Všeobecné obchodní podmínky pro partnery byznys platformy Easytobizz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky pro partnery byznys platformy Easytobizz"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky pro partnery byznys platformy Easytobizz Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti Galeos a.s., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15907, se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ 14000, IČ z 8

2 1 DEFINICE 1.1 Pro účely obchodních podmínek se rozumí: Platformou Easytobizz byznys platforma, na níž Partneři Poskytovatele vyvíjí aplikace, jež mohou následně sloužit k poskytování Přístupu k Publikovaným aplikacím pro Koncové zákazníky prostřednictvím Bizzstoru. Platforma Easytobizz je územně omezena územím České republiky a Slovenska ( fakturační adresa a sídlo/bydliště jsou na území České a Slovenské republiky); Poskytovatelem společnost GALEOS a.s., IČ: , se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15907; Partnerem každá smluvní strana, která využívá platformu Easytobizz pro tvorbu aplikací, které mohou být následně nabízeny v Bizzstoru. Může jít jak o jednotlivé fyzické osoby, tak týmy do velikosti pěti vývojářů v rámci jedné právnické osoby; Požadavky na větší počty řeší Poskytovatel individuálně. Bizzstorem webová aplikace Poskytovatele (www.easytobizz.com) umožňující Koncovým zákazníkům formou Přístupu k jednotlivým Publikovaným aplikacím vyvinutých (a vlastněných) Partnery; Koncovým uživatelem konzument Publikovaných aplikací; Koncovým zákazníkem subjekt (právnická nebo fyzická osoba) s Přístupem k Publikovaným aplikacím s možností správy účtů Koncových uživatelů; Přístupem pro Partnera poskytnutí přístupu a možnosti využívání platformy Easytobizz Partnerovi ze strany Poskytovatele na základě smlouvy, jejíž obsah tvoří tyto Podmínky, včetně jednotlivých dílčích služeb poskytovaných Partnerovi v rámci Přístupu pro Partnera nebo v souvislosti s ním (včetně provozu partnerského účtu) a dále umožnění Partnerovi poskytování Přístupu pro Koncové zákazníky k Publikovaným aplikacím prostřednictvím Bizzstoru; Podmínkami tyto Podmínky pro užívání platformy Easytobizz; Publikováním zpřístupnění nové aplikace nebo nové verze aplikace Partnerem. Před Publikováním jsou aplikace předmětem schválení Poskytovatelem. Zvoleným obdobím období, po které bude poskytnut Přístup pro Koncového zákazníka k Publikovaným aplikacím Prodejní cenou aplikace částka, za Zvolené období za poskytnutí Přístupu pro Koncového zákazníka. Prodejní cenu určuje Partner. Minimální cenou aplikace minimální částka za Zvolené období, za poskytnutí Přístupu pro Koncového zákazníka. Minimální cenu aplikace vyhlašuje Poskytovatel v Ceníku. V případě, že Prodejní cena aplikace je menší než Minimální cena aplikace, počítá se pevná odměna pro Poskytovatele z Minimální ceny aplikace. Publikovanou aplikací aplikace vytvořená (a vlastněná) Partnerem a která byla Poskytovatelem publikována pro Koncové zákazníky v Bizzstoru za účelem poskytování Přístupu pro koncové zákazníky. Přístupem pro Koncového zákazníka poskytnutí přístupu k Publikovaným aplikacím Koncovému zákazníkovi na Zvolené období. Licenčními podmínkami Easytobizz licenční podmínky Poskytovatele byznys platformy Easytobizz a Bizzstoru (tyto podmínky ). Fakturačními údaji se rozumí název organizace (případně OSVČ), IČ a případně DIČ pokud je Partner plátce DPH, fakturační adresa. Občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník OchOúZ zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 2 z 8

3 Osobní údaj v souladu s ust. 4 písm. a) OchOúZ jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu, Citlivým údajem v souladu s ust. 4 písm. b) OchOúZ osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů, Zpracování osobních údajů v souladu s ust. 4 písm. e) OchOúZ jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace, Subjektem údajů v souladu s ust. 4 písm. d) OchOúZ člověk, k němuž se osobní údaje vztahují. Správcem osobních údajů v souladu s ust. 4 písm. j) OchOúZ subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak Zpracovatelem osobních údajů v souladu s ust. 4 písm. k) OchOúZ subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona, 2 PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 2.1 Tyto Podmínky tvoří obsah smlouvy, která je uzavřena mezi Partnerem a Poskytovatelem při inicializaci Přístupu pro Partnera. Předmětem této smlouvy je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Partnerem v souvislosti s poskytováním Přístupu pro Partnera Poskytovatelem. 2.2 Poskytovatel uděluje Partnerovi bezúplatný, nevýhradní, nepřevoditelný, nepřenositelný, časově neomezený Přístup pro partnera k vývoji a testování aplikací na Platformě Easytobizz. 2.3 Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. 3 REGISTRACE PARTNERA A NÁSLEDNÉ DOPLNĚNÍ OBCHODNÍCH ÚDAJŮ 3.1 Partner je povinen se registrovat na internetových stránkách dev.easytobizz.com a uvést pravdivě a úplně veškeré údaje označené jako povinné. 3.2 Po dokončení registrace Partnera zřídí Poskytovatel Přístup pro Partnera. Tím nabývá smlouva mezi Partnerem a Poskytovatelem, jejíž obsah tvoří tyto Podmínky, účinnosti. 3.3 Před prvním Publikováním aplikace Partnera do Bizzstoru je Partner povinen doplnit své Fakturační údaje. 4 PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PŘÍSTUPU PRO PARTNERY 4.1 Případné překračování rozsahu a limitů se řídí Ceníkem. 4.2 Data, která Partner při vývoji nebo testování zadá do platformy Easytobizz, nejsou zálohována. Zálohování je možné sjednat jako doplňkovou službu dle platného Ceníku. 4.3 Poskytovatel neodpovídá Partnerovi za újmu, kterou Partner utrpí případnou ztrátou dat. Partner současně bere na vědomí a souhlasí s tím, že pro zajištění bezpečnosti dat je nezbytné souběžné a pravidelné zálohování těchto dat Partnerem. 4.4 Partner nebude ve svých aplikacích umožňovat funkcionalitu sloužící k hromadnému rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení Koncovým zákazníkům ani jiným osobám. Pokud aplikace Partnera takovouto funkcionalitu budou umožňovat, má Poskytovatel právo odesílání takovéto aplikace zablokovat. V takovém případě Poskytovatel neodpovídá za případnou újmu, která Partnerovi vznikne v důsledku nemožnosti hromadného odesílání ových zpráv. 3 z 8

4 4.5 Na Easytobizz platformě nesmí být provozovány kritické služby, které by v případě nedostupnosti mohly ohrožovat lidské životy anebo způsobit ekonomické či jiné škody. 4.6 Partner bere na vědomí, že pro aplikace, které vytváří, a které budou Publikovány Koncovým zákazníkům existuje obchodní omezení na max. 25 Přístupů pro Koncové zákazníky pro každou Publikovanou aplikaci a Koncového zákazníka. 4.7 Poskytovatel zajišťuje maximální dostupnost a za tímto účelem provádí monitoring dostupnosti služeb, které poskytuje, ale nezaručuje bezporuchový a nepřetržitý provoz platformy Easytobizz. Poskytování Služeb může být přerušeno zejména v důsledku mimořádné překážky nezávislé na vůli Poskytovatele (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu, havárie, DDOS útok apod.) nebo z důvodu nezbytných systémových zásahů Poskytovatele do provozu Platformy. Poskytovatel bude o plánovaném systémovém zásahu informovat na internetové stránce v dostatečně možném předstihu, alespoň 15 dní před plánovaným systémovým zásahem. 4.8 Partner užívá Přístupu pro Partnera na vlastní riziko jako osoba, která má odborné znalosti a zkušenosti. Partner prohlašuje, že Přístup pro Partnera, platformu Easytobizz a Bizzstore využívá po důkladném uvážení a na vlastní odpovědnost a Poskytovatel není odpovědný za jakoukoli újmu, která Partnerovi v souvislosti s tím vznikne. 4.9 V případě, že Partner začne opět užívat již zrušený Přístup pro Partnera, negarantuje Poskytovatel stejnou konfiguraci Přístupu pro Partnera ani obnovení dříve zálohovaných dat Partnera. 5 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 5.1 Partner má povinnost využívat Přístup pro Partnera pouze k účelům dovoleným těmito Podmínkami a právními předpisy České republiky. Partner nesmí využívat Přístupu pro Partnera k propagaci produktů a služeb konkurentů Poskytovatele. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení těchto Podmínek. 5.2 Partner odpovídá za technickou správnost a nezávadnost obsahu a dat, která vytvoří v platformě Easytobizz prostřednictvím svého partnerského účtu či jinak. Přenos, uchovávání, prezentace, zpracování, či užívání jakéhokoli software, informací, dat nebo materiálů, které jsou dle právních předpisů nedovolené, jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy, nebo mohou poškozovat práva či majetek třetích osob, je zakázán. 5.3 Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za újmu způsobenou Koncovému zákazníkovi ani třetím osobám porušením povinností Partnera. Partner je povinen Poskytovatele v plném rozsahu odškodnit ohledně jakýchkoli škod a nároků, které mu v důsledku porušení povinností Partnerem vzniknou, nebo vůči němu budou uplatněny. 5.4 Partner se zavazuje, že nebude žádným způsobem nedovoleně přímo či nepřímo zasahovat do aplikací Poskytovatele, jejichž využití mu Poskytovatel v rámci Přístupu pro Partnera umožňuje, nebo které jsou Publikovány Koncovým zákazníkům v Bizzstoru. Jakýkoliv pokus o narušení provozu platformy Easytobizz, Bizzstoru a/nebo aplikací na nich provozovaných se považuje za podstatné porušení těchto Podmínek. 5.5 Partner odpovídá za správnost a úplnost údajů jím uvedených během registrace a za případné změny po dobu platnosti této smlouvy. 5.6 Poskytovatel poskytuje Partnerům partnerskou podporu. Podpora je poskytována v době a v rozsahu uvedeném na internetových stránkách Mimo tuto dobu je prováděn pouze základní technický dohled a řešení kritických poruch platformy Easytobizz a zajištění Přístupu pro Partnera. Ustanovení odst. 4.7 těchto podmínek tím není dotčeno. 5.7 Partner poskytuje technickou podporu ke své aplikaci přímo Koncovému zákazníkovi, který se napoprvé vždy obrátí na Partnera. Poskytovatel poskytne Partnerovi součinnost v případě podezření na chybu v Platformě Easytobizz. 5.8 Poskytovatel v nezbytném rozsahu pozastaví, zruší nebo omezí Přístup pro Partnera a/nebo odstraní z Bizzstoru jím Publikované aplikace, pokud tak bude nucen učinit na základě soudního nebo správního rozhodnutí nebo jiné zákonné povinnosti. V takovém případě je Poskytovatel povinen informovat Partnera bez zbytečného odkladu. 5.9 Poskytovatel si vyhrazuje právo monitorovat provoz platformy Easytobizz, Bizzstoru a využívání Přístupu pro Partnera za účelem inovace a zlepšování platformy Easytobizz a Bizzstoru a dále za účelem kontroly dodržování těchto Podmínek. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo shromažďovat takto získaná statistická data. S tímto Partner výslovně souhlasí. 4 z 8

5 6 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 6.1 Je-li Partner fyzickou osobou bere na vědomí a souhlasí s tím, že při realizaci Přístupu pro Partnera bude v nezbytném rozsahu docházet ze strany Poskytovatele ke zpracování jeho osobních údajů (identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o realizaci závazku a další související údaje) tak, aby bylo možné zajistit Přístup pro Partnera a případně i Přístup pro Koncové zákazníky. Osobní údaje Partnera budou uchovávány/zpracovávány po dobu platnosti této smlouvy, jejíž součástí jsou tyto Podmínky, resp. v nezbytném rozsahu po jejím skončení. Přetrvají-li závazky stran (odpovědností a jiné), tak i po dobu jejich trvání. V případě zpracování osobních údajů Partnera za účelem Přístupu pro Partnera bude Poskytovatel vystupovat v postavení správce osobních údajů. 6.2 Partner ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve spojení s OchOúZ (je-li fyzickou osobou) souhlasí s tím, aby po dobu platnosti smlouvy, jejíž součástí jsou tyto Podmínky, a dále po dobu nezbytně nutnou ode dne skončení spolupráce Poskytovatel uchovával/zpracovával osobní a kontaktní údaje (jméno, příjmení, resp. firma a adresa el. pošty) za účelem zákonných povinností, které je Poskytovatel povinen dodržovat.. Partner bere na vědomí, že poskytnutí údajů k tomuto účelu a souhlas s jejich zpracováním je dobrovolný. 6.3 Partner, je-li fyzickou osobou, má kdykoli po dobu zpracování jeho osobních údajů právo na informace o jejich zpracování. Žádost o informace se podává Poskytovateli prostřednictvím u. Poskytovatel informaci na základě žádosti poskytne bez zbytečného odkladu. 6.4 Při realizaci Přístupu pro Koncové zákazníky bude ve vztahu k osobním údajům Koncových zákazníků (identifikační údaje, IP adresa, údaje vztahující se k plnění smlouvy, údaje o zakoupených aplikacích, preferencích zákazníků, údaje týkající se užívání aplikací) v postavení správce osobních údajů Partner, přičemž Poskytovatel zde má/bude mít postavení zpracovatele osobních údajů. Poskytovatel prostřednictvím Bizzstore údaje Koncových zákazníků shromáždí a zpřístupní Partnerovi prostřednictvím partnerského účtu. 6.5 Uvedené v předešlých odstavcích nemá vliv na zpracování osobních údajů (i potenciálních) Koncových zákazníků v souvislosti s registrací v Bizzstore, kdy v pozici správce osobních údajů v databázi registrovaných uživatelů Bizzstore vystupuje Poskytovatel. 6.6 V souvislosti se zpracováním osobních údajů ve smyslu odstavce 6.4 přijme jak Partner, tak Poskytovatel odpovídající opatření, včetně interních předpisů a technickoorganizačních opatření a dokumentace, k prevenci ztráty, zničení, zneužití, neoprávněného kopírování, neoprávněného přístupu k osobním údajům a vůbec jakéhokoli nelegálního nakládání s osobními údaji cílem opatření bude zajistit odpovídající těsnost a bezpečnost systému a přenosů v jeho rámci (součástí bezpečnostních opatření je/bude i logování přístupů k osobním údajům). Uvedené v tomto odstavci platí obdobně i ve vztahu k informacím o zabezpečení zpracovávaných osobních údajů. 6.7 Bude-li hrozit nebezpečí zpracovávaným osobním údajům, zejména v podobě jejich zničení, ztráty či zneužití, je příslušná strana povinna přiměřeným způsobem zakročit. O těchto skutečnostech, dojde-li k nim na straně Partnera, tento Poskytovatele neprodleně vyrozumí. 6.8 Partner bude důsledně respektovat zákonnou povinnost mlčenlivosti o osobních údajích a o opatřeních k jejich zabezpečení. Její dodržování zajistí i u svých zaměstnanců, členů či spolupracovníků (dodavatelů). 6.9 Osobní údaje, k nimž Partner získá přístup, není oprávněn užít k jinému účelu, než k jakému mu byly zpřístupněny, neplyne-li z právních předpisů jinak (ust. 5 odst. 2 a 9 OchOúZ) Jakkoli disponovat s osobními údaji je možné jedině tehdy, budou-li zcela naplněny podmínky zavedené právní úpravou určenou na jejich ochranu, zejména ust. 5 odst. 1, 5 odst. 2 a 9 OchOúZ, resp. 10 OchOúZ; v každém případě je nezbytné dbát důsledně toho, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života Plnění informační povinnosti a realizaci práva na informace (ust. 11, 12 a 21 OchOúZ) v souvislosti se zpracováním osobních údajů ve smyslu odst. 6.4 bude zajišťovat vůči Koncovým zákazníkům výlučně Partner Uvedené v odst. 6.4 až má povahu smlouvy ve smyslu ust. 6 OchOúZ Uvedené v odst. 6.4 až platí obdobně i pro osobní údaje a jiné informace důvěrné povahy, které budou Koncovými zákazníky vloženy do systému prostřednictvím Přístupu pro Koncové zákazníky. 5 z 8

6 7 PUBLIKOVÁNÍ APLIKACÍ KONCOVÝM ZÁKAZNÍKŮM 7.1 Poskytovatel může na žádost Partnera aplikaci Publikovat Koncovým zákazníkům v Bizzstoru za účelem poskytování Přístupu pro Koncové zákazníky. Součástí Publikované aplikace musí být: - Pravdivý a srozumitelný popis jejich vlastností a funkcí pro Koncové zákazníky - Popis způsobu poskytování služby technické podpory a údržby, za kterou bude Partner zodpovědný pro Koncové zákazníky 7.2 Pro své Publikované aplikace musí Partner nabízet službu technické podpory a údržby. Detaily této služby jsou uvedeny na stránkách Publikované aplikace v Bizzstoru v sekci Kontakt a Podpora. 7.3 Partner prohlašuje a zaručuje, že vlastní práva k duševnímu vlastnictví a obchodním tajemstvím, autorská práva, licence a další vlastnická práva k aplikacím a všem jejich součástem, které bude nabízet Poskytovateli k Publikování, a to v rozsahu, v jakém jsou tato práva pro toto nabízení a užití aplikací, resp. jejich součástí potřebná. Pokud se kdykoli po dobu využívání Přístupu pro Partnera ukáže toto prohlášení jako nepravdivé, bude to považováno za podstatné porušení těchto Podmínek. 7.4 Poskytovatel neodpovídá za právní ani faktické vady Publikované aplikace. 7.5 V případě důvodného podezření, že Publikovaná aplikace nesplňuje požadavky těchto Podmínek nebo má jiné faktické či právní vady, je Poskytovatel oprávněn ihned Publikovanou aplikaci stáhnout z Bizzstoru a znemožnit tak poskytování jejího Přístupu pro Koncové zákazníky. Stejně je Poskytovatel oprávněn postupovat ohledně Publikovaných aplikací Partnera, jemuž bylo ukončeno poskytování Přístupu pro Partnera. 7.6 Přístup pro Koncové zákazníky poskytované Partnerem prostřednictvím jednotlivých Publikovaných aplikací umožní Poskytovatel Koncovým zákazníkům formou zakoupení si tohoto přístupu v Bizzstoru. Přístup pro Koncové zákazníky v Bizzstoru bude nabízet Partner svým jménem a na své riziko. Poskytování Přístupu pro Koncové zákazníky může být Partnerem v Bizzstoru nabízeno ohledně každé Publikované aplikace pouze na dobu určitou. 7.7 Prodejní cenu Přístupu pro Koncové zákazníky poskytovaného prostřednictvím Publikované aplikace v Bizzstoru stanoví Partner. Toto pravidlo však platí pouze do max. počtu 25 uživatelů Koncového zákazníka pro každou jednotlivou aplikaci. Poskytovatel stanovuje a zveřejňuje minimální cenu aplikace ve svém Ceníku. V případě, že Partner stanoví prodejní cenu pod úrovní minimální ceny aplikace, bude odměna Poskytovatele za poskytnutí Platformy EasyToBizz odvozována z doporučené minimální prodejní ceny 7.8 Po uhrazení Ceny Poskytovatel Koncovému zákazníkovi umožní zahájení využívání Přístupu pro Koncové zákazníky prostřednictvím Publikované aplikace po dobu, na kterou byla Cena zaplacena. 7.9 Poskytovateli náleží pevná odměna ve výši 40% z prodejní ceny aplikace bez DPH za poskytnutí platformy Easytobizz Odměna Poskytovatele je splatná v okamžiku přijetí platby od Koncového zákazníka. Zbytek 60% z prodejní ceny aplikace bez DPH vyúčtuje a vyplatí Poskytovatel Partnerovi vždy za celý kalendářní měsíc zpětně, a to do konce následujícího kalendářního měsíce. V případě, že Partner dosáhne stanovených prodejů a bude aktivně propagovat svoji aplikaci/ce na sociálních sítích, sníží si následně poskytovatel svoji pevnou odměnu ve prospěch Partnera takto : Výchozí procentní podíl Partnera na celkových tržbách jeho aplikací 60 % Aktivita na sociálních sítích *) plus 4 % Dosažení obratového limitu plus 1 % až 6 % Maximálně možný souhrnný procentní podíl Partnera na celkových tržbách jeho aplikací až 70 % *) V případě, že Partner je aktivní na sociálních sítích, pomáhá zvyšovat povědomí o své aplikaci/aplikacích a tím spoluvytvářet zákaznickou bázi, náleží mu další 4 % z prodejní ceny dané aplikace a to podle tržeb takto: 1. kalendářní rok tržby alespoň Kč 2. kalendářní rok tržby alespoň Kč 3. kalendářní rok a dále tržby alespoň Kč 6 z 8

7 **) V případě, že v kalendářním roce Partner dosáhne tržby v tabulce níže, automaticky mu náleží každé navýšení jeho odměny podle této tabulky od dané hranice tržeb. Dodatečné navýšení podílu Partnera na tržbách jeho aplikací za kalendářní rok v intervalu Další % z celkových tržeb za aplikaci od 5.000,- Kč další 1% (61%) od ,- Kč další 1% (62%) od ,- Kč další 1% (63%) od ,- Kč další 1% (64%) od ,- Kč další 1% (65%) od ,- Kč a výše další 1% (66%) 7.10 Partner bere na vědomí a výslovně souhlasí, že v případě, že je jeho sídlo mimo Českou republiku, může být jeho odměna zatížena různými daněmi ( jako např. srážková daň atd. ) a Poskytovatel je povinen takovouto daň odvést. V takovém případě bude odměna Partnera adekvátně snížena a Poskytovatel Partnerovi předá potvrzení pro jeho daňovou správu. Partner souhlasí, že takovéto potvrzení může býti zasláno i elektronicky Partner se zavazuje namísto Poskytovatele uspokojit bez zbytečného odkladu veškeré nároky vznesené Koncovými uživateli vůči Poskytovateli v souvislosti se zneplatněním Přístupu k Publikovaným aplikacím Partnera, pokud tak Poskytovatel učinil v souladu s těmito Podmínkami nebo v důsledku ukončení poskytování Přístupu pro Partnerova. Pokud tyto nároky Koncových zákazníků uspokojí Poskytovatel, zavazuje se jej Partner bez zbytečného odkladu v plném rozsahu odškodnit Poskytovatel má právo zneplatnit přístup k Publikovaným aplikacím Partnera nebo mu znemožnit využívání Přístupu pro Partnera, pokud se Partner dostane do prodlení s jakoukoli platbou ( jako např. za doplňkové služby podle Ceníku, které si dobrovolně objednal a jiné) dle těchto Podmínek a po písemném upozornění nesjedná nápravu do deseti (10) dnů od vyzvání. V takovém případě Poskytovatel neodpovídá Partnerovi za újmu vzniklou ztrátou dat Partnera, ztrátou dostupnosti platformy Easytobizz nebo ztrátou přístupu k Publikovaným aplikacím Partnera Partner je povinen reagovat na žádosti Koncových zákazníků o poskytnutí služby technické podpory a údržby při využívání jeho aplikací. Doba reakce na tyto žádosti je součástí podmínek Partnera o poskytování této služby. Partner odpovídá Koncovým zákazníkům za veškeré újmy, které jim mohou využíváním Publikovaných aplikací Partnera vzniknout. Poskytovatel neodpovídá za funkčnost Publikovaných aplikací Partnera a jejich správnou konfiguraci. 8 PLATEBNÍ PODMÍNKY 8.1 Přístup pro Partnera se poskytuje zdarma 8.2 Objedná-li si Partner dodatečné služby podle platného Ceníku, zavazuje se Poskytovateli za poskytnutí těchto služeb zaplatit. Poskytovatel bude Partnerovi vyúčtovávat a fakturovat měsíčně zpětně do 15 dne následujícího kalendářního měsíce. Daňový doklad bude mít splatnost 14 dní. Poskytovatel je oprávněn na úhradu své odměny dle tohoto článku započítat částky splněné ve prospěch Partnera (je přitom oprávněn započítat proti sobě splatné i nesplatné pohledávky). Bude-li část odměny Poskytovatele uhrazena započtením, uvede Poskytovatel ve faktuře započtenou částku a částku, k jejíž úhradě je Partner povinen. Partner souhlasí, že Poskytovatel je oprávněn v souladu s ustanovením 26 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění vystavit daňový doklad v elektronické podobě. 8.3 Neuhradí-li Partner jakoukoli částku splatnou ve prospěch Poskytovatele na základě těchto Podmínek ve lhůtě její splatnosti, vyzve Poskytovatel Partnera, aby v dodatečné lhůtě deseti (10) dnů sjednal nápravu. Nezjednání nápravy ani v této dodatečné lhůtě se považuje za podstatné porušení těchto Podmínek. 8.4 Pro potřeby těchto Podmínek se za uhrazené považují ty platby, které byly připsány na bankovní účet Poskytovatele v CZK měně a nebo EUR měně, ve správné (úplné) výši a se správným variabilním symbolem. 9 UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ PŘÍSTUPU PRO PARTNERA 9.1 Přístup pro Partnera je poskytován na dobu neurčitou. 9.2 Poskytování Přístupu pro Partnera na dobu neurčitou může Partner ukončit výpovědí. Výpověď lze učinit kdykoliv prostřednictvím rozhraní partnerského účtu s výpovědní dobou jeden (1) měsíc počínající běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla podána výpověď. V případě, že Partner má v Bizzstoru 7 z 8

8 umístěny Publikované aplikace, prostřednictvím kterých jsou poskytovány Přístupy pro Koncové zákazníky, skončí výpovědní doba až uplynutím nejdelší doby, na kterou byly Přístupy pro Koncové zákazníky Koncovým zákazníkem zakoupeny, pokud se s Poskytovatelem nedohodne jinak. 9.3 Poskytovatel má právo ukončit Partnerovi poskytování Přístupu pro Partnera v případě podstatného porušení těchto Podmínek Partnerem. Za případy podstatného porušení se kromě případů uvedených v ust odst. 1 občanského zákoníku považují také případy výslovně uvedené v těchto Podmínkách. Partnerovi současně vzniká povinnost odškodnit Poskytovatele ohledně veškerých nákladů, nároků, majetkové či nemajetkové újmy, které mu vzniknou, resp. vůči němu budou uplatněny v souvislosti s uvedeným porušením. 9.4 V případě, že partner bude chtít ukončit provoz své aplikace v Bizzstoru, nebo jinak ukončit spolupráci s Poskytovatelem, či případně práva ke své aplikaci prodat, strany se dohodly, že Poskytovatel má předkupní právo na aplikaci partnera za přiměřených cenových podmínek a Partner nesmí nabízet svoji aplikaci případným jiným zájemcům za rozdílné ceny. 9.5 V případě, že se stane Partner nedostupným, nebude komunikovat ani jinak se nepodaří Poskytovateli Partnera zkontaktovat do 45 dní od prvního pokusu o kontakt, je Poskytovatel oprávněn činit zásahy do Publikované aplikace za účelem jejího udržování a provozování pro Koncové zákazníky. Partner je povinen vzniklé náklady Poskytovateli kompenzovat. V případě, že Partner ani do 90 dnů od prvního pokusu o kontakt nebude dostupný, nebo bude v insolvenčním řízení, nebo jinak nebude vykonávat svoje práva a povinnosti, tato smlouva automaticky zaniká 90 den od prvního pokusu o komunikaci a veškerá vlastnická práva a povinnosti k aplikacím partnera následně mohou přejít na Poskytovatele. V případě, že Poskytovatel tato práva přijme, bude hodnota aplikace oceněna znalcem a následně stanovená částka snížená o náklady na ocenění připravena k zaplacení Partnerovi. Poskytovatel následně zašle tuto částku Partnerovi bankovním převodem. V případě, že bankovní účet již nebude existovat, má se za to, že Poskytovatel zaplatil. 9.6 Za podstatné porušení těchto Podmínek Partnerem se považuje rovněž zahájení insolvenčního řízení proti Partnerovi, nebo postižení jakýchkoli jeho práv k aplikacím, nebo pohledávek za Poskytovatelem výkonem rozhodnutí, exekucí nebo jinou realizací zajišťovacích práv třetích osob. Podstatným porušením těchto Podmínek Partnerem je rovněž nekontaktovatelnost Partnera. 9.7 V případě ukončení poskytování Přístupu pro Partnera z jakéhokoli důvodu je Poskytovatel oprávněn odstranit z platformy Easytobizz včetně Bizzstore veškerá data Partnera a zrušit jeho partnerský účet. Poskytovatel není povinen vytvářet žádné kopie, zálohy těchto dat či jinak je uchovávat. Na tuto likvidaci dat není Poskytovatel povinen Partnera předem upozorňovat. 9.8 Pokud Poskytovatel odstoupí od těchto Podmínek z důvodu jejich podstatného porušení Partnerem, vyhrazuje si Poskytovatel právo, neobnovit tento Přístup pro Partnera. 10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 10.1 Partner je oprávněn postoupit práva a pohledávky vznikající mu za Poskytovatelem na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s užíváním platformy Easytobizz pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele V případě, že se některé ustanovení těchto Podmínek stane neplatné nebo neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto Podmínek platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli změnit zasláním sdělení s popisem provedených úprav Partnerovi prostřednictvím u Partnera. Poskytovatel novou verzi Podmínek také umístí na stránkách https://dev.easytobizz.com. Bude-li toto sdělení provedeno alespoň jedním z uvedených způsobů, má Partner povinnost se s ním seznámit. Změny nebudou nabývat zpětné účinnosti. Nabydou účinnosti a budou považovány za schválené Partnerem (a) okamžitě v případě těch osob, které se Partnery stanou až po zveřejnění sdělení o změně Podmínek, (b) v případě dříve existujících Partnerů v den stanovený ve sdělení, který nenastane dříve než 30 dní po upozornění na změny (kromě změn vyplývajících ze závazných právních předpisů, které jsou účinné k datu účinnosti těchto předpisů, přechází-li datu zveřejnění změny Podmínek). Pokud s úpravami podmínek Partner nesouhlasí, musí do jejich nabytí účinnosti přestat využívat Přístup pro Partnera. Partner bere na vědomí, že využíváním Přístupu pro Partnera po nabytí účinnosti řádně zveřejněných změn Podmínek dává souhlas s takovou změnou Podmínek. 8 z 8

Legislativní hranice identifikovatelnosti pacienta. Mgr. Konstantin Lavrushin

Legislativní hranice identifikovatelnosti pacienta. Mgr. Konstantin Lavrushin Legislativní hranice identifikovatelnosti pacienta Mgr. Konstantin Lavrushin OSOBNÍ A CITLIVÝ ÚDAJ Osobní údaj Jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb. Působnost zákona Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

JUDr. Alena Kučerová Úřad pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PROCESU DIGITALIZACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE

JUDr. Alena Kučerová Úřad pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PROCESU DIGITALIZACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE JUDr. Alena Kučerová Úřad pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PROCESU DIGITALIZACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE OSNOVA Úvodní část Tři pohledy tři srovnání Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL POJEM OUTSOURCINGU Sémantický výklad Funkční výklad Právní výklad ÚČEL OUTSOURCINGU Ekonomické důvody Odborné důvody Výhody Rizika FÁZE

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director 11/06/2010 Obsah Základní pojmy zákon na ochranu osobních údajů Základní pojmy zákon o některých službách

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225031

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru (dále jen Podmínky ) 1. SEZNAM POJMŮ 1.1. Provozovatel Provozovatelem pro značku Jack Daniel s se míní společnost Brown-Forman, Czechia, s.r.o., Identifikační

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Kultura.cz, s.r.o. se sídlem Podbělohorská 1341/23, 150 00 Praha 5 - Smíchov IČ: 29414261 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 205137

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Ochrana osobních údajů Vnitřní předpis, verze v01

Ochrana osobních údajů Vnitřní předpis, verze v01 I. Vymezení pojmů II. Zpracování osobních údajů a) osobním údajem (dále též jako OÚ ) se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

IDG Storage world, Ing. Miloš Šnytr

IDG Storage world, Ing. Miloš Šnytr IDG Storage world, 26.2.2013 Ing. Miloš Šnytr Informace o firmě Sloupec obchodních dat je typ pole, které umožní přidat jakoukoliv entitu definovanou v Katalogu obchodních dat. Informace o osobě Osobním

Více

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Společnost MEATUS CZ spol. s r.o., IČ: 01671545, se sídlem Sušilova 1528/1, Pražské Předměstí,

Více

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o.

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. platné od 29. 4. 2015 Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní společnost Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. a tento dokument

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX ()

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () I. Smluvní strany Poskytovatel: COOLHOUSING s.r.o. sídlo: Na Okraji 6, Praha 6, 162 00 bankovní spojení: zastoupená: Komerční Banka, č.ú. 51-1028170217/0100

Více

Kupní smlouva. Obchodní podmínky

Kupní smlouva. Obchodní podmínky Kupní smlouva Obchodní podmínky provozovatele společnosti Česká půda s.r.o. se sídlem v ulici Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 05231311vedená u Městského soudu v Praze v části C, vložce 260361,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Obchodní podmínky FRESH-Hosting.cz

Obchodní podmínky FRESH-Hosting.cz Obchodní podmínky FRESH-Hosting.cz 1. Definice základních pojmů 1.1. Pro účely obchodních podmínek se rozumí: Poskytovatelem je Milan Brych, sídlo: Na Koželužně 614, 345 06 Kdyně, IČO 76373461 www stránky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. verze č 1. platná od

OBCHODNÍ PODMÍNKY. verze č 1. platná od OBCHODNÍ PODMÍNKY verze č 1. platná od 8.4.2015 1. Úvod 1.1. Provozovatelem internetového serveru Gayfriendlyprague.com, dostupného na internetové adrese (URL) http://www.gayfriendlyprague.com (dále jen

Více

1. Definice. 2. Předmět obchodních podmínek a všeobecná ustanovení

1. Definice. 2. Předmět obchodních podmínek a všeobecná ustanovení 1. Definice 1.1. Pro účely obchodních podmínek se rozumí: Poskytovatelem společnost AppToCloud.com s.r.o., se sídlem Španělská 4, Praha 2, IČ 24145190. www stránky Poskytovatele jsou www stránky na adrese

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline Česká pošta, s.p. sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 22599, IČ: 47 11 49 83 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7565 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s.

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. I. Pojmy zákona 101/2002 Sb. Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně, či jinými

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku SMLOUVA O SPOLUPRÁCI uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se sídlem: Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky 709 00 Ostrava jednající: jednatelem společnosti IČ: 023 56 937 DIČ: CZ

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Takeplace, s.r.o. se sídlem Roubalova 383/13, 602 00 Brno, CZ IČ: 29208602 DIČ: CZ29208602 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:...

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:... Licenční smlouva kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 14a zák. č. 106/1999 Sb. ( zákon o svobodném přístupu k informacím ) a ust. 2358 a násl. a 2371 a násl zák. č. 89/2012 Sb. ( občanský

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI k zajištění činnosti rozkladové komise ČSÚ evid. č. ČSÚ051-2016-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika - Český statistický úřad IČO 000 25 593

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun SMĚRNICE MĚSTSKÉ POLICIE MORAVSKÝ BEROUN č. 19/2014, kterou se stanoví pravidla pro zajištění ochrany osobních údajů při provozování městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání služeb Takeplace

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání služeb Takeplace Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání služeb Takeplace Článek 1 - Obecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání služeb Takeplace (dále též jen VOP ) upravují

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji (dále jen "pravidla") Nadace ČEZ, se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 14000, IČ: 267 21 511, zapsané

Více

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM 148592_Příloha č.4b ZD _ Návrh Prováděcí smlouvy k RD Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Více

Článek I Předmět smlouvy

Článek I Předmět smlouvy SML/MMPr/2280/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města Přerova podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost FANTASY SPORT a.s., se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 10/68, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním

1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost FANTASY SPORT a.s., se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 10/68, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním 1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost FANTASY SPORT a.s., se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 10/68, PSČ 180 00, IČ: 24206857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu DB Analyst

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu DB Analyst LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu DB Analyst 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Pavla Hrubého, IČ: 034 90 947, se sídlem Lhotákova

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1.1 Tato smlouva o spolupráci v Affiliate programu (dále jen Smlouva ) se použije pro smluvní vztahy

Více

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č.

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. D/xxxx/2016/STR uzavřená níže uvedeného

Více

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech. Obchodní podmínky Pravidla užívání Affiliate programu společnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapsané v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě I.Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost Shean s.r.o., se sídlem Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapsaná v Obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky WVG Solution s.r.o. IČ: 02145138 DIČ: CZ02145138 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO:

Více

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění Příloha č. 1 Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Jednající: Mgr. Kateřinou Šiškovou, Odbor kancelář ministryně a public relations Sídlo: Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 01

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY I. Úvodní ustanovení Tyto Podmínky jsou závazné pro provozování a užívání on-line aplikace Insolvenční hlídač, která upozorňuje uživatele notifikací v uživatelském účtu

Více

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM. Zajištění dluhu

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM. Zajištění dluhu PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM Zajištění dluhu Obsah 1. Úvod... 3 2. Zřízení Zajištění... 3 3. Podmínky zajištění... 3 4. Výše zajištění... 5 PŘÍLOHA 6 Zajištění dluhu 2/5 1. Úvod Poskytovatel

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky.

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky. Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné pro užívání služeb systému SdíleníZakázek.cz URL: http://www.sdilenizakazek.cz, který je provozován a spravován Davidem Horáčkem,

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č.

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. uzavřená mezi Michal Šenk Firma: Adresa: U Stadionu 955, 664 34 Kuřim IČ: 75679922 DIČ: CZ8307103827 Tel: +420 777 304 145 E-mail: senk@a1net.cz

Více

Obchodní podmínky pro internetovou aukci půdy: strana Obchodní podmínky pro internetovou aukci pachtovného: strana

Obchodní podmínky pro internetovou aukci půdy: strana Obchodní podmínky pro internetovou aukci pachtovného: strana Obchodní podmínky pro internetovou aukci půdy: strana 1. - 3. Obchodní podmínky pro internetovou aukci pachtovného: strana 4. - 6. Obchodní podmínky provozovatele společnosti Česká půda s.r.o. se sídlem

Více