Švýcarský příspěvek Program spolupráce mezi Švýcarskem a Českou republikou SMLOUVA O PROJEKTU PROGRAM SPOLUPRÁCE MEZI ŠVÝCARSKEM A ČESKOU REPUBLIKOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Švýcarský příspěvek Program spolupráce mezi Švýcarskem a Českou republikou SMLOUVA O PROJEKTU PROGRAM SPOLUPRÁCE MEZI ŠVÝCARSKEM A ČESKOU REPUBLIKOU"

Transkript

1 SMLOUVA O PROJEKTU PROGRAM SPOLUPRÁCE MEZI ŠVÝCARSKEM A ČESKOU REPUBLIKOU SMLOUVA O PROJEKTU MEZI ŠVÝCARSKEM ZASTOUPENÝM ŠVÝCARSKOU AGENTUROU PRO ROZVOJ A SPOLUPRÁCI (SDC) A ČESKOU REPUBLIKOU ZASTOUPENOU MINISTERSTVEM FINANCÍ JAKO NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKOU (NKJ) O DOTACI NA PROJEKT HUMANIZACE DOMOVA PRO SENIORY FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ, KTERÝ BUDE REALIZOVÁN V OBDOBÍ OD 18. ŘÍJNA 2012 DO 31. ČERVENCE 2016

2 Švýcarsko a Česká republika se vzhledem k přátelským vztahům mezi těmito dvěma zeměmi, s přáním posílit tyto vztahy a prospěšnou spolupráci mezi těmito dvěma zeměmi, s cílem podpořit další sociální a hospodářský vývoj v České republice, s odkazem na rámcovou smlouvu mezi Švýcarskou spolkovou radou a vládou České republiky o realizaci Programu švýcarsko-české spolupráce ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie, která byla uzavřena dne 20. prosince 2007, s uvážením švýcarské dotace na projekt Humanizace domova pro seniory Frýdlant nad Ostravicí v České republice, dohodly následovně: Článek 1 Definice Pokud to kontext nevyžaduje jinak, mají následující termíny v této smlouvě o projektu tento význam: - Rámcová smlouva je smlouva mezi Švýcarskou spolkovou radou a vládou České republiky o realizaci Programu švýcarsko-české spolupráce ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské Unie, která byla uzavřena dne 20. prosince 2007; - Příspěvek znamená nevratný finanční příspěvek udělený Švýcarskem podle rámcové smlouvy České republice; - Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci (SDC) je švýcarská jednotka v rámci Spolkového ministerstva zahraničních věcí, která je Švýcarskem oprávněná k realizaci Programu švýcarsko-české spolupráce; - Smlouva o projektu je smlouva mezi Švýcarskem, zastoupeným Švýcarskou agenturou pro rozvoj a spolupráci (SDC), a Českou republikou, zastoupenou Ministerstvem financí, jednajícím jako Národní koordinační jednotka (NKJ), která stanovuje práva a povinnosti smluvních stran týkající se realizace projektu; - Národní koordinační jednotka (NKJ) je česká jednotka zodpovědná za koordinaci Programu švýcarsko-české spolupráce. S odkazem na rámcovou smlouvu, článek 9, dala Česká republika oprávnění Ministerstvu financí jednat jejím jménem jako Národní koordinační jednotka pro Program švýcarsko-české spolupráce; - Projekt znamená všechny činnosti vykonávané podle této smlouvy o projektu; - Dotace znamená nevratný finanční příspěvek udělený Švýcarskem podle této smlouvy o projektu; 2 ze 14

3 - Smluvní strany této smlouvy o projektu jsou Česká republika, zastoupená Národní koordinační jednotkou na straně jedné, a Švýcarsko, zastoupené SDC na straně druhé; - Platební orgán znamená ústřední orgán Ministerstva financí odpovědný za převod finančních prostředků mezi Českou republikou a Švýcarskem v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce; - Národní auditní orgán (NAO) znamená ústřední správní orgán odpovědný za zajištění účinného fungování řídicího a kontrolního systému včetně prevence podvodů a nesrovnalostí; - Výkonná agentura je město Frýdlant nad Ostravicí, které má mandát Ministerstva práce a sociálních věcí realizovat projekt financovaný podle této smlouvy o projektu; - Zprostředkující subjekt je Ministerstvo práce a sociálních věcí, jednající vzhledem k výkonné agentuře realizující tento projekt jako národní koordinační jednotka; - Rozhodnutí o udělení dotace znamená jednostranný právní dokument, který stanovuje podmínky udělení dotace zprostředkujícím orgánem výkonné agentuře. Článek 2 Cíle a rozsah projektu 2.1 Cílem projektu Humanizace Domova pro seniory Frýdlant nad Ostravicí je humanizace stávajících služeb pobytové sociální péče zvýšením standardu denního pobytu, zlepšením úrovně života klientů a aplikací nových metod sociální práce se seniory. 2.2 Projekt musí být zrealizován podle následujících dokumentů, které jsou uvedeny v pořadí přednosti, pokud jde o právní platnost: rámcová smlouva a její přílohy, tato smlouva o projektu s potvrzením schválení projektu SDC (příloha 1), konečný logický rámec (příloha 2), přepočítaný indikativní rozpočet (příloha 3), seznam konečných změn návrhu projektu (příloha 4), konečný návrh projektu (příloha 5), indikativní plán výplat (příloha 6) a požadavky na minimální informace pro oznámení výběrových řízení (příloha 7). Pro realizaci se uvádí také odkaz na přílohy seznamu konečných změn návrhu projektu a konečného návrhu projektu. Článek 3 Částka a použití 3.1 Celkové způsobilé náklady projektu dosahují částky CHF (viz příloha 3). 3.2 Švýcarsko poskytne České republice dotaci na realizaci projektu definovaného v článku 2 ve švýcarských francích maximálně ve výši CHF (jeden milion dvě stě třicet devět tisíc čtyři sta dvanáct). 3 ze 14

4 3.3 Dotace pokryje maximálně 85 % celkových způsobilých nákladů projektu ve švýcarských francích. Tato procentuální hodnota nesmí být nikdy během realizace projektu překročena. Pro konečnou částku krytou dotací budou rozhodující celkové skutečně vynaložené způsobilé výdaje ve švýcarských francích. Národní koordinační jednotka musí zajistit včasné poskytování spolufinancování minimálně ve výši 15 % ve švýcarských francích z domácích zdrojů. 3.4 Jak je uvedeno v článku v 7.1 rámcové smlouvy, bude se daň z přidané hodnoty (DPH) považovat za způsobilý náklad jen, pokud ji zcela a s konečnou platností nese výkonná agentura. DPH, která je jakýmkoli způsobem vratná, se za způsobilý náklad nepovažuje, i když ji ve skutečnosti nenese výkonná agentura nebo konečný příjemce. 3.5 Jak je uvedeno v článku 7.2 rámcové smlouvy další poplatky, daně nebo dávky, zejména přímé daně a příspěvky na sociální zabezpečení z mezd, tvoří způsobilé výdaje, jen pokud jsou zcela a výhradně nese výkonná agentura. 3.6 Následující náklady nejsou pro dotační podporu způsobilými náklady: výdaje vzniklé všem stranám před podpisem této smlouvy o projektu, úroky na závazky, nákup nemovitostí a vratná DPH, jak je uvedeno v článku 3.4 této smlouvy o projektu. 3.7 Jakékoli práce, dodávky anebo služby provedené nebo dodané po ukončení projektu, jak je definováno v článku 23.2, nejsou pro dotační podporu způsobilé, s výjimkou služeb týkajících se podávání zpráv a provádění auditů a hodnocení, která jsou poskytnuty nejpozději devět měsíců po ukončení projektu. 3.8 Konečné datum pro způsobilost výdajů je devět měsíců po ukončení projektu, jak je definováno v článku 23.2 (ale nejpozději 30. dubna 2017). Žádosti o úhradu musí Švýcarsko obdržet nejpozději 6 měsíců po konečném datu způsobilosti výdajů. 3.9 Pokud není mezi smluvními stranami vzájemně dohodnuto jinak, bude jakákoli nevyužitá část dotace, která zůstane po dokončení projektu, způsobilá pro zpětné vrácení podle článku 3.2 rámcové smlouvy. Článek 4 Postupy úhrad 4.1 Dotace bude vyplácena podle rámcové smlouvy, její přílohy 2, kapitol 3 a 4, a podle indikativního plánu výplat (příloha 6). 4.2 Úhrady budou podmíněny přijetím a schválením zpráv podle článku 9 a 10 této smlouvy o projektu ze strany Švýcarska. 4.3 Žádosti o úhrady zaslané do Švýcarska platebním orgánem budou ve švýcarských francích, přičemž platební orgán převede místní měnu na švýcarské franky v denním směnném kurzu České národní banky, který platí pro datum potvrzení žádosti o platbu platebním orgánem. 4 ze 14

5 4.4 Platební orgán zaznamená ekvivalentní hodnotu každé platby provedené Švýcarskem ve švýcarských francích v místní měně podle schválení žádostí o úhradu. 4.5 Indikativní plán výplat (příloha 6) odpovídá účinnému pokroku prací a výdajů, které vznikly. Švýcarsko a Česká republika mohou v závislosti na pokroku prací a vzniklých výdajích plánované platby nebo harmonogram plateb vzájemnou písemnou dohodou upravit. 4.6 Při dokončení projektu: Po splnění všech smluvních povinnosti ze strany Národní koordinační jednotky, po obdržení konečné žádosti o úhradu předložené Švýcarsku platebním orgánem a obdržení a schválení ze strany Švýcarska odpovídající konečné průběžné zprávy, zprávy o dokončení projektu a závěru provedené konečné zprávy o finančním auditu provede Švýcarsko konečnou úhradu ve výši maximálně 10 % Švýcarské dotace. 4.7 Všechny platby týkající se této smlouvy o projektu bude Švýcarsko převádět ve švýcarských francích na Ministerstvo financí, Oddělení národního fondu platební orgán, Letenská 15, Praha 1, účet č /0710, SWIFT CNBACZPP, IBAN CZ v České národní bance, Na Příkopě 28, Praha 1. Článek 5 Obstarávání 5.1 Obstarávání bude provádět výkonná agentura podle českých národních zákonů a předpisů a v souladu se směrnicemi EU. Potvrzení o dodržení příslušných pravidel pro obstarávání bude Švýcarsku poskytnuto národní koordinační jednotkou do 30 kalendářních dnů po přidělení zakázky. V zájmu zvýšení transparentnosti a zabránění korupci musí zadávací dokumentace obsahovat klauzuli o čestném jednání. 5.2 Obecně musí být Švýcarsku u výběrových řízení nad příslušný limit Evropského společenství nebo nad limit CHF pro informaci poskytnut nejpozději 30 kalendářních dnů po přidělení zakázky anglický překlad oficiální zprávy o vyhodnocení výběrového řízení. 5.3 Kromě výše uvedeného vyžaduje Švýcarsko u výběrových řízení nad limit CHF pro informaci kopii zadávací dokumentace pro připomínkové řízení a uzavřené smlouvy. Zadávací dokumentace musí být přeložena v češtině a příslušné části, které byly mezi smluvními stranami vzájemně odsouhlaseny, budou přeloženy do angličtiny. Tyto dokumenty budou předloženy nejpozději 20 kalendářních dnů před zahájením výběrového řízení, resp. 20 kalendářních dnů po podpisu smlouvy. U výběrových řízení nad limit CHF Švýcarsko dále vyžaduje, aby byl počínaje datem zveřejnění výběrového řízení uchazečům poskytnut k dispozici anglický překlad příslušných částí (tj. stejných částí, které se budou předkládat Švýcarsku pro připomínkové řízení) zadávací dokumentace a návrh smlouvy. Případné náklady na překlad ponese projekt a budou financovány z dotace. 5 ze 14

6 5.4 Výkonná agentura je obecně odpovědná za zveřejnění všech výběrových řízení. U výběrových řízení nad limit CHF poskytne Národní koordinační jednotka ve spolupráci s výkonnou agenturou SDC příslušné informace o oficiálních oznámeních výběrových řízení v anglickém jazyce ve formátu, který poskytlo Švýcarsko (příloha 7) nejpozději v den jejich zveřejnění. SDC tyto informace zveřejní na své domovské stránce a v národním tisku (simap.ch). 5.5 V souladu s článkem 6.5 rámcové smlouvy obě strany souhlasí s tím, že poskytnou všechny informace týkající se procesu výběrových řízení a nad rámec dokumentů uvedených výše, které může druhá strana podle příslušného zákona přiměřeně požadovat. 5.6 V případě stanovení výboru pro vyhodnocení nabídek musí mít Švýcarsko podle zákona o veřejných zakázkách České republiky právo účastnit se ve výboru pro vyhodnocení nabídek jako pozorovatel. 5.7 Švýcarsko má právo provést audit postupů obstarávání a obecně všech postupů. 5.8 NKJ bude obstarávání sledovat na úrovni výkonné agentury na základě manuálu NKJ pro uzavírání zakázek v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, ve spolupráci s příslušným zprostředkujícím orgánem. Článek 6 Odpovědnost NKJ a zprostředkujícího orgánu 6.1 NKJ příjme nebo zajistí přijetí všech opatření v rámci své působnosti a odpovědnosti včetně koordinace, kontroly, spolufinancování a jiných opatření nutných nebo vhodných pro realizaci projektu. 6.2 NKJ je odpovědná za realizaci, kontrolu a vyhodnocení projektu stejně jako za použití dotace v souladu se smlouvou o projektu a jak je stanoveno v rámcové smlouvě. NKJ zajišťuje dodržování této smlouvy o projektu a rámcové smlouvy ze strany zainteresovaných agentur a jiných subjektů. 6.3 NKJ vydá zprostředkovatelskému orgánu oznámení o udělení dotace. Toto oznámení o udělení dotace bude splňovat ustanovení této smlouvy o projektu a rámcové smlouvy. Totéž platí pro jakoukoli smlouvu podepsanou v rámci realizace projektu. 6.4 Na základě oznámení o udělení dotace zprostředkovací orgán pro výkonnou agenturu zajistí rozhodnutí o udělení dotace. Toto rozhodnutí o udělení dotace musí splňovat ustanovení této smlouvy a o projektu a rámcové smlouvy. Totéž platí pro jakoukoli smlouvu podepsanou v rámci realizace projektu. 6 ze 14

7 6.5 NKJ se zavazuje, že bude Velvyslanectví Švýcarské konfederace poskytovat podporu, poradenství a informovat je o záležitostech souvisejících s projektem, včetně nesrovnalostí a podvodů. NKJ se zavazuje okamžitě Velvyslanectví Švýcarské konfederace písemně informovat o jakémkoli vývoji, který by mohl realizaci projektu ohrozit. V případě hrozby jakékoli nevratné, nenapravitelné nevýhody, musí NKJ okamžitě přijmout příslušná preventivní opatření. 6.6 NKJ, zprostředkující orgán a výkonná agentura vždy jasně uvedou, že jednají v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce pro snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie. Všechny publikace musí odkazovat na projekt jako na Švýcarsko-český projekt. Široká veřejnost v České republice bude o projektu a o podpoře poskytnuté Švýcarskem adekvátním způsobem informována. 6.7 Všechna sdělení SDC týkající se této smlouvy o projektu budou adresována na Velvyslanectví Švýcarské konfederace v Praze, které obecně zastupuje SDC vůči NKJ. Článek 7 Organizace projektu 7.1 NKJ dohlíží a řídí realizaci projektu a zavádí adekvátní systém monitorování. NAO zavádí adekvátní auditní systém. 7.2 Návrhy strategických rozhodnutí, která se týkají projektu, se projednávají v řídícím výboru projektu. Řídící výbor projektu se schází nejméně jednou ročně. Pokud to některý člen řídícího výboru bude považovat za nutné, budou se konat další schůze. Schůze budou organizovány výkonnou agenturou, která současně vystupuje jako sekretariát. Členové řídícího výboru jsou zástupci následujících stran: - zprostředkujícího orgánu (předseda) - NKJ - výkonné agentury Švýcarsko bude na schůze řídícího výboru pozýváno jako pozorovatel. Řídící výbor doporučuje: - schválení provozní a finanční části projektových zpráv - změny plánu a rozpočtu projektu - jakákoli opatření, která považuje za nutná pro úplné dosažení plánovaných cílů. Článek 8 Sledování a kontrola NKJ zajistí zavedení monitorovacího systému, který umožňuje pravidelně posuzovat stav dosažení navrhovaných cílů. Výsledky a závěry musí být součástí projektových zpráv, jak je uvedeno v článku 9 níže, a měly by být základem výročních zpráv o Programu švýcarskočeské spolupráce, jak je uvedeno v článku 8 rámcové smlouvy. 7 ze 14

8

9 Článek 9 Podávání zpráv 9.1 Průběžné zprávy se podávají za období šesti měsíců a musí Švýcarsku být podány nejpozději čtyři měsíce po ukončení období, ke kterému se vztahují. První průběžná zpráva za období od 18. října 2012 do 31. března 2013 musí být podána nejpozději 31. července Průběžné zprávy jsou podkladem žádosti o platbu a jsou proto Švýcarsku předkládány s příslušnými žádostmi o úhradu. Zahrnují informace o finančním a fyzickém pokroku, srovnávají skutečné a plánované výdaje a poskytují aktuální informace o pokroku, přičemž potvrzují spolufinancování. Jakékoli odchylky musí být zdůvodněny a navržena musí být nápravná opatření. Poslední průběžná zpráva se Švýcarsku předkládá společně se zprávou o dokončení projektu a s konečnou zprávou o finančním auditu nejpozději 6 měsíců po konečném datu způsobilosti výdajů. 9.2 Výroční projektové zprávy musí být Švýcarsku předloženy nejpozději 4 měsíce po skončení kalendářního roku. První výroční zpráva o projektu za roky 2012 a 2013 musí být podána nejpozději do 30. dubna Výroční zprávy o projektu mají provozní část, která popisuje pokrok projektu a zahrnují finanční část (finanční zprávu), která shrnuje údaje o finančním pokroku za vykazovaný rok a uvádí souhrnné údaje k příslušnému datu. Na základě kvantifikovaných cílů pro výstup, a pokud možno výstupních indikátorů na základě dohodnutého logického rámce (příloha 2) srovnávají skutečné a plánované výdaje a pokrok. Jakákoli odchylka musí být zdůvodněna a navržena musí být nápravná opatření. Výroční zprávy o projektu nejsou vázány na žádosti o úhrady. 9.3 Zpráva o dokončení projektu musí být podána nejpozději 6 měsíců po konečném datu způsobilosti výdajů, tj. pro tento projekt nejpozději do 31. října Zpráva o dokončení projektu s poslední průběžnou zprávou a závěry konečné zprávy o finančním auditu je základem pro výplatu konečné úhrady. Zpráva o dokončení projektu má provozní část, která dokumentuje a hodnotí celkové dosažení výstupů a výsledků ve srovnání s původním plánem na základě dohodnutého logického rámce (příloha 2), dodržení zásad jako jsou průřezová témata a udržitelnost, a navrhuje ponaučení a závěry. Dále obsahuje finanční část (konečná finanční zprávu), která obsahuje shrnutí finančních údajů za celý projekt a srovnání efektivních a plánovaných výdajů. 9.4 Finanční části výročních projektových zpráv a zprávy o dokončení projektu založené na fakturách nebo dokumentech rovnocenné hodnoty se předkládají v místní měně. Žádosti o úhradu se vydávají ve švýcarských francích. Částka v místní měně musí být na žádostech o úhradu uvedena také. 8 ze 14

10 Článek 10 Audit 10.1 NKJ potvrzuje, že národní auditní orgán provedl v září a říjnu 2009 audit dodržování ve formě kontroly, která se konala u zprostředkujícího orgánu odpovědného za realizaci současného projektu. Kontrola se zaměřila na řídící a kontrolní systém pro realizaci programu, tj. interní dokumentaci, personální kapacitu, finanční kapacitu a zjistila, že jsou tyto aspekty plně dostačující Podle ročního systematického plánování auditu dohodnutého mezi Švýcarskem, NAO a oprávněnými auditorskými organizacemi (např. kontrolní jednotka zprostředkujícího orgánu) provedou kontrolu a audity podle příslušného národního zákona. Při této kontrole ověří správné využití finančních prostředků, poskytnou doporučení pro posílení kontrolního systému a podají zprávu o jakémkoli skutečném nebo domnělém podvodu nebo nesrovnalosti NKJ ve spolupráci s NAO jmenuje jako auditorskou organizaci soukromou společnost, která má uznávanou odbornou reputaci a v souladu s Mezinárodními standardy pro audity (ISA). NKJ nebo NAO Švýcarsku sdělí název vybrané auditní organizace. Externí certifikovaná auditorská organizace provede průběžný finanční audit prvních dvou let realizace projektu. Závěry a doporučení musí NKJ Švýcarsku předložit nejpozději tři měsíce po ukončení těchto příslušných dvou roků. Průběžný finanční audit by měl pokrývat období od 18. října 2012 do 30. září 2014; závěry a doporučení musí NKJ Švýcarsku předložit nejpozději do 31. prosince Po předložení poslední průběžné zprávy podané NKJ provede externí certifikovaná auditorská organizace konečný finanční audit. Závěry a doporučení konečného finančního auditu Švýcarsku předá NKJ spolu se zprávou o dokončení projektu nejpozději šest měsíců po konečném datu způsobilosti výdajů, nejpozději však do 31. října Cílem finančních auditů projektu je umožnit auditorské organizaci vyjádřit názor, zda je účetní závěrka ve všech významných ohledech připravována v souladu s platným rámcem pro účetní hlášení. Proto musí být účetní závěrka připravována v souladu s jedním nebo s několika mezinárodními účetními standardy, národními účetními standardy nebo jiným rozhodným a vyčerpávajícím rámcem pro finanční hlášení, který je určen pro použití při finančním hlášení, a který je v účetní závěrce uveden. Auditorská organizace musí finanční audit provést v souladu s Mezinárodními účetními standardy (ISA) vydanými Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB) Mezinárodní federace účetních (IFAC), aby získala přiměřené ujištění, že účetní závěrky z celkového hlediska neobsahují významné nesprávné údaje, nehledě na to, zda z důvodu podvodu nebo chyby. Výsledky jakýchkoli předchozích auditů je nutno také brát v úvahu. Auditorská organizace musí zvážit další požadavky, které může NAO nebo Švýcarsko navrhnout. 9 ze 14

11 10.6 Kromě zprávy auditorů o finančním auditu se očekává, že auditorská organizace poskytne výkonné agentuře dopis managementu o jakýchkoli významných slabých místech v účetnictví a interním kontrolním systému, které auditorská organizace zjistí. Kopie tohoto dopisu musí být předložena NKJ NKJ musí vyjádřit připomínky k auditům a formulovat příslušná nápravná opatření. Dále musí NKJ předat výsledky a navrhovaná opravná opatření z finančního auditu Švýcarsku Švýcarsko má právo požadovat další externí finanční přezkoumání. Článek 11 Právo na prošetření Švýcarsko, stejně jako kterákoli třetí strana jím jmenovaná, má právo projekt navštívit, provést důkladné posouzení nebo vyhodnocení a musí mu být udělen plný přístup ke všem dokumentům a informacím, které se týkají projektu realizovaného podle této smlouvy o projektu, během jeho realizace i po jeho dokončení. NKJ na žádost zajistí, aby výše uvedení oprávnění zástupci byli doprovázeni relevantními pracovníky, a aby jim byla poskytnuta nutná pomoc. Článek 12 Projektový materiál 12.1 Po dobu projektu zůstává zboží zajišťované na základě dotace k výhradní a neomezené dispozici projektu a nesmí být bez předchozího písemného schválení Švýcarska prodáno U projektového materiálu obstaraného na základě dotace a používaného pouze během realizace projektu, ale ne nutně pro účely projektu po jeho dokončení smluvní strany rozhodnou před ukončením projektu o vlastnictví po dokončení a o použití zboží poskytnutého s dotací. Švýcarsko nepřijímá v souvislosti s uvedeným zbožím žádnou odpovědnost. Článek 13 Odpovědnost Švýcarsko nepřijímá v jakémkoli smyslu žádné riziko nebo odpovědnost za žádné škody, zranění nebo jiné možné negativní vlivy způsobené projektem, zejména včetně nesouladu v plánování projektu, jiných projektů, které ho mohou ovlivnit, nebo které jím mohou být ovlivněny nebo nespokojeností veřejnosti. Je plnou a výhradní odpovědností NKJ, aby tyto záležitosti uspokojivě řešila. 10 ze 14

12 Článek 14 Společný zájem Smluvní strany mají společný zájem na boji proti korupci, která ohrožuje dobré řízení a správné použití zdrojů potřebných pro rozvoj, a která navíc ohrožuje čestnou a otevřenou konkurenci založenou na ceně a kvalitě. Prohlašují zejména, že svůj záměr spojit své sily v boji proti korupci, a zejména prohlašují, že jakákoli nabídka, dar, platba, úhrada nebo příspěvek jakéhokoli druhu, učiněný komukoli přímo nebo nepřímo s cílem udělení mandátu nebo zakázky v rámci této smlouvy o projektu nebo během jejího plnění, se bude považovat a vykládat jako nezákonné jednání nebo korupční jednání. Jakékoli jednání tohoto druhu je dostatečným důvodem pro vypovězení této smlouvy o projektu, zrušení obstarání veřejné zakázky před výsledným udělením nebo pro přijetí jakéhokoli dalšího nápravného opatření, které stanovuje příslušný zákon. Článek 15 Klauzule o nesrovnalostech 15.1 V případě nesrovnalostí, které jsou úmyslně nebo z nedbalosti způsobeny NKJ, zprostředkujícím orgánem nebo výkonnou agenturou, pokud jde o plnění smlouvy o projektu a jejich příloh, má Švýcarsko právo: a) okamžitě zastavit úhrady b) dát NKJ pokyn k zastavení plateb ze švýcarského příspěvku c) žádat vrácení nezákonně vyplacených úhrad v jakékoli fázi projektu. Za nesrovnalosti se považují zejména všechna jednání nebo nejednání, která mají za cíl nezákonné získání nebo využití dotace zejména podvod, zpronevěra, porušení smluvních povinností, porušení povinné péče apod SDC musí okamžitě NKJ, zprostředkujícímu orgánu a dalším zainteresovaným osobám písemně sdělit důvody pro své příslušné pokyny. Článek 16 Povinnosti po dokončení 16.1 Výkonná agentura musí zajistit, aby byly výsledky projektu v případě aplikovaných metod sociální práce a zakoupeného vybavení a nábytku provozuschopné nejméně po dobu pěti let po dokončení tohoto projektu a v případě stavebních prací nejméně po dobu deseti let po dokončení tohoto projektu. Švýcarsko může provést ex post vyhodnocení projektu. Nedodržení smlouvy o projektu nebo rámcové smlouvy může být pro Švýcarsko důvodem k přijetí nápravného opatření, včetně nároku na úhradu dotace. 11 ze 14

13 16.2 Švýcarsko není odpovědné a ani nemá povinnost zajistit údržbu, opravu nebo přijetí jakýchkoli opatření, aby se zajistila bezpečnost a ochrana osob, vybavení, zařízení všech objektů na staveništi nebo v jeho okolí Smluvní strany musí všechny dokumenty týkající se této smlouvy a její realizace uchovávat po dobu deseti let po dokončení tohoto projektu. Článek 17 Přílohy Následující přílohy uvedené v pořadí důležitosti, pokud jde o jejich právní účinek, tvoří nedílnou součást této smlouvy o projektu: - Příloha 1: Potvrzení o schválení projektu SDC - Příloha 2: Konečný logický rámec - Příloha 3: Přepočítaný indikativní rozpočet - Příloha 4: Seznam změn konečného návrhu projektu - Příloha 5: Konečný návrh projektu - Příloha 6: Indikativní plán výplat - Příloha 7: Požadavky na minimální informace pro oznámení výběrových řízení. Článek 18 Jazyk Veškerá korespondence se Švýcarskem, včetně provozních a finančních zpráv a zpráv o auditu, stejně jako projektové dokumentace a jakýchkoli jiných dokumentů, které se týkají projektu, musí být vyhotoveny v anglickém jazyce. Článek 19 Kompetentní orgány Za českou vládu: Ministerstvo financí Oddělení mezinárodních vztahů Letenská Praha 1 Česká republika Tel.: / Fax: Za Švýcarskou vládu: Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci (SDC) Freiburgstrasse 130 CH Bern Švýcarsko Tel.: / Fax: ze 14

14 Velvyslanectví Švýcarské konfederace Kancelář švýcarského příspěvku Pevnostní Praha 1 Česká republika Tel.: /Fax: Článek 20 Urovnání sporů V souladu s článkem 11 rámcové smlouvy budou jakékoli spory, které mohou vyplynout z plnění této smlouvy o projektu, vyřešeny diplomatickými způsoby. Článek 21 Přílohy a změny 21.1 Jakákoli změna této smlouvy o projektu a jejích příloh musí být vyhotovena písemně se vzájemným souhlasem smluvních stran a podle příslušných postupů Jakékoli zvýšení rozpočtu projektu, jakékoli významné změny v rámci rozpočtu, stejně jako jakékoli strategické změny nebo konceptuální úpravy projektu musí být projednány a schváleny se Švýcarskem písemně. Článek 22 Ukončení, přerušení 22.1 Tato smlouva o projektu může být kdykoli jednou ze smluvních stran vypovězena po podání předchozí šestiměsíční písemné výpovědí. Smluvní strany se po vzájemné dohodě rozhodnou o jakýchkoli důsledcích vypovězení Pokud má kterákoli ze smluvních stran za to, že cíle smlouvy o projektu nemohou být dosaženy, nebo že druhá smluvní strana své povinnosti neplní, má právo okamžitě přerušit plnění této smlouvy o projektu podáním písemné zprávy o důvodech druhé smluvní straně. Článek 23 Vstoupení v platnost, trvání 23.1 Tato smlouva o projektu vstupuje v platnost a účinnost v den jejího podpisu smluvními stranami a zůstává v platnosti až do úplného splnění všech povinností podle této smlouvy. 13 ze 14

15 23.2 Projekt musí být zrealizován za 46 měsíců, počínaje 18. říjnem 2012 a konče 31. červencem Tato smlouva byla vyhotovena v Praze dne 18. října 2012, ve dvou stejnopisech v anglickém jazyce. Za Švýcarskou agenturu pro rozvoj a spolupráci Za Ministerstvo financí André Regli Velvyslanec Švýcarska Tomáš Zídek Náměstek ministra financí 14 ze 14

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Příloha č. 2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Část I Poskytovatel a příjemce dotace 1. Poskytovatel dotace:

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 Poskytovatel dotace: Česká republika - Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Část I - Obecné vymezení dotace

Více

PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ

PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ PRACOVNI PŘKLAD PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 C-USTANOVENI.DOC 1 Obsah A. PRAVIDLA O OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ... 3 1. VÝDAJE SKUTEČNĚ

Více

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE Platné od 15.2.2010 SEZNAM ZKRATEK BG CHF CZP F IP KP MF NKJ PRG SDC SECO ZP ZS Blokový grant Švýcarský frank Centrum pro zahraniční pomoc

Více

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ Grantová dohoda Marie Curie v rámci 7. rámcového programu příloha III PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí

Více

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu strana 7 e-příloha AUDITOR č. 8/2009 Předávání klientů vzorové dokumenty Nový zákon o auditorech přinesl také novinky týkající se vztahu nového a předchozího auditora v případě nahrazení jednoho auditora

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI S cílem plnit ustanovení Smlouvy mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zamezení dvojímu zdanění týkajícím se daní z příjmů a daní z kapitálových

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/18)

ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/18) 14.12.2010 Úřední věstník Evropské unie C 338/103 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/18) OBSAH Bod Strana

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Článek 1 Příjemce podpory Podpora může být poskytnuta

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu Výroba a tisk reprezentačních materiálů a propagačních předmětů pro účely prezentace ČR v rámci Zadavatel veřejné

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

ISA 720 OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU

ISA 720 OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající dnem 15.prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF)

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Ing. Jiří Hodík, Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční pomoc, příprava a koordinace Národní koordinační jednotka Programu Doksy, 6. srpna 2015

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARD PRO SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 4410 (dříve ISA 930) ZAKÁZKY SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Tento standard je platný) O B S A H

MEZINÁRODNÍ STANDARD PRO SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 4410 (dříve ISA 930) ZAKÁZKY SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Tento standard je platný) O B S A H MEZINÁRODNÍ STANDARD PRO SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 4410 (dříve ISA 930) ZAKÁZKY SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Tento standard je platný) O B S A H Odstavec Úvod.. 1-2 Cíl sestavení finančních informací 3-4 Obecné

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Národní kvalifikační program vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Platnost Od 1. 1. 2014 ČIIA I. ÚVOD

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ V souladu s článkem 15 Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení, podepsané dne

Více

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 1 Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů VERIFIKACE CZ s.r.o. Platnost od: 30. 7. 2014 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 2 1. ÚVOD Tyto informace

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VEDOUCÍHO PROJEKTU. Číslo smlouvy Objednatele: INO/40/01/001657/2008

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VEDOUCÍHO PROJEKTU. Číslo smlouvy Objednatele: INO/40/01/001657/2008 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VEDOUCÍHO PROJEKTU Číslo smlouvy Objednatele: INO/40/01/001657/2008 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 269 odst. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS

na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS Valašsko Horní Vsacko: REALIZACE PROJEKTŮ 2013-2014 1. Úvod

Více

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit (z lat. auditus, slyšení) znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé

Více

Program. Kroky při ukončení projektu. Kurz 3.3 Finanční vyúčtování projektu

Program. Kroky při ukončení projektu. Kurz 3.3 Finanční vyúčtování projektu Kurz 3.3 Finanční vyúčtování projektu Vzdělávání v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Ing. Lukáš Nehyba AQE advisors, a.s. březen 2015

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Název programu / podprogramu:. Platnost výzvy od:. Platnost výzvy do:. 2. Údaje o žadateli 2.1. Leader 2.1.1. Základní údaje

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Stanovisko poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) k vybraným ustanovením Podmínek poskytnutí dotace

Stanovisko poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) k vybraným ustanovením Podmínek poskytnutí dotace Stanovisko poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) k vybraným ustanovením Podmínek poskytnutí dotace Č.j. 53618/08/08100/08000 Na základě četných dotazů od žadatelů přistoupilo Ministerstvo

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

Smlouva o dotaci. Celníci a pašeráci v Trojzemí 0970.01/090913/CZ.4/1/03

Smlouva o dotaci. Celníci a pašeráci v Trojzemí 0970.01/090913/CZ.4/1/03 Smlouva o dotaci mezi Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 46334 Hrádek nad Nisou zastoupeným Bc. Josefem Horinkou, starostou města dále jen příjemce dotace a mezi Euroregion Nisa regionální sdružení

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ

OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ ROZPOČET A FINANCOVÁNÍ PROJEKTU Kdy si lze zažádat o zálohu na financování projektu? Požadavek na zálohovou platbu se vyplňuje

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

Dohoda. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR (dále jen "Dohoda") Smluvní strany

Dohoda. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR (dále jen Dohoda) Smluvní strany Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR (dále jen "Dohoda") I. Smluvní strany Název: Sídlo: Identifikační číslo: Regionální odbor SZIF: (dále jen "RO SZIF") Adresa: RO SZIF Brno Oprávněný

Více

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.8/2015 Smluvní strany Obec Hodonice, se sídlem Obecní 287, 671 25 Hodonice zast. Bc. Pavlem Houštěm, starostou obce IČ: 00 29 27 88 DIČ: CZ 00292788 bankovní

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s.

Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s. ORGREZ, a.s., Certifikační orgán Hudcova 321/76, 612 00 Brno Tel.: 541 613 361, Fax: 541 613 299, E-mail: tepchem@orgrez.cz Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s. Ověřování

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Kulatý stůl 14.5.2015 Mgr. Martina Smetanová Spolupráce z pohledu IA Pomoc v těch oblastech, kde se nedaří IA prosadit změny (týká se např. ÚJ patřících do veřejného sektoru obce) Příklady rizikových oblastí:

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora

Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora Veřejné zakázky v roce 2011 13. 14. 10. 2011 Grand Hotel Třebíč Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora Marek BRYCHCÍN Evropský účetní dvůr EÚD a jeho role Jako externí auditor EU

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod 1-2...... Uznání zodpovědnosti vedení za účetní

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Zadávací dokumentace výběrového řízení

Zadávací dokumentace výběrového řízení Zadávací dokumentace výběrového řízení I. Název zakázky: II. Zadavatel: Ing. Martin Brožek, Mělnická 383/38, Libiš, 277 11 a Bc. Jana Brožková, Kostelec u Křížků 46, Kostelec u Křížků, 251 68 Ve věcech

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne.5.12.2014 Č. j..../2014

Více

Pokyn pro vyplnění Výroční zprávy o projektu (Annual Project Report - APR) Programu švýcarsko-české spolupráce

Pokyn pro vyplnění Výroční zprávy o projektu (Annual Project Report - APR) Programu švýcarsko-české spolupráce PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 3 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro vyplnění Výroční zprávy o projektu (Annual Project Report - APR) Programu švýcarsko-české spolupráce Verze: 1.1.2013

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU ČÍSLO SMLOUVY: CZ/FMP/0X/0000 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Poskytovatel finančního příspěvku název: Region Bílé Karpaty sídlo: Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, Česká republika

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Příloha č. 3 k úřednímu sdělení č. 7/2006 ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Obec Lužice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2014 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ účetní jednotky Obec Lužice za účetní

Více

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Popis jednotlivých subjektů zapojených do řídicího a kontrolního systému OP Rybářství 2014 2020. Procesy a postupy pro řízení a implementaci OP Rybářství

Více