Pravidla pro provádění klientských změn projekt Prague Marina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro provádění klientských změn projekt Prague Marina"

Transkript

1 Pravidla pro provádění klientských změn projekt Prague Marina 1. UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Po uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky (dále jen Smlouva ) ohledně převodu bytové jednotky v bytových domech projektu Prague Marina (dále jen jednotka ) a po úhradě první zálohy na Kupní cenu, je v souladu s podmínkami stanovenými v těchto Pravidlech pro provádění Klientských změn (které jsou součástí Smlouvy jako její Příloha č. 3) Budoucí kupující ( kupující ) oprávněn požadovat po Budoucím prodávajícím ( prodávající ) provedení změny ve Standardním provedení zvoleného standardu provedení bytové jednotky (Standard Classic, Design nebo Superior), které jsou v těchto pravidlech i ve smlouvě označeny jako Klientské změny. Rádi zajistíme provedení úpravy bytové jednotky a standardu jejího provedení či vybavení, pokud se ovšem nebude jednat o změnu nebo změny, kterými by byla ovlivněna statika bytového domu, vnější vzhled, výměra jednotek anebo společných prostor, společné vnitřní rozvody a instalace, nebo kterými by byly porušeny podmínky stanovené pro výstavbu bytového domu ve stavebním povolení či jinými závaznými právními předpisy. Bohužel nelze rovněž realizovat ty Klientské změny, které by mohly ohrozit včasné dokončení stavby a kolaudaci bytového domu a následně tak předání bytových a nebytových jednotek kupujícím. Pro usnadnění procesu definice, zadání a provedení Klientské změny jsou vytvořena tato Pravidla pro provádění Klientských změn, která stanovují vedle mezních časových termínu pro jejich zadání (s ohledem na postup výstavby bytového domu) rovněž podmínky, za kterých bude uzavřena dohoda o provedení Klientské změny a způsob úhrady nákladů, které s její přípravou a provedením vzniknou. Jakákoliv odchylka od těchto Pravidel je možná pouze po předchozí dohodě s prodávajícím, při respektování termínů a možností dodavatele stavby bytového domu, jakož i výše uvedených zásad, přičemž tato odchylka musí být sjednána písemně v protokolu o provedení Klientské změny. Veškeré požadavky na provedení Klientských změn mohou být uplatněny pouze v pražské kanceláři prodávajícího, přičemž osobní schůzku lze sjednat na tel. č nebo 200, fax , Pokud byla Smlouva uzavřena prostřednictvím realitní kanceláře, pak je nezbytné počáteční požadavek na provedení Klientské změny uplatnit u příslušné realitní kanceláře. 2. KATEGORIE (PŘEDMĚT) KLIENTSKYCH ZMĚN Pro správnou volbu postupu při zadání a zpracování požadavku na provedení Klientské změny jsou Klientské změny rozděleny do čtyř (4) kategorií: Typ 1 (Volba) Typ 2 (Volba z dalších standardů) Typ 3 (Nadstandard) Typ 4 (Individual + disposiční změny) Po zvolení rozsahu Klientské změny a stanovení nákladů na její provedení prodávajícím bude vypracována dokumentace jejího provedení, v rámci které dojde k dohodě o způsobu úhrady těchto nákladů na Klientskou změnu kupujícím. Za přípravu a technickou podporu prodávajícího Strana 1 z 6

2 při sjednání podmínek provedení Klientské změny bude kupujícím uhrazen jednorázový poplatek stanovený pro každou kategorii Klientské změny zvlášť: A. KLIENTSKÁ ZMĚNA - TYP 1 (VOLBA) Výběr z položek nebo prvků Katalogu vybavení standardního provedení jednotky (dle zvoleného standardu provedení Classic, Design, Superior; dále jen Katalog, k disposici od 10/2006 v sídle prodávajícího, na webové stránce projektu a v klientských centrech), které nebude mít dopad do množství (výměry, počtů) ani do ceny provedení jednotky. Poplatek za zpracování Klientské změny Typ 1: 0,- Kč B. KLIENTSKÁ ZMĚNA - TYP 2 (VOLBA Z DALŠÍCH STANDARDŮ) Změna standardu vybavení jednotky užitím materiálů z Katalogu jiných standardů provedení než ze zvoleného standardu, bez dopadu do množství (výměry, počtů) nebo do ceny provedení nebo do dispozičního řešení jednotky a vnitřních instalací v jednotce. Předmět změny: obklady, dlažby, podlahová krytina, zařizovací předměty, vodovodní armatury, vnitřní dveře - výplně (dveřní křídla vč. kování, bez změny velikosti dveřního otvoru) Poplatek za zpracování Klientské změny Typ 2: Záloha na provedení Klientské změny Typ 2: C. KLIENTSKÁ ZMĚNA - TYP 3 (NADSTANDARD) ,- Kč (+DPH) 50% z ceny provedení Klientské změny, min ,- (+DPH) Změna standardu vybavení jednotky bez zásahu do dispozičního řešení jednotky a vnitřních instalací v jednotce, tzn. záměna standardního vybavení za nadstandardní dle přání kupujícího, nevyžadující konzultaci s projektantem nebo dodavatelem stavby, realizované pouze po dohodě smluvních stran o nákladech na provedení takové Klientské změny nebo změn. Předmět změny: obklady, dlažby, podlahová krytina, zařizovací předměty, vodovodní armatury, vnitřní dveře - výplně (dveřní křídla vč. kování, bez změny velikosti dveřního otvoru) Poplatek za zpracování Klientské změny Typ 3: Záloha na provedení Klientské změny Typ 3: ,- Kč (+DPH) 50% z ceny Klientské změny, min ,- (+DPH) Strana 2 z 6

3 D. KLIENTSKÁ ZMĚNA - TYP 4 (INDIVIDUAL) Individuální záměna standardního vybavení jednotky za nadstandardní dle přání kupujícího + přípustné dispoziční úpravy v jednotce (tedy úpravy bez zásahu do statiky objektu bytového domu, zásahu do obvodových stěn, konstrukce podlah a stropů, do společných svislých rozvodů energií, vody, kanalizace a bez dopadu na společné prostory v objektu bytového domu a vnější vzhled objektu, bez zásahu do protipožárních opatření v bytovém domě a jiných, stavebně-realizačních definovaných omezení ve stavbě bytového domu) dle přání kupujícího, anebo Klientské změny Typ 3, event. vyžadující konzultaci s projektantem nebo dodavatelem stavby, v obou případech realizované až po dohodě smluvních stran o nákladech na provedení takové Klientské změny nebo změn. Předmět změny: obklady, dlažby, podlahová krytina, zařizovací předměty, vodovodní armatury, vnitřní dveře - výplně (dveřní křídla vč. kování), posun, prodloužení, zkrácení, zrušení interiérových příček; změny otvorů a výplní uvnitř bytu (velikost, kování, zárubně, počet); přiměřené změny vnitřních instalací vyvolané dispozičními změnami, nadstandardními požadavky (úpravy pro kuchyňskou linku atp.). Poplatek za zpracování Klientské změny Typ 4: Záloha na provedení Klientské změny Typ 4: ,- Kč (+DPH) 50% z ceny Klientské změny, min ,- (+DPH) 3. TERMÍNY PRO UPLATNĚNÍ KLIENTSKYCH ZMĚN BUDOUCÍM KUPUJÍCÍM 1. termín: Dispozice zděných příček, otvory, zárubně (Klientské změny Typ 4) Dohoda o provedení Klientské změny musí být učiněna nejpozději do termín: Změny instalací (tj. rozvodů vody, kanalizace, elektro, slaboproudých rozvodů, topení atd.) + definitivní určení typu a umístění všech zařizovacích předmětů v jednotce (Klientské změny Typ 3, Typ 4) Dohoda o provedení Klientské změny musí být učiněna nejpozději do termín: Volba materiálů, zařizovacích předmětů, obklady, dlažby, podlahové krytiny, dveře vč. kování (Klientské změny Typ 1, Typ 2) Dohoda o provedení Klientské změny musí být učiněna nejpozději do Strana 3 z 6

4 4. POSTUP A PRAVIDLA PŘI PROJEDNÁVÁNÍ A REALIZACI KLIENTSKÝCH ZMĚN Pro hladké příjímání Vašich požadavků a jejich včasné zpracování až po provedení požadovaných proveditelných Klientských změn v rozsahu a kvalitě dle Vašich přání jsou pro jejich projednání a aplikaci stanovena tato pravidla: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) Písemnou žádost o provedení Klientských změn je nutné doručit prodávajícímu nejpozději tři týdny před limitními termíny uvedenými pro příslušný typ Klientské změny v odst. 3 výše. Současně upozorňujeme, že současná ustanovení smlouvy stanovují lhůtu 2 měsíců (60 kalendářních dnů) od podpisu Smlouvy pro uplatnění jakýchkoliv Klientských změn. S ohledem na postupující postup výstavby bytového domu je nezbytné uzavřít finální dohodu o provedení Klientských změn ve formě Dodatku ke Smlouvě (viz rovněž bod (ix) níže) nejpozději do posledního dne lhůt uvedených v odst. 3. Detailní požadavky na Klientskou změnu budou projednány osobně v sídle prodávajícího nebo v klientském centru (od 10/2006); za tímto účelem si kupující sjedná na výše uvedených telefonních číslech schůzku. V případě, že kupující požádá o Klientskou změnu po uplynutí termínu stanoveného pro příslušnou kategorii Klientské změny nebo pro Klientskou změnu jako takovou, prodávající je oprávněn provedení takové Klientské změny odmítnout. Pokud bude i v případě opožděného podání kupujícího žádost o Klientské změny prodávajícím přijata, zadání a prodávající umožní jejich provedení, budou do ceny za provedení Klientské změny zahrnuty event. náklady spojené se zdržením prací v jednotce anebo s případným vybourání nebo demontáží již zhotovených prvků; i v tomto případě bude požadovaná Klientská změna provedena pouze za předpokladu, dojde-li mezi smluvními stranami předem k dohodě o provedení takové opožděné Klientské změny. Předmětem Klientských změn nemohou být změny, které mají nepřiměřený dopad do konstrukce či vzhledu bytového domu nebo do podmínek jeho realizace nebo do termínu dokončení bytového domu, jak je uvedeno výše v odst. 1 těchto Pravidel. Po projednání požadavků kupujícího bude rozsah požadované Klientské změny zaznamenán v: a) změnovém listu (s uvedením definice a technického popisu Klientské změny, včetně uvedení ceny Klientské změny a event. odpočtu ze standardního provedení dle zvoleného standardu (Classic, Design, Superior), které je Klientskou změnou nahrazeno), a event. b) grafickém schématu v dokumentaci jednotky (bude-li charakter nebo rozsah Klientské změny toto zakreslení vyžadovat). (společně dále jen Protokol Klientské změny nebo PKZ ) Po podpisu Protokolu Klientské změny kupující uhradí prodávajícímu jednorázový poplatek za zpracování Klientské změny, uvedený pro každý typ Klientské změny v odst. 2 těchto Pravidel. Platba bude kupujícím provedena na bankovní účet č /0300 vedený u ČSOB a.s. pod stejným variabilním symbolem jako pod kterým jsou prováděny platby Kupní ceny dle Smlouvy. Pro urychlení je vhodné doklad o zaplacení poplatku předat prodávajícímu; pokud nebude poplatek za zpracování Klientské změny uhrazen do sedmi (7) dnů ode dne podpisu Protokolu Klientské změny, má se za to, že kupující od požadavku na příslušnou Klientskou změnu ustoupil a Klientská změna nebude dále zpracovávána. Do 14 (čtrnácti) dnů poté, co bude prodávajícímu uhrazen kupujícím jednorázový poplatek za zpracování Klientské změny (jak uvedeno v odst. 3 těchto Pravidel), prodávající, resp. dodavatel stavby (nebo jiná třetí strana, pokud nebude provádět Strana 4 z 6

5 (ix) (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv) (xv) Klientskou změnu sám prodávající nebo dodavatel stavby) na základě jeho instrukce vyhotoví nabídku - cenovou kalkulaci nákladů na provedení požadované Klientské změny, a následně prodávající vyzve kupujícího k jeho vyjádření k cenové kalkulaci nebo k event. projednání této kalkulace. Po odsouhlasení finální cenové kalkulace na provedení požadované Klientské změny mezi prodávajícím a kupujícím, bude prodávajícím připraven dodatek ke Smlouvě (dále jen Dodatek ) s uvedením splatnosti záloh a dalších úhrad nákladů na provedení sjednané Klientské změny kupujícím (včetně zahrnutí event. odpočtů za neprovedené položky standardního provedení jednotky). Veškeré úhrady nákladů na Klientskou změnu kupující provede na bankovní účet č /0300 vedený u ČSOB a.s. pod stejným variabilním symbolem jako pod kterým jsou prováděny platby Kupní ceny dle Smlouvy. Do okamžiku úhrady poplatku za provedení Klientské změny nebude možné uzavřít Dodatek. Po podpisu Dodatku a úhradě sjednané zálohy na provedení Klientské změny bude prodávajícím dán pokyn dodavateli stavby (nebo jiné třetí straně, pokud nebude provádět Klientskou změnu sám prodávající nebo dodavatel stavby) k provedení Klientské změny v jednotce. Pokud provedení Klientské změny bude vyžadovat součinnost ze strany kupujícího (např. dodávku jím vybraného zařízení či materiálu, bude-li tak sjednáno mezi stranami), bude prodávající, resp. dodavatel stavby s kupujícím provedení Klientské změny koordinovat. Pokud nedojde mezi kupujícím a prodávajícím k dohodě o rozsahu anebo o ceně za provedení Klientské změny, a nebude tedy podepsán Dodatek, pak jednorázový poplatek za zpracování Klientské změny propadne prodávajícímu jako úhrada nákladů prodávajícího spojených s přípravou kalkulace a dokumentace pro provedení Klientské změny. Pokud byla mezitím uhrazena kupujícím jakákoliv záloha na provedení Klientské změny, bude tato záloha spolu se závěrečným vyúčtováním Kupní ceny za Jednotku vrácena kupujícímu. Pokud dojde k podpisu Dodatku a kupující se dostane do prodlení s úhradou jakékoliv zálohy nebo platby za provedení Klientské změny přesahujícím 30 (třicet) dnů, a neuhradí tyto zálohy nebo platby ani v náhradním termínu stanoveném prodávajícím, má se za to, že od požadavku na provedení Klientské změny ustoupil. V takovém případě bude prodávající oprávněn užít veškeré do té doby přijaté platby za zpracování nebo provedení Klientské změny k uvedení jednotky do standardního stavu, v jakém se nacházela před aplikací Klientské změny. Pokud tyto přijaté platby nepokryjí všechny prokazatelně vzniklé náklady prodávajícího na uvedení jednotky do původního stavu, pak bude kupující povinen event. zbývající náklady na uvedení jednotky do původního stavu prodávajícímu uhradit. Za tímto účelem provede prodávající dostatečně podrobné vyúčtování, které předá kupujícímu; úhrada těchto zbývajících nákladů bude provedena nejpozději s úhradou doplatku Kupní ceny za jednotku. V případě odstoupení od Smlouvy z důvodů ležících na straně kupujícího se bude s provedenými platbami za Klientskou změnu a uvedením jednotky do původního stavu postupovat stejně jako v případě uvedeném v bodě (xii) výše. Každá nově požadovaná Klientská změna, kterou bude nutno řešit dalším Dodatkem ke Smlouvě (např. proto, že mezitím již došlo k uzavření dokumentace první nebo předchozí Klientské změny) je nutno považovat za další samostatnou Klientskou změnu, na kterou se budou opět vztahovat tato Pravidla, a to včetně např. nároků prodávajícího na poplatky za její zpracování apod. Prodávající zpřístupní pro lepší orientaci kupujících ohledně rozsahu a nákladů na provedení Klientských změn na svém pracovišti na staveništi bytového domu nebo ve své prodejní kanceláři vzorník nebo vzorky standardního vybavení jednotky a rovněž Strana 5 z 6

6 (xvi) event. cenové kalkulace některých Klientských změn. Toto se týká rovněž Katalogu vybavení standardního vybavení (ve vyhotovení Classic, Design a Superior). Prodávající si vyhrazuje i bez předchozího upozornění upravit, rozšířit anebo aktualizovat tato Pravidla pro provádění Klientských změn, včetně Katalogu vybavení standardního vybavení. Aktuální znění těchto Pravidel a vyobrazení Katalogu (ve vyhotovení Classic, Design a Superior, od 10/2006) bude po celou dobu výstavby bytových domů Prague Marina k disposici k nahlédnutí (resp. ke stažení) v sídle prodávajícího, na webové stránce a v klientském centru. V Praze dne 2. srpna 2006 Prague Marina, a.s. Strana 6 z 6

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

Postup při koupi bytové jednotky

Postup při koupi bytové jednotky Na Vackově s.r.o. člen skupiny Metrostav Development Zenklova 2245/29 180 00 Praha 8 IČ 01620142 DIČ CZ01620142 Společnost je zapsána v OR u MS v Praze, oddíl C 208479 www.metrostavdevelopment.cz www.metrostav.cz

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary číslo smlouvy objednatele: S M L O U V A O D Í L O N A D O D Á V K U Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje se sídlem: Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary, 360 01 IČO: 72053810

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VEKRA plastová okna s.r.o., se sídlem Plzeň, Alej Svobody 56, PSČ 323 00 IČ: 263 81 893 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C. vložka

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy Smlouva o uzavření budoucí smlouvy poz. H dům typ uzavřená podle 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek 1 Účastníci 1.1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Příloha č. 1 Obchodní podmínky 1. Obec Markvartovice Smlouva o dílo I. Smluvní strany se sídlem: Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Zastoupena: Petrem Pastrňákem, starostou IČ: 00300411 DIČ: nejsme

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 SMLOUVA O DÍLO Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 Uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) evidenční číslo: níže

Více

Všeobecné obchodní podmínky vydané společností KH Trading

Všeobecné obchodní podmínky vydané společností KH Trading Všeobecné obchodní podmínky vydané společností KH Trading Motto společnosti KH Trading: Spokojenost zákazníka je pro nás prvořadá. Proto byla vypracována následující pravidla, která předem jasně upravují

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby VÁŠ DOPIS Č.j.: ZE DNE: NAŠE Č.j.: OIV/61984/Krj/2012 POČET LISTŮ DOPISU: 4 POČET PŘÍLOH DOPISU: 5

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1.

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: Objednatel: Obec Dobřejovice se sídlem: Na Návsi

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník )

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Smlouva o dílo č. SR/2007/0180 číslo smlouvy zhotovitele: na zhotovení dopravní studie Prověření optimálního koridoru R35 v úseku Zámrsk-Dětřichov u Moravské Třebové uzavřená podle 536 a následujících

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace. Pronájem nebytových prostor Kulturního domu v Malenicích.

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace. Pronájem nebytových prostor Kulturního domu v Malenicích. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu Pronájem nebytových prostor Kulturního domu v Malenicích 1. Zadavatel: Obec Malenice, IČO 00251461, DIČ CZ00251461, Na

Více

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb,

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY POMOCÍ ÚVĚRU Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ 106 00

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR 1. ÚVOD...3 2. ROZHODNUTÍ MINISTRA..3 3. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY.. 4 3.1. PODKLADY KE SMLOUVĚ.5 3.1.1. PŘÍLOHY I PROGRAM OCHRANY OZONOVÉ

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více