Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace"

Transkript

1 Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace Výroční zpráva 2008

2 Obsah Výroční zpráva titulní list.. 1 Obsah.. 2 Úvod 3 1. Personální zajištění 4 2. Činnosti Centra sociálních služeb 2.1. Činnost zaměřená na sociální služby Ostatní činnosti spojené s chodem organizace Zvyšování odbornosti zaměstnanců Ekonomické ukazatele Ostatní Spolupráce Kulturní a společenské akce Kontroly v organizaci Závěr

3 Motto: Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Albert Einstein Úvod Centrum sociálních sluţeb Kojetín, příspěvková organizace, zahájila svou činnost dne Hlavním účelem, k němuţ bylo Centrum sociálních sluţeb Kojetín, příspěvková organizace (dále jen CSS) zřízeno, je poskytování sociálních sluţeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah poskytovaných sluţeb je vymezen vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů. Posláním činnosti Centra sociálních sluţeb je vytváření podmínek pro sociální integraci zdravotně postiţených osob a seniorů, stejně jako podmínek pro pomoc obětem domácího násilí, dětem ze znevýhodněného sociálního prostředí a dalším skupinám obyvatel, ohroţených sociálním vyloučením. 3

4 1. Personální zajištění Rada města Kojetína schválila usn. č. R/538/12-07 organizační schéma Centra sociálních sluţeb, příspěvkové organizace, kdy její činnost bude zabezpečována 11 pracovníky. Název funkce Úvazek Počet pracovníků ředitelka 1 1 ekonomka-účetní 1 1 správce informačních technologií 1 1 sociální pracovník koordinátor 1 1 pracovník v soc. službách (pečovatelka) 6,7 7 celkem 10,7 11 Při výběrovém řízení (prosinec 2007) byla vybrána ekonomka-účetní, která po dohodě s ředitelkou organizace souhlasila se zpracováváním mzdové problematiky zaměstnanců organizace, a tak byl její úvazek stanoven 1,00. Termín nástupu do zaměstnání pro tuto pracovnici byl dohodnut na V období ledna 2008 byla uzavřena mezi ředitelkou CSS Kojetín a ÚP v Přerově Dohoda o vyhrazení pracovního místa (SÚPM), a to z důvodu dotace na tuto zaměstnankyni, vedenou v evidenci úřadu práce. Od do byla CSS Kojetín přiznána dotace z ÚP v Přerově ve výši ,- Kč, měsíčně stanovená na 9.500,-Kč. Dále v měsíci březnu Rada města schválila Centru sociálních sluţeb Kojetín zřízení jednoho pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací pro období od do , tzv. venkovní uklízečka, pomocnice, zabezpečující úklid venkovních prostranství v areálu všech DPS (pletí záhonků, sečení a úklid trávy, údrţbu vnitřních chodníků a prostranství, opravy nátěrů laviček apod). Na základě tohoto schválení, ředitelka CSS uzavřela Dohodu o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příleţitostí v rámci veřejně prospěšných prací s ÚP v Přerově a získala tak příspěvek ve výši ,- Kč, měsíčně stanovené na ,-Kč. 2. Činnosti Centra sociálních služeb 2.1. Činnost zaměřená na sociální služby Jak jsem jiţ v úvodu uvedla, hlavní činností CSS je poskytování sociálních sluţeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zřizovací listinou organizace. Činnost spočívá především v poskytování úkonů pečovatelské sluţby (pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zajištění stravování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, 4

5 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím) a fakultativních sluţeb - pouţití sluţebního vozidla k převozu uţivatele dle jeho poţadavku, tísňové volání v Domech s pečovatelskou sluţbou Města Kojetína, vyuţívání výpočetní techniky, umístěné v prostorách k tomu určených v jednotlivých DPS, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí. Ředitelka a sociální pracovnice se podílely na podávání ţádostí uţivatelů o příspěvek na péči, ţádostí o přijetí do domova pro seniory apod., a to ve spolupráci s vedoucí odboru sociálních věcí Města Kojetína p. Bc. Prokešovou L. DiS. a dalších pracovnic tohoto odboru. V současné době z celkového počtu 110 uţivatelů sociální sluţby pobírá příspěvek na péči : Uživatelé pobírající příspěvek Příspěvek zamítnut Nově podané žádosti 49 uživatelů 14ti uživatelům 23 uživatelů V průběhu roku 2008 bylo uzavřeno celkem 131 smluv o poskytování sociální sluţby s uţivateli pečovatelské sluţby. Dále bylo během roku uzavřeno celkem 17 dodatků ke smlouvě o poskytování sociální sluţby, kde se jednalo o rozšíření počtu úkonů nebo změnu úkonů z důvodu zhoršení zdravotního stavu uţivatelů sociálních sluţeb. Níţe uvedená tabulka dává stručný přehled. Měsíc Počet uživatelů Počet uţivatelů k byl 102 (na základě sepsané smlouvy o soc.sluţbách), k přecházelo 97 smluv + 8 nově uzavřených smluv, dále v průběhu roku 2008 přibylo dalších 26 smluv a ubylo 21 smluv (úmrtí, odchod do domova pro seniory apod.). S činností zaměřenou na sociální služby je spojen projekt Modernizace materiálního a technického zázemí pro rozvoj sociálních služeb ve městě Kojetín, který má 5 částí. 5

6 První část projektu zahrnovala úpravy venkovních částí areálů domů s pečovatelskou sluţbou (DPS). Vybudováním zahradních altánů u DPS St. Masára, u DPS J. Peštuky a opravou stávajícího altánu u DPS 6. května a vhodnou zahradní úpravou u všech 4 domů s pečovatelskou sluţbou, došlo především k rozšíření nabídky pro trávení volného času uţivatelů pečovatelské sluţby a ostatních seniorů či zdravotně postiţených občanů. DPS E.Beneše DPS St.Masára Druhá část projektu zahrnovala zřízení internetových koutků na všech domech s pečovatelskou sluţbou a vybudování Víceúčelové klubovny na DPS Dr. E. Beneše. Uţivatelé pečovatelské sluţby i ostatní zájemci mají moţnost přístupu zdarma k internetu a také naučit se pracovat na počítači. Na DPS J. Peštuky je také speciální počítačové pracoviště pro slabozraké. Všechna tato pracoviště jsou upravena tak, aby k nim měli přístup i vozíčkáři. CSS má zveřejněn rozpis výuky a moţnosti přístupu k počítačům na jednotlivých DPS jak pro uţivatele pečovatelské sluţby, tak pro ostatní zdravotně postiţené občany, seniory či další zájemce např. z řad uchazečů o zaměstnání vedených na úřadu práce či z řad ţáků kojetínských škol. Využití v roce 2008 Víceúčelová klubovna DPS Dr. E. Beneše DPS St. Masara DPS 6. května DPS J. Peštuky 360 uživatelů 44 uživatelů 53 uživatelů 61 uživatelů 79 uživatelů 6

7 Třetí částí projektu byl nákup vozidla se speciální úpravou. Pro tyto účely bylo zakoupeno vozidlo Renault Kangoo SUN s úpravou pro převoz těţce zdravotně postiţené osoby na invalidním vozíku a s úpravou na otočnou sedačku spolujezdce, které umoţní snadnější nastupování do vozidla osobám se sníţenou schopností pohybu. Toto vozidlo je využíváno k převozu uživatelů pečovatelské služby a rozvozu obědů. Převozy v roce 2008 Rozvoz obědů v roce x obědů Čtvrtá část projektu, Zřízení ubytovací jednotky pro krizové situace, byla realizována na DPS 6. května. Jedná se o ubytovací jednotku, která je určena pro řešení krizových situací. Jde o krátkodobé ubytování např. uţivatelů pečovatelské sluţby, u kterých dojde ke zhoršení zdravotního stavu a oni nebudou moci zůstat ve svém původním prostředí a nebude momentálně volný byt na DPS, nebo matek s dětmi bez přístřeší či pro osoby, které se dostaly do tíţivé ţivotní situace apod. Využití v průběhu roku leden až srpen listopad prosinec 1 občan/244 dnů* 1 matka se 2 dětmi/ 14 dnů* *počet dnů, ve kterých byla KUJ v roce 2008 využita 1 občan/20 dnů* Výše uvedení se dostali do nepříznivé sociální situace a potřebovali pomoc. Svou situaci se pak snaţili řešit sami, případně za pomoci sociální pracovnice CSS, pracovnic sociálního odboru Města Kojetína či právního zástupce. 7

8 Pátá část projektu, Zavedení tísňového volání do domů s pečovatelskou sluţbou, byla realizována na všech domech s pečovatelskou sluţbou. Zdravotně postiţení, osoby se sníţenou schopností pohybu a orientace i staří občané jsou pro svá omezení často vystaveni zvýšenému nebezpečí a to zejména v případech, kdy ţijí osaměle a dojde u nich k akutnímu zhoršení zdravotního stavu a oni nejsou sami schopni si přivolat pomoc. Zavedením tísňového volání na domech s pečovatelskou sluţbou došlo ke zlepšení této situace a k větší jistotě všech obyvatel DPS, protoţe si mohou kdykoliv přivolat pomoc nepřetrţitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Tísňové volání bylo využito během 12 měsíců 22 x, z 80% šlo o zhoršení zdravotního stavu. Hlavní ústředna Tísňové tlačítko Nově zřízená organizace CSS Kojetín měla záměr rozšířit nabídku v poskytování sociálních sluţeb o : Průvodcovské a předčitatelské sluţby Odlehčovací sluţby Tyto sluţby nebyly zřízeny z důvodu nedostatečného zájmu ze strany občanů, potencionálních uţivatelů sociálních sluţeb. Tato skutečnost vyplynula z Analýzy potřeb uţivatelů soc.sluţeb v Kojetíně, skupina senioři. Analýza byla vypracována v rámci projektu Komunitní plánování sociálních sluţeb v Kojetíně. V,,Analýze se mimo jiné doporučovalo: rozvíjet a rozšiřovat současné sluţby se zaměřením na poradenství, pečovatelskou sluţbu, půjčování kompenzačních pomůcek, rekondiční pobyty, jídelny odstraňování technických bariér informovanost sluţby zaměřené na volnočasové aktivity a další Vzhledem k této skutečnosti (při registraci sluţeb musí být stanoven počet osob, kterým bude sluţba poskytována) byla po konzultaci se sociálním odborem Olomouckého kraje činnost CSS zaměřena na řádný chod nově vzniklé organizace a postupné zkvalitňování pečovatelské sluţby v rámci standardů kvality sociálních sluţeb. 8

9 V lednu 2008 se ředitelka organizace zapojila do pracovní skupiny Senioři, která byla zřízena Radou Olomouckého kraje z důvodu zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních sluţeb v Olomouckém kraji pro roky Dále se ředitelka a sociální pracovnice aktivně zapojily do tvorby Komunitního plánování sociálních sluţeb ve městě Kojetíně, Radou města byly jmenovány členkami Komise pro komunitní plánování ve městě Kojetíně. V současné době je zpracován a v prosinci roku 2008 byl Zastupitelstvem města Kojetína schválen Komunitní plán sociálních sluţeb města Kojetína na období let Ostatní činnosti spojené s chodem organizace Se zřízením organizace od ledna 2008 bylo nutné zabezpečit spoustu činností : registrace sociálních sluţeb k na KÚ Olomouckého kraje pojištění odpovědnosti zaměstnanců registrace na FÚ zřízení účtu organizace registrace organizace u zdravotních pojišťoven a na sociálním zabezpečení přihlášení zaměstnanců ke zdravotním pojišťovnám a sociálnímu zabezpečení pojištění majetku svěřeného do správy uzavření různých smluv (CCS,Technis s.r.o. Kojetín, tísňové volání, stravenky ) Výše uvedené se podařilo zajistit během měsíce ledna 2008 za pomoci p. Páleníkové J., tajemnice MěÚ. Dále bylo nutné : 9 upravit prostory vhodné pro kancelář ředitelky a ekonomky včetně vybavení nábytkem a výpočetní technikou přestěhovat 4 pečovatelky z nevyhovujících prostor na DPS E.Beneše 3 upravit kancelář sociální pracovnice tak, aby byla vhodná i pro 4 pečovatelky zabezpečit osvětlení v kancelářích, malování, nátěry upravit nevyhovující soc. zařízení v 1.patře upravit bývalou místnost pečovatelek na DPS E.Beneše 3 na přípravnu pro rozváţku obědů zajistit proškolení zaměstnanců v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zabezpečit zdravotní prohlídky v rámci noční práce (moţný výkon práce při pohotovosti) zabezpečit zdravotní prohlídky v rámci řízení referentského vozidla ( 4 řidičky) zabezpečit způsobilost pracovníků při podávání stravy (zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství) Úpravy kanceláří se podařilo zabezpečit v měsících lednu únoru 2008 ve spolupráci s SOU technickým v Přerově (bývalé SOU stavební), s firmou Technis s.r.o. Kojetín, nasmlouvaných drobných kojetínských řemeslníků. Finanční prostředky na úpravu kanceláří ředitelky a ekonomky uvolnila vedoucí finančního odboru p. Fíková Drahomíra z rozpočtu města a tím napomohla k úspěšnému rozjezdu organizace.

10 Vybavení kanceláří ředitelky a ekonomky nábytkem bylo uskutečněno, z výpočetní techniky byl zakoupen pouze 1 počítač, druhý počítač i s tiskárnou je vyuţíván přes projekt Modernizace, kde se vhodnou organizací práce ekonomky nadále můţe vyuţívat uţivateli a zájemci z řad veřejnosti v určitou dobu. Veškeré úklidové a čistící práce, včetně stěhování nábytku si CSS Kojetín zabezpečilo vlastními pracovnicemi po pracovní době. Kancelář ekonomky Kancelář ředitelky Výše uvedené kanceláře vznikly přebudováním bývalé kulturní místnosti, která nebyla vyuţívána. Prostor pečovatelek Prostor sociální pracovnice Z jedné kanceláře sociální pracovnice vznikly vhodným rozmístěním nábytku dva oddělené pracovní prostory. 10

11 S nově vzniklou organizací bylo nutno zakoupit: účetní program program k výpočtu a vedení mzdové a personální agendy program pečovatelské sluţby Dále byly vypracovány : vnitřní směrnice organizace vypracováno 20 (Org.řád, Prac.řád, Plat.předpis,Účtový rozvrh, FKSP,Stravování,Pokladní operace,oběh účetních dokladů,cestovní náhrady,hospodaření majetkem, Inventarizace majetku,odpisový plán,provozní řád k dovozu obědů,pouţívání jízdních kol,provozní předpis k pouţívání sluţ.vozidla,oopp, Směrnice k inventarizaci a další) Při tvorbě vnitřních směrnic organizace jsme se převáţně obraceli na p. Chytilovou D., pracovnici finančního odboru, která nás po celou dobu metodicky vedla včetně účetnictví organizace. veškeré písemnosti, týkající se poskytované pečovatelské sluţby (Provozní řád DPS, Smlouva o poskytování soc.sluţby, související přílohy a pravidla apod.) V současné době neustále pracujeme na Standardech kvality sociálních sluţeb, které jsou zákonnou normou pro poskytovatele sociálních sluţeb a v podstatě stanovují minimální kvalitu poskytovaných sluţeb. Opravy a údržba majetku Na majetku ve výpůjčce a uţívání od Města Kojetína byly provedeny opravy a údrţba ke zkvalitnění vyuţívání těchto prostor a v rámci zkvalitňování poskytovaných soc. sluţeb. Na tyto opravy a údrţbu byl po dohodě s vedoucí finančního odboru p. Fíkovou čerpán fond reprodukce. Při realizaci správy tohoto majetku byly zjištěny závady: dlouhotrvající zápach z kanalizace v tzv.víceúčelové klubovně zatékání střechou do Víceúčelové klubovny vrchní lak venkovních laviček byl povětrnostními vlivy hluboce narušen vrchní lak venkovních stolečků byl povětrnostními vlivy hluboce narušen špatné ukotvení altánu na DPS St.Masara poškozená houpačka u altánu na DPS St.Masára, bude nutno ukotvit altán na DPS J.Peštuky otevřen směrem do pole průvan na seniory u dvou altánů (DPS J.Peštuky a DPS 6.května) chybí opíraní pro seniory k pohodlnějšímu sezení nebo se musí opírat o studenou zeď poškozená houpačka u altánu na DPS St.Masára nezabezpečené počítače v kulturní místnosti na DPS J.Peštuky (přístupné všem návštěvníkům klubovny) dlouhodobé nevymalování společných prostor na všech DPS (více jak 15 let) rozpadající se kontejnery na zeleň 11

12 V rámci smlouvy o výpůjčce organizace zabezpečuje údrţbu altánů pořízených přes projekt Modernizace materiálního a technického zázemí pro rozvoj sociálních sluţeb ve městě Kojetín z roku Ve spolupráci s ing. Hauptem M., starostou města, p. Páleníkovou J., tajemnicí MěÚ, p. Pavlíkem M., investičním technikem byla oslovena firma eko-vas p. Vasila Mádra, která byla zhotovitelem komplexu altánů na DPS v rámci projektu Modernizace. Postupně se v průběhu roku 2008 dařilo odstraňovat vzniklé závady. Na některé závady se vztahuje záruční doba, tudíţ zde nemuselo být finanční krytí. Tyto opravy pokračují do roku V průběhu roku byly provedeny: odstraněn ve spolupráci s firmou Technis s.r.o. dlouhotrvající zápach ve Víceúčelové klubovně ve spolupráci s odborem MIM a firmou Technis s.r.o Kojetín byla provedena výměna střešní krytiny nad tzv. Víceúčelové klubovně provedeny nátěry starých venkovních laviček provedeny nátěry zahradního stolku a ţidlí ukotvení altánu na DPS St. Masára nová zástěna na altánu u DPS J. Peštuky, která má chránit uţivatele před větrem v rámci oprav upraveny a přidělány opěradla v altánech na DPS 6.května a DPS J.Peštuky Altány u všech DPS začaly být vyuţívány větším počtem seniorů a dokonce i z okolních panelových domů jsou navštěvovány. oprava poškozené houpačky ochotným obyvatelem DPS St.Masára (vyučen truhlářem) v kulturní místnosti na DPS J. Peštuky byly zabudovány uzamykatelné koţenkové shrnovací dveře z důvodu zabezpečení výpočetní techniky byla vymalována tzv. Víceúčelová klubovna ve spolupráci s firmou Technis s.r.o Kojetín byly vymalovány společné prostory na DPS nám.dr.e.beneše Víceúčelová klubovna Kulturní místnost na DPS J.Peštuky 12

13 Na základě vyuţití jiţ dříve vybudované koupelny ve Víceúčelové klubovně, CSS tuto místnost dovybavila potřebným vybavením ještě koncem roku 2008 a předloţila na Krajský úřad Olomouckého kraje ţádost o zaregistrování ambulantní sluţby dle zákona 108/2006 Sb., 40, písm.b) poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Koupelna ve Víceúčelové klubovně 2.3. Zvyšování odbornosti zaměstnanců Zaměstnanci CSS se v roce 2008 zúčastnili následujících školení: Ředitelka Právní úprava sociální péče Standardy kvality a z.108/2006 Sb. Vnitřní kontrolní systém Ekonomka Zúčtování daně za rok 2007 Vnitřní kontrolní systém Nový program mzdy + statistiky Změna nemocenského pojištění 2009 Účetní závěrka Sociální pracovník Právní úprava sociální péče Pečovatelky,,Nikdy není pozdě na podporu zdraví Standardy kvality a z.108/2006 Sb. 13

14 2.4. Ekonomické ukazatele Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace původní rozpočet upravený rozpočet k rozdíl rozpočtované náklady na rok 2008 rozpočtované příjmy na péči 2008 (úhrada za úkony) MPSV dotace na provoz na rok 2008 ÚP Přerov dotace na rok 2008 Město Kojetín dotace na provoz na rok 2008 Město Kojetín dotace na odpisy na rok ,390 tis. Kč 3,858 tis. Kč tis. Kč 377 tis. Kč 453 tis Kč + 76 tis. Kč 850 tis. Kč 1,100 tis Kč tis. Kč 85 tis. Kč 153 tis Kč + 67 tis. Kč 1,832 tis. Kč 1,932 tis. Kč tis. Kč 168 tis. Kč 168 tis. Kč 0 Kč Srovnání dotací na provoz Pečovatelské služby Města Kojetína, organizační složky s nově zřízenou příspěvkovou organizací Centrum sociálních služeb Kojetín Pečovatelská služba Města Kojetína 2007 Centrum sociálních služeb Kojetín, přísp. organizace 2008 MPSV dotace ÚP Přerov dotace Město Kojetín dotace 450 tis. Kč 54 tis. Kč 2,016 tis. Kč 1,100 tis. Kč 153 tis. Kč 2,100 tis. Kč Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že nově zřízená příspěvková organizace získala na dotacích od MPSV a ÚP mnohem vyšší dotaci, než organizační složka města. Dotace z Města Kojetína pro příspěvkovou organizaci byla o něco málo vyšší než byla pro organizační složku města, a to z důvodu pokrytí mimořádných zřizovacích nákladů na prvotní vybavení kanceláří pro ředitelku a ekonomku. Srovnání příjmů za poskytování pečovatelské služby (úhrady za poskytované úkony) Pečovatelská služba Města Kojetína Centrum sociálních služeb Kojetín tis. Kč tis. Kč Z tabulky je patrné, že příjmy za poskytované úkony CSS Kojetín byly vyšší o 122 tis. Kč než u organizační složky. 14

15 2.5. Ostatní Studentka 2. ročníku Obchodní akademie T. Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín byla přidělena Městským úřadem v Kojetíně k výkonu odborné praxe do naší příspěvkové organizace Centrum sociálních sluţeb Kojetín. Praxe probíhala v období květen aţ červen v počtu 6 týdnů. V průběhu praxe se jmenovaná v naší organizaci setkala jak s právními předpisy (např. zákoník práce), tak s předpisy týkajícími se účetnictví (finanční a mzdové), s různými nařízeními, vyhláškami a také s informační technologií. Teoretické znalosti získané studiem na vysoké škole dokázala v praxi velmi dobře pouţít. Bez větších problémů pouţívala k zadaným úkolům zákoník práce a související předpisy a nařízení, v podvojném účetnictví účtovala samostatně, s informační technologií pomáhala i některým našim zaměstnancům. Od do probíhala na CSS další odborná praxe, a to studentky 3.ročníku vysoké školy- Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, obor Sociální práce ve veřejné správě. Studentka se především zajímala o poskytovanou pečovatelskou sluţbu v terénu, o práci sociální pracovnice, měla připraven i dotazník pro pracovnice CSS. Na teoretické znalosti, získané studiem na VŠ, se snaţila při odborné praxi navázat. Velmi dobře se v sociální oblasti dokázala orientovat. 3. Spolupráce Centrum sociálních sluţeb Kojetín spolupracuje s Charitou Kojetín. Společná péče o uţivatele sluţeb je poskytována těm, kteří potřebují jak pečovatelskou tak ošetřovatelskou péči. Také pokračuje spolupráce s organizací Alfa Handicap, s MěDDM Kojetín, s Gymnáziem Kojetín, s f. Technis s.r.o Kojetín. Samozřejmostí je spolupráce s jednotlivými lékaři, sociálními pracovnicemi LDN Přerov a Kroměříţ a domovů pro seniory. Spolupráce se všemi odbory Městského úřadu je na vysoké úrovni. Všichni zaměstnanci MěÚ byli velmi vstřícní ke všem záleţitostem naší organizace. Velmi dobrá je také spolupráce se Školní jídelnou Kojetín, s ředitelem hotelu Pivovar panem Karlem Šigutem, který zabezpečil našim uţivatelům moţnost odebírat poloviční porce obědů, dále nám zabezpečil odebírání obědů pro všechny zájemce o stravu během doby, kdy školní jídelna nevaří. V rámci zkvalitňování pobytu obyvatel na DPS byla navázaná spolupráce s f. DELTA Polkovice, která bez nároku na finanční odměnu opravila chodník před vchodem na DPS J.Peštuky 1322, dále také chodník vedle DPS 6.května. 4. Kulturní a společenské akce BŘEZEN Výroční členská schůze ALFA HANDICAP Dne se konala ve Víceúčelové klubovně výroční členská schůze místní organizace Kojetín. Na tuto schůzku prostřednictvím ředitelky CSS bylo zabezpečeno vystoupení dětí z Městského domu dětí a mládeţe, které předvedly orientální tance. 15

16 Cvičení na židli V měsíci březnu na DPS J. Peštuky a ve Víceúčelové klubovně proběhlo cvičení pro seniory nazvané Cvičení na ţidli a to pod vedením masérky p. Válkové. KVĚTEN Besídka Dne se v kulturní místnosti na DPS J. Peštuky konala besídka ţáků Základní školy Sladovní Kojetín, na které ţáci zazpívali obyvatelům předem připravené písně doprovázené hrou na kytaru a tanečním vystoupením. Na závěr předali svým posluchačům vlastnoručně vyrobené dárky a poděkovali za projevenou přízeň. Hasičské cvičení Dne se v budově Centra sociálních sluţeb v ulici DPS Dr. E. Beneše 3 konalo hasičské cvičení. Cílem cvičení byl nácvik profesionálních i dobrovolných hasičů na evakuaci starších obyvatel a lidí odkázaných na invalidní vozík a připravit obyvatele domů 16

17 s pečovatelskou sluţbou na krizovou situaci. Všechny obyvatele evakuovali členové hasičského sboru do víceúčelové místnosti DPS Dr. E. Beneše, kde jim byl podán čaj a poskytnuta péče. Cvičení se zúčastnili všichni zaměstnanci Centra sociálních sluţeb Kojetín, kteří ochotně asistovali a převzali roli figurantů. Součástí hasičského cvičení byla i prohlídla hasičských vozů a názorná ukázka zvládání první pomoci. Na závěr proběhlo vyhodnocení akce, při kterém velitel zásahu zhodnotil cvičení jako úspěšné a poděkoval zúčastněným za výbornou spolupráci. Kácení máje v Tovačově Dne proběhlo v Domově pro seniory v Tovačově Kácení máje. Této akce se na pozvání vedení domova zúčastnila ředitelka a sociální pracovnice CSS. Jako tradičně si senioři ochotníci připravili krátkou scénku, na jejímţ konci byla májka skácena a vykoupena. Následoval program, ve kterém své umění předvedli rodiče se svými dětmi a soubor Hanáček z Tovačova. Volné chvíle vyplnili muzikanti z Újezdce, kteří lidovou písničkou potěšili všechny kolem. 17

18 ČERVEN Letní zahradní slavnost Centrum sociálních sluţeb Kojetín uspořádalo dne Letní zahradní slavnost, která se konala na zahradě DPS. Dr. E. Beneše upravené v rámci,,projektu modernizace z roku Akce byla určena pro obyvatele z domů s pečovatelskou sluţbou a pro návštěvníky Klubu důchodců a seniorů z řad veřejnosti. Akci Letní zahradní slavnost navštívilo 40 zájemců, 12 pracovníků Centra sociálních sluţeb a 4 pozvaní hosté z vedení Města Kojetína. Program organizovali pracovníci Centra sociálních sluţeb, kteří vymysleli pro účastníky jednoduché zábavné hry. Zpestřením programu bylo vystoupení dětí z Městského domu dětí a mládeţe, které předvedly břišní tance z Indie. K posezení hrála hudba p. Přikryla, která mnohé i roztančila. Pro návštěvníky bylo připraveno i malé chutné občerstvení. Tato akce měla velký úspěch. 18

19 Den otevřených dveří Dne 18.června se zaměstnankyně CSS zúčastnily jako pozvaní hosté Dne otevřených dveří v Domově pro seniory v Tovačově. Při této příleţitosti si všichni přítomní připomněli 10. výročí otevření Domova po rekonstrukci. Všichni přítomní si mohli prohlédnout zařízení Domova i jeho minulost na výstavce fotografií nebo v kronikách. Na dvoře Domova ve stínu ořechu poseděli obyvatelé, rodinní příslušníci i pozvaní hosté. Paní ředitelka všechny seznámila s dávnou historií. Zahrát a zazpívat přišly děti z tovačovské ZUŠ a na krátký koncert si udělal čas i zpěvák Pavel Novák. Ten se s přítomnými přivítal slovy : Ahoj, holky a kluci. Následovalo pár vzpomínek a zazněly, za doprovodu kytary, ty nejznámější písničky. Komunitní plánování V rámci Komunitního plánování sociálních sluţeb během měsíce června proběhly 2 besedy s uţivateli sociálních sluţeb a ostatními seniory, na které vystoupily členky Komise pro KPSS. Akce Běžíme proti drogám Zaměstnankyně organizace CSS Kojetín se symbolicky připojily k myšlence závodu na podporu protidrogové prevence. Tento běţecký závod organizovalo Město Kojetín - Odbor sociálních věcí MěÚ Kojetín sociálně právní ochrana dětí a Městská policie Kojetín. ČERVENEC Akce se nekonaly z důvodů cestování seniorů k rodinám, do lázní či na dovolenou. 19

20 SRPEN Setkání se zástupci Dne se na všech domech s pečovatelskou sluţbou konalo setkání se zástupcem Technických sluţeb Kojetín a zástupcem Města Kojetína. Pracovníci občanům podali informace týkající se bydlení na DPS a zodpověděli jim jejich dotazy. ZÁŘÍ Přednáška o dietním stravování Dne se ve Víceúčelové klubovně na DPS Dr. E. Beneše konala přednáška o dietním stravování. Akce se zúčastnilo 14 návštěvníků, kteří mohli zdarma ochutnat dietní speciality a poradit se s odborníkem na výţivu. ŘÍJEN Teplo domova Na sychravý říjnový den byla pro obyvatele DPS J. Peštuky připravena předváděcí akce s názvem,, Teplo domova, na které byla obyvatelům předvedena široká nabídka antidekubitních a zdravotních pomůcek, hygienické povlečení, hygienická prostěradla, teplá domácí obuv a mnoho dalších. Na této akci měli obyvatelé moţnost předváděné zboţí zakoupit. 20

21 LISTOPAD Beseda o Indii Ve čtvrtek se v bezbariérovém sále Pivovarského hotelu uskutečnila akce s názvem,,beseda o Indii, kterou si pro obyvatele DPS a členy Klubu důchodců připravili ţáci Gymnázia Kojetín. Ţáci gymnázia si pro návštěvníky připravili prezentace o historii, kultuře a zvycích Indie. Součástí bylo i promítání obrázků a fotek. Příjemným zpestřením akce bylo vystoupení tanečnic z Městského domu dětí a mládeţe, které zatancovaly orientální tance. Pro kaţdého návštěvníka bylo přichystáno malé občerstvení. Akce měla velký ohlas u všech 45 posluchačů 21

22 PROSINEC Mikulášská besídka Dne se ve velkém sále Pivovarského hotelu konala,,mikulášská besídka", kterou si pro obyvatele DPS a seniory z řad veřejnosti připravili zaměstnanci Centra sociálních sluţeb Kojetín. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno chutné občerstvení a bohatý kulturní program. Na akci vystoupili ţáci ZŠ, ul. Sladovní, Kojetín s vánočním pásmem a romskými písněmi. Na závěr předali všem přítomným vlastnoručně vyrobené vánoční přání a upečené perníčky. Dívky z krouţku při Městském domě dětí a mládeţe Kojetín si připravily moderní Step aerobic. Poté přišla na řadu pravá mikulášská nadílka a volná zábava při hudbě p. Přikryla, která mnohé návštěvníky roztančila. Akce se zúčastnilo 71 osob převáţně z řad seniorů z domů z pečovatelskou sluţbou, pozvaní hosté z vedení Města Kojetína, ředitelka Charity Kojetín a pracovnice Centra sociálních sluţeb Kojetín. Mikulášská besídka měla velký úspěch. 22

23 5. Kontroly v organizaci Během roku 2008 proběhly v organizaci níţe uvedené kontroly: Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Přerov - 4x byla kontrolována hygiena na jednotlivých DPS 1. hygiena místnosti k ukládání a přemývání nádob na stravu (jídlonosiče) 2. pravidla správné hygienické praxe 3. zdravotní průkazy 4. osobní hygiena personálu 5. provozní hygiena 6. stavebně technický stav 7. zásobování pitnou vodou 8. manipulace se stravou-přeprava Centrum pro regionální rozvoj, pobočka pro NUTS II Střední Morava - prověření zrealizovaného projektu Modernizace materiálního a technického zázemí pro rozvoj sociálních sluţeb ve městě Kojetín Obchodní akademie T.Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín - kontrola činnosti odborné praxe studentky 2. ročníku v organizaci Kontrolní výbor ZM - Kontrola zajištění provozu a stavu hospodaření 1. zajištění řádného provozu DPS a splnění podmínek a poţadavků na poskytování pečovatelských sluţeb 2. současný stav hospodaření příspěvkové organizace Finanční výbor ZM - Namátková kontrola vedení účetnictví a hospodaření nově zřízené organizace 1. Dodrţování platných předpisů a schváleného rozpočtu Při výše uvedených kontrolách, které v organizaci proběhly, nebyly zjištěny závady. 6. Závěr Co říci závěrem. Začátek roku 2008 byl pro nově vzniklou organizaci velmi hektický. S přibývajícími měsíci se vše začalo tak nějak usazovat, kolektiv zaměstnankyň se začal stmelovat, začalo se lépe pracovat, prostě jsme si na sebe zvykly. Z mé zprávy je zřejmé, kam naše práce směřovala a bude směřovat i nadále, neboť kvalitní poskytování sociálních sluţeb je prioritou naší organizace. Vţdyť nositelem kvalitních sociálních sluţeb je personál, který poskytování sociálních sluţeb zajišťuje. Dobře víme, ţe pro poskytování bezpečných, kvalitních a efektivních sluţeb jiţ nestačí nadšení a empatie, ale ţe musíme rozvíjet svoji odbornost a přizpůsobovat se novým poţadavkům na svoji profesi. Také zlepšování prostředí nejen obyvatelům jednotlivých DPS, ale i ostatním seniorům, či zdravotně postiţeným občanům, jeţ vyuţívají moţnosti posezení v altánech, či návštěv ve Víceúčelové klubovně nebo organizovaných společenských akcí, je součástí kvalitnějšího poskytování sociálních sluţeb. Čekají nás ještě mnohé úkoly, ale s chutí se do nich pustíme. V Kojetíně dne Bc.Blanka Šnédarová ředitelka CSS 23

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Výroční zpráva 2011. Název organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace náměstí Dr. E. Beneše 3, 752 01 Kojetín

Výroční zpráva 2011. Název organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace náměstí Dr. E. Beneše 3, 752 01 Kojetín Výroční zpráva 2011 Název organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace Adresa náměstí Dr. E. Beneše 3, 752 01 Kojetín Právní forma příspěvková organizace IČO 75123215 Identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ Výroční zpráva PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ o činnosti Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně za rok 2008 1 OBSAH Výroční zpráva titulní list..1 OBSAH.2 1. Personální obsazení

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk, tel.583 215 518 tel./fax: 583 213 935, e-mail: info@ddspk.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D (účinnost od 1. 2. 2011) Tento dokument

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

KULTURNÍ KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín

KULTURNÍ KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín KULTURNÍ KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín 2009 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pečovatelskou službou a návštěvníky Klubu důchodců různé kulturní a informační

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

KULTURNÍ KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín

KULTURNÍ KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín KULTURNÍ KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín 2010 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pečovatelskou službou a návštěvníky Klubu důchodců různé kulturní a informační

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Ceník služeb. Město Hlinsko

Ceník služeb. Město Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo nám.1, 539 01 Hlinsko Dům s pečovatelskou službou Adámkova 677, 539 01 Hlinsko kontakty: tel.: 469 311 582, služ.mobil: 723 690 540 tel.vedoucí DPS: 723 514 078, 461 100 893 Ceník

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ pracovní skupina OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŢENÍM SLOŽENÍ PRACOVNÍ SKUPINY POSKYTOVATELÉ Centrum pro zdravotně postižené CSS Lidická Prostějov Český

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 59. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 4. října 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20

Více

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 Školní jídelna Kojetín příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2 Počet zapsaných strávníků v roce 2010 947 strávníků v roce 2011 852strávníků

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 26. května 2015 město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, okres Chrudim, IČ 00270741 zastoupené starostou Janem Macháčkem dále jen zřizovatel

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY Číslo zájemce/kyně: Příjmení Jméno Datum narození Zdravotní pojišťovna

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 52. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. července 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Zpráva o naplňování cílů a opatření 2. Komunitního plánu soc. služeb ve městě Kojetíně na období let 2012 2016

Zpráva o naplňování cílů a opatření 2. Komunitního plánu soc. služeb ve městě Kojetíně na období let 2012 2016 Zpráva o naplňování cílů a opatření 2. Komunitního plánu soc. služeb ve městě Kojetíně na období let 2012 2016 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa současného pobytu: Zastoupený/á:

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 A 13 a/3 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI ( 47) Úhrada za poskytované služby se hradí dle zákona č. 108/2006

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Návrh ukazatelů činnosti sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov

Návrh ukazatelů činnosti sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov Návrh ukazatelů sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov Obecná ustanovení 1) Ukazatele se vztahují na služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice poskytované

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 Reg. číslo IPRM: 1/SZ/40 Nositel IPRM: Statutární město Chomutov Dohoda č.: 4463 (v CES) se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Plánované změny v IPRM výstiţný popis dle

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ konané dne 21.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38,

Základní škola Bruntál, Okružní 38, Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Sídlo organizace: Okružní 38, 792 01 Bruntál tel.: 554 231 199, IČ: 75026961, ID dat. schránky: zvzmj4z e-mail: reditel@zsbrok.cz, oficiální web:

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace Část I. Základní ustanovení Článek 1. 1. Organizační řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina organizační složky města Město Lipník nad Bečvou, IČ 003 01 493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 594/2005 ZM 21 ze dne 29.

Více

Základní informace k poskytování pečovatelské služby

Základní informace k poskytování pečovatelské služby Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. Zikova 618/14, 770 10 Olomouc sekretariát: 585 757 061, fax: 585 757 066, cn5k73h e-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz IČ: 75004259 Obchodní rejstřík: Krajský soud

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více

Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Název organizace a základní údaje: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více