Informace z porady zastupitelstva obce ze dne zástupci z Lesospolu Zbiroh - pan Myslivec, pan Turek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace z porady zastupitelstva obce ze dne 16.2. 2015. zástupci z Lesospolu Zbiroh - pan Myslivec, pan Turek"

Transkript

1 Informace z porady zastupitelstva obce ze dne Program: 1) Zahájení 2) Stav hospodaření v obecních lesích 3) Kontrola záznamu a usnesení 4) Projednání rozpočtu obce na r ) Příprava VZ zastupitelstva obce dne rozdělení úkolů 6) Zpráva o zajištění nutných oprav - oprava stropu v přísálí místního pohostinství - výběr nejvýhodnějšího dodavatele na výměnu oken u HZ - zajištění opravy havarijního stavu střechy u budovy HZ 7) Zpráva z pochůzky po obci 8) Kontrola hospodaření s finančními prostředky obce v MŠ Olešná 9) Kontrola plateb za vyúčtování multicary 10) Došlá pošta, různé Zástupci Lesospolu Zbiroh Pospíšil Řechtáček Keberdle Keberdle Přítomni: Lenka, Mgr. Lenka Hocke, Kamil Hájek, Václav Keberdle, Eliška Ševicová, Petr Pospíšil, Tomáš Řechtáček Hosté: Omluveni: zástupci z Lesospolu Zbiroh - pan Myslivec, pan Turek Kamil Hájek - od hod. z pracovních důvodů 1) Zahájení Starostka seznámila přítomné s programem porady. Porada byla usnášení schopná. 2) Stav hospodaření v obecních lesích Zastupitelé projednali se zástupci firmy Lesospol výsledky hospodaření v obecních lesích v roce 2014, schválili kalkulaci nákladů a tržeb na rok 2015 (viz příloha č. 1). Pověřili starostku k podpisu dodatku č. 4 smlouvy o dílo z roku 2002, který se týká prodloužení smlouvy do r Pan Turek vysvětlil, že je to z důvodu žádosti o dotace k nakoupení nové techniky. A dále dodatku č. 15 k nájemní smlouvě, který stanovuje nájemné pro rok 2015 ve výši ,- Kč čtvrtletně. Celkem obec v roce 2015 obdrží nájemné ,- Kč + doplatek za rok ,- Kč tj ,- Kč. 3) Kontrola záznamu a usnesení a) Projednání inspekční zprávy z MŠ Na základě inspekční zprávy a množících se stížností rodičů k výchově dětí, byl ředitelce MŠ dne zaslán dopis s výzvou k nápravě a upozorněním na možnost nového výběrového řízení na místo ředitelky školky. b) Dovoz jídel Bylo provedeno dotazníkové šetření, z kterého vyplynulo, že zájem o dovoz jídel má pouze 8% občanů. Z důvodu malého zájmu občanů nebude dovoz jídel od firmy OHK Komárov realizován. Starostka jednala s pečovatelskou službou Senior Care, která dováží jídla z Lidového domu v Zaječově, zda by nebyli ochotni zavážet jídlo i do naší obce. Firma na dovoz jídel do naší obce přistoupila za celkovou cenu75,- Kč vč. dovozu. O dovoz jídla zatím projevili zájem 4 občané. 1

2 c) Zahrádkářský svaz Dne byl zaslán Městskému soudu v Praze návrh na výmaz spolku z obchodního rejstříku podepsaný posledním předsedou spolku p. V. Štochlem čp. 29. Dosud nepřišlo od soudu žádné rozhodnutí. d) Znak obce Pan Tejkal zaslal obci návrhy na obecní symboly (vlajku a znak). Bylo dohodnuto, že tyto návrhy budou uveřejněny na internetových stránkách obce a v obecním zpravodaji, kdy občané budou moci hlasovat o znaku, který se jim bude nejvíce líbit. 4) Projednání rozpočtu obce na r a) Rozpočtové příjmy ,- Kč největší část tvoří daně, příjmy z lesa, poplatky za TKO, za psy, nájemné - pastviny, Eurotel, pohostinství b) Rozpočtové výdaje ,- Kč Vnitř. obchod cest ruch ,- Kč oprava stropu přísálí, projekt zateplení, opravy a udržování, zakoupení uhlí Pozemní komunikace ,- Kč správa a údržba komunikací v zimní sezóně, pasport komunikací vč. dopravního značení, oprava dlažebních kostek ve vsi, žlabovnic u p. Svobody a p. Sklenáře, komunikace v nové zástavbě, cesta Ke Křížku bude uvedena do rozpočtu, Pitná voda pokud naše obec získá dotace ,- Kč odměna - p. Dongresová (osoba odpovědná za provozování vodovodu), p. Křesadlo (hledání úniků vody); výměna vodoměrů Odvádění a čištění odp. vod u občanů čištění kanálů, opravy a udržování ,- Kč Vodní díla v zemědělské krajině - rybník 58000,- Kč zhotovení laviček, srovnání terénu, výsadba traviny Předškolní zařízení ,- Kč zajištění provozu MŠ, obnova šatních skříněk a kuchyně, el. energie Ostatní náležitosti kultury ,- Kč kronika obce, vítání občánků, zájezdy do divadel, ohňostroj Zachování a obnova kulturních památek ,- Kč oprava pomníku Rozhlas a televize padlých oprava rozhlasu Sportovní zařízení v majetku obce ,- Kč ,- Kč údržba víceúčelového hřiště a fotbalového hřiště - sekání Využití volného času dětí a mládeže 65000,- Kč doplnění hracích prvků v MŠ, odstranění starých, revize Ostatní zájmová činnost SPOZ zajišťování kultury Veřejné osvětlení v obci ,- Kč ,- Kč elektrická energie, osvětlení v NZ, instalace svítidla v Lesoparku, oprava osvětlení před OÚ po havárii Pohřebnictví příspěvek na hřbitov Zaječov Komunální sl. a územní rozvoj ,- Kč ,- Kč instalace laviček, košů na odpadky, opravy multicar, sekaček, pojištění budov, vozidel, oprava požární nádrže, výměna oken a oprava střechy u HZ, zajištění plotu u kontejnerů, odkoupení pozemku od p. Lhotáka Nakládání s odpady ,- Kč 2

3 Nebezpečný odpad, svoz TKO Sběr odpadů jiných než nebezpečných svoz bio, pohonné hmoty, plasty, sklo, papír ,- Kč Ochrana přírody a krajiny ,- Kč údržba zeleně po obci, pohonné hmoty, Lesopark - srovnání terénu, pěšiny, výsadba dřevin, údržba stromů, prořez Požární ochrana ,- Kč Nákup vybavení - helmy, oděvy; opravy vybavení - auta, stříkačky; školení, pohonné Zastupitelské orgány odměny, mzdy, soc. a zdravotní poj. Regionální místní správa ,- Kč ,- Kč hmoty mzda účetní, mzdy vyplácené úřadem práce (p. Reindl, pí Bačová), zdravotní a soc. pojištění, odměny členům výborů, vybavení OÚ novým nábytkem a světly (chodba, velká zasedací místnost), projekt na zateplení budovy OÚ, znak obce, programové vybavení, služby, školení, vzdělávání, el. energie, poradenské služby (právník) Ostatní finanční operace DPH ,- Kč Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 6000,- Kč Ostatní činnosti jinde nezařazené ,- Kč DSO - příspěvek na autobusy, transfery neziskových organizací - postižení, nedoslýchaví, Brdské noviny, Stanice pro živočichy Rokycany, stolní tenis, SDH děti, spolek Fištrón Ostatní neinvest. výdaje - rezerva ,- Kč Financování ,- Rozpočet bude schválen jako paragrafový. Kč bude hrazeno z naspořených prostředků z minulých let 5) Příprava VZ dne hod. Zastupitelstvo odsouhlasilo program VZ: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení ZO 3. Zpráva o činnosti ZO 4. Projednání a schválení výhledového rozpočtu na tok Projednání a schválení rozpočtu na rok Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 12/14 7. Bilance odpadového hospodaření za rok Zhodnocení plánu veřejně prospěšných prací za rok Výsledky inventarizace za rok Různé: schválení obecně závazných vyhlášek obce (odpady, psi), znaku obce, řádu ohlašovny požáru 11. Diskuse 12. Návrh na usnesení 13. Závěr 6) Zpráva o zajištění nutných oprav Předseda stavebního výboru P. Pospíšil seznámil zastupitele s těmito body: a) Zajištění opravy havarijního stavu střechy u budovy HZ Stavební výbor vyhodnotil stav střechy jako havarijní a oslovil firmu p. T. Brauma, která již prováděla opravu střechy na první části budovy. Cenová nabídka byla předložena na celkovou částku Kč (bez DPH). 3

4 b) Výběr nejvýhodnějšího dodavatele na výměnu oken u budovy HZ Dne byl zahájen výběr dodavatele na výměnu oken v hasičské zbrojnici, dle projektu Ing. M. Rydrycha. Byly osloveny 3 firmy: Truhlářství Aubrecht Rokycany, Michal Zeman Zaječov 38, Zima Hostomice. Stavební výbor vyhodnotil cenové nabídky a doporučuje nejvýhodnější cenovou nabídku firmy Truhlářství Aubrecht ve výši Kč s DPH. c) oprava stropu v přísálí místního pohostinství V měsíci lednu provedla firma Truhlářství - David Huml, Zaječov 278 opravu stropu v přísálí pohostinství v celkové výši ,- Kč. 7) Zpráva z pochůzky po obci Předseda kontrolního výboru T. Řechtáček seznámil zastupitele se závadami zjištěnými při pochůzce obcí. Stavební výbor jednotlivé případy projedná a předloží návrh na řešení a odstranění závad. 8) Zpráva o kontrole hospodaření s finančními prostředky obce v MŠ Olešná Dne provedl FV kontrolu účetnictví a veškerých dokladů v MŠ. Předseda FV p. Keberdle uvedl, že nebyly nalezeny závažné chyby, krom drobných chyb, které budou odstraněny. 9) Kontrola plateb za pronájem multicary a vyúčtování Kontrolu provede finanční výbor do konce února ) Došlá pošta, různé a) Návrh rozpočtu OSO - Hořovicka na rok 2015 (Zajištění dopravní obslužnosti) Rozpočet DSO byl sestaven a schválen jako schodkový, schodek je vyrovnán z části výsledků z min. let. Naše obec se v r podílí částkou ,- Kč a režií 1150,- Kč na zajištění obslužnosti. b) Žádosti o finanční příspěvek Zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančních příspěvků těmto organizacím: Podbrdské vydavatelství, JSDH Olešná, SDH Olešná, Domov Na výsluní Hořovice, Ochranářská stanice pro živočichy Rokycany, Neslyšící a nedoslýchaví, Svaz tělesně postižených Hořovice, Porta Zaječov, spolek Fištrón c) Žádosti o odkoupení pozemku Zastupitelé schválili odkoupení pozemků a) Správa energetického majetku ČEZ Distribuce - odkoupení pozemku p.č. 487 ve výši 200 Kč za 1 m 2 _ jedná se o pozemek pod transformátorem ve vsi o celkové výměře 6 m 2 b) manželé Mervartovi, Praha 7 - odkoupení pozemku p.č. 654/25 o výměře 1195 m 2 v 2. části nové zástavby od k výstavbě rodinného domu d) Stížnost na pobíhání psů Zastupitelé projednali stížnost na volně pobíhajícího psa. Předseda kontrolního výboru písemně vyrozumí majitele dotyčného psa na porušování Obecně závazné vyhlášky obce Olešná. Pokud nedojde k nápravě, bude tento přestupek předán k řešení na přestupkovou komisi na MÚ v Hořovicích. e) Výsadba zeleně v Lesoparku u Vacherlohnů V. Keberdle nechal zpracovat 3D návrh výsadby zeleně v Lesoparku dle projektu pí Stupkové. Návrh bude předložen k nahlédnutí občanům na VZ. Občané se budou moci vyjádřit k realizaci výsadby, která by proběhla v letošním roce. 4

5 f) Mikroregion Hořovicko Zastupitelé zamítli návrh na vstup do Mikroregionu Hořovicko z důvodu již stávajícího členství obce v MAS Karlštejnsko. g) Redakční rada zpravodaje Starostka seznámila zastupitele se složením redakční rady nového olešenského zpravodaje: A. Slepičková, L., H. Hošková, Z. Hermanová J 5

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Obec PASEKA 783 87 Paseka č. 17 tel./fax:+420 585 037 270/272 e-mail: paseka@unicovsko.cz www.obecpaseka.cz r v v" v ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Údaje o obci: Obec Paseka Adresa: Paseka čp.

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 19.2.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 19.2.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 19.2.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Renata Hrdličková omluvena), 6 občanů, 3

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75.

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75. obec Nižbor KEO 8.04 / UclSe PŘÍJMY - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Róz-lil Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY r-1-..t- ~*~~~4- ^,.* -1,-, e. s- 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2741683.83

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 24. 2. 2011 usnesením č. 13/2011.

Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 24. 2. 2011 usnesením č. 13/2011. ROZPOČET MĚSTA LITOMYŠLE 2011 Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 24. 2. 2011 usnesením č. 13/2011. Veškeré částky jsou v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Obsah Úvod...4

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D204 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Hukvaldy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00297194 název Obec Hukvaldy ulice, č.p. Hukvaldy 3 obec Hukvaldy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 Rozpočet obce Kostelní Lhota na rok 2010 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 24. 02. 2010 jako schodkový. Schodek ve výši 3.546.380,00 Kč byl krytý finančními

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah ÚVOD 3 I. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 II. ZDROJE ROZPOČTU 7 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 III. VÝDAJE ROZPOČTU

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 (FV ZMČ) Dne 31.ledna 2007, začátek: 17,00 hod ukončení: 19,05 hod Přítomni: Ing. Juklová,

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

20. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ

20. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 1 ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 20. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Zastupitelstva obce Dubenec konaného dne 07.06.2012 Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 18:05 hodin. Přítomno bylo 7 členů ZO: Jaroslav Huňat,

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

POZVÁNKA. Majetkové záležitosti:

POZVÁNKA. Majetkové záležitosti: POZVÁNKA na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 12.12.2013 od 16 hod. v kongresovém sále Gotického hradu se sídlem Tyršovo nám. 68 v Litoměřicích Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Závěrečný účet obce za rok 2005

Závěrečný účet obce za rok 2005 O B E C T R O U B E L I C E Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE; IČ: 00299570 tel/ fax: 585 032 108, e-mail: troubelice@troubelice.cz, www. troubelice.cz Závěrečný účet obce za rok 2005 Údaje o obci: Obec

Více