VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU ve smyslu Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ k dispozici na Název veřejné zakázky: Vytvoření webové platformy a kompletní redesign stávající webové prezentace v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb sociálních partnerů Zadavatel Název / obchodní firma: Svaz průmyslu a dopravy ČR IČ : Adresa sídla / místa podnikání: Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Jankovcova 1569/2c, Praha 7 Ing. Zdeňkem Liškou, generálním ředitelem Kontaktní osoba: Mgr. Anna Chvojková Telefon:

2 Svaz průmyslu a dopravy ČR (dále jen zadavatel ) vyzývá k předložení nabídky pro veřejnou zakázku s názvem - Vytvoření webové platformy a kompletní redesign stávající webové prezentace v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb sociálních partnerů. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. I. Podrobné požadavky zadavatele na předmět zakázky 1. Název zakázky: Vytvoření webové platformy a kompletní redesign stávající webové prezentace v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb sociálních partnerů. 2. Druh zakázky: Veřejná zakázka na služby 3. Specifikace a rozsah požadovaného plnění: Účelem tohoto zadávacího řízení je získat nejvhodnější návrh řešení webové platformy a kompletní redesign stávající webové prezentace a následně nejvhodnější nabídku na jeho dodání, implementaci a provoz. S účastníkem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvhodnější, bude podepsána smlouva na dodání, implementaci a údržbu webové platformy a kompletní redesign stávající webové prezentace (dále jen rámcová smlouva). Základní účel předmětného projektu, z něhož by měli účastníci při zpracování svých návrhů vycházet, je explicitně vyjádřen v Dokumentaci veřejné zakázky, kterou je možné si vyžádat u zadavatele na základě osobního předání. Zadavatel hledá ověřené řešení webové platformy které by bylo snadno a rychle přizpůsobitelné pro podmínky sociálního dialogu v České republice a zefektivnilo komunikaci sociálních partnerů. Pro úplnost uvádíme stručnou charakteristiku vize webové platformy v jehož kontextu by měla fungovat. Základními činnostmi webové platformy by měly být zejména činnosti spočívající v oblasti informování členských základen prostřednictvím webové prezentace. Základní vize webové platformy je záměr vybudování dobře, efektivně a transparentně fungujícího mechanismu přenosu informací mezi sociálními partnery a směrem k jejich členským základnám. Efektivitě fungování a kvalitě řízení tedy musí být podřízena celá struktura webové platformy ať už se jedná o zavedení nových chybějících funkčních článků systému, stanovení efektivního způsobu centralizace, způsob efektivního nastavení kontrolních mechanismů apod. Praktickým výstupem tohoto řešení se musí stát úspora peněžních, hmotných i lidských zdrojů sociálních partnerů a zjednodušení systému přenosu informací v rámci institucí sociálních partnerů. Na druhou stranu je nutné, aby byly

3 účelně využity všechny stávající ekonomické informační systémy, které budou schopny integrace. Webová platforma musí zahrnovat nejmodernější způsob zabezpečení a sdílení informací přes webové prostředí po registraci uživatelů. Webová prezentace bude přístupná široké veřejnosti. Celá platforma bude administrována na uživatelsky jednoduchém systému a bude zahrnovat: Aktuální zprávy z jednání tripartity Výsledky kolektivních vyjednávání Aktualizovaná znění zákonů Zákony a vyhlášky k připomínkám Dokumenty Rady Evropské unie On-line právní poradnu Diskusní fórum a další, dle analýzy potřeb SP. Příprava bude rozdělena do fází: a) analýza řešení ve spolupráci s cílovou skupinou, b) vybrání či výroba redakčního SW, c) implementace webových služeb a informačních kanálů, d) samotný provoz webu. Webové stránky budou splňovat především následující požadavky: pokročilý systém editace za zachování jednotného vzhledu stránek, možnost úprav webových stránek pracovníky sociálních partnerů na základě oprávnění rychle najít, vyhledávání podle různých kritérií přístupnost stránek hendikepovaným osobám, případně pro uživatele, kteří nemohou naplno využívat všech vstupních nebo výstupních zařízení (např. uživatelé pouze s klávesnicí) - jedná se nám o zapojení zaměstnanců s hendikepem, jejichž práce s PC je v mnoha ohledech odlišná přístup z mobilních zařízení (textová podoba stránek) přehlednost spojená s uživatelskou použitelností kompatibilita webu se všemi nejrozšířenějšími webovými prohlížeči. S webovou platformou je úzce spojena i webová prezentace SP ČR prezentace sociálního partnera vůči široké veřejnosti prezentace vůči členské základně

4 intranetový přístupu k informacím a aplikacím přístupným jen členské základně na základě registračních údajů podpora činnosti sekretariátu - intranetové stránky pro práci pracovníků (využití groupwaru, sdílený kalendář, sledování dovolených, kontakty a další informace, e- learning, podpora project managementu, znalostní báze atd.) Webové stránky mají napomoci rychlému přenosu informací z ústředí jednotlivých organizací sociálních partnerů k cílovým skupinám. K tomu musí zákonitě dojít pomocí nepřetržité informovanosti regionálních pracovníků. Nejjednodušší formou je zřízení aktivních webových stránek jednotlivých sociálních partnerů s intranetovou bází s možným přístupem z jakéhokoli počítače, díky němuž budou regionální pracovníci moci komunikovat s ústředím rychleji a snáze získávat potřebné podkladové materiály pro svou činnost a distribuovat analytické výstupy jednotlivých odvětví a regionů. Zároveň bude vytvořeno přímé napojení a propojení webových stránek jednotlivých sociálních partnerů společně s webovou platformou projektu, čímž vznikne unikátní informační zdroj pro cílové skupiny z řad zaměstnavatelů i zaměstnanců. Se změnou informačního prostředí kromě podstatně rychlejšího a podrobnějšího získávání informací by mělo dojít i k zefektivnění současných publikačních procesů. Navrhované řešení webové platformy musí umožnit, aby díky implementaci jednotné publikační platformy bylo možné data, která byla dosud vkládána několikrát do různých systémů, vkládat pouze jednou. Věcně shodná data z různých systémů musí být v budoucnu porovnávána v rámci kontrolních mechanismů, všechny podstatné informace musí být centralizovány, musí být garantována jejich kvalita a umožněna účinná kontrola. Potřeby a požadavky zadavatele na řešení Cílem veřejné zakázky je vypracování návrhu a realizace na řešení webové platformy a kompletní redesign webové prezentace a realizace jejich implementace a provozu. Návrh účastníka musí obsahovat zejména: návrh řešení celého systému webové platformy a modernizace návrh uživatelských scénářů, které budou jasně vymezovat funkční schopnosti webové platformy a návrh vhodného SW řešení a infrastrukturního SW pro podporu procesů webové platformy a schopného realizovat výše definovány uživatelské scénáře, návrh rozsahu poskytnutí práva užití (licence) k infrastrukturnímu SW a návrh rozsahu služeb údržby k němu, požadavky na HW infrastrukturu,

5 návrh řešení migrace dat a naplnění webové platformy a modernizace výchozími daty, návrh na řešení redakčního systému a správy webových prezentací návrh rozsahu, formy a obsahu dokumentace, návrh rozsahu, formy a obsahu školení obsluhy a uživatelů, to vše za podmínek a v rozsahu podrobněji uvedeném v Dokumentaci veřejné zakázky a při respektování veškerých požadavků zde uvedených. Předmětem zadávacího řízení není dodání HW (serverů a koncových stanic) a sítí LAN a WLAN. V rámci nabídky bude požadováno detailně specifikovat požadavky na HW infrastrukturu pro provoz navrhovaného řešení. Kromě uvedených požadavků zadavatele na technickou, funkční a procesní stránku návrhu, budou účastníci povinni při zpracování svých návrhů řešení respektovat též požadavky zadavatele obsažené v Dokumentaci veřejné zakázky. 4. Rozpočtové prostředky vyčleněné v souvislosti s předmětem plnění nepřesahují částku Kč bez DPH 5. Splatnost daňových dokladů je 21 kalendářních dnů od jejich doručení zadavateli. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději 10. prosince příslušného roku. 6. Hlavním hodnotícím kritériem je: struktura a způsob řešení webového portálu. 7. Doba plnění předmětu zakázky Zadavatel předpokládá plnění předmětu veřejné zakázky ve dvou fázích: 1) 1. fáze - příprava a rozpracování webového portálu a webových stránek do ) 2. fáze údržba a správa webového portálu a webových stránek do Dílčí výstupy v rámci plnění zakázky budou předávány průběžně s postupem plnění dle harmonogramu, který stanoví uchazeč ve své nabídce. Termín dokončení pro první fázi realizace předmětu plnění je , druhá fáze realizace předmětu veřejné zakázky začíná a bude ukončena Místo plnění předmětu zakázky: Svaz průmyslu a dopravy ČR, Jankovcova 1569/2c, Praha 7. II. Další požadavky zadavatele 1. Obsah nabídky je závazný pro uzavření smlouvy. 2. Součástí nabídky je návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

6 3. Smlouva s vybraným uchazečem bude obsahovat tato ustanovení: Ujednání o povinnosti mlčenlivosti: Druhá smluvní strana poskytovatel, se zavazuje během plnění smlouvy a po ukončení smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy. Ujednání o sankci za porušení povinnosti mlčenlivosti: Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je druhá smluvní strana poskytovatel, povinna uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednání o náležitosti faktury: Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že poskytovatel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. Ujednání o spolupůsobení při výkonu finanční kontroly: Druhá smluvní strana poskytovatel, je podle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Ujednání o smluvní pokutě za porušení podstatných náležitostí smlouvy poskytovatelem, zejména nedodržení termínů, a dále v případě nedodržení povinností poskytovatele stanovených ve smlouvě: Pokud je poskytovatel v prodlení s plněním svých závazků dle této smlouvy, má zadavatel nárok účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za každý den prodlení. III. Nabídka musí obsahovat 1. Krycí list v závazném členění název zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče včetně osob oprávněných jednat za uchazeče či jeho jménem, nabídková cena, datum a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče (viz příloha č. 1 výzvy), 2. obsah nabídky tj. podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky, 3. identifikační údaje uchazeče, event. jeho subdodavatelů: jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČ, DIČ, bylo-li přiděleno, telefon, , fax, osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče a bankovní spojení s uvedením čísla účtu, 4. seznam subdodavatelů, 5. doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče a jeho subdodavatelů, 6. Curriculum vitae hlavní kontaktní osoby, která bude realizovat veřejnou zakázku, a zkušenosti této osoby s realizací podobné zakázky, 7. návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, obsahující ujednání o archivaci a přístupu k informacím týkajících se této veřejné zakázky po dobu 10 let, 8. harmonogram průběhu realizace veřejné zakázky, 9. požadavky na časovou náročnost ze strany zadavatele,

7 10. návrh cenové nabídky, její kalkulace a návrh platebních podmínek, 11. čestné prohlášení o tom, že uchazeč souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto zadávacího řízení, že je vázán celým obsahem nabídky, že všechny údaje uvedené v nabídce jsou úplné a pravdivé, že nezamlčel žádné skutečnosti podstatné pro posouzení jeho způsobilosti k realizaci zakázky, které by jinak mohly ovlivnit výsledek hodnocení nabídek, 12. čestné prohlášení (dle přiloženého vzoru viz příloha č. 2 výzvy), že: není v likvidaci proti němu v uplynulých 2 letech nebyl prohlášen konkurz nebo konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku nemá v evidenci daní zachycené daňové nedoplatky žádný člen statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek. 13. místo a datum podpisu, 14. podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče, 15. na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení uchazeče o počtu stran nabídky. 16. Požadavky na formu a obsah návrhu řešení: Detailní požadavky na formu a obsah návrhu řešení webové platformy a kompletní redesign webové prezentace budou zveřejněny v Dokumentaci veřejné zakázky a projednány při osobním předání. IV. Požadavek na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 1. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a zvlášť celková cena včetně DPH. 2. Nabídka musí obsahovat rozpočet realizace v členění: grafická část zpracování nabídky, redakční systém, webové stránky SP ČR, webová platforma, komunikační rozhraní a údržba. Nabídka musí obsahovat ceny v tomto členění: bez DPH, DPH vyčíslena zvlášť a celková cena i s DPH. 3. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná. V. Místo a lhůta pro podání nabídek a požadavky na formu a obsah návrhu řešení 1. Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně do recepce Svazu průmyslu a dopravy ČR na adresu: Svaz průmyslu a dopravy ČR, Jankovcova 1569/2c, Praha 7,

8 Nabídka musí být zabezpečena proti předčasnému otevření a musí být označena názvem veřejné zakázky Sekce Podpora rozvoje lidských zdrojů, Vytvoření webové platformy a kompletní redesign stávající webové prezentace v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb sociálních partnerů - NABÍDKA NEOTVÍRAT, označením adresáta (zadavatele) a označením odesílatele (uchazeče) včetně jeho adresy, na kterou je možné vrátit nabídku doručenou po uplynutí lhůty pro podávání nabídek. Nabídky musí být doručeny nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek. 2. Lhůta pro podání nabídek končí dnem ve h. Nabídky lze doručovat rovněž osobně v úředních hodinách recepce od 9:00 do 15:00 hod. Každý uchazeč, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o zadavateli a uchazeči, pořadové číslo nabídky a údaje o datu a času doručení nabídky. Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení. VI. Termín vyzvednutí Dokumentace veřejné zakázky a specifikace Zadavatel stanovil termíny pro vyzvednutí Dokumentace veřejné zakázky a konzultace mezi zadavatelem a účastníkem veřejné zakázky na od 8.00 h do 14.00h nebo a od 8.00 h do 12.00h v sídle Svazu průmyslu a dopravy ČR. Termín je nutno dohodnout předem. VII. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Splněním kvalifikace se rozumí splnění základních kvalifikačních předpokladů, profesních kvalifikačních předpokladů, ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů a technických kvalifikačních předpokladů. Základní a profesní kvalifikační předpoklady Účastník zadávacího řízení prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu dle 53 odst. 1 písm. a) h), a to způsobem dle 53 odst. 2 zákona. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže účastník dle 54 písm. a) a b) zákona následujícím způsobem: a) Účastník zadávacího řízení předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán podle 54 písm. a) zákona. b) Účastník zadávacího řízení předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů podle 54 písm. b) zákona. Oprávnění k podnikání musí odpovídat předmětu veřejné zakázky. Pokud podává žádost o účast více účastníků zadávacího řízení společně, je každý z nich povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 (tj. splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu dle 53 odst. 1 písm. a) h) zákona) a profesního kvalifikačního

9 předpokladu podle 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona musí prokázat všichni účastníci zadávacího řízení společně. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Pokud podává žádost o účast více účastníků společně, jsou povinni předložit originál nebo ověřenou kopii smlouvy, ve které je obsažen závazek, že všichni tito účastníci budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu předložené nabídky, tedy veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z plnění. Zahraniční účastník zadávacího řízení prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a dle těchto podmínek zadavatelem. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže účastník předložením: a. údaje o celkovém obratu účastníka zjištěném podle zvláštních právních předpisů za předcházející tři účetní období; jestliže uchazeč vznikl nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti; celkový obrat uchazeče v každém z předcházejících tří účetních období nesmí činit méně než 1 mil. Kč. Tento kvalifikační předpoklad prokáže účastník čestným prohlášením podepsaným účastníkem, ze kterého bude zřejmé, že uchazeč v každém ze tří předcházejících účetních období (popř. za účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti) dosáhl alespoň minimálního požadovaného obratu. b. dokladu o platném pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou účastníkem třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši alespoň 2 mil. Kč. Tento kvalifikační předpoklad prokáže účastník předložením originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu o platném pojištění odpovědnosti za škodu (tj. zejména pojistnou smlouvou, pojistným certifikátem či podepsaným potvrzením pojistitele o existenci pojistného vztahu) způsobenou účastníkem třetí osobě v minimálně požadované výši. Technické kvalifikační předpoklady Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže zájemce předložením: a. seznamu významných služeb poskytnutých zájemcem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být ověřitelná reference včetně uvedení kontaktní osoby

10 Za významnou službu přitom zadavatel považuje realizaci projektu, jehož předmětem byl návrh a implementace standardizovaného informačního systému. Seznam významných služeb poskytnutých v posledních 3 letech předloží zájemce ve formě jím podepsaného prohlášení, jehož přílohou budou požadovaná osvědčení či čestné prohlášení. Z osvědčení či prohlášení musí prokazatelně vyplývat splnění požadavků zadavatele a musí v něm být vždy uvedena kontaktní osoba příslušného objednatele, u které bude možné poskytnutí významné služby ověřit. b. seznamu techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky zadané na základě hodnocení nabídek podaných na základě výzvy k podání nabídky dle 37, a to bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance zájemce nebo osoby v jiném vztahu k zájemci, z něhož bude vyplývat, že vedoucí projektového týmu zájemce odpovědný za plnění předmětu veřejné zakázky a jeho zástupce (i) disponují jazykovou znalostí českého jazyka na úrovni pracovní komunikace, (ii) disponují min. 5 lety praxe v oblasti IT služeb, (iii) mají zkušenost s realizací alespoň jedné významné služby uváděné pod písm. a) toho článku, alespoň dva další členové projektového týmu zájemce mají zkušenost s realizací alespoň jedné významné služby uváděné pod písm. a) tohoto článku, Tento kvalifikační předpoklad prokáže zájemce předložením seznamu techniků ve formě podepsaného čestného prohlášení zájemce s přiložením profesních životopisů všech požadovaných osob (techniků), z nichž bude patrné splnění shora uvedených požadavků zadavatele. Každý z profesních životopisů musí být zpracován minimálně v níže uvedené struktuře: jméno a příjmení technika, popis funkce technika v rámci realizace tohoto projektu (s ohledem na shora uvedené minimální požadavky zadavatele na složení projektového týmu), dosažené vzdělaní, jazykové znalosti, místo stálého pracoviště, celková délka praxe s uvedením oblasti, přehled profesní praxe vztahující se k plnění této veřejné zakázky, nejdůležitější referenční zakázky realizované technikem v minulosti. VIII. Kritéria pro hodnocení nabídek 1. Struktura a způsob řešení webového portálu 60% 2. Celková nabídková cena 20% 3. Zkušenosti 20% Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka dodavatele na základě níže uvedeného postupu:

11 a) Nabídky budou pro každé dílčí kritérium ohodnoceny na stupnici bodů. b) Nabídka, která je v daném dílčím kritériu nejvýhodnější, obdrží za toto kritérium 100 bodů. Ostatní nabídky získají takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění daného dílčího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce. Pro číselně vyjádřitelná dílčí kritéria se přitom použije tohoto vzorce: u kritérií, kde má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu Počet bodů kritéria = (Hodnota nabídky/hodnota nejvhodnější nabídky) * 100 u kritérií, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu Počet bodů kritéria = (Hodnota nejvhodnější nabídky/hodnota nabídky) * 100 c) Bodová hodnocení dílčích kritérií jsou vynásobena vahou daného kritéria. d) Budou sečteny body za jednotlivá dílčí kritéria. e) Vítězí nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů. IX. Závěrečná ustanovení 1. Uchazeč ve své nabídce specifikuje případné subdodavatele. 2. Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, součástí nabídky je plná moc zmocněné osoby k jednání za uchazeče. 3. Nabídka se předkládá v uzavřené obálce. Obálka s nabídkou musí být označena názvem zakázky, označením adresáta (zadavatele) a označením odesílatele (dodavatele) včetně jeho adresy, obálka bude na uzavření opatřena razítkem uchazeče, případně podpisem. 4. Veškeré dokumenty musí být předloženy v písemné podobě, v originále a dvou číslovaných kopiích a musí být zpracovány a podány v českém jazyce. Doklady k prokázání splnění požadované kvalifikace musí být předloženy v původním jazyce a též v úředně ověřeném překladu do českého jazyka, není-li původním jazykem český nebo slovenský jazyk. 5. Všechny listy dokumentů budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby jednotlivé listy byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím. Všechny listy budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Krycí list musí vždy obsahovat informaci, zda jde o Originál či Kopii. Všechny stránky budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. 6. Krycí list musí být podepsán oprávněnou osobou a musí obsahovat kontaktní adresu pro písemný styk mezi účastníkem a zadavatelem. Vzor tohoto krycího listu je součástí Dokumentace veřejné zakázky, která bude účastníkovi zaslána na základě požadavku. 7. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek. 8. Uchazeč bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení pokud: nebude jeho nabídka úplná, neprokáže některý z kvalifikačních předpokladů, nezpracuje nabídkovou cenou dle požadavků zadavatele. 9. Při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku dodavatele nezahrnout do hodnocení nabídek. 10. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 11. Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací. 12. Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.

12 13. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zadávací řízení zrušit v jeho průběhu, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. 14. Účastníkovi veřejné zakázky nenáleží žádná úhrada nákladů, které vynaložil na účast v této veřejné zakázce. 15. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se průběhu zadávacího řízení je Mgr. Anna Chvojková, telefon , V Praze dne 4. prosince Ing. Zdeněk Liška, v.r. generální ředitel

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením

Více

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) a dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3. Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace lidských zdrojů Identifikační údaje o zadavateli: Název zadavatele: Město Rýmařov Sídlo

Více

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU POD OZNAČENÍM Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky (zadávací dokumentace) V souladu s ust. 12 odst. 3 a 18 odst. 5

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zavedení jednotného ekonomického informačního systému řízení příspěvkových organizací Plzeňského kraje

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zavedení jednotného ekonomického informačního systému řízení příspěvkových organizací Plzeňského kraje ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 27 a 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Zavedení jednotného ekonomického informačního

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ČÁST 2: veřejné zakázky na stavební práce

ČÁST 2: veřejné zakázky na stavební práce Příloha č.1b- Kvalifikační dokumentace pro 2. část Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce Administrace zadávacích řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a řízení k uzavření koncesní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR 15/2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Analýza vnímání externí komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zadavatel : Česká republika, Státní ústav

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k soutěži o návrh vyhlášené podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k soutěži o návrh vyhlášené podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k soutěži o návrh vyhlášené podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název přidělený soutěži zadavatelem: Návrh zábavně vzdělávacích webových

Více

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Vyzýváme Vás k předložení nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na zpracování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP 1. Základní informace...1 1.1. Předmět (název) zakázky...1 1.2. Způsob zadání zakázky...1 1.3.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č.j.: 8065/2014-SES Zadávací dokumentace veřejné zakázky, zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více