Usnesení z 16. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 16. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.8.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín"

Transkript

1 Usnesení z 16. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Rada městské části Praha Zličín 0.I. jednala se společností BENEFIT Development a.s. o dalších představách a záměrech využití pozemků společnosti ve vodárenském pásmu 0.II. konstatovala, že pro další jednání v orgánech MČ společnost BENEFIT Development a.s. : a) k návrhu řešení společnosti BENEFIT Development a.s. doplní popis řešení, popis objektů, návrh na řešení velikosti parku společně s tímto projektem, včetně majetkoprávního vypořádání. K tomuto návrhu doloží hydrogeologický průzkum z roku 2006, b) zváží otázku prodeje pozemků od společnosti BENEFIT Development a.s. tak, aby park mohla realizovat MČ na celém území s funkčním využitím pro park, c) následně bude vyhodnocena možnost zástavby na severu plochy s tím, že by park byl tvořen na pozemcích MČ a společnosti BENEFIT Development a.s. jižně od jímací štoly 1.I. doporučila jednat s dodavatelem stavby DPS Zličín společností Pragis a.s. o převzetí záruk pro zajištění rekonstrukce povrchů teras 1.II. uložila odboru OPRI vyvolat jednání se společností Pragis a.s. ve věci rekonstrukce povrchů teras v DPS Zličín na začátek září 2007; termín: I. souhlasila s objednáním posečení trávy u místních komunikací (vyjma trávníků při hlavní silnici, kde vlastníkem je hl.m.praha) u firmy L. Sekyra dle návrhu 3.I. souhlasila s provedením hluboké orby na pozemcích spravovaných MČ v oblasti ochranného pásma vodního zdroje na základě objednávky u p. Rajtory 4.I. doporučila písemně vyzvat společnost EVROPA realitní kancelář, s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 793/36, Praha 1, jako firmu, která znečistila městský mobiliář na území MČ Praha Zličín k odstranění inzerátů v závazném termínu 5.I. souhlasila s účastí MČ Praha - Zličín v kampani týkající se řešení likvidace bioodpadu, 5.II. pověřila referenta OPRI Ing. J. Hindovou jako kontaktní osobu v této věci

2 6.I. vzala na vědomí stanoviska legislativního odboru MHMP a MŽP k řešení stížnosti občanů na pach z pekárny v ulici Na Radosti 6.II. rozhodla o přizvání znalce k provedení kontroly dodržování správného technologického postupu při provozu pekárny ve Zličíně 7.I. souhlasila s odstraněním přerostlého drnu a nečistot z místních komunikací a z okolí pískovišť dle návrhu objednáním u fy L. Sekyra (bez vjezdů k nemovitostem) 8.I. souhlasila se změnami výměr ploch sklepů v domech v ulici Mladých užívaných jednotlivými nájemníky a v této souvislosti s úpravou nájemného od II. uložila odboru VSE zajistit u Správy majetku K.Kolářové toto usnesení tajemnici vyvolat jednání na ČÚZK společně s Družstvem Nástavby Zličín za účasti právních zástupců obou stran k dořešení problematiky majetkového uspořádání v domech v ulici Mladých; termín: I. schválila smlouvu o výpůjčce mezi ČMFS, o.s. a MČ na umělý trávník 3. generace 9.II. pověřila starostu podpisem smlouvy o výpůjčce mezi ČMFS, o.s. a MČ na umělý trávník 3. generace 10.I. vzala na vědomí stížnost občanů na provoz hřiště v Sobíně 10.II. uložila uložila odboru OPRI projednat se správcem hřiště v Sobíně o provozu a předložit návrh na zvýšení oplocení ; termín: I. schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi MČ Praha-Zličín a Luďkem Sekyrou na zajištění úklidu MČ Praha-Zličín 11.II. pověřila starostu podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi MČ Praha-Zličín a Luďkem Sekyrou na zajištění úklidu MČ Praha-Zličín 12.I. uložila odboru OPRI vyzvat Pozemkový úřad Praha k prověření pozemku parc.č. 321/14, k.ú. Třebonice; termín: II. doporučila pozemek parc.č. 321/14, k.ú. Třebonice, na němž je umístěná stavba rampy křižovatky Řevnické a Rozvadovské spojky, předat do správy Hl.m. Prahy 12.III. souhlasila pro účely územního řízení s umístěním stavby komunikace na pozemek parc.č. 321/14, k.ú. Třebonice za předpokladu, že kladné stanovisko k této stavbě vysloví též Hl.m. Praha, jako vlastník sousedních pozemků a jako vlastník stavby rampy z Řevnické na Rozvadovskou spojku; před stavebním řízením dořeší investor se spol. OUTDOOR AKCENT s.r.o. umístění reklamního zařízení

3 13.I. zřídila komisi pro Sobín a jmenovala jejím předsedou: MUDr. Matěje Hladkého, a členy: Ing. Jindřicha Hrabala, Ing. Františka Denka, Ivana Slanaře, MUDr. Václava Jandu, Jaromíra Kalouse 14.I. stanovila stanovisko MČ k návrhu zadání Zásad územního rozvoje : 1. koordinovat rozvoj Středočeského kraje a Hl. m. Prahy. Zejména z hlediska dopravy MČ negativně vnímá dopady rozvoje obcí Středočeského kraje. 2. nárůst dopravy na komunikacích ve Zličíně vlivem rozvoje přilehlých obcí Středočeského kraje je nutný podchytit novými komunikacemi kompletní napojovací rampy Na Radosti Pražský okruh, obvodová komunikace kolem Zličína, obvodová komunikace kolem Sobína. 3. stanovit nezpochybnitelnou ochranu zdrojů pitné vody v Praze, chránit jednoznačně území těchto vodních zdrojů vůči stavebním záměrům. 4. vymezit minimální závazné parametry zachování resp. zbudování přírodních ploch k určitému území v hl. m. Praze. 5. s ohledem na záměr hl. m. města Prahy vybudovat u konečné stanice metra velký dopravní terminál vymezit relevantní území a řešit jej regulačním plánem. 6. do veřejně prospěšných staveb nezahrnovat centrální zdroj tepla v areálu Siemens. 15.I. doporučila návrhy na pojmenování nových ulic: ve Zličíně Hevlínská kolmá z jižní strany na Strojírenskou, kde je dokončována výstavba bytového domu; v Sobíně Radějovská kolmá na ulici Ke Břvům, 16.I. doporučila zavedení pečovatelské služby občanům dle návrhu 16.II. rozhodla předat právnímu zástupci MČ návrh na řešení porušování klidu v DPS Zličín dle návrhu 17.I. souhlasila s přechodem užívacího práva k bytu č.3 v domě č.pop. 215 v ulici Mladých dle návrhu 18.I. trvá na nesouhlasu s umístěním bleších trhů při ulici Na Radosti na pozemku parc. č. 391/1, k.ú. Třebonice (PK 74, 77, 78, 79/1, 79/2, 645/66) k žádosti spol. FLOHMARKT s.r.o. 19.I. vzala na vědomí doplnění žádosti společnosti Troll Kvilda o koupi pozemků parc.č. 484/4 o výměře 122m 2, 484/5 o výměře 184m 2, 524/7 o výměře 16m 2, 789/6 o výměře 74m 2, 789/7 o výměře 120m 2 vše k.ú. Zličín 19.II. uložila odboru OPRI vyvolat jednání se společností Troll Kvilda a se společností Volta Real,a.s. 20.I. vzala na vědomí žádost Neocity Holding, s.r.o. o koupi pozemků parc.č. 450/1 a 450/4, k.ú. Zličín 20.II. konstatovala, že předloží ZMČ návrh na předání pozemku parc.č. 450/4, k.ú. Zličín Hl.m. Praha z důvodu příjezdu k objektu č.pop. 386, který je v majetku HMP; 20.III. uložila tajemnici zajistit před projednávání žádosti Neocity Holding, s.r.o. v orgánech MČ stanovisko OSM MHMP, a to v souvislosti vydaným stavebním povolením pro OMI

4 MHMP na stavbu bytového souboru Byty Zličín na uvedených pozemcích; termín: komisi územního rozvoje a majetkové komisi projednat žádost Neocity Holding, s.r.o. o koupi pozemků parc.č. 450/1 a 450/4, k.ú. Zličín se zohledněním existence stavebního povolení Byty Zličín (OMI MHMP), cyklostezky a přípravy stavby obvodové komunikace, která tam může zasahovat, event. navrhnout rozdělení pozemku; termín: IV. požaduje zaměření sítí, které umístil investor Neocity Hights do pozemků parc. č. 450/1, či 450/4, k.ú. Zličín 20.V. konstatovala, že na uložení sítí, které investor Neocity Hights umístil do pozemků parc. č. 450/1, či 450/4, k.ú. Zličín budou po projednání uzavřeny smlouvy o věcných břemenech 20.VI. souhlasila pro účely územního řízení s uložením sítí - vodovodní řad do pozemku parc.č. 450/1, k.ú. Zličín a elektro přeložky VN do pozemku parc.č. 450/21, k.ú. Zličín, nejpozději do stavebního řízení musí investor uzavřít smlouvy pro uložení sítí do těchto pozemků; připomínky k projektu k územnímu řízení bytového souboru NEO Zličín II sdělila MČ Praha - Zličín písemně dopisem č.j. 604/07 ze dne I. schválila smlouvu o krátkodobém pronájmu pozemků parc. č. 281/71 a 281/112, k.ú. Zličín mezi MČ CBPS spol. s r.o., Olšanská 1a, Praha 3 21.II. pověřila starostu podpisem smlouvy o nájmu s CBPS spol. s r.o. 22.I. souhlasila s provedením výkopových prací v rámci stavby Praha Zličín, Křivatcova II, knn 23.I. doporučila poskytnutí finančního příspěvku sociálnímu zařízení Modrý klíč dle návrhu 24.I. vzala na vědomí výzvu Útvaru rozvoje hl.m. Prahy k předkládání podnětů na nový územní plán hl.m. Prahy 24.II. uložila komisi územního rozvoje, komisi dopravní, komisi životního prostředí a komisi pro Sobín v termínu do předkládat návrhy na nový územní plán pro území MČ Praha Zličín; termín: I. vzala na vědomí podnět na změnu ÚP na nové vedení ulice Dolňanské podél železniční trati 25.II. uložila komisi územního rozvoje, komisi dopravní a komisi životního prostředí předložit stanovisko k návrhu na změnu ÚP na nové vedení ulice Dolanské; termín: I. vzala na vědomí výzvu odboru územního plánu MHMP k předložení podkladů o dopravních důsledcích navrhované změny ÚP Z 1563/07 29.I. souhlasila s návrhem rozpočtových opatření č a č. 3 za měsíc červenec 2007 a doporučila předložit návrh ke schválení ZMČ

5 30. I. souhlasila s objemem oprav na tělocvičně, které bude hradit MČ 30.II. uložila odboru OPRI připravit nabídky třech firem na realizaci oprav na tělocvičně; termín: I. schválila poskytnutí příspěvku na léčebný pobyt dle návrhu darovací smlouvu mezi MČ a I. Wildová 31.II. pověřila starostu podpisem darovací smlouvy na poskytnutí příspěvku 32.I. souhlasila s podáním návrhu na zastavení soudního řízení ve věci přikázání pozemku do vlastnictví MČ dle návrhu 33.I. souhlasila s objednáním kulturního programu při pouti dne dle návrhu 34.I. zrušila usnesení č. 22.I. Rady MČ ze dne II. schválila aktualizaci investičních akcí na rok 2008 a další roky dle požadavků MHMP 35.I. schválila Dohody o zajištění podpory v rámci regionálních funkcí s Městskou knihovnou v Praze 35.II. pověřila starostu podpisem dohod zajištění podpory v rámci regionálních funkcí s Městskou knihovnou v Praze 36.I. schválila postup Mgr. J. Kunová do 10.platového stupně dle nař.vlády č. 564/2006 Sb. 37.I. projednala žádost D.A Management o převzetí nového chodníku podél Hrozenkovské 37.II. konstatovala, že nemá zájem převzít do majetku chodník, vč. pozemku pod ním, vybudovaný podél komunikace Hrozenkovská v rámci stavby Zličínský dvůr 39.I. souhlasila s postoupením žádosti občanů o prodloužení zastavovacího pruhu v ul. Na Radosti TSK 41.I. souhlasila z pozice duplicitního vlastníka s připojením na komunikaci Za archivem; příjezd si zrealizuje žadatel na své náklady

6 42.I. vzala na vědomí doplněný návrh společnosti Volta Real na změnu územního plánu 42.II. konstatovala, že v návrhu na změnu územního plánu společnosti Volta Real chybí požadované napojení na komunikaci Strojírenskou a doporučila pro řešení širších vztahů společně jednat s investorem Neocity Hights, s.r.o. 42.II. uložila komisi územního rozvoje, komisi dopravní a komisi životního prostředí předložit stanovisko k návrhu na změnu územního plánu pro JZ část území areálu

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.1. Dopravní studie a problematika 1.1.1. Projekt Bezpečnostní inspekce

Více

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Vybudování chodníku při ul. Na Radosti a) Nájemní smlouva b) Smlouva o uzavření budoucí

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Objednání novoročenek 1.I. souhlasila s

Více

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Jednání s p. Weiyongem Zongem I. vzala na vědomí 1. informace vlastníka

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Smlouva o zajištění komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. ávrh využití pozemků v majetku MČ A: Pozemky B: Jednání s p. Kalousem

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín. Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období 2007-2010

Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín. Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období 2007-2010 Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období 2007-2010 Schváleno v ZMČ dne 14.5.2007 1 Obsah: Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. Rada městské části 54. jednání 03.11.2008

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. Rada městské části 54. jednání 03.11.2008 Zápis jednání Rada městské části 54. jednání Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Jiří Horáček, Karel Kubíček, Rudolf

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zpravodaj Zličína a Sobína List zličínských a sobínských občanů číslo 6 prosinec 2013 Vánoční rozhovory 14. obecní bál Dětský karneval 1 kultura zprávy z radnice Kulturní tipy v okolí Klub Kaštan Bělohorská

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 3. 11. 2014 Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová, radní

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008

Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008 Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008 Přítomni: Omluven: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač Ing. Pavel Dlouhý,

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-3/2009 které se konalo v pondělí 23.3.2009 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Helena

Více

Zápis z 37. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 8. 10. 2008

Zápis z 37. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 8. 10. 2008 Zápis z 37. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 8. 10. 2008 Přítomni : dle prezenční listiny Ověřovatel zápisu : MUDr. Zuzana Dastychová Program jednání rady 1. Kontrola plnění úkolů 2. Rozpočtové opatření

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina Ing. Eliška Machačová, pan Aleš

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Rada MČ Praha 10 2. zasedání ZMČ Praha 10 dne 26. 1. 2015 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Důvod předložení: 94 odst. 1 a 70 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více