Provozování vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu obcí. Aktualizovaná metodická pomůcka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozování vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu obcí. Aktualizovaná metodická pomůcka"

Transkript

1 Provozování vovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu obcí Aktualizovaná metodická pomůcka Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje 2015

2 1. Úvod str Definice a základní pojmy str Plán rozvoje vovodů a kanalizací kraje str Oprávnění k provozování str Evidence vovodů a kanalizací str Práva a povinnosti str Vodné a stočné str Správní delikty str Přechodná a závěrečná ustanovení str Závěr str ÚVOD Česká republika patří z hlediska zásobování obyvatelstva pitnou vou k lépe vybaveným zemím. I z hlediska jakosti dávané pitné vody je situace srovnatelná s úrovní nejvyspělejších států Evropské unie. Obbně jsme na tom v čištění odpadních vod. Vohospodářská infrastruktura vovody a kanalizace zajišťuje nejen plnění základní funkce zásobování obyvatelstva pitnou vou a čištění odpadních vod, ale je spojena i s rozvojem měst a obcí, zdravím obyvatelstva, řešením krizových situací. Souvisí také s hospodářským rozvojem průmyslu a investiční činnosti. Je zřejmé, že zasíťování může mít vliv na vstup investorů konkrétního území. V neposlední řadě souvisí také s životní úrovní obyvatelstva a celkově s kvalitou života obyvatel v našich obcích a městech. Dne 1. ledna 2002 nabyl účinnosti zákon č. 274/2001 Sb., o vovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Dne nabyla účinnosti jeho poslední významná novela č. 275/2013 Sb. Neméně důležitou je bezesporu také vyhláška ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška ). Pozornost je třeba věnovat její poslední novele č. 48/2014 Sb., účinné od 1. dubna V ní je možno nalézt v jednotlivých ustanoveních a přílohách praktické vysvětlivky, náležitostí žástí, smluv, způsoby výpočtů a vzory kumentů, které jsou v zákoně zmiňovány. Zákon upravuje některé vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě - hned ve svém úvodním ustanovení konstatuje, že vovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. Z tohoto zákona vyplývá celá řada povinností, které zavazují vlastníky a provozovatele vovodů a kanalizací, aby jejich plněním mohli garantovat všechny výše uvedené funkce. Vlastníky a provozovateli vovodů a kanalizací jsou v našem kraji nejen velké vodárenské společnosti, ale i řada obcí a měst. Přestože zákon je v účinnosti již více než 10 let, stále se v našem kraji ještě vyskytují obce, které provozují vovody a kanalizace ve svém územním obvodu ne zcela v souladu s tímto zákonem (a to i přes opakované semináře na toto téma, opakovaná písemná upozorňování a metodicky vedené kontroly na jednotlivých obcích). Těchto obcí sice již není mnoho, ale přesto stále ještě jsou. V souvislosti s poslední novelou zákona se proto Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje rozhodl aktualizovat již dříve vydanou Metodickou pomůcku (z r. 2011), která má za úkol ulehčit vlastníkům a provozovatelům vovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu orientaci v zákoně a prováděcích předpisech k němu vydaných. 2

3 2. DEFINICE A ZÁKLADNÍ POJMY ( 1 3 zákona) Zákon se vztahuje na vovody a kanalizace, pokud je trvale využívá alespoň 50 fyzických osob nebo pokud průměrná denní produkce z ročního průměru pitné nebo odpadní vody za den je 10 m 3 a více, a na každý vovod nebo kanalizaci, které provozně souvisejí s vovody a kanalizacemi uvedenými výše. Tento zákon se nevztahuje na vovody sloužící k rozvodu jiné než pitné vody, na oddílné kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod a na vovody a kanalizace nebo jejich části, na které není připojen alespoň 1 odběratel. Vovod je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové vody nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Vovod je vodním dílem. Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně (jednotná kanalizace) nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně (oddílná kanalizace), kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním kanalizace. Srážkové vody odváděné jednotnou kanalizací se stávají vtokem této kanalizace přímo nebo přípojkou odpadními vodami. Kanalizace je vodním dílem. Provozování vovodů nebo kanalizací je souhrn činností, kterými se zajišťuje dávka pitné vody nebo odvádění a čištění odpadních vod. Jedná se zejména o: - držování technologických postupů při odběru, úpravě a pravě pitné vody včetně manipulací, odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod, držování provozních nebo manipulačních řádů, kanalizačního řádu - vedení provozní kumentace - provozní a fakturační měření - hled nad provozuschopností vovodů a kanalizací - příprava podkladů pro výpočet ceny pro vodné a stočné - další související činnosti. Fyzickou osobou trvale využívající vovod nebo kanalizaci je fyzická osoba, která má v obci, kde se nachází vovod nebo kanalizace, trvalý pobyt. Provozovatelem vovodu nebo kanalizace je osoba, která provozuje vovod nebo kanalizaci a je držitelem povolení k provozování tohoto vovodu nebo kanalizace vydaného krajským úřadem. Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vovod nebo kanalizaci, u pozemků nebo buv předaných příspěvkovým organizacím zřízeným samosprávnými územními celky, jsou odběratelem tyto právnické osoby. 3. PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ ( 4 zákona) Kraj v samostatné působnosti zajišťuje zpracování a schvaluje plán rozvoje vovodů a kanalizací pro své území, který průběžně aktualizuje. Při zpracování aktualizací plánu se vychází z návrhů změn předkládaných krajskému úřadu obcemi ve stanovené elektronické pobě, formátu a obsahu. Aktuální stav zásobování pitnou vou, odvádění odpadních vod a jejich čištění se zpracuje na základě kolaudačních souhlasů jejich staveb. Aktualizace plánu rozvoje vovodů a kanalizací předkládá krajský úřad kažročně v elektronické pobě a ve stanoveném formátu ministerstvu zemědělství. 3

4 4. EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ ( 5 zákona) Vlastník vovodu nebo kanalizace je povinen na své náklady zajistit průběžné vedení majetkové evidence svých vovodů a kanalizací. Vlastník vovodu nebo kanalizace je povinen na své náklady zajistit průběžné vedení provozní evidence, kterou tvoří záznamy o zdrojích povrchových a podzemních vod využívaných na vodu dávanou vovody, výkresová kumentace vovodu nebo kanalizace, náklavé listy, cenové kalkulace, plán kontrol jakosti vod v průběhu výroby pitné vody, plán kontrol míry znečištění odpadních vod, provozní deník a dále provozní řády. Vybrané údaje majetkové evidence (dále jen VÚME) a vybrané údaje provozní evidence (dále jen VÚPE) předává vlastník vovodu a kanalizace v elektronické pobě a ve stanoveném formátu územně příslušnému voprávnímu úřadu a to kažročně vždy 28. února za předcházející rok. Elektronická forma VÚME a VÚPE je na část Voda - Státní správa ve VH Majetková a provozní evidence vovodů a kanalizací Program pro VÚME a VÚPE vovodů a kanalizací Vstupní údaje. K vypracování VÚME a VÚPE je vydaný Metodický pokyn MZE č / a Metodický pokyn MZE č / K vypracování plánu kontrol jakosti vod v průběhu výroby pitné vody a plánu kontrol míry znečištění odpadních vod je vypracovaný Metodický pokyn MZE č / Metodické pokyny naleznete na část VODA, díl Legislativa, oddíl Metodické pokyny Zákon o vovodech a kanalizacích. Povinnost bezplatně předat voprávnímu úřadu VÚME a VÚPE musela být poprvé splněna nejpozději OPRÁVNĚNÍ K PROVOZOVÁNÍ ( 6 zákona) Osoba, která hodlá provozovat vovod nebo kanalizaci, požádá krajský úřad o povolení. To může být vydáno jen osobě, která: je oprávněna provozovat živnost podle zákona o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Bez splnění této podmínky je možno vydat povolení těm obcím nebo sdružením vlastníků vovodů a kanalizací, která jsou právnickými osobami, pokud neprovozují vovod nebo kanalizaci za účelem sažení zisku. je vlastníkem vovodu nebo kanalizace nebo uzavřela s vlastníkem vovodu nebo kanalizace smlouvu, která ji opravňuje vovod nebo kanalizaci provozovat. V případě, že vovod nebo kanalizace provozně souvisí s vovody nebo kanalizacemi jiných vlastníků, musí být loženo, že s nimi má vlastník uzavřenou písemnou hodu podle 8 odst. 3 zákona, v níž upraví svá vzájemná práva a povinnosti. sama nebo její odborný zástupce splňuje kvalifikaci odpovídající požadavkům na provozování vovodů nebo kanalizací, pro které se povolení vydává a to v souladu s majetkovou evidencí vedenou v závislosti na počtu fyzických osob trvale využívajících tyto vovody nebo kanalizace, a to: - střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru obsahově zaměřeném na vovody a kanalizace nebo v příbuzném oboru a má nejméně 4 roky praxe v oboru vovody a kanalizace, jedná-li se o nejvýše fyzických osob trvale využívajících tyto vovody nebo kanalizace - vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru v oblasti vovodů a kanalizací a má nejméně 2 roky praxe v oboru vovody a kanalizace, jedná-li se o více než fyzických osob trvale využívajících tyto vovody nebo kanalizace. 4

5 Příbuzné obory k oboru vzdělání obsahově zaměřeném na vovody a kanalizace jsou podrobně definovány 12a novelizované vyhlášky. 6. PRÁVA A POVINNOSTI ( 7, 8, 9, 36 zákona) Práva a povinnosti stavebníka, vlastníka a provozovatele při výstavbě, údržbě a provozování vovodu nebo kanalizace Vlastník vovodu nebo kanalizace je oprávněn za účelem kontroly, údržby nebo stavební úpravy vovodu nebo kanalizace vstupovat a vjíždět na příjezdné, průjezdné a vovodem nebo kanalizací přímo tčené cizí pozemky, a to způsobem, který co nejméně zatěžuje vlastníky těchto nemovitostí. Stejné oprávnění má i provozovatel za účelem plnění povinností spojených s provozováním vovodu nebo kanalizace. Stavebník a vlastník vovodu nebo kanalizace mají právo umísťovat na cizí pozemek nebo stavbu tabulky vyznačující polohu vovodu nebo kanalizace. Výše uvedená práva musí být vykonávána tak, aby bylo co nejméně zasahováno práv vlastníků pozemků a staveb. Za tímto účelem je oprávněná osoba zejména povinna svůj vstup na cizí pozemek nebo stavbu jejímu vlastníku předem oznámit a po skončení prací pozemek nebo stavbu uvést předchozího stavu, pokud se s vlastníkem nehodne jinak. Výkon tohoto práva musí být prováděn též tak, aby co nejméně omezoval osoby užívající pozemek nebo stavbu na základě smlouvy s vlastníkem pozemku nebo stavby a další osoby, které ji užívají s jeho souhlasem. Vlastník vovodu nebo kanalizace Práva vlastníka: Může uzavřít smlouvu o provozování vovodu nebo kanalizace s provozovatelem. Pokud ale vlastník provozuje vovod nebo kanalizaci svým jménem a na vlastní odpovědnost, vztahují se na něj i všechna práva a povinnosti provozovatele. Může provést zásah vovodu nebo kanalizace pouze po předchozím projednání s provozovatelem, pokud toto není smlouvou o provozování stanoveno jinak. Vlastník vovodu má právo na úplatu za dávku pitné vody (dále jen "vodné"), pokud z uzavřené smlouvy o provozování vovodu nevyplývá, že vodné se platí provozovateli vovodu. Vlastník kanalizace má právo na úplatu za odvádění odpadních vod (dále jen "stočné"), pokud z uzavřené smlouvy o provozování kanalizace nevyplývá, že stočné se platí provozovateli kanalizace. Povinnosti vlastníka: Zajistit plynulé a bezpečné provozování. Vytvářet rezervu finančních prostředků na obnovu vlastněného vovodu nebo kanalizace a kládat jejich použití pro tyto účely. Vlastníci vovodů nebo kanalizací, které spolu provozně souvisí, musí upravit svá vzájemná práva a povinnosti písemnou hou tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování vovodu nebo kanalizace. Tato hoda je podmínkou kolaudačního souhlasu podle stavebního zákona. Nezbytný obsah písemné hody je předepsán v 8 odst. 15 zákona. Umožnit napojení vovodu nebo kanalizace jiného vlastníka, pokud to umožňují kapacitní a technické možnosti zařízení. Možnost napojení k zabezpečení dávek pitné vody nebo odvádění odpadních vod nesmí být podmiňována vyžaváním finančních nebo jiných plnění. Náklady na realizaci napojení vovodu nebo kanalizace hradí vlastník, kterému je napojení umožněno. 5

6 Umožnit připojení na vovod nebo kanalizaci a dávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vody a čistit je, pokud to umožňují kapacitní a technické možnosti těchto zařízení. Připojení vovodní nebo kanalizační přípojky a uzavření smlouvy o dávce pitné vody nebo odvádění i čištění odpadních vod nesmí být podmiňovány vyžaváním finančních nebo jiných plnění. Náklady na realizaci vovodní přípojky na vovod nebo kanalizační přípojky na kanalizaci hradí osoba, které je umožněno připojení. Materiál na odbočení přípojek a uzávěr vovodní přípojky hradí vlastník vovodu nebo kanalizace. Uzavřít písemnou smlouvu o dávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem. Při uzavírání této smlouvy nesmí jednat v rozporu s brými mravy, zejména nesmí odběratele diskriminovat. Minimální obsah smlouvy je stanoven v 8 odst. 16 zákona. Vlastník vovodu nebo kanalizace i jejich provozovatel jsou povinni umožnit přístup k vovodu nebo kanalizaci osobám, které jsou oprávněny provádět kontrolu kvalitního a plynulého provozování vovodů nebo kanalizací a jejich technického stavu nebo činit jiná nezbytná opatření ke zjištění plnění povinností stanovených zákonem o vovodech a kanalizacích a zvláštními zákony. Zpracovat a realizovat plán financování obnovy vovodů nebo kanalizací, a to na bu nejméně 10 kalendářních let. Obsah plánu financování obnovy vovodů a kanalizací včetně pravidel pro jeho zpracování stanoví 13 vyhlášky. Předat obecnímu úřadu obce, v jejímž obvodu zajišťuje provoz vovodu nebo kanalizace, informaci s platnými údaji pro možné odběratele k uzavření písemné smlouvy o dávce vody nebo odvádění odpadních vod, o: a) rozsahu zmocnění předaných vlastníkem vovodu nebo kanalizace provozovateli smlouvou o provozování b) jakosti a tlaku dávané pitné vody a maximální míře znečištění odváděných odpadních vod s uvedením místa zveřejňování aktuálních informací, c) způsobu zjišťování množství odebírané vody včetně stanovení způsobů umístění voměrů, způsobu zjišťování množství odpadních vod, výpočtu odváděných srážkových vod a o možných výjimkách, d) technických požadavcích na vnitřní vovod a vnitřní kanalizaci včetně zakázaných materiálů pro vnitřní rozvod, e) technických požadavcích na přípojky, f) fakturaci, případné zálohové platbě a o způsobu vyúčtování, g) rozsahu a podmínkách odpovědnosti za vady, způsobu a místě jejich uplatnění, včetně nároků vyplývajících z této odpovědnosti (reklamační řád), h) možnostech přerušení nebo omezení dávky vody a odvádění odpadních vod a o podmínkách náhradních dávek vody a náhradního odvádění odpadních vod a údajích o způsobu informování osob, které tyto služby využívají, i) případných smluvních pokutách. Obecní úřad v přenesené působnosti zajistí, aby veřejnosti byly zpřístupněny informace o těchto podmínkách pro uzavření smlouvy o dávce vody nebo odvádění odpadních vod. Obec tyto informace zveřejní na úřední desce obecního úřadu nebo oznámí, kde jsou zpřístupněny. Bezplatně předávat kažročně vždy 28. února vybrané údaje z majetkové evidence vovodů a kanalizací a z jejich provozní evidence za předcházející kalendářní rok příslušnému voprávnímu úřadu (ORP). Nejpozději 30. dubna kalendářního roku způsobem uvedeným v příloze č. 20 vyhlášky zveřejnit porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné, a sažené skutečnosti v předchozím kalendářním roce. Vykázaný rozdíl vyšší než 5 % hodnot kalkulovaných musí být zdůvodněn. Porovnání je vlastník vovodu nebo kanalizace povinen zaslat ve stejném termínu a v elektronické pobě a ve stanovené formě ministerstvu zemědělství. Povinnost zveřejnit tyto informace se považuje za splněnou okamžikem předání údajů obecnímu úřadu obce, které se týká. Obec tyto informace zveřejní na úřední desce obecního úřadu bezodkladně po předání těchto údajů, nejpozději však 2 dnů, na bu nejméně 30 kalendářních dnů. Výpočet se provádí dle přílohy č. 19 vyhlášky, elektronická poba vyúčtování je na voda státní správa ve VH zákon o vovodech a kanalizacích. 6

7 Poskytnout na vyžádání ve lhůtě stanovené ministerstvem zemědělství údaje o technickém stavu jeho vovodů nebo kanalizací. Umožnit přístup k vovodu a bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při likvidaci požáru. Vlastník kanalizace je povinen před podáním žásti o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu kanalizace zajistit zpracování kanalizačního řádu, který stanoví nejvyšší přípustnou míru znečistění odpadních vod vypouštěných kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky jejího provozu. Kanalizační řád je vlastník kanalizace povinen předložit před podáním žásti o vydání kolaudačního souhlasu stavby kanalizace voprávnímu úřadu ke schválení. Některé povinnosti může vlastník vovodu nebo kanalizace přenést zmocněním na provozovatele těchto zařízení. Provozovatel vovodu nebo kanalizace Práva provozovatele: Provést zásah vovodu nebo kanalizace pouze se souhlasem vlastníka, pokud není smlouvou o provozování vovodu nebo kanalizace stanoveno jinak. Přerušit nebo omezit dávku vody nebo odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii vovodu či kanalizace nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku. Přerušení nebo omezení dávky vody je povinen bezprostředně oznámit územně příslušnému orgány ochrany veřejného zdraví, voprávnímu úřadu, nemocnicím, operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje a tčeným obcím. Přerušit nebo omezit dávku vody nebo odvádění odpadních vod by, než pomine důvod přerušení nebo omezení - při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích, - nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost nebo tlak vody ve vovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku, - neumožní-li odběratel provozovateli, po jeho opakované písemné výzvě, přístup k voměru, přípojce nebo zařízení vnitřního vovodu nebo kanalizace za podmínek uvedených ve smlouvě o dávce vody nebo odvádění odpadních vod, - bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vovodní nebo kanalizační přípojky, - neodstraní-li odběratel závady na vovodní nebo kanalizační přípojce ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny, - při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod, - v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po bu delší než 30 dnů. Povinnosti provozovatele: Provozovat vovod nebo kanalizaci v souladu s právními předpisy, kanalizačním řádem, podmínkami stanovenými pro tento provoz rozhodnutími správních úřadů a v souladu se smlouvou o provozování vovodu nebo kanalizace uzavřenou s vlastníkem vovodu nebo kanalizace a v souladu s písemnou hou, pokud se jedná o vovod nebo kanalizaci provozně související. Předat obci na její žást přehled zjištěných ukazatelů jakosti vody za minulý rok nejpozději 30 dnů ode dne vyžádání. 7

8 Provádět odběry vzorků surové vody (zdroj podzemní či povrchové vody) v místě odběru před její vlastní úpravou a provádět jejich rozbory a celkové výsledky v elektronické pobě a ve stanoveném formátu zasílat krajskému úřadu a příslušnému správci povodí jednou ročně 31. března za předchozí kalendářní rok. Elektronická poba celkových výsledků je na voda státní správa ve VH zákon o vovodech a kanalizacích. Sdělit stavebníkovi přeložky vovodu nebo kanalizace své písemné stanovisko k navrhované přeložce nejpozději 30 dnů od ručení žásti. V případě přerušení nebo omezení dávky vody nebo odvádění odpadních vod je povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vou nebo náhradní odvádění odpadních vod. Neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení dávky pitné vody nebo odvádění odpadních vod a bezodkladně obnovit dávku vody nebo odvádění odpadních vod. Po zjištění zhoršení jakosti dávané pitné vody bez prodlení toto oznámit orgánu ochrany veřejného zdraví a krajskému úřadu. Poskytnout na vyžádání ve lhůtě stanovené výzvou ministerstvu zemědělství údaje, které se týkají technického stavu vovodu nebo kanalizace, které provozuje, údaje o vynaložených provozních nákladech a údaje o výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné. 7. VODNÉ A STOČNÉ ( 20 zákona) Vodné a stočné má jednosložkovou nebo dvousložkovou formu. Jednosložková forma je součinem ceny podle cenových předpisů (zákon o cenách) a množství odebrané vody ( 16 zákona) nebo vypouštěných odpadních vod a srážkových vod ( 19 zákona). Dvousložková forma obsahuje složku, která je součinem ceny podle cenových předpisů (zákon o cenách) a množství odebrané vody ( 16 zákona) nebo vypouštěných odpadních vod a srážkových vod ( 19 zákona) a pevnou složku, stanovenou v závislosti na kapacitě voměru, profilu přípojky nebo ročního množství odebrané vody. Podíl jednotlivých složek stanoví cenový předpis (zákon o cenách). Způsob výpočtu pevné složky stanoví vyhláška. Regulátorem ceny pro vodné a stočné je ze zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo financí, které má pro kontroly držování výměrů stanovujících věcné usměrňování cen zřízeny Speciální finanční úřady. V této oblasti Ministerstvo zemědělství působí jako odborný garant s cílem optimalizování nákladů na rozvoj vovodů nebo kanalizací a na jejich provoz a obnovu. Ministerstvo zemědělství jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 29 odst. 4 písm. c) zákona, uvádí v příloze č. 19 vyhlášky pravidla pro členění položek při výpočtu (kalkulaci) ceny pro vodné a ceny pro stočné včetně struktury jednotlivých položek. Vlastník vovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu je povinen dle 36 odst. 5 zákona kažročně nejpozději 30. dubna kalendářního roku zveřejnit způsobem uvedeným v prováděcí vyhlášce porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a sažené skutečnosti v předchozím kalendářním roce. Vykázaný rozdíl vyšší než 5 % hodnot kalkulovaných musí být zdůvodněn. Porovnání je vlastník vovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, povinen zaslat ve stejném termínu a v elektronické pobě a ve stanovené formě Ministerstvu zemědělství. V působnosti Ministerstva zemědělství je dle 29 odst. 4 písm. c) zákona mimo jiné i provádění vzájemného porovnání cen podle cenových předpisů pro vodné a stočné a zveřejňování jejich výsledků. 8

9 8. SPRÁVNÍ DELIKTY ( 32, 33, 34 zákona) Novelou zákona byla oblast správní trestání za porušení stanovených povinností upravena jak v rozsahu správních deliktů, tak i ve výši pokuty za správní delikt. Přehled správních deliktů právnických a podnikajících fyzických osob Správní delikt vlastníka vovodu nebo kanalizace Nezajistí průběžné vedení ME svých vovodů nebo kanalizací dle 5 odst. 1 Nezajistí průběžné vedení provozní evidence svých vovodů nebo kanalizací podle 5 odst. 2 Nepředá voprávnímu úřadu vybrané údaje z majetkové evidence vovodů a kanalizací a z jejich provozní evidence dle 5 odst. 3 v termínu a ve stanovené formě elektronického předání, nebo je předá neúplné či chybné Nezajistí plynulé a bezpečné provozování vovodu nebo kanalizace podle 8 odst. 1 Neupraví vzájemná práva s vlastníkem provozně souvisejícího vovodu nebo kanalizace podle 8, odst. 3 Neumožní napojení vovodu nebo kanalizace jiného vlastníka podle 8, odst. 4 Nevypracuje nebo nerealizuje plán financování obnovy vovodů a kanalizací podle 8, odst. 11 Zpracuje plán financování obnovy vovodů a kanalizací odchylně od prováděcího právního předpisu vydaného k provedení ustanovení 8 odst. 11 Nevytváří prostředky na obnovu nebo neloží klady o použití prostředků na obnovu podle 8 odst. 1 Neposkytne údaje o technickém stavu svého vovodu nebo kanalizace podle 8, odst. 12 V rozporu s 22 odst. 3 nehradí prokázané náklady vzniklé rozhodnutím určenému provozovateli Neumožní provozovateli plnění povinností veřejné služby podle 22 odst. 4 Správní delikt vlastníka nebo provozovatele vovodu nebo kanalizace Neumožní připojení na vovod nebo kanalizaci dle 8, odst. 5 Neuzavře písemnou smlouvu o dávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem podle 8, odst. 6 nebo nepostupuje v souladu s 36, odst. 2 Nepředloží odběrateli na jeho žást výpočet ceny pro vodné a stočné podle 20, odst. 8 Předloží odběrateli výpočet ceny pro vodné a stočné neúplný nebo ve struktuře, která neodpovídá prováděcímu právnímu předpisů vydanému k provedení tohoto ustanovení Nezveřejní informace o celkovém porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné v předchozím kalendářním roce V celkovém porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné nezdůvodní vykázaný rozdíl nebo nezašle vyúčtování ministerstvu ve stanoveném formátu Dle ustanovení zákona písm. a) 33 odst. 2 písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) bod odst. 2 písm. g) bod 2 33 odst. 2 písm. g) bod 3 písm. h) 33 odst. 2 písm. i) 33 odst. 2 písm. j) 33, odst. 3 písm. a) 33, odst. 3 písm. b) 33, odst. 3 písm. c) bod 2 33, odst. 3 písm. d) bod 1 33 odst. 3 písm. d) bod 2 Výše pokuty v Kč , , , ,

10 elektronického předání Neposkytne k provedení technického auditu údaje vyžádané orgánem uvedeným v 38, odst. 2 Neumožní přístup k vovodu nebo bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při záchranných a likvidačních pracích, pokud není v místě stupný jiný statečný zdroj vody Správní delikt vlastníka kanalizace Nemá rozhodnutím voprávního úřadu schválený kanalizační řád této kanalizace Správní delikt provozovatele Provozuje vovod nebo kanalizaci v rozporu s požadavky dle 9, odst. 1 Nepředá obci přehled zjištěných ukazatelů jakosti vody podle 9, odst. 3 Nesdělí stavebníkovi přeložky vovodu nebo kanalizace stanovisko k navrhované přeložce vovodu nebo kanalizace podle 9, odst. 4 Neoznámí odběrateli přerušení nebo omezení dávky vody nebo odvedení odpadních vod ve lhůtách stanovených v 9, odst. 7 písm. a) nebo b) Odebírá k úpravě na vodu pitnou povrchovou vodu nebo podzemní vodu, jež v místě odběru nesplňuje požadavky na jakost surové vody v rozporu s 13, odst. 2 V rozporu s 13 odst. 3 neprovádí odběry vzorků surové vody v místě odběru před vlastní úpravou nebo neprovádí jejich rozbory a celkové výsledky nepředává krajskému úřadu jednou ročně 31. března za předchozí kalendářní rok Nezajistí provádění odběrů vzorků odpadní vody a její rozbory 14 odst. 5 Nezajistí přezkoušení voměru u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel podle 17 odst. 3 Neinformuje za krizové situace o stavu zásobování pitnou vou podle 21, odst. 2 Neoznámí podle 36 odst. 6 zhoršení jakosti dávané pitné vody nebo v návaznosti na toto oznámení nepostupuje podle zvláštního právního předpisu Správní delikt odběratele Nezajistí, aby vovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo jít ke znečištění vody ve vovodu Neoprávněně ( 10, odst. 1) odebere vodu z vovodu Neoprávněně ( 10, odst. 2) vypouští odpadní vody kanalizace Odebírá vodu z vovodu v rozporu s 15, odst. 2 Odvádí odpadní vody v rozporu s kanalizačním řádem nebo smlouvou o odvádění odpadních vod podle 18 odst. 2 Neprovede úpravy na připojované stavbě nebo pozemku podle 17, odst. 1 Neposkytne nezbytnou součinnost provozovateli k odečtu nebo výměně voměru podle 17, odst. 3 nebo nechrání voměr před poškozením anebo bez zbytečného odkladu neoznámí provozovateli závady v měření Nekontroluje v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem míru znečištění vypouštěných odpadních vod 33, odst.3 písm. e) 33, odst. 4 33, odst. 5 písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h) písm. i) písm. j) písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h) , , , ,- 10

11 kanalizace Vypouští kanalizace odpadní vody, které převyšují limity znečištění a množství stanovené v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod Vypouští kanalizace v rozporu s 18 odst. 3 odpadní vody přes septik nebo přes čistírnu odpadních vod v případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odp. vod Neumožní provozovateli přístup k měřícímu zařízení množství odpadních vod podle 19, odst. 1 Neměří podle 19, odst. 2 míru znečištění a objem odpadních vod a množství zvlášť nebezpečných látek vypouštěných kanalizace, nevede o nich evidenci nebo výsledky měření nepředá voprávnímu úřadu, který povolení vydal Nezajistí na základě písemné žásti provozovatele přezkoušení měřícího zařízení u autorizované zkušebny podle 19, odst. 3 Správní delikt stavebníka přeložky vovodu nebo kanalizace Nepředá vlastníkovi vovodu nebo kanalizace končenou stavbu neprodleně poté co nastaly právní účinky kolaudačního souhlasu a to včetně příslušné kumentace skutečného provedení stavby a souvisejících kladů Správní delikt obecně Poruší zákaz stanovený pro ochranné pásmo vovodu nebo kanalizace v 23, odst. 5 Znemožní vstup na pozemky nebo stavby v souvislosti s údržbou vovodu nebo kanalizace nebo za účelem splnění povinností spojených s provozováním vovodu nebo kanalizace ( 7, odst. 1) Poškodí vovod nebo kanalizaci nebo jejich součásti či příslušenství Neoprávněně manipuluje se zařízením vovodů nebo kanalizací Vypustí kanalizace látky, které nejsou odpadními vodami Provozuje vovod nebo kanalizaci bez povolení orgánu veřejné správy podle 6 Propojí vovod pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů s jiným zdrojem vody, než je vovod pro veřejnou potřebu písm. i) písm. j) písm. k) písm. l) písm. m) 33, odst. 8 písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx projednává v prvním stupni v přenesené působnosti krajský úřad projednává v prvním stupni v přenesené působnosti obecní úřad obce s rozšířenou působností 9. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (článek III zákona) Smlouvy vlastníka popřípadě provozovatel vovodu nebo kanalizace s odběratelem uzavřené před , musí být uvedeny souladu s ustanovením 8 odst. 16 a 17 zákona 1. ledna Povolení k provozování vovodů a kanalizací podle 6 odst. 2 písm. c) vydané v návaznosti na 6 odst pozbývá právních účinků ke dni 31. prosince

12 Pokud přípojky a vnitřní vovod nebo vnitřní kanalizace rozdělených pozemků nebo staveb mají z technického hlediska charakter provozně souvisejícího vovodu nebo kanalizace, vlastníci vovodní nebo kanalizační přípojky požádají voprávní úřad nejpozději 31. prosince 2017 o vydání rozhodnutí podle 3a zákona č. 274/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinností tohoto zákona na tento vovod nebo kanalizaci. Stavebníci a vlastníci vovodů a kanalizací provozně souvisejících, popřípadě jejich částí provozně souvisejících, zřizovaných od 1. ledna 2014, upraví svá vzájemná práva a povinnosti písemnou hou; tato hoda je podmínkou kolaudačního souhlasu. Písemné hoda vlastníků provozně souvisejících vovodů nebo kanalizací uzavřené před 1. lednem 2014 musí být uvedeny souladu s ustanovením 8 odst. 15 zákona 1. ledna ZÁVĚR Závěrem zbývá pouze konstatovat, že zákon o vovodech a kanalizacích existuje včetně mnoha povinností pro vlastníky a provozovatele vohospodářské infrastruktury v obcích a městech. Ať se nám to líbí nebo ne, je třeba se jimi kažpádně řídit a neposkytovat příležitost k podnětům na sankční řízení za jejich neplnění. A k tomu by měla přispět i tato stručná metodická pomůcka. Další podrobnosti k problematice provozování vovodů a kanalizací sdělí a Vaše tazy ochotně vysvětlí pracovnice odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství: telefon kanc. č. Ing. Dana Zápecová Bc. Ramíra Huserová Bc. Ivana Šeflová Ing. Marcela Tichá Ing. Táňa Vítková, Ph.D

274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizací

274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizací 274/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 274/2003

Více

Obec Žleby, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby IČ:00236691, DIČ:CZ00236691

Obec Žleby, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby IČ:00236691, DIČ:CZ00236691 Všeobecné podmínky odvádění odpadních vod dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění, příslušných prováděcích předpisů a občanského

Více

76/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006, ČÁST PRVNÍ

76/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006, ČÁST PRVNÍ 76/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 106 Rozeslána dne 10. září 2013 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 106 Rozeslána dne 10. září 2013 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 106 Rozeslána dne 10. září 2013 Cena Kč 103, O B S A H : 275. Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Více

Vymezení základních pojmů

Vymezení základních pojmů Zákon č. 274/2001 Sb., ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona

Více

Úplné znění zákona č. 274/2001 Sb.,

Úplné znění zákona č. 274/2001 Sb., Úplné znění zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ze dne 10. července 2001 jak vyplývá ze změn provedených

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 274/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) Změna: 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna:

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

Příloha č.1 Všeobecné podmínky o dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod platné od 1.ledna 2016

Příloha č.1 Všeobecné podmínky o dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod platné od 1.ledna 2016 Příloha č.1 Všeobecné podmínky o dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod platné od 1.ledna 2016 1. Obecná ustanovení 1.1. Všeobecné podmínky se vztahují na dodávky pitné vody, odvádění a

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně,

Více

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Číslo: / 2012 Uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, mezi následujícími

Více

Šatavsko, svazek obcí Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice

Šatavsko, svazek obcí Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice Šatavsko, svazek obcí Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice právnická osoba zapsaná v rejstříku svazků, vedeného u Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Registru zájmových sdružení právnických osob, pod registračním

Více

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení Reklamační řád Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice I. Obecná ustanovení obec Doubravice, jako provozovatel Vodárenské Infrastruktury (dále jen dodavatel) zajištující dodávku pitné vody z

Více

PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. Pracoviště Plzeň Barrandova 28 326 00 PLZEŇ Obec Hrádek u Sušice Váš dopis zn./ze dne naše značka vyřizuje/tel./mobil Datum Jiří Čech / 377519813 / 731572991 6.9.2012 e-mail: jiri.cech@provod.cz Věc: Akce:

Více

S M L O U V A o dodávce vody č... Titul, jméno a příjmení (obchodní firma) Bydliště, popř. sídlo či místo podnikání:.. datum narození (IČ, DIČ):..

S M L O U V A o dodávce vody č... Titul, jméno a příjmení (obchodní firma) Bydliště, popř. sídlo či místo podnikání:.. datum narození (IČ, DIČ):.. S M L O U V A o dodávce vody č...... Obec Vohančice Vohančice 29, Tišnov, PSČ: 666 01 Tišnov IČ: 00366013 zastoupená.. starostou obce (dále jen dodavatel ) a Titul, jméno a příjmení (obchodní firma) Bydliště,

Více

Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod (obchodní podmínky) ze dne 1.7.2003

Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod (obchodní podmínky) ze dne 1.7.2003 Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod (obchodní podmínky) ze dne 1.7.2003 1. Úvodní ustanovení 1.1 Obchodní podmínky doplňují právní předpisy České republiky v platném znění, zejména zákon č.

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

PODMÍNKY DODÁVKY VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU (dále jen podmínky)

PODMÍNKY DODÁVKY VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU (dále jen podmínky) Obec Jarošov, Jarošov 96, 569 66 Jarošov, jako provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu, vydává PODMÍNKY DODÁVKY VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU (dále jen podmínky) 1. Úvodní ustanovení Obec Jarošov

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ VODOVODY A KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ VODOVODY A KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 274/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) Změna: 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna:

Více

Podmínky ke smlouvě o dodávce vody a o odvádění odpadních vod. (dále jen podmínky)

Podmínky ke smlouvě o dodávce vody a o odvádění odpadních vod. (dále jen podmínky) Podmínky ke smlouvě o dodávce vody a o odvádění odpadních vod. (dále jen podmínky) I. Úvodní ustanovení 1.) Vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu

Více

Jméno, příjmení, titul /název právnické osoby :.. Identifikace: datum narození/ič: DIČ:. Zápis v obchodním rejstříku. Adresa :.

Jméno, příjmení, titul /název právnické osoby :.. Identifikace: datum narození/ič: DIČ:. Zápis v obchodním rejstříku. Adresa :. SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD č.... (dále jen smlouva) kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Více

Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací - Obchodní podmínky Havířov, statutární město a Technické služby Havířov a.s.

Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací - Obchodní podmínky Havířov, statutární město a Technické služby Havířov a.s. Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací - Obchodní podmínky Havířov, statutární město a Technické služby Havířov a.s. Havířov, statutární město zastoupené na základě Smlouvy o provozování kanalizace

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 O B C H O D N Í P O D M Í N K Y pro odvádění odpadních vod kanalizací Svazek obcí Čistý Zlechovský potok (dále jen Svazek) vydává tyto

Více

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice- Maleč, a.s. jako vlastníkem a provozovatelem ve smyslu ustanovení

Více

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod I. Úvodní ustanovení 1. Vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací

Více

Podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem

Podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem Obec Strážkovice, Strážkovice 95, 374 01 Trhové Sviny, IČ: 00245461 Podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem I. Úvodní ustanovení 1. Vzájemný vztah

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D Jiřího Dimitrova 1619 356 01 Sokolov R E K L A M A Č N Í Ř Á D 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 1.1. CÍL... 1 1.2. PLATNOST... 2 2. ROZSAH A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY... 2 2.1 NEDOSTATKY

Více

Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod kanalizací

Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod kanalizací Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod kanalizací... se sídlem... IĆ... OBCHODNÍ PODMÍNKY pro odvádění odpadních vod kanalizací Název provozovatele... (dále jen...) vydává pro odvádění odpadních

Více

I. SMLUVNÍ STRANY. Jméno, příjmení, adresa bydliště: Datum narození: Kontakt: Adresa pro zasílání faktur:

I. SMLUVNÍ STRANY. Jméno, příjmení, adresa bydliště: Datum narození: Kontakt: Adresa pro zasílání faktur: SMLOUVA č. uzavřená dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů Provozovatel:

Více

R E K L A M A Č N Í. I. Obecná ustanovení. II. Rozsah a podmínky odpovědnosti za vady

R E K L A M A Č N Í. I. Obecná ustanovení. II. Rozsah a podmínky odpovědnosti za vady Provoz Rokycany Stehlíkova 131/II 337 01 Rokycany R E K L A M A Č N Í Ř Á D I. Obecná ustanovení jako provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (dále jen dodavatel ) vydává ve smyslu 36 odst.

Více

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 IČ: 49454587; DIČ: CZ49454587 Reklamační řád Platný od 1. 8. 2012 Obsah 1 Rozsah

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

I.T.V. CZ s.r.o. Za opravnou 276/8, 151 23 Praha 5 Motol

I.T.V. CZ s.r.o. Za opravnou 276/8, 151 23 Praha 5 Motol I.T.V. CZ s.r.o. Za opravnou 276/8, 151 23 Praha 5 Motol Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60220 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dodávce pitné vody a odvádění

Více

- 3, 570 01 LITOMYŠL I.

- 3, 570 01 LITOMYŠL I. Všeobecné obchodní podmínky dodávky pitné vody (dále jen VOP) - Vodovod Osík Dodavatel: VODOVODY spol. s r.o., Na Lánech 3, 570 01 LITOMYŠL I. Úvodní ustanovení 1.1. VOP jsou vypracovány v souladu s právními

Více

Smlouva o dodávce pitné vody č.:

Smlouva o dodávce pitné vody č.: Smlouva o dodávce pitné vody č.: uzavřená v souladu s ustanovením 8 odst. 6 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ( zákon o vodovodech a kanalizacích

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04. Název dokumentu: Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Jana Kočvarová referent právního 29.4.

REKLAMAČNÍ ŘÁD EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04. Název dokumentu: Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Jana Kočvarová referent právního 29.4. Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04

Více

Šatavsko, svazek obcí Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice

Šatavsko, svazek obcí Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice Šatavsko, svazek obcí Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice právnická osoba zapsaná v rejstříku svazků, vedeného u Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Registru zájmových sdružení právnických osob, pod registračním

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

Kanalizační řád Kanalizační řád je k dispozici v sídle provozovatele a rovněž u příslušného vodoprávního úřadu.

Kanalizační řád Kanalizační řád je k dispozici v sídle provozovatele a rovněž u příslušného vodoprávního úřadu. Informace provozovatele ve smyslu 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. Informace o rozsahu zmocnění předaných vlastníkem vodovodu nebo kanalizace provozovateli.

Více

Smlouva o odvádění splaškových odpadních vod č.

Smlouva o odvádění splaškových odpadních vod č. Smlouva o odvádění splaškových odpadních vod č. I. Smluvní strany Obec Pavlovice (vlastník a provozovatel kanalizace) Pavlovice 18, 258 01 Vlašim IČO: 00508471 zastoupená starostou obce Ing. Janem Dufalou

Více

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice Tyto všeobecné technické podmínky platí pro odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu. 1 Obsah Identifikační

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY Č. 1. Smluvní strany Obec Sluštice, IČO: 00240761, Sluštice 21, 250 84 pošta Sibřina Zastoupená: starostou Jaroslavem Pavlíčkem E - mail:. obecslustice@obecslustice.cz Telefon: 323

Více

Obchodní podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Obchodní podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Obchodní podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Obchodní podmínky (dále jen podmínky) doplňují právní předpisy České

Více

Smlouva Evid.č. O dodávce vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod, včetně vod srážkových a ostatních veřejnou kanalizací, kterou uzavřeli:

Smlouva Evid.č. O dodávce vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod, včetně vod srážkových a ostatních veřejnou kanalizací, kterou uzavřeli: Smlouva Evid.č. O dodávce vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod, včetně vod srážkových a ostatních veřejnou kanalizací, kterou uzavřeli: PROVOZOVATEL vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Více

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod z vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví S.O.N.Y. International Proprietary Limited ID 033010, Global Gateway 20, Rue de la Perle, Providence,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DODÁVKY VODY

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DODÁVKY VODY VaK VaK Bruntál a.s. třída Práce 42, 792 01 Bruntál VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DODÁVKY VODY Všeobecné podmínky dodávky vody (dále jen VPDV ) se řídí zákonem čís. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou

Více

S M L O U V A. o odvádění odpadních vod č.:... Název / jméno:... ... Identifikace (RČ/DN, IČ):... DIČ:... Plátce DPH:... Adresa majitele:...

S M L O U V A. o odvádění odpadních vod č.:... Název / jméno:... ... Identifikace (RČ/DN, IČ):... DIČ:... Plátce DPH:... Adresa majitele:... S M L O U V A o odvádění odpadních vod č.:...... 1. Smluvní strany Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Ostrava-Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71 IČ: 45193673, DIČ: CZ45193673 zapsané v obchodním

Více

Číslo účtu pro zasílání plateb : 490 495 359 / 0800 adresa pro zasílání korespondence: Obec Čakovičky Kojetická 32, 250 63 Čakovičky,

Číslo účtu pro zasílání plateb : 490 495 359 / 0800 adresa pro zasílání korespondence: Obec Čakovičky Kojetická 32, 250 63 Čakovičky, SMLOUVA O DODÁVCE VODY A LIKVIDACI ODPADNÍCH VOD uzavřena dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky k zákonu č. 428/2001 Sb. Níže uvedeného dne, měsíce

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy. Obecná ustanovení 545/2006 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 29. listopadu 2006 o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství ve znění vyhlášky č. 396/2011 Sb. Energetický regulační úřad

Více

Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.

Frýdlantská vodárenská společnost, a. s. Frýdlantská vodárenská společnost, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVKY PITNÉ VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD (dále jen VOP ) Uvádí-li se v těchto VOP slovo zákon zákona, jde o zákon č. 274/2001 Sb.,

Více

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice- Maleč, a.s. jako vlastníkem a provozovatelem ve smyslu ustanovení

Více

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona]

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 432/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 3. prosince 2001 o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu Změna: 195/2003

Více

I. Smluvní strany DODAVATEL : OBEC VÍTĚZNÁ. Kocléřov 123 Kocléřov, 544 62 IČO : 00278432. v zastoupení : Petr Hrubý, starosta obce

I. Smluvní strany DODAVATEL : OBEC VÍTĚZNÁ. Kocléřov 123 Kocléřov, 544 62 IČO : 00278432. v zastoupení : Petr Hrubý, starosta obce I. Smluvní strany S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění a čištění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod společnosti LUTES s.r.o. v obci Lužice

Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod společnosti LUTES s.r.o. v obci Lužice Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod společnosti LUTES s.r.o. v obci Lužice I. Úvodní ustanovení 1. Vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem o odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA KLATOVY. č. P 1/2013

P R A V I D L A RADY MĚSTA KLATOVY. č. P 1/2013 P R A V I D L A RADY MĚSTA KLATOVY č. P 1/2013 pro oddílné dešťové kanalizace města Klatovy a městských částí Luby, Sobětice, Štěpánovice, Tajanov a Kal (úplné znění) 2013 PRAVIDLA Rady města Klatovy č.

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA KLATOVY. č. P 1/2013

P R A V I D L A RADY MĚSTA KLATOVY. č. P 1/2013 P R A V I D L A RADY MĚSTA KLATOVY č. P 1/2013 pro oddílné dešťové kanalizace města Klatovy a městských částí Luby, Sobětice, Štěpánovice, Tajanov a Kal (úplné znění) 2013 PRAVIDLA Rady města Klatovy č.

Více

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014)

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Ministerstva vnitra Ing. Bc. Miroslav Veselý Nejčastější nedostatky v obecně závazných vyhláškách Počet posouzených

Více

S M L O U V A. o dodávce vody č.:... Název / jméno:... ... Identifikace (RČ/DN, IČ):... DIČ:... Plátce DPH:... Adresa majitele:...

S M L O U V A. o dodávce vody č.:... Název / jméno:... ... Identifikace (RČ/DN, IČ):... DIČ:... Plátce DPH:... Adresa majitele:... S M L O U V A o dodávce vody č.:...... 1. Smluvní strany Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Ostrava-Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71 IČ: 45193673, DIČ: CZ45193673 zapsané v obchodním rejstříku

Více

V. Způsob zjišťování množství dodané vody a odváděných odpadních vod

V. Způsob zjišťování množství dodané vody a odváděných odpadních vod V. Způsob zjišťování množství dodané vody a odváděných odpadních vod (1) Smluvní strany se dohodly, že množství dodané vody, množství vypouštěných odpadních vod a odváděných srážkových vod bude zjišťováno

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

M e t o d i c k ý p o s t u p

M e t o d i c k ý p o s t u p M e t o d i c k ý p o s t u p č.j. MF-28 491/2013/12-1204 k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním

Více

Příloha č. 1 OBCHODNÍ PODMÍNKY KE SMLOUVĚ O DODÁVCE PITNÉ VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD (DÁLE JEN PODMÍNKY)

Příloha č. 1 OBCHODNÍ PODMÍNKY KE SMLOUVĚ O DODÁVCE PITNÉ VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD (DÁLE JEN PODMÍNKY) Příloha č. 1 OBCHODNÍ PODMÍNKY KE SMLOUVĚ O DODÁVCE PITNÉ VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD (DÁLE JEN PODMÍNKY) I. Úvodní ustanovení 1. Tyto podmínky upravují vztahy mezi dodavatelem a odběratelem vznikající

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA NEBO ZMĚNU

Více

VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307

VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 Evidenční číslo: E / / 1.Žadatel: (majitel nemovitosti): VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 ŽÁDOST o zřízení vodovodní, kanalizační

Více

Smlouva o odvádění odpadních vod

Smlouva o odvádění odpadních vod Smlouva o odvádění odpadních vod uzavřená dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění Smluvní

Více

I. Smluvní strany. Odběratel:

I. Smluvní strany. Odběratel: Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod z vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Fryšava pod Žákovou horou, uzavřená na základě 8 odst. 6 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obec Osík Osík 240, 569 67 Osík, IČ: 00277100, tel: 461 612 573, e-mail: osik@lit.cz, www.osik.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku spojenou se zajištěním technického dozoru investora na akci:

Více

Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) Medlov, 22. a 23.

Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) Medlov, 22. a 23. Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) - náležitosti žádosti - průběžná aktualizace dokumentů PRVKÚK a PRVKÚ ČR Medlov, 22. a 23. září

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Obec Pikárec 99, 592 53 Strážek IČ: 00599671, DIČ: CZ00599671, VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DODÁVKY PITNÉ VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD (DÁLE JEN VDP )

Obec Pikárec 99, 592 53 Strážek IČ: 00599671, DIČ: CZ00599671, VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DODÁVKY PITNÉ VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD (DÁLE JEN VDP ) 1 Obec Pikárec 99, 592 53 Strážek IČ: 00599671, DIČ: CZ00599671, VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DODÁVKY PITNÉ VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD (DÁLE JEN VDP ) Uvádí-li se v těchto VDP slovo zákon - zákona, jde o zákon

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil):

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil): MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212 ZÁSADY MĚSTA NOVÝ JIČÍN PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮNA VYBUDOVÁNÍ MALÝCH DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH

Více

VŠEOB EC N É OB CH OD NÍ POD M ÍN K Y D OD Á VEK PIT N É VOD Y A OD VÁ D ĚN Í A Č I ŠT ĚNÍ OD PA DN ÍC H VOD

VŠEOB EC N É OB CH OD NÍ POD M ÍN K Y D OD Á VEK PIT N É VOD Y A OD VÁ D ĚN Í A Č I ŠT ĚNÍ OD PA DN ÍC H VOD VŠEOB EC N É OB CH OD NÍ POD M ÍN K Y D OD Á VEK PIT N É VOD Y A OD VÁ D ĚN Í A Č I ŠT ĚNÍ OD PA DN ÍC H VOD Všeobecné obchodní podmínky dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod (dále jen

Více

Cenová regulace v oboru vodovody. Praha 24. září 2012

Cenová regulace v oboru vodovody. Praha 24. září 2012 Cenová regulace v oboru vodovody a kanalizace Praha 24. září 2012 Odbor 16 Cenová politika Ministerstvo financí Ing.. Marie Janečková, tel. 257 042 432 marie.janeckova@mfcr.cz Ing. Tomáš Trojek, tel. 257

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD č. Smlouva VAK, Břežanský vodovod SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti...

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti... *) Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Technické služby Strakonice s.r.o. Vodohospodářské středisko Raisova 274, 386 01 Strakonice Obchodní podmínky

Technické služby Strakonice s.r.o. Vodohospodářské středisko Raisova 274, 386 01 Strakonice Obchodní podmínky Technické služby Strakonice s.r.o. Vodohospodářské středisko Raisova 274, 386 01 Strakonice Obchodní podmínky ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod Dokument vydán: leden 2014 Dokument platí

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 VÝSTAVBA A OBNOVA INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

ČOV Tři Studně provoz

ČOV Tři Studně provoz Pro kalendářní rok: Návrh 2013 1. Vlastník vodovodu nebo kanalizace: A. Právnická osoba: Obchodní firma nebo název: Sídlo: Tři Studně 25, 592 04 Fryšava Identifikační číslo, bylo-li přiděleno: 842214 Statutární

Více

OZNÁMENÍ OBCE TŘEBICHOVICE//SVINAŘOV O PODMÍNKÁCH ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A POPLATKU ZA STOČNÉ

OZNÁMENÍ OBCE TŘEBICHOVICE//SVINAŘOV O PODMÍNKÁCH ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A POPLATKU ZA STOČNÉ OZNÁMENÍ OBCE TŘEBICHOVICE//SVINAŘOV O PODMÍNKÁCH ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A POPLATKU ZA STOČNÉ v katastru obce Třebichovice//Svinařov v souladu s platnými právními předpisy a Kanalizačním řádem ČOV Třebichovice.

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 570/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1991 o živnostenských úřadech ve znění zákonů č. 286/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 284/2004 Sb., č. 70/2006 Sb., č. 214/2006 Sb.,

Více

Informace o rozsahu zmocnění předaných vlastníkem vodovodu nebo kanalizace provozovateli

Informace o rozsahu zmocnění předaných vlastníkem vodovodu nebo kanalizace provozovateli Informace provozovatele ve smyslu 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění (dále jen zákon ) o podmínkách pro uzavření smlouvy podle 8 odst. 6 zákona Vlastník vodovodu

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

83 Přestupky. b) nepožádá v rozporu s 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla,

83 Přestupky. b) nepožádá v rozporu s 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla, (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 83 Přestupky a) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které v rozporu s 6 odst. 1 není zapsáno v registru silničních vozidel, b) nepožádá

Více

Oznámení o stanovení ceny pro stočné pro rok 2015

Oznámení o stanovení ceny pro stočné pro rok 2015 Příloha č. 1 Oznámení o stanovení ceny pro stočné pro rok 2015 Mezi statutárním městem Havířov, jakožto vlastníkem kanalizace pro veřejnou potřebu, a společností Technické služby Havířov a.s., jakožto

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kloknerova č. 26, pošt. Přihrádka 69, 148 01 PRAHA 414

TISKOVÁ ZPRÁVA. MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kloknerova č. 26, pošt. Přihrádka 69, 148 01 PRAHA 414 V Praze dne 25. září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kloknerova č. 26, pošt. Přihrádka 69, 148 01 PRAHA 414 Lhůty čištění, kontroly a revize kouřovodů, komínů

Více

Smlouva Evid.č. a ODBĚRATEL : Jméno :... Adresa majitele: ulice: č.p:.. Obec: PSČ:.. Dat. nar: IČ:.. Telefon: Email:... Adresa zasílací: ulice: č.p...

Smlouva Evid.č. a ODBĚRATEL : Jméno :... Adresa majitele: ulice: č.p:.. Obec: PSČ:.. Dat. nar: IČ:.. Telefon: Email:... Adresa zasílací: ulice: č.p... Smlouva Evid.č. O dodávce vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod, včetně vod srážkových a ostatních veřejnou kanalizací (dále jen Smlouva), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.

Podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod Vodovody a kanalizace Hlučín, Vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

PODMÍNKY. DODÁVKY PITNÉ VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD (dále jen Podmínky)

PODMÍNKY. DODÁVKY PITNÉ VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD (dále jen Podmínky) 1 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno subjekt zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 IČ: 46347275 PODMÍNKY DODÁVKY PITNÉ VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD (dále

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Garant: Rozsah působnosti: Ludmila Wágnerová, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva

Více

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č.

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. Dodavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02 zastoupený Ing. Josefem Fedákem, ředitelem

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU K UŽÍVÁNÍ VODNÍHO DÍLA 1)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU K UŽÍVÁNÍ VODNÍHO DÍLA 1) ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU 1. Žadatel 2) K UŽÍVÁNÍ VODNÍHO DÍLA 1) [ 15 vodního zákona a 122 stavebního zákona] Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení.....................

Více

S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 7279 uzavřená podle zák.č.274/2001 Sb. a prov.vyhl. č.428/2001 Sb.

S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 7279 uzavřená podle zák.č.274/2001 Sb. a prov.vyhl. č.428/2001 Sb. S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 7279 uzavřená podle zák.č.274/2001 Sb. a prov.vyhl. č.428/2001 Sb. v platném znění I. Smluvní strany Šumperská provozní vodohospodářská společnost,

Více