Uživatelská příručka Autor: Ing. Marek Bielko a Marek Klimša Verze dokumentu: 1.5 Kompatibilní s verzemi: 5.x Datum poslední aktualizace: 10.7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka Autor: Ing. Marek Bielko a Marek Klimša Verze dokumentu: 1.5 Kompatibilní s verzemi: 5.x Datum poslední aktualizace: 10.7."

Transkript

1 Uživatelská příručka Autor: Ing. Marek Bielko a Marek Klimša Verze dokumentu: 1.5 Kompatibilní s verzemi: 5.x Datum poslední aktualizace:

2 Obsah 1 Úvodem 3 2 O aplikaci 3 Finanční analýza 3 Finanční plán 4 Investiční záměr 4 Portfolio investora 5 Oceňování společností 5 Finanční výpočty 6 Operativní Cash Flow 6 3 Základní ovládání Okno aplikace Hlavní nástrojová lišta Záložky pro ovládání modulů Zobrazování stránek v okně modulu Navigační strom Navigátor Otevřít uložený modul Vlastnosti Hlavní poznámka Lokální poznámka Ovládání velikosti sloupců tabulky Možnosti Správa uživatelů Správa pracovních ploch Úvod do importu dat 17 4 Finanční analýza 20 5 Finanční plán 28 6 Investiční záměr 35 7 Portfolio investora 41 8 Oceňování společností 45 9 Finanční výpočty Operativní Cash Flow 53 2

3 1 Úvodem Cílem příručky je seznámení uživatele se základními funkcemi a ovládáním programu EQUANTA. Podrobnější informace k jednotlivým modulům a ovládání programu naleznete v Nápovědě k programu EQUANTA. Pokud je u některého tématu uveden tento symbol s číslem kapitoly, naleznete podrobnější informace v Nápovědě v Úvod / Navigační strom nápovědy + číslo dané kapitoly. 2 O aplikaci Softwarový produkt EQUANTA je koncipován jako modulární systém. Jednotlivé moduly poskytnou uživateli bohaté možnosti využití při zpracování vlastních podnikatelských záměrů a při analýze dosažených výsledků hospodaření. Uživatel získá produkt potřebný pro plánování, analýzu a rozhodování o investičních záměrech. Produkt EQUANTA je určen všem pracovníkům zodpovědným za přípravu ekonomických plánů a analýz, pracovníkům odpovědným za výběr optimálních investičních variant a správu firemních finančních prostředků, pracovníkům ekonomických oddělení, finančním poradcům,... Moduly programu EQUANTA Finanční analýza Podává uživateli okamžitý a aktuální obraz o finanční situaci firmy. Umožňuje sledovat vývoj finančních ukazatelů firmy v čase a srovnat vlastní finanční ukazatele s doporučenými hodnotami, výhledově i s ukazateli konkurenčních firem v oboru. Poskytuje včasné varování vlastníkům firem, managementu a věřitelům v případě negativního trendu hospodaření s předpokladem vzniku finančních potíží. Vstupními daty jsou účetní výkazy dle standardu MF ČR, které je možno importovat z různých účetních systémů, a doplňující informace z přílohy účetní uzávěrky. Výstupy jsou tvořeny přehlednými tabulkami a grafy v tomto nabídkovém menu: cash flow (sestavený výkaz peněžního toku z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a doplňují cích hodnot) vertikální a horizontální rozbory rozdílové a poměrové ukazatele ukazatele (rentabilita, likvidita, zadluženost, aktivita, ukazatele na bázi peněžního toku) pyramidální rozklad rentability vlastního jmění bankrotní modely (Altmanovo Z-score, Taflerův model, Index důvěryhodnosti IN ) bonitní modely vlastní ukazatele 3

4 francouzský pohled mezipodniková srovnání Nabídka vlastních ukazatelů umožňuje uživateli definovat vlastní hodnotící ukazatele, které lze hodnotit v čase a lze rovněž porovnávat skutečně dosažené hodnoty se zvoleným benchmarkem hodnot. Finanční plán Poskytuje zázemí při tvorbě operativních nebo strategických finančních plánů. Uživatel definuje vlastní detailní věcnou a časovou strukturu nákladů, výnosů, sestavuje plán investičního majetku, oběžných aktiv a plán zdrojů financování. Modul umožňuje vytvořit několik scénářů vývoje finančního plánu (optimistický, střízlivý a pesimistický). Finanční plán umožňuje uživateli sestavovat i jednotlivé dílčí plány a provádět následující operace: detailní plánování investičního majetku definování druhově členěných nákladů a výnosů a výpočet bodu zvratu (BEP) transformace druhově členěných nákladů na kalkulačně členěné náklady modelování oběžných aktiv a krátkodobých závazků sestavit splátkové kalendáře pro úvěry sestavit splátkové kalendáře pro finanční pronájem automatický transport odpisů investičního majetku do plánované rozvahy automatický transport změny stavu úvěrů a finančního pronájmu do měsíčního výkazu Cash Flow agregovat dílčí finanční plány na úrovni nákladů a výnosů analýzu citlivosti nákladových a výnosových složek Kromě standardních výstupů, zejména plánované rozvahy a výkazu zisku a ztráty, program poskytuje mj. také dynamický pohled na vývoj plánovaného a skutečného peněžního toku. Zpracované výkazy lze vyhodnocovat v modulech Finanční analýza a Oceňování společností. Investiční záměr Uživatel (investor) zde získává nepostradatelného rádce pro rozhodování, zda daný projekt realizovat či nikoliv, a v případě několika variant dokáže tento modul vybrat nejlepší variantu řešení za daných vstupních podmínek. Uživatel má možnost modelovat citlivost výstupních ukazatelů na změny vstupních podmínek. Pro vytvoření vlastního investičního záměru slouží uživateli následující nástroje: plán investičního majetku

5 stanovení pracovního kapitálu definování jednotlivých druhů nákladů definování výnosů sestavení splátkových kalendářů pro úvěry, finanční pronájem, příp. pro vlastní emisi obligací modelování financování projektu z vlastních zdrojů navýšením základního jmění Výstup je tvořen rozvahou, výkazem zisku a ztráty a výkazem cash flow na zadanou dobu trvání projektu. Pro vyhodnocení variant je použito metody čisté současné hodnoty a metody diskontování volného cash flow. Zpracované výkazy lze vyhodnocovat v modulech Finanční analýza a Oceňování společností. Portfolio investora Investor - majitel firmy může stát před problémem, jak naložit se svými dočasně volnými peněžními prostředky, aby při přijatelné míře rizika získal přiměřený zisk. Modul Portfolio investora nabízí uživateli možnosti efektivního zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků využitím nástrojů peněžního a kapitálového trhu. výpočet koeficientů alfa, beta, očekávaného výnosu a rizika investice modelování portfolia a výběr optimálního portfolia na základě definovaných rozdělení očekávaných výnosů jednotlivých investic sledování vývoje zhodnocování volných peněžních prostředků uložených ve formě bankovních účtů, majetkových a dluhových cenných papírů Modul Portfolio investora je založen na výpočtu tržního (systematického) rizika stanovením koeficientu beta pro zvolenou portfoliovou investici využitím metody CAPM, tj. modelu oceňování kapitálových aktiv. Oceňování společností Modul pro stanovení hodnoty firmy z několika pohledů investora a v různých úrovních detailního zpracování. stanovení hodnoty metodou diskontování projekce volného cash flow, metodou substanční a metodou tržního ocenění modelování WACC v závislosti na různém stupni zadlužení firmy Pro stanovení hodnoty je mj. používán model diskontování volného peněžního toku. 5

6 Finanční výpočty Tento modul slouží jako jednoduchý nástroj pro srovnání daňových odpisů lineárních a zrychlených. Umožňuje uživateli porovnávat výhodnost financování formou úvěrů, finančního pronájmu nebo emisí obligací a to jak z hlediska nákladového tak i z hlediska cash flow. Obsahuje rovněž výpočty z oblasti finanční matematiky, jako je úročení, spoření, směnky a akciové ukazatele. Operativní Cash Flow Tento modul poskytuje uživateli účinný nástroj pro operativní řízení provozního peněžního toku. Přináší následující možnosti: modelování splatnosti pohledávek a závazků k vybraným okruhům obchodních partnerů grafické zobrazování aktuálních stavů peněžních prostředků ve zvoleném období 3 Základní ovládání Aplikace EQUANTA je koncipována jako systém jednoho hlavního okna a více podřízených oken. Hlavní okno slouží k celkové obsluze aplikace a k ovládání všech podřízených oken. Jednotlivé otevřené moduly jsou brány jako podřízená okna. Tento systém umožňuje mít v jednom okamžiku spuštěno několik oken modulů a to nezávisle na jejich typu, tedy může být otevřeno několik dokumentů. Mezi těmito okny lze snadno přepínat a nechat si tak přenést konkrétní okno do popředí. Otevřené moduly lze i snadno uspořádat na celou pracovní oblast plochy hlavního okna. 3.1 Okno aplikace Okno aplikace lze rozdělit do několika samostatných částí, které jsou zobrazeny na obrázku níže. Záložky pro aktuálně otevřený modul Hlavní nástrojová lišta Záložky pro ovládání modulů Navigační strom Pracovní plocha 6

7 3.2 Hlavní nástrojová lišta V hlavní nástrojové liště se nacházejí nejčastěji používané funkce při práci s aplikací. Jednotlivé tlačítka jsou zpřístupněna podle stavu práce v aplikaci. Možnost vlastního nastavení nástrojové lišty naleznete v Zobrazení / Vlastní nastavení nástrojové lišty. Vlastnosti a funkce nástrojové lišty Ikona Popis vytváření nového souboru pomocí Navigátoru (lze ovládat rovněž klávesovou zkratkou CTRL+N) otevření dříve uloženého souboru pomoci Navigátoru (lze ovládat rovněž klávesovou zkratkou CTRL+O) uložení souboru pod indikovaným názvem (lze ovládat rovněž klávesovou zkratkou CTRL+S) zavřít všechny otevřené moduly uspořádání oken pod sebe uspořádání oken vedle sebe dlaždicovité uspořádání oken kaskádovité uspořádání oken otevře nápovědu k ovládání programu vyjmutí označené části textu (lze ovládat rovněž klávesovou zkratkou CTRL+X) kopírování označené části textu (lze ovládat rovněž klávesovou zkratkou CTRL+C) vložení označené části textu (lze ovládat rovněž klávesovou zkratkou CTRL+V) definice tiskových výstupů (lze ovládat rovněž klávesovou zkratkou CTRL+P) zobrazení náhledu dat před tiskem (lze ovládat rovněž klávesovou zkratkou SHIFT+CTRL+P) přepnutí mezi tvary grafu 2D a 3D zobrazení (skrytí) globální poznámky otevře dialogové okno Nastavení otevře okno se seznamy odkazů do legislativy v aplikacích PROFIDATA nebo CODEXIS 3.3 Záložky pro ovládání modulů Záložky Moduly: v hlavním okně slouží jako hlavní ovládací panel pro práci s moduly. Každý modul má svou konkrétní záložku, na které se nacházejí ovládací prvky pro daný modul. Ovládací prvky jsou přístupné pouze tehdy, pokud je aktivní okno stejného typu jako vybraná záložka. Při změně aktivního okna je automaticky přepnuto na související záložku. 7

8 Lokální menu pro aktivní modul V každé záložce je menu pro ovládání modulu. Zde se nacházejí funkce pro provedení výpočtu a odkazy na zobrazení konkrétní stránky v okně modulu. Menu se liší v závislosti na modulu, výjimkou je menu Správa, která je ve všech modulech. V tomto menu se vždy nachází odkaz Poznámka, který v aktivním okně zobrazí stránku s hlavní poznámkou. Nástrojová lišta pro aktivní modul Nástrojová lišta zobrazuje několik nejpoužívanějších funkcí pro daný modul. Tlačítka jsou zpřístupněny v závislosti na stavu aktivního okna. U každého modulu je tlačítko Metodická nápověda, která zobrazí dialogové okno, a v něm je nastavena filtrace k příslušnému modulu. Spuštěné moduly daného typu S každým otevřeným oknem se vytvoří i tlačítko reprezentující toto okno. Tlačítko se zobrazí v pravé části panelu a text na tlačítku zobrazuje jméno daného okna. Nově vytvořený modul, ještě dokud není uložen, má standardně jméno <Nový>. Tlačítko právě aktivního okna je označeno. Pokud uživatel klikne na jiné tlačítko tak je okno reprezentované daným tlačítkem přesunuto do popředí a stává se aktivním. Pokud uživatel vybere záložku jiného typu modulu než je právě aktivní okno a má již otevřené nějaké okno z tohoto modulu, budou sice tlačítka na nástrojové liště a menu nedostupné, ale tlačítko reprezentující okno přístupné bude a může si uživatel klikem na něj přenést dané okno do popředí. 3.4 Zobrazování stránek v okně modulu Vzhledem k velkému počtu stránek v jednotlivých modulech, a tedy ke zpřehlednění práce, je uživateli umožněno jednotlivé stránky schovat či zobrazit. Každá stránka je reprezentována záložkou v horní části okna modulu (viz. obrázek níže). Pokud je zapnuto zobrazování více stránek a řada záložek se již nevejde do velikosti šířky okna, jsou zpřístupněny šipky na obou okrajích panelu, pomocí kterých lze záložky posunout a dostat se k hledané stránce. Pokud je stránka schována a je vybrána z lokální nabídky v záložkách modulů hlavního okna, automaticky se opět zobrazí. Téměř každá stránka lze schovat a to pomocí volby Zavřít stránku, která se nachází v lokální nabídce okna modulu a vyvolá se pomocí stisku pravého tlačítka myši. Stránky lze také zobrazit (skrýt) pomocí ovládání v navigačním stromu. 8

9 3.5 Navigační strom Tato nabídka umožní uživateli ovládat jednotlivé stránky v okně modulu z přehledně sestaveného stromu položek. Tento navigační strom lze zobrazit nebo schovat rovněž tlačítkem s ikonou, která je umístěna uprostřed na levé straně okna modulu. Navigační strom můžete rovněž zapínat a vypínat pomocí volby v hlavním menu Zobrazení / Zobrazit navigační strom. Ovládání z navigačního stromu je velmi jednoduché a přehledné. V seznamu se nachází všechny stránky dostupné v daném modulu (členěné podle kategorií). U konkrétního řádku na pravé straně se nachází zaškrtávací tlačítko, které signalizuje, zda je daná stránka viditelná nebo ne. Uživatel si zaškrtnutím tohoto tlačítka může stránku sám zobrazit nebo schovat. Samotné přepnutí na danou stránku se provede dvojklikem na příslušném řádku. Aktuálně zobrazovaná stránka je ve stromu zvýrazněna. Pokud u řádku není zaškrtávací pole, jedná se buď o stránku, kterou nelze vypnout a je vždy zobrazena, nebo se jedná o odkazy uvnitř stránky, ovládá se přímo daná stránka (např. Poměrové ukazatele na našem příkladu níže). 3.6 Navigátor Navigátor je skvělý pomocník při otevírání nových nebo již uložených souborů v jednotlivých modulech. 9

10 Otevření nového modulu Nový modul lze otevřít pomocí Soubor / Nový nebo kliknutím na ikonu. Objeví se navigátor s nastavenou záložkou Nový, ve které si můžete vybrat modul, se kterým chcete pracovat. (Nabídka v seznamu je dána zakoupenou licencí na jednotlivé moduly.) Otevření již uloženého modulu ze souboru Modul, který je již uložený v souboru, lze otevřít pomocí Soubor / Otevřít nebo kliknutím na ikonu. Objeví se navigátor s nastavenou záložkou Otevřít, ve které je zobrazen seznam modulů. Tento seznam slouží jako filtr, pro následně otevřený Dialog pro otevření souboru. Po výběru modulu ze seznamu se otevře dialog pro výběr souboru z pevného disku, tento seznam je filtrován a zobrazují se pouze soubory typu vybraného modulu. V navigátoru lze využít také nabídky naposledy otevřených souborů. Vybráním z tohoto souboru je již modul přímo spuštěn, bez dalšího potvrzování. POZOR! Není možné, aby více uživatelů pracovalo s jedním souborem současně! Uživatelské plochy Seznam uživatelských ploch nabízí několik naposledy uložených pracovních ploch. Výběrem z tohoto seznamu si může uživatel snadno a rychle znovu obnovit stav dříve používané pracovní plochy a pokračovat dál v započaté práci. Import dat Program EQUANTA podporuje mechanismus takzvaných hromadných (globálních) importů realizovaných pomocí importního manažeru. Volba Importní manažer... spouští tento importní manažer. Na pravé straně volby Importní manažer se také někdy místo třech teček nachází červeně psané číslo v kulatých závorkách. Toto číslo upozorňuje uživatele na nové, ještě neimportované soubory aktuálním schématem importního manažeru. Více v kapitole

11 Rychlá nápověda Několik odkazů na příslušné stránky do nápovědy programu. Legislativa Odkaz na dialogové okno se seznamem pojmů použitých v programu EQUANTA, opatřených odkazem do produktů PROFIDATA / CODEXIS, kde je zobrazen příslušný legislativní dokument, vysvětlující onen pojem. 3.7 Otevřít uložený modul Samozřejmostí je uložení a znovu otevření modulu do a ze souboru. EQUANTA ale nabízí navíc uživateli rozšíření a systém anotací. Samozřejmě ostatní standardní funkce, jako je filtrování seznamu podle přípony souboru či procházení adresářovou strukturou pevného disku, byly zachovány. 3.8 Vlastnosti Dialog pro vlastnosti souboru se vyvolává z nabídky Úpravy. Okno Vlastnosti se dělí na jednotlivé záložky, které se mění podle toho, s jakým modulem právě pracujete. Anotace Anotací se chápe poznámka, spíše kratší délky, která slouží k jasné identifikaci daného souboru. Tvůrce modulu si může napsat vlastní anotaci k vypracovaným výpočtům a tak bude hned vědět, o jakou práci se jednalo. Pouhý název souboru většinou na popsání modulu nestačí, proto je u každého modulu přidána možnost napsat anotaci a pak v dialogu pro otevření souboru je tato anotace zobrazena a uživatel má okamžitou představu, co je v daném souboru uloženo. 11

12 Údaje o subjektu Na stránce Údaje o subjektu pro potřebu tisku záhlaví a zápatí u oficiálních účetních formulářů je nutno doplnit následující údaje: IČ (Identifikační číslo) Název a sídlo účetní jednotky Odesláno dne Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za účetní závěrku Kontaktní telefonické spojení Upřesnění tisku Na stránce Upřesnění tisku lze specifikovat záhlaví a zápatí (tzv. lokální záhlaví a zápatí), která se budou tisknout bez ohledu na globální hodnoty zadané v dialogu programu EQUANTA vyvolaném z nabídky Nástroje / Možnosti / Tisk. Pokud lokální záhlaví nebo zápatí nebude vyplněno, při tisku tabulek a grafů se použijí globální hodnoty. Zabezpečení Na stránce Zabezpečení uživatel specifikuje jméno souboru, které hodlá chránit heslem a následně zadá a potvrdí zvolené heslo. Automatické přenosy Pokud pracujete v modulu Finanční plán, objeví se zde záložka Automatické přenosy, kde uživatel definuje, zda využije možnosti vytvoření automatických položek na straně druhové náklady. Může zvolit automatický přenos pro následující položky: 12

13 Trvání projektu Pokud pracujete v modulu Investiční záměr, objeví se zde záložka Trvání projektu, kde uživatel definuje základní parametry projektu investičního záměru. Datum zahájení výstavby projektu Datum ukončení fáze výstavby projektu (automaticky předchozí den před zahájením fáze provozu) Datum zahájení provozu (automaticky následující den po ukončení fáze výstavby) Datum ukončení provozu Délka trvání projektu je omezena na maximálně 50 let. Dále zde má uživatel možnost barevně odlišit období výstavby od období provozu. Dialog pro zadání vlastností souboru se objeví automaticky při založení nového souboru. Zadané hodnoty je možno změnit kdykoli při práci se souborem. 3.9 Hlavní poznámka Jedná se o samostatnou stránku, kterou vlastní každý modul, ve které si můžete zapisovat své poznámky. Poznámky umožňují formátování textu, uživatel si může u důležitých částí textu zvolit vlastní barvu, velikost fontu nebo odrážkování pro seznamy. Text poznámky si můžete samostatně uložit nebo načíst ze souboru RTF. 13

14 3.10 Lokální poznámka Na každé stránce všech modulů lze v dolní části zobrazovat pole pro vepsání lokální poznámky. Lokální poznámkou se rozumí poznámka ke konkrétní právě zobrazené stránce. Uživatel si tak může pohodlně hned napsat libovolný vysvětlující text k daným hodnotám. Lokální poznámku lze zobrazit nebo schovat pomocí ikony v nástrojové liště, nebo v hlavním menu Zobrazení / Zobrazovat poznámku. Lokální poznámka je přímo spojená s hlavní poznámkou a to tak, že text, který je vepsán do lokální poznámky, je přímo kopírován do textu hlavní poznámky. Texty lokálních poznámek se kopírují na konec textu hlavní poznámky. V hlavní poznámce se pak text uvodí nadpisem stránky. Toto jméno stránky je jedinečný identifikátor. Samozřejmě může uživatel do textu lokální poznámky zasahovat i na stránce hlavní poznámky. Text lokální poznámky se zobrazuje vždy jen na příslušné stránce, ke které byl napsán, na jiné stránce zobrazován nebude. Na obrázku můžete vidět příklad lokální poznámky v modulu Finanční analýza na stránce Rozvaha a její projevení v textu hlavní poznámky. 14

15 3.11 Ovládání velikosti sloupců tabulky Všechny sloupce v tabulkách má možnost uživatel roztahovat pomocí uchopení přechodu mezi sloupci na prvním pevném řádku tabulky. Další funkce na určování velikosti sloupců tabulek se nacházejí v lokálních nabídkách (vyvolá se pomocí stisku pravého tlačítka) nebo v hlavním menu Zobrazení. Přizpůsobit šířku sloupce textu Touto volbou se všechny sloupce aktivní tabulky stáhnou (roztáhnout) na velikost nejdelšího textu v tomto sloupci. Přizpůsobit všechny sloupce podle aktuálního Touto volbou se všechny sloupce, kromě pevných sloupců v levé části, roztáhnout přesně na velikost právě vybraného sloupce. Přizpůsobit sloupce velikosti okna Všechny sloupce jsou přepočítány a roztáhnou se proporcionálně na šířku celé tabulky Možnosti Dialog pro nastavování možností umožňuje každému uživateli nastavit celou řadu parametrů, které ovlivňují vzhled nebo chování programu. Dialog vyvoláte z nabídky Nástroje / Možnosti. Dialogové okno obsahuje následujících šest samostatných listů: Aplikace - možnost nastavení programu, automatického ukládaní, cesty k nápovědě a pra- covní složky modulu Operativní Cash Flow Prostředí - nastavení formátu čísla, tabulek, grafů, klávesnice Tisk - nastavení prostředí pro tisk Grafy - možnost nastavení barev, vzorů a parametrů grafů Právní systémy - možnost nastavení cesty pro program PROFIDATA nebo CODEXIS Jazyky - možnost nastavení jazyků (pouze rozšířená verze programu EQUANTA) Barevná schémata - umožňuje uživateli změnit barevný vzhled ovládacích prvků kapitola 2.11 Nápovědy programu EQUANTA 15

16 3.13 Správa uživatelů Dialog pro správu uživatelů se otevírá z nabídky Servis / Správa uživatelů a má dvě stránky. Výběr této nabídky je přístupný pouze uživateli, který je přihlášen jako Správce. Po prvním spuštění programu je automaticky uživatel přihlášen jako správce a může tedy definovat další uživatele. Pokud je nadefinován pouze jeden uživatel (Správce) a nemá přiděleno heslo, program nevyžaduje přihlášení, jinak se uživatel musí přihlásit zadáním jména a hesla. Na první stránce nazvané Správa uživatelů je možno přidávat a odebírat uživatele. Dále se zde nastavuje každému uživateli adresář, který se bude implicitně nabízet pro uživatelská data, jako např. uložení souborů, čtení souborů pro import, apod. Uživatelská práva k modulům, se kterými může uživatel pracovat, se nastavují v pravé části první stránky. Implicitně program nastaví každému přidanému uživateli právo na všechny nainstalované moduly. Poprvé, když Správce definuje nového uživatele, tak mu v dialogovém oknu přidělí přístupové heslo, které si uživatel změní následně při prvním spuštění přístupného modulu v nabídce Servis / Změna hesla. 16

17 Stránka Přístup k modulům obsahuje nastavení uživatelských práv z opačné strany, tj. kteří uživatelé mohou s vybraným modulem pracovat. Nastavení či zrušení přístupového práva se provádí výběrem prvku v levé části stránky a klepnutím myší do zaškrtávacího políčka v pravé části stránky. Pro hromadné nastavení či zrušení je možno také použít příslušných tlačítek. kapitola 4 Nápovědy programu EQUANTA 3.14 Správa pracovních ploch Dialog pro správu uživatelských ploch se otevírá z nabídky Nástroje / Správa pracovních ploch. Přihlášený uživatel má možnost si uložit aktuální stav pracovní plochy. Takto uloženou plochu má možnost při příštím spuštění programu EQUANTA znovu obnovit a může dál pokračovat v započaté práci. Systém ukládání je nastaven tak, že se v pracovních plochách uloží počet, typ, pozice a velikost oken modulů. Před uložením pracovní plochy musí být všechna okna modulů již uložena. Do pracovních ploch se pak ukládá pouze odkaz na soubor, kde je konkrétní modul uložen. Tedy pokud někdo později daný soubor z pevného disku odstraní, v pracovních plochách se ztratí i tento odkaz. Vnitřní stav okna modulu se ukládá přímo do něj a není v pracovních plochách zaznamenám. Tedy pokud si někdo otevře konkrétní modul samostatně a změní si například velikost sloupců tabulky, tato změna se projeví i při načtení pracovní plochy. Pracovní plochy jsou primárně určeny pouze k organizaci rozmístění oken na pracovní ploše hlavního okna. V seznamu pracovních ploch se kromě názvu pracovní plochy zobrazují i uložené moduly. Pokud nechcete otevřít celou pracovní plochu, ale pouze jeden z modulů, stačí se v seznamu nastavit na konkrétní modul a pokračovat tlačítkem Načíst. Název uložené pracovní plochy lze dodatečně změnit pomocí tlačítka Upravit název. Tlačítko je přístupné pouze pokud je v seznamu vybrána položka názvu pracovní plochy Úvod do importu dat Import dat je v programu EQUANTA realizován jako univerzální importní můstek přenášející data takovým způsobem, jaký si zvolí uživatel sám. Importované soubory mohou být: textového typu - přípona TXT typu databáze - přípona DBF typu MS Excel - přípony CSV, XLS Import dat byl zpracován s přihlédnutím k faktu, že různé finanční programy exportují data v různých tvarech a formátech souborů. Tato data je pak nutno přenést do programu EQUANTA. Univerzálnost importního můstku spočívá v tom, že je schopen ze souborů výše uvedených typů přenést data v širokém spektru různých tvarů. Uživatel si sám definuje, které řádky a které položky v těchto řádcích se mají přesunout do programu EQUANTA, a kterých si naopak program nemá všímat. Celý postup konverze si může uložit do tzv. šablony, jejímž spuštěním se pak jím definované kroky konverze dat vykonávají automaticky. Uživateli tedy stačí si pouze jednou nadefinovat, jakým způsobem se mají data daného vstupního souboru importovat a při každém dalším importu stejně formátovaného souboru se tento postup již bude vykonávat automaticky dle vytvořené šablony. 17

18 Import dat je v programu EQUANTA rozdělen na lokální a globální. Lokálním importem rozumíme import dat pomocí univerzálního importního můstku do aktivního otevřeného souboru některého z modulů. Globálním importem označujeme hromadný import dat pomocí importního manažeru. Program EQUANTA podporuje také importní můstky používané programem Finanční kancelář. Pokud v Nastavení - Aplikace zaškrtneme volbu Zobrazit v menu import dat pro Finanční kancelář, bude se nám v hlavním menu Soubor zobrazovat nabídka Import dat z Finanční kanceláře. Pomocí této nabídky spustíme importní můstek pro program Finanční kancelář. Lokální import dat - Univerzální importní můstek Lokální import dat pomocí univerzálního importního můstku slouží k přenesení dat do některého z těchto modulů: Finanční analýza - rozvaha, výkaz zisku a ztráty Finanční plán - dlouhodobý majetek, náklady a výnosy, pracovní kapitál Investiční záměr - dlouhodobý majetek Oceňování společností - rozvaha Operativní Cash Flow - přijaté faktury Operativní Cash Flow - vydané faktury Tento univerzální importní můstek spustíme kliknutím na položku Import dat v menu Správa vybraného modulu. Menu Správa bude aktivní pouze v případě, že bude otevřeno a aktivováno okno příslušného modulu. Do tohoto aktivního okna je také prováděn lokální import dat. U modulů Finanční analýza a Finanční plán se nám při kliku na Import dat ještě zobrazí nabídka s výběrem typu dat, která chceme do souboru přenést (rozvaha nebo výkaz zisku a ztráty, atd.). V modulech Investiční záměr a Oceňování společností se spustí přímo samotný importér (jelikož zde nemáme možnost výběru mezi více variantami). Na následujícím obrázku bude názorně ukázáno, jak spustit lokální importér pro import rozvahy do souboru s názvem Příklad FA : 18

19 Globální import dat - Importní manažer Globální import dat pomocí importního manažeru slouží k provedení několika importů univerzálním importním můstkem najednou. Jedná se o provedení více lokálních importů najednou, avšak s tou odlišností, že soubory, do kterých data importujeme, nemusí být před importem otevřeny. O otevření souborů, naimportování dat a následné uložení dat do souborů se stará importní manažer. Jednotlivé lokální importy mohou být prováděny do kterýchkoli souborů kterýchkoli modulů podporovaných lokálním importem. Další funkcí importního manažeru je sledování zadaných masek souborů a upozornění uživatele na nové importní soubory odpovídající těmto maskám v definovaných umístěních, popřípadě upozornění na soubory definované přímo bez použití masky, které jsou však novější než ty naposledy naimportované. To znamená, že importní manažer sám sleduje, jestli se v zadaných umístěních nevyskytují nové soubory, které by bylo vhodné naimportovat. Spuštění importního manažeru je možné provézt pomocí navigátoru a odkazu v jeho pravém dolním rohu - Importní manažer nebo pomocí hlavního menu programu EQUANTA - Soubor - Import dat.... Upozornění! Globální import pomocí importního manažeru je možné použít pouze v rozšířené verzi programu EQUANTA! kapitola 2.6 Nápovědy programu EQUANTA 19

20 4 Finanční analýza Tento modul má za cíl poskytnout uživateli (manažer, investor, věřitel) obraz o finanční situaci a srovnat vývoj finanční situace firmy v čase, dále srovnat vlastní ukazatele s doporučenými hodnotami, případně s ukazateli konkurenčních firem v oboru a včas varovat v případě finančních potíží. Popis nabídky a ovládacích prvků modulu: Správa Funkce Účetní období Vzhled tabulek Vyčistit období Přenos dat Data srovnání Popis Přidat období - dialog pro přidání účetního období do správce období(lze ovládat rovněž pomocí ikony ) Odebrat období - odebrání aktivního účetního období ze správce období(lze ovládat rovněž pomocí ikony ) Správce účetních období - dialog pro přidávání a odebírání účetních období tato nabídka obsahuje základní nebo rozšířený pohled (lze ovládat rovněž pomocí ikony ) data vybraného období budou vynulována. Tuto akci lze vyvolat také stisknutím tlačítka v nástrojové liště modulu. možnost přenést vybraná data do dalších modulů programu EQUANTA (lze ovládat rovněž pomocí ikony ) vybere soubor s daty pro mezipodniková srovnání Vstupní data Rozvaha Přepne uživatele na stránku rozvahy. Upozornění: Pokud budete zadávat hodnoty Brutto a Korekce, sloupeček Netto se dopočítá automaticky a Netto hodnoty již nebude možné měnit přímo. Pokud chcete zadávat hodnoty Brutto i Korekci zvolte tlačítko Ano, v případě zadávání Netta zvolte tlačítko Ne. kapitola Nápovědy programu EQUANTA Výkaz zisku a ztráty Přepne uživatele na stránku výkazu zisku a ztráty. Řádky R, VZaZ, které nelze editovat jsou zvýrazněny modrým pozadím. Jedná se o řádky součtové, příp. kontrolní. Způsob výpočtu řádků, které nelze editovat, je naznačen vždy na konkrétním řádku. kapitola Nápovědy programu EQUANTA 20

21 Doplňující informace Přepne uživatele na stránku doplňujících informací, např. Nedobytné pohledávky,... kapitola Nápovědy programu EQUANTA Koeficienty a benchmarky Přepne uživatele na stránku koeficienty a benchmarky. Tento submodul je rozdělen na dvě samostatné tabulky. První tabulka slouží uživateli k zadání vlastních hodnot (koeficienty, opravné hodnoty), které hodlá použít pro výpočet vlastních ukazatelů. Tyto hodnoty doplňují položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Druhá tabulka slouží uživateli k zadání vlastních hodnot, tzv. benchmarků, které hodlá použít pro grafické srovnání vypočtených vlastních ukazatelů s cílovým intervalem (nebo oborovým intervalem) hodnot poměrových aj. ukazatelů v submodulu Vlastní ukazatele. Tlačítkem Nový se otevře dialogové okno pro zadání názvu opravné hodnoty nebo pro zadání názvu benchmarku, a to podle umístění kurzoru (horní tabulka - opravné hodnoty, dolní tabulka - benchmarky). Názvem je libovolný text (např. počet zaměstnanců, benchmark 1 apod.) Opravu nebo změnu názvu koeficientu (benchmarku) lze provést poklepáním levého tlačítka myši na příslušném řádku. Stisknutím tlačítka Zadat se otevře dialogové okno pro zadání opravných hodnot (hodnot benchmarků) pro všechna evidovaná období, tedy i pro momentálně neviditelná období. Název koeficientu (benchmarku), pro který se hodnoty zadávají, je zobrazen v dialogu. Hodnoty pro viditelná období lze samozřejmě zadávat v příslušných sloupcích přímo na stránce. Tlačítko Smazat slouží pro odebrání konkrétního řádku opravné hodnoty nebo benchmarku podle umístění kurzoru. kapitola Nápovědy programu EQUANTA Poznámka Přepne uživatele na stránku Poznámka. kapitola Nápovědy programu EQUANTA, nebo v kapitole 3.9 příručky 21

22 Výstupy Cash Flow Obsahuje podrobné informace o cash flow, které se zpracovávají na základě účetních položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a poskytuje zásadní obraz o úrovni řízení peněžních toků ve firmě. kapitola Nápovědy programu EQUANTA Vertikální a horizontální rozbor Obsahuje rozbor aktiv, pasiv a VZaZ kapitola Nápovědy programu EQUANTA Rozdílové ukazatele Obsahuje ukazatele čistý pracovní kapitál nebo čistý peněžní majetek či jeho modifikaci. kapitola Nápovědy programu EQUANTA Poměrové ukazatele Obsahuje ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity a ukazatele na bázi CF. kapitola Nápovědy programu EQUANTA Francouzský pohled Obsahuje rozdílové ukazatele, ukazatele rentability, výnosnosti kapitálu, ziskovosti z PH, zadluženosti a ukazatele na bázi CF. kapitola Nápovědy programu EQUANTA Pyramidální rozklad Zobrazuje pyramidální rozklad ROE, který můžeme zobrazit tabulkou, graficky nebo pomocí elementárních ukazatelů. kapitola Nápovědy programu EQUANTA Bankrotní modely Bankrotní modely patří mezi systémy včasného varování. Jsou zde uvedeny modely Altmanovo Z-score, Taflerův model a index důvěryhodnosti IN. kapitola Nápovědy programu EQUANTA Bonitní modely Bonitní modely jsou silně závislé na kvalitě zpracování databáze poměrových ukazatelů v odvětvové 22

23 skupině srovnávaných firem. Pro stanovení bonity firem pomocí Tamariho modelu a pomocí modifikovaného Quicktestu musí uživatel vyplnit tabulky rozložení hodnot poměrových ukazatelů, které umožní finančnímu analytikovi srovnat vlastní podnik s firmami stejného oboru, příp. mu umožní srovnat dosažené hodnoty poměrových ukazatelů s vlastním vytvořeným benchmarkem hodnot. Jednoduchý model bez rozložení hodnot poměrových ukazatelů představuje Kralickův Quicktest. Vyplnění tabulek hodnotami V záložce Bonitní modely stiskněte tlačítko Upravit - zobrazí se tabulka vstupních hodnot pro Tamariho a Kralickův model (modifikovaný) Stisknutím tlačítka Přidat zadáte název nové sady hodnot a editací do buněk nadefinujete vlastní hodnoty. Po stisknutí tlačítka OK a tlačítka Uložit se nová sada automaticky uloží. Tlačítko Odebrat, resp. Přejmenovat slouží k odebrání, resp. k přejmenování dříve nadefinované sady hodnot. Tlačítko Storno umožňuje stornovat. Tlačítko Nápověda inicializuje nápovědu. Tlačítko Vyčistit vymaže všechny hodnoty v dané sadě. Tlačítko Otevřít umožňuje uživateli otevřít dříve uloženou sadu hodnot. kapitola Nápovědy programu EQUANTA Mezipodnikové srovnání Tento submodul umožňuje uživateli provést porovnání podniků mezi sebou. Uživatel si vybere ve spodním rozbalovacím okně typ srovnání: Odvětví - seznam odvětví podle OKEČ, ve kterém jsou setříděny firmy 23

24 Podnik - seznam firem námi dodávané databáze Vlastní odvětví - seznam odvětví, které si uživatel nadefinuje. Tento typ srovnání umožní uživateli srovnat aktuální soubor finanční analýzy s jiným subjektem, což je vlastní odvětví, do kterého uživatel smí definovat jak firmy z námi dodávané databáze, tak i subjekty z vlastní databáze Vlastní podnik - možnost výběru jednotlivé firmy z vlastní databáze. Tento typ srovnání umožní uživateli srovnat aktuální soubor finanční analýzy s jiným vlastním subjektem (což může být firma, dcera, divize, středisko, atd. dle definice ze strany uživatele). Správa uživatelem definovaných podniků Do dialogového okna, ve kterém se definují vlastní podniky, se uživatel přepne stiskem tlačítka Podniky. Zde na první stránce s názvem Vlastní podniky tlačítkem Přidat přidáte nové vlastní podniky (divize, střediska,atd.), které označíte libovolným řetězcem znaků a názvem vlastního podniku. Takto nadefinované vlastní podniky se uživateli zobrazí v tomto dialogovém okně. Definici potvrdí stiskem tlačítka OK nebo nehodlá-li uložit změny stiskem tlačítka Storno. Zadaný podnik odstraníte tak, že vyberete podnik a stisknete tlačítko Smazat. Pro editaci podniku slouží tlačítko Editovat. 24

25 Na lištu s názvem Ukazatelé definuje uživatel čtyři sady ukazatelů pro zvolené období a podnik. Definice může proběhnout editací hodnot nebo pomocí tlačítka Přenos hodnot. Toto umožní přenos hodnot ukazatelů právě aktivního souboru do všech čtyř sad ukazatelů a pro zvolené období. Obdobným způsobem se definují odvětví. kapitola Nápovědy programu EQUANTA Vlastní ukazatele Tento submodul umožňuje uživateli definovat vlastní ukazatele a vytvořit si vlastní sady ukazatelů, resp. vlastní pohledy na finanční situaci firmy. Postup při vytváření vlastních ukazatelů: Tlačítkem Upravit se uživatel přepne do režimu editace formulí pro výpočty a zobrazení hodnot a grafu vlastních ukazatelů. Po ukončení editace stiskněte opět tlačítko Upravit. Stiskem tlačítka Nový nebo Návrhář se otevře jednoduchý návrhář vlastních ukazatelů. Další ukazatele lze definovat po stisku tlačítka Nový nebo Návrhář (zobrazí se nové okno návrháře); počet ukazatelů je v jednom souboru (v jedné sadě) omezen na 99, počet souborů není omezen. Tlačítkem Smazat - smažete aktivní ukazatel. Uživatel je dotázán na potvrzení. Tlačítkem Vyčistit - smažete všechny ukazatele. Uživatel je dotázán na potvrzení. Tlačítkem Otevřít - umožníte otevření sady uživatelem dříve definovaných a uložených ukazatelů. Tlačítko Uložit - umožňuje uložení definovaných ukazatelů do uživatelem stanoveného souboru. Nedochází k automatickému ukládání ukazatelů při ukončení modulu, takže je nutno vlastní ukazatele ukládat vždy před ukončením modulu. Upozornění! Při tvorbě vlastních ukazatelů musí uživatel dodržovat následující formát formulí: Použití hodnot z řádků aktiv ze sloupce netto zadat ve tvaru: anxxx nebo ve tvaru axxx (např. an001, resp. a001 označuje Celková aktiva netto) Použití hodnot z řádků aktiv ze sloupce brutto zadat ve tvaru: abxxx (např. ab001 označuje Celková aktiva brutto) Použití hodnot z řádků aktiv ze sloupce korekce zadat ve tvaru: akxxx (např. ak001 označuje Celková aktiva korekce) Použití hodnot z řádků pasiv zadat ve tvaru: pxxx (např. p001 označuje Celková pasiva) Použití hodnot z řádků výkazu zisku a ztráty editovat ve tvaru: vxx (např. v01 označuje Tržby za prodej zboží) Použití hodnot koeficientu (opravných hodnot) zadat ve tvaru oxx, kde xx je dvoumístné číslo označující opravnou hodnotu 25

26 Pokud je pro sestavení vlastního ukazatele použito dříve sestaveného vlastního ukazatele, pak je třeba do vzorce zadat uxx, kde xx je dvoumístné číslo vlastního ukazatele (např. u02 je vlastní ukazatel na řádku 02) Lze používat běžné operace *, /, -, + a závorky ( ), případně vícenásobné závorky (( )) Dále je možno zvolit počet desetinných míst nebo formát procent a to zadáním příslušného požadovaného počtu míst za středník, který ukončuje vzorec, resp. symbolem % rovněž za středník. Za druhým středníkem se přidávají odkazy na benchmarky - hxx pro horní benchmark, dxx pro dolní benchmark. Návrhář vlastních ukazatelů Jednoduchý vizuální nástroj pro tvorbu vlastních ukazatelů ve Finanční analýze. Vlastní ukazatel se skládá ze vzorce pro výpočet hodnot, specifikace formátu pro zobrazení výsledku a ze specifikace mezí pro zobrazení grafu. Všechny tyto části označujeme slovem formule. Návrhář je rozdělen do tří oddělených kroků. V každém kroku lze návrh ukazatele ukončit a není tedy nutné procházet všechny kroky, nechceme-li změnit či zadat údaje ve všech krocích. Mezi jednotlivými kroky se uživatel přepíná tlačítky Další a Předchozí. V prvním kroku se zadává název ukazatele a vzorec. 26

27 Ve druhém kroku se zadává formát, ve kterém budou zobrazeny vypočtené hodnoty. Ve třetím kroku se zadávají horní a dolní benchmarky pro zobrazení v grafu. kapitola Nápovědy programu EQUANTA 27

28 5 Finanční plán Tento modul je určen uživatelům, kteří sestavují plán investic, plán nákladů a výnosů a kteří modelují situace financování podnikatelských záměrů z různých zdrojů (vlastní akcie, úvěry a půjčky, obligace, finanční pronájem s následnou koupí). Modul umožní uživateli následující aplikace: sestavit plán dlouhodobého majetku včetně stanovení účetních a daňových odpisů plánovat položky oběžných a ostatních aktiv, krátkodobých závazků a ostatních pasiv (pracovní kapitál) plánovat nejdůležitější druhové náklady a definovat vlastní pohledy na sledování druhových nákladů plánovat nejdůležitější položky výnosů a definovat vlastní pohledy na sledování výnosů transformovat druhové náklady na kalkulační náklady pro jednotlivé produkty výpočet bodu zvratu (BEP) pro zvolené produkty sestavit splátkové kalendáře pro úvěry, finanční pronájem, obligace sestavit přehled navyšování základního kapitálu včetně emisního ážia sestavit účetní výkazy - rozvahu, výkaz zisku a ztráty sestavit měsíční přehled Cash Flow s možností modelování vývoje pro různé formy financování analyzovat citlivost jednotlivých složek nákladů a výnosů na výpočty agregovat finanční plány na základě nákladů a výnosů Popis nabídky a ovládacích prvků modulu: Správa Funkce Zadání dl. majetku Zadat rozklady Agregační struktura Agregovat Přidat položku Odebrat položku Vymazání hodnot Přenos dat Vložit Popis umožní sestavit detailní plán hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a finančních investic (lze ovládat rovněž pomocí ikony ) zadávání rozkladů pro výnosy a náklady (možno vyvolat pomocí ikony v nástrojové liště). Tato položka je přístupná vždy. definování struktury finančních plánů pro pozdější agregaci (lze ovládat rovněž pomocí ikony ) vlastní spuštění aplikace pro agregaci definovaných finančních plánů (lze ovládat rovněž pomocí ikony ) umožní přidat položku umožní odebrat položku vymaže hodnoty aktivního submodulu. Tato položka je přístupná vždy. umožní uživateli přenést data Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty do dvou modulů programu EQUANTA (lze ovládat rovněž pomocí ikony ) zobrazí obsah schránky. Vlastní vkládání položek ze schránky na příslušné místo se provede vybráním položky ve schránce kliknutím myší (změna kurzoru) a následným kliknutím myši na příslušné místo. 28

29 Vstupní data Dlouhodobý majetek Tento submodul nabízí uživateli možnost sestavit detailní plán hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a finančních investic (dále jen dlouhodobý majetek). Otevřením této nabídky se zobrazí dvě oddělené tabulky: horní tabulka zachycuje agregované údaje pro odepisovaný dlouhodobý majetek dolní tabulka zachycuje agregované údaje pro neodepisovaný dlouhodobý majetek Dvojklikem zobrazíte okno pro zadání hodnot... přidá řádek technického zhodnocení odebere řádek technického zhodnocení přidá řádek pro editaci dalšího dlouhodobého majetku odebere vybraný řádek dlouhodobého majetku načte soubor s nadefinovaným dlouhodobým majetkem kapitola Nápovědy programu EQUANTA 29

30 Pracovní kapitál Tento submodul umožňuje uživateli plánovat výši oběžných aktiv, ostatních aktiv, krátkodobých závazků a ostatních pasiv v absolutní výši s přenosem na příslušné řádky rozvahy sestavované v měsíční, čtvrtletní nebo roční periodě. kapitola Nápovědy programu EQUANTA Druhově členěné náklady Tato nabídka umožňuje uživateli plánovat druhové náklady a to podle vlastního definovaného rozkladu (pohledu). Například je možné sledovat druhové položky nákladu podle vlastních analytických účtů nebo podle nákladů na projekt, příp. nákladů na jednotlivá nákladová střediska aj. pohledy. Každý rozklad je možno dále rozložit na detailní položky podle požadavku uživatele. V této nabídce lze plánovat měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně. Dvojklikem zobrazíte okno pro zadání hodnot... kapitola Nápovědy programu EQUANTA Kalkulačně členěné náklady Tato nabídka umožňuje uživateli plánovat kalkulační náklady na zvolený produkt pomoci kalkulační matice. Kalkulační matice se otevírá stiskem tlačítka Kalkulační matice. Do tabulky se zadávají hodnoty, které představují podíl jednotlivých složek nákladů na celkových nákladech na vybraný produkt. Pro výpočet je třeba zadat položku Prodejní marže na stránce Výnosy. 30

31 Definování produktu se provádí pomoci nabídky Přidat produkt, která se otevře kliknutím myši na tlačítko Produkty.... Vyplnění hodnot se provádí pomoci nabídky Kalkulační matice, která se otevře kliknutím myši na tlačítko Kalkulační matice... kapitola Nápovědy programu EQUANTA Výnosy Tento submodul umožňuje plánovat výnosy z provozní činnosti na základě vlastních definovaných rozkladů (obdobně jako u druhově členěných nákladů) měsíčně, čtvrtletně, pololetně a ročně a výnosy z finanční činnosti ročně. Pokud uživatel má definovány na listu bankovní a jiné úvěry úvěr typu NSD, vytvoří se automatická položka na syntetickém účtu 662, pokud má uživatel definován automatický přenos úroků. Na výnosový účet se přenášejí úroky z úvěru typu NSD, pokud se jedná o kontokorentní účet s aktivním zůstatkem. 31

32 Dvojklikem zobrazíte okno pro zadání hodnot... kapitola Nápovědy programu EQUANTA Bankovní a jiné úvěry Tento submodul umožňuje uživateli sestavit splátkový kalendář úvěrů následujících tří typů úvěrů: Úvěr splácený konstantní anuitou - konstantní splátka po celou dobu splácení Úvěr splácený konstantním úmorem - konstantní úmor po celou dobu splácení Úvěr splácený nepravidelnými splátkami kapitola Nápovědy programu EQUANTA Finanční pronájem Tento submodul umožňuje uživateli sestavit splátkový kalendář finančního pronájmu. kapitola Nápovědy programu EQUANTA Obligace Tento submodul umožňuje uživateli sestavit splátkový kalendář obligací, které jsou spláceny najednou (datum splatnosti obligací). kapitola Nápovědy programu EQUANTA Základní kapitál Výběr menu Vstupní data / Základní kapitál umožňuje uživateli plánovat navýšení základního kapitálu, včetně emisního ážia a pohledávek za upsaným vlastním kapitálem. kapitola Nápovědy programu EQUANTA 32

33 Výpočet Analýza bodu zvratu Analýza bodu zvratu umožňuje uživateli graficky a numericky stanovit tzv. bod zvratu, tj. bod, ve kterém celkové výnosy za daný produkt se právě rovnají celkovým nákladům. Pro podnikání má tento bod význam zejména, pokud podnikatel chce zjistit, kolik musí minimálně prodat daných výrobků, aby skončilo hospodaření na nule. Pro stanovení BEP je nutno precizně stanovit poměr variabilních a fixních nákladů, jenž má zásadní vliv na BEP. kapitola Nápovědy programu EQUANTA Analýza citlivosti Nabídka Výpočet / Analýza citlivosti dává uživateli jednoduchý a přehledný nástroj pro posouzení vlivu změn položek druhových nákladů a výnosů na výstupní ukazatele, jimiž jsou zejména hospodářské výsledky různé úrovně, daň z příjmu za běžnou činnost a peněžní tok z provozní činnosti. kapitola Nápovědy programu EQUANTA Controlling List Controlling umožní uživateli nákladový a výnosový provozní controlling vybraných a na listech nákladů a výnosů definovaných účtů. Uživatel může volit následující pohledy: Tlačítko Ukotvit Celkem přesune sloupce s názvem Celkem P, Celkem S, Celkem D, Celkem % vlevo před ostatní sloupce Tlačítkem Skrýt odchylky / Zobrazit odchylky uživatel skrývá a zobrazuje sloupce, ve kterých jsou vypočteny odchylky plánů od skutečností. Odchylky jsou vypočteny jednak jako diference a jednak jako indexy 33

34 Tlačítkem Skrýt změny / Zobrazit změny uživatel skrývá a zobrazuje sloupce, ve kterých jsou vypočteny jako změna skutečností mezi jednotlivými obdobími a jako změna plánů mezi jednotlivými obdobími. Změny jsou stanoveny jednak jako diference a jednak jako indexy Tlačítko Rozsah zobrazení umožňuje uživateli přesně definovat výběr zobrazení období Tlačítko Vynulovat vynuluje všechny hodnoty tabulky Tlačítko Výběr účtu otevře dialogové okno, ve kterém se definují vybrané účty pro vlastní hodnocení Uživatel má v pravé části dialogového okna k dispozici seznam definovaných účtů, ze kterých může vybrat ty, které hodlá sledovat. Výběr provede dle vlastního uvážení, případně může volit výběr pomoci zadaného koeficientu pro odchylky, změnu plánu nebo změnu skutečností. Uživatel může výše dva uvedené způsoby vzájemně kombinovat, přičemž nejdříve musí zvolit výběr pomoci koeficientu a následně přímý výběr v pravém okně. kapitola Nápovědy programu EQUANTA Rozvaha Rozvaha v plném rozsahu je z převážné míry automaticky sestavena ze vstupních dat. Je prováděna kontrola rovnosti aktiv a pasiv a vazba na Výkaz zisku a ztráty přes řádek Výsledek hospodaření za účetní období. kapitola Nápovědy programu EQUANTA Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu se sestavuje zcela automaticky ze vstupních dat, konkrétně z plánovaných nákladů a výnosů. Výkaz zisku a ztráty se dá zobrazovat v pohledu ročním, pololetním, čtvrtletním a měsíčním. Tento pohled je synchronizován pro všechny účetní výkazy. kapitola Nápovědy programu EQUANTA Cash Flow Toto menu umožňuje uživateli sledovat vývoj peněžního toku během plánovaného roku a je převážně počítáno automaticky z příslušných vstupních dat. Výkaz Cash flow se dá zobrazovat v pohledu ročním, pololetním, čtvrtletním a měsíčním. Tento pohled je synchronizován pro všechny účetní výkazy. kapitola Nápovědy programu EQUANTA 34

35 6 Investiční záměr Tento modul pomáhá uživatelům při rozhodování, zda daný projekt realizovat či nikoliv. V případě několika variant dokáže vybrat nejlepší variantu řešení za daných vstupních podmínek. Uživatel má možnost modelovat citlivost výstupních ukazatelů na změny vstupních podmínek. Pro vytvoření vlastního dlouhodobého záměru slouží uživateli následující nástroje (submoduly): plán dlouhodobého majetku včetně odpisu po celou dobu trvání projektu stanovení pracovního kapitálu na základě doby obratu jednotlivých položek pracovního kapitálu definování jednotlivých druhů nákladů na základě ceny za jednotku a počtu jednotek jednotlivých druhů nákladů definování výnosů na základě ceny za jednotku produkce a počtu prodaných produktů detailní splátkové kalendáře pro úvěry, finanční pronájem, příp. pro vlastní emisi obligací modelování financování projektu z vlastních zdrojů navýšením základního kapitálu výpočet bodu zvratu (BEP) z provozní činnosti Výstup je tvořen rozvahou, výkazem zisku a ztráty a výkazem cash flow na zadanou dobu trvání projektu. Pro vyhodnocení variant je použito metody čisté současné hodnoty (NPV) a stanovení vnitřního výnosového procenta (IRR) metodou diskontování volného cash flow. Popis nabídky a ovládacích prvků modulu: Správa Funkce Popis Zadání dlouhodobého majetku umožní zadat hodnoty dl. majetku (lze ovládat rovněž pomocí ikony ) Přidat položku umožní přidat položku (lze ovládat rovněž pomocí ikony ) Odebrat položku umožní odebrat položku (lze ovládat rovněž pomocí ikony ) Vymazat položku vymaže aktuální data tabulky. Tato položka je přístupná vždy. (lze ovládat rovněž pomocí ikony ) Přenos dat umožní přenos dat do modulu finanční analýza a oceňování společností (lze ovládat rovněž pomocí ikony ) zobrazí obsah schránky. Vlastní vkládání položek ze schránky na příslušné Vložit místo se provede vybráním položky ve schránce kliknutím myší (změna kurzorů) a následným kliknutím myši na příslušné místo Vstupní data Dlouhodobý majetek Tento submodul nabízí uživateli možnost sestavit výhled hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a dlouhodobého finančního majetku (dále jen dlouhodobý majetek). 35

36 Otevřením této nabídky se zobrazí dvě oddělené tabulky: Horní tabulka zachycuje agregované údaje pro odepisovaný dlouhodobý majetek v netto účetní zůstatkové ceně pro všechny roky. Spodní tabulka zachycuje agregované údaje pro neodepisovaný dlouhodobý majetek v netto účetní zůstatkové ceně pro všechny roky. Tyto netto hodnoty pro odepisovaný a neodepisovaný dlouhodobý majetek se automaticky přenášejí do projektované rozvahy. kapitola Nápovědy programu EQUANTA Pracovní kapitál Tento submodul umožňuje uživateli plánovat výši pracovního kapitálu na základě stanovení doby obratu (doby vázanosti) jednotlivých položek oběžných aktiv a krátkodobých závazků z celkových výnosů. Tímto má uživatel možnost modelovat výši oběžných aktiv v závislosti na měnícím se průběhu výnosů. Rovněž má možnost zadat koeficient růstu (poklesu) pro položky pracovního kapitálu. (Standardně je nastaven koeficient růstu = 0 %) Uživatel za použití tohoto submodulu může plánovat všechny nesoučtové položky oběžných aktiv a krátkodobých závazků tak, že zadá plánovanou dobu obratu (vázanosti) ve dnech, a automaticky se mu vypočte výše patřičné položky, což se promítne přímo do projektované rozvahy na patřičném řádku, 36

37 který je shodný s číslem uvedeným v této nabídce ve sloupci 1 označeném Řádek rozvahy. kapitola Nápovědy programu EQUANTA Náklady Tento submodul umožňuje uživateli projektovat výhled základních druhů nákladů. Náklady se v tomto modulu člení následovně: materiál zboží energie služby (mimo úroků z finančního pronájmu) opravy a údržba mzdové náklady - jedná se o mzdové náklady stanovené na základě rozdělení pracovníků do tarifních skupin (uživatel zde může zadat náklady povýšené o sociální a zdravotní pojištění a zjednodušeně tak stanovit osobní náklady) kapitola Nápovědy programu EQUANTA Výnosy Tento submodul umožňuje projektovat výnosy z provozní a finanční činnosti. tržby za prodej zboží tržby za prodej vlastních výrobků tržby za prodej vlastních služeb tržby z prodeje materiálu bankovní účty krátkodobý finanční majetek Pro vybrané nejdůležitější položky výnosů uživatel definuje: název položky, počet jednotek a cenu za jednotku rok vzniku pro simulaci nelineárně se vyvíjejících položek meziroční koeficienty růstu (jsou původně nastaveny na 1,00) kapitola Nápovědy programu EQUANTA Úvěry Tento submodul umožňuje uživateli sestavit splátkový kalendář úvěrů následujících tří typů úvěrů: úvěr splácený konstantní anuitou, konstantní splátka po celou dobu splácení úvěr splácený konstantním úmorem, konstantní úmor po celou dobu splácení 37

38 úvěr splácený nepravidelnými splátkami Tlačítko Tlačítko v ovládací liště přidá se do nabídky řádek pro editování vstupních hodnot uživatelem v ovládací liště odebírá se příslušný řádek editovaných vstupních hodnot uživatelem kapitola Nápovědy programu EQUANTA Finanční pronájem Tento submodul umožňuje uživateli sestavit splátkový kalendář finančního pronájmu. Tlačítko Tlačítko v ovládací liště přidá se do nabídky řádek pro editování vstupních hodnot uživatelem v ovládací liště odebírá se příslušný řádek editovaných vstupních hodnot uživatelem kapitola Nápovědy programu EQUANTA Základní kapitál Tento submodul umožňuje uživateli plánovat navýšení základního kapitálu, včetně emisního ážia a pohledávek za upsaným vlastním kapitálem. Pokud uživatel plánuje financovat svou podnikatelskou činnost emisí akcií, musí zadat následující položky: označení emise akcií syntetický účet (SÚ jsou předdefinovány vzhledem k vazbě na příslušný řádek pasiv v rozvaze) analytický účet datum emise akcií datum splatnosti emise akcií počet emitovaných akcií nominální hodnota akcií emisní ážio Sestavená tabulka navyšování základního kapitálu obsahuje následující položky: datum navyšování resp. datum splatnosti emise akcií počáteční a konečný stav základního kapitálu počáteční a konečný stav emisního ážia počáteční a konečný stav pohledávek za upsaným vlastním kapitálem Změna stavu základního kapitálu se automaticky přenáší na příslušné řádky Rozvahy 002. V případě nesplacené pohledávky za upsaným vlastním kapitálem, resp. na řádek 064 v případě splaceného základního kapitálu. Rovněž se přenáší na řádek výkazu Cash Flow emise akcií a změna stavu pohledávek za vlastním kapitálem. Tlačítko Tlačítko v ovládací liště přidá se do nabídky řádek pro editování vstupních hodnot uživatelem v ovládací liště odebírá se příslušný řádek editovaných vstupních hodnot uživatelem 38

39 kapitola Nápovědy programu EQUANTA Obligace Tento submodul umožňuje uživateli sestavit splátkový kalendář obligací, které jsou spláceny najednou (datum splatnosti obligací). Pokud uživatel financuje svou podnikatelskou činnost emisí dluhopisů a plánuje sestavení splátkového kalendáře obligace, musí zadat následující položky: označení obligace syntetický účet (SÚ jsou předdefinovány vzhledem k vazbě na příslušný řádek pasiv v rozvaze. Uživatel zvolí jeden z nabídky) analytický účet datum emise obligací datum první úrokové splátky počet úrokových splátek celkem frekvence úrokových splátek (12 znamená měsíčně, 4=čtvrtletně, 2=pololetně, 1=ročně) datum poslední splátky úroků - automaticky se dopočte - needitovatelné celková emise obligací úroková sazba (v % p.a.) Sestavený úplný splátkový kalendář obsahuje tyto údaje: číslo splátky datum splátky kupónovou platbu jistinu Na příslušný řádek pasiv se podle zadaného syntetického účtu přenáší do roční rozvahy celkový součet jistiny všech emitovaných emisí obligací. Do výkazu Cash Flow se automaticky ročně přenáší změna stavu dlouhodobých dluhopisů (syntetický účet 473), kdežto krátkodobé dluhopisy se promítají na řádek do finančních výpomocí. Splátky kupónu (úrokový náklad) je automaticky přenášen na řádek nákladové úroky spolu s úroky z úvěru. kapitola Nápovědy programu EQUANTA Výpočet Rozvaha Rozvaha v plném rozsahu je z převážné míry automaticky sestavena ze vstupních dat. Je prováděna kontrola rovnosti aktiv a pasiv a vazba na Výkaz zisku a ztráty přes řádek Výsledek hospodaření za účetní období. 39

40 kapitola Nápovědy programu EQUANTA Výkaz zisku a ztrát Některé řádky výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu se sestavují automaticky k plánovaného roku ze vstupních dat, konkrétně z druhově členěných nákladů a výnosů. kapitola Nápovědy programu EQUANTA Cash Flow Tento submodul umožňuje uživateli sledovat vývoj peněžního toku během plánovaného projektu. Vše je počítáno automaticky z příslušných vstupních dat. kapitola Nápovědy programu EQUANTA Analýza bodu zvratu Analýza bodu zvratu umožňuje uživateli graficky a numericky stanovit tzv. bod zvratu, tj. bod, ve kterém celkové výnosy na daný provozní projekt se právě rovnají celkovým nákladům. Pro podnikání má tento bod význam zejména, pokud podnikatel chce zjistit, kolik musí minimálně prodat daných výrobků, aby skončilo hospodaření na nule. Pro stanovení BEP je nutno precizně stanovit poměr variabilních a fixních nákladů, jenž má zásadní vliv na BEP. Tento submodul obsahuje údaje : celkové náklady na jeden výrobek celkové náklady variabilní na jeden výrobek celkové náklady fixní tržby za výrobky a služby Výstup je tvořen tabulkou a grafem, kde je názorně zobrazen bod zvratu z provozní činnosti jako průsečík celkových výnosů s celkovými náklady. Nad tímto průsečíkem je dosahováno zisku z provozní činnosti. kapitola Nápovědy programu EQUANTA Hodnocení návratnosti investic V modulu lze hodnotit návratnost investic čtyřmi základními metodami - Rentabilita investic, Čistá současná hodnota, Doba návratnosti a Vnitřní výnosové procento. Lze hodnotit údaje zadané v investičním záměru (pokud uživatel zatrhne automatický přenos hodnot) nebo může uživatel hodnotit editované investice bez návaznosti na konkrétní investiční záměr. kapitola Nápovědy programu EQUANTA 40

41 7 Portfolio investora Investor - majitel firmy může stát před problémem, jak naložit se svými dočasně volnými peněžními prostředky, aby při přijatelné míře rizika získal přiměřený zisk. Modul Portfolio investora poskytuje uživateli nástroj podpory pro možnost efektivního zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků využitím nástrojů peněžního a kapitálového trhu. Popis nabídky a ovládacích prvků modulu: Správa Funkce Popis Přepnout graf umožní zobrazit graf (lze ovládat rovněž pomocí ikony ) Vyprázdnit hodnoty vymaže aktuální data tabulky (lze ovládat rovněž pomocí ikony ) Přidat řádek přidá editovatelný řádek do tabulky v menu Správa portfolia (lze ovládat rovněž pomocí ikony ) Odebrat řádek odebere editovatelný řádek z tabulky v menu Správa portfolia (lze ovládat rovněž pomocí ikony ) Teorie portfolia Koeficienty Alfa, Beta Tento submodul umožňuje uživateli stanovení koeficientů kapitálového trhu alfa a beta. tlačítko pro definování potřebného počtu cenných papírů, pro které bude počítat koeficienty alfa, beta rolovací seznam pro výběr akcie umožňuje definování cenných papírů, pro které se bude počítat koeficient alfa, beta umožní uživateli mazat, resp. přejmenovávat vybrané tituly cenných papírů Tlačítko Tlačítko v ovládací liště přidá se do nabídky řádek pro editování vstupních hodnot uživatelem v ovládací liště odebírá se příslušný řádek editovaných vstupních hodnot uživatelem kapitola Nápovědy programu EQUANTA 41

42 Optimální portfolio Tento submodul umožní uživateli vybrat a sestavit optimální portfolio na základě rozložení pravděpodobnosti očekávaných výnosů jednotlivých investic, které se budou podílet na tvorbě portfolia. Tlačítko Tlačítko v ovládací liště přidá se do nabídky řádek pro editování vstupních hodnot uživatelem v ovládací liště odebírá se příslušný řádek editovaných vstupních hodnot uživatelem kapitola Nápovědy programu EQUANTA Reálná úroková sazba Tento submodul umožňuje: Stanovení reálné úrokové sazby (dále RUM) na základě zadaného vývoje nominální úrokové sazby (dále NUM) v průběhu zvoleného období a zadaného vývoje inflace (dále I) ve stejném období. Stanovení nominální úrokové sazby (NUM) na základě zadaného vývoje reálné úrokové sazby (RUM) v průběhu zvoleného období a zadaného vývoje inflace (I) ve stejném období. kapitola Nápovědy programu EQUANTA Současná hodnota anuity Tento submodul umožňuje: stanovit současnou hodnotu anuity při zadaném vývoji úrokových sazeb měnících se během zvoleného období porovnat graficky a v tabulce současnou hodnotu pro vývoj dvou stejných (různých) anuit při různém (stejném) vývoji úrokových sazeb během zvoleného období kapitola Nápovědy programu EQUANTA Správa portfolia Bankovní účty Uživatel má možnost vytvořit několik druhů bankovních účtů v jednom souboru, které si libovolně pojmenuje. Pod tímto zvoleným názvem je může vybírat a doplňovat o uskutečněné nebo modelované transakce. 42

43 Zadání nového bankovního účtu: Stiskem tlačítka Nová vytvoří uživatel nový bankovní účet a zvolí si jeho pojmenování. Tento bankovní účet může smazat tlačítkem Smazat nebo přejmenovat tlačítkem Přejmenovat. V každém účtu může uživatel provádět libovolné množství transakcí. Transakce se přidávají tlačítkem v nástrojové liště modulu a odebírají tlačítkem tamtéž. kapitola Nápovědy programu EQUANTA Majetkové cenné papíry Uživatel má možnost vytvořit několik portfolií akcií v jednom souboru a tyto portfolia si pojmenovat. Pod tímto zvoleným názvem je může vybírat a doplňovat o další transakce. Stiskem tlačítka Nový vytvoří uživatel nové portfolio majetkových cenných papírů (např. akcií), který si pojmenuje. Toto portfolio může smazat tlačítkem Smazat nebo přejmenovat tlačítkem Přejmenovat. V každém účtu může uživatel provádět libovolné množství transakcí. Transakce se přidávají tlačítkem v nástrojové liště modulu a odebírají tlačítkem tamtéž. kapitola Nápovědy programu EQUANTA Dluhové cenné papíry Uživatel má možnost vytvořit si několik portfolií složených z dluhových cenných papírů (obligací, dluhopisů) v jednom souboru a libovolně je pojmenovat. Pod tímto zvoleným názvem si je může vybírat a doplňovat o další transakce. Tento submodul je rozdělen na dvě oblasti: V horní oblasti je seznam dluhopisů a jejich parametry. V dolní oblasti uživatel manipuluje s portfolii. Každé portfolio se může skládat pouze z výše zadaných dluhopisů. 43

44 Stiskem tlačítka Nový vytvoří uživatel nové portfolio dluhových cenných papírů (např. obligací) a pojmenuje. Toto portfolio může smazat tlačítkem Smazat nebo přejmenovat tlačítkem Přejmenovat. V každém portfoliu si uživatel může libovolně přidávat a ubírat transakce. Počet transakcí v portfoliu není omezen a uživatel přidává a odebírá transakce pomocí tlačítek a v nástrojové liště. Tlačítka se vztahují k aktivní tabulce - k tabulce, kde je umístěn kurzor. Pokud chcete přidat novou položku do tabulky transakcí, nejprve do této tabulky umístěte kurzor kliknutím myší, a poté zmáčkněte tlačítko v nástrojové liště. kapitola Nápovědy programu EQUANTA Výnos portfolia Výnos portfolia umožní uživateli stanovit výnos portfolií, které si nadefinoval a vybral za zvolené období v rámci jednoho kalendářního roku. Výběrem z menu Výnos portfolia se uživateli zaktivní list, ve kterém definuje následné vstupní podmínky: Počáteční datum Konečné datum Tato data musí spadat do jednoho kalendářního roku a Konečné datum musí být vyšší než Počáteční datum. Období mezi těmito daty je hodnocené období výnosu portfolia. Tlačítkem a uživatel přidá (ubere) do horní tabulky jeden řádek, na kterém vybírá z nabídky portfolií dříve definovaných v sekci Bankovní účty, resp. majetkové cenné papíry, resp. dluhové cenné papíry, portfolia, u kterých lze spočítat výnos jako celek. kapitola Nápovědy programu EQUANTA 44

45 8 Oceňování společností Modul Oceňování společností poskytuje uživateli nástroj pro stanovení hodnoty firem za pomoci několika modelů: metoda diskontování projekce volného cash flow do vlastního kapitálu (FCFE), resp. do firmy (FCFF) metoda substanční metoda tržního ocenění Tento modul dále umožňuje modelovat WACC v závislosti na různém stupni zadlužení firmy a sledovat vliv WACC na vlastní hodnotu firmy. Popis nabídky a ovládacích prvků modulu: Správa Funkce Popis Vymazat hodnoty vymaže aktuální data tabulky (lze ovládat rovněž pomocí ikony ) Výpočet Metoda diskontovaného FCFE Tento submodul umožňuje zpracovat tyto modely ocenění - jednofázové, dvoufázové a třífázové FCFE. Metoda je založena na diskontování volného peněžního toku do vlastního kapitálu firmy Jsou zpracovány tyto modely ocenění: Jednofázové FCFE = model trvalého stabilního růstu FCFE Dvoufázové FCFE = dvoufázový model FCFE Třífázové FCFE = třífázový model FCFE kapitola Nápovědy programu EQUANTA Metoda diskontovaného FCFF Metoda je založena na diskontování volného peněžního toku do firmy. Jsou zpracovány tyto modely ocenění: Stabilní FCFF Obecný model FCFF 45

46 kapitola Nápovědy programu EQUANTA Metoda EVA Tento submodul umožňuje stanovení hodnoty firem metodou EVA (ekonomická přidaná hodnota) je založena na součtu současných hodnot ukazatele EVA v průběhu hodnoceného období. EVA poměřuje rozdíl mezi rentabilitou kapitálu a váženým průměrným nákladem kapitálu. kapitola Nápovědy programu EQUANTA Metoda substanční Tento submodul umožňuje ze zadaných vstupních podmínek vypočítat hodnoty firmy. Řádky vstupní tabulky jsou tvořeny všemi položkami aktiv úplného znění rozvahy a dvěmi řádky pasiv, a sice Cizí zdroje a Rezervy. Posledním řádkem tabulky je Hodnota firmy. kapitola Nápovědy programu EQUANTA Metoda tržní Uživatel zadá do tabulka následující vstupní podmínky: základní kapitál v Kč nominální hodnotu akcie v Kč tržní hodnotu akcie v Kč Vypočte se hodnota firmy, která je dána vzorcem: Hodnota firmy = tržní cena akcie * (základní kapitál / nominální hodnota akcie) Uživatel může rovněž vypočítat tržní hodnotu akcie ze znalosti hodnoty firmy, základního kapitálu a nominální hodnoty akcie. Vstupní podmínky jsou následující: základní kapitál v Kč nominální hodnotu akcie v Kč tržní hodnotu firmy v Kč Vypočte se tržní hodnota akcie, která je dána vzorcem: Tržní hodnota akcie = tržní hodnota firmy /(základní kapitál / nominální hodnota akcie) kapitola Nápovědy programu EQUANTA 46

47 Modelování WACC Tento submodul slouží uživateli ke stanovení optimálního poměru zadlužení firmy tak, aby výsledný vážený průměrný nákladu kapitálu byl minimalizován. Vstupní podmínky se editují do dvou tabulek; řádky počítané jsou označeny tučně v textu a šedě v modulu. kapitola Nápovědy programu EQUANTA 47

48 9 Finanční výpočty Jedná se o nástroj, který aplikuje vzorce finanční matematiky na praktické použití. Výpočet Odpisy Tento submodul umožňuje uživateli sestavit a porovnat daňové odpisy pro všechny odpisové skupiny a pro rovnoměrný a zrychlený způsob odpisování podle metodiky platné pro rok zařazení od roku Vstupními daty jsou: rok zařazení vstupní cena pro odpisování - uživatel zadá vstupní cenu pro počátek odpisování daného dlouhodobého majetku rok vyřazení odpisová skupina - uživatel zadá odpisovou skupinu (1 až 6) roky provedených technických zhodnocení výše částek provedených technických zhodnocení Výstup tvoří : tabulka sestavených odpisových plánů pro rovnoměrný a zrychlený způsob odpisování, kde je možno porovnávat daňové odpisy a daňové zůstatkové ceny pro jednotlivé roky odpisování Přepnutím tlačítka graf se zobrazí grafické srovnání daňových odpisů či daňových zůstatkových cen pro jednotlivé roky odpisování. kapitola Nápovědy programu EQUANTA Úvěr a leasing Tento submodul umožňuje uživateli sestavit a porovnat splátkové kalendáře pro dva typy úvěrů a pro leasing. Přepínání mezi tabulkou hodnot a grafickým vyjádřením hodnot se děje prostřednictvím ikonek. a kapitola Nápovědy programu EQUANTA Úročení Tato nabídka umožní uživateli stanovit výši celkového kapitálu pro jednoduché, složené a kombinované úročení, a to předlhůtné a polhůtné a provést rovněž jednoduché finanční výpočty týkající se různých typů úročení, jako jsou stanovení základního kapitálu nutného k získání příslušného úroku za dané 48

49 úrokové sazby a zadaných ostatních podmínkách úročení apod. Jednotlivé výpočty se provádějí tlačítkem. Pokud se neobjeví údaj a políčko zůstane prázdné nebo se vyprázdní, znamená to, že některá ze vstupních hodnot není vyplněna a nelze tedy sestavit výpočet. kapitola Nápovědy programu EQUANTA Spoření Tato nabídka umožní uživateli stanovit výši celkové naspořené částky pro různé formy spoření, jako je krátkodobé, dlouhodobé, resp. kombinace těchto forem spoření a jejich vzájemné porovnání. Poznámka: U všech druhů spoření lze dosadit za úrokovou sazbu, buď úrokovou sazbu před zdaněním (hrubá naspořená částka) nebo úrokovou sazbu po zdanění (čistá naspořená částka). kapitola Nápovědy programu EQUANTA Směnky Tato nabídka umožňuje uživateli posoudit výhodnost krátkodobého úvěru nebo skonta ze strany dodavatele na základě stanovení úroku z krátkodobého úvěru a stanovení alternativního úroku z vkladu v případě skonta. Výpočet je proveden při shodné úrokové sazbě. Tato nabídka dále uživateli umožní stanovit střední dobu splatnosti směnek. kapitola Nápovědy programu EQUANTA Obligace Tato nabídka umožní uživateli na základě zadaných vstupních dat sestavit splátkový kalendář pro obligace a porovnat jej se splátkovým kalendářem pro dva typy úvěrů. 49

50 kapitola Nápovědy programu EQUANTA Akcie Tato nabídka umožní uživateli na základě zadaných vstupních dat stanovit teoretický kurz akcie, dividendovou výnosnost, běžnou výnosnost, odebírací poměr a hodnotu odebíracího poměru při navýšení základního kapitálu a dále operation blanche a modifikovanou operation blanche. Rovněž umožní uživateli stanovit výši původního a navýšeného základního kapitálu. kapitola Nápovědy programu EQUANTA Bankovní účet Uživatel má k dispozici nástroj, který mu umožní simulovat stav a vývoj zůstatku na bankovním účtě. Může se jednat o kreditní nebo debetní příp. kontokorentní typ bankovního účtu. Tlačítkem Přidat transakci se zobrazí uživateli dialogové okno s názvem Zadání transakce, ve kterém definuje vstupní podmínky jednotlivých transakcí. Tlačítko Odebrat transakci odebere zvolenou transakci. Tlačítko Upravit transakci upraví zvolenou transakci. kapitola Nápovědy programu EQUANTA Hypoteční úvěr V tomto submodulu má uživatel možnost simulovat průběh hypotéčního úvěru. kapitola Nápovědy programu EQUANTA 50

51 Stavební spoření Na listu s názvem Stavební spoření má uživatel možnost simulovat průběh stavebního spoření a to jak část vlastního spoření, tak část týkající se úvěru ze stavebního spoření. List je formálně rozdělen na dvě samostatné oblasti : 1. oblast slouží pro zadání vstupních podmínek a sestavení spořícího kalendáře pro stavební spoření 2. oblast slouží pro zadání vstupních podmínek a sestavení splátkového kalendáře pro stavební úvěr Oblast stavebního spoření V horní části bude uživatel zadávat základní vstupní podmínky pro simulaci vývoje stavebního spoření Ve spodní části listu bude zobrazen spořící kalendář pro část spoření Oblast stavebního úvěru V horní části bude uživatel zadávat základní vstupní podmínky pro simulaci vývoje úvěru ze stavebního spoření. Ve spodní části listu bude zobrazen splátkový kalendář pro část úvěru ze stavebního spoření. Uživatel má možnost definovat mimořádné úložky. Dialogové okno Zadání transakce se otevírá z menu po stisku pravého tlačítka myši. 51

52 kapitola Nápovědy programu EQUANTA 52

53 10 Operativní Cash Flow Tento modul poskytuje uživateli účinný nástroj pro operativní řízení provozního peněžního toku v blízkém časovém horizontu (1-8 týdnů). Tyto informace mohou včas upozornit na případné výkyvy ve stavu peněžních prostředků a umožní na ně pružně reagovat např. odložením některé platby, kontokorentem nebo úvěrem. Dalším přínosem tohoto modulu je ucelený přehled o platební morálce zákazníků. Operativní Cash Flow přináší následující možnosti: modelování splatnosti pohledávek a závazků k vybraným okruhům obchodních partnerů grafické zobrazování aktuálních stavů peněžních prostředků ve zvoleném období Přihlášení k databázi Při spuštění modulu Operativní Cash Flow se může objevit okno pro přihlášení k databázi. Zde vyplníte jméno uživatele a heslo pro přihlášení k databázi Firebird. Pokud se tyto přihlašovací údaje do příštího otevření modulu operativního Cash Flow nezmění, nebudete již muset při otevření modulu tyto informace znovu zadávat. Popis nabídky a ovládacích prvků modulu: Správa Funkce Import dat Popis umožní naimportovat data z přijatých a vydaných faktur Vstupní data Přijaté a vydané faktury Jedná se o nástroj, který Vás informuje o očekávaných peněžních příjmech a výdajích vyplývajících z přijatých nebo vydaných faktur v blízkém časovém horizontu. Údaje z faktur se do modulu Operativní Cash Flow naimportují prostřednictvím volby Správa / Import dat. 53

54 Povinné údaje faktury: Číslo dokladu Datum splatnosti Částka k zaplacení Částka zaplacená Nepovinné údaje faktury: IČ DIČ Variabilní symbol Datum vystavení dokladu Datum zdanění (DUZP) Název společnosti Sídlo společnosti Měna Kurz Číslo střediska Číslo zakázky Poznámka V případě chcete-li ignorovat fakturu, použijete zatržítko Ignorovat fakturu. Tento údaj se pak neprojeví v grafickém vyjádření modelovaného Cash Flow. U každé faktury je uveden údaj o poslední změně faktury. Hromadné úpravy U jednotlivých faktur si můžete nastavit ve sloupci Hromadné úpravy pomoci vybraných tlačítek Data splatnosti, Pokladny / účty, Kurzy níže uvedené modelové situace: Tlačítkem Data splatnosti nastavit jiné datum splatnosti, než je uvedeno na faktuře. Tato změna se projeví v grafickém vyjádření toku peněžních prostředků v záložce Modelované Cash Flow. 54

55 Přímá volba data - zde si můžete zvolit datum splatnosti faktury, které pomocí tlačítka Zapsat všem přiřadíte všem fakturám nebo pomocí tlačítka Zapsat označeným jej přiřadíte pouze označené faktuře. Volba inkrementu - zde si můžete zvolit datum splatnosti v rozmezí +/- několik dnů od data splatnosti uvedeného na faktuře. Pomocí tlačítka Zapsat všem přiřadíte všem fakturám nebo pomocí tlačítka Zapsat označeným jej přiřadíte pouze označené faktuře. Tlačítkem Pokladny / účty - uživatel může přiřadit jednotlivým fakturám pokladnu nebo účet, které se k dané faktuře važou nebo je takto hodlá k faktuře přiřadit. Pokladny nebo účty si před tímto přiřazením nadefinuje na záložce Pokladny / Účty. Analogicky jako v případě modelování datumu splatnosti lze jednotlivé pokladny nebo účty tlačítkem Zapsat všem přiřadit všem fakturám, resp. tlačítkem Zapsat označeným - přiřadit pouze označené faktuře. Tlačítkem Kurzy - uživatel může přiřadit jednotlivým fakturám kurz, které se k dané faktuře važou nebo je takto hodlá k faktuře přiřadit. Analogicky jako v případě modelování datumu splatnosti lze kurz tlačítkem Zapsat všem přiřadit všem fakturám, resp. tlačítkem Zapsat označeným - přiřadit pouze označené faktuře. V okně Aktivované položky filtru naleznete přehled Vámi zatržených filtrů. Data uvedená v tabulce lze seřadit kliknutím na název jednotlivých sloupců sestupně nebo vzestupně. aktualizace zaplacené částky přijaté či vydané faktury přidání dat z přijatých či vydaných faktur změna dat v již naimportovaných přijatých či vydaných fakturách smazání přijaté či vydané faktury zobrazení přijatých či vydaných faktur zobrazení historie přijaté či vydané faktury možnost filtrovat záznamy podle zvolených kritérií přehled zatržených filtrů 55

56 Modelované platby Jedná se o nástroj, který modeluje očekávané nebo mimořádné peněžní příjmy či výdaje v blízkém časovém horizontu, např. mzdy, mimořádné výdaje, atd. Povinné údaje: Datum platby Částka Nepovinné údaje: Název platby Název dodavatele / odběratele IČ Přijatá platba Vydaná platba Poznámka V případě chcete-li ignorovat platbu, použijete zatržítko Ignorovat platbu. Tento údaj se pak neprojeví v grafickém vyjádření modelovaného Cash Flow. U každé platby je údaj o její poslední změně. Periodicita Zde lze zvolit, zda přidaná platba bude mít pravidelnou periodu (den, týden, měsíc, kvartál, půl roku, rok) nebo ne. Pokud platba bude mít periodu, zvolíte si její datum ukončení. 56

57 Hromadné úpravy U jednotlivých faktur si můžete nastavit ve sloupci Hromadné úpravy pomoci vybraných tlačítek Data splatnosti, Pokladny / účty, Kurzy níže uvedené modelové situace: Tlačítkem Data splatnosti nastavit jiné datum splatnosti, než je uvedeno na faktuře. Tato změna se projeví v grafickém vyjádření toku peněžních prostředků v záložce Modelované Cash Flow. Přímá volba data - zde si můžete zvolit datum platby, které pomocí tlačítka Zapsat všem přiřadíte všem platbám nebo pomocí tlačítka Zapsat označeným jej přiřadíte pouze označené platbě. Volba inkrementu - zde si můžete zvolit datum platby v rozmezí +/- několik dnů od data platby uvedeného ve sloupci Datum platby. Pomocí tlačítka Zapsat všem přiřadíte všem platbám nebo pomocí tlačítka Zapsat označeným jej přiřadíte pouze označené platbě. Tlačítkem Pokladny / účty - uživatel může přiřadit jednotlivým fakturám pokladnu nebo účet, které se k dané faktuře važou nebo je takto hodlá k faktuře přiřadit. Pokladny nebo účty si před tímto přiřazením nadefinuje na záložce Pokladny / Účty. Analogicky jako v případě modelování datumu splatnosti lze jednotlivé pokladny nebo účty tlačítkem Zapsat všem přiřadit všem fakturám, resp. tlačítkem Zapsat označeným - přiřadit pouze označené faktuře. Tlačítkem Kurzy - uživatel může přiřadit jednotlivým fakturám kurz, které se k dané faktuře važou nebo je takto hodlá k faktuře přiřadit. Analogicky jako v případě modelování datumu splatnosti lze kurz tlačítkem Zapsat všem přiřadit všem fakturám, resp. tlačítkem Zapsat označeným - přiřadit pouze označené faktuře. 57

58 Výstupy Modelované Cash Flow Poskytuje uživateli grafické vyjádření operativního řízení provozního peněžního toku v blízkém časovém horizontu (1-8 týdnů). Tyto informace mohou včas upozornit na případné výkyvy ve stavu pen. prostředků a umožní na ně pružně reagovat např. odložením některé platby, kontokorentem nebo úvěrem. Dalším přínosem tohoto modulu je ucelený přehled o platební morálce zákazníků. Modelované Cash Flow je odvozeno z položek zobrazených v tabulkách na záložkách Přijaté, Vydané faktury a Modelované platby. Filtrace grafu Pomocí zatržítka si zvolíte grafické vyjádření buď přijatých, vydaných nebo obou plateb se zvoleným, původním nebo s oběma daty splatnosti. Pomocí tlačítka Překresli graf pak můžete tuto volbu graficky zobrazit. V kolonkách Od / Do, které lze nastavit dle vašich potřeb, je uvedeno rozmezí grafického vyjádření.max. meze grafu jsou stanoveny prvním a posledním datem nesplacené nebo jen částečně zaplacené platby. Chcete-li si určité místo v grafu přiblížit, veďte při držení levého tlačítka myši výřez ve tvaru čtyřúhelníku z levého horního rohu do pravého dolního rohu. Původní velikosti grafu docílíte opačným tahem myši. Pro posun celého grafu doleva, doprava, nahoru nebo dolů přidržte pravé tlačítko myši a posunujte požadovaným směrem. Legenda grafu - barvy křivek lze měnit kliknutím myši na barevný čtvereček. V nastavení grafu lze také měnit tloušťka křivky. 58

59 Tlačítkem Tabulka se přepnete do tabulky zobrazující data (původní nebo zvolená data splatnosti), ve kterých se změnil stav peněžních prostředků v grafu. Pokladny / Účty Na záložce Pokladny / Účty uživatel definuje portfolia pokladen nebo účtů, které hodlá sledovat v návaznosti na vazbu přijatých, resp. vydaných faktur nebo i pro případ modelovaných plateb. Klient má možnost pomocí přiřazení jednotlivých faktur k jednotlivým pokladnám nebo účtům modeovat operativní cash flow na jednotlivé pokladny / účty. Lze definovat počáteční stav, výši kontokorentu, měnu a kurz. Pokud uživatel nezvolí jednotlivé pokladny / účty měl by zvolit alespoň počáteční stav a případně výši kontokrentu v tabulce s názvem Peněžní prostředky na nezdaných účtech - toto není povinná operace, ale uživateli ji doporučujeme pro zvýšení vypovídací schopnosti výstupních informací o modelovaném OCF. Pro sestavení modelovaného cash flow bez detailního pohledu na jednotlivé pokladny / účty není nutno tabulku s názvem Pokladny / účty a peněžní prostředky zadávat - zadávání je tedy nepovinnou operací. Filtr jednotlivých pokladen / účtů, které hodlá uživatel monitorovat se provede začeknutím rámečku ve sloupci Zobrazit. Tlačítko Přidat otevře dialogové okno, do kterého se definují vstupní data pro pokladnu / účet. Tlačítko Editovat umožňuje editaci údajů definovaných u pokladny / účtu. 59

60 Měny a kurzy Na záložce Měny a kurzy uživatel definuje portfolia měn, které hodlá sledovat v návaznosti na vazbu přijatých, resp. vydaných faktur nebo i pro případ modelovaných plateb. Klient má možnost pomocí přiřazení jednotlivých faktur k jednotlivým měnám modelovat operativní cash flow v návaznosti na předpokládaný vývoj měnových kurzů. Pro sestavení modelovaného cash flow bez vlivu měnových výkyvů není nutno měny zadávat - zadávání měn je tedy nepovinnou operací. Tlačítko Přidat otevře dialogové okno, do kterého se definují vstupní data pro pokladnu / účet. Tlačítko Editovat umožňuje editaci údajů definovaných měn. Tlačítko Odebrat - umožní odebrat nadefinovanou měnu 60

61 Tlačítko Změnit kurzy - změní se vybrané kurzy u všech faktur s danou měnou, u kterých uřivatel nemá zvolenou možnost zachovat pevný kurz (dříve definovaný) - viz spodní obrázek - začeknutý rámeček Pevný kurz. Pokud chci zachovat u dané faktury neměnný kurz, musím si začeknout rámeček s označením Pevný kurz, v opačném případě při změně kurzu bude mnou dříve definovaný kurz změněn. Příklad: Pokud mám na záložce Měny a kurzy definován v případě měny EURO kurz 26,50 a u dané faktury chci zachovat původní dříve definovaný kurz 27,50, musím zakliknout Pevný kurz. 61

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek:

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek: Finanční analýza Pojem finanční analýza Finanční analýza umožňuje načítat data podle dimenzí a tyto součty dlouhodobě vyhodnocovat. Pojem finanční analýza není nejpřesnější, protože ukazatele mohou být

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

Konvertor diakritiky 3. Instalace

Konvertor diakritiky 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 3 Odstranění diakritických znamének... 4 Operace s textem... 4 Nastavení aplikace... 4 Písmo... 4 Jazyk... 4 Přidání dalšího jazyka do aplikace... 5 Znaky... 5 Instalace

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí.

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí. v systému KEO-Účetnictví Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření ÚSC a DSO souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V programu KEO ÚČETNICTVÍ jsou připravené sestavy, grafy a volné

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID V současné verzi je možné ovládat pouze klasický prodej, funkce pro variantu GASTRO (účtování na jednotlivé stoly, tisk do kuchyně) jsou zatím ve vývoji. Nastavení

Více

Zahraniční cesty. 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty

Zahraniční cesty. 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty Zahraniční cesty 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Hlavní záložky 2.3.1 Záložka "Seznam

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy Rizikové procesy Modul slouží k evidenci rizik a zpracovávání mapy rizik za jednotlivé součásti a VUT. Přístupová práva k tomuto modulu mohou získat manažeři rizik a výbor pro řízení rizik. 1. Spuštění

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Dotykova obrazovka v programu TRIFID

Dotykova obrazovka v programu TRIFID Dotykova obrazovka v programu TRIFID V současném provedení je ve fázi testování, předpokládá se tedy její spouštění z hlavní nabídky programu TRIFID. K nastavení a spuštění je tedy nutné mít připojenou

Více

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Ostrava, leden 2010 Obsah O programu:... 4 Přihlášení do programu:... 5 Nastavení uživatelských údajů:... 7 Vstup do aplikace:... 7 1. Zvolte si firmu... 9 2. Evidence...

Více

50 Zápisník skupiny. Popis modulu

50 Zápisník skupiny. Popis modulu 50 Zápisník skupiny Uživatelský modul Zápisník skupiny slouží ke strukturovanému (stromová struktura) uchovávání textových informací. Modul umožňuje text základním způsobem upravovat, texty je možné přenášet

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

PDF Split and Merge. Průvodce programem pro práci s PDF

PDF Split and Merge. Průvodce programem pro práci s PDF PDF Split and Merge Průvodce programem pro práci s PDF Obsah Instalace a nastavení programu... 1 Sloučení více PDF do jednoho souboru... 1 Rozdělení PDF... 2 Vizuální reorganizátor... 3 Vizuální průvodce

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Vážení zákazníci, připravili jsem pro vás nový modul Zakázka, který Vám přináší nový vzhled a nové možnosti. Pro snadnější přechod na novou verzi zůstává ve WAK INTRA souběžně i stávající modul zakázek.

Více

TIA Selection Tool manuál pro použití

TIA Selection Tool manuál pro použití TIA Selection Tool manuál pro použití Verze 1 duben 2012 Obsah: Postup rychlé konfigurace a exportu stanice Detailní popis aplikace Siemens s. r. Protection o. 2012. Všechna notice / práva Copyright vyhrazena.

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk vybraného záznamu... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

Modul Outlook2Money. www.money.cz

Modul Outlook2Money. www.money.cz Modul Outlook2Money www.money.cz 2 Money S5 Outlook2Money Základní popis modulu Modul O2M (Outlook2Money) umožňuje uživatelům evidovat v Money e-mailovou komunikaci vedenou v MS Outlook 2010 ve formě přijatých

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více