TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)"

Transkript

1 TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom teprve zjistí, že by to mohlo nco být. Když povyrostou, zanou ji makat s uritým zámrem. Vdí, co chtjí vytvoit. Pojme si tedy pipomenout, jaký je Boží zámr. Co Bh chtl na konci mít? Chtl mít svj lid. Jeho lid povstane na základ Božího zaslíbení. Bude v nm chodit a mluvit Bh. Bude to jednomyslný lid. Bude Boha znát, bude schopen Boha slyšet a bude s Bohem jednat. Bude to lid istý od híchu. Bude chodit ve svobodné vli, a pesto ve svatosti. Svatost bude jeho volba. Co znamená, že svatost bude jeho volba? Nkteré vci dláme, protože nám to íká Bible, ale sami bychom si je možná nevybrali. Ale Bh má na konci lid, jemuž je svatost volbou. Vybere si ji. Možná jste v mnohých vcech dospli ke stejnému závru. íkáte: Ano, nekouit je moje volba. I kdyby Pán Bh nebyl, tak bych nekouil. Bh íká, že tento lid bude ve všem svatý, ve všem svobodný. To je Boží zámr a cíl pro Jeho lid, pro druhého neboli posledního Adama. Bh stvoil lovka nejdíve v tle, vdechl do nj život svým dechem neboli duchem (v hebrejštin je to stejné slovo). Potom stejnou vc, která se stala v pirozeném, udlal i duchovn. To znamená, že tvoí nového lovka, do nhož vdechl svj život, svého ducha. Co myslíte, kde se v rámci tohoto projektu nacházíme te? V historii vždy pišlo období, kdy Bh zmnil celé lidstvo. Kdybychom mli as, podívali bychom se na djiny uritého století a zjistili, že se nedlo nco jen v jednom lovku nebo v jedné zemi, ale zmna se projevovala v celých národech. Jako by Bh udlal nco nového a všechno zmnil. Stejným zpsobem dojde i ke zjevení Božích syn. Nejde o to, že Franta je na tom práv lépe než já, proto on tam bude, a já ješt ne. Ale stane se nco, co nás spolen pivede ke zjevení Božích syn. Je to zvláštní tajemství. Musí se stát nco, co zpsobí, že najednou dobhneme spolen. Všimli jste si toho? Nkomu, kdo bžel padesát let, se to mže 1

2 zdát nespravedlivé, když nkteí z nás bží jenom dvacet nebo nkdo jen dva roky. A nkteí se možná práv znovu narodí a vstoupí do toho rychleji než my. Pojme se na to podívat ješt z jiného pohledu. Tento lid musí fungovat naprosto transparentn. Co znamená slovo transparentní? Prhledný. Jejich pemýšlení, chze, slova, celý život bude transparentní. Opakem je tajná lóže. Víte, co je to lóže? Nepipomíná vám to zednáe? Zednái mají veejnou lóži a tajnou lóži. A protože je tak tajná, skoro nikdo ani neví, jak se tam dostat. Já to také nevím. Jen tak se to nkomu neekne. Ježíš naopak ekl, že o všem mluvil zjevn, veejn. 1 Nebál se a íkal vci, tak jak byly. Pojmenovával vci, tak jak byly. Neíkal na ulici jednu vc, a uedníkm potom úpln jiné evangelium. Prost lidem íkal vci, tak jak byly. Podívejme se do 4. kapitoly Zjevení. Už nebudu íkat, že je moje oblíbená, protože vždycky, když mluvím, tak je to práv v tu chvíli moje oblíbená kapitola, verš nebo žalm. Ale tu tvrtou mám hodn rád. Tady se píše: Potom jsem vidl a aj, dvée otevené v nebi, a ten hlas první, kterýž jsem byl slyšel jako trouby, an mluví se mnou, koucí: Vstup sem, a ukáži, co se má díti potom. Jestli si vzpomenete, už jsme se jednou bavili o tom, co se má dít potom. Po em? Všimnte si, že je tady dvakrát slovo potom. Vstup sem a ukáži, co se má dít potom, a verš zaíná slovy: Potom jsem vidl. Tak se ptám: Po em, biblití studenti? Kupodivu tetí kapitola je ped tvrtou kapitolou, takže to není zas tak složité. Ježíš stojí u dveí a tlue. Kdo by uslyšel hlas, oteve dvee, On k nmu vejde a bude s ním veeet a on s Ním. Pesn tak. Jinými slovy po veei. Po veei. Potebujeme veei. Pokud jste nkdo nestihl veei, tak nemluvím o té konkrétní dnešní veei, mluvím o jiné veei. Víte, co nám chybí? Chybí nám veee. Chybí nám dokonce dv veee. Chybí nám veee s Bohem a chybí nám také veee spolu navzájem. Míím k tomu, že se tady píše, že potom vidl dvee otevené a hlas mu ekl: Vstup sem, a ukáži, co se má díti potom. A hned jsem byl u vytržení ducha, a aj, trn postaven byl na nebi, a na trnu jeden sedl. To se stane potom. Po veei. eknu vám, co všechno se stane po veei. Jedna z vcí je, že na trnu sedí Jeden. Chcete, aby na trnu sedl Jeden? Netrpíte tím, že na trnu jich obas sedí víc? Boží slovo íká, že když budeme mít obecenství 1 Jan 18:20 Odpovdl jemu Ježíš: Já zjevn mluvil jsem svtu, já vždycky uíval jsem v škole a v chrám, kdežto se odevšad Židé scházejí, a tajn jsem nic nemluvil. 2

3 s Bohem, tak na trnu bude sedt Jeden. Pojme dál. A ten, kterýž sedl, podoben byl oblíejem kameni jaspidu a Sardovi; a vkol toho trnu byla duha, na pohlední podobná smaragdu. Chci se dostat do 6. verše. Bylo také ped tím trnem moe sklené, podobné kišálu. To chci íct. A ješt jednu vc. A u prosted trnu a vkol trnu tvero zvíat, plných oí s pedu i s zadu. To mluví o lidské duši. Ale pozor. Nemluví to jenom o duši jednoho lovka, ale o promnné lidské duši, o duši posledního Adama. Pojme se tedy podívat, co se stane po veei. Bylo také ped tím trnem moe sklené, podobné kišálu. O em to mluví? O transparentnosti, istot a prhlednosti. To znamená, že cílem je naše spolená duše, protože máme být jednodušní. 2 Máme být jednodušní, máme mít jednu duši, bratí. Jednu spolenou duši. Jednu spolenou mysl. Nemám budovat jenom svou individuální duši, ale spolenou duši, která je prhledná. Kde nic neskrýváme. Kde budu mít s Jiím jednu duši. Budeme jednodušní. Uritým zpsobem i jednodušší, protože budeme transparentní, prhlední. Nebudeme nic skrývat a ani nebude co schovávat. Ani hích, ani tajné myšlenky. Všechno bude zjevné, plné svtla, souzené svtlem. To se stane potom. Po veei. Boží slovo nás vede k tomuto konci a jsme tsn ped ním. Na konci je naše spolená duše, kterou bychom mli budovat, abychom se do ní všichni sbhli. Vyznauje se naprostou transparentností, prhledností a istotou. Není zde žádný prostor pro ukrývání temnoty, híchu nebo myšlenek. Nemusím mít pocit, že když se Josífek na mn kouká, tak proti mn nco má. Nemusím se bát, že mj bratr v hloubi duše ješt skrývá nco jiného, než co mi íká. Zámrem je, abychom chodili svobodní a prosti vší netransparentnosti, vší špíny a neprhlednosti a abychom vdli, že spolu máme isto. Ješt je zde jedna vc. Píše se, že vkol trnu tvero zvíat, plných oí s pedu i s zadu. Kdo má oi vzadu? Ukažte. Nkdy maminky? Maminky mají oi vzadu? Potebovaly by je, ale bohužel obas zjišují, že je nemají. A jak by se hodily! Tak kdo má oi vzadu? Pihlaste se. Já se pihlásit mžu. Já totiž oi vzadu mám. Manželku? 2 1. Korintským 1:10 Prosím vás pak, bratí, skrze jméno Pána našeho Jezukrista, abyste jednostejn mluvili všickni a aby nebylo mezi vámi roztržek, ale bute spojeni jednostejnou myslí a jednostejným smyslem. 3

4 Ano, manželku, ale taky tebe. A tebe taky. Podívejte, pedvedu vám, jaké mám vzadu oi. Vidím ped sebou obraz, na kterém jsou namalované ervánky. A vzadu, Romane, je tam njaký obraz? Co je na tom obrazu? Led áek. Vidím to. Jak to, že to vidím? To je kouzlo, co, dti? To je kouzlo, vidím i dozadu! A te schváln, Jirko, víš, co je vzadu za tebou? Nevidím tam. Nevidíš tam? Ale vidíš. Povím ti to. Je tam obraz se stromem v zim. Hle, vidíš. Rozumíte mi? Jenže si musíme piznat to, co si te piznal bratr Jirka. Mžeš to ješt jednou pro všechny zopakovat? Bez vás tam nevidím. Nevidí tam. Ješt jednou pro jistotu, pro nás pomalejší. Bez vás dozadu nevidím. Nevidí! Jií nevidí! Já se k nmu pidám. Bez nho totiž také nevidím. Nevidím zase na druhou stranu. Potebuji, Romane, aby ses koukal za m, protože bez tebe toho led áka nevidím. Spolen vidíme! Naše spolená duše je plná oí zepedu i zezadu. Rozumíte tomu principu? Doba Starého zákona byla doba jednoho muže. Vidoucího. To pominulo. Bh nechce, aby byl jeden vidoucí. Bh chce te vás zmatu aby byl jeden vidoucí. Ale vy se zmást nenecháte, že ne? Pedtím jsem mluvil o tom, že nemá být jeden lovk, ale že má být jeden Kristus. Má být ten jeden, který spolen uvidí. Bh nás vložil do jednoho Tla, kde zjišujeme, že jsme totáln závislí jeden na druhém, abychom spolen vidli. Musíme dospt k poznání jako Jií, který ho vyznal jako svj nedostatek. Nikoliv hích. Ale nedostatek, že nás potebuje, protože bez nás nedokáže vidt dozadu. Nazvali jsme to dozadu, ale rozumíte, kam míím. Je to urité ponížení. Ponížení lovka v jeho vlastní ambici. Je to urité pokoení, když zjistíte a piznáte si, že nkteré vci vidíte špatn nebo je nevidíte. Ale co íkal Ježíš? Kdyby farizeové ekli, že nevidí, tak co? Nemají hích. Ale protože íkali, že vidí, hích mli. 3 Kdybyste si piznali, že nevidíte, a vyznali svoji potebu, tak kupodivu nemáte hích. Není vám to poítáno za hích. Ale pokud íkáte, že vidíte sami o sob, nepotebujete lékae, nepotebujete bratra, nepotebujete ní oi, tak lžete a jste 3 Jan 9:41 ekl jim Ježíš: Byste slepí byli, híchu byste nemli; ale nyní pravíte: Vidíme, protož hích váš zstává. 4

5 v híchu. Nemžete být oištni a vysvobozeni. A dokonce, jak So a správn napovídá, farizeové byli slepí a pyšní. Pýcha zaslepila jejich oi. Je to pýcha, která pivede lovka k názoru, že vidí. Nejsme náhodou na konci tetí kapitoly Zjevení? Co se tam píše? Není to náhodou o nich? Nebo pravíš: Bohatý jsem, a zbohatl jsem, a žádného nepotebuji To je mentalita jednoho z posledních svod v církvi. Jsem sobstaný! Jinými slovy nikoho nepotebuji, jsem nezávislý. Bh toto kárá a napomíná. a nevíš, že jsi bídný, a mizerný, i chudý, i slepý, i nahý. Co si o sob myslí lidé, kteí jsou opravdu bohatí? Že jsou chudí. To se píše ve Zjevení 2:9: Vím o skutcích tvých, i o ssoužení, a chudob (ale bohatý jsi,) To znamená, že o lidech, kteí si pipustí svoji chudobu a závislost, Bh íká: Jste bohatí. Možná se vám tomu te rozum vzpírá, protože jdete proti pemýšlení svta. Pemýšlení svta íká, že ím jste bohatší a vzdlanjší, tím jste nezávislejší. Ale v Bohu jste ím dál bídnjší, mizernjší, obnaženjší, chudší. Bh chce, abychom v pravé moudrosti dospli k poznání, že vlastn nevidíme. Boží slovo, moudrost a chze s Bohem by nás mly pivést nejen k intelektuálnímu poznání, ale k porozumní, naprostému pochopení naší neschopnosti stát se Kristem sám o sob. Na zaátku jsme možná mli pocit a ambici, že každý sám dokážeme dojít a vidt do té míry, že všemu porozumíme, všechno uvidíme, všechno budeme schopni udlat. Nepedstavovali jsme si, že budeme spolený Kristus, ale že každý z nás bude Kristus. Budu uzdravovat, prorokovat, všemu porozumím. Mysleli jsme si, že každý z nás doroste do plnosti Krista, který bude pln ve mn a také v Jirkovi. Najednou se zdá, že se to nedje. Navzdory urité chzi, pstm, modlitbám a snaze vidíme, že existuje strop nebo limit, kdy Bh íká: Dám vám to. Ale ne jako jednotlivci. Dám vám to jako Tlu, abyste vždycky vdli, že potebujete Hlavu a že potebujete Tlo. Proto se píše, že Bh dal apoštoly, proroky a všechny ostatní služebnosti, abychom se sbhli v plnost Krista. Lidé se spolen sbhnou. To znamená, že musíte bžet správným smrem. Sbhnout je smr dovnit. To se dokonce uí v eštin. Sbhnout je smrem dovnit. Zbhnout je smrem ven! V každém pípad se máme sbhnout v jednotu víry, do plnosti vku Kristova, 4 v jednodušnost a jednoduchost. To znamená, chcete-li zmoudet, pipuste si svou totální nedostatenost. Pipuste si, že nevidíte. Nedávno se m kdosi ptal: 4 Efezským 4:13 Až bychom se sbhli všickni v jednotu víry a známosti Syna Božího, v muže dokonalého, v míru postavy plného vku Kristova. 5

6 V em je moje jistota, že se nemýlím, že vidím dobe? íkal jsem: Tvoje jistota je v Kristu. To je odpov, která, pokud ji nepochopíte, zní prázdn a nábožensky. Ale myslím to vážn: Tvoje jistota je v Kristu. Je v poddání se oím tvých bratí. Nalézal jsem se na míst, kdy jsem byl pesvdený, že njakou vc vidím duchovn dobe. Naprosto pesvdený. Ale zjistil jsem, že jsem ji dobe nevidl. Velmi to mnou otáslo. Tehdy jsem už byl v tomto slov. Studoval jsem na škole. Vidl jsem nco uritým zpsobem a myslel si, že to vidím dobe. Vidl jsem obraz, který ale nebyl realitou. Víte, že nevidíme realitu, ale jenom obraz reality, který je filtrovaný rznými emocemi, ddictvím, charakterem? Máte už dost zkušeností a frustrace, abyste dospli k závru, že nevidíte? Že vidíme až spolen? Možná je takové piznání pro nkoho ponižující. Možná je pro nkoho ponižující vyznat: Vždycky jsem ml pocit, že jsem ten, který vidí. Najednou musím íct, že vás potebuji, že potebuji vdt, co vidíte vy. Vím, že teprve když to dáme dohromady, tak uvidíme. Mžete íct amen? Toto se stane potom. Stane se to, že budeme chodit v plné prhlednosti. V plné transparentnosti. Uritým zpsobem se lovk musí odhalit. Zsta me pochopiteln v duchu. lovk musí odhalit svoje nitro, aby dokázal íct, co vidí. Když si to nechá pro sebe, tak okrádá sebe i ostatní. To znamená, že bychom se neustále mli dotazovat zbytku sebe, protože jsme jeden. V Kristu. Doufám, že to pro vás není abstraktní povídání, ale že rozumíte praktickým aplikacím. Možná je to podobné zptným zrcátkm v aut. Vidím v jednom boním, ve druhém boním a možná ješt ve tetím, a teprve všechny dohromady mi pomohou, ale stejn tam je ješt slepý bod. Ješt bych tam poteboval nkoho dalšího. Chci vás vystrašit. Chci vás pivést k piznání a uvdomní si vaší závislosti. Piznejte si, že jste slepí. Neuráží vás to? Piznejte si, že jste slepí, pokud nechcete vidt skrze Tlo. Teprve když si to piznáme, tak to v nás vypsobí uritou paniku, ve které zavete oi a uvdomíte si: Aha, takže celou dobu, co tady chodím po svt, nevidím. Já vlastn nevidím. A po panice by mlo pijít zoufalé zavolání: Bože, tak co tedy? Co se stane se mnou, s bídným lovkem, kdy navzdory všemu, co jsem vidl, etl, slyšel, studoval, namodlil, napostil, pesto nevidím. Te pichází Ježíš a jde kolem nás. Protože jsme už dospli k porozumní a pijetí faktu, že nevidíme, tak se v nás v uritém zoufalství zvedne volání, které navzdory všemu, i vší ostud, volá: Ježíši, synu Davidv! To je to natažení se ke Kristu. Do té doby jsem ho nepoteboval. Já pece vidím. Farizeové nepotebují Ježíše. Zdraví nepotebují Ježíše. Kvli nim 6

7 koneckonc nepišel. Pišel pro ty, kteí nevidí. Pišel k nemocným, aby je uzdravil. Tak pichází slepec: Ježíši, synu Davidv (Mat 20:30-34) Ostuda neostuda. Mohl chtít svoji slepotu zakrýt, ale pichází za Ním, Ježíš se zastaví, jak má ve zvyku, slitovává se, ale dává mu zvláštní otázku: Co chceš, abych ti udlal? lovk dnešního století, drzý a zpupný, by odpovdl: Co asi! To snad vidíš, ne? Ale lidé tehdy vdli, že nechtjí promarnit svoji šanci svojí pýchou, zpupností a drzostí. Pišli v pokoe. Ježíš se neptal kvli nmu. Neptal se ani kvli sob. Opravdu si myslíte, že to nevdl? Ptal se kvli nám, aby se to zapsalo. Ptal se kvli zástupm. Ptal se kvli tomu lovku. Co chceš, abych ti udlal? Te pichází to vyznání: Dej, a vidím. Po ponížení pichází s prosbou, aby vidl. V jiném píbhu Ježíš uzdravil lovka rovnou, jiného zase uzdravil tak, aby nám ukázal prbžné uzdravování slepoty. Plivl na zem a pomazal slepému oi blátem. (Mk 8:22-25) Nkomu by se taková léba vbec nezdála. Jako Námanovi: Hmm, u nás máme lepší eky. (2Král 5:1-14) Nacionalismus. A tak Ježíš slepce pomaže a íká: Co vidíš? Slovy lékaskými: Kolik dioptrií bys poteboval? Co vidíš? íká: Vidím obrysy. Tak ješt. A te? Te už vidím. Bh chce, abychom prohlédli. Ale prohlédneme pouze v pípad, že piznáme, že jsme do života vstoupili a životem chodíme slepí. Jsme slepí a omezení svým ddictvím. Slepí a omezení svým pemýšlením. Slepí a omezení svou kulturou, svým národem, zpupností a pýchou. Nejsme ochotni se dívat oima nkoho jiného. Pak dospjeme do momentu piznání a ekneme: Bože, já nevidím. A natáhneme se zvoláním: Ježíši, synu Davidv! Ježíš takové volání zaslechne, vte mi. Pijde a zeptá se: Co chceš, abych ti udlal? Když eknete: Chci vidt, tak se vás Ježíš dotkne a dá vám vidt. Ale protože už jste si prošli uritou oistou svého postoje, pochopíte, že uvidíte i skrze bratí. A bratí skrze vás. Neuvidíte skrze jednoho bratra. Neznamená to, že te lobuji, že jsem otevel úad vidoucího, a kdo nevidí, a pijde, já mu povím. Jsem na tom úpln stejn jako vy všichni. Roman je na tom úpln stejn, Martin taky a všichni starší, mladší i služebnosti jsou na tom stejn. Všichni potebujeme dát dohromady svoje oi zepedu i zezadu. Teprve potom prohlédneme. Znal jsem lovka, který z mého pohledu vidl nejlépe. Bratr ducille. Pitom ml neustále obrovskou potebu dívat se teba i mýma oima. Nebo oima nkoho dalšího. Neustále chtl vdt a slyšet. Pamatuji si, že kdosi nco prohlásil o organizaci Sonlight Gospel, kterou bratr ducille opeovával. Bratr ducille se o tom doslechl, zvedl telefon a tomu 7

8 lovku volal: Slyšel jsem, že jsi íkal, že nco dláme špatn. Povídej, co to je? Ten lovk se ale zaal vymlouvat, že to tak neekl a nemyslel, že to nepochopil. Bratr ducille byl velmi zklamaný, když mi to vyprávl. íkal jsem: Pro jsi zklamaný? To je dobe, že se to vysvtlilo. Odpovdl mi: Doufal jsem, že nkdo vidí, co dlám špatn, a že budu moct init pokání. Ale ten lovk na druhé stran drátu byl takový zbablec, že mi nic neekl. Rozumíte tomu? Bratr ducille íkal: Tšil jsem se. Tšil jsem se a doufal, že budeme moci z neho init pokání. Tšil jsem se, že pjdu na nejbližší shromáždní, zavolám nebo napíšu: Bratí, nco dláme špatn. Musíme init pokání. Jeho pesvdení a pipravenost, že mu nkdo oteve v njaké vci oi, pro m bylo obrovskou inspirací. Zvedl teba telefon a volal Kristýn: Kristýno, nemla jsi sen? Nemla. Ani vizi? Ne. Ani k tob Bh te poslední dva dny ohledn m nemluvil? Ne. Já bych tak poteboval, aby mi nkdo dal slovo, nevím, kudy se mám vydat. Myslíte si, že volal Kristýn? Nevolal tak úpln Kristýn. Volal jejímu daru. Volal po njakém daru, protože ml zkušenost, že Bh si ten dar použil. Bylo v tom naprosté pijetí. Další vc je, že lovk chodí se srdcem na dlani. Je to riziko, protože to nkdo mže zneužít. A nejen, že to nkdo mže zneužít, nkdo to zneužije. Jeden bratr íkal: Víš, to se mže obrátit proti nám. Odpovdl jsem: Nejen, že se to mže obrátit proti nám, ono se to taky proti nám obrátí. Oni nás za to dokonce ukižují. A pesto do toho s tím vdomím jdeme. Je poteba, abychom kázali zjevn. Abychom vci íkali zjevn, abychom mluvili v pravd. Jestli to nkdo chce použít proti nám, tak to stejn použije. Ale je poteba, abychom chodili oteven. ábel bude dlat všechno proti tomu, co jsem te ekl. Shledáváte to biblické, nebo máte pocit, že tady stavím doktrínu? Mluví to k vám? Máte svdectví, že to je v Bibli? Urit to je v Bibli? Vidíte to tak? Víte, že to je Boží slovo, které k nám mluví? ábel pracuje a bude pracovat proti tmto vcem: Za prvé bude pracovat proti tomu, abychom mli veei, abychom mli obecenství. Bude pracovat proti schopnosti lámat spolu chléb, plynout spolu, komunikovat spolu. Bude se snažit oddlit m od druhých. Teba od Jiího. Mám nco proti nmu a on proti mn. Nevíme úpln pesn, co to je, ale tím, že radši nekomunikujeme, to ve mn roste a víc ho nemusím. On zase má nco proti mn, a te to roste a roste. Ale protože s tím nikdy nic neudláme a neiníme pokání, nechodíme podle Bible. Co tady dláme, Jií? Jak to, že tady sedíme a chválíme Boha, když máme spolu problém? Já ho tedy s Jiím naštstí nemám, to jenom používám jako píklad, ale 8

9 kdybychom ho mli, co tady dláme? Boží slovo íká, že pokud jdeš Bohu dát njaký dar a máš pocit, že bratr má nco proti tob, jdi si to s ním nejdív vyešit. 5 Jií, máš nco proti mn? Jdte po té vci. Protože jinak zastavíte to potom. Zastavíte schopnost plynout. Víte, neradi mluvíme na rovinu. Prost to njak obejdeme. Nkdy mám pocit, že bychom mohli dávat lekce politické korektnosti. Když jsem se uil ve firm anglitinu, tak v jistý moment dospli k názoru, že anglicky umím, a že jediné, co m potebují nauit, je business anglitina. Zaujalo m to, tak jsem si íkal, že pjdu na business anglitinu. Brzy jsem toho nechal, jelikož nás uili, že se anglicky neíká, že máme zpoždní, ale že si nejsem úpln jist, zda termín, který jsme slíbili, bude úpln pesn splnn. Vymysleli takovou konstrukci. Rozumíte, jak to zní? Politicky. Obcházíme okolo, místo abychom to na rovinu ekli tak jako Ježíš. S Kristýnkou se už celé roky doma uíme vci pojmenovat, tak jak jsou. Pojmenuj to, ekni to, a s tím mžu pracovat. ábel se snaží o pravý opak. Schovej to, ututlej to, dej to pod koberec, rozmlni to, zamlž to, nepojmenuj to. eknu vám tajemství. Vnitn si myslím, že lidé, kteí mají nco proti, možná vdí nco, co já nevím. Strašn m zlobí, že mi to nechtjí íct. Možná to potebuji vdt. Nevadí mi, že by nkdo mohl mít nco proti mn. Jen houš! Ale vadí mi, že to neumí íct. Že to neumí pojmenovat. Že to neumí popsat a že se to nedá vysvtlit. Že se to nedá pedat, že k tomu není žádný verš. Potebuji tvoje oi. Potebuji vidt, co vidíš ty. Bojím se, že o nco picházím. Nechci íct, že je problém, že by lidé mohli nco vidt jinak než já. Naopak! Problém je, pokud s tím neumíme pracovat. Za kolika z vás jsem už pišel a velmi jasn a pímo vám ekl, co se mi nelíbí? Kolika z vás jsem dal jasn najevo, že nco vidím v nepoádku? Mnozí byste se pihlásili. Pro to dlám? Vyzývám vás všechny, vrate mi to! Dlužíte mi to. Potebuji uvidt, co vidíte vy. Rozumíte mi, bratí? Moje poteba a volání, je toto: Prosím vás, nechote v temnot! Nešuškejte si to na chodb. Mže m to zabít. Když se podíváme do 5. kapitoly Galatským, co se tam píše? Co se píše o tom, když se koušete a žerete? Abyste se nakonec navzájem co? Nezkazili. Pakli se vespolek koušete a žerete, hletež, abyste jedni od druhých zkaženi nebyli. Svoboda, která nám byla dána, jak se píše o pár 5 Matouš 5:23-24 Protož obtoval-li bys dar svj na oltá, a tu bys se rozpomenul, že bratr tvj má nco proti tob, nechejž tu daru svého ped oltáem a jdi, prve smi se s bratrem svým, a potom pijda, obtuj dar svj. 9

10 verš dív, nám nebyla dána k povolování tlu, bratí. Všichni chtjí svobodu. Ale to není svoboda k híchu! Je to svoboda od híchu. Máte tam špatnou pedložku. Všichni chtjí od neho svobodu. S tím pišel Nimrod vysvoboditel. Nimroda všichni vzývali jako vysvoboditele, protože pišel se spasením. Pišel je vysvobodit od Boha. Dal jim svobodu od zákona. Ale my máme být svobodní tímto zpsobem: Nebo vy v svobodu povoláni jste, bratí, toliko abyste pod zámyslem té svobody nepovolovali tlu (verš 13) Konen jsme svobodní a mžeme si dlat, co jsme vždycky chtli. Vždy je to hích! ale skrze lásku posluhujte sob vespolek. Neberte si svobodu do úst jako záminku k híchu, bratí. Nejsme svobodni. Ježíš jasn ekl, že takovou svobodu dát nepišel. Dává jinou. Jsme svobodni od híchu. Každý, kdo slouží híchu, je jeho otrokem! Každý, kdo poslouchá hích, je jeho otrokem, bratí. Verš 18: Jestliže pak duchem vedeni býváte, nejste pod zákonem. Chcete být vysvobozeni od zákona? Chote Duchem. Mimochodem, žádosti tla nevykonáte. (verš 16) Vaše svoboda a oproštní se od zákonictví je v chzi v Duchu. Bh nás povolal ke schopnosti spolu plynout, žít transparentn, aby Kristova krev protékala, uzdravovala a dotýkala se. Když nerozpoznáváme Tlo Kristovo, potom je mezi námi mnoho tch, kteí jsou nemocní a mnozí umírají. 6 Umírají podobn, jako kdybych si njaký úd vy al z tla. Chvíli bude vypadat, že žije. Ale zakrátko už vypadá njak scvrkle. Oteveme oi, bratí. Nebo si to nesmíme piznat? Nesmíme to ojenovat, nesmíme si to íct? Pinášejme vci do svtla, chome ve svtle, chome v pravd, bratí. Chci napomenout každého z vás, kdo se mže nechat napomenout, abyste nechodili v temnot. Když za vámi nkdo pijde a nco vám o nkom poví, jdte za lovkem, kterého se to týká. ešte to, jdte se na to zeptat. Slyšel jsem teba, že Roman ukradl kolobžku. Tak jdu za ním a ptám se: Romane, co máš s tou kolobžkou? On ekne: Já o niem nevím. Tak jdu zpt za tím lovkem a íkám: To není pravda, nic neukradl. No, to byl jiný Roman, kolega z práce. Aha. Ješt, že jsem se byl zeptat. Víte o tom, jak na Slovensku upálili Rusa? Hanzelka v Košicích upálil njakého Rusa. Pak se zjistilo, že to nebyl Hanzelka, ale Zikmund, že to nebylo v Košicích, ale v Kostnici, a nikoliv Rusa, ale Husa. To je pochopiteln vtip, ale rozumíte mi, pesn o tom to je. Doneste to do svtla, zeptejte se na to. Ne vždycky je asi vhodné se pihlásit na shromáždní a zeptat se na každou vc. Ty, 6 1. Korintským 11:28-29 Nebo kdož jí a pije nehodn, odsouzení sob jí a pije, nerozsuzuje tla Pán. Protož mezi vámi jsou mnozí mdlí a nemocní, a spí mnozí. 10

11 Romane! Jak je to s tou kolobžkou? Ale jdte za konkrétními lidmi, jdte se zeptat, jdte to ešit. Boží slovo íká, že pokud v nkom vidíte njaký hích, máte ho jít napomenout. Když vás neslyší, nerozumí, nechce to pijmout, vezmte si svdka. Když vás neslyší ani se svdkem, jdte ped starší, ped církev. (Mat 18:15-17) OTÁZKA: Mám otázku. V em vidíš nejvtší problém, pro se to nedje? ODPOV: Dje se to, ale funguje to i naopak, protože ábel je ábel. To znamená, že na prvním míst lže. A lidé mu ví. Ví mu pro to, co je trápí a co ve své duši nevyešili. OTÁZKA: Tím máš na mysli ábla jako žalobníka? ODPOV: Teba žalobníka. Jedna vc je, že lže, a lidé mu jako Eva v ráji naslouchají a ví. Pak se jim zrak promní a zanou vidt nco úpln jiného. Takže ábla neodhalujeme. Další vc je, že v našem srdci mže být falešná ambice, njaký problém. Znáte píbh bratra ducilla, jak naslouchal áblu? Jednou k nmu pišel bh a ekl: Nco ti povím o nkterých lidech v církvi. Zeptal se: A o em to je? Zaal tm vcem naslouchat a najednou do toho zahml hlas: Satane, ty jsi lhá! Bratr ducille se vylekal a pochopil, že celou dobu k nmu mluvil ábel. Obrátil se na Boha, který ábla napomenul, a ekl: Jak to, že jsem ho nepoznal? Bh se ho zeptal : Jak to, že jsi mu celou dobu naslouchal? A bratr ducille si uvdomil, že v nm bylo nco, co to chtlo slyšet, protože by ho to vyvýšilo oproti bratím. Najednou by ml to tajné poznání. On je ten zasvcený. To by ho uritým zpsobem vyvýšilo nad ostatní, kterým to ješt nedošlo. OTÁZKA: Takže jedna z tch vcí je pýcha? ODPOV: Urit. OTÁZKA: Spíš jsem se ptal, co bys vidl jako pekážku, pro v církvi lidé nepichází jeden za druhým, když se jim nco nezdá nebo mají pocit, že nco dláš špatn. ODPOV: Neuvdomují si, že jsme Tlo a jeden na druhého se tváí jako na cizího. Kdybych si uvdomil, že jsem to já sám, tak to udlám. OTÁZKA: Takže lidé nevidí sami sebe jako souást Tla? ODPOV: Ano. Nepochopili, že to je závod, ve kterém dobhne jenom jeden. Když jsem si to v Bibli peetl, byl jsem nešastný a íkal jsem: 11

12 Bože, tak to už mžu vzdát, protože dobhl Pavel. A jestli ne Pavel, tak Petr. Upímn eeno, jestli nikdo za tch dva tisíce let, tak teba bratr ducille. Nkdo už urit dobhl. Pro bych te ml bžet? Nevím, co jste s tím veršem dlali vy, ale já jsem se chvíli s Bohem tahal. íkal jsem: Bože, vybízíš nás, abychom bželi, protože jenom první dobhne a dostane cenu. A já íkám, že mají dva tisíce let náskok! Nkdy také dávám dtem náskok, ale nikdy ne dva tisíce let. Bh mi ekl: Ale ten jeden je Kristus. Tvoje jediná šance, jak dobhnout, je být v Kristu. To znamená v Tle Kristov. Najednou se ta soutž posouvá nkam jinam. Nejen, že potebuji být v Kristu já, ale potebuji, abys byl v Kristu i ty. Takže, abych odpovdl, lidé si neuvdomují, že jsou souástí Tla Kristova. Ty jsi souástí m a já nutn potebuji, abys stál. Co budu mít z toho, když t ponížím a stlaím k zemi? OTÁZKA: Takže takový lovk má vnitní problém se zbytkem Tla, vnitn se od Tla oddlí, a už vidí sebe zvláš a ostatní zvláš? ODPOV: To je jeden z aspekt, který se stále opakuje. Jednak se nevnímám jako jedno Tlo Kristovo, proto jsou mnozí nemocní a hynou. Nerozpoznáváme Tlo Kristovo. Druhá vc je, že musíme být schopni napomenutí pijmout. Musíme lidem pomoct, aby byli ochotni za námi chodit. V jedné firm, kde jsem pracoval, jsme lidi povzbuzovali, aby pinesli problém msíce. Odmnou byla veee pro dva. Pochopiteln problém nesmíte zpsobit, ale pokud jste upozornili na problém msíce, i když se vás týkal, tak firma podkovala s tím, že jim to pomže. Potebovali to vdt. Je to o tom, že musíte zavést kulturu, která vítá námitky a napomenutí. Vítám to, pijímám to, je to pro m život a požehnání a bez toho zhynu. Když lidé za vámi pijdou, mžete s nimi i nesouhlasit: Já to tak nevidím. Dobe, možná se pletu. To je druhá vc, kterou mžeme pomoct. Když nkdo pijde, nebude se bát, že dostane pstí. Ne fyzicky, ale lovk dokáže vytvoit takovou atmosféru, kdy si ten druhý íká, že si to píšt rozmyslí. To je strašná škoda, tím se okrádáme, obíráme o schopnost vidt a slyšet. i te pokání jednak z neschopnosti za nkým pijít a nco mu íct, a na druhou stranu, pokud jste prašiví. Je to jedna z dvanácti nemocí, která zabra uje knzi vejít do svatyn. (Lev 19:17-21) Znamená to, že se vás nikdo nemže dotknout. Pokud se urážíte, pokud se vás nikdo nemže dotknout, tak jste prašiví. Nkdy k sob neumíme pijít úpln nžn a v horlivosti to neekneme nejlépe. Ale než budeme všichni navzájem dokonalí, tak to pikryjme. 12

13 OTÁZKA: To znamená, že bychom se mli nauit obojí. Napomínat v lásce druhé i napomenutí pijímat. ODPOV: Ano. V tom všem rezonuje slovo dvra, víra a pesvdení, že jsme jedno Tlo. A to je to, co Bh íká, že se stane potom. Vím, že jedna z vcí, která nám chybí a kterou potebujeme mít, je veee. Lámat spolu chléb je prost to, že budeme picházet ke dveím, na které On tlue, oteveme je, vejdeme a budeme spolu s Ním veeet. Jak si pedstavujete veei s Ježíšem? OTÁZKA: Lidé se sdílí. ODPOV: Ano. íká se, že u jídla se nemluví. To je nebiblické. S plnou pusou se nemluví. To je kulturní. Ale že u jídla se nemluví, to je špatná teologie, bratí. U jídla se mluví. U jídla se sdílí. U jídla se láme chléb. Nejen, že lámu chléb. Lámáním chleba vyjaduji, že se lámeme jeden pro druhého. Vím, že to potebujeme. Potebujeme spolu plynout. Chci napomenout vás a skrze vás kohokoliv dalšího. Jestli se kolem vás šustne njaká temnota, vezmte baterku Božího slova a rozsvite. Nebojte se. Nkdy se bojíme, že nás vyškrtnou z tajných kruh. Že už mi nikdo nikdy nic nepoví. Chvála Bohu, jak íká Kristýnka. Neboj se, popadni to za límec. Nedávno mi jeden lovk napsal: Víš, mn se nelíbí, že Karel nkoho zmanipuloval, aby nco udlal. Karel byl mimochodem jeden ze starších. Hned jsem odpovdl: No, to je strašné. S Karlem budeme muset promluvit. A vnitn pesvden, že to tak není, pokrauji: Okamžit mi napiš, co se stalo, a Karla skípnem. Naež napsal zpátky: Ále, vlastn nic. Tak jsem odepsal: V tom pípad ale musíš init pokání, protože jsi minimáln m málem navedl k tomu, abych si nco myslel o Karlovi. Karel mimochodem není z tohoto shromáždní. Neekl jsem tomu lovku: To není možné. Tohle Karel udlal? Naopak jsem ho povzbudil a ekl: No jasn, jdeme za Karlem, to je jenom biblické. Pjdu s tebou. Napiš mi, jak toho lovka zmanipuloval, co mu ekl nebo udlal nebo napsal. Je správné manipulovat se navzájem? Ne, to je hích. Tak ho vyznejme, dejme ho na svtlo a i me pokání. Ten lovk rychle zacouval a inil pokání. inil pokání, že vlastn pracoval s informacemi, které nebyly podložené ani uchopitelné. Co jsi dote dlal? Co sis to pstoval? Mlhu. Když tu mlhu chcete k nemu použít, zjistíte, že v ní není žádná podstata. A znova to ducillovo zklamání: Ach jo, já jsem myslel, že se posuneme kupedu. i me pokání. OTÁZKA: Nedávno se mi stalo, že jsem byla úpln rozhozená, protože jsem si myslela, že tamten si o mn nco myslí, tamten o mn urit nco 13

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

CO JE TO EVANGELIZACE

CO JE TO EVANGELIZACE CO JE TO EVANGELIZACE MARTIN KLUSO (Praha, záí 2001) Rád bych, abychom dnes mluvili o tom, co to je evangelizace. Všichni víme, že nás Bh povolává k tomu, abychom evangelizovali. Ale co to znamená evangelizovat?

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ:

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ: P!ílohy 1. Dotazník CFQ: 43 2. Dotazník EMQ Instrukce: Dvacet osm tvrzeních uveden+ch ní)e je o zapomínání v'cí, co) se ka)dému v r*zné mí!e stává. Prosím zvolte, jak %asto se Vám uvedené p!íklady staly

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU

CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU MARTIN HLOSKA (Tursko, únor 2009) Velmi m oslovila chvála, ve které jsme zpívali: stvo ve mn srdce isté, já ti chci dnes sloužit. Nebo lépe slovensky: Stvor vo mne, Pane, srdce

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008)

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008) KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO (Praha, erven 2008) Dnes mám celý den na srdci jeden žalm. Je to Žalm 32: Žalm Davidv vyuující. Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštno pestoupení, a jehož hích pikryt jest.

Více

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010)

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010) VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2010) Bratí, vím, že Bh je dnes tady s námi. Nedovolte, aby kolem vás jen prošel, aniž byste se k Nmu natáhli, dotkli se Ho a vzali si od Nj sílu a ctnost. Když

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU CECIL J. ducille (Omega Message, prosinec 1995) MÉ SRDCE JE JAKO DM (píse) Mé srdce je jako dm. Jednoho dne jsem do nj nechal vstoupit svého Spasitele. Bylo v nm mnoho pokoj a

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2009) Jsme lidem, který je zmítaný vším, co se okolo dje. Amen? etl jsem lánek o teplomru a termostatu. Pistál mi na stole nebo jsem na nj narazil

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007)

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007) POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG (Harrachov, záí 2007) Chvála Pánu. Je mi velkým požehnáním, že mohu být s vámi na této konferenci. Nejen proto, že jsem rád s Božím lidem, ale hlavn proto, co Bh dlá v našem

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003)

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) Rád bych se s vámi podlil o nkolik jednoduchých, a pesto velmi dležitých vcí. Zdá se, že práv v jednoduchých vcech mnohdy ztrácíme hloubku,

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

Andlu církve v Thyatirech

Andlu církve v Thyatirech Andlu církve v Thyatirech 2. ást 28. záí veer Chvála Pánu. Vrátíme se zpátky ke slovu o vítzi. Podíváme se do 3. kapitoly Zjevení. A zmíníme se ješt trochu o konci 2. kapitoly. Zaslíbení pro ty, kteí zvítzí

Více

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009)

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009) POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO (Tursko, erven 2009) Druhý termodynamický zákon hovoí o tom, že když nepidáváme energii, vci spjí k záhub. Kdybych napíklad udlal hromádku kamení, nechal ji tak a nedodával

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001)

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001) POSLEDNÍ SVÁTEK CECIL ducille (Konference Kraskov, srpen 2001) Dkujeme Ti, Pane, za výsadu, že mžeme být na tomto míst. Žes nám pomohl odložit stranou naše každodenní povinnosti a rzné vci, které nás v

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL. (Praha, listopad 2004)

CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL. (Praha, listopad 2004) CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL (Praha, listopad 2004) Chvála bu Hospodinu. Trocha cestování nestaí k tomu, aby byl umlen Boží Duch nebo pestalo plynout Jeho slovo. Zjišuji, že pomazání je to, co láme jho.

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ CECIL J. ducille (Mahomet, Illinois, ervenec 2002) Bh mi klade na srdce, abych vám ekl o tom, kde se dnes nacházíme. Vždycky, te i pozdji, se na své cest musíte dívat na milník,

Více

KRAJTA MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2009)

KRAJTA MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2009) KRAJTA MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2009) Pipomíná se mi jeden Jiránkv vtip. Znáte Jiránka? Za komunist byl hodn známý, kreslil rzné karikatury. V jednom vtipu stojí jeho panákové v epicích s vidlemi v

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO. (Praha, duben 2005)

ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO. (Praha, duben 2005) ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO (Praha, duben 2005) Pojme se podívat do 6. kapitoly Matouše do 12. verše. Je to z modlitby Pán, kterou jist všichni dobe známe. Píše se tady: A odpus nám viny naše, jakož i my odpouštíme

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe!

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! David Wilkerson September 9, 1996 V??te tomu nebo ne, mnoho dobrých lidí, kte?í jsou zapojení do?in?ní úžasných v?cí, nedojdou do nebe. Ba co horšího, mnozí z t?ch,

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Ježíš Kristus se Petra zeptal: Agape mne? a Petr odpovdl: Ano, Pane, fileo T.

Ježíš Kristus se Petra zeptal: Agape mne? a Petr odpovdl: Ano, Pane, fileo T. Chvála Pánu za výsadu, že jsme mohli znovu pijít do Božího domu. Víte, když si pedstavíte lidi teba v Rusku, kteí se musejí skrývat, když chtjí uctívat Boha, uvdomíte si, jaké máme štstí, že tuto výsadu

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

DVANÁCT VAD MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007)

DVANÁCT VAD MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007) DVANÁCT VAD MARK JANTZI (Praha, kvten 2007) Amen. Kéž vám Hospodin požehná. Po cest na shromáždní jsme dnes mluvili o rozdlení. Kdo z vás ví, že Bh nkdy zpsobuje rozdlení? Nkdy, když nebereme vážn Boží

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

úvodník 5/2015 úvodník ! " # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' "!"#$ #! %!# (! )!"! #!"#!! * ) $! +!

úvodník 5/2015 úvodník !  # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' !#$ #! %!# (! )!! #!#!! * ) $! +! 1' #2 31 < $* 9 (" = ' Jan 14:6 5/2015 úvodník napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení úvodník " # $%&$''( )*+,,-.$/$012 6)#') ' " "#$ # %# &#'

Více

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO?

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? CECIL ducille (Konference v Nebrasce, listopad 2003) Dkujeme ti, Bože, za tuto chvíli. Prosíme, pomaž uši, pomaž srdce svého lidu, abychom slyšeli. Abychom nebyli tmi, kdo mají

Více

SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ. (Praha, duben 2005)

SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ. (Praha, duben 2005) SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ (Praha, duben 2005) Písmo íká, že máme mít víru Boží. 1 Víru Boží. Položím vám jednoduchou otázku. Jak poznám, že máte Boží víru? Nebo jak poznáte vy, že mám Boží víru já? Existuje

Více

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství,

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi Chvála Pánu! Jsem rád, že jsem zde. Byla to daleká cesta, ale Bh, který je velmi dobrý, nám pomohl. Jsme tady s vámi jen díky Jeho milosti, štdrosti Božího lidu. Mám na srdci pár myšlenek, které vám dnes

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

ZAPEETNÍ MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007)

ZAPEETNÍ MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007) ZAPEETNÍ MARK JANTZI (Praha, kvten 2007) Žijeme v dob, kdy je teba vstoupit do Hospodinovy skrýše. Ježíš ekl, že pijde as, kdy bude jako bylo za dn Noema. V Genesis se píše, že Noe stavl archu a jednou

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni:

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Květná neděle Téma Ježíš Kristus je náš Král a Bůh Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Potřeby Popsat jak vypadají a co dělají králové Vysvětlit v čem se Kristus liší od světských vládců Podle

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

Diskuse P. Aleš Opatrný: Vlasta Apltauerová:

Diskuse P. Aleš Opatrný: Vlasta Apltauerová: Diskuse P. Aleš Opatrný: Dovolil bych si uvést nkolik témat eknme startovních, které potom bude P. Pintí laskav doplovat a moderovat, a zárove si diskusi uhlídá tak, abychom mu nevypálili rybník ohledn

Více

Nakreslím svatyni, svatyni svatých a vnjší nádvoí. Jsou to ti oblasti. Jednu oblast mžeme nazvat tlo, druhou, oblast svatyn,

Nakreslím svatyni, svatyni svatých a vnjší nádvoí. Jsou to ti oblasti. Jednu oblast mžeme nazvat tlo, druhou, oblast svatyn, Dnes jsem vnímal na zaátku shromáždní dv vci. Jedna z nich zaznla v poslední písni, kterou jsme zpívali. Ta píse mluví o tom, že je svtlo, které záí a které vidím na horizontu. Slovo o svtle, které svítí,

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

Bh ke mn v noci z pátku na sobotu promluvil jednoduché slovo, tak bych vám ho rád pedal. Velmi rád pedávám slovo, které mi Hospodin mluví, respektive

Bh ke mn v noci z pátku na sobotu promluvil jednoduché slovo, tak bych vám ho rád pedal. Velmi rád pedávám slovo, které mi Hospodin mluví, respektive Bh ke mn v noci z pátku na sobotu promluvil jednoduché slovo, tak bych vám ho rád pedal. Velmi rád pedávám slovo, které mi Hospodin mluví, respektive ho mluví nám všem. To slovo je na jednu stranu velmi

Více

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI CECIL ducille (Montego Bay, Jamajka, erven 2004) Chtl bych zaít prvními dvma verši z 2. kapitoly Matouše: Když se pak narodil Ježíš v Betlém Judov, za dn Herodesa krále, aj,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008)

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008) DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL (Svratka, íjen 2008) Mnozí z vás vidí nco, co dosud nikdy nevidli. Mnozí z vás iní rozhodnutí a vstupujete na místa vydání se a slib. To, co iníte, se áblovi nelíbí. Chvála

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem nevdl, že krev je zbra. Nevdl jsem, co mám v rukou!

Více

CENY UČEBNICE. předmět finanční hospodaření 104,-

CENY UČEBNICE. předmět finanční hospodaření 104,- CENY 104,- UČEBNICE předmět finanční hospodaření Na otázky, úkoly a námty k pemýšlení t v uebnici upozorní následující obrázky: To, co je dobré si zapamatovat, je oznaeno: nebo textem v barevném rámeku:

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více