Provozování vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu obcí. Aktualizovaná metodická pomůcka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozování vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu obcí. Aktualizovaná metodická pomůcka"

Transkript

1 Provozování vovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu obcí Aktualizovaná metodická pomůcka Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje 2015

2 1. Úvod str Definice a základní pojmy str Plán rozvoje vovodů a kanalizací kraje str Oprávnění k provozování str Evidence vovodů a kanalizací str Práva a povinnosti str Vodné a stočné str Správní delikty str Přechodná a závěrečná ustanovení str Závěr str ÚVOD Česká republika patří z hlediska zásobování obyvatelstva pitnou vou k lépe vybaveným zemím. I z hlediska jakosti dávané pitné vody je situace srovnatelná s úrovní nejvyspělejších států Evropské unie. Obbně jsme na tom v čištění odpadních vod. Vohospodářská infrastruktura vovody a kanalizace zajišťuje nejen plnění základní funkce zásobování obyvatelstva pitnou vou a čištění odpadních vod, ale je spojena i s rozvojem měst a obcí, zdravím obyvatelstva, řešením krizových situací. Souvisí také s hospodářským rozvojem průmyslu a investiční činnosti. Je zřejmé, že zasíťování může mít vliv na vstup investorů konkrétního území. V neposlední řadě souvisí také s životní úrovní obyvatelstva a celkově s kvalitou života obyvatel v našich obcích a městech. Dne 1. ledna 2002 nabyl účinnosti zákon č. 274/2001 Sb., o vovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Dne nabyla účinnosti jeho poslední významná novela č. 275/2013 Sb. Neméně důležitou je bezesporu také vyhláška ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška ). Pozornost je třeba věnovat její poslední novele č. 48/2014 Sb., účinné od 1. dubna V ní je možno nalézt v jednotlivých ustanoveních a přílohách praktické vysvětlivky, náležitostí žástí, smluv, způsoby výpočtů a vzory kumentů, které jsou v zákoně zmiňovány. Zákon upravuje některé vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě - hned ve svém úvodním ustanovení konstatuje, že vovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. Z tohoto zákona vyplývá celá řada povinností, které zavazují vlastníky a provozovatele vovodů a kanalizací, aby jejich plněním mohli garantovat všechny výše uvedené funkce. Vlastníky a provozovateli vovodů a kanalizací jsou v našem kraji nejen velké vodárenské společnosti, ale i řada obcí a měst. Přestože zákon je v účinnosti již více než 10 let, stále se v našem kraji ještě vyskytují obce, které provozují vovody a kanalizace ve svém územním obvodu ne zcela v souladu s tímto zákonem (a to i přes opakované semináře na toto téma, opakovaná písemná upozorňování a metodicky vedené kontroly na jednotlivých obcích). Těchto obcí sice již není mnoho, ale přesto stále ještě jsou. V souvislosti s poslední novelou zákona se proto Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje rozhodl aktualizovat již dříve vydanou Metodickou pomůcku (z r. 2011), která má za úkol ulehčit vlastníkům a provozovatelům vovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu orientaci v zákoně a prováděcích předpisech k němu vydaných. 2

3 2. DEFINICE A ZÁKLADNÍ POJMY ( 1 3 zákona) Zákon se vztahuje na vovody a kanalizace, pokud je trvale využívá alespoň 50 fyzických osob nebo pokud průměrná denní produkce z ročního průměru pitné nebo odpadní vody za den je 10 m 3 a více, a na každý vovod nebo kanalizaci, které provozně souvisejí s vovody a kanalizacemi uvedenými výše. Tento zákon se nevztahuje na vovody sloužící k rozvodu jiné než pitné vody, na oddílné kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod a na vovody a kanalizace nebo jejich části, na které není připojen alespoň 1 odběratel. Vovod je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové vody nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Vovod je vodním dílem. Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně (jednotná kanalizace) nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně (oddílná kanalizace), kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním kanalizace. Srážkové vody odváděné jednotnou kanalizací se stávají vtokem této kanalizace přímo nebo přípojkou odpadními vodami. Kanalizace je vodním dílem. Provozování vovodů nebo kanalizací je souhrn činností, kterými se zajišťuje dávka pitné vody nebo odvádění a čištění odpadních vod. Jedná se zejména o: - držování technologických postupů při odběru, úpravě a pravě pitné vody včetně manipulací, odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod, držování provozních nebo manipulačních řádů, kanalizačního řádu - vedení provozní kumentace - provozní a fakturační měření - hled nad provozuschopností vovodů a kanalizací - příprava podkladů pro výpočet ceny pro vodné a stočné - další související činnosti. Fyzickou osobou trvale využívající vovod nebo kanalizaci je fyzická osoba, která má v obci, kde se nachází vovod nebo kanalizace, trvalý pobyt. Provozovatelem vovodu nebo kanalizace je osoba, která provozuje vovod nebo kanalizaci a je držitelem povolení k provozování tohoto vovodu nebo kanalizace vydaného krajským úřadem. Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vovod nebo kanalizaci, u pozemků nebo buv předaných příspěvkovým organizacím zřízeným samosprávnými územními celky, jsou odběratelem tyto právnické osoby. 3. PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ ( 4 zákona) Kraj v samostatné působnosti zajišťuje zpracování a schvaluje plán rozvoje vovodů a kanalizací pro své území, který průběžně aktualizuje. Při zpracování aktualizací plánu se vychází z návrhů změn předkládaných krajskému úřadu obcemi ve stanovené elektronické pobě, formátu a obsahu. Aktuální stav zásobování pitnou vou, odvádění odpadních vod a jejich čištění se zpracuje na základě kolaudačních souhlasů jejich staveb. Aktualizace plánu rozvoje vovodů a kanalizací předkládá krajský úřad kažročně v elektronické pobě a ve stanoveném formátu ministerstvu zemědělství. 3

4 4. EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ ( 5 zákona) Vlastník vovodu nebo kanalizace je povinen na své náklady zajistit průběžné vedení majetkové evidence svých vovodů a kanalizací. Vlastník vovodu nebo kanalizace je povinen na své náklady zajistit průběžné vedení provozní evidence, kterou tvoří záznamy o zdrojích povrchových a podzemních vod využívaných na vodu dávanou vovody, výkresová kumentace vovodu nebo kanalizace, náklavé listy, cenové kalkulace, plán kontrol jakosti vod v průběhu výroby pitné vody, plán kontrol míry znečištění odpadních vod, provozní deník a dále provozní řády. Vybrané údaje majetkové evidence (dále jen VÚME) a vybrané údaje provozní evidence (dále jen VÚPE) předává vlastník vovodu a kanalizace v elektronické pobě a ve stanoveném formátu územně příslušnému voprávnímu úřadu a to kažročně vždy 28. února za předcházející rok. Elektronická forma VÚME a VÚPE je na část Voda - Státní správa ve VH Majetková a provozní evidence vovodů a kanalizací Program pro VÚME a VÚPE vovodů a kanalizací Vstupní údaje. K vypracování VÚME a VÚPE je vydaný Metodický pokyn MZE č / a Metodický pokyn MZE č / K vypracování plánu kontrol jakosti vod v průběhu výroby pitné vody a plánu kontrol míry znečištění odpadních vod je vypracovaný Metodický pokyn MZE č / Metodické pokyny naleznete na část VODA, díl Legislativa, oddíl Metodické pokyny Zákon o vovodech a kanalizacích. Povinnost bezplatně předat voprávnímu úřadu VÚME a VÚPE musela být poprvé splněna nejpozději OPRÁVNĚNÍ K PROVOZOVÁNÍ ( 6 zákona) Osoba, která hodlá provozovat vovod nebo kanalizaci, požádá krajský úřad o povolení. To může být vydáno jen osobě, která: je oprávněna provozovat živnost podle zákona o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Bez splnění této podmínky je možno vydat povolení těm obcím nebo sdružením vlastníků vovodů a kanalizací, která jsou právnickými osobami, pokud neprovozují vovod nebo kanalizaci za účelem sažení zisku. je vlastníkem vovodu nebo kanalizace nebo uzavřela s vlastníkem vovodu nebo kanalizace smlouvu, která ji opravňuje vovod nebo kanalizaci provozovat. V případě, že vovod nebo kanalizace provozně souvisí s vovody nebo kanalizacemi jiných vlastníků, musí být loženo, že s nimi má vlastník uzavřenou písemnou hodu podle 8 odst. 3 zákona, v níž upraví svá vzájemná práva a povinnosti. sama nebo její odborný zástupce splňuje kvalifikaci odpovídající požadavkům na provozování vovodů nebo kanalizací, pro které se povolení vydává a to v souladu s majetkovou evidencí vedenou v závislosti na počtu fyzických osob trvale využívajících tyto vovody nebo kanalizace, a to: - střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru obsahově zaměřeném na vovody a kanalizace nebo v příbuzném oboru a má nejméně 4 roky praxe v oboru vovody a kanalizace, jedná-li se o nejvýše fyzických osob trvale využívajících tyto vovody nebo kanalizace - vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru v oblasti vovodů a kanalizací a má nejméně 2 roky praxe v oboru vovody a kanalizace, jedná-li se o více než fyzických osob trvale využívajících tyto vovody nebo kanalizace. 4

5 Příbuzné obory k oboru vzdělání obsahově zaměřeném na vovody a kanalizace jsou podrobně definovány 12a novelizované vyhlášky. 6. PRÁVA A POVINNOSTI ( 7, 8, 9, 36 zákona) Práva a povinnosti stavebníka, vlastníka a provozovatele při výstavbě, údržbě a provozování vovodu nebo kanalizace Vlastník vovodu nebo kanalizace je oprávněn za účelem kontroly, údržby nebo stavební úpravy vovodu nebo kanalizace vstupovat a vjíždět na příjezdné, průjezdné a vovodem nebo kanalizací přímo tčené cizí pozemky, a to způsobem, který co nejméně zatěžuje vlastníky těchto nemovitostí. Stejné oprávnění má i provozovatel za účelem plnění povinností spojených s provozováním vovodu nebo kanalizace. Stavebník a vlastník vovodu nebo kanalizace mají právo umísťovat na cizí pozemek nebo stavbu tabulky vyznačující polohu vovodu nebo kanalizace. Výše uvedená práva musí být vykonávána tak, aby bylo co nejméně zasahováno práv vlastníků pozemků a staveb. Za tímto účelem je oprávněná osoba zejména povinna svůj vstup na cizí pozemek nebo stavbu jejímu vlastníku předem oznámit a po skončení prací pozemek nebo stavbu uvést předchozího stavu, pokud se s vlastníkem nehodne jinak. Výkon tohoto práva musí být prováděn též tak, aby co nejméně omezoval osoby užívající pozemek nebo stavbu na základě smlouvy s vlastníkem pozemku nebo stavby a další osoby, které ji užívají s jeho souhlasem. Vlastník vovodu nebo kanalizace Práva vlastníka: Může uzavřít smlouvu o provozování vovodu nebo kanalizace s provozovatelem. Pokud ale vlastník provozuje vovod nebo kanalizaci svým jménem a na vlastní odpovědnost, vztahují se na něj i všechna práva a povinnosti provozovatele. Může provést zásah vovodu nebo kanalizace pouze po předchozím projednání s provozovatelem, pokud toto není smlouvou o provozování stanoveno jinak. Vlastník vovodu má právo na úplatu za dávku pitné vody (dále jen "vodné"), pokud z uzavřené smlouvy o provozování vovodu nevyplývá, že vodné se platí provozovateli vovodu. Vlastník kanalizace má právo na úplatu za odvádění odpadních vod (dále jen "stočné"), pokud z uzavřené smlouvy o provozování kanalizace nevyplývá, že stočné se platí provozovateli kanalizace. Povinnosti vlastníka: Zajistit plynulé a bezpečné provozování. Vytvářet rezervu finančních prostředků na obnovu vlastněného vovodu nebo kanalizace a kládat jejich použití pro tyto účely. Vlastníci vovodů nebo kanalizací, které spolu provozně souvisí, musí upravit svá vzájemná práva a povinnosti písemnou hou tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování vovodu nebo kanalizace. Tato hoda je podmínkou kolaudačního souhlasu podle stavebního zákona. Nezbytný obsah písemné hody je předepsán v 8 odst. 15 zákona. Umožnit napojení vovodu nebo kanalizace jiného vlastníka, pokud to umožňují kapacitní a technické možnosti zařízení. Možnost napojení k zabezpečení dávek pitné vody nebo odvádění odpadních vod nesmí být podmiňována vyžaváním finančních nebo jiných plnění. Náklady na realizaci napojení vovodu nebo kanalizace hradí vlastník, kterému je napojení umožněno. 5

6 Umožnit připojení na vovod nebo kanalizaci a dávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vody a čistit je, pokud to umožňují kapacitní a technické možnosti těchto zařízení. Připojení vovodní nebo kanalizační přípojky a uzavření smlouvy o dávce pitné vody nebo odvádění i čištění odpadních vod nesmí být podmiňovány vyžaváním finančních nebo jiných plnění. Náklady na realizaci vovodní přípojky na vovod nebo kanalizační přípojky na kanalizaci hradí osoba, které je umožněno připojení. Materiál na odbočení přípojek a uzávěr vovodní přípojky hradí vlastník vovodu nebo kanalizace. Uzavřít písemnou smlouvu o dávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem. Při uzavírání této smlouvy nesmí jednat v rozporu s brými mravy, zejména nesmí odběratele diskriminovat. Minimální obsah smlouvy je stanoven v 8 odst. 16 zákona. Vlastník vovodu nebo kanalizace i jejich provozovatel jsou povinni umožnit přístup k vovodu nebo kanalizaci osobám, které jsou oprávněny provádět kontrolu kvalitního a plynulého provozování vovodů nebo kanalizací a jejich technického stavu nebo činit jiná nezbytná opatření ke zjištění plnění povinností stanovených zákonem o vovodech a kanalizacích a zvláštními zákony. Zpracovat a realizovat plán financování obnovy vovodů nebo kanalizací, a to na bu nejméně 10 kalendářních let. Obsah plánu financování obnovy vovodů a kanalizací včetně pravidel pro jeho zpracování stanoví 13 vyhlášky. Předat obecnímu úřadu obce, v jejímž obvodu zajišťuje provoz vovodu nebo kanalizace, informaci s platnými údaji pro možné odběratele k uzavření písemné smlouvy o dávce vody nebo odvádění odpadních vod, o: a) rozsahu zmocnění předaných vlastníkem vovodu nebo kanalizace provozovateli smlouvou o provozování b) jakosti a tlaku dávané pitné vody a maximální míře znečištění odváděných odpadních vod s uvedením místa zveřejňování aktuálních informací, c) způsobu zjišťování množství odebírané vody včetně stanovení způsobů umístění voměrů, způsobu zjišťování množství odpadních vod, výpočtu odváděných srážkových vod a o možných výjimkách, d) technických požadavcích na vnitřní vovod a vnitřní kanalizaci včetně zakázaných materiálů pro vnitřní rozvod, e) technických požadavcích na přípojky, f) fakturaci, případné zálohové platbě a o způsobu vyúčtování, g) rozsahu a podmínkách odpovědnosti za vady, způsobu a místě jejich uplatnění, včetně nároků vyplývajících z této odpovědnosti (reklamační řád), h) možnostech přerušení nebo omezení dávky vody a odvádění odpadních vod a o podmínkách náhradních dávek vody a náhradního odvádění odpadních vod a údajích o způsobu informování osob, které tyto služby využívají, i) případných smluvních pokutách. Obecní úřad v přenesené působnosti zajistí, aby veřejnosti byly zpřístupněny informace o těchto podmínkách pro uzavření smlouvy o dávce vody nebo odvádění odpadních vod. Obec tyto informace zveřejní na úřední desce obecního úřadu nebo oznámí, kde jsou zpřístupněny. Bezplatně předávat kažročně vždy 28. února vybrané údaje z majetkové evidence vovodů a kanalizací a z jejich provozní evidence za předcházející kalendářní rok příslušnému voprávnímu úřadu (ORP). Nejpozději 30. dubna kalendářního roku způsobem uvedeným v příloze č. 20 vyhlášky zveřejnit porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné, a sažené skutečnosti v předchozím kalendářním roce. Vykázaný rozdíl vyšší než 5 % hodnot kalkulovaných musí být zdůvodněn. Porovnání je vlastník vovodu nebo kanalizace povinen zaslat ve stejném termínu a v elektronické pobě a ve stanovené formě ministerstvu zemědělství. Povinnost zveřejnit tyto informace se považuje za splněnou okamžikem předání údajů obecnímu úřadu obce, které se týká. Obec tyto informace zveřejní na úřední desce obecního úřadu bezodkladně po předání těchto údajů, nejpozději však 2 dnů, na bu nejméně 30 kalendářních dnů. Výpočet se provádí dle přílohy č. 19 vyhlášky, elektronická poba vyúčtování je na voda státní správa ve VH zákon o vovodech a kanalizacích. 6

7 Poskytnout na vyžádání ve lhůtě stanovené ministerstvem zemědělství údaje o technickém stavu jeho vovodů nebo kanalizací. Umožnit přístup k vovodu a bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při likvidaci požáru. Vlastník kanalizace je povinen před podáním žásti o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu kanalizace zajistit zpracování kanalizačního řádu, který stanoví nejvyšší přípustnou míru znečistění odpadních vod vypouštěných kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky jejího provozu. Kanalizační řád je vlastník kanalizace povinen předložit před podáním žásti o vydání kolaudačního souhlasu stavby kanalizace voprávnímu úřadu ke schválení. Některé povinnosti může vlastník vovodu nebo kanalizace přenést zmocněním na provozovatele těchto zařízení. Provozovatel vovodu nebo kanalizace Práva provozovatele: Provést zásah vovodu nebo kanalizace pouze se souhlasem vlastníka, pokud není smlouvou o provozování vovodu nebo kanalizace stanoveno jinak. Přerušit nebo omezit dávku vody nebo odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii vovodu či kanalizace nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku. Přerušení nebo omezení dávky vody je povinen bezprostředně oznámit územně příslušnému orgány ochrany veřejného zdraví, voprávnímu úřadu, nemocnicím, operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje a tčeným obcím. Přerušit nebo omezit dávku vody nebo odvádění odpadních vod by, než pomine důvod přerušení nebo omezení - při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích, - nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost nebo tlak vody ve vovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku, - neumožní-li odběratel provozovateli, po jeho opakované písemné výzvě, přístup k voměru, přípojce nebo zařízení vnitřního vovodu nebo kanalizace za podmínek uvedených ve smlouvě o dávce vody nebo odvádění odpadních vod, - bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vovodní nebo kanalizační přípojky, - neodstraní-li odběratel závady na vovodní nebo kanalizační přípojce ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny, - při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod, - v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po bu delší než 30 dnů. Povinnosti provozovatele: Provozovat vovod nebo kanalizaci v souladu s právními předpisy, kanalizačním řádem, podmínkami stanovenými pro tento provoz rozhodnutími správních úřadů a v souladu se smlouvou o provozování vovodu nebo kanalizace uzavřenou s vlastníkem vovodu nebo kanalizace a v souladu s písemnou hou, pokud se jedná o vovod nebo kanalizaci provozně související. Předat obci na její žást přehled zjištěných ukazatelů jakosti vody za minulý rok nejpozději 30 dnů ode dne vyžádání. 7

8 Provádět odběry vzorků surové vody (zdroj podzemní či povrchové vody) v místě odběru před její vlastní úpravou a provádět jejich rozbory a celkové výsledky v elektronické pobě a ve stanoveném formátu zasílat krajskému úřadu a příslušnému správci povodí jednou ročně 31. března za předchozí kalendářní rok. Elektronická poba celkových výsledků je na voda státní správa ve VH zákon o vovodech a kanalizacích. Sdělit stavebníkovi přeložky vovodu nebo kanalizace své písemné stanovisko k navrhované přeložce nejpozději 30 dnů od ručení žásti. V případě přerušení nebo omezení dávky vody nebo odvádění odpadních vod je povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vou nebo náhradní odvádění odpadních vod. Neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení dávky pitné vody nebo odvádění odpadních vod a bezodkladně obnovit dávku vody nebo odvádění odpadních vod. Po zjištění zhoršení jakosti dávané pitné vody bez prodlení toto oznámit orgánu ochrany veřejného zdraví a krajskému úřadu. Poskytnout na vyžádání ve lhůtě stanovené výzvou ministerstvu zemědělství údaje, které se týkají technického stavu vovodu nebo kanalizace, které provozuje, údaje o vynaložených provozních nákladech a údaje o výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné. 7. VODNÉ A STOČNÉ ( 20 zákona) Vodné a stočné má jednosložkovou nebo dvousložkovou formu. Jednosložková forma je součinem ceny podle cenových předpisů (zákon o cenách) a množství odebrané vody ( 16 zákona) nebo vypouštěných odpadních vod a srážkových vod ( 19 zákona). Dvousložková forma obsahuje složku, která je součinem ceny podle cenových předpisů (zákon o cenách) a množství odebrané vody ( 16 zákona) nebo vypouštěných odpadních vod a srážkových vod ( 19 zákona) a pevnou složku, stanovenou v závislosti na kapacitě voměru, profilu přípojky nebo ročního množství odebrané vody. Podíl jednotlivých složek stanoví cenový předpis (zákon o cenách). Způsob výpočtu pevné složky stanoví vyhláška. Regulátorem ceny pro vodné a stočné je ze zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo financí, které má pro kontroly držování výměrů stanovujících věcné usměrňování cen zřízeny Speciální finanční úřady. V této oblasti Ministerstvo zemědělství působí jako odborný garant s cílem optimalizování nákladů na rozvoj vovodů nebo kanalizací a na jejich provoz a obnovu. Ministerstvo zemědělství jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 29 odst. 4 písm. c) zákona, uvádí v příloze č. 19 vyhlášky pravidla pro členění položek při výpočtu (kalkulaci) ceny pro vodné a ceny pro stočné včetně struktury jednotlivých položek. Vlastník vovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu je povinen dle 36 odst. 5 zákona kažročně nejpozději 30. dubna kalendářního roku zveřejnit způsobem uvedeným v prováděcí vyhlášce porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a sažené skutečnosti v předchozím kalendářním roce. Vykázaný rozdíl vyšší než 5 % hodnot kalkulovaných musí být zdůvodněn. Porovnání je vlastník vovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, povinen zaslat ve stejném termínu a v elektronické pobě a ve stanovené formě Ministerstvu zemědělství. V působnosti Ministerstva zemědělství je dle 29 odst. 4 písm. c) zákona mimo jiné i provádění vzájemného porovnání cen podle cenových předpisů pro vodné a stočné a zveřejňování jejich výsledků. 8

9 8. SPRÁVNÍ DELIKTY ( 32, 33, 34 zákona) Novelou zákona byla oblast správní trestání za porušení stanovených povinností upravena jak v rozsahu správních deliktů, tak i ve výši pokuty za správní delikt. Přehled správních deliktů právnických a podnikajících fyzických osob Správní delikt vlastníka vovodu nebo kanalizace Nezajistí průběžné vedení ME svých vovodů nebo kanalizací dle 5 odst. 1 Nezajistí průběžné vedení provozní evidence svých vovodů nebo kanalizací podle 5 odst. 2 Nepředá voprávnímu úřadu vybrané údaje z majetkové evidence vovodů a kanalizací a z jejich provozní evidence dle 5 odst. 3 v termínu a ve stanovené formě elektronického předání, nebo je předá neúplné či chybné Nezajistí plynulé a bezpečné provozování vovodu nebo kanalizace podle 8 odst. 1 Neupraví vzájemná práva s vlastníkem provozně souvisejícího vovodu nebo kanalizace podle 8, odst. 3 Neumožní napojení vovodu nebo kanalizace jiného vlastníka podle 8, odst. 4 Nevypracuje nebo nerealizuje plán financování obnovy vovodů a kanalizací podle 8, odst. 11 Zpracuje plán financování obnovy vovodů a kanalizací odchylně od prováděcího právního předpisu vydaného k provedení ustanovení 8 odst. 11 Nevytváří prostředky na obnovu nebo neloží klady o použití prostředků na obnovu podle 8 odst. 1 Neposkytne údaje o technickém stavu svého vovodu nebo kanalizace podle 8, odst. 12 V rozporu s 22 odst. 3 nehradí prokázané náklady vzniklé rozhodnutím určenému provozovateli Neumožní provozovateli plnění povinností veřejné služby podle 22 odst. 4 Správní delikt vlastníka nebo provozovatele vovodu nebo kanalizace Neumožní připojení na vovod nebo kanalizaci dle 8, odst. 5 Neuzavře písemnou smlouvu o dávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem podle 8, odst. 6 nebo nepostupuje v souladu s 36, odst. 2 Nepředloží odběrateli na jeho žást výpočet ceny pro vodné a stočné podle 20, odst. 8 Předloží odběrateli výpočet ceny pro vodné a stočné neúplný nebo ve struktuře, která neodpovídá prováděcímu právnímu předpisů vydanému k provedení tohoto ustanovení Nezveřejní informace o celkovém porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné v předchozím kalendářním roce V celkovém porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné nezdůvodní vykázaný rozdíl nebo nezašle vyúčtování ministerstvu ve stanoveném formátu Dle ustanovení zákona písm. a) 33 odst. 2 písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) bod odst. 2 písm. g) bod 2 33 odst. 2 písm. g) bod 3 písm. h) 33 odst. 2 písm. i) 33 odst. 2 písm. j) 33, odst. 3 písm. a) 33, odst. 3 písm. b) 33, odst. 3 písm. c) bod 2 33, odst. 3 písm. d) bod 1 33 odst. 3 písm. d) bod 2 Výše pokuty v Kč , , , ,

10 elektronického předání Neposkytne k provedení technického auditu údaje vyžádané orgánem uvedeným v 38, odst. 2 Neumožní přístup k vovodu nebo bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při záchranných a likvidačních pracích, pokud není v místě stupný jiný statečný zdroj vody Správní delikt vlastníka kanalizace Nemá rozhodnutím voprávního úřadu schválený kanalizační řád této kanalizace Správní delikt provozovatele Provozuje vovod nebo kanalizaci v rozporu s požadavky dle 9, odst. 1 Nepředá obci přehled zjištěných ukazatelů jakosti vody podle 9, odst. 3 Nesdělí stavebníkovi přeložky vovodu nebo kanalizace stanovisko k navrhované přeložce vovodu nebo kanalizace podle 9, odst. 4 Neoznámí odběrateli přerušení nebo omezení dávky vody nebo odvedení odpadních vod ve lhůtách stanovených v 9, odst. 7 písm. a) nebo b) Odebírá k úpravě na vodu pitnou povrchovou vodu nebo podzemní vodu, jež v místě odběru nesplňuje požadavky na jakost surové vody v rozporu s 13, odst. 2 V rozporu s 13 odst. 3 neprovádí odběry vzorků surové vody v místě odběru před vlastní úpravou nebo neprovádí jejich rozbory a celkové výsledky nepředává krajskému úřadu jednou ročně 31. března za předchozí kalendářní rok Nezajistí provádění odběrů vzorků odpadní vody a její rozbory 14 odst. 5 Nezajistí přezkoušení voměru u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel podle 17 odst. 3 Neinformuje za krizové situace o stavu zásobování pitnou vou podle 21, odst. 2 Neoznámí podle 36 odst. 6 zhoršení jakosti dávané pitné vody nebo v návaznosti na toto oznámení nepostupuje podle zvláštního právního předpisu Správní delikt odběratele Nezajistí, aby vovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo jít ke znečištění vody ve vovodu Neoprávněně ( 10, odst. 1) odebere vodu z vovodu Neoprávněně ( 10, odst. 2) vypouští odpadní vody kanalizace Odebírá vodu z vovodu v rozporu s 15, odst. 2 Odvádí odpadní vody v rozporu s kanalizačním řádem nebo smlouvou o odvádění odpadních vod podle 18 odst. 2 Neprovede úpravy na připojované stavbě nebo pozemku podle 17, odst. 1 Neposkytne nezbytnou součinnost provozovateli k odečtu nebo výměně voměru podle 17, odst. 3 nebo nechrání voměr před poškozením anebo bez zbytečného odkladu neoznámí provozovateli závady v měření Nekontroluje v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem míru znečištění vypouštěných odpadních vod 33, odst.3 písm. e) 33, odst. 4 33, odst. 5 písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h) písm. i) písm. j) písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h) , , , ,- 10

11 kanalizace Vypouští kanalizace odpadní vody, které převyšují limity znečištění a množství stanovené v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod Vypouští kanalizace v rozporu s 18 odst. 3 odpadní vody přes septik nebo přes čistírnu odpadních vod v případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odp. vod Neumožní provozovateli přístup k měřícímu zařízení množství odpadních vod podle 19, odst. 1 Neměří podle 19, odst. 2 míru znečištění a objem odpadních vod a množství zvlášť nebezpečných látek vypouštěných kanalizace, nevede o nich evidenci nebo výsledky měření nepředá voprávnímu úřadu, který povolení vydal Nezajistí na základě písemné žásti provozovatele přezkoušení měřícího zařízení u autorizované zkušebny podle 19, odst. 3 Správní delikt stavebníka přeložky vovodu nebo kanalizace Nepředá vlastníkovi vovodu nebo kanalizace končenou stavbu neprodleně poté co nastaly právní účinky kolaudačního souhlasu a to včetně příslušné kumentace skutečného provedení stavby a souvisejících kladů Správní delikt obecně Poruší zákaz stanovený pro ochranné pásmo vovodu nebo kanalizace v 23, odst. 5 Znemožní vstup na pozemky nebo stavby v souvislosti s údržbou vovodu nebo kanalizace nebo za účelem splnění povinností spojených s provozováním vovodu nebo kanalizace ( 7, odst. 1) Poškodí vovod nebo kanalizaci nebo jejich součásti či příslušenství Neoprávněně manipuluje se zařízením vovodů nebo kanalizací Vypustí kanalizace látky, které nejsou odpadními vodami Provozuje vovod nebo kanalizaci bez povolení orgánu veřejné správy podle 6 Propojí vovod pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů s jiným zdrojem vody, než je vovod pro veřejnou potřebu písm. i) písm. j) písm. k) písm. l) písm. m) 33, odst. 8 písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx projednává v prvním stupni v přenesené působnosti krajský úřad projednává v prvním stupni v přenesené působnosti obecní úřad obce s rozšířenou působností 9. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (článek III zákona) Smlouvy vlastníka popřípadě provozovatel vovodu nebo kanalizace s odběratelem uzavřené před , musí být uvedeny souladu s ustanovením 8 odst. 16 a 17 zákona 1. ledna Povolení k provozování vovodů a kanalizací podle 6 odst. 2 písm. c) vydané v návaznosti na 6 odst pozbývá právních účinků ke dni 31. prosince

12 Pokud přípojky a vnitřní vovod nebo vnitřní kanalizace rozdělených pozemků nebo staveb mají z technického hlediska charakter provozně souvisejícího vovodu nebo kanalizace, vlastníci vovodní nebo kanalizační přípojky požádají voprávní úřad nejpozději 31. prosince 2017 o vydání rozhodnutí podle 3a zákona č. 274/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinností tohoto zákona na tento vovod nebo kanalizaci. Stavebníci a vlastníci vovodů a kanalizací provozně souvisejících, popřípadě jejich částí provozně souvisejících, zřizovaných od 1. ledna 2014, upraví svá vzájemná práva a povinnosti písemnou hou; tato hoda je podmínkou kolaudačního souhlasu. Písemné hoda vlastníků provozně souvisejících vovodů nebo kanalizací uzavřené před 1. lednem 2014 musí být uvedeny souladu s ustanovením 8 odst. 15 zákona 1. ledna ZÁVĚR Závěrem zbývá pouze konstatovat, že zákon o vovodech a kanalizacích existuje včetně mnoha povinností pro vlastníky a provozovatele vohospodářské infrastruktury v obcích a městech. Ať se nám to líbí nebo ne, je třeba se jimi kažpádně řídit a neposkytovat příležitost k podnětům na sankční řízení za jejich neplnění. A k tomu by měla přispět i tato stručná metodická pomůcka. Další podrobnosti k problematice provozování vovodů a kanalizací sdělí a Vaše tazy ochotně vysvětlí pracovnice odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství: telefon kanc. č. Ing. Dana Zápecová Bc. Ramíra Huserová Bc. Ivana Šeflová Ing. Marcela Tichá Ing. Táňa Vítková, Ph.D

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně,

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod I. Úvodní ustanovení 1. Vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací

Více

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice Tyto všeobecné technické podmínky platí pro odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu. 1 Obsah Identifikační

Více

VŠEOB EC N É OB CH OD NÍ POD M ÍN K Y D OD Á VEK PIT N É VOD Y A OD VÁ D ĚN Í A Č I ŠT ĚNÍ OD PA DN ÍC H VOD

VŠEOB EC N É OB CH OD NÍ POD M ÍN K Y D OD Á VEK PIT N É VOD Y A OD VÁ D ĚN Í A Č I ŠT ĚNÍ OD PA DN ÍC H VOD VŠEOB EC N É OB CH OD NÍ POD M ÍN K Y D OD Á VEK PIT N É VOD Y A OD VÁ D ĚN Í A Č I ŠT ĚNÍ OD PA DN ÍC H VOD Všeobecné obchodní podmínky dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod (dále jen

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 O B C H O D N Í P O D M Í N K Y pro odvádění odpadních vod kanalizací Svazek obcí Čistý Zlechovský potok (dále jen Svazek) vydává tyto

Více

Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva)

Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva) Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva) uzavřená mezi smluvními stranami VODOVODY A KANALIZACE Sídlo: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč Jednající: MVDr. Pavlem Heřmanem, předsedou

Více

Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod (obchodní podmínky) ze dne 1.7.2003

Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod (obchodní podmínky) ze dne 1.7.2003 Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod (obchodní podmínky) ze dne 1.7.2003 1. Úvodní ustanovení 1.1 Obchodní podmínky doplňují právní předpisy České republiky v platném znění, zejména zákon č.

Více

banky: SIPO spojovací

banky: SIPO spojovací Číslo smlouvy: Smlouva o odvádění odpadních vod (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s platnými právními předpisy zejména občanským zákoníkem, zákonem č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a jeho

Více

Smlouva číslo: Číslo účtu: 2002-691/0100 e-mail : vak.km@vak-km.cz

Smlouva číslo: Číslo účtu: 2002-691/0100 e-mail : vak.km@vak-km.cz Smlouva číslo: o dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod uzavřená v souladu s ust. 8 odst.16 a 17 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,

Více

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice- Maleč, a.s. jako vlastníkem a provozovatelem ve smyslu ustanovení

Více

Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod kanalizací

Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod kanalizací Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod kanalizací... se sídlem... IĆ... OBCHODNÍ PODMÍNKY pro odvádění odpadních vod kanalizací Název provozovatele... (dále jen...) vydává pro odvádění odpadních

Více

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro vefiejnou potfiebu a o zmûnû nûkter ch

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů. (vodní zákon) ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů. (vodní zákon) ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I Systém ASPI - stav k 31.5.2015 do částky 54/2015 Sb. a 21/2015 Sb.m.s. - RA719 254/2001 Sb. - vodní zákon - poslední stav textu Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna:

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

ČÁST PRVNĺ PODMĺNKY PODNIKÁNĺ A VÝKON STÁTNĺ SPRÁVY V ENERGETICKÝCH ODVĚTVĺCH

ČÁST PRVNĺ PODMĺNKY PODNIKÁNĺ A VÝKON STÁTNĺ SPRÁVY V ENERGETICKÝCH ODVĚTVĺCH ZÁKON 458 ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

240/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

240/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 127/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 153/2010 Sb. Změna: 430/2010 Sb. 240/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o krizovém řízení a

Více

Poznámka: Zapracovány a zvýrazněny jsou změny, provedené zákonem č. 134/2011 Sb., účinné od 25.5.2011. ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Poznámka: Zapracovány a zvýrazněny jsou změny, provedené zákonem č. 134/2011 Sb., účinné od 25.5.2011. ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 151/2010 Sb.

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 43 Rozeslána dne 4. května 2015 Cena Kč 57, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 43 Rozeslána dne 4. května 2015 Cena Kč 57, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 43 Rozeslána dne 4. května 2015 Cena Kč 57, O B S A H : 103. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více