"Informační a komunikační platforma pro sektor sociálně-zdravotní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""Informační a komunikační platforma pro sektor sociálně-zdravotní"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu "Informační a komunikační platforma pro sektor sociálně-zdravotní Mongolsko, Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Statutární orgán zadavatele RNDr. Petr Nečas místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele Ing. Michal Žabokrtský ředitel odboru Evropské unie a mezinárodní spolupráce Osoba zmocněná zadavatelem pro věcná jednání Ing. Eva Němečková odborná referentka oddělení 132 mezinárodní spolupráce telefon: (+420) ;

2 Veřejná zakázka Předmět veřejné zakázky: realizace bilaterálního projektu zahraniční rozvojové spolupráce s názvem "Informační a komunikační platforma pro sektor sociálně-zdravotní. Doba realizace: (pokud nebude možno z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele dodržet termín zahájení plnění, je zadavatel oprávněn ho posunout) Místo realizace: Mongolsko (Ulánbátar), Česká republika (Praha) Maximální cena plnění: do ,- Kč bez DPH (slovy: do dvou milionů korun českých). Specifikace předmětu veřejné zakázky: Rozvojový problém, k jehož řešení má projekt (rozvojová intervence) přispět, je nízká efektivita sociálně-zdravotního sektoru, způsobená nízkou mírou informovanosti v rámci / o sektoru, nedostatečnou komunikací a výměnou zkušeností mezi zainteresovanými subjekty (školami, poskytovateli služeb, studenty, pracovníky, (potenciálními) příjemci služeb), a to v důsledku neexistující společné platformy (založené na informačních a komunikačních technologiích), která by těmto subjektům kontakty zprostředkovala. Analýza rozvojového problému (problem tree) důsledek problému nízká efektivita sociálnězdravotního sektoru problém nízká míra informovanosti v rámci / o sektoru, nedostatečná komunikace a výměna zkušeností mezi zainteresovanými subjekty (školami, poskytovateli služeb, studenty, pracovníky, (potenciálními) příjemci služeb) příčina problému neexistující společná platforma, založená na informačních a komunikačních technologiích strana 2 z 10

3 Řešení rozvojového problému (objective tree) vyšší efektivita sociálnězdravotního sektoru vyšší míra informovanosti v rámci / o sektoru, intenzivnější komunikace a výměna zkušeností mezi zainteresovanými subjekty (školami, poskytovateli služeb, studenty, pracovníky, (potenciálními) příjemci služeb) vytvořena společná platforma, založená na informačních a komunikačních technologiích vybudování, zprovoznění a správa vortálu ustavení redakčního týmu, vydávání oborového periodika Zpracování komunikační strategie, její následná realizace strana 3 z 10

4 Záměr: přispět ke zvýšení dostupnosti informací v sociálně-zdravotní oblasti v MN, k posílení vazeb a sdílení zkušeností mezi zainteresovanými subjekty Výsledek/Cíl: 1 Informační a komunikační platforma v sociálně-zdravotní oblasti v MN, sloužící různým typům uživatelů, je vybudována a funkční Výstupy: 1.1 Funkční vortál (oborový portál), tj. je zabezpečeno technicky a personálně jeho vybudování a zprovoznění. 1.2 Funkční odborné periodikum, tj. je zabezpečeno technicky a personálně jeho příprava, zpracování, výroba a distribuce, tj. bude zpracován plán periodika na dobu trvání projektu, připravena, vyrobena a distribuována alespoň 2 vydání periodika; zpracována strategie periodika na dobu po skončení projektu do 12/2010 zaměřená na zvyšování kvality s cílem dosažení místní/mezinárodní impaktace V rámci strategie periodika bude definováno následující: cílové skupiny; obsahová náplň a zaměření; periodicita (minimálně 4x/ročně); distribuce (forma: elektronicky / tištěně náklad; adresáti); redakční tým, tj. složení/pozice (šéfredaktor, redaktor rubriky, grafik (technický redaktor), dopisovatel (stálý, náhodný), administrátor, ekonom aj.); celková organizace práce a rozdělení odpovědností členů týmu za jednotlivé činnosti/oblasti spojené s přípravou, výrobou a distribucí periodika; financování po skončení projektu (nákladovost, ne/zpoplatnění recipientů; navázání spolupráce s mongolskými/mezinárodními oborovými časopisy profesními komorami; usilovat o dosažení impaktace; 1.3 Komunikační strategie na období , a to vnitřní (mezi subjekty v rámci sektoru sociálně-zdravotního); a vnější (ve vztahu k subjektům mimo sektor sociálně-zdravotní, tj. k široké veřejnosti v MN, institucím veřejné správy, mezinárodní donorské komunitě Komunikační strategie bude zpracována na základě analýzy dosavadní situace, bude v ní definováno následující: cíle; cílové skupiny; nástroje (vortál, odborné periodikum aj.) a mechanismy (realizace, sledování efektivity realizace atp.) časové rozvržení realizace rozpočet realizace; strana 4 z 10

5 Zdůvodnění rozvojové intervence MN je prioritní zemí ZRS ČR pro období , pravděpodobně jí zůstane i pro období coby "superprioritní" země; MN je prioritní zemí RS hlavních multilaterálních donorů Sektor sociálního rozvoje bude v rámci ZRS ČR ve vztahu k MN jedním ze stěžejních v období Zájem a podpora ze strany MN ne/vládního sektoru o realizaci projektu Projekt zastřeší a naváže na 2 rozvojové projekty aktuálně realizované v gesci MPSV v Mongolsku: MN0610 (Příprava a zavedení studijního programu Sociální práce - Ulánbátar, Mongolsko, ) a MN0809 (Socioekonomická stabilizace geograficky a sociálně odloučených oblastí, Mongolsko, ) Cílové skupiny primární Aktuální/potenciální poskytovatelé služeb v MN (NNO poskytující služby, stát, studenti sociální práce) Aktuální/potenciální školitelé poskytovatelů služeb v MN (SŠ, VŠ, soukromé subjekty) Aktuální/potenciální příjemci služeb v MN sekundární Relevantní instituce veřejné správy Široká veřejnost v MN Mezinárodní donorská komunita: bilaterální donoři státy; mezi/národní ne/vládní organizace, multilaterální banky Místní partneři Partnerská instituce státní správy Ministry of Education Government Building III, Ulaanbaatar, Mongolia strana 5 z 10

6 Nabídka Složení Dodavatel v rámci své nabídky předloží 2 části: Projektový dokument (dodavatel vyplní 8 formulářů: Titulní strana, Obsah, Identifikační formulář, Textová část, Matice logického rámce, Časový harmonogram aktivit, Rozpočet, Přílohy); a Smlouva o Návrh smlouvy obsahuje všechny obchodní podmínky (dodací, platební, záruční, sankční atp.); o Text smlouvy je pro dodavatele závazný, dodavatel pouze doplní požadované údaje. Návrhy na případnou úpravu textu návrhu smlouvy zadavatel není povinen zohlednit; o Součástí předložené smlouvy jsou 2 přílohy (projektový dokument; soubor formulářů pro použití v rámci projektového cyklu). Zpracování v českém jazyce + shrnutí v angličtině; v 1 originále v listinné podobě a zároveň 1 v elektronické podobě na CD; Dodavatel může podat pouze jedinou nabídku. Dodavatel musí nabídku zpracovat na kompletní zajištění předmětu plnění. Zadavatel připouští variantní řešení nabídky. Všechny požadované podpisy dodavatele musí být v souladu s oprávněními jednat za dodavatele vyplývajícími z obchodního rejstříku či příslušného právního předpisu. Nabídka musí být svázána nebo jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. Pokyny k vyplnění formulářů či doplňující informace jsou obsaženy v komentářích a poznámkách v jednotlivých formulářích. V případě technických problémů s vyplněním či jakýchkoliv nejasností se dodavatel může obrátit na zadavatele. V případě údajů vyplňovaných formou seznamu upraví dodavatel dle potřeby počet přednastavených polí, tj. prostřednictvím zkopírování přidá pole další, v opačném případě odstraní pole nadbytečná. Nabídka musí být napsána nebo vytištěna čitelně, nesmazatelným tiskem, jednoznačně, bez vsuvek, korekcí a jiných nejasností. strana 6 z 10

7 Nabídková cena V ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky. Cena bude obsahovat ocenění případně dalších prací a dodávek, které vyplývají z vymezení předmětu veřejné zakázky Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v případech změn sazeb DPH a zákonných poplatků, nebo v případě uplatnění dalších požadavků zadavatele nad rámec podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. strana 7 z 10

8 Hodnocení nabídek Základní kritérium: ekonomická výhodnost nabídky Dílčí kritéria: A. Nabídková cena (bez DPH)....váha 20 % Lépe hodnocen bude dodavatel s nižší nabídkovou cenou. B. Faktory projektu váha 20 % Lépe hodnocen bude dodavatel, který ve své nabídce předloží komplexnější analýzu faktorů projektu, tj. identifikuje a charakterizuje všechny relevantní interní a externí faktory, které budou (mohou být ovlivněny) nebo ovlivňují (mohou ovlivnit) pozitivně/negativně průběh realizace, úspěšnost a udržitelnost projektu, zhodnotí pravděpodobnost výskytu rizik, tj. faktorů s (potenciálně) negativním vlivem, míru jejich vlivu na průběh, úspěšnost a udržitelnost projektu a navrhne relevantní opatření. C. Řízení projektu...váha 30 % Lépe hodnocen bude dodavatel, který ve své nabídce předloží komplexnější a efektivnější model řízení projektu, tj. řízení lidských zdrojů, tj. dostatečně popsaný realizační tým, jasně vymezené kompetence a vztahy nad/podřízenosti, řízení subdodavatelů, tj. plánování poptávek, poptávání, výběr zdrojů, správa smluvních vztahů, řízení finančních zdrojů, tj. dostatečně detailně, transparentně a konzistentně zpracovaný rozpočet (fin. částky uváděné v jednotlivých částech projektového návrhu a jeho přílohách budou v shodné); dostatečně zdůvodněné náklady, výnosy, příjmy a výdaje co do jejich oprávněnosti a výše; zohledněny časové souvislosti vzniku nákladů, tj. propojení finančních toků s harmonogramem projektu a správné přiřazení nákladů do předinvestiční, investiční (realizační) a provozní fáze projektu; projektový návrh bude obsahovat vyšší míru spolufinancování (in-kind vstupů) v průběhu projektu a efektivnější model financování po ukončení projektu, řízení komunikace v rámci projektu i ve vztahu k okolí projektu. D. Návrh řešení projektu......váha 30 % Lépe bude hodnocen dodavatel, který ve své nabídce předloží komplexněji a kvalitněji zpracovaný návrh: plánu aktivit a časového harmonogramu projektu, multiplikačního dopadu geografického (realizace stejného projektu v jiných regionech) a sektorového (adaptace projektu a jeho realizace v jiném sektoru). strana 8 z 10

9 Způsob hodnocení Použije se bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce se dle dílčího kritéria přidělí bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria: číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka o maximální hodnotu (doba záruky, výše smluvní pokuty atp.), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky; o minimální hodnotu (cena nabídky, doba provádění atp.), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce; kritéria, která nelze vyjádřit číselně: hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné, nejvhodnější nabídce přidělí 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Bude-li hodnotící komise považovat hodnotu jiného dílčího kritéria, než je cena, za zjevně nepřiměřenou, výše uvedený postup nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 0 bodů. Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100. Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmínek, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty podmínky, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel požaduje. strana 9 z 10

10 Zadávací řízení Dotazy lze uplatnit do včetně (v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin), a to: - em na: Nabídky lze podat do včetně (v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin), a to k rukám Ing. Evy Němečkové, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, Praha 2. Přílohy Projektový dokument (8 formulářů) Návrh smlouvy strana 10 z 10

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Párování nabídky a poptávky volných pracovních míst v IT systémech MPSV zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006

Více

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Vyzýváme Vás k předložení nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na zpracování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills příloha č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills článek 1 Základní údaje o zadavateli Zadavatel: EKOBAL, s.r.o. Adresa: Hráského 1906/3, Praha 4 IČ: 496

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu Vytvoření analytických podkladů pro plánování sociálních služeb v území obcí s rozšířenou působností Hořice, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov a Nová

Více

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) a dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3. Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu Vytvoření analytických podkladů pro plánování sociálních služeb v území obcí s rozšířenou působností Hořice, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov a Nová

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Vytvoření a správa webového portálu a technická podpora elektronického bulletinu zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadávací dokumentace Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Zpracování e-learningu a webového portálu vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU POD OZNAČENÍM Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky (zadávací dokumentace) V souladu s ust. 12 odst. 3 a 18 odst. 5

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VYTVOŘENÍ PORTÁLU SA A ZAJIŠTĚNÍ JEHO HOSTINGU NA SERVERU Zakázka malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP 1. Základní informace...1 1.1. Předmět (název) zakázky...1 1.2. Způsob zadání zakázky...1 1.3.

Více

Výběr informačního systému pro veřejnou vysokou školu

Výběr informačního systému pro veřejnou vysokou školu Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Výběr informačního

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

VÝBĚR KOORDINÁTORA PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE

VÝBĚR KOORDINÁTORA PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) VÝBĚR KOORDINÁTORA

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách

Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota této veřejné zakázky nedosahuje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

Veřejná zakázka na služby

Veřejná zakázka na služby Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: ČR - Ministerstvo životního prostředí odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupen ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace lidských zdrojů Identifikační údaje o zadavateli: Název zadavatele: Město Rýmařov Sídlo

Více