Zofia Cholewińska Polsko - czesko - angielski słownik terminologii medialnej

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zofia Cholewińska Polsko - czesko - angielski słownik terminologii medialnej"

Transkript

1 Zofia Cholewińska Polsko - czesko - angielski słownik terminologii medialnej Budowa hasła Hasła w słowniku podane są w kolejności alfabetycznej. RóŜnią się między sobą tylko w kategoriach gramatycznych. Nieliczną grupę stanowią skróty rozwijane w języku z którego pochodzą i w miarę moŝliwości tłumaczone na języki pozostałe. Pojawiają się równieŝ odsyłacze typu zobacz mail art oznaczone jako zob. mail art. W takim przypadku tłumaczenie danego leksemu, skrótu lub frazy znajduje się przy tym, do którego czytelnik jest odsyłany. Hasła w kolumnach polskiej i czeskiej zawierają rozróŝnienia rodzajowe w postaci oznaczeń: - rodzaj męski - rodzaj Ŝeński (n) - rodzaj nijaki Rodzaje pojawiają się przy hasłach oznaczających rzeczowniki. RozróŜnienie rodzajowe przy leksemach w języku angielskim nie zostało podane ze względu na odmienny charakter morfologiczny tego języka, nie ma w nim gramatycznej kategorii rodzaju. Pojawia się ono z kolei przy rzeczownikach występujących w liczbie pojedynczej. W sytuacji, kiedy dany rzeczownik występuje w liczbie mnogiej, jest odpowiednio oznaczony. (l.p.) liczba pojedyczna (l.m.) liczba mnoga Informacja o liczbie znajduje się takŝe przy hasłach, które w jednym języku występują w liczbie pojedynczej a w innych określa się je za pomocą liczby mnogiej. Dzieje się to np. w haśle paprazzi, które dla języków polskiego i czeskiego ma liczbę mnogą: paparazzi (l.m), bulvární fotoreportéři (l.m) zaś w języku angielskim moŝe występować w liczbie pojedynczej jak i mnogiej: paparazzo (l.p), paparazzi (l.m). Słownik POLSKI CZESKI ANGIELSKI A adaptacja adaptace adaptation

2 adaptacja sceniczna scénická úprava modification adiustacja redakční úprava korigování (n) editorial preparation, revision adres adresa mailová address adres internetowy adresa internetová address adres wydawniczy tiráž knihy masthead advetorial advetorial advetorial afisz plakát poster, bill agencja public PR agentura agency relations agencja reklamowa reklamní agentura advrtisement agency agencja sieciowa síťová agentura network agency agencja informacyjna informační, zpravodajská agentura information agency agencja prasowa tisková kancelář, tisková agentura press agency agenda setting agenda agenda akapit odstavec paragraph aktualność aktualita news aktualny aktuální hot album album album all news (l.m) all news (l.m) all news (l.m) amerykanizacja amerikanizace ; poameričťování americanization ampeks ampéks ampex analiza treści analýza, rozbor analysis analiza zawartości mediów rozbor obsahu médií, analýza obsahu médií analysis of media s contents aneks dodatek, příloha annexe animacja animace animation animal symbolicum animal simbolicum (n) Animal symbolicum (n) ankieta prasowa anketa v tisku poll antykwa antikva antikve apla apla apla archiwizować archivovat to archive archiwizowanie (n) archivace archivation archiwum redakcyjne redakční archiv archive (n) arkusz arch papíru, vydavatelský arch sheet art direktor umělecký ředitel art direktor artykuł článek, artikul article artykuł polemiczny polemický článek polemic article artykuł publicistický článek commentor article publicystyczny artykuł sponsorowany sponzorovaný odkaz sponsored article artykuł wstępny úvodník editional, leading

3 article art zine alternativní umělecký časopis art magazine aspekt ludzki lidský aspekt human aspect asystent asistent assistant ATL zob. reklama nad kreską atateza atateze antithesis audycja přenos broadcast radiowa rozhlasový broadcast telewizyjna televizní programme autor autor author autorski egzemplarz autorský výtisk complimentary copy autorski wieczór autorský večer soirée autoryzacja autorizace, autorizováni authorisation autobiografia autobiografie, vlastní životopis autobiography autoreklama sebereklama self-advertisement awangarda avantgarda avant-grade B backlight backlight backlight badanie opinii výzkum veřejného míněni opinion poll publicznej (n) badanie reklamy (n) prohlídka reklamy research badanie rynku (n) výzkum trhu market poll baner baner baner baza danych databáze database baseline základna, základní čára baseline BBS BBS BBS, Bulletin Board System bestseller bestseller bestseller bękart bastard bastard bias předpojatost bias bibliografia bibliografie bibliography bibliografia multimediální bibliografie multi bibliography multimedialna billboard billboard billboard biuro prasowe (n) tisková kancelář press agency blog blog blog blue box blue box blue box bluetooth bluetooth bluetooth body (n) body body brand identity (n) identita značky brand identity brand image (n) vzor značky brand image

4 breaking news zob. nagła wiadomość briefing bríflink briefing buton buton buton C cartoon, film kreslený film cartoon animowany CB Radio (n) CB Radio (n) Citizens Brand Radio case story případová studia case story CD (n) kompaktní deska, CD (n) CD, compact disc CD-ROM CD-ROM CD-ROM, Compact Disc- Read Only Memory centrum informacji infocentrum (n) information center (n) citylight citylight citylight comeback návrat come back copy platform tvůrčí platforma copy platform copyright (n) ochrana autorských a vydavatelských copyright práv copywriter reklamní textař copywriter correspondence art zob. mail art. corrigenda zob. errata cover story (n) cover story (n) cover story carcker krekr cracker m CRM zob. public relations cyfrowy digitální digital czasopismo (n) časopis periodical archiwalne archivní archive bibliograficzn bibliografický bibligraphical e elektroniczne elektronický electronic fachowe technický technical (techniczne) humorystyczn humoristický humorous e naukowe vědecký science

5 urzędowe úřední official treści specjalizovaný special specjalnej czasopiśmiennictwo časopisectví (n) periodical press (n) czcionka písmeno (n), litera font czytelnictwo (n) čtenářství (n) reading czytelnik čtenář reader D dane osobowe (n) osobní údaje personal details deadline poslední, definitivní termín deadline debata debata debata debatować debatovat to debate dedykacja dedikace dedication dekadówka dekadický časopis ten-day newspaper dekoder dekoder decoder dekodować dekódovat to decode demo (n) demoverze, demíčko (n), demo version design design design DTP (n), desktop DTP (n), vydávání malých nákladů desktop publishing publishing (n) dezinformacja dezinformace disinformation digitalizacja digitalizace digitalization display display display dystrybucja distribuce distribution DNS, server nazw DNS, system domenénových jmén DNS, Domain Name Server, nameserver dobranocka večerníček bedtime TV cartoon documercial zob. dokureklama dodatek do gazety/czasopisma nádavek supplement doktryna prasowa tisková doktrína press doctrine dokumentacja tisková dokumentace press documentation prasowa dokunowela dokumentární román documentary novel dolby (n) dolby (n) dolby dom mediowy mediální dům media house domena doména domain DOS DOS, diskový operační systém DOS, Disc Operating System dostawca usług poskytovatel Internetu Internet provider internetowych druŝyna snów tým snů dream team

6 DVD (n) DVD (n) DVD, Digital Versatile Disc dwudnik dvoudenník two-day newspaper dwumiesięcznik dvouměsíčník two-month newspaper dwutygodnik dvoutýdeník biweekly dyktafon diktafon dictaphone dynamiczność stylu dynamika stylu dinamic style dyrektor kreatywny tvůrčí, výtvarný ředitel creative director dysk wymienny, USB (n), fleška flash disc dysk USB) dyski komputerowe počítačové disky copmuters discs dysponent mediów disponent medií media disposer dysponent prasy dysponent tísku press disposer dystrybucja distribuce distribution dystrybucja filmów distribuce filmů films distribution dział badań oddělení výzkumu (n) section of resarches dział kreatywny kreativní sekce creative department dział mediów oddělení médií (n) media department dział obsługi klientów oddělení obsluhy klientů (n) customer care dział PR department public relations department PR oddělení (n), oddělení pro styk s veřejností (n) dział redakcji redakční oddělení (n) editorial department dział reklamy reklamní oddělení (n) advertisement department dział strategiczny oddělení strategického rozvoje (n) strategic department dziedziczenie dědit publikum to inherit the audience publiczności (n) dziennik deník daily newspaper telewizyjny tevevizní daily news radiowy rádiový radio news dziennikarstwo (n) žurnalistika journalism dziennikarstwo e-žurnalistika e-journalism elektroniczne (n) dziennikarz žurnalista journalist dziennikarz śledczy investgatigativní novinář, investigative reporter investigavec dziennikarka žurnalistka journalist dŝingiel jingle single dŝojstik joystick joystick E

7 e-commerce (n) e-comerce (n) e-commerce e-czasopismo (n) e-časopis e-magazine EDI zob. elektroniczna wymiana danych edycja edice edition edytor editor editor pliku ediční program souboru file ediotor tekstu textový editor word processor edytować editovat to edit efekt platformy z vliv módní tendence bandwagon effect orkiestrą efekty specjalne speciální efekty special effects elektroniczna elektronická výměna údajů exchange datas wymiana danych ELM, model wypracowanego prawdopodobieństwa ELM, zpracovaný model pravděpodobnosti interchange Elaborated Likelihood Model emisja emise screening, broadcasting emotikon smajlík emotikon multimediální encyklopedie emotion, icon encyklopedia mulimedialna multimedial encyclopedia endroser endroser endroser e-publicystyka e-publicistika e-publishing errata opravenka corrigendum etyka mediów etika médií media ethics etykieta językowa jazýková etiketa verbal etiquette exchange art.-zob. mail art e-zin, zin mailowy politycznospoleczny scienceficition e-magazín, magazín v emagazine elektronické podobě politicko-společenský politcal sci-fi scienceficition

8 F faks fax fax faksować faxovat to fax fan fanoušek fan fanklub fanklub fanclub fanzin magazín pro zájemce, fanoušky fan magazine FAQ dobrá průměrná jakost zboží Fair average quality FAQ, najczęściej zadawane pytania FAQ, často kladené dotazy (l.m) FAQ, frequently asked questions (l.m) feature význačný rys feature feedback zpětná vazba feedback felieton fejeton feature article literacki literální literal radiowy rozhlasový in radio felietonowy fejetonní feature FFI zob. swobodny przepływ informacji film film film animowany kreslený cartoon dokumentalny dokumentární documentary dubbingowy dabovaný with dubbing dźwiękowy zvukový acoustical fabularny hraný fabular pełnometraŝow celovečerní feature y firewall firewal, programová ochrana firewall serveru flaming zob. etykieta fash zob.wzmianka flyer zob. ulotka

9 reklamowa FM zob. modulacja częstotliwości forum (n) fórum (n) forum formularz dotazník questionnaire forwardowanie zob. wysyłanie fotoautomat fotoautomat foto-automat fotografia fotografie photography fotoksiąŝka fotokniha photo book fotomontaŝ fotomontáž trick photo(graph) fotoreportaŝ fotoreportáž photo essay fotoreporter fotorepotér press, newsphotographer fotoservis fotoservis photo service fototapeta fototapeta phototapete fototest fototest photo test fototypia fototypie phototype freeboard zob bilboard freelancer zob. wolny strzelec freeware freeware freeware french door french door french door front light front light front light G gadŝet strojek gadget gatekeeper gatekeeper gatekeeper gatekeeping gatekeeping gatekeeping gazeta noviny newspaper darmowa bezplatné free

10 elektroniczna elektronické electronic parafialna farní parish paper pisana psané wirtten szkolna školní school newspaper geek zob. maniak komputerowy globalizacja globalizace, globalizační proces globalisation globalność globálnost gobalisation globalna wioska globální vesnice global village globalny marketing globální marketink global marketing główny wiersz zpráva na začatku, headline haedline grafficiarz graffitář, graffitista graphic graffiti (n) graffiti (n) graffiti grafika komputerowa počítačová grafika computer graphics grafika prasowa tisková grafika press graphics gratis gratis, zdarma free (of charge) grupa docelowa zájmová, cílová skupina target grupa dyskusyjna diskusní skupina discussion group H haker hacker, haker hacker hakować hakovat hacking handout handout, hand-out handout happening happening happening hapeningarz happeningář happening man hapenningowy happeningový happening happy end happy end happy end happy hours (l.m) happy hours (l.m) happy hours harlequin harlekýnka romance HDTV (n), telewizja wysokiej rozdzielczości HDTV (n), vysílání ve vysokém rozlišení (n) HDTV, High Definition Television headline zob. główny wiersz headline news zob. tytułowa wiadomość Hi Fi Hi Fi, hifistický Hi-Fi, high-fidelity holding informacyjny zob. mega agencja Home Office (n) domácí pracovna, kancelář home office homepage domácí stránka homepage hot zob. aktualny

11 HR HR, lidské zdroje HR, human relations HTML HTML HTML, Hypertext Markup Language HTTP HTTP (n) HTTP, Hypertext Transfer Protocol human interest zob. aspekt ludzki I ideamaker ideamaker ideamaker idolizować zbožňovat to idolize idolizacja idolizace idolisation image image image imagemaker imagemaker imagemaker IMAX Imax IMAX, image maximum infobrooking infobooking infobrooking infolinia infolinka infoline inforeklama inforeklama info adverisement informacja informace information informatyka informatika information science infotainment infotainment info / entertainment insert insert insert instant video (n) instantní video (n) instant video interaktywność interaktivita interactive interfejs interface interface interlinia proložka, regleta interline intermedialność intermedializace intermediality internauta internetiak, internatář internaut Internet Internet Internet interview interview, rozhovor interwiev i-radio zob. radio internetowe IRC IRC IRC, Internet Relay Chat ISBN międzynarodowy znormalizowany numer ksiąŝkowy ISDN wielokanałowy system telefonii identifikační číslo knihy (n) integrovaný telekomunikační systém k přenosu International Standard Book Number International Services Digital Network

12 cyfrowej IPI międzynarowdowy instytut dziennikarski ISSN międzynarodowy, znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego IT technologia mezinárodní novinářský ústav obdoba ISNB pro periodika informační technologie international press institute International Standard serial number Information Technology informacyjna IT manager IT manažer IT manager IT sieć IT síť IT Network J java java java java scripts java scripts java scripts język urzędowy úřední jazyk offcial language jobber makléř makler, jobber joystick páčkový ovladač přístrojů, joystick junk mail reklamní pošta junk mail K kanał kanál channel kancelaryjnosć kancelarský stil formality in text stylu/tekstu karta dźwiękowa zvuková karta audio card karta graficzna grafická karta graphics card kino (n) kino (n) cinema kinoman kinofil cinema maniac

13 koder kódovač pracovník kodér zařízení coder kodować kódovat to code kodowanie (n) kódováni (n) code koedycja koedice coedition kolegium redakcyjne redakční kolektiv, rada board kolportaŝ prasy kolportáž novin press distribution kolumna sloupec column komentarz komentář commentary komentator komentátor commentator komiks komiks comics komunikacja komunikace communication bezpośrednia přímá direct communication medialna mediální media międzyludzka mezilidská interpersonal multimedialna multimediální mulitmedial polityczna politická political społeczna společenská social komunikat komunikát announcement komunikat dla tisková zpráva press release mediów komunikator komunikátor communicator komunikowanie (n) komunikování (n) announcement grupowe hromadné, skupinové group, team instytucjonaln institucionální institution e interpersonaln mezilidské interpersonal e intrapersonaln intrapersonalní intrapersonal e korporacyjne korporační in corporation masowe masové mass konferencja prasowa informativní schůzka press conference tisková konference kontekst kontext context kopiowanie (n) kopírování (n) copy korekta korekce correction korektor korektor profreader korekta kolumnowa stránková korekta page proof korekta po złamaniu zlomená korekta follow up correction korektorskie znaki korektorské značky correction marks korektorski korekturní, korekturový proofreading korespondencja korespondence report prowadzić korespondencję vést korespondenci reporting

14 korespondent korespondent correspondent kronika kronika chronicle kronika filmowa filmový týdeník newsreel kryptoreklama skrytá reklama surreptitious advertising krytyka prasowa tisková kritika criticism in press ksiąŝka elektroniczna e-kniha e-book kultura języka jazyková kultura culture in a language kultura masowa populární kultura mass culture masová kultura kursywa kurzíva italics kwartalnik čtvrtletník quarterly kwestionariusz dotazník questionnaire L laptop laptop, přenosný počítač laptop layout layout layout lider lídr, leader leader lektor lektor lector licencja licence licence lid lead lead link link, propojení mezi stránkami link (n) list otwarty otevřený dopis open letter lista dyskusyjna diskusní seznam discussion list literówka tisková chyba misprint live naživo live lobbing lobbing, ovlivňování (n) lobbing logo (n) logo (n), firemní znak logo logotyp logotyp logotype logotypowy logotypický, logotypový logotype longplay dlouhohrající gramofonová deska longplay love story (n) love storka love story M magazyn magazín magazine ilustrowany ilustrovaný with pictures

15 muzyczny hudební music radiowy rozhlasový in radio telewizyjny televizní in TV magnetofon kazetový magnetofon tape recorder magnetowid videopřístroj, videorekorder video recorder mail art mail art, net art correspondence art mainstream hlavní proud směru mainstream maniak komputerowy kybermaniak geek manipulacja manipulace manipulation manipulować manipulovat to manipulate manipulacja językowa jazyková manipulace manipulation in language marketing marketing, marketink marketing materiał dziennikarski žurnalistický materiál journalist material materiał prasowy tiskový materiál press material media (n) média (n) media media buyer media buyer media buyer media masowe (n) populární médie (n) mass media media planner media planner media planner mediateka multimediální knihovna multimedial library mediatyzacja mediatizace mediatization megaagecja megaagence mega agency megabilboard megaboard megaboard menu (n) menu (n) menu miesięcznik měsíčník monthly międzynarodowe organizacje medialne mezinárodní mediální organizace international media organisations mobil mobilní telefon mobile phone modele komunikowania medialnego modely mediálního komunikování i komunikace models of communication in media modem modem modem moderator moderátor moderator modulacja frekvenční modulace frequency modulation częstotilwości moduł reklamowy reklamní modul advertional module monitor monitor monitor monitorować monitorovat progress montaŝ montáž assembly mowa ciala řeč těla body language moŝliwość usłyszenia průměrný počet poslehu opportunity to hear moŝliwość průměrný počet sledovanosti opportunity to see zobaczenia MP3 odtwarzacz MP3 přehrávač MPEG-1/2 Auto Layer-3 multiemisja multiemise multiemission

16 multimedia multimédia multimedia multipleks multiplex, multiplexní kino (n) multiplex muzak muzák music/accompaniame nt muzyka popularna populární hudba pop music mysz komputerowa počítačová myš computer mouse N nadawca odesilatel sender publiczny veřejný public społeczny společenský social nadawać audycję vysílat to broadcast nadtytuł nadtitul superscription nakład náklad edition nagła wiadomość aktualita braking news nawigator navigátor navigator nazwa handlowa obchodní název name, trademark nazwa prawnie zákonem chráněný název trademark zastrzeŝona nazwa własna vlastní název trademark netomania netomanie netomania netykieta netiketa netetiquette news novinka news, newness news in brief news in brief news in brief newsteller newsteller newsteller newsgroup tematický zaměřená diskusní skupina newsgroup newsroom news room news room nick zob. przezwisko non-profit nonprofitní non-profit norma językowa jazyková norma language standard nowator zlepšovatel innovator nowomowa nová řeč newspeak nowość novinka, nový výrobek news O obrazowość stylu obraznost stylu vividy of style obwieszczenie (n) vyhlášení (n) annoucement ochrona danych osobowych ochrana osobních údajů protection of personal details ochrona ochrana spotřebitelů consumer protection konsumentów odbiorca mediów odběratel medií, příjemce media recipient medií oddziaływanie reklamy na media masowe (n) působení reklamy na populární média (n) the influence of advestisement on mass-media

17 oddziaływanie społeczne reklamy (n) působení reklamy na společnost (n) the influence of adverisement on society odsyłacz odkazník, odkaz reference mark offline off-line offline offset offset, offsetom tisk offset oglądalność sledovanost ratings ogłoszenie drobne (n) inzerát annoucement ogłoszenia ramkowe inzerát annoucement (filigranowe) (n) ogłoszenia reklamowe reklamní inzerát advertisement (n) online on-line on-line opera mydlana mýdlová opera soap opera operator sieci cyfrowej operátor digitální siťě digital network operator opinia mínění (n), názor, soud opinion opinia publiczna veřejné mínění (n) public opinion opinia społeczna společenské mínění (n) societie s opinion opublikowanie (n) publikování (n) publication opiniodawczy podávající posudek opinion opinion leader opinion leader opinion leader opinion maker tvůrce veřejného mínění opinion maker oprogramowanie (n) programové vybavení (n) software organizacja medialna organizacja pracy redakcji organizacja produkcji medialnej OTH zob. moŝliwość usłyszenia OTS zob. moŝliwość zobaczenia Outdoor zob. reklama zamknięta mediální organizace organizace práci v redakci organizace mediální produkce media organization organization work in editors office organization media s producition P

18 PAL system telewizji soustava barevné televize Phase Alternate Line barwnej palmtop palmtop, miniaturní elektronický palmtop zápisník panel panel panel paparazzi (l.m) bulvární fotoreportéři (l.m) paparazzo (l.p) paparazzi (l.m) parodia parodie parody periodyk periodikum (n) periodical performować performovat to perform piksel pixel pixel; picture element pilot ovladač pilotone, pilo-tone ping ping ping Packet Internet Groper pismo (n) písmo (n) magazine aletnatywne alternativní alternative drukarskie tiskařské printing periodyczne periodické periodical urzędowe úřední dopis formall letter plagiat plagiát plagiarism plakat plakát poster platforma cyfrowa digitální platforma digital platform playback playback playback plebiscyt plebiscit plebiscite plik spis file pluralizm pluralismus pluralism płyta gramofonowa gramofonová deska record disc płyta komputerowa počítačová deska computer disc płyta kompaktowa kompaktní disk compact disc płyta laserowa laserová deska laser disc poczta elektroniczna elektronická pošta poczytność rozšířenost soundness of mind poczytny velmi sečtělý widely read PodCasting PodCasting ipod broadcasting podpis elektroniczny elektronický podpis e-signature podpis pod zdjęciem podpis pod snímkem caption podtytuł podtitul subheading pointa zob. puenta polemika polemika polemic poligrafia polygrafie priniting polisemia polysémie polysemy polityka informacyjna informační politika information policy polityka medialna mediální politika media policy

19 polityka programowa programová politika programme policy poprawność politická správnost political correctness polityczna poprawność językowa jazyková správnost language correctness port sieciowy port port port USB zob. złącze USB portal internetowy internetový portál portal POS reklama w miejscu sprzedaŝy reklama v místě prodeje point-of-sale advertising powieść radiowa román vysílaný v rozhlase radio series powieść w odcinkach dilový román novel in series pozwolenie radiowe rozhlasové povolení (n) radio permission (n) posada pozice position pranie mózgu (n) vymývání mozku (n) brainwashing prasa tisk press codzienna denní daily darmowa zdarma for free elektroniczna elektronický electronic wyznaniowa náboženský religious zakładowa závodní, podnikový factory prasowa działalność dziennikarska tisková činnost, působnost žurnalistická press-journalism activity prasowa działalność tisková činnost vydavatelská press-edition acticity wydawnicza prawa autorskie (n) autorské právo (n) copyrights prawo do informacji (n) právo na informace (n) the right to be informed prawo prasowe (n) tiskový zákon press legislation prawo radiofonii i telewizji (n) právo rozhlasu a televize (n) the law of radio and television prawo reklamy (n) reklamní právo (n) advetorial law prequel zob. sequel premiera premiéra première prezenter moderátor anchorman prezentować prezentovat to prezentate prezentacja medialna mediální prezentace media presentation prime time hlavní vysílací čas prime time producent producent, výrobce producent produktywność produktivita productivity prognoza pogody předpověd počasí weather forecast program antivir, protivirusový program anitvirus antywirusowy program program programme program počitačový program programme

20 komputerowy program telewizyjny televizní program TV programme projekt spotu scénář reklamního spotu storyboard reklamowego promo zin promo zin promo zine promocja sprzedaŝy podpora prodejejí sales promotion prosument prosumer prosumer prowadzić korespondencję vést korespondenci provider dodavatel provider przeciwspamowy protispamový, antispamový anitispam przegląd prasy přehled tisku review to conduct the correspondence przeglądarka internetový prohlížeč Internet browser internetowa przetwarzanie danych osobowych (n) zpracování osobních udajů (n) processing personal details przezwisko (n) předzívka nickaname pseudodziennikarz pseudožurnalista pseudo journalist pseudofilm pseudofilm pseudo film pseudoinformacja pseudozpráva pseudo information PR, public relations PR (n), styk s veřejností PR, public relations (n) agencja public public relations agentura PR agency relations PR dyrektor public relations ředitel PR director PR manager public relations manažer PR manager publicysta novinář, publicysta commentator publicystyka publicistika commentary publiczne media (n) veřejná media (n) public media publiczność obecenstvo (n), posluchačstvo (n) audience pod publiczkę pisać psát, hrát podbízivě to play to the gallery R radar radar Radio Detecition and Ranging radio (n) rozhlas radio alternatywne alternativní alternative cyfrowe digitalní digital interaktywne interaktivní interacitve

21 internetowe internetové in Internet lokalne lokální, mistní local międzynarodo mezinárodní international we państwowe státní state-owned radiofonia komerční rozhlas comercial radio komercyjna radiofonia publiczna veřejný rozhlas public radio radiosłuchacz posluchač rozhlasu listener radiostacja radiová stanice, radiostanice radio station radiowęzeł místní rozhlas wire broadcasting center ramówka, program rozhlasový program radio programme radiowy raport raport report ratings war zob. wojna ramówek reality show (n) reality show (n) reality show recenzja recenze review redagować redigovat to edit redakcja redakce, redakční místnost editor s office pod redakcją za redakce edited by redaktor redaktor editor redaktor naczelny hlavní redaktor editor-in-chief redaktorstwo (n) funkce redaktora editorship regulamin redakcji redakční řad regulation in edition reklama reklama advertisement komercyjna komerční comercial medialna mediální in media nad kreską nadlinková komunikace above the line non profit non-profit non profit (społeczna) pocztowa poštovní office podprogowa skrytá hidden polityczna politická political radiowa rozhlasová commercial telewizyjna televizní commercial w Internecie na internetu on Internet reklama venkovní reklama outdoor zamknięta zewnętrzna vnější, venkovní outdoor reklamować dělat reklamu to advertise rekomendacja doporučení (n), příznivý posudek recomendation relacja relace report relacja reporterska reportérská relace relation remake remake remake renderowanie (n) renderování (n) rendering

22 replay replay replay reportaŝ reportáž reportage reprint přetisk, vydání publikace do reprint nového vydání (n) reprodukcja reprodukce reproduction researcher výzkumný pracovník researcher retransmisja retranslace rebroadcast reŝyser režisér director rocznik ročník časopisu a year s issue router router router rozpowszechnianie rozšiřování díla (n) piece popularizing utworu (n) rozpowszechnianie rozširování programu (n) spreading piece/work programu radiowego/ telewizyjnego (n) rubryka rubrika column rynek internetowy internetoý trh Internet market rynek księgarski knižní trh book market rynek mediów mediální trh media market rynek prasowy tiskový trh press market rynek przekazów trh přenosů transmissions market rynek radiowy rozhlasový trh radio market rynek reklamy reklamní trh adverisement market rynek telewizyjny televizní trh television market rzecznik prasowy mluvčí spokesperson rzeczywistość virtuální realita virtual reality wirtualna rzeczywisty skutečný, reálný real S sales promotion zob. promocja sprzedaŝy sampling zkušení (n) sampling scena z Ŝycia scéna ze života slice of life scenariusz scénář screenplay, script scenarzysta scenárista screenwriter science fiction (n) vědecko fantastický science-fiction scroll posun obrazu scroll sekretarz redakcji redakční sekretář secretary editor s office sequel kontinuace sequel seria série series seria próbna zkušební série trial series serial seriál series, serial serial reklamowy reklamní seriál commercial series

23 short list výběrový seznam short list show jednego show jednoho muže (n) one man show człowieka (n) show program zábavný program show programme sitcom sitkom situation comedy skaner skener scanner składanka z koncertu na stadionie stadionovka CD from concert on stadium skrót zkratka abbreviation skrót filmu zkratka filmu summary slang zob. Ŝargon slang dziennikarski žurnalistický slang slang in journalism slapstick komedie slapsticková slapstick, humorný film-slapstick slogan slogan slogan slogo (n) reklamní, propaganční heslo (n) baseline, signature line słowa klucze (n) kličová slova (n) key words słuchacz posluchač listener słuchalność posluchačstvo (n) listening słuchowisko (n) rozhlasový pořad listening, radio drama słownik elektroniczny e-slovník e-dictionary smiley zob. emotikon SMS krátká textová zpráva short messager service sondaŝ sondáž poll spam spam, rozesílání spamů (n) spam spiker spíkr speaker spirala reklamy reklamní spirála spiral in advertising społeczeństwo informační společnost information society informacyjne (n) sponsor sponzor sponsor sponsoring sponzorování (n) sponsorship sponsorować sponzorovat to sponsor spot reklamowy filmík spot spray art zob. graffiti sprostowanie (n) oprava correction statut redakcji redakční statut articles of association stereofonia stereofonie stereophony stereoskopia stereoskopie stereoscopy stereotyp stereotyp stereotype stock zob. zasób stopka redakcyjna tiráž novin copyright note story (n) základní fabule příběhu story základní děj strategia strategie strategy strona WWW webová stránka website styl styl style dziennikarski žurnalistický journalist wypowiedzi w mediach vyjádření v medích expressions in media

Slovníček pojmů z adpnet.cz

Slovníček pojmů z adpnet.cz Slovníček pojmů z adpnet.cz Pojem Popis.com.edu.gov.org COMmercial, komerční. Doména nejvyšší úrovně (TLD) užívaná výdělečnými organizacemi, nejvíce je rozšířena v USA a Kanadě. EDUcation, vzdělávání.

Více

(VERZE 2014) Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03.

(VERZE 2014) Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03. ODBORNÉ VÝRAZY ICT (VERZE 2014) Ing. Jan Roubíček, Ing. Jaroslav Adamus Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03.0005 Tento projekt

Více

DESTINAČNÍ MANAGEMENT

DESTINAČNÍ MANAGEMENT DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU TVORBA TISKOVIN PRO CESTOVNÍ RUCH www.vzdelavanivcr.cz 1 Tvorba TVORBA destina ních TISKOVIN produkt cestovního ruchu PRO CESTOVNÍ RUCH Ing.

Více

01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu

01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu 01 The marketing mix 1 the Ps marketing mix market a brand product price place promotion range of products product quality branding reputation opinion of the product support for the client after the purchase

Více

Český rozhlas Ročenka Czech Radio Annual Report

Český rozhlas Ročenka Czech Radio Annual Report 2013 Český rozhlas Ročenka Czech Radio Annual Report Content Director General s Foreword 2 The Mission, Vision, Values and Goals of Czech Radio 6 On Air 10 News, Current Affairs and Sport 12 Music, Art

Více

MEDIA LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN THE CZECH REPUBLIC

MEDIA LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN THE CZECH REPUBLIC MEDIA LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN THE CZECH REPUBLIC Jan Diblík François Veit MEDIA LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN THE CZECH REPUBLIC Linde, Praha akciová společnost Opletalova 35, 115 51

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

Výtah z textu. 5 Je to velmi prosté - zájem diváků o společnost televize významně závisí na ročním období...

Výtah z textu. 5 Je to velmi prosté - zájem diváků o společnost televize významně závisí na ročním období... KOMENTÁŘ/COMMENT Broadband vize Před dvěma týdny pořádal náš časopis již čtvrtý ročník semináře Broadband Vision. Je skutečně zajímavé sledovat, jakým způsobem se měnily broadband vize v průběhu uplynulých

Více

OV-HOMEBOX(Z) Aby użytkować produkt we właściwy sposób, prosimy uważnie przeczytać tą instrukcję użytkownika i zachować ją do przyszłego wglądu.

OV-HOMEBOX(Z) Aby użytkować produkt we właściwy sposób, prosimy uważnie przeczytać tą instrukcję użytkownika i zachować ją do przyszłego wglądu. Instrukcja użytkownika Internet Media Player OV-HOMEBOX(Z) Aby użytkować produkt we właściwy sposób, prosimy uważnie przeczytać tą instrukcję użytkownika i zachować ją do przyszłego wglądu. WAŻNE INSTRUKCJE

Více

CCNA Exploration Základy sítí

CCNA Exploration Základy sítí Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/01.0004 Studijní materiál CCNA Exploration Základy sítí (Semestr

Více

CCNA Exploration Základy sítí

CCNA Exploration Základy sítí Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/01.0004 Studijní materiál CCNA Exploration Základy sítí (Semestr

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2006 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities

Více

CCNA Exploration Základy sítí

CCNA Exploration Základy sítí Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/01.0004 Studijní materiál CCNA Exploration Základy sítí (Semestr

Více

Základní uživatelský kurz informačních technologií 1.ročníky - tercie

Základní uživatelský kurz informačních technologií 1.ročníky - tercie Gymnázium F.X.Šaldy v Liberci Základní uživatelský kurz informačních technologií 1.ročníky - tercie Pavel Taibr, pro vnitřní potřebu Gymnázia F.X.Šaldy v Liberci 2000-7. Obsah 1 Pojmy Informatika a ICT...

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

AUTA. Fantastické přístroje. do vašeho 86. Češi zlomili šifru: Vyhrajte fo ák, LCD monitor nebo notebook

AUTA. Fantastické přístroje. do vašeho 86. Češi zlomili šifru: Vyhrajte fo ák, LCD monitor nebo notebook CD: To nejlepší pro váš počítač i pro řízení vaší firmy Vyhrajte fo ák, LCD monitor nebo notebook květen 2003, číslo 5, ročník XIV cena 89 Kč / 129 Sk Češi zlomili šifru: vykradou nám hackeři účty? 112

Více

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systémy Teorie Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace

Více

QUICK Start Guide. Thank you for purchasing our product. www.goclever.com

QUICK Start Guide. Thank you for purchasing our product. www.goclever.com QUICK Start Guide Thank you for purchasing our product. To ensure you a quick and convenient use of your new GOCLEVER TAB, please read these instructions carefully prior to use. This short manual describes

Více

INVEX 200316. CD: NEJLEPŠÍ POMŮCKY pro vaši kancelář téma: Obnova PO HAVÁRII. TŘI FOŤÁKY po 5 mega 45

INVEX 200316. CD: NEJLEPŠÍ POMŮCKY pro vaši kancelář téma: Obnova PO HAVÁRII. TŘI FOŤÁKY po 5 mega 45 Grafika, CAD, databáze, notebooky, kapesní počítače, digifoto, ADSL Ke každému předplatnému knihu od Grady a slovník ZDARMA říjen 2003, číslo 10, ročník XIV cena 89 Kč / 129 Sk CD: NEJLEPŠÍ POMŮCKY pro

Více

Ing. Václav Kasík. Dear Listeners and Colleagues, Vážení posluchači, vážení kolegové,

Ing. Václav Kasík. Dear Listeners and Colleagues, Vážení posluchači, vážení kolegové, ROČENKA ČESKÉHO ROZHLASU Václav Kasík Director General Ing. Václav Kasík generální ředitel Dear Listeners and Colleagues, It is again an honor and a pleasure for me to introduce the Czech Radio Annual

Více

Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém

Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém C Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Písek Karla Čapka 402 397 11 Písek Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém Písek 2003 Úvod: Rozvoj ICT (informační a

Více

Upper intermediate wordlist: English to Czech

Upper intermediate wordlist: English to Czech Upper intermediate wordlist: English to Czech Page No. English Part of Speech Definition Czech UNIT 1 13 appraisal n assessment or evaluation of how well you do your job hodnocení (toho, jak dobře člověk

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2007 Obsah Content Obsah II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities VII.

Více

Analýza dopadů marketingové komunikace vybrané firmy

Analýza dopadů marketingové komunikace vybrané firmy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu, podnikání a oceňování Analýza dopadů marketingové komunikace vybrané firmy Bakalářská práce Autor: Obor: Šárka Palasová Ekonomika a management

Více

Metodická příručka pro výuku mediální výchovy

Metodická příručka pro výuku mediální výchovy Metodická příručka pro výuku mediální výchovy Projekt Regionálního centra mediální výchovy je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Metodická příručka pro výuku

Více

Digitalizace tel. vysílání

Digitalizace tel. vysílání Media systém v ČR 1 Media systém v ČR Duální systém veřejnoprávní a soukromé subjekty Veřejnoprávní subjekty: - Česká televize - Český rozhlas - Česká tisková kancelář - Koncesionářské poplatky: (45,-

Více

Mediální výchova. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Mediální výchova. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Komunikace... 6 Komunikační proces... 6 Historie komunikace... 8 Epocha znamení a signálů...8 Epocha mluvení

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2002 Tomáš Psika

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2002 Tomáš Psika Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2002 Tomáš Psika Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní

Více

Informační a komunikační technologie 1. Vladimír Jehlička

Informační a komunikační technologie 1. Vladimír Jehlička Informační a komunikační technologie 1 Vladimír Jehlička Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 2 Základní informace o předmětu

Více

Abecední seznam vystavovatelů / List of Exhibitors in Alphabetical Order A2 kulturní čtrnáctideník L605 AB ART Press S108 Academia nakladatelství, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. L501 Advent-Orion,

Více