Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace"

Transkript

1 Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace Výroční zpráva 2008

2 Obsah Výroční zpráva titulní list.. 1 Obsah.. 2 Úvod 3 1. Personální zajištění 4 2. Činnosti Centra sociálních služeb 2.1. Činnost zaměřená na sociální služby Ostatní činnosti spojené s chodem organizace Zvyšování odbornosti zaměstnanců Ekonomické ukazatele Ostatní Spolupráce Kulturní a společenské akce Kontroly v organizaci Závěr

3 Motto: Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Albert Einstein Úvod Centrum sociálních sluţeb Kojetín, příspěvková organizace, zahájila svou činnost dne Hlavním účelem, k němuţ bylo Centrum sociálních sluţeb Kojetín, příspěvková organizace (dále jen CSS) zřízeno, je poskytování sociálních sluţeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah poskytovaných sluţeb je vymezen vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů. Posláním činnosti Centra sociálních sluţeb je vytváření podmínek pro sociální integraci zdravotně postiţených osob a seniorů, stejně jako podmínek pro pomoc obětem domácího násilí, dětem ze znevýhodněného sociálního prostředí a dalším skupinám obyvatel, ohroţených sociálním vyloučením. 3

4 1. Personální zajištění Rada města Kojetína schválila usn. č. R/538/12-07 organizační schéma Centra sociálních sluţeb, příspěvkové organizace, kdy její činnost bude zabezpečována 11 pracovníky. Název funkce Úvazek Počet pracovníků ředitelka 1 1 ekonomka-účetní 1 1 správce informačních technologií 1 1 sociální pracovník koordinátor 1 1 pracovník v soc. službách (pečovatelka) 6,7 7 celkem 10,7 11 Při výběrovém řízení (prosinec 2007) byla vybrána ekonomka-účetní, která po dohodě s ředitelkou organizace souhlasila se zpracováváním mzdové problematiky zaměstnanců organizace, a tak byl její úvazek stanoven 1,00. Termín nástupu do zaměstnání pro tuto pracovnici byl dohodnut na V období ledna 2008 byla uzavřena mezi ředitelkou CSS Kojetín a ÚP v Přerově Dohoda o vyhrazení pracovního místa (SÚPM), a to z důvodu dotace na tuto zaměstnankyni, vedenou v evidenci úřadu práce. Od do byla CSS Kojetín přiznána dotace z ÚP v Přerově ve výši ,- Kč, měsíčně stanovená na 9.500,-Kč. Dále v měsíci březnu Rada města schválila Centru sociálních sluţeb Kojetín zřízení jednoho pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací pro období od do , tzv. venkovní uklízečka, pomocnice, zabezpečující úklid venkovních prostranství v areálu všech DPS (pletí záhonků, sečení a úklid trávy, údrţbu vnitřních chodníků a prostranství, opravy nátěrů laviček apod). Na základě tohoto schválení, ředitelka CSS uzavřela Dohodu o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příleţitostí v rámci veřejně prospěšných prací s ÚP v Přerově a získala tak příspěvek ve výši ,- Kč, měsíčně stanovené na ,-Kč. 2. Činnosti Centra sociálních služeb 2.1. Činnost zaměřená na sociální služby Jak jsem jiţ v úvodu uvedla, hlavní činností CSS je poskytování sociálních sluţeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zřizovací listinou organizace. Činnost spočívá především v poskytování úkonů pečovatelské sluţby (pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zajištění stravování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, 4

5 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím) a fakultativních sluţeb - pouţití sluţebního vozidla k převozu uţivatele dle jeho poţadavku, tísňové volání v Domech s pečovatelskou sluţbou Města Kojetína, vyuţívání výpočetní techniky, umístěné v prostorách k tomu určených v jednotlivých DPS, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí. Ředitelka a sociální pracovnice se podílely na podávání ţádostí uţivatelů o příspěvek na péči, ţádostí o přijetí do domova pro seniory apod., a to ve spolupráci s vedoucí odboru sociálních věcí Města Kojetína p. Bc. Prokešovou L. DiS. a dalších pracovnic tohoto odboru. V současné době z celkového počtu 110 uţivatelů sociální sluţby pobírá příspěvek na péči : Uživatelé pobírající příspěvek Příspěvek zamítnut Nově podané žádosti 49 uživatelů 14ti uživatelům 23 uživatelů V průběhu roku 2008 bylo uzavřeno celkem 131 smluv o poskytování sociální sluţby s uţivateli pečovatelské sluţby. Dále bylo během roku uzavřeno celkem 17 dodatků ke smlouvě o poskytování sociální sluţby, kde se jednalo o rozšíření počtu úkonů nebo změnu úkonů z důvodu zhoršení zdravotního stavu uţivatelů sociálních sluţeb. Níţe uvedená tabulka dává stručný přehled. Měsíc Počet uživatelů Počet uţivatelů k byl 102 (na základě sepsané smlouvy o soc.sluţbách), k přecházelo 97 smluv + 8 nově uzavřených smluv, dále v průběhu roku 2008 přibylo dalších 26 smluv a ubylo 21 smluv (úmrtí, odchod do domova pro seniory apod.). S činností zaměřenou na sociální služby je spojen projekt Modernizace materiálního a technického zázemí pro rozvoj sociálních služeb ve městě Kojetín, který má 5 částí. 5

6 První část projektu zahrnovala úpravy venkovních částí areálů domů s pečovatelskou sluţbou (DPS). Vybudováním zahradních altánů u DPS St. Masára, u DPS J. Peštuky a opravou stávajícího altánu u DPS 6. května a vhodnou zahradní úpravou u všech 4 domů s pečovatelskou sluţbou, došlo především k rozšíření nabídky pro trávení volného času uţivatelů pečovatelské sluţby a ostatních seniorů či zdravotně postiţených občanů. DPS E.Beneše DPS St.Masára Druhá část projektu zahrnovala zřízení internetových koutků na všech domech s pečovatelskou sluţbou a vybudování Víceúčelové klubovny na DPS Dr. E. Beneše. Uţivatelé pečovatelské sluţby i ostatní zájemci mají moţnost přístupu zdarma k internetu a také naučit se pracovat na počítači. Na DPS J. Peštuky je také speciální počítačové pracoviště pro slabozraké. Všechna tato pracoviště jsou upravena tak, aby k nim měli přístup i vozíčkáři. CSS má zveřejněn rozpis výuky a moţnosti přístupu k počítačům na jednotlivých DPS jak pro uţivatele pečovatelské sluţby, tak pro ostatní zdravotně postiţené občany, seniory či další zájemce např. z řad uchazečů o zaměstnání vedených na úřadu práce či z řad ţáků kojetínských škol. Využití v roce 2008 Víceúčelová klubovna DPS Dr. E. Beneše DPS St. Masara DPS 6. května DPS J. Peštuky 360 uživatelů 44 uživatelů 53 uživatelů 61 uživatelů 79 uživatelů 6

7 Třetí částí projektu byl nákup vozidla se speciální úpravou. Pro tyto účely bylo zakoupeno vozidlo Renault Kangoo SUN s úpravou pro převoz těţce zdravotně postiţené osoby na invalidním vozíku a s úpravou na otočnou sedačku spolujezdce, které umoţní snadnější nastupování do vozidla osobám se sníţenou schopností pohybu. Toto vozidlo je využíváno k převozu uživatelů pečovatelské služby a rozvozu obědů. Převozy v roce 2008 Rozvoz obědů v roce x obědů Čtvrtá část projektu, Zřízení ubytovací jednotky pro krizové situace, byla realizována na DPS 6. května. Jedná se o ubytovací jednotku, která je určena pro řešení krizových situací. Jde o krátkodobé ubytování např. uţivatelů pečovatelské sluţby, u kterých dojde ke zhoršení zdravotního stavu a oni nebudou moci zůstat ve svém původním prostředí a nebude momentálně volný byt na DPS, nebo matek s dětmi bez přístřeší či pro osoby, které se dostaly do tíţivé ţivotní situace apod. Využití v průběhu roku leden až srpen listopad prosinec 1 občan/244 dnů* 1 matka se 2 dětmi/ 14 dnů* *počet dnů, ve kterých byla KUJ v roce 2008 využita 1 občan/20 dnů* Výše uvedení se dostali do nepříznivé sociální situace a potřebovali pomoc. Svou situaci se pak snaţili řešit sami, případně za pomoci sociální pracovnice CSS, pracovnic sociálního odboru Města Kojetína či právního zástupce. 7

8 Pátá část projektu, Zavedení tísňového volání do domů s pečovatelskou sluţbou, byla realizována na všech domech s pečovatelskou sluţbou. Zdravotně postiţení, osoby se sníţenou schopností pohybu a orientace i staří občané jsou pro svá omezení často vystaveni zvýšenému nebezpečí a to zejména v případech, kdy ţijí osaměle a dojde u nich k akutnímu zhoršení zdravotního stavu a oni nejsou sami schopni si přivolat pomoc. Zavedením tísňového volání na domech s pečovatelskou sluţbou došlo ke zlepšení této situace a k větší jistotě všech obyvatel DPS, protoţe si mohou kdykoliv přivolat pomoc nepřetrţitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Tísňové volání bylo využito během 12 měsíců 22 x, z 80% šlo o zhoršení zdravotního stavu. Hlavní ústředna Tísňové tlačítko Nově zřízená organizace CSS Kojetín měla záměr rozšířit nabídku v poskytování sociálních sluţeb o : Průvodcovské a předčitatelské sluţby Odlehčovací sluţby Tyto sluţby nebyly zřízeny z důvodu nedostatečného zájmu ze strany občanů, potencionálních uţivatelů sociálních sluţeb. Tato skutečnost vyplynula z Analýzy potřeb uţivatelů soc.sluţeb v Kojetíně, skupina senioři. Analýza byla vypracována v rámci projektu Komunitní plánování sociálních sluţeb v Kojetíně. V,,Analýze se mimo jiné doporučovalo: rozvíjet a rozšiřovat současné sluţby se zaměřením na poradenství, pečovatelskou sluţbu, půjčování kompenzačních pomůcek, rekondiční pobyty, jídelny odstraňování technických bariér informovanost sluţby zaměřené na volnočasové aktivity a další Vzhledem k této skutečnosti (při registraci sluţeb musí být stanoven počet osob, kterým bude sluţba poskytována) byla po konzultaci se sociálním odborem Olomouckého kraje činnost CSS zaměřena na řádný chod nově vzniklé organizace a postupné zkvalitňování pečovatelské sluţby v rámci standardů kvality sociálních sluţeb. 8

9 V lednu 2008 se ředitelka organizace zapojila do pracovní skupiny Senioři, která byla zřízena Radou Olomouckého kraje z důvodu zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních sluţeb v Olomouckém kraji pro roky Dále se ředitelka a sociální pracovnice aktivně zapojily do tvorby Komunitního plánování sociálních sluţeb ve městě Kojetíně, Radou města byly jmenovány členkami Komise pro komunitní plánování ve městě Kojetíně. V současné době je zpracován a v prosinci roku 2008 byl Zastupitelstvem města Kojetína schválen Komunitní plán sociálních sluţeb města Kojetína na období let Ostatní činnosti spojené s chodem organizace Se zřízením organizace od ledna 2008 bylo nutné zabezpečit spoustu činností : registrace sociálních sluţeb k na KÚ Olomouckého kraje pojištění odpovědnosti zaměstnanců registrace na FÚ zřízení účtu organizace registrace organizace u zdravotních pojišťoven a na sociálním zabezpečení přihlášení zaměstnanců ke zdravotním pojišťovnám a sociálnímu zabezpečení pojištění majetku svěřeného do správy uzavření různých smluv (CCS,Technis s.r.o. Kojetín, tísňové volání, stravenky ) Výše uvedené se podařilo zajistit během měsíce ledna 2008 za pomoci p. Páleníkové J., tajemnice MěÚ. Dále bylo nutné : 9 upravit prostory vhodné pro kancelář ředitelky a ekonomky včetně vybavení nábytkem a výpočetní technikou přestěhovat 4 pečovatelky z nevyhovujících prostor na DPS E.Beneše 3 upravit kancelář sociální pracovnice tak, aby byla vhodná i pro 4 pečovatelky zabezpečit osvětlení v kancelářích, malování, nátěry upravit nevyhovující soc. zařízení v 1.patře upravit bývalou místnost pečovatelek na DPS E.Beneše 3 na přípravnu pro rozváţku obědů zajistit proškolení zaměstnanců v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zabezpečit zdravotní prohlídky v rámci noční práce (moţný výkon práce při pohotovosti) zabezpečit zdravotní prohlídky v rámci řízení referentského vozidla ( 4 řidičky) zabezpečit způsobilost pracovníků při podávání stravy (zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství) Úpravy kanceláří se podařilo zabezpečit v měsících lednu únoru 2008 ve spolupráci s SOU technickým v Přerově (bývalé SOU stavební), s firmou Technis s.r.o. Kojetín, nasmlouvaných drobných kojetínských řemeslníků. Finanční prostředky na úpravu kanceláří ředitelky a ekonomky uvolnila vedoucí finančního odboru p. Fíková Drahomíra z rozpočtu města a tím napomohla k úspěšnému rozjezdu organizace.

10 Vybavení kanceláří ředitelky a ekonomky nábytkem bylo uskutečněno, z výpočetní techniky byl zakoupen pouze 1 počítač, druhý počítač i s tiskárnou je vyuţíván přes projekt Modernizace, kde se vhodnou organizací práce ekonomky nadále můţe vyuţívat uţivateli a zájemci z řad veřejnosti v určitou dobu. Veškeré úklidové a čistící práce, včetně stěhování nábytku si CSS Kojetín zabezpečilo vlastními pracovnicemi po pracovní době. Kancelář ekonomky Kancelář ředitelky Výše uvedené kanceláře vznikly přebudováním bývalé kulturní místnosti, která nebyla vyuţívána. Prostor pečovatelek Prostor sociální pracovnice Z jedné kanceláře sociální pracovnice vznikly vhodným rozmístěním nábytku dva oddělené pracovní prostory. 10

11 S nově vzniklou organizací bylo nutno zakoupit: účetní program program k výpočtu a vedení mzdové a personální agendy program pečovatelské sluţby Dále byly vypracovány : vnitřní směrnice organizace vypracováno 20 (Org.řád, Prac.řád, Plat.předpis,Účtový rozvrh, FKSP,Stravování,Pokladní operace,oběh účetních dokladů,cestovní náhrady,hospodaření majetkem, Inventarizace majetku,odpisový plán,provozní řád k dovozu obědů,pouţívání jízdních kol,provozní předpis k pouţívání sluţ.vozidla,oopp, Směrnice k inventarizaci a další) Při tvorbě vnitřních směrnic organizace jsme se převáţně obraceli na p. Chytilovou D., pracovnici finančního odboru, která nás po celou dobu metodicky vedla včetně účetnictví organizace. veškeré písemnosti, týkající se poskytované pečovatelské sluţby (Provozní řád DPS, Smlouva o poskytování soc.sluţby, související přílohy a pravidla apod.) V současné době neustále pracujeme na Standardech kvality sociálních sluţeb, které jsou zákonnou normou pro poskytovatele sociálních sluţeb a v podstatě stanovují minimální kvalitu poskytovaných sluţeb. Opravy a údržba majetku Na majetku ve výpůjčce a uţívání od Města Kojetína byly provedeny opravy a údrţba ke zkvalitnění vyuţívání těchto prostor a v rámci zkvalitňování poskytovaných soc. sluţeb. Na tyto opravy a údrţbu byl po dohodě s vedoucí finančního odboru p. Fíkovou čerpán fond reprodukce. Při realizaci správy tohoto majetku byly zjištěny závady: dlouhotrvající zápach z kanalizace v tzv.víceúčelové klubovně zatékání střechou do Víceúčelové klubovny vrchní lak venkovních laviček byl povětrnostními vlivy hluboce narušen vrchní lak venkovních stolečků byl povětrnostními vlivy hluboce narušen špatné ukotvení altánu na DPS St.Masara poškozená houpačka u altánu na DPS St.Masára, bude nutno ukotvit altán na DPS J.Peštuky otevřen směrem do pole průvan na seniory u dvou altánů (DPS J.Peštuky a DPS 6.května) chybí opíraní pro seniory k pohodlnějšímu sezení nebo se musí opírat o studenou zeď poškozená houpačka u altánu na DPS St.Masára nezabezpečené počítače v kulturní místnosti na DPS J.Peštuky (přístupné všem návštěvníkům klubovny) dlouhodobé nevymalování společných prostor na všech DPS (více jak 15 let) rozpadající se kontejnery na zeleň 11

12 V rámci smlouvy o výpůjčce organizace zabezpečuje údrţbu altánů pořízených přes projekt Modernizace materiálního a technického zázemí pro rozvoj sociálních sluţeb ve městě Kojetín z roku Ve spolupráci s ing. Hauptem M., starostou města, p. Páleníkovou J., tajemnicí MěÚ, p. Pavlíkem M., investičním technikem byla oslovena firma eko-vas p. Vasila Mádra, která byla zhotovitelem komplexu altánů na DPS v rámci projektu Modernizace. Postupně se v průběhu roku 2008 dařilo odstraňovat vzniklé závady. Na některé závady se vztahuje záruční doba, tudíţ zde nemuselo být finanční krytí. Tyto opravy pokračují do roku V průběhu roku byly provedeny: odstraněn ve spolupráci s firmou Technis s.r.o. dlouhotrvající zápach ve Víceúčelové klubovně ve spolupráci s odborem MIM a firmou Technis s.r.o Kojetín byla provedena výměna střešní krytiny nad tzv. Víceúčelové klubovně provedeny nátěry starých venkovních laviček provedeny nátěry zahradního stolku a ţidlí ukotvení altánu na DPS St. Masára nová zástěna na altánu u DPS J. Peštuky, která má chránit uţivatele před větrem v rámci oprav upraveny a přidělány opěradla v altánech na DPS 6.května a DPS J.Peštuky Altány u všech DPS začaly být vyuţívány větším počtem seniorů a dokonce i z okolních panelových domů jsou navštěvovány. oprava poškozené houpačky ochotným obyvatelem DPS St.Masára (vyučen truhlářem) v kulturní místnosti na DPS J. Peštuky byly zabudovány uzamykatelné koţenkové shrnovací dveře z důvodu zabezpečení výpočetní techniky byla vymalována tzv. Víceúčelová klubovna ve spolupráci s firmou Technis s.r.o Kojetín byly vymalovány společné prostory na DPS nám.dr.e.beneše Víceúčelová klubovna Kulturní místnost na DPS J.Peštuky 12

13 Na základě vyuţití jiţ dříve vybudované koupelny ve Víceúčelové klubovně, CSS tuto místnost dovybavila potřebným vybavením ještě koncem roku 2008 a předloţila na Krajský úřad Olomouckého kraje ţádost o zaregistrování ambulantní sluţby dle zákona 108/2006 Sb., 40, písm.b) poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Koupelna ve Víceúčelové klubovně 2.3. Zvyšování odbornosti zaměstnanců Zaměstnanci CSS se v roce 2008 zúčastnili následujících školení: Ředitelka Právní úprava sociální péče Standardy kvality a z.108/2006 Sb. Vnitřní kontrolní systém Ekonomka Zúčtování daně za rok 2007 Vnitřní kontrolní systém Nový program mzdy + statistiky Změna nemocenského pojištění 2009 Účetní závěrka Sociální pracovník Právní úprava sociální péče Pečovatelky,,Nikdy není pozdě na podporu zdraví Standardy kvality a z.108/2006 Sb. 13

14 2.4. Ekonomické ukazatele Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace původní rozpočet upravený rozpočet k rozdíl rozpočtované náklady na rok 2008 rozpočtované příjmy na péči 2008 (úhrada za úkony) MPSV dotace na provoz na rok 2008 ÚP Přerov dotace na rok 2008 Město Kojetín dotace na provoz na rok 2008 Město Kojetín dotace na odpisy na rok ,390 tis. Kč 3,858 tis. Kč tis. Kč 377 tis. Kč 453 tis Kč + 76 tis. Kč 850 tis. Kč 1,100 tis Kč tis. Kč 85 tis. Kč 153 tis Kč + 67 tis. Kč 1,832 tis. Kč 1,932 tis. Kč tis. Kč 168 tis. Kč 168 tis. Kč 0 Kč Srovnání dotací na provoz Pečovatelské služby Města Kojetína, organizační složky s nově zřízenou příspěvkovou organizací Centrum sociálních služeb Kojetín Pečovatelská služba Města Kojetína 2007 Centrum sociálních služeb Kojetín, přísp. organizace 2008 MPSV dotace ÚP Přerov dotace Město Kojetín dotace 450 tis. Kč 54 tis. Kč 2,016 tis. Kč 1,100 tis. Kč 153 tis. Kč 2,100 tis. Kč Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že nově zřízená příspěvková organizace získala na dotacích od MPSV a ÚP mnohem vyšší dotaci, než organizační složka města. Dotace z Města Kojetína pro příspěvkovou organizaci byla o něco málo vyšší než byla pro organizační složku města, a to z důvodu pokrytí mimořádných zřizovacích nákladů na prvotní vybavení kanceláří pro ředitelku a ekonomku. Srovnání příjmů za poskytování pečovatelské služby (úhrady za poskytované úkony) Pečovatelská služba Města Kojetína Centrum sociálních služeb Kojetín tis. Kč tis. Kč Z tabulky je patrné, že příjmy za poskytované úkony CSS Kojetín byly vyšší o 122 tis. Kč než u organizační složky. 14

15 2.5. Ostatní Studentka 2. ročníku Obchodní akademie T. Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín byla přidělena Městským úřadem v Kojetíně k výkonu odborné praxe do naší příspěvkové organizace Centrum sociálních sluţeb Kojetín. Praxe probíhala v období květen aţ červen v počtu 6 týdnů. V průběhu praxe se jmenovaná v naší organizaci setkala jak s právními předpisy (např. zákoník práce), tak s předpisy týkajícími se účetnictví (finanční a mzdové), s různými nařízeními, vyhláškami a také s informační technologií. Teoretické znalosti získané studiem na vysoké škole dokázala v praxi velmi dobře pouţít. Bez větších problémů pouţívala k zadaným úkolům zákoník práce a související předpisy a nařízení, v podvojném účetnictví účtovala samostatně, s informační technologií pomáhala i některým našim zaměstnancům. Od do probíhala na CSS další odborná praxe, a to studentky 3.ročníku vysoké školy- Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, obor Sociální práce ve veřejné správě. Studentka se především zajímala o poskytovanou pečovatelskou sluţbu v terénu, o práci sociální pracovnice, měla připraven i dotazník pro pracovnice CSS. Na teoretické znalosti, získané studiem na VŠ, se snaţila při odborné praxi navázat. Velmi dobře se v sociální oblasti dokázala orientovat. 3. Spolupráce Centrum sociálních sluţeb Kojetín spolupracuje s Charitou Kojetín. Společná péče o uţivatele sluţeb je poskytována těm, kteří potřebují jak pečovatelskou tak ošetřovatelskou péči. Také pokračuje spolupráce s organizací Alfa Handicap, s MěDDM Kojetín, s Gymnáziem Kojetín, s f. Technis s.r.o Kojetín. Samozřejmostí je spolupráce s jednotlivými lékaři, sociálními pracovnicemi LDN Přerov a Kroměříţ a domovů pro seniory. Spolupráce se všemi odbory Městského úřadu je na vysoké úrovni. Všichni zaměstnanci MěÚ byli velmi vstřícní ke všem záleţitostem naší organizace. Velmi dobrá je také spolupráce se Školní jídelnou Kojetín, s ředitelem hotelu Pivovar panem Karlem Šigutem, který zabezpečil našim uţivatelům moţnost odebírat poloviční porce obědů, dále nám zabezpečil odebírání obědů pro všechny zájemce o stravu během doby, kdy školní jídelna nevaří. V rámci zkvalitňování pobytu obyvatel na DPS byla navázaná spolupráce s f. DELTA Polkovice, která bez nároku na finanční odměnu opravila chodník před vchodem na DPS J.Peštuky 1322, dále také chodník vedle DPS 6.května. 4. Kulturní a společenské akce BŘEZEN Výroční členská schůze ALFA HANDICAP Dne se konala ve Víceúčelové klubovně výroční členská schůze místní organizace Kojetín. Na tuto schůzku prostřednictvím ředitelky CSS bylo zabezpečeno vystoupení dětí z Městského domu dětí a mládeţe, které předvedly orientální tance. 15

16 Cvičení na židli V měsíci březnu na DPS J. Peštuky a ve Víceúčelové klubovně proběhlo cvičení pro seniory nazvané Cvičení na ţidli a to pod vedením masérky p. Válkové. KVĚTEN Besídka Dne se v kulturní místnosti na DPS J. Peštuky konala besídka ţáků Základní školy Sladovní Kojetín, na které ţáci zazpívali obyvatelům předem připravené písně doprovázené hrou na kytaru a tanečním vystoupením. Na závěr předali svým posluchačům vlastnoručně vyrobené dárky a poděkovali za projevenou přízeň. Hasičské cvičení Dne se v budově Centra sociálních sluţeb v ulici DPS Dr. E. Beneše 3 konalo hasičské cvičení. Cílem cvičení byl nácvik profesionálních i dobrovolných hasičů na evakuaci starších obyvatel a lidí odkázaných na invalidní vozík a připravit obyvatele domů 16

17 s pečovatelskou sluţbou na krizovou situaci. Všechny obyvatele evakuovali členové hasičského sboru do víceúčelové místnosti DPS Dr. E. Beneše, kde jim byl podán čaj a poskytnuta péče. Cvičení se zúčastnili všichni zaměstnanci Centra sociálních sluţeb Kojetín, kteří ochotně asistovali a převzali roli figurantů. Součástí hasičského cvičení byla i prohlídla hasičských vozů a názorná ukázka zvládání první pomoci. Na závěr proběhlo vyhodnocení akce, při kterém velitel zásahu zhodnotil cvičení jako úspěšné a poděkoval zúčastněným za výbornou spolupráci. Kácení máje v Tovačově Dne proběhlo v Domově pro seniory v Tovačově Kácení máje. Této akce se na pozvání vedení domova zúčastnila ředitelka a sociální pracovnice CSS. Jako tradičně si senioři ochotníci připravili krátkou scénku, na jejímţ konci byla májka skácena a vykoupena. Následoval program, ve kterém své umění předvedli rodiče se svými dětmi a soubor Hanáček z Tovačova. Volné chvíle vyplnili muzikanti z Újezdce, kteří lidovou písničkou potěšili všechny kolem. 17

18 ČERVEN Letní zahradní slavnost Centrum sociálních sluţeb Kojetín uspořádalo dne Letní zahradní slavnost, která se konala na zahradě DPS. Dr. E. Beneše upravené v rámci,,projektu modernizace z roku Akce byla určena pro obyvatele z domů s pečovatelskou sluţbou a pro návštěvníky Klubu důchodců a seniorů z řad veřejnosti. Akci Letní zahradní slavnost navštívilo 40 zájemců, 12 pracovníků Centra sociálních sluţeb a 4 pozvaní hosté z vedení Města Kojetína. Program organizovali pracovníci Centra sociálních sluţeb, kteří vymysleli pro účastníky jednoduché zábavné hry. Zpestřením programu bylo vystoupení dětí z Městského domu dětí a mládeţe, které předvedly břišní tance z Indie. K posezení hrála hudba p. Přikryla, která mnohé i roztančila. Pro návštěvníky bylo připraveno i malé chutné občerstvení. Tato akce měla velký úspěch. 18

19 Den otevřených dveří Dne 18.června se zaměstnankyně CSS zúčastnily jako pozvaní hosté Dne otevřených dveří v Domově pro seniory v Tovačově. Při této příleţitosti si všichni přítomní připomněli 10. výročí otevření Domova po rekonstrukci. Všichni přítomní si mohli prohlédnout zařízení Domova i jeho minulost na výstavce fotografií nebo v kronikách. Na dvoře Domova ve stínu ořechu poseděli obyvatelé, rodinní příslušníci i pozvaní hosté. Paní ředitelka všechny seznámila s dávnou historií. Zahrát a zazpívat přišly děti z tovačovské ZUŠ a na krátký koncert si udělal čas i zpěvák Pavel Novák. Ten se s přítomnými přivítal slovy : Ahoj, holky a kluci. Následovalo pár vzpomínek a zazněly, za doprovodu kytary, ty nejznámější písničky. Komunitní plánování V rámci Komunitního plánování sociálních sluţeb během měsíce června proběhly 2 besedy s uţivateli sociálních sluţeb a ostatními seniory, na které vystoupily členky Komise pro KPSS. Akce Běžíme proti drogám Zaměstnankyně organizace CSS Kojetín se symbolicky připojily k myšlence závodu na podporu protidrogové prevence. Tento běţecký závod organizovalo Město Kojetín - Odbor sociálních věcí MěÚ Kojetín sociálně právní ochrana dětí a Městská policie Kojetín. ČERVENEC Akce se nekonaly z důvodů cestování seniorů k rodinám, do lázní či na dovolenou. 19

20 SRPEN Setkání se zástupci Dne se na všech domech s pečovatelskou sluţbou konalo setkání se zástupcem Technických sluţeb Kojetín a zástupcem Města Kojetína. Pracovníci občanům podali informace týkající se bydlení na DPS a zodpověděli jim jejich dotazy. ZÁŘÍ Přednáška o dietním stravování Dne se ve Víceúčelové klubovně na DPS Dr. E. Beneše konala přednáška o dietním stravování. Akce se zúčastnilo 14 návštěvníků, kteří mohli zdarma ochutnat dietní speciality a poradit se s odborníkem na výţivu. ŘÍJEN Teplo domova Na sychravý říjnový den byla pro obyvatele DPS J. Peštuky připravena předváděcí akce s názvem,, Teplo domova, na které byla obyvatelům předvedena široká nabídka antidekubitních a zdravotních pomůcek, hygienické povlečení, hygienická prostěradla, teplá domácí obuv a mnoho dalších. Na této akci měli obyvatelé moţnost předváděné zboţí zakoupit. 20

21 LISTOPAD Beseda o Indii Ve čtvrtek se v bezbariérovém sále Pivovarského hotelu uskutečnila akce s názvem,,beseda o Indii, kterou si pro obyvatele DPS a členy Klubu důchodců připravili ţáci Gymnázia Kojetín. Ţáci gymnázia si pro návštěvníky připravili prezentace o historii, kultuře a zvycích Indie. Součástí bylo i promítání obrázků a fotek. Příjemným zpestřením akce bylo vystoupení tanečnic z Městského domu dětí a mládeţe, které zatancovaly orientální tance. Pro kaţdého návštěvníka bylo přichystáno malé občerstvení. Akce měla velký ohlas u všech 45 posluchačů 21

22 PROSINEC Mikulášská besídka Dne se ve velkém sále Pivovarského hotelu konala,,mikulášská besídka", kterou si pro obyvatele DPS a seniory z řad veřejnosti připravili zaměstnanci Centra sociálních sluţeb Kojetín. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno chutné občerstvení a bohatý kulturní program. Na akci vystoupili ţáci ZŠ, ul. Sladovní, Kojetín s vánočním pásmem a romskými písněmi. Na závěr předali všem přítomným vlastnoručně vyrobené vánoční přání a upečené perníčky. Dívky z krouţku při Městském domě dětí a mládeţe Kojetín si připravily moderní Step aerobic. Poté přišla na řadu pravá mikulášská nadílka a volná zábava při hudbě p. Přikryla, která mnohé návštěvníky roztančila. Akce se zúčastnilo 71 osob převáţně z řad seniorů z domů z pečovatelskou sluţbou, pozvaní hosté z vedení Města Kojetína, ředitelka Charity Kojetín a pracovnice Centra sociálních sluţeb Kojetín. Mikulášská besídka měla velký úspěch. 22

23 5. Kontroly v organizaci Během roku 2008 proběhly v organizaci níţe uvedené kontroly: Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Přerov - 4x byla kontrolována hygiena na jednotlivých DPS 1. hygiena místnosti k ukládání a přemývání nádob na stravu (jídlonosiče) 2. pravidla správné hygienické praxe 3. zdravotní průkazy 4. osobní hygiena personálu 5. provozní hygiena 6. stavebně technický stav 7. zásobování pitnou vodou 8. manipulace se stravou-přeprava Centrum pro regionální rozvoj, pobočka pro NUTS II Střední Morava - prověření zrealizovaného projektu Modernizace materiálního a technického zázemí pro rozvoj sociálních sluţeb ve městě Kojetín Obchodní akademie T.Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín - kontrola činnosti odborné praxe studentky 2. ročníku v organizaci Kontrolní výbor ZM - Kontrola zajištění provozu a stavu hospodaření 1. zajištění řádného provozu DPS a splnění podmínek a poţadavků na poskytování pečovatelských sluţeb 2. současný stav hospodaření příspěvkové organizace Finanční výbor ZM - Namátková kontrola vedení účetnictví a hospodaření nově zřízené organizace 1. Dodrţování platných předpisů a schváleného rozpočtu Při výše uvedených kontrolách, které v organizaci proběhly, nebyly zjištěny závady. 6. Závěr Co říci závěrem. Začátek roku 2008 byl pro nově vzniklou organizaci velmi hektický. S přibývajícími měsíci se vše začalo tak nějak usazovat, kolektiv zaměstnankyň se začal stmelovat, začalo se lépe pracovat, prostě jsme si na sebe zvykly. Z mé zprávy je zřejmé, kam naše práce směřovala a bude směřovat i nadále, neboť kvalitní poskytování sociálních sluţeb je prioritou naší organizace. Vţdyť nositelem kvalitních sociálních sluţeb je personál, který poskytování sociálních sluţeb zajišťuje. Dobře víme, ţe pro poskytování bezpečných, kvalitních a efektivních sluţeb jiţ nestačí nadšení a empatie, ale ţe musíme rozvíjet svoji odbornost a přizpůsobovat se novým poţadavkům na svoji profesi. Také zlepšování prostředí nejen obyvatelům jednotlivých DPS, ale i ostatním seniorům, či zdravotně postiţeným občanům, jeţ vyuţívají moţnosti posezení v altánech, či návštěv ve Víceúčelové klubovně nebo organizovaných společenských akcí, je součástí kvalitnějšího poskytování sociálních sluţeb. Čekají nás ještě mnohé úkoly, ale s chutí se do nich pustíme. V Kojetíně dne Bc.Blanka Šnédarová ředitelka CSS 23

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma: Příspěvková organizace

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 IČO 6815825 Zpráva o činnosti organizace za rok 212 Předkládá: Ing. Milan Novák ředitel Frýdek-Místek, březen 213 Obsah : Úvod 3 A. Vyhodnocení plnění úkolů organizace 1. Plnění úkolů hlavní činnosti 1.1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 DOMOV PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MASARYKOVO NÁM. 37, 538 03 HEŘMANŮV MĚSTEC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 IČO 70876258 tel. 469 695 121, 469 695 683, e-mail: domov@domov-hm.cz,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s. 768 61 Bystřice pod Hostýnem, A. Bartoše 1700. Výroční zpráva za rok 2014

Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s. 768 61 Bystřice pod Hostýnem, A. Bartoše 1700. Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo ředitelky Centra pro seniory Zahrada, o. p. s Vážení obyvatelé domova, zaměstnanci, přátelé, příznivci, podporovatelé. Předkládáme vám výroční zprávu obecně prospěšné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2009. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2009. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Náchod únor 2010 1 O b s a h I. Charakteristika organizace a statistické

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 28.01.2014 2 3 OBSAH IDENTIFIKACE ORGANIZACE 6 POSLÁNÍ ORGANIZACE

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Výroční zpráva. Domov Příbor, příspěvková organizace. za rok 2013

Výroční zpráva. Domov Příbor, příspěvková organizace. za rok 2013 Výroční zpráva Domov Příbor, příspěvková organizace za rok 2013 Název zařízení: Domov Příbor, příspěvková organizace Adresa: Masarykova 542, Příbor 742 58. IČ: 488 04 878 Ředitel: Josef Škrobánek Telefon:

Více

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok Úvodní slovo Vážení přátelé, zaměstnanci, klienti a všichni, kdo se o dění ve Středisku sociálních služeb zajímáte, jsem potěšena,

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 strana I.1. Management 4 Základní údaje o organizaci, vedení, změny 4 Organizační schéma 5 Optimalizace sluţby 5 Pozitivní prezentace 6 Mimorozpočtové

Více

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Obsah: 1 Domov seniorů 7 2 Domov se zvláštním režimem 8 3 Pečovatelská služba 8 4 Žadatelé o pobytovou službu 8 5 Poskytované služby 9 6 Rozdělení příspěvků na péči 9

Více

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní údaje o organizaci 3 3 Prezentace zařízení 4 4 Poskytované služby 7 5 Personální zajištění služby 12 6 Hospodaření

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

o činnosti a hospodaření organizace

o činnosti a hospodaření organizace Domov pro seniory Trutnov R.Frimla 936 541 01 Trutnov IČO 701 53 906 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace rok 2013 1 1. Zhodnocení činnosti organizace Organizace byla zřízena jako samostatný

Více

CENTRUM ROŢMITÁL POD TŘEMŠÍNEM poskytovatel sociálních sluţeb Na Spravedlnosti 589 262 42 Roţmitál pod Třemšínem

CENTRUM ROŢMITÁL POD TŘEMŠÍNEM poskytovatel sociálních sluţeb Na Spravedlnosti 589 262 42 Roţmitál pod Třemšínem Budeme Vám oporou Výroční zpráva za rok 2009 CENTRUM ROŢMITÁL POD TŘEMŠÍNEM poskytovatel sociálních sluţeb Na Spravedlnosti 589 262 42 Roţmitál pod Třemšínem 1 Základní údaje Úvodní slovo Nadále jsme se

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Základní údaje o organizaci Název organizace: Pečovatelská služba města Mladá Boleslav Sídlo organizace: Na

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Luxor Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Luxor Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Luxor Poděbrady poskytovatel sociálních služeb OBSAH Úvod... 2 1 Domov pro seniory Luxor... 4 2 Komunitní centrum... 8 3 Vzdělávací centrum... 13 4 Kontrolní

Více

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice příspěvková organizace města Domažlice Základní informace: Název zařízení: Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma:

Více