Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Hustopeče, rada města Hustopeče"

Transkript

1 Usnesení z 91. schůze rady města Hustopeče, konané dne v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/91/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/91/13: RM bere na vědomí žádost p. Vodáka o pronájem pozemku a požaduje doplnit žádost o parcelní čísla, nákres aj. Usnesení č. 3/91/13: RM schvaluje příspěvky ve výši Kč na povozy na Burčákové slavnosti pro tradiční spolek Turhandle a spolek na ul. Vinařské. Usnesení č. 4/91/13: RM schvaluje zrušení výběrového řízení Komunikace Nerudova pro překročení cenových nabídek všemi uchazeči. Usnesení (úkol) č. 5/91/13: RM schvaluje přípravu nové zadávací dokumentace včetně vzoru smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci komunikace Na Vyhlídku, parkoviště u kotelny Svat. Čecha. Usnesení (úkol) č. 6/91/13: RM schvaluje přípravu nové zadávací dokumentace včetně vzoru smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci chodníku ke Gemi. Usnesení č. 7/91/13: RM bere na vědomí informace od společnosti Energo, o nových cenách za energie, příště bude projednán další postup s dodavatelem energií. Usnesení (úkol) č. 8/91/13: RM schvaluje komisi na řešení problémů s topením v budově školy ZUŠ Nádražní ve složení,,,... Usnesení (úkol) č. 9/91/13: RM ukládá napsat společnosti Bors výzvu k opravě silnice na autobusovém nádraží. Usnesení (úkol) č. 10/91/13: RM ukládá prověřit, zda dodavatel ví, že bude v rámci zhotovení chodníků na ulici Hradní opravovat nájezdy k domům z nové dlažby. Usnesení č. 11/91/13: RM vzala na vědomí informaci o opravě komunikace novou metodou za studena v křižovatce na ul. Školní. Usnesení (úkol) č. 12/91/13: RM ukládá prověřit využití kontejneru na oděvy Diakonie Broumov na ul. Nádražní a tuto informaci uveřejnit v Hustopečských listech. Usnesení č. 13/91/13: RM schvaluje Dodatečnou informaci k veřejné zakázce Obnova krajinných struktur Křížový vrch - nové vyhlášení spočívající v prodloužení lhůty k podávání nabídek do do 11:00 hod.. Usnesení č. 14/91/13: RM schvaluje Výběr nejvýhodnější nabídky z veřejné zakázky malého rozsahu Obnova zdi židovského hřbitova společnosti Milan Čukan, Hustopeče, Dobrovského 4, IČ: , s nabídkovou cenou ,64 Kč bez DPH. 1/10

2 Usnesení č. 15/91/13: RM schvaluje smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova zdi židovského hřbitova se společností Milan Čukan, IČ: , Dobrovského 4, Hustopeče. Usnesení č. 16/91/13: RM schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem movitých věcí (viz příloha) umístěných v areálu autokempu Formanka od společnosti RUSTIKAL, s.r.o., IČ: , Hustopeče, Na Hradbách 5 od do , za nájemné ve výši ,- Kč včetně DPH s možností měsíční opce. Tato částka bude promítnuta do výše nájmu případnému nájemci. Usnesení č. 17/91/13: RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na soubor movitého vybavení (viz příloha) umístěných v areálu autokempu Formanka se společností RUSTIKAL, s.r.o., IČ: , Hustopeče, Na Hradbách 5 v celkové hodnotě Kč bez DPH. O tento majetek bude upravena hodnota prodávaného majetku ve zveřejnění záměru prodeje objektu občanské vybavenosti "Formanka". Nový nabyvatel tento movitý majetek odkoupí od města jako součást prodávané nemovitosti. Odkup se uskuteční v okamžiku prodeje novému nabyvateli. Usnesení č. 18/91/13: RM schvaluje smlouvu s RaJ group s.r.o., Böhmova 1776/15, Řečkovice, Brno, IČ , na krátkodobý pronájem autokempu Formanka na dobu 30 dnů od do , výše nájemného je Kč/30 dnů bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení (úkol) č. 19/91/13: RM schvaluje vyhlášení záměru pronájmu autokempu Formanky od do s měsíční opcí prodloužení nájmu. Usnesení č. 20/91/13: RM schvaluje úpravu záměru prodeje majetku objektu občanské vybavenosti autokempu č.p. 448 na pozemku p.č. KN 882 včetně pozemku p.č. KN 882 o výměře 794 m 2 vedený jako zastavěná plocha a nádvoří, stavby bez č.p. na pozemku p.č. KN 883 včetně pozemku p.č. KN 883 o výměře 47 m 2 vedený jako zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. KN 885/20 o výměře 5154 m 2 vedený jako ostatní plocha dle GP a 12 chatek na pozemcích p.č. KN 885/6, 885/7, 885/8, 885/9, 885/10, 885/11, 885/12, 885/13, 885/14, 885/15, 885/16 a 885/17 o výměře pro jednu chatku 13 m 2 četně pozemku p.č. KN 885/6, 885/7, 885/8, 885/9, 885/10, 885/11, 885/12, 885/13, 885/14, 885/15, 885/16 a 885/17 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře m 2, a to vše v k.ú. Hustopeče u Brna včetně prodeje movitých věcí zde uložených v pořizovací ceně Kč. Termín podávání nabídek je do do 15. hodin. Prohlídka objektu bude 3.9., 17.9., v 10 hod v objektu samém. Usnesení (úkol) č. 21/91/13: RM schvaluje přesun rozhodnutí pro vytvoření komise pro otevírání obálek záměru prodeje občanské vybavenosti Formanky na zasedání zastupitelstva města dne Usnesení (úkol) č. 22/91/13: RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje objektu Formanka na mezinárodních realitních serverech prostřednictvím realitních kanceláří na nevýhradní smlouvu. Nákladní na zveřejnění půjdou k tíži případného kupujícího, kterého dodá konkrétní realitní kancelář. 2/10

3 Usnesení č. 23/91/13: RM schvaluje Smlouvu o zajištění správy a údržby zatravněného středového prstence okružní křižovatky II/425 Hustopeče III/4217 Horní Bojanovice se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkou organizací kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno, IČ Objekt se dle geometrického plánu č /2013 nachází na pozemku parcela číslo 4937/22 vzniklého z pozemku parcela číslo KN 4937/3 v k.ú. Hustopeče u Brna. Text smlouvy je přílohou. Usnesení č. 24/91/13: RM schvaluje souhlas k PD na stavbu č Hustopeče, kabel NN, Bradna na pozemku parcela číslo KN 3116/13 v k.ú. Hustopeče u Brna spol. EEIKA Brno s.r.o., se sídlem Brno, Jahodová 54, v zastoupení stavebníka E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 6, České Budějovice, pro účely vydání územního souhlasu za podmínky respektování připravované PD na vodovodní řad v dané lokalitě Usnesení č. 25/91/13: RM schvaluje licenční smlouvu s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o.s., ČS Armády 20, Praha 6, IČ o veřejném provozování. Jedná se o úhradu autorské odměny za vystoupení hudebních souborů na Setkání při dechovce 2013 ve výši 6.032,-Kč vč. DPH. Usnesení č. 26/91/13: RM schvaluje krátkodobou nájemní smlouvu, do 30 dnů, s, bytem a bytem za účelem dočasného umístění dvou lavic se stolem na části pozemku parcela číslo KN 422/17 před stavbou realizovanou na pozemku parcela číslo 374 vše v k.ú. Hustopeče u Brna za smluvní nájemné ve výši 108 Kč. Usnesení (úkol) č. 27/91/13: RM schvaluje Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parcela číslo KN 422/17 o výměře 64 m 2 v k.ú. Hustopeče u Brna za účelem vybudování a umístění mobiliáře. Usnesení (úkol) č. 28/91/13: RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku parcela číslo KN 84/3 vedeného jako ostatní plocha o výměře 53 m2 /dle zákresu/ v k.ú. Hustopeče u Brna. Usnesení č. 29/91/13: RM bere na vědomí informaci ohledně dotčení majetku státu církevní blokací a to v plánované rekonstruované komunikaci na ulici Herbenova, v rámci stavby Hustopeče, farma komunikace na pozemcích KN p.č. 3201, p.č. 3207, p.č. 3203/2, p.č. 3202/4 v k.ú. Hustopeče u Brna. V důsledku toho nelze získat souhlas se stavbou na dotených pozemcích. Usnesení (úkol) č. 30/91/13: RM schvaluje podání žádosti o dotaci na podporu akce Svatomartinské slavnosti 2013 z Vinařského fondu ČR. Usnesení č. 31/91/13: RM schvaluje podání registrace ochranných známek u úřadu průmyslového vlastnictví: Světový duel vín, Svatomartinské slavnosti - Svatomartinská oslava vína a husí, Slavnosti mandloní a vína, Hustopečská pečeť. Usnesení č. 32/91/13: RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci Městská nemocnice Hustopeče, jednodenní chirurgie stavební úpravy s FI Holding, a.s., se sídlem Brněnská 404, Modřice, IČ Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení č. 33/91/13: RM schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v Domě U Synků na Burčákové slavnosti 2013 paní, bytem za nájemné ve výši Kč včetně DPH. 3/10

4 Usnesení č. 34/91/13: RM schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v Domě U Synků na Svatomartinské slavnosti 2013 panu za nájemné 1.000,- Kč bez DPH. Usnesení (úkol) č. 35/91/13: RM schvaluje minimální cenu na Kč + DPH pro pronájem nebytových prostor v Domě U Synků na Burčákové slavnosti a na Svatomartinské slavnosti od roku Usnesení č. 36/91/13: RM schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s na pronájem části společenského domu na ul. Herbenova 423/4, kterým se ruší v pronajatém objektu vysílání kabelové televize a roční zálohy za služby spojené s nájmem se snižují na Kč. Usnesení č. 37/91/13: RM schvaluje doporučení ke schválení Kupní smlouvy na prodej v geometrickém plánu číslo /2012 nově vytvořeného a vyčleněného pozemku parcela číslo KN 930/6 vedeného jako ostatní plocha o výměře 23 m 2 vzniklého z pozemku parcela číslo KN 930/1 v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu 6.080,- Kč s... Návrh smlouvy postupuje do ZM. Usnesení č. 38/91/13: RM schvaluje doporučení ke schválení Kupní smlouvy na prodej v geometrickém plánu č /2012 nově vytvořeného a vyčleněného pozemku parcela číslo KN 1348/32 vedeného jako ostatní plocha o výměře 311 m2 vzniklého z pozemku p.č. KN 1348/1 v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu ,- Kč s Návrh smlouvy postupuje do ZM. Usnesení č. 39/91/13: RM schvaluje doporučení ke schválení Kupní smlouvy na prodej pozemku parcela číslo KN 2290 vedeného jako ostatní plocha o výměře 75 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu 4463 Kč s, bytem. Návrh smlouvy postupuje do ZM. Usnesení č. 40/91/13: RM schvaluje trojstrannou smlouvu o podmínkách podávání poštovních zásilek s APK Cinema Service s.r.o., IČ: , Politických vězňů 445, Beroun s Asociací provozovatelů kin o.s., IČ: , Politických vězňů 445/13, Beroun a městem Hustopeče jako provozovatelem kina. Usnesení č. 41/91/13: RM schvaluje Výběr nejvýhodnější nabídky z veřejné zakázky Úprava zahrady MŠ Hustopeče, Na Sídlišti 5 v přírodním stylu společnosti H a S t, spol. s r.o., se sídlem Havlíčkova 28, Hustopeče, IČ Nabídková cena uchazeče Kč bez DPH. Usnesení č. 42/91/13: RM schvaluje pořadí na dalším místě nabídky z veřejné zakázky Úprava zahrady MŠ Hustopeče, Na Sídlišti 5 v přírodním stylu společnost Vladimír Matěja - GRANA s.r.o., se sídlem Kunětická 2534/2, Praha, IČ Nabídková cena uchazeče Kč bez DPH Usnesení č. 43/91/13: RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci Úprava zahrady MŠ Hustopeče, Na Sídlišti 5 v přírodním stylu se společnosti H a S t, spol. s r.o., se sídlem Havlíčkova 28, Hustopeče, IČ Za nabídkovou cenu Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 4/10

5 Usnesení č. 44/91/13: RM schvaluje Nájemní smlouvu s, Hustopeče na pronájem části pozemku parcela číslo KN 1243 na ulici Nádražní, o výměře 18 m 2 vedeného jako ostatní plocha v k.ú. Hustopeče u Brna za účelem umístění restaurační předzahrádky a zajištění péče o přiléhající zeleň za roční nájemné ve výši Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení (úkol) č. 45/91/13: RM schvaluje Poskytnutí použité dlažby z chodníků p., Hustopeče o výměře 18 m 2, za účelem vytvoření zpevněné plochy na pronajaté části pozemku par.č. KN 1243 v k.ú. Hustopeče u Brna. Dlažbu zajistí Městské služby, p. Chrastina. Usnesení č. 46/91/13: RM schvaluje Smlouvu s, Hustopeče o výpůjčce části pozemku parcela číslo KN 1243 o výměře 33 m 2 na ulici Nádražní, vedeného jako ostatní plocha v k.ú. Hustopeče u Brna za účelem umístění zeleně a zajištění následné péče o tuto část pozemku. Usnesení č. 47/91/13: RM schvaluje revokaci usnesení č. 28/90/13 ze dne , kterým RM schválila nájemní smlouvu se Zdravotnickou záchranou službou JMK, příspěvkovou organizací a městskou nemocnicí Hustopeče na pronájem části nebytových prostor o celkové výměře 247,46 m 2 v objektu občanské vybavenosti - městské nemocnice č.p. 716 umístěné na pozemku par.č. KN 1094 zapsané pro město Hustopeče a k.ú. Hustopeče u Brna na LV č.10001, kterým se upřesňuje označení předmětu nájmu. Usnesení č. 48/91/13: RM schvaluje Dodatek č.2 k nájemní smlouvě ze dne se Zdravotnickou záchranou službou JMK, příspěvkovou organizací a městskou nemocnicí Hustopeče na pronájem části nebytových prostor o celkové výměře 247,46 m2 v objektu občanské vybavenosti - městské nemocnice č.p. 716 umístěné na pozemku parcela číslo KN 1094 zapsané pro město Hustopeče a k.ú. Hustopeče u Brna na LV č , kterým se upřesňuje označení předmětu nájmu. Text dodatku je přílohou zápisu. Usnesení č. 49/91/13: RM schvaluje Nájemní smlouvu na dobu neurčitou s AGROFRUKT - družstvo IČ: na pronájem části pozemku parcela číslo KN 5117/4 vedeného v KN jako ostatní plocha o výměře 1,5 m 2 /dle zákresu/ a části pozemku parcela číslo KN 3195/5 vedeného v KN jako ostatní plocha o výměře 1,5 m 2 /dle zákresu/, vše v k.ú. Hustopeče u Brna, za účelem umístění infostojanů za roční nájemné 1500 Kč+DPH/ks. Text smlouvy a grafická část jsou přílohu zápisu. Usnesení č. 50/91/13: RM schvaluje Vyhlášení záměru výpůjčky pozemku parcela číslo KN 4870/2 o výměře 184 m 2 vedeného jako trvalý travní porost v k.ú. Hustopeče u Brna za účelem udržování funkčnosti umístěného odvodňovacího koryta. Usnesení č. 51/91/13: RM schvaluje Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku parcela číslo KN 4542/2 vedeného jako ostatní plocha o výměře 0,25 m x3,7 m /dle zákresu/ v k.ú. Hustopeče u Brna k umístění zeleně a zajištění následné péče o tuto část pozemku. Usnesení č. 52/91/13: RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy ze dne s na pronájem části pozemku parcela číslo KN 1329/1 vedeného jako ostatní plocha o výměře 27 m2 k.ú. Hustopeče u Brna, ke dni Usnesení č. 53/91/13: RM schvaluje Vyhlášení záměru výpůjčky pozemku parcela číslo KN 1329/1 o výměře 22 m2 /dle zákresu/ vedeného jako ostatní plocha v k.ú. Hustopeče u 5/10

6 Brna s tím, že vypůjčitel zabezpečí údržbu prostoru a umístěné zeleně v odpovídajícím stavu. Usnesení (úkol) č. 54/91/13: RM ukládá jednat se statikem a vzhledem k rozsahu prací do 200 tis Kč jednat se zhotovitelem stejných opatření jako ve sklepech Kosmákova (pod parkovištěm) firmou Zamazal ml. & spol., s.r.o., IČ: Brno, Kohoutova 1455/34, PSČ pro VHS, o nabídce ceny za autorský dozor a realizaci opravy vstupu do sklepů pod budovou Městského úřadu Hustopeče Dukelské nám 22. Usnesení č. 55/91/13: RM schvaluje žádost o Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností JMP NET s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno IČ: na stavbu dle PD č. 053/09/11 RODINNÝ DŮM parc. číslo 5845/12, plynová přípojka investorů, na pozemcích dle geometrického plánu na pozemku parcela číslo KN 4542/316 v k.ú. Hustopeče u Brna za jednorázovou úplatu ve výši 5.000,- Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení (úkol) č. 56/91/13: RM schvaluje objednání posouzení problému zatékání do sklepa na ulici u projektanta na tuto problematiku s návrhem řešení. Následně dle výsledku požádat zhotovitele díla o sjednání nápravy v rámci záruční doby, pokud posudek prokáže souvislost zatékání do sklepa s provedenou stavbou. Usnesení č. 57/91/13: RM schvaluje Souhlas s projektovou dokumentací č. 06/ Odvádění odpadních vod z ČOV fi. Signum spol. s.r.o., Hustopeče, na pozemcích města Hustopeče p.č. KN 4668/1, 4668/2, 4669/1, 4669/3 v k.ú. Hustopeče u Brna a na pozemcích p.č. GP 8374/1, 9694 v k.ú. Strachotín. Usnesení č. 58/91/13: RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v souladu s projektovou dokumentací č. 06/ Odvádění odpadních vod z ČOV fi. Signum spol. s.r.o., Hustopeče, na pozemcích města Hustopeče p.č. KN 4668/1, 4668/2, 4669/1, 4669/3 v k.ú. Hustopeče u Brna a na pozemcích p.č. GP 8374/1, 9694 v k.ú. Strachotín s úhradou ve výši 5.000,- Kč. Usnesení (úkol) č. 59/91/13: RM schvaluje nedoporučení schválení vyhlášení záměru na prodej části pozemku parcely číslo KN 2185/3 vedená jako ostatní plocha o výměře cca 32 m 2 v k.ú. Hustopeče u Brna s tím, že kupující zajistí a uhradí vyhotovení geometrického plánu a uhradí náklady spojené s převodem pozemku. Žádost postupuje do ZM. Usnesení č. 60/91/13: RM schvaluje zřízení parkovacího stání na části pozemku města p.č. KN 1236/1 v k.ú. Hustopeče u Brna, před nemovitostí na ul. Hradní 226/13 na náklady žadatele, který si vyžádá vyjádření vlastníků sítí a vyřídí potřebná povolení. Podmínkou je realizace plochy z dlaždic o rozměrech 20x20x6 cm a realizace současně s rekonstrukcí povrchů ulice Hradní. Usnesení č. 61/91/13: RM schvaluje Souhlas města k PD č. 5/13 na stavbu Rodinný dům s garáží Hustopeče, parc. č. 4542/233 p., bytem, v zastoupení projektanta Ing. Libora Schwarze, Hustopeče, Dlouhá 2, pro účely stavebního řízení. Usnesení č. 62/91/13: RM schvaluje Smlouvu o souhlasu se stavbou vodovodní, kanalizační a plynové přípojky a sjezdu na pozemcích města parcela číslo KN 4542/332 a 4542/247 v k.ú. Hustopeče u Brna s, bytem, za podmínky provedení přípojek pod komunikací 6/10

7 protlakem a s kaucí ve výši Kč, splatnou před podpisem smlouvy. Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení č. 63/91/13: RM schvaluje ponechání současného stavu chodníku před domem, do doby než se bude řešit ulice kompletně. Usnesení č. 64/91/13: RM schvaluje Souhlas města k PD na stavbu novostavba RD Hustopeče - vodovodní a kanalizační přípojka a dopravní napojení na pozemku parcela číslo 4544/141 v k.ú. Hustopeče u Brna, bytem, v zastoupení projektanta Ing. Luďka Matyáše, Lovčičky 183, Otnice, pro účely stavebního řízení. Usnesení č. 65/91/13: RM schvaluje Smlouvu o souhlasu se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky a sjezdu na pozemku města parcela číslo KN 4544/7 v k.ú. Hustopeče u Brna se, bytem s tím, že nebudou narušeny veřejné komunikace (chodník, cesta), přípojky nutno řešit protlakem pod komunikací. Usnesení č. 66/91/13: RM schvaluje Souhlas se vstupem na pozemky města v k.ú. Hustopeče u Brna v období listopad 2013 březen 2014 za účelem provádění měření společnosti DMT Geosurvey spol. sro, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, v zastoupení Taxes Oil s.r.o., se sídlem Hodonín, Kasárenská Seznam dotčených pozemků včetně zákresu do mapy je přílohou zápisu. Usnesení č. 67/91/13: RM schvaluje Souhlas města k PD č. 26/13 na stavbu Hospodářské stavení za RD, Hustopeče, parc. č. 4553/23, bytem, v zastoupení projektanta Ing. Libora Schwarze, Hustopeče, Dlouhá 2, pro účely stavebního řízení. Usnesení č. 68/91/13: RM schvaluje Souhlas města k PD na stavbu Novostavba rodinného domu Hustopeče, parc. č. 5845/11 na ul. Generála Peřiny paní, bytem, v zastoupení projektanta Ing. arch. Davida Saturky, Brno, Viniční 173, pro účely stavebního řízení. Usnesení č. 69/91/13: RM schvaluje Smlouvu o souhlasu se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky a sjezdu na pozemku města parc.č. KN 4542/316 v k.ú. Hustopeče u Brna s pí, bytem... Usnesení č. 70/91/13: RM schvaluje nedoporučení Vyhlášení záměru prodeje pozemku parcela číslo KN 5803/1 vedený jako zahrada o výměře 135 m 2, v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu 230,- Kč/m 2 s tím, že kupující zajistí a uhradí náklady spojené s převodem pozemku. Žádost postupuje do ZM. Usnesení (úkol) č. 71/91/13: RM doporučuje pronájem pozemku a vyhlášení záměru pronájmu pozemku parcela číslo KN 5803/1 vedený jako zahrada o výměře 135 m 2, v k.ú. Hustopeče u Brna Usnesení č. 72/91/13: RM bere na vědomí předložený znalecký posudek ohledně nálezu a návrhu opatření objektu Hustopeče, Smetanova čp. 80, 81, s vědomím, že dům nemá dostatečnou hydroizolaci sklepních prostor. Usnesení (úkol) č. 73/91/13: RM schvaluje pověření Městským službám k rozebrání části chodníku u domů Smetanova čp. 80 a čp. 81, k prošetření stavu spodních vrstev a hydroizolace chodníku. RM doporučuje vložit mezi chodník a stěnu domu nopovou folii. 7/10

8 Řešit ve spolupráci se stavebním úřadem MěÚ. Usnesení (úkol) č. 74/91/13: RM pověřuje Městský úřad zpracováním výzvy pro majitele domů Smetanova čp. 80 a čp. 81 k odstranění svodů dešťových vod na chodník kolem domů z důvodu omezení množství vody vytékající na chodník a k následnému případnému vlhnutí stěn domu. Usnesení (úkol) č. 75/91/13: RM schvaluje úkol pro MPO kontaktovat projektanta navrhovaného vodovodu na ul. Habánská v Hustopečích pro úpravu jeho vedení a tím i změny ochranného pásma. Usnesení č. 76/91/13: RM schvaluje Smlouvu o souhlasu se stavbou sjezdu, plynovodní, vodovodní, kanalizační a elektro přípojky na pozemku města parcela číslo KN 4544/5 v k.ú. Hustopeče u Brna s, bytem pro účely územního a stavebního řízení. Usnesení č. 77/91/13: RM schvaluje Souhlas města jako vlastníka sousedních pozemků s PD na stavbu Oplocení na základu opěrné zdi rekonstrukce opěrné zdi a oplocení na parc. č. 151, 152 v k.ú. Hustopeče paní, bytem v zastoupení projektanta Ing. Libora Schwarze, Dlouhá 2, Hustopeče pro účely vydání územního souhlasu. Usnesení č. 78/91/13: RM doporučuje ZM ke schválení souhlas s převodem pozemku v geometrickém plánu č /2013 označeném jako parcela číslo 1252/85 o výměře 44 m2 a to z majetku jihomoravského kraje na třetí osobu. Usnesení (úkol) č. 79/91/13: RM schvaluje pověření pro k jednání s nájemcem domu Dobrovského 2, k úpravě nájemního vztahu a zmenšení pronajaté plochy nádvoří domu v případný budoucí prospěch uživatelů sousedních nemovitostí ( ). Usnesení (úkol) č. 80/91/13: RM schvaluje zadání zpracování energetických auditů budov v majetku města Hustopeče společnosti Comfort Space, a.s., Argentinská 1027/20,Praha 7, IČ , za nabídkovou cenu Kč vč. DPH. Celkové náklady na případné dodatečné zaměření budov nesmí převýšit Kč. Usnesení č. 81/91/13: RM schvaluje snížení poplatku za přespání pro návštěvy obyvatel ubytovny Mostař u dětí do 15-ti let věku ze současných 80,-Kč/noc na 60,- Kč/noc a to s platností od Usnesení č. 82/91/13: RM schvaluje převod techniky z Technických služeb Hustopeče s.r.o. Škoda Fabia a sekačka John Deer přes třetí osobu, do majetku města Hustopeče a jeho následné zařazení a využití Městskými službami Hustopeče p.o. Usnesení č. 83/91/13: RM schvaluje následující ceny reklamních ploch v areálu SPOZAMu na ul. Brněnská: - na oplocení u vstupu Kč/m2 * rok - na oplocení u letního koupaliště Kč/m2 * měsíc Usnesení č. 84/91/13: RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku SPOZAM v hodnotě ,20 Kč. Soupis majetku je přílohou. 8/10

9 Usnesení č. 85/91/13: RM bere na vědomí Návštěvní řád Letního koupaliště v Hustopečích. Platnost Návštěvního řádu bude od Text návštěvního řádu je přílohou. Usnesení č. 86/91/13: RM schvaluje předložený návrh navýšení cen vstupného na městský krytý bazén a posilovnu. Platnost ceníku bude od Text ceníku je přílohou. Usnesení č. 87/91/13: Rada města Hustopeče schvaluje doplnění ceníku města o cenu za umístění reklamního banneru na ploše zábradlí v křižovatce ulice Bratislavská ve výši 100 Kč /za každé 3m délky/den. Cena je bez DPH. Usnesení č. 88/91/13: RM schvaluje Pracovní řád organizační složky Marketing a kultura Hustopeče - pracoviště Turistické informační centrum v předložené podobě. Text organizačního řádu je přílohou zápisu. Usnesení č. 89/91/13: RM schvaluje vyřazení majetku Městských služeb v účetní hodnotě 222 Kč, dle přílohy. Usnesení (úkol) č. 90/91/13: RM schvaluje náhradu Kč ve prospěch TJ Atletika Hustopeče za přelepení reklamních ploch proti účetnímu dokladu. Usnesení č. 91/91/13: RM bere na vědomí o stavu hospodaření penzionu pro důchodce na ul. Žižkova 1, Hustopeče. Usnesení (úkol) č. 92/91/13: RM pověřuje zajištěním finančních prostředků ve výši Kč na opravu střechy na Penzionu pro důchodce, na ul. Žižkova1, za zrušenou akci Komunikace Nerudova. Připravit tyto podklady na ZM a jednat s poskytovatelem již získaného úvěru o možnosti změny čerpání. Usnesení č. 93/91/13: RM schvaluje nominaci firmy Hill s Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o. Praha výrobní závod Hustopeče do ocenění firem v rámci ocenění Město pro byznys. Usnesení (úkol) č. 94/91/13: RM pověřuje vyčleněním částky ve výši ,- Kč v rozpočtu města na krytí projektu revitalizace fotbalového hřiště. Usnesení č. 95/91/13: RM souhlasí s realizací květinové dekorace před provozovnou Květinová síň před budovou nákupního střediska COOP Hustopeče, dle žádosti Případné květinové dekorace je nutno realizovat tak, aby nemohlo dojít k omezení či ohrožení chodců na chodníku před prodejnou COOP Hustopeče. Usnesení (úkol) č. 96/91/13: RM ukládá Odboru kancelář tajemníka MěÚ zveřejňovat na úřední desce MěÚ povolené veřejné hudební produkce schválené radou města a ostatní povolené výjimky z OZV města č. 4/2005 O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních a sportovních podniků k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o užívání plakátovacích ploch v majetku města. Usnesení (úkol) č. 97/91/13: RM pověřuje stavební komisi prověřením stavu vybudovaného kanalizačního roštu na ulici Na Hradbách u parkoviště hotelu Rustikal pro zajištění bezproblémového svodu dešťových vod z komunikace. 9/10

10 Usnesení č. 98/91/13: Rada města schvaluje Dodatek č. 1 o prodloužení doby nájmu bytu č. 26 v domě Svatopluka Čecha 174/1, Hustopeče,, o 1 rok do Usnesení č. 99/91/13: Rada města schvaluje Dodatek č. 2 o prodloužení doby nájmu bytu v domě Svatopluka Čecha 174/1, Hustopeče,, trvale bytem, o 1 rok do Usnesení č. 100/91/13: Rada města Hustopeče přiděluje byt Svat. Čecha 174/3, Hustopeče, do nájmu, trvale bytem, od , na dobu 1 rok, tj. do Usnesení č. 101/91/13: Rada města bere na vědomí rozbor příjmů a výdajů akce: Hustopečská pečeť 2013 a Setkání při dechovce Usnesení (úkol) č. 102/91/13: RM ukládá zjistit, zda máme v rozpočtu volné finance ve výši cca Kč na opravu střechy skladu v areálu Městské nemocnice Hustopeče Usnesení č. 103/91/13: RM schvaluje souhlas s vedlejším pracovním poměrem jednoho pracovníka Odboru sociálních věcí Městského úřadu s Městskou nemocnicí Hustopeče pro zajištění sociálně zdravotnického pracovníka Městského úřadu. Usnesení č. 104/91/13: RM schvaluje Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Bankovní úvěr 2013 pro rekonstrukci Jednodenní chirurgie. RM ukládá oslovit Českou spořitelnu, Komerční Banku, GE Money bank. Text výzvy je přílohou zápisu. Usnesení č. 105/91/13: RM schvaluje komisi pro otevírání obálek pro výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Bankovní úvěr 2013 pro rekonstrukci Jednodenní chirurgie ve složení:...,,, Náhradníci:,,... Usnesení č. 106/91/13: RM bere na vědomí informaci o průběhu výběru poradenské činnosti pro transformaci Městské nemocnice Hustopeče. Podmínky jsou předjednány. RM se k bodu vrátí Usnesení č. 107/91/13: RM bere na vědomí dopis k plánu financování středisek volného času pro další období. Usnesení č. 108/91/13: RM schvaluje změnu žalobního výroku ve věci žaloby města Hustopeče proti, a na určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 10C 213/2007 takto: Určuje se, že žalobce je vlastníkem nemovitostí pozemků parc. č. 991/7 ostat. plocha o výměře 1486 m 2, parc. č. 991/11 ostat. plocha o výměře 1658 m 2, parc. č. 991/27 ostat. plocha o výměře 766 m 2, parc. č. 991/59 ostat. plocha o výměře 1896 m 2, parc. č. 991/64 ostat. plocha o výměře 675 m 2, parc. č. 1047/18 ostat. plocha o výměře 259 m 2 a parc. č. 2004/6 vodní plocha o výměře 347 m 2, zapsaných na LV č pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče. 10/10

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 95. schůze rady města Hustopeče, konané dne 03.09.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/95/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení (úkol) č. 2/95/13: RM ukládá

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/79/13: RM schválila program dnešní schůze RM (příloha č. 1). Usnesení č. 2/79/13: RM

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 102. schůze rady města Hustopeče, konané dne 03.12.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/102/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/102/13: RM schvaluje

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 4. schůze Rady města Hustopeče konané dne 10.12.2014 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/4/14: RM schválila program jednání dnešní

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

U s n e s e n í ze 76. schůze rady města Hustopeče dne 22.01.2013

U s n e s e n í ze 76. schůze rady města Hustopeče dne 22.01.2013 U s n e s e n í ze 76. schůze rady města Hustopeče dne 22.01.2013 Rada města schválila: 1) dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Zadávací dokumentaci výběrového řízení na zhotovení Projektové dokumentace

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 22. schůze Rady města Hustopeče konané dne 08.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 22. schůze Rady města Hustopeče konané dne 08.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 22. schůze Rady města Hustopeče konané dne 08.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/22/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012

U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012 U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012 Rada města schválila: 1) fixaci úrokového SWAPU u PPF banky a.s. na úvěr na komunikace s úrokovým zajištěním 0,66 a na úvěr na ZŠ Komenského

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 10. schůze Rady města Hustopeče konané dne 03.03.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/10/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.09.2007. Usnesení č. 941 Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Mgr. Dagmar Rűckerová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 14. června 2012

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 14. června 2012 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 14. června 2012 I ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 85. schůze rady města Hustopeče, konané dne 30.4.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/85/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení (úkol) č. 2/85/13: RM ukládá

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

U s n e s e n í ze 49. schůze rady města Hustopeče dne 21.02.2012

U s n e s e n í ze 49. schůze rady města Hustopeče dne 21.02.2012 U s n e s e n í ze 49. schůze rady města Hustopeče dne 21.02.2012 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Oslovení firem na zpracování hydrogeologické studie na odstranění

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 26. schůze Rady města Hustopeče konané dne 03.11.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 26. schůze Rady města Hustopeče konané dne 03.11.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 26. schůze Rady města Hustopeče konané dne 03.11.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/26/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 5. schůze Rady města Hustopeče konané dne 23.12.2014 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/5/14: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 132. schůze Rada města Hustopeče konané dne 23.09.2014 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/132/14: RM schválila program jednání dnešní RM. Usnesení RM č. 2/132/14: RM bere

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Usnesení z 81. schůze rady města Hustopeče, konané dne 26.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení z 81. schůze rady města Hustopeče, konané dne 26.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení z 81. schůze rady města Hustopeče, konané dne 26.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/81/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/81/13: RM schvaluje podání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 290 Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici čp. 432 ve Vimperku do 15. 3. 2010.

Usnesení č. 290 Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici čp. 432 ve Vimperku do 15. 3. 2010. Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.03.2009 Usnesení č. 284 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.03.2009 Usnesení č. 285 Rada města rozhodla v souladu s Pravidly pro zadávání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Usnesení č. 231 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 5. 03. 2007. Usnesení č. 232 Rada města souhlasí s umístěním zmrzlinového stánku

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í č. 127/11/2012 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec

U S N E S E N Í č. 127/11/2012 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec U S N E S E N Í č. 127/11/2012 rozhodlo o zrušení svěřené správy pozemku parc.č. 1876, k.ú.slivenec zapsaného na LV 1311 pro městskou část Praha Slivenec a jeho převedení do správy hl. m. Prahy. U S N

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.09.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.09.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.09.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Jana

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U s n e s e n í ze 73. schůze rady města Hustopeče dne 26.05.2009

U s n e s e n í ze 73. schůze rady města Hustopeče dne 26.05.2009 U s n e s e n í ze 73. schůze rady města Hustopeče dne 26.05.2009 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Jmenování skupiny, která se bude zabývat problematikou výstavby kompostárny

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

U s n e s e n í ze 75. schůze rady města Hustopeče dne 08.01.2013. Rada města schválila:

U s n e s e n í ze 75. schůze rady města Hustopeče dne 08.01.2013. Rada města schválila: U s n e s e n í ze 75. schůze rady města Hustopeče dne 08.01.2013 Rada města schválila: 1) termíny blokové čištění ve městě. 2) podání žádosti na projekt Oranžové hřiště na ul. Lipova za cenu 1 mil. Kč,

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 8 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 13.09.2010

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 86. schůze rady města Hustopeče, konané dne 14.5.2013 Usnesení č. 1/86/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/86/13: RM schvaluje návrh územního plánu města Hustopeče, v původně

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Usnesení č. 93 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.01.2009 Usnesení č. 94 Rada města bere na vědomí oficiální míru inflace za rok

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 111. schůze rady města Hustopeče, konané dne 25.02.2014 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/111/14: RM schválila program dnešní schůze

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.05.2010 Usnesení č. 561 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 24.05.2010. Usnesení č. 562 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 107. schůze rady města Hustopeče, konané dne 21.01.2014 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/107/14: RM schválila program dnešní schůze

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 27.9.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 19. schůze Rady města Hustopeče konané dne 14.07.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 19. schůze Rady města Hustopeče konané dne 14.07.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 19. schůze Rady města Hustopeče konané dne 14.07.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/19/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 39. schůze Rady města Hustopeče konané dne 03.05.2016 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 39. schůze Rady města Hustopeče konané dne 03.05.2016 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 39. schůze Rady města Hustopeče konané dne 03.05.2016 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/39/16: RM schválila program jednání dnešní

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 08.06.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 08.06.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 08.06.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána.

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 659 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 20.10.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 20.10.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 29. jednání datum konání: 20.10.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 20.10.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0510/RM29/2014 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 ke

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni, Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing.

Více