IPO nová kapitola Vašeho úspěchu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IPO nová kapitola Vašeho úspěchu"

Transkript

1 IPO nová kapitola Vašeho úspěchu

2 Co přináší IPO? Volbu míry kontroly nad společností a míry podnikatelského rizika Původní vlastníci si výší veřejného úpisu sami rozhodnou, jaký podíl na základním kapitálu přepustí externím investorům, a zvolí si tím, v souladu se zákony a stanovami, nad kterými rozhodnutími si udrží bezpečnou kontrolu. Dále má emitent možnost ovlivňovat, kolik z veřejného úpisu bude nabídnuto velkým institucionálním dlouhodobým investorům a kolik bude rozptýleno mezi drobné investory. IPO tedy rozhodně neznamená ztrátu kontroly nad společností ani její výrazné omezení. Kapitál bez úroku Takto získaný kapitál nestaví společnost před neúprosný nepružný splátkový kalendář. Rozptýlení rizika a neomezenost zdrojů Podnikatelské riziko je rozptýleno mezi vícero investorů, což umožňuje financovat nadějné projekty, aniž by byly omezeny dané schopnosti garantovat splacení zapůjčeného kapitálu formou zástav a záruk, jak by tomu bylo v případě bankovních úvěrů. Optimalizaci kapitálové struktury Emisí akcií firma navyšuje vlastní kapitál. Možnost optimalizovat kapitálovou strukturu, resp. poměr mezi dluhem a vlastním kapitálem, umožňuje optimalizovat náklady na úvěry prostřednictvím zlepšení vyjednávací pozice vůči bankám a snížit náklady na kapitál pro své podnikání. Mnohdy společnosti po uvedení svých akcií na trh refinancují stávající úvěry za podmínek, jež jsou pro ně výhodnější. Zvýšení zainteresovanosti managementu a dalších špičkových zaměstnanců Formou různých motivačních programů spojených s možností získat akcie společnosti lze docílit většího zapojení zaměstnanců do dění ve společnosti, což má příznivý vliv na jejich angažovanost ve firmě a ochotu podílet se na dalším rozvoji zaměstnanecké akcie mohou sloužit jako daňově efektivní a moderní motivační složka v odměňování. Volnost v nakládání s kapitálem U kapitálu získaného emisí akcií má podnik větší volnost při jeho využití, což je značná výhoda oproti omezením, která jsou často spojena s úvěrovým financováním. Užití finančních prostředků není účelově vázáno, a společnost tak může pružněji reagovat na vývoj okolního podnikatelského prostředí. Usnadnění přístupu k dalším způsobům financování Již samo uskutečnění hloubkové účetní, právní i ekonomické prověrky ( due diligence ) společnosti v průběhu přípravy IPO může mít pozitivní efekt při hodnocení rizikovosti společnosti. Veřejně obchodovaná firma, plnící své povinnosti podle příslušných standardů, průběžně sledovaná a komentovaná analytiky kapitálového trhu, je pak plně transparentní, a pro banky tudíž čitelnější, což se odrazí na snazším přístupu k úvěru či při dalším navyšování kapitálu. Publicitu a zviditelnění Každý vstup na burzu je spojen s velkým mediálním zájmem. Veřejně obchodované společnosti jsou mnohem intenzivněji sledované médii než ostatní soukromě vlastněné společnosti. Spolu s vlastní reklamou lze tuto synergii využít k propagaci produktů a získání dalších zákazníků či obchodních partnerů. Průběžné dokumentování finanční stability a transparentnosti společnosti ve veřejných médiích posiluje její celkový profil. Společnosti, které jsou již na burze obchodované, bývají odbornou veřejností i svými partnery v obchodním styku považovány za důvěryhodnější. proč IPO? Možná tou první otázkou, která se nabízí, je právě, proč vůbec IPO realizovat. Existuje řada způsobů, jak potřebný kapitál získat, a není přitom nutné nikterak výrazně měnit zaběhnutý chod společnosti. Na druhou stranu je kapitál tím jediným, co Vaše firma potřebuje? IPO totiž nepřináší pouze tolik potřebné prostředky, ale znamená pro firmu mnohem více. Kromě všech nesporných výhod, které jsou jmenovány níže, je tu ještě něco, co se velmi obtížně popisuje, ale přesto je pro všechny veřejně obchodované firmy nesmírně důležité a co je odlišuje od těch ostatních je to equity culture. Firma se vstupem na kapitálový trh zařazuje mezi nejlepší společnosti v daném regionu, získává tím prestiž, která nejen slouží, ale zároveň i zavazuje. Od této chvíle jste Vy těmi, kteří udávají rytmus a ke kterým ti ostatní vzhlíží. 2 3

3 Kdo je pro IPO vhodným kandidátem? Odpověď není úplně jednoduchá a zdaleka nesouvisí pouze s velikostí společnosti. Na burzu může úspěšně vstoupit taková společnost, která je schopná dostát požadavkům kapitálového trhu, tj. jednak příslušným zákonným požadavkům, jednak očekáváním investorů. Jedním z hlavních kritérií pro úspěch IPO je tedy schopnost zaujmout a přesvědčit investory o tom, že jimi vložené prostředky budou náležitě zhodnocovány. Proto by měl stát v čele společnosti management, který dokáže jasně definovat cíle společnosti a její rozvojové plány, jež jsou poté investorům prezentovány. Pro všechny společnosti pohybující se na kapitálovém trhu je ochota sdílet informace s investory klíčová, stejně jako jednoznačná a transparentní struktura s jasnými finančními toky. Posledními z nutných předpokladů jsou dostatečná velikost obratu firmy a připravenost k přechodu na mezinárodní účetní standardy. Pojďme tedy všechny předpoklady pro úspěšného kandidáta na IPO shrnout: připravenost sdílet informace transparentní struktura a finanční toky ve společnosti jasně definované plány, cíle, strategie a definice měřitelných ukazatelů jejich plnění účetnictví vycházející z mezinárodních účetních standardů ambiciózní a profesionální management Vyjma výše uvedených obecných požadavků na kandidáta IPO, které apelují spíše na jakousi filosofii firmy, jsou zde ještě jasná kritéria a požadavky tak, jak je definuje Zákon o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT). Ten určuje minimální objem emise ve výši 1 mil. EUR a free float tedy objem veřejně obchodovaných akcií v min. výši 25 %. Kořeny Burzy cenných papírů Praha sahají až do roku 1871, prosperující roky 1920 až 1939 vystřídalo období uzavření burzy. Stalo se tak na více než 50 let. Znovuotevření burzy v roce 1993 přineslo nevídaný rozmach rozvoje kapitálového trhu, privatizováno bylo více než 1700 společností. Množství společností na trhu přineslo určité potíže, kterým se burza postavila zavedením listingových kritérií, jako je likvidita a schopnost plnit informační povinnosti. Přes tyto počáteční obtíže se na přelomu století stala burza plnohodnotným konkurentem burz ve střední a východní Evropě. Členství ve Federaci evropských burz (FESE) a udělení statutu tzv. Designated Offshore Market, tedy trhu bezpečného pro americké investory, který burze udělila v květnu 2004 americká Komise pro cenné papíry, jen potvrdily vysoký standard českého kapitálového trhu a jeho vůdčí postavení v regionu Střední a Východní Evropy. 4 5

4 IPO na Pražské burze Dobře prošlapaná cesta k úspěchu Burza cenných papírů Praha představuje vůdčí instituci svého typu ve střední Evropě. Harmonizace legislativy týkající se regulace trhů v rámci EU činí český trh srozumitelný a atraktivní pro všechny investory zvyklé na prostředí EU. Mnohé zahraniční certifikáty a členství v prestižních sdruženích evropských a světových burz jsou plnou zárukou transparentnosti a vysoké úrovně služeb jak pro emitenty, tak pro investory. Tyto vysoké standardy, kterými se pražský trh vyznačuje, umožňují, že emise zde obchodované mohou být nakupovány i do portfolií přísněji regulovaných institucionálních investorů. Právě vysoká prezence zahraničních investorů činí trh Burzy cenných papírů Praha atraktivní pro emitenty, kteří mají ambice nejen v tuzemsku, ale jejich další rozvojové plány míří i do zahraničí. Velkou výhodou v Česku a ve střední Evropě je nenasycená poptávka investorů hledajících možnost perspektivního zhodnocení volného kapitálu na akciovém trhu. Nejen zahraniční investoři, jejichž podíl je nyní zhruba dvoutřetinový, ale i domácí institucionální investoři mají obrovský potenciál. Česká republika připravuje penzijní reformu, u které se počítá s penzijními fondy coby jedním z pilířů celého systému. Zkušenosti ze zahraničí jasně dokazují, že aktivita těchto fondů na domácím trhu se po penzijní reformě zmnohonásobí. Výrazně rostoucí investorskou skupinou jsou domácí drobní investoři. Od roku 2004 vzrostl jejich počet z původních několika tisíc na nynějších zhruba 45 tisíc aktivně investujících. Tato skupina vykazuje nejdynamičtější růst a srovnání s obdobně velkými trhy napovídá, že prostor pro další růst je v řádu stovek procent. Poslední IPO rovněž ukazují, že investorský apetit této skupiny dokáže vstřebat i značné podíly emisí. Fakt, že jsme veřejně obchodovanou firmou, nám mimo jiné pomohl i při našich zahraničních akvizicích. Pro své partnery jsme jasně čitelnou, a tudíž plně důvěryhodnou společností, jejíž kroky jsou pečlivě sledovány trhem, říká Jiří Michal, předseda představenstva a generální ředitel Zentiva, a. s. Vstup na burzu nám poskytl zejména kapitál pro další expanzi a posílil transparentnost v kontroverzním průmyslu. Vedl k zavedení špičkových korporátních standardů a striktních pravidel corporate governance. Zvýšil firemní věrohodnost jak pro naše obchodní partnery, tak i pro zákazníky a média. V neposlední řadě je vstup na burzu spojen se vždy vítaným pozitivním efektem PR, shrnuje hlavní výhody IPO Anthony James Denny, předseda představenstva a generální ředitel společnosti AAA Auto. 6 7

5 burza cenných papírů praha vstřícný přístup k investorům i emitentům Když se Vaše společnost rozhodne vstoupit na burzu, určitě už víte, jakým směrem se chce dál rozvíjet. Rozmysleli jste si, že chcete svou firmu rozšířit, získat finance. Co Vám může burza nabídnout? Všechny subjekty kapitálového trhu České republiky jsou si plně vědomy vzrůstajícího zájmu investorů o kapitálový trh a nové emise a současně i zájmu emitentů o tento způsob financování. Vyvíjejí proto maximální úsilí ve snaze trh pro obě skupiny co nejvíce zatraktivnit. Pražská burza se snaží vycházet emitentům stále více vstříc a zjednodušit tak jejich cestu na burzovní trh. Zmínit můžeme především změny interních předpisů v oblasti poplatků. Burza proto po nových emitentech nepožaduje žádné poplatky za kotaci v prvním roce obchodování a člen burzy, který novou emisi na trh přivede, neplatí poplatky z obchodování. Český regulátor kapitálového trhu je velmi pružný, a dokázal tak vytvořit během relativně krátké doby liberální, a přitom maximálně férové prostředí, díky kterému dokáže český kapitálový trh velmi pružně reagovat na všechny impulsy vycházející z legislativy EU, říká Radan Marek, vedoucí právník Burzy cenných papírů Praha. Pokud již emitent má své akcie na jiném trhu EU a chce udělat tzv. duální kotaci i v Praze, nemusí podstupovat celý proces schvalování prospektu u tuzemského regulátora, ale může využít prospekt již schválený jeho domovským regulátorem. Pro potřeby veřejné nabídky a přijetí k obchodování v ČR stačí jen tzv. pasportizace, která celý proces výrazně zrychluje a zjednodušuje. Informační povinnosti vůči burze, které vyplývají ze zařazení na některý z trhů pražské burzy, jsou zcela standardní a společné pro domácí i zahraniční emitenty. Jazykem plnění těchto povinností je čeština nebo angličtina. Další nespornou výhodou Burzy cenných papírů Praha oproti ostatním středo- a východoevropským trhům je schopnost tzv. podmíněného obchodování. Tato služba je významná zejména z pohledu investorů, kteří získali akcie v rámci procesu IPO, a umožňuje jim s nimi okamžitě začít obchodovat. Nemusí tudíž čekat na samotné vydání cenných papírů. Pražská burza tak v případě duálních kotací zahajuje obchodování s předmětnou emisí o několik dní dříve než ostatní trhy. Naše akcie jsou primárně kótovány v USA na NASDAQu a možnost plnění informačních povinností v angličtině a vykazování finančních výsledků podle amerických účetních standardů GAAP jsou pro naši společnost velice důležité. Znamená to snížení administrativní zátěže pro společnost, úsporu nákladů, prevenci rizika chybného překladu, ale také včasné poskytování informací pražské burze ve stejnou dobu, v jakou je dostává NASDAQ, říká Romana Tomasová, ředitelka firemní komunikace CME. Všechny nové emise jsou zařazeny do indexu PX, který je prestižním ukazatelem pražského akciového trhu. Řada zahraničních bank používá index PX (a jeho konstituanty) jako podkladové aktivum pro své strukturované produkty. Není se čemu divit, neboť index PX patří k nejdynamičtěji rostoucím indexům střední a východní Evropy. 8 9

6 erstebank burza cenných papírů praha obchodní platforma šitá na míru Jednoznačnou výhodou Burzy cenných papírů Praha je její vlastní obchodní platforma. Obchodní systém je srdcem každé burzy, a je tudíž její nejcennější částí. Možnost operativních úprav systému dává Burze cenných papírů Praha obrovskou flexibilitu ve vývoji a implementaci nových produktů a schopnost rychle reagovat na nové trendy a požadavky trhu. Takto vznikl i elitní segment pražské burzy SPAD, ve kterém jsou obchodovány všechny blue chip emise. Nová IPO jsou zařazována právě do SPAD, kde se o jejich likviditu starají tzv. tvůrci trhu. To jsou členové burzy, kteří v průběhu obchodování zveřejňují cenu, za niž jsou danou emisi ochotni nakoupit, a cenu, za kterou jsou ochotni prodat. Na trhu je tak v každém okamžiku obchodování možno kupovat či prodávat. Není proto divu, že tzv. turnover velocity tedy rychlost, za jakou je zobchodován celý objem emise patří na pražské burze k nejvyšším v regionu. Úspěšnost obchodního systému pražské burzy lze také demonstrovat podílem objemu obchodů v případě duálních kotací emisí, které byly primárně po několik let obchodovány na prestižních zahraničních trzích. Obchodní systém Burzy cenných papírů Praha patří co do efektivity bezesporu ke špičce mezi obchodními systémy používanými v rámci evropských burz, říká Jan Klenor, generální ředitel Patria Finance, a. s. Patria Finance, a. s., patří mezi největší obchodníky s cennými papíry v České republice a je jedním z 21 členů Burzy cenných papírů Praha. Burza cenných papírů Praha Vídeňská burza cenných papírů ORCO Burza cenných papírů Praha euronext CME Burza cenných papírů Praha nasdaq 10 11

7 ipo na pražské burze silný marketingový nástroj Ano, IPO přináší nejen finanční prostředky. Je tu ještě jeden aspekt, který je neméně významný a možná mnohdy neprávem opomíjený. Vstup na burzu je vždy událostí, která zaujme minimálně místní média. Firma, která dříve byla známa pouze lidem z oboru, se nyní objeví na titulních stránkách novin a zažívá nebývalý zájem. V roce 2004 jsme přišli se zcela novými akciemi na pražskou burzu jako první firma v její historii. Zájem médií byl obrovský. Zentivě to výrazně posílilo podnikový profil, který byl důležitý i z komerčního hlediska (po rebrandingu na Zentiva z Léčiv), říká mluvčí společnosti Zentiva Věra Kudynová. Vzhledem k faktu, že kapitálový trh v ČR je stále mladým fenoménem, je mediální zájem značný napříč všemi typy médií. Takto získaná publicita nachází cílovou skupinu zejména mezi investory, analytiky a finanční sférou obecně, což je klasickými komunikačními prostředky (reklama, PR, direct marketing) velmi obtížně zasažitelná skupina. Komunikační dopad takto přirozeně vygenerované publicity je tak mnohonásobně intenzivnější a hlavně důvěryhodnější než placená marketingová kampaň. Studie agentury Bison & Rose, která se fenoménem IPO v ČR zabývala, kvantifikovala přínos IPO pro společnost následovně: medializace před IPO cca 1 3 mil. měsíčně medializace v období procesu IPO cca mil. Kč medializace následující v roce po IPO cca mil. Kč Emitenti tak získávají v podobě IPO důležitý marketingový nástroj k bezplatnému posílení image firmy a zvýšení známosti značky. Důležitým faktem je, že zájem médií trvá i nadále, a společnost tak z tohoto zájmu profituje i v dalších letech. Pegas Nonwovens vstupem na pražskou a varšavskou burzu získal větší transparentnost a důvěryhodnost u svých zákazníků, dodavatelů a ostatních obchodních a technických partnerů. Příběh naší firmy investory zajímá, což umožňuje se v budoucnosti obrátit na trh k zajištění financování dalšího růstu, říká Josef Valek, Investor and Public Relations Officer Pegas Nonwovens, s. r. o

8 IPO zentiva červen 2004 počet příspěvků v médiích Příjemným překvapením bylo uvedení nového titulu do segmentu SPAD farmaceutické společnosti Zentiva. Akcie během necelého roku stačily přidat více než padesát procent ČRo 1 Farmaceutická společnost Zentiva vstoupila s emisí akcií na pražskou burzu. Jde svým způsobem o první významnou tuzemskou firmu, která se pokusila získat peníze prodejem vlastních akcií na pražské burze Nejenom akcie Zentivy se postaraly o to, že index, který měří cenovou úroveň akcií, vystoupal na pražské burze nejvýš ve své historii ČRo 6 Mimořádnou událostí se letos stal i vstup farmaceutické firmy Zentiva na burzu. Firma získala prodejem akcií několik miliard na svůj rozvoj a její šéf a spolumajitel Jiří Michal se stal s hodnotou svého podílu miliardářem MF Dnes 0 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII

9 IPO pegas nonwovens prosinec 2006 počet příspěvků v médiích Velkým překvapením trhu byl nováček Zentiva. Za šest měsíců dokázala přidat 56,2 procenta, v posledním prosincovém týdnu zpevnila o 6,02 procenta na 757,60 koruny Právo O úspěchu není třeba dlouze polemizovat a současné ceny lze považovat za férové, proto bych se ani nebál pro dlouhodobější investory ECM či Pegas Nonwovens doporučit k nákupu FinWeb.cz Hitem se pro drobné investory staly v posledních týdnech nové akcie textilní společnosti Pegas Nonwovens Fincentrum.cz 0 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII

10 Jak to vidí vybraní zástupci emitentů? ČEZ Každý den desítky, možná stovky nejlepších analytických mozků celé planety zkoumají, zda jsou rozhodnutí Skupiny ČEZ těmi nejlepšími. Komerční banka Umístění cenných papírů na burze poskytuje společnosti velmi důležitou zpětnou vazbu. Zprávy analytiků, ve kterých hodnotí nejen situaci podniku, ale celého trhu a které rovněž obsahují predikce budoucího vývoje, jsou cenným zdrojem informací. Tyto zprávy pak pomáhají firmě lépe odhadovat situaci na trhu a očekávaný vývoj a stávají se jedním z podkladů např. pro sledování dlouhodobé pozice společnosti na trhu nebo přípravu obchodního plánu či rozpočtu. ERSTE BANK Po rozhodnutí vyjmout z obchodování na pražské burze akcie České spořitelny usilovala Erste Bank o zahájení veřejného obchodování akcií na pražské burze. Chtěla tak investorům poskytnout náhradní srovnatelný bankovní titul a oslovit ještě větší okruh investorů. ZENTIVA Úspěšný vstup na pražskou a londýnskou burzu v červnu 2004 byl zajisté pro společnost Zentiva důležitým milníkem. Jsme potěšeni zájmem, který projevili domácí i zahraniční investoři o náš růstový potenciál do příštích několika let. ORCO GROUP Již během prvních několika týdnů nám pražská burza přinášela až 40 % celkového objemu investic, což je pozoruhodně vysoké číslo. Významně jsme také rozšířili základnu investorů. CME Kotace na pražské burze již naplnila naše očekávání: akcie CME jsou k dispozici investorům v regionu, ve kterém aktivně působíme. CME jsme tím představili investorům, kteří se o tento region zajímají, a vytvořili jsme příležitosti pro budoucí spolupráci. Domníváme se, že podobný krok by měly učinit i další společnosti zaměřující se na region střední a východní Evropy, které se chtějí podílet na jeho růstu. ECM Vstupem na burzu se každá společnost dostává do jiné ligy pro veřejně obchodované společnosti platí podmínka mít spravně postavenou a formalizovanou strukturu corporate governance, systémy řízení, apod., což je ale také nezbytný předpoklad pro úspěšný rozvoj do budoucna. Dá se tedy říci, že rozhodnutí o IPO podporuje rychlost zavádění změn v dané společnosti a následně vede také k lepšímu chápání ze strany obchodních partnerů a protistran díky větší transparentnosti i faktu, že je firma pod drobnohledem finančních a kapitálových trhů. Pro ECM znamenal listing na BCPP také příliv dalšího kapitálu pro budoucí rozvoj. Pegas Pegas vstupem na pražskou a varšavskou burzu získal větší transparentnost a důvěryhodnost u svých zákazníků, dodavatelů a ostatních obchodních a technických partnerů. Příběh Pegasu investory zajímá, což umožňuje se v budoucnosti obrátit na trh k zajištění financování dalšího růstu. AAA Vstup na burzu nám poskytl zejména kapitál pro další expanzi a posílil transparentnost v kontroverzním průmyslu. Vedl k zavedení špičkových korporátních standardů a striktních pravidel corporate governance. Zvýšil firemní věrohodnost jak pro naše obchodní partnery, tak i pro zákazníky a média. V neposlední řadě je vstup na burzu spojen se vždy vítaným pozitivním efektem PR. VIENNA INSURANCE GROUP Pro druhou kotaci jsme zvažovali i jiné burzy střední a východní Evropy. Rozhodujícím argumentem pro burzu v Praze však byla silná pozice Kooperativy Vienna Insurance Group na českém pojistném trhu. Dalším podnětem byla pochopitelně i skutečnost, že VIG je jediným pojistným koncernem, který je zapsán na pražské burze. VIG chtěla reflektovat silnou účast na trhu v ČR. NWR Dosáhne-li korporace určitého stupně velikosti a prosperity, je přirozené, že nabídne své akcie investorům a umístí je na veřejné trhy. My jsme zvolili kombinaci tří evropských burz v Praze jsme kotováni proto, že z českého trhu naše aktiva vzešla a my sem zkrátka patříme. V Londýně se zase koncentruje poptávka specializovaných investorů orientujících se na těžební sektor. Akcie jsme zalistovali také v Polsku, které pro naši společnost představuje po České republice nejvýznamnější destinaci, pokud jde o další rozvoj. Vlastníci úspěšných českých společností by se měli zachovat podobně bude to prospěšné nejen pro ně a jejich firmu, ale i pro kapitálový trh a potažmo pro celou ekonomiku

11 Burza cenných papírů Praha, a.s. Rybná 14 Praha 1

Vše, co jste potřebovali vědět o IPO

Vše, co jste potřebovali vědět o IPO Vše, co jste potřebovali vědět o IPO OBSAH O Burze cenných papírů Praha > 7 Zkušenosti emitentů s obchodováním na burze > 15 Proč ještě nejsou vaše akcie na burze? Co pro to udělat? > 35 V nedávno vydané

Více

Vše co jste potřebovali vědět o IPO

Vše co jste potřebovali vědět o IPO Vše co jste potřebovali vědět o IPO Proč ještě nejsou vaše akcie na burze? Co pro to udělat? Proč emitovat cenné papíry? Jaké jsou výhody získávání kapitálu prostřednictvím emise cenných papírů? Co je

Více

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Bakalářská práce Analýza primární emise

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně MOŽNOST INVESTOVÁNÍ VOLNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

Hodnoty naší minulosti

Hodnoty naší minulosti Výroční zpráva 2000 flexibilita lidé v týmu Hodnoty naší minulosti dynamika perspektiva profesionalita důvěryhodnost etika podnikání www.sudek-atelier.cz jsou darem naší budoucnosti Lidské snažení je pomíjivé,

Více

Burza cenných papírů Praha, a.s. Výroční zpráva 2007

Burza cenných papírů Praha, a.s. Výroční zpráva 2007 Burza cenných papírů Praha, a.s. Výroční zpráva 2007 Ing. Petr Koblic generální ředitel Burza cenných papírů Praha, a.s. OBSAH Profil společnosti...4 Významné události roku 2007...6 Významné události roku

Více

Výroční zpráva 2010 Hypoteční banka, a.s.

Výroční zpráva 2010 Hypoteční banka, a.s. Výroční zpráva 2010 Hypoteční banka, a.s. Hypoteční banka, a.s. 1 Hypoteční ročenka V říjnu 2011 byla provedena oprava informace na straně 98 v odstavci Základní kapitál. 02 Kdo jsme 05 Hypoteční trh je

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR učební materiál v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/33332 1 Obsah 1 Kapitálový trh...

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Burzy cenných papírů ve střední. Evropě. Stock markets in Central Europe. Jaroslav Šedivý

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Burzy cenných papírů ve střední. Evropě. Stock markets in Central Europe. Jaroslav Šedivý BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Burzy cenných papírů ve střední Evropě Jaroslav Šedivý Unicorn College 2011 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Jaroslav Šedivý

Více

MÁ VIG V ÝROČNÍ ZPR ÁVA KONCERNU 2011 VIENNA INSUR ANCE GROUP. zk rá ce n á ve rze

MÁ VIG V ÝROČNÍ ZPR ÁVA KONCERNU 2011 VIENNA INSUR ANCE GROUP. zk rá ce n á ve rze MÁ VIG V ÝROČNÍ ZPR ÁVA KONCERNU 2011 VIENNA INSUR ANCE GROUP zk rá ce n á ve rze VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI TRH > Velký potenciál i nadále v regionu střední a východní Evropy > Pokles obchodu s jednorázovým pojištěním

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování do podílových fondů Investing in shares funds Marek Pešek Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2007 2011 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2011 2010 1 2009 1 2008 1 2007 1 Finanční

Více

Investiční certifikáty. Obsah

Investiční certifikáty. Obsah Investiční certifikáty Obsah 2 Úvod 3 Trh moderních strukturovaných produktů 4 Vývoj v ČR 5 Členění moderních strukturovaných produktů 6 Co jsou certifikáty 6 Jak fungují 7 Rizika certifikátů 9 Výhody

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Banky a Skupiny

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Banky a Skupiny o podnikatelské činnosti a stavu majetku Banky a Skupiny Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Banky a Skupiny Vize a mise Dlouhodobě

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

Jak získat investora. Business Angels Club Start-up

Jak získat investora. Business Angels Club Start-up Jak získat investora Business Angels Club Start-up Pro financování vzniku nových firem je při současné politice bank nereálné získat na rozjezd podnikání bankovní úvěr. Nadějí pro začínající firmy je získání

Více

Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb. Výroční zpráva 2011

Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb. Výroční zpráva 2011 Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb Výroční zpráva 2011 Život nám den co den klade do cesty nové výzvy a nabízí nové příležitosti. Stejně tak denně napadne každého z nás nový příběh, který

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011 Nemovitosti a stavebnictví čelí novým výzvám: Kde hledat příležitosti? Novela zákona o DPH Změny citelně zasáhnou podnikání v nemovitostech Real estate

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti ČEZ a stavu jejího majetku za rok 2002

Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti ČEZ a stavu jejího majetku za rok 2002 Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti ČEZ a stavu jejího majetku za rok 2002 00 22.5.2003 MH Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2002 Pardubice, 17. června 2003 Jaroslav

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

PODÍLOVÉ FONDY KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. 3. 2002. Po dvou hubených letech investoři opět očekávají růst Býci brzy vytlačí medvědy z trhů

PODÍLOVÉ FONDY KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. 3. 2002. Po dvou hubených letech investoři opět očekávají růst Býci brzy vytlačí medvědy z trhů ANKETA V čem je nabídka produktů a služeb vaší společnosti pro investora nejzajímavější, popřípadě na českém trhu ojedinělá? Vladimír Fichtner, marketingový ředitel, Pioneer Investments New Europe: Už

Více

Business Angels příležitost financování a rozvoje začínajících firem

Business Angels příležitost financování a rozvoje začínajících firem VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Business

Více

Příručka k investování soukromého a venture kapitálu. adresář členů CVCA. sponzor adresáře

Příručka k investování soukromého a venture kapitálu. adresář členů CVCA. sponzor adresáře Příručka k investování soukromého a venture kapitálu & adresář členů CVCA sponzor adresáře 1 Příručka k investování soukromého a venture kapitálu & adresář členů CVCA 4 O CVCA Česká asociace venture kapitálu

Více

HORIZONTY. Efektivita marketingových kampaní. Novinky v bankovní legislativě. Tržní arbitráž. Čtvrtletník pro top management

HORIZONTY. Efektivita marketingových kampaní. Novinky v bankovní legislativě. Tržní arbitráž. Čtvrtletník pro top management listopad 2010 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY služby pro finanční sektor Efektivita marketingových kampaní Novinky v bankovní legislativě Tržní arbitráž IFRS pro pojistné smlouvy Fáze II Důležité

Více

Výroční zpráva 2009. Make it simple. It s easy with UniCredit.

Výroční zpráva 2009. Make it simple. It s easy with UniCredit. Výroční zpráva 2009 Make it simple. It s easy with UniCredit. My, lidé z UniCredit, se zavazujeme k vytváření udržitelné hodnoty pro naše klienty. Jako přední evropská banka podporujeme rozvoj místních

Více

Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s.

Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Rakousko Bosna-Hercegovina Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 Chorvatsko ČESKÁ REPUBLIKA Maďarsko Rumunsko Srbsko Slovensko Slovinsko Ukrajina Lazarská 8 120

Více

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 listopad 2005 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 4 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ NA FINANČNÍM

Více

Investice na Maltě. Uzavřené. investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci.

Investice na Maltě. Uzavřené. investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci. Investiční magazín Magazín Investice na Maltě. Uzavřené investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci. Editorial Odborné studie ukazují, že se klienti při čtení firemních

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2013: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 2 Profil společnosti 3 Významné události v roce 2013 4 Klíčové údaje 6 Obchodování

Více