TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)"

Transkript

1 TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom teprve zjistí, že by to mohlo nco být. Když povyrostou, zanou ji makat s uritým zámrem. Vdí, co chtjí vytvoit. Pojme si tedy pipomenout, jaký je Boží zámr. Co Bh chtl na konci mít? Chtl mít svj lid. Jeho lid povstane na základ Božího zaslíbení. Bude v nm chodit a mluvit Bh. Bude to jednomyslný lid. Bude Boha znát, bude schopen Boha slyšet a bude s Bohem jednat. Bude to lid istý od híchu. Bude chodit ve svobodné vli, a pesto ve svatosti. Svatost bude jeho volba. Co znamená, že svatost bude jeho volba? Nkteré vci dláme, protože nám to íká Bible, ale sami bychom si je možná nevybrali. Ale Bh má na konci lid, jemuž je svatost volbou. Vybere si ji. Možná jste v mnohých vcech dospli ke stejnému závru. íkáte: Ano, nekouit je moje volba. I kdyby Pán Bh nebyl, tak bych nekouil. Bh íká, že tento lid bude ve všem svatý, ve všem svobodný. To je Boží zámr a cíl pro Jeho lid, pro druhého neboli posledního Adama. Bh stvoil lovka nejdíve v tle, vdechl do nj život svým dechem neboli duchem (v hebrejštin je to stejné slovo). Potom stejnou vc, která se stala v pirozeném, udlal i duchovn. To znamená, že tvoí nového lovka, do nhož vdechl svj život, svého ducha. Co myslíte, kde se v rámci tohoto projektu nacházíme te? V historii vždy pišlo období, kdy Bh zmnil celé lidstvo. Kdybychom mli as, podívali bychom se na djiny uritého století a zjistili, že se nedlo nco jen v jednom lovku nebo v jedné zemi, ale zmna se projevovala v celých národech. Jako by Bh udlal nco nového a všechno zmnil. Stejným zpsobem dojde i ke zjevení Božích syn. Nejde o to, že Franta je na tom práv lépe než já, proto on tam bude, a já ješt ne. Ale stane se nco, co nás spolen pivede ke zjevení Božích syn. Je to zvláštní tajemství. Musí se stát nco, co zpsobí, že najednou dobhneme spolen. Všimli jste si toho? Nkomu, kdo bžel padesát let, se to mže 1

2 zdát nespravedlivé, když nkteí z nás bží jenom dvacet nebo nkdo jen dva roky. A nkteí se možná práv znovu narodí a vstoupí do toho rychleji než my. Pojme se na to podívat ješt z jiného pohledu. Tento lid musí fungovat naprosto transparentn. Co znamená slovo transparentní? Prhledný. Jejich pemýšlení, chze, slova, celý život bude transparentní. Opakem je tajná lóže. Víte, co je to lóže? Nepipomíná vám to zednáe? Zednái mají veejnou lóži a tajnou lóži. A protože je tak tajná, skoro nikdo ani neví, jak se tam dostat. Já to také nevím. Jen tak se to nkomu neekne. Ježíš naopak ekl, že o všem mluvil zjevn, veejn. 1 Nebál se a íkal vci, tak jak byly. Pojmenovával vci, tak jak byly. Neíkal na ulici jednu vc, a uedníkm potom úpln jiné evangelium. Prost lidem íkal vci, tak jak byly. Podívejme se do 4. kapitoly Zjevení. Už nebudu íkat, že je moje oblíbená, protože vždycky, když mluvím, tak je to práv v tu chvíli moje oblíbená kapitola, verš nebo žalm. Ale tu tvrtou mám hodn rád. Tady se píše: Potom jsem vidl a aj, dvée otevené v nebi, a ten hlas první, kterýž jsem byl slyšel jako trouby, an mluví se mnou, koucí: Vstup sem, a ukáži, co se má díti potom. Jestli si vzpomenete, už jsme se jednou bavili o tom, co se má dít potom. Po em? Všimnte si, že je tady dvakrát slovo potom. Vstup sem a ukáži, co se má dít potom, a verš zaíná slovy: Potom jsem vidl. Tak se ptám: Po em, biblití studenti? Kupodivu tetí kapitola je ped tvrtou kapitolou, takže to není zas tak složité. Ježíš stojí u dveí a tlue. Kdo by uslyšel hlas, oteve dvee, On k nmu vejde a bude s ním veeet a on s Ním. Pesn tak. Jinými slovy po veei. Po veei. Potebujeme veei. Pokud jste nkdo nestihl veei, tak nemluvím o té konkrétní dnešní veei, mluvím o jiné veei. Víte, co nám chybí? Chybí nám veee. Chybí nám dokonce dv veee. Chybí nám veee s Bohem a chybí nám také veee spolu navzájem. Míím k tomu, že se tady píše, že potom vidl dvee otevené a hlas mu ekl: Vstup sem, a ukáži, co se má díti potom. A hned jsem byl u vytržení ducha, a aj, trn postaven byl na nebi, a na trnu jeden sedl. To se stane potom. Po veei. eknu vám, co všechno se stane po veei. Jedna z vcí je, že na trnu sedí Jeden. Chcete, aby na trnu sedl Jeden? Netrpíte tím, že na trnu jich obas sedí víc? Boží slovo íká, že když budeme mít obecenství 1 Jan 18:20 Odpovdl jemu Ježíš: Já zjevn mluvil jsem svtu, já vždycky uíval jsem v škole a v chrám, kdežto se odevšad Židé scházejí, a tajn jsem nic nemluvil. 2

3 s Bohem, tak na trnu bude sedt Jeden. Pojme dál. A ten, kterýž sedl, podoben byl oblíejem kameni jaspidu a Sardovi; a vkol toho trnu byla duha, na pohlední podobná smaragdu. Chci se dostat do 6. verše. Bylo také ped tím trnem moe sklené, podobné kišálu. To chci íct. A ješt jednu vc. A u prosted trnu a vkol trnu tvero zvíat, plných oí s pedu i s zadu. To mluví o lidské duši. Ale pozor. Nemluví to jenom o duši jednoho lovka, ale o promnné lidské duši, o duši posledního Adama. Pojme se tedy podívat, co se stane po veei. Bylo také ped tím trnem moe sklené, podobné kišálu. O em to mluví? O transparentnosti, istot a prhlednosti. To znamená, že cílem je naše spolená duše, protože máme být jednodušní. 2 Máme být jednodušní, máme mít jednu duši, bratí. Jednu spolenou duši. Jednu spolenou mysl. Nemám budovat jenom svou individuální duši, ale spolenou duši, která je prhledná. Kde nic neskrýváme. Kde budu mít s Jiím jednu duši. Budeme jednodušní. Uritým zpsobem i jednodušší, protože budeme transparentní, prhlední. Nebudeme nic skrývat a ani nebude co schovávat. Ani hích, ani tajné myšlenky. Všechno bude zjevné, plné svtla, souzené svtlem. To se stane potom. Po veei. Boží slovo nás vede k tomuto konci a jsme tsn ped ním. Na konci je naše spolená duše, kterou bychom mli budovat, abychom se do ní všichni sbhli. Vyznauje se naprostou transparentností, prhledností a istotou. Není zde žádný prostor pro ukrývání temnoty, híchu nebo myšlenek. Nemusím mít pocit, že když se Josífek na mn kouká, tak proti mn nco má. Nemusím se bát, že mj bratr v hloubi duše ješt skrývá nco jiného, než co mi íká. Zámrem je, abychom chodili svobodní a prosti vší netransparentnosti, vší špíny a neprhlednosti a abychom vdli, že spolu máme isto. Ješt je zde jedna vc. Píše se, že vkol trnu tvero zvíat, plných oí s pedu i s zadu. Kdo má oi vzadu? Ukažte. Nkdy maminky? Maminky mají oi vzadu? Potebovaly by je, ale bohužel obas zjišují, že je nemají. A jak by se hodily! Tak kdo má oi vzadu? Pihlaste se. Já se pihlásit mžu. Já totiž oi vzadu mám. Manželku? 2 1. Korintským 1:10 Prosím vás pak, bratí, skrze jméno Pána našeho Jezukrista, abyste jednostejn mluvili všickni a aby nebylo mezi vámi roztržek, ale bute spojeni jednostejnou myslí a jednostejným smyslem. 3

4 Ano, manželku, ale taky tebe. A tebe taky. Podívejte, pedvedu vám, jaké mám vzadu oi. Vidím ped sebou obraz, na kterém jsou namalované ervánky. A vzadu, Romane, je tam njaký obraz? Co je na tom obrazu? Led áek. Vidím to. Jak to, že to vidím? To je kouzlo, co, dti? To je kouzlo, vidím i dozadu! A te schváln, Jirko, víš, co je vzadu za tebou? Nevidím tam. Nevidíš tam? Ale vidíš. Povím ti to. Je tam obraz se stromem v zim. Hle, vidíš. Rozumíte mi? Jenže si musíme piznat to, co si te piznal bratr Jirka. Mžeš to ješt jednou pro všechny zopakovat? Bez vás tam nevidím. Nevidí tam. Ješt jednou pro jistotu, pro nás pomalejší. Bez vás dozadu nevidím. Nevidí! Jií nevidí! Já se k nmu pidám. Bez nho totiž také nevidím. Nevidím zase na druhou stranu. Potebuji, Romane, aby ses koukal za m, protože bez tebe toho led áka nevidím. Spolen vidíme! Naše spolená duše je plná oí zepedu i zezadu. Rozumíte tomu principu? Doba Starého zákona byla doba jednoho muže. Vidoucího. To pominulo. Bh nechce, aby byl jeden vidoucí. Bh chce te vás zmatu aby byl jeden vidoucí. Ale vy se zmást nenecháte, že ne? Pedtím jsem mluvil o tom, že nemá být jeden lovk, ale že má být jeden Kristus. Má být ten jeden, který spolen uvidí. Bh nás vložil do jednoho Tla, kde zjišujeme, že jsme totáln závislí jeden na druhém, abychom spolen vidli. Musíme dospt k poznání jako Jií, který ho vyznal jako svj nedostatek. Nikoliv hích. Ale nedostatek, že nás potebuje, protože bez nás nedokáže vidt dozadu. Nazvali jsme to dozadu, ale rozumíte, kam míím. Je to urité ponížení. Ponížení lovka v jeho vlastní ambici. Je to urité pokoení, když zjistíte a piznáte si, že nkteré vci vidíte špatn nebo je nevidíte. Ale co íkal Ježíš? Kdyby farizeové ekli, že nevidí, tak co? Nemají hích. Ale protože íkali, že vidí, hích mli. 3 Kdybyste si piznali, že nevidíte, a vyznali svoji potebu, tak kupodivu nemáte hích. Není vám to poítáno za hích. Ale pokud íkáte, že vidíte sami o sob, nepotebujete lékae, nepotebujete bratra, nepotebujete ní oi, tak lžete a jste 3 Jan 9:41 ekl jim Ježíš: Byste slepí byli, híchu byste nemli; ale nyní pravíte: Vidíme, protož hích váš zstává. 4

5 v híchu. Nemžete být oištni a vysvobozeni. A dokonce, jak So a správn napovídá, farizeové byli slepí a pyšní. Pýcha zaslepila jejich oi. Je to pýcha, která pivede lovka k názoru, že vidí. Nejsme náhodou na konci tetí kapitoly Zjevení? Co se tam píše? Není to náhodou o nich? Nebo pravíš: Bohatý jsem, a zbohatl jsem, a žádného nepotebuji To je mentalita jednoho z posledních svod v církvi. Jsem sobstaný! Jinými slovy nikoho nepotebuji, jsem nezávislý. Bh toto kárá a napomíná. a nevíš, že jsi bídný, a mizerný, i chudý, i slepý, i nahý. Co si o sob myslí lidé, kteí jsou opravdu bohatí? Že jsou chudí. To se píše ve Zjevení 2:9: Vím o skutcích tvých, i o ssoužení, a chudob (ale bohatý jsi,) To znamená, že o lidech, kteí si pipustí svoji chudobu a závislost, Bh íká: Jste bohatí. Možná se vám tomu te rozum vzpírá, protože jdete proti pemýšlení svta. Pemýšlení svta íká, že ím jste bohatší a vzdlanjší, tím jste nezávislejší. Ale v Bohu jste ím dál bídnjší, mizernjší, obnaženjší, chudší. Bh chce, abychom v pravé moudrosti dospli k poznání, že vlastn nevidíme. Boží slovo, moudrost a chze s Bohem by nás mly pivést nejen k intelektuálnímu poznání, ale k porozumní, naprostému pochopení naší neschopnosti stát se Kristem sám o sob. Na zaátku jsme možná mli pocit a ambici, že každý sám dokážeme dojít a vidt do té míry, že všemu porozumíme, všechno uvidíme, všechno budeme schopni udlat. Nepedstavovali jsme si, že budeme spolený Kristus, ale že každý z nás bude Kristus. Budu uzdravovat, prorokovat, všemu porozumím. Mysleli jsme si, že každý z nás doroste do plnosti Krista, který bude pln ve mn a také v Jirkovi. Najednou se zdá, že se to nedje. Navzdory urité chzi, pstm, modlitbám a snaze vidíme, že existuje strop nebo limit, kdy Bh íká: Dám vám to. Ale ne jako jednotlivci. Dám vám to jako Tlu, abyste vždycky vdli, že potebujete Hlavu a že potebujete Tlo. Proto se píše, že Bh dal apoštoly, proroky a všechny ostatní služebnosti, abychom se sbhli v plnost Krista. Lidé se spolen sbhnou. To znamená, že musíte bžet správným smrem. Sbhnout je smr dovnit. To se dokonce uí v eštin. Sbhnout je smrem dovnit. Zbhnout je smrem ven! V každém pípad se máme sbhnout v jednotu víry, do plnosti vku Kristova, 4 v jednodušnost a jednoduchost. To znamená, chcete-li zmoudet, pipuste si svou totální nedostatenost. Pipuste si, že nevidíte. Nedávno se m kdosi ptal: 4 Efezským 4:13 Až bychom se sbhli všickni v jednotu víry a známosti Syna Božího, v muže dokonalého, v míru postavy plného vku Kristova. 5

6 V em je moje jistota, že se nemýlím, že vidím dobe? íkal jsem: Tvoje jistota je v Kristu. To je odpov, která, pokud ji nepochopíte, zní prázdn a nábožensky. Ale myslím to vážn: Tvoje jistota je v Kristu. Je v poddání se oím tvých bratí. Nalézal jsem se na míst, kdy jsem byl pesvdený, že njakou vc vidím duchovn dobe. Naprosto pesvdený. Ale zjistil jsem, že jsem ji dobe nevidl. Velmi to mnou otáslo. Tehdy jsem už byl v tomto slov. Studoval jsem na škole. Vidl jsem nco uritým zpsobem a myslel si, že to vidím dobe. Vidl jsem obraz, který ale nebyl realitou. Víte, že nevidíme realitu, ale jenom obraz reality, který je filtrovaný rznými emocemi, ddictvím, charakterem? Máte už dost zkušeností a frustrace, abyste dospli k závru, že nevidíte? Že vidíme až spolen? Možná je takové piznání pro nkoho ponižující. Možná je pro nkoho ponižující vyznat: Vždycky jsem ml pocit, že jsem ten, který vidí. Najednou musím íct, že vás potebuji, že potebuji vdt, co vidíte vy. Vím, že teprve když to dáme dohromady, tak uvidíme. Mžete íct amen? Toto se stane potom. Stane se to, že budeme chodit v plné prhlednosti. V plné transparentnosti. Uritým zpsobem se lovk musí odhalit. Zsta me pochopiteln v duchu. lovk musí odhalit svoje nitro, aby dokázal íct, co vidí. Když si to nechá pro sebe, tak okrádá sebe i ostatní. To znamená, že bychom se neustále mli dotazovat zbytku sebe, protože jsme jeden. V Kristu. Doufám, že to pro vás není abstraktní povídání, ale že rozumíte praktickým aplikacím. Možná je to podobné zptným zrcátkm v aut. Vidím v jednom boním, ve druhém boním a možná ješt ve tetím, a teprve všechny dohromady mi pomohou, ale stejn tam je ješt slepý bod. Ješt bych tam poteboval nkoho dalšího. Chci vás vystrašit. Chci vás pivést k piznání a uvdomní si vaší závislosti. Piznejte si, že jste slepí. Neuráží vás to? Piznejte si, že jste slepí, pokud nechcete vidt skrze Tlo. Teprve když si to piznáme, tak to v nás vypsobí uritou paniku, ve které zavete oi a uvdomíte si: Aha, takže celou dobu, co tady chodím po svt, nevidím. Já vlastn nevidím. A po panice by mlo pijít zoufalé zavolání: Bože, tak co tedy? Co se stane se mnou, s bídným lovkem, kdy navzdory všemu, co jsem vidl, etl, slyšel, studoval, namodlil, napostil, pesto nevidím. Te pichází Ježíš a jde kolem nás. Protože jsme už dospli k porozumní a pijetí faktu, že nevidíme, tak se v nás v uritém zoufalství zvedne volání, které navzdory všemu, i vší ostud, volá: Ježíši, synu Davidv! To je to natažení se ke Kristu. Do té doby jsem ho nepoteboval. Já pece vidím. Farizeové nepotebují Ježíše. Zdraví nepotebují Ježíše. Kvli nim 6

7 koneckonc nepišel. Pišel pro ty, kteí nevidí. Pišel k nemocným, aby je uzdravil. Tak pichází slepec: Ježíši, synu Davidv (Mat 20:30-34) Ostuda neostuda. Mohl chtít svoji slepotu zakrýt, ale pichází za Ním, Ježíš se zastaví, jak má ve zvyku, slitovává se, ale dává mu zvláštní otázku: Co chceš, abych ti udlal? lovk dnešního století, drzý a zpupný, by odpovdl: Co asi! To snad vidíš, ne? Ale lidé tehdy vdli, že nechtjí promarnit svoji šanci svojí pýchou, zpupností a drzostí. Pišli v pokoe. Ježíš se neptal kvli nmu. Neptal se ani kvli sob. Opravdu si myslíte, že to nevdl? Ptal se kvli nám, aby se to zapsalo. Ptal se kvli zástupm. Ptal se kvli tomu lovku. Co chceš, abych ti udlal? Te pichází to vyznání: Dej, a vidím. Po ponížení pichází s prosbou, aby vidl. V jiném píbhu Ježíš uzdravil lovka rovnou, jiného zase uzdravil tak, aby nám ukázal prbžné uzdravování slepoty. Plivl na zem a pomazal slepému oi blátem. (Mk 8:22-25) Nkomu by se taková léba vbec nezdála. Jako Námanovi: Hmm, u nás máme lepší eky. (2Král 5:1-14) Nacionalismus. A tak Ježíš slepce pomaže a íká: Co vidíš? Slovy lékaskými: Kolik dioptrií bys poteboval? Co vidíš? íká: Vidím obrysy. Tak ješt. A te? Te už vidím. Bh chce, abychom prohlédli. Ale prohlédneme pouze v pípad, že piznáme, že jsme do života vstoupili a životem chodíme slepí. Jsme slepí a omezení svým ddictvím. Slepí a omezení svým pemýšlením. Slepí a omezení svou kulturou, svým národem, zpupností a pýchou. Nejsme ochotni se dívat oima nkoho jiného. Pak dospjeme do momentu piznání a ekneme: Bože, já nevidím. A natáhneme se zvoláním: Ježíši, synu Davidv! Ježíš takové volání zaslechne, vte mi. Pijde a zeptá se: Co chceš, abych ti udlal? Když eknete: Chci vidt, tak se vás Ježíš dotkne a dá vám vidt. Ale protože už jste si prošli uritou oistou svého postoje, pochopíte, že uvidíte i skrze bratí. A bratí skrze vás. Neuvidíte skrze jednoho bratra. Neznamená to, že te lobuji, že jsem otevel úad vidoucího, a kdo nevidí, a pijde, já mu povím. Jsem na tom úpln stejn jako vy všichni. Roman je na tom úpln stejn, Martin taky a všichni starší, mladší i služebnosti jsou na tom stejn. Všichni potebujeme dát dohromady svoje oi zepedu i zezadu. Teprve potom prohlédneme. Znal jsem lovka, který z mého pohledu vidl nejlépe. Bratr ducille. Pitom ml neustále obrovskou potebu dívat se teba i mýma oima. Nebo oima nkoho dalšího. Neustále chtl vdt a slyšet. Pamatuji si, že kdosi nco prohlásil o organizaci Sonlight Gospel, kterou bratr ducille opeovával. Bratr ducille se o tom doslechl, zvedl telefon a tomu 7

8 lovku volal: Slyšel jsem, že jsi íkal, že nco dláme špatn. Povídej, co to je? Ten lovk se ale zaal vymlouvat, že to tak neekl a nemyslel, že to nepochopil. Bratr ducille byl velmi zklamaný, když mi to vyprávl. íkal jsem: Pro jsi zklamaný? To je dobe, že se to vysvtlilo. Odpovdl mi: Doufal jsem, že nkdo vidí, co dlám špatn, a že budu moct init pokání. Ale ten lovk na druhé stran drátu byl takový zbablec, že mi nic neekl. Rozumíte tomu? Bratr ducille íkal: Tšil jsem se. Tšil jsem se a doufal, že budeme moci z neho init pokání. Tšil jsem se, že pjdu na nejbližší shromáždní, zavolám nebo napíšu: Bratí, nco dláme špatn. Musíme init pokání. Jeho pesvdení a pipravenost, že mu nkdo oteve v njaké vci oi, pro m bylo obrovskou inspirací. Zvedl teba telefon a volal Kristýn: Kristýno, nemla jsi sen? Nemla. Ani vizi? Ne. Ani k tob Bh te poslední dva dny ohledn m nemluvil? Ne. Já bych tak poteboval, aby mi nkdo dal slovo, nevím, kudy se mám vydat. Myslíte si, že volal Kristýn? Nevolal tak úpln Kristýn. Volal jejímu daru. Volal po njakém daru, protože ml zkušenost, že Bh si ten dar použil. Bylo v tom naprosté pijetí. Další vc je, že lovk chodí se srdcem na dlani. Je to riziko, protože to nkdo mže zneužít. A nejen, že to nkdo mže zneužít, nkdo to zneužije. Jeden bratr íkal: Víš, to se mže obrátit proti nám. Odpovdl jsem: Nejen, že se to mže obrátit proti nám, ono se to taky proti nám obrátí. Oni nás za to dokonce ukižují. A pesto do toho s tím vdomím jdeme. Je poteba, abychom kázali zjevn. Abychom vci íkali zjevn, abychom mluvili v pravd. Jestli to nkdo chce použít proti nám, tak to stejn použije. Ale je poteba, abychom chodili oteven. ábel bude dlat všechno proti tomu, co jsem te ekl. Shledáváte to biblické, nebo máte pocit, že tady stavím doktrínu? Mluví to k vám? Máte svdectví, že to je v Bibli? Urit to je v Bibli? Vidíte to tak? Víte, že to je Boží slovo, které k nám mluví? ábel pracuje a bude pracovat proti tmto vcem: Za prvé bude pracovat proti tomu, abychom mli veei, abychom mli obecenství. Bude pracovat proti schopnosti lámat spolu chléb, plynout spolu, komunikovat spolu. Bude se snažit oddlit m od druhých. Teba od Jiího. Mám nco proti nmu a on proti mn. Nevíme úpln pesn, co to je, ale tím, že radši nekomunikujeme, to ve mn roste a víc ho nemusím. On zase má nco proti mn, a te to roste a roste. Ale protože s tím nikdy nic neudláme a neiníme pokání, nechodíme podle Bible. Co tady dláme, Jií? Jak to, že tady sedíme a chválíme Boha, když máme spolu problém? Já ho tedy s Jiím naštstí nemám, to jenom používám jako píklad, ale 8

9 kdybychom ho mli, co tady dláme? Boží slovo íká, že pokud jdeš Bohu dát njaký dar a máš pocit, že bratr má nco proti tob, jdi si to s ním nejdív vyešit. 5 Jií, máš nco proti mn? Jdte po té vci. Protože jinak zastavíte to potom. Zastavíte schopnost plynout. Víte, neradi mluvíme na rovinu. Prost to njak obejdeme. Nkdy mám pocit, že bychom mohli dávat lekce politické korektnosti. Když jsem se uil ve firm anglitinu, tak v jistý moment dospli k názoru, že anglicky umím, a že jediné, co m potebují nauit, je business anglitina. Zaujalo m to, tak jsem si íkal, že pjdu na business anglitinu. Brzy jsem toho nechal, jelikož nás uili, že se anglicky neíká, že máme zpoždní, ale že si nejsem úpln jist, zda termín, který jsme slíbili, bude úpln pesn splnn. Vymysleli takovou konstrukci. Rozumíte, jak to zní? Politicky. Obcházíme okolo, místo abychom to na rovinu ekli tak jako Ježíš. S Kristýnkou se už celé roky doma uíme vci pojmenovat, tak jak jsou. Pojmenuj to, ekni to, a s tím mžu pracovat. ábel se snaží o pravý opak. Schovej to, ututlej to, dej to pod koberec, rozmlni to, zamlž to, nepojmenuj to. eknu vám tajemství. Vnitn si myslím, že lidé, kteí mají nco proti, možná vdí nco, co já nevím. Strašn m zlobí, že mi to nechtjí íct. Možná to potebuji vdt. Nevadí mi, že by nkdo mohl mít nco proti mn. Jen houš! Ale vadí mi, že to neumí íct. Že to neumí pojmenovat. Že to neumí popsat a že se to nedá vysvtlit. Že se to nedá pedat, že k tomu není žádný verš. Potebuji tvoje oi. Potebuji vidt, co vidíš ty. Bojím se, že o nco picházím. Nechci íct, že je problém, že by lidé mohli nco vidt jinak než já. Naopak! Problém je, pokud s tím neumíme pracovat. Za kolika z vás jsem už pišel a velmi jasn a pímo vám ekl, co se mi nelíbí? Kolika z vás jsem dal jasn najevo, že nco vidím v nepoádku? Mnozí byste se pihlásili. Pro to dlám? Vyzývám vás všechny, vrate mi to! Dlužíte mi to. Potebuji uvidt, co vidíte vy. Rozumíte mi, bratí? Moje poteba a volání, je toto: Prosím vás, nechote v temnot! Nešuškejte si to na chodb. Mže m to zabít. Když se podíváme do 5. kapitoly Galatským, co se tam píše? Co se píše o tom, když se koušete a žerete? Abyste se nakonec navzájem co? Nezkazili. Pakli se vespolek koušete a žerete, hletež, abyste jedni od druhých zkaženi nebyli. Svoboda, která nám byla dána, jak se píše o pár 5 Matouš 5:23-24 Protož obtoval-li bys dar svj na oltá, a tu bys se rozpomenul, že bratr tvj má nco proti tob, nechejž tu daru svého ped oltáem a jdi, prve smi se s bratrem svým, a potom pijda, obtuj dar svj. 9

10 verš dív, nám nebyla dána k povolování tlu, bratí. Všichni chtjí svobodu. Ale to není svoboda k híchu! Je to svoboda od híchu. Máte tam špatnou pedložku. Všichni chtjí od neho svobodu. S tím pišel Nimrod vysvoboditel. Nimroda všichni vzývali jako vysvoboditele, protože pišel se spasením. Pišel je vysvobodit od Boha. Dal jim svobodu od zákona. Ale my máme být svobodní tímto zpsobem: Nebo vy v svobodu povoláni jste, bratí, toliko abyste pod zámyslem té svobody nepovolovali tlu (verš 13) Konen jsme svobodní a mžeme si dlat, co jsme vždycky chtli. Vždy je to hích! ale skrze lásku posluhujte sob vespolek. Neberte si svobodu do úst jako záminku k híchu, bratí. Nejsme svobodni. Ježíš jasn ekl, že takovou svobodu dát nepišel. Dává jinou. Jsme svobodni od híchu. Každý, kdo slouží híchu, je jeho otrokem! Každý, kdo poslouchá hích, je jeho otrokem, bratí. Verš 18: Jestliže pak duchem vedeni býváte, nejste pod zákonem. Chcete být vysvobozeni od zákona? Chote Duchem. Mimochodem, žádosti tla nevykonáte. (verš 16) Vaše svoboda a oproštní se od zákonictví je v chzi v Duchu. Bh nás povolal ke schopnosti spolu plynout, žít transparentn, aby Kristova krev protékala, uzdravovala a dotýkala se. Když nerozpoznáváme Tlo Kristovo, potom je mezi námi mnoho tch, kteí jsou nemocní a mnozí umírají. 6 Umírají podobn, jako kdybych si njaký úd vy al z tla. Chvíli bude vypadat, že žije. Ale zakrátko už vypadá njak scvrkle. Oteveme oi, bratí. Nebo si to nesmíme piznat? Nesmíme to ojenovat, nesmíme si to íct? Pinášejme vci do svtla, chome ve svtle, chome v pravd, bratí. Chci napomenout každého z vás, kdo se mže nechat napomenout, abyste nechodili v temnot. Když za vámi nkdo pijde a nco vám o nkom poví, jdte za lovkem, kterého se to týká. ešte to, jdte se na to zeptat. Slyšel jsem teba, že Roman ukradl kolobžku. Tak jdu za ním a ptám se: Romane, co máš s tou kolobžkou? On ekne: Já o niem nevím. Tak jdu zpt za tím lovkem a íkám: To není pravda, nic neukradl. No, to byl jiný Roman, kolega z práce. Aha. Ješt, že jsem se byl zeptat. Víte o tom, jak na Slovensku upálili Rusa? Hanzelka v Košicích upálil njakého Rusa. Pak se zjistilo, že to nebyl Hanzelka, ale Zikmund, že to nebylo v Košicích, ale v Kostnici, a nikoliv Rusa, ale Husa. To je pochopiteln vtip, ale rozumíte mi, pesn o tom to je. Doneste to do svtla, zeptejte se na to. Ne vždycky je asi vhodné se pihlásit na shromáždní a zeptat se na každou vc. Ty, 6 1. Korintským 11:28-29 Nebo kdož jí a pije nehodn, odsouzení sob jí a pije, nerozsuzuje tla Pán. Protož mezi vámi jsou mnozí mdlí a nemocní, a spí mnozí. 10

11 Romane! Jak je to s tou kolobžkou? Ale jdte za konkrétními lidmi, jdte se zeptat, jdte to ešit. Boží slovo íká, že pokud v nkom vidíte njaký hích, máte ho jít napomenout. Když vás neslyší, nerozumí, nechce to pijmout, vezmte si svdka. Když vás neslyší ani se svdkem, jdte ped starší, ped církev. (Mat 18:15-17) OTÁZKA: Mám otázku. V em vidíš nejvtší problém, pro se to nedje? ODPOV: Dje se to, ale funguje to i naopak, protože ábel je ábel. To znamená, že na prvním míst lže. A lidé mu ví. Ví mu pro to, co je trápí a co ve své duši nevyešili. OTÁZKA: Tím máš na mysli ábla jako žalobníka? ODPOV: Teba žalobníka. Jedna vc je, že lže, a lidé mu jako Eva v ráji naslouchají a ví. Pak se jim zrak promní a zanou vidt nco úpln jiného. Takže ábla neodhalujeme. Další vc je, že v našem srdci mže být falešná ambice, njaký problém. Znáte píbh bratra ducilla, jak naslouchal áblu? Jednou k nmu pišel bh a ekl: Nco ti povím o nkterých lidech v církvi. Zeptal se: A o em to je? Zaal tm vcem naslouchat a najednou do toho zahml hlas: Satane, ty jsi lhá! Bratr ducille se vylekal a pochopil, že celou dobu k nmu mluvil ábel. Obrátil se na Boha, který ábla napomenul, a ekl: Jak to, že jsem ho nepoznal? Bh se ho zeptal : Jak to, že jsi mu celou dobu naslouchal? A bratr ducille si uvdomil, že v nm bylo nco, co to chtlo slyšet, protože by ho to vyvýšilo oproti bratím. Najednou by ml to tajné poznání. On je ten zasvcený. To by ho uritým zpsobem vyvýšilo nad ostatní, kterým to ješt nedošlo. OTÁZKA: Takže jedna z tch vcí je pýcha? ODPOV: Urit. OTÁZKA: Spíš jsem se ptal, co bys vidl jako pekážku, pro v církvi lidé nepichází jeden za druhým, když se jim nco nezdá nebo mají pocit, že nco dláš špatn. ODPOV: Neuvdomují si, že jsme Tlo a jeden na druhého se tváí jako na cizího. Kdybych si uvdomil, že jsem to já sám, tak to udlám. OTÁZKA: Takže lidé nevidí sami sebe jako souást Tla? ODPOV: Ano. Nepochopili, že to je závod, ve kterém dobhne jenom jeden. Když jsem si to v Bibli peetl, byl jsem nešastný a íkal jsem: 11

12 Bože, tak to už mžu vzdát, protože dobhl Pavel. A jestli ne Pavel, tak Petr. Upímn eeno, jestli nikdo za tch dva tisíce let, tak teba bratr ducille. Nkdo už urit dobhl. Pro bych te ml bžet? Nevím, co jste s tím veršem dlali vy, ale já jsem se chvíli s Bohem tahal. íkal jsem: Bože, vybízíš nás, abychom bželi, protože jenom první dobhne a dostane cenu. A já íkám, že mají dva tisíce let náskok! Nkdy také dávám dtem náskok, ale nikdy ne dva tisíce let. Bh mi ekl: Ale ten jeden je Kristus. Tvoje jediná šance, jak dobhnout, je být v Kristu. To znamená v Tle Kristov. Najednou se ta soutž posouvá nkam jinam. Nejen, že potebuji být v Kristu já, ale potebuji, abys byl v Kristu i ty. Takže, abych odpovdl, lidé si neuvdomují, že jsou souástí Tla Kristova. Ty jsi souástí m a já nutn potebuji, abys stál. Co budu mít z toho, když t ponížím a stlaím k zemi? OTÁZKA: Takže takový lovk má vnitní problém se zbytkem Tla, vnitn se od Tla oddlí, a už vidí sebe zvláš a ostatní zvláš? ODPOV: To je jeden z aspekt, který se stále opakuje. Jednak se nevnímám jako jedno Tlo Kristovo, proto jsou mnozí nemocní a hynou. Nerozpoznáváme Tlo Kristovo. Druhá vc je, že musíme být schopni napomenutí pijmout. Musíme lidem pomoct, aby byli ochotni za námi chodit. V jedné firm, kde jsem pracoval, jsme lidi povzbuzovali, aby pinesli problém msíce. Odmnou byla veee pro dva. Pochopiteln problém nesmíte zpsobit, ale pokud jste upozornili na problém msíce, i když se vás týkal, tak firma podkovala s tím, že jim to pomže. Potebovali to vdt. Je to o tom, že musíte zavést kulturu, která vítá námitky a napomenutí. Vítám to, pijímám to, je to pro m život a požehnání a bez toho zhynu. Když lidé za vámi pijdou, mžete s nimi i nesouhlasit: Já to tak nevidím. Dobe, možná se pletu. To je druhá vc, kterou mžeme pomoct. Když nkdo pijde, nebude se bát, že dostane pstí. Ne fyzicky, ale lovk dokáže vytvoit takovou atmosféru, kdy si ten druhý íká, že si to píšt rozmyslí. To je strašná škoda, tím se okrádáme, obíráme o schopnost vidt a slyšet. i te pokání jednak z neschopnosti za nkým pijít a nco mu íct, a na druhou stranu, pokud jste prašiví. Je to jedna z dvanácti nemocí, která zabra uje knzi vejít do svatyn. (Lev 19:17-21) Znamená to, že se vás nikdo nemže dotknout. Pokud se urážíte, pokud se vás nikdo nemže dotknout, tak jste prašiví. Nkdy k sob neumíme pijít úpln nžn a v horlivosti to neekneme nejlépe. Ale než budeme všichni navzájem dokonalí, tak to pikryjme. 12

13 OTÁZKA: To znamená, že bychom se mli nauit obojí. Napomínat v lásce druhé i napomenutí pijímat. ODPOV: Ano. V tom všem rezonuje slovo dvra, víra a pesvdení, že jsme jedno Tlo. A to je to, co Bh íká, že se stane potom. Vím, že jedna z vcí, která nám chybí a kterou potebujeme mít, je veee. Lámat spolu chléb je prost to, že budeme picházet ke dveím, na které On tlue, oteveme je, vejdeme a budeme spolu s Ním veeet. Jak si pedstavujete veei s Ježíšem? OTÁZKA: Lidé se sdílí. ODPOV: Ano. íká se, že u jídla se nemluví. To je nebiblické. S plnou pusou se nemluví. To je kulturní. Ale že u jídla se nemluví, to je špatná teologie, bratí. U jídla se mluví. U jídla se sdílí. U jídla se láme chléb. Nejen, že lámu chléb. Lámáním chleba vyjaduji, že se lámeme jeden pro druhého. Vím, že to potebujeme. Potebujeme spolu plynout. Chci napomenout vás a skrze vás kohokoliv dalšího. Jestli se kolem vás šustne njaká temnota, vezmte baterku Božího slova a rozsvite. Nebojte se. Nkdy se bojíme, že nás vyškrtnou z tajných kruh. Že už mi nikdo nikdy nic nepoví. Chvála Bohu, jak íká Kristýnka. Neboj se, popadni to za límec. Nedávno mi jeden lovk napsal: Víš, mn se nelíbí, že Karel nkoho zmanipuloval, aby nco udlal. Karel byl mimochodem jeden ze starších. Hned jsem odpovdl: No, to je strašné. S Karlem budeme muset promluvit. A vnitn pesvden, že to tak není, pokrauji: Okamžit mi napiš, co se stalo, a Karla skípnem. Naež napsal zpátky: Ále, vlastn nic. Tak jsem odepsal: V tom pípad ale musíš init pokání, protože jsi minimáln m málem navedl k tomu, abych si nco myslel o Karlovi. Karel mimochodem není z tohoto shromáždní. Neekl jsem tomu lovku: To není možné. Tohle Karel udlal? Naopak jsem ho povzbudil a ekl: No jasn, jdeme za Karlem, to je jenom biblické. Pjdu s tebou. Napiš mi, jak toho lovka zmanipuloval, co mu ekl nebo udlal nebo napsal. Je správné manipulovat se navzájem? Ne, to je hích. Tak ho vyznejme, dejme ho na svtlo a i me pokání. Ten lovk rychle zacouval a inil pokání. inil pokání, že vlastn pracoval s informacemi, které nebyly podložené ani uchopitelné. Co jsi dote dlal? Co sis to pstoval? Mlhu. Když tu mlhu chcete k nemu použít, zjistíte, že v ní není žádná podstata. A znova to ducillovo zklamání: Ach jo, já jsem myslel, že se posuneme kupedu. i me pokání. OTÁZKA: Nedávno se mi stalo, že jsem byla úpln rozhozená, protože jsem si myslela, že tamten si o mn nco myslí, tamten o mn urit nco 13

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL CECIL ducille (Únor 1975) Dnes bych chtěl promluvit o duchovní oblasti. My lidé jsme ze dvou třetin duchovní a z jedné třetiny tělesné povahy, přesto má tato jedna třetina tendenci

Více

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ Červen 2011, č. 31 Cena 80 Kč JAK DOKÁZAT, ŽE JSTE MUŽ OTEC A SYN HAŠTEŘENÍ ČAS S DĚTMI O LENOSTI JAK VYBUDOVAT VZTAH S DĚTMI ZE ZÁPISNÍKU MLADÝCH OBSAH: Úvodník 1 Jak dokázat,

Více

1. Víra změní tvůj svět

1. Víra změní tvůj svět 1. Víra změní tvůj svět Víra změní tvůj svět! To je poněkud odvážné prohlášení, nemyslíte? Víra nejen k požehnání tvých slepiček na dvorku. Víra nejen k rozjetí tvého automobilu. Víra na změnu světa! Víra

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák)

PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák) PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák) (I když se jedná o tematické studium, jednotlivé kapitoly vycházejí z Bible a je tedy třeba se do ní ponořit ) Od str. 14 je pomoc pro vedoucího při přípravě na jednotlivá

Více

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '-

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- VL JOZEF KUFFNER: VÉDA Cl BÁCHORA? PABERKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU. 1912. F. TOPI V PRAZE. rada I { 920970 Tiskem Unie" v Praze. PROPOVÉ. Slovo k otázkám dje-

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH Pízvuk Výslovnost Pehled pravopisných pravidel Samohlásky Souhlásky Podstatná jména Rod podstatných jmen íslo podstatných jmen Životná a neživotná podstatná jména Pády a pádové

Více

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY,

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KTERÝ MŮŽE KAŽDÝ VELMI SNADNO POUŽÍVAT A S JEHO POMOCÍ DOSÁHNOUT V KRÁTKÉ DOBĚ VYSOKÉHO STUPNĚ DOKONALOSTI JEANNE GUYON Tato kniha je v anglickém originálu zdarma

Více

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP)

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Rozpory v Písmu a jak je lze vysvětlit Petr Doušek Úvod: Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Tato kniha by se dala nenapsat, aby nikdo neměl vůbec dojem, že

Více

Dan Millman Zákony Ducha

Dan Millman Zákony Ducha EMINENT Dan Millman Zákony Ducha OD DANA MILLMANA V NAKLADATELSTVÍ EMINENT VYŠLO ČÍSLA ŽIVOTA NEVŠEDNÍ OKAMŽIKY Doporučené internetové adresy www.eminent.cz www.regencrace.cz Dan Millman Zákony Ducha Cesta

Více

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám ÚVOD Proč? Kdy? Kde? Kdo? Co? a Jak? Než začneme společně přemýšlet, jak učit děti hodnotám, věnujme se nejprve důvodům, které nás k tomu vedou. Odpovězme

Více

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr.

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. .í*f*y / í Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. žádejte práv vydaný nejnovjší a nejúplnjší bohat illustrovaný Seznam knih Cena 10 kr. Menší, Na 50 illustrací. o- Poštou proti zaslání 14 kr. v pošt. známkách.

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/ CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? Co je to vlastně církev? Ano, víme, že Písmo říká, že církev je Tělo Kristovo a každý z nás jsme jedním z jeho údů. Co to ale znamená? Na našich

Více

Pneumatosféra. aneb. Duchovní svět ku pomoci

Pneumatosféra. aneb. Duchovní svět ku pomoci Pneumatosféra aneb Duchovní svět ku pomoci József Farkas (1971) 2 OBSAH: Pneumatosféra I.... 5 Pneumatosféra II.... 11 Pneumatosféra a křesťanství... 17 Pneumatosféra a psychoterapie... 23 Bezpodmínečné

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

Okolnosti, za kterých paní Wrightová přichází na kliniku (protože to navrhlo vlivné Oddělení sociálních služeb) poskytují výborný základ pro zahájení

Okolnosti, za kterých paní Wrightová přichází na kliniku (protože to navrhlo vlivné Oddělení sociálních služeb) poskytují výborný základ pro zahájení Matka á la paní Wrightová: případ ze zákona Evan George, Chris Iveson and Harvey Ratner The Wright Sort of Mother: A Statutory Case. In: Problem to solution: Brief Therapy with Individuals and Families.

Více

Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu

Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu www.biblickaknihovna.cz Obsah Ve třetím tisíciletí.................................... 1 Pohled zevnitř....................................... 2 Byl Kristus

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více