CHARAKTERISTIKA PLATFORMY ESTEP ve vazbě na celkový vývoj ocelářského průmyslu Jaroslav Raab, Vladimír Toman Hutnictví železa, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARAKTERISTIKA PLATFORMY ESTEP ve vazbě na celkový vývoj ocelářského průmyslu Jaroslav Raab, Vladimír Toman Hutnictví železa, a. s."

Transkript

1 CHARAKTERISTIKA PLATFORMY ESTEP ve vazbě na celkový vývoj ocelářského průmyslu Jaroslav Raab, Vladimír Toman Hutnictví železa, a. s., Praha V posledních letech dosahuje výroba a spotřeba ocelářských výrobků v celosvětovém měřítku stále rekordních hodnot. Skutečnost většinou překračuje prognózované hodnoty nejvyšší tempo vykazují zejména nízkonákladové země, a to hlavně země označované zkratkou BRIC Brazílie, Rusko, Indie, Čína. Vyspělé země mají však spotřebu již relativně nasycenou, a tak v budoucnu lze očekávat strukturální změny ve prospěch sortimentu s vyšší užitnou hodnotou. V tomto směru je nezastupitelná role výzkumu a vývoje, úzká spolupráce výrobců s odběrateli a strategie formulování hlavních směrů rozvoje. Cílem výzkumných a vývojových projektů je zejména zvyšování kvality výrobků v souladu s požadavky konečných uživatelů, ale také dodržování norem EU garantujících snižování zátěže životního prostředí a zvyšování efektivity využívání zdrojů energie a zajištění spolehlivosti, bezpečnosti a ochrany zdraví jak při výrobě, tak i při každodenním životě konečných uživatelů. Prezentace charakterizuje platformu ESTEP European Steel Technology Platform z pohledu ocelářství České republiky. ÚVOD V loňském roce jsme na konferenci METAL 2007 vystoupili k problematice aktuální situace v hutnictví, a to jak z pohledu světa a tak i jednotlivých regionů. V podmínkách naší republiky byla diskutována úroveň odvětví, zejména ve vazbě na dokončení Programu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu, který byl jako Protokol č. 2 součástí přístupové dohody ČR k EU. Jak lze charakterizovat vývoj od té doby, jaké úkoly stojí před hutnictvím zejména z pohledu uživatelů, jaké požadavky jsou kladeny na výzkumné a vývojové projekty? Ať již jde o vývoj technologie, snižování energetické náročnosti a zátěže životního prostředí, zlepšování podmínek na pracovišti, nebo o plnění požadavků odběratelů, zejména ve stavebnictví a automobilovém průmyslu. Potvrdily se dříve vyřčené prognózy s tím, že skutečnost, jak tomu bylo i v minulých letech, je vyšší, než jsou odhady. Rok 2007 znamenal ve srovnání s předcházejícím rokem celosvětově nárůst ve výrobě oceli o 7,5 % - již pátý rok za sebou byl meziroční růst vyšší než 7 % - výroba dosáhla téměř mil. tun. Trend vývoje v posledních letech je graficky znázorněn na následujícím obrázku č. 1 (materiál byl převzat z institutu IISI). Obr. 1 - Trend vývoje výroby surové oceli ve světě Čína Svět celkem Svět mimo Čínu 1

2 Výroba v Číně dosáhla 489 mil. tun, což znamenalo nárůst o 15,7 %, avšak ve srovnání s předcházejícími léty tento trend již od roku 2005 klesá, od úrovně 26,8 % na zmíněných 15,7 %. V roce 2006 byl nárůst 18,8 %, v roce 2005 pak 26,8 %. Čína však zůstala nejvýznamnější zemí z hlediska růstu výroby oceli - celosvětový nárůst výroby oceli dosáhl hodnoty 3,3 %. Podíl nízkonákladových zemí BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína) na světové výrobě oceli od roku 2000 zaznamenal výrazný skok v podílu celosvětové výroby, od 31 % v roce 2001 až na 48,2 % v roce Podíl výroby EU 27 je relativně stabilní, dosáhl v roce 2007 hodnoty 210,3 mil. tun, což znamenalo ve srovnání s rokem 2006 nárůst o 1,7 %. Česká republika zaznamenala v loňském roce výrobu cca 7,1 mil. tun, což znamená 25. místo v tabulce zemí. Prvních deset uvádíme v následující tabulce č. 1: Tab. č. 1 - Top deset zemí dle výroby surové oceli v roce 2007 Země Pořadí Výroba surové oceli % růstu Čína ,0 422,7 15,7 Japonsko ,2 116,2 3,4 USA 3. 97,2 98,6-1,4 Rusko 4. 72,2 70,8 2,0 Indie 5. 53,1 49,5 7,3 Jižní Korea 6. 52,4 48,5 6,0 Německo 7. 48,5 47,2 2,8 Ukrajina 8. 42,8 40,9 4,7 Brazílie 9. 33,8 30,9 9,3 Itálie ,0 31,6 1,2 SPOTŘEBA I ve spotřebě ocelářských výrobků je z celosvětového hlediska v posledním období nejvýznamnější podíl Číny. Růst spotřeby v této zemi přesahuje 11 %, vyšší dynamiku však vykazují i další asijské země, zejména Indie. I při charakterizování spotřeby je nutno zmínit země BRIC. Prognóza vývoje spotřeby ocelářských výrobků do roku 2008 dle hlavních regionů je uvedena v tabulce č. 2 teritoria jsou seřazena podle úrovně spotřeby (údaje jsou uvedeny v mil. tun a jsou převzaty z IISI). Je nutno uvést, že dosavadní praxe ukazuje, že skutečnost bývá často výrazně vyšší, než jsou prognózy. Tab. č. 2 - Spotřeba ocelářských výrobků dle regionů Země / / /08 Svět celkem 1 120, , ,6 8,8 6,8 6,8 Asie (včetně Číny) 607,2 663,2 721,1 6,2 9,2 8,7 EU ,9 192,2 195,0 11,4 4,0 1,4 NAFTA 155,7 148,1 153,9 11,5-4,9 4,0 CIS 50,0 59,8 65,2 18,1 19,5 8,9 Střední Východ 37,2 40,4 43,4 9,8 8,4 7,5 Jižní a Střední Amerika 35,6 39,5 41,6 11,8 10,9 5,2 Ostatní Evropa 27,2 29,3 31,0 11,0 7,8 5,7 Afrika 23,1 25,1 27,5 11,4 8,9 9,5 2

3 Podle nejnovější prognózy poradenské firmy EuroStrategy Consultants by globální spotřeba oceli měla růst dalších 5 10 let a do roku 2017 překonat hranici 2 mld. tun ročně. Přitom prognóza uvádí v letech meziroční růst 5,2 % a v letech pak 6 %. Opět jsou zmiňovány země skupiny BRIC Brazílie, Rusko, Indie, Čína, růst v Číně by mohl být v úrovni 8 % ročně, což znamená spotřebu vyšší než 800 mil. tun do roku Spotřeba oceli v Indii má být vyšší než v Jižní Koreji již do roku 2012 a v Japonsku do roku V Evropě je růst prognózován zejména ve východních zemí a v Turecku. Vývoj spotřeby v České republice zaznamenal od 90. let minulého století výrazný pokles až na nejnižší hodnotu v roce 1994, od kdy je charakteristický trvalý růst. V roce 2007 měrná spotřeba již výrazně přesáhla hodnotu 600 kg na obyvatele a tak se přiblížila spotřebě před ekonomickými a politickými změnami. Této úrovně bylo dosaženo zejména úzkou spoluprací výrobců s konečnými odběrateli, při nezastupitelné úloze výzkumu a vývoje. Hlavním odběratelským odvětvím v České republice je kovodělný průmysl a strojírenství, automobilový průmysl a stavebnictví. Podíl spotřeby oceli v hlavních zpracovatelských odvětvích v letech 2000 až 2006, uváděný ve zjevné spotřebě, je obsažen v tabulce č. 3. Zjevná spotřeba v roce 2007 dosáhla hodnoty 6,5 mil. tun. Tab. č. 3 - Zjevná spotřeba ocelářských výrobků v ČR dle odběratelských odvětví Odvětví % 2006 Kovodělný prům.+strojíren , , , ,5 37,7 Automobilový průmysl 706,9 760,4 968, ,4 21,7 Stavebnictví 641,2 726,9 973, ,4 18,2 Elektrotechnický průmysl 115,9 142,0 186,4 274,6 4,6 Ostatní odvětví 332,2 392,7 574,7 680,5 11,4 Obchod 305,2 355,1 388,3 382,0 6,4 Zjevná spotřeba celkem 3 862, , , ,5 Vývoj celkové spotřeby, který od roku 1999 dosahuje trvalý růst, je nejlépe patrný z grafického vyjádření, jak je uvedeno v grafu č. 2. Graf č. 2 - Vývoj výroby a tuzemské spotřeby v České republice od roku 1993 (v tis. t) 8000 Výroba surové oceli Zjevná spotřeba production ASC 3

4 Jak bylo již uvedeno výše, tvoří v naší republice hlavní odběratelská odvětví strojírenství a zpracování kovů a v posledním období pak zejména automobilový průmysl. Svoje výkyvy má stavebnictví, které však stále dosahuje úrovně téměř 20 % z celkové spotřeby. Lze říci, že vývoj v naší republice probíhá jako určitý odraz vývoje spotřeby v zemích EU, které jsou i pro naše výrobky základním trhem. Tento trend je z pohledu meziročních změn spotřeba ocelářských výrobků graficky znázorněn na grafu č. 3. Úzká spolupráce výrobců a konečných uživatelů, která je jednou ze základních podmínek dalšího vývoje v zemích EU tak dává předpoklad pro růst spotřeby a rovněž vytyčuje směry výzkumu a vývoje. Graf č. 3 Vývoj meziročních změn ve spotřebě ocelářských výrobků v ČR a EU Vývoj spotřeby ocelářských výrobků v EU a ČR 20,0 15,0 meziroční změny v % 10,0 5,0 0, ,0 EU ČR Proto byly v Evropě vytvořeny podmínky pro spolupráci průmyslu s uživateli a specifikaci dlouhodobých směrů výzkumu a vývoje technologií. Tato úvaha, která je ve více než dvaceti odvětvích již realizována, v konečné podobě směřuje ke zlepšení každodenního života občanů EU, vyústila ve vzniku tzv. technologických platforem. V případě ocelářství se pak jedná o evropskou ocelářskou platformu ESTEP European Steel Technology Platform. ESTEP Ocelářský průmysl lze právem zařadit mezi prioritní oblasti EU, která ve formě platforem podporuje ty oblasti, které zabezpečují trvalý hospodářský růst. Ocelářství prostřednictvím inovací garantuje konkurenceschopnost jak vlastních výrobků, tak i jejich aplikace. Trvale udržitelný rozvoj je podpořen i vztahem odvětví k životnímu prostředí, zejména výrazným snížením emisí skleníkových plynů. Nové výrobky z oceli zlepšují životní podmínky všech obyvatel a naplňují tak potřeby 21. století. Platforma je také zárukou spolupráce průmyslu s hlavními odběrateli. Význam vztahu ocelářského průmyslu v zemích EU k hlavním odběratelům vyplývá z tabulky č. 4. V této tabulce je uvedeno množství finálních výrobků dodávaných do jednotlivých odvětví, obrat v tomto odvětví a počet zaměstnanců. Obrat samotného ocelářství dosáhl podle údajů uvedených v materiálu ESTEP 138,5 mld. EUR, přičemž počet zaměstnanců je Včetně odběratelských odvětví je tak celkový obrat mld. EUR a počet zaměstnanců dosahuje cca 23 mil. osob. 4

5 Tab. č. 4 - Spotřeba oceli a počet zaměstnanců v hlavních odběratelských odvětvích EU Odvětví Dodávky ocelářských výrobků do odvětví Obrat (mld. EUR) Počet zaměstnanců (tis. osob) Stavebnictví 50,2 mil. t Automobilový průmysl 27,4 mil. t Strojírenství 19,8 mil. t Zpracování kovů 21,3 mil. t Aplikace pro domácnost 6,1 mil. t Trubky 18,2 mil. t V březnu 2004 byla oficiálně přijata první verze strategie výzkumu a vývoje v ocelářském průmyslu EU, která je známá jako ESTEP - European Steel Technology Platform. Byla tak vyhlášena vize pro inovace a výzkum a vývoj s cílem dosažení trvale udržitelného rozvoje ocelářství v zemích EU v nejbližších desetiletích. Pro řešení dlouhodobých významných V&V projektů bylo vytvořeno šest pracovních skupin výzkumu a vývoje, které korespondují se čtyřmi základními pilíři dlouhodobého rozvoje. S využitím anglické terminologie bývají tyto označovány jako 4 P - PROFIT, PLANET, PARTNERS a PEOPLE. Pro aplikace v průmyslu se jedná zejména o tři významné programy s velkým celospolečenským dosahem. Jde o Vývoj bezpečných, čistých, nákladově efektivních technologií s nízkými kapitálovými nároky. Řízení racionálního využívání zdrojů energií včetně reziduí. Zvýšení zájmu konečných uživatelů o řešení s využitím oceli. Formulace strategických cílů plně respektuje základní podmínku, kterou je dosažení konkurenceschopnosti při zajištění trvalého ekonomického růstu a snižování zátěže životního prostředí. U jednotlivých strategických pilířů jde tedy o: PROFIT - dosažení zisku při aplikaci inovací a nových technologií inovace a nové technologie využití silných stránek sofistikovaného zpracování inovace výrobků zkrácení času potřebného pro zavedení výrobků na trh zavádění systému dodavatelských řetězců PLANET - vývoj nových průlomových technologií splňujících požadavky životního prostředí PARTNERS - správné reagování na potřeby společnosti spoluprací s partnery automobilového průmyslu ve stavebnictví v dalších průmyslových odvětvích, např. v energetice 5

6 PEOPLE - zvýšení zájmu o obor a zajištění dostatku potřebných lidských zdrojů a jejich odbornost znalost světových dat z oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce cílené pořádání akcí pro zvýšení atraktivity práce v hutích, zajištění lidských zdrojů a jejich potřebnou přípravu základním klíčem pro úspěšné zavedení strategie konkurenceschopnosti je optimalizace potřeb lidských zdrojů zvýšení zájmu okolí - ocel je chytřejší a bezpečnější řešení Hlavní úkoly výzkumu a vývoje jsou soustřeďovány na oblast životního prostředí, efektivnějšího využívání energií a surovin, stejně jako na splnění požadavků nejvýznamnějších uživatelů, jakými jsou automobilový průmysl a stavebnictví. Tato úvaha byla základem pro vytvoření agendy strategického výzkumu ESTEP. V rámci Evropské unie byla vytvořena síť šesti základních pracovních skupin, které odpovídají čtyřem výše uvedeným pilířům a v oblasti partnerů jsou zaměřeny automobilový průmysl a stavebnictví. Finančně tuto agendu podporují přední evropské ocelářské společnosti, ve skupinách pracuje více než sto expertů, kteří pocházejí jak z výrobních společností, tak i ze škol. Do aktivit vzdělávání, školení a komunikace je zapojeno téměř padesát univerzit, které vytvořily velkou evropskou síť. Tato síť by měla sehrát vedoucí roli v analýze systému vzdělávání, který by měl být v souladu s požadavky ocelářského průmyslu a měl by navrhnout přístup k řešení předpokládaných současných nedostatků. Hlavní směry vytyčené pro oblast V&V pro rok 2008 byly schváleny i komisemi, které pracují v rámci programu RFCS. Oficiální dokument schválený dne je uveden v příloze č. 1. Vzhledem k tomu, že na této konferenci je zařazena rovněž přednáška, která je celá věnována Výzkumnému fondu pro uhlí a ocel (RFCS), budeme se v dalším zabývat problematikou výzkumu a vývoje v ČR, jehož priority a základní směry jsou v souladu s EU, uvedeny jsou v: - Národním programu výzkumu, schváleném usnesením vlády č. 417 ze dne , - Národní politice výzkumu a vývoje ČR, schválené usnesením vlády č. 5 ze dne , na něž navazuje Národní inovační politika ČR na léta ze dne Všechny tyto materiály ČR jsou provázány s programy podpory výzkumu a vývoje na úrovni Evropské unie. Dlouholetými základními směry výzkumu v ČR jsou: - udržitelný rozvoj - molekulární biologie - energetické zdroje - materiálový výzkum - konkurenceschopné strojírenství - informační společnost - bezpečnostní výzkum V Národní politice výzkumu do roku 2010 jsou základními tyto tématické okruhy: - bezpečná, spolehlivá a ekologická energetika pro budoucnost - informační a znalostní společnost - kvalita a bezpečnost života - nové materiály a technologie - potřeby ČR v sociálně-ekonomické oblasti 6

7 Konkretizací programu výzkumu a vývoje pro naše odvětví kromě jiných jsou programy průmyslového výzkumu a vývoje ministerstva průmyslu a obchodu ČR: - program TRVALÁ PROSPERITA je součástí Národního programu výzkumu - program IMPULS resortní program - program TANDEM resortní program Při pohledu na aktuálně řešené projekty z hutních podniků vidíme priority: - snížení energetické náročnosti hutní výroby - snížení ekologické náročnosti hutní výroby - výzkum a vývoj nových možností environmentálního zpracování hutních odpadů - optimalizace parametrů vyráběných značek ocelí s vysokými užitnými charakteristikami - vývoj nových typů materiálů s vysokými užitnými vlastnostmi - vývoj nových výrobků s vysokými užitnými vlastnostmi - vývoj technologií přesného lití - CAD systémy pro složité systémy jejich další vývoj - svařování a nové typy spojování betonářských ocelí, vývoj progresivních typů konstrukcí - náhrada primárních surovin recyklací metalurgických odpadů, které jsou v souladu s ESTEP Je zajímavé se v této souvislosti podívat na financování výzkumu a vývoje v rámci Evropské unie, ČR a vybraných zemí (údaje za rok 2004 příloha č. 2): ZÁVĚR Je nyní otevřenou otázkou vytvoření platformy ESTEP i v našich podmínkách národní ESTEP je již aktivní ve Španělsku a Polsku. Je však nutno zodpovědět si některé základní otázky a odpovědi na ně jistě vyvolají ještě další otázky. Patří k nim např.: - Kdo by se měl na činnosti platformy podílet a jak? - Kdo by platformu řídil a organizačně zajišťoval? - Jakou formou by byla platforma financována? - Které oblasti a prioritní směry by byly stěžejní? - Která odběratelská odvětví by bylo nutno zapojit? - Bude platforma otevřena i pro neželezné kovy, případně jiné materiály? Jsme přesvědčeni o tom, že tato konference je vhodným fórem pro diskusi a pro nalezení řešení prospěšného pro celé odvětví. K problematice dalšího vývoje ocelářského průmyslu, zejména pak ve vztahu k uplatnění výzkumu a vývoje, přijala dne 22. února 2008 významný dokument Evropská komise. V tomto dokumentu je zvýrazňována role a postavení platformy, a to jak na úrovni EU, tedy platformy ESTEP, tak i na národních úrovních. Berme i tento materiál jako výzvu! 7

8 Příloha č. 1 Draft document: Current RFCS priorities as proposed by the ESTEP Support Group (January ) Novel integrated routes for a scale free and energy efficient processing To recover thermal energy - Energy recovery from high temperature processes Intelligent Manufacturing Total control of the process - Enhancement of steel industry performances by combining conventional or advanced sensors together with intelligent data usage and supervisory systems Energy effectiveness and resources savings The sustainable use of natural resources - Using residues as secondary raw materials or lower quality primary raw materials - Improved technologies to reduce climate change impacts Automotive Industry New steel grades and innovative manufacturing methods for complex components - Body and power train solutions for lightweight and improved safety - Surface technology on steel sheets for automotive applications - Improved corrosion resistance and manufacturability Construction sector Safe and Healthy steel construction - Structural safety in seismic conditions Advanced prefabrication and execution technologies - Remote fabrication Energy sector New-highly performing steel pipes and components for oil and gas wells and for high productivity energy transportation - OCTG and premium joints for highly demanding applications - Heavy wall tubular products for deep water oil and gas fields - New generation of ultra HS-high toughness (X100/120) and low cost steel pipes New classes of heat resistant steels - High creep strength (for 325 bar 650 C) New steels and components for alternative energies - Light weight constructions: Wind Farms (component manufacturing and life assessment tools) 8

9 Příloha č. 2 Financování výzkumu a vývoje v jednotlivých zemích (údaje za rok 2004) Země Výdaje celkem (% HDP) Podíl veřejných zdrojů na výdajích celkem (% z 1) Podíl podnikatelských zdrojů na výdajích celkem (% z 1) Polsko 0,58 65,2 26,9 Slovensko 0,53 57,1 38,3 Řecko 0,62 47,4 30,7 Maďarsko 0,89 51,8 37,1 ČR 1,27 41,9 52,8 Slovinsko 1,45 30,0 58,5 Nizozemsko 1,76 36,2 51,1 EU 25 průměr 1,81 35,0 53,7 Spojené království 1,88 31,4 43,9 EU 15 1,90 34,3 54,3 Francie 2,16 39,0 50,8 Rakousko 2,24 35,3 46,0 Německo 2,49 30,4 67,1 Dánsko 2,48 27,1 59,9 USA 2,68 31,0 63,7 Japonsko 3,13 18,1 74,8 Finsko 3,51 26,3 69,3 Zdroj: OECD, Main Science and Technology Indicators, 2006/1 9

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR na období r. 2015 2020 s výhledem do r. 2030 Duben 2015 Zpracováno Odvětvovým svazem hutnictví železa 1. Úvod Vývoj v ocelářském průmyslu od r. 2007 (jak v Evropské

Více

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje I. Loučková a kol. Analýza potřeb subjektů tvořících inovační prostředí Zlínského kraje Sociotrendy, 2011 ISBN 978-80-904888-2-3

Více

III.2.3. Energetické zdroje

III.2.3. Energetické zdroje Souhrn III.2.3. Energetické zdroje (Podpora dlouhodobě udržitelného zajištění energetických zdrojů) Energetika je páteří ekonomiky a její zajištění, v důsledku klesajících zásob energetických surovin,

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Předběžný návrh Praha 20. březen 2013 OPPIK_verze_0-2_Platforma 2_03-2013.docx Poznámky

Více

Strategická výzkumná agenda strojírenství ČR na období 2010-2020 Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, o.s.

Strategická výzkumná agenda strojírenství ČR na období 2010-2020 Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, o.s. Strategická výzkumná agenda strojírenství ČR na období 2010-2020 Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, o.s. V rámci projektu Rozvoj Technologické platformy STROJÍRENSTVÍ č. 5.1 SPT 01/012 OPPI Spolupráce

Více

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013 Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Obsah ANALÝZA KONKURENCESCHOPNOSTI... 2 EXECUTIVE SUMMARY... 2 I.1 POJETÍ KONKURENCESCHOPNOSTI...

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 duben 2015 OBSAH ODDÍL 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha červenec 2010 Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 po změnách schválených Evropskou komisí Rozhodnutím K(2010)4355 ze dne 8. července 2010

Více

STUDIE O HODNOTOVÝCH ŘETĚZCÍCH V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

STUDIE O HODNOTOVÝCH ŘETĚZCÍCH V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI STUDIE O HODNOTOVÝCH ŘETĚZCÍCH V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Zpracovatel: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. SRPEN 2013 Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje Obsah 1. Úvod...4 2. Metodika...4 3.

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ

12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ 12.1 Charakteristika odvětví Hutnictví je právem považováno za základní

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011 Úřad vlády České republiky Rada pro výzkum, vývoj a inovace říjen 2011 Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Více

Odbor ekonomických analýz Říjen 2014 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2013

Odbor ekonomických analýz Říjen 2014 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2013 Odbor ekonomických analýz Říjen 2014 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2013 Za MPO zpracovaly: Sekce průmyslu, Sekce energetiky, Sekce správní. Externí spolupráce: Ministerstvo zemědělství (MZe), Ústav

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Druhá verze Pracovní návrh pro Platformu MPO pro přípravu OP PIK 26. 6. 2013 Praha

Více

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2 Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR Analýza podkladových dokumentů Pracovní verze 0.2 16. září 2008 2 OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Účel dokumentu...3 1.2. Postup přípravy dokumentu...3 2. Informace,

Více

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR Slovo úvodem Předkládaná publikace je určena těm, kteří se zajímají o stav stavebnictví v kontextu vývoje české ekonomiky. Růst ekonomiky je podmíněn i růstem produkce stavebnictví. Situace rozvoje stavební

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem září 2012 Tyto podklady byly

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem 4. října 2013 Podklady pro tuto

Více

Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů

Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů I. Část neenergetické suroviny 1 ZÁKLADNÍ VIZE: EFEKTIVNÍ A UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ DOMÁCÍCH RUDNÍCH, NERUDNÍCH, STAVEBNÍCH

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

T Ř I N E C K É Ž E L E Z Á R N Y, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2

T Ř I N E C K É Ž E L E Z Á R N Y, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 Výroční zpráva 2012 T Ř I N E C K É Ž E L E Z Á R N Y, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 OBSAH I. PROFIL SPOLEČNOSTI...2 II. VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE 2008 2012...6 III. DOZORČÍ RADA A PŘEDSTAVENSTVO...8

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

ITI ostravské aglomerace

ITI ostravské aglomerace ÚVOD DO STRATEGIE ITI ostravské aglomerace Integrovaná teritoriální investice Investiční plán pro udržitelný rozvoj měst v území ostravské aglomerace na období 2014 2020 Ostrava, srpen 2014 1 ÚVOD DO STRATEGIE

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11 / ročník 2005 / 19.12.2005 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Informační společnost

Více

Pilotní průzkum potenciálu a bariér rozvoje ekoinovací u malých a středních podniků v ČR. Závěrečná zpráva k projektu

Pilotní průzkum potenciálu a bariér rozvoje ekoinovací u malých a středních podniků v ČR. Závěrečná zpráva k projektu Pilotní průzkum potenciálu a bariér rozvoje ekoinovací u malých a středních podniků v ČR Závěrečná zpráva k projektu Říjen 2008 2 Tato zpráva byla připravena společností Integra Consulting Services, s.r.o.

Více

Regionální inovační strategie hlavního města Prahy

Regionální inovační strategie hlavního města Prahy Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Regionální inovační strategie hlavního města Prahy (PRAŽSKÁ ris3) [ září 2014 ] 1 Regionální inovační strategii hlavního města Prahy schválilo Zastupitelstvo

Více

Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013 2016

Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013 2016 Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013 2016 Zpracovatel Petr Zahradník a tým spolupracovníků (Pavel Grebeníček, Oldřich Hájek, Jan Jedlička, Jiří Novosák a specialisté Odboru Strategického

Více