Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace"

Transkript

1 Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace Výroční zpráva 2008

2 Obsah Výroční zpráva titulní list.. 1 Obsah.. 2 Úvod 3 1. Personální zajištění 4 2. Činnosti Centra sociálních služeb 2.1. Činnost zaměřená na sociální služby Ostatní činnosti spojené s chodem organizace Zvyšování odbornosti zaměstnanců Ekonomické ukazatele Ostatní Spolupráce Kulturní a společenské akce Kontroly v organizaci Závěr

3 Motto: Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Albert Einstein Úvod Centrum sociálních sluţeb Kojetín, příspěvková organizace, zahájila svou činnost dne Hlavním účelem, k němuţ bylo Centrum sociálních sluţeb Kojetín, příspěvková organizace (dále jen CSS) zřízeno, je poskytování sociálních sluţeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah poskytovaných sluţeb je vymezen vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů. Posláním činnosti Centra sociálních sluţeb je vytváření podmínek pro sociální integraci zdravotně postiţených osob a seniorů, stejně jako podmínek pro pomoc obětem domácího násilí, dětem ze znevýhodněného sociálního prostředí a dalším skupinám obyvatel, ohroţených sociálním vyloučením. 3

4 1. Personální zajištění Rada města Kojetína schválila usn. č. R/538/12-07 organizační schéma Centra sociálních sluţeb, příspěvkové organizace, kdy její činnost bude zabezpečována 11 pracovníky. Název funkce Úvazek Počet pracovníků ředitelka 1 1 ekonomka-účetní 1 1 správce informačních technologií 1 1 sociální pracovník koordinátor 1 1 pracovník v soc. službách (pečovatelka) 6,7 7 celkem 10,7 11 Při výběrovém řízení (prosinec 2007) byla vybrána ekonomka-účetní, která po dohodě s ředitelkou organizace souhlasila se zpracováváním mzdové problematiky zaměstnanců organizace, a tak byl její úvazek stanoven 1,00. Termín nástupu do zaměstnání pro tuto pracovnici byl dohodnut na V období ledna 2008 byla uzavřena mezi ředitelkou CSS Kojetín a ÚP v Přerově Dohoda o vyhrazení pracovního místa (SÚPM), a to z důvodu dotace na tuto zaměstnankyni, vedenou v evidenci úřadu práce. Od do byla CSS Kojetín přiznána dotace z ÚP v Přerově ve výši ,- Kč, měsíčně stanovená na 9.500,-Kč. Dále v měsíci březnu Rada města schválila Centru sociálních sluţeb Kojetín zřízení jednoho pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací pro období od do , tzv. venkovní uklízečka, pomocnice, zabezpečující úklid venkovních prostranství v areálu všech DPS (pletí záhonků, sečení a úklid trávy, údrţbu vnitřních chodníků a prostranství, opravy nátěrů laviček apod). Na základě tohoto schválení, ředitelka CSS uzavřela Dohodu o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příleţitostí v rámci veřejně prospěšných prací s ÚP v Přerově a získala tak příspěvek ve výši ,- Kč, měsíčně stanovené na ,-Kč. 2. Činnosti Centra sociálních služeb 2.1. Činnost zaměřená na sociální služby Jak jsem jiţ v úvodu uvedla, hlavní činností CSS je poskytování sociálních sluţeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zřizovací listinou organizace. Činnost spočívá především v poskytování úkonů pečovatelské sluţby (pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zajištění stravování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, 4

5 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím) a fakultativních sluţeb - pouţití sluţebního vozidla k převozu uţivatele dle jeho poţadavku, tísňové volání v Domech s pečovatelskou sluţbou Města Kojetína, vyuţívání výpočetní techniky, umístěné v prostorách k tomu určených v jednotlivých DPS, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí. Ředitelka a sociální pracovnice se podílely na podávání ţádostí uţivatelů o příspěvek na péči, ţádostí o přijetí do domova pro seniory apod., a to ve spolupráci s vedoucí odboru sociálních věcí Města Kojetína p. Bc. Prokešovou L. DiS. a dalších pracovnic tohoto odboru. V současné době z celkového počtu 110 uţivatelů sociální sluţby pobírá příspěvek na péči : Uživatelé pobírající příspěvek Příspěvek zamítnut Nově podané žádosti 49 uživatelů 14ti uživatelům 23 uživatelů V průběhu roku 2008 bylo uzavřeno celkem 131 smluv o poskytování sociální sluţby s uţivateli pečovatelské sluţby. Dále bylo během roku uzavřeno celkem 17 dodatků ke smlouvě o poskytování sociální sluţby, kde se jednalo o rozšíření počtu úkonů nebo změnu úkonů z důvodu zhoršení zdravotního stavu uţivatelů sociálních sluţeb. Níţe uvedená tabulka dává stručný přehled. Měsíc Počet uživatelů Počet uţivatelů k byl 102 (na základě sepsané smlouvy o soc.sluţbách), k přecházelo 97 smluv + 8 nově uzavřených smluv, dále v průběhu roku 2008 přibylo dalších 26 smluv a ubylo 21 smluv (úmrtí, odchod do domova pro seniory apod.). S činností zaměřenou na sociální služby je spojen projekt Modernizace materiálního a technického zázemí pro rozvoj sociálních služeb ve městě Kojetín, který má 5 částí. 5

6 První část projektu zahrnovala úpravy venkovních částí areálů domů s pečovatelskou sluţbou (DPS). Vybudováním zahradních altánů u DPS St. Masára, u DPS J. Peštuky a opravou stávajícího altánu u DPS 6. května a vhodnou zahradní úpravou u všech 4 domů s pečovatelskou sluţbou, došlo především k rozšíření nabídky pro trávení volného času uţivatelů pečovatelské sluţby a ostatních seniorů či zdravotně postiţených občanů. DPS E.Beneše DPS St.Masára Druhá část projektu zahrnovala zřízení internetových koutků na všech domech s pečovatelskou sluţbou a vybudování Víceúčelové klubovny na DPS Dr. E. Beneše. Uţivatelé pečovatelské sluţby i ostatní zájemci mají moţnost přístupu zdarma k internetu a také naučit se pracovat na počítači. Na DPS J. Peštuky je také speciální počítačové pracoviště pro slabozraké. Všechna tato pracoviště jsou upravena tak, aby k nim měli přístup i vozíčkáři. CSS má zveřejněn rozpis výuky a moţnosti přístupu k počítačům na jednotlivých DPS jak pro uţivatele pečovatelské sluţby, tak pro ostatní zdravotně postiţené občany, seniory či další zájemce např. z řad uchazečů o zaměstnání vedených na úřadu práce či z řad ţáků kojetínských škol. Využití v roce 2008 Víceúčelová klubovna DPS Dr. E. Beneše DPS St. Masara DPS 6. května DPS J. Peštuky 360 uživatelů 44 uživatelů 53 uživatelů 61 uživatelů 79 uživatelů 6

7 Třetí částí projektu byl nákup vozidla se speciální úpravou. Pro tyto účely bylo zakoupeno vozidlo Renault Kangoo SUN s úpravou pro převoz těţce zdravotně postiţené osoby na invalidním vozíku a s úpravou na otočnou sedačku spolujezdce, které umoţní snadnější nastupování do vozidla osobám se sníţenou schopností pohybu. Toto vozidlo je využíváno k převozu uživatelů pečovatelské služby a rozvozu obědů. Převozy v roce 2008 Rozvoz obědů v roce x obědů Čtvrtá část projektu, Zřízení ubytovací jednotky pro krizové situace, byla realizována na DPS 6. května. Jedná se o ubytovací jednotku, která je určena pro řešení krizových situací. Jde o krátkodobé ubytování např. uţivatelů pečovatelské sluţby, u kterých dojde ke zhoršení zdravotního stavu a oni nebudou moci zůstat ve svém původním prostředí a nebude momentálně volný byt na DPS, nebo matek s dětmi bez přístřeší či pro osoby, které se dostaly do tíţivé ţivotní situace apod. Využití v průběhu roku leden až srpen listopad prosinec 1 občan/244 dnů* 1 matka se 2 dětmi/ 14 dnů* *počet dnů, ve kterých byla KUJ v roce 2008 využita 1 občan/20 dnů* Výše uvedení se dostali do nepříznivé sociální situace a potřebovali pomoc. Svou situaci se pak snaţili řešit sami, případně za pomoci sociální pracovnice CSS, pracovnic sociálního odboru Města Kojetína či právního zástupce. 7

8 Pátá část projektu, Zavedení tísňového volání do domů s pečovatelskou sluţbou, byla realizována na všech domech s pečovatelskou sluţbou. Zdravotně postiţení, osoby se sníţenou schopností pohybu a orientace i staří občané jsou pro svá omezení často vystaveni zvýšenému nebezpečí a to zejména v případech, kdy ţijí osaměle a dojde u nich k akutnímu zhoršení zdravotního stavu a oni nejsou sami schopni si přivolat pomoc. Zavedením tísňového volání na domech s pečovatelskou sluţbou došlo ke zlepšení této situace a k větší jistotě všech obyvatel DPS, protoţe si mohou kdykoliv přivolat pomoc nepřetrţitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Tísňové volání bylo využito během 12 měsíců 22 x, z 80% šlo o zhoršení zdravotního stavu. Hlavní ústředna Tísňové tlačítko Nově zřízená organizace CSS Kojetín měla záměr rozšířit nabídku v poskytování sociálních sluţeb o : Průvodcovské a předčitatelské sluţby Odlehčovací sluţby Tyto sluţby nebyly zřízeny z důvodu nedostatečného zájmu ze strany občanů, potencionálních uţivatelů sociálních sluţeb. Tato skutečnost vyplynula z Analýzy potřeb uţivatelů soc.sluţeb v Kojetíně, skupina senioři. Analýza byla vypracována v rámci projektu Komunitní plánování sociálních sluţeb v Kojetíně. V,,Analýze se mimo jiné doporučovalo: rozvíjet a rozšiřovat současné sluţby se zaměřením na poradenství, pečovatelskou sluţbu, půjčování kompenzačních pomůcek, rekondiční pobyty, jídelny odstraňování technických bariér informovanost sluţby zaměřené na volnočasové aktivity a další Vzhledem k této skutečnosti (při registraci sluţeb musí být stanoven počet osob, kterým bude sluţba poskytována) byla po konzultaci se sociálním odborem Olomouckého kraje činnost CSS zaměřena na řádný chod nově vzniklé organizace a postupné zkvalitňování pečovatelské sluţby v rámci standardů kvality sociálních sluţeb. 8

9 V lednu 2008 se ředitelka organizace zapojila do pracovní skupiny Senioři, která byla zřízena Radou Olomouckého kraje z důvodu zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních sluţeb v Olomouckém kraji pro roky Dále se ředitelka a sociální pracovnice aktivně zapojily do tvorby Komunitního plánování sociálních sluţeb ve městě Kojetíně, Radou města byly jmenovány členkami Komise pro komunitní plánování ve městě Kojetíně. V současné době je zpracován a v prosinci roku 2008 byl Zastupitelstvem města Kojetína schválen Komunitní plán sociálních sluţeb města Kojetína na období let Ostatní činnosti spojené s chodem organizace Se zřízením organizace od ledna 2008 bylo nutné zabezpečit spoustu činností : registrace sociálních sluţeb k na KÚ Olomouckého kraje pojištění odpovědnosti zaměstnanců registrace na FÚ zřízení účtu organizace registrace organizace u zdravotních pojišťoven a na sociálním zabezpečení přihlášení zaměstnanců ke zdravotním pojišťovnám a sociálnímu zabezpečení pojištění majetku svěřeného do správy uzavření různých smluv (CCS,Technis s.r.o. Kojetín, tísňové volání, stravenky ) Výše uvedené se podařilo zajistit během měsíce ledna 2008 za pomoci p. Páleníkové J., tajemnice MěÚ. Dále bylo nutné : 9 upravit prostory vhodné pro kancelář ředitelky a ekonomky včetně vybavení nábytkem a výpočetní technikou přestěhovat 4 pečovatelky z nevyhovujících prostor na DPS E.Beneše 3 upravit kancelář sociální pracovnice tak, aby byla vhodná i pro 4 pečovatelky zabezpečit osvětlení v kancelářích, malování, nátěry upravit nevyhovující soc. zařízení v 1.patře upravit bývalou místnost pečovatelek na DPS E.Beneše 3 na přípravnu pro rozváţku obědů zajistit proškolení zaměstnanců v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zabezpečit zdravotní prohlídky v rámci noční práce (moţný výkon práce při pohotovosti) zabezpečit zdravotní prohlídky v rámci řízení referentského vozidla ( 4 řidičky) zabezpečit způsobilost pracovníků při podávání stravy (zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství) Úpravy kanceláří se podařilo zabezpečit v měsících lednu únoru 2008 ve spolupráci s SOU technickým v Přerově (bývalé SOU stavební), s firmou Technis s.r.o. Kojetín, nasmlouvaných drobných kojetínských řemeslníků. Finanční prostředky na úpravu kanceláří ředitelky a ekonomky uvolnila vedoucí finančního odboru p. Fíková Drahomíra z rozpočtu města a tím napomohla k úspěšnému rozjezdu organizace.

10 Vybavení kanceláří ředitelky a ekonomky nábytkem bylo uskutečněno, z výpočetní techniky byl zakoupen pouze 1 počítač, druhý počítač i s tiskárnou je vyuţíván přes projekt Modernizace, kde se vhodnou organizací práce ekonomky nadále můţe vyuţívat uţivateli a zájemci z řad veřejnosti v určitou dobu. Veškeré úklidové a čistící práce, včetně stěhování nábytku si CSS Kojetín zabezpečilo vlastními pracovnicemi po pracovní době. Kancelář ekonomky Kancelář ředitelky Výše uvedené kanceláře vznikly přebudováním bývalé kulturní místnosti, která nebyla vyuţívána. Prostor pečovatelek Prostor sociální pracovnice Z jedné kanceláře sociální pracovnice vznikly vhodným rozmístěním nábytku dva oddělené pracovní prostory. 10

11 S nově vzniklou organizací bylo nutno zakoupit: účetní program program k výpočtu a vedení mzdové a personální agendy program pečovatelské sluţby Dále byly vypracovány : vnitřní směrnice organizace vypracováno 20 (Org.řád, Prac.řád, Plat.předpis,Účtový rozvrh, FKSP,Stravování,Pokladní operace,oběh účetních dokladů,cestovní náhrady,hospodaření majetkem, Inventarizace majetku,odpisový plán,provozní řád k dovozu obědů,pouţívání jízdních kol,provozní předpis k pouţívání sluţ.vozidla,oopp, Směrnice k inventarizaci a další) Při tvorbě vnitřních směrnic organizace jsme se převáţně obraceli na p. Chytilovou D., pracovnici finančního odboru, která nás po celou dobu metodicky vedla včetně účetnictví organizace. veškeré písemnosti, týkající se poskytované pečovatelské sluţby (Provozní řád DPS, Smlouva o poskytování soc.sluţby, související přílohy a pravidla apod.) V současné době neustále pracujeme na Standardech kvality sociálních sluţeb, které jsou zákonnou normou pro poskytovatele sociálních sluţeb a v podstatě stanovují minimální kvalitu poskytovaných sluţeb. Opravy a údržba majetku Na majetku ve výpůjčce a uţívání od Města Kojetína byly provedeny opravy a údrţba ke zkvalitnění vyuţívání těchto prostor a v rámci zkvalitňování poskytovaných soc. sluţeb. Na tyto opravy a údrţbu byl po dohodě s vedoucí finančního odboru p. Fíkovou čerpán fond reprodukce. Při realizaci správy tohoto majetku byly zjištěny závady: dlouhotrvající zápach z kanalizace v tzv.víceúčelové klubovně zatékání střechou do Víceúčelové klubovny vrchní lak venkovních laviček byl povětrnostními vlivy hluboce narušen vrchní lak venkovních stolečků byl povětrnostními vlivy hluboce narušen špatné ukotvení altánu na DPS St.Masara poškozená houpačka u altánu na DPS St.Masára, bude nutno ukotvit altán na DPS J.Peštuky otevřen směrem do pole průvan na seniory u dvou altánů (DPS J.Peštuky a DPS 6.května) chybí opíraní pro seniory k pohodlnějšímu sezení nebo se musí opírat o studenou zeď poškozená houpačka u altánu na DPS St.Masára nezabezpečené počítače v kulturní místnosti na DPS J.Peštuky (přístupné všem návštěvníkům klubovny) dlouhodobé nevymalování společných prostor na všech DPS (více jak 15 let) rozpadající se kontejnery na zeleň 11

12 V rámci smlouvy o výpůjčce organizace zabezpečuje údrţbu altánů pořízených přes projekt Modernizace materiálního a technického zázemí pro rozvoj sociálních sluţeb ve městě Kojetín z roku Ve spolupráci s ing. Hauptem M., starostou města, p. Páleníkovou J., tajemnicí MěÚ, p. Pavlíkem M., investičním technikem byla oslovena firma eko-vas p. Vasila Mádra, která byla zhotovitelem komplexu altánů na DPS v rámci projektu Modernizace. Postupně se v průběhu roku 2008 dařilo odstraňovat vzniklé závady. Na některé závady se vztahuje záruční doba, tudíţ zde nemuselo být finanční krytí. Tyto opravy pokračují do roku V průběhu roku byly provedeny: odstraněn ve spolupráci s firmou Technis s.r.o. dlouhotrvající zápach ve Víceúčelové klubovně ve spolupráci s odborem MIM a firmou Technis s.r.o Kojetín byla provedena výměna střešní krytiny nad tzv. Víceúčelové klubovně provedeny nátěry starých venkovních laviček provedeny nátěry zahradního stolku a ţidlí ukotvení altánu na DPS St. Masára nová zástěna na altánu u DPS J. Peštuky, která má chránit uţivatele před větrem v rámci oprav upraveny a přidělány opěradla v altánech na DPS 6.května a DPS J.Peštuky Altány u všech DPS začaly být vyuţívány větším počtem seniorů a dokonce i z okolních panelových domů jsou navštěvovány. oprava poškozené houpačky ochotným obyvatelem DPS St.Masára (vyučen truhlářem) v kulturní místnosti na DPS J. Peštuky byly zabudovány uzamykatelné koţenkové shrnovací dveře z důvodu zabezpečení výpočetní techniky byla vymalována tzv. Víceúčelová klubovna ve spolupráci s firmou Technis s.r.o Kojetín byly vymalovány společné prostory na DPS nám.dr.e.beneše Víceúčelová klubovna Kulturní místnost na DPS J.Peštuky 12

13 Na základě vyuţití jiţ dříve vybudované koupelny ve Víceúčelové klubovně, CSS tuto místnost dovybavila potřebným vybavením ještě koncem roku 2008 a předloţila na Krajský úřad Olomouckého kraje ţádost o zaregistrování ambulantní sluţby dle zákona 108/2006 Sb., 40, písm.b) poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Koupelna ve Víceúčelové klubovně 2.3. Zvyšování odbornosti zaměstnanců Zaměstnanci CSS se v roce 2008 zúčastnili následujících školení: Ředitelka Právní úprava sociální péče Standardy kvality a z.108/2006 Sb. Vnitřní kontrolní systém Ekonomka Zúčtování daně za rok 2007 Vnitřní kontrolní systém Nový program mzdy + statistiky Změna nemocenského pojištění 2009 Účetní závěrka Sociální pracovník Právní úprava sociální péče Pečovatelky,,Nikdy není pozdě na podporu zdraví Standardy kvality a z.108/2006 Sb. 13

14 2.4. Ekonomické ukazatele Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace původní rozpočet upravený rozpočet k rozdíl rozpočtované náklady na rok 2008 rozpočtované příjmy na péči 2008 (úhrada za úkony) MPSV dotace na provoz na rok 2008 ÚP Přerov dotace na rok 2008 Město Kojetín dotace na provoz na rok 2008 Město Kojetín dotace na odpisy na rok ,390 tis. Kč 3,858 tis. Kč tis. Kč 377 tis. Kč 453 tis Kč + 76 tis. Kč 850 tis. Kč 1,100 tis Kč tis. Kč 85 tis. Kč 153 tis Kč + 67 tis. Kč 1,832 tis. Kč 1,932 tis. Kč tis. Kč 168 tis. Kč 168 tis. Kč 0 Kč Srovnání dotací na provoz Pečovatelské služby Města Kojetína, organizační složky s nově zřízenou příspěvkovou organizací Centrum sociálních služeb Kojetín Pečovatelská služba Města Kojetína 2007 Centrum sociálních služeb Kojetín, přísp. organizace 2008 MPSV dotace ÚP Přerov dotace Město Kojetín dotace 450 tis. Kč 54 tis. Kč 2,016 tis. Kč 1,100 tis. Kč 153 tis. Kč 2,100 tis. Kč Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že nově zřízená příspěvková organizace získala na dotacích od MPSV a ÚP mnohem vyšší dotaci, než organizační složka města. Dotace z Města Kojetína pro příspěvkovou organizaci byla o něco málo vyšší než byla pro organizační složku města, a to z důvodu pokrytí mimořádných zřizovacích nákladů na prvotní vybavení kanceláří pro ředitelku a ekonomku. Srovnání příjmů za poskytování pečovatelské služby (úhrady za poskytované úkony) Pečovatelská služba Města Kojetína Centrum sociálních služeb Kojetín tis. Kč tis. Kč Z tabulky je patrné, že příjmy za poskytované úkony CSS Kojetín byly vyšší o 122 tis. Kč než u organizační složky. 14

15 2.5. Ostatní Studentka 2. ročníku Obchodní akademie T. Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín byla přidělena Městským úřadem v Kojetíně k výkonu odborné praxe do naší příspěvkové organizace Centrum sociálních sluţeb Kojetín. Praxe probíhala v období květen aţ červen v počtu 6 týdnů. V průběhu praxe se jmenovaná v naší organizaci setkala jak s právními předpisy (např. zákoník práce), tak s předpisy týkajícími se účetnictví (finanční a mzdové), s různými nařízeními, vyhláškami a také s informační technologií. Teoretické znalosti získané studiem na vysoké škole dokázala v praxi velmi dobře pouţít. Bez větších problémů pouţívala k zadaným úkolům zákoník práce a související předpisy a nařízení, v podvojném účetnictví účtovala samostatně, s informační technologií pomáhala i některým našim zaměstnancům. Od do probíhala na CSS další odborná praxe, a to studentky 3.ročníku vysoké školy- Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, obor Sociální práce ve veřejné správě. Studentka se především zajímala o poskytovanou pečovatelskou sluţbu v terénu, o práci sociální pracovnice, měla připraven i dotazník pro pracovnice CSS. Na teoretické znalosti, získané studiem na VŠ, se snaţila při odborné praxi navázat. Velmi dobře se v sociální oblasti dokázala orientovat. 3. Spolupráce Centrum sociálních sluţeb Kojetín spolupracuje s Charitou Kojetín. Společná péče o uţivatele sluţeb je poskytována těm, kteří potřebují jak pečovatelskou tak ošetřovatelskou péči. Také pokračuje spolupráce s organizací Alfa Handicap, s MěDDM Kojetín, s Gymnáziem Kojetín, s f. Technis s.r.o Kojetín. Samozřejmostí je spolupráce s jednotlivými lékaři, sociálními pracovnicemi LDN Přerov a Kroměříţ a domovů pro seniory. Spolupráce se všemi odbory Městského úřadu je na vysoké úrovni. Všichni zaměstnanci MěÚ byli velmi vstřícní ke všem záleţitostem naší organizace. Velmi dobrá je také spolupráce se Školní jídelnou Kojetín, s ředitelem hotelu Pivovar panem Karlem Šigutem, který zabezpečil našim uţivatelům moţnost odebírat poloviční porce obědů, dále nám zabezpečil odebírání obědů pro všechny zájemce o stravu během doby, kdy školní jídelna nevaří. V rámci zkvalitňování pobytu obyvatel na DPS byla navázaná spolupráce s f. DELTA Polkovice, která bez nároku na finanční odměnu opravila chodník před vchodem na DPS J.Peštuky 1322, dále také chodník vedle DPS 6.května. 4. Kulturní a společenské akce BŘEZEN Výroční členská schůze ALFA HANDICAP Dne se konala ve Víceúčelové klubovně výroční členská schůze místní organizace Kojetín. Na tuto schůzku prostřednictvím ředitelky CSS bylo zabezpečeno vystoupení dětí z Městského domu dětí a mládeţe, které předvedly orientální tance. 15

16 Cvičení na židli V měsíci březnu na DPS J. Peštuky a ve Víceúčelové klubovně proběhlo cvičení pro seniory nazvané Cvičení na ţidli a to pod vedením masérky p. Válkové. KVĚTEN Besídka Dne se v kulturní místnosti na DPS J. Peštuky konala besídka ţáků Základní školy Sladovní Kojetín, na které ţáci zazpívali obyvatelům předem připravené písně doprovázené hrou na kytaru a tanečním vystoupením. Na závěr předali svým posluchačům vlastnoručně vyrobené dárky a poděkovali za projevenou přízeň. Hasičské cvičení Dne se v budově Centra sociálních sluţeb v ulici DPS Dr. E. Beneše 3 konalo hasičské cvičení. Cílem cvičení byl nácvik profesionálních i dobrovolných hasičů na evakuaci starších obyvatel a lidí odkázaných na invalidní vozík a připravit obyvatele domů 16

17 s pečovatelskou sluţbou na krizovou situaci. Všechny obyvatele evakuovali členové hasičského sboru do víceúčelové místnosti DPS Dr. E. Beneše, kde jim byl podán čaj a poskytnuta péče. Cvičení se zúčastnili všichni zaměstnanci Centra sociálních sluţeb Kojetín, kteří ochotně asistovali a převzali roli figurantů. Součástí hasičského cvičení byla i prohlídla hasičských vozů a názorná ukázka zvládání první pomoci. Na závěr proběhlo vyhodnocení akce, při kterém velitel zásahu zhodnotil cvičení jako úspěšné a poděkoval zúčastněným za výbornou spolupráci. Kácení máje v Tovačově Dne proběhlo v Domově pro seniory v Tovačově Kácení máje. Této akce se na pozvání vedení domova zúčastnila ředitelka a sociální pracovnice CSS. Jako tradičně si senioři ochotníci připravili krátkou scénku, na jejímţ konci byla májka skácena a vykoupena. Následoval program, ve kterém své umění předvedli rodiče se svými dětmi a soubor Hanáček z Tovačova. Volné chvíle vyplnili muzikanti z Újezdce, kteří lidovou písničkou potěšili všechny kolem. 17

18 ČERVEN Letní zahradní slavnost Centrum sociálních sluţeb Kojetín uspořádalo dne Letní zahradní slavnost, která se konala na zahradě DPS. Dr. E. Beneše upravené v rámci,,projektu modernizace z roku Akce byla určena pro obyvatele z domů s pečovatelskou sluţbou a pro návštěvníky Klubu důchodců a seniorů z řad veřejnosti. Akci Letní zahradní slavnost navštívilo 40 zájemců, 12 pracovníků Centra sociálních sluţeb a 4 pozvaní hosté z vedení Města Kojetína. Program organizovali pracovníci Centra sociálních sluţeb, kteří vymysleli pro účastníky jednoduché zábavné hry. Zpestřením programu bylo vystoupení dětí z Městského domu dětí a mládeţe, které předvedly břišní tance z Indie. K posezení hrála hudba p. Přikryla, která mnohé i roztančila. Pro návštěvníky bylo připraveno i malé chutné občerstvení. Tato akce měla velký úspěch. 18

19 Den otevřených dveří Dne 18.června se zaměstnankyně CSS zúčastnily jako pozvaní hosté Dne otevřených dveří v Domově pro seniory v Tovačově. Při této příleţitosti si všichni přítomní připomněli 10. výročí otevření Domova po rekonstrukci. Všichni přítomní si mohli prohlédnout zařízení Domova i jeho minulost na výstavce fotografií nebo v kronikách. Na dvoře Domova ve stínu ořechu poseděli obyvatelé, rodinní příslušníci i pozvaní hosté. Paní ředitelka všechny seznámila s dávnou historií. Zahrát a zazpívat přišly děti z tovačovské ZUŠ a na krátký koncert si udělal čas i zpěvák Pavel Novák. Ten se s přítomnými přivítal slovy : Ahoj, holky a kluci. Následovalo pár vzpomínek a zazněly, za doprovodu kytary, ty nejznámější písničky. Komunitní plánování V rámci Komunitního plánování sociálních sluţeb během měsíce června proběhly 2 besedy s uţivateli sociálních sluţeb a ostatními seniory, na které vystoupily členky Komise pro KPSS. Akce Běžíme proti drogám Zaměstnankyně organizace CSS Kojetín se symbolicky připojily k myšlence závodu na podporu protidrogové prevence. Tento běţecký závod organizovalo Město Kojetín - Odbor sociálních věcí MěÚ Kojetín sociálně právní ochrana dětí a Městská policie Kojetín. ČERVENEC Akce se nekonaly z důvodů cestování seniorů k rodinám, do lázní či na dovolenou. 19

20 SRPEN Setkání se zástupci Dne se na všech domech s pečovatelskou sluţbou konalo setkání se zástupcem Technických sluţeb Kojetín a zástupcem Města Kojetína. Pracovníci občanům podali informace týkající se bydlení na DPS a zodpověděli jim jejich dotazy. ZÁŘÍ Přednáška o dietním stravování Dne se ve Víceúčelové klubovně na DPS Dr. E. Beneše konala přednáška o dietním stravování. Akce se zúčastnilo 14 návštěvníků, kteří mohli zdarma ochutnat dietní speciality a poradit se s odborníkem na výţivu. ŘÍJEN Teplo domova Na sychravý říjnový den byla pro obyvatele DPS J. Peštuky připravena předváděcí akce s názvem,, Teplo domova, na které byla obyvatelům předvedena široká nabídka antidekubitních a zdravotních pomůcek, hygienické povlečení, hygienická prostěradla, teplá domácí obuv a mnoho dalších. Na této akci měli obyvatelé moţnost předváděné zboţí zakoupit. 20

21 LISTOPAD Beseda o Indii Ve čtvrtek se v bezbariérovém sále Pivovarského hotelu uskutečnila akce s názvem,,beseda o Indii, kterou si pro obyvatele DPS a členy Klubu důchodců připravili ţáci Gymnázia Kojetín. Ţáci gymnázia si pro návštěvníky připravili prezentace o historii, kultuře a zvycích Indie. Součástí bylo i promítání obrázků a fotek. Příjemným zpestřením akce bylo vystoupení tanečnic z Městského domu dětí a mládeţe, které zatancovaly orientální tance. Pro kaţdého návštěvníka bylo přichystáno malé občerstvení. Akce měla velký ohlas u všech 45 posluchačů 21

22 PROSINEC Mikulášská besídka Dne se ve velkém sále Pivovarského hotelu konala,,mikulášská besídka", kterou si pro obyvatele DPS a seniory z řad veřejnosti připravili zaměstnanci Centra sociálních sluţeb Kojetín. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno chutné občerstvení a bohatý kulturní program. Na akci vystoupili ţáci ZŠ, ul. Sladovní, Kojetín s vánočním pásmem a romskými písněmi. Na závěr předali všem přítomným vlastnoručně vyrobené vánoční přání a upečené perníčky. Dívky z krouţku při Městském domě dětí a mládeţe Kojetín si připravily moderní Step aerobic. Poté přišla na řadu pravá mikulášská nadílka a volná zábava při hudbě p. Přikryla, která mnohé návštěvníky roztančila. Akce se zúčastnilo 71 osob převáţně z řad seniorů z domů z pečovatelskou sluţbou, pozvaní hosté z vedení Města Kojetína, ředitelka Charity Kojetín a pracovnice Centra sociálních sluţeb Kojetín. Mikulášská besídka měla velký úspěch. 22

23 5. Kontroly v organizaci Během roku 2008 proběhly v organizaci níţe uvedené kontroly: Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Přerov - 4x byla kontrolována hygiena na jednotlivých DPS 1. hygiena místnosti k ukládání a přemývání nádob na stravu (jídlonosiče) 2. pravidla správné hygienické praxe 3. zdravotní průkazy 4. osobní hygiena personálu 5. provozní hygiena 6. stavebně technický stav 7. zásobování pitnou vodou 8. manipulace se stravou-přeprava Centrum pro regionální rozvoj, pobočka pro NUTS II Střední Morava - prověření zrealizovaného projektu Modernizace materiálního a technického zázemí pro rozvoj sociálních sluţeb ve městě Kojetín Obchodní akademie T.Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín - kontrola činnosti odborné praxe studentky 2. ročníku v organizaci Kontrolní výbor ZM - Kontrola zajištění provozu a stavu hospodaření 1. zajištění řádného provozu DPS a splnění podmínek a poţadavků na poskytování pečovatelských sluţeb 2. současný stav hospodaření příspěvkové organizace Finanční výbor ZM - Namátková kontrola vedení účetnictví a hospodaření nově zřízené organizace 1. Dodrţování platných předpisů a schváleného rozpočtu Při výše uvedených kontrolách, které v organizaci proběhly, nebyly zjištěny závady. 6. Závěr Co říci závěrem. Začátek roku 2008 byl pro nově vzniklou organizaci velmi hektický. S přibývajícími měsíci se vše začalo tak nějak usazovat, kolektiv zaměstnankyň se začal stmelovat, začalo se lépe pracovat, prostě jsme si na sebe zvykly. Z mé zprávy je zřejmé, kam naše práce směřovala a bude směřovat i nadále, neboť kvalitní poskytování sociálních sluţeb je prioritou naší organizace. Vţdyť nositelem kvalitních sociálních sluţeb je personál, který poskytování sociálních sluţeb zajišťuje. Dobře víme, ţe pro poskytování bezpečných, kvalitních a efektivních sluţeb jiţ nestačí nadšení a empatie, ale ţe musíme rozvíjet svoji odbornost a přizpůsobovat se novým poţadavkům na svoji profesi. Také zlepšování prostředí nejen obyvatelům jednotlivých DPS, ale i ostatním seniorům, či zdravotně postiţeným občanům, jeţ vyuţívají moţnosti posezení v altánech, či návštěv ve Víceúčelové klubovně nebo organizovaných společenských akcí, je součástí kvalitnějšího poskytování sociálních sluţeb. Čekají nás ještě mnohé úkoly, ale s chutí se do nich pustíme. V Kojetíně dne Bc.Blanka Šnédarová ředitelka CSS 23

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 Školní jídelna Kojetín příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2 Počet zapsaných strávníků v roce 2010 947 strávníků v roce 2011 852strávníků

Více

KULTURNÍ KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín

KULTURNÍ KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín KULTURNÍ KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín 2009 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pečovatelskou službou a návštěvníky Klubu důchodců různé kulturní a informační

Více

Zpráva o naplňování cílů a opatření 2. Komunitního plánu soc. služeb ve městě Kojetíně na období let 2012 2016

Zpráva o naplňování cílů a opatření 2. Komunitního plánu soc. služeb ve městě Kojetíně na období let 2012 2016 Zpráva o naplňování cílů a opatření 2. Komunitního plánu soc. služeb ve městě Kojetíně na období let 2012 2016 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

KULTURNÍ KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín

KULTURNÍ KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín KULTURNÍ KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín 2010 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pečovatelskou službou a návštěvníky Klubu důchodců různé kulturní a informační

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice poskytované

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování pečovatelské služby Služba: Pečovatelská služba Aktualizace:

Více

Sociální koncepce města Kojetína na období 2005 2008

Sociální koncepce města Kojetína na období 2005 2008 Město Kojetín, okres Přerov Sociální koncepce města Kojetína na období 2005 2008 Zpracovatel Město Kojetín MěÚ Kojetín Charita Kojetín Odpovědná osoba Simona Kočičková, DiS Petra Pospíšilová, DiS Ludmila

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA INKANO PÍSEK. Úvodní slovo předsedkyně sdružení. Váţení přátelé,

VÝROČNÍ ZPRÁVA INKANO PÍSEK. Úvodní slovo předsedkyně sdružení. Váţení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 INKANO PÍSEK Úvodní slovo předsedkyně sdružení Váţení přátelé, do rukou se Vám dostává Výroční zpráva občanského sdruţení INKANO Písek za rok 2006. Je v ní shrnuta činnost ze všech

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Organizační a vnitřní řád TyfloCentra Pardubice,o.p.s. Obsah: 1. Organizační členění společnosti

Organizační a vnitřní řád TyfloCentra Pardubice,o.p.s. Obsah: 1. Organizační členění společnosti 2009-TC-SD-Organizační a vnitřní řád TyfloCentra Pardubice, o.p.s. -verze A,B-13 Organizační a vnitřní řád TyfloCentra Pardubice,o.p.s. Obsah: 1. Organizační členění společnosti 2. Sluţby poskytované TyfloCentrem

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2013 ředitel penzionu OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A

Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Příloha k usnesení č. 1628/38/06 Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A G-centra Tábor, sociální služby a domov důchodců, Město Tábor, IČ 00253014, se sídlem Žižkovo náměstí 3, Tábor, okres Tábor, vydává na základě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INKANO PÍSEK o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INKANO PÍSEK o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 INKANO PÍSEK o. s. Úvodní slovo předsedkyně sdružení Váţení přátelé, do rukou se Vám dostává Výroční zpráva občanského sdruţení INKANO Písek za rok 2007. Je v ní shrnuta činnost ze

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program MONITOROVACÍ ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI AKCE Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 6 Období 1.6. 2010 30. 4. 2011 1.Údaje o akci v Priorita

Více

Výroční zpráva. Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny. za rok 2009. Louny, únor 2010. Ing. Libuše Machillová.

Výroční zpráva. Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny. za rok 2009. Louny, únor 2010. Ing. Libuše Machillová. Výroční zpráva Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny za rok 9 Louny, únor 1 Ing. Libuše Machillová ředitelka 1 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název organizace: Sídlo organizace: zřizovatel: Městská

Více

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 A 13 a/3 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI ( 47) Úhrada za poskytované služby se hradí dle zákona č. 108/2006

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s. 434 01 Most, Moskevská 14/1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s. 434 01 Most, Moskevská 14/1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s. 434 01 Most, Moskevská 14/1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Vážení spoluobčané, klienti, uplynul další rok a já vám předkládám výroční zprávu naší organizace za rok 2008.

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 7. října 2010 9:00 14:00 hodin Kulturní klub u hradeb DUHA

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 Reg. číslo IPRM: 1/SZ/40 Nositel IPRM: Statutární město Chomutov Dohoda č.: 4463 (v CES) se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Plánované změny v IPRM výstiţný popis dle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2008 Výroční zpráva za rok 2008 1. Kontakty: Název: Adresa: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky IČ: 61883531 Právní forma:

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa současného pobytu: Zastoupený/á:

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

U S N E S E N Í. 3. Schválení účetních odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2012 (tisk R/346)

U S N E S E N Í. 3. Schválení účetních odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2012 (tisk R/346) U S N E S E N Í z 33. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. února 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o vyřizování stížností

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 1 Výroční zpráva za rok 2006 Ústav sociálních služeb Milíčeves 2 Obsah výroční zprávy: 1. Veřejný závazek a informace pro veřejnost Poslání Cílová skupina Principy poskytovaných služeb Cíle zařízení Základní

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory) Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, 742 35 Tel.: 556 730 133, www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Smlouva o poskytnutí služby sociální

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více