Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov"

Transkript

1 Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OA Pelhřimov - Ekonomika OA Pelhřimov - ekonomika

2 Podle rámcového vzdělávacího programu pro studijní obor M/02 obchodní akademie, který vydalo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy dne , č. j / , zpracoval kolektiv učitelů Obchodní akademie Pelhřimov v rámci projektu Inovace ŠVP s důrazem na angličtinu a ICT č. CZ.1.07/1.1.01/ spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, a to s platností od pod čj. OA/273/2011. Pelhřimov Ing. Radoslav Kučera ředitel školy 2

3 OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROFIL ABSOLVENTA Uplatnění absolventa v praxi Očekávané kompetence absolventa - všeobecné Očekávané kompetence absolventa odborné Způsob ukončení vzdělání CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Celkové pojetí vzdělávání Organizace výuky Realizace praktického vyučování Realizace klíčových kompetencí a průřezových témat Další vzdělávací a mimovyučovací aktivity Kritéria hodnocení žáků a diagnostika Podmínky přijímání ke studiu Podmínky ukončování studia Přístupy ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami UČEBNÍ PLÁN Poznámky k učebnímu plánu OA ekonomika, účetnictví, daně Přehled využití týdnů v období září červen školního roku Forma a podíl praktického vyučování Rozpracování RVP do ŠVP UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO USKUTEČŇOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní materiální podmínky realizace ŠVP Personální podmínky realizace ŠVP Organizační podmínky realizace ŠVP Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávacích činnostech VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMIA ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH CHARAKTERISTIKA SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘI REALIZACI ŠVP

4 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Zaměření: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Platnost: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875, Pelhřimov Kraj Vysočina OA Pelhřimov - ekonomika M/02 obchodní akademie ekonomika, účetnictví, daně střední vzdělání s maturitní zkouškou 4 roky, denní od počínaje prvním ročníkem 4

5 2 PROFIL ABSOLVENTA Název a adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP Kód a název oboru vzdělání Zaměření Dosaţený stupeň vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875, Pelhřimov Kraj Vysočina OA Pelhřimov - ekonomika M/02 obchodní akademie ekonomika, účetnictví, daně střední vzdělání s maturitní zkouškou maturitní zkouška vysvědčení o maturitní zkoušce od počínaje prvním ročníkem 2.1 Uplatnění absolventa v praxi Absolvent obchodní akademie se uplatní zejména ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Příkladem jsou povolání (typové pozice): ekonom, mzdový referent, účetní asistent, statistik, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, asistent, organizační pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent a další. Absolvent je připraven také tak, aby po sloţení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Absolvent má rovněţ předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. 2.2 Očekávané kompetence absolventa - všeobecné Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosaţené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, aby byli schopni samostatně řešit běţné pracovní i mimopracovní problémy, aby byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, ţivotních i pracovních situacích jak v českém, tak ve dvou cizích jazycích, aby byli připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje, aby uznávali hodnoty a postoje podstatné pro ţivot v demokratické společnosti a dodrţovali je, aby byli schopni funkčně vyuţívat matematické dovednosti v různých ţivotních situacích, aby pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením i s dalšími prostředky ICT a aby vyuţívali adekvátní zdroje informací a efektivně s nimi pracovali, to znamená, ţe absolvent: uplatňuje hodnoty občanské a demokratické společnosti, dodrţuje pravidla společenského chování, morálky a profesního vystupování; přijatelným způsobem prosazuje svá práva a plní své povinnosti, uvědomuje si své přednosti a rezervy, bere na sebe odpovědnost za vzdělání a profesní zaměření; otevřeně vyjadřuje své pocity a postoje, obhajuje své názory, konstruktivně argumentuje, jasně a srozumitelně se vyjadřuje a zároveň je schopen být loajálním zaměstnancem; jedná hospodárně a šetrně s ohledem na ţivotní prostředí a energie; uplatňuje zásady a hodnoty zdravého způsobu ţivota s důrazem na správnou výţivu, sport a ochranu zdraví, poskytne první pomoc; má vytvořeny dobré studijní návyky, vyuţívá různé zdroje informací včetně internetu, vyhodnocuje je a zpracovává pro další potřebu; ovládá běţné základní a aplikační programové vybavení, administrativu a prezentuje výsledky své práce; pracuje v týmu, upevňuje interpersonální vztahy a adekvátně jedná s lidmi, pouţívá správnou profesní komunikaci; komunikuje ve dvou cizích jazycích v běţných ţivotních a odborných situacích na úrovni B 1, svých znalostí vyuţívá v kontaktu se zákazníky a odbornými partnery. 5

6 2.3 Očekávané kompetence absolventa odborné Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně vyuţívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, aplikovat poznatky z oblasti práva v podnikatelské činnosti, provádět typické podnikové činnosti, efektivně hospodařit s finančními prostředky, dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo sluţeb a jednat ekonomicky a v souladu se strategií udrţitelného rozvoje, to znamená, ţe absolvent: zná důleţité právní normy v oblasti pracovněprávních vztahů; sleduje trendy v oboru a změny v legislativě v rámci celoţivotního vzdělávání a pruţně na ně reaguje; zná úlohu účetnictví, ovládá účetní operace a systémy, vyhotoví účetní doklady, zajistí jejich oběh a likvidaci; provádí základní mzdové výpočty a mzdovou evidenci; provádí kancelářské práce na sekretariátě a účtárnách včetně příkazů k placení faktur a likvidace faktur; je schopen samostatných prací na úseku zásobování (objednávky, skladová evidence), odbytu (skladová evidence, dodací listy, fakturace, reklamace); ovládá administrativní a účetní práce ve všech typech podniků; zvládá speciální práce na úřadech, v pojišťovnách, v bankách, provádí pokladní operace; se orientuje v manaţerských činnostech, v práci správních orgánů, komunální politice; zpracovává běţné písemnosti z oblasti obchodní, občanské i společenské na počítači normalizovanou úpravou; vytváří prezentace a propagační materiály, prezentuje sebe i firmu; zavede a řídí podnik, samostatně vede podnikovou evidenci, rozliší formy podnikání, zná zdroje financování, efektivně hospodaří s finančními prostředky. Podrobnější rozpracování realizace očekávaných kompetencí absolventů obsahují úvodní části učebních osnov jednotlivých vyučovacích předmětů. 2.4 Způsob ukončení vzdělání Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou a vydáním maturitního vysvědčení. Absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou 6

7 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název a adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP Kód a název oboru vzdělání Zaměření Dosaţený stupeň vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875, Pelhřimov Kraj Vysočina OA Pelhřimov - ekonomika M/02 obchodní akademie ekonomika, účetnictví, daně střední vzdělání s maturitní zkouškou maturitní zkouška vysvědčení o maturitní zkoušce od počínaje prvním ročníkem 3.1 Celkové pojetí vzdělávání Záměrem vzdělávání v oboru obchodní akademie je připravit ţáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní ţivot v podmínkách měnícího se světa. Vzdělávání směřuje k tomu, aby ţák v přiměřené míře naplnil čtyři základní cíle vzdělávání, tj. učit se poznávat, učit se pracovat a jednat, učit se být a učit se ţít společně. Metody výuky, které naplňují základní cíle, jsou různorodé. Převaţují metody aktivizující, kterými je ţák nucen při získávání vědomostí a dovedností vyvinout vlastní úsilí. Metody pasivní, kdy ţák pouze přejímá hotové poznatky, jsou chápány jako doplňkové. Díky zaměření na ekonomiku, účetnictví a daně jsou ţáci v této třídě připravováni tak, aby byli schopni chápat základní ekonomické pojmy a vztahy, aby byli schopni sestavit daňové přiznání a účetní výkazy, aby byli na aktuální úrovni ekonomické a daňové legislativy a byli schopni se ve stále se měnící legislativě orientovat. Velký důraz je v průběhu celého studia věnován jazykovému vzdělávání. Po celé čtyři roky ţáci rozvíjejí své kompetence v oblasti mateřského jazyka a dvou jazyků cizích. Od 3. ročníku mají moţnost zdokonalovat své jazykové kompetence ve volitelném předmětu konverzace v příslušném jazyce. To vytváří dostatečný prostor pro zvládnutí cizího jazyka, resp. cizích jazyků na úrovni odpovídající poţadavkům maturitní zkoušky. Vzdělávání je v průběhu studia masivně podporováno prostředky informačních a komunikačních technologií. Kromě výuky předmětů informační technologie a písemná a elektronická komunikace, jejichţ náplň s počítači bezprostředně souvisí, je řada dalších předmětů s prací na počítačích spojena, např. statistika, integrovaný ekonomický předmět, praxe a účetnictví. Dále je výuka v řadě předmětů (např. v cizích jazycích, zeměpise, ekonomice aj.) podporována různými multimediálními programy nebo prací s internetem. Cílem výuky v těchto předmětech je mimo jiné prohloubit dovednost pracovat s počítači, vyhledávat, třídit, zpracovávat a kriticky posuzovat informace z moderních zdrojů. Velký význam pro rozvoj ţáků mají předměty, ve kterých se prakticky procvičují teoretické poznatky získané v průběhu studia včetně praxe v reálném prostředí, kterou nahrazuje předmět praxe realizovaný formou fiktivní firmy. Ţáci v tomto předmětu simulují činnost reálné firmy od začátku činnosti aţ po její ukončení. Praktická výuka je systematicky doplňována účastí ţáků na nejrůznějších marketingových, společenských a prezentačních akcích na veřejnosti, coţ ţákům umoţňuje bezprostřední kontakt s realitou. Výuka je přiměřeně doplňována samostatnými pracemi ţáků formou referátů, ve vyšších ročnících formou individuálních nebo týmových projektů. V průběhu studia jsou sestavovány ţákovské týmy pro zajištění konkrétních akcí, jako je např. veletrh fiktivních firem, prezentace školy na veřejnosti, den otevřených dveří, účast v týmových soutěţích, komplexní zajištění statistických průzkumů pro sociální partnery, charitativní akce apod. Výchova k občanským a klíčovým kompetencím je realizována ve výuce jednotlivých předmětů tak, aby byla v souladu s obsahem vzdělávání a na ţáky působila přirozeně, odstupňovaně podle jejich věku a navazovala na předchozí stupeň rozvoje. 7

8 Podobným způsobem jsou začleněna i průřezová témata, která se váţou k obsahu jednotlivých předmětů a přirozeným způsobem ho rozvíjejí. Metody a postupy výuky se mění v závislosti na úrovni ţáků, zkušenostech pedagogů, na nových poznatcích pedagogické vědy a na reakci sociálních partnerů. Vzdělávání ţáků se specifickými vzdělávacími potřebami zajišťují ve spolupráci s pedagogickopsychologickou poradnou a výchovným poradcem pedagogové v rámci svého odborného vzdělání. Jde převáţně o ţáky se specifickými vývojovými poruchami učení, pro které jsou upraveny vyučovací metody a metody prověřování. Ţáci s tělesným postiţením nebo znevýhodněním jsou vzděláváni stejně jako ostatní ţáci, jen v oblasti tělesné výchovy se přihlíţí ke stanovisku odborného lékaře. V kaţdém případě je uplatňován individuální přístup k ţákům, který respektuje jejich individuální vlohy a potřeby a snaţí se o jejich rozvoj. 3.2 Organizace výuky Výuka je realizována z velké části v rámci systému vyučovacích hodin. Vyučovací předměty obsahující větší míru konkrétních praktických poznatků, které je třeba soustavně procvičovat a upevňovat, jsou vyučovány v rozdělených třídách s nejvíce 18 ţáky ve skupině. Výuka je umístěna zpravidla do odborných učeben, vybavených potřebnou technikou. Kromě toho jsou do vyučování začleněny další organizační formy. V rámci tělesné výchovy a výchovy ke zdraví jsou to především lyţařský výcvikový kurz pro ţáky prvního ročníku, sportovně turistický kurz pro ţáky třetího ročníku a v kaţdém školním roce sportovní dny, ve kterých soutěţí druţstva jednotlivých tříd a jednotlivci mezi sebou v různých sportovních disciplínách. V oblasti estetické výchovy je v prostorách městského divadla organizován školní kulturní den. Ţáci jednotlivých tříd předvádějí vlastní kulturní vystoupení různého zaměření. Pro zvýšení motivace k učení se cizím jazykům jsou pravidelně organizovány konverzační soutěţe v angličtině a němčině, znalosti mateřského jazyka mohou ţáci prokázat v soutěţi Olympiáda v českém jazyce. Měřit své znalosti mohou i v matematice, a to v Celostátní matematické soutěţi odborných škol, v mezinárodní matematické soutěţi Klokan a v soutěţi Matematická olympiáda. V rámci odborného vzdělávání škola organizuje veletrhy fiktivních firem. Ţáci připraví prezentace svých firem a pokoušejí se prodat různé výrobky spoluţákům i pozvané veřejnosti. Další aktivitou je příprava soutěţí pro ţáky základních škol, zejména internetové zábavné soutěţe Kdo hledá, ten najde. Se zeměpisnými zajímavostmi se mohou ţáci poutavou formou seznamovat v cestopisných pořadech, v nichţ vystupují přímí účastníci různých expedicí. Výuka je v průběhu studia doplněna systémem exkurzí, výletů a dalších aktivit, které rozšiřují běţné vyučování o praktické činnosti, zprostředkovávají ţákům poznávání reality a odborné i umělecké záţitky, coţ vede k lepšímu naplnění vzdělávacích cílů. V oblasti estetické výchovy je to systém poznávacích exkurzí do kulturně významných míst České republiky, zejména do Prahy. Exkurze jsou zaměřeny na poznávání architektonicky, kulturně a historicky významných památek a jsou organizovány systematicky podle ročníků. Přímo v Pelhřimově ţáci navštěvují muzeum, knihovnu a seznamují se s architektonickými památkami. V oblasti výuky cizích jazyků jsou organizovány pravidelné výukové a poznávací zájezdy do Anglie, případně do německy mluvících zemí. V oblasti přírodovědného vzdělávání je výuka obohacena exkurzemi do místních potravinářských, textilních a strojírenských firem, které ţákům zprostředkovávají poznání různých technologií. V oblasti ekonomického vzdělávání jde o exkurze do peněţních ústavů a místních firem, které ţákům umoţní lépe poznat systém řízení a financování. Metodické přístupy k výuce v jednotlivých třídách a ročnících jsou průběţně vyhodnocovány a přizpůsobovány konkrétním cílům vzdělávání a úrovni ţáků. Pro usnadnění přechodu ze základních škol na školu střední a pro co nejrychlejší vytvoření fungujícího školního kolektivu jsou pro ţáky prvních ročníků organizovány adaptační kurzy záţitkové pedagogiky v příjemném prostředí Lipnice nad Sázavou. Kurzy jsou připravovány a vedeny na profesionální úrovni odborně proškolenými učiteli ve spolupráci s odborníky z Pedagogickopsychologické poradny Pelhřimov. Kurzů se vţdy zúčastňují třídní učitelé. 8

9 3.3 Realizace praktického vyučování Praktické vyučování je realizováno jako učební praxe formou povinného předmětu fiktivní firma. Ţáci se v rámci tohoto předmětu seznamují s konkrétními podmínkami podnikání, zakládají vlastní fiktivní firmy podle svého podnikatelského plánu a platných právních předpisů, hospodaří, účastní se se svojí firmou veletrhu FIF a nakonec ukončují podnikání, sestavují účetní výkazy a zjišťují hospodářský výsledek. Učební praxe je průběţně doplňována dalšími aktivitami, ve kterých ţáci prakticky zajišťují konkrétní činnosti, např. prezenci účastníků veřejných konferencí ve spolupráci se sociálními partnery, prezentaci školy na veřejnosti, dny otevřených dveří, organizují soutěţe a přehlídky ve škole, provádějí a zpracovávají výsledky statistických zkoumání, průzkumů apod. 3.4 Realizace klíčových kompetencí a průřezových témat Realizace klíčových kompetencí a průřezových témat povaţujeme za nejdůleţitější oblast vzdělávání. Nad touto problematikou se zamýšlejí učitelé jednotlivých vyučovacích předmětů, projednávají v předmětových komisích a začleňují do tematických plánů. Podrobnosti jsou uvedeny v záhlaví učebních osnov vyučovacích předmětů. 3.5 Další vzdělávací a mimovyučovací aktivity V této oblasti škola nabízí širokou škálu aktivit, které mají pomáhat ţákům školy k lepšímu zvládnutí učiva, k získání širšího rozhledu a k celkovému obohacení vzdělávání a výchovy. Jedná se zejména o: - zahraniční studijní pobyty (Anglie, Švýcarsko), - moţnost skládat certifikované zkoušky (ECDL, ze psaní na klávesnici PC, z cizích jazyků), - zapojení do soutěţí a přehlídek (jazykových, matematických, odborných, sportovních), - školní divadelní a filmová představení, - exkurze a výlety (kulturní, odborné), - aktivní vystoupení na kulturním a sportovním dnu, - přednášky odborníků z praxe aj. 3.6 Kritéria hodnocení žáků a diagnostika Hodnocení ţáků je stanoveno školním řádem, který v této oblasti vychází z 69 školského zákona a 3 a 4 vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání v platném znění. K hodnocení výsledků vzdělávání se vyuţívá tradiční pětistupňové škály, kritéria hodnocení jsou dána klíčovými kompetencemi a školním řádem. Učitelé přistupují k průběţnému hodnocení vzdělávacích činností ţáků s vědomím motivační funkce hodnocení a jeho formativního významu. Jako přirozenou součást hodnocení rozvíjejí sebehodnocení a vzájemné hodnocení ţáků. V hodnocení výsledků vzdělávání berou na zřetel úroveň dosaţení cílů středního vzdělávání tak, jak jsou uvedeny ve školském zákoně a dalších souvisejících normách. Hodnocení je veřejné a učitel známku vţdy zdůvodní, ţáci mají právo se ke známce vyjádřit. Jako přirozenou součást hodnocení rozvíjejí sebehodnocení a vzájemné hodnocení ţáků například formou ţákovských portfolií. 3.7 Podmínky přijímání ke studiu Přijímání ke studiu je v souladu s 60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a s vyhláškou č. 671/2004 Sb. v platném znění. Podmínkou je absolvování základního vzdělání. Konkrétní kritéria jsou zveřejňována v dostatečném předstihu a zohledňují předpoklady uchazečů ke studiu oboru a zaměření. Uchazeči nejsou omezeni ţádnými zdravotními předpoklady, potvrzení lékaře na přihlášce se nevyţaduje. Organizace, forma a obsah přijímacího řízení jsou stanovována pro kaţdý školní rok zvlášť podle konkrétních legislativních podmínek. 9

10 3.8 Podmínky ukončování studia Ukončování studia je organizováno v souladu s příslušnými ustanoveními školského zákona a prováděcích předpisů platných v příslušném školním roce. Od 3. ročníku mohou ţáci volit z nabídky volitelných předmětů tak, aby si mohli odpovědně zvolit předměty maturitní zkoušky podle směru své budoucí kariéry. Pokud nedojde ke změně v zákoně, bude škola ţáky připravovat tak, aby mohli sloţit maturitní zkoušku v následující struktuře: A: Společné části: 1. Český jazyk a literatura 2. Cizí jazyk 3. Volitelný předmět (Ţák volí jeden z předmětů: matematika, občanský a společenskovědní základ, informatika.) Kaţdý předmět si ţák můţe zvolit na základní nebo vyšší úrovni. B: Profilové části: 1. Ekonomika ústní zkouška 2. Účetnictví ústní zkouška 3. Soubor ekonomických předmětů coţ můţe ţák absolvovat jako praktickou maturitní zkoušku (souvislý příklad z ekonomických předmětů) nebo jako písemnou práci s obhajobou před maturitní komisí. Kromě toho si ţák můţe zvolit jak ve společné, tak v profilové části nepovinnou maturitní zkoušku z libovolného předmětu, který se ve škole vyučuje podle učebního plánu alespoň 4 vyučovací hodiny týdně za celé studium. 10

11 3.9 Přístupy ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků nadaných se řídí příslušnými ustanoveními školského zákona. Výchovný poradce v těsné součinnosti s třídními učiteli vyhodnocují stanoviska speciálních pedagogických zařízení a úzce spolupracují s rodiči těchto ţáků. Na základě vyhodnocení konkrétních vzdělávacích potřeb konkrétního ţáka pak ředitel školy stanoví další postup a podmínky, za kterých se bude tento ţák vzdělávat tak, aby splnil podmínky pro ukončování studia. Mimořádně nadaným ţákům věnují učitelé zvláštní pozornost v rámci svých profesionálních kompetencí. Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou ve smyslu školského zákona ţáci se zdravotním postiţením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním a ţáci mimořádně nadaní. Způsob zajišťování vzdělávání těchto ţáků vychází z vyhlášky MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., jedná se o ţáky se zdravotním postiţením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním a ţáky mimořádně nadané, kteří na škole studují. Záměrem školy je zpřístupnit vzdělávání co nejširšímu spektru ţáků. Tento záměr je podmíněn především: charakterem oboru vzdělání (obchodní akademie, ekonomické lyceum) a poţadavků na zdravotní způsobilost uchazeče o vzdělání vzhledem ke stupni zdravotního postiţení nebo zdravotního znevýhodnění, přínos vzdělávání v daném oboru pro sociální uplatnění absolventa i jeho osobní uspokojení, potřebou a způsobem úpravy vzdělávacího programu, materiálními a organizačními podmínkami vzdělávání, např. moţností bezbariérového přístupu do školy, k učebnám, k sociálním zařízením. Ve škole pracuje výchovný poradce a metodik prevence. Škola má zkušenosti se vzděláváním ţáků se specifickými vývojovými poruchami učení, ţáků se zdravotním znevýhodněním, ţáků se sociálním znevýhodněním i ţáků ohroţených sociálně patologickými jevy. Ţáci se specifickými vývojovými poruchami učení jsou integrováni do běţné třídy, podobný přístup je i k ţákům s vývojovými poruchami chování, zejména s poruchami pozornosti spojenými s hyperaktivitou. Práce s nimi spočívá především ve volbě vhodných výukových a výchovných prostředků. Tito ţáci jsou dlouhodobě sledováni a vedeni třídními učiteli ve spolupráci s výchovným poradcem. V případě potřeby dlouhodobě spolupracují s odbornými pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a školských poradenských zařízení. Ve škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů. Kaţdoročně je zpracován, realizován a vyhodnocován minimální preventivní program. Do těchto aktivit mimo jiné kaţdoročně patří: adaptační kurzy pro ţáky 1. ročníku, interaktivní besedy v rámci grantového sociálního programu Prevence kriminality a další akce zařazené do plánu činnosti v oblasti školních preventivních a vzdělávacích aktivit Vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením a zdravotním znevýhodněním Do skupiny ţáků se zdravotním postiţením řadíme ţáky s tělesným, zrakovým nebo sluchovým postiţením, ţáky s vadami řeči, vývojovými poruchami učení nebo chování a ţáky se souběţným postiţením více vadami. Speciální vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením je zajišťováno formou individuální integrace. Ţákům se zdravotním postiţením či znevýhodněním, zejména v případě častých onemocnění, rehabilitačních pobytů v lázních atd., škola připraví individuální studijní plán a zajistí individuální přístup pedagogů v jednotlivých předmětech. Pozornost je věnována nejen těmto ţákům, ale také jejich rodičům, korigují se jejich poţadavky a představy o dalších moţnostech studia a vzdělávání, a to ve spolupráci s příslušnými pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a školských poradenských zařízení. 11

12 Při vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením je moţno vyuţívat pomoci asistenta pedagoga, který bude pomáhat ţákovi při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními ţáky a také při komunikaci školy s rodiči postiţeného ţáka. Učitel ţáky na přítomnost postiţeného spoluţáka předem připraví, stanoví pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování Vzdělávání ţáků se specifickými vývojovými poruchami učení (SPU) Zvýšená pozornost je věnována ţákům se specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie aj.). Vhodné metody a formy výuky i hodnocení jsou voleny vzhledem k individuálním potřebám konkrétního ţáka. Metody tolerance vycházejí z diagnostikovaných poruch učení ve zprávě z vyšetření pedagogickopsychologickou poradnou, respektive Centra pro prevenci sociálně patologických jevů. V případě, ţe pedagogicko-psychologická poradna diagnostikuje vývojovou poruchu učení a doporučí integraci, je na ţádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán (IVP), podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje a je mu věnována individuální reedukační péče. Je nezbytné vţdy vycházet z aktuálního stavu a individuality ţáka. Nevhodně zvolené metody či stanovená diagnóza mohou ţákovi uškodit, přispět ke zhoršení jeho školního výkonu, případně i k dekompenzaci poruchy.nadbytečná tolerance však škodí, nemotivuje k výkonu. Výchovný poradce se v úzké součinnosti s jednotlivými pedagogy a třídními učiteli věnuje také ţákům s horším prospěchem a pomáhá jim překonávat obtíţe při jejich vzdělávání. Společně vedou a pravidelně aktualizují evidenci prospěchu v průběhu pololetí, spolupracují s pedagogy a rodiči na řešení vzniklých problémů Vzdělávání ţáků se sociálním znevýhodněním Sociálním znevýhodněním se rozumí rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohroţení sociálně patologickými jevy, postavení azylanta apod. Pedagogičtí pracovníci volí vhodné výchovné prostředky, spolupracují se školskými poradenskými zařízeními, sociálními pracovníky, respektují specifické vzdělávací potřeby ţáků z odlišného sociálně kulturního prostředí. Soustavnou a cílenou pozornost škola věnuje prevenci neţádoucích sociálních projevů v chování ţáků Vzdělávání mimořádně nadaných ţáků Škola podporuje rozvoj mimořádně nadaných ţáků, individuálně s nimi pracuje, a to s ohledem na technické a organizační moţnosti školy i charakter daného studijního oboru. Škola těmto ţáků umoţní vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.tato oblast spadá pod vedení výchovného poradce a třídních učitelů. Nadaní ţáci jsou vytipováni učiteli jednotlivých předmětů a zúčastňují se různých soutěţí, olympiád a projektů, umoţňujících srovnání v národním i mezinárodním měřítku. Tato oblast zahrnuje i práci se ţáky, kteří mají úpravu organizace studia z důvodu sportovní přípravy. Pro mimořádně nadané ţáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání ţáka. Těmto ţákům škola umoţní pracovat na počítači, individuálně pracovat s naučnou literaturou, jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly, jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Nadaní ţáci jsou odbornými učiteli připravováni na regionální i celostátní soutěţe v oblastech odborného vzdělávání (účetnictví, ekonomických předmětů) i všeobecného vzdělávání (jazykové olympiády, matematické soutěţe, sportovní soutěţe aj.). Ţáky vedeme k rovnému přístupu k méně nadaným spoluţákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. 12

13 4 UČEBNÍ PLÁN Kód a název oboru vzdělávání Název ŠVP Zaměření Stupeň vzdělání Délka a forma studia Datum platnosti M/02 obchodní akademie OA Pelhřimov - ekonomika ekonomika, účetnictví, daně střední vzdělání s maturitní zkouškou 4 roky od počínaje prvním ročníkem Kategorie a názvy vyučovacích Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku předmětů Celkem Povinné základní všeobecné Český jazyk a literatura CJL První cizí jazyk PCJ 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12 Druhý cizí jazyk DCJ 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12 Občanská nauka OBN Dějepis DEJ Matematika MAT 3(1) Základy přírodních věd ZPV Tělesná výchova TEV 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 Povinné základní odborné Ekonomie EKE Ekonomika EKO 3(1) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 12 Účetnictví UCE - 3 (3) 3 (3) 4 (4) 10 Informační technologie ITE 2 (2) 2 (2) 2 (2) - 6 Statistika STA - 2 (2) Zeměpis ZEM Právo PRA Písemná a elektronická komunikace PEK 3 2 (2) 2 (2) - 7 Povinné odborné specializace Integrovaný ekonomický předmět IEP (2) 2 (2) 4 Praxe PRX (2) 2 (2) 4 Volitelné - - 2(2) 4 (4) 6 Celkem

14 4.1 Poznámky k učebnímu plánu OA ekonomika, účetnictví, daně 1. Ve škole se vyučují tři cizí jazyky anglický, německý a španělský. Prvním cizím jazykem je míněn jazyk, který se ţák učil na ZŠ a v jehoţ studiu pokračuje na škole střední a pravděpodobně si ho vybere jako maturitní předmět. Druhým cizím jazykem je myšlen jazyk, s jehoţ studiem ţák začíná v prvním ročníku střední školy. 2. Pro dělení předmětů jsou v plánu pouţity následující symboly: - není-li za počtem hodin uveden v závorce další údaj, třída se při vyučování nedělí, - je-li za počtem hodin uveden v závorce další údaj, jeho hodnota určuje počet dělených hodin. 3. Ve 3. a 4. ročníku jsou do učebního plánu zařazeny předměty odborné specializace: - předmět praxe (PRX), který se vyučuje formou fiktivní firmy (FIF) v učebně k tomuto účelu speciálně vybavené. Obsah předmětu je tvořen ve spolupráci se sociálními partnery, zohledňuje tedy poţadavky reálné praxe; - předmět integrovaný ekonomický předmět (IEP) představuje systém vzájemně propojených poznatků z odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů. 4. Výuka je v průběhu celého studia systematicky doplňována praktickými aktivitami. Ţáci jsou zapojováni do reálných akcí odborného charakteru, a to ve spolupráci se sociálními partnery. 5. Do 3. a 4. ročníku jsou podle zájmu ţáků zařazeny volitelné předměty: konverzace v anglickém jazyce (KAJ), konverzace v německém jazyce (KNJ), cvičení z matematiky (MAC), společenskovědní základ (SVZ), odborný ekonomický předmět (ODB), cvičení z informačních technologií (ITC). Na základě konkrétního zájmu ţáků bude zařazován i seminář z odborného ekonomického předmětu. Nabídka volitelných předmětů se můţe měnit podle vývoje legislativy vztahující se k maturitním zkouškám. 6. O minimálním počtu ţáků ve volitelném předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle moţností školy. Maximální počet ţáků je omezen charakterem předmětu. 7. V průběhu studia si mohou ţáci zvolit i nepovinné předměty, které by odpovídaly jejich zájmu o specializaci. O jejich zavedení rozhoduje ředitel školy podle zájmu ţáků a moţností školy. 4.2 Přehled využití týdnů v období září červen školního roku Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Vyučování podle rozpisu učiva Sportovní výcvikový kurz Maturitní zkouška Časová rezerva Celkem týdnů

15 4.3 Forma a podíl praktického vyučování Praktické vyučování je realizováno jako učební praxe formou povinného předmětu fiktivní firma. Ţáci se v rámci tohoto předmětu seznamují s konkrétními podmínkami podnikání, zakládají vlastní fiktivní firmy podle svého podnikatelského plánu a platných právních předpisů, hospodaří, účastní se se svojí firmou veletrhu FIF a na nakonec ukončují podnikání, sestavují účetní výkazy a zjišťují hospodářský výsledek. Aby byl podíl praktického vyučování v souladu s poţadavky sociálních partnerů, je učební praxe průběţně doplňována dalšími aktivitami, ve kterých ţáci prakticky zajišťují konkrétní činnosti, jako např. prezenci účastníků veřejných konferencí, prezentaci školy na veřejnosti, dny otevřených dveří, organizují soutěţe a přehlídky ve škole, provádějí a zpracovávají výsledky statistických zkoumání, průzkumů apod. 15

16 4.4 Rozpracování RVP do ŠVP Srovnání počtu vyučovacích hodin za studium - OA ekonomika, účetnictví, daně RVP ŠVP vzdělávací oblasti a obsahové minimální počet skutečný počet vyučovací předmět okruhy týdenní celkový týdenní celkový Jazykové vzdělávání český jazyk Český jazyk a literatura cizí jazyky cizí jazyk cizí jazyk Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka 3 98 Dějepis Přírodovědné vzdělávání Základy přírodních věd Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Český jazyk a literatura Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Sportovně turistický kurz - - Lyţařský výcvikový kurz - - Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační technologie Písemná a ústní komunikace Český jazyk a literatura 1 34 Písemná a elektronická komunikace Podnik, podnikové činnosti, Ekonomika řízení podniku Právo Účetnictví Praxe Finance, daně, finanční trh Ekonomika Integrovaný ekonomický předmět Statistika 2 68 Trţní ekonomika, národní a světová ekonomika Účetnictví Ekonomika 2 70 Ekonomie 2 60 Zeměpis Disponibilní hodiny Volitelné předměty Celkem Celkem Kurzy 0 týdnů Kurzy 2 týdny 16

17 5 UČEBNÍ OSNOVY Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Obor vzdělání: M/02 obchodní akademie Zaměření: ekonomika, účetnictví, daně Týdenní počet vyučovacích hodin za studium: 13 Platnost: od počínaje 1. ročníkem Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle a didaktické pojetí předmětu Obecným cílem předmětu je: - poskytnout ţákům efektivní metody ke zvládnutí studia; - prostřednictvím rozboru a interpretace vybraných textů z různých funkčních stylů naučit ţáky porozumět čtenému textu, vést je k funkční a mediální gramotnosti; - pěstovat u co největšího počtu ţáků schopnost vyhledávat informace a pracovat s nimi; - prohlubovat komunikační dovednosti ţáků; - poskytnout ţákům základy jazykovědného vzdělání; - prohlubovat v ţácích kladný vztah k mateřskému jazyku; - poskytnout ţákům základy literárního vzdělání v oblasti vývoje literatury a uměleckých směrů jednotlivých kulturních epoch, vést ţáky k pochopení struktury, významu a funkci literárního díla; - prostřednictvím rozboru a interpretace vybraných literárních děl podílet se na hodnotové orientaci ţáků, utváření jejich morálního profilu a estetického cítění; - pěstovat u co největší části ţáků potřebu číst; - poskytnout ţákům základní informace z oblasti kultury a umění, - naučit ţáky orientovat se v nabídce kulturních akcí, pěstovat jejich potřebu kulturního vyţití a ţivota v kulturním prostředí a vést je k uvědomělé ochraně kulturního dědictví. Vyučovací předmět se skládá ze dvou sloţek, jazykové a literární, týdenní počet vyučovacích hodin je rozdělen v poměru 5 : 8. Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Komunikativní kompetence Ţák by měl umět: - rozebrat a interpretovat text; - aktivně se účastnit diskusí; - formulovat a obhajovat své názory a postoje; - formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle; - písemně zaznamenávat podstatné myšlenky ústního i písemného projevu jiných lidí; - vyjadřovat se v souladu se zásadami kulturního projevu. Personální kompetence Ţák by měl být schopen: - efektivně se učit a pracovat; - vyhodnocovat dosaţené výsledky a pokrok; - přijímat hodnocení svých výsledků a adekvátně na ně reagovat; - přijímat rady i kritiku. Sociální kompetence Ţák bude veden k tomu, aby byl schopen: - přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; - nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem. Řešení běţných pracovních i mimopracovních problémů a vyuţití IKT Ţák by měl umět: - řešit běţné pracovní problémy a úkoly samostatně; - volit prostředky a způsoby vhodné ke splnění jednotlivých aktivit; 17

18 - vyuţívat dříve získaných vědomostí, zkušeností a dovedností; - získávat informace z otevřených zdrojů, především z internetu. Přínos k realizaci průřezových témat Občan v demokratické společnosti: - rozvoj funkční gramotnosti - úcta k materiálním i duchovním hodnotám - rozvoj schopnosti vyhledávat informace a pracovat s nimi - dovednost jednat s lidmi - orientace v masových médiích - rozvoj komunikativních a personálních kompetencí - práce s informacemi Informační a komunikační technologie: - práce s internetem, vyhledávání potřebných informací Člověk a ţivotní prostředí - efektivní práce s informacemi a jejich kritické hodnocení Člověk a svět práce - vyhledávání a posuzování informací o profesních záleţitostech - verbální a neverbální komunikace při důleţitých jednáních (např.s potencionálními zaměstnavateli) - rozvoj schopnosti vyhledávat informace a pracovat s nimi Přínos k realizaci mezipředmětových vztahů Mezipředmětové vztahy přispějí k lepšímu pochopení látky a propojení učiva z daných předmětů. Český jazyk a literatura vyuţívá zejména vztahy s následujícími předměty: - dějepis - psychologie - hospodářský zeměpis - občanská nauka - informační technologie Popis metod a forem výuky Při výuce budou vyuţívány následující metody a formy práce: - výklad učitele a řízený dialog, - samostatná práce individuální i skupinová, - samostatná domácí práce (příprava referátů), - rozbor a interpretace různých druhů textů, - memorování uměleckých textů, - projektové vyučování, - multimediální metody (vyuţití počítače, videa, DVD, dataprojektoru, interaktivní tabule), - gramatická, stylistická a řečnická cvičení, - diktáty a doplňovací cvičení, - kooperativní učení, - společná návštěva kulturních institucí (knihovna, divadlo, výstava, muzeum aj.), - společná návštěva vybraných filmových a divadelních představení, - souvislé slohové práce, - esteticky tvořivé aktivity (samostatné literární pokusy). Způsob hodnocení žáků V předmětu český jazyk a literatura se hodnotí obsahová správnost a pouţití gramatických a stylistických prostředků, a to v projevu ústním i písemném. V projevu písemném je hodnocena i pravopisná správnost. Hodnocení ţáků se bude provádět na základě kombinace ústního zkoušení a různých forem písemného testování. Nejčastěji pouţívanými formami zkoušení znalostí a dovedností, ze kterých vyjdou podklady pro klasifikaci, budou: - individuální i frontální ústní zkoušení, - slohové práce, 18

19 - písemné testy, diktáty, - vypracování a přednes referátů, - prezentace individuálních i skupinových prací. Hodnocení ţáka učitelem bude doplňováno sebehodnocením zkoušeného ţáka i hodnocením ze strany jeho spoluţáků. Konečnou klasifikaci určí učitel. Kritéria hodnocení jsou dána klíčovými kompetencemi i školním řádem. 19

20 Předpokládané výsledky vzdělání, vzdělávací obsah, rozvrţení do ročníků Český jazyk a literatura 1. ročník část český jazyk Výsledky vzdělávání Rozpis učiva Poznámka - se orientuje v soustavě jazyků, - umí přečíst slovenský text, - rozumí zákonitostem vývoje jazyka, - v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu, - umí pouţívat příručku Pravidla českého pravopisu, - umí vhodně uplatnit slohové postupy, - rozlišuje funkční styly, je schopen je rozpoznat v projevech mluvených i psaných, - je schopen posoudit slovní zásobu, syntax i kompozici informačních útvarů v médiích, - dokáţe sestavit jednoduchý zpravodajský útvar a přednést jej, - ovládá a uplatňuje základní principy výstavby textu, - umí napsat osobní dopis, - adekvátně vyuţívá emocionální a emotivní stránky projevu, vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní i negativní, - umí sestavit základní útvary administrativního stylu, ovládá jejich formální a grafickou úpravu, - v písemném i mluveném projevu vyuţívá poznatků z tvarosloví, - rozlišuje spisovný jazyk a jeho varianty, obecnou češtinu, slang, argot, dialekty - je schopen zjistit potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat, - pouţívá klíčová slova při vyhledávání informačních pramenů, - má přehled o knihovnách a jejich sluţbách, - zaznamenává bibliografické údaje, - rozumí obsahu textu i jeho částí, - dokáţe si podle ústního výkladu učitele nebo textu v učebnici zapsat stručné, srozumitelné a smysluplné poznámky, - dokáţe vypracovat anotaci, - má přehled o denním tisku a tisku své zájmové oblasti. 1. Národní jazyk a jeho vrstvy, postavení českého jazyka mezi ostatními evropskými jazyky 2. Vývoj spisovného jazyka českého a vývojové tendence současné češtiny 3. Hlavní principy českého pravopisu 4. Obecné poučení o slohu 5. Slohotvorní činitelé 6. Projevy prostě sdělovací - základní znaky, postupy a prostředky - krátké informační útvary 7. Osobní dopis 8. Administrativní styl a jednoduché úřední projevy - ţivotopis, pracovní hodnocení - zápis z porady - inzerát - formální úprava písemných projevů 9. Zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka, základy fonetiky, technika mluveného slova. 10. Slohové práce 11. Informatická výchova, knihovny, periodika, internet 12. Získávání a zpracovávání informací z textu - anotace - konspekt - osnova - resumé 13.. Práce s různými příručkami pro školu i veřejnost 20

Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov

Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OA Pelhřimov - Ekonomika OA Pelhřimov - ekonomické lyceum Ekonomika Podle rámcového vzdělávacího programu pro studijní obor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání 3 Název ŠVP:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava náměstí Svobody 1, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: Kolektiv

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Název ŠVP:

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Školní vzdělávací program MANAGEMENT SPORTU

Školní vzdělávací program MANAGEMENT SPORTU S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A P O D N I K A T E L S K Á P R O F I T, S P O L. S R. O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: +420 222 516 437 Školní vzdělávací program MANAGEMENT

Více

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Masarykova tř. 1313, Orlová-Lutyně, 735 14. Školní vzdělávací program.

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Masarykova tř. 1313, Orlová-Lutyně, 735 14. Školní vzdělávací program. Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Masarykova tř. 1313, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Daně a finance 63 41 M/02 Obchodní akademie denní studium Obsah 1 Úvodní

Více

75 41 M/01 Sociální činnost

75 41 M/01 Sociální činnost Střední odborná škola sociální u Matky Boţí Jihlava, Fibichova 978/67 Školní vzdělávací program 75 41 M/01 Sociální činnost Název ŠVP: Příprava pro sociální a pedagogická povolání Škola má býti dílnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ţáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ţáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŢÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ţáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obchodní akademie Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02. platný od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02. platný od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie 63-41-M/02 platný od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem Tento dokument vznikl v rámci projektu Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

Informatika v ekonomice

Informatika v ekonomice Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Masarykova tř. 1313, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice 18 20 M/01 Informační technologie denní studium

Více

Informatika v ekonomice

Informatika v ekonomice Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice 18 20 M/01 Informační technologie denní studium Obsah 1 Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Školní vzdělávací program Obchodní akademie denní forma vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace, Palackého 123, 738 01 Frýdek-Místek Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Non schoale sed vitae discimus Pro život,

Více

Školní vzdělávací program Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie

Školní vzdělávací program Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Školní vzdělávací program Obchodní akademie 63-41-M/0 Obchodní akademie zaměření všeobecná ekonomika veřejná správa s rozšířenou výukou informačních technologií s rozšířenou výukou cizích jazyků držitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Neučíme se pro školu, ale pro ţivot. GYMNÁZIUM A SOŠ, ORLOVÁ -LUTYNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Neučíme se pro školu, ale pro ţivot. GYMNÁZIUM A SOŠ, ORLOVÁ -LUTYNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Neučíme se pro školu, ale pro ţivot. GYMNÁZIUM A SOŠ, ORLOVÁ -LUTYNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost od 1. 9. 2010 ----------------------------- Mgr. Pavel Kubínek ředitel školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk [ŠVP OA: LEPŠÍ ALTERNATIVA] 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LEPŠÍ ALTERNATIVA

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s. r. o. Sládečkova 393/90, 715 00 Ostrava-Michálkovice

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s. r. o. Sládečkova 393/90, 715 00 Ostrava-Michálkovice Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s. r. o. Sládečkova 393/90, 715 00 Ostrava-Michálkovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: OCHRANA OSOB A MAJETKU Obor vzdělání: 68-42-M/01 Bezpečnostně

Více

Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více