Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic"

Transkript

1 Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Stanovisko SP ČR k návrhu NV o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech A. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 1) Obecná zásadní připomínka: Přiloženou důvodovou zprávu nelze považovat za dostatečný podklad k návrhu nařízení. Materiál připouští, že vychází ze znění předchozího nařízení, a proto je pochopitelné, že není většina ustanovení podrobněji komentována. Bohužel však nejsou odůvodněny ani nově přidané povinnosti. Nelze si tak učinit úsudek o důvodnosti jejich stanovení. Požadujeme dopracovat důvodovou zprávu tak, aby bylo zřejmé, proč byla některá ustanovení nově navržena. Navržené zpřísňující úpravy rovněž neodpovídají definovaným tématům uvedeným v obecné části odůvodnění. Absence důsledného odůvodnění tak působí problémy v interpretaci a záměru předkladatele, čemuž bylo možné předejít. 2) Připomínka k důvodové zprávě: Požadujeme rozpracování důvodové zprávy o identifikaci důvodů pro nové nebo zpřísněné požadavky. Nelze souhlasit s tím, že by úprava nepřinášela dopady na dotčené subjekty a podnikatelské prostředí oproti stávajícímu znění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., požadujeme proto rozpracování těchto částí důvodové zprávy. Návrh řešení: 3) 2, vymezení základních pojmů Do definice průmyslová čistírna odpadních vod navrhujeme doplnit i čištění městských vod. Musí být jasně definováno, aby nevznikly nejasnosti, o jaký druh čistírny se v tomto případě jedná. Chybí zde průmyslová čistírna odpadních vod, která na základě smlouvy s městem čistí i odpadní vody městské (je průmyslovou čistírnou nebo komunální nebo něco mezi?) má to dopad i na navazující limity, které jsou dál uvedeny jenom pro průmyslovou a komunální ČOV. 4) 2 písm. b): splašky odpadní vody z domácností a služeb, které vznikají převážně jako produkt lidského metabolizmu a činnosti v domácnostech Freyova 948/11, Praha 9 Tel.: , Fax: Member of

2 splašky - odpadní vody z domácností a služeb, které vznikají převážně jako produkt lidského metabolizmu a činnosti v domácnostech činností obdobných činnostem v domácnosti a technické občanské vybavenosti Navrhujeme obecnější formulaci pojmu splašky. Splašky vznikají i v průmyslových podnicích, jedná se o vody ze sociálních zařízení, úklidu nevýrobních prostor atd. Rovněž tyto typy vod je třeba vnímat jako vody splaškové, avšak nenaplňují původ z domácností a služeb. Návrh řešení: 5) 3 odst. 1, písm. a) Nutné je přesně specifikovat, že povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace se vztahuje jenom na veřejné kanalizace. Vodoprávní úřad však vyžaduje hlášení Vybrané údaje majetkové a provozní evidence vod a kanalizací i po průmyslových podnicích, které čistí městské vody a to dle zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Předávacím místem městských vod je vstup do průmyslové ČOV a parametry městských vod jsou v předmětu smlouvy. Kanalizační řád v tomto případě má být schvalován jenom pro město a subjekty, které vypouštějí odpadní vody do veřejné kanalizace (kanalizace) pro veřejnou potřebu. Situace v rámci průmyslového areálu v případě externích firem, které jsou v nájmu a vypouštějí odpadní vody do podnikové kanalizace, jsou řešeny na základě smlouvy, ve které jsou i limity, stanovené dle možnosti čistírny. Podobně to bylo i při sanacích a promítlo se i do integrovaných povolení sanující firmy. Není upravovat zvlášť. Projekt sanace podléhá schvalovacím procesu, včetně nakládání s odpadními vodami. Dalším procesem jsou integrovaná povolení, v tomto případě jsou stanoveny i limity na výstupu ze zařízení, i když odpadní voda vstupuje na ČOV. Nejedná se ale o schválení kanalizačního řádu. 6) 4 odst. 2 Vypouštění nečištěných odpadních vod z výroby oxidu titaničitého nelze povolit. Návrh řešení: Požadujeme uvést do souladu s legislativou EU. Tento článek stanoví absolutní zákaz, a tím jde nad rámec evropské legislativy. Ve směrnici 2010/75/EU, o průmyslových emisích, je omezení užší článek 67 evropské směrnice stanoví omezení takto: Členské státy zakážou odstraňování níže uvedeného odpadu jeho umístěním do jakéhokoli vodního útvaru, moře nebo oceánu:... b) matečných louhů vznikajících ve fázi filtrace po hydrolýze roztoku síranu titaničitého ze zařízení používajících sulfátový proces, včetně kyselého odpadu smíchaného s takovými louhy a obsahujícího celkem více než 0,5 % volné kyseliny sírové a různé těžké kovy a včetně matečných louhů zředěných tak, aby obsahovaly 0,5 % nebo méně volné kyseliny sírové;...

3 7) 6 odst. 2 Jsou-li průmyslové odpadní vody čištěny v zařízení určeném k jejich čištění nebo zneškodňování, může vodoprávní úřad stanovit emisní limity pro místo výpusti z tohoto zařízení do kanalizace pro veřejnou potřebu. Odst. 2 z nařízení zcela vypustit. Vodoprávní úřad sice může stanovit emisní limity, ale nikde nemá mandát k tomu, aby to učinil rozhodnutím, takže nemá jak je nastavit. Pravomoc vodoprávního úřadu stanovit emisní limity pro místo výpusti ze zařízení určeného k jejich čištění nebo zneškodňování byla vodoprávním úřadům odebrána zákonem č. 275/2013 Sb., kterým se změnil zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, kdy byl zrušen odstavec 3) v 18 zákona. V tomto odstavci bylo stanoveno, že odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění, mohou být vypouštěny do kanalizace jen s povolením vodoprávního úřadu. Z uvedených důvodů je uvedený odst. 2 nařízení vlády nadbytečný, protože nemá procesní oporu v odkazovaném předpise ani zmocnění pro ošetření této problematiky v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách. 8) 6 odst. Navrhujeme uvést citaci do souladu s 16 vodního zákona a upravit text takto: V povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových stanoví vodoprávní úřad emisní limity pro místo výpusti. Emisní limity pro vypouštění průmyslových odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace podle 16 vodního zákona stanoví vodoprávní úřad v místě odtoku ze zařízení, ve kterém tyto odpadní vody vznikají, nebo v místě odtoku ze zařízení pro centrální čištění vod z výrobního areálu, pokud je nestanoví pro místo výpusti podle odstavce 2. stávající i navrhovaná právní úprava nedostatečně řeší vypouštění z centrální průmyslové ČOV do povrchových vod. Toto řeší 6 odst. 3 v první větě, nicméně v další větě se omezuje pouze na vypouštění do kanalizace. Cílem je upravit textaci dle obvyklé praxe vodoprávních úřadů a dát jej především do souladu s 16, odst. 2 vodního zákona, který umožňuje řešit limity až na výpusti z centrální čistírny výrobního areálu. 9) 10, odst. 5 problematika ředění odpadních vod. Původní verze ( 7, odst. 9) vyžadovala prokázání ředění odpadních vod, zatímco v rámci nového návrhu postačí převážně ředění navíc v kombinaci s neurčitým použitím zařízení, které neumožňuje neurčité dostatečně efektivní odstranění znečištění. uplatnit původní znění uvedené v 7, odst. 9 platného NV.

4 Tento postup považujeme za velmi vágní. Není založen na objektivních důkazech a nutnosti prokázat úmysl = ředění vod za účelem dosažení limitů. Provozovatel, který obdržel povolení k vypouštění na základě provozované technologie a v souladu s provozním řádem provozuje ČOV v dobré víře, by neměl být sankcionován za to, že se někdo může pouze domnívat, že jím použitý typ zařízení není dostatečně efektivní. 10) 10 odst. 5 Emisní limity se nepovažují za dodržené v případě, že použitý typ zařízení pro čištění odpadních vod neumožňuje dostatečně efektivní odstranění znečištění, ke kterému se emisní limit vztahuje a ke splnění emisního limitu ve vypouštěných odpadních vodách dochází převážně ředěním (smísením) s ostatními vodami. Emisní limity se nepovažují za dodržené v případě, že použitý typ zařízení pro čištění odpadních vod nesplňuje požadavky na nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení a neumožňuje dostatečně efektivní odstranění znečištění, ke kterému se emisní limit vztahuje a ke splnění emisního limitu ve vypouštěných odpadních vodách dochází převážně ředěním (smísením) s ostatními vodami, Alternativa: Emisní limity prioritních a zvlášť nebezpečných a nebezpečných látek se nepovažují za dodržené v případě, že použitý typ zařízení pro čištění odpadních vod neumožňuje dostatečně efektivní odstranění znečištění, ke kterému se emisní limit vztahuje a ke splnění emisního limitu ve vypouštěných odpadních vodách dochází převážně ředěním (smísením) s ostatními vodami. Není zřejmé, kam směřují navržené úpravy tohoto odstavce. Je třeba rozlišovat záměrné mísení jednotlivých toků odpadních vod za účelem ředění odpadních vod a mísení odpadních vod, které je důsledkem vybudované technologie. Podporou pro tyto úvahy může být návrh BREF LCP, který připouští, že takové situace mohou nastat. Následkem ponechání úpravy v původním znění může dojít k situaci, kdy budou sledovány jednotlivé toky z technologie z hlediska plnění emisních limitů, přičemž nemusí existovat žádná jiná reálná a dostupná technologie k jejich čištění. Příkladem mohou být tzv. zasolené vody, kdy techniku, která znamená odloučení solí, jejich zahuštění a uložení v solných dolech nelze jistě považovat za techniku dostupnou. Proto navrhujeme navázat právě na přílohu č. 7 a umožnit vyhodnocení dostupnosti technologie případ od případu. Alternativně lze zvažovat omezení pouze na prioritní, zvlášť nebezpečné a nebezpečné látky dle vodního zákona. Za zásadní je však třeba považovat především dodržení emisních limitů na výpusti do recipientu. 11) Připomínka k 10 odst. 6 Emisní standardy uvedené v tomto nařízení a emisní limity stanovené na základě tohoto nařízení zohledňují nejistotu metody analýzy a odběru vzorku, výsledek rozboru se tedy přímo porovnává s limitní hodnotou pro daný ukazatel.

5 Vypustit odst. 6. Rovněž v tomto případě není z důvodové zprávy zřejmé, proč je takto navrhováno a jaké zkušenosti vedly k potřebě rezignovat na odchylky a nejistoty měření, přestože i v tomto případě dochází k zásadnímu zpřísnění požadavků. Každá metoda analýzy a odběru vzorku má svojí nejistotu, některé mohou mít větší, jiné menší. Jejich paušální zrušení tak považujeme za nedůvodné až rozporné s běžnou analytickou praxí. 12) Připomínka k 13 odst. 3) Vodoprávní úřad v povolení k vypouštění odpadních vod stanoví místo a způsob měření objemu vypouštěných odpadních vod, a to pro každou výpust odpadních vod. Pokud je k měření objemu použit systém měřidel s volnou hladinou, stanoví také časový interval pro kontrolu způsobilosti měrného systému. Kontrolu měrného systému mohou provádět pouze měřící skupiny, mající autorizaci k výkonu úředního měření průtoku měřidly s volnou hladinou 10). Vodoprávní úřad v povolení k vypouštění odpadních vod stanoví místo a způsob měření objemu vypouštěných odpadních vod, a to pro každou výpust odpadních vod. Pokud je k měření objemu použit systém měřidel s volnou hladinou, stanoví také časový interval pro kontrolu funkční způsobilosti měrného systému měřidla. Kontrolu měrného systému funkční způsobilosti měřidla mohou provádět pouze měřící skupiny oprávněné osoby, mající autorizaci k výkonu úředního měření průtoku vod měřidly s volnou hladinou 10). Alternativa: Vodoprávní úřad v povolení k vypouštění odpadních vod stanoví místo a způsob měření objemu vypouštěných odpadních vod, a to pro každou výpust odpadních vod. Pokud je k měření objemu použit systém měřidel s volnou hladinou, stanoví také časový interval pro kontrolu způsobilosti měrného systému. Kontrolu měrného systému mohou provádět pouze měřící skupiny, mající autorizaci k výkonu úředního měření průtoku měřidly s volnou hladinou 10), a to s četností jednou za 10 let. Navržené znění je další neodůvodněnou zátěží pro provozovatele, přičemž důvodová zpráva kromě obecného konstatování nezdůvodňuje zavedení takto přísných požadavků. Není zřejmé, proč je třeba kontrolovat způsobilost celého měrného systému, když je zřejmé, že např. tvar žlabu nebo měrná křivka nedozná v průběhu dvou ani více let žádných změn, které by mohly mít vliv na měření objemu vypouštěných odpadních vod. Pochopitelné by mohlo být ověřování funkční způsobilosti měřidla, byť i v tomto případě je standardem provádění kalibrace v souladu s interními předpisy provozovatele. Povinné využívání měřící skupiny v případně stanovených krátkých intervalech rovněž nedůvodně zvyšuje náklady provozovatele. Navrhuje se proto tyto požadavky vztáhnout pouze na funkční způsobilost měřidla, přičemž by ji mohla provádět jakákoli oprávněná osoba s příslušnou autorizací. Alternativně lze zvažovat stanovení konkrétního delšího intervalu (např. 1 x 10 let) pro kontrolu způsobilosti celého měrného systému, v takovém případě je přijatelný rovněž požadavek na provedení měřící skupinou.

6 13) Připomínka k příloze č. 3 tabulce 1a Hodnota dusičnanového dusíku 4,5 mg/l. Hodnota dusičnanového dusíku 5,4 mg/l. Návrh zpřísňuje ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, přičemž není zřejmý důvod k úpravě těchto hodnot. Vypočtený konverzní faktor může být variabilní z pohledu širšího sledovaného období, než které je uvedeno pod bodem 1 v poznámkách pod tabulkou. Není přitom zřejmé, jak byly tyto údaje stanoveny, jak byla do výpočtu konverzního faktoru promítnuta odlišná kvalita jednotlivých toků. Požadujeme doplnit tyto informace. Již stávající hodnotu ukazatele pro dusičnanový dusík považujeme za velmi přísnou, její další zpřísnění může v praxi působit významné problémy. 14) příloha č. 3, tabulka 3, poznámka 1) Hodnoty se vztahují zejména na sledování průsakových vod z odkališť, ze skládek odpadů či kontaminovaných zemin a jiných ekologických zátěží. Hodnoty se vztahují zejména na sledování průsakových vod z odkališť, ze skládek odpadů či kontaminovaných zemin a jiných ekologických zátěží. Na odkalištích nemohou být a nejsou ukládány látky jako DDT nebo hexachlorcyklohexan, jejich monitoring na odkalištích je pak zbytečným a nedůvodným nákladem provozovatele odkaliště. Proto požaduje vypustit slovo odkaliště z poznámky 1). 15) příloha č. 4 tabulka, 1 k poznámkám 3 a 4 3) Pro čistírny odpadních vod s diskontinuálním vypouštěním odpadních vod stanoví vodoprávní úřad způsob odběru vzorku individuálně. 4) V kategorii zdrojů znečištění do 50 EO, kde vodní dílo nebylo ohlášeno dle 15a, může vodoprávní úřad stanovit menší četnost odběrů, než je uvedeno pro kategorii do 500 EO. Pokud je ČOV vybavena akumulačním prostorem pro vyčištěnou odpadní vodu, umožňující hydraulickou dobu zdržení alespoň 2 hodiny, je možné použití typu vzorku prostý, jednorázově odebraný 3) Pro čistírny odpadních vod s diskontinuálním vypouštěním odpadních vod stanoví vodoprávní úřad způsob odběru vzorku individuálně, včetně možnosti jednorázového odběru prostého vzorku. 4) V kategorii zdrojů znečištění do 50 EO, kde vodní dílo nebylo ohlášeno dle 15a, může vodoprávní úřad stanovit menší četnost odběrů, než je uvedeno pro kategorii do 500 EO. Pokud je ČOV vybavena akumulačním prostorem pro vyčištěnou odpadní vodu, umožňující hydraulickou dobu zdržení alespoň 2 hodiny, nebo čistírny odpadních vod s diskontinuálním vypouštěním odpadních vod, je možné použití typu vzorku prostý, jednorázově odebraný

7 Udělování nevhodných vodoprávních rozhodnutí ve smyslu typu vzorků odpadních vod odebíraných z ČOV s technologií SBR. U těchto ČOV s diskontinuálním režimem čistění a vypouštění je komplikované odebírat např. 12-hodinový směsný vzorek, ale i dvouhodinový směsný vzorek, neboť zrovna ČOV nečistí a nevypouští. V praxi se však stává, že vodoprávní úřad stanovuje typ vzorku pouze výběrem z typu A až C, jak jsou uvedeny v poznámce pod tabulkou č. 2, byť je umožněno individuální stanovení odběrů. Odběr vzorků v takto stanovených intervalech není možný právě kvůli diskontinuálnímu vypouštění odpadních vod. Považujeme proto za potřebné umožnit i prostý, jednorázový odběr vzorku. B. DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY 16) příloha č. 3, tabulka 1a Ukazatel CHSK stanoven dichromanem, ve vyhlášce č. 48/2014 Sb. je však ukazatel stanoven manganistanem. Technická připomínka. 17) příloha č. 3, tabulka 1a Vysvětlivka 2 a dále používá odkaz na nesprávné nařízení vlády, správně je 71/2003 Sb. Technická připomínka. 18) příloha č. 3, tabulka 1a Není uvedení odkazu na vysvětlivku 1) všude kromě BSK chybné? Např. ph jistě není stanovováno v mg/l. Technická připomínka.

8 V Praze dne 27. dubna 2015

PROBLEMATIKA POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIK V OBLASTI ČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD

PROBLEMATIKA POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIK V OBLASTI ČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 PROBLEMATIKA POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIK V OBLASTI ČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Václav Hammer EKOSYSTEM spol.

Více

Věcný záměr zákona o odpadech III.

Věcný záměr zákona o odpadech III. Věcný záměr zákona o odpadech III. Obsah (A) Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... 4 (B) Zhodnocení stávající právní úpravy... 7 (C) Návrh věcného řešení... 8 1. Předmět úpravy...

Více

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro vefiejnou potfiebu a o zmûnû nûkter ch

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 31. ledna 2010 Č. j.: 7432/ENV/10 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona

Více

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.1.101 PŘÍPUSTNÉ

Více

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů O d ů v o d n ě n í I. Obecná část A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Navrhovaná vyhláška je vydávána k provedení zákona č. /2014 Sb., kterým se mění

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů. (vodní zákon) ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů. (vodní zákon) ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I Systém ASPI - stav k 31.5.2015 do částky 54/2015 Sb. a 21/2015 Sb.m.s. - RA719 254/2001 Sb. - vodní zákon - poslední stav textu Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna:

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně,

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

- 111 - Důvodová zpráva. I. Obecná část

- 111 - Důvodová zpráva. I. Obecná část - 111 - Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Veřejné zadávání v České republice je v současnosti upraveno zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, který byl ve Sbírce

Více

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421 Česká asociace odpadového hospodářství Pod Pekárnami 157/3, 190 00 Praha 9 IČ: 66001536; web: www.caoh.cz Tel.: 731 405 068; email: info@caoh.cz Ministerstvo životního prostředí Odbor odpadů Zasláno elektronicky

Více

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů 1 Obsah 1 Předmět a účel Metodického pokynu...3 2 Skladba Metodického pokynu...3 3 Související právní předpisy a další podklady...4 4 Definice

Více

Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH. č. 254/2001 Sb., s komentářem

Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH. č. 254/2001 Sb., s komentářem Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH č. 254/2001 Sb., s komentářem OBSAH: Předmluva... str. 5 Úvod... str. 7 Zákon č. 254/2001 Sb., ze dne 28. června 2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní

Více

Energetické využití odpadů

Energetické využití odpadů Energetické využití odpadů Motto Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán! Toto všeobecně známé přísloví má pro nás velký význam. Začneme-li tím, druhým, horším konstatováním, stačí si připomenout různé požáry

Více

I. Obecná část. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje. Název návrhu zákona:

I. Obecná část. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje. Název návrhu zákona: IV. Důvodová zpráva I. Obecná část SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Název návrhu zákona: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb.,

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Výsledky připomínkového řízení

Výsledky připomínkového řízení Výsledky připomínkového řízení IV. Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 9. 5. 2013, s termínem dodání stanovisek do 23. 05.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 68. Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení V. Vypořádání meziresortního připomínkového řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek

Více

Novinky v legislativě, technologiích, výrobcích a službách

Novinky v legislativě, technologiích, výrobcích a službách 4 / 2006 Novinky v legislativě, technologiích, výrobcích a službách Ročník II. OBSAH Ú V O D N Í S L O V O ÚVODNÍ SLOVO ZPRÁVY KANALIZAČNÍ ŘÁD A ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ VÝRAZNĚ OVLIVŇUJÍ PROVOZ ČOV PRAKTICKÉ

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY"

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace LÁZNĚ VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY" červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana

Více

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více