Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Hustopeče, rada města Hustopeče"

Transkript

1 Usnesení z 91. schůze rady města Hustopeče, konané dne v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/91/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/91/13: RM bere na vědomí žádost p. Vodáka o pronájem pozemku a požaduje doplnit žádost o parcelní čísla, nákres aj. Usnesení č. 3/91/13: RM schvaluje příspěvky ve výši Kč na povozy na Burčákové slavnosti pro tradiční spolek Turhandle a spolek na ul. Vinařské. Usnesení č. 4/91/13: RM schvaluje zrušení výběrového řízení Komunikace Nerudova pro překročení cenových nabídek všemi uchazeči. Usnesení (úkol) č. 5/91/13: RM schvaluje přípravu nové zadávací dokumentace včetně vzoru smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci komunikace Na Vyhlídku, parkoviště u kotelny Svat. Čecha. Usnesení (úkol) č. 6/91/13: RM schvaluje přípravu nové zadávací dokumentace včetně vzoru smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci chodníku ke Gemi. Usnesení č. 7/91/13: RM bere na vědomí informace od společnosti Energo, o nových cenách za energie, příště bude projednán další postup s dodavatelem energií. Usnesení (úkol) č. 8/91/13: RM schvaluje komisi na řešení problémů s topením v budově školy ZUŠ Nádražní ve složení,,,... Usnesení (úkol) č. 9/91/13: RM ukládá napsat společnosti Bors výzvu k opravě silnice na autobusovém nádraží. Usnesení (úkol) č. 10/91/13: RM ukládá prověřit, zda dodavatel ví, že bude v rámci zhotovení chodníků na ulici Hradní opravovat nájezdy k domům z nové dlažby. Usnesení č. 11/91/13: RM vzala na vědomí informaci o opravě komunikace novou metodou za studena v křižovatce na ul. Školní. Usnesení (úkol) č. 12/91/13: RM ukládá prověřit využití kontejneru na oděvy Diakonie Broumov na ul. Nádražní a tuto informaci uveřejnit v Hustopečských listech. Usnesení č. 13/91/13: RM schvaluje Dodatečnou informaci k veřejné zakázce Obnova krajinných struktur Křížový vrch - nové vyhlášení spočívající v prodloužení lhůty k podávání nabídek do do 11:00 hod.. Usnesení č. 14/91/13: RM schvaluje Výběr nejvýhodnější nabídky z veřejné zakázky malého rozsahu Obnova zdi židovského hřbitova společnosti Milan Čukan, Hustopeče, Dobrovského 4, IČ: , s nabídkovou cenou ,64 Kč bez DPH. 1/10

2 Usnesení č. 15/91/13: RM schvaluje smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova zdi židovského hřbitova se společností Milan Čukan, IČ: , Dobrovského 4, Hustopeče. Usnesení č. 16/91/13: RM schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem movitých věcí (viz příloha) umístěných v areálu autokempu Formanka od společnosti RUSTIKAL, s.r.o., IČ: , Hustopeče, Na Hradbách 5 od do , za nájemné ve výši ,- Kč včetně DPH s možností měsíční opce. Tato částka bude promítnuta do výše nájmu případnému nájemci. Usnesení č. 17/91/13: RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na soubor movitého vybavení (viz příloha) umístěných v areálu autokempu Formanka se společností RUSTIKAL, s.r.o., IČ: , Hustopeče, Na Hradbách 5 v celkové hodnotě Kč bez DPH. O tento majetek bude upravena hodnota prodávaného majetku ve zveřejnění záměru prodeje objektu občanské vybavenosti "Formanka". Nový nabyvatel tento movitý majetek odkoupí od města jako součást prodávané nemovitosti. Odkup se uskuteční v okamžiku prodeje novému nabyvateli. Usnesení č. 18/91/13: RM schvaluje smlouvu s RaJ group s.r.o., Böhmova 1776/15, Řečkovice, Brno, IČ , na krátkodobý pronájem autokempu Formanka na dobu 30 dnů od do , výše nájemného je Kč/30 dnů bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení (úkol) č. 19/91/13: RM schvaluje vyhlášení záměru pronájmu autokempu Formanky od do s měsíční opcí prodloužení nájmu. Usnesení č. 20/91/13: RM schvaluje úpravu záměru prodeje majetku objektu občanské vybavenosti autokempu č.p. 448 na pozemku p.č. KN 882 včetně pozemku p.č. KN 882 o výměře 794 m 2 vedený jako zastavěná plocha a nádvoří, stavby bez č.p. na pozemku p.č. KN 883 včetně pozemku p.č. KN 883 o výměře 47 m 2 vedený jako zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. KN 885/20 o výměře 5154 m 2 vedený jako ostatní plocha dle GP a 12 chatek na pozemcích p.č. KN 885/6, 885/7, 885/8, 885/9, 885/10, 885/11, 885/12, 885/13, 885/14, 885/15, 885/16 a 885/17 o výměře pro jednu chatku 13 m 2 četně pozemku p.č. KN 885/6, 885/7, 885/8, 885/9, 885/10, 885/11, 885/12, 885/13, 885/14, 885/15, 885/16 a 885/17 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře m 2, a to vše v k.ú. Hustopeče u Brna včetně prodeje movitých věcí zde uložených v pořizovací ceně Kč. Termín podávání nabídek je do do 15. hodin. Prohlídka objektu bude 3.9., 17.9., v 10 hod v objektu samém. Usnesení (úkol) č. 21/91/13: RM schvaluje přesun rozhodnutí pro vytvoření komise pro otevírání obálek záměru prodeje občanské vybavenosti Formanky na zasedání zastupitelstva města dne Usnesení (úkol) č. 22/91/13: RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje objektu Formanka na mezinárodních realitních serverech prostřednictvím realitních kanceláří na nevýhradní smlouvu. Nákladní na zveřejnění půjdou k tíži případného kupujícího, kterého dodá konkrétní realitní kancelář. 2/10

3 Usnesení č. 23/91/13: RM schvaluje Smlouvu o zajištění správy a údržby zatravněného středového prstence okružní křižovatky II/425 Hustopeče III/4217 Horní Bojanovice se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkou organizací kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno, IČ Objekt se dle geometrického plánu č /2013 nachází na pozemku parcela číslo 4937/22 vzniklého z pozemku parcela číslo KN 4937/3 v k.ú. Hustopeče u Brna. Text smlouvy je přílohou. Usnesení č. 24/91/13: RM schvaluje souhlas k PD na stavbu č Hustopeče, kabel NN, Bradna na pozemku parcela číslo KN 3116/13 v k.ú. Hustopeče u Brna spol. EEIKA Brno s.r.o., se sídlem Brno, Jahodová 54, v zastoupení stavebníka E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 6, České Budějovice, pro účely vydání územního souhlasu za podmínky respektování připravované PD na vodovodní řad v dané lokalitě Usnesení č. 25/91/13: RM schvaluje licenční smlouvu s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o.s., ČS Armády 20, Praha 6, IČ o veřejném provozování. Jedná se o úhradu autorské odměny za vystoupení hudebních souborů na Setkání při dechovce 2013 ve výši 6.032,-Kč vč. DPH. Usnesení č. 26/91/13: RM schvaluje krátkodobou nájemní smlouvu, do 30 dnů, s, bytem a bytem za účelem dočasného umístění dvou lavic se stolem na části pozemku parcela číslo KN 422/17 před stavbou realizovanou na pozemku parcela číslo 374 vše v k.ú. Hustopeče u Brna za smluvní nájemné ve výši 108 Kč. Usnesení (úkol) č. 27/91/13: RM schvaluje Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parcela číslo KN 422/17 o výměře 64 m 2 v k.ú. Hustopeče u Brna za účelem vybudování a umístění mobiliáře. Usnesení (úkol) č. 28/91/13: RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku parcela číslo KN 84/3 vedeného jako ostatní plocha o výměře 53 m2 /dle zákresu/ v k.ú. Hustopeče u Brna. Usnesení č. 29/91/13: RM bere na vědomí informaci ohledně dotčení majetku státu církevní blokací a to v plánované rekonstruované komunikaci na ulici Herbenova, v rámci stavby Hustopeče, farma komunikace na pozemcích KN p.č. 3201, p.č. 3207, p.č. 3203/2, p.č. 3202/4 v k.ú. Hustopeče u Brna. V důsledku toho nelze získat souhlas se stavbou na dotených pozemcích. Usnesení (úkol) č. 30/91/13: RM schvaluje podání žádosti o dotaci na podporu akce Svatomartinské slavnosti 2013 z Vinařského fondu ČR. Usnesení č. 31/91/13: RM schvaluje podání registrace ochranných známek u úřadu průmyslového vlastnictví: Světový duel vín, Svatomartinské slavnosti - Svatomartinská oslava vína a husí, Slavnosti mandloní a vína, Hustopečská pečeť. Usnesení č. 32/91/13: RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci Městská nemocnice Hustopeče, jednodenní chirurgie stavební úpravy s FI Holding, a.s., se sídlem Brněnská 404, Modřice, IČ Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení č. 33/91/13: RM schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v Domě U Synků na Burčákové slavnosti 2013 paní, bytem za nájemné ve výši Kč včetně DPH. 3/10

4 Usnesení č. 34/91/13: RM schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v Domě U Synků na Svatomartinské slavnosti 2013 panu za nájemné 1.000,- Kč bez DPH. Usnesení (úkol) č. 35/91/13: RM schvaluje minimální cenu na Kč + DPH pro pronájem nebytových prostor v Domě U Synků na Burčákové slavnosti a na Svatomartinské slavnosti od roku Usnesení č. 36/91/13: RM schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s na pronájem části společenského domu na ul. Herbenova 423/4, kterým se ruší v pronajatém objektu vysílání kabelové televize a roční zálohy za služby spojené s nájmem se snižují na Kč. Usnesení č. 37/91/13: RM schvaluje doporučení ke schválení Kupní smlouvy na prodej v geometrickém plánu číslo /2012 nově vytvořeného a vyčleněného pozemku parcela číslo KN 930/6 vedeného jako ostatní plocha o výměře 23 m 2 vzniklého z pozemku parcela číslo KN 930/1 v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu 6.080,- Kč s... Návrh smlouvy postupuje do ZM. Usnesení č. 38/91/13: RM schvaluje doporučení ke schválení Kupní smlouvy na prodej v geometrickém plánu č /2012 nově vytvořeného a vyčleněného pozemku parcela číslo KN 1348/32 vedeného jako ostatní plocha o výměře 311 m2 vzniklého z pozemku p.č. KN 1348/1 v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu ,- Kč s Návrh smlouvy postupuje do ZM. Usnesení č. 39/91/13: RM schvaluje doporučení ke schválení Kupní smlouvy na prodej pozemku parcela číslo KN 2290 vedeného jako ostatní plocha o výměře 75 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu 4463 Kč s, bytem. Návrh smlouvy postupuje do ZM. Usnesení č. 40/91/13: RM schvaluje trojstrannou smlouvu o podmínkách podávání poštovních zásilek s APK Cinema Service s.r.o., IČ: , Politických vězňů 445, Beroun s Asociací provozovatelů kin o.s., IČ: , Politických vězňů 445/13, Beroun a městem Hustopeče jako provozovatelem kina. Usnesení č. 41/91/13: RM schvaluje Výběr nejvýhodnější nabídky z veřejné zakázky Úprava zahrady MŠ Hustopeče, Na Sídlišti 5 v přírodním stylu společnosti H a S t, spol. s r.o., se sídlem Havlíčkova 28, Hustopeče, IČ Nabídková cena uchazeče Kč bez DPH. Usnesení č. 42/91/13: RM schvaluje pořadí na dalším místě nabídky z veřejné zakázky Úprava zahrady MŠ Hustopeče, Na Sídlišti 5 v přírodním stylu společnost Vladimír Matěja - GRANA s.r.o., se sídlem Kunětická 2534/2, Praha, IČ Nabídková cena uchazeče Kč bez DPH Usnesení č. 43/91/13: RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci Úprava zahrady MŠ Hustopeče, Na Sídlišti 5 v přírodním stylu se společnosti H a S t, spol. s r.o., se sídlem Havlíčkova 28, Hustopeče, IČ Za nabídkovou cenu Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 4/10

5 Usnesení č. 44/91/13: RM schvaluje Nájemní smlouvu s, Hustopeče na pronájem části pozemku parcela číslo KN 1243 na ulici Nádražní, o výměře 18 m 2 vedeného jako ostatní plocha v k.ú. Hustopeče u Brna za účelem umístění restaurační předzahrádky a zajištění péče o přiléhající zeleň za roční nájemné ve výši Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení (úkol) č. 45/91/13: RM schvaluje Poskytnutí použité dlažby z chodníků p., Hustopeče o výměře 18 m 2, za účelem vytvoření zpevněné plochy na pronajaté části pozemku par.č. KN 1243 v k.ú. Hustopeče u Brna. Dlažbu zajistí Městské služby, p. Chrastina. Usnesení č. 46/91/13: RM schvaluje Smlouvu s, Hustopeče o výpůjčce části pozemku parcela číslo KN 1243 o výměře 33 m 2 na ulici Nádražní, vedeného jako ostatní plocha v k.ú. Hustopeče u Brna za účelem umístění zeleně a zajištění následné péče o tuto část pozemku. Usnesení č. 47/91/13: RM schvaluje revokaci usnesení č. 28/90/13 ze dne , kterým RM schválila nájemní smlouvu se Zdravotnickou záchranou službou JMK, příspěvkovou organizací a městskou nemocnicí Hustopeče na pronájem části nebytových prostor o celkové výměře 247,46 m 2 v objektu občanské vybavenosti - městské nemocnice č.p. 716 umístěné na pozemku par.č. KN 1094 zapsané pro město Hustopeče a k.ú. Hustopeče u Brna na LV č.10001, kterým se upřesňuje označení předmětu nájmu. Usnesení č. 48/91/13: RM schvaluje Dodatek č.2 k nájemní smlouvě ze dne se Zdravotnickou záchranou službou JMK, příspěvkovou organizací a městskou nemocnicí Hustopeče na pronájem části nebytových prostor o celkové výměře 247,46 m2 v objektu občanské vybavenosti - městské nemocnice č.p. 716 umístěné na pozemku parcela číslo KN 1094 zapsané pro město Hustopeče a k.ú. Hustopeče u Brna na LV č , kterým se upřesňuje označení předmětu nájmu. Text dodatku je přílohou zápisu. Usnesení č. 49/91/13: RM schvaluje Nájemní smlouvu na dobu neurčitou s AGROFRUKT - družstvo IČ: na pronájem části pozemku parcela číslo KN 5117/4 vedeného v KN jako ostatní plocha o výměře 1,5 m 2 /dle zákresu/ a části pozemku parcela číslo KN 3195/5 vedeného v KN jako ostatní plocha o výměře 1,5 m 2 /dle zákresu/, vše v k.ú. Hustopeče u Brna, za účelem umístění infostojanů za roční nájemné 1500 Kč+DPH/ks. Text smlouvy a grafická část jsou přílohu zápisu. Usnesení č. 50/91/13: RM schvaluje Vyhlášení záměru výpůjčky pozemku parcela číslo KN 4870/2 o výměře 184 m 2 vedeného jako trvalý travní porost v k.ú. Hustopeče u Brna za účelem udržování funkčnosti umístěného odvodňovacího koryta. Usnesení č. 51/91/13: RM schvaluje Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku parcela číslo KN 4542/2 vedeného jako ostatní plocha o výměře 0,25 m x3,7 m /dle zákresu/ v k.ú. Hustopeče u Brna k umístění zeleně a zajištění následné péče o tuto část pozemku. Usnesení č. 52/91/13: RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy ze dne s na pronájem části pozemku parcela číslo KN 1329/1 vedeného jako ostatní plocha o výměře 27 m2 k.ú. Hustopeče u Brna, ke dni Usnesení č. 53/91/13: RM schvaluje Vyhlášení záměru výpůjčky pozemku parcela číslo KN 1329/1 o výměře 22 m2 /dle zákresu/ vedeného jako ostatní plocha v k.ú. Hustopeče u 5/10

6 Brna s tím, že vypůjčitel zabezpečí údržbu prostoru a umístěné zeleně v odpovídajícím stavu. Usnesení (úkol) č. 54/91/13: RM ukládá jednat se statikem a vzhledem k rozsahu prací do 200 tis Kč jednat se zhotovitelem stejných opatření jako ve sklepech Kosmákova (pod parkovištěm) firmou Zamazal ml. & spol., s.r.o., IČ: Brno, Kohoutova 1455/34, PSČ pro VHS, o nabídce ceny za autorský dozor a realizaci opravy vstupu do sklepů pod budovou Městského úřadu Hustopeče Dukelské nám 22. Usnesení č. 55/91/13: RM schvaluje žádost o Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností JMP NET s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno IČ: na stavbu dle PD č. 053/09/11 RODINNÝ DŮM parc. číslo 5845/12, plynová přípojka investorů, na pozemcích dle geometrického plánu na pozemku parcela číslo KN 4542/316 v k.ú. Hustopeče u Brna za jednorázovou úplatu ve výši 5.000,- Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení (úkol) č. 56/91/13: RM schvaluje objednání posouzení problému zatékání do sklepa na ulici u projektanta na tuto problematiku s návrhem řešení. Následně dle výsledku požádat zhotovitele díla o sjednání nápravy v rámci záruční doby, pokud posudek prokáže souvislost zatékání do sklepa s provedenou stavbou. Usnesení č. 57/91/13: RM schvaluje Souhlas s projektovou dokumentací č. 06/ Odvádění odpadních vod z ČOV fi. Signum spol. s.r.o., Hustopeče, na pozemcích města Hustopeče p.č. KN 4668/1, 4668/2, 4669/1, 4669/3 v k.ú. Hustopeče u Brna a na pozemcích p.č. GP 8374/1, 9694 v k.ú. Strachotín. Usnesení č. 58/91/13: RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v souladu s projektovou dokumentací č. 06/ Odvádění odpadních vod z ČOV fi. Signum spol. s.r.o., Hustopeče, na pozemcích města Hustopeče p.č. KN 4668/1, 4668/2, 4669/1, 4669/3 v k.ú. Hustopeče u Brna a na pozemcích p.č. GP 8374/1, 9694 v k.ú. Strachotín s úhradou ve výši 5.000,- Kč. Usnesení (úkol) č. 59/91/13: RM schvaluje nedoporučení schválení vyhlášení záměru na prodej části pozemku parcely číslo KN 2185/3 vedená jako ostatní plocha o výměře cca 32 m 2 v k.ú. Hustopeče u Brna s tím, že kupující zajistí a uhradí vyhotovení geometrického plánu a uhradí náklady spojené s převodem pozemku. Žádost postupuje do ZM. Usnesení č. 60/91/13: RM schvaluje zřízení parkovacího stání na části pozemku města p.č. KN 1236/1 v k.ú. Hustopeče u Brna, před nemovitostí na ul. Hradní 226/13 na náklady žadatele, který si vyžádá vyjádření vlastníků sítí a vyřídí potřebná povolení. Podmínkou je realizace plochy z dlaždic o rozměrech 20x20x6 cm a realizace současně s rekonstrukcí povrchů ulice Hradní. Usnesení č. 61/91/13: RM schvaluje Souhlas města k PD č. 5/13 na stavbu Rodinný dům s garáží Hustopeče, parc. č. 4542/233 p., bytem, v zastoupení projektanta Ing. Libora Schwarze, Hustopeče, Dlouhá 2, pro účely stavebního řízení. Usnesení č. 62/91/13: RM schvaluje Smlouvu o souhlasu se stavbou vodovodní, kanalizační a plynové přípojky a sjezdu na pozemcích města parcela číslo KN 4542/332 a 4542/247 v k.ú. Hustopeče u Brna s, bytem, za podmínky provedení přípojek pod komunikací 6/10

7 protlakem a s kaucí ve výši Kč, splatnou před podpisem smlouvy. Text smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení č. 63/91/13: RM schvaluje ponechání současného stavu chodníku před domem, do doby než se bude řešit ulice kompletně. Usnesení č. 64/91/13: RM schvaluje Souhlas města k PD na stavbu novostavba RD Hustopeče - vodovodní a kanalizační přípojka a dopravní napojení na pozemku parcela číslo 4544/141 v k.ú. Hustopeče u Brna, bytem, v zastoupení projektanta Ing. Luďka Matyáše, Lovčičky 183, Otnice, pro účely stavebního řízení. Usnesení č. 65/91/13: RM schvaluje Smlouvu o souhlasu se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky a sjezdu na pozemku města parcela číslo KN 4544/7 v k.ú. Hustopeče u Brna se, bytem s tím, že nebudou narušeny veřejné komunikace (chodník, cesta), přípojky nutno řešit protlakem pod komunikací. Usnesení č. 66/91/13: RM schvaluje Souhlas se vstupem na pozemky města v k.ú. Hustopeče u Brna v období listopad 2013 březen 2014 za účelem provádění měření společnosti DMT Geosurvey spol. sro, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, v zastoupení Taxes Oil s.r.o., se sídlem Hodonín, Kasárenská Seznam dotčených pozemků včetně zákresu do mapy je přílohou zápisu. Usnesení č. 67/91/13: RM schvaluje Souhlas města k PD č. 26/13 na stavbu Hospodářské stavení za RD, Hustopeče, parc. č. 4553/23, bytem, v zastoupení projektanta Ing. Libora Schwarze, Hustopeče, Dlouhá 2, pro účely stavebního řízení. Usnesení č. 68/91/13: RM schvaluje Souhlas města k PD na stavbu Novostavba rodinného domu Hustopeče, parc. č. 5845/11 na ul. Generála Peřiny paní, bytem, v zastoupení projektanta Ing. arch. Davida Saturky, Brno, Viniční 173, pro účely stavebního řízení. Usnesení č. 69/91/13: RM schvaluje Smlouvu o souhlasu se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky a sjezdu na pozemku města parc.č. KN 4542/316 v k.ú. Hustopeče u Brna s pí, bytem... Usnesení č. 70/91/13: RM schvaluje nedoporučení Vyhlášení záměru prodeje pozemku parcela číslo KN 5803/1 vedený jako zahrada o výměře 135 m 2, v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu 230,- Kč/m 2 s tím, že kupující zajistí a uhradí náklady spojené s převodem pozemku. Žádost postupuje do ZM. Usnesení (úkol) č. 71/91/13: RM doporučuje pronájem pozemku a vyhlášení záměru pronájmu pozemku parcela číslo KN 5803/1 vedený jako zahrada o výměře 135 m 2, v k.ú. Hustopeče u Brna Usnesení č. 72/91/13: RM bere na vědomí předložený znalecký posudek ohledně nálezu a návrhu opatření objektu Hustopeče, Smetanova čp. 80, 81, s vědomím, že dům nemá dostatečnou hydroizolaci sklepních prostor. Usnesení (úkol) č. 73/91/13: RM schvaluje pověření Městským službám k rozebrání části chodníku u domů Smetanova čp. 80 a čp. 81, k prošetření stavu spodních vrstev a hydroizolace chodníku. RM doporučuje vložit mezi chodník a stěnu domu nopovou folii. 7/10

8 Řešit ve spolupráci se stavebním úřadem MěÚ. Usnesení (úkol) č. 74/91/13: RM pověřuje Městský úřad zpracováním výzvy pro majitele domů Smetanova čp. 80 a čp. 81 k odstranění svodů dešťových vod na chodník kolem domů z důvodu omezení množství vody vytékající na chodník a k následnému případnému vlhnutí stěn domu. Usnesení (úkol) č. 75/91/13: RM schvaluje úkol pro MPO kontaktovat projektanta navrhovaného vodovodu na ul. Habánská v Hustopečích pro úpravu jeho vedení a tím i změny ochranného pásma. Usnesení č. 76/91/13: RM schvaluje Smlouvu o souhlasu se stavbou sjezdu, plynovodní, vodovodní, kanalizační a elektro přípojky na pozemku města parcela číslo KN 4544/5 v k.ú. Hustopeče u Brna s, bytem pro účely územního a stavebního řízení. Usnesení č. 77/91/13: RM schvaluje Souhlas města jako vlastníka sousedních pozemků s PD na stavbu Oplocení na základu opěrné zdi rekonstrukce opěrné zdi a oplocení na parc. č. 151, 152 v k.ú. Hustopeče paní, bytem v zastoupení projektanta Ing. Libora Schwarze, Dlouhá 2, Hustopeče pro účely vydání územního souhlasu. Usnesení č. 78/91/13: RM doporučuje ZM ke schválení souhlas s převodem pozemku v geometrickém plánu č /2013 označeném jako parcela číslo 1252/85 o výměře 44 m2 a to z majetku jihomoravského kraje na třetí osobu. Usnesení (úkol) č. 79/91/13: RM schvaluje pověření pro k jednání s nájemcem domu Dobrovského 2, k úpravě nájemního vztahu a zmenšení pronajaté plochy nádvoří domu v případný budoucí prospěch uživatelů sousedních nemovitostí ( ). Usnesení (úkol) č. 80/91/13: RM schvaluje zadání zpracování energetických auditů budov v majetku města Hustopeče společnosti Comfort Space, a.s., Argentinská 1027/20,Praha 7, IČ , za nabídkovou cenu Kč vč. DPH. Celkové náklady na případné dodatečné zaměření budov nesmí převýšit Kč. Usnesení č. 81/91/13: RM schvaluje snížení poplatku za přespání pro návštěvy obyvatel ubytovny Mostař u dětí do 15-ti let věku ze současných 80,-Kč/noc na 60,- Kč/noc a to s platností od Usnesení č. 82/91/13: RM schvaluje převod techniky z Technických služeb Hustopeče s.r.o. Škoda Fabia a sekačka John Deer přes třetí osobu, do majetku města Hustopeče a jeho následné zařazení a využití Městskými službami Hustopeče p.o. Usnesení č. 83/91/13: RM schvaluje následující ceny reklamních ploch v areálu SPOZAMu na ul. Brněnská: - na oplocení u vstupu Kč/m2 * rok - na oplocení u letního koupaliště Kč/m2 * měsíc Usnesení č. 84/91/13: RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku SPOZAM v hodnotě ,20 Kč. Soupis majetku je přílohou. 8/10

9 Usnesení č. 85/91/13: RM bere na vědomí Návštěvní řád Letního koupaliště v Hustopečích. Platnost Návštěvního řádu bude od Text návštěvního řádu je přílohou. Usnesení č. 86/91/13: RM schvaluje předložený návrh navýšení cen vstupného na městský krytý bazén a posilovnu. Platnost ceníku bude od Text ceníku je přílohou. Usnesení č. 87/91/13: Rada města Hustopeče schvaluje doplnění ceníku města o cenu za umístění reklamního banneru na ploše zábradlí v křižovatce ulice Bratislavská ve výši 100 Kč /za každé 3m délky/den. Cena je bez DPH. Usnesení č. 88/91/13: RM schvaluje Pracovní řád organizační složky Marketing a kultura Hustopeče - pracoviště Turistické informační centrum v předložené podobě. Text organizačního řádu je přílohou zápisu. Usnesení č. 89/91/13: RM schvaluje vyřazení majetku Městských služeb v účetní hodnotě 222 Kč, dle přílohy. Usnesení (úkol) č. 90/91/13: RM schvaluje náhradu Kč ve prospěch TJ Atletika Hustopeče za přelepení reklamních ploch proti účetnímu dokladu. Usnesení č. 91/91/13: RM bere na vědomí o stavu hospodaření penzionu pro důchodce na ul. Žižkova 1, Hustopeče. Usnesení (úkol) č. 92/91/13: RM pověřuje zajištěním finančních prostředků ve výši Kč na opravu střechy na Penzionu pro důchodce, na ul. Žižkova1, za zrušenou akci Komunikace Nerudova. Připravit tyto podklady na ZM a jednat s poskytovatelem již získaného úvěru o možnosti změny čerpání. Usnesení č. 93/91/13: RM schvaluje nominaci firmy Hill s Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o. Praha výrobní závod Hustopeče do ocenění firem v rámci ocenění Město pro byznys. Usnesení (úkol) č. 94/91/13: RM pověřuje vyčleněním částky ve výši ,- Kč v rozpočtu města na krytí projektu revitalizace fotbalového hřiště. Usnesení č. 95/91/13: RM souhlasí s realizací květinové dekorace před provozovnou Květinová síň před budovou nákupního střediska COOP Hustopeče, dle žádosti Případné květinové dekorace je nutno realizovat tak, aby nemohlo dojít k omezení či ohrožení chodců na chodníku před prodejnou COOP Hustopeče. Usnesení (úkol) č. 96/91/13: RM ukládá Odboru kancelář tajemníka MěÚ zveřejňovat na úřední desce MěÚ povolené veřejné hudební produkce schválené radou města a ostatní povolené výjimky z OZV města č. 4/2005 O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních a sportovních podniků k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o užívání plakátovacích ploch v majetku města. Usnesení (úkol) č. 97/91/13: RM pověřuje stavební komisi prověřením stavu vybudovaného kanalizačního roštu na ulici Na Hradbách u parkoviště hotelu Rustikal pro zajištění bezproblémového svodu dešťových vod z komunikace. 9/10

10 Usnesení č. 98/91/13: Rada města schvaluje Dodatek č. 1 o prodloužení doby nájmu bytu č. 26 v domě Svatopluka Čecha 174/1, Hustopeče,, o 1 rok do Usnesení č. 99/91/13: Rada města schvaluje Dodatek č. 2 o prodloužení doby nájmu bytu v domě Svatopluka Čecha 174/1, Hustopeče,, trvale bytem, o 1 rok do Usnesení č. 100/91/13: Rada města Hustopeče přiděluje byt Svat. Čecha 174/3, Hustopeče, do nájmu, trvale bytem, od , na dobu 1 rok, tj. do Usnesení č. 101/91/13: Rada města bere na vědomí rozbor příjmů a výdajů akce: Hustopečská pečeť 2013 a Setkání při dechovce Usnesení (úkol) č. 102/91/13: RM ukládá zjistit, zda máme v rozpočtu volné finance ve výši cca Kč na opravu střechy skladu v areálu Městské nemocnice Hustopeče Usnesení č. 103/91/13: RM schvaluje souhlas s vedlejším pracovním poměrem jednoho pracovníka Odboru sociálních věcí Městského úřadu s Městskou nemocnicí Hustopeče pro zajištění sociálně zdravotnického pracovníka Městského úřadu. Usnesení č. 104/91/13: RM schvaluje Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Bankovní úvěr 2013 pro rekonstrukci Jednodenní chirurgie. RM ukládá oslovit Českou spořitelnu, Komerční Banku, GE Money bank. Text výzvy je přílohou zápisu. Usnesení č. 105/91/13: RM schvaluje komisi pro otevírání obálek pro výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Bankovní úvěr 2013 pro rekonstrukci Jednodenní chirurgie ve složení:...,,, Náhradníci:,,... Usnesení č. 106/91/13: RM bere na vědomí informaci o průběhu výběru poradenské činnosti pro transformaci Městské nemocnice Hustopeče. Podmínky jsou předjednány. RM se k bodu vrátí Usnesení č. 107/91/13: RM bere na vědomí dopis k plánu financování středisek volného času pro další období. Usnesení č. 108/91/13: RM schvaluje změnu žalobního výroku ve věci žaloby města Hustopeče proti, a na určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 10C 213/2007 takto: Určuje se, že žalobce je vlastníkem nemovitostí pozemků parc. č. 991/7 ostat. plocha o výměře 1486 m 2, parc. č. 991/11 ostat. plocha o výměře 1658 m 2, parc. č. 991/27 ostat. plocha o výměře 766 m 2, parc. č. 991/59 ostat. plocha o výměře 1896 m 2, parc. č. 991/64 ostat. plocha o výměře 675 m 2, parc. č. 1047/18 ostat. plocha o výměře 259 m 2 a parc. č. 2004/6 vodní plocha o výměře 347 m 2, zapsaných na LV č pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče. 10/10

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 95. schůze rady města Hustopeče, konané dne 03.09.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/95/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení (úkol) č. 2/95/13: RM ukládá

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/79/13: RM schválila program dnešní schůze RM (příloha č. 1). Usnesení č. 2/79/13: RM

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 102. schůze rady města Hustopeče, konané dne 03.12.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/102/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/102/13: RM schvaluje

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

U s n e s e n í ze 76. schůze rady města Hustopeče dne 22.01.2013

U s n e s e n í ze 76. schůze rady města Hustopeče dne 22.01.2013 U s n e s e n í ze 76. schůze rady města Hustopeče dne 22.01.2013 Rada města schválila: 1) dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Zadávací dokumentaci výběrového řízení na zhotovení Projektové dokumentace

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 4. schůze Rady města Hustopeče konané dne 10.12.2014 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/4/14: RM schválila program jednání dnešní

Více

k.ú. Zámek ZR ul. Nová, ZR 2 k.ú. Město ZR Dolní, Libušínská, ZR 1 Nádražní, ZR 6 Brodská, ZR 3 k.ú. Město ZR ul. Pelikánova, ZR 7

k.ú. Zámek ZR ul. Nová, ZR 2 k.ú. Město ZR Dolní, Libušínská, ZR 1 Nádražní, ZR 6 Brodská, ZR 3 k.ú. Město ZR ul. Pelikánova, ZR 7 Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 53-834/2016/OP dne 14.11.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Prodej pozemku - vyhlášení záměru Manželé P., ZR k.ú. Město ZR ul. Veselská,

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 2/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 2/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 6.2.2017 POŘ.Č. 2/2017 1/2/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM č.

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 22. schůze Rady města Hustopeče konané dne 08.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 22. schůze Rady města Hustopeče konané dne 08.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 22. schůze Rady města Hustopeče konané dne 08.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/22/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012

U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012 U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012 Rada města schválila: 1) fixaci úrokového SWAPU u PPF banky a.s. na úvěr na komunikace s úrokovým zajištěním 0,66 a na úvěr na ZŠ Komenského

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11 z jednání rady města konaného dne 22.08.2011 Usnesení obsahuje: 5 strany, body č. 486-520 RM schvaluje 486) nevybudovat vodovodní řad v rámci výkopových prací

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2008 Usnesení č. 638 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.06.2008. Usnesení č. 639 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 10. schůze Rady města Hustopeče konané dne 03.03.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/10/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne

USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne 15. 11. 2016 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu týkající se nesplněných úkolů z Rady města Újezd u Brna za rok 2016.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 88. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 27.08.2014 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 85. schůze rady města Hustopeče, konané dne 30.4.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/85/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení (úkol) č. 2/85/13: RM ukládá

Více

2. Odbor kultury (OK) 2.1 Zámecký ples podání informací

2. Odbor kultury (OK) 2.1 Zámecký ples podání informací Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 14. června 2012

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 14. června 2012 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 14. června 2012 I ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.09.2007. Usnesení č. 941 Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U s n e s e n í ze 49. schůze rady města Hustopeče dne 21.02.2012

U s n e s e n í ze 49. schůze rady města Hustopeče dne 21.02.2012 U s n e s e n í ze 49. schůze rady města Hustopeče dne 21.02.2012 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Oslovení firem na zpracování hydrogeologické studie na odstranění

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 5. schůze Rady města Hustopeče konané dne 23.12.2014 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/5/14: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 132. schůze Rada města Hustopeče konané dne 23.09.2014 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/132/14: RM schválila program jednání dnešní RM. Usnesení RM č. 2/132/14: RM bere

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 R 507/15 R 508/15 R 509/15 R 510/15 R 511/15 R 512/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města

Více

USNESENÍ 21. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE

USNESENÍ 21. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE USNESENÍ 21. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 25.5.2015 Usnesení 270/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rumpold T s.r.o. (p. Cícha, Mgr.

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 23. 01. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 1866: Rada města schvaluje: RO č. 1 zvýšení příjmů a výdajů o

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Usnesení č. 231 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 5. 03. 2007. Usnesení č. 232 Rada města souhlasí s umístěním zmrzlinového stánku

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Usnesení z XVI. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče

Usnesení z XVI. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XVI. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 15. 9. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XVI/16: ZM schvaluje program

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 R 99/13 Schválení navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 schvaluje navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 dle předloženého

Více

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 1. Schválení programu Usnesení č. 181/2011 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 16. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 30. 10. 2012 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Zdenek Krutek, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová,

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/43/2016 Schválení programu 43. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 26. schůze Rady města Hustopeče konané dne 03.11.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 26. schůze Rady města Hustopeče konané dne 03.11.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 26. schůze Rady města Hustopeče konané dne 03.11.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/26/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-47/2016 Datum jednání: 10.08.2016 Program jednání (USN-R3-1012/2016) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

U s n e s e n í ze 75. schůze rady města Hustopeče dne 08.01.2013. Rada města schválila:

U s n e s e n í ze 75. schůze rady města Hustopeče dne 08.01.2013. Rada města schválila: U s n e s e n í ze 75. schůze rady města Hustopeče dne 08.01.2013 Rada města schválila: 1) termíny blokové čištění ve městě. 2) podání žádosti na projekt Oranžové hřiště na ul. Lipova za cenu 1 mil. Kč,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 19. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 02.05.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

Usnesení č. 290 Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici čp. 432 ve Vimperku do 15. 3. 2010.

Usnesení č. 290 Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici čp. 432 ve Vimperku do 15. 3. 2010. Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.03.2009 Usnesení č. 284 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.03.2009 Usnesení č. 285 Rada města rozhodla v souladu s Pravidly pro zadávání

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. MĚSTO VALTICE V Ý P I S Z U S N E S E N Í Č. 33 ze schůze Rady města Valtice konané

Více

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170)

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170) U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. července 2015, v 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s přijetím účelového

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.05.2011 Přítomni: Hosté: Program: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni, Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 01.06.2009 Usnesení č. 518 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25.05.2009 Usnesení č. 519 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo jejíž předmětem

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 25. schůze rady města, kte rá se kon ala dne 14.12.2016 573/25/RM/2016 Souhlas s použitím znaku města I. Rada města souhlasí s použitím znaku města Vrchlabí

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 19.10.2006 Usnesení č. 200 /06-237 /06 200/06 Volba návrhové komise 201/06 Doplnění návrhové komise 202/06 Změna ověřovatelů zápisu

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne:

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne: Město Broumov určeno Radě města č. 51 Majetkové záležitosti k jednání: 15.08.2016 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno Mgr.Špůr, starosta 08.08.2016,12.08.2016 předloženo RM dne: 10.08.2016

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 48. schůze Rady města Hustopeče konané dne v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 48. schůze Rady města Hustopeče konané dne v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 48. schůze Rady města Hustopeče konané dne 27.09.2016 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/48/16: RM schválila program jednání dnešní

Více

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: USNESENÍ č. 192: Zastupitelstvo

Více