Lysolajský zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lysolajský zpravodaj"

Transkript

1 Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha - Lysolaje 6 / 2007 KONEC ŠKOLNÍHO ROKU Školní rok se nám nachýlil ke svému závěru, a tak je jistě vhodné se na chvíli zastavit a ohlédnout se zpět. Abychom mohli realisticky posoudit činnost školy v tomto období, je třeba si uvědomit, jaký byl výchozí stav a v jaké situaci se škola nacházela na konci minulého školního roku. Závěr loňského školního roku byl zásadně poznamenán obrovským komunikačním problémem mezi školou a ÚMČ, do kterého byla zapojena i rodičovská a obecní veřejnost, osobní problémy se výrazně přenášely do pracovních vztahů. Vyústěním této situace byl náhlý a nestandardní odchod ředitelky školy v lednu Důsledkem toho byla škola v podstatě ½ roku bez vedení, řízena pouze zástupkyní ředitelky, v závěru školního roku byla škola i bez hospodářky, mnoho organizačních a provozních záležitostí již nebylo řešeno, nejnutnější hospodářské záležitosti byly řešeny pouze zástupem vedoucí školní kuchyně. V minulých letech probíhala častá obměna zaměstnanců, zejména učitelů, na konci školního roku 2005/2006 ukončilo pracovní poměr 8 učitelů ze 13. Školní vzdělávací program, který by měl v podstatě být před dokončením, zůstal ve fázi minimální rozpracovanosti a dále se již s jeho tvorbou nepokračovalo. Počet žáků ve třech třídách je na hranici provozovatelnosti jednotlivých tříd, 2. a 5. třída jsou spojené, celkový počet žáků školy je 122. Materiální vybavení školy je na velice špatné úrovni, všechny třídy II. stupně je nutné vybavit novými lavicemi, elektrický rozvod je v havarijním stavu, kouřové cesty dlouhodobě nesplňují normy, dodávka nových dveří v celé budově je v reklamačním řízení z důvodů ohrožení dětí hrozí uzavření školy, špatně řešená je protipožární ochrana objektu, která je v rozporu s vykonáváním dozoru nad dětmi během přestávek. MŠ je dočasně umístěna v objektu školy, z toho vyplývá stísněnost prostor pro I. stupeň a družinu. Podmínky pro provozování školního sportu nejsou zcela vyhovující, tělocvična nemá dostatečné osvětlení, chybí sociální zázemí, školní hřiště vyžaduje zásadní rekonstrukci. Vybavení školy učebnicemi a pomůckami je nedostatečné a zastaralé, je nutná rozsáhlá obnova. Dostupnost výpočetní techniky pro pedagogy je velmi špatná (k dispozici je pouze 1 málo výkonný počítač ve sborovně), zastaralá kopírovací technika vyžaduje neustálou finančně náročnou údržbu. Půdní a sklepní prostory jsou v naprosto nevyhovujícím stavu, nesplňují protipožární normy, jsou přeplněné nepoužitelným materiálem (nábytkem, nepotřebnými pomůckami, odpadem po stavebních opravách ). V počítačové učebně a kancelářích ve 2. patře není řešeno odvětrání nebo klimatizace v letních měsících teplota v místnostech výrazně přesahuje 35ºC, špatně vyřešené zastínění počítačové učebny neumožňuje využití dataprojektoru v době, kdy svítí slunce. Z důvodů administrativního snížení příspěvku na žáky vzdělávané dle 38 školského zákona dochází k reálnému poklesu příjmů ze státního rozpočtu celkově o 17 % (jedná se o 35 žáků Riverside School kmenově zapsaných do ZŠ Lysolaje). Za této situace proběhlo v dubnu 2006 výběrové řízení na ředitele školy s nástupem k Z výše popsaného jednoznačně vyplývá, že prvořadým cílem nového ředitele pro nejbližší budoucnost je opětovná stabilizace školy a vytvoření základních podmínek pro další existenci a rozvoj školy. Již během prázdnin se podařilo provést za vydatné pomoci a zajištění ze strany ÚMČ některé zásadní opravy a pořídit nové zařízení. Zejména se jednalo o odstranění závažných nedostatků v provozních podmínkách školy - vyřešení bezpečnosti žáků v souvislosti s nevhodným řešením požární ochrany ve škole, odstranění hrozby uzavření školy z důvodu vadného osazení dveřních protipožárních uzávěrů (výměna tří nejvíce poškozených dveří včetně rámů), proběhla první etapa rekonstrukce elektroinstalace, zrekonstruovaly se kouřové cesty. Uskutečnila se také oprava střechy, která odstranila zatékání do budovy. Zásadní rekonstrukcí prošly také prostory v suterénu budovy školní kuchyně, školní dílna a výtvarná a keramická dílna. Ve všech třídách s parketovou podlahou došlo k opravě a renovaci těchto podlah. Dvůr před budovou byl zrekonstruován, osazen zámkovou dlažbou, stojany na kola a lavičkami, a může tak být používán pro různé aktivity v rámci vyučování či volného času. Z běžných provozních věcí se podařilo vybavit všechny třídy II. stupně novými žákovskými lavicemi se židlemi a katedrami, na celé škole se do provozuschopného stavu podařilo uvést žaluzie a zajistit možnost zastínění. pokračování na straně 3

2 strana 2 ZÁPIS ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA Zápis z 8. schůze Zastupitelstva městské části Praha Lysolaje dne Přítomno: 8 zastupitelů, tj. 89 %, schůze usnášeníschopná. Program: Předložený program upraven dle problematiky hostů, kteří se zasedání MZ zúčastnili a změna programu byla zastupiteli jednohlasně odsouhlasena. 1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu Schůzi zahájila starostka v 18 hodin. Ověřovateli zvoleni pí. Skopcová a p. Vaško. Starostka přivítala a představila zastupitelům nového strážníka p. Vojtěcha Vítka, který svou funkci okrskáře v naší MČ vykonává od Ten seznámil přítomné s pracovní náplní, která spadá do jeho kompetence a byl požádán starostkou MČ, aby se zejména po otevření komunikace Lysolajské údolí zaměřil na dodržování povolené rychlosti projíždějících vozidel. V současné době je třeba provádět kontroly zahrádkářských kolonií zejména v nočních hodinách, spolupracovat ve finálním dokončení dopravního značení Komunikace Lysolaje, atd. Dále starostka přivítala občany ze Sídlištní ul. k problematice zachování současné autobusové zastávky v Sídlištní ulici. Pí. starostka pověří p. Janovce, který bude jménem obce řešit možné varianty v zájmu zachování této zastávky. 2) Zpráva o současném stavu přípravy realizace Domu seniorů a stanovení dalšího postupu. P. Vaško informoval přítomné o výsledku posledního jednání Komise stavební, územního rozvoje a dopravy v uvedené problematice: - je připraveno vydání stavebního povolení na objekt řešící ubytování 30 seniorů, prostory pro poskytování některých sociálních služeb a prostory pro komerční provozy (kavárna, rehabilitace, atrium, výstavní plochy apod.), - na základě finančního propočtu, ekonomického zhodnocení výstavby a následného provozu, doporučuje komise: a) nepokračovat v přípravě realizace objektu dle původního zadání z důvodu nové legislativy, stanovující mimo jiné i podmínky pro získání dotace ze státního rozpočtu, b) zpracovat studii (rozvahu možného využití stávajícího objektu čp. 25 i jeho přestavby ve variantách), c) ověřit reálnost výstavby objemovou studií, d) na základě uvedených skutečností doporučit zastupitelstvu k rozhodnutí o dalším postupu novou funkční náplň objektu. P. Kraus se pokusí získat informace o podmínkách a výši dotace na byty pro příjmově vymezené osoby na Státním fondu rozvoje bydlení. Přítomný p. Kraus ještě doplnil informaci o problematiku financování staveb bytů pro příjmově vymezené osoby, realizovaných v současné době, a uvedl i podmínky případného čerpání dlouhodobého bankovního úvěru ÚMČ Lysolaje. Zastupitelstvo schválilo komisí navržený postup. Pro: 8 3) Kontrola minulého zápisu Úkoly splněny nebo jsou předmětem samostatných bodů schůze. 4) Projednání závěrečného účtu za rok 2006 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce ve dnech a na webových stránkách a ze strany občanů nebyly uplatněny v zákonné lhůtě žádné připomínky. Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s výhradami s tím, že budou přijata opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků vyplývající ze zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2006, které se uskutečnilo formou dílčího přezkoumání a závěrečného přezkoumání skupinou kontrolorů, odboru finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření MHMP. Pro: 8 5) Zpráva o výstavbě MŠ Stavební práce probíhají na výstavbě MŠ nepřetržitě o víkendech i o svátcích. Zahájení předávacího řízení je stanoveno na a kolaudační řízení na Termín kolaudace je určen stavebním úřadem ÚMČ Praha 6 a vyplývá z období dovolených nepříznivě, ale negativní dopad na otevření školky by mít neměl. 6) Prázdninové aktivity v ZŠ V ZŠ se bude pokračovat s již loni započatou rekonstrukcí elektroinstalace, letos se budou práce provádět v 1. NP, následně bude toto podlaží vymalováno. Reklamační oprava protipožárních dveří a její rozsah na prázdninové měsíce bude upřesněn na jednání, které se uskuteční dne za přítomnosti právní zástupkyně, projektanta a dodavatele. Dále se plánuje natírání dřevěného oplocení podél objektu ZŠ. 7) Zprávy komisí a výborů Školská komise pí. Skopcová informovala o dodatečném výběrovém řízení o přijetí dětí do MŠ na školní rok 2007/2008, řízení proběhlo na základě uvolnění 3 míst v MŠ, která se uvolnila odhlášením dětí. Komise rozhodla o dodatečném přijetí 3 dětí takto: Jan Vojnar, Jáchym Hanuš, Adam Lustig. Tímto je počet dětí v MŠ uzavřen na celkový počet 48 dětí. Komise společně s Kontrolním výborem provedla kontrolu ve školní kuchyni. Byly shledány drobné nedostatky spotřebního koše. Komise sociální, bytová a zdravotní pí. Štědrá informovala o kontaktu s pí. Trávníčkovou ohledně p.vencla, MČ neobdržela stále odpověď na odvolání v souvislosti s ustanovením opatrovnictví p. Vencla. Možnost stravování seniorů v naší MČ je stále v jednání. Komise pozemková a Komise životního prostředí pí. Masařová informovala o schůzce se zahrádkáři. Bylo dohodnuto, že ZO Zavážka I a Zavážka II, po upřesnění výměry pronajatých pozemků a jednotné sazby nájmu, zaplatí nájem do konce června. Předseda osady Zátiší, Sadová, Laťka a V Háji představil na schůzce novou předsedkyni pí. Ochmannovou, on v této funkci končí. Těmto koloniím byl ze strany ÚMČ Lysolaje předložen dodatek k nájemní smlouvě. Kontrolní výbor kromě školního zařízení p. Gulka provedl také kontrolu ubytovacích zařízení na území naší MČ. S pí. Komárkovou a p. Pullmanem provedli kontrolu penzionu Bob a ubytovacího zařízení Státního veterinárního ústavu, kde neshledali žádné nesrovnalosti dennodenní evidence a poplatků. Komise kulturní rozhodnutí o divadelním představení v souvislosti s výročím 780 let obce Lysolaje firmy Comenius bude učiněno po shlédnutí tohoto představení předsedou komise p. Šoltysem, v sobotu ve Štěchovicích. V případě nekonání divadelního představení bude oslava výročí 780 let obce

3 strana 3 Lysolaje spojena s otevřením MŠ v září. Ediční komise p. Janovec vystoupil s návrhem vybrat do budoucna stálou firmu, která bude provádět sazbu i následný tisk Lysolajského zpravodaje, korektury bude provádět pí. Štědrá. Komise stavební, územního rozvoje a dopravy - p. Vaško informoval o vypracování žádosti a pořízení urbanistické studie pro území MČ Praha Lysolaje jako podkladu pro revizi současného územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, zpracovanou p. Zavadilem a dále o dalším postupu přípravy realizace Seniorského domu, který je samostatným bodem zápisu. 8) Organizační záležitosti, různé - jednání MZ se zúčastnil p. Karel Čapek, odborný poradce v oblasti urbanismu, ochrany ŽP, architektury a stavebnictví, který informoval zastupitele o výstavbě další vzletové a přistávací dráhy Paralelní dráha RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně, umístěné ve vzdálenosti 1525 m od paralelní stávající dráhy 06L/24R směrem blíže ku Praze. Poukázal na možné negativní vlivy a dopady na občany přilehlých MČ. - ředitel ZŠ předal na ÚMČ nový školní vzdělávací program ZŠ, platný na školní rok 2007/2008, který je na ÚMČ k nahlédnutí občanům. MŠMT vydalo s účinností od rozhodnutí, kde zapisuje škole rámcový vzdělávací program C/01 Základní škola. - předložena byla ředitelem ZŠ Inspekční zpráva konaná ve dnech 14. a se závěrem standardního vyhodno- cení současného stavu. Oba tyto dokumenty byly předány i p. Gulkovi, předsedovi školské rady. Školská rada proběhne v 16,00 hod. v objektu ZŠ, - pí. starostka informovala o zrušení nájemních smluv s obyvateli domu čp. 25, Lysolajské údolí k , - p. Šoltys informoval o anketě, která proběhla v dolní části Lysolajského údolí ohledně zklidnění dopravy v souvislosti se znovuotevřením Komunikace Lysolajské údolí, - starostka seznámila zastupitele s textem dopisu předsedy BD I Lysolaje p. Kluzáka, dopis bude předán Komisi životního prostředí k dalšímu jednání a závěry této komise budou předneseny na dalším jednání MZ, - byla předložena žádost o prodej části pozemku parc. č. 262/1 k. ú. Lysolaje, část přiléhající k parcele 269, čp. 148, záměr na prodej bude vyvěšen dle zákona o hl. m. Praze. - p. Vaško rezignoval na funkci místostarosty a předsedy KSURD, jeho rezignace byla přijata. P. Vaško navrhl do funkce místostarostky MČ pí. Skopcovou. Zastupiteli byla zvolena. Schůze skončila ve 23:00 hod. Příští schůze: od 18 hod. Zapsala: pí. Stulíková Ověřovatelé: pí. Skopcová a p. Vaško Marcela Jandová, starostka Pro: 5, Zdrželi: 2 PŘÍVALOVÝ DÉŠŤ Přívalové deště způsobují poslední dobou v naší republice veliké škody a ušetřena nebyla ani Praha. V pátek vpodvečer zaplavil prudký liják část našeho hlavního města. Dobrovolní i profesionální hasiči byli nasazeni celkem u 118 případů, jednalo se hlavně o vytopené sklepy a vyvrácené stromy. Lysolajský sbor zasahoval v Dejvicích a na Vítězném náměstí, kde čerpal zaplavené sklepy a výtahové šachty domů. Naši činnost nám znepříjemňovala skutečnost, že se do dešťové vody vyplavila i splašková kanalizace, ale vše jsme nakonec zvládli. Na základnu jsme se vrátili v půl desáté večer mokří a unavení. Na závěr chci poděkovat zasahujícím členům jednotky za jejich práci. Lukáš Zapletal, velitel SDH Lysolaje KONEC ŠKOLNÍHO ROKU - pokračování K dalšímu zlepšování vybavení školy docházelo postupně i v průběhu školního roku, školní hřiště bylo vybaveno dvěma novými brankami, sborovna školy byla vybavena dvěma novějšími počítači a všichni učitelé dostali klíče od počítačové učebny, což umožňuje pedagogům snadnější přístup k uplatnění ICT při výuce a přípravě na ni i možnost operativní komunikace s rodiči a vedením školy s využitím internetu a školní sítě. Vybavení počítači se zlepšilo díky daru 8 ks PC od České spořitelny a nákupem notebooku. Dalším závažným úkolem bylo v podstatě sestavení nového pedagogického sboru za stavu, kdy ze stávajících učitelů zůstalo pouze pět. Tento cíl se beze zbytku podařilo naplnit a v současné době škola disponuje stabilním a velice kvalitním pedagogickým sborem, v průběhu roku nedošlo k odchodu žádného učitele, k končí pracovní poměr pouze jedna učitelka 2. stupně z důvodu dojíždění. Ve sboru jsou zastoupeni jak zkušenější pedagogové, tak i mladší perspektivní učitelé. Tento stav považujeme za jeden ze základních stavebních kamenů budoucího rozvoje a záruku dobré úrovně školy. Následující odstavec bude věnován vlastnímu průběhu vzdělávání v letošním školním roce. Zcela jistě můžeme konstatovat, že se podařilo dostat vzdělávání na standardní úroveň, škola plní své základní funkce vzdělávací i výchovné, bez závažných problémů fungují jednotlivé složky školy školní družina, školní klub, školní jídelna, nabízíme žákům široké uplatnění v mimoškolních aktivitách. Pestrost a atraktivitu výuky lze doložit velkým množstvím akcí v harmonogramu školního roku.

4 strana 4 Nepochybně velkým úspěchem je vytvoření příjemného a podnětného prostředí na škole, ve kterém se děti cítí bezpečně. Tento jev byl sledován pomocí dvou dotazníkových šetření - Spravedlnost, průzkum školního klimatu a Prevence patologických jevů. Ve škole funguje žákovský parlament. Škola se snaží o maximální podporu žáků v jejich vlastní iniciativě a aktivitě, ať již při výuce v rámci jednotlivých hodin, tak i v celoškolním měřítku, např. při práci ve školním parlamentu. Snažíme se nabídnout dostatek prostoru nadaným žákům a zároveň při využití specifiky školy využíváme možnosti individuálního přístupu k maximální integraci žáků s různými speciálními vzdělávacími potřebami a poruchami učení. Škola zdárně integruje do běžných tříd i dva žáky se závažným mentálním postižením (Downův syndrom), což je zejména v případě staršího z nich, který postoupí do 7. třídy, velkým úspěchem. Spolupráce s rodiči je na běžné úrovni a probíhá zejména v rámci pravidelných třídních schůzek. Rodiče mají možnost komunikovat s pedagogy také pomocí u, na vyžádání mají též k dispozici čísla mobilních telefonů. Aktuální problémy se škola snaží řešit okamžitě. Velmi děkujeme všem rodičům, kteří v letošním roce vyjádřili podporu škole a pomohli, ať již sponzorským darem, účastí na škole v přírodě, pomocí na pořádaných akcích či jakýmkoli jiným způsobem. Ze strany ÚMČ Praha - Lysolaje je jasná a jednoznačná podpora školy. Škola se podílí i na některých akcích pořádaných městskou částí (Slavnost květů) a snaží se vybudovat pozici jednoho ze společenských a kulturních center v obci. Výsledky vzdělávání jsou do značné míry determinovány stavem školy v předcházejících obdobích a vyplývají z podmínek popsaných v úvodu. Proběhlá šetření srovnávacími testy Scio v 6. a 9. třídě v prvním pololetí školního roku slouží jako stanovení úrovně výstupu na I. a II. stupni v době převzetí školy novým vedením. Výsledky testů jednoznačně ukazují nižší úroveň v těchto sledovaných třídách. Relativně lepšího výsledku dosáhli ve Scio testech žáci 7. třídy a žáci 5. třídy v testech Cermat. Naším hlavním cílem je postupné zlepšování a jeho sledování bude možné až v následujících obdobích, neboť se jednoznačně jedná o dlouhodobou záležitost. Umísťovací řízení žáků 9. třídy proběhlo ve školním roce 2006/2007 v rámci možností úspěšně a odpovídá úrovni znalostí, vědomostí, dovedností a schopností žáků této třídy. Všichni žáci byli přijati k dalšímu vzdělávání. Celkem je přijato 6 žáků na střední školy a 11 žáků na odborná učiliště. Škola se maximálně snaží o svoji prezentaci a zviditelnění. O své činnosti pravidelně informuje v Lysolajském zpravodaji, internetové stránky školy (www.zs-lysolaje.net) jsou průběžně obměňovány a aktualizovány a obsahují veškeré důležité informace pro rodiče i veřejnost. Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků, jehož největší část byla letos zajištěna v rámci projektu INOSKOP, který je zaměřen na spolupráci a sdílení zkušeností mezi pražskými školami. Tento projekt je podporován Evropským sociálním fondem a Magistrátem hl. města Prahy. Všichni učitelé byli proškolováni přímo ve škole a témata jednotlivých školení byla následující: Motivace žáků k učení Efektivní výuka ve škole Kooperativní vyučování a učení Hodnocení žáků Další projekt s podporou fondů EU, do kterého se škola v letošním roce zapojila, je Ekoškola. Smyslem tohoto projektu je zapojení žáků do uplatňování konkrétních ekologických zásad v běžném provozu školy, vedoucích k ochraně a zlepšování životního prostředí školy a jejího okolí. Ve školním roce proběhly ve škole dvě kontroly České školní inspekce zaměřené zejména na výkaznictví, využívání počítačů při výuce, další vzdělávání pedagogických pracovníků a autoevaluaci školy. Jejich hodnocení je kladné a nebyly shledány žádné závažné nedostatky. Závěrem je tedy možno konstatovat, že naše škola má za sebou velmi náročný a z našeho pohledu úspěšný rok, naplněný konkrétní prací a upřímnou snahou o zlepšení. Jsme si plně vědomi, že se nezdařilo vždy vše na sto procent, leč některé cíle jsou dlouhodobějšího charakteru a na jejich dosažení si budeme muset ještě chvíli počkat. Věříme však, že jsme udělali první krok správným směrem a vytvořili dobrý základ pro budoucí roky a uděláme vše pro to, aby škola dále pracovala na svém rozvoji. S koncem školního roku bychom rádi poděkovali všem učitelům za jejich obětavou, velmi náročnou práci a členům zastupitelstva městské části za trvalou podporu školy. Všem přejeme příjemné prožití letních měsíců, našim dětem spoustu prázdninových zážitků a dobrodružství, žákům deváté třídy mnoho úspěchů v dalším vzdělávání i osobním životě. Za základní školu Dana Lukášová a Michal Hevák, vedení školy. RYCHLOST 30 CHRÁNÍ ŽIVOT Dobré důvody pro rychlost třicet Rychlost třicet méně nehod, zraněných i mrtvých* Čísla mluví jednoznačně: V zónách s rychlostí omezenou na třicet kilometrů v hodině klesá počet nehod přibliž ně o 20 procent. Ještě výraznější je úbytek těžkých zranění. Například v Hamburku poklesl počet těžce zraněných o 37 %, v Münsteru dokonce o 72 %. Důvod: Čím pomaleji jede auto, tím kratší je reakční čas a brzdná dráha. - Při rychlosti 50 km/hod. je brzdná dráha téměř 28 metrů. - Při třicetikilometrové rychlosti se auto zastaví již po 13,3 metru. Rychlost 50 reakční čas/reakční dráha 13,9 m nárazová rychlost po 15 metrech 45 km/hod. a brzdná dráha 27,7 m Rychlost 30 reakční čas a brzdná dráha 13,3 m Rychlost třicet větší bezpečnost pro děti? Rychlost třicet je významná především pro děti. V Německu v důsledku dopravních nehod umírá ročně více než 300 dětí a dětí ročně je při silničních nehodách zraněno. Německo se tak ocitá na jednom z předních míst Evropy v tomto smutném hodnocení. Přitom rychlost 30 může také Vašemu dítěti zachránit život. Například pokud Vaše dítě vběhne do cesty autu 15 metrů před projíždějícím vozidlem. - Při rychlosti 50 km/hod. bude mít auto v okamžiku nárazu ještě rychlost 45 km/ hod., což má za následek těžká, často i smrtelná zranění. - Pokud jede auto rychlostí 30 km/hod., řidič ještě stačí před Vaším dítětem zastavit. Rychlost třicet jistější pro seniory a postižené Nižší rychlost zvyšuje podstatně bezpečnost i seniorům a lidem s postižením. Přecházet jízdní dráhu je možné i bez sprintu.

5 strana 5 Rychlost třicet více prostoru pro chodce a děti Čím rychleji auto jede, tím větší musí být bezpečnostní odstup a tím širší musí být také jízdní pruhy. Naopak při rychlosti 30 může být jízdní dráha užší a zůstane tak více místa pro pěší a děti, které si na ulici hrají. Chodníky obsazené parkujícími automobily, na nichž auta brání v cestě matkám a otcům s kočárkem, se tak jednou pro vždy stanou minulostí. Rychlost třicet lepší pro cyklisty Čím pomalejší a rovnoměrnější je dopravní tok, tím bezpečněji se v proudu vozidel mohou pohybovat cyklisté. Stávají se rovnocenným účastníkem dopravy a nejsou odkázáni na často nejisté cyklostezky. Při nehodě pro ně platí totéž co pro chodce: Rychlost 30 významně snižuje riziko zranění. Navíc se cyklisté dostanou k cíli rychleji a plynuleji. Rychlost třicet dobrá pro zdraví i životní prostředí Při plynulém způsobu jízdy v nízkých otáčkách vypouštějí osobní automobily při rychlosti 30 km /hod. některých škodlivin méně než při rychlosti 50 km/hod. Významně se snižují především oxidy dusíku, z nichž se vytváří ozón. Ozón je dráždivý plyn, který vzniká vlivem slunečního záření z výfukových plynů. Právě při nejkrásnějších letních dnech je na pováženou nechat děti hrát si venku. Při překračování limitních hodnot by děti, staří lidé a nemocní neměli vycházet ven. Postihování původce znečištění je tak postaveno na hlavu: Zavřete děti, aby venku mohla auta nerušeně jezdit. Rychlost třicet více klidu Dopravní hluk je pro zdraví stejně tak škodlivý jako výfukové plyny. Zavedením třicetikilometrové rychlosti je možné hluk rychle a významně omezit. Rychlost 30 snižuje hlukovou hladinu o 3 decibely. To odpovídá snížení dopravní zátěže o polovinu. Deset aut jedoucích rychlostí 30 km/hod. přináší stejný hluk jako 5 aut o rychlosti 50 km/hod. Pro mnohé z nás by to znamenalo opět nerušený spánek a klidný rozhovor u otevřeného okna. Snížení hluku přináší i pokles nervozity a poruch koncentrace dětí. Rychlost 30: Jak prosím? Bezpečnost musí mít v našich městech a obcích větší význam než rychlost. Většina cest uvnitř obce není delší než 5 kilometrů. Při těchto vzdálenostech získá řidič jedoucí 50 km rychlostí nanejvýš jednu až dvě minuty. Co můžeme udělat pro to, aby řidiči nižší rychlost respektovali? Jednoznačná úprava V Německu jsou dosud vyznačovány zóny s rychlostí omezenou na 30 km/hod. Dopravní klub Německa požaduje, aby se zavedlo omezení rychlosti v obcích plošně a na hlavních dopravních tazích nebo mimo obytné oblasti povolovat rychlost 50 km/hod. Výhodou by byl konec některých nejasností čím jednodušší jsou pravidla, tím lépe jsou přijímána. Dokud ale neplatí Tempo 30 plošně, musejí obce zřizovat mnoho zón s omezenou rychlostí. Bezplatná bezpečnost Ať už plošně nebo v jednotlivých zónách, většině obcí chybějí peníze na bezpečnostní opatření a stavební úpravy (například zúžení vozovky), které přimějí řidiče ke snížení rychlosti. Bezplatné řešení by se ale dalo prosadit okamžitě: Auta parkující na okraji vozovky místo na chodníku. Zpomalí se tak doprava, chodci budou mít k dispozici širší chodníky a rozšíří se prostor pro všechny. Prohlubovat znalosti o dopravní bezpečnosti Německá kampaň VCD Tempo 30? Ale jistě! přibližovala výhody snížení rychlosti v obcích: Více bezpečí, lepší kvalita života, více prostoru pro děti. Kaskadérská akce porovnávala následky nehody při 50 km/hod. a při snížení rychlosti na 30 km/hod. Mnoho místních skupin VCD předvedlo obyvatelům kufřík Dopravního klubu Německa s barevnými pásy, ukazujícími názorně rozdíly brzdných drah. Dopravní klub Německa kampaň za rychlost 30 Dopravní klub Německa prosazuje v dopravní politice nové myšlenky. Kampaň na prosazování oblastí s rychlostí sníženou na 30 km/hod. zahájil na začátku 80. let. Značka Tempo 30 je dnes známá a rozšířená po celém Německu také díky rozsáhlé kampani VCD Dopravního klubu Německa. Mnoho řidičů začne jezdit pomaleji, až když si uvědomí, že nižší rychlost může zachránit život jim samotným a jejich vlastnímu dítěti. Pomozte Dopravnímu klubu Německa přesvědčit o tom i politiky a obyvatele kvůli bezpečnosti náš všech. Samotná značka omezující rychlost na 30 km ale nestačí. Je třeba ji také respektovat. Dopravní klub Německa dokázal občanům názorně předvést riziko 50km rychlosti: Barevné látkové pásy znázorňují dráhu potřebnou k zastavení. Při rychlosti 50 km/hod je více než dvakrát delší než při třicetikilometrové rychlosti. Kaskadérská akce dopravního klubu ukazuje tragické následky, které má pro chodce srážka s automobilem jedoucím padesátikilometrovou rychlostí. Překlad: Pražské matky, Michaela Valentová, březen 2004 PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ - DOPRAVNÍ SITUACE V LYSOLAJÍCH Jelikož se blíží znovuotevření hlavní lysolajské komunikace, ulice Lysolajské údolí, udělal jsem mezi svými sousedy v její nejspodnější části malý dotazníkový průzkum. Týkal se bezpečnosti provozu a zejména dodržování předepsané rychlosti, která je v celé délce omezená dopravní značkou na 30km/h. K uskutečnění tohoto průzkumu mě vedla nejen obava o bezpečnost vlastních dětí, ale také množící se dotazy od obyvatel naší městské části na prostředky zklidnění dopravy zejména v souvislosti s přetížením Evropské, a tudíž s možným nárůstem tranzitní dopravy na letiště. Dotazník jsem koncipoval tak, abych zjistil, zda i ostatní vnímají potřebu zklidnění dopravy, nebo zda je možné ponechat situaci vlastnímu vývoji. Dotázáni byly obyvatelé od spodní hranice Lysolaj po zastávku MHD Pod hájem. Do data zasedání ZMČ odpovědělo 50 % dotázaných. Otázky byly následující: Je nutné řešit zklidnění provozu v souvislosti s plánovaným zprůjezdněním ulice Lysolajské údolí? Odpovědělo: 100 % ANO, 0 % NE, 0 % NEVÍM Pokud jste na výše uvedenou otázku odpověděli kladně, zamyslete se prosím, zda by ke zklidnění provozu v ulici Lysolajské údolí přispěla instalace zpomalovacích prahů, tzv. retardérů. Odpovědělo: 90 % ANO, 0 % NE, 10 % NEVÍM Myslíte si, že pro zklidnění provozu v ulici Lysolajské údolí bude dostačující namátková kontrola Policie za použití radarů měřících rychlost projíždějících vozidel? Odpovědělo: 0 % ANO, 80 % NE, 20 % NEVÍM Další otázka se týkala případného umístění nových retardérů ve spodní části Lysolajského údolí, kde se pro umístění dvou a více kusů vyslovilo 70 % odpovídajících. Poslední dotaz byl směřován k návrhům obyvatel na jiná řešení - dotázaní zmínili úsekové měření, semafory, snímač rychlosti s ukazatelem a další. Na základě výsledků tohoto průzkumu se domnívám, že nám není lhostejná bezpečnost provozu v naší městské části a že si většina jejích obyvatel přeje, aby Lysolaje zůstaly příjemným a bezpečným místem k žití a nestaly se jen frekventovanou průjezdní komunikací pro rychlá auta. K tomu přispívá i Zóna 30, která platí v celé délce Lysolajského údolí, a pro jejíž dodržování bude nutné udělat opravdu maximum. Petr Šoltys, zastupitel

6 strana 6 POSLEDNÍ MĚSÍC VE ŠKOLE... Poslední školní měsíc začal pro děti oslavou jejich svátku, který se velmi vydařil. K příjemné atmosféře přispělo krásné počasí a skvělý program, při kterém si všichni přišli na své. Děti z 8. a 9. třídy ve spolupráci s učiteli připravily na dopoledne pro své mladší spolužáky stanoviště s různými soutěžemi a hrami z oblasti sportu, zábavy a výtvarničení. Všichni dostali sladké odměny a mohli si opéct buřtíka. Odpoledne pak patřila školní zahrada všem příznivcům rockové hudby. Na malém festivalu vystoupily skupiny Low Battery, Neon Black a Black Stones. Posledně jmenovaná skupina je složená z žáků naší školy Jakuba Stankoviče, Marka Šustra, Kleofáše Burkerta a Dorotky Sedláčkové. I tato akce byla velmi úspěšná. Pro rozšíření znalostí dětí o životě v Brazílii se uskutečnil 5. a 6. června projekt s tímto tématem, proběhl čtrnáctidenní plavecký výcvik žáků 2., 3. a 4. třídy, jezdilo se na školní výlety. 1. a 5. třída navštívila Kokořín, 6. a 7. třída Kutnou Horu, 8. třída Český ráj, 9. třída vyjela do Plzně do Pivovarského muzea a ještě do lanového centra vyzkoušet svou zdatnost. Zároveň uspořádala fotbalový turnaj pro spolužáky ze 4. až 9. tříd. Celá škola pak fandila svým favoritům. Skvělou akci pro naše děti chystají místní dobrovolní hasiči, kteří v areálu školy předvedou nejen požárnickou techniku, slaňování a ukázky první pomoci, ale dětem dovolí vše si prohlédnout a ledacos i vyzkoušet. Za zorganizování této akce jim tímto velmi děkujeme. Nyní nás čeká již jen slavnostní ukončení školního roku, které proběhne v tělocvičně školy za přítomnosti všech žáků a učitelů a rozdání vysvědčení. Při této příležitosti se rozloučíme se žáky 9. třídy, kteří mimo jiné dostanou absolventské šerpy a špalírem vytvořeným dětmi se pustí na další cestu životem. Všem dětem přejeme co nejhezčí prázdniny a těšíme se na shledání v dalším školním roce. JUBILANTI Životní jubilea květen 2007 Jaroslav Procházka Miloš Valla Jaroslav Tichý Alena Reitmeierová Jaroslav Procházka let Emil Vondra let Miloš Valla let Jaroslav Tichý let Alena Reitmeierová let Jubilantům upřímně gratulujeme a přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let.

7 strana 7 PÁR VĚT O SVATÉ KATEŘINĚ ANEB ŠKOLA V PŘÍRODĚ 2., 3. A 4. TŘÍDY Škola v přírodě je místem, kde se nad hlavami učitelů a vychovatelů objevuje svatozář. Roztomilé dětičky, kterým znavený učitel po dopoledním vyučování běžně zamává, se na škole v přírodě mění v upíry, jenž soustavně a obdivuhodně vytrvale svým opatrovatelům vysávají energii. Většinou jim to vydrží až do pozdních večerních hodin. Přesto však zůstávají hezké vzpomínky a hřejivý pocit z příjemně strávených dní plných zážitků na celý život. Do Svaté Kateřiny v Podkrkonoší se vždy rádi vracíme. Náš stabilní tým tvořený Jaroslavou Tomajkovou - vedoucí ŠvP, učitelkou Zojou Sedláčkovou - vychovatelkou a mnou Danielou Benešovou coby učitelkou, byl letos rozšířen o Jaroslavu Kolářovou - maminku a pomocnou vychovatelku a Janu Útlou - zdravotnici. Pokud se vydáte na výlet do Kateřiny, bude vám připadat, že jste zabloudili do ZOO. Nezmatkujte, jste tam správně. Po louce se provokativně promenádují pávi s roztaženými ocasy a mnozí naši chlapci pak svádí vnitřní boj s pokušením vyškubnout jim nenápadně péro. Nejde to. Pávi začnou příšerně řvát, čímž na sebe strhnou pozornost nejen ostražitých učitelů, ale bohužel i majitelů, kteří pak řvou taky a to za to prostě nestojí. V ohradě vše důstojně sledují velbloudi, klidně se pasou koně a skotačí malá kůzlátka s lamou. Největším hitem jsou však malé opičky. Ty zapříčinily to, že letošní pobyt začal vskutku exoticky. Roztomilá zvířátka připravila hned první den naše dva brýlaté svěřence o jejich náhradní oči. Opička si neomylně rychlým nacvičeným chmatem (evidentně to nedělala poprvé) přemístila brýle z dětského nosíku do své tlamy. Výsledkem byly okousané a zkřivené nožičky (pro upřesnění - ne dětské, ale od brýlí) a panika, která zachvátila všechny zúčastněné při pozorování barbarského zacházení opice s cizím majetkem do té doby, než je zřízenec malé zlodějce sebral. I přes tento poněkud nemilý začátek myslím, že si děti vskutku neměly nač stěžovat. Kromě různých her a bojovek v lese, ve kterých děti uplatňovaly týmovou spolupráci, batikování triček a sportovních aktivit, jsme podnikli též dva celodenní výlety. První byl do Safari ve Dvoře Králové, kde děti projížděly safari-busem mezi volně pobíhajícími zvířaty a ZOO je provezl safarivláček. Druhý výlet do Babiččina údolí se též vydařil. Navštívili jsme zámek v Ratibořicích, ve kterém jsme měli velké štěstí na skvělou průvodkyni, pověstný splav bláznivé Viktorky, vodní mlýn, mandl Aby toho nebylo málo, přijel do Kateřiny kouzelník, který děti zavedl během svého představení do světa magie. Náš pobyt byl důstojně zakončen noční cestou temným lesem za pokladem. Čekal na každého, kdo došel až na konec a zvolal zaklínadlo, které si musel v průběhu cesty zapamatovat. I v těch nejotrlejších třímala malá dušička, když procházeli po stezce osvětlené malými plamínky svíček a všude kolem jen ticho a tma (a my schované za stromy, klepajíc se strachy a toužebně očekávajíc další příchozí). Ještě nutno podotknout, že svíčky byly zajištěny v ochranném obalu, aby si snad někdo nemyslel, že pedagožky dočista zešílely a ve snaze připravit dětem nevšední zážitek na konec podpalovaly les. Vše dopadlo dobře. Vrátili jsme se všichni, včas a ve fyzickém i duševním zdraví. Jen pevně doufám, že děti na obvyklou otázku svých rodičů a příbuzných: Tak co jste dělali na škole v přírodě? neodpoví to známé, léta opakované a všudypřítomné Ale, nic. To by nás fakt naštvalo! :-) KOMUNIKACE LYSOLAJSKÉ ÚDOLÍ Dokončení rekonstrukce části komunikace V Podbabě umožní zprovoznění již začátkem roku zkolaudované dolní části komunikace Lysolajské údolí. Tím bude naplněna poslední podmínka pro zahájení rekonstrukce horního úseku uvedené komunikace. Rekonstrukce horního úseku komunikace Lysolajské údolí má být zahájena od Jak všichni víme, její povrch je ve značné míře poškozen výstavbou a rekonstrukcí inženýrských sítí. Komunikace bude rekonstruována v délce cca 450 m a to v úseku od ulice Starodvorská až za křižovatku s ulicí Dolina otočka MHD. Doba výstavby má být cca 5 měsíců od zahájení stavby. Realizace stavby bude mj. provázena změnou MHD. Autobus č. 160 bude končit stanicí Žákovská a autobus č. 355 bude projíždět stanicí Lysolaje (otočkou). Jízdní řády budou pro informaci v předstihu zveřejněny na veřejných vývěskách a dále také Dopravním podnikem hl.m. Prahy na internetu V současné době se jízdní řády uvedených autobusů připravují tak, aby pokud možno nebyla současná dostupnost území Lysolaje zhoršena. Ludvík Kraus, komise stavební

8 STRÁŽNÍK Vážení občané, z důvodu personálních změn v rámci obvodního ředitelství Městské policie Prahy 6, jsem nastoupil do Vaší obce jako strážník okrskář. Na úvod bych se Vám rád krátce představil. Jmenuji se Vojtěch Vítek, je mi 47 let a žiji v Severních Čechách v Liberci. K městské policii jsem nastoupil v roce Před tímto nástupem jsem 15. let pracoval ve služebním poměru u policie ČR jako policejní inspektor na různých funkcích, jako řadový policista i ve funkcích řídícího charakteru. Vystudoval jsem Střední policejní školu v Brně a dále Střední ekonomickou školu v Praze. Ve Vaší obci jsem pracovně necelý měsíc a musím říci, že na mou osobu udělala veliký příznivý dojem. To jak svým prostředím, tak i okolím. Pravdou je, že se s běžným životem občanů v obci teprve seznamuji a k mým prioritám v mé práci bude hlavně k Vám, občanům najít tu správnou cestu. Ne cestu represe, ale cestu vzájemné důvěry a vzájemného respektu. Jsem tu především proto, abych jako městský strážník přispíval k ochraně Vaší i Vašeho majetku a dohlížel nad dodržováním zákonů v běžném životě. Do tohoto širokého spektra práce patří samozřejmě i dohled nad bezpečností dopravy ve Vaší obci a to hlavně na přechodech pro chodce z důvodů pohybu školních dětí a mládeže. V rámci své činnosti jsem Vám k dispozici každou středu v úředních hodinách ve služebně MP Lysolaje, ul. Kovárenská 8/5 v budově ÚMČ. Zde jsem připraven přijímat Vaše podněty strana 8a připomínky k práci strážníka či pomoci řešit vzniklé problémy bezpečnostního či dopravního charakteru. Dále jsem Vám k dispozici na telefonním čísle mobilního telefonu Rovněž je Vám je k dispozici telefonní linka na operační středisko MP Praha 6 číslo: nebo tísňová bezplatná linka 156. Vojtěch Vítek Realitní kancelář REAL CONT na našem trhu úspěšně již od roku 1991 UVAŽUJETE O PRODEJI KOUPI NEBO NÁJMU BYTU, DOMU, POZEMKU ČI JINÉ NEMOVITOSTI? Přijďte do naší kanceláře nebo zavolejte a svěřte své starosti odborníkům. Praha 6, Pod Baštami 4 (u metra Hradčanská) tel./fax: , , Hledám spolehlivou hospodyni na úklid malého bytu v Lysolajích v areálu Výhledy II. Jde o malý byt cca 50 m2, frekvence úklidu zhruba 1x týdně. Další služby jako žehlení, mytí oken atd. vítány. Kontakt na úřadě v Lysolajích. Lysolajský zpravodaj vydává: Úřad městské části Praha - Lysolaje, Kovárenská 8/5, Praha - Lysolaje tel. : ; fax: cz; www. praha-lysolaje. cz vychází: v nákladu 670 ks uzávěrka příštího čísla periodikum je v evidenci MK ČR E Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. Tel.: V údolí 40 - Suchdol Rozvoz zdarma v lokalitě Suchdol, Horoměřice a Lysolaje

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2.

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. 2017 Přítomni dle

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích.

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. zá P I S ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. Přítomni: Josef Prudík, Marie Procházková, Ivana

Více

č. 5/2005 Měsíčník MČ Praha Lysolaje

č. 5/2005 Měsíčník MČ Praha Lysolaje -------------------------------------------------------------------------------------- Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje č. 5/2005 zdarma --------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

MCPNE 01658/2016 Zápis č. 21 z 18. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice

MCPNE 01658/2016 Zápis č. 21 z 18. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice MCPNE 01658/2016 Zápis č. 21 z 18. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 19.09.2016 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Roman Karásek,

Více

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6 Zastupitelstva města, které se konalo Strana č. 1 / 6 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: JUDr. Marie Nedvědová, Ing. Jiří Wawrečka, Olga Rottová, Lukáš Fojtík, Otomar Němeček, Mgr. Libor Šmejda, Mgr.

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 6/2012, konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 6/2012, konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 6/2012, konaného dne 5. 9. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 6/2012 v 18.00 hod, všechny

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7 Přítomni: Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice Zápis č. 7 Haluza Karel, Kloubová Martina, Rathouský Pavel, Marks Marcela, Heřmanský Jan, Kufner Daniel, Šebková Helena,

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00297/06 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2006 konaného

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 6. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 6. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin Městská část Praha-Lysolaje Zastupitelstvo městské části USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/6/2011

Více

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 7.5. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

Zápis z 12. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne

Zápis z 12. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne Zápis z 12. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne 26.10.2011 Místo konání: zasedací místnost MěÚ Kryry Termín konání: 26.10.2011 Přítomni: Přítomno: p. Brda Miroslav, p. Michálek Vojtěch, p.

Více

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu pana Přerosta bod č. 9 Darovací smlouva Letiště Praha, a.s. nechat zařazený v programu jednání.

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu pana Přerosta bod č. 9 Darovací smlouva Letiště Praha, a.s. nechat zařazený v programu jednání. MCPNE 02141/2016 Zápis č. 23 z 20. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 28.11.2016 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Petr Šimáček,

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek.

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek. 1 Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 31. 3. 2010 od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad č. 5/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Václav Nový, Antonín Kadlec,

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 5/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 20. 8. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p., Mgr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 23. 2. 205 od 8:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová, Petra

Více

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 23.02.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,25 hod. Přítomni členové

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června p. Krejbich Tomáš. Ing. Vrba Jaroslav s o u h l a s í

U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června p. Krejbich Tomáš. Ing. Vrba Jaroslav s o u h l a s í U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června 2006 Zastupitelstvo MČ návrhovou komisi ve složení: Ověřovatele zápisu z dnešního zastupitelstva: Ing. Mydlarčík

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-46-2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE 11.3.2014 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.30 hod. Přítomni: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav Peštál,

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 5/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 24.6.2008

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 5/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 24.6.2008 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 5/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 24.6.2008 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p.černý, p.linhartová neomluvena) Hosté: Ing.Arch.Vít, p.sekera Zahájení Starostka

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 10/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 14. prosince 2015 od hodin na Obecním úřadě v Zákolanech

Zápis č. 10/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 14. prosince 2015 od hodin na Obecním úřadě v Zákolanech Zápis č. 10/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 14. prosince 2015 od 18.30 hodin na Obecním úřadě v Zákolanech Zahájení Zasedání Zastupitelstva obce Zákolany (dále též jako

Více

Z Á P I S č. 11/2016

Z Á P I S č. 11/2016 Z Á P I S č. 11/2016 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 11. 5. 2016 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D., František Hudek Omluveni: Ing. Jiří

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 10. 11. 2009 Doba konání: 18.30 20.30 hod.. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Volba orgánů členské schůze

Více

Zápis č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne

Zápis č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne Zápis č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 3.12.2014 Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, M. Voráč, M. Vilinger, Mg.S. Hrnčíř, Ing. I. Šafář, Z. Morávek Omluveni: Bc. R.

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů

Více

Zápis č. 6/2016. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 6/2016. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZO Malotice ze dne 12. 12. 2016 od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Přítomni: František Jirkovská Radka, Kaše Jiří, Kallaschová Bohumila, Mgr. Klímová

Více

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Z Á P I S č. 2/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne 21. 4. 2016 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Přítomno: 6 členů zastupitelstva obce Rpety dle prezenční listiny

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 04.04.2016 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin Zaplatílek host Omluveni: Předsedající:

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011

Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011 Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011 Přítomni: Omluven: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 10 zastupitelů (Ing. Jiroušek přišel při projednávání bodu

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE ,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 23. 1. 2017, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing.

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing. Zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 18. června 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze den Zápis č. 7/2016

Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze den Zápis č. 7/2016 Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 30. 5. 2016 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, Ing. Ivan Franc, Michal Ducháč,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

Městská část Praha 11. Zápis č.18. z jednání dopravní a bezpečnostní komise, konaného dne ÚMČ Praha 11, zasedací místnost "C"

Městská část Praha 11. Zápis č.18. z jednání dopravní a bezpečnostní komise, konaného dne ÚMČ Praha 11, zasedací místnost C Městská část Praha 11 Zápis č.18 z jednání dopravní a bezpečnostní komise, konaného dne 08.12.2016 Přítomni: Nepřítomni: Omluveni: Hosté: Místo jednání: Usnášeníschopnost: Datum příštího jednání: Místo

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Zápis č. 24. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 24. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 24 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Světí, IČ: 00653462 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 21. 9. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Ing. Stanislav Kužel, Jaroslava Šlapanská,

Více

Z á p i s č. 6 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Chleby konaného dne od 19,00 hod. Program : 1. Schválení programu

Z á p i s č. 6 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Chleby konaného dne od 19,00 hod. Program : 1. Schválení programu Z á p i s č. 6 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Chleby konaného dne23.11.2015 od 19,00 hod. Přítomni: Charbuský P.,Hartych Z., Pešek P. Šišková A.,T.Barták Hosté : Charbuská P. a účetní p. Dudková

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.6.2013 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Tomáš Rulec, zastupitel Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků?

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na ZŠNČP oceňují Podněty od rodičů Jak

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, V. Otřísal, p. Michálek, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M. Spačková, L.

Více

Zápis. z 4.zasedání zastupitelstva obce Nová Ves nad Popelkou, která se konala 29.4.2015 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 4.zasedání zastupitelstva obce Nová Ves nad Popelkou, která se konala 29.4.2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 4.zasedání zastupitelstva obce Nová Ves nad Popelkou, která se konala 29.4.2015 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Zápis č. 7. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová, Miroslav Hořejší, Miluše Némethová, Jiří Hladík Omluveni: Josef Šindelář, Pavel Ševčík

Zápis č. 7. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová, Miroslav Hořejší, Miluše Némethová, Jiří Hladík Omluveni: Josef Šindelář, Pavel Ševčík Zápis č. 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stádlec / dále jen ZO/ konaného 06.03.2008 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ ve Stádlci, Stádlec čp. 150. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová,

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí Autoevaluace ZŠ, Praha 13, Klausova 2450, 155 00 Praha 5 Velká Ohrada Rozhodli jsme se provést autoevaluaci školy prostřednictvím žáků, učitelů i rodičů přesto, že již není povinná. Chtěli jsme však zpětnou

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Z Á P I S. Datum konání: 21. února ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Langr Miloš. pí. Voříšková Jitka

Z Á P I S. Datum konání: 21. února ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Langr Miloš. pí. Voříšková Jitka Z Á P I S ze 3. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 21. února 2011 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 10 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 1 Ing. Otp Potluka

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod.

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Zápis č.8/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 17.8.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Přítomni: Jana Krupičková, Josef Rákos, Martin Šafr, Ing. Cyril

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce P r o g r a m: 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice (dále

Více

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt Obec Bříza Bříza 110, 413 01 Roudnice nad Labem, tel. 775 731 105, IČ: 00263419 urad@obecbriza.info, datová schránka: nmubswt Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 21. 2. 2017 místo

Více

Zápis č. 29/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne

Zápis č. 29/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne Zápis č. 29/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne 7.2.2017 Přítomni: H.Tomanová, Z.Vondrušová, E.Bočková, E.Šonková, K.Šebesta M.Nováková, I.Zetocha, J.Kuklová, P.Janouš Omluveni: Zasedání

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městské části Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 11. 2009

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městské části Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 11. 2009 Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městské části Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 11. 2009 Přítomni: Ověřovatelé: dle prezenční listiny P. Krotil, J. Frolík Návrhová komise: Ing. K. Hagel, Š. Fořtová

Více