Zofia Cholewińska Polsko - czesko - angielski słownik terminologii medialnej

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zofia Cholewińska Polsko - czesko - angielski słownik terminologii medialnej"

Transkript

1 Zofia Cholewińska Polsko - czesko - angielski słownik terminologii medialnej Budowa hasła Hasła w słowniku podane są w kolejności alfabetycznej. RóŜnią się między sobą tylko w kategoriach gramatycznych. Nieliczną grupę stanowią skróty rozwijane w języku z którego pochodzą i w miarę moŝliwości tłumaczone na języki pozostałe. Pojawiają się równieŝ odsyłacze typu zobacz mail art oznaczone jako zob. mail art. W takim przypadku tłumaczenie danego leksemu, skrótu lub frazy znajduje się przy tym, do którego czytelnik jest odsyłany. Hasła w kolumnach polskiej i czeskiej zawierają rozróŝnienia rodzajowe w postaci oznaczeń: - rodzaj męski - rodzaj Ŝeński (n) - rodzaj nijaki Rodzaje pojawiają się przy hasłach oznaczających rzeczowniki. RozróŜnienie rodzajowe przy leksemach w języku angielskim nie zostało podane ze względu na odmienny charakter morfologiczny tego języka, nie ma w nim gramatycznej kategorii rodzaju. Pojawia się ono z kolei przy rzeczownikach występujących w liczbie pojedynczej. W sytuacji, kiedy dany rzeczownik występuje w liczbie mnogiej, jest odpowiednio oznaczony. (l.p.) liczba pojedyczna (l.m.) liczba mnoga Informacja o liczbie znajduje się takŝe przy hasłach, które w jednym języku występują w liczbie pojedynczej a w innych określa się je za pomocą liczby mnogiej. Dzieje się to np. w haśle paprazzi, które dla języków polskiego i czeskiego ma liczbę mnogą: paparazzi (l.m), bulvární fotoreportéři (l.m) zaś w języku angielskim moŝe występować w liczbie pojedynczej jak i mnogiej: paparazzo (l.p), paparazzi (l.m). Słownik POLSKI CZESKI ANGIELSKI A adaptacja adaptace adaptation

2 adaptacja sceniczna scénická úprava modification adiustacja redakční úprava korigování (n) editorial preparation, revision adres adresa mailová address adres internetowy adresa internetová address adres wydawniczy tiráž knihy masthead advetorial advetorial advetorial afisz plakát poster, bill agencja public PR agentura agency relations agencja reklamowa reklamní agentura advrtisement agency agencja sieciowa síťová agentura network agency agencja informacyjna informační, zpravodajská agentura information agency agencja prasowa tisková kancelář, tisková agentura press agency agenda setting agenda agenda akapit odstavec paragraph aktualność aktualita news aktualny aktuální hot album album album all news (l.m) all news (l.m) all news (l.m) amerykanizacja amerikanizace ; poameričťování americanization ampeks ampéks ampex analiza treści analýza, rozbor analysis analiza zawartości mediów rozbor obsahu médií, analýza obsahu médií analysis of media s contents aneks dodatek, příloha annexe animacja animace animation animal symbolicum animal simbolicum (n) Animal symbolicum (n) ankieta prasowa anketa v tisku poll antykwa antikva antikve apla apla apla archiwizować archivovat to archive archiwizowanie (n) archivace archivation archiwum redakcyjne redakční archiv archive (n) arkusz arch papíru, vydavatelský arch sheet art direktor umělecký ředitel art direktor artykuł článek, artikul article artykuł polemiczny polemický článek polemic article artykuł publicistický článek commentor article publicystyczny artykuł sponsorowany sponzorovaný odkaz sponsored article artykuł wstępny úvodník editional, leading

3 article art zine alternativní umělecký časopis art magazine aspekt ludzki lidský aspekt human aspect asystent asistent assistant ATL zob. reklama nad kreską atateza atateze antithesis audycja přenos broadcast radiowa rozhlasový broadcast telewizyjna televizní programme autor autor author autorski egzemplarz autorský výtisk complimentary copy autorski wieczór autorský večer soirée autoryzacja autorizace, autorizováni authorisation autobiografia autobiografie, vlastní životopis autobiography autoreklama sebereklama self-advertisement awangarda avantgarda avant-grade B backlight backlight backlight badanie opinii výzkum veřejného míněni opinion poll publicznej (n) badanie reklamy (n) prohlídka reklamy research badanie rynku (n) výzkum trhu market poll baner baner baner baza danych databáze database baseline základna, základní čára baseline BBS BBS BBS, Bulletin Board System bestseller bestseller bestseller bękart bastard bastard bias předpojatost bias bibliografia bibliografie bibliography bibliografia multimediální bibliografie multi bibliography multimedialna billboard billboard billboard biuro prasowe (n) tisková kancelář press agency blog blog blog blue box blue box blue box bluetooth bluetooth bluetooth body (n) body body brand identity (n) identita značky brand identity brand image (n) vzor značky brand image

4 breaking news zob. nagła wiadomość briefing bríflink briefing buton buton buton C cartoon, film kreslený film cartoon animowany CB Radio (n) CB Radio (n) Citizens Brand Radio case story případová studia case story CD (n) kompaktní deska, CD (n) CD, compact disc CD-ROM CD-ROM CD-ROM, Compact Disc- Read Only Memory centrum informacji infocentrum (n) information center (n) citylight citylight citylight comeback návrat come back copy platform tvůrčí platforma copy platform copyright (n) ochrana autorských a vydavatelských copyright práv copywriter reklamní textař copywriter correspondence art zob. mail art. corrigenda zob. errata cover story (n) cover story (n) cover story carcker krekr cracker m CRM zob. public relations cyfrowy digitální digital czasopismo (n) časopis periodical archiwalne archivní archive bibliograficzn bibliografický bibligraphical e elektroniczne elektronický electronic fachowe technický technical (techniczne) humorystyczn humoristický humorous e naukowe vědecký science

5 urzędowe úřední official treści specjalizovaný special specjalnej czasopiśmiennictwo časopisectví (n) periodical press (n) czcionka písmeno (n), litera font czytelnictwo (n) čtenářství (n) reading czytelnik čtenář reader D dane osobowe (n) osobní údaje personal details deadline poslední, definitivní termín deadline debata debata debata debatować debatovat to debate dedykacja dedikace dedication dekadówka dekadický časopis ten-day newspaper dekoder dekoder decoder dekodować dekódovat to decode demo (n) demoverze, demíčko (n), demo version design design design DTP (n), desktop DTP (n), vydávání malých nákladů desktop publishing publishing (n) dezinformacja dezinformace disinformation digitalizacja digitalizace digitalization display display display dystrybucja distribuce distribution DNS, server nazw DNS, system domenénových jmén DNS, Domain Name Server, nameserver dobranocka večerníček bedtime TV cartoon documercial zob. dokureklama dodatek do gazety/czasopisma nádavek supplement doktryna prasowa tisková doktrína press doctrine dokumentacja tisková dokumentace press documentation prasowa dokunowela dokumentární román documentary novel dolby (n) dolby (n) dolby dom mediowy mediální dům media house domena doména domain DOS DOS, diskový operační systém DOS, Disc Operating System dostawca usług poskytovatel Internetu Internet provider internetowych druŝyna snów tým snů dream team

6 DVD (n) DVD (n) DVD, Digital Versatile Disc dwudnik dvoudenník two-day newspaper dwumiesięcznik dvouměsíčník two-month newspaper dwutygodnik dvoutýdeník biweekly dyktafon diktafon dictaphone dynamiczność stylu dynamika stylu dinamic style dyrektor kreatywny tvůrčí, výtvarný ředitel creative director dysk wymienny, USB (n), fleška flash disc dysk USB) dyski komputerowe počítačové disky copmuters discs dysponent mediów disponent medií media disposer dysponent prasy dysponent tísku press disposer dystrybucja distribuce distribution dystrybucja filmów distribuce filmů films distribution dział badań oddělení výzkumu (n) section of resarches dział kreatywny kreativní sekce creative department dział mediów oddělení médií (n) media department dział obsługi klientów oddělení obsluhy klientů (n) customer care dział PR department public relations department PR oddělení (n), oddělení pro styk s veřejností (n) dział redakcji redakční oddělení (n) editorial department dział reklamy reklamní oddělení (n) advertisement department dział strategiczny oddělení strategického rozvoje (n) strategic department dziedziczenie dědit publikum to inherit the audience publiczności (n) dziennik deník daily newspaper telewizyjny tevevizní daily news radiowy rádiový radio news dziennikarstwo (n) žurnalistika journalism dziennikarstwo e-žurnalistika e-journalism elektroniczne (n) dziennikarz žurnalista journalist dziennikarz śledczy investgatigativní novinář, investigative reporter investigavec dziennikarka žurnalistka journalist dŝingiel jingle single dŝojstik joystick joystick E

7 e-commerce (n) e-comerce (n) e-commerce e-czasopismo (n) e-časopis e-magazine EDI zob. elektroniczna wymiana danych edycja edice edition edytor editor editor pliku ediční program souboru file ediotor tekstu textový editor word processor edytować editovat to edit efekt platformy z vliv módní tendence bandwagon effect orkiestrą efekty specjalne speciální efekty special effects elektroniczna elektronická výměna údajů exchange datas wymiana danych ELM, model wypracowanego prawdopodobieństwa ELM, zpracovaný model pravděpodobnosti interchange Elaborated Likelihood Model emisja emise screening, broadcasting emotikon smajlík emotikon multimediální encyklopedie emotion, icon encyklopedia mulimedialna multimedial encyclopedia endroser endroser endroser e-publicystyka e-publicistika e-publishing errata opravenka corrigendum etyka mediów etika médií media ethics etykieta językowa jazýková etiketa verbal etiquette exchange art.-zob. mail art e-zin, zin mailowy politycznospoleczny scienceficition e-magazín, magazín v emagazine elektronické podobě politicko-společenský politcal sci-fi scienceficition

8 F faks fax fax faksować faxovat to fax fan fanoušek fan fanklub fanklub fanclub fanzin magazín pro zájemce, fanoušky fan magazine FAQ dobrá průměrná jakost zboží Fair average quality FAQ, najczęściej zadawane pytania FAQ, často kladené dotazy (l.m) FAQ, frequently asked questions (l.m) feature význačný rys feature feedback zpětná vazba feedback felieton fejeton feature article literacki literální literal radiowy rozhlasový in radio felietonowy fejetonní feature FFI zob. swobodny przepływ informacji film film film animowany kreslený cartoon dokumentalny dokumentární documentary dubbingowy dabovaný with dubbing dźwiękowy zvukový acoustical fabularny hraný fabular pełnometraŝow celovečerní feature y firewall firewal, programová ochrana firewall serveru flaming zob. etykieta fash zob.wzmianka flyer zob. ulotka

9 reklamowa FM zob. modulacja częstotliwości forum (n) fórum (n) forum formularz dotazník questionnaire forwardowanie zob. wysyłanie fotoautomat fotoautomat foto-automat fotografia fotografie photography fotoksiąŝka fotokniha photo book fotomontaŝ fotomontáž trick photo(graph) fotoreportaŝ fotoreportáž photo essay fotoreporter fotorepotér press, newsphotographer fotoservis fotoservis photo service fototapeta fototapeta phototapete fototest fototest photo test fototypia fototypie phototype freeboard zob bilboard freelancer zob. wolny strzelec freeware freeware freeware french door french door french door front light front light front light G gadŝet strojek gadget gatekeeper gatekeeper gatekeeper gatekeeping gatekeeping gatekeeping gazeta noviny newspaper darmowa bezplatné free

10 elektroniczna elektronické electronic parafialna farní parish paper pisana psané wirtten szkolna školní school newspaper geek zob. maniak komputerowy globalizacja globalizace, globalizační proces globalisation globalność globálnost gobalisation globalna wioska globální vesnice global village globalny marketing globální marketink global marketing główny wiersz zpráva na začatku, headline haedline grafficiarz graffitář, graffitista graphic graffiti (n) graffiti (n) graffiti grafika komputerowa počítačová grafika computer graphics grafika prasowa tisková grafika press graphics gratis gratis, zdarma free (of charge) grupa docelowa zájmová, cílová skupina target grupa dyskusyjna diskusní skupina discussion group H haker hacker, haker hacker hakować hakovat hacking handout handout, hand-out handout happening happening happening hapeningarz happeningář happening man hapenningowy happeningový happening happy end happy end happy end happy hours (l.m) happy hours (l.m) happy hours harlequin harlekýnka romance HDTV (n), telewizja wysokiej rozdzielczości HDTV (n), vysílání ve vysokém rozlišení (n) HDTV, High Definition Television headline zob. główny wiersz headline news zob. tytułowa wiadomość Hi Fi Hi Fi, hifistický Hi-Fi, high-fidelity holding informacyjny zob. mega agencja Home Office (n) domácí pracovna, kancelář home office homepage domácí stránka homepage hot zob. aktualny

11 HR HR, lidské zdroje HR, human relations HTML HTML HTML, Hypertext Markup Language HTTP HTTP (n) HTTP, Hypertext Transfer Protocol human interest zob. aspekt ludzki I ideamaker ideamaker ideamaker idolizować zbožňovat to idolize idolizacja idolizace idolisation image image image imagemaker imagemaker imagemaker IMAX Imax IMAX, image maximum infobrooking infobooking infobrooking infolinia infolinka infoline inforeklama inforeklama info adverisement informacja informace information informatyka informatika information science infotainment infotainment info / entertainment insert insert insert instant video (n) instantní video (n) instant video interaktywność interaktivita interactive interfejs interface interface interlinia proložka, regleta interline intermedialność intermedializace intermediality internauta internetiak, internatář internaut Internet Internet Internet interview interview, rozhovor interwiev i-radio zob. radio internetowe IRC IRC IRC, Internet Relay Chat ISBN międzynarodowy znormalizowany numer ksiąŝkowy ISDN wielokanałowy system telefonii identifikační číslo knihy (n) integrovaný telekomunikační systém k přenosu International Standard Book Number International Services Digital Network

12 cyfrowej IPI międzynarowdowy instytut dziennikarski ISSN międzynarodowy, znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego IT technologia mezinárodní novinářský ústav obdoba ISNB pro periodika informační technologie international press institute International Standard serial number Information Technology informacyjna IT manager IT manažer IT manager IT sieć IT síť IT Network J java java java java scripts java scripts java scripts język urzędowy úřední jazyk offcial language jobber makléř makler, jobber joystick páčkový ovladač přístrojů, joystick junk mail reklamní pošta junk mail K kanał kanál channel kancelaryjnosć kancelarský stil formality in text stylu/tekstu karta dźwiękowa zvuková karta audio card karta graficzna grafická karta graphics card kino (n) kino (n) cinema kinoman kinofil cinema maniac

13 koder kódovač pracovník kodér zařízení coder kodować kódovat to code kodowanie (n) kódováni (n) code koedycja koedice coedition kolegium redakcyjne redakční kolektiv, rada board kolportaŝ prasy kolportáž novin press distribution kolumna sloupec column komentarz komentář commentary komentator komentátor commentator komiks komiks comics komunikacja komunikace communication bezpośrednia přímá direct communication medialna mediální media międzyludzka mezilidská interpersonal multimedialna multimediální mulitmedial polityczna politická political społeczna společenská social komunikat komunikát announcement komunikat dla tisková zpráva press release mediów komunikator komunikátor communicator komunikowanie (n) komunikování (n) announcement grupowe hromadné, skupinové group, team instytucjonaln institucionální institution e interpersonaln mezilidské interpersonal e intrapersonaln intrapersonalní intrapersonal e korporacyjne korporační in corporation masowe masové mass konferencja prasowa informativní schůzka press conference tisková konference kontekst kontext context kopiowanie (n) kopírování (n) copy korekta korekce correction korektor korektor profreader korekta kolumnowa stránková korekta page proof korekta po złamaniu zlomená korekta follow up correction korektorskie znaki korektorské značky correction marks korektorski korekturní, korekturový proofreading korespondencja korespondence report prowadzić korespondencję vést korespondenci reporting

14 korespondent korespondent correspondent kronika kronika chronicle kronika filmowa filmový týdeník newsreel kryptoreklama skrytá reklama surreptitious advertising krytyka prasowa tisková kritika criticism in press ksiąŝka elektroniczna e-kniha e-book kultura języka jazyková kultura culture in a language kultura masowa populární kultura mass culture masová kultura kursywa kurzíva italics kwartalnik čtvrtletník quarterly kwestionariusz dotazník questionnaire L laptop laptop, přenosný počítač laptop layout layout layout lider lídr, leader leader lektor lektor lector licencja licence licence lid lead lead link link, propojení mezi stránkami link (n) list otwarty otevřený dopis open letter lista dyskusyjna diskusní seznam discussion list literówka tisková chyba misprint live naživo live lobbing lobbing, ovlivňování (n) lobbing logo (n) logo (n), firemní znak logo logotyp logotyp logotype logotypowy logotypický, logotypový logotype longplay dlouhohrající gramofonová deska longplay love story (n) love storka love story M magazyn magazín magazine ilustrowany ilustrovaný with pictures

15 muzyczny hudební music radiowy rozhlasový in radio telewizyjny televizní in TV magnetofon kazetový magnetofon tape recorder magnetowid videopřístroj, videorekorder video recorder mail art mail art, net art correspondence art mainstream hlavní proud směru mainstream maniak komputerowy kybermaniak geek manipulacja manipulace manipulation manipulować manipulovat to manipulate manipulacja językowa jazyková manipulace manipulation in language marketing marketing, marketink marketing materiał dziennikarski žurnalistický materiál journalist material materiał prasowy tiskový materiál press material media (n) média (n) media media buyer media buyer media buyer media masowe (n) populární médie (n) mass media media planner media planner media planner mediateka multimediální knihovna multimedial library mediatyzacja mediatizace mediatization megaagecja megaagence mega agency megabilboard megaboard megaboard menu (n) menu (n) menu miesięcznik měsíčník monthly międzynarodowe organizacje medialne mezinárodní mediální organizace international media organisations mobil mobilní telefon mobile phone modele komunikowania medialnego modely mediálního komunikování i komunikace models of communication in media modem modem modem moderator moderátor moderator modulacja frekvenční modulace frequency modulation częstotilwości moduł reklamowy reklamní modul advertional module monitor monitor monitor monitorować monitorovat progress montaŝ montáž assembly mowa ciala řeč těla body language moŝliwość usłyszenia průměrný počet poslehu opportunity to hear moŝliwość průměrný počet sledovanosti opportunity to see zobaczenia MP3 odtwarzacz MP3 přehrávač MPEG-1/2 Auto Layer-3 multiemisja multiemise multiemission

16 multimedia multimédia multimedia multipleks multiplex, multiplexní kino (n) multiplex muzak muzák music/accompaniame nt muzyka popularna populární hudba pop music mysz komputerowa počítačová myš computer mouse N nadawca odesilatel sender publiczny veřejný public społeczny společenský social nadawać audycję vysílat to broadcast nadtytuł nadtitul superscription nakład náklad edition nagła wiadomość aktualita braking news nawigator navigátor navigator nazwa handlowa obchodní název name, trademark nazwa prawnie zákonem chráněný název trademark zastrzeŝona nazwa własna vlastní název trademark netomania netomanie netomania netykieta netiketa netetiquette news novinka news, newness news in brief news in brief news in brief newsteller newsteller newsteller newsgroup tematický zaměřená diskusní skupina newsgroup newsroom news room news room nick zob. przezwisko non-profit nonprofitní non-profit norma językowa jazyková norma language standard nowator zlepšovatel innovator nowomowa nová řeč newspeak nowość novinka, nový výrobek news O obrazowość stylu obraznost stylu vividy of style obwieszczenie (n) vyhlášení (n) annoucement ochrona danych osobowych ochrana osobních údajů protection of personal details ochrona ochrana spotřebitelů consumer protection konsumentów odbiorca mediów odběratel medií, příjemce media recipient medií oddziaływanie reklamy na media masowe (n) působení reklamy na populární média (n) the influence of advestisement on mass-media

17 oddziaływanie społeczne reklamy (n) působení reklamy na společnost (n) the influence of adverisement on society odsyłacz odkazník, odkaz reference mark offline off-line offline offset offset, offsetom tisk offset oglądalność sledovanost ratings ogłoszenie drobne (n) inzerát annoucement ogłoszenia ramkowe inzerát annoucement (filigranowe) (n) ogłoszenia reklamowe reklamní inzerát advertisement (n) online on-line on-line opera mydlana mýdlová opera soap opera operator sieci cyfrowej operátor digitální siťě digital network operator opinia mínění (n), názor, soud opinion opinia publiczna veřejné mínění (n) public opinion opinia społeczna společenské mínění (n) societie s opinion opublikowanie (n) publikování (n) publication opiniodawczy podávající posudek opinion opinion leader opinion leader opinion leader opinion maker tvůrce veřejného mínění opinion maker oprogramowanie (n) programové vybavení (n) software organizacja medialna organizacja pracy redakcji organizacja produkcji medialnej OTH zob. moŝliwość usłyszenia OTS zob. moŝliwość zobaczenia Outdoor zob. reklama zamknięta mediální organizace organizace práci v redakci organizace mediální produkce media organization organization work in editors office organization media s producition P

18 PAL system telewizji soustava barevné televize Phase Alternate Line barwnej palmtop palmtop, miniaturní elektronický palmtop zápisník panel panel panel paparazzi (l.m) bulvární fotoreportéři (l.m) paparazzo (l.p) paparazzi (l.m) parodia parodie parody periodyk periodikum (n) periodical performować performovat to perform piksel pixel pixel; picture element pilot ovladač pilotone, pilo-tone ping ping ping Packet Internet Groper pismo (n) písmo (n) magazine aletnatywne alternativní alternative drukarskie tiskařské printing periodyczne periodické periodical urzędowe úřední dopis formall letter plagiat plagiát plagiarism plakat plakát poster platforma cyfrowa digitální platforma digital platform playback playback playback plebiscyt plebiscit plebiscite plik spis file pluralizm pluralismus pluralism płyta gramofonowa gramofonová deska record disc płyta komputerowa počítačová deska computer disc płyta kompaktowa kompaktní disk compact disc płyta laserowa laserová deska laser disc poczta elektroniczna elektronická pošta poczytność rozšířenost soundness of mind poczytny velmi sečtělý widely read PodCasting PodCasting ipod broadcasting podpis elektroniczny elektronický podpis e-signature podpis pod zdjęciem podpis pod snímkem caption podtytuł podtitul subheading pointa zob. puenta polemika polemika polemic poligrafia polygrafie priniting polisemia polysémie polysemy polityka informacyjna informační politika information policy polityka medialna mediální politika media policy

19 polityka programowa programová politika programme policy poprawność politická správnost political correctness polityczna poprawność językowa jazyková správnost language correctness port sieciowy port port port USB zob. złącze USB portal internetowy internetový portál portal POS reklama w miejscu sprzedaŝy reklama v místě prodeje point-of-sale advertising powieść radiowa román vysílaný v rozhlase radio series powieść w odcinkach dilový román novel in series pozwolenie radiowe rozhlasové povolení (n) radio permission (n) posada pozice position pranie mózgu (n) vymývání mozku (n) brainwashing prasa tisk press codzienna denní daily darmowa zdarma for free elektroniczna elektronický electronic wyznaniowa náboženský religious zakładowa závodní, podnikový factory prasowa działalność dziennikarska tisková činnost, působnost žurnalistická press-journalism activity prasowa działalność tisková činnost vydavatelská press-edition acticity wydawnicza prawa autorskie (n) autorské právo (n) copyrights prawo do informacji (n) právo na informace (n) the right to be informed prawo prasowe (n) tiskový zákon press legislation prawo radiofonii i telewizji (n) právo rozhlasu a televize (n) the law of radio and television prawo reklamy (n) reklamní právo (n) advetorial law prequel zob. sequel premiera premiéra première prezenter moderátor anchorman prezentować prezentovat to prezentate prezentacja medialna mediální prezentace media presentation prime time hlavní vysílací čas prime time producent producent, výrobce producent produktywność produktivita productivity prognoza pogody předpověd počasí weather forecast program antivir, protivirusový program anitvirus antywirusowy program program programme program počitačový program programme

20 komputerowy program telewizyjny televizní program TV programme projekt spotu scénář reklamního spotu storyboard reklamowego promo zin promo zin promo zine promocja sprzedaŝy podpora prodejejí sales promotion prosument prosumer prosumer prowadzić korespondencję vést korespondenci provider dodavatel provider przeciwspamowy protispamový, antispamový anitispam przegląd prasy přehled tisku review to conduct the correspondence przeglądarka internetový prohlížeč Internet browser internetowa przetwarzanie danych osobowych (n) zpracování osobních udajů (n) processing personal details przezwisko (n) předzívka nickaname pseudodziennikarz pseudožurnalista pseudo journalist pseudofilm pseudofilm pseudo film pseudoinformacja pseudozpráva pseudo information PR, public relations PR (n), styk s veřejností PR, public relations (n) agencja public public relations agentura PR agency relations PR dyrektor public relations ředitel PR director PR manager public relations manažer PR manager publicysta novinář, publicysta commentator publicystyka publicistika commentary publiczne media (n) veřejná media (n) public media publiczność obecenstvo (n), posluchačstvo (n) audience pod publiczkę pisać psát, hrát podbízivě to play to the gallery R radar radar Radio Detecition and Ranging radio (n) rozhlas radio alternatywne alternativní alternative cyfrowe digitalní digital interaktywne interaktivní interacitve

21 internetowe internetové in Internet lokalne lokální, mistní local międzynarodo mezinárodní international we państwowe státní state-owned radiofonia komerční rozhlas comercial radio komercyjna radiofonia publiczna veřejný rozhlas public radio radiosłuchacz posluchač rozhlasu listener radiostacja radiová stanice, radiostanice radio station radiowęzeł místní rozhlas wire broadcasting center ramówka, program rozhlasový program radio programme radiowy raport raport report ratings war zob. wojna ramówek reality show (n) reality show (n) reality show recenzja recenze review redagować redigovat to edit redakcja redakce, redakční místnost editor s office pod redakcją za redakce edited by redaktor redaktor editor redaktor naczelny hlavní redaktor editor-in-chief redaktorstwo (n) funkce redaktora editorship regulamin redakcji redakční řad regulation in edition reklama reklama advertisement komercyjna komerční comercial medialna mediální in media nad kreską nadlinková komunikace above the line non profit non-profit non profit (społeczna) pocztowa poštovní office podprogowa skrytá hidden polityczna politická political radiowa rozhlasová commercial telewizyjna televizní commercial w Internecie na internetu on Internet reklama venkovní reklama outdoor zamknięta zewnętrzna vnější, venkovní outdoor reklamować dělat reklamu to advertise rekomendacja doporučení (n), příznivý posudek recomendation relacja relace report relacja reporterska reportérská relace relation remake remake remake renderowanie (n) renderování (n) rendering

22 replay replay replay reportaŝ reportáž reportage reprint přetisk, vydání publikace do reprint nového vydání (n) reprodukcja reprodukce reproduction researcher výzkumný pracovník researcher retransmisja retranslace rebroadcast reŝyser režisér director rocznik ročník časopisu a year s issue router router router rozpowszechnianie rozšiřování díla (n) piece popularizing utworu (n) rozpowszechnianie rozširování programu (n) spreading piece/work programu radiowego/ telewizyjnego (n) rubryka rubrika column rynek internetowy internetoý trh Internet market rynek księgarski knižní trh book market rynek mediów mediální trh media market rynek prasowy tiskový trh press market rynek przekazów trh přenosů transmissions market rynek radiowy rozhlasový trh radio market rynek reklamy reklamní trh adverisement market rynek telewizyjny televizní trh television market rzecznik prasowy mluvčí spokesperson rzeczywistość virtuální realita virtual reality wirtualna rzeczywisty skutečný, reálný real S sales promotion zob. promocja sprzedaŝy sampling zkušení (n) sampling scena z Ŝycia scéna ze života slice of life scenariusz scénář screenplay, script scenarzysta scenárista screenwriter science fiction (n) vědecko fantastický science-fiction scroll posun obrazu scroll sekretarz redakcji redakční sekretář secretary editor s office sequel kontinuace sequel seria série series seria próbna zkušební série trial series serial seriál series, serial serial reklamowy reklamní seriál commercial series

23 short list výběrový seznam short list show jednego show jednoho muže (n) one man show człowieka (n) show program zábavný program show programme sitcom sitkom situation comedy skaner skener scanner składanka z koncertu na stadionie stadionovka CD from concert on stadium skrót zkratka abbreviation skrót filmu zkratka filmu summary slang zob. Ŝargon slang dziennikarski žurnalistický slang slang in journalism slapstick komedie slapsticková slapstick, humorný film-slapstick slogan slogan slogan slogo (n) reklamní, propaganční heslo (n) baseline, signature line słowa klucze (n) kličová slova (n) key words słuchacz posluchač listener słuchalność posluchačstvo (n) listening słuchowisko (n) rozhlasový pořad listening, radio drama słownik elektroniczny e-slovník e-dictionary smiley zob. emotikon SMS krátká textová zpráva short messager service sondaŝ sondáž poll spam spam, rozesílání spamů (n) spam spiker spíkr speaker spirala reklamy reklamní spirála spiral in advertising społeczeństwo informační společnost information society informacyjne (n) sponsor sponzor sponsor sponsoring sponzorování (n) sponsorship sponsorować sponzorovat to sponsor spot reklamowy filmík spot spray art zob. graffiti sprostowanie (n) oprava correction statut redakcji redakční statut articles of association stereofonia stereofonie stereophony stereoskopia stereoskopie stereoscopy stereotyp stereotyp stereotype stock zob. zasób stopka redakcyjna tiráž novin copyright note story (n) základní fabule příběhu story základní děj strategia strategie strategy strona WWW webová stránka website styl styl style dziennikarski žurnalistický journalist wypowiedzi w mediach vyjádření v medích expressions in media

SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY 58 Vydavatelské služby 58.1 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské služby 58.11 Vydávání knih 58.11.1 Knihy v tištěné podobě 58.11.11 Učebnice

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

1. Úvod 3. 2. Hardware 7

1. Úvod 3. 2. Hardware 7 Obsah 1. Úvod 3 1.1. Informatika včera, dnes a zítra? 3 2. Hardware 7 2.1. Počítač 7 Skříň počítače 8 Přední stěna skříně počítače 8 Zadní stěna skříně 8 Vnitřek skříně počítače 9 Základní deska počítače

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 4 Interaktivní služby DVB-T MHP Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Interaktivní služby DVB-T T MHP (Multimedia Home

Více

VNITŘNÍ POKYN Č. 3/2004 PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

VNITŘNÍ POKYN Č. 3/2004 PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÉ SÍTĚ MĚSTSKÝ ÚŘAD Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky VALAŠSKÉ KLOBOUKY VNITŘNÍ POKYN Č. 3/2004 PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. ÚČEL Směrnice Provozní řád počítačové sítě stanovuje pravidla pro užívání

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

3.4 Základní služby Internetu

3.4 Základní služby Internetu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Identifikační karta modulu v. 4. Forma výuky. Doporučený typ studia. Personální zabezpečení (vyplňte ve formátu Příjmení Jméno, bez titulů)

Identifikační karta modulu v. 4. Forma výuky. Doporučený typ studia. Personální zabezpečení (vyplňte ve formátu Příjmení Jméno, bez titulů) Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu volitelné Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Média česky Média anglicky Media Způsob ukončení * zkouška Počet kreditů 10 Forma výuky Prezenční studium

Více

Mediální výchova CVIČEBNICE ŘEŠENÍ. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Mediální výchova CVIČEBNICE ŘEŠENÍ. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Mediální výchova CVIČEBNICE ŘEŠENÍ Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah CVIČEBNICE Komunikace... 7 Komunikace a komunikační proces... 7 Historie

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380. Výukový materiál

Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380. Výukový materiál Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02, tel.: 465534626, fax: 465 534 632, mail : slavik@zs-habrmanova.cz Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100,

Více

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP Elektronická pošta Schéma e-pošty odesilatel UA disk SMTP fronta dopisů disk MTA SMTP MTA adresát UA disk POP IMAP poštovní schránka disk MTA SMTP UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer

Více

Možnosti využití ve školství

Možnosti využití ve školství Možnosti využití ve školství V předmětu ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie se jedná pouze o stručný úvod do problematiky. Jaké jsou v současnosti používané metody elektronické komunikace

Více

Multimediální systémy

Multimediální systémy Multimediální systémy Jan Outrata KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI přednášky Literatura Havaldar P., Medioni G.: Multimedia Systems: Algorithms, Standards, and Industry Practices. Course

Více

litos grafické studio s námi můžete komunikovat...

litos grafické studio s námi můžete komunikovat... litos grafické studio s námi můžete komunikovat... k profil firmy LITOS, grafické studio působí na trhu reklamy a polygrafie od roku 1993. Je středně malým podnikatelským subjektem, který pracuje v oblasti

Více

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21 Obsah Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11 Potřebné parametry počítače pro práci s multimédii 12 Stručně pro každého 12 Podrobněji pro zájemce o techniku 12 Jak ověřit kvalitu svého počítače

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380 Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02, tel.: 465534626, fax: 465 534 632, mail : slavik@zs-habrmanova.cz Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

TX-P42X60E TX-P50X60E. Návod k obsluze Plazmový televizor. Obsah

TX-P42X60E TX-P50X60E. Návod k obsluze Plazmový televizor. Obsah TX-P42X60E TX-P50X60E Návod k obsluze Plazmový televizor Obsah 2 3 4 5 8 10 11 12 13 14 15 21 22 23 23 26 30 32 33 34 34 2 3 4 10 10 10 Návod k obsluze R L A A C-R C-L 1 D 2 B 3 1 2 3 8 4 5 6 7 1 2 3 1

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Minimální požadavky na systém... 21 Linux a Windows na jednom disku... 22 Zrušení instalace Mandriva Linuxu... 23

Minimální požadavky na systém... 21 Linux a Windows na jednom disku... 22 Zrušení instalace Mandriva Linuxu... 23 Obsah Úvodem 9 Typografické konvence.............................. 10 Změny oproti předchozí verzi Mandriva Linuxu.................. 11 Informace o aktualizaci z verze 2006....................... 17 Poděkování....................................

Více

průmyslů v ČR a zahraničí

průmyslů v ČR a zahraničí Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR a zahraničí Odborný seminář Vymezení kulturních a kreativních průmyslů v ČR Martin Cikánek Ministerstvo kultury 30. 5. 2012 www.kreativniprumysly.cz schéma

Více

Využití dat při mediálním plánování

Využití dat při mediálním plánování Využití dat při mediálním plánování Praha 17.6.2010 Jan Lukáš, Analytics&Insight Director Plánovací proces Strategické plánování Detailní plánování Plánovací proces BRIEF od klienta Situační analýza Komunikační

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Metodický list pro kombinované Bc. studium předmětu VYDAVATELSKÝ MANAGEMENT (B_VyM) 1. soustředění

Metodický list pro kombinované Bc. studium předmětu VYDAVATELSKÝ MANAGEMENT (B_VyM) 1. soustředění 1. soustředění Název tematického celku: Vývoj mediatypů po roce 1989, jejich typologie a vliv na mediální prostředí Cíl tematického celku: Seznámení frekventantů s typologií médií v České republice po

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

základní pojmy z redakční přípravy periodického tisku II.

základní pojmy z redakční přípravy periodického tisku II. Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace základní pojmy z redakční přípravy

Více

Prezentace. časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B. Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR

Prezentace. časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B. Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR Prezentace časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR Profil titulu REDAKČNÍ KONCEPT Aktuální zpravodajství, data,

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 3 Příjem digitálního vysílání a přijímače pro DVB-T Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Digitáln lní televizní přijímače

Více

Malý průvodce Internetem

Malý průvodce Internetem Malý průvodce Internetem Úvod Toto povídání by mělo sloužit jako užitečný zdroj informací pro ty, co o Internetu zatím mnoho neví nebo o něm jen slyšeli a neví, co si pod tím slovem představit. Klade si

Více

O b e c n á p r e z e n t a c e

O b e c n á p r e z e n t a c e O b e c n á p r e z e n t a c e ÚVODNÍ PŘEHLED Profil televize Distribuční kanály signálu TV Óčko Pokrytí digitálním signálem a jeho vývoj Výběr pořadů Přehled reklamních možností Ceník TV Óčko 2012 Proč

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Jiří Donát Konference IT 2001 Česká zemědělská univerzita 13. listopadu 2001

Jiří Donát Konference IT 2001 Česká zemědělská univerzita 13. listopadu 2001 Příchod doby masové obsluhy Jiří Donát Konference IT 2001 Česká zemědělská univerzita 13. listopadu 2001 Agenda Stručná charakteristika změn podnikatelského prostředí Nárůst technologické infrastruktury

Více

Jsme nezávislé vydavatelství cílící na čtenáře s vlivem, moderní byznys a instituce. Co máme za sebou (ceny a projekty)

Jsme nezávislé vydavatelství cílící na čtenáře s vlivem, moderní byznys a instituce. Co máme za sebou (ceny a projekty) D L M Jsme nezávislé vydavatelství cílící na čtenáře s vlivem, moderní byznys a instituce. Píšeme pro lidi v rozhodovacích pozicích s vlivem na společenské dění, politiku a ekonomiku. Oslovujeme čtenáře

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Představení a ceník inzerce L M

Představení a ceník inzerce L M Představení a ceník inzerce D L M Jsme nezávislé vydavatelství cílící na čtenáře s vlivem, moderní byznys a instituce. Píšeme pro lidi v rozhodovacích pozicích s vlivem na společenské dění, politiku a

Více

www.disney.cz Rozšiřte své možnosti ONLINE

www.disney.cz Rozšiřte své možnosti ONLINE www.disney.cz Rozšiřte své možnosti ONLINE Prezentace webových stránek Disney Channel Děti milují INTERAKTIVITU Co je www.disney.cz? jediné místo, kde děti a rodiče naleznou ty nejžhavější novinky z DISNEY

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

HARDWARE SOFTWARE PRINCIPY

HARDWARE SOFTWARE PRINCIPY HARDWARE SOFTWARE PRINCIPY ÚVOD SOFTWARE, HARDWARE BEZPEČNOST, KÓDOVÁNÍ A ŠIFROVÁNÍ SÍTĚ, INTERNET WORD, EXCEL, POWER POINT INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE VS E-GOVERNMENT DATOVÉ SCHRÁNKY data PAMĚTI data data PAMĚTI

Více

Obsah. Úvod 9 Seznamte se s autory 11

Obsah. Úvod 9 Seznamte se s autory 11 Úvod 9 Seznamte se s autory 11 KAPITOLA 1 Co je to copywriting? 13 Proč je copywriting žádaný? 14 Co je to obsahový marketing? 15 Copywriter a cílová skupina 15 Persony jako archetypy cílových skupin 17

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 10 Přehrávače a rekordéry DVD-Video Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Program prezentace Přehled základních vlastností

Více

Městská knihovna v Praze

Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze Netřeba se bát elektronické knihy Městské knihovny v Praze Kateřina Vojířová Kateřina Bajo Knihovny současnosti 15. září 2010 Karel Čapek a ti druzí první předpoklad pro tvorbu

Více

Ten nejlepší zážitek z vysokého rozlišení. Vlajková loď mezi zábavními notebooky s Full HD a jednotkou Bluray Disc Combo

Ten nejlepší zážitek z vysokého rozlišení. Vlajková loď mezi zábavními notebooky s Full HD a jednotkou Bluray Disc Combo VGN-FW4ZJ/H Ten nejlepší zážitek z vysokého rozlišení Vlajková loď mezi zábavními notebooky s Full HD a jednotkou Bluray Disc Combo Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové

Více

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 Stručný obsah Úvod 15 KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19 KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41 KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 KAPITOLA 4 Práce se schránkou 85 KAPITOLA 5 Osobní přizpůsobení

Více

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Jméno příjmení: Teorie Gymnázium Globe Test 1 teoretická část 1) Co vše může zahrnovat slovo hardware? a. Jen vlastní tělo počítače b. Počítač s operačním systémem c. Počítač a veškerá zařízení, která

Více

základní pojmy z redakční přípravy periodického tisku I.

základní pojmy z redakční přípravy periodického tisku I. Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace základní pojmy z redakční přípravy

Více

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu Vážená paní, vážený pane Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu European Monitor of Government Communication realizovaného každoročně společností Westminster.

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Public Relations (PR-HGF) Číslo předmětu: 545-0098 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Simona Matušková Kredity:

Více

Jiří Kadavý Technický specialista pro školství Microsoft Česká republika

Jiří Kadavý Technický specialista pro školství Microsoft Česká republika Jiří Kadavý Technický specialista pro školství Microsoft Česká republika Možnosti použití Učitelé, žáci Příprava na výuku Tvorba učebních materiálů Proces a metody výuky Studijní projekty a úkoly Hodnocení

Více

Prezentace nového projektu Business Spotlight. -that s Spotlight!

Prezentace nového projektu Business Spotlight. -that s Spotlight! Prezentace nového projektu Business Spotlight Youlearna language that s hardwork. Youreada magazine that s entertainment. Youreada magazinandlearna language -that s Spotlight! Vydavatel: ECONOMIA a.s.

Více

Náklady, čtenost, návštěvnost. Cílová skupina. Rozpočet

Náklady, čtenost, návštěvnost. Cílová skupina. Rozpočet Vydavatelský management 2 Rekapitulace Náklady, čtenost, návštěvnost Tisková a on-line inzerce Cílová skupina Distribuce a tisk Rozpočet Zadání seminární práce Velké vydavatelské domy v ČR http://www.ringier.cz/

Více

Systém mezinárodního standardního číslování ISBN, ISSN

Systém mezinárodního standardního číslování ISBN, ISSN Systém mezinárodního standardního číslování ISBN, ISSN Mgr. Pavla Gajdošíková Ing. Jan Kaňka Krajská knihovna Františka Bartoše Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje Hvězdárna Valašské

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita Základní pojmy Multimédia Jedná se o sloučení pohyblivého obrazu, přinejmenším v televizní kvalitě, s vysokou kvalitou zvuku a počítačem, jako řídícím systémem. Jako multimediální systém se označuje souhrn

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_236_Reklama_PwP

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_236_Reklama_PwP Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy

Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy Profil serveru Nejnavštěvovanější informačně-zpravodajský server ve Zlínském kraji ZPRÁVY Co se děje Politika a ekonomika Hasiči a policie Kultura Sport

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

PORTY ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

PORTY ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště PORTY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Porty Autor Mgr. Igor Osoha Datum 2. 1. 2014 Stupeň atypvzdělávání

Více

Muzeum média veřejnost

Muzeum média veřejnost Muzeum média veřejnost Ivana Havlíková, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví www.nm.cz Public relations? PR/Vztahy s veřejností/reputation management udržování vztahů s veřejností udržování vztahů

Více

ELEKTRONICKÝ MARKETING. Pavel Kotyza, B_EM 2. října 2014

ELEKTRONICKÝ MARKETING. Pavel Kotyza, B_EM 2. října 2014 ELEKTRONICKÝ MARKETING Pavel Kotyza, B_EM 2. října 2014 Rozcvička než začnem http://bit.ly/b_em14 Obsah kurzu I. 1/ Marketingový koncept IT CRM (Information Technology Customer Relationship Management)

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 208/2014 o ediční činnosti OU

SMĚRNICE REKTORA č. 208/2014 o ediční činnosti OU Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Č.j.: OU-43920/90-2014 V Ostravě dne 29. 5. 2014 SMĚRNICE REKTORA č. 208/2014 o ediční činnosti OU Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

speciální reklamní kampaně a produkty na klíč

speciální reklamní kampaně a produkty na klíč Prezentace portálu o bydlení, stavebnictví a realitách v České republice CE MEDIA ONLINE a.s. patří mezi největší poskytovatele obsahu o bydlení v České a Slovenské republice. Společnost úspěšně provozuje

Více

1. Jak pracuje počítač 3. Už víme, jak pracuje počítač, ale jak se pracuje s počítačem? 9

1. Jak pracuje počítač 3. Už víme, jak pracuje počítač, ale jak se pracuje s počítačem? 9 Počítače pro úplné začátečníky Obsah 1. Jak pracuje počítač 3 Základní princip je velmi jednoduchý 3 Dokumenty a nástroje (datové soubory a programy) 3 Složky (adresáře) 4 Jak to tedy vlastně funguje 5

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Životopis. Student EEICT 2002 druhé místo. Creative Mobile Award 2001 první místo

Životopis. Student EEICT 2002 druhé místo. Creative Mobile Award 2001 první místo Životopis Osobní údaje Jméno: Jan Makovička Akademický titul: Ing. et Ing. Datum narození: 29. dubna 1979 Občanství: ČR Národnost: česká Rodinný stav: svobodný Trvalé bydliště: Ořešínská 18a, 621 00 Brno

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

Návod k obsluze LCD televizor. Obsah

Návod k obsluze LCD televizor. Obsah Návod k obsluze LCD televizor Obsah 2 3 4 6 9 11 12 13 15 15 16 21 23 23 24 26 30 32 33 34 2 3 10 10 10 10 Návod k obsluze 4 A A 1 C D 3 B 1 C D 2 2 B 3 5 2 3 4 5 6 2 3 2 3 4 5 6 7 8 8 7 Kabel 6 Kabel

Více

Je prima být online. Naše televizní weby a lifestylové magazíny

Je prima být online. Naše televizní weby a lifestylové magazíny Je prima být online Naše televizní weby a lifestylové magazíny Televizní zábava na webu iprima.cz Hlavní portál TV Prima, který rozšiřuje televizní zábavu do internetového prostředí Vstupní brána do exkluzivního

Více

Úvod. Základní informace o šetření

Úvod. Základní informace o šetření Úvod Stoupající význam nových informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) a jejich rostoucí vliv na ekonomiku a společnost zvýrazňuje potřebu tyto jevy statisticky zachycovat a analyzovat,

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Notebook Qosmio: Uslyšíte rozdíl

Notebook Qosmio: Uslyšíte rozdíl Notebook Qosmio: Uslyšíte rozdíl PERSONAL COMPUTER LCD TV WITH TM TRUBRITE DISPLAY HDD/DVD Qosmio dokonalý zvukový RECORDER zážitek VIRTUAL SURROUND Společnost Toshiba uvedla na trh notebook Qosmio, mobilní

Více

Základy redakční práce. Eva Dibuszová Vydavatelství VŠCHT Praha ICT Press E-mail: eva.dibuszova@vscht.cz Tel: 220 44 3071

Základy redakční práce. Eva Dibuszová Vydavatelství VŠCHT Praha ICT Press E-mail: eva.dibuszova@vscht.cz Tel: 220 44 3071 Základy redakční práce Eva Dibuszová Vydavatelství VŠCHT Praha ICT Press E-mail: eva.dibuszova@vscht.cz Tel: 220 44 3071 Vydavatelský blok Jak funguje vydavatelství Ekonomické minimum Základní právní normy

Více

4.1. Organizační schéma ČT v Praze

4.1. Organizační schéma ČT v Praze 4.1. Organizační schéma ČT v Praze GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÉ TELEVIZE Rady ČT PRÁVNÍ ÚTVAR KOMUNIKACE Odd. pro kolektivní správu Produkce Self promotion Mediální partnerství a spolupráce PR Servis Grafika

Více

Počítačová grafika a vizualizace I

Počítačová grafika a vizualizace I Počítačová grafika a vizualizace I KOMPRESE, GRAFICKÉ FORMÁTY Mgr. David Frýbert david.frybert@gmail.com OSNOVA Barva pro TV Datový tok Bitmapové formáty (JPEG, TIFF, PNG, PPM, ) Formáty videa MPEG-1,2,4,7,21

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

Epson pro domácí kino. Epson pro domácí kino. Projektory. Revoluce ve velkých promítacích plochách

Epson pro domácí kino. Epson pro domácí kino. Projektory. Revoluce ve velkých promítacích plochách Projektory Epson pro domácí kino Projektory Epson pro domácí kino Revoluce ve velkých promítacích plochách Záruka kvality Užijte si bezprostřední audiovizuální zábavu s velmi snadno ovladatelnými projektory

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

Komunikační plán a použité nástroje

Komunikační plán a použité nástroje Komunikační plán a použité nástroje Project Communications Plan Employees Corporate Coordinators Filadelfie Move Announcement - Email Email, Newsletter, Intranet, etc. - Move Detailed Information Moving

Více

Mobilní multimediální prostředí aneb s jakým obsahem můžete uspět?

Mobilní multimediální prostředí aneb s jakým obsahem můžete uspět? Mobilní multimediální prostředí aneb s jakým obsahem můžete uspět? Petr Mitošinka 9. listopadu 2005, tel.con 2005, Praha Broadband aplikace a obsah ARIGA Agenda Trh mobilního multimediálního obsahu Ideální

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu

Více

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný 13 Krok 0: Než začneme 13 Krok 1: Vybrat si dobře placenou oblast 14 Krok 2: Vytvořit si plán osobního rozvoje 15 Krok 3: Naplnit osobní rozvoj 16 Krok 4: Osvojit si důležité

Více

Chytrý osobní laptop s rychlým procesorem Intel, 4GB pamětí RAM a grafikou ATI. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.

Chytrý osobní laptop s rychlým procesorem Intel, 4GB pamětí RAM a grafikou ATI. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro. VGN-NS3S/S Elegantní jednoduchost Chytrý osobní laptop s rychlým procesorem Intel, 4GB pamětí RAM a grafikou ATI Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové stránky VAIO Europe

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk jako občan Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možnou doplňkovou aktivitou hodin občanské nauky. Má podobu pracovního

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

EBSCOhost. Interní uživatelská příručka pro online přístup v rámci projektu eifl Direct. Adresa: http://search.epnet.com.

EBSCOhost. Interní uživatelská příručka pro online přístup v rámci projektu eifl Direct. Adresa: http://search.epnet.com. EBSCOhost vyhledávací a rešeršní systém Interní uživatelská příručka pro online přístup v rámci projektu eifl Direct Adresa: http://search.epnet.com Zpracovaly: Šárka Kostecká Adéla Jarolímková O b s a

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 16.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_AJ_CON_2

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 16.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_AJ_CON_2 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 16.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_AJ_CON_2 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Informatika -- 8. ročník

Informatika -- 8. ročník Informatika -- 8. ročník stručné zápisy z Informatiky VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na www.dosli.cz.

Více