přidané hodnoty, příspěvek na podporu sportovních aktivit mládeţe do 18 let a veřejná podpora konkrétním organizacím vyjmenovaným v rozpočtu. Příspěvek na podporu sportovních aktivit mládeţe do 18 let se sniţuje o Kč ,--. V celkové částce je zahrnuta podpora celoroční pravidelné činnosti s mládeţí, jednorázových sportovních akcí pro mládeţ a odměny pro trenéry pracující celoročně pravidelně s mládeţí do 18 let. Přílohy: Návrh rozpočtu na rok 2010 Smlouvy s uvedenými organizacemi 16

Čerpání rozpočtu 2007

Čerpání rozpočtu 2007 Čerpání 2007 Schválený PŘÍJMY Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 12 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 17 500 000 17 500 000 4 498 674 25,71 12 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5 M ě s t o Česká Skalice Příloha usn. RM24 č. 24/338/XI/2014 Česká Skalice 19. listopadu 2014 Pro jednání zastupitelstva města dne 15.prosince 2014 Pro jednání rady města dne 19.listopadu 2014 Pro jednání

Více

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta Ekonomický odbor 10. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 12. 12. 2012 Bod pořadu jednání: 9. ROZPOČET NA ROK 2013 Věc: Rozpočet na rok 2013 Důvod předložení: Zpracoval:

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je:

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je: Při tvorbě návrhu rozpočtu města na rok 2015 se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a ze skutečně dosaţených příjmů za rok 2014. Celkové příjmy jsou rozpočtovány v částce 632.659.859,17 Kč a tvoří

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

Ekonomický odbor. 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013

Ekonomický odbor. 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013 Ekonomický odbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013 Bod pořadu jednání: 6. 5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2013 Věc: Návrh na 5. rozpočtové opatření roku 2013

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 kap. Název Příjmy Výdaje 09 lesní hospodářství - lesní hospodářství 1 000,00 600,00 - biocentrum Žichlínek 60,00 celkem za kap. 09 1 000,00 660,00 10 doprava

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Čerpání rozpočtu k 31.08.2015

Čerpání rozpočtu k 31.08.2015 Čerpání rozpočtu k 31.08.2015 org. kpt. paragr. položka UZ Název položky Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Skutečnost k 31.08.2015 % čerpání k upravenému rozpočtu PŘÍJMY Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 Rozpočet příjmů na rok 2014 Třída Položka Text Částka 1 1 Daňové příjmy obce celkem 1 505 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 300 000,00 1112 Daň z

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci Název: Obec Hroznatín IČO: 0037726100 Adresa:Hroznatín č. 4, 675 05 Rudíkov Tel. 607 557 854 e-mail: hroznatin.obec@seznam.cz www.hroznatin.cz Obsah závěrečného účtu Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Příjmy rozpočtu kraje

Příjmy rozpočtu kraje Rozpočty územních samosprávných celků ČR Mezi územní rozpočty patří: Rozpočty měst a obcí Rozpočty krajů Rozpočty dobrovolných svazků obcí 10. Rozpočty územních samospráv. Daně a poplatky výnosové určení

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 Hlavní stránka NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 1) Návrh rozpočtu na rok 2010 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu

Více

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 P Ř Í J M Y členské příspěvky C E L K E M 342 900,00 dary - tombola na ples 9 990,00 varovný informační systém 4 919 341,00 V Ý D A

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč)

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884 Hospodaření města k 31.12.2011 (v tis. Kč) Popis Rozp.schv. Rozp.upr. Skutečnost % plnění 1111 DPFO ze závislé činnosti 10 100 10 100 11

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2014

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2014 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2014 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002 Příjmy = Schv.rozp. Upr.rozp. Skutečnost % k v tis. v tis. v Kč upr. rozpočtu Správní popl. 450 450 868 820,00 193,07 (výnos z hracích aut.po odvodu Fin.úřadu,

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO MĚSTO ŽAMBERK NA ROK 2007

SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO MĚSTO ŽAMBERK NA ROK 2007 SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO MĚSTO ŽAMBERK NA ROK 2007 Schváleno: 3/2007 - ZAST Dne: 6. 3. 2007 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu 2 007 2 007 Tř. 1 - Daňové příjmy 50 870 DPFO - závislá činnost

Více