Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele"

Transkript

1 Kontaktní centrum, Opletalova 22, Praha 1, tel.: , Daň z přidané hodnoty Začínáte? Příručka pražského podnikatele

2 1. DPH (daň z přidané hodnoty) Zákon o DPH (235/2004 Sb.) dále ZDPH je velice složitý právní předpis a cílem této příručky není jeho detailní výklad, pouze seznámení se základy. Daňové přiznání k DPH se podává na místně příslušném FÚ (územním pracovišti). Plátcem DPH se podnikatel povinně stává při splnění níže uvedených podmínek: Základní podmínka: v posledních 12 po sobě jdoucích měsících překonal obrat 1 milion Kč (počítá se klouzavě). Do obratu se zahrnují ( 4a odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty) veškeré úplaty bez daně, včetně dotace k ceně, pokud se jedná o úplaty, které náleží poplatníkovi za uskutečněné dodání zboží, převod nemovitosti a poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, jestliže se jedná o úplaty za: zdanitelná plnění plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně ( 63 - např. vývoz a dovoz zboží do/z EU, vývoz mimo EU, poskytnutí služby do 3. země, přeprava osob, dovoz zboží mimo EU) plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet podle ZDPH, mimo plnění, která spadají do kategorie tzv. doplňkové činnosti uskutečňované příležitostně (např. finanční činnost, pojišťovací činnost, sociální pomoc, penzijní činnost, rozhlasové a TV vysílání, základní poštovní služby, převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení, zdravotní služby, provozování loterií) Do obratu se nezahrnují ( 4a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty) úplaty z prodeje dlouhodobého majetku. Ostatní podmínky: je členem sdružení, jehož některý člen je plátcem DPH nabývá majetek privatizací nebo prodejem podniku pokračuje v podnikání po zemřelém, který byl plátcem DPH ÁČKO varuje... Pro podnikatele, kteří se stanou plátci DPH nebo budou splňovat klasifikaci tzv. identifikovaných osob a nemají ekonomické vzdělání, doporučujeme využít služeb daňových nebo účetních specialistů. V případě nesplnění těchto podmínek se lze k DPH registrovat i dobrovolně. Od je povinnost podání daňového přiznání k DPH elektronickou formou (tzn. online buď přes datovou schránku nebo přes daňový portál finanční správy pomocí zaručeného elektronického podpisu např. podpisu Post Signum, jež si poplatník může zřídit na pobočkách Czech POINTu) a to i v případě, že poplatníkovi nevzniká daňová povinnost tedy i u nulových přiznání. Tato nová úprava se týká následujících daňových subjektů: právnických osob bez výjimky fyzických osob, jejichž obrat převýšil za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců 6 milionů korun fyzických osob bez limitu obratu, pokud mají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky Např. pokud je FO čtvrtletním plátcem a k překročí obrat 6 mil. Kč za 12 předcházejících měsíců (tj. za období ), smí ještě přiznání za 2. čtvrtletí podat v listinné formě 2

3 a za 3. čtvrtletí již musí podat přiznání k DPH elektronicky. Elektronická forma je povinná pro následující podání: řádné přiznání k DPH nebo dodatečné přiznání k DPH hlášení přílohy k přiznání k DPH, dodatečnému přiznání k DPH nebo hlášení přihláška k registraci k DPH a oznámení o změně registračních údajů Přihlášku k registraci včetně oznámení o změnách nebudou muset elektronicky podávat tzv. identifikované osoby. Identifikovanou osobou je osoba, která zůstává v České republice neplátcem DPH, plátcem DPH je jen pro přeshraniční plnění. Nemá také nárok na odpočet zaplacené DPH. Pokud jsme již plátcem DPH, nemůžeme se stát i identifikovanou osobou. Pozor na pojem osoba identifikovaná k dani, ten se používal v zákoně o DPH do konce roku Identifikovaná osoba se z nás stává (a je třeba se zaregistrovat k platbě DPH) z kteréhokoliv z následujících důvodů ( 6, písm. g i ZDPH): Z jiného státu EU jsme pořídili zboží, jehož celková hodnota (bez DPH) překročila v kalendářním roce 326 tis. Kč (kromě výjimek týkajících se třístranného obchodu). Přijali jsme službu s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (tedy od podnikatele odkudkoliv ze světa), která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku. Případně má v tuzemsku provozovnu, ta se ale plnění neúčastní. Identifikovanou osobou jsme ode dne přijetí služby. Přijali jsme zdanitelné plnění s místem pwlnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku jedná se o dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi. Identifikovaná osoba jsme ode dne přijetí plnění. Poskytli jsme službu s místem plnění v jiném státě EU (podle 9 odst. 1 zákona o DPH) kromě služby, která je v jiném státě EU osvobozena od DPH. Jedná se například o příjem z reklam z Google. Identifikovanou osobou jsme ode dne poskytnutí služby. 2. Datum podání přiznání k DPH a zdaňovací období Daňové přiznání (tvrzení) k DPH a úhrada této daně se podává vždy do 25. dne od skončení zdaňovacího období (v případě pozdního odevzdání daňového přiznání do 5 dnů se neplatí žádné sankce). Zdaňovacím obdobím je doba, za kterou poplatník podává pravidelně FÚ daňové přiznání (tvrzení) k DPH, a dle výsledku buď: platí vypočtenou daň (tzv. daňová povinnost), nebo nárokuje vrácení DPH zpět (tzv. nadměrný odpočet). Pokud je poplatník plátcem DPH, uvádí do přiznání údaje z daňové evidence pro DPH. Pokud je poplatník identifikovanou osobou pro DPH, uvádí do přiznání jen přeshraniční plnění. Pokud poplatník není plátcem DPH ani identifikovanou osobou, přiznání nepodává. Pokud se poplatník k DPH registroval v roce 2011 nebo dříve, zůstalo mu automaticky čtvrtletní zdaňovací období. Pokud se za plátce DPH zaregistroval v roce 2012, musel zachování čtvrtletního zdaňovacího období oznámit správci daně. Pokud se poplatník registroval k DPH od , je automaticky všem stanoveno měsíční zdaňovací období. 3

4 Souhrnné hlášení k DPH v roce 2014 Souhrnné hlášení k DPH podává poplatník pouze tehdy, pokud zrealizoval zdanitelná plnění v rámci zemí EU např.: dodal zboží osobě registrované k DPH v jiném státě EU poskytl službu s místem plnění v jiném státě EU přemístil obchodní majetek do jiného státu EU Souhrnné hlášení se podává jen tehdy, pokud k těmto transakcím došlo. Nulové hlášení se nepodává. Při dodání zboží nebo je-li poplatník identifikovanou osobou podává hlášení měsíčně. Při jiných důvodech podává poplatník souhrnné hlášení podle toho, jaké má zdaňovací období k řádnému přiznání k DPH v ČR (měsíční, čtvrtletní). Souhrnné hlášení lze podat pouze elektronicky prostřednictvím on-line aplikace EPO (https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces) Pokud nemá poplatník elektronický podpis nebo datovou schránku, postupuje ve 2 krocích: 1. Souhrnné hlášení vyplní a pošle na finanční úřad pomocí této aplikace EPO. 2. Na závěr procesu aplikace EPO nabídne potvrzení o odeslání hlášení, které musí vytisknout a do 5 dnů doručit na FÚ. Samotné souhrnné hlášení vytiskne pouze pro svou archivaci, na FÚ už jej v listinné podobě nepodává. Údaje, které uvede do souhrnného hlášení, uvede i do daňového přiznání k DPH. Pokud podává souhrnné hlášení a musí podat i přiznání k DPH (je plátce DPH), musí být i toto přiznání k DPH od podáno elektronicky. Ostatní informace k DPH Plátci DPH jsou povinni vystavovat daňové doklady do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Daňovou evidenci a doklady k DPH je potřeba archivovat po dobu 10 let od konce doby, kdy měly doklady zdanitelná plnění. Od roku 2013 je základní sazba DPH 21 %, snížená sazba 15 % tyto sazby jsou platné i v r Ručení za DPH a změny od Od začátku roku 2013 vznikla povinnost poplatníka při registraci k DPH zveřejnit u FÚ veškeré bankovní účty, jež bude poplatník využívat k podnikání, a to z titulu ručení za nezaplacenou DPH ( 109 odst. 2 písm. c/ zákona o DPH). Pokud by byla úhrada odběratelem dodavateli provedena bezhotovostním převodem na jiný bankovní účet než na registrovaný účet FÚ a příjemce této platby nepřiznal a neodvedl DPH finančnímu úřadu, dodavatel by za toto neodvedené DPH FÚ ručil. Portál FÚ (daňový portál) s informacemi o registrovaných účtech poplatníků: dic=2%26ok=zobraz 4

5 Generální finanční ředitelství stanovilo termín, od kterého bude FÚ vyzývat k nedoplatku DPH ručitele, na Současně od dochází na základě rozhodnutí Senátu (č. 344/2013 Sb.) ke změně v ručení za DPH tak, že u ručení je zaveden limit úplaty na dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně. Výsledkem je fakt, že daňový poplatník ručí pouze za bezhotovostní úhradu na neregistrovaný účet dodavatele v částce nad Kč. Pro naplnění institutu ručení musí být splněny obě podmínky současně jak neregistrovaný účet, tak částka překračující limit. 2. Doměřování daní Finanční úřad může doměřit daň 3 roky ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání daňového přiznání. O 1 rok se lhůta prodlouží, pokud v posledních 12 měsících před uplynutím lhůty dojde k: podání dodatečného daňového přiznání doručení oznámení výzvy k podání dodatečného daňového přiznání, pokud tato výzva vedla k doměření daně oznámení rozhodnutí o stanovení daně zahájení řízení o mimořádném opravném nebo dozorčím prostředku nebo oznámení rozhodnutí o těchto prostředcích oznámení rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně Opožděné daňové přiznání Bez sankce, pokud je přiznání doručeno do 5 pracovních dnů od nařízeného termínu. Za každý následující den je udělena pokuta 0,05 % z vyměřené daně nebo nadměrného odpočtu. Pokud je vykázána ztráta, pak 0,01 % daňové ztráty. Maximální pokuta může být 5 % daně, nadměrného odpočtu nebo daňové ztráty, absolutně max Kč, pokud je vyměřena na méně než 200 Kč, je pokuta odpuštěna. Nepodané daňové přiznání Pokud daňové přiznání není podnikatelem vůbec podáno, ač tomu tak mělo být, a to ani dodatečně (na výzvu FÚ), je tento přestupek pod pokutou nejméně 500 Kč, ať už je daňová povinnost nebo nadměrný odpočet jakýkoliv, třeba i nulový. Opožděné zaplacení daně První 4 pracovní dny opožděného zaplacení daní nejsou postiženy. Při pozdním či nižším zaplacení daní je účtován za každý den prodlení úrok z prodlení. Úrok z prodlení je ve výši repo sazby ČNB + 14 %, platný pro 1. den kalendářního pololetí. Aktuální repo sazba ČNB činí 0,05 % p.a., tzn. celkový úrok z prodlení činí aktuálně 14,05 % p.a. Tento úrok je uplatněn nejdéle do 5 let od prodlení. V případě, že by nepřesáhl za jedno zdaňovací období 200 Kč, je odpuštěn. Příklad výpočtu úroku z prodlení: dlužná částka x (repo sazba ČNB+14 %) x (dny v prodlení/365) 5

6 Nižší přiznaná daň Pokud finanční úřad doměří daň (přiznání k dani bylo nižší, než mělo být), platí se pokuta 20 % z doměřené daně + úrok za každý den opoždění. Úrok se počítá z repo sazby ČNB zvýšené o 14 %. Pokud je daň doplácena na základě dodatečného daňového přiznání poplatníka, zaplatí poplatník jen úrok z prodlení. Zákon: 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Ostatní daňové povinnosti naleznete spolu s ostatními příručkami na 6

7 Pro Vaše poznámky Průvodce pražského podnikatele Průvodce pro začínající podnikatele na území hlavního města Prahy. květen, 2014 Verze: 1.0 Mediálním partnerem projektu Akcelerace je Právní výhrada Veškerý obsah v tomto dokumentu má pouze informativní charakter, neslouží jako podklad pro úřady státní správy, např. pro vyplnění daňového přiznání atd. Tento materiál obsahuje odkazy na stránky jiných subjektů, jejichž obsah a funkčnost se může v čase měnit. Tvůrce nenese zodpovědnost za obsah, aktuálnost nebo případnou nefunkčnost těchto stránek. 7

8 Rozvojové projekty Praha, a.s. Opletalova 929/ Praha 1

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání. Odpovězte

Více

Začínáte? ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Registrace k placení daní Daňový

Více

Začínáte? ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Registrace k placení daní Daňový

Více

Začínáte? Vystavování dokladů. Příručka pražského podnikatele. a jejich náležitosti

Začínáte? Vystavování dokladů. Příručka pražského podnikatele. a jejich náležitosti Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Vystavování dokladů a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele O tom, co na který doklad

Více

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Změny v oblasti daní od 1.1.2013 Vážení klienti, dovolte nám popřát vám všem vše nejlepší a spoustu osobních a pracovních úspěchů

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2015 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2015 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2015 Vydala

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2014 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2014 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2014 Vydala

Více

Michal Hanych 2013, verze 1.1 SimpleTax.cz

Michal Hanych 2013, verze 1.1 SimpleTax.cz 1 Obsah Návod k použití...3 1 Jak funguje plátcovství DPH?...5 1.1 Jak fakturovat jako plátce DPH?...5 2 Reklamy na Google a DPH...7 3 Facebook a DPH...9 4 Zatím nejsem plátce DPH a kvůli přeshraničnímu

Více

Právo a podnikání 1/2013

Právo a podnikání 1/2013 Právo a podnikání 1/2013 Přehled nejdůležitějších změn týkajících se daní od 1. 1. 2013 Ing. Jana Kunešová, daňový poradce kunesova@jkraudit.cz Jak se již stalo u našich zákonodárců zvykem, jsou důležité

Více

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona 23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní. Zákony. DPH předmět daně, poplatník a plátce, registrace, sazby daně, osvobození od daně, zdaňovací období, správa daně, náležitosti daňového dokladu, daňová povinnost

Více

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Hlavní téma: Nové soukromé právo přináší velké změny. Reality: Jsou proluky vzácností?

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Hlavní téma: Nové soukromé právo přináší velké změny. Reality: Jsou proluky vzácností? www.rprg.cz PROJEKTY Rozvojové Hlavní téma: Nové soukromé právo přináší velké změny Praha a Reality: Jsou proluky vzácností? Právní poradna: Jak na pohledávky (foto: vkv) Praha podporuje podnikání 1/2014

Více

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz ESCNEWSLETTER březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, v našem 2. vydání odborného občasníku se vracíme ke

Více

Shrnutí nejvýznamnějších změn. Definice provozovny

Shrnutí nejvýznamnějších změn. Definice provozovny Novela zákona o dani z přidané hodnoty Shrnutí nejvýznamnějších změn Dne 19. srpna 2008 vyšla pod číslem 302/2008 ve Sbírce zákonů novela zákona o dani z přidané hodnoty. Tato novela přináší změny zákona

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014. Oblast Daně

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014. Oblast Daně Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast Daně Kdo je poplatníkem daně z příjmu fyzických osob osoba, která má příjmy plynoucí výhradně ze zdrojů na území ČR pouze

Více

Zvlá š tní rež im jednoho šprá vní ho mí štá Mini One Stop Shop EU rež im. Informáční máteriál pro veřejnošt

Zvlá š tní rež im jednoho šprá vní ho mí štá Mini One Stop Shop EU rež im. Informáční máteriál pro veřejnošt Zvlá š tní rež im jednoho šprá vní ho mí štá Mini One Stop Shop EU rež im Informáční máteriál pro veřejnošt 1. Úvod... 2 1.1 Souvislosti... 2 1.2 Právní úprava... 2 1.3 Vymezení pojmů... 3 1.4 Použití

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Pro obec : M A L E N I C E je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná se o tyto

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Zrušení daně dědické a darovací

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2010, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné 3 Daňová evidence 4 DPH 5 Účetnictví 6 Soc. a zdravotní pojištění 7 Právo v podnikání 8 Zaměstnavatel

Více

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012 Daň z příjmů 1 Dohody o provedení práce v roce 2012 3 Výše cestovních náhrad v roce 2012 5 Pojistné na sociální zabezpečení 5 Zdravotní

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více

DPH. zákon s přehledy. DPH 2012 zákon s přehledy. Jiří Dušek

DPH. zákon s přehledy. DPH 2012 zákon s přehledy. Jiří Dušek DPH 2012 zákon s přehledy úplné znění zákona se zvýrazněním zásadních novel přehledné zobrazení nejběžnějších paragrafů zákona 153 názorných přehledů a 9 příloh příklady na uplatnění DPH při meziroční

Více

Začínáte? Zakládání s.r.o. krok za krokem. Příručka pražského podnikatele. (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným)

Začínáte? Zakládání s.r.o. krok za krokem. Příručka pražského podnikatele. (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným) Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Zakládání s.r.o. krok za krokem (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným) Začínáte? Příručka

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou právnické osoby, organizační složky státu, fondy

Více