Znalecký posudek. č

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek. č. 1292-16-2011"

Transkript

1 Znalecký posudek č Předmětem ocenění jsou: stavební pozemky č. 615 a 3090/3 v katastrálním území Staré Křečany, obec Staré Křečany, okres Děčín. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková Exekutorský úřad, Praha 4 Hornokrčská 650/ Praha 4 Účel posudku: Exekuční řízení sp. zn. 095 Ex 298/10/ P Zjištění obvyklé ceny nemovitosti Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb., a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb., ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb. a č. 364/2010 Sb., podle stavu ke dni posudek vypracoval: J I Ř Í K O P E C K Ý, soudní znalec v oboru EKONOMIKA, CENY a ODHADY nemovitostí. Posudek obsahuje 23 stran textu včetně titulního listu. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Praze,

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Zjištění obvyklé ceny výše uvedené nemovitosti v katastrálním území Staré Křečany Obvyklou cenou pro účely zákona č. 403/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, se rozumí cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží volně sjednávaná mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově nebo personálně nezávislí na daném trhu, který není ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže. Nelze-li zjistit cenu obvyklou na trhu, určí se cena pro posouzení, zda nedochází ke zneužití výhodnějšího hospodářského postavení, kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. Obvyklou cenou se pro účely zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího, ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních nebo jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Z uvedených definic obvyklé ceny je zřejmé, že při zjišťování tržní hodnoty nelze brát v úvahu žádná sociální, příbuzenská či věková kritéria zúčastněných osob, tedy povinného či oprávněného, ani žádné jiné okolnosti provázející obvyklou cenu. Je otázkou smluvního ujednání mezi svobodně jednajícími subjekty, avšak výše úhrady by s ohledem na dobré mravy měla vycházet ze všech výše uvedených aspektů, které determinují obvyklou cenu. V daném případě pro nemovitost v katastrálním území Staré Křečany, je obvyklá cena zjištěná podle zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Metodika ocenění Pro zjištění Administrativní ceny je použita vyhláška Ministerstva financí č. 364/2010 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. Pro zjištění tržní hodnoty nemovitosti je použito metody, která vychází ze základní cenové úrovně zjištěné podle reálně nabízených, nebo uskutečněných smluvních převodů. Tato cenová úroveň zohledňuje jak administrativní cenu (vyhláška 364/2010 Sb.), věcnou hodnotu dle THU, srovnávací hodnotu, tak i porovnávací metodu a je dále upravena soustavou korekčních koeficientů, které zohledňují působení faktorů, které mají vliv na obvyklou cenu. 2

3 Za cenu obvyklou (tržní, obchodovatelnou, obecnou) považujeme při ocenění nemovitosti cenu zjištěnou v takové výši, kterou by bylo možno v den ocenění dosáhnout mezi dobrovolně prodávajícími a kupujícími nezávislými osobami, po řádném marketingu. Hodnota nemovitosti je zpracována k datu uvedenému na titulní straně. Jeho platnost je omezena faktory, které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu. 2. Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: Pozemky parc.č. St. 615 a 3090/ Staré Křečany Region: Ústecký Okres: Děčín Katastrální území: Staré Křečany 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne bez přítomnosti majitele. 4. Podklady pro vypracování posudku: Výpis z katastru nemovitostí, katastrální území Staré Křečany, L.V. č. 520, ze dne Exekuční příkaz sp. zn. 095 Ex 298/10/ P ze dne Usnesení OS pro Prahu 6 č.j. 34 EXE 1151/ , ze dne , o nařízení exekuce Kopie katastrální mapy, katastr. území Staré Křečany, list č. ŠLUKNOV 0-3/42, ze dne Údaje a podklady zjištěné při fyzické prohlídce a zaměření nemovitosti. Informace zjištěné na odboru výstavby OÚ Staré Křečany Informace sdělené majitelem nemovitosti 3

4 5. Vlastnické a evidenční údaje: Výpis z katastru nemovitostí, katastrální území Staré Křečany, L.V. č. 520, ze dne Vlastník: SJM Doubek Petr a Doubková Jana, Ječná 547/15, Praha 2, Nové Město, Praha 2, Srbská 185/1, Praha 6, Dejvice, Praha Celkový popis nemovitosti: Předmětem ocenění jsou dva stavební pozemky, které se nacházejí v katastrálním území Staré Křečany, obec Staré Křečany, okres Děčín. Pozemky leží na pokraji obce, přístup k nim je po nezpevněné cestě. Jedná se o velmi pěknou přírodní lokalitu, sousední nemovitosti jsou užívány jak k trvalému bydlení, tak také k rekreačním účelům. Obě plochy jsou mírně svažité jižním směrem. Jelikož se jedná o rohovou parcelu, tak je možný přístup ze dvou stran. Na pozemku jsou vybudované základy se základovou deskou, které vlastník zhotovil před lety pro budoucí zamýšlenou stavbu. Celá základová konstrukce byla budována již se záměrem i částečného podsklepení. Dnes jsou základy i deska silně poškozené vlivem srážek a mrazů, sklepní prostor je zčásti propadlý, základová deska a vnější obvod základů je mrazem rozpadlý a popraskaný. Tato konstrukce je celá nepoužitelná, je nutné ji odstranit. Náklady na odstranění této konstrukce odhaduji na přibližnou částku ,- Kč. Na pozemku je vrtaná studna, průměr 110 mm, hloubka 8 m. Dle zjištění na odboru výstavby byl vrt proveden jako zkušební, čili studna není zkolaudována, ale to nebrání tomu, aby byla oficiálně uvedena do trvalého užívání. Na hranici pozemku je provedena také přípojka el. energie do plastového pilíře. Po okraji parcely vede na dvou stranách telefonní kabel na základě smlouvy o věcném břemeni ze dne Jedná se o kabel, který je zaveden jako telefonní přípojka k sousednímu majiteli. Dle zjištění je možné si nechat zřídit přípojku i pro tuto parcelu. Hodnota věcného břemene byla vyřešena jednorázovou platbou a to ve výši ,- Kč, z těchto důvodů se již věcné břemeno oceňovat nebude. 4

5 7. Obsah posudku: a) Studny a 1 ) Vrtaná studna b) Venkovní úpravy b 1 ) Přípojky elektro 3 fázové, kabel Al 16 mm 2 v zemi c) Pozemky c 1 ) Stavební pozemky B. Posudek Výměry, hodnocení a ocenění objektů: Administrativní cena (vyhláška 364/2010 Sb.) a) Studny a 1 ) Vrtaná studna - 9 Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ studny: Vrtaná Hloubka studny: 7,00 m Profil studny: 110 mm Kód CZ - CC:

6 Ocenění: Základní cena dle příl. č. 10: hloubka: 7,00 m * 975,- Kč/m ,- Kč Základní cena celkem = 6 825,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3220 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,1130 Plná cena = ,67 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 12 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 38 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 12 / 50 = 24,000 % ,24 Kč ,43 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Vrtaná studna - zjištěná cena = ,43 Kč b) Venkovní úpravy b 1 ) Přípojky elektro 3 fázové, kabel Al 16 mm 2 v zemi - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Přípojky elektro 3 fázové, kabel Al 16 mm 2 v zemi Kód CZ - CC: 2224 Délka: 3,00 m Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 3,00 m * 140,- Kč/m = 420,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,2370 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,1130 Plná cena: = 888,85 Kč 6

7 Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 3 roky Předpokládaná další životnost (PDŽ): 42 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 45 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 3 / 45 = 6,667 % - 59,26 Kč 829,59 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Přípojky elektro 3 fázové, Al 16 mm 2 v zemi - zjištěná cena = 829,59 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Vrtaná studna = ,- Kč b) Přípojky elektro 3 fázové, kabel Al 16 mm 2 v zemi = 830,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč Věcná hodnota dle THU a) Studny a 1 ) Vrtaná studna Jednotkové množství: Jednotka: m celkem: = 7,00 m Jednotkové množství celkem: = 7,00 m 7

8 Ocenění: Základní cena: 2 000,- Kč/m 7,00 ks * 2 000,- Kč/m = ,- Kč Určení opotřebení odborným odhadem Stáří objektu: 12 roků Opotřebení: 24,000 % ,- Kč Vrtaná studna - výsledná cena = ,- Kč b) Venkovní úpravy b 1 ) Přípojky elektro 3 fázové, kabel Al 16 mm 2 v zemi Jednotkové množství: Jednotka: m přípojka: = 3,00 m Jednotkové množství celkem: = 3,00 m Ocenění: Základní cena: 300,- Kč/m 3,00 m * 300,- Kč/m = 900,- Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 3 roky Předpokládaná další životnost (PDŽ): 42 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 45 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 3 / 45 = 6,667 % - 60,- Kč Přípojky elektro 3 fázové, Al 16 mm 2 v zemi - výsledná cena = 840,- Kč 8

9 Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Vrtaná studna = ,- Kč b) Přípojky elektro 3 fázové, kabel Al 16 mm 2 v zemi = 840,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč Věcná hodnota dle cenového předpisu 364/2010 Sb. a) Studny a 1 ) Vrtaná studna - 9 Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ studny: Vrtaná Hloubka studny: 7,00 m Profil studny: 110 mm Kód CZ - CC: 2222 Ocenění: Základní cena dle příl. č. 10: hloubka: 7,00 m * 975,- Kč/m ,- Kč Základní cena celkem = 6 825,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3220 Plná cena = ,50 Kč 9

10 Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 12 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 38 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 12 / 50 = 24,000 % ,92 Kč ,58 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Vrtaná studna - zjištěná cena = ,58 Kč b) Venkovní úpravy b 1 ) Přípojky elektro 3 fázové, kabel Al 16 mm 2 v zemi - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Přípojky elektro 3 fázové, kabel Al 16 mm 2 v zemi Kód CZ - CC: 2224 Délka: 3,00 m Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 3,00 m * 140,- Kč/m = 420,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,2370 Plná cena: = 798,61 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 3 roky Předpokládaná další životnost (PDŽ): 42 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 45 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 3 / 45 = 6,667 % - 53,24 Kč 745,37 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Přípojky elektro 3 fázové, Al 16 mm 2 v zemi - zjištěná cena = 745,37 Kč 10

11 Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Vrtaná studna = ,- Kč b) Přípojky elektro 3 fázové, kabel Al 16 mm 2 v zemi = 750,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč Srovnávací hodnota a) Studny a 1 ) Vrtaná studna Jednotka: m Jednotkové množství: celkem: = 7,00 jedn. Jednotkové množství - celkem: = 7,00 jedn. Ocenění: Základní cena: 2 000,- Kč/jedn. 7,00 m á 2 000,- Kč/m = ,- Kč Věcná hodnota nemovitosti: = ,- Kč Výpočet cenových koeficientů: Druh objektu: Skladový objekt Minimální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Maximální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč 11

12 Cenové koeficienty: C A = 0,821 C B = 0,884 C C = 0,946 C D = 1,009 C E = 1,071 Hodnocení situování nemovitosti Název znaku znak vk ci * vk Trh s nemovitostmi: C 5 4,730 Orientace ke světovým stranám: C 1 0,946 Konfigurace terénu: D 5 5,045 Poloha vzhledem k centru obce: C 1 0,946 Převládající zástavba: E 1 1,071 Inženýrské sítě: B 3 2,652 Doprava: B 5 4,420 Obchod a služby: B 1 0,884 Školství: B 1 0,884 Zdravotnictví: B 1 0,884 Kultura, sport, ubytování: B 1 0,884 Úřady: B 1 0,884 Pracovní možnosti: B 2 1,768 Životní prostředí: C 1 0,946 Přírodní lokalita: C 3 2,838 Změna v zástavbě: C 3 2,838 Příslušenství nemovitosti: C 5 4,730 Typ stavby: C 3 2,838 Možnost dalšího rozšíření: C 5 4,730 Obyvatelstvo: D 1 1,009 Názor znalce: C 5 4, ,657 Koeficient k = 50,657 / 54 = 0,9381 Korekce ceny * 0,9381 Cena stavby: = ,40 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 12 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 38 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 12 / 50 = 24,000 % ,02 Kč Vrtaná studna - výsledná cena = 9 981,38 Kč 12

13 b) Venkovní úpravy b 1 ) Přípojky elektro 3 fázové, kabel Al 16 mm 2 v zemi Jednotka: m Jednotkové množství: přípojka: = 3,00 jedn. Jednotkové množství - celkem: = 3,00 jedn. Ocenění: Základní cena: 300,- Kč/jedn. 3,00 m á 300,- Kč/m = 900,- Kč Věcná hodnota nemovitosti: = 900,- Kč Výpočet cenových koeficientů: Druh objektu: Výrobní objekt Minimální cena srovnatelné nemovitosti: 750,- Kč Maximální cena srovnatelné nemovitosti: 1 200,- Kč Cenové koeficienty: C A = 0,833 C B = 0,958 C C = 1,083 C D = 1,208 C E = 1,333 Hodnocení situování nemovitosti Název znaku znak vk ci * vk Trh s nemovitostmi: C 5 5,415 Orientace ke světovým stranám: C 1 1,083 Konfigurace terénu: D 5 6,040 Poloha vzhledem k centru obce: C 1 1,083 Převládající zástavba: E 1 1,333 Inženýrské sítě: B 5 4,790 13

14 Doprava: B 5 4,790 Obchod a služby: B 1 0,958 Školství: B 1 0,958 Zdravotnictví: B 2 1,916 Kultura, sport, ubytování: B 1 0,958 Úřady: B 2 1,916 Pracovní možnosti: B 3 2,874 Životní prostředí: D 1 1,208 Přírodní lokalita: C 3 3,249 Změna v zástavbě: C 5 5,415 Příslušenství nemovitosti: C 5 5,415 Typ stavby: C 1 1,083 Možnost dalšího rozšíření: C 5 5,415 Obyvatelstvo: D 1 1,208 Názor znalce: C 5 5, ,522 Koeficient k = 62,522 / 59 = 1,0597 Korekce ceny * 1,0597 Cena stavby: = 953,73 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 3 roky Předpokládaná další životnost (PDŽ): 42 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 45 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 3 / 45 = 6,667 % - 63,59 Kč Přípojky elektro 3 fázové, Al 16 mm 2 v zemi - výsledná cena = 890,14 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Vrtaná studna = 9 980,- Kč b) Přípojky elektro 3 fázové, kabel Al 16 mm 2 v zemi = 890,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč 14

15 Administrativní cena (vyhláška 364/2010 Sb.) a) Pozemky a 1 ) Stavební pozemky Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Zastavěná plocha St ,00 37, ,26 Součet 6 811,26 Úprava ceny příloha č. 21: 1.2. výhodnost polohy z hlediska účelu užití stavby 20 % Úprava ceny celkem 20 % ,25 Mezisoučet 8 173, není-li v místě možnost napojení na veřejný vodovod -5 % 2.3. není-li v místě možnost napojení na veřejnou -7 % kanalizaci Úprava ceny celkem -12 % - 980,82 Mezisoučet 7 192,69 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,1130 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1690 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 celkem ,85 Pozemek zahrady nebo ostatní plochy oceněný dle 28 odst. 5. Základní cena = 37,22 Kč/m 2. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Zahrada 3090/3 239,00 37, ,58 Součet 8 895,58 Úprava ceny - příloha č. 21: 1.2. výhodnost polohy z hlediska účelu užití stavby 20 % Úprava ceny celkem 20 % ,12 Mezisoučet , není-li v místě možnost napojení na veřejný vodovod -5 % 2.3. není-li v místě možnost napojení na veřejnou -7 % kanalizaci Úprava ceny celkem -12 % ,96 Mezisoučet 9 393,74 Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,

16 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,1130 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1690 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 5 celkem 9 070,96 Stavební pozemky - zjištěná cena = ,81 Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Stavební pozemky = ,- Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč Indexová metoda a) Pozemky a 1 ) Stavební pozemky Výchozí cena: = 37,22 Kč/m 2 Korekce výchozí ceny: A - územní struktura: * 1,00 B - typ stavebního pozemku: * 1,30 C - typ polohy: * 1,30 D - územní připravenost, infrastruktura: * 1,00 E - speciální charakteristiky: * 1,00 Výchozí cena upravená = 62,90 Kč/m 2 Jednotková cena stavebního pozemku: 62,90 Kč/m 2 16

17 Oceňované stavební pozemky: zastavěná plocha parc.č. St m 2 zahrada parc.č. 3090/3 239 m 2 Výměra stavebních pozemků: 422 m 2 422,00 m 2 á 62,90 Kč/m 2 = ,80 Kč Pozemky oceněné indexovou metodou - celkem = ,80 Kč Stavební pozemky - výsledná cena = ,80 Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Stavební pozemky = ,- Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč 17

18 Porovnávací hodnota a) Pozemky b) a 1 ) Stavební pozemky Prodej, pozemek pro bydlení, m² Celková cena: ,- Kč Adresa: Staré Křečany Datum vložení: Datum aktualizace: Včera ID zakázky: Stav objektu: Dobrý Umístění objektu: Klidná část obce Plocha užitná: m 2 Plocha pozemku: m 2 Voda: Místní zdroj Doprava: Autobus Popis: Nabízíme dvě stavební parcely o celkové velikosti m 2 v klidné části obce Staré Křečany. Je to ideální místo k rekreaci v blízkosti Národního Parku České Švýcarsko. Pozemky jsou orientovány na jih, ze severu a východu jsou chráněny před větrem vzrostlým stromořadím. Na pozemcích je původní kopaná studna s pitnou vodou. Elektřina je na hranici pozemku. Při rychlém jednání možná sleva. 18

19 Prodej, pozemek pro bydlení, m² Cena: 90,- Kč Adresa: Staré Křečany Datum vložení: ID zakázky: R10SL143 Plocha pozemku: m 2 Popis: Nabízíme k prodeji velmi pěkný pozemek ve Starých Křečanech. Jedná se o atraktivní místo v klidné části obce. Pozemek je vhodný na výstavbu RD. Je mírně svažitý. Na pozemku vlastní studna, původní sklep, elektrická přípojka. V letošním roce proběhne výstavba obecní kanalizace. Koupě celého pozemku není podmínkou. Možnost rozparcelování. Prodej, pozemek pro bydlení, m² Cena: ,- Kč Cena zahrnuje: včetně provize, včetně právního servisu Adresa: Staré Křečany Datum vložení: ID zakázky: Plocha pozemku: m 2 19

20 Popis: Nabízíme do prodeje pozemek ve Starých Křečanech u Děčína, rozloha činí m 2. Terén je rovinatý. Pozemek se nachází na velmi klidném místě obce a je vhodný například k výstavbě rekreačního objektu. Inženýrské sítě jsou v dosahu. Cena nemovitosti je včetně provize RK. Prodej, pozemek pro bydlení, 166 m² Cena: ,- Kč Cena zahrnuje: včetně provize Poznámka k ceně: cena včetně provize Adresa: Staré Křečany Datum vložení: Datum aktualizace: ID zakázky: Plocha pozemku: 166 m 2 Voda: Místní zdroj Elektřina: 230V Popis: Tuto nemovitost nabízí výhradně naše realitní kancelář. Jedná se o stavební pozemek ve Starých Křečanech o celkové výměře 166 m 2 v zastavěné části obce s dobrým přístupem. Na pozemku se nacházejí základy domu. Čerpání vody je možné z městské studny. 20

21 Reálná cena pozemků: Název reálná obchodovatelná hodnota Realit. cena Výměra Jedn.cena K p Váha Upravená jedn. [Kč] [m 2 ] [Kč/m 2 ] cena [Kč/m 2 ] 70,- 1 70,00 1,00 1,00 70,00 70,- / 1,000 Průměrná jednotková cena: 70,00 Kč/m 2 Minimální jednotková cena: 70,00 Kč/m 2 Maximální jednotková cena: 70,00 Kč/m 2 Oceňované pozemky: zastavěná plocha parc.č. St m 2 zahrada parc.č. 3090/3 239 m 2 Výměra oceňovaných pozemků: 422 m 2 422,00 m 2 á 70,- Kč/m 2 = ,- Kč Pozemky oceněné porovnávací metodou - celkem = ,- Kč Stavební pozemky - výsledná cena = ,- Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Stavební pozemky = ,- Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč 21

22 C. Rekapitulace Administrativní cena: Administrativní cena objektů: Administrativní cena pozemků: Administrativní cena celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Věcná hodnota: Věcná hodnota objektů: Věcná hodnota podle THU: Věcná hodnota podle vyhlášky: Srovnávací hodnota: Stanovená věcná hodnota objektů: Věcná hodnota pozemků: Stanovená věcná hodnota celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Porovnávací cena: Porovnávací cena pozemků: Porovnávací cena celkem: ,- Kč ,- Kč Obvyklá cena: ,- Kč slovy: čtyřicettisíc Kč 22

23 Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný Městským soudem vpraze, Praha 2 - Spálená č. 2, ze dne pod pořadovým číslem 1465 pro základní obor EKONOMIKA - odvětví CENY a ODHADY se zvláštní specializací odhady nemovitostí. Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým číslem znaleckého deníku. Znalečné účtuji dle přiložené likvidace na základě dokladu. V Praze dne Jiří K o p e c k ý Meinlinova P r a h a 9 Koloděje Tel./ Fax: Mobil:

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013 Znalecký posudek č. 1368-3-2013 Předmětem ocenění je: Bytová jednotka č. 1071/24, která se nachází v bytovém domě č.p. 1071, s příslušenstvím a pozemky č. 3203/4, v katastrálním území Libeň, obec Praha,

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1267-28-2010 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 775/9 s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 1560, v katastrálním území Vysočany, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 173/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinný dům č.p. 3247 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 32242 katastrální území : Boršov u Kyjova obec : Kyjov_ okres : Hodonín a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 246/11 o obvyklé ceně nemovitostí - provozovny č.p. 227 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 996 katastrální území : Čisovice obec : Čisovice_ okres : Praha - západ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 27/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/8 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 261/1, 266, 267a 265 - PK, LV číslo 399, katastrální území Jeníkov u Hlinska, obec Jeníkov, okres Chrudim a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 540-105/13

ZNALECKÝ POSUDEK č. 540-105/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 540-105/13 o ceně ideální 1/2 nemovitostí stavby bez čp/če na pozemku parc. č. 625 a pozemků parc. č. 623, 624, 625, 626, 1383, 1478, 1529 a 1595,vč. příslušenství, zapsaných na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

Znalecký posudek č. 863-168/2013

Znalecký posudek č. 863-168/2013 Znalecký posudek č. 863-168/2013 č.j. 180 EX 14093/10 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 233/17 s příslušenstvím, zapsané na LV 1411, k.ú. Janov u Litvínova, v obci Litvínov, okres Most, kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

Znalecký posudek č. ZP-2092

Znalecký posudek č. ZP-2092 Znalecký posudek č. ZP-2092 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 4/6 na - stavbě (budova) č.p. 64, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc. č. 154 (

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 161/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - bytové jednotky č. 445/5 a nebytového prostoru č. 445/105 v domě č.p. 445 na pozemku p.č. 650/4, 651 a 652/1 a pozemku p.č. 650/4, 651 a 652/1

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4854-060 / 11

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4854-060 / 11 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 4854-060 / 11 odhad obvyklé ceny nemovitosti - bytové jednotky č. 208/7 v 5.NP budovy čp. 208 a 209, se stavební parcelou č. 47/2, 47/3 a p.p.č 45, s příslušenstvím, vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 20/863/2013 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 867/63 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a zastavěné ploše č. 1636 v obci Hradec Králové a katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2671-18/15. Č.j.: 196EX 2143/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2671-18/15. Č.j.: 196EX 2143/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 267-8/5 o ceně nemovitosti jednotky bytu č. 37/8 v obytném domě č.p. 37, na pozemku p.č. 374 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Starý Maletín, obec Maletín, okres Šumperk

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 504-12/2013 O ceně bytové jednotky číslo 90/5 zapsané na listu vlastnictví číslo 1592 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, katastrální území Březová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2070-51/13 o ceně bytu č. 2463/6 ulice Benešovo náměstí, v části obce Zelené Předměstí v budově označené čp. 2461, čp. 2462, čp. 2463 a čp. 2462 se stp.č. 5018, stp.č. 5019, stp.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1388/67/10

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1388/67/10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1388/67/10 o ceně obvyklé bytu č. 795/14 v domě č.p.795 na st. parc.č. 895 včetně podílu 500/9132 na pozemku č.parcel st. 895 a 157/43 (ostatní plocha) vše v k.ú. Hradec Králové. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 6439-7 / 2015

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 6439-7 / 2015 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 6439-7 / 2015 o ceně nemovité věci OCENĚNÍ MAJETKU ZAHRNUTÉHO DO SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA PLUS OIL, a.s. PRO ÚČELY INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ Vlastník nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1292-25/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1292-25/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1292-25/15 o ceně nemovitostí pozemku parcelní číslo 6078, RUBE GROUP, s.r.o. v katastrálním území Konice, obec Konice, okres Prostějov, kraj Olomoucký: Objednatel posudku: Účel posudku:

Více