PARTNERSTVÍ BRNĚNSKÉ AGLOMERACE Syntéza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARTNERSTVÍ BRNĚNSKÉ AGLOMERACE Syntéza"

Transkript

1 Příloha Územní studie aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí PARTNERSTVÍ BRNĚNSKÉ AGLOMERACE Syntéza Proč je nezbytná spolupráce obcí v rámci Brněnské aglomerace? Spolupráce je významným vztahem ve všech oblastech lidské společnosti. Umožňuje snadněji a účinněji dosáhnout potřebných výsledků, v řadě případů není možné cíle bez spolupráce vůbec dosáhnout. Důvody pro spolupráci nejrůznějších subjektů mají základ v existenci synergického efektu, tedy faktu, že společně lze dosáhnout významnějšího efektu, než kdyby každý subjekt usiloval o dosažení cíle sám. Některé problémy nejsou bez spolupráce vůbec řešitelné. Spolupráce je procesem, který ovlivňuje úspěšnost a efektivnost celé řady činností ve veřejné správě. Významným aspektem spolupráce je schopnost jednotlivých subjektů vyjednávat o společných zájmech a hledat řešení problémů, která přesahují možnosti jednotlivých obcí. Partnerství je základním principem Evropské unie. Brněnská aglomerace je sídelním a ekonomickým systémem tvořeným Brnem a několika desítkami okolních obcí. Každodenní společenské, ekonomické, dopravní či jiné procesy a vazby překračují jejich administrativní hranice. Aglomerace je jedním funkčním celkem s diferencovanými úkoly a rolemi jednotlivých sídel. Zázemí Brna má širokou škálu funkcí, které jsou s městem úzce provázány a doplňují ho. Jedná se nejen o funkce rezidenční a rekreační, ale také funkce nezbytné vybavenosti a výrobních činností. Brněnská aglomerace má šanci dlouhodobě obstát jako druhý nejvýznamnější pól rozvoje České republiky pouze tehdy, když bude Brno úzce spolupracovat se svým zázemím, se kterým vytváří prostor aglomerace. Je nutno překonat administrativní barieru mezi městem a okolními sídly a spojit úsilí s cílem vytvoření fungující sídelní soustavy aglomerace. Problémy Brna nejsou izolované, ale ovlivňují situaci v celé Brněnské aglomeraci. Řadu z problémů nelze vyřešit bez zapojení okolních obcí. Jde zejména o řešení brněnského dopravního uzlu, o systémy technické infrastruktury, koordinaci výstavby v hraničních částech katastru, o spolupráci při zajišťování veřejných služeb a mnohé další. Prostorový vývoj v okolí Brna nebyl prozatím dostatečně reflektován nástroji územního ani strategického plánování, které by napomohly efektivně řešit problémy na úrovni aglomerace. Strategické dokumenty na úrovni kraje se doposud zabývaly řešením situace kraje jako celku bez ohledu na specifický vývoj aglomerace. V zahraničí se běžně vypracovávají strategické a koncepční dokumenty pro celé městské oblasti metropolitní regiony; na usměrňování a podpoře rozvoje aglomerace se potom podílejí všechny municipality dané oblasti. Z hlediska dalšího vývoje je nutná reakce zejména na následující prostorové problémy: vysoká dopravní zátěž hlavních dopravních uzlů (dopravní a ekologické limity rozvoje Brna a okolních obcí), kapacitní limity technické infrastruktury, nevyvážená a neřízená suburbanizace, změna struktury obyvatel v obcích Brněnské aglomerace (staří vs. mladí, starousedlíci vs. nově příchozí). Při utváření prostoru Brněnské aglomerace se v příštích letech projeví několik trendů, z nichž můžeme uvést: vícesměrné přelévání sídelních funkcí a ekonomických aktivit mezi Brnem (jádrem aglomerace) a těsně přilehlými obcemi (práce, školy, kultura, obchod, rekreace ), zahušťování prostoru výstavbou (bydlení, výroba, doprava, obchod), stárnutí obyvatel, imigrace a vyvolané sociálně-prostorové změny, změny struktury zaměstnanosti a vzdělanosti obyvatel. 1

2 Spolupráce obcí Brněnské aglomerace by měla přispět k účinnému řešení otázek rozvoje s regionálním nadhledem (týkajícím se prostorového i časového rozložení výsledků spolupráce), umožňujícím realizovat rozvoj území bez překážek způsobovaných upřednostňováním parciálních lokálních zájmů nebo neadekvátním populistickým přístupem. Sebestředný rozvoj bez spolupráce může dlouhodobě vést k podvázání žádoucích směrů rozvoje celého regionu (území kraje a návazných funkčních vazeb) nebo vést k jeho ochabnutí, stagnaci eventuelně až kolapsu některých dílčích subsystémů. V každém případě se jedná o dopady na podmínky i samotný život obyvatel kraje a všech subjektů zde působících či fungujících. Na čem založit spolupráci? Vznik Partnerství obcí Brněnské aglomerace Vymezení území Brněnské aglomerace bylo založeno na výběru obcí v okolí Brna na základě dvou důležitých kriterií jednak denní pracovní dojížďky do města Brna přesahující 25 % ekonomicky aktivních osob a současně na základě vymezení 40 minutové dostupnosti města Brna z obcí v jeho okolí prostředky hromadné a individuální dopravy. Se zohledněním specifik některých obcí ve vztahu k uvedeným kritériím tak bylo nakonec do aglomerace zařazeno 96 obcí. Z hlediska velikostní kategorie vybraných obcí jich nejvíce spadalo do velikostní kategorie obyvatel (42 %), velikost větší než obyvatel má Kuřim. Čtyři z obcí Brněnské aglomerace plní funkci obcí s rozšířenou působností. V obcích Brněnské aglomerace žilo v roce 2009 celkem obyvatel na ploše 977 km 2. Pro volbu nejvhodnější (právní) formy a funkčního uspořádání spolupráce obcí v rámci Brněnské aglomerace je nutné zohlednit následující faktory: Velikost jádra aglomerace: v Brně žije 73 % obyvatel aglomerace, Brno tvoří 23,6 % plochy aglomerace. Počet obcí v aglomeraci: do aglomerace bylo zařazeno 96 obcí, což je pro vytváření pevných a univerzálních struktur spolupráce poměrně značný počet (např. počet členů většiny svazků obcí nepřevyšuje 20 obcí, větší svazky většinou vykonávají spíše omezené spektrum činností a příliš nefungují). Přirozená spádovost obcí do jádra aglomerace: spádovost za prací byla jedním ze dvou kritérií vymezení aglomerace a je v případě Brna velmi intenzivní. Brno působí zároveň i jako dominantní centrum dojížďky do škol. Rozvojová témata, resp. věcné zaměření a rozsah společných témat: charakter rozvojových témat a zaměření společné činnosti ovlivňuje zásadním způsobem požadavky na formalizaci vztahu, tj. zda je možné řešit aktivity a projekty na základě dvoustranné či vícestranné dohody či je potřebné založení zastřešující organizace. Existence společných zájmů a potřeb řešení maxima společných problémů je ve vztahu k jádru aglomerace nejvíce potřebná u územně přiléhajících obcí. Pro řešení řady dalších potřeb a problémů není ale územní sousedství nezbytnou podmínkou. V případě iniciace a budování spolupráce hrají značnou roli i faktory subjektivní, a to zejména osobní vztahy představitelů obcí, jejich zájem o rozvoj širšího území a také vnímání přínosů a nákladů spolupráce. Je třeba zdůraznit, že spolupráce musí být přínosná optimální měrou pro všechny strany. Udržitelný rozvoj Brna je bez spolupráce s okolními obcemi jen obtížně uskutečnitelný. Obce v zázemí Brna využívají rozvojového potenciálu Brna a jeho nabídky služeb a těží z jeho infrastruktury. Z hlediska souslednosti kroků při založení nové podoby vztahů Brna a okolních obcí můžeme rozlišit následující fáze: vytvoření funkční komunikační platformy, která přijme existenci aglomerace jako legitimní, vyjednání shody členů platformy na formulaci koncepčního přístupu k rozvoji Brněnské aglomerace (zejména stanovení, co je za dané situace nezbytné řešit společně v rámci celé aglomerace nebo které otázky /problémy/ budou řešeny v kontextu globálních zájmů platformy, ale pouze jako dílčí, separátní zájmy v jednotlivých částech aglomerace), návrh provázaného řešení problémů s širším územním dopadem, vytvoření základu formálních struktur spolupráce platformy (orgány, procesy, pravidla, personální reprezentace jednotlivých členů platformy ). 2

3 Jako nejvhodnější se v první fázi budování spolupráce jeví iniciace k založení rozvojové platformy Partnerství obcí Brněnské aglomerace některým z rozhodujících subjektů (předpokládá se, že této role se ujme Brno), v rámci níž by došlo: k setkání rozhodujících subjektů (představitelů zainteresovaných samospráv), k pojmenování základních okruhů věcné spolupráce mezi Brnem a obcemi jeho zázemí, k vymezení důležitých prostorových i organizačních míst, jichž se identifikované problémy týkají a kde by byla nastíněna možnost praktické operacionalizace, jak navržené Partnerství postupně rozvinout jako funkční strukturu. Konkrétní organizační forma pro začínající spolupráci není zásadní věcí, důležitá bude snaha akceptovat a ochota společně řešit problémy důležité pro rozvoj území celé Brněnské aglomerace i jejích parciálních částí. Spolupráci proto není nezbytné hned od počátku formalizovat, ale je možné začít na velmi volné platformě a postupně, na základě ochoty spolupracovat a také přijmout i odpovědnost za budoucí společný život občanů v dané aglomeraci. Vzhledem k poměrně širokému pojetí aglomerace je třeba od počátku počítat s nerovnoměrnou mírou zapojení jednotlivých obcí do společných aktivit, o to víc bude záležet na taktice (i strategii) vstupní iniciativy pro založení Partnerství. Protože jako nejintenzivnější se jeví vazby Brna a obcí řešících dopravní a technické problémy a obcí s nejsilnějším suburbanizačním tlakem, bude zjevně žádoucí ponechat pro rozvinutí spolupráce a hledání společných řešení průchodnější volnější a flexibilnější formu i systém spolupráce, v rámci něhož mohou být vyjednávání o potřebách řešení poznaných i nově poznávaných problémech postupná, vícevrstnatá tak, aby se dalo dosahovat dlouhodobějších cílů. Základem velkého Partnerství tak mohou být na počátku i užší a pevnější spojení menších skupin obcí, založených na řešení různých aktivit i využívání různých nástrojů. Ovšem i pro tento přístup zůstává jako rozhodující princip potřeba vstupního vyjednání shody o podobě globálních zájmů celé Brněnské aglomerace, aby nebyla likvidována její myšlenka hned v počátcích. Pro zdravé fungování Partnerství bude žádoucí stavět i na dalších principech konstruktivní spolupráce, zejména: Akceptovat vyváženost vztahů mezi silnými a slabými subjekty. Toto propojení umožňuje dosáhnout řady komparativních výhod. Pro společenství převažujícího počtu malých obcí může být svým způsobem atraktivní členství větší obce, která má větší ekonomické i organizační možnosti a může tak významně přispívat ostatním k realizaci pro ně málo dostupných záměrů. Z tohoto hlediska lze považovat přítomnost většího a významného města v aglomeraci za pozitivní prvek posilující pozici celku vůči vnějším subjektům. Princip vyváženého partnerství v podmínkách spolupráce obcí v rámci Brněnské aglomerace by měl být založen na zajištění kvalitní dopravní obsluhy všemi druhy dopravy a udržení kvality přírodního prostředí, naplnění cíle vytvoření vyvážené sídelní struktury založené na odlišném způsobu bydlení ve městě a v okolních obcích, zajištění rovných podmínek přístupu k sociální, kulturní i komerční infrastruktuře. Pro obyvatele to současně znamená možnost výběru kvality městského a příměstského prostředí, které je spojeno s odlišným životním stylem a mobilitou. Pro koncipování platformy Partnerství obcí Brněnské aglomerace je důležitý i fakt, že daná problematika je zdůrazněna v Programu rozvoje Jihomoravského kraje na období V prioritě E. Kvalita prostředí a krajiny je u opatření E. 2 Udržitelný rozvoj území přímo zařazena aktivita E Iniciace založení partnerství obcí Brněnské aglomerace a rozvoj vzájemné spolupráce a příprava integrovaných aglomeračních projektů. Důležitá je realizace související aktivity E Důsledné využívání všech možností koncepčního usměrňování urbanizačních aktivit, usměrňování stavebních a jiných činností v území včetně prostorových aktivit na rozvojových pólech a rozvojových osách s důrazem na omezování negativních dopadů suburbanizace. Obě tyto aktivity jsou prvním konstruktivním krokem k řešení problematiky Brněnské aglomerace. Identifikují potřebu a vůli založit Partnerství obcí Brněnské aglomerace a hledat společné projekty, které budou napomáhat řešit její rozvojovou problematiku. 3

4 Kde a jak spolupracovat? Konkrétní přístupy a podněty Hlavní cíle budoucího Partnerství obcí Brněnské aglomerace můžeme formulovat následovně: Hlavním cílem partnerství by mělo být především hájení všech principů a zásad, které aglomeraci spojují a přinášejí celku optimální fungování, atraktivitu a prosperitu. Jasně odmítat požadavky vyplývající z dílčích zájmů, které nepřinesou očekávané efekty pro aglomeraci jako celek nebo dokonce situaci aglomerace mohou zhoršit. Rozvinout schopnosti jednotlivých aktérů vyjednávat konstruktivně o všech rozhodujících podmínkách a opatřeních. Překonat administrativní barieru mezi Brnem a okolními obcemi a spojit úsilí s cílem vytvoření fungující sídelní soustavy aglomerace, která zajistí všem jejím obyvatelům kvalitní podmínky k práci, bydlení, vzdělání, kultuře, sociální a zdravotní péči, a využívání volného času. Sladit přesahy rozvojových aktivit jednotlivých obcí. Koordinovat funkční vymezení rozvojových ploch stanovených územními plány na hranicích katastrů a odstranit rozpory ve využití přilehlých území. Posilovat atraktivitu aglomerace, jako prostoru s kvalitními podmínkami pro podnikání, vědu a výzkum, obchod a služby, kulturu a vzdělání. Prosadit aglomeraci jako významného partnera v mezinárodní konkurenci městských regionů. Vytvářet podmínky pro podporu (inovativního) podnikání a marketing aglomerace. Vytvářet podmínky pro kvalitní bydlení různých forem jak ve městě, tak i aglomeraci při zajištění komfortu dopravní dostupnosti. Vytvářet rovné podmínky dopravní a technické obsluhy sídel při efektivním využívání veřejných rozpočtů. Umožnit obcím aglomerace chránit svou identitu, prosperitu a kvalitu prostředí a zároveň vytvářet jednotnou značku celé Brněnské aglomerace na národní i mezinárodní úrovni. Chránit kvalitní přírodní prostředí aglomerace. Vytvářet podmínky pro jeho úměrné rekreační využití a zlepšování kvality dostupnosti rekreačních oblastí a jejich služeb. V rámci takto popsaných cílů je možno obecně definovat rámec budoucích aglomeračních projektů, které budou prioritně směřovat do oblastí: Zlepšování kvality dopravní obslužnosti a dostupnosti (vazba na IDS JMK, Generel dopravy JMK a Generel krajských silnic JMK) a snižování negativních dopadů dopravy. Zlepšování podmínek odkanalizování a zásobení vodou a ochrany území před záplavami (vazba na Program rozvoje vodovodů a kanalizací JMK a Generel odkanalizování a zásobení vodou města Brna). Zajištění koordinace usměrňování rozvoje sídelní struktury (vazba na Zásady územního rozvoje JMK, územní plán města Brna a územní plány obcí). Zlepšování podmínek pro kvalitní trávení volného času a rekreačního využití území. Zlepšování podmínek dostupnosti a kvality kultury, školství, zdravotnictví a sociální péče. Aglomerační projekty budou sehrávat důležitou roli při aktualizaci základních koncepčních dokumentů kraje, svazků obcí i jednotlivých obcí. Návrh na vymezení konkrétních témat, která by měla být předmětem hledání společných řešení v rámci Partnerství obcí Brněnské aglomerace : Rozložení dopravního zatížení a dobudování páteřních komunikací (R43, R52, tangenty). Zajištění obslužnosti Brněnské aglomerace veřejnou dopravou s využitím moderních technologií, rozvoj systémů Park and Ride a Bike and Ride. Budování sítě cyklostezek pro dojížďku obyvatel za prací a do škol i pro rekreační využití. Optimalizace rozložení ekonomických aktivit zejména výrobní a logistické zóny, nákupní zóny. Fungování nadmístních služeb pro celou oblast aglomerace. Řízená koordinace suburbanizačních procesů v celé Brněnské aglomeraci. 4

5 Společná snaha o efektivnější využití zanedbaných ploch (brownfields) v rámci Brněnské aglomerace. Zvýšení a prodloužení návštěvnosti Brněnské aglomerace, zdůraznění její jedinečnosti a výjimečnosti a posílení pozitivních efektů a dopadů cestovního ruchu do území. Snížení negativního působení lidské činnosti na přírodu a krajinu. Společný a koordinovaný postup aktérů Brněnské aglomerace vůči nadřazeným orgánům (státní instituce, Ředitelství silnic a dálnic ČR ). V rámci koordinace rozvoje Brněnské aglomerace možnost využití zřízení Rad obcí pro udržitelný rozvoj území dle 9 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona. Jednotlivá témata mají různou důležitost pro jednotlivé obce (oblasti) aglomerace. Následující níže uvedená mapa identifikuje v prostoru Brněnské aglomerace pět hlavních oblastí, které se ale mnohdy překrývají a jejich hranice jsou časově proměnné, se specifickými rozvojovými předpoklady v kontextu vztahů Brna a sousedících obcí a vyžadující zvýšenou míru koordinace a spolupráce. Příloha 1 Schematické znázornění hlavních oblastí Brněnské aglomerace vyžadujících koordinaci a spolupráci A B E C D 5

6 Platforma Partnerství obcí Brněnské aglomerace musí řešit především společné problémy, které jsou výše v textu naznačeny. Nicméně bude nutné, z důvodu efektivní operacionalizace při jednotlivých jednáních, také vytvářet specifické pracovní skupiny, které budou propojeny na základě společného rozvojového tématu nebo jejich sídelního prostoru v Brněnské aglomeraci. Z hlediska prostorového uspořádání Brněnské aglomerace je navrženo pět dílčích oblastí s určitými územními přesahy, jejichž rozvojový kontext se odvíjí od jejich charakteru a problematických oblastí: A severní oblast Významné multifunkční propojení v ose Brno Kuřim (Tišnov) a napojené okolí, Kuřim největší sídlo v rámci Brněnské aglomerace (vyjma Brna) a výrazný vedlejší pól rozvoje v Brněnské aglomeraci, dlouhodobá problematika napojení území na rychlostní komunikaci R 43 a VMO Brno, limity v podobě kapacitních možností odkanalizování území při dalších suburbanizačních procesech. B severovýchodní oblast Stabilizované území bez výrazných negativních změn a nejlepší kvalitou přírodního prostředí v Brněnské aglomeraci, neexistuje významnější sídlo s jinými vazbami než na Brno, významné přírodní bariéry pro rezidenční a dopravní rozvoj, velkoplošná legislativní ochrana území, nejsilnější rekreační funkce území v celé aglomeraci. C jihovýchodní oblast Významné multifunkční propojení v ose Brno Šlapanice a významný potenciál pro vytvoření silného vedlejšího pólu rozvoje aglomerace (analogická situace s oblastí A), omezení rozvoje v podobě KPZ Slavkovské bojiště, problematika zásobování vodou a odkanalizování území, území bez přírodních bariér, velmi kvalitní zemědělský půdní fond. D jižní oblast Nejvýznamnější rozvojová osa v Brněnské aglomeraci Brno Modřice, nejlepší dopravní napojení celé oblasti v rámci Brněnské aglomerace na její jádro i další nadřazené systémy, problémy v propustnosti dopravních systémů (železnice, dálniční tangenty), limitující faktor v podobě rozsáhlých záplavových území, území bez přírodních bariér, velmi kvalitní zemědělský půdní fond (analogická situace s oblastí C). E západní oblast Dobré dopravní napojení oblasti, dořešení problematiky provozu IDS i za hranice Brněnské aglomerace, kvalitní přírodní prostředí, rekreační území obyvatel, část oblasti tvoří záplavové území, suburbanizační tlaky v obcích na hranici Brna problematika částečného odkanalizování a zásobení vodou. Charakteristiky uvedených oblastí a naznačení jejich jednotlivých problémů není konečné a v průběhu času a vývoje území se budou výrazně proměňovat. Další rozvojová témata se jistě v budoucnu objeví a poté již bude záležet pouze na jednotlivých aktérech (obcích Brněnské aglomerace) spolupráce, jakým způsobem se je rozhodnou řešit. 6

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad

Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad Ing. Petr Vráblík, Ph.D. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Úvod Regionální operační program (dále

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

Úloha města Brna v rozvoji regionu

Úloha města Brna v rozvoji regionu Úloha města Brna v rozvoji regionu Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 1. 11. 2010 Marie ZEZŮLKOVÁ Kancelář strategie města VÝHODY MĚSTA BRNA Univerzitní a veletržní město Příznivá

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Šest strategických cílů 1. Otevřené a soudržné město využívající potenciál aktivních a vzdělaných obyvatel (lidé) 2. Živé, kulturní a kreativní město (kreativita)

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Rozvoj venkova z hlediska kompetencí

Rozvoj venkova z hlediska kompetencí Rozvoj venkova z hlediska kompetencí Ing. Jan Binek, Ph.D. Konference Udržitelný rozvoj na venkově Třanovice, 23. února 2012 Východiska prezentace Dlouholeté praktické zkušenosti se zpracováním strategií

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Strategické řízení ve světle evropských fondů Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Současné problémy Absence kvalitních dlouhodobých i střednědobých plánovacích

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014 Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) > MPO Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

A.3.2 Cíle udržitelného rozvoje v územním plánování

A.3.2 Cíle udržitelného rozvoje v územním plánování A.3.2 Cíle udržitelného rozvoje v územním plánování Předpis nekonkretizuje cíle udržitelného rozvoje v územním plánování. Toto je věcí pořizovatele, který vychází z konkrétních podmínek místa a času zejména

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Aktuální verze leden 2015 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku a rozvojový

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1) Úvod Obec Jirny má platný územní plán s vydanou vyhláškou o závazných částech územního plánu obce Jirny z roku 2000

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR BŘEZEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření

II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření Výtah Strategie rozvoje svazku obcí Netolicko Prioritní oblasti, cíle, opatření (zpracovatel BESI a.s., 2005) II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření Cíl 1.1: Zlepšit stav technické infrastruktury

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti

Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti nositel: hlavní město Praha zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Lenka Kriegischová 4. 5. 2015 Integrované územní investice

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Ing. Jiří Lauerman PRAHA 2012 Název: Aktuální otázky rozvoje regionů

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 2. Příloha č. 2 - Dílčí SWOT analýzy města

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 2. Příloha č. 2 - Dílčí SWOT analýzy města Příloha č. 2 - Dílčí SWOT analýzy města 1 Dílčí SWOT analýzy vychází ze SWOT analýz prioritních oblastí stanovených v rámci strategického plánování města. Ekonomika + Vysoká různorodost ekonomických činností

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více