Švýcarský příspěvek Program spolupráce mezi Švýcarskem a Českou republikou SMLOUVA O PROJEKTU PROGRAM SPOLUPRÁCE MEZI ŠVÝCARSKEM A ČESKOU REPUBLIKOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Švýcarský příspěvek Program spolupráce mezi Švýcarskem a Českou republikou SMLOUVA O PROJEKTU PROGRAM SPOLUPRÁCE MEZI ŠVÝCARSKEM A ČESKOU REPUBLIKOU"

Transkript

1 SMLOUVA O PROJEKTU PROGRAM SPOLUPRÁCE MEZI ŠVÝCARSKEM A ČESKOU REPUBLIKOU SMLOUVA O PROJEKTU MEZI ŠVÝCARSKEM ZASTOUPENÝM ŠVÝCARSKOU AGENTUROU PRO ROZVOJ A SPOLUPRÁCI (SDC) A ČESKOU REPUBLIKOU ZASTOUPENOU MINISTERSTVEM FINANCÍ JAKO NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKOU (NKJ) O DOTACI NA PROJEKT HUMANIZACE DOMOVA PRO SENIORY FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ, KTERÝ BUDE REALIZOVÁN V OBDOBÍ OD 18. ŘÍJNA 2012 DO 31. ČERVENCE 2016

2 Švýcarsko a Česká republika se vzhledem k přátelským vztahům mezi těmito dvěma zeměmi, s přáním posílit tyto vztahy a prospěšnou spolupráci mezi těmito dvěma zeměmi, s cílem podpořit další sociální a hospodářský vývoj v České republice, s odkazem na rámcovou smlouvu mezi Švýcarskou spolkovou radou a vládou České republiky o realizaci Programu švýcarsko-české spolupráce ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie, která byla uzavřena dne 20. prosince 2007, s uvážením švýcarské dotace na projekt Humanizace domova pro seniory Frýdlant nad Ostravicí v České republice, dohodly následovně: Článek 1 Definice Pokud to kontext nevyžaduje jinak, mají následující termíny v této smlouvě o projektu tento význam: - Rámcová smlouva je smlouva mezi Švýcarskou spolkovou radou a vládou České republiky o realizaci Programu švýcarsko-české spolupráce ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské Unie, která byla uzavřena dne 20. prosince 2007; - Příspěvek znamená nevratný finanční příspěvek udělený Švýcarskem podle rámcové smlouvy České republice; - Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci (SDC) je švýcarská jednotka v rámci Spolkového ministerstva zahraničních věcí, která je Švýcarskem oprávněná k realizaci Programu švýcarsko-české spolupráce; - Smlouva o projektu je smlouva mezi Švýcarskem, zastoupeným Švýcarskou agenturou pro rozvoj a spolupráci (SDC), a Českou republikou, zastoupenou Ministerstvem financí, jednajícím jako Národní koordinační jednotka (NKJ), která stanovuje práva a povinnosti smluvních stran týkající se realizace projektu; - Národní koordinační jednotka (NKJ) je česká jednotka zodpovědná za koordinaci Programu švýcarsko-české spolupráce. S odkazem na rámcovou smlouvu, článek 9, dala Česká republika oprávnění Ministerstvu financí jednat jejím jménem jako Národní koordinační jednotka pro Program švýcarsko-české spolupráce; - Projekt znamená všechny činnosti vykonávané podle této smlouvy o projektu; - Dotace znamená nevratný finanční příspěvek udělený Švýcarskem podle této smlouvy o projektu; 2 ze 14

3 - Smluvní strany této smlouvy o projektu jsou Česká republika, zastoupená Národní koordinační jednotkou na straně jedné, a Švýcarsko, zastoupené SDC na straně druhé; - Platební orgán znamená ústřední orgán Ministerstva financí odpovědný za převod finančních prostředků mezi Českou republikou a Švýcarskem v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce; - Národní auditní orgán (NAO) znamená ústřední správní orgán odpovědný za zajištění účinného fungování řídicího a kontrolního systému včetně prevence podvodů a nesrovnalostí; - Výkonná agentura je město Frýdlant nad Ostravicí, které má mandát Ministerstva práce a sociálních věcí realizovat projekt financovaný podle této smlouvy o projektu; - Zprostředkující subjekt je Ministerstvo práce a sociálních věcí, jednající vzhledem k výkonné agentuře realizující tento projekt jako národní koordinační jednotka; - Rozhodnutí o udělení dotace znamená jednostranný právní dokument, který stanovuje podmínky udělení dotace zprostředkujícím orgánem výkonné agentuře. Článek 2 Cíle a rozsah projektu 2.1 Cílem projektu Humanizace Domova pro seniory Frýdlant nad Ostravicí je humanizace stávajících služeb pobytové sociální péče zvýšením standardu denního pobytu, zlepšením úrovně života klientů a aplikací nových metod sociální práce se seniory. 2.2 Projekt musí být zrealizován podle následujících dokumentů, které jsou uvedeny v pořadí přednosti, pokud jde o právní platnost: rámcová smlouva a její přílohy, tato smlouva o projektu s potvrzením schválení projektu SDC (příloha 1), konečný logický rámec (příloha 2), přepočítaný indikativní rozpočet (příloha 3), seznam konečných změn návrhu projektu (příloha 4), konečný návrh projektu (příloha 5), indikativní plán výplat (příloha 6) a požadavky na minimální informace pro oznámení výběrových řízení (příloha 7). Pro realizaci se uvádí také odkaz na přílohy seznamu konečných změn návrhu projektu a konečného návrhu projektu. Článek 3 Částka a použití 3.1 Celkové způsobilé náklady projektu dosahují částky CHF (viz příloha 3). 3.2 Švýcarsko poskytne České republice dotaci na realizaci projektu definovaného v článku 2 ve švýcarských francích maximálně ve výši CHF (jeden milion dvě stě třicet devět tisíc čtyři sta dvanáct). 3 ze 14

4 3.3 Dotace pokryje maximálně 85 % celkových způsobilých nákladů projektu ve švýcarských francích. Tato procentuální hodnota nesmí být nikdy během realizace projektu překročena. Pro konečnou částku krytou dotací budou rozhodující celkové skutečně vynaložené způsobilé výdaje ve švýcarských francích. Národní koordinační jednotka musí zajistit včasné poskytování spolufinancování minimálně ve výši 15 % ve švýcarských francích z domácích zdrojů. 3.4 Jak je uvedeno v článku v 7.1 rámcové smlouvy, bude se daň z přidané hodnoty (DPH) považovat za způsobilý náklad jen, pokud ji zcela a s konečnou platností nese výkonná agentura. DPH, která je jakýmkoli způsobem vratná, se za způsobilý náklad nepovažuje, i když ji ve skutečnosti nenese výkonná agentura nebo konečný příjemce. 3.5 Jak je uvedeno v článku 7.2 rámcové smlouvy další poplatky, daně nebo dávky, zejména přímé daně a příspěvky na sociální zabezpečení z mezd, tvoří způsobilé výdaje, jen pokud jsou zcela a výhradně nese výkonná agentura. 3.6 Následující náklady nejsou pro dotační podporu způsobilými náklady: výdaje vzniklé všem stranám před podpisem této smlouvy o projektu, úroky na závazky, nákup nemovitostí a vratná DPH, jak je uvedeno v článku 3.4 této smlouvy o projektu. 3.7 Jakékoli práce, dodávky anebo služby provedené nebo dodané po ukončení projektu, jak je definováno v článku 23.2, nejsou pro dotační podporu způsobilé, s výjimkou služeb týkajících se podávání zpráv a provádění auditů a hodnocení, která jsou poskytnuty nejpozději devět měsíců po ukončení projektu. 3.8 Konečné datum pro způsobilost výdajů je devět měsíců po ukončení projektu, jak je definováno v článku 23.2 (ale nejpozději 30. dubna 2017). Žádosti o úhradu musí Švýcarsko obdržet nejpozději 6 měsíců po konečném datu způsobilosti výdajů. 3.9 Pokud není mezi smluvními stranami vzájemně dohodnuto jinak, bude jakákoli nevyužitá část dotace, která zůstane po dokončení projektu, způsobilá pro zpětné vrácení podle článku 3.2 rámcové smlouvy. Článek 4 Postupy úhrad 4.1 Dotace bude vyplácena podle rámcové smlouvy, její přílohy 2, kapitol 3 a 4, a podle indikativního plánu výplat (příloha 6). 4.2 Úhrady budou podmíněny přijetím a schválením zpráv podle článku 9 a 10 této smlouvy o projektu ze strany Švýcarska. 4.3 Žádosti o úhrady zaslané do Švýcarska platebním orgánem budou ve švýcarských francích, přičemž platební orgán převede místní měnu na švýcarské franky v denním směnném kurzu České národní banky, který platí pro datum potvrzení žádosti o platbu platebním orgánem. 4 ze 14

5 4.4 Platební orgán zaznamená ekvivalentní hodnotu každé platby provedené Švýcarskem ve švýcarských francích v místní měně podle schválení žádostí o úhradu. 4.5 Indikativní plán výplat (příloha 6) odpovídá účinnému pokroku prací a výdajů, které vznikly. Švýcarsko a Česká republika mohou v závislosti na pokroku prací a vzniklých výdajích plánované platby nebo harmonogram plateb vzájemnou písemnou dohodou upravit. 4.6 Při dokončení projektu: Po splnění všech smluvních povinnosti ze strany Národní koordinační jednotky, po obdržení konečné žádosti o úhradu předložené Švýcarsku platebním orgánem a obdržení a schválení ze strany Švýcarska odpovídající konečné průběžné zprávy, zprávy o dokončení projektu a závěru provedené konečné zprávy o finančním auditu provede Švýcarsko konečnou úhradu ve výši maximálně 10 % Švýcarské dotace. 4.7 Všechny platby týkající se této smlouvy o projektu bude Švýcarsko převádět ve švýcarských francích na Ministerstvo financí, Oddělení národního fondu platební orgán, Letenská 15, Praha 1, účet č /0710, SWIFT CNBACZPP, IBAN CZ v České národní bance, Na Příkopě 28, Praha 1. Článek 5 Obstarávání 5.1 Obstarávání bude provádět výkonná agentura podle českých národních zákonů a předpisů a v souladu se směrnicemi EU. Potvrzení o dodržení příslušných pravidel pro obstarávání bude Švýcarsku poskytnuto národní koordinační jednotkou do 30 kalendářních dnů po přidělení zakázky. V zájmu zvýšení transparentnosti a zabránění korupci musí zadávací dokumentace obsahovat klauzuli o čestném jednání. 5.2 Obecně musí být Švýcarsku u výběrových řízení nad příslušný limit Evropského společenství nebo nad limit CHF pro informaci poskytnut nejpozději 30 kalendářních dnů po přidělení zakázky anglický překlad oficiální zprávy o vyhodnocení výběrového řízení. 5.3 Kromě výše uvedeného vyžaduje Švýcarsko u výběrových řízení nad limit CHF pro informaci kopii zadávací dokumentace pro připomínkové řízení a uzavřené smlouvy. Zadávací dokumentace musí být přeložena v češtině a příslušné části, které byly mezi smluvními stranami vzájemně odsouhlaseny, budou přeloženy do angličtiny. Tyto dokumenty budou předloženy nejpozději 20 kalendářních dnů před zahájením výběrového řízení, resp. 20 kalendářních dnů po podpisu smlouvy. U výběrových řízení nad limit CHF Švýcarsko dále vyžaduje, aby byl počínaje datem zveřejnění výběrového řízení uchazečům poskytnut k dispozici anglický překlad příslušných částí (tj. stejných částí, které se budou předkládat Švýcarsku pro připomínkové řízení) zadávací dokumentace a návrh smlouvy. Případné náklady na překlad ponese projekt a budou financovány z dotace. 5 ze 14

6 5.4 Výkonná agentura je obecně odpovědná za zveřejnění všech výběrových řízení. U výběrových řízení nad limit CHF poskytne Národní koordinační jednotka ve spolupráci s výkonnou agenturou SDC příslušné informace o oficiálních oznámeních výběrových řízení v anglickém jazyce ve formátu, který poskytlo Švýcarsko (příloha 7) nejpozději v den jejich zveřejnění. SDC tyto informace zveřejní na své domovské stránce a v národním tisku (simap.ch). 5.5 V souladu s článkem 6.5 rámcové smlouvy obě strany souhlasí s tím, že poskytnou všechny informace týkající se procesu výběrových řízení a nad rámec dokumentů uvedených výše, které může druhá strana podle příslušného zákona přiměřeně požadovat. 5.6 V případě stanovení výboru pro vyhodnocení nabídek musí mít Švýcarsko podle zákona o veřejných zakázkách České republiky právo účastnit se ve výboru pro vyhodnocení nabídek jako pozorovatel. 5.7 Švýcarsko má právo provést audit postupů obstarávání a obecně všech postupů. 5.8 NKJ bude obstarávání sledovat na úrovni výkonné agentury na základě manuálu NKJ pro uzavírání zakázek v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, ve spolupráci s příslušným zprostředkujícím orgánem. Článek 6 Odpovědnost NKJ a zprostředkujícího orgánu 6.1 NKJ příjme nebo zajistí přijetí všech opatření v rámci své působnosti a odpovědnosti včetně koordinace, kontroly, spolufinancování a jiných opatření nutných nebo vhodných pro realizaci projektu. 6.2 NKJ je odpovědná za realizaci, kontrolu a vyhodnocení projektu stejně jako za použití dotace v souladu se smlouvou o projektu a jak je stanoveno v rámcové smlouvě. NKJ zajišťuje dodržování této smlouvy o projektu a rámcové smlouvy ze strany zainteresovaných agentur a jiných subjektů. 6.3 NKJ vydá zprostředkovatelskému orgánu oznámení o udělení dotace. Toto oznámení o udělení dotace bude splňovat ustanovení této smlouvy o projektu a rámcové smlouvy. Totéž platí pro jakoukoli smlouvu podepsanou v rámci realizace projektu. 6.4 Na základě oznámení o udělení dotace zprostředkovací orgán pro výkonnou agenturu zajistí rozhodnutí o udělení dotace. Toto rozhodnutí o udělení dotace musí splňovat ustanovení této smlouvy a o projektu a rámcové smlouvy. Totéž platí pro jakoukoli smlouvu podepsanou v rámci realizace projektu. 6 ze 14

7 6.5 NKJ se zavazuje, že bude Velvyslanectví Švýcarské konfederace poskytovat podporu, poradenství a informovat je o záležitostech souvisejících s projektem, včetně nesrovnalostí a podvodů. NKJ se zavazuje okamžitě Velvyslanectví Švýcarské konfederace písemně informovat o jakémkoli vývoji, který by mohl realizaci projektu ohrozit. V případě hrozby jakékoli nevratné, nenapravitelné nevýhody, musí NKJ okamžitě přijmout příslušná preventivní opatření. 6.6 NKJ, zprostředkující orgán a výkonná agentura vždy jasně uvedou, že jednají v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce pro snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie. Všechny publikace musí odkazovat na projekt jako na Švýcarsko-český projekt. Široká veřejnost v České republice bude o projektu a o podpoře poskytnuté Švýcarskem adekvátním způsobem informována. 6.7 Všechna sdělení SDC týkající se této smlouvy o projektu budou adresována na Velvyslanectví Švýcarské konfederace v Praze, které obecně zastupuje SDC vůči NKJ. Článek 7 Organizace projektu 7.1 NKJ dohlíží a řídí realizaci projektu a zavádí adekvátní systém monitorování. NAO zavádí adekvátní auditní systém. 7.2 Návrhy strategických rozhodnutí, která se týkají projektu, se projednávají v řídícím výboru projektu. Řídící výbor projektu se schází nejméně jednou ročně. Pokud to některý člen řídícího výboru bude považovat za nutné, budou se konat další schůze. Schůze budou organizovány výkonnou agenturou, která současně vystupuje jako sekretariát. Členové řídícího výboru jsou zástupci následujících stran: - zprostředkujícího orgánu (předseda) - NKJ - výkonné agentury Švýcarsko bude na schůze řídícího výboru pozýváno jako pozorovatel. Řídící výbor doporučuje: - schválení provozní a finanční části projektových zpráv - změny plánu a rozpočtu projektu - jakákoli opatření, která považuje za nutná pro úplné dosažení plánovaných cílů. Článek 8 Sledování a kontrola NKJ zajistí zavedení monitorovacího systému, který umožňuje pravidelně posuzovat stav dosažení navrhovaných cílů. Výsledky a závěry musí být součástí projektových zpráv, jak je uvedeno v článku 9 níže, a měly by být základem výročních zpráv o Programu švýcarskočeské spolupráce, jak je uvedeno v článku 8 rámcové smlouvy. 7 ze 14

8

9 Článek 9 Podávání zpráv 9.1 Průběžné zprávy se podávají za období šesti měsíců a musí Švýcarsku být podány nejpozději čtyři měsíce po ukončení období, ke kterému se vztahují. První průběžná zpráva za období od 18. října 2012 do 31. března 2013 musí být podána nejpozději 31. července Průběžné zprávy jsou podkladem žádosti o platbu a jsou proto Švýcarsku předkládány s příslušnými žádostmi o úhradu. Zahrnují informace o finančním a fyzickém pokroku, srovnávají skutečné a plánované výdaje a poskytují aktuální informace o pokroku, přičemž potvrzují spolufinancování. Jakékoli odchylky musí být zdůvodněny a navržena musí být nápravná opatření. Poslední průběžná zpráva se Švýcarsku předkládá společně se zprávou o dokončení projektu a s konečnou zprávou o finančním auditu nejpozději 6 měsíců po konečném datu způsobilosti výdajů. 9.2 Výroční projektové zprávy musí být Švýcarsku předloženy nejpozději 4 měsíce po skončení kalendářního roku. První výroční zpráva o projektu za roky 2012 a 2013 musí být podána nejpozději do 30. dubna Výroční zprávy o projektu mají provozní část, která popisuje pokrok projektu a zahrnují finanční část (finanční zprávu), která shrnuje údaje o finančním pokroku za vykazovaný rok a uvádí souhrnné údaje k příslušnému datu. Na základě kvantifikovaných cílů pro výstup, a pokud možno výstupních indikátorů na základě dohodnutého logického rámce (příloha 2) srovnávají skutečné a plánované výdaje a pokrok. Jakákoli odchylka musí být zdůvodněna a navržena musí být nápravná opatření. Výroční zprávy o projektu nejsou vázány na žádosti o úhrady. 9.3 Zpráva o dokončení projektu musí být podána nejpozději 6 měsíců po konečném datu způsobilosti výdajů, tj. pro tento projekt nejpozději do 31. října Zpráva o dokončení projektu s poslední průběžnou zprávou a závěry konečné zprávy o finančním auditu je základem pro výplatu konečné úhrady. Zpráva o dokončení projektu má provozní část, která dokumentuje a hodnotí celkové dosažení výstupů a výsledků ve srovnání s původním plánem na základě dohodnutého logického rámce (příloha 2), dodržení zásad jako jsou průřezová témata a udržitelnost, a navrhuje ponaučení a závěry. Dále obsahuje finanční část (konečná finanční zprávu), která obsahuje shrnutí finančních údajů za celý projekt a srovnání efektivních a plánovaných výdajů. 9.4 Finanční části výročních projektových zpráv a zprávy o dokončení projektu založené na fakturách nebo dokumentech rovnocenné hodnoty se předkládají v místní měně. Žádosti o úhradu se vydávají ve švýcarských francích. Částka v místní měně musí být na žádostech o úhradu uvedena také. 8 ze 14

10 Článek 10 Audit 10.1 NKJ potvrzuje, že národní auditní orgán provedl v září a říjnu 2009 audit dodržování ve formě kontroly, která se konala u zprostředkujícího orgánu odpovědného za realizaci současného projektu. Kontrola se zaměřila na řídící a kontrolní systém pro realizaci programu, tj. interní dokumentaci, personální kapacitu, finanční kapacitu a zjistila, že jsou tyto aspekty plně dostačující Podle ročního systematického plánování auditu dohodnutého mezi Švýcarskem, NAO a oprávněnými auditorskými organizacemi (např. kontrolní jednotka zprostředkujícího orgánu) provedou kontrolu a audity podle příslušného národního zákona. Při této kontrole ověří správné využití finančních prostředků, poskytnou doporučení pro posílení kontrolního systému a podají zprávu o jakémkoli skutečném nebo domnělém podvodu nebo nesrovnalosti NKJ ve spolupráci s NAO jmenuje jako auditorskou organizaci soukromou společnost, která má uznávanou odbornou reputaci a v souladu s Mezinárodními standardy pro audity (ISA). NKJ nebo NAO Švýcarsku sdělí název vybrané auditní organizace. Externí certifikovaná auditorská organizace provede průběžný finanční audit prvních dvou let realizace projektu. Závěry a doporučení musí NKJ Švýcarsku předložit nejpozději tři měsíce po ukončení těchto příslušných dvou roků. Průběžný finanční audit by měl pokrývat období od 18. října 2012 do 30. září 2014; závěry a doporučení musí NKJ Švýcarsku předložit nejpozději do 31. prosince Po předložení poslední průběžné zprávy podané NKJ provede externí certifikovaná auditorská organizace konečný finanční audit. Závěry a doporučení konečného finančního auditu Švýcarsku předá NKJ spolu se zprávou o dokončení projektu nejpozději šest měsíců po konečném datu způsobilosti výdajů, nejpozději však do 31. října Cílem finančních auditů projektu je umožnit auditorské organizaci vyjádřit názor, zda je účetní závěrka ve všech významných ohledech připravována v souladu s platným rámcem pro účetní hlášení. Proto musí být účetní závěrka připravována v souladu s jedním nebo s několika mezinárodními účetními standardy, národními účetními standardy nebo jiným rozhodným a vyčerpávajícím rámcem pro finanční hlášení, který je určen pro použití při finančním hlášení, a který je v účetní závěrce uveden. Auditorská organizace musí finanční audit provést v souladu s Mezinárodními účetními standardy (ISA) vydanými Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB) Mezinárodní federace účetních (IFAC), aby získala přiměřené ujištění, že účetní závěrky z celkového hlediska neobsahují významné nesprávné údaje, nehledě na to, zda z důvodu podvodu nebo chyby. Výsledky jakýchkoli předchozích auditů je nutno také brát v úvahu. Auditorská organizace musí zvážit další požadavky, které může NAO nebo Švýcarsko navrhnout. 9 ze 14

11 10.6 Kromě zprávy auditorů o finančním auditu se očekává, že auditorská organizace poskytne výkonné agentuře dopis managementu o jakýchkoli významných slabých místech v účetnictví a interním kontrolním systému, které auditorská organizace zjistí. Kopie tohoto dopisu musí být předložena NKJ NKJ musí vyjádřit připomínky k auditům a formulovat příslušná nápravná opatření. Dále musí NKJ předat výsledky a navrhovaná opravná opatření z finančního auditu Švýcarsku Švýcarsko má právo požadovat další externí finanční přezkoumání. Článek 11 Právo na prošetření Švýcarsko, stejně jako kterákoli třetí strana jím jmenovaná, má právo projekt navštívit, provést důkladné posouzení nebo vyhodnocení a musí mu být udělen plný přístup ke všem dokumentům a informacím, které se týkají projektu realizovaného podle této smlouvy o projektu, během jeho realizace i po jeho dokončení. NKJ na žádost zajistí, aby výše uvedení oprávnění zástupci byli doprovázeni relevantními pracovníky, a aby jim byla poskytnuta nutná pomoc. Článek 12 Projektový materiál 12.1 Po dobu projektu zůstává zboží zajišťované na základě dotace k výhradní a neomezené dispozici projektu a nesmí být bez předchozího písemného schválení Švýcarska prodáno U projektového materiálu obstaraného na základě dotace a používaného pouze během realizace projektu, ale ne nutně pro účely projektu po jeho dokončení smluvní strany rozhodnou před ukončením projektu o vlastnictví po dokončení a o použití zboží poskytnutého s dotací. Švýcarsko nepřijímá v souvislosti s uvedeným zbožím žádnou odpovědnost. Článek 13 Odpovědnost Švýcarsko nepřijímá v jakémkoli smyslu žádné riziko nebo odpovědnost za žádné škody, zranění nebo jiné možné negativní vlivy způsobené projektem, zejména včetně nesouladu v plánování projektu, jiných projektů, které ho mohou ovlivnit, nebo které jím mohou být ovlivněny nebo nespokojeností veřejnosti. Je plnou a výhradní odpovědností NKJ, aby tyto záležitosti uspokojivě řešila. 10 ze 14

12 Článek 14 Společný zájem Smluvní strany mají společný zájem na boji proti korupci, která ohrožuje dobré řízení a správné použití zdrojů potřebných pro rozvoj, a která navíc ohrožuje čestnou a otevřenou konkurenci založenou na ceně a kvalitě. Prohlašují zejména, že svůj záměr spojit své sily v boji proti korupci, a zejména prohlašují, že jakákoli nabídka, dar, platba, úhrada nebo příspěvek jakéhokoli druhu, učiněný komukoli přímo nebo nepřímo s cílem udělení mandátu nebo zakázky v rámci této smlouvy o projektu nebo během jejího plnění, se bude považovat a vykládat jako nezákonné jednání nebo korupční jednání. Jakékoli jednání tohoto druhu je dostatečným důvodem pro vypovězení této smlouvy o projektu, zrušení obstarání veřejné zakázky před výsledným udělením nebo pro přijetí jakéhokoli dalšího nápravného opatření, které stanovuje příslušný zákon. Článek 15 Klauzule o nesrovnalostech 15.1 V případě nesrovnalostí, které jsou úmyslně nebo z nedbalosti způsobeny NKJ, zprostředkujícím orgánem nebo výkonnou agenturou, pokud jde o plnění smlouvy o projektu a jejich příloh, má Švýcarsko právo: a) okamžitě zastavit úhrady b) dát NKJ pokyn k zastavení plateb ze švýcarského příspěvku c) žádat vrácení nezákonně vyplacených úhrad v jakékoli fázi projektu. Za nesrovnalosti se považují zejména všechna jednání nebo nejednání, která mají za cíl nezákonné získání nebo využití dotace zejména podvod, zpronevěra, porušení smluvních povinností, porušení povinné péče apod SDC musí okamžitě NKJ, zprostředkujícímu orgánu a dalším zainteresovaným osobám písemně sdělit důvody pro své příslušné pokyny. Článek 16 Povinnosti po dokončení 16.1 Výkonná agentura musí zajistit, aby byly výsledky projektu v případě aplikovaných metod sociální práce a zakoupeného vybavení a nábytku provozuschopné nejméně po dobu pěti let po dokončení tohoto projektu a v případě stavebních prací nejméně po dobu deseti let po dokončení tohoto projektu. Švýcarsko může provést ex post vyhodnocení projektu. Nedodržení smlouvy o projektu nebo rámcové smlouvy může být pro Švýcarsko důvodem k přijetí nápravného opatření, včetně nároku na úhradu dotace. 11 ze 14

13 16.2 Švýcarsko není odpovědné a ani nemá povinnost zajistit údržbu, opravu nebo přijetí jakýchkoli opatření, aby se zajistila bezpečnost a ochrana osob, vybavení, zařízení všech objektů na staveništi nebo v jeho okolí Smluvní strany musí všechny dokumenty týkající se této smlouvy a její realizace uchovávat po dobu deseti let po dokončení tohoto projektu. Článek 17 Přílohy Následující přílohy uvedené v pořadí důležitosti, pokud jde o jejich právní účinek, tvoří nedílnou součást této smlouvy o projektu: - Příloha 1: Potvrzení o schválení projektu SDC - Příloha 2: Konečný logický rámec - Příloha 3: Přepočítaný indikativní rozpočet - Příloha 4: Seznam změn konečného návrhu projektu - Příloha 5: Konečný návrh projektu - Příloha 6: Indikativní plán výplat - Příloha 7: Požadavky na minimální informace pro oznámení výběrových řízení. Článek 18 Jazyk Veškerá korespondence se Švýcarskem, včetně provozních a finančních zpráv a zpráv o auditu, stejně jako projektové dokumentace a jakýchkoli jiných dokumentů, které se týkají projektu, musí být vyhotoveny v anglickém jazyce. Článek 19 Kompetentní orgány Za českou vládu: Ministerstvo financí Oddělení mezinárodních vztahů Letenská Praha 1 Česká republika Tel.: / Fax: Za Švýcarskou vládu: Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci (SDC) Freiburgstrasse 130 CH Bern Švýcarsko Tel.: / Fax: ze 14

14 Velvyslanectví Švýcarské konfederace Kancelář švýcarského příspěvku Pevnostní Praha 1 Česká republika Tel.: /Fax: Článek 20 Urovnání sporů V souladu s článkem 11 rámcové smlouvy budou jakékoli spory, které mohou vyplynout z plnění této smlouvy o projektu, vyřešeny diplomatickými způsoby. Článek 21 Přílohy a změny 21.1 Jakákoli změna této smlouvy o projektu a jejích příloh musí být vyhotovena písemně se vzájemným souhlasem smluvních stran a podle příslušných postupů Jakékoli zvýšení rozpočtu projektu, jakékoli významné změny v rámci rozpočtu, stejně jako jakékoli strategické změny nebo konceptuální úpravy projektu musí být projednány a schváleny se Švýcarskem písemně. Článek 22 Ukončení, přerušení 22.1 Tato smlouva o projektu může být kdykoli jednou ze smluvních stran vypovězena po podání předchozí šestiměsíční písemné výpovědí. Smluvní strany se po vzájemné dohodě rozhodnou o jakýchkoli důsledcích vypovězení Pokud má kterákoli ze smluvních stran za to, že cíle smlouvy o projektu nemohou být dosaženy, nebo že druhá smluvní strana své povinnosti neplní, má právo okamžitě přerušit plnění této smlouvy o projektu podáním písemné zprávy o důvodech druhé smluvní straně. Článek 23 Vstoupení v platnost, trvání 23.1 Tato smlouva o projektu vstupuje v platnost a účinnost v den jejího podpisu smluvními stranami a zůstává v platnosti až do úplného splnění všech povinností podle této smlouvy. 13 ze 14

15 23.2 Projekt musí být zrealizován za 46 měsíců, počínaje 18. říjnem 2012 a konče 31. červencem Tato smlouva byla vyhotovena v Praze dne 18. října 2012, ve dvou stejnopisech v anglickém jazyce. Za Švýcarskou agenturu pro rozvoj a spolupráci Za Ministerstvo financí André Regli Velvyslanec Švýcarska Tomáš Zídek Náměstek ministra financí 14 ze 14

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

Program švýcarsko-české spolupráce 5.6.2009

Program švýcarsko-české spolupráce 5.6.2009 Program švýcarsko-české spolupráce Právní rámec Memorandum o porozumění mezi Radou Evropské unie a Švýcarskou spolkovou radou z 27.2.2006 - pro ČR alokováno 109,78 mil. CHF. 24.3.2006 schválil švýcarský

Více

Příloha 2: Pravidla a postupy Programu švýcarsko-české spolupráce

Příloha 2: Pravidla a postupy Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 2: Pravidla a postupy Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 2 tvoří nedílnou součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou o implementaci Programu švýcarsko-české

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Podmínky stanovené právním aktem o přidělení finančních prostředků Nesrovnalosti

Podmínky stanovené právním aktem o přidělení finančních prostředků Nesrovnalosti Podmínky stanovené právním aktem o přidělení finančních prostředků Nesrovnalosti Tereza Vavrečková Praha (únor 2015) Kde jsou podmínky stanoveny? ROPD/dopis NM Deklaratorní právní akt Navazuje na Dopis

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Příloha č. 2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Část I Poskytovatel a příjemce dotace 1. Poskytovatel dotace:

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

PRACOVNÍ PŘEKLAD PODPORA NA PŘÍPRAVU PROJEKTŮ

PRACOVNÍ PŘEKLAD PODPORA NA PŘÍPRAVU PROJEKTŮ PRACOVNÍ PŘEKLAD Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 1 OBSAH 1. OBECNĚ. 3 2. CO JE TO.. 3 3. VÝŠE GRANTOVÉ POMOCI A SPOLUFINANCOVÁNÍ...3 4. POSTUPY PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu)

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) O B S A H Odstavec Úvod... 1-4 Rozsah a cíle interního auditu..

Více

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.8/2015 Smluvní strany Obec Hodonice, se sídlem Obecní 287, 671 25 Hodonice zast. Bc. Pavlem Houštěm, starostou obce IČ: 00 29 27 88 DIČ: CZ 00292788 bankovní

Více

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příloha č. 1 Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (dále jen Pravidla ) 1. Splnění účelu projektu Příjemce

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zadávanou

Více

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE III. 1 - Definice FÁZE NÁVRATU Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto smlouvu tyto definice: 1. Dohoda: znamená písemnou

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 Poskytovatel dotace: Česká republika - Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Část I - Obecné vymezení dotace

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Audity finančních prostředků poskytovaných EU. Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy

Audity finančních prostředků poskytovaných EU. Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy Audity finančních prostředků poskytovaných EU Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy Hlavní město Praha Řídící orgán pro dva operační programy Operační program Praha Konkurenceschopnost

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

CZ.1.04/4.1.00/62.00011

CZ.1.04/4.1.00/62.00011 Informace o projektu Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00011 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt byl zaměřen na

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ)

GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ) SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ) [Evropské společenství] [Evropské společenství pro atomovou energii] (dále jen Společenství ), zastoupené Komisí

Více

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 20/2015 Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 1. Úvod a vymezení pojmů 1.1. Směrnice k sestavování

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

SMLOUVA O VYPLACENÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU VÍTĚZŮM SOUTĚŽE ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ MĚSTO NA MÍRU

SMLOUVA O VYPLACENÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU VÍTĚZŮM SOUTĚŽE ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ MĚSTO NA MÍRU SMLOUVA O VYPLACENÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU VÍTĚZŮM SOUTĚŽE ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ MĚSTO NA MÍRU mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI Číslo smlouvy objednatele: 0307/2012 Číslo smlouvy zhotovitele: 1112 Město Kopřivnice se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem,

Více

VÝZVA k podání nabídky na službu

VÝZVA k podání nabídky na službu Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. 75644 Police 142 VÝZVA k podání nabídky na službu Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Audit MAS KLS za rok 2012 v rámci projektu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF)

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Ing. Jiří Hodík, Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční pomoc, příprava a koordinace Národní koordinační jednotka Programu Doksy, 6. srpna 2015

Více

VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM

VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM Podpora činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit a zájmové činnosti na území městyse Nedvědice Článek 1 Základní

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Finanční řád Spolku. Spolek Školka Montessori Kladno, z.s. (dále jen Finanční řád ) Obsah Finančního řádu: 1. Rozpočet. 2.

Finanční řád Spolku. Spolek Školka Montessori Kladno, z.s. (dále jen Finanční řád ) Obsah Finančního řádu: 1. Rozpočet. 2. Spolek Školka Montessori Kladno, z.s. Finanční řád Spolku (dále jen Finanční řád ) schválila: Členská schůze dne 5.11.2015 Obsah Finančního řádu: 1. Rozpočet 1.1 Definice rozpočtu 1.2 Cíle rozpočtu 1.3

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku. Investiční příspěvek Tělocvičné Jednotě Sokol Hranice

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku. Investiční příspěvek Tělocvičné Jednotě Sokol Hranice MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 24 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Vlasta Zapatová

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy V Z O R R Á M C O V É S M L O U V Y O D L O U H O D O B É M S T Á T N Í M F I N A N C O V Á N Í V Y S O K É Š K O L Y Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy Poskytovatel: Česká

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA ČR 2004 2009 Konference 1.3.2005 Rámcová informace Oldřich Balhar PODKLADY - Memoranda - o porozumění o implementaci EHP finančního mechanismu pro 2004-2009 - o porozumění

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU ČÍSLO SMLOUVY: CZ/FMP/0X/0000 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Poskytovatel finančního příspěvku název: Region Bílé Karpaty sídlo: Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, Česká republika

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ V souladu s článkem 15 Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení, podepsané dne

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2015 Bod pořadu jednání: Vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Zpracoval: odbor, oddělení: Mgr. Ivana

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina Opatření Programu rozvoje kraje cíl 4.1. : Péče

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Doplňková výzva k předkládání žádostí o grant na dodatečné aktivity pro podpořené individuální projekty financované z Norských fondů 2009-2014 AKTIVITA

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 6. srpna 2014 č. 657 o změně Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva )

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva ) 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo

Více

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Článek 1 Příjemce podpory Podpora může být poskytnuta

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Jak se připravit na audit projektu financovaného z OPVK Sympozium Sychrov, 20.5.2011

Jak se připravit na audit projektu financovaného z OPVK Sympozium Sychrov, 20.5.2011 Jak se připravit na audit projektu financovaného z OPVK Sympozium Sychrov, 20.5.2011 Karolína Neuvirtová karolina.neuvirtova@interexpert.cz Karolína Neuvirtová (karolina.neuvirtova@interexpert.cz) - 1

Více

M e t o d i c k ý p o s t u p

M e t o d i c k ý p o s t u p M e t o d i c k ý p o s t u p č.j. MF-28 491/2013/12-1204 k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9.

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 uzavřená dle zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění Poskytovatel: Město Šluknov se sídlem nám. Míru 1,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Pokyn pro implementaci sub-projektu FONDU PARTNERSTVÍ. Program švýcarsko české spolupráce

Pokyn pro implementaci sub-projektu FONDU PARTNERSTVÍ. Program švýcarsko české spolupráce Pokyn pro implementaci sub-projektu FONDU PARTNERSTVÍ Program švýcarsko české spolupráce 5. revize platná od 28. srpna 2015 SEZNAM ZKRATEK CFCU Centrální finanční a kontraktační jednotka (odd. 5805) CHF

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Název programu / podprogramu:. Platnost výzvy od:. Platnost výzvy do:. 2. Údaje o žadateli 2.1. Leader 2.1.1. Základní údaje

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Opatření Programu rozvoje kraje 3.4.1. Příprava územně - plánovací dokumentace

Více

WORKSHOP = DÍLNA. Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty

WORKSHOP = DÍLNA. Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty WORKSHOP = DÍLNA Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty 1 Následná veřejnosprávní kontrola, nahrazující funkci interního auditu Odbor interního auditu a kontroly

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více