Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2010"

Transkript

1 Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2010 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo předloţený návrh rozpočtu Města Lanškroun na rok 2010 a schvaluje 1) návrh rozpočtu Města Lanškroun na rok 2010, který počítá s 2) pouţití: celkovými příjmy Kč ,-- celkovými výdaji Kč ,-- (z toho provozní výdaje činí Kč ,-- a investiční výdaje Kč ,--), zůstatku prostředků z minulých let na ZBÚ ve výši Kč ,-- ke splátkám úvěrů, které činí v roce 2010 Kč , --, 3) závazné ukazatele předloţené v důvodové zprávě, 4) smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory následujícím organizacím: Občanskému sdruţení Český červený kříţ Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840, Ústí nad Orlicí, IČO: , Občanskému sdruţení Tělovýchovná jednota Lanškroun, fotbalový oddíl, T. G. Masaryka 236, Lanškroun, IČO: , Občanskému sdruţení Tělovýchovná jednota Lanškroun, Dobrovského 41, Lanškroun, IČO: , Občanskému sdruţení Mateřské centrum Lanškroun, Bohuslava Martinů 980, Lanškroun, IČO dle přílohy. Termín realizace do : Odpovídá: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Návrh rozpočtu byl projednán ve finančnímu výboru dne Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce. 1

2 Důvodová zpráva: Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2010 je koncipován jako vyrovnaný. Plánované příjmy rozpočtu činí Kč ,-- a výdaje Kč ,--. Z toho kapitálové výdaje představují částku Kč ,--. V roce 2010 musí město uhradit splátky úvěrů ve výši Kč ,--. Tyto splátky budou hrazeny z naspořených prostředků let minulých. I při takto koncipovaném rozpočtu bude mít město Lanškroun vytvořenu dostatečnou finanční rezervu, jejíţ přesná výše bude vyčíslena po ukončení roku PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU Návrh rozpočtu příjmů je členěn dle platné rozpočtové skladby: 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z daní a poplatků jsou nejdůleţitějším zdrojem financí do rozpočtu města. Zásadní podíl na celkových příjmech mají tzv. sdílené daně, mezi které patří daň z přidané hodnoty a daně z příjmu. V návrhu rozpočtu na rok 2010 je uvaţováno s příjmy z podílu celostátního hrubého výnosu těchto daní v celkové výši Kč ,--. Předpověď daňových výnosů rozpočtu 2010 je zhruba ve shodné výši jako předpokládané inkaso letošního roku. Procentní podíl celostátního hrubého výnosu daní připadající obcím stanovuje zákon 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, v aktuálním znění. Při návrhu výnosů daní do rozpočtu města Lanškroun na rok 2010 byl zvolen konzervativní přístup. Navrhovaná výše sdílených daní je o 6 % niţší neţ odhad plnění výběru sdílených daní, který vychází z návrhu státního rozpočtu na rok Konkrétní podíl jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmu stanovuje prováděcí vyhláška k zákonu o rozpočtovém určení daní č. 316/2008 Sb. V rozpočtu je dále počítáno s výlučnými daňovými příjmy ve výši Kč ,--, coţ je 100% výnos daně z nemovitostí nacházejících se na katastrálním území obce. V důsledku zvýšení sazeb u některých staveb a pozemků (zdvojnásobení) a v některých případech zrušení osvobození od její platby od se předpokládá růst tohoto daňového příjmu. Dalšími daňovými příjmy jsou místní poplatky. O zavedení a výši místních poplatků rozhoduje zastupitelstvo města. Očekávané příjmy jsou plánovány ve výši Kč ,--. Město bude inkasovat v roce 2010 příjmy z následujících místních poplatků: poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálního odpadu - navrhovaná částka Kč ,-- poplatek ze psů - navrhovaná částka Kč ,-- poplatek za uţívání veřejného prostranství - navrhovaná částka Kč ,- poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj - navrhovaná částka Kč ,-- 2

3 poplatek ze vstupného - navrhovaná částka Kč ,-- poplatek z ubytovací kapacity - navrhovaná částka Kč ,-- Nejvýznamnější poloţkou místních poplatků je poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálního odpadu. V důsledku přijetí Obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 o stanovení míst a času ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, nejvýznamnější pokles od roku 2007 zaznamenal příjem z poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. V roce 2009 dochází k postupnému poklesu povolovaných (provozovaných) VHP. Ze 40 ks na začátku roku 2009 aţ na součastných 20 ks. Dle vyjádření jednatele firmy provozující VHP na území Lanškrouna, dávají zákazníci přednost hře na tzv. videoterminálech. Firma provoz VHP utlumuje a nevylučuje ani jejich úplné staţení. Z tohoto důvodu dochází i ke sníţení navrhované částky do rozpočtu. K zákonným příjmům rozpočtu patří i správní poplatky. Nejvýznamnější poloţku poplatků tvoří poplatky vybírané odborem dopravy a silničního hospodářství. Předpokládané inkaso správních poplatků vybíraných odborem dopravy je niţší neţ v letech minulých. Vzhledem k probíhající hospodářské recesi a zavedení poplatků na podporu sběru, zpracování, vyuţití a odstranění autovraků došlo ke sníţení registrací vozidel a ke sníţení schvalování dovezených ojetých vozidel. V roce 2010 se nepředpokládá výrazné zlepšení. Předpokládané příjmy jsou navrhovány na úrovni plnění letošního roku. V roce 2010 se očekává i pokles ve výběru správních poplatků v rámci ţivnostenského podnikání i v příjmech za provoz výherních hracích přístrojů. Právnické osoby jsou povinny od doručovat prostřednictvím datových schránek. Na úkony provedené elektronicky se vztahuje osvobození od správního poplatku podle zákona o správních poplatcích 634/2004 Sb., 8 odst. 2, písm. j. Ve věcech podání právnických osob proto nebude ve většině případů správní poplatek vybírán. Návrh místních a správních poplatků vychází na základě informací jednotlivých vedoucích odborů z analýzy vývoje kaţdé jednotlivé poloţky a její tvorby v minulém období. 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Druhou poloţkou vlastních příjmů rozpočtu města Lanškroun jsou nedaňové příjmy. Nedaňové příjmy jsou navrhovány v podrobném členění podle vývoje v uplynulých letech. Patří do skupiny příjmů, jejíţ výši má město plně ve své reţii. V návrhu rozpočtu je počítáno s celkovou částkou Kč ,--. Z hlediska objemu finančních prostředků jsou nejvýznamnější příjmy z poskytování výrobků a sluţeb (prodej dřeva, poplatek za parkování, provoz Pultu centrální ochrany, svoz komunálního odpadu podnikatelům ). Další významnou poloţkou jsou příjmy z pronájmu majetku, které korespondují s uzavřenými smluvními vztahy. Mezi nedaňové příjmy, jejichţ plnění se očekává v roce 2010, patří finanční odvody zřízených příspěvkových organizaci (vratky přechodně půjčených prostředků, odvody z odpisů), příjmy z úroků a sankční platby vybírané jednotlivými odbory městského úřadu. 3

4 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Návrh očekávaných kapitálových příjmů vychází ze známých uzavřených smluv. Oproti letům minulým dochází k výraznému poklesu očekávaných plnění. Veškeré další změny spočívající ve zvýšení předpokládaných příjmů se mohou odvíjet jedině od dalších záměrů zastupitelstva města. 1.4 PŘIJATÉ TRANSFERY Do návrhu rozpočtu jsou zapracovány transfery, které byly v době přípravy rozpočtu písemně potvrzeny správcem příslušné kapitoly. V současné době má město písemně potvrzenu dotaci na výstavbu sportovního areálu ve výši Kč ,--. Dále má město písemně potvrzen neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. V příjmech není zařazena dotace na výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi, která bude zařazena formou rozpočtové změny neprodleně po oznámení její výše. V rozpočtu přijatých transferů jsou zahrnuty neinvestiční přijaté transfery od obcí za dojíţdějící ţáky a za přestupky. 2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU Rozpočet výdajů je členěn dle odborů. Podkladem pro sestavování rozpočtu provozních výdajů byly návrhy jednotlivých vedoucích odborů a ředitelů příspěvkových organizací. Při sestavování návrhu provozních výdajů byl proveden důkladný rozbor všech poloţek se záměrem jejich optimalizace. Rozbor výdajů podle jednotlivých kapitol: 2.1 KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA Krizové stavy Rozpočtována je pouze povinná rezerva na případné krizové stavy ve výši Kč 100 tis. Hasiči Lanškroun V roce 2010 jsou rozpočtovány pouze provozní náklady, které byly po dohodě s hasiči sníţeny na minimum. Obdobně jako v minulých letech se očekává neinvestiční dotace z Pardubického kraje určená na mzdové náklady. Hasiči Dolní Třešňovec Rozpočtovány jsou pouze obvyklé provozní náklady. Rozpočtována je spoluúčast na pořízení staršího automobilu ve výši Kč 275 tis., která bude čerpána pouze při poskytnutí dotace. Z dotace bude pořízen automobil, který bude slouţit k zajišťování humanitární pomoci. Hasiči z Dolního Třešňovce byli zařazeni mezi jednotky, které v případě potřeby budou humanitární pomoc poskytovat. Auto včetně vybavení bude mít hodnotu 450 tis., očekává se dotace z Pardubického kraje ve výši 175 tis. Správa mzdy Rozpočet vychází ze mzdové inventury k V rozpočtu není plánovaná částka na odměny zaměstnancům. 4

5 Správa ostatní náklady Veškeré poloţky jsou rozpočtovány v hodnotách roku Poloţky, které nelze povaţovat za mandatorní byly sníţeny na minimum (nákup drobného hmotného majetku). Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnancům úřadu byl z rozpočtu tohoto závazného ukazatele vyjmut. Od roku 2010 bude příspěvek poskytován ze sociálního fondu. Sociální fond Tvorba sociálního fondu je navrhována obdobně jako v letech minulých ve výši 3 % z hrubých mezd. Správa informatika Rozpočtovány jsou běţné provozní náklady spojené s přirozenou obměnou počítačů a další techniky, roční paušály za software. Správa ostatní osobní náklady Z této poloţky je vyplácena např. kronikářka, záskoky za uklizečky, interní audit, zkušební komisaři. Zastupitelstvo uvolnění Z tohoto závazného ukazatele je vyplácena odměna starosty a místostarosty. Rozpočet vychází z inventury odměn k Rozpočet počítá s případným odstupným, na které bude mít starosta a místostarosta nárok v případě, ţe nezůstanou ve funkci po volbách na podzim Platy neuvolněných zastupitelů, členové komisí Z tohoto závazného ukazatele jsou vypláceny odměny neuvolněných členů zastupitelstva a po předchozím schválení v radě a zastupitelstvu i odměny členů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města. Veřejná podpora schvalovaná starostou Oproti roku 2009 je tento ukazatel sníţen o Kč 6 tis. Obsahuje veřejnou finanční podporu s nejjednoduššími administracemi ţádostí a drobné věcné dary. Výdaje samosprávy Ukazatel je vzhledem k nízkému čerpání v roce 2009 sníţen o Kč 14 tis. Obsahuje výdaje na pohoštění poskytovaná na jednáních rady a zastupitelstva, školení a refundace mezd zastupitelů. Veřejná podpora schvalovaná radou města Ukazatel je sníţen o Kč 10 tis. Obsahuje drobnou veřejnou finanční podporu. Výdaje na partnerské styky Sloţení ukazatele vychází z poţadavků komise pro cestovní ruch a partnerské styky. V roce 2010 pojede na týden autobus dětí z Lanškrouna do Serocku. 5

6 Vedle přímých nákladů na partnerské styky závazný ukazatel obsahuje i veřejnou finanční podporu dle Pravidel. Infocentrum, Listy Lanškrounska, Inforočenka Z těchto závazných ukazatelů je hrazena odměna komisionáře podle komisionářské smlouvy s Mgr. Krejčím, příspěvek na vydávání Listů Lanškrounska a na poskytování zpravodajských informací na oficiální web města společnosti TG TISK s. r. o. Příspěvky profesním sdruţením Z tohoto závazného ukazatele budou hrazeny členské příspěvky sdruţení vlastníků obecných a soukromých lesů, sdruţení historických sídel, krajské hospodářské komoře, svazu měst a obcí a Euroregionu Glacensis. Transfer DSO Lanškrounsko Závazný ukazatel zahrnuje příspěvek na obyvatele (20,--Kč/obyvatel), příspěvek na projekt Lyţařská běţecká stopa Kč 50 tis. a příspěvek na zhotovení technické dokumentace k cyklostezce Lanškroun Česká Třebová a nově i příspěvek za členství ve sdruţení Orlické hory a Podorlicko. Městské slavnosti a Lanškrounská kopa V roce 2009 se osvědčilo rozpočtovat městské slavnosti jako jeden závazný ukazatel. Organizátoři se budou snaţit sehnat sponzoring prostřednictvím reklamy, aby se podařilo zachovat vysokou kvalitu této dvoudenní akce. Propagace města Ukazatel se skládá z inzerce v katalozích a dalším tisku a z nákupu propagačních předmětů, které jsou rozdávány prostřednictvím Infocentra apod. Technologické centrum Projekt technologického centra se bude skládat ze tří částí: Technologické centrum - lze popsat jako hardware a software k zajištění elektronické spisovny pro městský úřad i obce ve správním obvodu je moţno získat dotaci aţ Kč + naše spoluúčast Kč 500 tis. Spisové sluţby je moţno získat aţ Kč 1 mil. na spisovou sluţbu pro úřad a cca Kč 0,5 mil. na spisové sluţby pro obce + naše spoluúčast Kč 270 tis. spisová sluţba pro městský úřad je pořízena - celková cena Kč ,-- Z rozpočtu roku 2009 se uhradí Kč ,--. Doplatek budeme muset uhradit i v případě neobdrţení dotace. dodavatele spisových sluţeb pro obce bude třeba vysoutěţit, dotace můţe být aţ Kč 503 tis. (Kč 60 tis. na 3 obce s matrikou a stavebním úřadem, Kč 19 tis. na 17 vesnic) Vnitřní integrace úřadu moţnost získání dotace ve výši Kč 1,3 mil. na vnitřní integraci úřadu + spoluúčast Kč 230 tis. 6

7 Tato část projektu bude zahrnovat: nový modul ekonomika úřadu (vysoutěţ. cena Kč ,--) nové registry pro úřad (vysoutěţ. cena Kč ,--) - další sluţby spojené s novým informačním systémem Moduly bude nutné uhradit i v případě neobdrţení dotace. Na přípravě projektu se pracuje, odevzdávat se bude poté, co Pardubický kraj předá obcím III. stupně studii proveditelnosti. Projekt zvýšení kvality řízení Projekt bude navazovat na projekt Technologické centrum. Jeho hlavním cílem bude proškolit úředníky a starosty obcí z našeho správního obvodu a po dohodě i ze správního obvodu Česká Třebová z IT znalostí. KAPITOLA 01 CELKOVĚ výdaje celkem v Kč provozní výdaje z toho investiční výdaje Návrh rozpočtu na rok 2010 Schválený rozpočet na rok 2009 (po úpravách) MĚSTSKÁ POLICIE Návrh provozního rozpočtu zahrnuje mzdové náklady stráţníků. Dále pak běţné provozní výdaje na sluţby, všeobecný materiál. V souvislosti s rekonstrukcí zázemí městské policie je rozpočtovaná částka na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (vybavení). Navrhovaným investičním výdajem je částka ve výši Kč ,-- určená na nákup nového automobilu Škoda Yeti. Současné vozidlo Škoda Fabia Combi bude prodáno do autosalonu, ve kterém bude pořízeno vozidlo nové. Potvrzená odhadní cena činí Kč ,--. Nové vozidlo je nutno zakoupit z důvodu častých jízd v terénu (kontrola obce Rudoltice, zahrádek na Zámečku, skládky odpadů TS v Dolním Třešňovci). Škoda Fabia Combi není přizpůsobena k jízdě v terénu a je často poruchová. výdaje celkem v Kč provozní výdaje z toho investiční výdaje 7

8 Návrh rozpočtu na rok 2010 Schválený rozpočet na rok ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ Rozpočet této kapitoly je zhruba ve shodné výši jako v letech minulých. V rozpočtu obřadní síně je plánovaná částka na malování. 2.4 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Ve výdajích odboru nejsou zařazeny výplaty dávek sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi. Tyto výdaje budou rozpočtovány po obdrţení příslušných rozhodnutí formou rozpočtových změn. Závazný ukazatel ostatní náklady odboru zahrnuje: neinvestiční transfery neziskovým organizacím, výdaje na platby lékařům za specifické zdravotní úkony pro sociálně-právní ochranu dětí (ve smyslu 15, zákona č. 18/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění), výdaje na komunitní plánování, výdaje na drobné pozornosti pro děti v ústavní péči, výdaje na neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu ve smyslu 57 vyhlášky č.182/1991sb., výdaje na prevenci kriminality a kofinancování grantů prevence kriminality. Rozpočet výdajů Klubu důchodců je navrhován ve výši Kč ,--. Jedná se o shodnou částku jako v letošním roce. Provozní příspěvek pro příspěvkovou organizaci Sociální sluţby je navrţen ve výši Kč ,--. Jeho konečná výše se můţe měnit v závislosti na výši poskytnuté dotace od státu, která v současné době není známa. 2.5 ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ A KULTURY Ředitelé jednotlivých příspěvkových organizací předloţili návrh rozpočtu na rok 2010 v podrobném členění společně s údaji o plnění rozpočtu k Byl proveden rozbor veškerých nákladových poloţek. Předloţený návrh rozpočtu byl projednávám za účasti jednotlivých ředitelů, vedení města, vedoucí odboru finančního a oddělení školství dne Podrobné rozpočty veškerých příspěvkových organizací jsou k dispozici u vedoucí finančního odboru. 8

9 Mateřské školy U provozních příspěvků mateřských škol došlo oproti roku 2009 k poklesu. Úhrnem se jedná o částku Kč ,--. Navýšen je rozpočet MŠ Wolkerova a to v důsledku poskytnutí investičního příspěvku ve výši Kč ,-- na nákup nového konvektomatu. Celkově (i s investičním příspěvkem) je ve srovnání s rokem letošním navýšena částka určená mateřským školám o Kč ,--. U jednotlivých mateřských škol jsou rozpočtovány běţné výdaje na nákup materiálu, sluţeb, opravy a nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku. Základní školy Byla provedena podrobná analýza hospodaření jednotlivých základních škol. Bylo zohledněno plnění rozpočtu předcházejícího roku a stavy ve fondech. Provozní rozpočty základních škol jsou sníţeny oproti roku 2009 celkem o Kč ,--. Příspěvek pro Školní jídelnu Madoret je sníţen o Kč ,--. Základní škola Dobrovského má příspěvek na provoz sníţen o Kč ,-- z důvodu vrácení finančních prostředků, které ji byly poskytnuty v rámci letošního příspěvku na provoz na kofinancování projektu z Evropské unie. Kulturní zařízení Příspěvky pro kulturní organizace jsou sníţeny v úhrnu o Kč ,-- oproti roku Nejvyšší sníţení je u Muzea o částku Kč ,--. Nejedná se však o sníţení provozních výdajů. V roce 2009 byl poskytnut organizaci investiční příspěvek na pořízení uzamykatelných stánků ve výši Kč ,-- a návratná finanční výpomoc ve výši Kč ,--. Provozní výdaje jsou sníţeny o částku Kč ,--. V rozpočtu je návrh na investiční příspěvek ve výši Kč ,-- určený na nákup přenosového elektronického zabezpečovacího systému. Nákup je nutný z důvodu změny nových vysílacích frekvencí. Je podána ţádost o grant z Ministerstva kultury, investiční příspěvek je 50% spoluúčást. Rozpočet Knihovny je sníţen o částku Kč ,--. Rozpočet Kulturního centra je sníţen o částku Kč ,--. Rozpočet Kina je shodný s rokem V roce 2010 mají tyto organizace ve svých rozpočtech částku určenou na nákup nového software (Kč ,-- pro jednu organizaci). Stávající účetní programy jsou nevyhovující. V rozpočtu oddělení školství je rozpočtována částka Kč ,- na poskytování veřejné podpory v oblasti výchovně vzdělávacích aktivit. Částka je poníţena o podporu poskytovanou studentům lanškrounského Gymnázia na pořádání Majálesu. Tato částka byla přesunuta do rozpočtu Kulturního centra, které bude akci pořádat ve spolupráci se studenty Gymnázia. Financování však proběhne prostřednictvím příspěvkové organizace. Dosavadní způsob financování této akce přes studenty Gymnázia probíhal zbytečně sloţitou a nevhodnou formou. Stejně jako v předchozích letech je rozpočtována částka ve výši Kč ,- na zajištění ankety Mládeţ reprezentuje město Lanškroun. Rozpočet Turistické základny Stráţná je ve výši Kč ,-. V případě prodeje Turistické základny nebude rozpočet čerpán. 9

10 2.6 ODBOR PRÁVNÍ A MAJETKU MĚSTA V kapitole tohoto odboru jsou rozpočtovány následující výdaje: výkupy nemovitostí, ve výši Kč ,-, návrh vychází ze známých výkupů (cyklostezka), část rozpočtu je plánována na výkupu pozemků pro investiční akce ostatní náklady odboru zahrnují výdaje na platby daní a poplatků, geometrické plány a znalecké posudky TS - úhrada za komunální sluţby Příspěvek dle smlouvy na úhradu za komunální sluţby. Dále je rozpočtována částka za správu koupaliště a pohřebiště (vychází z uzavřených smluv). MBP s. r. o dotace veřejné WC Částka vychází z uzavřené smlouvy. Opravy a havárie vlastních budov Částka je určena na drobné opravy a havárie v budovách majetku města, které není povinna ze smluv zajistit jiná organizace (např. MBP s. r. o., příspěvkové organizace, nájemci...) Hala B. Modrého - dotace k hospodářskému výsledku Částka stanovena dle uzavřené smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na úhradu nájemného a provozu Haly B. Modrého. Částka Kč ,-- se skládá z částky Kč ,--dotace na provoz HBM. Částka je určena na úhradu výdajů na provoz sportovní haly, které vznikají TS. Pokud budou výdaje spojené s provozem tohoto sportoviště niţší neţ tato poskytnutá dotace, je příjemce dotace povinen tento rozdíl vrátit poskytovateli dotace. Druhá část z poskytovaného příspěvku činí Kč ,--. Tato částka je určena na úhradu nájemného TS s.r.o., jehoţ úhrada vyplývá z nájemní smlouvy. Oproti tomuto poskytovanému příspěvku TS s.r.o. je v příjmové části rozpočtu částka Kč ,-- jako příjem z pronájmu HBM. Správa městských lesů Rozpočtovány jsou výdaje na nákup sazenic. Výdajová poloţka pěstební činnost zahrnuje výdaje na zalesnění, oţínání, prořezávky, likvidaci klestu, výsek plev dřevin, chemickou a mechanickou ochranu proti zvěři, stavby a opravy oplocenek, biologickou ochranu lesa budky a výřezy cest. Poloţka těţební činnost zahrnuje těţbu dřeva, přibliţování a odvoz dřevní hmoty. Poloţka mimoprodukční funkce lesa zahrnuje výdaje na opravy cest, vybudování studánek, laviček a posezení. Povrch cest v městských lesích je dlouholetým provozem značně opotřebován. Lesní cesty, které jsou součástí lesního majetku, vyţadují s přihlédnutím 10

11 k erozní ohroţenosti jednotlivých lokalit soustavnou údrţbu ( 34, zákona 289/95 Sb.). V roce 2008 a 2009 byly poprvé od navrácení lesů do vlastnictví města Lanškroun investovány prostředky do opravy a údrţby těchto cest v délce cca 2500 m. V rozpočtu této kapitoly je rozpočtován povinný podíl k dotaci na rekonstrukci lesní cesty Městské lesy Lanškroun. Jedná se o lesní cestu v KÚ Albrechtice, která zpřístupňuje porosty městských lesů. Cesta zahrnuje tři navazující úseky a to hlavní odvozní trasu, vyváţecí odbočku č. 1 a vyváţecí odbočku č. 2. Začátek hlavní trasy leţí v místě zvaném U kapliček a prochází částí svahů nad Hraničním potokem. Na tuto akci byla v roce 2009 neúspěšně podána ţádost o poskytnutí dotace přes Státní zemědělský intervenční fond z Programu rozvoje venkova. V roce 2010 bude ţádost opětovně podána. 2.7 INVESTIČNÍ ODBOR Školství a kultura MŠ a ZŠ Dolní Třešňovec, čp. 204 rekonstrukce budovy, rozšíření kapacity MŠ pro 69 dětí, ZŠ 1 třída pro cca 12 dětí. Na jednotlivých podlaţích bude k dispozici sociální zařízení pro MŠ i ZŠ, personál, v přízemí WC pro imobilní. Přístup bezbariérový do zadní části budovy. ZŠ B. Smetany, budova v ul. Palackého zateplení pláště budovy. Zpracována projektová dokumentace, podána ţádost na MŢP, předpokládané sdělení o poskytnutí dotace v I -II/ MŠ Wolkerova zateplení pláště, výměna oken, celková rekonstrukce elektroinstalace. Zpracována PD, podána ţádost na MŢP, předpokládané sdělení o poskytnutí dotace v I-II/2010. ZŠ B. Smetany rekonstrukce sociálních zařízení pro děvčata (II. NP) a chlapce (I. NP) v přístavbě budovy školy. Hygienické závady, nevyhovující pisoáry, mísy, zarostlé a prosakující odpady, nevyhovující odvětrání, není teplá voda. ZŠ A. Jiráska rekonstrukce sociálních zařízení děvčat v I. a II. NP a zaměstnanců školy v přízemí (M+Ţ). Opakované zápisy o nevyhovujícím stavu z dohledu KHS chybí hygienické kabinky, teplá voda, nevyhovující odvětrání. ZŠ Dobrovského výměna stávajících původních dřevěných oken za plastová. Výměna oken rozvrţena do etap, v roce 2010 I. etapa (prosklená stěna u schodiště a II. NP). Stávající okna netěsní, zatíkání dešťové vody, spodní části oken a rámů v mnoha případech uhnilé. MŠ Na Výsluní vybavení zahrady herními prvky. MŠ s kapacitou 76 dětí nemá v zahradě ţádné hrací prvky. Předběţný výběr a rozmístění hracích prvků provedou učitelky MŠ, následně bude proveden výběr dodavatele. * opravy a záměry rozvoje jsou uvedeny v zásobníku projektů Strategického plánu rozvoje města Lanškroun, cíl modernizace a rozvoj škol a školek. 11

12 Městská knihovna rekonstrukce datové sítě stávající síť z 90 let, nevyhovující neumoţňuje další rozvoj, nízká přenosová rychlost, časté výpadky v síti. * současný stav a poţadavky na knihovnu je popsán ve Strategickém plánu rozvoje města Lanškroun cíl Ostatní Poliklinika chirurgické oddělení v přízemí budovy polikliniky. Stavební úpravy dle poţadavků na poskytování ambulantní chirurgické péče a v souladu s poţadavky KHS. Součástí je i bezbariérový přístup do budovy včetně automatických hlavních dveří a celková rekonstrukce elektroinstalace této části budovy. Tato úprava budovy je nezbytnou podmínkou pro zajištění ambulantní chirurgické péče v Lanškrouně současné pracoviště lze provozovat jen podmíněně na základě stanoviska KHS (nevyhovující podmínky). Cílem je výstavba nové polikliniky viz cíl Strategický plán rozvoje města Lanškroun. Sportovní areál výstavba sportovišť v ul. Za Střelnicí zahrnuje sportoviště s umělým povrchem pro lehkou atletiku, fotbalovou plochu, dětské dopravní hřiště a skateboard. Na výstavbu získána dotace z fondů EU a národních zdrojů ve výši 43,412 mil. Kč. Výstavba je v souladu s cílem Strategického plánu rozvoje města Lanškroun a usnesením ZM 40/2008. Územní plán dlouhodobý proces, pokračování pořizování nového územního plánu usnesení ZM 16/2007. Skautská klubovna I. etapa, vybudování zázemí pro aktivní klubovou činnost mládeţe střediska Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Zubr a Dikobraz Lanškroun. Výstavba v lokalitě Na Větru rozdělena do roku *Výstavba je v souladu s cílem Strategického plánu rozvoje města Lanškroun, usnesením RM 313/2008. Rekonstrukce budovy koupaliště oprava podlahy a odvětrání kuchyně, sanační omítka soklu. Č. p. 12, nám. J. M. Marků rekonstrukce sociálního zázemí městské policie a sanační práce v suterénu budovy. Bude provedena přestavba dispozičního řešení prostoru včetně nových podlah, kanalizace, rozvodů vody a elektroinstalace, odvětrání. V suterénu budou provedeny sanační omítky, výsprava podlah. Stavební úpravy nezasáhnou do vnějšího vzhledu budovy. Projektová dokumentace poloţky určené k zajištění projekčních prací, posudků, geodetických prací a externích sluţeb vybraných firem k zajištění čerpání peněz z fondů EU. Přeloţky a havárie, drobné opravy poloţka k uhrazení nepředvídaných výdajů, které se vyskytnou během roku. Dvorské Lány dětské hřiště s herními prvky a výstavba nových tras chodníků povinný podíl k dotaci. Město se bude ucházet o dotaci vyhlášenou Ministerstvem pro místní rozvoj z programu Podpory bydlení, podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok

13 Regenerace památek celková částka uvedená v rozpočtu je rozdělena pro potřeby financování: - povinného podílu k Programu regenerace MPR a MPZ Kč ,-- (dokončení opravy střechy děkanství 180 tis. Kč, II. etapa restaurování oken zámku 30 tis. Kč) - podílu ke Grantům Pardubického kraje Kč ,-- (oprava střechy - Krčma, kostel sv. Marie Magdaleny) - opravám oken zámku čp. 1 nám. A. Jiráska Kč ,-- - opravy soch Kč ,-- (sochy v majetku města; finanční spoluúčast, v případě přidělení prostředků z programu Drobná architektura Lanškrounska) - spoluúčasti při restaurování drobné architektury Kč , STAVEBNÍ ÚŘAD Správa GIS Misys (KN, DTMM, ÚAP, ÚP): Odbor stavební úřad je gestorem tvorby, uţívání a poskytování podkladů z geografického informačního systému (GIS) pro územní působnost obce s rozšířenou působností = 22 obcí (dále ORP) mapy a údaje z katastru nemovitostí včetně zjednodušené evidence, digitální technická mapa města Lanškroun (dále DTMM) pro územní působnost města Lanškroun a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon), je úřadem územního plánování pro ORP Lanškroun a tedy pořizovatelem a správcem územně analytických podkladů (ÚAP) pro ORP Lanškroun a pořizovatelem územních plánů (ÚP) pro obce v ORP Lanškroun. Aktualizace katastrálních map a údajů z KN firmou GEPRO spol. s r.o. Praha na základě smlouvy o dílo, provádí 1x ročně aktualizaci katastrálních map a údajů z katastru nemovitostí v GIS Misys, který mají moţnost vyuţívat ke své práci všechny odbory městského úřadu Aktualizace DTMM Lanškroun firmou GEOVAP, spol. s r.o. Pardubice na základě smlouvy o spolupráci při aktualizaci a správě digitálních mapových podkladů města Lanškroun, provádí správu digitální technické mapy města Lanškroun pro k.ú. Lanškroun a Dolní Třešňovec a 2x ročně provádí její aktualizaci DTMM Lanškroun je vyuţívána zejména na pracovištích Odbor právní a majetku, Investiční odbor, Odbor stavební úřad a Odbor ţivotního prostředí Převod územních plánů obcí do systému GIS Misys pro zpracování územních plánů v Pardubickém kraji byla Krajským úřadem Pardubického kraje vydána jednotná metodika pro digitální zpracování územních plánů v GIS Minis, nově pořizované územní plány budou zpracovány digitálně dle této metodiky a zapracovány firmou GEPRO spol. s r.o. Praha do systému GIS Misys (v roce 2010 se to týká zapracování územních plánů cca 4 obcí). 13

14 Aktualizace územně analytických podkladů pro ORP Lanškroun povinnost pořídit a průběţně aktualizovat na základě nových údajů ÚAP pro správní obvod ORP Lanškroun v přenesené působnosti vyplývá ze stavebního zákona, s tím, ţe kaţdé 2 roky se musí pořídit úplná aktualizace ÚAP. Dodavatel bude vybrán na základě Pokynu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun. ÚAP byly pořízeny v roce 2008 na základě veřejné zakázky na sluţby malého rozsahu Sběr dat a technická pomoc při pořizování územně analytických podkladů pro ORP Lanškroun firmou EKOTOXA s.r.o. Brno. Pořízené ÚAP byly zapracovány firmou GEPRO spol. s r.o. Praha do systému GIS Misys. dne byla Ministerstvem pro místní rozvoj pro Město Lanškroun vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu (IOP) /fondu EU/ na akci: Podpora při zavádění územně analytických podkladů (ORP Lanškroun) ve výši ,- Kč. Tato částka byla Městu Lanškroun proplacena začátkem r V případě, ţe by se neprováděla aktualizace ÚAP dle stavebního zákona v rámci podmínek dotace ( udrţitelnost projektu ), hrozilo by odebrání dotace. na výkon státní správy v souvislosti s pořízením a aktualizací ÚAP byl ze státního rozpočtu dle informací Ministerstva pro místní rozvoj od r posílen rozpočet ORP jako Příspěvek na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy 2.9 ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Deratizace, týrání zvířat: Kč ,-- Deratizace se provádí 2x ročně a to v měsíci květnu a červnu a následně pak v podzimních měsících říjnu a listopadu. Týrání zvířat: zákon č. 246/1992 Sb. - na návrh KVS můţe obecní úřad s rozšířenou působností nařídit a zajistit umístění týraného zvířete do náhradní péče. Náhrady spojené s umístěním platí obec do doby, neţ tyto náklady uhradí osoba, jíţ bylo zvíře odebráno. Lesní hospodářství, myslivost, rybářství: Kč ,-- Jsou zde zahrnuty výdaje na: plomby a lístky, jedná se o zákonnou povinnost označovat zvěř po ulovení plombou a lístkem, nápravná opatření, posudky v případě nepovolených těţeb, nahodilých těţeb při kalamitním rozšíření škůdců není-li znám vlastník, při ohroţení sousedních porostů nechává zpracovat MěÚ a následně se vymáhá, chovatelskou přehlídku, přehlídku ulovené zvěře a hodnocení za celou oblast Ústí nad Orlicí. Příspěvek slouţí na náklady spojené se zajištěním, organizací a pronájmem prostor. pořádání aktivu všech mysliveckých hospodářů, úhradu újmy v případě, ţe dojde k poškození majetku rybářské stráţe, oděvní součásti: podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 79/1996 Sb. 14

15 Rozpočet této kapitoly dále obsahuje výdaje na Ovzduší: Kč ,-- Výdaje na kontrolu emisí malých zdrojů, vyhotovení odborných posudků. Ochranu přírody: Kč ,-- Označování památných stromů: náklady na vyhotovení označení (cedulí). Odborné posudky: posouzení zdravotního stavu stromu, posouzení významné lokality, přírodního parku. Ošetřování významných dřevin. Rostlinolékařská správa: opatření proti rozšíření nebezpečných nákaz dřevin, keřů, plodin a rostlinolékařská opatření proti zapleveleným pozemkům. Projektovou dokumentaci městská zeleň Kč ,-- Nutné zpracovat v případě podání ţádosti o dotaci k ošetření dřevin Ekologickou výchovu, informační kampaň: Kč ,-- Osvěta prováděna na základních školách, přednášky, výstavy, akce Den pro ţivotní prostředí atd. Vodní hospodářství: Kč ,-- Rozbory odebraných vzorků při haváriích Sanace - při úniku vodám nebezpečných látek těţba a odvoz zeminy Odpadové hospodářství: Kč ,-- Odběry vzorků a rozbory pro vyloučení nebezpečného odpadu. Mimořádné odstranění odpadu hrozí-li přímé ohroţení vodního toku, nepovolená skládka, nebezpečné odpady nutná okamţitá likvidace odpadu. Informační kampaň. Canis centrum: Kč ,-- Výdaj přesunut z kapitoly finančního odboru. Částka nebude poskytována jako veřejná finanční podpora. S firmou bude uzavřena smlouva za sluţby (umístění psů do útulku a jejich pobyt v útulku). Příprava smlouvy je v jednání ODBOR OBECNÍ ŢIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Nejsou rozpočtovány ţádné výdaje ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTÍ Nejsou rozpočtovány ţádné výdaje 2.12 FINANČNÍ ODBOR 15

16 V této kapitole jsou rozpočtovány úroky z úvěrů, bankovní poplatky, daň z přidané hodnoty, příspěvek na podporu sportovních aktivit mládeţe do 18 let a veřejná podpora konkrétním organizacím vyjmenovaným v rozpočtu. Příspěvek na podporu sportovních aktivit mládeţe do 18 let se sniţuje o Kč ,--. V celkové částce je zahrnuta podpora celoroční pravidelné činnosti s mládeţí, jednorázových sportovních akcí pro mládeţ a odměny pro trenéry pracující celoročně pravidelně s mládeţí do 18 let. Přílohy: Návrh rozpočtu na rok 2010 Smlouvy s uvedenými organizacemi 16

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Čerpání rozpočtu k 31.08.2015

Čerpání rozpočtu k 31.08.2015 Čerpání rozpočtu k 31.08.2015 org. kpt. paragr. položka UZ Název položky Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Skutečnost k 31.08.2015 % čerpání k upravenému rozpočtu PŘÍJMY Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY Přípravný výbor pro osamostatnění obce Lubiny si od Městského úřadu Kopřivnice vyžádal vyhodnocení ekonomických dopadů osamostatnění dle následujících

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 kap. Název Příjmy Výdaje 09 lesní hospodářství - lesní hospodářství 1 000,00 600,00 - biocentrum Žichlínek 60,00 celkem za kap. 09 1 000,00 660,00 10 doprava

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5

S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5 S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5 Základní ukazatele rozpočtu: Provozní rozpočet: zdroje 95 523,4 tis. Kč potřeby 85 212,0 tis. Kč Prostředky

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Financování VÚSC Vybrané otázky Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Role krajských rozpočtů Nastavení optimální míry finanční autonomie pro naplňování úkolů v rámci samostatné

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010 Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010 a) Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v tis.kč ) - měsíční

Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v tis.kč ) - měsíční Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v ) - měsíční Tab.č.1 daň z příjmů fyzických daň z příjmů fyzických daň z příjmů daň z příjmů fyz. daň z přidané daň z c e l k e m osob ze závislé činnosti osob z

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013 Odbor finanční Čj.: MULA 7025/2013 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 27 Počet listů příloh: 26 V Lanškrouně 7. března 2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2015. Rekapitulace příjmů

NÁVRH ROZPOČTU 2015. Rekapitulace příjmů NÁVRH ROZPOČTU 2015 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 224 060,00 nedaňové 8 000,00 přijaté transfery 31 090,00 kapitálové 7 200,00 ostatní 38 260,00 celkem příjmy 308 610,00 Financování 92 412,00 Příjmy

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v

Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Obec Stříteţ Strana 1 z 12

Obec Stříteţ Strana 1 z 12 Obec Stříteţ Strana 1 z 12 Závěrečný účet obce Střítež za rok 2011 I. Ú V O D Dle ust. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, má obec povinnost

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč)

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884 Hospodaření města k 31.12.2011 (v tis. Kč) Popis Rozp.schv. Rozp.upr. Skutečnost % plnění 1111 DPFO ze závislé činnosti 10 100 10 100 11

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Ratměřice za rok 2014 V Ratměřicích dne 14. 4. 2015 -------------------------------------------------------------------------- Zveřejněno dne: 14. 4. 2015 Sejmuto dne: 4.5.2015

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010 Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice, velké opravy a regionální rozvoj Běžné Kapitálové Výdaje Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu "U Letiště" (FRB) 15 300,00 15

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Upravený rozpočet po 2. změně k 19.3.2015. Rekapitulace příjmů

Upravený rozpočet po 2. změně k 19.3.2015. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 224 060,00 nedaňové 8 050,00 přijaté transfery 42 765,95 kapitálové 7 200,00 ostatní 38 919,81 celkem příjmy 320 995,76 Financování 123 082,00 Příjmy + financování

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.018, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 16.5.2014 9:27:18 DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU Zveřejnění dle 17, odst. 6

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více