Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu:"

Transkript

1 Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. Ing. Silvia Aguilar Bobadilla Ing. Lenka amrová Obsah: Úvod Program IB-NET Svtové banky Pístup obyvatelstva k pitné vod a odkanalizování Výroba a spoteba vody Podíl prodané vody spotebitelm s instalovanými vodomry Ztráty vody ve vodovodní síti Provozní náklady na m Úrove ištní odpadních vod Píjmy z vodného a stoného European Water Association (EWA) Pitná voda Odpadní voda Rakouská studie Socioekonomické indikátory a ekonomické nástroje ve vodním hospodáství vybraných zemí Socioekonomické indikátory Ekonomické nástroje vodního hospodáství Struný výet dalších informaních zdroj Evropská komise OECD EUROSTAT...21 Závr...21 Literatura...22

2 Úvod Cílem této studie je popsat pozici eského sektoru vodovod a kanalizací (dále VaK) ve srovnání s vybranými evropskými zemmi. Studie zahrnuje indikátory sledované v rámci dostupných srovnávacích statistik rzných mezinárodních organizací. Analýza je rozdlena do pti ástí. V rámci každé ásti pracují autoi s daty z jiného informaního zdroje a provádjí základní možné komparace. Každý informaní zdroj zahrnuje pehled uritých zemí a soubor rzných indikátor za specifické asové období, takže nebylo možné provést souhrnné srovnání konkrétních zemí bez ohledu na zdroj dat. eská republika je obvykle srovnávána pouze s ostatními novými lenskými zemmi EU, akoliv má v ad ohled smysl porovnávat sektor vodovod a kanalizací v R i s vysplými evropskými zemmi. V ad indikátor se pohybujeme nad evropskými prmry. Cílem zpracované komparaní studie je tedy tento nedostatek odstranit a na základ dostupných dat provést srovnání R v celoevropském kontextu. Tuto snahu velmi komplikuje již zmínná neúplnost a nemožnost srovnání dat. Studie se zamuje na technické a ekonomické aspekty sektoru VaK. Obsahuje i nkolik poznámek k institucionálním otázkám, akoliv komplexní analýza institucionálního zázemí jednotlivých zemí nebyla z prostorových dvod zahrnuta. Národnostní specifika systém VaK lze dohledat v odkazech na pvodní zdroje dat. 2

3 1 Program IB-NET Svtové banky The International Benchmarking Network for Water and Sanitation Utilities (IB-NET) je novou iniciativou Svtové banky, jejímž cílem je podporovat veejný pístup k datm sektor VaK jednotlivých stát. Tyto informace mají napomáhat mezinárodnímu srovnání sektor VaK a k zavádní osvdených postup do praxe mén vysplých ekonomik. Koneným cílem aktivity IB-NET je dosáhnout zvýšení kvality služeb pro konené spotebitele (zejména obyvatelstvo) a zlepšení stavu vodního prostedí. 1 Vytváená databáze Svtové banky zatím dosud neobsahuje údaje za všechny státy. Vtšina dat pochází ze stát Latinské Ameriky, Asie, Afriky a východní Evropy. Pro úely této studie se autoi zamili na evropský prostor a provedli porovnání dostupných dat eské republiky, Chorvatska, u, Maarska, Norska a Rumunska. IB-NET pracuje hlavn s údaji týkajícími se infrastruktury vodárenských spoleností v rzných zemích. Pro každou zemi je zárove k dispozici struný popis obecného institucionálního rámce. Vtšina indikátor sledovaných Svtovou bankou pochází z let Jako pepoítávací penžní jednotka slouží americký dolar. Je dležité poznamenat, že národní data obsažená v IB- NET jsou ve skutenosti prmry za významných podnik VaK. Nejedná se tedy o kompletní data celého sektoru VaK v dané zemi. 1.1 Pístup obyvatelstva k pitné vod a odkanalizování Prvním sledovaným indikátorem je podíl zásobovaných obyvatel pitnou vodou na celkové populaci. Tento podíl pesahuje ve všech zemích 90% a nevykazuje zásadní rozdíly mezi jednotlivými státy. Nejlépe je na tom Maarsko s 99%. V roce 2004 stále existovala v Rumunsku a Maarsku uritá skupina obyvatel, která byla zásobovaná pitnou vodou z veejných odbrných míst (tj. nikoliv pímým napojením domácností na vodovod). V Rumunsku se v roce 2004 jednalo o 8% a v Maarsku o 1% lidí z celkového potu obyvatel zásobovaných pitnou vodou. Podíl tohoto typu dodávky vody se bhem sledovaných let v obou zemích pomalu snižoval. Údaje o napojení obyvatel na veejnou kanalizaní sí vykazují vtší odlišnosti (viz tabulka 1). V roce 2003 dosáhl podíl obyvatel napojených na kanalizaci ve všech sledovaných zemích nejmén 60% z celkového potu obyvatel dané zem. Nejlépe je na tom eská republika, kde toto napojení iní 75%. Údaje o kvalit ištní mstských odpadních vod jsou uvedeny dále (viz. tabulka 13 a 14). Tabulka.1. Napojení obyvatel na kanalizaní sít (%) % 67% n.a. 54% 69% 71% % 67% n.a. 55% 73% 71% % 68% n.a. 57% 75% 72% % 68% n.a. 60% 76% 73% % 68% n.a. 60% 69% 73% 1.2 Výroba a spoteba vody V tabulce. 2 a 3 lze v letech ve vtšin zemí pozorovat snížení výroby a spoteby vody. K nejvýraznjšímu snížení došlo v Rumunsku, kde se výroba vody snížila o 37,6% a její spoteba o 40,7%. V 1 The International Benchmarking Network for Water and Sanitation Utilities (IB-NET). [online] 3

4 Chorvatsku a Maarsku došlo ke snížení výroby vody o tém 7% a v eské republice o 9,5%. Spoteba vody se v eské republice bhem sledovaných pti let snížila o 4,8%. V nkterých zemích (R, Rumunsko) výraznji poklesla výroba vody než její spoteba. To bylo zpsobeno pedevším souasným snížením ztrát vody ve vodovodních sítích (viz tabulka 5). Tabulka.2. Výroba vody (v litrech na osobu a den) n.a Graf 1. Výroba vody litry na osobu a den R Chorvatsko V zemích stední a východní Evropy (R, Maarsku, Chorvatsku a Rumunsku) byl všeobecný pokles spoteby vody v letech zpsoben zavedením rzných druh ekonomických opatení a kontrolních nástroj, jako nap. instalace vodomr u spotebitel (viz kapitola 1.3), investice do kanalizaní sít a OV a následné zvýšení plateb za vodné a stoné aj. V R a Maarsku se nkteí velkoodbratelé rozhodli pejít na samozásobení z vlastních zdroj vody. eští experti odhadují, že spoteba vody na osobu a den již dosáhla hygienického minima, takže další pokles není pravdpodobný ani pi dalším zvýšení cen. 4

5 Tabulka.3. Spoteba vody (v litrech na osobu a den) n.a n.a n.a Podíl prodané vody spotebitelm s instalovanými vodomry Objem prodané vody, jejíž spoteba je pímo mena u spotebitel, dosáhl alespo 82% ve všech sledovaných zemích, krom u, kde bylo v roce 2003 meno u zákazník pouze 42% odbr. Nejvyššího podílu dosahuje eská republika (100%). Nejvtší nárst mené spoteby vody zaznamenalo v letech Rumunsko, ímž lze vysvtlit i výrazné snížení spoteby vody v této zemi. Tabulka.4. Podíl prodané vody spotebitelm s instalovanými vodomry (%) % 82% 39% 93% n.a. 76% % 82% 40% 95% n.a. 81% % 82% 41% 96% n.a. 84% % 82% 42% 95% n.a. 87% % 82% n.a. 96% n.a. 88% 1.4 Ztráty vody ve vodovodní síti Ztráty vody ve vodovodní síti pedstavují objem vyrobené pitné vody, která se pi dodávce spotebitelm ztratí v dsledku technických závad na potrubí, prsak, poruch na vodomrech apod. Indikátor je vyjáden na 1 km vodovodní sít a den. Nejvyšší ztráty vody ve vodovodní síti vykazuje opt Rumunsko (69,9 m 3 na km a den v roce 2004). Snížení hodnoty tohoto indikátoru mže být zpsobeno rekonstrukcemi vodovod, zlepšením opatení proti krádežím vody a zavedením lepšího monitoringu. V relativních íslech dosáhlo nejvtšího zlepšení Rumunsko, kde se ztráty vody v letech snížily o 36%. V eské republice došlo ke snížení o 3,2%, v Chorvatsku o 7% a Maarsku o 3,3%. Naopak v Norsku a Anglii a u se ztráty vody bhem sledovaného období zvýšily. 5

6 Tabulka.5. Ztráty vody ve vodovodní síti (m 3 /km/den) ,6 14,5 7,1 9,2 n.a. 108, ,8 14,2 7,4 9,3 n.a. 103, ,8 12,6 7,5 10,0 15,5 93, ,5 14,4 7,5 10,7 20,2 82, ,6 13,1 n.a. 8,9 22,3 69,9 Graf 2. Ztráty vody 120,0 100,0 m3/km/den 80,0 60,0 40, ,0 - R Chorvatsko 1.5 Provozní náklady na m 3 Tabulka 6 obsahuje celkové provozní náklady zásobování pitnou vodou a odkanalizování na m 3. Na první pohled je patrný velký rozdíl mezi nízkými provozními náklady v Rumunsku a Chorvatsku (0,36$ a 0,57$ v roce 2004) a pomrn vysokými provozními náklady v eské republice (1,03$) a Maarsku (0,83$). V letech 2000 a 2004 se celkové provozní náklady na prodaný m 3 ve všech tyech zkoumaných zemích stední a východní Evropy zvýšily nejmén o 42%. Nejvyšší jednotkové provozní náklady vykazuje Norsko. 6

7 Tabulka.6. Jednotkové provozní náklady zásobování pitnou vodou a odkanalizování ($/prodaný m 3 ) 2000 $ 0,65 $ 0,40 n.a. $ 0,40 n.a. $ 0, $ 0,67 $ 0,41 n.a. $ 0,44 n.a. $ 0, $ 0,76 $ 0,45 $ 0,40 $ 0,55 $ 1,07 $ 0, $ 0,90 $ 0,50 $ 0,45 $ 0,67 $ 1,19 $ 0, $ 1,03 $ 0,57 n.a. $ 0,83 $ 1,30 $ 0,36 Tabulka 7 ukazuje jednotkové provozní náklady pouze pro zásobování pitnou vodou, které obvykle pedstavují více než polovinu celkových jednotkových provozních náklad (od 54% v eské republice do 67% v Rumunsku v roce 2004). V letech se podíl tchto provozních náklad na vodu snížil ve všech zemích stední a východní Evropy, což znamená, že náklady na odkanalizování se relativn zvyšovaly. Píinou tohoto vývoje mže být stále se zvyšující tlak na výstavbu a rekonstrukci kanalizací a OV, kde jsou instalovány lepší technologie ištní. Nové investice zvyšují i náklady na provoz. Podíl jednotkových provozních náklad na poskytování pitné vody se bhem sledovaných pti let zvýšil o 4% v eské republice a Maarsku a o 7-8% v Chorvatsku a Rumunsku. Tabulka.7. Jednotkové provozní náklady pouze zásobování pitnou vodou ($/prodaný m 3 ) 2000 $ 0,38 $ 0,29 $ 0,33 $ 0,27 n.a. $ 0, $ 0,39 $ 0,27 $ 0,31 $ 0,30 n.a. $ 0, $ 0,43 $ 0,29 $ 0,32 $ 0,37 $ 0,78 $ 0, $ 0,51 $ 0,34 $ 0,34 $ 0,45 $ 0,74 $ 0, $ 0,56 $ 0,37 n.a. $ 0,53 $ 0,80 $ 0,24 Personální náklady jsou zpravidla hlavní složkou provozních náklad. V roce 2004 se jejich hodnoty tém ve všech zemích pohybovaly mezi 35% a 39% celkových provozních náklad. Výjimkou byla eská republika, kde tvoí personální náklady pouze 12% celkových provozních náklad. 7

8 Tabulka.8. Personální náklady vs. celkové provozní náklady ( %) % 28% 19% 42% n.a. 27% % 30% 19% 41% n.a. 30% % 35% 19% 42% 40% 31% % 36% 19% 36% 39% 35% % 38% n.a. 35% 39% 35% V databázi IB-NET jsou sledovány dva indikátory nabízející srovnání efektivnosti práce v podnicích VaK. První indikátor ukazuje relativní množství pracovník na 1000 vodovodních a kanalizaních pípojek (tabulka 9). Zde je opt patrná jistá nevýhoda Rumunska, kde je na 1000 pípojek zamstnáno asi 13 osob, zatímco v Maarsku to bylo v roce 2004 pouze 5,4 osob a v R 8,3 osob. Ve všech zemích se poet zamstnanc na 1000 pípojek snižoval. Pípojka se obvykle definuje jako ta ást vodovodní nebo kanalizaní sít, která pivádí/odvádí vodu pímo do/od nemovitosti zákazníka. Jedno pipojení k vodovodu nebo kanalizaci se obvykle vztahuje k jedné budov. Poet domácností pipojených na sít neodpovídá potu pípojek, jelikož bytové domy mají obvykle pouze jednu pípojku. Tabulka.9. Poet zamstnanc na 1000 vodovodních a kanalizaních pípojek ,1 7,0 n.a. 6,7 n.a. 20, ,6 6,9 n.a. 6,3 n.a. 18, ,2 6,8 n.a. 5,8 n.a. 16, ,8 6,7 n.a. 5,6 n.a. 14, ,3 6,6 n.a. 5,4 n.a. 13,3 Druhý indikátor pepoítává pracovníky na 1000 pipojených obyvatel na vodovodní a kanalizaní sít (tabulka 10). Výsledky se zdají být více homogenní než u pedchozího indikátoru. U tohoto indikátoru jsou eliminovány možné rozdíly v chápání pojmu pípojka mezi jednotlivými státy. 8

9 Tabulka.10. Poet zamstnanc na 1000 pipojených obyvatel ,2 1,6 n.a. 1,6 n.a. 1, ,1 1,5 n.a. 1,6 n.a. 1, ,1 1,5 n.a. 1,5 n.a. 1, ,1 1,5 n.a. 1,5 n.a. 1, ,1 1,6 n.a. 1,4 n.a. 1,6 Tabulka 11 se obsahuje podíl náklad na elektrickou energii v celkových jednotkových provozních nákladech. Tento podíl je nejnižší v eské republice (náklady na energii byly v roce 2004 jen 6%). Podíl náklad na elektrickou energii se pomalu snižuje, akoli ceny elektiny v ase rostou. Nejvyšší relativní náklady na energii má Rumunsko (17%). Tabulka.11. Náklady na elektrickou energii vs. celkové provozní náklady (%) % 7% 13% 12% n.a. 25% % 7% 13% 11% n.a. 21% % 7% 13% 11% n.a. 22% % 7% 13% 12% n.a. 20% % 7% n.a. 9% n.a. 17% Poslední indikátor týkající se náklad ukazuje míru využívání dodavatelských služeb podniky VaK. Nejvtší podíl (19% a více) byl dosažen ve všech sledovaných letech v Chorvatsku. Z porovnání vývoje podílu náklad na dodavatelské služby s vývojem relativního potu zamstnanc (tabulka 10) nelze vyvodit žádné konkrétní závry tj. není potvrzena hypotéza, že pokles relativního potu zamstnanc zpsobuje nárst využívání dodavatelských služeb. 9

10 Tabulka.12. Dodavatelské služby vs. celkové provozní náklady % 19% 15% 7% n.a. 7% % 20% 15% 8% n.a. 7% % 20% 15% 7% n.a. 8% % 21% 15% 8% n.a. 9% % 19% n.a. 8% n.a. 11% 1.6 Úrove ištní odpadních vod Podíly v tabulce 13 a 14 ukazují míru ištní odpadních vod, které jsou následn vypouštny do vod povrchových. Nejvtší podíl primárn ištných odpadních vod na celkovém množství vypouštných odpadních vod má Rumunsko (98% v roce 2004). Primární ištní znamená pedevším mechanické peištní odpadních vod (tj. odstranní materiál rozptýlených ve vod). Tabulka.13. Podíl alespo primárního ištní (% z vypouštných odpadních vod celkem) % 13% 95% 60% n.a. 98% % 12% 97% 87% n.a. 98% % 11% 98% 83% n.a. 98% % 13% 98% 77% n.a. 98% % 54% n.a. 80% n.a. 98% Porovnáváme-li podíl sekundárního (biologického) ištní, je situace mírn odlišná. Nejlepších výsledk dosahuje eská republika, kde tento podíl v roce 2004 dosahuje 95% z celkového objemu vypouštné odpadní vody. Tohoto vysokého podílu bylo dosaženo proto, že data IB-NET za R zahrnují hlavn vtší podniky VaK, které jsou již vybaveny OV s vyšší úrovní ištní. V Maarsku práv probíhá rozsáhlá výstavba OV pro hlavní msto Budapeš. Až bude zprovoznna, podíl sekundárn ištných odpadních vod se také piblíží 90%. Nejhorší situace je v Chorvatsku (pouze 1% odpadní vody je biologicky ištno). Smrnice EU požadují, aby v definovaných citlivých územích byla na OV instalována terciární úrove ištní odpadních vod (tj. odstranní dusinan a fosforu). Implementací smrnice. 91/271/EHS bylo celé území eské republiky vyhlášeno citlivou zónou. Bohužel údaje o podílu terciárního ištní nejsou v databázi IB-NET k dispozici (více informací viz kapitola 2). 10

11 Tabulka.14. Podíl alespo sekundárního ištní (% z vypouštných odpadních vod celkem) % 1% 92% 58% n.a. 79% % 1% 96% 49% n.a. 72% % 1% 98% 52% n.a. 70% % 1% 98% 61% n.a. 88% % 1% n.a. 59% n.a. 88% 1.7 Píjmy z vodného a stoného Poslední kategorie IB-NET indikátor nabízí porovnání píjm za prodaný m 3 vody a odpadní vody. Tato ástka je uvedena v msíních ekvivalentech a odráží celkové fakturované ástky, které zákazníci za služby zaplatili. Nejvyšší píjmy z dodávek pitné vody a odkanalizování plynou spolenostem VaK v Rumunsku (12$ za m 3 v roce 2004). V Norsku a Anglii a u píjmy jen o málo pevyšují dva dolary. Je obtížné vysvtlit tak velké rozdíly v píjmech za m 3 v jednotlivých zemích, protože tvorba cen a regulace ji provázející se v jednotlivých zemích liší. Celkové píjmy spolenosti dále ovlivuje ada faktor. Drahou vodu v Rumunsku lze vysvtlit velkým množstvím ztrát ve vodovodní síti (viz tabulka. 5), což zvyšuje náklady na poskytování služby. Další analýzu cen lze nalézt v kapitole 5 této studie. Tabulka.15. Prmrné píjmy za vodu a odpadní vodu (US$/m 3 prodané vody a odpadní vody) rok R Chorvatsko 2000 $ 0,71 $ 0,50 n.a. $ 0,38 n.a. $ 9, $ 0,78 $ 0,50 n.a. $ 0,44 n.a. $ 8, $ 0,97 $ 0,59 $ 1,91 $ 0,53 $ 2,36 $ 8, $ 1,18 $ 0,69 $ 2,14 $ 0,64 $ 2,47 $ 9, $ 1,37 $ 0,87 n.a. $ 0,75 $ 2,56 $12,00 Graf 3 ukazuje porovnání prmrných píjm na m 3 z roku 2003 s jednotkovými provozními náklady (tabulka 6). Všeobecn platí, že píjmy by mly pevyšovat provozní náklady, což není pípad Maarska. V eské republice tvoí nevelký rozdíl mezi píjmy a náklady pimený zisk. Rozdíly mezi píjmy a provozními náklady mohou být zpsobeny existencí investiních náklad, které mohou, ale nemusí být zahrnuty v provozních nákladech (závisí to zpsobu regulace sektoru VaK). V eské republice je v provozních nákladech zahrnuta pouze malá ást investiních náklad (ve form odpis majetku). Vtšina investic je dotována z veejných zdroj. 11

12 Graf 3. Provozní náklady vs. píjmy (voda a odpadní voda) $12,00 $10,00 US $/ m3 prodané vody $8,00 $6,00 $4,00 $2,00 Jednotkové provozní náklady Prmrný píjem $- R Chorvatsko 12

13 2 European Water Association (EWA) European Water Association (EWA) je nevládní organizace zabývající se správou a zlepšováním stavu vodních zdroj. EWA sdružuje 22 evropských národních asociací 2 zastupujících technické odborníky a konzultanty, a dalších 14 firem a podnik. Použitá roenka EWA 3 zahrnuje innosti organizace v letech 2004/2005. Zárove obsahuje seznam indikátor za vtšinu evropských zemí, které se týkají poskytování pitné vody a odkanalizování obyvatelstva. Souhrn indikátor obsahují tabulky 16 a 17. Data za jednotlivé zem nejsou píliš homogenní. Vtšinou jsou zaznamenány údaje z období , ale je nkolik pípad, kdy se data pohybují v rozmezí let 1995 a Navzdory této komplikaci je stále možné provést uritá srovnání R a dalších evropských stát. Do statistik EWA byly v následujících tabulkách pro srovnání doplnny nkteré údaje z IB-NET. 2.1 Pitná voda V roce 2003 mla nejvtší podíl obyvatel zásobovaných pitnou vodou Francie (99%). V R to bylo 92% a nejmenší podíl byl zjištn v Estonsku (77%). Spoteba pitné vody v litrech na osobu a den byla nejvyšší v eské republice (201 litr). Estonsko mlo velmi nízkou spotebu jen 100 litr vody na osobu a den. Tabulka 16 také obsahuje informace o zdrojích pitné vody. Tabulka.16. Pitná voda! " # $ % & '! " ( % ) * + # # Zdroj: EWA European Water Association. Yearbook 2005 (1) Zdroj: IB-NET 2 leny EWA jsou Rakousko, Belgie, eská republika, Estonsko, Finsko, Francie, Nmecko, Maarsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Holandsko, Norsko, Portugalsko, Srbsko a erná Hora, Slovinsko, Španlsko, Švýcarsko, Ukrajina a Velká Británie. 3 European Water Association. Annual Report [online] 13

14 2.2 Odpadní voda Nejnižší podíl odkanalizovaných obyvatel se v roce 2003 nacházel v Maarsku (59%). Nmecko a Holandsko mly na kanalizaci pipojeno více než 95% obyvatel, zatímco Estonsko a eská republika uvádly 72%, resp. 76%. Úrove ištní odpadních vod (primární, sekundární, terciární) je uvedena v posledních tech sloupcích tabulky 17. Nejvyšší úrove ištní odpadních vod je v Rakousku, Nmecku a Holandsku, kde vtšina odpadní vody prochází terciární úpravou. Tabulka.17. Odpadní voda, -. $! / 0 $, 1, 2, 1, 2,, % %# % & % % % " # # $ % % ' ( ) * (! % % % % % # % % % % % % $ % % % % % % % % % % % % % & ' % % % % % % ( % % % % % % % # # % % % % + ( * ( % % ) # # % % % % % * + # # % % % % % Zdroj: EWA European Water Association. Yearbook 2005 (1) Zdroj: IB-NET 14

15 3 Rakouská studie Studie 4 Rakouského svazu obcí a mst z roku 2002 obsahuje data z Rakouska, u, Francie, Nmecka a Holandska. Byla vytvoena jako soubor pípadových studií pro každou z výše jmenovaných zemí. Analýza obsahuje následující indikátory: množství, kvalitu a typ využívaných vodních zdroj; národní legislativu a zpsob správy vodních zdroj, financování a strukturu náklad vodního hospodáství; trh s vodou; vnitní strukturu podnik VaK; cenový systém a míru ochrany životního prostedí. Pro úely této studie jsme vybrali data, která korespondují s obsahem databáze IB-NET. Lze tak provést další porovnání eské republiky s Rakouskem, Holandskem a Francií. Proto jsme do následujících tabulek doplnili informace o eské republice ze zdroj IB-NET. Tab. 18 ukazuje podíl ztrát vody ve vodovodních sítích v jednotlivých letech. Pro rok 2000 je tento údaj nejpíznivjší pro Holandsko (absolutní ztráty vody jsou vyjádeny jako rozdíl mezi výrobou a spotebou vody). eská republika a Anglie evidovaly ve stejném roce pes 20% ztrát vody. Tabulka.18. Ztráty vody ve vodovodní síti ( %) Zem Rok Ztráty ve vodovodní síti % Rakousko ,5 1999/ ,0 Francie ,0 Holandsko 1999/2000 6,0 eská republika 1) ,0 Zdroj: Oesterreichischer Staedtebund. Internationaler Vergleich der Siedlungswasserwirtschaft (1) Zdroj: IB-NET Tabulka 19 ukazuje podíl obyvatelstva napojeného na veejnou kanalizaci v roce 1997 a Nejvyšší podíl vykazovalo Holandsko (97,4%). V roce 2000 byl podíl odkanalizovaných obyvatel v eské republice obdobný jako ve Francii. Tabulka.19. Podíl obyvatel napojených na veejnou kanalizaci Zem Rok Pokrytí kanalizací % Rakousko , ,0 Francie ,0 Nmecko ,6 Holandsko ,4 eská republika (1) ,0 Zdroj: Oesterreichischer Staedtebund. Internationaler Vergleich der Siedlungswasserwirtschaft (1) Zdroj: IB-NET 4 Oesterreichischer Staedtebund. Internationaler Vergleich der Siedlungswasserwirtschaft [online] 15

16 4 Socioekonomické indikátory a ekonomické nástroje ve vodním hospodáství vybraných zemí V následující ásti uvádíme nkteré základní socioekonomické a ekonomické indikátory, které jsou k dispozici pedevším v databázích EUROSTATu a dalších souvisejících informaních zdrojích Socioekonomické indikátory Následující tabulka zahrnuje nkteré indikátory, které umožují vytvoit si detailnjší pedstavy o fungování sektor VaK v jednotlivých státech. Data o hustot osídlení objasují charakter infrastruktury. HDP na obyvatele, komparativní cenové hladiny a míra inflace ilustrují kupní sílu obyvatel. V zemích stední a východní Evropy je stále patrná nižší hodnota HDP na obyvatele než ve vysplých evropských zemích. Tabulka.20. Socioekonomické indikátory. Zem Rok Celková populace/ mil. obyvatel Hustota populace/ obyvatelé na km 2 HDP na obyvatele (1) Komparativní cenové hladiny (2) Míra inflace Rakousko ,10 98,50 120,30 105,70 1,3 Dánsko ,40 125,10 120,80 138,80 2,0 Chorvatsko ,44 79,20 46,70 55,30 n.a. eská ,20 132,10 67,70 55,50-0,1 republika Estonsko ,36 32,00 48,20 63,20 1,4 Francie ,00 110,00 111,60 105,80 2,2 Nmecko ,60 231,20 108,20 108,70 1,0 Maarsko ,15 190,00 59,20 59,00 4,7 Itálie ,30 195,20 107,70 102,30 2,8 Holandsko ,20 480,00 124,60 106,60 2,2 Norsko ,52 13,94 164,50 145,20 2,0 Rumunsko ,83 94,00 34,70 41,50 15,3 Slovinsko ,90 99,00 75,90 77,90 5,7 Španlsko ,60 83,00 97,20 86,50 3,1 V. Británie ,40 244,00 116,00 103,80 1,4 (1) HDP na obyvatele ve standardech kupní síly (Purchasing Power Standards PPS), (EU-25 = 100) (2) Komparativní cenové hladiny konené spoteby domácností vetn nepímých daní (EU-25 = 100) Zdroj: EUROSTAT 5 Další zdroje informací k tomuto tématu zahrnují: European Commission DG Environment. Water pricing in selected Accession Countries to the European Union, current policies and trends. Final Report 2000; European Environment Agency. Selected indicators;improving Water Management. Experiences from OECD Countries. OECD IWA Paris, 2003 ; Kraemer, Piotrowski. Comparison of Water Prices in Europe. Centre for International and European environmental Research. Berlin

17 4.2 Ekonomické nástroje vodního hospodáství Ekonomickými nástroji politiky životního prostedí ve vodním hospodáství jsou hlavn poplatky za vypouštní odpadní vody a poplatky za erpání povrchové a spodní vody. Uvedené sazby ovlivují míru ochrany pírodních zdroj a jejich výše mže být ovlivnna i sociálními a dalšími hledisky. Odlišnost zpsob konstrukce cen vodného a stoného v každé zemi ztžuje srovnání výše jednotlivých sazeb. Pi porovnávání cen je také teba vzít v úvahu kupní sílu obyvatel (viz tabulka 20). Nap. v eské republice a Dánsku jsou v absolutních íslech ceny vodného a stoného tém stejné, ale výrazn se liší ekonomická úrove obou zemí (vezme-li se v úvahu HDP na obyvatele). Výši poplatk a cen ovlivuje také jejich úel, který mže být spíše ekonomický nebo spíše politický. Nap. v Dánsku a Holandsku jsou poplatky nastaveny tak, aby bylo dosaženo vysoké míry ochrany vodních zdroj. Ve Francii a Nmecku slouží poplatky za odbr vody k pokrytí administrativních náklad státních správc vodních tok. 17

18

19 Tabulka.21. Vybrané ekonomické nástroje vodního hospodáství v Evrop # * # * # * 56 9: ; < 5# * 56 0 = 8 / <! %, -. /0 '( 1 ( 2 %%, -. /0 '%%, -. 0 '3 4 % %% % " 5 ( 2 7 >?? 6 %, -. /'( 1 ( 2 %%, -. /0 '%%, -. /0 0 " 6 " 5! % %#% 3 # " 6 ( +: ( ( 4:2 :; ;! (! 2 : "!" 5!!2 2!" 5 2 # >??? % %% %% ( '! $ >?? 6 % % >?? 6, -. +!' ( ) <0 = > 7 % 0 '3 4%0!'!### % % % %% 2 3 ; 2 (!3 ( 0 :2 #5 ( # 6 ': 3 )!; ( : 1 " %3!3 ; ( ( 4:2 6!!; 2 % ;!1! 2 + ' ( 4 1 (!! +( ( +:4%!:' 2 % ( ( '+:; 2 " : * 3 4: +( ) ( : 1 5!:' 3 5!' 19

20 # * # * # * 56 9: ; < 5# * 56 0 = 8 / < & ' >?? 6 % %% ( '! : % ( >?? > $( )!; % % % % " 6 ( +:!1 :; * ( 1 ( :; ;! ( 4:2 (! 2 $ >?? A % % ) B C C D % 0 EF % %% ( 6 +: :!! 2 +( ) ( : 1 5!:' 3 5!' Zdroje: (1) European Commission DG Environment. Water pricing in selected Accession Countries to the European Union, current policies and trends. Final Report 2000; (2) European Environment Agency. Selected indicators; Improving Water Management. Experiences from OECD Countries. OECD IWA Paris, 2003; (3) Kraemer, Piotrowski. Comparison of Water Prices in Europe. Centre for International and European environmental Research. Berlin

21 5 Struný výet dalších informaních zdroj 5.1 Evropská komise V roce 2000 vydalo Generální editelství Evropské komise životního prostedí detailní zprávu Water pricing in selected Accession Countries to the European Union (current policies and trends) o systémech poplatk a cen ve vodním hospodáství v deseti zemích stední a východní Evropy vetn eské republiky. Studie je rozdlena do tí ásti: voda pro domácnosti, prmysl a v zemdlství. Pokrývá také další indikátory týkající se obecných témat vodního hospodáství. Obsah zprávy je pro naši srovnávací analýzu relevantní, ale data nejsou aktuální. 5.2 OECD V roce 2003 vydala International Water Association zprávu Improving Water Management 6 popisující nedávné zkušenosti ze zemí OECD. Zpráva se dotýká globálních témat jako je nedostatek vody, kvalita vody a trhy s vodou. Data pro jednotlivé zem OECD asto nejsou kompletní a jsou prezentována pouze ve form graf. Informace o eské republice se týkají zejména rozšiování a zlepšování infrastruktury, zmn a vysokých rozdíl cen vodného a stoného v letech , snížení spoteby vody a institucionálního uspoádání vodního hospodáství. 5.3 EUROSTAT EUROSTAT 7 je nejvtší databází rzných indikátor ze všech evropských zemích. Témata související s vodou lze nalézt v sekci Environment and Energy. Jde o údaje o odbru vody, využívání vody, spoteb a ištní odpadních vod. Nkteré z tchto údaj jsou uvedeny v tabulce 20. Závr Úelem této struné analýzy bylo porovnat situaci eského sektoru VaK s dalšími evropskými zemmi. Vývoj tohoto sektoru v eské republice je asto uvádn v kontextu zemí stední a východní Evropy, akoli by vzhledem k ad charakteristik ml být spíše porovnáván se systémy vysplých evropských zemí. Ze statistik je patrné úsilí eské republiky o zlepšení a stabilizaci sektoru VaK, který vykazuje vysokou úrove zásobování obyvatelstva pitnou vodou a zvyšující se úrove ištní odpadní vody pi relativn nízkých nákladech. Z uvedených indikátor (pedevším z databáze IB-NET) je zejmý obdobný postup zmn v Maarsku a eské republice. Mezi tmito dvma zemmi existuje velký potenciál pro výmnu informací. Na druhé stran v Norsku a Anglii a u byl asto pozorován opaný trend ve vývoji indikátor než v zemích stední a východní Evropy nap. spoteba vody je v tchto státech stabilní nebo se zvyšuje, ztráty vody ve vodovodních sítích rostou atd. A konen Rumunsko z vtšiny mezinárodního srovnání vycházelo jako specifický píklad transformující se postsocialistické ekonomiky, kterou v rámci sektoru VaK eká ješt mnoho významných úkol. Pi hledání dostupných dat pro porovnání sektor VaK jednotlivých zemí naráželi autoi studie na adu problém. Vtšina statistik nezahrnuje všechny evropské zem, údaje nejsou úplné a asto pocházejí z rzných asových období. Krom toho je teba uvedená data interpretovat opatrn, jelikož konstrukce podobných indikátor je nkdy rozdílná. Porovnání obsažená v této studii, jakož i pehled dalších relevantních pramen mohou sloužit jako východisko pro hlubší analýzu sektor VaK v evropském kontextu. 6 Improving Water Management. OECD [online] 7 Eurostat [online] 21

22 Literatura Amand, Montgomery. Water indicators and data needs: Revision of the joint oecd/eurostat questionnaire On water resources, abstraction and use. Conference of european statisticians Eurostat. Ottawa European Commission DG Environment. Water pricing in selected Accession Countries to the European Union, current policies and trends. Final Report European Environment Agency. Vybrané indikátory. [online] European Water Association. Annual Report EUROSTAT. Vybrané indikátory. [online] Improving Water Management. Experiences from OECD Countries. OECD IWA Paris, Kraemer, Piotrowski. Comparison of Water Prices in Europe. Centre for International and European environmental Research. Berlin Oesterreichischer Staedtebund. Internationaler Vergleich der Siedlungswasserwirtschaft The International Benchmarking Network for Water and Sanitation Utilities (IB-NET) Vybrané indikátory. [online] O IREASu IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s., je nevládní nezisková organizace, která si klade za cíl analyzovat a rozvíjet v eské republice podmínky pro pizpsobení se strukturálním zmnám v kontextu mezinárodního vývoje. Zamuje se na regionální, hospodáskou, zemdlskou a sociální politiku i politiku životního prostedí jako základní smry strukturální politiky. IREAS spolupracuje s odborníky z veejných institucí i soukromých podnik. Vytváí podmínky pro interdisciplinární spolupráci odborník psobících na vysokých i stedních školách, na vdeckých, výzkumných a odborných pracovištích, ve veejné správ, v neziskových organizacích. Do ešených projekt jsou intenzivn zapojováni studenti doktorského i magisterského studia Vysoké školy ekonomické i jiných vysokých škol. Zaínající vdetí pracovníci a studenti tak mají možnost získat zkušenosti s ešením nejen tuzemských, ale zejména mezinárodních projekt. Více informací je k dispozici na Kontaktní osobou pro oblast vodního hospodáství je Ing. Lenka amrová, 22

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

E01 - ANALÝZA VSTUP A VÝSTUP Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

E01 - ANALÝZA VSTUP A VÝSTUP Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky E01 - ANALÝZA VSTUP A VÝSTUP Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza vstup a výstup je metoda používaná k popisu ekonomických aktivit v konkrétním ase a k pedpovdi reakcí regionální ekonomiky

Více

ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz

ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RONÍK 2010 íslo 5 strana 458 542 ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz eské ekologické manažerské

Více

! " # $ %& ' () * +,

!  # $ %& ' () * +, !"#$%& '() *+, eské zemdlství a jeho vývoj v evropském kontextu Realizace ekonomické reformy na poátku devadesátých let dvacátého století znamenala pro eskou ekonomiku a v jejím rámci i pro agrární sektor

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU VIETNAMSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU NA OBDOBÍ 2006 2010

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU VIETNAMSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU NA OBDOBÍ 2006 2010 PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU A VIETNAMSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU NA OBDOBÍ 2006 2010 2 Obsah OBSAH...3 1) SHRNUTÍ...4 2) CÍLE A PRINCIPY ZAHRANINÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ESKÉ REPUBLIKY...6

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH

ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH Univerzita Karlova Pírodovdecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Petra Puldová ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH V ZÁZEMÍ PRAHY Roníková práce Praha 2005 Vedoucí roníkové práce:

Více

Vládní finanní statistika

Vládní finanní statistika Vládní finanní statistika Smysl a možnosti využití pro vládní hospodáskou politiku Vládní finanní statistika pedstavuje zvláštní makroekonomický statistický systém, jehož smyslem je podporovat analýzy

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba

Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba Vypracoval: Jan Kordík OSNOVA ÚVOD....2 1. VARIACE FINANCOVÁNÍ DCHODOVÉHO SYSTÉMU...

Více

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ strana 1 59 7. roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství (25. 27. 4. 2012, Kouty nad Desnou)

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

Výroční zpráva 4GLTE

Výroční zpráva 4GLTE Výroční zpráva 4GLTE O2 Czech Republic a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 1 Poznámka: O2 Czech Republic a.s. dále také jen O2 CZ nebo Spolenost. O2 Slovakia, s.r.o. dále

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ

VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ Vzd lávání spot ebitelské ve ejnosti Pr vodce VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ Spot ebitelsko ob anská sí 2005 Victoria Thoresen (ed.) Vzdlávání spotebitelské veejnosti Prvodce Vol. 1. Vyšší vzdlání Spotebitelsko

Více

Information system projects in companies and their implementation

Information system projects in companies and their implementation MPRA Munich Personal RePEc Archive Information system projects in companies and their implementation Dominik Vymětal Silezian Univerzity in Opava, School of Business Administration in Karviná (CZ) 30.

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Tento projekt je financován Evropskou unií a Jihoeským krajem. Obsah 1. Úvod.7 2. Základní charakteristika

Více