Všeobecné obchodní podmínky pro partnery byznys platformy Easytobizz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky pro partnery byznys platformy Easytobizz"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky pro partnery byznys platformy Easytobizz Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti Galeos a.s., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15907, se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ 14000, IČ z 8

2 1 DEFINICE 1.1 Pro účely obchodních podmínek se rozumí: Platformou Easytobizz byznys platforma, na níž Partneři Poskytovatele vyvíjí aplikace, jež mohou následně sloužit k poskytování Přístupu k Publikovaným aplikacím pro Koncové zákazníky prostřednictvím Bizzstoru. Platforma Easytobizz je územně omezena územím České republiky a Slovenska ( fakturační adresa a sídlo/bydliště jsou na území České a Slovenské republiky); Poskytovatelem společnost GALEOS a.s., IČ: , se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15907; Partnerem každá smluvní strana, která využívá platformu Easytobizz pro tvorbu aplikací, které mohou být následně nabízeny v Bizzstoru. Může jít jak o jednotlivé fyzické osoby, tak týmy do velikosti pěti vývojářů v rámci jedné právnické osoby; Požadavky na větší počty řeší Poskytovatel individuálně. Bizzstorem webová aplikace Poskytovatele (www.easytobizz.com) umožňující Koncovým zákazníkům formou Přístupu k jednotlivým Publikovaným aplikacím vyvinutých (a vlastněných) Partnery; Koncovým uživatelem konzument Publikovaných aplikací; Koncovým zákazníkem subjekt (právnická nebo fyzická osoba) s Přístupem k Publikovaným aplikacím s možností správy účtů Koncových uživatelů; Přístupem pro Partnera poskytnutí přístupu a možnosti využívání platformy Easytobizz Partnerovi ze strany Poskytovatele na základě smlouvy, jejíž obsah tvoří tyto Podmínky, včetně jednotlivých dílčích služeb poskytovaných Partnerovi v rámci Přístupu pro Partnera nebo v souvislosti s ním (včetně provozu partnerského účtu) a dále umožnění Partnerovi poskytování Přístupu pro Koncové zákazníky k Publikovaným aplikacím prostřednictvím Bizzstoru; Podmínkami tyto Podmínky pro užívání platformy Easytobizz; Publikováním zpřístupnění nové aplikace nebo nové verze aplikace Partnerem. Před Publikováním jsou aplikace předmětem schválení Poskytovatelem. Zvoleným obdobím období, po které bude poskytnut Přístup pro Koncového zákazníka k Publikovaným aplikacím Prodejní cenou aplikace částka, za Zvolené období za poskytnutí Přístupu pro Koncového zákazníka. Prodejní cenu určuje Partner. Minimální cenou aplikace minimální částka za Zvolené období, za poskytnutí Přístupu pro Koncového zákazníka. Minimální cenu aplikace vyhlašuje Poskytovatel v Ceníku. V případě, že Prodejní cena aplikace je menší než Minimální cena aplikace, počítá se pevná odměna pro Poskytovatele z Minimální ceny aplikace. Publikovanou aplikací aplikace vytvořená (a vlastněná) Partnerem a která byla Poskytovatelem publikována pro Koncové zákazníky v Bizzstoru za účelem poskytování Přístupu pro koncové zákazníky. Přístupem pro Koncového zákazníka poskytnutí přístupu k Publikovaným aplikacím Koncovému zákazníkovi na Zvolené období. Licenčními podmínkami Easytobizz licenční podmínky Poskytovatele byznys platformy Easytobizz a Bizzstoru (tyto podmínky ). Fakturačními údaji se rozumí název organizace (případně OSVČ), IČ a případně DIČ pokud je Partner plátce DPH, fakturační adresa. Občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník OchOúZ zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 2 z 8

3 Osobní údaj v souladu s ust. 4 písm. a) OchOúZ jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu, Citlivým údajem v souladu s ust. 4 písm. b) OchOúZ osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů, Zpracování osobních údajů v souladu s ust. 4 písm. e) OchOúZ jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace, Subjektem údajů v souladu s ust. 4 písm. d) OchOúZ člověk, k němuž se osobní údaje vztahují. Správcem osobních údajů v souladu s ust. 4 písm. j) OchOúZ subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak Zpracovatelem osobních údajů v souladu s ust. 4 písm. k) OchOúZ subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona, 2 PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 2.1 Tyto Podmínky tvoří obsah smlouvy, která je uzavřena mezi Partnerem a Poskytovatelem při inicializaci Přístupu pro Partnera. Předmětem této smlouvy je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Partnerem v souvislosti s poskytováním Přístupu pro Partnera Poskytovatelem. 2.2 Poskytovatel uděluje Partnerovi bezúplatný, nevýhradní, nepřevoditelný, nepřenositelný, časově neomezený Přístup pro partnera k vývoji a testování aplikací na Platformě Easytobizz. 2.3 Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. 3 REGISTRACE PARTNERA A NÁSLEDNÉ DOPLNĚNÍ OBCHODNÍCH ÚDAJŮ 3.1 Partner je povinen se registrovat na internetových stránkách dev.easytobizz.com a uvést pravdivě a úplně veškeré údaje označené jako povinné. 3.2 Po dokončení registrace Partnera zřídí Poskytovatel Přístup pro Partnera. Tím nabývá smlouva mezi Partnerem a Poskytovatelem, jejíž obsah tvoří tyto Podmínky, účinnosti. 3.3 Před prvním Publikováním aplikace Partnera do Bizzstoru je Partner povinen doplnit své Fakturační údaje. 4 PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PŘÍSTUPU PRO PARTNERY 4.1 Případné překračování rozsahu a limitů se řídí Ceníkem. 4.2 Data, která Partner při vývoji nebo testování zadá do platformy Easytobizz, nejsou zálohována. Zálohování je možné sjednat jako doplňkovou službu dle platného Ceníku. 4.3 Poskytovatel neodpovídá Partnerovi za újmu, kterou Partner utrpí případnou ztrátou dat. Partner současně bere na vědomí a souhlasí s tím, že pro zajištění bezpečnosti dat je nezbytné souběžné a pravidelné zálohování těchto dat Partnerem. 4.4 Partner nebude ve svých aplikacích umožňovat funkcionalitu sloužící k hromadnému rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení Koncovým zákazníkům ani jiným osobám. Pokud aplikace Partnera takovouto funkcionalitu budou umožňovat, má Poskytovatel právo odesílání takovéto aplikace zablokovat. V takovém případě Poskytovatel neodpovídá za případnou újmu, která Partnerovi vznikne v důsledku nemožnosti hromadného odesílání ových zpráv. 3 z 8

4 4.5 Na Easytobizz platformě nesmí být provozovány kritické služby, které by v případě nedostupnosti mohly ohrožovat lidské životy anebo způsobit ekonomické či jiné škody. 4.6 Partner bere na vědomí, že pro aplikace, které vytváří, a které budou Publikovány Koncovým zákazníkům existuje obchodní omezení na max. 25 Přístupů pro Koncové zákazníky pro každou Publikovanou aplikaci a Koncového zákazníka. 4.7 Poskytovatel zajišťuje maximální dostupnost a za tímto účelem provádí monitoring dostupnosti služeb, které poskytuje, ale nezaručuje bezporuchový a nepřetržitý provoz platformy Easytobizz. Poskytování Služeb může být přerušeno zejména v důsledku mimořádné překážky nezávislé na vůli Poskytovatele (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu, havárie, DDOS útok apod.) nebo z důvodu nezbytných systémových zásahů Poskytovatele do provozu Platformy. Poskytovatel bude o plánovaném systémovém zásahu informovat na internetové stránce v dostatečně možném předstihu, alespoň 15 dní před plánovaným systémovým zásahem. 4.8 Partner užívá Přístupu pro Partnera na vlastní riziko jako osoba, která má odborné znalosti a zkušenosti. Partner prohlašuje, že Přístup pro Partnera, platformu Easytobizz a Bizzstore využívá po důkladném uvážení a na vlastní odpovědnost a Poskytovatel není odpovědný za jakoukoli újmu, která Partnerovi v souvislosti s tím vznikne. 4.9 V případě, že Partner začne opět užívat již zrušený Přístup pro Partnera, negarantuje Poskytovatel stejnou konfiguraci Přístupu pro Partnera ani obnovení dříve zálohovaných dat Partnera. 5 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 5.1 Partner má povinnost využívat Přístup pro Partnera pouze k účelům dovoleným těmito Podmínkami a právními předpisy České republiky. Partner nesmí využívat Přístupu pro Partnera k propagaci produktů a služeb konkurentů Poskytovatele. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení těchto Podmínek. 5.2 Partner odpovídá za technickou správnost a nezávadnost obsahu a dat, která vytvoří v platformě Easytobizz prostřednictvím svého partnerského účtu či jinak. Přenos, uchovávání, prezentace, zpracování, či užívání jakéhokoli software, informací, dat nebo materiálů, které jsou dle právních předpisů nedovolené, jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy, nebo mohou poškozovat práva či majetek třetích osob, je zakázán. 5.3 Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za újmu způsobenou Koncovému zákazníkovi ani třetím osobám porušením povinností Partnera. Partner je povinen Poskytovatele v plném rozsahu odškodnit ohledně jakýchkoli škod a nároků, které mu v důsledku porušení povinností Partnerem vzniknou, nebo vůči němu budou uplatněny. 5.4 Partner se zavazuje, že nebude žádným způsobem nedovoleně přímo či nepřímo zasahovat do aplikací Poskytovatele, jejichž využití mu Poskytovatel v rámci Přístupu pro Partnera umožňuje, nebo které jsou Publikovány Koncovým zákazníkům v Bizzstoru. Jakýkoliv pokus o narušení provozu platformy Easytobizz, Bizzstoru a/nebo aplikací na nich provozovaných se považuje za podstatné porušení těchto Podmínek. 5.5 Partner odpovídá za správnost a úplnost údajů jím uvedených během registrace a za případné změny po dobu platnosti této smlouvy. 5.6 Poskytovatel poskytuje Partnerům partnerskou podporu. Podpora je poskytována v době a v rozsahu uvedeném na internetových stránkách Mimo tuto dobu je prováděn pouze základní technický dohled a řešení kritických poruch platformy Easytobizz a zajištění Přístupu pro Partnera. Ustanovení odst. 4.7 těchto podmínek tím není dotčeno. 5.7 Partner poskytuje technickou podporu ke své aplikaci přímo Koncovému zákazníkovi, který se napoprvé vždy obrátí na Partnera. Poskytovatel poskytne Partnerovi součinnost v případě podezření na chybu v Platformě Easytobizz. 5.8 Poskytovatel v nezbytném rozsahu pozastaví, zruší nebo omezí Přístup pro Partnera a/nebo odstraní z Bizzstoru jím Publikované aplikace, pokud tak bude nucen učinit na základě soudního nebo správního rozhodnutí nebo jiné zákonné povinnosti. V takovém případě je Poskytovatel povinen informovat Partnera bez zbytečného odkladu. 5.9 Poskytovatel si vyhrazuje právo monitorovat provoz platformy Easytobizz, Bizzstoru a využívání Přístupu pro Partnera za účelem inovace a zlepšování platformy Easytobizz a Bizzstoru a dále za účelem kontroly dodržování těchto Podmínek. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo shromažďovat takto získaná statistická data. S tímto Partner výslovně souhlasí. 4 z 8

5 6 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 6.1 Je-li Partner fyzickou osobou bere na vědomí a souhlasí s tím, že při realizaci Přístupu pro Partnera bude v nezbytném rozsahu docházet ze strany Poskytovatele ke zpracování jeho osobních údajů (identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o realizaci závazku a další související údaje) tak, aby bylo možné zajistit Přístup pro Partnera a případně i Přístup pro Koncové zákazníky. Osobní údaje Partnera budou uchovávány/zpracovávány po dobu platnosti této smlouvy, jejíž součástí jsou tyto Podmínky, resp. v nezbytném rozsahu po jejím skončení. Přetrvají-li závazky stran (odpovědností a jiné), tak i po dobu jejich trvání. V případě zpracování osobních údajů Partnera za účelem Přístupu pro Partnera bude Poskytovatel vystupovat v postavení správce osobních údajů. 6.2 Partner ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve spojení s OchOúZ (je-li fyzickou osobou) souhlasí s tím, aby po dobu platnosti smlouvy, jejíž součástí jsou tyto Podmínky, a dále po dobu nezbytně nutnou ode dne skončení spolupráce Poskytovatel uchovával/zpracovával osobní a kontaktní údaje (jméno, příjmení, resp. firma a adresa el. pošty) za účelem zákonných povinností, které je Poskytovatel povinen dodržovat.. Partner bere na vědomí, že poskytnutí údajů k tomuto účelu a souhlas s jejich zpracováním je dobrovolný. 6.3 Partner, je-li fyzickou osobou, má kdykoli po dobu zpracování jeho osobních údajů právo na informace o jejich zpracování. Žádost o informace se podává Poskytovateli prostřednictvím u. Poskytovatel informaci na základě žádosti poskytne bez zbytečného odkladu. 6.4 Při realizaci Přístupu pro Koncové zákazníky bude ve vztahu k osobním údajům Koncových zákazníků (identifikační údaje, IP adresa, údaje vztahující se k plnění smlouvy, údaje o zakoupených aplikacích, preferencích zákazníků, údaje týkající se užívání aplikací) v postavení správce osobních údajů Partner, přičemž Poskytovatel zde má/bude mít postavení zpracovatele osobních údajů. Poskytovatel prostřednictvím Bizzstore údaje Koncových zákazníků shromáždí a zpřístupní Partnerovi prostřednictvím partnerského účtu. 6.5 Uvedené v předešlých odstavcích nemá vliv na zpracování osobních údajů (i potenciálních) Koncových zákazníků v souvislosti s registrací v Bizzstore, kdy v pozici správce osobních údajů v databázi registrovaných uživatelů Bizzstore vystupuje Poskytovatel. 6.6 V souvislosti se zpracováním osobních údajů ve smyslu odstavce 6.4 přijme jak Partner, tak Poskytovatel odpovídající opatření, včetně interních předpisů a technickoorganizačních opatření a dokumentace, k prevenci ztráty, zničení, zneužití, neoprávněného kopírování, neoprávněného přístupu k osobním údajům a vůbec jakéhokoli nelegálního nakládání s osobními údaji cílem opatření bude zajistit odpovídající těsnost a bezpečnost systému a přenosů v jeho rámci (součástí bezpečnostních opatření je/bude i logování přístupů k osobním údajům). Uvedené v tomto odstavci platí obdobně i ve vztahu k informacím o zabezpečení zpracovávaných osobních údajů. 6.7 Bude-li hrozit nebezpečí zpracovávaným osobním údajům, zejména v podobě jejich zničení, ztráty či zneužití, je příslušná strana povinna přiměřeným způsobem zakročit. O těchto skutečnostech, dojde-li k nim na straně Partnera, tento Poskytovatele neprodleně vyrozumí. 6.8 Partner bude důsledně respektovat zákonnou povinnost mlčenlivosti o osobních údajích a o opatřeních k jejich zabezpečení. Její dodržování zajistí i u svých zaměstnanců, členů či spolupracovníků (dodavatelů). 6.9 Osobní údaje, k nimž Partner získá přístup, není oprávněn užít k jinému účelu, než k jakému mu byly zpřístupněny, neplyne-li z právních předpisů jinak (ust. 5 odst. 2 a 9 OchOúZ) Jakkoli disponovat s osobními údaji je možné jedině tehdy, budou-li zcela naplněny podmínky zavedené právní úpravou určenou na jejich ochranu, zejména ust. 5 odst. 1, 5 odst. 2 a 9 OchOúZ, resp. 10 OchOúZ; v každém případě je nezbytné dbát důsledně toho, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života Plnění informační povinnosti a realizaci práva na informace (ust. 11, 12 a 21 OchOúZ) v souvislosti se zpracováním osobních údajů ve smyslu odst. 6.4 bude zajišťovat vůči Koncovým zákazníkům výlučně Partner Uvedené v odst. 6.4 až má povahu smlouvy ve smyslu ust. 6 OchOúZ Uvedené v odst. 6.4 až platí obdobně i pro osobní údaje a jiné informace důvěrné povahy, které budou Koncovými zákazníky vloženy do systému prostřednictvím Přístupu pro Koncové zákazníky. 5 z 8

6 7 PUBLIKOVÁNÍ APLIKACÍ KONCOVÝM ZÁKAZNÍKŮM 7.1 Poskytovatel může na žádost Partnera aplikaci Publikovat Koncovým zákazníkům v Bizzstoru za účelem poskytování Přístupu pro Koncové zákazníky. Součástí Publikované aplikace musí být: - Pravdivý a srozumitelný popis jejich vlastností a funkcí pro Koncové zákazníky - Popis způsobu poskytování služby technické podpory a údržby, za kterou bude Partner zodpovědný pro Koncové zákazníky 7.2 Pro své Publikované aplikace musí Partner nabízet službu technické podpory a údržby. Detaily této služby jsou uvedeny na stránkách Publikované aplikace v Bizzstoru v sekci Kontakt a Podpora. 7.3 Partner prohlašuje a zaručuje, že vlastní práva k duševnímu vlastnictví a obchodním tajemstvím, autorská práva, licence a další vlastnická práva k aplikacím a všem jejich součástem, které bude nabízet Poskytovateli k Publikování, a to v rozsahu, v jakém jsou tato práva pro toto nabízení a užití aplikací, resp. jejich součástí potřebná. Pokud se kdykoli po dobu využívání Přístupu pro Partnera ukáže toto prohlášení jako nepravdivé, bude to považováno za podstatné porušení těchto Podmínek. 7.4 Poskytovatel neodpovídá za právní ani faktické vady Publikované aplikace. 7.5 V případě důvodného podezření, že Publikovaná aplikace nesplňuje požadavky těchto Podmínek nebo má jiné faktické či právní vady, je Poskytovatel oprávněn ihned Publikovanou aplikaci stáhnout z Bizzstoru a znemožnit tak poskytování jejího Přístupu pro Koncové zákazníky. Stejně je Poskytovatel oprávněn postupovat ohledně Publikovaných aplikací Partnera, jemuž bylo ukončeno poskytování Přístupu pro Partnera. 7.6 Přístup pro Koncové zákazníky poskytované Partnerem prostřednictvím jednotlivých Publikovaných aplikací umožní Poskytovatel Koncovým zákazníkům formou zakoupení si tohoto přístupu v Bizzstoru. Přístup pro Koncové zákazníky v Bizzstoru bude nabízet Partner svým jménem a na své riziko. Poskytování Přístupu pro Koncové zákazníky může být Partnerem v Bizzstoru nabízeno ohledně každé Publikované aplikace pouze na dobu určitou. 7.7 Prodejní cenu Přístupu pro Koncové zákazníky poskytovaného prostřednictvím Publikované aplikace v Bizzstoru stanoví Partner. Toto pravidlo však platí pouze do max. počtu 25 uživatelů Koncového zákazníka pro každou jednotlivou aplikaci. Poskytovatel stanovuje a zveřejňuje minimální cenu aplikace ve svém Ceníku. V případě, že Partner stanoví prodejní cenu pod úrovní minimální ceny aplikace, bude odměna Poskytovatele za poskytnutí Platformy EasyToBizz odvozována z doporučené minimální prodejní ceny 7.8 Po uhrazení Ceny Poskytovatel Koncovému zákazníkovi umožní zahájení využívání Přístupu pro Koncové zákazníky prostřednictvím Publikované aplikace po dobu, na kterou byla Cena zaplacena. 7.9 Poskytovateli náleží pevná odměna ve výši 40% z prodejní ceny aplikace bez DPH za poskytnutí platformy Easytobizz Odměna Poskytovatele je splatná v okamžiku přijetí platby od Koncového zákazníka. Zbytek 60% z prodejní ceny aplikace bez DPH vyúčtuje a vyplatí Poskytovatel Partnerovi vždy za celý kalendářní měsíc zpětně, a to do konce následujícího kalendářního měsíce. V případě, že Partner dosáhne stanovených prodejů a bude aktivně propagovat svoji aplikaci/ce na sociálních sítích, sníží si následně poskytovatel svoji pevnou odměnu ve prospěch Partnera takto : Výchozí procentní podíl Partnera na celkových tržbách jeho aplikací 60 % Aktivita na sociálních sítích *) plus 4 % Dosažení obratového limitu plus 1 % až 6 % Maximálně možný souhrnný procentní podíl Partnera na celkových tržbách jeho aplikací až 70 % *) V případě, že Partner je aktivní na sociálních sítích, pomáhá zvyšovat povědomí o své aplikaci/aplikacích a tím spoluvytvářet zákaznickou bázi, náleží mu další 4 % z prodejní ceny dané aplikace a to podle tržeb takto: 1. kalendářní rok tržby alespoň Kč 2. kalendářní rok tržby alespoň Kč 3. kalendářní rok a dále tržby alespoň Kč 6 z 8

7 **) V případě, že v kalendářním roce Partner dosáhne tržby v tabulce níže, automaticky mu náleží každé navýšení jeho odměny podle této tabulky od dané hranice tržeb. Dodatečné navýšení podílu Partnera na tržbách jeho aplikací za kalendářní rok v intervalu Další % z celkových tržeb za aplikaci od 5.000,- Kč další 1% (61%) od ,- Kč další 1% (62%) od ,- Kč další 1% (63%) od ,- Kč další 1% (64%) od ,- Kč další 1% (65%) od ,- Kč a výše další 1% (66%) 7.10 Partner bere na vědomí a výslovně souhlasí, že v případě, že je jeho sídlo mimo Českou republiku, může být jeho odměna zatížena různými daněmi ( jako např. srážková daň atd. ) a Poskytovatel je povinen takovouto daň odvést. V takovém případě bude odměna Partnera adekvátně snížena a Poskytovatel Partnerovi předá potvrzení pro jeho daňovou správu. Partner souhlasí, že takovéto potvrzení může býti zasláno i elektronicky Partner se zavazuje namísto Poskytovatele uspokojit bez zbytečného odkladu veškeré nároky vznesené Koncovými uživateli vůči Poskytovateli v souvislosti se zneplatněním Přístupu k Publikovaným aplikacím Partnera, pokud tak Poskytovatel učinil v souladu s těmito Podmínkami nebo v důsledku ukončení poskytování Přístupu pro Partnerova. Pokud tyto nároky Koncových zákazníků uspokojí Poskytovatel, zavazuje se jej Partner bez zbytečného odkladu v plném rozsahu odškodnit Poskytovatel má právo zneplatnit přístup k Publikovaným aplikacím Partnera nebo mu znemožnit využívání Přístupu pro Partnera, pokud se Partner dostane do prodlení s jakoukoli platbou ( jako např. za doplňkové služby podle Ceníku, které si dobrovolně objednal a jiné) dle těchto Podmínek a po písemném upozornění nesjedná nápravu do deseti (10) dnů od vyzvání. V takovém případě Poskytovatel neodpovídá Partnerovi za újmu vzniklou ztrátou dat Partnera, ztrátou dostupnosti platformy Easytobizz nebo ztrátou přístupu k Publikovaným aplikacím Partnera Partner je povinen reagovat na žádosti Koncových zákazníků o poskytnutí služby technické podpory a údržby při využívání jeho aplikací. Doba reakce na tyto žádosti je součástí podmínek Partnera o poskytování této služby. Partner odpovídá Koncovým zákazníkům za veškeré újmy, které jim mohou využíváním Publikovaných aplikací Partnera vzniknout. Poskytovatel neodpovídá za funkčnost Publikovaných aplikací Partnera a jejich správnou konfiguraci. 8 PLATEBNÍ PODMÍNKY 8.1 Přístup pro Partnera se poskytuje zdarma 8.2 Objedná-li si Partner dodatečné služby podle platného Ceníku, zavazuje se Poskytovateli za poskytnutí těchto služeb zaplatit. Poskytovatel bude Partnerovi vyúčtovávat a fakturovat měsíčně zpětně do 15 dne následujícího kalendářního měsíce. Daňový doklad bude mít splatnost 14 dní. Poskytovatel je oprávněn na úhradu své odměny dle tohoto článku započítat částky splněné ve prospěch Partnera (je přitom oprávněn započítat proti sobě splatné i nesplatné pohledávky). Bude-li část odměny Poskytovatele uhrazena započtením, uvede Poskytovatel ve faktuře započtenou částku a částku, k jejíž úhradě je Partner povinen. Partner souhlasí, že Poskytovatel je oprávněn v souladu s ustanovením 26 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění vystavit daňový doklad v elektronické podobě. 8.3 Neuhradí-li Partner jakoukoli částku splatnou ve prospěch Poskytovatele na základě těchto Podmínek ve lhůtě její splatnosti, vyzve Poskytovatel Partnera, aby v dodatečné lhůtě deseti (10) dnů sjednal nápravu. Nezjednání nápravy ani v této dodatečné lhůtě se považuje za podstatné porušení těchto Podmínek. 8.4 Pro potřeby těchto Podmínek se za uhrazené považují ty platby, které byly připsány na bankovní účet Poskytovatele v CZK měně a nebo EUR měně, ve správné (úplné) výši a se správným variabilním symbolem. 9 UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ PŘÍSTUPU PRO PARTNERA 9.1 Přístup pro Partnera je poskytován na dobu neurčitou. 9.2 Poskytování Přístupu pro Partnera na dobu neurčitou může Partner ukončit výpovědí. Výpověď lze učinit kdykoliv prostřednictvím rozhraní partnerského účtu s výpovědní dobou jeden (1) měsíc počínající běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla podána výpověď. V případě, že Partner má v Bizzstoru 7 z 8

8 umístěny Publikované aplikace, prostřednictvím kterých jsou poskytovány Přístupy pro Koncové zákazníky, skončí výpovědní doba až uplynutím nejdelší doby, na kterou byly Přístupy pro Koncové zákazníky Koncovým zákazníkem zakoupeny, pokud se s Poskytovatelem nedohodne jinak. 9.3 Poskytovatel má právo ukončit Partnerovi poskytování Přístupu pro Partnera v případě podstatného porušení těchto Podmínek Partnerem. Za případy podstatného porušení se kromě případů uvedených v ust odst. 1 občanského zákoníku považují také případy výslovně uvedené v těchto Podmínkách. Partnerovi současně vzniká povinnost odškodnit Poskytovatele ohledně veškerých nákladů, nároků, majetkové či nemajetkové újmy, které mu vzniknou, resp. vůči němu budou uplatněny v souvislosti s uvedeným porušením. 9.4 V případě, že partner bude chtít ukončit provoz své aplikace v Bizzstoru, nebo jinak ukončit spolupráci s Poskytovatelem, či případně práva ke své aplikaci prodat, strany se dohodly, že Poskytovatel má předkupní právo na aplikaci partnera za přiměřených cenových podmínek a Partner nesmí nabízet svoji aplikaci případným jiným zájemcům za rozdílné ceny. 9.5 V případě, že se stane Partner nedostupným, nebude komunikovat ani jinak se nepodaří Poskytovateli Partnera zkontaktovat do 45 dní od prvního pokusu o kontakt, je Poskytovatel oprávněn činit zásahy do Publikované aplikace za účelem jejího udržování a provozování pro Koncové zákazníky. Partner je povinen vzniklé náklady Poskytovateli kompenzovat. V případě, že Partner ani do 90 dnů od prvního pokusu o kontakt nebude dostupný, nebo bude v insolvenčním řízení, nebo jinak nebude vykonávat svoje práva a povinnosti, tato smlouva automaticky zaniká 90 den od prvního pokusu o komunikaci a veškerá vlastnická práva a povinnosti k aplikacím partnera následně mohou přejít na Poskytovatele. V případě, že Poskytovatel tato práva přijme, bude hodnota aplikace oceněna znalcem a následně stanovená částka snížená o náklady na ocenění připravena k zaplacení Partnerovi. Poskytovatel následně zašle tuto částku Partnerovi bankovním převodem. V případě, že bankovní účet již nebude existovat, má se za to, že Poskytovatel zaplatil. 9.6 Za podstatné porušení těchto Podmínek Partnerem se považuje rovněž zahájení insolvenčního řízení proti Partnerovi, nebo postižení jakýchkoli jeho práv k aplikacím, nebo pohledávek za Poskytovatelem výkonem rozhodnutí, exekucí nebo jinou realizací zajišťovacích práv třetích osob. Podstatným porušením těchto Podmínek Partnerem je rovněž nekontaktovatelnost Partnera. 9.7 V případě ukončení poskytování Přístupu pro Partnera z jakéhokoli důvodu je Poskytovatel oprávněn odstranit z platformy Easytobizz včetně Bizzstore veškerá data Partnera a zrušit jeho partnerský účet. Poskytovatel není povinen vytvářet žádné kopie, zálohy těchto dat či jinak je uchovávat. Na tuto likvidaci dat není Poskytovatel povinen Partnera předem upozorňovat. 9.8 Pokud Poskytovatel odstoupí od těchto Podmínek z důvodu jejich podstatného porušení Partnerem, vyhrazuje si Poskytovatel právo, neobnovit tento Přístup pro Partnera. 10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 10.1 Partner je oprávněn postoupit práva a pohledávky vznikající mu za Poskytovatelem na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s užíváním platformy Easytobizz pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele V případě, že se některé ustanovení těchto Podmínek stane neplatné nebo neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto Podmínek platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli změnit zasláním sdělení s popisem provedených úprav Partnerovi prostřednictvím u Partnera. Poskytovatel novou verzi Podmínek také umístí na stránkách https://dev.easytobizz.com. Bude-li toto sdělení provedeno alespoň jedním z uvedených způsobů, má Partner povinnost se s ním seznámit. Změny nebudou nabývat zpětné účinnosti. Nabydou účinnosti a budou považovány za schválené Partnerem (a) okamžitě v případě těch osob, které se Partnery stanou až po zveřejnění sdělení o změně Podmínek, (b) v případě dříve existujících Partnerů v den stanovený ve sdělení, který nenastane dříve než 30 dní po upozornění na změny (kromě změn vyplývajících ze závazných právních předpisů, které jsou účinné k datu účinnosti těchto předpisů, přechází-li datu zveřejnění změny Podmínek). Pokud s úpravami podmínek Partner nesouhlasí, musí do jejich nabytí účinnosti přestat využívat Přístup pro Partnera. Partner bere na vědomí, že využíváním Přístupu pro Partnera po nabytí účinnosti řádně zveřejněných změn Podmínek dává souhlas s takovou změnou Podmínek. 8 z 8

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL POJEM OUTSOURCINGU Sémantický výklad Funkční výklad Právní výklad ÚČEL OUTSOURCINGU Ekonomické důvody Odborné důvody Výhody Rizika FÁZE

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

Obchodní podmínky FRESH-Hosting.cz

Obchodní podmínky FRESH-Hosting.cz Obchodní podmínky FRESH-Hosting.cz 1. Definice základních pojmů 1.1. Pro účely obchodních podmínek se rozumí: Poskytovatelem je Milan Brych, sídlo: Na Koželužně 614, 345 06 Kdyně, IČO 76373461 www stránky

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

1. Definice. 2. Předmět obchodních podmínek a všeobecná ustanovení

1. Definice. 2. Předmět obchodních podmínek a všeobecná ustanovení 1. Definice 1.1. Pro účely obchodních podmínek se rozumí: Poskytovatelem společnost AppToCloud.com s.r.o., se sídlem Španělská 4, Praha 2, IČ 24145190. www stránky Poskytovatele jsou www stránky na adrese

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Takeplace, s.r.o. se sídlem Roubalova 383/13, 602 00 Brno, CZ IČ: 29208602 DIČ: CZ29208602 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY I. Úvodní ustanovení Tyto Podmínky jsou závazné pro provozování a užívání on-line aplikace Insolvenční hlídač, která upozorňuje uživatele notifikací v uživatelském účtu

Více

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

Více

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji (dále jen "pravidla") Nadace ČEZ, se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 14000, IČ: 267 21 511, zapsané

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky WVG Solution s.r.o. IČ: 02145138 DIČ: CZ02145138 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO:

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pricetown s.r.o. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 810/104, PSČ 101 00 IČ: 279 17 223 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Obchodní podmínky služby PO SVÉM

Obchodní podmínky služby PO SVÉM Obchodní podmínky služby PO SVÉM společnosti SALMAKIS s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 24686891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku

Více

POŘÁDEK PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

POŘÁDEK PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ POŘÁDEK PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ 2015 1 I. ÚVOD Účelem tohoto pořádku pro zpracování údajů (dále jen: Pořádek ) je stanovit pravidla vztahující se v plném rozsahu na zpracování osobních údajů poskytnutých

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY JOBADVISOR

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY JOBADVISOR OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY JOBADVISOR 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., pro zajištění služby DOBRÝÚŘAD, internetového systému zpětné vazby provozovaného na www.dobry-urad.cz 1. SMLUVNÍ STRANY Poskytovatel:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb Obchodní podmínky pro webhosting a domény Definice a rozsah poskytovaných služeb Předmětem služby poskytované zákazníkovi je provoz virtuálního serveru (tzv. webhostingu) na počítačové síti Internet. Pod

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech. Obchodní podmínky Pravidla užívání Affiliate programu společnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapsané v obchodním rejstříku

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Článek 1 Vymezení pojmů

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Článek 1 Vymezení pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Webové stránky Služby Internet123 (platné od 1.11. 2011) Článek 1 Vymezení pojmů 1. Provozovatel provozovatelem Služby je společnost M E D I

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s.

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. I. Pojmy zákona 101/2002 Sb. Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně, či jinými

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen. Čl. I. Definice pojmů

Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen. Čl. I. Definice pojmů Datum: 20. května 2013 Stránka 1 z 6 Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen Tyto všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen jsou všeobecnými

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

Obchodní podmínky. Nemovitostí se rozumí, dle občanského zákoníku, pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (dále jen Nemovitost ).

Obchodní podmínky. Nemovitostí se rozumí, dle občanského zákoníku, pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (dále jen Nemovitost ). Obchodní podmínky 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Provozovatelem a správcem inzertního portálu www.pronajemka.cz je společnost AGETAS s.r.o. se sídlem, 101 00, Praha 10, IČ: 29046220, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže a vedlejší akce (dále již jen pravidla soutěže ) Zjemni šéfe (dále společně již jen soutěž ). Pravidla

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Registru Subjektů Technické Infrastruktury platné ke dni 12.4.2012

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Registru Subjektů Technické Infrastruktury platné ke dni 12.4.2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Registru Subjektů Technické Infrastruktury platné ke dni 12.4.2012 I. Preambule Společnost, se sídlem Tetín čp. 45, okr. Beroun, IČ: 186 01 227, zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

Zpracování a sdílení dat v dopravních systémech. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o.

Zpracování a sdílení dat v dopravních systémech. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Zpracování a sdílení dat v dopravních systémech Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Zpracování dat z pohledu nových předpisů Z hlediska relevantního práva minimum změn Nová úprava právních

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM

PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Vyfoť se se Semtexem (dále též jen soutěž ) provozované

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz I. Obecná ustanovení 1. Společnost Bohemia Brethren, s.r.o. se sídlem Mlýnská 500, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČ: 26371979, zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají podmínky poskytnutí odborné informace právní rady. Smlouva o poskytnutí právní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

1.4. Aktuální smluvní podmínky jsou veřejně přístupné na internetové adrese http://www.marketingforyou/ke-stazeni

1.4. Aktuální smluvní podmínky jsou veřejně přístupné na internetové adrese http://www.marketingforyou/ke-stazeni Smluvní podmínky Smluvní podmínky pro poskytování marketingových služeb v oblasti PPC reklamy. Služeb MarketingForYou.cz, Tomáš Čisárik, 17.listopadu 242, Domažlice, IČO: 74443003, DIČ: 8703051896, platné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Apptocloud.com s.r.o. se sídlem Španělská 759/4, 120 00, Praha 2 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182794 IČO: 24145190 DIČ: CZ24145190 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818 686 01 Uherské Hradiště Č.j.: SŠMESIT 1520/2013 SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Uherské Hradiště Účinnost od 1. 12. 2013 I. Účel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu

Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu FOKUS OPTIK klub (dále jen klub) je program pro zákazníkyspolečnosti FOKUS optik, as se sídlem v ulici Třeboradická 1110/51, Praha 8 (dále jen FOKUS optik) Tento program

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka

Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka I. Základní pojmy Pojmy uvedené velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: 1.1. Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY WWW.KONTROLASMLUV.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY WWW.KONTROLASMLUV.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY WWW.KONTROLASMLUV.CZ Tyto obchodní podmínky upravují proces kontraktace a práva a povinnosti poskytovatele a uživatele vyplývající ze smlouvy, jakož i související skutečnosti,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Všeobecné obchodní podmínky internetového informačního systému MONITORING REJSTŘÍKU

Všeobecné obchodní podmínky internetového informačního systému MONITORING REJSTŘÍKU Všeobecné obchodní podmínky internetového informačního systému MONITORING REJSTŘÍKU Poskytovatel: Insolvence 2008, a.s. IČ: 27759725 se sídlem: Libušina třída 826/23, Brno 623 00 zapsaná v oddílu B, vložce

Více

Dohoda o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb

Dohoda o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb Dohoda o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb Uzavřená dne...... a platná do...... mezi Milan Kozák, Wellnerova 1215/3, IČ: 86992775, DIČ: CZ8204165827 jako Poskytovatel na straně

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Smyslem právní úpravy ochrany osobních údajů je Listinou základních práv a svobod zaručené právo na ochranu občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Pravidla soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Pravidla")

Pravidla soutěže Galerie zbloudilých vánočních dárků (dále jen Pravidla) Pravidla soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Pravidla") Tato pravidla upravují podmínky spotřebitelské Soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Soutěž"), která probíhá

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice

I. Úvodní ustanovení. II. Definice Smluvní podmínky Smluvní podmínky užívání služeb na serveru dostupném z internetové adresy (URL) http://www.videoboard.net (dále jen Smluvní podmínky ) I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost VIDEOBOARD

Více

Smlouva o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb

Smlouva o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb Smlouva o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) v platném znění dnešního dne, měsíce a roku mezi CZECH MULTIMEDIA

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI

OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI vydané na základě 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní společnost Firma 2.0. s.r.o., se sídlem v Praze, Krakovská

Více

Obchodní podmínky Služby Enterfox

Obchodní podmínky Služby Enterfox Obchodní podmínky Služby Enterfox I. Úvodní ustanovení 1. Společnost AURA, s.r.o., se sídlem Úvoz 499/56, Brno 2, PSČ 602 00, IČ: 46991573, DIČ: CZ46991573, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POUŽITÍ SLUŽBY MONKEYDATA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POUŽITÍ SLUŽBY MONKEYDATA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POUŽITÍ SLUŽBY MONKEYDATA 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Poskytovatelem je: (dále jen VOP ) MonkeyData s.r.o. IČ: 02731452 se sídlem: Hladnovská 1255/23, Slezská Ostrava, 710 00

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky I. Úvodní ustanovení 1.1. Těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen podmínky ) se řídí všechny obchodní a závazkové vztahy uzavírané prostřednictvím webové služby rezervačního systému

Více