Švýcarský příspěvek Program spolupráce mezi Švýcarskem a Českou republikou SMLOUVA O PROJEKTU PROGRAM SPOLUPRÁCE MEZI ŠVÝCARSKEM A ČESKOU REPUBLIKOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Švýcarský příspěvek Program spolupráce mezi Švýcarskem a Českou republikou SMLOUVA O PROJEKTU PROGRAM SPOLUPRÁCE MEZI ŠVÝCARSKEM A ČESKOU REPUBLIKOU"

Transkript

1 SMLOUVA O PROJEKTU PROGRAM SPOLUPRÁCE MEZI ŠVÝCARSKEM A ČESKOU REPUBLIKOU SMLOUVA O PROJEKTU MEZI ŠVÝCARSKEM ZASTOUPENÝM ŠVÝCARSKOU AGENTUROU PRO ROZVOJ A SPOLUPRÁCI (SDC) A ČESKOU REPUBLIKOU ZASTOUPENOU MINISTERSTVEM FINANCÍ JAKO NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKOU (NKJ) O DOTACI NA PROJEKT HUMANIZACE DOMOVA PRO SENIORY FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ, KTERÝ BUDE REALIZOVÁN V OBDOBÍ OD 18. ŘÍJNA 2012 DO 31. ČERVENCE 2016

2 Švýcarsko a Česká republika se vzhledem k přátelským vztahům mezi těmito dvěma zeměmi, s přáním posílit tyto vztahy a prospěšnou spolupráci mezi těmito dvěma zeměmi, s cílem podpořit další sociální a hospodářský vývoj v České republice, s odkazem na rámcovou smlouvu mezi Švýcarskou spolkovou radou a vládou České republiky o realizaci Programu švýcarsko-české spolupráce ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie, která byla uzavřena dne 20. prosince 2007, s uvážením švýcarské dotace na projekt Humanizace domova pro seniory Frýdlant nad Ostravicí v České republice, dohodly následovně: Článek 1 Definice Pokud to kontext nevyžaduje jinak, mají následující termíny v této smlouvě o projektu tento význam: - Rámcová smlouva je smlouva mezi Švýcarskou spolkovou radou a vládou České republiky o realizaci Programu švýcarsko-české spolupráce ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské Unie, která byla uzavřena dne 20. prosince 2007; - Příspěvek znamená nevratný finanční příspěvek udělený Švýcarskem podle rámcové smlouvy České republice; - Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci (SDC) je švýcarská jednotka v rámci Spolkového ministerstva zahraničních věcí, která je Švýcarskem oprávněná k realizaci Programu švýcarsko-české spolupráce; - Smlouva o projektu je smlouva mezi Švýcarskem, zastoupeným Švýcarskou agenturou pro rozvoj a spolupráci (SDC), a Českou republikou, zastoupenou Ministerstvem financí, jednajícím jako Národní koordinační jednotka (NKJ), která stanovuje práva a povinnosti smluvních stran týkající se realizace projektu; - Národní koordinační jednotka (NKJ) je česká jednotka zodpovědná za koordinaci Programu švýcarsko-české spolupráce. S odkazem na rámcovou smlouvu, článek 9, dala Česká republika oprávnění Ministerstvu financí jednat jejím jménem jako Národní koordinační jednotka pro Program švýcarsko-české spolupráce; - Projekt znamená všechny činnosti vykonávané podle této smlouvy o projektu; - Dotace znamená nevratný finanční příspěvek udělený Švýcarskem podle této smlouvy o projektu; 2 ze 14

3 - Smluvní strany této smlouvy o projektu jsou Česká republika, zastoupená Národní koordinační jednotkou na straně jedné, a Švýcarsko, zastoupené SDC na straně druhé; - Platební orgán znamená ústřední orgán Ministerstva financí odpovědný za převod finančních prostředků mezi Českou republikou a Švýcarskem v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce; - Národní auditní orgán (NAO) znamená ústřední správní orgán odpovědný za zajištění účinného fungování řídicího a kontrolního systému včetně prevence podvodů a nesrovnalostí; - Výkonná agentura je město Frýdlant nad Ostravicí, které má mandát Ministerstva práce a sociálních věcí realizovat projekt financovaný podle této smlouvy o projektu; - Zprostředkující subjekt je Ministerstvo práce a sociálních věcí, jednající vzhledem k výkonné agentuře realizující tento projekt jako národní koordinační jednotka; - Rozhodnutí o udělení dotace znamená jednostranný právní dokument, který stanovuje podmínky udělení dotace zprostředkujícím orgánem výkonné agentuře. Článek 2 Cíle a rozsah projektu 2.1 Cílem projektu Humanizace Domova pro seniory Frýdlant nad Ostravicí je humanizace stávajících služeb pobytové sociální péče zvýšením standardu denního pobytu, zlepšením úrovně života klientů a aplikací nových metod sociální práce se seniory. 2.2 Projekt musí být zrealizován podle následujících dokumentů, které jsou uvedeny v pořadí přednosti, pokud jde o právní platnost: rámcová smlouva a její přílohy, tato smlouva o projektu s potvrzením schválení projektu SDC (příloha 1), konečný logický rámec (příloha 2), přepočítaný indikativní rozpočet (příloha 3), seznam konečných změn návrhu projektu (příloha 4), konečný návrh projektu (příloha 5), indikativní plán výplat (příloha 6) a požadavky na minimální informace pro oznámení výběrových řízení (příloha 7). Pro realizaci se uvádí také odkaz na přílohy seznamu konečných změn návrhu projektu a konečného návrhu projektu. Článek 3 Částka a použití 3.1 Celkové způsobilé náklady projektu dosahují částky CHF (viz příloha 3). 3.2 Švýcarsko poskytne České republice dotaci na realizaci projektu definovaného v článku 2 ve švýcarských francích maximálně ve výši CHF (jeden milion dvě stě třicet devět tisíc čtyři sta dvanáct). 3 ze 14

4 3.3 Dotace pokryje maximálně 85 % celkových způsobilých nákladů projektu ve švýcarských francích. Tato procentuální hodnota nesmí být nikdy během realizace projektu překročena. Pro konečnou částku krytou dotací budou rozhodující celkové skutečně vynaložené způsobilé výdaje ve švýcarských francích. Národní koordinační jednotka musí zajistit včasné poskytování spolufinancování minimálně ve výši 15 % ve švýcarských francích z domácích zdrojů. 3.4 Jak je uvedeno v článku v 7.1 rámcové smlouvy, bude se daň z přidané hodnoty (DPH) považovat za způsobilý náklad jen, pokud ji zcela a s konečnou platností nese výkonná agentura. DPH, která je jakýmkoli způsobem vratná, se za způsobilý náklad nepovažuje, i když ji ve skutečnosti nenese výkonná agentura nebo konečný příjemce. 3.5 Jak je uvedeno v článku 7.2 rámcové smlouvy další poplatky, daně nebo dávky, zejména přímé daně a příspěvky na sociální zabezpečení z mezd, tvoří způsobilé výdaje, jen pokud jsou zcela a výhradně nese výkonná agentura. 3.6 Následující náklady nejsou pro dotační podporu způsobilými náklady: výdaje vzniklé všem stranám před podpisem této smlouvy o projektu, úroky na závazky, nákup nemovitostí a vratná DPH, jak je uvedeno v článku 3.4 této smlouvy o projektu. 3.7 Jakékoli práce, dodávky anebo služby provedené nebo dodané po ukončení projektu, jak je definováno v článku 23.2, nejsou pro dotační podporu způsobilé, s výjimkou služeb týkajících se podávání zpráv a provádění auditů a hodnocení, která jsou poskytnuty nejpozději devět měsíců po ukončení projektu. 3.8 Konečné datum pro způsobilost výdajů je devět měsíců po ukončení projektu, jak je definováno v článku 23.2 (ale nejpozději 30. dubna 2017). Žádosti o úhradu musí Švýcarsko obdržet nejpozději 6 měsíců po konečném datu způsobilosti výdajů. 3.9 Pokud není mezi smluvními stranami vzájemně dohodnuto jinak, bude jakákoli nevyužitá část dotace, která zůstane po dokončení projektu, způsobilá pro zpětné vrácení podle článku 3.2 rámcové smlouvy. Článek 4 Postupy úhrad 4.1 Dotace bude vyplácena podle rámcové smlouvy, její přílohy 2, kapitol 3 a 4, a podle indikativního plánu výplat (příloha 6). 4.2 Úhrady budou podmíněny přijetím a schválením zpráv podle článku 9 a 10 této smlouvy o projektu ze strany Švýcarska. 4.3 Žádosti o úhrady zaslané do Švýcarska platebním orgánem budou ve švýcarských francích, přičemž platební orgán převede místní měnu na švýcarské franky v denním směnném kurzu České národní banky, který platí pro datum potvrzení žádosti o platbu platebním orgánem. 4 ze 14

5 4.4 Platební orgán zaznamená ekvivalentní hodnotu každé platby provedené Švýcarskem ve švýcarských francích v místní měně podle schválení žádostí o úhradu. 4.5 Indikativní plán výplat (příloha 6) odpovídá účinnému pokroku prací a výdajů, které vznikly. Švýcarsko a Česká republika mohou v závislosti na pokroku prací a vzniklých výdajích plánované platby nebo harmonogram plateb vzájemnou písemnou dohodou upravit. 4.6 Při dokončení projektu: Po splnění všech smluvních povinnosti ze strany Národní koordinační jednotky, po obdržení konečné žádosti o úhradu předložené Švýcarsku platebním orgánem a obdržení a schválení ze strany Švýcarska odpovídající konečné průběžné zprávy, zprávy o dokončení projektu a závěru provedené konečné zprávy o finančním auditu provede Švýcarsko konečnou úhradu ve výši maximálně 10 % Švýcarské dotace. 4.7 Všechny platby týkající se této smlouvy o projektu bude Švýcarsko převádět ve švýcarských francích na Ministerstvo financí, Oddělení národního fondu platební orgán, Letenská 15, Praha 1, účet č /0710, SWIFT CNBACZPP, IBAN CZ v České národní bance, Na Příkopě 28, Praha 1. Článek 5 Obstarávání 5.1 Obstarávání bude provádět výkonná agentura podle českých národních zákonů a předpisů a v souladu se směrnicemi EU. Potvrzení o dodržení příslušných pravidel pro obstarávání bude Švýcarsku poskytnuto národní koordinační jednotkou do 30 kalendářních dnů po přidělení zakázky. V zájmu zvýšení transparentnosti a zabránění korupci musí zadávací dokumentace obsahovat klauzuli o čestném jednání. 5.2 Obecně musí být Švýcarsku u výběrových řízení nad příslušný limit Evropského společenství nebo nad limit CHF pro informaci poskytnut nejpozději 30 kalendářních dnů po přidělení zakázky anglický překlad oficiální zprávy o vyhodnocení výběrového řízení. 5.3 Kromě výše uvedeného vyžaduje Švýcarsko u výběrových řízení nad limit CHF pro informaci kopii zadávací dokumentace pro připomínkové řízení a uzavřené smlouvy. Zadávací dokumentace musí být přeložena v češtině a příslušné části, které byly mezi smluvními stranami vzájemně odsouhlaseny, budou přeloženy do angličtiny. Tyto dokumenty budou předloženy nejpozději 20 kalendářních dnů před zahájením výběrového řízení, resp. 20 kalendářních dnů po podpisu smlouvy. U výběrových řízení nad limit CHF Švýcarsko dále vyžaduje, aby byl počínaje datem zveřejnění výběrového řízení uchazečům poskytnut k dispozici anglický překlad příslušných částí (tj. stejných částí, které se budou předkládat Švýcarsku pro připomínkové řízení) zadávací dokumentace a návrh smlouvy. Případné náklady na překlad ponese projekt a budou financovány z dotace. 5 ze 14

6 5.4 Výkonná agentura je obecně odpovědná za zveřejnění všech výběrových řízení. U výběrových řízení nad limit CHF poskytne Národní koordinační jednotka ve spolupráci s výkonnou agenturou SDC příslušné informace o oficiálních oznámeních výběrových řízení v anglickém jazyce ve formátu, který poskytlo Švýcarsko (příloha 7) nejpozději v den jejich zveřejnění. SDC tyto informace zveřejní na své domovské stránce a v národním tisku (simap.ch). 5.5 V souladu s článkem 6.5 rámcové smlouvy obě strany souhlasí s tím, že poskytnou všechny informace týkající se procesu výběrových řízení a nad rámec dokumentů uvedených výše, které může druhá strana podle příslušného zákona přiměřeně požadovat. 5.6 V případě stanovení výboru pro vyhodnocení nabídek musí mít Švýcarsko podle zákona o veřejných zakázkách České republiky právo účastnit se ve výboru pro vyhodnocení nabídek jako pozorovatel. 5.7 Švýcarsko má právo provést audit postupů obstarávání a obecně všech postupů. 5.8 NKJ bude obstarávání sledovat na úrovni výkonné agentury na základě manuálu NKJ pro uzavírání zakázek v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, ve spolupráci s příslušným zprostředkujícím orgánem. Článek 6 Odpovědnost NKJ a zprostředkujícího orgánu 6.1 NKJ příjme nebo zajistí přijetí všech opatření v rámci své působnosti a odpovědnosti včetně koordinace, kontroly, spolufinancování a jiných opatření nutných nebo vhodných pro realizaci projektu. 6.2 NKJ je odpovědná za realizaci, kontrolu a vyhodnocení projektu stejně jako za použití dotace v souladu se smlouvou o projektu a jak je stanoveno v rámcové smlouvě. NKJ zajišťuje dodržování této smlouvy o projektu a rámcové smlouvy ze strany zainteresovaných agentur a jiných subjektů. 6.3 NKJ vydá zprostředkovatelskému orgánu oznámení o udělení dotace. Toto oznámení o udělení dotace bude splňovat ustanovení této smlouvy o projektu a rámcové smlouvy. Totéž platí pro jakoukoli smlouvu podepsanou v rámci realizace projektu. 6.4 Na základě oznámení o udělení dotace zprostředkovací orgán pro výkonnou agenturu zajistí rozhodnutí o udělení dotace. Toto rozhodnutí o udělení dotace musí splňovat ustanovení této smlouvy a o projektu a rámcové smlouvy. Totéž platí pro jakoukoli smlouvu podepsanou v rámci realizace projektu. 6 ze 14

7 6.5 NKJ se zavazuje, že bude Velvyslanectví Švýcarské konfederace poskytovat podporu, poradenství a informovat je o záležitostech souvisejících s projektem, včetně nesrovnalostí a podvodů. NKJ se zavazuje okamžitě Velvyslanectví Švýcarské konfederace písemně informovat o jakémkoli vývoji, který by mohl realizaci projektu ohrozit. V případě hrozby jakékoli nevratné, nenapravitelné nevýhody, musí NKJ okamžitě přijmout příslušná preventivní opatření. 6.6 NKJ, zprostředkující orgán a výkonná agentura vždy jasně uvedou, že jednají v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce pro snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie. Všechny publikace musí odkazovat na projekt jako na Švýcarsko-český projekt. Široká veřejnost v České republice bude o projektu a o podpoře poskytnuté Švýcarskem adekvátním způsobem informována. 6.7 Všechna sdělení SDC týkající se této smlouvy o projektu budou adresována na Velvyslanectví Švýcarské konfederace v Praze, které obecně zastupuje SDC vůči NKJ. Článek 7 Organizace projektu 7.1 NKJ dohlíží a řídí realizaci projektu a zavádí adekvátní systém monitorování. NAO zavádí adekvátní auditní systém. 7.2 Návrhy strategických rozhodnutí, která se týkají projektu, se projednávají v řídícím výboru projektu. Řídící výbor projektu se schází nejméně jednou ročně. Pokud to některý člen řídícího výboru bude považovat za nutné, budou se konat další schůze. Schůze budou organizovány výkonnou agenturou, která současně vystupuje jako sekretariát. Členové řídícího výboru jsou zástupci následujících stran: - zprostředkujícího orgánu (předseda) - NKJ - výkonné agentury Švýcarsko bude na schůze řídícího výboru pozýváno jako pozorovatel. Řídící výbor doporučuje: - schválení provozní a finanční části projektových zpráv - změny plánu a rozpočtu projektu - jakákoli opatření, která považuje za nutná pro úplné dosažení plánovaných cílů. Článek 8 Sledování a kontrola NKJ zajistí zavedení monitorovacího systému, který umožňuje pravidelně posuzovat stav dosažení navrhovaných cílů. Výsledky a závěry musí být součástí projektových zpráv, jak je uvedeno v článku 9 níže, a měly by být základem výročních zpráv o Programu švýcarskočeské spolupráce, jak je uvedeno v článku 8 rámcové smlouvy. 7 ze 14

8

9 Článek 9 Podávání zpráv 9.1 Průběžné zprávy se podávají za období šesti měsíců a musí Švýcarsku být podány nejpozději čtyři měsíce po ukončení období, ke kterému se vztahují. První průběžná zpráva za období od 18. října 2012 do 31. března 2013 musí být podána nejpozději 31. července Průběžné zprávy jsou podkladem žádosti o platbu a jsou proto Švýcarsku předkládány s příslušnými žádostmi o úhradu. Zahrnují informace o finančním a fyzickém pokroku, srovnávají skutečné a plánované výdaje a poskytují aktuální informace o pokroku, přičemž potvrzují spolufinancování. Jakékoli odchylky musí být zdůvodněny a navržena musí být nápravná opatření. Poslední průběžná zpráva se Švýcarsku předkládá společně se zprávou o dokončení projektu a s konečnou zprávou o finančním auditu nejpozději 6 měsíců po konečném datu způsobilosti výdajů. 9.2 Výroční projektové zprávy musí být Švýcarsku předloženy nejpozději 4 měsíce po skončení kalendářního roku. První výroční zpráva o projektu za roky 2012 a 2013 musí být podána nejpozději do 30. dubna Výroční zprávy o projektu mají provozní část, která popisuje pokrok projektu a zahrnují finanční část (finanční zprávu), která shrnuje údaje o finančním pokroku za vykazovaný rok a uvádí souhrnné údaje k příslušnému datu. Na základě kvantifikovaných cílů pro výstup, a pokud možno výstupních indikátorů na základě dohodnutého logického rámce (příloha 2) srovnávají skutečné a plánované výdaje a pokrok. Jakákoli odchylka musí být zdůvodněna a navržena musí být nápravná opatření. Výroční zprávy o projektu nejsou vázány na žádosti o úhrady. 9.3 Zpráva o dokončení projektu musí být podána nejpozději 6 měsíců po konečném datu způsobilosti výdajů, tj. pro tento projekt nejpozději do 31. října Zpráva o dokončení projektu s poslední průběžnou zprávou a závěry konečné zprávy o finančním auditu je základem pro výplatu konečné úhrady. Zpráva o dokončení projektu má provozní část, která dokumentuje a hodnotí celkové dosažení výstupů a výsledků ve srovnání s původním plánem na základě dohodnutého logického rámce (příloha 2), dodržení zásad jako jsou průřezová témata a udržitelnost, a navrhuje ponaučení a závěry. Dále obsahuje finanční část (konečná finanční zprávu), která obsahuje shrnutí finančních údajů za celý projekt a srovnání efektivních a plánovaných výdajů. 9.4 Finanční části výročních projektových zpráv a zprávy o dokončení projektu založené na fakturách nebo dokumentech rovnocenné hodnoty se předkládají v místní měně. Žádosti o úhradu se vydávají ve švýcarských francích. Částka v místní měně musí být na žádostech o úhradu uvedena také. 8 ze 14

10 Článek 10 Audit 10.1 NKJ potvrzuje, že národní auditní orgán provedl v září a říjnu 2009 audit dodržování ve formě kontroly, která se konala u zprostředkujícího orgánu odpovědného za realizaci současného projektu. Kontrola se zaměřila na řídící a kontrolní systém pro realizaci programu, tj. interní dokumentaci, personální kapacitu, finanční kapacitu a zjistila, že jsou tyto aspekty plně dostačující Podle ročního systematického plánování auditu dohodnutého mezi Švýcarskem, NAO a oprávněnými auditorskými organizacemi (např. kontrolní jednotka zprostředkujícího orgánu) provedou kontrolu a audity podle příslušného národního zákona. Při této kontrole ověří správné využití finančních prostředků, poskytnou doporučení pro posílení kontrolního systému a podají zprávu o jakémkoli skutečném nebo domnělém podvodu nebo nesrovnalosti NKJ ve spolupráci s NAO jmenuje jako auditorskou organizaci soukromou společnost, která má uznávanou odbornou reputaci a v souladu s Mezinárodními standardy pro audity (ISA). NKJ nebo NAO Švýcarsku sdělí název vybrané auditní organizace. Externí certifikovaná auditorská organizace provede průběžný finanční audit prvních dvou let realizace projektu. Závěry a doporučení musí NKJ Švýcarsku předložit nejpozději tři měsíce po ukončení těchto příslušných dvou roků. Průběžný finanční audit by měl pokrývat období od 18. října 2012 do 30. září 2014; závěry a doporučení musí NKJ Švýcarsku předložit nejpozději do 31. prosince Po předložení poslední průběžné zprávy podané NKJ provede externí certifikovaná auditorská organizace konečný finanční audit. Závěry a doporučení konečného finančního auditu Švýcarsku předá NKJ spolu se zprávou o dokončení projektu nejpozději šest měsíců po konečném datu způsobilosti výdajů, nejpozději však do 31. října Cílem finančních auditů projektu je umožnit auditorské organizaci vyjádřit názor, zda je účetní závěrka ve všech významných ohledech připravována v souladu s platným rámcem pro účetní hlášení. Proto musí být účetní závěrka připravována v souladu s jedním nebo s několika mezinárodními účetními standardy, národními účetními standardy nebo jiným rozhodným a vyčerpávajícím rámcem pro finanční hlášení, který je určen pro použití při finančním hlášení, a který je v účetní závěrce uveden. Auditorská organizace musí finanční audit provést v souladu s Mezinárodními účetními standardy (ISA) vydanými Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB) Mezinárodní federace účetních (IFAC), aby získala přiměřené ujištění, že účetní závěrky z celkového hlediska neobsahují významné nesprávné údaje, nehledě na to, zda z důvodu podvodu nebo chyby. Výsledky jakýchkoli předchozích auditů je nutno také brát v úvahu. Auditorská organizace musí zvážit další požadavky, které může NAO nebo Švýcarsko navrhnout. 9 ze 14

11 10.6 Kromě zprávy auditorů o finančním auditu se očekává, že auditorská organizace poskytne výkonné agentuře dopis managementu o jakýchkoli významných slabých místech v účetnictví a interním kontrolním systému, které auditorská organizace zjistí. Kopie tohoto dopisu musí být předložena NKJ NKJ musí vyjádřit připomínky k auditům a formulovat příslušná nápravná opatření. Dále musí NKJ předat výsledky a navrhovaná opravná opatření z finančního auditu Švýcarsku Švýcarsko má právo požadovat další externí finanční přezkoumání. Článek 11 Právo na prošetření Švýcarsko, stejně jako kterákoli třetí strana jím jmenovaná, má právo projekt navštívit, provést důkladné posouzení nebo vyhodnocení a musí mu být udělen plný přístup ke všem dokumentům a informacím, které se týkají projektu realizovaného podle této smlouvy o projektu, během jeho realizace i po jeho dokončení. NKJ na žádost zajistí, aby výše uvedení oprávnění zástupci byli doprovázeni relevantními pracovníky, a aby jim byla poskytnuta nutná pomoc. Článek 12 Projektový materiál 12.1 Po dobu projektu zůstává zboží zajišťované na základě dotace k výhradní a neomezené dispozici projektu a nesmí být bez předchozího písemného schválení Švýcarska prodáno U projektového materiálu obstaraného na základě dotace a používaného pouze během realizace projektu, ale ne nutně pro účely projektu po jeho dokončení smluvní strany rozhodnou před ukončením projektu o vlastnictví po dokončení a o použití zboží poskytnutého s dotací. Švýcarsko nepřijímá v souvislosti s uvedeným zbožím žádnou odpovědnost. Článek 13 Odpovědnost Švýcarsko nepřijímá v jakémkoli smyslu žádné riziko nebo odpovědnost za žádné škody, zranění nebo jiné možné negativní vlivy způsobené projektem, zejména včetně nesouladu v plánování projektu, jiných projektů, které ho mohou ovlivnit, nebo které jím mohou být ovlivněny nebo nespokojeností veřejnosti. Je plnou a výhradní odpovědností NKJ, aby tyto záležitosti uspokojivě řešila. 10 ze 14

12 Článek 14 Společný zájem Smluvní strany mají společný zájem na boji proti korupci, která ohrožuje dobré řízení a správné použití zdrojů potřebných pro rozvoj, a která navíc ohrožuje čestnou a otevřenou konkurenci založenou na ceně a kvalitě. Prohlašují zejména, že svůj záměr spojit své sily v boji proti korupci, a zejména prohlašují, že jakákoli nabídka, dar, platba, úhrada nebo příspěvek jakéhokoli druhu, učiněný komukoli přímo nebo nepřímo s cílem udělení mandátu nebo zakázky v rámci této smlouvy o projektu nebo během jejího plnění, se bude považovat a vykládat jako nezákonné jednání nebo korupční jednání. Jakékoli jednání tohoto druhu je dostatečným důvodem pro vypovězení této smlouvy o projektu, zrušení obstarání veřejné zakázky před výsledným udělením nebo pro přijetí jakéhokoli dalšího nápravného opatření, které stanovuje příslušný zákon. Článek 15 Klauzule o nesrovnalostech 15.1 V případě nesrovnalostí, které jsou úmyslně nebo z nedbalosti způsobeny NKJ, zprostředkujícím orgánem nebo výkonnou agenturou, pokud jde o plnění smlouvy o projektu a jejich příloh, má Švýcarsko právo: a) okamžitě zastavit úhrady b) dát NKJ pokyn k zastavení plateb ze švýcarského příspěvku c) žádat vrácení nezákonně vyplacených úhrad v jakékoli fázi projektu. Za nesrovnalosti se považují zejména všechna jednání nebo nejednání, která mají za cíl nezákonné získání nebo využití dotace zejména podvod, zpronevěra, porušení smluvních povinností, porušení povinné péče apod SDC musí okamžitě NKJ, zprostředkujícímu orgánu a dalším zainteresovaným osobám písemně sdělit důvody pro své příslušné pokyny. Článek 16 Povinnosti po dokončení 16.1 Výkonná agentura musí zajistit, aby byly výsledky projektu v případě aplikovaných metod sociální práce a zakoupeného vybavení a nábytku provozuschopné nejméně po dobu pěti let po dokončení tohoto projektu a v případě stavebních prací nejméně po dobu deseti let po dokončení tohoto projektu. Švýcarsko může provést ex post vyhodnocení projektu. Nedodržení smlouvy o projektu nebo rámcové smlouvy může být pro Švýcarsko důvodem k přijetí nápravného opatření, včetně nároku na úhradu dotace. 11 ze 14

13 16.2 Švýcarsko není odpovědné a ani nemá povinnost zajistit údržbu, opravu nebo přijetí jakýchkoli opatření, aby se zajistila bezpečnost a ochrana osob, vybavení, zařízení všech objektů na staveništi nebo v jeho okolí Smluvní strany musí všechny dokumenty týkající se této smlouvy a její realizace uchovávat po dobu deseti let po dokončení tohoto projektu. Článek 17 Přílohy Následující přílohy uvedené v pořadí důležitosti, pokud jde o jejich právní účinek, tvoří nedílnou součást této smlouvy o projektu: - Příloha 1: Potvrzení o schválení projektu SDC - Příloha 2: Konečný logický rámec - Příloha 3: Přepočítaný indikativní rozpočet - Příloha 4: Seznam změn konečného návrhu projektu - Příloha 5: Konečný návrh projektu - Příloha 6: Indikativní plán výplat - Příloha 7: Požadavky na minimální informace pro oznámení výběrových řízení. Článek 18 Jazyk Veškerá korespondence se Švýcarskem, včetně provozních a finančních zpráv a zpráv o auditu, stejně jako projektové dokumentace a jakýchkoli jiných dokumentů, které se týkají projektu, musí být vyhotoveny v anglickém jazyce. Článek 19 Kompetentní orgány Za českou vládu: Ministerstvo financí Oddělení mezinárodních vztahů Letenská Praha 1 Česká republika Tel.: / Fax: Za Švýcarskou vládu: Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci (SDC) Freiburgstrasse 130 CH Bern Švýcarsko Tel.: / Fax: ze 14

14 Velvyslanectví Švýcarské konfederace Kancelář švýcarského příspěvku Pevnostní Praha 1 Česká republika Tel.: /Fax: Článek 20 Urovnání sporů V souladu s článkem 11 rámcové smlouvy budou jakékoli spory, které mohou vyplynout z plnění této smlouvy o projektu, vyřešeny diplomatickými způsoby. Článek 21 Přílohy a změny 21.1 Jakákoli změna této smlouvy o projektu a jejích příloh musí být vyhotovena písemně se vzájemným souhlasem smluvních stran a podle příslušných postupů Jakékoli zvýšení rozpočtu projektu, jakékoli významné změny v rámci rozpočtu, stejně jako jakékoli strategické změny nebo konceptuální úpravy projektu musí být projednány a schváleny se Švýcarskem písemně. Článek 22 Ukončení, přerušení 22.1 Tato smlouva o projektu může být kdykoli jednou ze smluvních stran vypovězena po podání předchozí šestiměsíční písemné výpovědí. Smluvní strany se po vzájemné dohodě rozhodnou o jakýchkoli důsledcích vypovězení Pokud má kterákoli ze smluvních stran za to, že cíle smlouvy o projektu nemohou být dosaženy, nebo že druhá smluvní strana své povinnosti neplní, má právo okamžitě přerušit plnění této smlouvy o projektu podáním písemné zprávy o důvodech druhé smluvní straně. Článek 23 Vstoupení v platnost, trvání 23.1 Tato smlouva o projektu vstupuje v platnost a účinnost v den jejího podpisu smluvními stranami a zůstává v platnosti až do úplného splnění všech povinností podle této smlouvy. 13 ze 14

15 23.2 Projekt musí být zrealizován za 46 měsíců, počínaje 18. říjnem 2012 a konče 31. červencem Tato smlouva byla vyhotovena v Praze dne 18. října 2012, ve dvou stejnopisech v anglickém jazyce. Za Švýcarskou agenturu pro rozvoj a spolupráci Za Ministerstvo financí André Regli Velvyslanec Švýcarska Tomáš Zídek Náměstek ministra financí 14 ze 14

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009-2014 s platností od 4. 7. 2012 OBSAH:

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 s účinností od 20. 4. 2015 Obsah:

Více

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 s účinností od 1. 4. 2014 Obsah:

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 IV. 2. 1 7. KOLO PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 Opatření IV. 2. 1 Realizace projektů spolupráce Ministerstvo

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

AUDITORSKÝ STANDARD KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY č. 52 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

AUDITORSKÝ STANDARD KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY č. 52 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ AUDITORSKÝ STANDARD KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY č. 52 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ OBSAH odstavec Úvod Předmět standardu... 1 4 Datum účinnosti... 5 Cíl... 6 Požadavky Požadavky

Více

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013)

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) PROGRAM KULTURA Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) března 2009 Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Více

V následující tabulce je uveden přehled prioritních oblastí Programu spolupráce včetně předpokládané alokace peněžních prostředků.

V následující tabulce je uveden přehled prioritních oblastí Programu spolupráce včetně předpokládané alokace peněžních prostředků. Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/37 Peněžní prostředky určené na realizaci programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie Kontrolní

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Příloha P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha IDENTIFIKAČNÍ KÓD: MAD 75 revize: 4 Strana 1 z 131 Vážení přátelé,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ KONZULTAČNÍCH SLUŽEB PRO STAVBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHY A,

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Metodická pomůcka. pro audit nevýdělečných organizací. Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR.

Metodická pomůcka. pro audit nevýdělečných organizací. Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR. Metodická pomůcka pro audit nevýdělečných organizací Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR. Aplikace této metodické pomůcky není při auditu nevýdělečných organizací pro auditory závazná.

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.9

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.9 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Verze 1.9 č. verze: 1.9 Strana 2 / 133 Verze 1.9 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 19. 12., je účinná pro

Více

Část A Obecné podmínky opatření IV.1.2 pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část A Obecné podmínky opatření IV.1.2 pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Ministerstvo zemědělství Č.j.: 30540/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Místní akční skupina Via rustica, o.s. Registrační číslo MAS: 08/005/41100/563/000178 Sídlo: nám. Svobody 320, 39501 Pacov Kancelář: Španovského 319, 39501 Pacov Příručka pro žadatele ucházející se o podporu

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 I.3.2 12. KOLO PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců Ministerstvo

Více

ZÁKON. ze dne.. 2011,

ZÁKON. ze dne.. 2011, III. N á v r h ZÁKON ze dne.. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon

Více