Lysolajský zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lysolajský zpravodaj"

Transkript

1 Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha - Lysolaje 6 / 2007 KONEC ŠKOLNÍHO ROKU Školní rok se nám nachýlil ke svému závěru, a tak je jistě vhodné se na chvíli zastavit a ohlédnout se zpět. Abychom mohli realisticky posoudit činnost školy v tomto období, je třeba si uvědomit, jaký byl výchozí stav a v jaké situaci se škola nacházela na konci minulého školního roku. Závěr loňského školního roku byl zásadně poznamenán obrovským komunikačním problémem mezi školou a ÚMČ, do kterého byla zapojena i rodičovská a obecní veřejnost, osobní problémy se výrazně přenášely do pracovních vztahů. Vyústěním této situace byl náhlý a nestandardní odchod ředitelky školy v lednu Důsledkem toho byla škola v podstatě ½ roku bez vedení, řízena pouze zástupkyní ředitelky, v závěru školního roku byla škola i bez hospodářky, mnoho organizačních a provozních záležitostí již nebylo řešeno, nejnutnější hospodářské záležitosti byly řešeny pouze zástupem vedoucí školní kuchyně. V minulých letech probíhala častá obměna zaměstnanců, zejména učitelů, na konci školního roku 2005/2006 ukončilo pracovní poměr 8 učitelů ze 13. Školní vzdělávací program, který by měl v podstatě být před dokončením, zůstal ve fázi minimální rozpracovanosti a dále se již s jeho tvorbou nepokračovalo. Počet žáků ve třech třídách je na hranici provozovatelnosti jednotlivých tříd, 2. a 5. třída jsou spojené, celkový počet žáků školy je 122. Materiální vybavení školy je na velice špatné úrovni, všechny třídy II. stupně je nutné vybavit novými lavicemi, elektrický rozvod je v havarijním stavu, kouřové cesty dlouhodobě nesplňují normy, dodávka nových dveří v celé budově je v reklamačním řízení z důvodů ohrožení dětí hrozí uzavření školy, špatně řešená je protipožární ochrana objektu, která je v rozporu s vykonáváním dozoru nad dětmi během přestávek. MŠ je dočasně umístěna v objektu školy, z toho vyplývá stísněnost prostor pro I. stupeň a družinu. Podmínky pro provozování školního sportu nejsou zcela vyhovující, tělocvična nemá dostatečné osvětlení, chybí sociální zázemí, školní hřiště vyžaduje zásadní rekonstrukci. Vybavení školy učebnicemi a pomůckami je nedostatečné a zastaralé, je nutná rozsáhlá obnova. Dostupnost výpočetní techniky pro pedagogy je velmi špatná (k dispozici je pouze 1 málo výkonný počítač ve sborovně), zastaralá kopírovací technika vyžaduje neustálou finančně náročnou údržbu. Půdní a sklepní prostory jsou v naprosto nevyhovujícím stavu, nesplňují protipožární normy, jsou přeplněné nepoužitelným materiálem (nábytkem, nepotřebnými pomůckami, odpadem po stavebních opravách ). V počítačové učebně a kancelářích ve 2. patře není řešeno odvětrání nebo klimatizace v letních měsících teplota v místnostech výrazně přesahuje 35ºC, špatně vyřešené zastínění počítačové učebny neumožňuje využití dataprojektoru v době, kdy svítí slunce. Z důvodů administrativního snížení příspěvku na žáky vzdělávané dle 38 školského zákona dochází k reálnému poklesu příjmů ze státního rozpočtu celkově o 17 % (jedná se o 35 žáků Riverside School kmenově zapsaných do ZŠ Lysolaje). Za této situace proběhlo v dubnu 2006 výběrové řízení na ředitele školy s nástupem k Z výše popsaného jednoznačně vyplývá, že prvořadým cílem nového ředitele pro nejbližší budoucnost je opětovná stabilizace školy a vytvoření základních podmínek pro další existenci a rozvoj školy. Již během prázdnin se podařilo provést za vydatné pomoci a zajištění ze strany ÚMČ některé zásadní opravy a pořídit nové zařízení. Zejména se jednalo o odstranění závažných nedostatků v provozních podmínkách školy - vyřešení bezpečnosti žáků v souvislosti s nevhodným řešením požární ochrany ve škole, odstranění hrozby uzavření školy z důvodu vadného osazení dveřních protipožárních uzávěrů (výměna tří nejvíce poškozených dveří včetně rámů), proběhla první etapa rekonstrukce elektroinstalace, zrekonstruovaly se kouřové cesty. Uskutečnila se také oprava střechy, která odstranila zatékání do budovy. Zásadní rekonstrukcí prošly také prostory v suterénu budovy školní kuchyně, školní dílna a výtvarná a keramická dílna. Ve všech třídách s parketovou podlahou došlo k opravě a renovaci těchto podlah. Dvůr před budovou byl zrekonstruován, osazen zámkovou dlažbou, stojany na kola a lavičkami, a může tak být používán pro různé aktivity v rámci vyučování či volného času. Z běžných provozních věcí se podařilo vybavit všechny třídy II. stupně novými žákovskými lavicemi se židlemi a katedrami, na celé škole se do provozuschopného stavu podařilo uvést žaluzie a zajistit možnost zastínění. pokračování na straně 3

2 strana 2 ZÁPIS ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA Zápis z 8. schůze Zastupitelstva městské části Praha Lysolaje dne Přítomno: 8 zastupitelů, tj. 89 %, schůze usnášeníschopná. Program: Předložený program upraven dle problematiky hostů, kteří se zasedání MZ zúčastnili a změna programu byla zastupiteli jednohlasně odsouhlasena. 1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu Schůzi zahájila starostka v 18 hodin. Ověřovateli zvoleni pí. Skopcová a p. Vaško. Starostka přivítala a představila zastupitelům nového strážníka p. Vojtěcha Vítka, který svou funkci okrskáře v naší MČ vykonává od Ten seznámil přítomné s pracovní náplní, která spadá do jeho kompetence a byl požádán starostkou MČ, aby se zejména po otevření komunikace Lysolajské údolí zaměřil na dodržování povolené rychlosti projíždějících vozidel. V současné době je třeba provádět kontroly zahrádkářských kolonií zejména v nočních hodinách, spolupracovat ve finálním dokončení dopravního značení Komunikace Lysolaje, atd. Dále starostka přivítala občany ze Sídlištní ul. k problematice zachování současné autobusové zastávky v Sídlištní ulici. Pí. starostka pověří p. Janovce, který bude jménem obce řešit možné varianty v zájmu zachování této zastávky. 2) Zpráva o současném stavu přípravy realizace Domu seniorů a stanovení dalšího postupu. P. Vaško informoval přítomné o výsledku posledního jednání Komise stavební, územního rozvoje a dopravy v uvedené problematice: - je připraveno vydání stavebního povolení na objekt řešící ubytování 30 seniorů, prostory pro poskytování některých sociálních služeb a prostory pro komerční provozy (kavárna, rehabilitace, atrium, výstavní plochy apod.), - na základě finančního propočtu, ekonomického zhodnocení výstavby a následného provozu, doporučuje komise: a) nepokračovat v přípravě realizace objektu dle původního zadání z důvodu nové legislativy, stanovující mimo jiné i podmínky pro získání dotace ze státního rozpočtu, b) zpracovat studii (rozvahu možného využití stávajícího objektu čp. 25 i jeho přestavby ve variantách), c) ověřit reálnost výstavby objemovou studií, d) na základě uvedených skutečností doporučit zastupitelstvu k rozhodnutí o dalším postupu novou funkční náplň objektu. P. Kraus se pokusí získat informace o podmínkách a výši dotace na byty pro příjmově vymezené osoby na Státním fondu rozvoje bydlení. Přítomný p. Kraus ještě doplnil informaci o problematiku financování staveb bytů pro příjmově vymezené osoby, realizovaných v současné době, a uvedl i podmínky případného čerpání dlouhodobého bankovního úvěru ÚMČ Lysolaje. Zastupitelstvo schválilo komisí navržený postup. Pro: 8 3) Kontrola minulého zápisu Úkoly splněny nebo jsou předmětem samostatných bodů schůze. 4) Projednání závěrečného účtu za rok 2006 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce ve dnech a na webových stránkách a ze strany občanů nebyly uplatněny v zákonné lhůtě žádné připomínky. Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s výhradami s tím, že budou přijata opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků vyplývající ze zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2006, které se uskutečnilo formou dílčího přezkoumání a závěrečného přezkoumání skupinou kontrolorů, odboru finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření MHMP. Pro: 8 5) Zpráva o výstavbě MŠ Stavební práce probíhají na výstavbě MŠ nepřetržitě o víkendech i o svátcích. Zahájení předávacího řízení je stanoveno na a kolaudační řízení na Termín kolaudace je určen stavebním úřadem ÚMČ Praha 6 a vyplývá z období dovolených nepříznivě, ale negativní dopad na otevření školky by mít neměl. 6) Prázdninové aktivity v ZŠ V ZŠ se bude pokračovat s již loni započatou rekonstrukcí elektroinstalace, letos se budou práce provádět v 1. NP, následně bude toto podlaží vymalováno. Reklamační oprava protipožárních dveří a její rozsah na prázdninové měsíce bude upřesněn na jednání, které se uskuteční dne za přítomnosti právní zástupkyně, projektanta a dodavatele. Dále se plánuje natírání dřevěného oplocení podél objektu ZŠ. 7) Zprávy komisí a výborů Školská komise pí. Skopcová informovala o dodatečném výběrovém řízení o přijetí dětí do MŠ na školní rok 2007/2008, řízení proběhlo na základě uvolnění 3 míst v MŠ, která se uvolnila odhlášením dětí. Komise rozhodla o dodatečném přijetí 3 dětí takto: Jan Vojnar, Jáchym Hanuš, Adam Lustig. Tímto je počet dětí v MŠ uzavřen na celkový počet 48 dětí. Komise společně s Kontrolním výborem provedla kontrolu ve školní kuchyni. Byly shledány drobné nedostatky spotřebního koše. Komise sociální, bytová a zdravotní pí. Štědrá informovala o kontaktu s pí. Trávníčkovou ohledně p.vencla, MČ neobdržela stále odpověď na odvolání v souvislosti s ustanovením opatrovnictví p. Vencla. Možnost stravování seniorů v naší MČ je stále v jednání. Komise pozemková a Komise životního prostředí pí. Masařová informovala o schůzce se zahrádkáři. Bylo dohodnuto, že ZO Zavážka I a Zavážka II, po upřesnění výměry pronajatých pozemků a jednotné sazby nájmu, zaplatí nájem do konce června. Předseda osady Zátiší, Sadová, Laťka a V Háji představil na schůzce novou předsedkyni pí. Ochmannovou, on v této funkci končí. Těmto koloniím byl ze strany ÚMČ Lysolaje předložen dodatek k nájemní smlouvě. Kontrolní výbor kromě školního zařízení p. Gulka provedl také kontrolu ubytovacích zařízení na území naší MČ. S pí. Komárkovou a p. Pullmanem provedli kontrolu penzionu Bob a ubytovacího zařízení Státního veterinárního ústavu, kde neshledali žádné nesrovnalosti dennodenní evidence a poplatků. Komise kulturní rozhodnutí o divadelním představení v souvislosti s výročím 780 let obce Lysolaje firmy Comenius bude učiněno po shlédnutí tohoto představení předsedou komise p. Šoltysem, v sobotu ve Štěchovicích. V případě nekonání divadelního představení bude oslava výročí 780 let obce

3 strana 3 Lysolaje spojena s otevřením MŠ v září. Ediční komise p. Janovec vystoupil s návrhem vybrat do budoucna stálou firmu, která bude provádět sazbu i následný tisk Lysolajského zpravodaje, korektury bude provádět pí. Štědrá. Komise stavební, územního rozvoje a dopravy - p. Vaško informoval o vypracování žádosti a pořízení urbanistické studie pro území MČ Praha Lysolaje jako podkladu pro revizi současného územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, zpracovanou p. Zavadilem a dále o dalším postupu přípravy realizace Seniorského domu, který je samostatným bodem zápisu. 8) Organizační záležitosti, různé - jednání MZ se zúčastnil p. Karel Čapek, odborný poradce v oblasti urbanismu, ochrany ŽP, architektury a stavebnictví, který informoval zastupitele o výstavbě další vzletové a přistávací dráhy Paralelní dráha RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně, umístěné ve vzdálenosti 1525 m od paralelní stávající dráhy 06L/24R směrem blíže ku Praze. Poukázal na možné negativní vlivy a dopady na občany přilehlých MČ. - ředitel ZŠ předal na ÚMČ nový školní vzdělávací program ZŠ, platný na školní rok 2007/2008, který je na ÚMČ k nahlédnutí občanům. MŠMT vydalo s účinností od rozhodnutí, kde zapisuje škole rámcový vzdělávací program C/01 Základní škola. - předložena byla ředitelem ZŠ Inspekční zpráva konaná ve dnech 14. a se závěrem standardního vyhodno- cení současného stavu. Oba tyto dokumenty byly předány i p. Gulkovi, předsedovi školské rady. Školská rada proběhne v 16,00 hod. v objektu ZŠ, - pí. starostka informovala o zrušení nájemních smluv s obyvateli domu čp. 25, Lysolajské údolí k , - p. Šoltys informoval o anketě, která proběhla v dolní části Lysolajského údolí ohledně zklidnění dopravy v souvislosti se znovuotevřením Komunikace Lysolajské údolí, - starostka seznámila zastupitele s textem dopisu předsedy BD I Lysolaje p. Kluzáka, dopis bude předán Komisi životního prostředí k dalšímu jednání a závěry této komise budou předneseny na dalším jednání MZ, - byla předložena žádost o prodej části pozemku parc. č. 262/1 k. ú. Lysolaje, část přiléhající k parcele 269, čp. 148, záměr na prodej bude vyvěšen dle zákona o hl. m. Praze. - p. Vaško rezignoval na funkci místostarosty a předsedy KSURD, jeho rezignace byla přijata. P. Vaško navrhl do funkce místostarostky MČ pí. Skopcovou. Zastupiteli byla zvolena. Schůze skončila ve 23:00 hod. Příští schůze: od 18 hod. Zapsala: pí. Stulíková Ověřovatelé: pí. Skopcová a p. Vaško Marcela Jandová, starostka Pro: 5, Zdrželi: 2 PŘÍVALOVÝ DÉŠŤ Přívalové deště způsobují poslední dobou v naší republice veliké škody a ušetřena nebyla ani Praha. V pátek vpodvečer zaplavil prudký liják část našeho hlavního města. Dobrovolní i profesionální hasiči byli nasazeni celkem u 118 případů, jednalo se hlavně o vytopené sklepy a vyvrácené stromy. Lysolajský sbor zasahoval v Dejvicích a na Vítězném náměstí, kde čerpal zaplavené sklepy a výtahové šachty domů. Naši činnost nám znepříjemňovala skutečnost, že se do dešťové vody vyplavila i splašková kanalizace, ale vše jsme nakonec zvládli. Na základnu jsme se vrátili v půl desáté večer mokří a unavení. Na závěr chci poděkovat zasahujícím členům jednotky za jejich práci. Lukáš Zapletal, velitel SDH Lysolaje KONEC ŠKOLNÍHO ROKU - pokračování K dalšímu zlepšování vybavení školy docházelo postupně i v průběhu školního roku, školní hřiště bylo vybaveno dvěma novými brankami, sborovna školy byla vybavena dvěma novějšími počítači a všichni učitelé dostali klíče od počítačové učebny, což umožňuje pedagogům snadnější přístup k uplatnění ICT při výuce a přípravě na ni i možnost operativní komunikace s rodiči a vedením školy s využitím internetu a školní sítě. Vybavení počítači se zlepšilo díky daru 8 ks PC od České spořitelny a nákupem notebooku. Dalším závažným úkolem bylo v podstatě sestavení nového pedagogického sboru za stavu, kdy ze stávajících učitelů zůstalo pouze pět. Tento cíl se beze zbytku podařilo naplnit a v současné době škola disponuje stabilním a velice kvalitním pedagogickým sborem, v průběhu roku nedošlo k odchodu žádného učitele, k končí pracovní poměr pouze jedna učitelka 2. stupně z důvodu dojíždění. Ve sboru jsou zastoupeni jak zkušenější pedagogové, tak i mladší perspektivní učitelé. Tento stav považujeme za jeden ze základních stavebních kamenů budoucího rozvoje a záruku dobré úrovně školy. Následující odstavec bude věnován vlastnímu průběhu vzdělávání v letošním školním roce. Zcela jistě můžeme konstatovat, že se podařilo dostat vzdělávání na standardní úroveň, škola plní své základní funkce vzdělávací i výchovné, bez závažných problémů fungují jednotlivé složky školy školní družina, školní klub, školní jídelna, nabízíme žákům široké uplatnění v mimoškolních aktivitách. Pestrost a atraktivitu výuky lze doložit velkým množstvím akcí v harmonogramu školního roku.

4 strana 4 Nepochybně velkým úspěchem je vytvoření příjemného a podnětného prostředí na škole, ve kterém se děti cítí bezpečně. Tento jev byl sledován pomocí dvou dotazníkových šetření - Spravedlnost, průzkum školního klimatu a Prevence patologických jevů. Ve škole funguje žákovský parlament. Škola se snaží o maximální podporu žáků v jejich vlastní iniciativě a aktivitě, ať již při výuce v rámci jednotlivých hodin, tak i v celoškolním měřítku, např. při práci ve školním parlamentu. Snažíme se nabídnout dostatek prostoru nadaným žákům a zároveň při využití specifiky školy využíváme možnosti individuálního přístupu k maximální integraci žáků s různými speciálními vzdělávacími potřebami a poruchami učení. Škola zdárně integruje do běžných tříd i dva žáky se závažným mentálním postižením (Downův syndrom), což je zejména v případě staršího z nich, který postoupí do 7. třídy, velkým úspěchem. Spolupráce s rodiči je na běžné úrovni a probíhá zejména v rámci pravidelných třídních schůzek. Rodiče mají možnost komunikovat s pedagogy také pomocí u, na vyžádání mají též k dispozici čísla mobilních telefonů. Aktuální problémy se škola snaží řešit okamžitě. Velmi děkujeme všem rodičům, kteří v letošním roce vyjádřili podporu škole a pomohli, ať již sponzorským darem, účastí na škole v přírodě, pomocí na pořádaných akcích či jakýmkoli jiným způsobem. Ze strany ÚMČ Praha - Lysolaje je jasná a jednoznačná podpora školy. Škola se podílí i na některých akcích pořádaných městskou částí (Slavnost květů) a snaží se vybudovat pozici jednoho ze společenských a kulturních center v obci. Výsledky vzdělávání jsou do značné míry determinovány stavem školy v předcházejících obdobích a vyplývají z podmínek popsaných v úvodu. Proběhlá šetření srovnávacími testy Scio v 6. a 9. třídě v prvním pololetí školního roku slouží jako stanovení úrovně výstupu na I. a II. stupni v době převzetí školy novým vedením. Výsledky testů jednoznačně ukazují nižší úroveň v těchto sledovaných třídách. Relativně lepšího výsledku dosáhli ve Scio testech žáci 7. třídy a žáci 5. třídy v testech Cermat. Naším hlavním cílem je postupné zlepšování a jeho sledování bude možné až v následujících obdobích, neboť se jednoznačně jedná o dlouhodobou záležitost. Umísťovací řízení žáků 9. třídy proběhlo ve školním roce 2006/2007 v rámci možností úspěšně a odpovídá úrovni znalostí, vědomostí, dovedností a schopností žáků této třídy. Všichni žáci byli přijati k dalšímu vzdělávání. Celkem je přijato 6 žáků na střední školy a 11 žáků na odborná učiliště. Škola se maximálně snaží o svoji prezentaci a zviditelnění. O své činnosti pravidelně informuje v Lysolajském zpravodaji, internetové stránky školy (www.zs-lysolaje.net) jsou průběžně obměňovány a aktualizovány a obsahují veškeré důležité informace pro rodiče i veřejnost. Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků, jehož největší část byla letos zajištěna v rámci projektu INOSKOP, který je zaměřen na spolupráci a sdílení zkušeností mezi pražskými školami. Tento projekt je podporován Evropským sociálním fondem a Magistrátem hl. města Prahy. Všichni učitelé byli proškolováni přímo ve škole a témata jednotlivých školení byla následující: Motivace žáků k učení Efektivní výuka ve škole Kooperativní vyučování a učení Hodnocení žáků Další projekt s podporou fondů EU, do kterého se škola v letošním roce zapojila, je Ekoškola. Smyslem tohoto projektu je zapojení žáků do uplatňování konkrétních ekologických zásad v běžném provozu školy, vedoucích k ochraně a zlepšování životního prostředí školy a jejího okolí. Ve školním roce proběhly ve škole dvě kontroly České školní inspekce zaměřené zejména na výkaznictví, využívání počítačů při výuce, další vzdělávání pedagogických pracovníků a autoevaluaci školy. Jejich hodnocení je kladné a nebyly shledány žádné závažné nedostatky. Závěrem je tedy možno konstatovat, že naše škola má za sebou velmi náročný a z našeho pohledu úspěšný rok, naplněný konkrétní prací a upřímnou snahou o zlepšení. Jsme si plně vědomi, že se nezdařilo vždy vše na sto procent, leč některé cíle jsou dlouhodobějšího charakteru a na jejich dosažení si budeme muset ještě chvíli počkat. Věříme však, že jsme udělali první krok správným směrem a vytvořili dobrý základ pro budoucí roky a uděláme vše pro to, aby škola dále pracovala na svém rozvoji. S koncem školního roku bychom rádi poděkovali všem učitelům za jejich obětavou, velmi náročnou práci a členům zastupitelstva městské části za trvalou podporu školy. Všem přejeme příjemné prožití letních měsíců, našim dětem spoustu prázdninových zážitků a dobrodružství, žákům deváté třídy mnoho úspěchů v dalším vzdělávání i osobním životě. Za základní školu Dana Lukášová a Michal Hevák, vedení školy. RYCHLOST 30 CHRÁNÍ ŽIVOT Dobré důvody pro rychlost třicet Rychlost třicet méně nehod, zraněných i mrtvých* Čísla mluví jednoznačně: V zónách s rychlostí omezenou na třicet kilometrů v hodině klesá počet nehod přibliž ně o 20 procent. Ještě výraznější je úbytek těžkých zranění. Například v Hamburku poklesl počet těžce zraněných o 37 %, v Münsteru dokonce o 72 %. Důvod: Čím pomaleji jede auto, tím kratší je reakční čas a brzdná dráha. - Při rychlosti 50 km/hod. je brzdná dráha téměř 28 metrů. - Při třicetikilometrové rychlosti se auto zastaví již po 13,3 metru. Rychlost 50 reakční čas/reakční dráha 13,9 m nárazová rychlost po 15 metrech 45 km/hod. a brzdná dráha 27,7 m Rychlost 30 reakční čas a brzdná dráha 13,3 m Rychlost třicet větší bezpečnost pro děti? Rychlost třicet je významná především pro děti. V Německu v důsledku dopravních nehod umírá ročně více než 300 dětí a dětí ročně je při silničních nehodách zraněno. Německo se tak ocitá na jednom z předních míst Evropy v tomto smutném hodnocení. Přitom rychlost 30 může také Vašemu dítěti zachránit život. Například pokud Vaše dítě vběhne do cesty autu 15 metrů před projíždějícím vozidlem. - Při rychlosti 50 km/hod. bude mít auto v okamžiku nárazu ještě rychlost 45 km/ hod., což má za následek těžká, často i smrtelná zranění. - Pokud jede auto rychlostí 30 km/hod., řidič ještě stačí před Vaším dítětem zastavit. Rychlost třicet jistější pro seniory a postižené Nižší rychlost zvyšuje podstatně bezpečnost i seniorům a lidem s postižením. Přecházet jízdní dráhu je možné i bez sprintu.

5 strana 5 Rychlost třicet více prostoru pro chodce a děti Čím rychleji auto jede, tím větší musí být bezpečnostní odstup a tím širší musí být také jízdní pruhy. Naopak při rychlosti 30 může být jízdní dráha užší a zůstane tak více místa pro pěší a děti, které si na ulici hrají. Chodníky obsazené parkujícími automobily, na nichž auta brání v cestě matkám a otcům s kočárkem, se tak jednou pro vždy stanou minulostí. Rychlost třicet lepší pro cyklisty Čím pomalejší a rovnoměrnější je dopravní tok, tím bezpečněji se v proudu vozidel mohou pohybovat cyklisté. Stávají se rovnocenným účastníkem dopravy a nejsou odkázáni na často nejisté cyklostezky. Při nehodě pro ně platí totéž co pro chodce: Rychlost 30 významně snižuje riziko zranění. Navíc se cyklisté dostanou k cíli rychleji a plynuleji. Rychlost třicet dobrá pro zdraví i životní prostředí Při plynulém způsobu jízdy v nízkých otáčkách vypouštějí osobní automobily při rychlosti 30 km /hod. některých škodlivin méně než při rychlosti 50 km/hod. Významně se snižují především oxidy dusíku, z nichž se vytváří ozón. Ozón je dráždivý plyn, který vzniká vlivem slunečního záření z výfukových plynů. Právě při nejkrásnějších letních dnech je na pováženou nechat děti hrát si venku. Při překračování limitních hodnot by děti, staří lidé a nemocní neměli vycházet ven. Postihování původce znečištění je tak postaveno na hlavu: Zavřete děti, aby venku mohla auta nerušeně jezdit. Rychlost třicet více klidu Dopravní hluk je pro zdraví stejně tak škodlivý jako výfukové plyny. Zavedením třicetikilometrové rychlosti je možné hluk rychle a významně omezit. Rychlost 30 snižuje hlukovou hladinu o 3 decibely. To odpovídá snížení dopravní zátěže o polovinu. Deset aut jedoucích rychlostí 30 km/hod. přináší stejný hluk jako 5 aut o rychlosti 50 km/hod. Pro mnohé z nás by to znamenalo opět nerušený spánek a klidný rozhovor u otevřeného okna. Snížení hluku přináší i pokles nervozity a poruch koncentrace dětí. Rychlost 30: Jak prosím? Bezpečnost musí mít v našich městech a obcích větší význam než rychlost. Většina cest uvnitř obce není delší než 5 kilometrů. Při těchto vzdálenostech získá řidič jedoucí 50 km rychlostí nanejvýš jednu až dvě minuty. Co můžeme udělat pro to, aby řidiči nižší rychlost respektovali? Jednoznačná úprava V Německu jsou dosud vyznačovány zóny s rychlostí omezenou na 30 km/hod. Dopravní klub Německa požaduje, aby se zavedlo omezení rychlosti v obcích plošně a na hlavních dopravních tazích nebo mimo obytné oblasti povolovat rychlost 50 km/hod. Výhodou by byl konec některých nejasností čím jednodušší jsou pravidla, tím lépe jsou přijímána. Dokud ale neplatí Tempo 30 plošně, musejí obce zřizovat mnoho zón s omezenou rychlostí. Bezplatná bezpečnost Ať už plošně nebo v jednotlivých zónách, většině obcí chybějí peníze na bezpečnostní opatření a stavební úpravy (například zúžení vozovky), které přimějí řidiče ke snížení rychlosti. Bezplatné řešení by se ale dalo prosadit okamžitě: Auta parkující na okraji vozovky místo na chodníku. Zpomalí se tak doprava, chodci budou mít k dispozici širší chodníky a rozšíří se prostor pro všechny. Prohlubovat znalosti o dopravní bezpečnosti Německá kampaň VCD Tempo 30? Ale jistě! přibližovala výhody snížení rychlosti v obcích: Více bezpečí, lepší kvalita života, více prostoru pro děti. Kaskadérská akce porovnávala následky nehody při 50 km/hod. a při snížení rychlosti na 30 km/hod. Mnoho místních skupin VCD předvedlo obyvatelům kufřík Dopravního klubu Německa s barevnými pásy, ukazujícími názorně rozdíly brzdných drah. Dopravní klub Německa kampaň za rychlost 30 Dopravní klub Německa prosazuje v dopravní politice nové myšlenky. Kampaň na prosazování oblastí s rychlostí sníženou na 30 km/hod. zahájil na začátku 80. let. Značka Tempo 30 je dnes známá a rozšířená po celém Německu také díky rozsáhlé kampani VCD Dopravního klubu Německa. Mnoho řidičů začne jezdit pomaleji, až když si uvědomí, že nižší rychlost může zachránit život jim samotným a jejich vlastnímu dítěti. Pomozte Dopravnímu klubu Německa přesvědčit o tom i politiky a obyvatele kvůli bezpečnosti náš všech. Samotná značka omezující rychlost na 30 km ale nestačí. Je třeba ji také respektovat. Dopravní klub Německa dokázal občanům názorně předvést riziko 50km rychlosti: Barevné látkové pásy znázorňují dráhu potřebnou k zastavení. Při rychlosti 50 km/hod je více než dvakrát delší než při třicetikilometrové rychlosti. Kaskadérská akce dopravního klubu ukazuje tragické následky, které má pro chodce srážka s automobilem jedoucím padesátikilometrovou rychlostí. Překlad: Pražské matky, Michaela Valentová, březen 2004 PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ - DOPRAVNÍ SITUACE V LYSOLAJÍCH Jelikož se blíží znovuotevření hlavní lysolajské komunikace, ulice Lysolajské údolí, udělal jsem mezi svými sousedy v její nejspodnější části malý dotazníkový průzkum. Týkal se bezpečnosti provozu a zejména dodržování předepsané rychlosti, která je v celé délce omezená dopravní značkou na 30km/h. K uskutečnění tohoto průzkumu mě vedla nejen obava o bezpečnost vlastních dětí, ale také množící se dotazy od obyvatel naší městské části na prostředky zklidnění dopravy zejména v souvislosti s přetížením Evropské, a tudíž s možným nárůstem tranzitní dopravy na letiště. Dotazník jsem koncipoval tak, abych zjistil, zda i ostatní vnímají potřebu zklidnění dopravy, nebo zda je možné ponechat situaci vlastnímu vývoji. Dotázáni byly obyvatelé od spodní hranice Lysolaj po zastávku MHD Pod hájem. Do data zasedání ZMČ odpovědělo 50 % dotázaných. Otázky byly následující: Je nutné řešit zklidnění provozu v souvislosti s plánovaným zprůjezdněním ulice Lysolajské údolí? Odpovědělo: 100 % ANO, 0 % NE, 0 % NEVÍM Pokud jste na výše uvedenou otázku odpověděli kladně, zamyslete se prosím, zda by ke zklidnění provozu v ulici Lysolajské údolí přispěla instalace zpomalovacích prahů, tzv. retardérů. Odpovědělo: 90 % ANO, 0 % NE, 10 % NEVÍM Myslíte si, že pro zklidnění provozu v ulici Lysolajské údolí bude dostačující namátková kontrola Policie za použití radarů měřících rychlost projíždějících vozidel? Odpovědělo: 0 % ANO, 80 % NE, 20 % NEVÍM Další otázka se týkala případného umístění nových retardérů ve spodní části Lysolajského údolí, kde se pro umístění dvou a více kusů vyslovilo 70 % odpovídajících. Poslední dotaz byl směřován k návrhům obyvatel na jiná řešení - dotázaní zmínili úsekové měření, semafory, snímač rychlosti s ukazatelem a další. Na základě výsledků tohoto průzkumu se domnívám, že nám není lhostejná bezpečnost provozu v naší městské části a že si většina jejích obyvatel přeje, aby Lysolaje zůstaly příjemným a bezpečným místem k žití a nestaly se jen frekventovanou průjezdní komunikací pro rychlá auta. K tomu přispívá i Zóna 30, která platí v celé délce Lysolajského údolí, a pro jejíž dodržování bude nutné udělat opravdu maximum. Petr Šoltys, zastupitel

6 strana 6 POSLEDNÍ MĚSÍC VE ŠKOLE... Poslední školní měsíc začal pro děti oslavou jejich svátku, který se velmi vydařil. K příjemné atmosféře přispělo krásné počasí a skvělý program, při kterém si všichni přišli na své. Děti z 8. a 9. třídy ve spolupráci s učiteli připravily na dopoledne pro své mladší spolužáky stanoviště s různými soutěžemi a hrami z oblasti sportu, zábavy a výtvarničení. Všichni dostali sladké odměny a mohli si opéct buřtíka. Odpoledne pak patřila školní zahrada všem příznivcům rockové hudby. Na malém festivalu vystoupily skupiny Low Battery, Neon Black a Black Stones. Posledně jmenovaná skupina je složená z žáků naší školy Jakuba Stankoviče, Marka Šustra, Kleofáše Burkerta a Dorotky Sedláčkové. I tato akce byla velmi úspěšná. Pro rozšíření znalostí dětí o životě v Brazílii se uskutečnil 5. a 6. června projekt s tímto tématem, proběhl čtrnáctidenní plavecký výcvik žáků 2., 3. a 4. třídy, jezdilo se na školní výlety. 1. a 5. třída navštívila Kokořín, 6. a 7. třída Kutnou Horu, 8. třída Český ráj, 9. třída vyjela do Plzně do Pivovarského muzea a ještě do lanového centra vyzkoušet svou zdatnost. Zároveň uspořádala fotbalový turnaj pro spolužáky ze 4. až 9. tříd. Celá škola pak fandila svým favoritům. Skvělou akci pro naše děti chystají místní dobrovolní hasiči, kteří v areálu školy předvedou nejen požárnickou techniku, slaňování a ukázky první pomoci, ale dětem dovolí vše si prohlédnout a ledacos i vyzkoušet. Za zorganizování této akce jim tímto velmi děkujeme. Nyní nás čeká již jen slavnostní ukončení školního roku, které proběhne v tělocvičně školy za přítomnosti všech žáků a učitelů a rozdání vysvědčení. Při této příležitosti se rozloučíme se žáky 9. třídy, kteří mimo jiné dostanou absolventské šerpy a špalírem vytvořeným dětmi se pustí na další cestu životem. Všem dětem přejeme co nejhezčí prázdniny a těšíme se na shledání v dalším školním roce. JUBILANTI Životní jubilea květen 2007 Jaroslav Procházka Miloš Valla Jaroslav Tichý Alena Reitmeierová Jaroslav Procházka let Emil Vondra let Miloš Valla let Jaroslav Tichý let Alena Reitmeierová let Jubilantům upřímně gratulujeme a přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let.

!!! UPOZORŇUJEME!!! Větrná smršť

!!! UPOZORŇUJEME!!! Větrná smršť Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje 4 / 2008 Slovo starostky Vážení spoluobčané, právě prožíváme nejhezčí období roku. Je tu dlouho očekávané jaro a to je v Lysolajích moc pěkné. Všude plno

Více

Lysolajský zpravodaj

Lysolajský zpravodaj Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha - Lysolaje 1 / 2007 VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, jsme na začátku roku 2007, začínáme sedmý rok třetího tisíciletí. Ale jaká bude sedmička pro nás a pro naši zem, tedy letošek?

Více

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku Zpravodaj města Chropyně 09/2006 Obsah: - Informace Svazu důchodců ČR - Z jednání rady města - Ohlédnutí za poutí na Ukrajině - Z jednání Zastupitelstva - Osiřelá Sluneční zátoka - Cesta kolem světa za

Více

Úvaly se rozrostou do polí

Úvaly se rozrostou do polí 2008 ČERVEN Z obsahu: 22. 5. byla schválena územní studie Hostína 3 Pacient není špinavé prádlo ani pneumatika 4 Výstavba na Hostíně a dopravní zatížení 5 Nevzali vám dítě do školky? A co teď? 6 První

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 áåòéêåé Duben 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 TÉMA MĚSÍCE str. 4-5 Rozpočet 2015: prioritou je školství a údržba

Více

LIBUŠ A PÍSNICE 5 2011 2 5

LIBUŠ A PÍSNICE 5 2011 2 5 5 LIBUŠ A PÍSNICE 2011 JIŘINA ŠIKLOVÁ V KLUBU SENIOR ZŠ PÍSNICE USILUJE O BEZPEČNĚJŠÍ CESTU DO ŠKOLY PRAHA-LIBUŠ NESOUHLASÍ S DALŠÍM KASINEM NEPLAŤTE ZA BIOODPAD POZVÁNÍ NA DĚTSKÝ DEN 1 2 3 4 5 6 7 1 Na

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

BĚCHOVIC. Od historie k dnešku. Zpravodaj MČ Praha-Běchovice Číslo 10 Říjen 2005 AKTUÁLNĚ

BĚCHOVIC. Od historie k dnešku. Zpravodaj MČ Praha-Běchovice Číslo 10 Říjen 2005 AKTUÁLNĚ BĚCHOVIC Zpravodaj MČ Praha-Běchovice Číslo 10 Říjen 2005 Od historie k dnešku 28. říjen Den vzniku samostatného československého státu V tento den, kdy 28. října 1918 jednala v Ženevě Čs. národní rada

Více

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice. ŽIVOT */7-8 červenec - srpen 2010 BĚCHOVIC zpravodaj MČ Praha-Běchovice Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.cz V Životě Běchovic 7-8/2010 najdete: Slovo starosty str.

Více

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz ROČNÍK 22 / ČÍSLO 3 BŘEZEN 2011 CENA 10 Kč Fašanku, fašanku, už je ťa na mále... NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Přečtěte si: Rozpočtový výhled města str. 7 Občané se ptají str. 9 Upozornění MHD ČSAD str.

Více

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! Je půl hodiny před koncem prvního červencového dne, a já Vás srdečně vítám nad stránkami letního čísla

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší!

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY září / 2013 Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! Slovo úvodem Michal Mrázek radní pro zdravotní a sociální péči Po horkém

Více

LIBUŠ A PÍSNICE 2011. Foto archív ÚMČ Praha-Libuš, Martin Tůma, Kryštof Štafl, archív o. s. Lačhe Čhave a Jana Váňová

LIBUŠ A PÍSNICE 2011. Foto archív ÚMČ Praha-Libuš, Martin Tůma, Kryštof Štafl, archív o. s. Lačhe Čhave a Jana Váňová 2 LIBUŠ A PÍSNICE 2011 ROZHOVOR S ŘEDITELI ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI PŘEHLED MATEŘSKÝCH ŠKOL SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU POZOR PŘI VRACENÍ PENĚZ V PRODEJNÁCH 1 2 3 4 5 1 1 Jaké problémy

Více

Rekonstrukce kanalizace Tuřany

Rekonstrukce kanalizace Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 3, ročník XXI, červen 2012 uzávěrka příštího čísla: 30. srpna 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

ÚVODNÍK... 2 Jaro spojené s úklidem nejen zahrádek... 2 Zapojení se do Zpravodaje... 2

ÚVODNÍK... 2 Jaro spojené s úklidem nejen zahrádek... 2 Zapojení se do Zpravodaje... 2 OBSAH Obsah ÚVODNÍK..................................................... 2 Jaro spojené s úklidem nejen zahrádek............................ 2 Zapojení se do Zpravodaje.....................................

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista.

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista. 9 2013 Libuš a Písnice 1 2 3 4 5 6 1 Počítačové kurzy v rámci projektu Informovaný senior. 2 Hry přátelství v MŠ Mezi Domy. 3 Z rybníka Obecňák bylo vyvezeno 150 m3 bahna. Stálo to jen 50 000 korun. 4

Více

Ivan Mládek rozesmál a rozezpíval celou Starou Náves. červen 2014 ročník 20 zdarma. strana 25

Ivan Mládek rozesmál a rozezpíval celou Starou Náves. červen 2014 ročník 20 zdarma. strana 25 červen 2014 ročník 20 zdarma www.letnany.cz Ivan Mládek rozesmál a rozezpíval celou Starou Náves strana 25 Z letňanských škol V Rychnovské oslavili 50. výročí založení školy Strana 13 Bezpečnost Hasiči

Více

I. Vztahy k hlavnímu městu Praha v oblasti školství

I. Vztahy k hlavnímu městu Praha v oblasti školství I. Vztahy k hlavnímu městu Praha v oblasti školství I.A. Rozdělení kompetencí v oblasti obecního školství Městská část Praha Zličín zajišťuje úkoly, které pro ni vyplývají ze zákona č. 561/2004 Sb., v

Více

10/11/12 2010 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ. KŘEST SNĚHEM Praha Dolní Počernice foto Karel Vosátka

10/11/12 2010 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ. KŘEST SNĚHEM Praha Dolní Počernice foto Karel Vosátka 10/11/12 2010 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ KŘEST SNĚHEM Praha Dolní Počernice foto Karel Vosátka Úvodník Vážení spoluobčané, po komunálních volbách bylo ustaveno nové složení samosprávy MČ Praha Dolní Počernice.

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

Denní stacionář Olga v Říčanech

Denní stacionář Olga v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY červen / 2014 Hlavní téma: Denní stacionář Olga v Říčanech Výstavba pečovatelského domu pro seniory začala na konci dubna. V září má být hotovo! Slovo úvodem Anna

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

časopis městské části Praha Slivenec 4 2010 Slivenecké letnice v letním hávu, 4. 5. června

časopis městské části Praha Slivenec 4 2010 Slivenecké letnice v letním hávu, 4. 5. června SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 4 2010 Slivenecké letnice v letním hávu, 4. 5. června Počtvrté se letos první červnový víkend chystal Slivenec na multižánrový festival Slivenecké

Více

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2014 Hlavní téma: Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září Slovo úvodem Tomáš Mařík tajemník Vážení

Více

měsíčník Roztok a Žalova 7 8/2014

měsíčník Roztok a Žalova 7 8/2014 7 8/2014 Po unikátním točitém schodišti v nové budově ZŠ se 1. září budou moci projít nejen žáci, ale i veřejnost v rámci Dne otevřených dveří Postup pořízení územního plánu (str. 7) Zámek v Roztokách

Více

Informační měsíčník občanů Semilska

Informační měsíčník občanů Semilska Ročník XIII. číslo 11 (169) Středa 30. listopadu 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 30. PROSINCE Upozornění: Vzhledem k vánočním svátkům je uzávěrka čísla už

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 7 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVENEC 2013, ročník 15 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Teče tudy Botič Jindy klidný potok předvedl, jakou sílu v sobě skrývá. Zaútočil

Více