NÁJEM BYTŮ JAKO PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁJEM BYTŮ JAKO PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva NÁJEM BYTŮ JAKO PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Bakalářská práce Autor: Nikola Langrová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D. Praha Duben, 2014

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Langrová Nikola

3 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych ráda poděkovala panu JUDr. Aleši Rozehnalovi, Ph. D.,za připomínky, odborné rady a čas, který mi věnoval při přípravě této bakalářské práce

4 ANOTACE Bakalářská práce pojednává o obecné charakteristice pojmů, týkající se právní úpravy nájmu bytu, založení podniku a podnikání v oboru realit. Práce se zaměřuje na předmět podnikání, strukturu podniku a analýzu cen nemovitostí k pronájmu. ANNOTATION The bachelor's thesis explores a general explanation of terms related to legal rules around apartment tenancy, establishment of an enterprise and doing business in the area of real estate. The thesis focuses on the line of business, enterprise structure and an analysis of prices of properties intended for rent. Klíčová slova Nájem bytu, nájemné, zánik nájmu, hypoteční úvěr, trh s nemovitostmi. Keywords Rent an apartment, rent, termination of lease, mortgage, real estate market.

5 Obsah OBSAH VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Pronajímatel Nájemce Nájemné Jistota Zákonná sazba Nájemní smlouva Vzájemná práva a povinnosti nájemce a pronajímatele Skončení nájmu Porovnání občanského zákoníku Podnikatel Společnost Byt Trţní nájemné Kategorie bytu Typy bytu PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Zaloţení podniku Struktura podniku Zdroje financování podniku

6 2.3.1 Základní principy finančního řízení firmy Zisk Strategie podniku SWOT analýza Porterova analýza TRH S NEMOVITOSTMI Vývoj cen nemovitostí v Praze za období Vývoj ceny nájmu za období Statistická analýza cen Analýza a porovnání trhu nemovitostí Stanovení cen nájmu Vhodná lokalita Výhody a nevýhody investování do nemovitosti VÝVOJ REALITNÍCH KANCELÁŘÍ Krize po roce Dopad krize na trh s nemovitostmi v ČR INVESTOVÁNÍ DO NEMOVITOSTI Dispozice bytu Nákup nemovitosti Porovnání hypotečního úvěru a nájemného v Praze

7 ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH

8 ÚVOD Nejlepší investice je investice do vašeho finančního vzdělání (Robert Kioyosak) Dané téma jsem si zvolila zejména proto, abych si prohloubila své znalosti, protoţe mě dané téma zajímá. Jak definoval slavný psycholog Abraham Harold Maslow, základní potřeby člověka jsou jídlo, pití, spánek a samozřejmě bydlení. Tento psycholog vymezil dané potřeby ve své pyramidě. V dnešní době máme mnoho moţností, jak můţeme bydlet. Například v bytě, v domě, v ubytovně a tak dále. Také rozlišujeme vlastní bydlení a nájem. Kaţdý druhý člověk bydlí v pronájmu. Proč tomu tak je, proč lidé spíše neinvestují a nekoupí si vlastní nemovitost? Je výhodné koupit si vlastní nemovitost, nebo spíše zůstat do konce ţivota nájemníkem? Bakalářskou práci jsem rozdělila na dvě části praktickou část a teoretickou část. V první části se zabývám pouze teoretickým výčtem na téma nájem a v druhé praktické části se zabývám zaloţením podniku. Konkrétně zaloţením realitní kanceláře. Podrobněji rozebírám otázky na téma - koupě nemovitosti za hotové či na hypoteční úvěr, jakou nemovitost koupit (dispozice, lokalita), jak jí správně zhodnotit. Co vše je potřeba k tomu, kdyţ se rozhodneme pronajímat nemovitost za účelem dalšího zisku, co vše musíme udělat proto, aby nemovitost byla zejména zdrojem příjmů nikoliv výdajů. Dále se budu zabývat průzkumem trhu s nemovitostmi a pochopením nové judikatury nájmu. Analýza se bude opírat o Českou republiku, zejména o Prahu, jaká je cenová úroveň, jaká je poptávka po pronájmu, kolik bude činit nájemné do budoucna, jak se trh s nemovitostmi vyvíjel po krizi

9 Vlastnictvím nemovitosti se otevírají nové moţnosti v rámci podnikání, pokud nemovitost nepotřebujeme výlučně k vlastní potřebě - bydlení. Pokud jsme si koupili nemovitost za účelem dalšího zisku, můţeme jí postoupit k pronájmu. Pokud nemáme vysoký kapitál, který by nám umoţňoval koupit nemovitosti, poţádáme banku o úvěr. Rozhodneme-li se, ţe zdrojem našich příjmů bude podnikání s nemovitostmi, máme téměř jisté, ţe toto podnikání nebude prodělečné. V práci jsem pouţila následující metody: popis, srovnání a analýzu. Popisuji zaloţení podniku, porovnávám ceny nájmu a hypotečního úvěru, analýza je zaměřena na vývoj ceny nájmu do roku

10 1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1 Pronajímatel Pronajímatel, je fyzická osoba/ právnická osoba, která vlastní nemovitost a souhlasí jí poskytnout třetí osobně do uţívání za úplatu. 1.2 Nájemce Nájemce je i bez zvláštního ujednání povinen užívat věc jako řádný hospodář k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému, a platit nájemné Nájemné Nájem je známý smluvní typ, se kterým se setkávají často jak podnikatelé, tak fyzické osoby. Pokud totiž podnikatel nevlastní nebytové prostory, do kterých by mohl umístit své sídlo, tak si prostory, do kterých umístí své sídlo, často pronajímá od třetí osoby. Pokud fyzická osoba nevlastní byt, kde by mohla bydlet, najme si byt za účelem bydlení od třetí osoby. Nájemní smlouvy na nemovitosti se řídí od 1. ledna 2014 novou úpravou, 2 NOZ (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., nájem vymezen - hlava II, díl 2, oddíl 3, ). 1.4 Jistota Pro zajištění peněžitých pohledávek pronajímatele vůči nájemci z nájmu vzniklých, mohou smluvní strany ujednat poskytnutí peněžité částky jistoty ( 2254), která však nesmí převýšit šestinásobek měsíčního nájemného v daném právním vztahu. Jistota je zúčtována při ukončení nájmu, kdy vzniká nájemci právo na její vrácení, proti kterému je pronajímatel oprávněn provést započtení svých případných pohledávek proti nájemci. 3 1 Nájemce, Business center.cz [online]. Dostupné z WWW: 2 NOVOTNÝ, Petr. Nový občanský zákoník: Smluvní právo. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 230 s. Právo pro kaţdého (Grada). ISBN RABAN, Přemysl. Občanské právo hmotné: relativní majetková práva. Brno: Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2013, 476 s. ISBN

11 1.4.1 Zákonná sazba Zákonnou sazbu upravuje 1802, který stanovuje: Mají-li být plněny úroky a není-li jejich výše ujednána, platí dlužník úroky ve výši stanovené právním předpisem. Nejsou-li úroky takto stanoveny, platí dlužník obvyklé úroky požadované za úvěry, které poskytují banky v místě bydliště nebo sídla dlužníka v době uzavření smlouvy Nájemní smlouva Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání. Nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli úplatu označovanou jako nájemné. Předmětem nájmu může být věc movitá nebo nemovitá. Smlouva může být uzavřena ústně i písemně. V zájmu právní jistoty je však třeba doporučit, aby strany uzavřely nájemní smlouvu písemně. Nájemní smlouva by měla obsahovat: popis předmětu nájmu, termín předání předmětu nájmu nájemci, stav, v jakém se předmět nájmu nachází při jeho převzetí nájemcem, účel nájmu, dobu, na kterou se uzavírá, výši nájemného, práva a povinnosti stran, zajištění plnění povinností nájemce (jistota), možnosti předčasného ukončení nájemní smlouvy, možnosti provedení změn, za kým jdou případné opravy a údržba věci a v jakém rozsahu, popis stavu předmětu nájmu při jeho vrácení pronajímateli. 4 OBSZAN.cz: Komunitní portál o redofikace[online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.obczan.cz/zakon/noz/cast-ctvrta/hlavaii/dil-2/oddil-3/pododdil-2?detail-item-6352-comments-item-1557-expanded=1&do=detail-item-6352-comments-item-1557-export. 11

12 Nájemní smlouva může být sjednaná na dobu určitou i neurčitou. Doba určitá může být sjednaná na konkrétní dny, měsíce, roky, nebo i jiným způsobem. Pokud ve smlouvě není o době, na jakou se nájem sjednává, uvedeno nic, pak zákon stanoví nevyvratitelnou domněnku, že se nájem sjednává na dobu neurčitou Vzájemná práva a povinnosti nájemce a pronajímatele Uzavřením nájemní smlouvy, vzniká vztah mezi pronajímatelem a nájemcem. Nájemní smlouva pojednává o straně nájemce a straně pronajímatele, tyto dvě strany, mají vzájemná práva a povinnosti vůči sobě. NOZ nám přesně vymezuje, jaká práva a povinnosti má nájemce, ale i pronajímatel (majitel). NOZ znevýhodňuje postavení majitele, a razantně více posílil stranu nájemce. Nyní rovnou můžeme přejít k bližší úpravě povinnosti stran: Pronajímatel udržuje po dobu nájmu v domě náležitý pořádek obvyklý podle místních poměrů. Nájemce dodržuje po dobu nájmu pravidla obvyklá pro chování v domě a rozumné pokyny pronajímatele pro zachování náležitého pořádku obvyklého podle místních poměrů. Pronajímatel udržuje po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání. Nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. 6 Nájemce má právo provést změnu věci jen s předchozím souhlasem pronajímatele; byla-li nájemní smlouva uzavřena v písemné formě, vyžaduje i souhlas pronajímatele písemnou formu. Změnu věci provádí nájemce na svůj náklad; dojde-li změnou věci k jejímu zhodnocení, pronajímatel se s nájemcem při skončení nájmu vyrovná podle míry zhodnocení. Nájemce má právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Provede-li nájemce změnu věci bez souhlasu pronajímatele, uvede věc do původního stavu, jakmile o to pronajímatel požádá, nejpozději však při skončení nájmu věci. Neuvede-li nájemce na žádost pronajímatele věc do původního stavu, může pronajímatel nájem vypovědět bez výpovědní doby. 5 NOVOTNÝ, Petr. Nový občanský zákoník: Smluvní právo. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 230 s. Právo pro kaţdého (Grada). ISBN Zákony centrum.cz, [online]. Dostupné z WWW: 2236, vid

13 Nájemce oznámí pronajímateli, že věc má vadu, kterou má odstranit pronajímatel, hned poté, kdy ji zjistí nebo kdy ji při pečlivém užívání věci zjistit mohl Skončení nájmu Nájem bytu můţe zaniknout následujícími způsoby: uplynutí doby, dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem, písemnou výpovědí. Výpověď nájmu musí být vždy písemná a musí být doručena druhé straně. Pokud vypovídá nájem pronajímatel, je povinen poučit nájemce o jeho právu, podat do dvou měsíců návrh soudu na přezkoumání oprávněnosti výpovědi a uvést výpovědní důvod. Bez těchto náležitostí je výpověď neplatná. Nájemce má možnost vypovědět nájem na dobu neurčitou kdykoli i bez uvedení důvodu, ale vždy s tříměsíční výpovědní dobou. Pokud je nájem uzavřen na dobu určitou, může jej vypovědět za podmínek sjednaných ve smlouvě nebo za předpokladu, že se změní okolnosti, ze kterých strany při uzavření smlouvy vycházely, do té míry, že po něm nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval (např. získá práci v jiném místě, kam není možné z dosavadního bydliště dojíždět). Opouští se koncepce výpovědi z nájmu s přivolením soudu a odpadá také povinnost pronajímatele poskytovat v určitých případech bytové náhrady, ale nájem bytu musí být samozřejmě dále chráněn, a proto jej může pronajímatel vypovědět pouze v závažných případech, které zákon vyjmenovává příkladným výčtem. Pronajímatel může vypovědět nájemní vztah na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní době z těchto důvodů: a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu (např. sjednání podnájmu bez souhlasu pronajímatele, pokud je dle zákona vyžadován) b) je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo na členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází, c) má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, 7 Zákony centrum.cz, [online]. Dostupné z WWW : 2236, vid

14 ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo d) je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu. Nájem na dobu neurčitou může pronajímatel vypovědět také v tříměsíční výpovědní době i v případě, že: e) má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno, f) potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii (rodiče, děti, vnuci) nebo ve vedlejší linii v druhém stupni (sourozenec, teta, strýc). Dal-li pronajímatel nájemci výpověď z důvodů e) či f), je povinen nájemci byt znovu pronajmout nebo mu nahradit škodu, nevyužil-li byt do jednoho měsíce od jeho vyklizení nájemcem k účelu uvedenému ve výpovědi. Zvláštním případem je porušení povinností nájemce zvlášť závažným způsobem. V této situaci má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby. Pronajímatel má však povinnost před podáním výpovědi nájemce písemně vyzvat k odstranění závadného chování či protiprávního stavu; v opačném případě by se k výpovědi nepřihlíželo. NOZ považuje za zvlášť závažné porušení povinností nájemce zejména následující: a) nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, b) poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, c) způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí, nebo d) užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno. Nájemce je povinen byt odevzdat ve stavu, v jakém jej převzal, nehledě na běžné opotřebení při běžném užívání a na vady, které je povinen odstranit pronajímatel. Byt je odevzdán okamžikem předáním klíčů. Nájemce má povinnost uvést byt do původního stavu. Jestliže nájemce byt neodevzdá v den skončení nájmu, má pronajímatel právo na náhradu ve výši ujednaného nájemného až do okamžiku, kdy nájemce byt skutečně odevzdá. 8 8 BusinessInfo.cz, Pro portál BusinessInfo.cz připravila Advokátní kancelář Gürlich & Co., člen Evropské asociace právních kanceláří (AEL). Autor článku: JUDr. Richard Gürlich, Ph.D.., [online]. Dostupné z WWW: 14

15 1.6 Porovnání občanského zákoníku Tabulka č. 1: Porovnání občanského zákoníku v souvislosti s nájmem NOZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (platnost ) Úprava nájmu v (rozsáhlejší úprava) Zavedení nových pojmů např. pacht, jistota, okolnosti. Zákon č. 40/1964, občanský zákoník (zrušen) Úprava nájmu v Jistota aţ šesti násobek měsíčního nájemného. Nájemník můţe mít v bytě zvíře - bez souhlasu majitele. Nájemník můţe vypovědět nájemní vztah např. za zvláštních okolností. Depozit- aţ trojnásobek měsíčního nájemného. Nájemník nemůţe mít v bytě zvíře bez souhlasu majitele. Daná úprava neexistuje. Moţnost pronajmout i neobyvatelný byt. Nájemníci mohou v bytě podnikat. Lze pronajmout pouze byt či dům určený k bydlení. Podnikání v bytě je moţné, pouze pokud je byt k tomu určen (zkolaudován, jako nebytový prostor). Zánik bytové náhrady pro nájemníka. Nutnost poskytnutí bytové náhrady pronajímatelem. Zvýšení jednostranného nájemného pokud pronajímatel byt či dům zvelebuje. Zvýšení jednostranného nájemného. Vycházející ze vzorců uvedených v zákoně č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného. Přechod nájmu max. délka 2 roky. 9 Přechod nájmu neomezená doba nájmu. Zdroj: Vlastní zpracování 9 Výjimku tvoří osoby staří 70 let a osoby mladší 18 let. Osoby starší 70let mohou v bytě doţít. Osoby mladší 18 let, mohu v bytě zůstat do dosáhnutí 20 roku ţivota. 15

16 1.7 Podnikatel Definici podnikatele nalezneme v NOZ, pod 420: Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Podnikatel je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona 10. Podnik vznikne zapsáním do obchodního rejstříku. Podle NOZ 423: Obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. 1.8 Společnost Společnosti jsou zakládány dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Obchodní korporace jsou obchodní společnosti. Společnosti jsou veřejné obchodní společnost a komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a akciová společnost. V našem případě budeme zakládat společnost s ručením omezeným. Společnost s ručením omezeným je řazena mezi kapitálové společnosti Byt Byt je soubor místností, nebo místnost, které jsou zkolaudované a přizpůsobené k moţnosti bydlení. Přesnou definici bytu nalezneme v NOZ 2236 a zní takto: Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. Ujednají-li si pronajímatel s nájemcem, že k obývání bude pronajat jiný než obytný prostor, jsou strany zavázány stejně, jako by byl pronajat obytný prostor." Obchodní korporace: zákon o obchodních korporacích rejstřík : 2014 : redakční uzávěrka Ostrava: Sagit, 2014, 288 s. ÚZ. ISBN Obchodní korporace: zákon o obchodních korporacích rejstřík : 2014 : redakční uzávěrka Ostrava: Sagit, 2014, 288 s. ÚZ. ISBN BusinessInfo.cz, Pro portál BusinessInfo.cz připravila Advokátní kancelář Gürlich & Co., člen Evropské asociace právních kanceláří (AEL). Autor článku: JUDr. Richard Gürlich, Ph.D.., [online]. Dostupné z WWW: 16

17 Skutečnost, že pronajatý prostor není určen k bydlení, nemůže být na újmu nájemci. Je-li k zajištění bytových potřeb nájemce pronajat dům, použijí se ustanovení o nájmu bytu přiměřeně Tržní nájemné Tržní nájemné odráţí vztah nabídky a poptávky na lokálním trhu s byty v jednotlivých městech. 14 Na grafu viz níţe zjistíme strukturu bytového fondu v roce Vidíme zde, ţe 73,1% bytů bylo s trţním nájemným a 26,9 % byly byty s regulovaným nájemným. Regulovaným nájmem se rozumí, ţe majitel mohl zvyšovat nájemné, ale pouze do určitého limitu. Výši limitu pro jednotlivé oblasti stanovoval zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Regulované nájemné v Praze zaniklo roku Graf č. 1: Struktura bytového fondu nájemní bydlení Zdroj: ČSÚ Kategorie bytu Do roku 2006 byly byty řazeny do čtyř jednotlivých kategorií, a to z důvodu stanovení ceny nájmu podle vybavenosti bytu. Zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, bylo zrušeno takovéto řazení bytů do jednotlivých kategorií a byl zaveden 14 Bezplatná právní poradna: Regulované nájemné - definice [online] [cit ]. Dostupné z: 15 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: BYTOVÁ POLITIKA [online] [cit ]. Dostupné z: daje_o_bydlen_ 17

18 nový pojem a to byt se sníženou kvalitou 16. Byt se sníţenou kvalitou znamená, že byt je byt bez ústředního vytápění a s částečným nebo společným základním příslušenstvím, nebo byt bez ústředního vytápění a bez základního příslušenství, nebo byt s ústředním vytápěním bez základního příslušenství. 17 K byl zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, zrušen a nahradil ho zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Typy bytu Pokud kupujeme byt, měli bychom dát pozor, o jaký typ bytu se jedná. Druţstevní byt Státní byt Byt v osobním vlastnictví Sluţební byty Byty zvláštního určení Graf č. 2: Struktura bytového fondu Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: BYTOVÁ POLITIKA Družstevní byt vlastníkem bytu je druţstvo. Zde nejsme vlastníkem bytu, ale pouze nám náleţí druţstevní podíl, s kterým můţeme nakládat. Pokud budeme chtít byt prodávat či pronajímat, je zde nutný souhlas druţstva. 16 Bakalářská práce: Nájem bytu [online]. [cit ]. Dostupné z: https://is.bivs.cz/auth/th/4980/bivs_b/ilona_vazacova Najem_bytu Bakalarska_prace.pdf 17 Business center.cz, HAVIT, s.r.o., vid, , HAVIT, s.r.o. 18

19 Státní byt vlastníkem je obec, město nebo městská část, která poskytuje byty k pronájmu. Obec zde vystupuje jako pronajímatel Byt v osobním vlastnictví Vlastnictví bytu, kde majitelem není družstvo či město, ale fyzická osoba Služební byt Jedná se o nájem bytu, který je ujednán v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce nebo jiné práce a je-li podle výslovného určení smlouvy pronajat byt služební, mohou být práva nájemce služebního bytu omezena. To platí i v případě, je-li v této souvislosti ujednán nájem domu Vyznam slova.com: Význam Byt v osobním vlastnictví [online]. [cit ]. Dostupné z: 19 Nový občanský zákoník 2014: rejstřík : redakční uzávěrka Ostrava: Sagit, 2012, 320 s. ÚZ. ISBN

20 2 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Co? Jak? Proč? To jsou základní otázky, které si musí kaţdý podnikatel na začátku svého podnikání poloţit. Rozhodneme-li se k zaloţení realitní kanceláře (dále jen RK), předmětem podnikání bude zprostředkování obchodu, podnikatelská a finanční pomoc. Předmět činnosti: realitní činnosti poradenská činnost v oblasti obchodu a sluţeb Realitní kancelář bude nabízet následující sluţby: Pro majitele nemovitostí: - Konzultace - Oceňování nemovitostí - Analýzu trhu s nemovitostmi - Zajištění právního servisu - Osobní účast při prohlídkách Pro nájemce nemovitostí: - Relokační sluţby - Vytváření nabídky - Zajištění právního servisu - Klientský servis Zaměříme se na pronájem bytů, domů a vil v nejţádanějších lokalitách Prahy. Mimo jiné sluţby pro majitele a nájemce, budeme vydávat časopis, ve kterém budeme zveřejňovat nejzajímavější nemovitosti, které nejsou v nabídkách ostatních RK. Mezi primární úkony patří poskytování komfortních sluţeb pro potencionální klienty, a to zejména vyhledávání a zajištění vhodné nemovitosti. 20

21 2.1 Založení podniku Zaloţení podniku se bude řídit zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a druţstvech (zákon o obchodních korporacích). Právní forma podniku je společnost s ručením omezeným, označení s. r. o. Společnost s ručením omezeným se řadí mezi kapitálové společnosti, z důvodu majetkové účasti společníků. Společníci mají majetkovou povinnost a neručí za závazky společnosti. Společnost se zakládá společenskou smlouvou. Společenská smlouva, vyžaduje formu veřejné listiny. Společenská smlouva obsahuje: firmu společnosti, předmět podnikání nebo činnosti společnosti, určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla, určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů, výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly, výši základního kapitálu, počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost, vkladovou povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění, údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo jednateli, popřípadě členy jiných orgánů společnosti, kteří mají být podle tohoto zákona voleni valnou hromadou určení správce vkladů a u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku, kterou se započítává na emisní kurs, a určení osoby znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu Obchodní korporace: zákon o obchodních korporacích rejstřík : 2014 : redakční uzávěrka Ostrava: Sagit, 2014, 288 s. ÚZ. ISBN

22 Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být podán do 6 měsíců ode dne jejího založení. Kapitálovou společnost může založit i jeden zakladatel. Základní kapitál obchodní korporace je souhrn všech vkladů. 21 Výše vkladu naší realitní kanceláře bude činit ,-- Kč. Orgány společnosti s. r. o.: nejvyšším orgánem je valná hromada, statutárním orgánem je jednatel, moţnost zřízení dozorčí rady, která dohlíţí na jednatele společnosti. Provoz realitní kanceláře je živností, kde neexistuje žádný speciální právní předpis, který by přímo upravoval podnikání v realitní kanceláři, řídí se dle zákona č. 455/1991 Sb., zákon o živnostenském podnikání. Realitní činnost je řazena mezi živnosti volné s názvem: Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí. S výkonem realitní činnosti je spojeno mnoho předpisů, bez jejich znalostí se může ekonomický subjekt dopustit mnoha pochybení. Obecně se jedná o tyto znalosti: Občanský zákoník Právní normy související s katastrem nemovitostí Bankovnictví Oceňování nemovitostí Základní znalosti pozemního stavitelství Účetnictví 22 Není nutné mít oprávnění v oblasti realit. Nutné je splnit všeobecné předpoklady pro získání volné živnosti. Volná živnost, je činnost, která nepotřebuje a nevyžaduje odbornou způsobilost Obchodní korporace: zákon o obchodních korporacích rejstřík : 2014 : redakční uzávěrka Ostrava: Sagit, 2014, 288 s. ÚZ. ISBN Analýza současné situace v oblasti podnikání realitních kancelářích a návrh variant řešení Analýza současné situace v oblasti podnikání realitních kancelářích a návrh variant řešení

23 Jak vlastně získáme volnou ţivnost, co vše k tomu potřebujeme? Volnou živnost ohlásíme na kterýkoliv živnostenský úřad, zaplatíme 1000 Kč a doložíme všeobecné podmínky pro udělení živnosti. Pokud s podnikáním začínáme, vyplníme jednotný registrační formulář. 24 Ustanovení zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání, stanovuje, ţe: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor je živností, pokud vedle pronájmu jsou pronajímatelem poskytovány i jiné než základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Samotný pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor není považován za živnost a může ho provozovat každý, kdo je vlastníkem nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, aniž by k této činnosti musel mít živnostenské či jiné podnikatelské oprávnění. O živnost nejde ani v případě, kdy s pronájmem jsou spojeny pouze základní služby zajišťující řádný provoz nemovitosti, bytů a nebytových prostor. Takovými službami jsou např. dodávka tepla, vody, elektrického proudu, odvoz odpadu. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor se stává živností až tehdy, jestliže je spojen s poskytováním jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Může jít např. o: úklid, praní prádla, ostrahu. Pak se jedná o živnost ohlašovací volnou s předmětem podnikání Realitní činnost. Obstarávání služeb spojených se správou, údržbou a pronájmem nemovitostí prostřednictvím třetích osob za úplatu je živností ohlašovací volnou s předmětem podnikání Správa a údržba nemovitostí. Dále připadá v úvahu živnost Ubytovací služby. Výše podnikatelových příjmů z pronájmu není v zásadě ničím omezena. Jen konkurencí a poptávkou Jak podnikat, volné ţivnosti, ţivnost, dostupné z aktualizované Aktualizováno vid Podnikatel.cz (www.podnikatel.cz), průvodce vaším podnikáním. ISSN , Copyright , aktualizace , vid

24 2.2 Struktura podniku Podnik se nachází v centru Prahy ulice V Celnici. Podnik je umístěn cíleně přímo v centru města. Kancelář máme zařízenou v novodobém stylu, velký neuzavřený prostor tzv. open air office. Celkem máme 12 kvalifikovaných zaměstnanců a 8 zprostředkovatelů makléřů. S makléři máme uzavřenou smlouvu o obchodním zastoupení. Specialistu na výpočetní techniku, mzdovou účetní a úklid zajištujeme outsourcingem. (tzn. vedlejší činnost, která je smluvně svěřená jiné firmě vede to ke sníţení nákladů). Podnik má liniové uspořádání. Jsou tu vymezené vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Dodrţuje se zásada jednoho nadřízeného, který má všechny ostatní pracovníky pod sebou. Graf č. 3: Organizační struktura Zdroj: vlastní zpracování 24

25 Podrobnější popis struktury podniku: Valná hromada Dozorčí rada, která dohlíţí nad jednatele Jednatel Ředitel provozu Ředitel prodeje Ředitel leasingu Makléři Personální oddělení Marketingové oddělení Fakturační oddělení Finanční oddělení Asistentky Recepce 2.3 Zdroje financování podniku Důleţitou součástí kaţdého začínajícího podniku je jeho finanční řízení a řešení zdroje financování. Pokud chceme získat půjčku nebo sponzory, musíme nejdříve prokázat ţivota schopnost a míru ziskovosti podniku. Zdroje financování rozdělujeme na vlastní a cizí zdroje. Zdroje financování investic v podniku jsou jeho vlastní zdroje, k nimž patří: vlastní kapitál fondy odpisy zisk Cizí zdroje, z nich nejdůležitější jsou: rezervy krátkodobé závazky vydané a prodané obligace splátkový prodej, leasing SYNEK, Miloslav. Podniková ekonomika. 4. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006, xxv, 475 s. ISBN

26 Níţe uvádím, jak se obvykle člení zdroje: Obrázek č. 1: Zdroje Zdroj: Základní principy finančního řízení firmy Finanční řízení Finanční plánování Aktiva Pasiva Finanční analýza firmy 27 Finanční ukazatelé Ukazatel rentability Ukazatel likvidity Ukazatel návratnosti Ukazatel zadluženosti SYNEK, Miloslav. Podniková ekonomika. 4. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006, xxv, 475 s. ISBN Inboox.cz: Finanční analýza a vzorce pro humanitní typy [online]. [cit ]. Dostupné z: 26

27 Náklady Náklady se obvykle definují jako spotřeba práce a prostředků v peněžním vyjádření. Lze říci, že náklady představují určité vstupy do podniku. Podnik tyto vstupy svými vnitřními mechanismy přetváří ve výstupy tj. své produkty (výrobky, prodané zboží či služby). Se vznikem nákladu je obvykle spojen úbytek majetku či vznik závazku. 29 Celkové náklady firmy jsou rozděleny na dva druhy: Fixní náklady, které se nemění s růstem velikosti výroby. Jsou to náklady spojené s pořízením strojů, budov apod. Variabilní náklady, které se mění s velikostí výstupu, jako materiál, energie, nebo mzda a zahrnuje všechny náklady, které nejsou fixní (lidská práce). 30 Tabulka č. 2: Variabilní a fixní náklady FIXNÍ NÁKLADY Pořízení interní databáze Pořízení softwaru Odpisy VARIABILNÍ NÁKLADY Mzdy zaměstnanců Telefony Reklamní náklady Zdroj: vlastní zpracování 29 Testy z účetnictví: Slovníček účetních pojmů [online]. [cit ]. Dostupné z: 30 Kam Po Maturitě.cz: Příjmy a náklady firmy [online]. [cit ]. Dostupné z: related: https://edu.uhk.cz/~jindrvo1/files/miek2/texty/06_naklady_firmy.pdf 27

28 V tabulce viz níţe je výčet nákladů, naší realitní kanceláře Luxxus, které jsou rozděleny na zřizovací a běţné provozní náklady. Tabulka č. 4: Firemní náklady uvedené v Kč POLOŽKA POPIS CENA Zřizovací náklady Vybavení kanceláře stůl židle PC kompletní set Software MS Office Interní Databáze Inzerce Portál sreality.cz Celkem Běžné náklady Mzdy zaměstnanců Pronájem kanceláře Telefony - paušál Reklamní plochy Prezentační tabule Reklamní náklady Outsourcing (účetní, IT pracovník, uklízečka) Web sreality.cz, inzerce media, vlastní časopis Ostatní položky Kancelářské potřeby Tiskárny operační leasing Celkem *Uvedené ceny jsou bez DPH Zdroj: vlastní zpracování 28

29 2.3.2 Zisk Zisk je základním motivem podnikání a tím i hlavním kritériem pro rozhodování. Zisk je hlavním zdrojem samofinancování a důleţitou součástí mnoha poměrových ukazatelů (např. Rentability). Nutno rozlišit účetní zisk (zjistíme ho z účetnictví), daňový zisk (vypočte se úpravami účetního zisku, které vyplývají z daňových zákonů) a ekonomický zisk. Ekonomický zisk vypočteme odečtením veškerých nákladů (viz dříve ekonomické pojetí nákladů) od výnosů. Ekonomický zisk slouží jako základ pro podnikatelská rozhodování a je základní součástí nového ukazatele EVA. 31 EVA je ekonomická přidaná hodnota. Ekonomický ukazatel měřící finanční výkonost podniku. Představuje rozdíl mezi dosaženým čistým provozním ziskem (NOPAT) a celkovými náklady na kapitál (výnosem požadovaným investory). 32 Účetní zisk zjistíme z výkazu zisku a ztrát. Podobně jako výnosy a náklady je zachycován podle tří základních oblastí činností a je proto vykazován jako provozní zisk, zisk z finančních operací a mimořádný zisk. Hlavním zdrojem výnosů jsou tržby. Rovnice Z = T- N, vyplývá, že zisk roste s růstem výnosů a se snižováním nákladů Strategie podniku K efektivnímu zabezpečení dosaţení cílů a úspěšného rozvoje podniku slouţí promyšlená strategie, díky které jich podnik dosáhne. Důleţitá rozhodnutí by měla být podloţena důkladnou analýzou. K výsledku nám poslouţí například analýza SWOT a Porterova analýza. 31 SYNEK, Miloslav. Podniková ekonomika. 4. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006, xxv, 475 s. ISBN Business center.cz: EVA [online]. [cit ]. Dostupné z: 33 SYNEK, Miloslav. Podniková ekonomika. 4. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006, xxv, 475 s. ISBN

30 2.4.1 SWOT analýza SWOT analýza znamená, ţe podnik analyzujeme z pohledu silných a slabých stránek. Silné stránky: S1 kancelář se nachází přímo v centru S2 nabízíme kvalitní sluţby S3 - zabýváme se pouze luxusními nemovitostmi S4 advokátní kancelář přímo v budově S5 velmi dobrá znalost regionu S6 velmi dobré zkušenosti a velmi vzdělaní makléři S7 vlastníme byty v projektu Riegerovy sady Slabé stránky W1 nejsou vytvořené pobočky W2 na trhu se pohybujeme krátce W3 velká konkurence Příleţitosti: O1 otevření dalších poboček O2 zaměřit se i na jiné lokality Hrozby T1 otevření další RK T2 růst nezaměstnanosti 30

31 2.4.2 Porterova analýza Obrázek č 3: Porterova analýza Zdroj: Business info: Tvorba komplexní analýzy v rámci marketingového řízení a plánování MSP [online]. [cit ]. Dostupné z: Neţ naše společnost vstoupí na trh, bylo by vhodné zanalyzovat trh konkurenčních RK. Podnikatel se nikdy nevyhne konkurenci. Aby se v takovém prostředí dokázal prosadit, musí se naučit účinně s těmito silami bojovat. K tomu může sloužit analýza konkurence. Stejně jako u analýzy trhu i zde platí, že nestačí sledovat jen současnou situaci. Podnikatel by měl kromě monitoringu existujících konkurentů uvažovat o tom, kdo může být jeho potenciálním soupeřem a jak by mohl ovlivnit jeho podnikání. K získání potřebných informací slouží základní otázky: Kdo jsou moji konkurenti? Čím se od mého podniku liší? Jaké jsou jejich strategie? Jak komunikují se zákazníky? 34 Po prozkoumání analýzy trhu můţeme zahájit marketingovou činnost. Oslovit potencionální zákazníky, vytvořit letáky, vloţit inzerci do novin, například - Annonce, Metro. Zaloţení webových stránek a inzerce na jiných portálech, např. praţskéreality.cz, hypperreality.cz. 34 Podnikatel.cz, Jak mapovat trh a konkurenci [online]. [cit ]. Dostupné z :https://m.podnikatel.cz/clanky/jak mapovat-trh-akonkurenci/ 31

32 3 TRH S NEMOVITOSTMI 3.1 Vývoj cen nemovitostí v Praze za období Obrázek č. 2 : Vývoj cen nemovitostí Zdroj: Eurostat 2012 Current market rent Na grafu vidíme, jak se vyvíjely ceny nájmu v Praze v období od roku Jedno pokojový byt (zelená křivka) v roce 2002 nájem činil cca přes ,--Kč, v roce 2012 se ocitl pod úrovní ,--Kč. Dvou pokojový byt (červená křivka), vykazoval znační nárůst v roce 2002, kdy ceny dosahovaly přes ,--Kč. Tří pokojový byt (modrá křivka), vykazoval nárůst v roce 2002, ceny se pohybovaly okolo ,--Kč, bohužel v roce 2012 rapidně klesly na úroveň ,--Kč. Řadový dům (fialová křivka) vývoj cen byl značně podobný jako u tří pokojových bytů. Samostatný dům (žlutý křivka), ceny začínaly v roce 2002 těsně pod hranicí ,--Kč a v roce 2012 skončily na cenové hladině ,--Kč. 32

33 3.2 Vývoj ceny nájmu za období Na základně dostupných informací z ČSÚ a pomocí IBM SPSS Statistics jsem vytvořila graf, který znázorňuje vývoj ceny nájmu do roku Pro výpočet jsem pouţila dvou pokojový byt v Praze a jeho průměrnou cenu nájmu. Červená křivka znázorňuje pohyb ceny nájmu v období od roku Zelená křivka, která je lineární, nám znázorňuje, jak se nejspíše budou ceny nájmu pohybovat v budoucích letech. Z grafu vyplývá, ţe ceny za nájem budou klesat. V roce 2019 můţeme očekávat pokles na úroveň cenové hladiny ,--Kč. Graf č. 4: Vývoj cen nájmu Zdroj: vlastní zpracování (pouţitý vzorec y= ,818 +(-758,741)*t) 33

34 3.3 Statistická analýza cen Pro statistiku analýzy cen se zpravidla užívá tzv. Regresních modelů, které vysvětlují variabilitu cen z variability jednotlivých atributů bydlení. Každý byt či dům je velmi složitý statek - má určitou podlahovou plochu, polohu, stáří, kvalitu zdí, vytápění, dodávku vody, určitý výhled, je obklopen jinými byty či jinými objekty, které mají přímý vliv na spotřebu bydlení a mnoho dalšího. V odborné literatuře se zpravidla uvádí, že atributy bydlení mají povahu: a) strukturální b) lokální c) regionální Pokud dobře známe ceny bytů prodávaných v daném roce a víme, o jaké byty se jednalo, máme tedy k dispozici širokou databázi informací o prodávaných bytech, pak pomocí tzv. cenového modelu je možné odhadnout vliv jednotlivých atributů bydlení na cenu bytu. 36 Na danou problematiku ohledně cenového modelu dále odkazuji na literaturu Jak dobře investovat do bydlení, LUX, Martin. Český statistický úřad a Sociologický ústav AV ČR, vychází z cenové statistiky Ministerstva financí pořízené ze záznamů k platbě daně z převodu nemovitostí. Mezi atributy bydlení zařazené do cenového modelu se zahrnují faktory jako počet pokojů, velikost podlahové plochy bytu, počet koupelen, stáří bytu, velikost pozemku, typ dominantního materiálu užitého pro výstavbu, zdali byt má či nemá klimatizaci, krb, garáž, aj. Tak například zkoumal rozmanitost cen bydlení v USA ekonom Ferri už v 70. letech. 37 V České republice se přesný cenový model vytváří velmi těţko. Z důvodu nepřesných údajů, které poskytuje Český statistický úřad. 36 LUX, Martin. Jak dobře investovat do bydlení. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), ISBN LUX, Martin. Jak dobře investovat do bydlení. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), ISBN

35 3.4 Analýza a porovnání trhu nemovitostí Trh nemovitostí ovlivňují tři základní principy. Poptávka a nabídka Trh nemovitostí je řízen poptávkou a nabídkou, stejně jako každý jiný tržní proces. Toto pravidlo je absolutně platné bez jakékoliv výjimky. Ceny nemovitostí, požadavky kupujících a prodejců a rychlost prodeje nemovitostí jsou řízeny poptávkou a nabídkou trhu nemovitostí. Konkrétním příkladem je situace na našem českém trhu nemovitostí v letech 2006 až V těchto letech byla obrovská chuť kupců k pořízení nemovitosti a velice limitovaná nabídka od prodejců. To zapříčinilo velký růst cen, protože prodejci dostávali mnoho nabídek za svou nemovitost a logicky si tak vybírali ty nejvyšší, nebo si vybrali o něco nižší, ale obchod byl velice rychle uzavřen. Na začátku roku 2009 zájem o koupi nemovitostí opadl, stejně tak i jejich cena, protože z důvodu probíhající ekonomické krize banky zpřísnily podmínky k poskytování hypoték a kupci si již nemohli na pořízení své nemovitosti tak jednoduše půjčit. Poptávka kupujících opadla, což zafungovalo jako jedna z hlavních příčin poklesu cen nemovitostí. Příčina a následek Realitní trh se řídí zákonem příčiny a následku. Pozitivní situace mají za následek pozitivní efekt a naopak. Mohutný ekonomický růst má za následek mohutný růst trhu a cen nemovitostí, zatímco masivní ztráty zaměstnání a oslabená ekonomika produkují zpravidla opačný efekt. Princip sledování poptávky nabídkou a zejména vytváření nabídky na základě poptávky se nazývá alokace trhu Cyklus a korekce Historie se opakuje. Na každém trhu s nemovitostmi na zemi probíhají cykly. Období růstu cen je následováno stagnací a někdy i poklesem. Mohou se vyskytnout i výrazné korekce cen, tzv. prasknutí bubliny, pokud ceny nemovitostí rostly výrazně nad možnosti ekonomiky nebo se objevily nové nepředvídatelné faktory s velkým dopadem Odhad online, Nezávislé odhady nemovitostí. [online].[cit ] 35

36 3.5 Stanovení cen nájmu Ceny nájmu se stanovují na základě průzkumu trhu, jak bylo uvedeno v předcházející kapitole. Ceny se také odvíjí od cen konkurence. Pro určení ceny nájemného byla sestavena jednoduchá tabulka, viz níţe, která pomůţe určovat ceny nájmu. Uvedené ceny jsou pouze orientační. Při určování ceny nájmu se vţdy přihlíţí k dispozici bytu, podlahové ploše, stáří nemovitosti, vybavenosti a neposlední řadě v jakém stavu se nacházejí společné prostory. Z tabulky vyplývá, ţe nejlukrativnější byty, se nacházejí v lokalitě Praha 1 a Praha 2. Tabulka č. 3: Nájemné byty Dispozice m m m m2 Lokalita Výše nájemného v tis. Kč Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Zdroj: interní zpracování (RK Lexxus, a.s.) 36

37 3.6 Vhodná lokalita Lukrativní byty se nacházejí v lokalitě Praha 1,2,3,4, 5, a 6. Obrázek č. 4: Lokality Zdroj: interní prezentace Lexxus, a.s. Praha 1, 2, 3, 4 - jsou nejvíce vyhledávanými lokalitami určené k pronájmu. Důvodu proč jsou tyto lokality oblíbené je hned několik: blízkost centra MHD v pěší dostupnosti, práce pěší dostupnost dostupnost - mezinárodní školy, školky, lékaři zábava Praha 5,6 zde většinou zástavba rodinných domů, vyhledávané lokality většinou pro rodiny s dětmi. Praha 7,8 lukrativní část Holešovice a Karlín. Praha 9, 10 méně lukrativní byty z důvodu větší vzdálenost do centra, většinu nemovitostí tvoří panelová zástavba, ceny nájmu jsou zde niţší. 37

38 3.6.1 Výhody a nevýhody investování do nemovitosti Pro srovnání, jaké jsou výhody a nevýhody investování do nemovitostí, si musíme uvědomit následující: Výhody: Nemovitost si můžete vždy pořídit, i když na ní nemáte zrovna finanční prostředky. Na nemovitost si můžete půjčit. Hypoteční úvěry na nemovitosti mají jednu z nejnižších úrokových sazeb. Pokud se rozhodnete pořídit nemovitost a následně jí postoupit k pronájmu nemusíte být podnikatel, nemusíte mít živnostenský list, z příjmů z pronájmu se neplatí žádné sociální ani zdravotní pojištění. Lidé si budou vždy pořizovat nebo pronajímat nemovitosti, bydlení je přirozená potřeba lidí, největší úspěch je nemovitost v dobré lokalitě (např. v rezidenčním projektu, blízko MHD, blízko mezinárodních škol atd.). Dobrá nemovitost nemůže nikdy zkrachovat. Aktivum je vše co vlastníte a přináší Vám peníze a nemusíte pro zisk pracovat. 39 Nevýhody: Pokles cen nemovitostí. Při neobsazenosti nemovitosti určené k pronájmu se stává z aktiva pasivum. Náklady na rekonstrukci s přibývajícím opotřebením nemovitosti. 39 Manuál pro začínající investory: Jak vydělat peníze investování do bytů a jiných nemovitostí [online]. [cit ]. 38

39 4 VÝVOJ REALITNÍCH KANCELÁŘÍ Rok 1989 byl zlomový pro oblast a rozvoj podnikání, v ČR se začalo postupně podnikání rozvíjet. V roce 1993 bylo jiţ registrováno ţivnostníků, v této době můţeme mluvit o rozvoji malého a středního podnikání. V dalších letech došlo k útlumu v podnikání, protoţe lidé nevěděli, co podnikání obnáší, co vše je k tomu potřeba. Začali si půjčovat na své podnikání od bank úvěry, které nespláceli. Postupně docházelo k útlumu a niţšímu počtu podnikatelů a ţivnostníků. Velkým problém byla neznalost a chybějící legislativa. V roce 2014 je registrováno přes 3 miliony ţivnostníků. Podnikání v současné době je podpořeno příleţitostmi, vědomostmi, legislativou a zkušenostmi. Pro vysledování vývoje RK v ČR, je těţké dohledat statistický zdroj těchto údajů. Byla zaloţena Asociace realitních kanceláří v ČR, která nám pomůţe zmapovat RK, které jsou jejími členy. Asociace realitních kanceláří v ČR je největší profesní sdružení odborníků, obchodníků a dalších profesionálů působících na trhu s nemovitostmi v České republice. 40 Vývoj realitních kanceláří v ČR zachycuje tabulka č. 5. Tabulka č. 5: Počet RK ROK POČET RK Zdroj: ČSÚ K dnešnímu dni je cca realitních kanceláří na trhu. 40 Asociace realitních kanceláří [online]. [cit ]. Dostupné z: 39

40 4.1 Krize po roce 2008 V důsledku politických změn a nastupujícího porevolučního hospodářského boomu dochází od roku 1990 na realitním trhu k nepřetržitému růstu cen. Lidé se snaží kupovat nemovitosti, protože zítra budou dražší než-li dnes. Krize přichází z USA a postihla část světa, až nabyla globálního rozsahu. V roce 2009 je finanční propad trhů postihující Českou republiku. Mezi projevy ekonomické krize v ČR patří: pokles HPD pokles agregátní nabídky pokles cen nemovitostí nižší zisk bank, atd Dopad krize na trh s nemovitostmi v ČR Z celkového zhodnocení dopadů krize vyplývá, že zasáhly hlavně sektor nemovitostí určených k bydlení. Nejvýraznější pokles je na českém trhu uváděn v roce Toto období je označováno jako dno realitního cyklu. Ceny bytů klesly o 15%. Za pokles jejich cen mohla: expanze v oblasti hypoték- zvětšení objemu prostředků v ekonomice pokles úrokových sazeb Obecně je největší pokles zaznamenán u panelových bytů. V lokalitách, které nejsou tolik atraktivní, klesly ceny až o 30%. V atraktivních lokalitách, jakými jsou hlavně centra větších měst, takový propad nenastal, pro investory zůstaly zajímavé. U trhu s rodinnými domy došlo důsledkem krize k poklesu cen o 5-10%. Lze říci, že krize přišla do ČR zpožděně. Pokles cen začal ve většině měst v roce 2009 a v některých až v roce 2010, přesto ale byty a rodinné domy nikdy nepoklesly pod úroveň z roku Lidé, kteří koupili nemovitost za tržní cenu v období blízko cenového vrcholu roku 2008, většinou prodělali. Znamená to, že ti, kteří měli 100% hypotéku, dnes dluží bance více, než je současná hodnota jejich nemovitosti, a ten kdo koupil za hotové, přišel o velkou část peněz Regionálnírozvoj: ZM ĚNY NA TRHU NEMOVITOSTÍ PRO BYDLENÍ V SOUVISLOSTI S EKONOMICKOU KRIZÍ. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: 42 Manuál pro začínající investory: Jak vydělat peníze investování do bytů a jiných nemovitostí [online]. [cit ]. 40

41 5 INVESTOVÁNÍ DO NEMOVITOSTI Důležitou metodu, kterou potřebujeme znát je definice cenových nůžek. Jako cenové nůžky se označuje rozdílný cenový trend v čase u dvou sledovaných veličin, který se ve spojnicovém grafu projevuje formou otevřených nůžek. Vývoj cen je výsledek hybných tržních sil nabídka a poptávka. Obecně lze říci, že když je nabídka vyšší než poptávka, tak ceny klesají a obráceně. Převyšuje-li poptávka nabídku, ceny stoupají. Abychom mohli vyhodnotit investorskou příležitost na hotovostní tok, musíme vědět, které veličiny dosadit na oba konce. V tomto případě je to měsíční splátka hypotéky na celou kupní cenu nemovitosti (např. 20 let, 4 % úrok) a výše tržního nájemného v oblasti a lokalitě, kde se nemovitost / byt nachází. 43 Existuje několik způsobu jak si vypočítat výnos z investice. Často používaným indikátorem je čistý příjmový výnos z investice poměřující čistý příjem z investice a investovaný kapitál. Hrubý příjem z investice (z nájemného a cenového zhodnocení) je nejdříve očištěn od všech nákladů kam patří nejen výdaje na opravy údržby a fond oprav, ale také výdaje na úroky z úvěru (nikoliv výdaje na celou splátku úvěru, ale jen na její úrokovou a poplatkovou část). Čistý příjem je následně porovnán s investovanou částkou z vlastních zdrojů investora.. 44 Tabulka č. 6 : Vzorec Hrubý příjem provozní náklady úrokové náklady depreciace vlastní kapitál 46 Zdroj: Lux, Martin. Jak dobře investovat do bydlení 43 Manuál pro začínající investory: Jak vydělat peníze investování do bytů a jiných nemovitostí [online]. [cit ]. Dostupné z: 44 LUX, Martin. Jak dobře investovat do bydlení. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), ISBN Depreciace je znehodnocení měnového kurzu domácí měny vůči zahraničním měnám.) 45 Vše se potom uvádí v ročním vyjádření. 46 LUX, Martin. Jak dobře investovat do bydlení. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), ISBN

42 5.1 Dispozice bytu Pro nákup bytu je důleţité nejdříve vyhodnotit z trhu nemovitosti, o jaké byty je vlastně největší zájem. Pro zjištění trendu ohledně dispozice bytu je potřeba zajistit si statistiku z webových stránek Českého statistického úřadu nebo např. z časopisu Eurostat. Obrázek č. 5: Dispozice bytu Zdroj: vlastní zpracování, výpočty pouţité z RK Lexxus, a.s. Jak z obrázku č. 4 vyplývá, největší zájem je o byty 2+kk až 3+1. Dle průzkumu budeme vybírat byty o dispozici 2+kk, 2+1, 3+kk, 3+1. Jak jiţ víme z předcházející kapitoly, nejţádanější lokality jsou Praha 1 aţ Praha 6. Naše RK Luxxus se rozhodla na základně výše uvedených informací, ţe bude investovat do nemovitosti o dispozici 2+kk v lokalitě Praha 5 za účelem pronájmu. Praha 5 nabízí: Dostupnost do centra Blízkost MHD Mezinárodní školy Zábavu 42

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Změny ve zvláštní části Nové smluvní typy Sjednocení úpravy

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví 1 Druhy bydlení Podle formy vlastnictví: Byt v osobním vlastnictví Družstevní byt Nájemní byt Ostatní Byt v osobním vlastnictví

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI podle 2201 občanského zákoníku 89/2012 Sb. I. SMLUVNÍ STRANY Pronajímatel: Občanské sdružení Ramus Volyňská 1189/1 Praha 10, 100 00 IČ 22830065 a nájemce, uvedený v části 2

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Jak vydělat peníze investováním do bytů a

Jak vydělat peníze investováním do bytů a Nebeinvest s.r.o. Manuál pro začínající investory Jak vydělat peníze investováním do bytů a jiných nemovitostí Nová investiční strategie v ČR po krizi v roce 2008 Jan Ilkov Nebeinvest s.r.o., Pobřežní

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí...

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí... SEZNAM AUTORŮ..................................................... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI............ 12 ÚVOD...............................................................15

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ strana 1 z 6 Dne 19. října 2005 nabyl účinnosti zákon č. 360/2005

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů. Sportovní areál Ještěd, a.s.

Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů. Sportovní areál Ještěd, a.s. Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů Uzavřená mezi Sportovní areál Ještěd, a.s. Se sídlem Jablonecká 41/27, Liberec V Kristiánov, PSČ 460 01 IČ 25 43 79 41 DIČ: CZ 25 43 79 41 Společnost zapsaná

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Nájemní smlouva podle nového občanského zákoníku

Nájemní smlouva podle nového občanského zákoníku Nájemní smlouva podle nového občanského zákoníku Nový občanský zákoník mění některá ustanovení týkající se například ukončení nájmu nebo jeho zvyšování. Nepočítá také s tím, že nájemní byt natrvalo automaticky

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s advokátní kanceláří Salans Olga Humlová, Michal Hink

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 0 4 U k á z k a k n i h

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 93843/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 7 ke zřizovací listině č. j. 4588/2001 ze dne 21. 12. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 264/2003, ze dne 28. 11. 2002, dodatku

Více

Nájemní vztahy v praxi Právní, daňové a účetní aspekty technického zhodnocení a poskytovaných slev. Tereza Tomanová Zdeněk Horáček 22.

Nájemní vztahy v praxi Právní, daňové a účetní aspekty technického zhodnocení a poskytovaných slev. Tereza Tomanová Zdeněk Horáček 22. Nájemní vztahy v praxi Právní, daňové a účetní aspekty technického zhodnocení a poskytovaných slev Tereza Tomanová Zdeněk Horáček 22. května 2014 Představení a koncepce diskuzního setkání Tereza Tomanová

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem \ Město Stráž pod RaJskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

NABÍDKA NA PŮLPATRO 2 BYTŮ

NABÍDKA NA PŮLPATRO 2 BYTŮ NABÍDKA NA PŮLPATRO 2 BYTŮ Když nemáte investice, tak by Vám je půjčili investoři jako banka. A Vy jim to budete z nájmů splácet a pak to jednou bude Vaše. Za seniory se inkasuje 20.000 Kč měsíčně a v

Více

Nájemní bydlení nebo vlastní na úvěr

Nájemní bydlení nebo vlastní na úvěr Nájemní bydlení nebo vlastní na úvěr Autor: Petr Syrový 2. 6. 2014 Cíl: Cílem je porovnání výhodnosti bydlení v nájmu nebo ve vlastním bytě, který se kupuje na hypoteční úvěr. Porovnáváme z hlediska ceny

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Smlouva o tichém společenství

Smlouva o tichém společenství Smlouva o tichém společenství uzavřená v souladu s ustanovením 673 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:... se sídlem., za níž jedná..

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim06 Vypracoval, Dne

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více