CHARAKTERISTIKA PLATFORMY ESTEP ve vazbě na celkový vývoj ocelářského průmyslu Jaroslav Raab, Vladimír Toman Hutnictví železa, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARAKTERISTIKA PLATFORMY ESTEP ve vazbě na celkový vývoj ocelářského průmyslu Jaroslav Raab, Vladimír Toman Hutnictví železa, a. s."

Transkript

1 CHARAKTERISTIKA PLATFORMY ESTEP ve vazbě na celkový vývoj ocelářského průmyslu Jaroslav Raab, Vladimír Toman Hutnictví železa, a. s., Praha V posledních letech dosahuje výroba a spotřeba ocelářských výrobků v celosvětovém měřítku stále rekordních hodnot. Skutečnost většinou překračuje prognózované hodnoty nejvyšší tempo vykazují zejména nízkonákladové země, a to hlavně země označované zkratkou BRIC Brazílie, Rusko, Indie, Čína. Vyspělé země mají však spotřebu již relativně nasycenou, a tak v budoucnu lze očekávat strukturální změny ve prospěch sortimentu s vyšší užitnou hodnotou. V tomto směru je nezastupitelná role výzkumu a vývoje, úzká spolupráce výrobců s odběrateli a strategie formulování hlavních směrů rozvoje. Cílem výzkumných a vývojových projektů je zejména zvyšování kvality výrobků v souladu s požadavky konečných uživatelů, ale také dodržování norem EU garantujících snižování zátěže životního prostředí a zvyšování efektivity využívání zdrojů energie a zajištění spolehlivosti, bezpečnosti a ochrany zdraví jak při výrobě, tak i při každodenním životě konečných uživatelů. Prezentace charakterizuje platformu ESTEP European Steel Technology Platform z pohledu ocelářství České republiky. ÚVOD V loňském roce jsme na konferenci METAL 2007 vystoupili k problematice aktuální situace v hutnictví, a to jak z pohledu světa a tak i jednotlivých regionů. V podmínkách naší republiky byla diskutována úroveň odvětví, zejména ve vazbě na dokončení Programu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu, který byl jako Protokol č. 2 součástí přístupové dohody ČR k EU. Jak lze charakterizovat vývoj od té doby, jaké úkoly stojí před hutnictvím zejména z pohledu uživatelů, jaké požadavky jsou kladeny na výzkumné a vývojové projekty? Ať již jde o vývoj technologie, snižování energetické náročnosti a zátěže životního prostředí, zlepšování podmínek na pracovišti, nebo o plnění požadavků odběratelů, zejména ve stavebnictví a automobilovém průmyslu. Potvrdily se dříve vyřčené prognózy s tím, že skutečnost, jak tomu bylo i v minulých letech, je vyšší, než jsou odhady. Rok 2007 znamenal ve srovnání s předcházejícím rokem celosvětově nárůst ve výrobě oceli o 7,5 % - již pátý rok za sebou byl meziroční růst vyšší než 7 % - výroba dosáhla téměř mil. tun. Trend vývoje v posledních letech je graficky znázorněn na následujícím obrázku č. 1 (materiál byl převzat z institutu IISI). Obr. 1 - Trend vývoje výroby surové oceli ve světě Čína Svět celkem Svět mimo Čínu 1

2 Výroba v Číně dosáhla 489 mil. tun, což znamenalo nárůst o 15,7 %, avšak ve srovnání s předcházejícími léty tento trend již od roku 2005 klesá, od úrovně 26,8 % na zmíněných 15,7 %. V roce 2006 byl nárůst 18,8 %, v roce 2005 pak 26,8 %. Čína však zůstala nejvýznamnější zemí z hlediska růstu výroby oceli - celosvětový nárůst výroby oceli dosáhl hodnoty 3,3 %. Podíl nízkonákladových zemí BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína) na světové výrobě oceli od roku 2000 zaznamenal výrazný skok v podílu celosvětové výroby, od 31 % v roce 2001 až na 48,2 % v roce Podíl výroby EU 27 je relativně stabilní, dosáhl v roce 2007 hodnoty 210,3 mil. tun, což znamenalo ve srovnání s rokem 2006 nárůst o 1,7 %. Česká republika zaznamenala v loňském roce výrobu cca 7,1 mil. tun, což znamená 25. místo v tabulce zemí. Prvních deset uvádíme v následující tabulce č. 1: Tab. č. 1 - Top deset zemí dle výroby surové oceli v roce 2007 Země Pořadí Výroba surové oceli % růstu Čína ,0 422,7 15,7 Japonsko ,2 116,2 3,4 USA 3. 97,2 98,6-1,4 Rusko 4. 72,2 70,8 2,0 Indie 5. 53,1 49,5 7,3 Jižní Korea 6. 52,4 48,5 6,0 Německo 7. 48,5 47,2 2,8 Ukrajina 8. 42,8 40,9 4,7 Brazílie 9. 33,8 30,9 9,3 Itálie ,0 31,6 1,2 SPOTŘEBA I ve spotřebě ocelářských výrobků je z celosvětového hlediska v posledním období nejvýznamnější podíl Číny. Růst spotřeby v této zemi přesahuje 11 %, vyšší dynamiku však vykazují i další asijské země, zejména Indie. I při charakterizování spotřeby je nutno zmínit země BRIC. Prognóza vývoje spotřeby ocelářských výrobků do roku 2008 dle hlavních regionů je uvedena v tabulce č. 2 teritoria jsou seřazena podle úrovně spotřeby (údaje jsou uvedeny v mil. tun a jsou převzaty z IISI). Je nutno uvést, že dosavadní praxe ukazuje, že skutečnost bývá často výrazně vyšší, než jsou prognózy. Tab. č. 2 - Spotřeba ocelářských výrobků dle regionů Země / / /08 Svět celkem 1 120, , ,6 8,8 6,8 6,8 Asie (včetně Číny) 607,2 663,2 721,1 6,2 9,2 8,7 EU ,9 192,2 195,0 11,4 4,0 1,4 NAFTA 155,7 148,1 153,9 11,5-4,9 4,0 CIS 50,0 59,8 65,2 18,1 19,5 8,9 Střední Východ 37,2 40,4 43,4 9,8 8,4 7,5 Jižní a Střední Amerika 35,6 39,5 41,6 11,8 10,9 5,2 Ostatní Evropa 27,2 29,3 31,0 11,0 7,8 5,7 Afrika 23,1 25,1 27,5 11,4 8,9 9,5 2

3 Podle nejnovější prognózy poradenské firmy EuroStrategy Consultants by globální spotřeba oceli měla růst dalších 5 10 let a do roku 2017 překonat hranici 2 mld. tun ročně. Přitom prognóza uvádí v letech meziroční růst 5,2 % a v letech pak 6 %. Opět jsou zmiňovány země skupiny BRIC Brazílie, Rusko, Indie, Čína, růst v Číně by mohl být v úrovni 8 % ročně, což znamená spotřebu vyšší než 800 mil. tun do roku Spotřeba oceli v Indii má být vyšší než v Jižní Koreji již do roku 2012 a v Japonsku do roku V Evropě je růst prognózován zejména ve východních zemí a v Turecku. Vývoj spotřeby v České republice zaznamenal od 90. let minulého století výrazný pokles až na nejnižší hodnotu v roce 1994, od kdy je charakteristický trvalý růst. V roce 2007 měrná spotřeba již výrazně přesáhla hodnotu 600 kg na obyvatele a tak se přiblížila spotřebě před ekonomickými a politickými změnami. Této úrovně bylo dosaženo zejména úzkou spoluprací výrobců s konečnými odběrateli, při nezastupitelné úloze výzkumu a vývoje. Hlavním odběratelským odvětvím v České republice je kovodělný průmysl a strojírenství, automobilový průmysl a stavebnictví. Podíl spotřeby oceli v hlavních zpracovatelských odvětvích v letech 2000 až 2006, uváděný ve zjevné spotřebě, je obsažen v tabulce č. 3. Zjevná spotřeba v roce 2007 dosáhla hodnoty 6,5 mil. tun. Tab. č. 3 - Zjevná spotřeba ocelářských výrobků v ČR dle odběratelských odvětví Odvětví % 2006 Kovodělný prům.+strojíren , , , ,5 37,7 Automobilový průmysl 706,9 760,4 968, ,4 21,7 Stavebnictví 641,2 726,9 973, ,4 18,2 Elektrotechnický průmysl 115,9 142,0 186,4 274,6 4,6 Ostatní odvětví 332,2 392,7 574,7 680,5 11,4 Obchod 305,2 355,1 388,3 382,0 6,4 Zjevná spotřeba celkem 3 862, , , ,5 Vývoj celkové spotřeby, který od roku 1999 dosahuje trvalý růst, je nejlépe patrný z grafického vyjádření, jak je uvedeno v grafu č. 2. Graf č. 2 - Vývoj výroby a tuzemské spotřeby v České republice od roku 1993 (v tis. t) 8000 Výroba surové oceli Zjevná spotřeba production ASC 3

4 Jak bylo již uvedeno výše, tvoří v naší republice hlavní odběratelská odvětví strojírenství a zpracování kovů a v posledním období pak zejména automobilový průmysl. Svoje výkyvy má stavebnictví, které však stále dosahuje úrovně téměř 20 % z celkové spotřeby. Lze říci, že vývoj v naší republice probíhá jako určitý odraz vývoje spotřeby v zemích EU, které jsou i pro naše výrobky základním trhem. Tento trend je z pohledu meziročních změn spotřeba ocelářských výrobků graficky znázorněn na grafu č. 3. Úzká spolupráce výrobců a konečných uživatelů, která je jednou ze základních podmínek dalšího vývoje v zemích EU tak dává předpoklad pro růst spotřeby a rovněž vytyčuje směry výzkumu a vývoje. Graf č. 3 Vývoj meziročních změn ve spotřebě ocelářských výrobků v ČR a EU Vývoj spotřeby ocelářských výrobků v EU a ČR 20,0 15,0 meziroční změny v % 10,0 5,0 0, ,0 EU ČR Proto byly v Evropě vytvořeny podmínky pro spolupráci průmyslu s uživateli a specifikaci dlouhodobých směrů výzkumu a vývoje technologií. Tato úvaha, která je ve více než dvaceti odvětvích již realizována, v konečné podobě směřuje ke zlepšení každodenního života občanů EU, vyústila ve vzniku tzv. technologických platforem. V případě ocelářství se pak jedná o evropskou ocelářskou platformu ESTEP European Steel Technology Platform. ESTEP Ocelářský průmysl lze právem zařadit mezi prioritní oblasti EU, která ve formě platforem podporuje ty oblasti, které zabezpečují trvalý hospodářský růst. Ocelářství prostřednictvím inovací garantuje konkurenceschopnost jak vlastních výrobků, tak i jejich aplikace. Trvale udržitelný rozvoj je podpořen i vztahem odvětví k životnímu prostředí, zejména výrazným snížením emisí skleníkových plynů. Nové výrobky z oceli zlepšují životní podmínky všech obyvatel a naplňují tak potřeby 21. století. Platforma je také zárukou spolupráce průmyslu s hlavními odběrateli. Význam vztahu ocelářského průmyslu v zemích EU k hlavním odběratelům vyplývá z tabulky č. 4. V této tabulce je uvedeno množství finálních výrobků dodávaných do jednotlivých odvětví, obrat v tomto odvětví a počet zaměstnanců. Obrat samotného ocelářství dosáhl podle údajů uvedených v materiálu ESTEP 138,5 mld. EUR, přičemž počet zaměstnanců je Včetně odběratelských odvětví je tak celkový obrat mld. EUR a počet zaměstnanců dosahuje cca 23 mil. osob. 4

5 Tab. č. 4 - Spotřeba oceli a počet zaměstnanců v hlavních odběratelských odvětvích EU Odvětví Dodávky ocelářských výrobků do odvětví Obrat (mld. EUR) Počet zaměstnanců (tis. osob) Stavebnictví 50,2 mil. t Automobilový průmysl 27,4 mil. t Strojírenství 19,8 mil. t Zpracování kovů 21,3 mil. t Aplikace pro domácnost 6,1 mil. t Trubky 18,2 mil. t V březnu 2004 byla oficiálně přijata první verze strategie výzkumu a vývoje v ocelářském průmyslu EU, která je známá jako ESTEP - European Steel Technology Platform. Byla tak vyhlášena vize pro inovace a výzkum a vývoj s cílem dosažení trvale udržitelného rozvoje ocelářství v zemích EU v nejbližších desetiletích. Pro řešení dlouhodobých významných V&V projektů bylo vytvořeno šest pracovních skupin výzkumu a vývoje, které korespondují se čtyřmi základními pilíři dlouhodobého rozvoje. S využitím anglické terminologie bývají tyto označovány jako 4 P - PROFIT, PLANET, PARTNERS a PEOPLE. Pro aplikace v průmyslu se jedná zejména o tři významné programy s velkým celospolečenským dosahem. Jde o Vývoj bezpečných, čistých, nákladově efektivních technologií s nízkými kapitálovými nároky. Řízení racionálního využívání zdrojů energií včetně reziduí. Zvýšení zájmu konečných uživatelů o řešení s využitím oceli. Formulace strategických cílů plně respektuje základní podmínku, kterou je dosažení konkurenceschopnosti při zajištění trvalého ekonomického růstu a snižování zátěže životního prostředí. U jednotlivých strategických pilířů jde tedy o: PROFIT - dosažení zisku při aplikaci inovací a nových technologií inovace a nové technologie využití silných stránek sofistikovaného zpracování inovace výrobků zkrácení času potřebného pro zavedení výrobků na trh zavádění systému dodavatelských řetězců PLANET - vývoj nových průlomových technologií splňujících požadavky životního prostředí PARTNERS - správné reagování na potřeby společnosti spoluprací s partnery automobilového průmyslu ve stavebnictví v dalších průmyslových odvětvích, např. v energetice 5

6 PEOPLE - zvýšení zájmu o obor a zajištění dostatku potřebných lidských zdrojů a jejich odbornost znalost světových dat z oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce cílené pořádání akcí pro zvýšení atraktivity práce v hutích, zajištění lidských zdrojů a jejich potřebnou přípravu základním klíčem pro úspěšné zavedení strategie konkurenceschopnosti je optimalizace potřeb lidských zdrojů zvýšení zájmu okolí - ocel je chytřejší a bezpečnější řešení Hlavní úkoly výzkumu a vývoje jsou soustřeďovány na oblast životního prostředí, efektivnějšího využívání energií a surovin, stejně jako na splnění požadavků nejvýznamnějších uživatelů, jakými jsou automobilový průmysl a stavebnictví. Tato úvaha byla základem pro vytvoření agendy strategického výzkumu ESTEP. V rámci Evropské unie byla vytvořena síť šesti základních pracovních skupin, které odpovídají čtyřem výše uvedeným pilířům a v oblasti partnerů jsou zaměřeny automobilový průmysl a stavebnictví. Finančně tuto agendu podporují přední evropské ocelářské společnosti, ve skupinách pracuje více než sto expertů, kteří pocházejí jak z výrobních společností, tak i ze škol. Do aktivit vzdělávání, školení a komunikace je zapojeno téměř padesát univerzit, které vytvořily velkou evropskou síť. Tato síť by měla sehrát vedoucí roli v analýze systému vzdělávání, který by měl být v souladu s požadavky ocelářského průmyslu a měl by navrhnout přístup k řešení předpokládaných současných nedostatků. Hlavní směry vytyčené pro oblast V&V pro rok 2008 byly schváleny i komisemi, které pracují v rámci programu RFCS. Oficiální dokument schválený dne je uveden v příloze č. 1. Vzhledem k tomu, že na této konferenci je zařazena rovněž přednáška, která je celá věnována Výzkumnému fondu pro uhlí a ocel (RFCS), budeme se v dalším zabývat problematikou výzkumu a vývoje v ČR, jehož priority a základní směry jsou v souladu s EU, uvedeny jsou v: - Národním programu výzkumu, schváleném usnesením vlády č. 417 ze dne , - Národní politice výzkumu a vývoje ČR, schválené usnesením vlády č. 5 ze dne , na něž navazuje Národní inovační politika ČR na léta ze dne Všechny tyto materiály ČR jsou provázány s programy podpory výzkumu a vývoje na úrovni Evropské unie. Dlouholetými základními směry výzkumu v ČR jsou: - udržitelný rozvoj - molekulární biologie - energetické zdroje - materiálový výzkum - konkurenceschopné strojírenství - informační společnost - bezpečnostní výzkum V Národní politice výzkumu do roku 2010 jsou základními tyto tématické okruhy: - bezpečná, spolehlivá a ekologická energetika pro budoucnost - informační a znalostní společnost - kvalita a bezpečnost života - nové materiály a technologie - potřeby ČR v sociálně-ekonomické oblasti 6

7 Konkretizací programu výzkumu a vývoje pro naše odvětví kromě jiných jsou programy průmyslového výzkumu a vývoje ministerstva průmyslu a obchodu ČR: - program TRVALÁ PROSPERITA je součástí Národního programu výzkumu - program IMPULS resortní program - program TANDEM resortní program Při pohledu na aktuálně řešené projekty z hutních podniků vidíme priority: - snížení energetické náročnosti hutní výroby - snížení ekologické náročnosti hutní výroby - výzkum a vývoj nových možností environmentálního zpracování hutních odpadů - optimalizace parametrů vyráběných značek ocelí s vysokými užitnými charakteristikami - vývoj nových typů materiálů s vysokými užitnými vlastnostmi - vývoj nových výrobků s vysokými užitnými vlastnostmi - vývoj technologií přesného lití - CAD systémy pro složité systémy jejich další vývoj - svařování a nové typy spojování betonářských ocelí, vývoj progresivních typů konstrukcí - náhrada primárních surovin recyklací metalurgických odpadů, které jsou v souladu s ESTEP Je zajímavé se v této souvislosti podívat na financování výzkumu a vývoje v rámci Evropské unie, ČR a vybraných zemí (údaje za rok 2004 příloha č. 2): ZÁVĚR Je nyní otevřenou otázkou vytvoření platformy ESTEP i v našich podmínkách národní ESTEP je již aktivní ve Španělsku a Polsku. Je však nutno zodpovědět si některé základní otázky a odpovědi na ně jistě vyvolají ještě další otázky. Patří k nim např.: - Kdo by se měl na činnosti platformy podílet a jak? - Kdo by platformu řídil a organizačně zajišťoval? - Jakou formou by byla platforma financována? - Které oblasti a prioritní směry by byly stěžejní? - Která odběratelská odvětví by bylo nutno zapojit? - Bude platforma otevřena i pro neželezné kovy, případně jiné materiály? Jsme přesvědčeni o tom, že tato konference je vhodným fórem pro diskusi a pro nalezení řešení prospěšného pro celé odvětví. K problematice dalšího vývoje ocelářského průmyslu, zejména pak ve vztahu k uplatnění výzkumu a vývoje, přijala dne 22. února 2008 významný dokument Evropská komise. V tomto dokumentu je zvýrazňována role a postavení platformy, a to jak na úrovni EU, tedy platformy ESTEP, tak i na národních úrovních. Berme i tento materiál jako výzvu! 7

8 Příloha č. 1 Draft document: Current RFCS priorities as proposed by the ESTEP Support Group (January ) Novel integrated routes for a scale free and energy efficient processing To recover thermal energy - Energy recovery from high temperature processes Intelligent Manufacturing Total control of the process - Enhancement of steel industry performances by combining conventional or advanced sensors together with intelligent data usage and supervisory systems Energy effectiveness and resources savings The sustainable use of natural resources - Using residues as secondary raw materials or lower quality primary raw materials - Improved technologies to reduce climate change impacts Automotive Industry New steel grades and innovative manufacturing methods for complex components - Body and power train solutions for lightweight and improved safety - Surface technology on steel sheets for automotive applications - Improved corrosion resistance and manufacturability Construction sector Safe and Healthy steel construction - Structural safety in seismic conditions Advanced prefabrication and execution technologies - Remote fabrication Energy sector New-highly performing steel pipes and components for oil and gas wells and for high productivity energy transportation - OCTG and premium joints for highly demanding applications - Heavy wall tubular products for deep water oil and gas fields - New generation of ultra HS-high toughness (X100/120) and low cost steel pipes New classes of heat resistant steels - High creep strength (for 325 bar 650 C) New steels and components for alternative energies - Light weight constructions: Wind Farms (component manufacturing and life assessment tools) 8

9 Příloha č. 2 Financování výzkumu a vývoje v jednotlivých zemích (údaje za rok 2004) Země Výdaje celkem (% HDP) Podíl veřejných zdrojů na výdajích celkem (% z 1) Podíl podnikatelských zdrojů na výdajích celkem (% z 1) Polsko 0,58 65,2 26,9 Slovensko 0,53 57,1 38,3 Řecko 0,62 47,4 30,7 Maďarsko 0,89 51,8 37,1 ČR 1,27 41,9 52,8 Slovinsko 1,45 30,0 58,5 Nizozemsko 1,76 36,2 51,1 EU 25 průměr 1,81 35,0 53,7 Spojené království 1,88 31,4 43,9 EU 15 1,90 34,3 54,3 Francie 2,16 39,0 50,8 Rakousko 2,24 35,3 46,0 Německo 2,49 30,4 67,1 Dánsko 2,48 27,1 59,9 USA 2,68 31,0 63,7 Japonsko 3,13 18,1 74,8 Finsko 3,51 26,3 69,3 Zdroj: OECD, Main Science and Technology Indicators, 2006/1 9

AKTUÁLNÍ SITUACE OCELÁŘSTVÍ ČR PO DOKONČENÍ PROGRAMOVÉ RESTRUKTURALIZACE

AKTUÁLNÍ SITUACE OCELÁŘSTVÍ ČR PO DOKONČENÍ PROGRAMOVÉ RESTRUKTURALIZACE AKTUÁLNÍ SITUACE OCELÁŘSTVÍ ČR PO DOKONČENÍ PROGRAMOVÉ RESTRUKTURALIZACE Jaroslav Raab, Vladimír Toman Hutnictví železa, a. s. Rok 2006 zaznamenal celosvětově další rekord ve výrobě oceli. Dle údajů mezinárodního

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Hutnictví železa, a.s. Steel Federation of the Czech Republic

Hutnictví železa, a.s. Steel Federation of the Czech Republic Tisková beseda k veletrhům TUBE - Düsseldorf a WIRE Düsseldorf, K + K hotel Central, Praha, 14. ledna 2014 Hutnictví železa, a.s. Steel Federation of the Czech Republic 1 Vývoj v oblasti hutnictví ve světě

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

EVROPSKÉ OCELÁŘSTVÍ V ROCE Jaroslav RAAB, výkonný ředitel

EVROPSKÉ OCELÁŘSTVÍ V ROCE Jaroslav RAAB, výkonný ředitel EVROPSKÉ OCELÁŘSTVÍ V ROCE 2010 Jaroslav RAAB, výkonný ředitel Hutnictví železa, a.s. Praha Abstrakt Evropské ocelářství - druhý největší globální trh. Před krizí 200 mil. tun, 200 mld. eur, přímo i nepřímo

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti

5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti 5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti Schopnost dané země konkurovat na mezinárodních trzích ovlivňují cenové a necenové faktory. Následující výběr je soustředěn na změnu podílu na světovém exportu zboží

Více

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha VÝZKUM A VÝVOJ Martin Mana Marek Štampach Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kolik lidí v Česku pracuje ve výzkumu a vývoji?

Více

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH Martin Mana Tisková konference, 18. září 2012, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/23 Roční šetření o výzkumu a vývoji VTR 5-01

Více

INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH

INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH 2012 2014 Václav Sojka Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Praha 14. duben 2016 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí VEŔEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI VYHLAŠOVANÁ MPO ČR Chlumský Miroslav - MPO ČR, Praha, e-mail : chlumskym@mpo.cz Jedna z důležitých aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelské sféře

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

Výzkum a vývoj, spolupráce škol a podniků a konkurenceschopnost

Výzkum a vývoj, spolupráce škol a podniků a konkurenceschopnost Výzkum a vývoj, spolupráce škol a podniků a konkurenceschopnost Diskusní fórum, ŠkodaAuto Vysoká škola 14/12/05 Martin Jahn Místopředseda vlády pro ekonomiku Úřad vlády ČR Osnova 1. Makroekonomický vývoj

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Cestovní ruch Cestovní ruch je jedna z nejsvobodnějších lidských činností, kde v demokratickém světě nikde nikdo nikomu nepřikazuje

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

Význam strojírenství pro Moravskoslezský kraj

Význam strojírenství pro Moravskoslezský kraj Význam strojírenství pro Moravskoslezský kraj Růstové faktory českého strojírenství Ostrava, 17.4.2014 Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje Klíčový význam strojírenství pro kraj Tradiční odvětví,

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Požadavky EU na snižování energetické náročnosti budov v kontextu otvorových výplní

Požadavky EU na snižování energetické náročnosti budov v kontextu otvorových výplní Požadavky EU na snižování energetické náročnosti budov v kontextu otvorových výplní Obsah přednášky Nová strategie Evropa 2020 Energetická náročnost budov Budovy s nulovou spotřebou energie Požadavky na

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Marek Štampach Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, 22. dubna 2015, Technologické centrum AV ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik?

Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik? Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik? Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

ZAMĚŘENO NA OCEL FOCUSED ON STEEL

ZAMĚŘENO NA OCEL FOCUSED ON STEEL ZAMĚŘENO NA OCEL FOCUSED ON STEEL Jaroslav RAAB Hutnictví železa a.s., Ostrava, Czech Republic, EU The Steel Federation, Inc, Ostrava, Czech Republic, EU j.raab@hzova.cz Abstrakt Spotřeba ocelářských výrobků

Více

Internacionalizace, projekt Cluster COOP. Regionální setkání CluStrat; Cheb Ing. Hana Zvariková, CzechInvest

Internacionalizace, projekt Cluster COOP. Regionální setkání CluStrat; Cheb Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Internacionalizace, projekt Cluster COOP Regionální setkání CluStrat; Cheb 7.3.2013 Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Obsah: Internacionalizace Co? Proč? Jak? Podpora internacionalizace Národní a evropský

Více

Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy

Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy Ing. Eduard Muřický odbor strategií a trendů Praha, 18. května 2011 Konference Udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost chemického

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

III.3 Ochrana průmyslových práv

III.3 Ochrana průmyslových práv III.3 Ochrana průmyslových práv Počty přihlášek vynálezů, resp. počty udělených patentů jsou tradičně považovány za jeden z ukazatelů úspěšnosti výzkumných, vývojových a inovačních činností. Patent je

Více

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Porada OEÚ 22. června 2015

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Porada OEÚ 22. června 2015 Úřad vlády České republiky MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Porada OEÚ 22. června 2015 Úřad pro budoucnost Poprvé je ve vládě místopředseda vlády plně zodpovědný

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací 26. dubna 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace (OPPI) CzechAccelerator - CI Rizikový kapitál - seed fond CIP + Enterprise

Více

kohezní politiky s ohledem na Operační ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje

kohezní politiky s ohledem na Operační ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Udržitelnost a environmentální aspekty kohezní politiky s ohledem na Operační program Podnikání a inovace Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Operační program Podnikání a inovace

Více

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY Marek Rojíček Centrum ekonomických studií, Vysoká škola ekonomie a managementu marek.rojicek@vsem.cz Abstrakt Studie zkoumá vývoj odvětvové struktury české ekonomiky

Více

Od strategických partnerství a aliancí k integraci. Jiří Cienciala

Od strategických partnerství a aliancí k integraci. Jiří Cienciala Od strategických partnerství a aliancí k integraci Jiří Cienciala 2.4.2002 Obsah prezentace?proč partnerství, aliance, integrace jsou tak důležité v současném hutnictví? 2 Specifika světového ocelářského

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2010

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2010 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

Možnosti zapojení českých subjektů do programu Horizont 2020 v oblasti hospodaření s vodními zdroji. 3. prosince 2014, Praha Jana Čejková, TC AV ČR

Možnosti zapojení českých subjektů do programu Horizont 2020 v oblasti hospodaření s vodními zdroji. 3. prosince 2014, Praha Jana Čejková, TC AV ČR Možnosti zapojení českých subjektů do programu Horizont 2020 v oblasti hospodaření s vodními zdroji 3. prosince 2014, Praha Jana Čejková, TC AV ČR STRUKTURA H2020 Priority: I. vynikající věda (Excellent

Více

Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU

Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU Projekt Transparense Projekt Transparense Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Transparense Zvýšení transparentnosti

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

FRAUNHOFEROVA SPOLEČNOST

FRAUNHOFEROVA SPOLEČNOST FRAUNHOFEROVA SPOLEČNOST Charakteristika největší organizace pro aplikovaný výzkum v Evropě v šesti bodech Fraunhoferova společnost je největší organizace pro aplikovaný výzkum v Evropě, která provádí

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012 Čtvrtletní přehled za leden až březen Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů), dosáhl v prvním čtvrtletí roku obrat zahraničního obchodu v běžných

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Odvětví výroby oděvů, zpracování a barvení kožešin je náročné na pracovní síly

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

2 0 1 0-2 0 1 3. Projekt : CZ.1.07/3.2.07/01.0036 OPF- SU

2 0 1 0-2 0 1 3. Projekt : CZ.1.07/3.2.07/01.0036 OPF- SU 1 V Ý Z N A M V N Ě J Š Í C H E K O N O M I C K Ý C H V Z T A H Ů V N Á R O D N Í E K O N O M I C E V Z D Ě L Á V A C Í M A T E R I Á L K E K U R Z U Z A H R A N I Č N Í O B C H O D S L E Z S K Á U N I

Více

Horizont 2020 (2014 2020) Společenská výzva Zajištěná, čistá a účinná energie Ing. Veronika Korittová, NCP pro energetiku a EURATOM 11. března 2014 E-mail: korittova@tc.cz Tel.: 234 006 115 Technologické

Více

Současnost. Největší procentní podíl průmyslu na celkové ekonomice státu ze všech evropských zemí 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0

Současnost. Největší procentní podíl průmyslu na celkové ekonomice státu ze všech evropských zemí 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Jiří Holoubek Historie Rozpad Rakouska Uherska - v Československu zůstává cca 70% průmyslových podniků z celého mocnářství Po roce 1920 minimální zpoždění za průmyslovým světem při nástupu 2. průmyslové

Více

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011 Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 15. ČERVNA 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY LETOS OSLAVÍME VE STŘEDU 15. ČERVNA 2011. NA STÁT JSME PRACOVALI 165 DNÍ. 2 Den daňové svobody co

Více

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů 18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 18.1. Charakteristika odvětví Odvětví zahrnuje široký

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

C Výzkum a vývoj v ICT

C Výzkum a vývoj v ICT Výzkum a vývoj (dále jen VaV) je systematická tvůrčí práce konaná za účelem rozšíření stávajícího poznání, včetně poznání člověka, kultury a společnosti, získání nových znalostí nebo jejich využití v praxi,

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld.

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld. Tisková zpráva BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje 3. listopadu 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58 266 778 silvia.tajblikova@basf.com 3. čtvrtletí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23.

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. květen 2012 Obsah prezentace 1. Postavení ČR v zrcadel dluhových problémů

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Střední zemědělská škola Čáslav 4. prosince 2013 Autor: Ing. Jaromír Beránek Osnova prezentace Vývoj ubytovacích kapacit v ČR Vývoj návštěvnosti HUZ ČR Ekonomické

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE Ing. Tadeáš Franek, Refrasil, s.r.o., Průmyslová 7, Třinec Konská, Česká republika Abstrakt Vlivem celosvětové ekonomické krize

Více

URBIS INVEST. Program SPOLUPRÁCE. Brno, 19. dubna OP Podnikání a inovace

URBIS INVEST. Program SPOLUPRÁCE. Brno, 19. dubna OP Podnikání a inovace URBIS INVEST Program SPOLUPRÁCE OP Podnikání a inovace Brno, 19. dubna 2007 Co jsou klastry -- Izolovanost, nedostatečná vzájemná komunikace firem a spolupráce firem s vědecko-výzkumnou sférou -- Řešením

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví 5. 3. 2013 Současná situace: Jak na tom jsme? Současná situace ve stavebnictví Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi V

Více

od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR

od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR index (2=1) Stav životního prostředí v ČR Energetická náročnost hospodářství Energetická náročnost HDP v ČR [%], 23 211 Energetická náročnost hospodářství

Více

Společnost Henkel hlásí ve třetím čtvrtletí velmi dobrý výkon

Společnost Henkel hlásí ve třetím čtvrtletí velmi dobrý výkon Tisková zpráva Praha, 12. listopadu 2013 Výrazné zvýšení zisku a ziskovosti Společnost Henkel hlásí ve třetím čtvrtletí velmi dobrý výkon Přesvědčivý 4,2% organický růst obratu Obrat ovlivněný kurzovými

Více

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky?

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 2. 4. 2015, Pražské evropské energetické fórum 1 Vliv různých faktorů na celkovou spotřebu

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Večer s českou chemií 2013

Večer s českou chemií 2013 Večer s českou chemií 2013 Možnosti využití podpory české chemie v oblasti energetické účinnosti ze Strukturálních fondů EU Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel Sekce fondů EU, MPO ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE

Více

4. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ

4. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ 4. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ Celkové výdaje na VaV zahrnují veškeré neinvestiční a investiční výdaje vynaložené ve sledovaném roce na VaV prováděný na území daného státu, a to bez ohledu na zdroj jejich

Více