Lysolajský zpravodaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lysolajský zpravodaj"

Transkript

1 Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha - Lysolaje 6 / 2007 KONEC ŠKOLNÍHO ROKU Školní rok se nám nachýlil ke svému závěru, a tak je jistě vhodné se na chvíli zastavit a ohlédnout se zpět. Abychom mohli realisticky posoudit činnost školy v tomto období, je třeba si uvědomit, jaký byl výchozí stav a v jaké situaci se škola nacházela na konci minulého školního roku. Závěr loňského školního roku byl zásadně poznamenán obrovským komunikačním problémem mezi školou a ÚMČ, do kterého byla zapojena i rodičovská a obecní veřejnost, osobní problémy se výrazně přenášely do pracovních vztahů. Vyústěním této situace byl náhlý a nestandardní odchod ředitelky školy v lednu Důsledkem toho byla škola v podstatě ½ roku bez vedení, řízena pouze zástupkyní ředitelky, v závěru školního roku byla škola i bez hospodářky, mnoho organizačních a provozních záležitostí již nebylo řešeno, nejnutnější hospodářské záležitosti byly řešeny pouze zástupem vedoucí školní kuchyně. V minulých letech probíhala častá obměna zaměstnanců, zejména učitelů, na konci školního roku 2005/2006 ukončilo pracovní poměr 8 učitelů ze 13. Školní vzdělávací program, který by měl v podstatě být před dokončením, zůstal ve fázi minimální rozpracovanosti a dále se již s jeho tvorbou nepokračovalo. Počet žáků ve třech třídách je na hranici provozovatelnosti jednotlivých tříd, 2. a 5. třída jsou spojené, celkový počet žáků školy je 122. Materiální vybavení školy je na velice špatné úrovni, všechny třídy II. stupně je nutné vybavit novými lavicemi, elektrický rozvod je v havarijním stavu, kouřové cesty dlouhodobě nesplňují normy, dodávka nových dveří v celé budově je v reklamačním řízení z důvodů ohrožení dětí hrozí uzavření školy, špatně řešená je protipožární ochrana objektu, která je v rozporu s vykonáváním dozoru nad dětmi během přestávek. MŠ je dočasně umístěna v objektu školy, z toho vyplývá stísněnost prostor pro I. stupeň a družinu. Podmínky pro provozování školního sportu nejsou zcela vyhovující, tělocvična nemá dostatečné osvětlení, chybí sociální zázemí, školní hřiště vyžaduje zásadní rekonstrukci. Vybavení školy učebnicemi a pomůckami je nedostatečné a zastaralé, je nutná rozsáhlá obnova. Dostupnost výpočetní techniky pro pedagogy je velmi špatná (k dispozici je pouze 1 málo výkonný počítač ve sborovně), zastaralá kopírovací technika vyžaduje neustálou finančně náročnou údržbu. Půdní a sklepní prostory jsou v naprosto nevyhovujícím stavu, nesplňují protipožární normy, jsou přeplněné nepoužitelným materiálem (nábytkem, nepotřebnými pomůckami, odpadem po stavebních opravách ). V počítačové učebně a kancelářích ve 2. patře není řešeno odvětrání nebo klimatizace v letních měsících teplota v místnostech výrazně přesahuje 35ºC, špatně vyřešené zastínění počítačové učebny neumožňuje využití dataprojektoru v době, kdy svítí slunce. Z důvodů administrativního snížení příspěvku na žáky vzdělávané dle 38 školského zákona dochází k reálnému poklesu příjmů ze státního rozpočtu celkově o 17 % (jedná se o 35 žáků Riverside School kmenově zapsaných do ZŠ Lysolaje). Za této situace proběhlo v dubnu 2006 výběrové řízení na ředitele školy s nástupem k Z výše popsaného jednoznačně vyplývá, že prvořadým cílem nového ředitele pro nejbližší budoucnost je opětovná stabilizace školy a vytvoření základních podmínek pro další existenci a rozvoj školy. Již během prázdnin se podařilo provést za vydatné pomoci a zajištění ze strany ÚMČ některé zásadní opravy a pořídit nové zařízení. Zejména se jednalo o odstranění závažných nedostatků v provozních podmínkách školy - vyřešení bezpečnosti žáků v souvislosti s nevhodným řešením požární ochrany ve škole, odstranění hrozby uzavření školy z důvodu vadného osazení dveřních protipožárních uzávěrů (výměna tří nejvíce poškozených dveří včetně rámů), proběhla první etapa rekonstrukce elektroinstalace, zrekonstruovaly se kouřové cesty. Uskutečnila se také oprava střechy, která odstranila zatékání do budovy. Zásadní rekonstrukcí prošly také prostory v suterénu budovy školní kuchyně, školní dílna a výtvarná a keramická dílna. Ve všech třídách s parketovou podlahou došlo k opravě a renovaci těchto podlah. Dvůr před budovou byl zrekonstruován, osazen zámkovou dlažbou, stojany na kola a lavičkami, a může tak být používán pro různé aktivity v rámci vyučování či volného času. Z běžných provozních věcí se podařilo vybavit všechny třídy II. stupně novými žákovskými lavicemi se židlemi a katedrami, na celé škole se do provozuschopného stavu podařilo uvést žaluzie a zajistit možnost zastínění. pokračování na straně 3

2 strana 2 ZÁPIS ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA Zápis z 8. schůze Zastupitelstva městské části Praha Lysolaje dne Přítomno: 8 zastupitelů, tj. 89 %, schůze usnášeníschopná. Program: Předložený program upraven dle problematiky hostů, kteří se zasedání MZ zúčastnili a změna programu byla zastupiteli jednohlasně odsouhlasena. 1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu Schůzi zahájila starostka v 18 hodin. Ověřovateli zvoleni pí. Skopcová a p. Vaško. Starostka přivítala a představila zastupitelům nového strážníka p. Vojtěcha Vítka, který svou funkci okrskáře v naší MČ vykonává od Ten seznámil přítomné s pracovní náplní, která spadá do jeho kompetence a byl požádán starostkou MČ, aby se zejména po otevření komunikace Lysolajské údolí zaměřil na dodržování povolené rychlosti projíždějících vozidel. V současné době je třeba provádět kontroly zahrádkářských kolonií zejména v nočních hodinách, spolupracovat ve finálním dokončení dopravního značení Komunikace Lysolaje, atd. Dále starostka přivítala občany ze Sídlištní ul. k problematice zachování současné autobusové zastávky v Sídlištní ulici. Pí. starostka pověří p. Janovce, který bude jménem obce řešit možné varianty v zájmu zachování této zastávky. 2) Zpráva o současném stavu přípravy realizace Domu seniorů a stanovení dalšího postupu. P. Vaško informoval přítomné o výsledku posledního jednání Komise stavební, územního rozvoje a dopravy v uvedené problematice: - je připraveno vydání stavebního povolení na objekt řešící ubytování 30 seniorů, prostory pro poskytování některých sociálních služeb a prostory pro komerční provozy (kavárna, rehabilitace, atrium, výstavní plochy apod.), - na základě finančního propočtu, ekonomického zhodnocení výstavby a následného provozu, doporučuje komise: a) nepokračovat v přípravě realizace objektu dle původního zadání z důvodu nové legislativy, stanovující mimo jiné i podmínky pro získání dotace ze státního rozpočtu, b) zpracovat studii (rozvahu možného využití stávajícího objektu čp. 25 i jeho přestavby ve variantách), c) ověřit reálnost výstavby objemovou studií, d) na základě uvedených skutečností doporučit zastupitelstvu k rozhodnutí o dalším postupu novou funkční náplň objektu. P. Kraus se pokusí získat informace o podmínkách a výši dotace na byty pro příjmově vymezené osoby na Státním fondu rozvoje bydlení. Přítomný p. Kraus ještě doplnil informaci o problematiku financování staveb bytů pro příjmově vymezené osoby, realizovaných v současné době, a uvedl i podmínky případného čerpání dlouhodobého bankovního úvěru ÚMČ Lysolaje. Zastupitelstvo schválilo komisí navržený postup. Pro: 8 3) Kontrola minulého zápisu Úkoly splněny nebo jsou předmětem samostatných bodů schůze. 4) Projednání závěrečného účtu za rok 2006 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce ve dnech a na webových stránkách a ze strany občanů nebyly uplatněny v zákonné lhůtě žádné připomínky. Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s výhradami s tím, že budou přijata opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků vyplývající ze zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2006, které se uskutečnilo formou dílčího přezkoumání a závěrečného přezkoumání skupinou kontrolorů, odboru finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření MHMP. Pro: 8 5) Zpráva o výstavbě MŠ Stavební práce probíhají na výstavbě MŠ nepřetržitě o víkendech i o svátcích. Zahájení předávacího řízení je stanoveno na a kolaudační řízení na Termín kolaudace je určen stavebním úřadem ÚMČ Praha 6 a vyplývá z období dovolených nepříznivě, ale negativní dopad na otevření školky by mít neměl. 6) Prázdninové aktivity v ZŠ V ZŠ se bude pokračovat s již loni započatou rekonstrukcí elektroinstalace, letos se budou práce provádět v 1. NP, následně bude toto podlaží vymalováno. Reklamační oprava protipožárních dveří a její rozsah na prázdninové měsíce bude upřesněn na jednání, které se uskuteční dne za přítomnosti právní zástupkyně, projektanta a dodavatele. Dále se plánuje natírání dřevěného oplocení podél objektu ZŠ. 7) Zprávy komisí a výborů Školská komise pí. Skopcová informovala o dodatečném výběrovém řízení o přijetí dětí do MŠ na školní rok 2007/2008, řízení proběhlo na základě uvolnění 3 míst v MŠ, která se uvolnila odhlášením dětí. Komise rozhodla o dodatečném přijetí 3 dětí takto: Jan Vojnar, Jáchym Hanuš, Adam Lustig. Tímto je počet dětí v MŠ uzavřen na celkový počet 48 dětí. Komise společně s Kontrolním výborem provedla kontrolu ve školní kuchyni. Byly shledány drobné nedostatky spotřebního koše. Komise sociální, bytová a zdravotní pí. Štědrá informovala o kontaktu s pí. Trávníčkovou ohledně p.vencla, MČ neobdržela stále odpověď na odvolání v souvislosti s ustanovením opatrovnictví p. Vencla. Možnost stravování seniorů v naší MČ je stále v jednání. Komise pozemková a Komise životního prostředí pí. Masařová informovala o schůzce se zahrádkáři. Bylo dohodnuto, že ZO Zavážka I a Zavážka II, po upřesnění výměry pronajatých pozemků a jednotné sazby nájmu, zaplatí nájem do konce června. Předseda osady Zátiší, Sadová, Laťka a V Háji představil na schůzce novou předsedkyni pí. Ochmannovou, on v této funkci končí. Těmto koloniím byl ze strany ÚMČ Lysolaje předložen dodatek k nájemní smlouvě. Kontrolní výbor kromě školního zařízení p. Gulka provedl také kontrolu ubytovacích zařízení na území naší MČ. S pí. Komárkovou a p. Pullmanem provedli kontrolu penzionu Bob a ubytovacího zařízení Státního veterinárního ústavu, kde neshledali žádné nesrovnalosti dennodenní evidence a poplatků. Komise kulturní rozhodnutí o divadelním představení v souvislosti s výročím 780 let obce Lysolaje firmy Comenius bude učiněno po shlédnutí tohoto představení předsedou komise p. Šoltysem, v sobotu ve Štěchovicích. V případě nekonání divadelního představení bude oslava výročí 780 let obce

3 strana 3 Lysolaje spojena s otevřením MŠ v září. Ediční komise p. Janovec vystoupil s návrhem vybrat do budoucna stálou firmu, která bude provádět sazbu i následný tisk Lysolajského zpravodaje, korektury bude provádět pí. Štědrá. Komise stavební, územního rozvoje a dopravy - p. Vaško informoval o vypracování žádosti a pořízení urbanistické studie pro území MČ Praha Lysolaje jako podkladu pro revizi současného územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, zpracovanou p. Zavadilem a dále o dalším postupu přípravy realizace Seniorského domu, který je samostatným bodem zápisu. 8) Organizační záležitosti, různé - jednání MZ se zúčastnil p. Karel Čapek, odborný poradce v oblasti urbanismu, ochrany ŽP, architektury a stavebnictví, který informoval zastupitele o výstavbě další vzletové a přistávací dráhy Paralelní dráha RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně, umístěné ve vzdálenosti 1525 m od paralelní stávající dráhy 06L/24R směrem blíže ku Praze. Poukázal na možné negativní vlivy a dopady na občany přilehlých MČ. - ředitel ZŠ předal na ÚMČ nový školní vzdělávací program ZŠ, platný na školní rok 2007/2008, který je na ÚMČ k nahlédnutí občanům. MŠMT vydalo s účinností od rozhodnutí, kde zapisuje škole rámcový vzdělávací program C/01 Základní škola. - předložena byla ředitelem ZŠ Inspekční zpráva konaná ve dnech 14. a se závěrem standardního vyhodno- cení současného stavu. Oba tyto dokumenty byly předány i p. Gulkovi, předsedovi školské rady. Školská rada proběhne v 16,00 hod. v objektu ZŠ, - pí. starostka informovala o zrušení nájemních smluv s obyvateli domu čp. 25, Lysolajské údolí k , - p. Šoltys informoval o anketě, která proběhla v dolní části Lysolajského údolí ohledně zklidnění dopravy v souvislosti se znovuotevřením Komunikace Lysolajské údolí, - starostka seznámila zastupitele s textem dopisu předsedy BD I Lysolaje p. Kluzáka, dopis bude předán Komisi životního prostředí k dalšímu jednání a závěry této komise budou předneseny na dalším jednání MZ, - byla předložena žádost o prodej části pozemku parc. č. 262/1 k. ú. Lysolaje, část přiléhající k parcele 269, čp. 148, záměr na prodej bude vyvěšen dle zákona o hl. m. Praze. - p. Vaško rezignoval na funkci místostarosty a předsedy KSURD, jeho rezignace byla přijata. P. Vaško navrhl do funkce místostarostky MČ pí. Skopcovou. Zastupiteli byla zvolena. Schůze skončila ve 23:00 hod. Příští schůze: od 18 hod. Zapsala: pí. Stulíková Ověřovatelé: pí. Skopcová a p. Vaško Marcela Jandová, starostka Pro: 5, Zdrželi: 2 PŘÍVALOVÝ DÉŠŤ Přívalové deště způsobují poslední dobou v naší republice veliké škody a ušetřena nebyla ani Praha. V pátek vpodvečer zaplavil prudký liják část našeho hlavního města. Dobrovolní i profesionální hasiči byli nasazeni celkem u 118 případů, jednalo se hlavně o vytopené sklepy a vyvrácené stromy. Lysolajský sbor zasahoval v Dejvicích a na Vítězném náměstí, kde čerpal zaplavené sklepy a výtahové šachty domů. Naši činnost nám znepříjemňovala skutečnost, že se do dešťové vody vyplavila i splašková kanalizace, ale vše jsme nakonec zvládli. Na základnu jsme se vrátili v půl desáté večer mokří a unavení. Na závěr chci poděkovat zasahujícím členům jednotky za jejich práci. Lukáš Zapletal, velitel SDH Lysolaje KONEC ŠKOLNÍHO ROKU - pokračování K dalšímu zlepšování vybavení školy docházelo postupně i v průběhu školního roku, školní hřiště bylo vybaveno dvěma novými brankami, sborovna školy byla vybavena dvěma novějšími počítači a všichni učitelé dostali klíče od počítačové učebny, což umožňuje pedagogům snadnější přístup k uplatnění ICT při výuce a přípravě na ni i možnost operativní komunikace s rodiči a vedením školy s využitím internetu a školní sítě. Vybavení počítači se zlepšilo díky daru 8 ks PC od České spořitelny a nákupem notebooku. Dalším závažným úkolem bylo v podstatě sestavení nového pedagogického sboru za stavu, kdy ze stávajících učitelů zůstalo pouze pět. Tento cíl se beze zbytku podařilo naplnit a v současné době škola disponuje stabilním a velice kvalitním pedagogickým sborem, v průběhu roku nedošlo k odchodu žádného učitele, k končí pracovní poměr pouze jedna učitelka 2. stupně z důvodu dojíždění. Ve sboru jsou zastoupeni jak zkušenější pedagogové, tak i mladší perspektivní učitelé. Tento stav považujeme za jeden ze základních stavebních kamenů budoucího rozvoje a záruku dobré úrovně školy. Následující odstavec bude věnován vlastnímu průběhu vzdělávání v letošním školním roce. Zcela jistě můžeme konstatovat, že se podařilo dostat vzdělávání na standardní úroveň, škola plní své základní funkce vzdělávací i výchovné, bez závažných problémů fungují jednotlivé složky školy školní družina, školní klub, školní jídelna, nabízíme žákům široké uplatnění v mimoškolních aktivitách. Pestrost a atraktivitu výuky lze doložit velkým množstvím akcí v harmonogramu školního roku.

4 strana 4 Nepochybně velkým úspěchem je vytvoření příjemného a podnětného prostředí na škole, ve kterém se děti cítí bezpečně. Tento jev byl sledován pomocí dvou dotazníkových šetření - Spravedlnost, průzkum školního klimatu a Prevence patologických jevů. Ve škole funguje žákovský parlament. Škola se snaží o maximální podporu žáků v jejich vlastní iniciativě a aktivitě, ať již při výuce v rámci jednotlivých hodin, tak i v celoškolním měřítku, např. při práci ve školním parlamentu. Snažíme se nabídnout dostatek prostoru nadaným žákům a zároveň při využití specifiky školy využíváme možnosti individuálního přístupu k maximální integraci žáků s různými speciálními vzdělávacími potřebami a poruchami učení. Škola zdárně integruje do běžných tříd i dva žáky se závažným mentálním postižením (Downův syndrom), což je zejména v případě staršího z nich, který postoupí do 7. třídy, velkým úspěchem. Spolupráce s rodiči je na běžné úrovni a probíhá zejména v rámci pravidelných třídních schůzek. Rodiče mají možnost komunikovat s pedagogy také pomocí u, na vyžádání mají též k dispozici čísla mobilních telefonů. Aktuální problémy se škola snaží řešit okamžitě. Velmi děkujeme všem rodičům, kteří v letošním roce vyjádřili podporu škole a pomohli, ať již sponzorským darem, účastí na škole v přírodě, pomocí na pořádaných akcích či jakýmkoli jiným způsobem. Ze strany ÚMČ Praha - Lysolaje je jasná a jednoznačná podpora školy. Škola se podílí i na některých akcích pořádaných městskou částí (Slavnost květů) a snaží se vybudovat pozici jednoho ze společenských a kulturních center v obci. Výsledky vzdělávání jsou do značné míry determinovány stavem školy v předcházejících obdobích a vyplývají z podmínek popsaných v úvodu. Proběhlá šetření srovnávacími testy Scio v 6. a 9. třídě v prvním pololetí školního roku slouží jako stanovení úrovně výstupu na I. a II. stupni v době převzetí školy novým vedením. Výsledky testů jednoznačně ukazují nižší úroveň v těchto sledovaných třídách. Relativně lepšího výsledku dosáhli ve Scio testech žáci 7. třídy a žáci 5. třídy v testech Cermat. Naším hlavním cílem je postupné zlepšování a jeho sledování bude možné až v následujících obdobích, neboť se jednoznačně jedná o dlouhodobou záležitost. Umísťovací řízení žáků 9. třídy proběhlo ve školním roce 2006/2007 v rámci možností úspěšně a odpovídá úrovni znalostí, vědomostí, dovedností a schopností žáků této třídy. Všichni žáci byli přijati k dalšímu vzdělávání. Celkem je přijato 6 žáků na střední školy a 11 žáků na odborná učiliště. Škola se maximálně snaží o svoji prezentaci a zviditelnění. O své činnosti pravidelně informuje v Lysolajském zpravodaji, internetové stránky školy (www.zs-lysolaje.net) jsou průběžně obměňovány a aktualizovány a obsahují veškeré důležité informace pro rodiče i veřejnost. Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků, jehož největší část byla letos zajištěna v rámci projektu INOSKOP, který je zaměřen na spolupráci a sdílení zkušeností mezi pražskými školami. Tento projekt je podporován Evropským sociálním fondem a Magistrátem hl. města Prahy. Všichni učitelé byli proškolováni přímo ve škole a témata jednotlivých školení byla následující: Motivace žáků k učení Efektivní výuka ve škole Kooperativní vyučování a učení Hodnocení žáků Další projekt s podporou fondů EU, do kterého se škola v letošním roce zapojila, je Ekoškola. Smyslem tohoto projektu je zapojení žáků do uplatňování konkrétních ekologických zásad v běžném provozu školy, vedoucích k ochraně a zlepšování životního prostředí školy a jejího okolí. Ve školním roce proběhly ve škole dvě kontroly České školní inspekce zaměřené zejména na výkaznictví, využívání počítačů při výuce, další vzdělávání pedagogických pracovníků a autoevaluaci školy. Jejich hodnocení je kladné a nebyly shledány žádné závažné nedostatky. Závěrem je tedy možno konstatovat, že naše škola má za sebou velmi náročný a z našeho pohledu úspěšný rok, naplněný konkrétní prací a upřímnou snahou o zlepšení. Jsme si plně vědomi, že se nezdařilo vždy vše na sto procent, leč některé cíle jsou dlouhodobějšího charakteru a na jejich dosažení si budeme muset ještě chvíli počkat. Věříme však, že jsme udělali první krok správným směrem a vytvořili dobrý základ pro budoucí roky a uděláme vše pro to, aby škola dále pracovala na svém rozvoji. S koncem školního roku bychom rádi poděkovali všem učitelům za jejich obětavou, velmi náročnou práci a členům zastupitelstva městské části za trvalou podporu školy. Všem přejeme příjemné prožití letních měsíců, našim dětem spoustu prázdninových zážitků a dobrodružství, žákům deváté třídy mnoho úspěchů v dalším vzdělávání i osobním životě. Za základní školu Dana Lukášová a Michal Hevák, vedení školy. RYCHLOST 30 CHRÁNÍ ŽIVOT Dobré důvody pro rychlost třicet Rychlost třicet méně nehod, zraněných i mrtvých* Čísla mluví jednoznačně: V zónách s rychlostí omezenou na třicet kilometrů v hodině klesá počet nehod přibliž ně o 20 procent. Ještě výraznější je úbytek těžkých zranění. Například v Hamburku poklesl počet těžce zraněných o 37 %, v Münsteru dokonce o 72 %. Důvod: Čím pomaleji jede auto, tím kratší je reakční čas a brzdná dráha. - Při rychlosti 50 km/hod. je brzdná dráha téměř 28 metrů. - Při třicetikilometrové rychlosti se auto zastaví již po 13,3 metru. Rychlost 50 reakční čas/reakční dráha 13,9 m nárazová rychlost po 15 metrech 45 km/hod. a brzdná dráha 27,7 m Rychlost 30 reakční čas a brzdná dráha 13,3 m Rychlost třicet větší bezpečnost pro děti? Rychlost třicet je významná především pro děti. V Německu v důsledku dopravních nehod umírá ročně více než 300 dětí a dětí ročně je při silničních nehodách zraněno. Německo se tak ocitá na jednom z předních míst Evropy v tomto smutném hodnocení. Přitom rychlost 30 může také Vašemu dítěti zachránit život. Například pokud Vaše dítě vběhne do cesty autu 15 metrů před projíždějícím vozidlem. - Při rychlosti 50 km/hod. bude mít auto v okamžiku nárazu ještě rychlost 45 km/ hod., což má za následek těžká, často i smrtelná zranění. - Pokud jede auto rychlostí 30 km/hod., řidič ještě stačí před Vaším dítětem zastavit. Rychlost třicet jistější pro seniory a postižené Nižší rychlost zvyšuje podstatně bezpečnost i seniorům a lidem s postižením. Přecházet jízdní dráhu je možné i bez sprintu.

5 strana 5 Rychlost třicet více prostoru pro chodce a děti Čím rychleji auto jede, tím větší musí být bezpečnostní odstup a tím širší musí být také jízdní pruhy. Naopak při rychlosti 30 může být jízdní dráha užší a zůstane tak více místa pro pěší a děti, které si na ulici hrají. Chodníky obsazené parkujícími automobily, na nichž auta brání v cestě matkám a otcům s kočárkem, se tak jednou pro vždy stanou minulostí. Rychlost třicet lepší pro cyklisty Čím pomalejší a rovnoměrnější je dopravní tok, tím bezpečněji se v proudu vozidel mohou pohybovat cyklisté. Stávají se rovnocenným účastníkem dopravy a nejsou odkázáni na často nejisté cyklostezky. Při nehodě pro ně platí totéž co pro chodce: Rychlost 30 významně snižuje riziko zranění. Navíc se cyklisté dostanou k cíli rychleji a plynuleji. Rychlost třicet dobrá pro zdraví i životní prostředí Při plynulém způsobu jízdy v nízkých otáčkách vypouštějí osobní automobily při rychlosti 30 km /hod. některých škodlivin méně než při rychlosti 50 km/hod. Významně se snižují především oxidy dusíku, z nichž se vytváří ozón. Ozón je dráždivý plyn, který vzniká vlivem slunečního záření z výfukových plynů. Právě při nejkrásnějších letních dnech je na pováženou nechat děti hrát si venku. Při překračování limitních hodnot by děti, staří lidé a nemocní neměli vycházet ven. Postihování původce znečištění je tak postaveno na hlavu: Zavřete děti, aby venku mohla auta nerušeně jezdit. Rychlost třicet více klidu Dopravní hluk je pro zdraví stejně tak škodlivý jako výfukové plyny. Zavedením třicetikilometrové rychlosti je možné hluk rychle a významně omezit. Rychlost 30 snižuje hlukovou hladinu o 3 decibely. To odpovídá snížení dopravní zátěže o polovinu. Deset aut jedoucích rychlostí 30 km/hod. přináší stejný hluk jako 5 aut o rychlosti 50 km/hod. Pro mnohé z nás by to znamenalo opět nerušený spánek a klidný rozhovor u otevřeného okna. Snížení hluku přináší i pokles nervozity a poruch koncentrace dětí. Rychlost 30: Jak prosím? Bezpečnost musí mít v našich městech a obcích větší význam než rychlost. Většina cest uvnitř obce není delší než 5 kilometrů. Při těchto vzdálenostech získá řidič jedoucí 50 km rychlostí nanejvýš jednu až dvě minuty. Co můžeme udělat pro to, aby řidiči nižší rychlost respektovali? Jednoznačná úprava V Německu jsou dosud vyznačovány zóny s rychlostí omezenou na 30 km/hod. Dopravní klub Německa požaduje, aby se zavedlo omezení rychlosti v obcích plošně a na hlavních dopravních tazích nebo mimo obytné oblasti povolovat rychlost 50 km/hod. Výhodou by byl konec některých nejasností čím jednodušší jsou pravidla, tím lépe jsou přijímána. Dokud ale neplatí Tempo 30 plošně, musejí obce zřizovat mnoho zón s omezenou rychlostí. Bezplatná bezpečnost Ať už plošně nebo v jednotlivých zónách, většině obcí chybějí peníze na bezpečnostní opatření a stavební úpravy (například zúžení vozovky), které přimějí řidiče ke snížení rychlosti. Bezplatné řešení by se ale dalo prosadit okamžitě: Auta parkující na okraji vozovky místo na chodníku. Zpomalí se tak doprava, chodci budou mít k dispozici širší chodníky a rozšíří se prostor pro všechny. Prohlubovat znalosti o dopravní bezpečnosti Německá kampaň VCD Tempo 30? Ale jistě! přibližovala výhody snížení rychlosti v obcích: Více bezpečí, lepší kvalita života, více prostoru pro děti. Kaskadérská akce porovnávala následky nehody při 50 km/hod. a při snížení rychlosti na 30 km/hod. Mnoho místních skupin VCD předvedlo obyvatelům kufřík Dopravního klubu Německa s barevnými pásy, ukazujícími názorně rozdíly brzdných drah. Dopravní klub Německa kampaň za rychlost 30 Dopravní klub Německa prosazuje v dopravní politice nové myšlenky. Kampaň na prosazování oblastí s rychlostí sníženou na 30 km/hod. zahájil na začátku 80. let. Značka Tempo 30 je dnes známá a rozšířená po celém Německu také díky rozsáhlé kampani VCD Dopravního klubu Německa. Mnoho řidičů začne jezdit pomaleji, až když si uvědomí, že nižší rychlost může zachránit život jim samotným a jejich vlastnímu dítěti. Pomozte Dopravnímu klubu Německa přesvědčit o tom i politiky a obyvatele kvůli bezpečnosti náš všech. Samotná značka omezující rychlost na 30 km ale nestačí. Je třeba ji také respektovat. Dopravní klub Německa dokázal občanům názorně předvést riziko 50km rychlosti: Barevné látkové pásy znázorňují dráhu potřebnou k zastavení. Při rychlosti 50 km/hod je více než dvakrát delší než při třicetikilometrové rychlosti. Kaskadérská akce dopravního klubu ukazuje tragické následky, které má pro chodce srážka s automobilem jedoucím padesátikilometrovou rychlostí. Překlad: Pražské matky, Michaela Valentová, březen 2004 PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ - DOPRAVNÍ SITUACE V LYSOLAJÍCH Jelikož se blíží znovuotevření hlavní lysolajské komunikace, ulice Lysolajské údolí, udělal jsem mezi svými sousedy v její nejspodnější části malý dotazníkový průzkum. Týkal se bezpečnosti provozu a zejména dodržování předepsané rychlosti, která je v celé délce omezená dopravní značkou na 30km/h. K uskutečnění tohoto průzkumu mě vedla nejen obava o bezpečnost vlastních dětí, ale také množící se dotazy od obyvatel naší městské části na prostředky zklidnění dopravy zejména v souvislosti s přetížením Evropské, a tudíž s možným nárůstem tranzitní dopravy na letiště. Dotazník jsem koncipoval tak, abych zjistil, zda i ostatní vnímají potřebu zklidnění dopravy, nebo zda je možné ponechat situaci vlastnímu vývoji. Dotázáni byly obyvatelé od spodní hranice Lysolaj po zastávku MHD Pod hájem. Do data zasedání ZMČ odpovědělo 50 % dotázaných. Otázky byly následující: Je nutné řešit zklidnění provozu v souvislosti s plánovaným zprůjezdněním ulice Lysolajské údolí? Odpovědělo: 100 % ANO, 0 % NE, 0 % NEVÍM Pokud jste na výše uvedenou otázku odpověděli kladně, zamyslete se prosím, zda by ke zklidnění provozu v ulici Lysolajské údolí přispěla instalace zpomalovacích prahů, tzv. retardérů. Odpovědělo: 90 % ANO, 0 % NE, 10 % NEVÍM Myslíte si, že pro zklidnění provozu v ulici Lysolajské údolí bude dostačující namátková kontrola Policie za použití radarů měřících rychlost projíždějících vozidel? Odpovědělo: 0 % ANO, 80 % NE, 20 % NEVÍM Další otázka se týkala případného umístění nových retardérů ve spodní části Lysolajského údolí, kde se pro umístění dvou a více kusů vyslovilo 70 % odpovídajících. Poslední dotaz byl směřován k návrhům obyvatel na jiná řešení - dotázaní zmínili úsekové měření, semafory, snímač rychlosti s ukazatelem a další. Na základě výsledků tohoto průzkumu se domnívám, že nám není lhostejná bezpečnost provozu v naší městské části a že si většina jejích obyvatel přeje, aby Lysolaje zůstaly příjemným a bezpečným místem k žití a nestaly se jen frekventovanou průjezdní komunikací pro rychlá auta. K tomu přispívá i Zóna 30, která platí v celé délce Lysolajského údolí, a pro jejíž dodržování bude nutné udělat opravdu maximum. Petr Šoltys, zastupitel

6 strana 6 POSLEDNÍ MĚSÍC VE ŠKOLE... Poslední školní měsíc začal pro děti oslavou jejich svátku, který se velmi vydařil. K příjemné atmosféře přispělo krásné počasí a skvělý program, při kterém si všichni přišli na své. Děti z 8. a 9. třídy ve spolupráci s učiteli připravily na dopoledne pro své mladší spolužáky stanoviště s různými soutěžemi a hrami z oblasti sportu, zábavy a výtvarničení. Všichni dostali sladké odměny a mohli si opéct buřtíka. Odpoledne pak patřila školní zahrada všem příznivcům rockové hudby. Na malém festivalu vystoupily skupiny Low Battery, Neon Black a Black Stones. Posledně jmenovaná skupina je složená z žáků naší školy Jakuba Stankoviče, Marka Šustra, Kleofáše Burkerta a Dorotky Sedláčkové. I tato akce byla velmi úspěšná. Pro rozšíření znalostí dětí o životě v Brazílii se uskutečnil 5. a 6. června projekt s tímto tématem, proběhl čtrnáctidenní plavecký výcvik žáků 2., 3. a 4. třídy, jezdilo se na školní výlety. 1. a 5. třída navštívila Kokořín, 6. a 7. třída Kutnou Horu, 8. třída Český ráj, 9. třída vyjela do Plzně do Pivovarského muzea a ještě do lanového centra vyzkoušet svou zdatnost. Zároveň uspořádala fotbalový turnaj pro spolužáky ze 4. až 9. tříd. Celá škola pak fandila svým favoritům. Skvělou akci pro naše děti chystají místní dobrovolní hasiči, kteří v areálu školy předvedou nejen požárnickou techniku, slaňování a ukázky první pomoci, ale dětem dovolí vše si prohlédnout a ledacos i vyzkoušet. Za zorganizování této akce jim tímto velmi děkujeme. Nyní nás čeká již jen slavnostní ukončení školního roku, které proběhne v tělocvičně školy za přítomnosti všech žáků a učitelů a rozdání vysvědčení. Při této příležitosti se rozloučíme se žáky 9. třídy, kteří mimo jiné dostanou absolventské šerpy a špalírem vytvořeným dětmi se pustí na další cestu životem. Všem dětem přejeme co nejhezčí prázdniny a těšíme se na shledání v dalším školním roce. JUBILANTI Životní jubilea květen 2007 Jaroslav Procházka Miloš Valla Jaroslav Tichý Alena Reitmeierová Jaroslav Procházka let Emil Vondra let Miloš Valla let Jaroslav Tichý let Alena Reitmeierová let Jubilantům upřímně gratulujeme a přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let.

7 strana 7 PÁR VĚT O SVATÉ KATEŘINĚ ANEB ŠKOLA V PŘÍRODĚ 2., 3. A 4. TŘÍDY Škola v přírodě je místem, kde se nad hlavami učitelů a vychovatelů objevuje svatozář. Roztomilé dětičky, kterým znavený učitel po dopoledním vyučování běžně zamává, se na škole v přírodě mění v upíry, jenž soustavně a obdivuhodně vytrvale svým opatrovatelům vysávají energii. Většinou jim to vydrží až do pozdních večerních hodin. Přesto však zůstávají hezké vzpomínky a hřejivý pocit z příjemně strávených dní plných zážitků na celý život. Do Svaté Kateřiny v Podkrkonoší se vždy rádi vracíme. Náš stabilní tým tvořený Jaroslavou Tomajkovou - vedoucí ŠvP, učitelkou Zojou Sedláčkovou - vychovatelkou a mnou Danielou Benešovou coby učitelkou, byl letos rozšířen o Jaroslavu Kolářovou - maminku a pomocnou vychovatelku a Janu Útlou - zdravotnici. Pokud se vydáte na výlet do Kateřiny, bude vám připadat, že jste zabloudili do ZOO. Nezmatkujte, jste tam správně. Po louce se provokativně promenádují pávi s roztaženými ocasy a mnozí naši chlapci pak svádí vnitřní boj s pokušením vyškubnout jim nenápadně péro. Nejde to. Pávi začnou příšerně řvát, čímž na sebe strhnou pozornost nejen ostražitých učitelů, ale bohužel i majitelů, kteří pak řvou taky a to za to prostě nestojí. V ohradě vše důstojně sledují velbloudi, klidně se pasou koně a skotačí malá kůzlátka s lamou. Největším hitem jsou však malé opičky. Ty zapříčinily to, že letošní pobyt začal vskutku exoticky. Roztomilá zvířátka připravila hned první den naše dva brýlaté svěřence o jejich náhradní oči. Opička si neomylně rychlým nacvičeným chmatem (evidentně to nedělala poprvé) přemístila brýle z dětského nosíku do své tlamy. Výsledkem byly okousané a zkřivené nožičky (pro upřesnění - ne dětské, ale od brýlí) a panika, která zachvátila všechny zúčastněné při pozorování barbarského zacházení opice s cizím majetkem do té doby, než je zřízenec malé zlodějce sebral. I přes tento poněkud nemilý začátek myslím, že si děti vskutku neměly nač stěžovat. Kromě různých her a bojovek v lese, ve kterých děti uplatňovaly týmovou spolupráci, batikování triček a sportovních aktivit, jsme podnikli též dva celodenní výlety. První byl do Safari ve Dvoře Králové, kde děti projížděly safari-busem mezi volně pobíhajícími zvířaty a ZOO je provezl safarivláček. Druhý výlet do Babiččina údolí se též vydařil. Navštívili jsme zámek v Ratibořicích, ve kterém jsme měli velké štěstí na skvělou průvodkyni, pověstný splav bláznivé Viktorky, vodní mlýn, mandl Aby toho nebylo málo, přijel do Kateřiny kouzelník, který děti zavedl během svého představení do světa magie. Náš pobyt byl důstojně zakončen noční cestou temným lesem za pokladem. Čekal na každého, kdo došel až na konec a zvolal zaklínadlo, které si musel v průběhu cesty zapamatovat. I v těch nejotrlejších třímala malá dušička, když procházeli po stezce osvětlené malými plamínky svíček a všude kolem jen ticho a tma (a my schované za stromy, klepajíc se strachy a toužebně očekávajíc další příchozí). Ještě nutno podotknout, že svíčky byly zajištěny v ochranném obalu, aby si snad někdo nemyslel, že pedagožky dočista zešílely a ve snaze připravit dětem nevšední zážitek na konec podpalovaly les. Vše dopadlo dobře. Vrátili jsme se všichni, včas a ve fyzickém i duševním zdraví. Jen pevně doufám, že děti na obvyklou otázku svých rodičů a příbuzných: Tak co jste dělali na škole v přírodě? neodpoví to známé, léta opakované a všudypřítomné Ale, nic. To by nás fakt naštvalo! :-) KOMUNIKACE LYSOLAJSKÉ ÚDOLÍ Dokončení rekonstrukce části komunikace V Podbabě umožní zprovoznění již začátkem roku zkolaudované dolní části komunikace Lysolajské údolí. Tím bude naplněna poslední podmínka pro zahájení rekonstrukce horního úseku uvedené komunikace. Rekonstrukce horního úseku komunikace Lysolajské údolí má být zahájena od Jak všichni víme, její povrch je ve značné míře poškozen výstavbou a rekonstrukcí inženýrských sítí. Komunikace bude rekonstruována v délce cca 450 m a to v úseku od ulice Starodvorská až za křižovatku s ulicí Dolina otočka MHD. Doba výstavby má být cca 5 měsíců od zahájení stavby. Realizace stavby bude mj. provázena změnou MHD. Autobus č. 160 bude končit stanicí Žákovská a autobus č. 355 bude projíždět stanicí Lysolaje (otočkou). Jízdní řády budou pro informaci v předstihu zveřejněny na veřejných vývěskách a dále také Dopravním podnikem hl.m. Prahy na internetu V současné době se jízdní řády uvedených autobusů připravují tak, aby pokud možno nebyla současná dostupnost území Lysolaje zhoršena. Ludvík Kraus, komise stavební

8 STRÁŽNÍK Vážení občané, z důvodu personálních změn v rámci obvodního ředitelství Městské policie Prahy 6, jsem nastoupil do Vaší obce jako strážník okrskář. Na úvod bych se Vám rád krátce představil. Jmenuji se Vojtěch Vítek, je mi 47 let a žiji v Severních Čechách v Liberci. K městské policii jsem nastoupil v roce Před tímto nástupem jsem 15. let pracoval ve služebním poměru u policie ČR jako policejní inspektor na různých funkcích, jako řadový policista i ve funkcích řídícího charakteru. Vystudoval jsem Střední policejní školu v Brně a dále Střední ekonomickou školu v Praze. Ve Vaší obci jsem pracovně necelý měsíc a musím říci, že na mou osobu udělala veliký příznivý dojem. To jak svým prostředím, tak i okolím. Pravdou je, že se s běžným životem občanů v obci teprve seznamuji a k mým prioritám v mé práci bude hlavně k Vám, občanům najít tu správnou cestu. Ne cestu represe, ale cestu vzájemné důvěry a vzájemného respektu. Jsem tu především proto, abych jako městský strážník přispíval k ochraně Vaší i Vašeho majetku a dohlížel nad dodržováním zákonů v běžném životě. Do tohoto širokého spektra práce patří samozřejmě i dohled nad bezpečností dopravy ve Vaší obci a to hlavně na přechodech pro chodce z důvodů pohybu školních dětí a mládeže. V rámci své činnosti jsem Vám k dispozici každou středu v úředních hodinách ve služebně MP Lysolaje, ul. Kovárenská 8/5 v budově ÚMČ. Zde jsem připraven přijímat Vaše podněty strana 8a připomínky k práci strážníka či pomoci řešit vzniklé problémy bezpečnostního či dopravního charakteru. Dále jsem Vám k dispozici na telefonním čísle mobilního telefonu Rovněž je Vám je k dispozici telefonní linka na operační středisko MP Praha 6 číslo: nebo tísňová bezplatná linka 156. Vojtěch Vítek Realitní kancelář REAL CONT na našem trhu úspěšně již od roku 1991 UVAŽUJETE O PRODEJI KOUPI NEBO NÁJMU BYTU, DOMU, POZEMKU ČI JINÉ NEMOVITOSTI? Přijďte do naší kanceláře nebo zavolejte a svěřte své starosti odborníkům. Praha 6, Pod Baštami 4 (u metra Hradčanská) tel./fax: , , Hledám spolehlivou hospodyni na úklid malého bytu v Lysolajích v areálu Výhledy II. Jde o malý byt cca 50 m2, frekvence úklidu zhruba 1x týdně. Další služby jako žehlení, mytí oken atd. vítány. Kontakt na úřadě v Lysolajích. Lysolajský zpravodaj vydává: Úřad městské části Praha - Lysolaje, Kovárenská 8/5, Praha - Lysolaje tel. : ; fax: cz; www. praha-lysolaje. cz vychází: v nákladu 670 ks uzávěrka příštího čísla periodikum je v evidenci MK ČR E Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. Tel.: V údolí 40 - Suchdol Rozvoz zdarma v lokalitě Suchdol, Horoměřice a Lysolaje

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 IČO:00584061 Č.j.: 0000197/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 4/2005 konaného dne

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ PROSEČ, okr. CHRUDIM Bezpečně mezi školou a školkou obr. 1. Logo projektu Zpracovala: Mgr. Milena Tobiášová Schválil: Mgr. Josef Roušar V Proseči 13. listopadu 2014 1 Obsah: 1.

Více

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 6. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 6. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin Městská část Praha-Lysolaje Zastupitelstvo městské části USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/6/2011

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť Z á p i s z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť Přítomni: p.dragoun, Ing. Mencl, p.březina, p.černý, Ing. Hanus, Ing.

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání členské schůze družstva

Zápis ze zasedání členské schůze družstva Zápis ze zasedání členské schůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 V pondělí dne 27.4.2015 od 18:30 hod Ve volném bytě po paní Baitlové ve druhém patře na adrese J. Masaryka 2, Praha

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin Termín: středa 23.04.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na duben 2014:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Klapka Miroslav,

Více

Zápis ze 017. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 27. 06. 2011 od 13:00 hodin.

Zápis ze 017. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 27. 06. 2011 od 13:00 hodin. Zápis ze 017. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 27. 06. 2011 od 13:00 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák,

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2012 v 17:30 hod. všechny

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Návratová Dagmar, Kučavík Martin Chlebík Jiří a Do návrhové komise

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 37. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 4.6. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Vybudování chodníku při ul. Na Radosti a) Nájemní smlouva b) Smlouva o uzavření budoucí

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 24. září 2013 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice.

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Program: 1) Zahájení a přivítání přítomných. 2) Volby orgánů mikroregionu. 3) Organizační a různé: - Návrh rozpočtu mikroregionu

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce P r o g r a m: 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Umístění školy Základní škola je jednou ze základních škol v Praze 1. Do školy jsou od školního roku 2000/2001 integrováni žáci se speciálními vzdělávacími

Více

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19.

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19. Z á p i s z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013 konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin v Klubu Aero Odolena Voda Členů zastupitelstva přítomni: 9 pozdní příchod:

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Zápis z 35. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konaného dne 21. ledna 2008

Zápis z 35. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konaného dne 21. ledna 2008 Zápis z 35. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konaného dne 21. ledna 2008 Přítomni: Zápis: starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing. Jiří Vintiška radní Dana Bossanyiová, Jiří

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městské části Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 11. 2009

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městské části Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 11. 2009 Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městské části Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 11. 2009 Přítomni: Ověřovatelé: dle prezenční listiny P. Krotil, J. Frolík Návrhová komise: Ing. K. Hagel, Š. Fořtová

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZÁPIS. Návrh na ověřovatele zápisu: Štěpán K., Pintýř M.,

ZÁPIS. Návrh na ověřovatele zápisu: Štěpán K., Pintýř M., ZÁPIS o průběhu 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 18. 03. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480 Přítomni: Dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Přítomno

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček omluven Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Začátek : 18,00 hodin Přítomni : R. Dibus, M. Hadinec, L. Hrabě, P. Dibus, K. Dibus, J. Luža, L. Mitáček Omluveni: - Hosté: - Zapisovatel:

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více