Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Hustopeče, rada města Hustopeče"

Transkript

1 Usnesení z 91. schůze rady města Hustopeče, konané dne v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/91/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/91/13: RM bere na vědomí žádost p. Vodáka o pronájem pozemku a požaduje doplnit žádost o parcelní čísla, nákres aj. Usnesení č. 3/91/13: RM schvaluje příspěvky ve výši Kč na povozy na Burčákové slavnosti pro tradiční spolek Turhandle a spolek na ul. Vinařské. Usnesení č. 4/91/13: RM schvaluje zrušení výběrového řízení Komunikace Nerudova pro překročení cenových nabídek všemi uchazeči. Usnesení (úkol) č. 5/91/13: RM schvaluje přípravu nové zadávací dokumentace včetně vzoru smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci komunikace Na Vyhlídku, parkoviště u kotelny Svat. Čecha. Usnesení (úkol) č. 6/91/13: RM schvaluje přípravu nové zadávací dokumentace včetně vzoru smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci chodníku ke Gemi. Usnesení č. 7/91/13: RM bere na vědomí informace od společnosti Energo, o nových cenách za energie, příště bude projednán další postup s dodavatelem energií. Usnesení (úkol) č. 8/91/13: RM schvaluje komisi na řešení problémů s topením v budově školy ZUŠ Nádražní ve složení,,,... Usnesení (úkol) č. 9/91/13: RM ukládá napsat společnosti Bors výzvu k opravě silnice na autobusovém nádraží. Usnesení (úkol) č. 10/91/13: RM ukládá prověřit, zda dodavatel ví, že bude v rámci zhotovení chodníků na ulici Hradní opravovat nájezdy k domům z nové dlažby. Usnesení č. 11/91/13: RM vzala na vědomí informaci o opravě komunikace novou metodou za studena v křižovatce na ul. Školní. Usnesení (úkol) č. 12/91/13: RM ukládá prověřit využití kontejneru na oděvy Diakonie Broumov na ul. Nádražní a tuto informaci uveřejnit v Hustopečských listech. Usnesení č. 13/91/13: RM schvaluje Dodatečnou informaci k veřejné zakázce Obnova krajinných struktur Křížový vrch - nové vyhlášení spočívající v prodloužení lhůty k podávání nabídek do do 11:00 hod.. Usnesení č. 14/91/13: RM schvaluje Výběr nejvýhodnější nabídky z veřejné zakázky malého rozsahu Obnova zdi židovského hřbitova společnosti Milan Čukan, Hustopeče, Dobrovského 4, IČ: , s nabídkovou cenou ,64 Kč bez DPH. 1/10

2 Usnesení č. 15/91/13: RM schvaluje smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova zdi židovského hřbitova se společností Milan Čukan, IČ: , Dobrovského 4, Hustopeče. Usnesení č. 16/91/13: RM schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem movitých věcí (viz příloha) umístěných v areálu autokempu Formanka od společnosti RUSTIKAL, s.r.o., IČ: , Hustopeče, Na Hradbách 5 od do , za nájemné ve výši ,- Kč včetně DPH s možností měsíční opce. Tato částka bude promítnuta do výše nájmu případnému nájemci. Usnesení č. 17/91/13: RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na soubor movitého vybavení (viz příloha) umístěných v areálu autokempu Formanka se společností RUSTIKAL, s.r.o., IČ: , Hustopeče, Na Hradbách 5 v celkové hodnotě Kč bez DPH. O tento majetek bude upravena hodnota prodávaného majetku ve zveřejnění záměru prodeje objektu občanské vybavenosti "Formanka". Nový nabyvatel tento movitý majetek odkoupí od města jako součást prodávané nemovitosti. Odkup se uskuteční v okamžiku prodeje novému nabyvateli. Usnesení č. 18/91/13: RM schvaluje smlouvu s RaJ group s.r.o., Böhmova 1776/15, Řečkovice, Brno, IČ , na krátkodobý pronájem autokempu Formanka na dobu 30 dnů od do , výše nájemného je Kč/30 dnů bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení (úkol) č. 19/91/13: RM schvaluje vyhlášení záměru pronájmu autokempu Formanky od do s měsíční opcí prodloužení nájmu. Usnesení č. 20/91/13: RM schvaluje úpravu záměru prodeje majetku objektu občanské vybavenosti autokempu č.p. 448 na pozemku p.č. KN 882 včetně pozemku p.č. KN 882 o výměře 794 m 2 vedený jako zastavěná plocha a nádvoří, stavby bez č.p. na pozemku p.č. KN 883 včetně pozemku p.č. KN 883 o výměře 47 m 2 vedený jako zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. KN 885/20 o výměře 5154 m 2 vedený jako ostatní plocha dle GP a 12 chatek na pozemcích p.č. KN 885/6, 885/7, 885/8, 885/9, 885/10, 885/11, 885/12, 885/13, 885/14, 885/15, 885/16 a 885/17 o výměře pro jednu chatku 13 m 2 četně pozemku p.č. KN 885/6, 885/7, 885/8, 885/9, 885/10, 885/11, 885/12, 885/13, 885/14, 885/15, 885/16 a 885/17 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře m 2, a to vše v k.ú. Hustopeče u Brna včetně prodeje movitých věcí zde uložených v pořizovací ceně Kč. Termín podávání nabídek je do do 15. hodin. Prohlídka objektu bude 3.9., 17.9., v 10 hod v objektu samém. Usnesení (úkol) č. 21/91/13: RM schvaluje přesun rozhodnutí pro vytvoření komise pro otevírání obálek záměru prodeje občanské vybavenosti Formanky na zasedání zastupitelstva města dne Usnesení (úkol) č. 22/91/13: RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje objektu Formanka na mezinárodních realitních serverech prostřednictvím realitních kanceláří na nevýhradní smlouvu. Nákladní na zveřejnění půjdou k tíži případného kupujícího, kterého dodá konkrétní realitní kancelář. 2/10

3 Usnesení č. 23/91/13: RM schvaluje Smlouvu o zajištění správy a údržby zatravněného středového prstence okružní křižovatky II/425 Hustopeče III/4217 Horní Bojanovice se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkou organizací kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno, IČ Objekt se dle geometrického plánu č /2013 nachází na pozemku parcela číslo 4937/22 vzniklého z pozemku parcela číslo KN 4937/3 v k.ú. Hustopeče u Brna. Text smlouvy je přílohou. Usnesení č. 24/91/13: RM schvaluje souhlas k PD na stavbu č Hustopeče, kabel NN, Bradna na pozemku parcela číslo KN 3116/13 v k.ú. Hustopeče u Brna spol. EEIKA Brno s.r.o., se sídlem Brno, Jahodová 54, v zastoupení stavebníka E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 6, České Budějovice, pro účely vydání územního souhlasu za podmínky respektování připravované PD na vodovodní řad v dané lokalitě Usnesení č. 25/91/13: RM schvaluje licenční smlouvu s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o.s., ČS Armády 20, Praha 6, IČ o veřejném provozování. Jedná se o úhradu autorské odměny za vystoupení hudebních souborů na Setkání při dechovce 2013 ve výši 6.032,-Kč vč. DPH. Usnesení č. 26/91/13: RM schvaluje krátkodobou nájemní smlouvu, do 30 dnů, s, bytem a bytem za účelem dočasného umístění dvou lavic se stolem na části pozemku parcela číslo KN 422/17 před stavbou realizovanou na pozemku parcela číslo 374 vše v k.ú. Hustopeče u Brna za smluvní nájemné ve výši 108 Kč. Usnesení (úkol) č. 27/91/13: RM schvaluje Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parcela číslo KN 422/17 o výměře 64 m 2 v k.ú. Hustopeče u Brna za účelem vybudování a umístění mobiliáře. Usnesení (úkol) č. 28/91/13: RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku parcela číslo KN 84/3 vedeného jako ostatní plocha o výměře 53 m2 /dle zákresu/ v k.ú. Hustopeče u Brna. Usnesení č. 29/91/13: RM bere na vědomí informaci ohledně dotčení majetku státu církevní blokací a to v plánované rekonstruované komunikaci na ulici Herbenova, v rámci stavby Hustopeče, farma komunikace na pozemcích KN p.č. 3201, p.č. 3207, p.č. 3203/2, p.č. 3202/4 v k.ú. Hustopeče u Brna. V důsledku toho nelze získat souhlas se stavbou na dotených pozemcích. Usnesení (úkol) č. 30/91/13: RM schvaluje podání žádosti o dotaci na podporu akce Svatomartinské slavnosti 2013 z Vinařského fondu ČR. Usnesení č. 31/91/13: RM schvaluje podání registrace ochranných známek u úřadu průmyslového vlastnictví: Světový duel vín, Svatomartinské slavnosti - Svatomartinská oslava vína a husí, Slavnosti mandloní a vína, Hustopečská pečeť. Usnesení č. 32/91/13: RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci Městská nemocnice Hustopeče, jednodenní chirurgie stavební úpravy s FI Holding, a.s., se sídlem Brněnská 404, Modřice, IČ Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení č. 33/91/13: RM schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v Domě U Synků na Burčákové slavnosti 2013 paní, bytem za nájemné ve výši Kč včetně DPH. 3/10

4 Usnesení č. 34/91/13: RM schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v Domě U Synků na Svatomartinské slavnosti 2013 panu za nájemné 1.000,- Kč bez DPH. Usnesení (úkol) č. 35/91/13: RM schvaluje minimální cenu na Kč + DPH pro pronájem nebytových prostor v Domě U Synků na Burčákové slavnosti a na Svatomartinské slavnosti od roku Usnesení č. 36/91/13: RM schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s na pronájem části společenského domu na ul. Herbenova 423/4, kterým se ruší v pronajatém objektu vysílání kabelové televize a roční zálohy za služby spojené s nájmem se snižují na Kč. Usnesení č. 37/91/13: RM schvaluje doporučení ke schválení Kupní smlouvy na prodej v geometrickém plánu číslo /2012 nově vytvořeného a vyčleněného pozemku parcela číslo KN 930/6 vedeného jako ostatní plocha o výměře 23 m 2 vzniklého z pozemku parcela číslo KN 930/1 v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu 6.080,- Kč s... Návrh smlouvy postupuje do ZM. Usnesení č. 38/91/13: RM schvaluje doporučení ke schválení Kupní smlouvy na prodej v geometrickém plánu č /2012 nově vytvořeného a vyčleněného pozemku parcela číslo KN 1348/32 vedeného jako ostatní plocha o výměře 311 m2 vzniklého z pozemku p.č. KN 1348/1 v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu ,- Kč s Návrh smlouvy postupuje do ZM. Usnesení č. 39/91/13: RM schvaluje doporučení ke schválení Kupní smlouvy na prodej pozemku parcela číslo KN 2290 vedeného jako ostatní plocha o výměře 75 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu 4463 Kč s, bytem. Návrh smlouvy postupuje do ZM. Usnesení č. 40/91/13: RM schvaluje trojstrannou smlouvu o podmínkách podávání poštovních zásilek s APK Cinema Service s.r.o., IČ: , Politických vězňů 445, Beroun s Asociací provozovatelů kin o.s., IČ: , Politických vězňů 445/13, Beroun a městem Hustopeče jako provozovatelem kina. Usnesení č. 41/91/13: RM schvaluje Výběr nejvýhodnější nabídky z veřejné zakázky Úprava zahrady MŠ Hustopeče, Na Sídlišti 5 v přírodním stylu společnosti H a S t, spol. s r.o., se sídlem Havlíčkova 28, Hustopeče, IČ Nabídková cena uchazeče Kč bez DPH. Usnesení č. 42/91/13: RM schvaluje pořadí na dalším místě nabídky z veřejné zakázky Úprava zahrady MŠ Hustopeče, Na Sídlišti 5 v přírodním stylu společnost Vladimír Matěja - GRANA s.r.o., se sídlem Kunětická 2534/2, Praha, IČ Nabídková cena uchazeče Kč bez DPH Usnesení č. 43/91/13: RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci Úprava zahrady MŠ Hustopeče, Na Sídlišti 5 v přírodním stylu se společnosti H a S t, spol. s r.o., se sídlem Havlíčkova 28, Hustopeče, IČ Za nabídkovou cenu Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 4/10

5 Usnesení č. 44/91/13: RM schvaluje Nájemní smlouvu s, Hustopeče na pronájem části pozemku parcela číslo KN 1243 na ulici Nádražní, o výměře 18 m 2 vedeného jako ostatní plocha v k.ú. Hustopeče u Brna za účelem umístění restaurační předzahrádky a zajištění péče o přiléhající zeleň za roční nájemné ve výši Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení (úkol) č. 45/91/13: RM schvaluje Poskytnutí použité dlažby z chodníků p., Hustopeče o výměře 18 m 2, za účelem vytvoření zpevněné plochy na pronajaté části pozemku par.č. KN 1243 v k.ú. Hustopeče u Brna. Dlažbu zajistí Městské služby, p. Chrastina. Usnesení č. 46/91/13: RM schvaluje Smlouvu s, Hustopeče o výpůjčce části pozemku parcela číslo KN 1243 o výměře 33 m 2 na ulici Nádražní, vedeného jako ostatní plocha v k.ú. Hustopeče u Brna za účelem umístění zeleně a zajištění následné péče o tuto část pozemku. Usnesení č. 47/91/13: RM schvaluje revokaci usnesení č. 28/90/13 ze dne , kterým RM schválila nájemní smlouvu se Zdravotnickou záchranou službou JMK, příspěvkovou organizací a městskou nemocnicí Hustopeče na pronájem části nebytových prostor o celkové výměře 247,46 m 2 v objektu občanské vybavenosti - městské nemocnice č.p. 716 umístěné na pozemku par.č. KN 1094 zapsané pro město Hustopeče a k.ú. Hustopeče u Brna na LV č.10001, kterým se upřesňuje označení předmětu nájmu. Usnesení č. 48/91/13: RM schvaluje Dodatek č.2 k nájemní smlouvě ze dne se Zdravotnickou záchranou službou JMK, příspěvkovou organizací a městskou nemocnicí Hustopeče na pronájem části nebytových prostor o celkové výměře 247,46 m2 v objektu občanské vybavenosti - městské nemocnice č.p. 716 umístěné na pozemku parcela číslo KN 1094 zapsané pro město Hustopeče a k.ú. Hustopeče u Brna na LV č , kterým se upřesňuje označení předmětu nájmu. Text dodatku je přílohou zápisu. Usnesení č. 49/91/13: RM schvaluje Nájemní smlouvu na dobu neurčitou s AGROFRUKT - družstvo IČ: na pronájem části pozemku parcela číslo KN 5117/4 vedeného v KN jako ostatní plocha o výměře 1,5 m 2 /dle zákresu/ a části pozemku parcela číslo KN 3195/5 vedeného v KN jako ostatní plocha o výměře 1,5 m 2 /dle zákresu/, vše v k.ú. Hustopeče u Brna, za účelem umístění infostojanů za roční nájemné 1500 Kč+DPH/ks. Text smlouvy a grafická část jsou přílohu zápisu. Usnesení č. 50/91/13: RM schvaluje Vyhlášení záměru výpůjčky pozemku parcela číslo KN 4870/2 o výměře 184 m 2 vedeného jako trvalý travní porost v k.ú. Hustopeče u Brna za účelem udržování funkčnosti umístěného odvodňovacího koryta. Usnesení č. 51/91/13: RM schvaluje Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku parcela číslo KN 4542/2 vedeného jako ostatní plocha o výměře 0,25 m x3,7 m /dle zákresu/ v k.ú. Hustopeče u Brna k umístění zeleně a zajištění následné péče o tuto část pozemku. Usnesení č. 52/91/13: RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy ze dne s na pronájem části pozemku parcela číslo KN 1329/1 vedeného jako ostatní plocha o výměře 27 m2 k.ú. Hustopeče u Brna, ke dni Usnesení č. 53/91/13: RM schvaluje Vyhlášení záměru výpůjčky pozemku parcela číslo KN 1329/1 o výměře 22 m2 /dle zákresu/ vedeného jako ostatní plocha v k.ú. Hustopeče u 5/10

6 Brna s tím, že vypůjčitel zabezpečí údržbu prostoru a umístěné zeleně v odpovídajícím stavu. Usnesení (úkol) č. 54/91/13: RM ukládá jednat se statikem a vzhledem k rozsahu prací do 200 tis Kč jednat se zhotovitelem stejných opatření jako ve sklepech Kosmákova (pod parkovištěm) firmou Zamazal ml. & spol., s.r.o., IČ: Brno, Kohoutova 1455/34, PSČ pro VHS, o nabídce ceny za autorský dozor a realizaci opravy vstupu do sklepů pod budovou Městského úřadu Hustopeče Dukelské nám 22. Usnesení č. 55/91/13: RM schvaluje žádost o Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností JMP NET s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno IČ: na stavbu dle PD č. 053/09/11 RODINNÝ DŮM parc. číslo 5845/12, plynová přípojka investorů, na pozemcích dle geometrického plánu na pozemku parcela číslo KN 4542/316 v k.ú. Hustopeče u Brna za jednorázovou úplatu ve výši 5.000,- Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení (úkol) č. 56/91/13: RM schvaluje objednání posouzení problému zatékání do sklepa na ulici u projektanta na tuto problematiku s návrhem řešení. Následně dle výsledku požádat zhotovitele díla o sjednání nápravy v rámci záruční doby, pokud posudek prokáže souvislost zatékání do sklepa s provedenou stavbou. Usnesení č. 57/91/13: RM schvaluje Souhlas s projektovou dokumentací č. 06/ Odvádění odpadních vod z ČOV fi. Signum spol. s.r.o., Hustopeče, na pozemcích města Hustopeče p.č. KN 4668/1, 4668/2, 4669/1, 4669/3 v k.ú. Hustopeče u Brna a na pozemcích p.č. GP 8374/1, 9694 v k.ú. Strachotín. Usnesení č. 58/91/13: RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v souladu s projektovou dokumentací č. 06/ Odvádění odpadních vod z ČOV fi. Signum spol. s.r.o., Hustopeče, na pozemcích města Hustopeče p.č. KN 4668/1, 4668/2, 4669/1, 4669/3 v k.ú. Hustopeče u Brna a na pozemcích p.č. GP 8374/1, 9694 v k.ú. Strachotín s úhradou ve výši 5.000,- Kč. Usnesení (úkol) č. 59/91/13: RM schvaluje nedoporučení schválení vyhlášení záměru na prodej části pozemku parcely číslo KN 2185/3 vedená jako ostatní plocha o výměře cca 32 m 2 v k.ú. Hustopeče u Brna s tím, že kupující zajistí a uhradí vyhotovení geometrického plánu a uhradí náklady spojené s převodem pozemku. Žádost postupuje do ZM. Usnesení č. 60/91/13: RM schvaluje zřízení parkovacího stání na části pozemku města p.č. KN 1236/1 v k.ú. Hustopeče u Brna, před nemovitostí na ul. Hradní 226/13 na náklady žadatele, který si vyžádá vyjádření vlastníků sítí a vyřídí potřebná povolení. Podmínkou je realizace plochy z dlaždic o rozměrech 20x20x6 cm a realizace současně s rekonstrukcí povrchů ulice Hradní. Usnesení č. 61/91/13: RM schvaluje Souhlas města k PD č. 5/13 na stavbu Rodinný dům s garáží Hustopeče, parc. č. 4542/233 p., bytem, v zastoupení projektanta Ing. Libora Schwarze, Hustopeče, Dlouhá 2, pro účely stavebního řízení. Usnesení č. 62/91/13: RM schvaluje Smlouvu o souhlasu se stavbou vodovodní, kanalizační a plynové přípojky a sjezdu na pozemcích města parcela číslo KN 4542/332 a 4542/247 v k.ú. Hustopeče u Brna s, bytem, za podmínky provedení přípojek pod komunikací 6/10

7 protlakem a s kaucí ve výši Kč, splatnou před podpisem smlouvy. Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení č. 63/91/13: RM schvaluje ponechání současného stavu chodníku před domem, do doby než se bude řešit ulice kompletně. Usnesení č. 64/91/13: RM schvaluje Souhlas města k PD na stavbu novostavba RD Hustopeče - vodovodní a kanalizační přípojka a dopravní napojení na pozemku parcela číslo 4544/141 v k.ú. Hustopeče u Brna, bytem, v zastoupení projektanta Ing. Luďka Matyáše, Lovčičky 183, Otnice, pro účely stavebního řízení. Usnesení č. 65/91/13: RM schvaluje Smlouvu o souhlasu se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky a sjezdu na pozemku města parcela číslo KN 4544/7 v k.ú. Hustopeče u Brna se, bytem s tím, že nebudou narušeny veřejné komunikace (chodník, cesta), přípojky nutno řešit protlakem pod komunikací. Usnesení č. 66/91/13: RM schvaluje Souhlas se vstupem na pozemky města v k.ú. Hustopeče u Brna v období listopad 2013 březen 2014 za účelem provádění měření společnosti DMT Geosurvey spol. sro, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, v zastoupení Taxes Oil s.r.o., se sídlem Hodonín, Kasárenská Seznam dotčených pozemků včetně zákresu do mapy je přílohou zápisu. Usnesení č. 67/91/13: RM schvaluje Souhlas města k PD č. 26/13 na stavbu Hospodářské stavení za RD, Hustopeče, parc. č. 4553/23, bytem, v zastoupení projektanta Ing. Libora Schwarze, Hustopeče, Dlouhá 2, pro účely stavebního řízení. Usnesení č. 68/91/13: RM schvaluje Souhlas města k PD na stavbu Novostavba rodinného domu Hustopeče, parc. č. 5845/11 na ul. Generála Peřiny paní, bytem, v zastoupení projektanta Ing. arch. Davida Saturky, Brno, Viniční 173, pro účely stavebního řízení. Usnesení č. 69/91/13: RM schvaluje Smlouvu o souhlasu se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky a sjezdu na pozemku města parc.č. KN 4542/316 v k.ú. Hustopeče u Brna s pí, bytem... Usnesení č. 70/91/13: RM schvaluje nedoporučení Vyhlášení záměru prodeje pozemku parcela číslo KN 5803/1 vedený jako zahrada o výměře 135 m 2, v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu 230,- Kč/m 2 s tím, že kupující zajistí a uhradí náklady spojené s převodem pozemku. Žádost postupuje do ZM. Usnesení (úkol) č. 71/91/13: RM doporučuje pronájem pozemku a vyhlášení záměru pronájmu pozemku parcela číslo KN 5803/1 vedený jako zahrada o výměře 135 m 2, v k.ú. Hustopeče u Brna Usnesení č. 72/91/13: RM bere na vědomí předložený znalecký posudek ohledně nálezu a návrhu opatření objektu Hustopeče, Smetanova čp. 80, 81, s vědomím, že dům nemá dostatečnou hydroizolaci sklepních prostor. Usnesení (úkol) č. 73/91/13: RM schvaluje pověření Městským službám k rozebrání části chodníku u domů Smetanova čp. 80 a čp. 81, k prošetření stavu spodních vrstev a hydroizolace chodníku. RM doporučuje vložit mezi chodník a stěnu domu nopovou folii. 7/10

8 Řešit ve spolupráci se stavebním úřadem MěÚ. Usnesení (úkol) č. 74/91/13: RM pověřuje Městský úřad zpracováním výzvy pro majitele domů Smetanova čp. 80 a čp. 81 k odstranění svodů dešťových vod na chodník kolem domů z důvodu omezení množství vody vytékající na chodník a k následnému případnému vlhnutí stěn domu. Usnesení (úkol) č. 75/91/13: RM schvaluje úkol pro MPO kontaktovat projektanta navrhovaného vodovodu na ul. Habánská v Hustopečích pro úpravu jeho vedení a tím i změny ochranného pásma. Usnesení č. 76/91/13: RM schvaluje Smlouvu o souhlasu se stavbou sjezdu, plynovodní, vodovodní, kanalizační a elektro přípojky na pozemku města parcela číslo KN 4544/5 v k.ú. Hustopeče u Brna s, bytem pro účely územního a stavebního řízení. Usnesení č. 77/91/13: RM schvaluje Souhlas města jako vlastníka sousedních pozemků s PD na stavbu Oplocení na základu opěrné zdi rekonstrukce opěrné zdi a oplocení na parc. č. 151, 152 v k.ú. Hustopeče paní, bytem v zastoupení projektanta Ing. Libora Schwarze, Dlouhá 2, Hustopeče pro účely vydání územního souhlasu. Usnesení č. 78/91/13: RM doporučuje ZM ke schválení souhlas s převodem pozemku v geometrickém plánu č /2013 označeném jako parcela číslo 1252/85 o výměře 44 m2 a to z majetku jihomoravského kraje na třetí osobu. Usnesení (úkol) č. 79/91/13: RM schvaluje pověření pro k jednání s nájemcem domu Dobrovského 2, k úpravě nájemního vztahu a zmenšení pronajaté plochy nádvoří domu v případný budoucí prospěch uživatelů sousedních nemovitostí ( ). Usnesení (úkol) č. 80/91/13: RM schvaluje zadání zpracování energetických auditů budov v majetku města Hustopeče společnosti Comfort Space, a.s., Argentinská 1027/20,Praha 7, IČ , za nabídkovou cenu Kč vč. DPH. Celkové náklady na případné dodatečné zaměření budov nesmí převýšit Kč. Usnesení č. 81/91/13: RM schvaluje snížení poplatku za přespání pro návštěvy obyvatel ubytovny Mostař u dětí do 15-ti let věku ze současných 80,-Kč/noc na 60,- Kč/noc a to s platností od Usnesení č. 82/91/13: RM schvaluje převod techniky z Technických služeb Hustopeče s.r.o. Škoda Fabia a sekačka John Deer přes třetí osobu, do majetku města Hustopeče a jeho následné zařazení a využití Městskými službami Hustopeče p.o. Usnesení č. 83/91/13: RM schvaluje následující ceny reklamních ploch v areálu SPOZAMu na ul. Brněnská: - na oplocení u vstupu Kč/m2 * rok - na oplocení u letního koupaliště Kč/m2 * měsíc Usnesení č. 84/91/13: RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku SPOZAM v hodnotě ,20 Kč. Soupis majetku je přílohou. 8/10

9 Usnesení č. 85/91/13: RM bere na vědomí Návštěvní řád Letního koupaliště v Hustopečích. Platnost Návštěvního řádu bude od Text návštěvního řádu je přílohou. Usnesení č. 86/91/13: RM schvaluje předložený návrh navýšení cen vstupného na městský krytý bazén a posilovnu. Platnost ceníku bude od Text ceníku je přílohou. Usnesení č. 87/91/13: Rada města Hustopeče schvaluje doplnění ceníku města o cenu za umístění reklamního banneru na ploše zábradlí v křižovatce ulice Bratislavská ve výši 100 Kč /za každé 3m délky/den. Cena je bez DPH. Usnesení č. 88/91/13: RM schvaluje Pracovní řád organizační složky Marketing a kultura Hustopeče - pracoviště Turistické informační centrum v předložené podobě. Text organizačního řádu je přílohou zápisu. Usnesení č. 89/91/13: RM schvaluje vyřazení majetku Městských služeb v účetní hodnotě 222 Kč, dle přílohy. Usnesení (úkol) č. 90/91/13: RM schvaluje náhradu Kč ve prospěch TJ Atletika Hustopeče za přelepení reklamních ploch proti účetnímu dokladu. Usnesení č. 91/91/13: RM bere na vědomí o stavu hospodaření penzionu pro důchodce na ul. Žižkova 1, Hustopeče. Usnesení (úkol) č. 92/91/13: RM pověřuje zajištěním finančních prostředků ve výši Kč na opravu střechy na Penzionu pro důchodce, na ul. Žižkova1, za zrušenou akci Komunikace Nerudova. Připravit tyto podklady na ZM a jednat s poskytovatelem již získaného úvěru o možnosti změny čerpání. Usnesení č. 93/91/13: RM schvaluje nominaci firmy Hill s Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o. Praha výrobní závod Hustopeče do ocenění firem v rámci ocenění Město pro byznys. Usnesení (úkol) č. 94/91/13: RM pověřuje vyčleněním částky ve výši ,- Kč v rozpočtu města na krytí projektu revitalizace fotbalového hřiště. Usnesení č. 95/91/13: RM souhlasí s realizací květinové dekorace před provozovnou Květinová síň před budovou nákupního střediska COOP Hustopeče, dle žádosti Případné květinové dekorace je nutno realizovat tak, aby nemohlo dojít k omezení či ohrožení chodců na chodníku před prodejnou COOP Hustopeče. Usnesení (úkol) č. 96/91/13: RM ukládá Odboru kancelář tajemníka MěÚ zveřejňovat na úřední desce MěÚ povolené veřejné hudební produkce schválené radou města a ostatní povolené výjimky z OZV města č. 4/2005 O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních a sportovních podniků k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o užívání plakátovacích ploch v majetku města. Usnesení (úkol) č. 97/91/13: RM pověřuje stavební komisi prověřením stavu vybudovaného kanalizačního roštu na ulici Na Hradbách u parkoviště hotelu Rustikal pro zajištění bezproblémového svodu dešťových vod z komunikace. 9/10

10 Usnesení č. 98/91/13: Rada města schvaluje Dodatek č. 1 o prodloužení doby nájmu bytu č. 26 v domě Svatopluka Čecha 174/1, Hustopeče,, o 1 rok do Usnesení č. 99/91/13: Rada města schvaluje Dodatek č. 2 o prodloužení doby nájmu bytu v domě Svatopluka Čecha 174/1, Hustopeče,, trvale bytem, o 1 rok do Usnesení č. 100/91/13: Rada města Hustopeče přiděluje byt Svat. Čecha 174/3, Hustopeče, do nájmu, trvale bytem, od , na dobu 1 rok, tj. do Usnesení č. 101/91/13: Rada města bere na vědomí rozbor příjmů a výdajů akce: Hustopečská pečeť 2013 a Setkání při dechovce Usnesení (úkol) č. 102/91/13: RM ukládá zjistit, zda máme v rozpočtu volné finance ve výši cca Kč na opravu střechy skladu v areálu Městské nemocnice Hustopeče Usnesení č. 103/91/13: RM schvaluje souhlas s vedlejším pracovním poměrem jednoho pracovníka Odboru sociálních věcí Městského úřadu s Městskou nemocnicí Hustopeče pro zajištění sociálně zdravotnického pracovníka Městského úřadu. Usnesení č. 104/91/13: RM schvaluje Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Bankovní úvěr 2013 pro rekonstrukci Jednodenní chirurgie. RM ukládá oslovit Českou spořitelnu, Komerční Banku, GE Money bank. Text výzvy je přílohou zápisu. Usnesení č. 105/91/13: RM schvaluje komisi pro otevírání obálek pro výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Bankovní úvěr 2013 pro rekonstrukci Jednodenní chirurgie ve složení:...,,, Náhradníci:,,... Usnesení č. 106/91/13: RM bere na vědomí informaci o průběhu výběru poradenské činnosti pro transformaci Městské nemocnice Hustopeče. Podmínky jsou předjednány. RM se k bodu vrátí Usnesení č. 107/91/13: RM bere na vědomí dopis k plánu financování středisek volného času pro další období. Usnesení č. 108/91/13: RM schvaluje změnu žalobního výroku ve věci žaloby města Hustopeče proti, a na určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 10C 213/2007 takto: Určuje se, že žalobce je vlastníkem nemovitostí pozemků parc. č. 991/7 ostat. plocha o výměře 1486 m 2, parc. č. 991/11 ostat. plocha o výměře 1658 m 2, parc. č. 991/27 ostat. plocha o výměře 766 m 2, parc. č. 991/59 ostat. plocha o výměře 1896 m 2, parc. č. 991/64 ostat. plocha o výměře 675 m 2, parc. č. 1047/18 ostat. plocha o výměře 259 m 2 a parc. č. 2004/6 vodní plocha o výměře 347 m 2, zapsaných na LV č pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče. 10/10

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 102. schůze rady města Hustopeče, konané dne 03.12.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/102/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/102/13: RM schvaluje

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 111. schůze rady města Hustopeče, konané dne 25.02.2014 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/111/14: RM schválila program dnešní schůze

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 110. schůze rady města Hustopeče, konané dne 11.02.2014 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/110/14: RM schválila program dnešní schůze

Více

U s n e s e n í ze 42. schůze rady města Hustopeče dne 06.12.2011

U s n e s e n í ze 42. schůze rady města Hustopeče dne 06.12.2011 U s n e s e n í ze 42. schůze rady města Hustopeče dne 06.12.2011 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Záměr města na pronájem pozemku p. č. KN 5429/66, vedený jako trvalý

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/16/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 99. schůze rady města Hustopeče, konané dne 22.10.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/99/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/99/13: RM neschvaluje instalaci

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Usnesení 13/01/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 820/8 Usnesení 13/02/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení 32/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení Rodinné domy Za dvorkama

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 104. schůze rady města Hustopeče, konané dne 17.12.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/104/13: RM schválila program dnešní schůze

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod.

Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod. Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 24.2.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 24.2.2015 Číslo jednání: JedNR3-8/2015 Datum jednání: 24.02.2015 Žádost o odkoupení pozemku p.č.350/1 o výměře 631 m2 v k. ú. Nepomuk (USN-R3-190/2015) Žádost (***) o odkoupení pozemku p.č. 350/1 o výměře 631 m

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 1798/2014 spisová značka 1765/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 104. zasedání dne 16. dubna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 1 0 4 / 1 4

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 39. zasedání ZMě dne 29.5.2014. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 39. zasedání ZMě dne 29.5.2014. Trvá nebo splněno 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 10.7.2014 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19,30 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 110. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, p. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více