Všeobecné obchodní podmínky pro partnery byznys platformy Easytobizz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky pro partnery byznys platformy Easytobizz"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky pro partnery byznys platformy Easytobizz Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti Galeos a.s., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15907, se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ 14000, IČ z 8

2 1 DEFINICE 1.1 Pro účely obchodních podmínek se rozumí: Platformou Easytobizz byznys platforma, na níž Partneři Poskytovatele vyvíjí aplikace, jež mohou následně sloužit k poskytování Přístupu k Publikovaným aplikacím pro Koncové zákazníky prostřednictvím Bizzstoru. Platforma Easytobizz je územně omezena územím České republiky a Slovenska ( fakturační adresa a sídlo/bydliště jsou na území České a Slovenské republiky); Poskytovatelem společnost GALEOS a.s., IČ: , se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15907; Partnerem každá smluvní strana, která využívá platformu Easytobizz pro tvorbu aplikací, které mohou být následně nabízeny v Bizzstoru. Může jít jak o jednotlivé fyzické osoby, tak týmy do velikosti pěti vývojářů v rámci jedné právnické osoby; Požadavky na větší počty řeší Poskytovatel individuálně. Bizzstorem webová aplikace Poskytovatele (www.easytobizz.com) umožňující Koncovým zákazníkům formou Přístupu k jednotlivým Publikovaným aplikacím vyvinutých (a vlastněných) Partnery; Koncovým uživatelem konzument Publikovaných aplikací; Koncovým zákazníkem subjekt (právnická nebo fyzická osoba) s Přístupem k Publikovaným aplikacím s možností správy účtů Koncových uživatelů; Přístupem pro Partnera poskytnutí přístupu a možnosti využívání platformy Easytobizz Partnerovi ze strany Poskytovatele na základě smlouvy, jejíž obsah tvoří tyto Podmínky, včetně jednotlivých dílčích služeb poskytovaných Partnerovi v rámci Přístupu pro Partnera nebo v souvislosti s ním (včetně provozu partnerského účtu) a dále umožnění Partnerovi poskytování Přístupu pro Koncové zákazníky k Publikovaným aplikacím prostřednictvím Bizzstoru; Podmínkami tyto Podmínky pro užívání platformy Easytobizz; Publikováním zpřístupnění nové aplikace nebo nové verze aplikace Partnerem. Před Publikováním jsou aplikace předmětem schválení Poskytovatelem. Zvoleným obdobím období, po které bude poskytnut Přístup pro Koncového zákazníka k Publikovaným aplikacím Prodejní cenou aplikace částka, za Zvolené období za poskytnutí Přístupu pro Koncového zákazníka. Prodejní cenu určuje Partner. Minimální cenou aplikace minimální částka za Zvolené období, za poskytnutí Přístupu pro Koncového zákazníka. Minimální cenu aplikace vyhlašuje Poskytovatel v Ceníku. V případě, že Prodejní cena aplikace je menší než Minimální cena aplikace, počítá se pevná odměna pro Poskytovatele z Minimální ceny aplikace. Publikovanou aplikací aplikace vytvořená (a vlastněná) Partnerem a která byla Poskytovatelem publikována pro Koncové zákazníky v Bizzstoru za účelem poskytování Přístupu pro koncové zákazníky. Přístupem pro Koncového zákazníka poskytnutí přístupu k Publikovaným aplikacím Koncovému zákazníkovi na Zvolené období. Licenčními podmínkami Easytobizz licenční podmínky Poskytovatele byznys platformy Easytobizz a Bizzstoru (tyto podmínky ). Fakturačními údaji se rozumí název organizace (případně OSVČ), IČ a případně DIČ pokud je Partner plátce DPH, fakturační adresa. Občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník OchOúZ zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 2 z 8

3 Osobní údaj v souladu s ust. 4 písm. a) OchOúZ jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu, Citlivým údajem v souladu s ust. 4 písm. b) OchOúZ osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů, Zpracování osobních údajů v souladu s ust. 4 písm. e) OchOúZ jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace, Subjektem údajů v souladu s ust. 4 písm. d) OchOúZ člověk, k němuž se osobní údaje vztahují. Správcem osobních údajů v souladu s ust. 4 písm. j) OchOúZ subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak Zpracovatelem osobních údajů v souladu s ust. 4 písm. k) OchOúZ subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona, 2 PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 2.1 Tyto Podmínky tvoří obsah smlouvy, která je uzavřena mezi Partnerem a Poskytovatelem při inicializaci Přístupu pro Partnera. Předmětem této smlouvy je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Partnerem v souvislosti s poskytováním Přístupu pro Partnera Poskytovatelem. 2.2 Poskytovatel uděluje Partnerovi bezúplatný, nevýhradní, nepřevoditelný, nepřenositelný, časově neomezený Přístup pro partnera k vývoji a testování aplikací na Platformě Easytobizz. 2.3 Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. 3 REGISTRACE PARTNERA A NÁSLEDNÉ DOPLNĚNÍ OBCHODNÍCH ÚDAJŮ 3.1 Partner je povinen se registrovat na internetových stránkách dev.easytobizz.com a uvést pravdivě a úplně veškeré údaje označené jako povinné. 3.2 Po dokončení registrace Partnera zřídí Poskytovatel Přístup pro Partnera. Tím nabývá smlouva mezi Partnerem a Poskytovatelem, jejíž obsah tvoří tyto Podmínky, účinnosti. 3.3 Před prvním Publikováním aplikace Partnera do Bizzstoru je Partner povinen doplnit své Fakturační údaje. 4 PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PŘÍSTUPU PRO PARTNERY 4.1 Případné překračování rozsahu a limitů se řídí Ceníkem. 4.2 Data, která Partner při vývoji nebo testování zadá do platformy Easytobizz, nejsou zálohována. Zálohování je možné sjednat jako doplňkovou službu dle platného Ceníku. 4.3 Poskytovatel neodpovídá Partnerovi za újmu, kterou Partner utrpí případnou ztrátou dat. Partner současně bere na vědomí a souhlasí s tím, že pro zajištění bezpečnosti dat je nezbytné souběžné a pravidelné zálohování těchto dat Partnerem. 4.4 Partner nebude ve svých aplikacích umožňovat funkcionalitu sloužící k hromadnému rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení Koncovým zákazníkům ani jiným osobám. Pokud aplikace Partnera takovouto funkcionalitu budou umožňovat, má Poskytovatel právo odesílání takovéto aplikace zablokovat. V takovém případě Poskytovatel neodpovídá za případnou újmu, která Partnerovi vznikne v důsledku nemožnosti hromadného odesílání ových zpráv. 3 z 8

4 4.5 Na Easytobizz platformě nesmí být provozovány kritické služby, které by v případě nedostupnosti mohly ohrožovat lidské životy anebo způsobit ekonomické či jiné škody. 4.6 Partner bere na vědomí, že pro aplikace, které vytváří, a které budou Publikovány Koncovým zákazníkům existuje obchodní omezení na max. 25 Přístupů pro Koncové zákazníky pro každou Publikovanou aplikaci a Koncového zákazníka. 4.7 Poskytovatel zajišťuje maximální dostupnost a za tímto účelem provádí monitoring dostupnosti služeb, které poskytuje, ale nezaručuje bezporuchový a nepřetržitý provoz platformy Easytobizz. Poskytování Služeb může být přerušeno zejména v důsledku mimořádné překážky nezávislé na vůli Poskytovatele (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu, havárie, DDOS útok apod.) nebo z důvodu nezbytných systémových zásahů Poskytovatele do provozu Platformy. Poskytovatel bude o plánovaném systémovém zásahu informovat na internetové stránce v dostatečně možném předstihu, alespoň 15 dní před plánovaným systémovým zásahem. 4.8 Partner užívá Přístupu pro Partnera na vlastní riziko jako osoba, která má odborné znalosti a zkušenosti. Partner prohlašuje, že Přístup pro Partnera, platformu Easytobizz a Bizzstore využívá po důkladném uvážení a na vlastní odpovědnost a Poskytovatel není odpovědný za jakoukoli újmu, která Partnerovi v souvislosti s tím vznikne. 4.9 V případě, že Partner začne opět užívat již zrušený Přístup pro Partnera, negarantuje Poskytovatel stejnou konfiguraci Přístupu pro Partnera ani obnovení dříve zálohovaných dat Partnera. 5 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 5.1 Partner má povinnost využívat Přístup pro Partnera pouze k účelům dovoleným těmito Podmínkami a právními předpisy České republiky. Partner nesmí využívat Přístupu pro Partnera k propagaci produktů a služeb konkurentů Poskytovatele. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení těchto Podmínek. 5.2 Partner odpovídá za technickou správnost a nezávadnost obsahu a dat, která vytvoří v platformě Easytobizz prostřednictvím svého partnerského účtu či jinak. Přenos, uchovávání, prezentace, zpracování, či užívání jakéhokoli software, informací, dat nebo materiálů, které jsou dle právních předpisů nedovolené, jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy, nebo mohou poškozovat práva či majetek třetích osob, je zakázán. 5.3 Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za újmu způsobenou Koncovému zákazníkovi ani třetím osobám porušením povinností Partnera. Partner je povinen Poskytovatele v plném rozsahu odškodnit ohledně jakýchkoli škod a nároků, které mu v důsledku porušení povinností Partnerem vzniknou, nebo vůči němu budou uplatněny. 5.4 Partner se zavazuje, že nebude žádným způsobem nedovoleně přímo či nepřímo zasahovat do aplikací Poskytovatele, jejichž využití mu Poskytovatel v rámci Přístupu pro Partnera umožňuje, nebo které jsou Publikovány Koncovým zákazníkům v Bizzstoru. Jakýkoliv pokus o narušení provozu platformy Easytobizz, Bizzstoru a/nebo aplikací na nich provozovaných se považuje za podstatné porušení těchto Podmínek. 5.5 Partner odpovídá za správnost a úplnost údajů jím uvedených během registrace a za případné změny po dobu platnosti této smlouvy. 5.6 Poskytovatel poskytuje Partnerům partnerskou podporu. Podpora je poskytována v době a v rozsahu uvedeném na internetových stránkách Mimo tuto dobu je prováděn pouze základní technický dohled a řešení kritických poruch platformy Easytobizz a zajištění Přístupu pro Partnera. Ustanovení odst. 4.7 těchto podmínek tím není dotčeno. 5.7 Partner poskytuje technickou podporu ke své aplikaci přímo Koncovému zákazníkovi, který se napoprvé vždy obrátí na Partnera. Poskytovatel poskytne Partnerovi součinnost v případě podezření na chybu v Platformě Easytobizz. 5.8 Poskytovatel v nezbytném rozsahu pozastaví, zruší nebo omezí Přístup pro Partnera a/nebo odstraní z Bizzstoru jím Publikované aplikace, pokud tak bude nucen učinit na základě soudního nebo správního rozhodnutí nebo jiné zákonné povinnosti. V takovém případě je Poskytovatel povinen informovat Partnera bez zbytečného odkladu. 5.9 Poskytovatel si vyhrazuje právo monitorovat provoz platformy Easytobizz, Bizzstoru a využívání Přístupu pro Partnera za účelem inovace a zlepšování platformy Easytobizz a Bizzstoru a dále za účelem kontroly dodržování těchto Podmínek. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo shromažďovat takto získaná statistická data. S tímto Partner výslovně souhlasí. 4 z 8

5 6 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 6.1 Je-li Partner fyzickou osobou bere na vědomí a souhlasí s tím, že při realizaci Přístupu pro Partnera bude v nezbytném rozsahu docházet ze strany Poskytovatele ke zpracování jeho osobních údajů (identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o realizaci závazku a další související údaje) tak, aby bylo možné zajistit Přístup pro Partnera a případně i Přístup pro Koncové zákazníky. Osobní údaje Partnera budou uchovávány/zpracovávány po dobu platnosti této smlouvy, jejíž součástí jsou tyto Podmínky, resp. v nezbytném rozsahu po jejím skončení. Přetrvají-li závazky stran (odpovědností a jiné), tak i po dobu jejich trvání. V případě zpracování osobních údajů Partnera za účelem Přístupu pro Partnera bude Poskytovatel vystupovat v postavení správce osobních údajů. 6.2 Partner ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve spojení s OchOúZ (je-li fyzickou osobou) souhlasí s tím, aby po dobu platnosti smlouvy, jejíž součástí jsou tyto Podmínky, a dále po dobu nezbytně nutnou ode dne skončení spolupráce Poskytovatel uchovával/zpracovával osobní a kontaktní údaje (jméno, příjmení, resp. firma a adresa el. pošty) za účelem zákonných povinností, které je Poskytovatel povinen dodržovat.. Partner bere na vědomí, že poskytnutí údajů k tomuto účelu a souhlas s jejich zpracováním je dobrovolný. 6.3 Partner, je-li fyzickou osobou, má kdykoli po dobu zpracování jeho osobních údajů právo na informace o jejich zpracování. Žádost o informace se podává Poskytovateli prostřednictvím u. Poskytovatel informaci na základě žádosti poskytne bez zbytečného odkladu. 6.4 Při realizaci Přístupu pro Koncové zákazníky bude ve vztahu k osobním údajům Koncových zákazníků (identifikační údaje, IP adresa, údaje vztahující se k plnění smlouvy, údaje o zakoupených aplikacích, preferencích zákazníků, údaje týkající se užívání aplikací) v postavení správce osobních údajů Partner, přičemž Poskytovatel zde má/bude mít postavení zpracovatele osobních údajů. Poskytovatel prostřednictvím Bizzstore údaje Koncových zákazníků shromáždí a zpřístupní Partnerovi prostřednictvím partnerského účtu. 6.5 Uvedené v předešlých odstavcích nemá vliv na zpracování osobních údajů (i potenciálních) Koncových zákazníků v souvislosti s registrací v Bizzstore, kdy v pozici správce osobních údajů v databázi registrovaných uživatelů Bizzstore vystupuje Poskytovatel. 6.6 V souvislosti se zpracováním osobních údajů ve smyslu odstavce 6.4 přijme jak Partner, tak Poskytovatel odpovídající opatření, včetně interních předpisů a technickoorganizačních opatření a dokumentace, k prevenci ztráty, zničení, zneužití, neoprávněného kopírování, neoprávněného přístupu k osobním údajům a vůbec jakéhokoli nelegálního nakládání s osobními údaji cílem opatření bude zajistit odpovídající těsnost a bezpečnost systému a přenosů v jeho rámci (součástí bezpečnostních opatření je/bude i logování přístupů k osobním údajům). Uvedené v tomto odstavci platí obdobně i ve vztahu k informacím o zabezpečení zpracovávaných osobních údajů. 6.7 Bude-li hrozit nebezpečí zpracovávaným osobním údajům, zejména v podobě jejich zničení, ztráty či zneužití, je příslušná strana povinna přiměřeným způsobem zakročit. O těchto skutečnostech, dojde-li k nim na straně Partnera, tento Poskytovatele neprodleně vyrozumí. 6.8 Partner bude důsledně respektovat zákonnou povinnost mlčenlivosti o osobních údajích a o opatřeních k jejich zabezpečení. Její dodržování zajistí i u svých zaměstnanců, členů či spolupracovníků (dodavatelů). 6.9 Osobní údaje, k nimž Partner získá přístup, není oprávněn užít k jinému účelu, než k jakému mu byly zpřístupněny, neplyne-li z právních předpisů jinak (ust. 5 odst. 2 a 9 OchOúZ) Jakkoli disponovat s osobními údaji je možné jedině tehdy, budou-li zcela naplněny podmínky zavedené právní úpravou určenou na jejich ochranu, zejména ust. 5 odst. 1, 5 odst. 2 a 9 OchOúZ, resp. 10 OchOúZ; v každém případě je nezbytné dbát důsledně toho, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života Plnění informační povinnosti a realizaci práva na informace (ust. 11, 12 a 21 OchOúZ) v souvislosti se zpracováním osobních údajů ve smyslu odst. 6.4 bude zajišťovat vůči Koncovým zákazníkům výlučně Partner Uvedené v odst. 6.4 až má povahu smlouvy ve smyslu ust. 6 OchOúZ Uvedené v odst. 6.4 až platí obdobně i pro osobní údaje a jiné informace důvěrné povahy, které budou Koncovými zákazníky vloženy do systému prostřednictvím Přístupu pro Koncové zákazníky. 5 z 8

6 7 PUBLIKOVÁNÍ APLIKACÍ KONCOVÝM ZÁKAZNÍKŮM 7.1 Poskytovatel může na žádost Partnera aplikaci Publikovat Koncovým zákazníkům v Bizzstoru za účelem poskytování Přístupu pro Koncové zákazníky. Součástí Publikované aplikace musí být: - Pravdivý a srozumitelný popis jejich vlastností a funkcí pro Koncové zákazníky - Popis způsobu poskytování služby technické podpory a údržby, za kterou bude Partner zodpovědný pro Koncové zákazníky 7.2 Pro své Publikované aplikace musí Partner nabízet službu technické podpory a údržby. Detaily této služby jsou uvedeny na stránkách Publikované aplikace v Bizzstoru v sekci Kontakt a Podpora. 7.3 Partner prohlašuje a zaručuje, že vlastní práva k duševnímu vlastnictví a obchodním tajemstvím, autorská práva, licence a další vlastnická práva k aplikacím a všem jejich součástem, které bude nabízet Poskytovateli k Publikování, a to v rozsahu, v jakém jsou tato práva pro toto nabízení a užití aplikací, resp. jejich součástí potřebná. Pokud se kdykoli po dobu využívání Přístupu pro Partnera ukáže toto prohlášení jako nepravdivé, bude to považováno za podstatné porušení těchto Podmínek. 7.4 Poskytovatel neodpovídá za právní ani faktické vady Publikované aplikace. 7.5 V případě důvodného podezření, že Publikovaná aplikace nesplňuje požadavky těchto Podmínek nebo má jiné faktické či právní vady, je Poskytovatel oprávněn ihned Publikovanou aplikaci stáhnout z Bizzstoru a znemožnit tak poskytování jejího Přístupu pro Koncové zákazníky. Stejně je Poskytovatel oprávněn postupovat ohledně Publikovaných aplikací Partnera, jemuž bylo ukončeno poskytování Přístupu pro Partnera. 7.6 Přístup pro Koncové zákazníky poskytované Partnerem prostřednictvím jednotlivých Publikovaných aplikací umožní Poskytovatel Koncovým zákazníkům formou zakoupení si tohoto přístupu v Bizzstoru. Přístup pro Koncové zákazníky v Bizzstoru bude nabízet Partner svým jménem a na své riziko. Poskytování Přístupu pro Koncové zákazníky může být Partnerem v Bizzstoru nabízeno ohledně každé Publikované aplikace pouze na dobu určitou. 7.7 Prodejní cenu Přístupu pro Koncové zákazníky poskytovaného prostřednictvím Publikované aplikace v Bizzstoru stanoví Partner. Toto pravidlo však platí pouze do max. počtu 25 uživatelů Koncového zákazníka pro každou jednotlivou aplikaci. Poskytovatel stanovuje a zveřejňuje minimální cenu aplikace ve svém Ceníku. V případě, že Partner stanoví prodejní cenu pod úrovní minimální ceny aplikace, bude odměna Poskytovatele za poskytnutí Platformy EasyToBizz odvozována z doporučené minimální prodejní ceny 7.8 Po uhrazení Ceny Poskytovatel Koncovému zákazníkovi umožní zahájení využívání Přístupu pro Koncové zákazníky prostřednictvím Publikované aplikace po dobu, na kterou byla Cena zaplacena. 7.9 Poskytovateli náleží pevná odměna ve výši 40% z prodejní ceny aplikace bez DPH za poskytnutí platformy Easytobizz Odměna Poskytovatele je splatná v okamžiku přijetí platby od Koncového zákazníka. Zbytek 60% z prodejní ceny aplikace bez DPH vyúčtuje a vyplatí Poskytovatel Partnerovi vždy za celý kalendářní měsíc zpětně, a to do konce následujícího kalendářního měsíce. V případě, že Partner dosáhne stanovených prodejů a bude aktivně propagovat svoji aplikaci/ce na sociálních sítích, sníží si následně poskytovatel svoji pevnou odměnu ve prospěch Partnera takto : Výchozí procentní podíl Partnera na celkových tržbách jeho aplikací 60 % Aktivita na sociálních sítích *) plus 4 % Dosažení obratového limitu plus 1 % až 6 % Maximálně možný souhrnný procentní podíl Partnera na celkových tržbách jeho aplikací až 70 % *) V případě, že Partner je aktivní na sociálních sítích, pomáhá zvyšovat povědomí o své aplikaci/aplikacích a tím spoluvytvářet zákaznickou bázi, náleží mu další 4 % z prodejní ceny dané aplikace a to podle tržeb takto: 1. kalendářní rok tržby alespoň Kč 2. kalendářní rok tržby alespoň Kč 3. kalendářní rok a dále tržby alespoň Kč 6 z 8

7 **) V případě, že v kalendářním roce Partner dosáhne tržby v tabulce níže, automaticky mu náleží každé navýšení jeho odměny podle této tabulky od dané hranice tržeb. Dodatečné navýšení podílu Partnera na tržbách jeho aplikací za kalendářní rok v intervalu Další % z celkových tržeb za aplikaci od 5.000,- Kč další 1% (61%) od ,- Kč další 1% (62%) od ,- Kč další 1% (63%) od ,- Kč další 1% (64%) od ,- Kč další 1% (65%) od ,- Kč a výše další 1% (66%) 7.10 Partner bere na vědomí a výslovně souhlasí, že v případě, že je jeho sídlo mimo Českou republiku, může být jeho odměna zatížena různými daněmi ( jako např. srážková daň atd. ) a Poskytovatel je povinen takovouto daň odvést. V takovém případě bude odměna Partnera adekvátně snížena a Poskytovatel Partnerovi předá potvrzení pro jeho daňovou správu. Partner souhlasí, že takovéto potvrzení může býti zasláno i elektronicky Partner se zavazuje namísto Poskytovatele uspokojit bez zbytečného odkladu veškeré nároky vznesené Koncovými uživateli vůči Poskytovateli v souvislosti se zneplatněním Přístupu k Publikovaným aplikacím Partnera, pokud tak Poskytovatel učinil v souladu s těmito Podmínkami nebo v důsledku ukončení poskytování Přístupu pro Partnerova. Pokud tyto nároky Koncových zákazníků uspokojí Poskytovatel, zavazuje se jej Partner bez zbytečného odkladu v plném rozsahu odškodnit Poskytovatel má právo zneplatnit přístup k Publikovaným aplikacím Partnera nebo mu znemožnit využívání Přístupu pro Partnera, pokud se Partner dostane do prodlení s jakoukoli platbou ( jako např. za doplňkové služby podle Ceníku, které si dobrovolně objednal a jiné) dle těchto Podmínek a po písemném upozornění nesjedná nápravu do deseti (10) dnů od vyzvání. V takovém případě Poskytovatel neodpovídá Partnerovi za újmu vzniklou ztrátou dat Partnera, ztrátou dostupnosti platformy Easytobizz nebo ztrátou přístupu k Publikovaným aplikacím Partnera Partner je povinen reagovat na žádosti Koncových zákazníků o poskytnutí služby technické podpory a údržby při využívání jeho aplikací. Doba reakce na tyto žádosti je součástí podmínek Partnera o poskytování této služby. Partner odpovídá Koncovým zákazníkům za veškeré újmy, které jim mohou využíváním Publikovaných aplikací Partnera vzniknout. Poskytovatel neodpovídá za funkčnost Publikovaných aplikací Partnera a jejich správnou konfiguraci. 8 PLATEBNÍ PODMÍNKY 8.1 Přístup pro Partnera se poskytuje zdarma 8.2 Objedná-li si Partner dodatečné služby podle platného Ceníku, zavazuje se Poskytovateli za poskytnutí těchto služeb zaplatit. Poskytovatel bude Partnerovi vyúčtovávat a fakturovat měsíčně zpětně do 15 dne následujícího kalendářního měsíce. Daňový doklad bude mít splatnost 14 dní. Poskytovatel je oprávněn na úhradu své odměny dle tohoto článku započítat částky splněné ve prospěch Partnera (je přitom oprávněn započítat proti sobě splatné i nesplatné pohledávky). Bude-li část odměny Poskytovatele uhrazena započtením, uvede Poskytovatel ve faktuře započtenou částku a částku, k jejíž úhradě je Partner povinen. Partner souhlasí, že Poskytovatel je oprávněn v souladu s ustanovením 26 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění vystavit daňový doklad v elektronické podobě. 8.3 Neuhradí-li Partner jakoukoli částku splatnou ve prospěch Poskytovatele na základě těchto Podmínek ve lhůtě její splatnosti, vyzve Poskytovatel Partnera, aby v dodatečné lhůtě deseti (10) dnů sjednal nápravu. Nezjednání nápravy ani v této dodatečné lhůtě se považuje za podstatné porušení těchto Podmínek. 8.4 Pro potřeby těchto Podmínek se za uhrazené považují ty platby, které byly připsány na bankovní účet Poskytovatele v CZK měně a nebo EUR měně, ve správné (úplné) výši a se správným variabilním symbolem. 9 UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ PŘÍSTUPU PRO PARTNERA 9.1 Přístup pro Partnera je poskytován na dobu neurčitou. 9.2 Poskytování Přístupu pro Partnera na dobu neurčitou může Partner ukončit výpovědí. Výpověď lze učinit kdykoliv prostřednictvím rozhraní partnerského účtu s výpovědní dobou jeden (1) měsíc počínající běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla podána výpověď. V případě, že Partner má v Bizzstoru 7 z 8

8 umístěny Publikované aplikace, prostřednictvím kterých jsou poskytovány Přístupy pro Koncové zákazníky, skončí výpovědní doba až uplynutím nejdelší doby, na kterou byly Přístupy pro Koncové zákazníky Koncovým zákazníkem zakoupeny, pokud se s Poskytovatelem nedohodne jinak. 9.3 Poskytovatel má právo ukončit Partnerovi poskytování Přístupu pro Partnera v případě podstatného porušení těchto Podmínek Partnerem. Za případy podstatného porušení se kromě případů uvedených v ust odst. 1 občanského zákoníku považují také případy výslovně uvedené v těchto Podmínkách. Partnerovi současně vzniká povinnost odškodnit Poskytovatele ohledně veškerých nákladů, nároků, majetkové či nemajetkové újmy, které mu vzniknou, resp. vůči němu budou uplatněny v souvislosti s uvedeným porušením. 9.4 V případě, že partner bude chtít ukončit provoz své aplikace v Bizzstoru, nebo jinak ukončit spolupráci s Poskytovatelem, či případně práva ke své aplikaci prodat, strany se dohodly, že Poskytovatel má předkupní právo na aplikaci partnera za přiměřených cenových podmínek a Partner nesmí nabízet svoji aplikaci případným jiným zájemcům za rozdílné ceny. 9.5 V případě, že se stane Partner nedostupným, nebude komunikovat ani jinak se nepodaří Poskytovateli Partnera zkontaktovat do 45 dní od prvního pokusu o kontakt, je Poskytovatel oprávněn činit zásahy do Publikované aplikace za účelem jejího udržování a provozování pro Koncové zákazníky. Partner je povinen vzniklé náklady Poskytovateli kompenzovat. V případě, že Partner ani do 90 dnů od prvního pokusu o kontakt nebude dostupný, nebo bude v insolvenčním řízení, nebo jinak nebude vykonávat svoje práva a povinnosti, tato smlouva automaticky zaniká 90 den od prvního pokusu o komunikaci a veškerá vlastnická práva a povinnosti k aplikacím partnera následně mohou přejít na Poskytovatele. V případě, že Poskytovatel tato práva přijme, bude hodnota aplikace oceněna znalcem a následně stanovená částka snížená o náklady na ocenění připravena k zaplacení Partnerovi. Poskytovatel následně zašle tuto částku Partnerovi bankovním převodem. V případě, že bankovní účet již nebude existovat, má se za to, že Poskytovatel zaplatil. 9.6 Za podstatné porušení těchto Podmínek Partnerem se považuje rovněž zahájení insolvenčního řízení proti Partnerovi, nebo postižení jakýchkoli jeho práv k aplikacím, nebo pohledávek za Poskytovatelem výkonem rozhodnutí, exekucí nebo jinou realizací zajišťovacích práv třetích osob. Podstatným porušením těchto Podmínek Partnerem je rovněž nekontaktovatelnost Partnera. 9.7 V případě ukončení poskytování Přístupu pro Partnera z jakéhokoli důvodu je Poskytovatel oprávněn odstranit z platformy Easytobizz včetně Bizzstore veškerá data Partnera a zrušit jeho partnerský účet. Poskytovatel není povinen vytvářet žádné kopie, zálohy těchto dat či jinak je uchovávat. Na tuto likvidaci dat není Poskytovatel povinen Partnera předem upozorňovat. 9.8 Pokud Poskytovatel odstoupí od těchto Podmínek z důvodu jejich podstatného porušení Partnerem, vyhrazuje si Poskytovatel právo, neobnovit tento Přístup pro Partnera. 10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 10.1 Partner je oprávněn postoupit práva a pohledávky vznikající mu za Poskytovatelem na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s užíváním platformy Easytobizz pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele V případě, že se některé ustanovení těchto Podmínek stane neplatné nebo neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto Podmínek platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli změnit zasláním sdělení s popisem provedených úprav Partnerovi prostřednictvím u Partnera. Poskytovatel novou verzi Podmínek také umístí na stránkách https://dev.easytobizz.com. Bude-li toto sdělení provedeno alespoň jedním z uvedených způsobů, má Partner povinnost se s ním seznámit. Změny nebudou nabývat zpětné účinnosti. Nabydou účinnosti a budou považovány za schválené Partnerem (a) okamžitě v případě těch osob, které se Partnery stanou až po zveřejnění sdělení o změně Podmínek, (b) v případě dříve existujících Partnerů v den stanovený ve sdělení, který nenastane dříve než 30 dní po upozornění na změny (kromě změn vyplývajících ze závazných právních předpisů, které jsou účinné k datu účinnosti těchto předpisů, přechází-li datu zveřejnění změny Podmínek). Pokud s úpravami podmínek Partner nesouhlasí, musí do jejich nabytí účinnosti přestat využívat Přístup pro Partnera. Partner bere na vědomí, že využíváním Přístupu pro Partnera po nabytí účinnosti řádně zveřejněných změn Podmínek dává souhlas s takovou změnou Podmínek. 8 z 8

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost i-prosperity.com s.r.o., IČO 02895455, se sídlem Kovanice 85, 288 02 Kovanice zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Obchodní podmínky FRESH-Hosting.cz

Obchodní podmínky FRESH-Hosting.cz Obchodní podmínky FRESH-Hosting.cz 1. Definice základních pojmů 1.1. Pro účely obchodních podmínek se rozumí: Poskytovatelem je Milan Brych, sídlo: Na Koželužně 614, 345 06 Kdyně, IČO 76373461 www stránky

Více

Posílejte newslettery profesionálně. Smluvní podmínky

Posílejte newslettery profesionálně. Smluvní podmínky Posílejte newslettery profesionálně Smluvní podmínky 1 Smluvní podmínky poskytování služby Email kampaně (Dále jen Smluvní podmínky ) 1 Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatel poskytuje za níže uvedených podmínek

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INVESTCON mobil s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí společnost AIRWAYNET a.s. se sídlem Hládkov

Více

Obchodní podmínky služby Smart Posting (smart-posting.cz)

Obchodní podmínky služby Smart Posting (smart-posting.cz) Obchodní podmínky služby Smart Posting (smart-posting.cz) Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi poskytovatelem na straně jedné a uživatelem na straně druhé. Uživatelem se rozumí právnická či fyzická

Více

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény.

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost POLOMINO Services, spol. s r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK ) a ustanoveními 1800 a následujících

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SH DATA s.r.o. IČ: 28347412, se sídlem Lerchova 18, 602 00 Brno, zapsaná

Více

Obchodní podmínky SEO Expert a.s.

Obchodní podmínky SEO Expert a.s. 1 Obchodní podmínky akciové společnosti SEO Expert a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Na Nivách 956/3, PSČ 141 00, IČ: 24136841, DIČ: CZ24136841 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Smlouva o poskytování služby Smartemailing

Smlouva o poskytování služby Smartemailing Smlouva o poskytování služby Smartemailing uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Firma 2.0 s.r.o., IČ 292 10 372 se sídlem: Krakovská 583/9, 110 00 Praha

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Poskytovatel Všeobecné obchodní podmínky užívání systému AKTIVITY provozovaného společností MiCoS Software, s.r.o. platné a účinné od 1.2.2014 1.1.1 Poskytovatelem je společnost

Více

1. Definice. 2. Předmět obchodních podmínek a všeobecná ustanovení

1. Definice. 2. Předmět obchodních podmínek a všeobecná ustanovení 1. Definice 1.1. Pro účely obchodních podmínek se rozumí: Poskytovatelem společnost AppToCloud.com s.r.o., se sídlem Španělská 4, Praha 2, IČ 24145190. www stránky Poskytovatele jsou www stránky na adrese

Více

Smluvní podmínky poskytování a užívání služby DirectMailer (dále jen smluvní podmínky )

Smluvní podmínky poskytování a užívání služby DirectMailer (dále jen smluvní podmínky ) Smluvní podmínky poskytování a užívání služby DirectMailer (dále jen smluvní podmínky ) I. Úvodní ustanovení a vymezení některých pojmů 1.1 Služba DirectMailer spočívá v sadě on-line prostředků a nástrojů

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Jiřího Koutného, IČ: 743 47

Více

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní korporace Unico Europe s.r.o., IČO: 242 97 747, sídlem: Kaprova 42, 110 00 Praha Staré město (dále UNICO nebo Poskytovatel ) publikuje tímto v souladu s 1751 zákona č. 89/2012

Více

Smluvní podmínky Webhostingových služeb

Smluvní podmínky Webhostingových služeb Smluvní podmínky Webhostingových služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Obchodní společnost Warnet.cz s.r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Smluvní

Více

Příloha č.2 Všeobecné obchodní podmínky poskytování Služeb

Příloha č.2 Všeobecné obchodní podmínky poskytování Služeb Příloha č.2 Všeobecné obchodní podmínky poskytování Služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky poskytování Služeb (dále jen VOP ) blíže upravují vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Smlouva o poskytování služby AutoMail

Smlouva o poskytování služby AutoMail Smlouva o poskytování služby AutoMail Uzavřená na základě paragrafu 269 odst. 2 zákona č. 513 / 1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění ROUCEK Group s.r.o., IČ: 01451561 Se sídlem: Rvačov 154, 413

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba.

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Provozovatel: MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, 58601 Jihlava,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní

jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní Přednáška 3, 2008 Počítačové a informační právo Mgr. Jiří Jirsa, M.A. jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní 1 106/1999 Sb. - o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) tvoří obecný právní

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více