Projekt Čistá řeka Bečva I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Čistá řeka Bečva I"

Transkript

1 Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční chráněné krajinné oblasti v regionu Vsetínska. Řešená oblast patří k nejhornatějším a nejlesnatějším v naší republice, rozdělená do tří hlavních povodí-aglomerací: Vsetínské Bečvy, Rožnovské Bečvy a Senice. Podle povrchového odtoku je zájmová oblast nejvodnatějším územím v ČR. Proto je povodí až po soutok Rožnovské a Vsetínské Bečvy vyhlášeno vládou ČR jako chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV). Rozkolísanost odtoku je jednou z největších na území ČR a projevuje se nízkými hodnotami minimálních průtoků a vysokými hodnotami kulminačních průtoků povodňových vln. Řeka Bečva slouží jako zásadní zdroj pitné vody pro města navazující na řešenou oblast tohoto projektu (Hranice, Lipník, Přerov). Celkový počet obyvatel regionu Vsetínsko v roce 2006 byl žijících v 59 obcích. Z hlediska čištění odpadních vod byla tato povodí zařazena do kategorie aglomerací v souladu se směrnicí 91/271/EHS. Celkový počet obyvatel těchto tří aglomerací tvoří 91% celkového počtu obyvatel povodí řeky Bečvy v regionu Vsetínsko. Projekt svým charakterem vede ke stabilitě vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Technické řešení projektu Čistá řeka Bečva vychází ze základního ekologického cíle projektu a to je zlepšení kvality vody ve vodotečích a tím zlepšení životního prostředí v horním povodí řeky Bečvy, samozřejmě i s příznivým dopadem na kvalitu vody ve středním a dolním toku Bečvy a Moravy. První etapa projektu Čistá řeka Bečva I zahrnovala finančně a technicky nejnáročnější stavby s výrazným dopadem na ochranu životního prostředí. Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko se proto rozhodlo využít možnosti dofinancování této etapy z dotace EU fondu ISPA. Řešení se dotýkalo 15 obcí se 103 tisíci obyvateli okresu Vsetín. Souběžně s realizací projektu Čistá řeka Bečva I probíhala příprava související druhé etapy výstavby kanalizačních systémů v dalších obcích. Projekt Čistá řeka Bečva I byl tvořen celkově 37 dílčími projekty v 15 různých obcích v rámci takto definovaných tří aglomerací. Aglomerace A Zašová Valašské Meziříčí Vsetín Aglomerace B Velké Karlovice Karolinka Nový Hrozenkov Halenkov Hovězí Lidečko Horní Lideč Aglomerace C Horní Bečva Dolní Bečva Vigantice Rožnov p.r. Zubří 1

2 Všechny dílčí projekty se vztahují k výstavbě nebo rozšíření kanalizační sítě a její rekonstrukci (29), rekonstrukci existujících čistíren odpadních vod (6) nebo stavbě nových provozů (2). 2

3 Základní přehled rozsahu investice je uveden níže: Spádová oblast Obce Č Nová kanalizace Rekonstrukce kanalizace Nové ČOV Rekonstrukce ČOV Aglomerace A Zašová Zašová 57 x x x Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí 49 x x x x Vsetín Vsetín 56 x x x Aglomerace B Velké Karlovice Velké Karlovice 53 x x x Karolinka Karolinka 17 x x x x Halenkov Halenkov 5 x x x x Nový Hrozenkov 31 x Hovězí Hovězí 8 x x Lidečko Lidečko 24 x x Horní Lideč 7 x Aglomerace C Horní Bečva Horní Bečva 6 x x Zubří Rožnov p.r. 39 x x x Zubří 58 x x x x Vigantice 55 x Dolní Bečva 3 x Zdrže Technické řešení zajišťuje odvádění a zneškodňování odpadních vod ve shodě s legislativou České republiky a Evropské unie (91/271/EHS). Tohoto cíle bylo dosaženo jednak: rekonstrukcí a intenzifikací stávajících ČOV, výstavbou nových stokových sítí a ČOV, rekonstrukcí stávajících stokových sítí, zejména kmenových sběračů, rekonstrukcí odlehčovacích komor, výstavbou nových dešťových zdrží. Uvedená opatření významně snižují množství znečištění vypouštěného do recipientů v povodí Bečvy v době dešťových přívalů, kdy v minulosti docházelo k značnému vypouštění znečištění již při malém zředění splaškových odpadních vod vlivem nevhodně dimenzovaných odlehčovacích komor v systémech jednotné kanalizace, které jsou uplatněny ve všech velkých městech regionu (Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm) i některých menších obcích. Stávající ČOV byly koncipovány a postaveny v období, kdy byl kladen požadavek zejména na odstraňování organického (uhlíkatého - C) znečištění. Současným legislativním požadavkem ČR i EU je též odstraňování nutrientů. Proto intenzifikace ČOV byly zaměřeny na doplnění a rozšíření stavebních objektů a technologických souborů, sloužících k odbourávání nutrientů, tj. dusíku (N) a fosforu (P). Jednalo se zejména o zásadní rozšíření biologických stupňů ČOV. S ohledem na náročnost nových čistících procesů bylo nutno doplnit též soubory měření a automatického systému řízení technologických procesů (ASŘTP) čištění odpadních vod. V rámci projektu Čistá řeka Bečva I bylo řešeno nejenom odvádění a čištění OV ze stávající zástavby, ale rovněž byly uvažovány potřeby, které vzniknou v nejbližším období z nové zástavby v dané lokalitě. Při výstavbě nových ČOV v Hovězí a Lidečku byly vytvářeny 3

4 předpoklady pro společné čištění odpadních vod i z obcí, které jsou situovány v povodí nad těmito ČOV, a které budou součástí další, navazující etapy projektu Čistá řeka Bečva II. Při řešení nových stokových sítí v obcích, kde doposud nebyl žádný systém kanalizace, byl uplatňován zejména systém oddílné kanalizace, který je nejbezpečnější z hlediska ochrany vodotečí a přitom je investičně úsporný. Pokud v dané obci existovaly vůbec nějaké kanalizační stoky, potom byly využívány pro odvádění dešťových odpadních vod a trvalých průsaků podzemních vod, které při vyšší hladině podzemní vody infiltrují do staré stokové sítě. Ta byla často budována nekvalifikovaným způsobem nebo je již fyzicky částečně dožitá. Technická úroveň a materiálové provedení stavebních konstrukcí i technologického zařízení splňuje veškeré požadavky z hlediska ochrany životního prostředí. Neméně důležitá je trvanlivost, protože investice do kanalizace i ČOV je investice dlouhodobá, která by měla sloužit nejméně několik desetiletí. V rámci každé aglomerace probíhá čištění odpadních vod podle decentralizovaného nebo centralizovaného modelu v závislosti na místních, technických, ekonomických a dalších okolnostech. V rámci každé aglomerace, každá čistírna, bez ohledu na svou kapacitu vyjádřenou počtem EO, splňuje normy na vyšší účinnost čištění (tj. včetně odstranění živin), jak je uvedeno ve směrnici 91/271/EHS Čištění městských odpadních vod. Celé řešené území je podle legislativy České republiky považováno za citlivou oblast. Projekt byl ministerstvem životního prostředí označen jako priorita z hlediska realizace směrnice 91/271/EHS v České republice. Všechna hlavní průmyslová odvětví v oblasti jsou napojena na veřejnou kanalizační síť. Jedná se zejména o mlékárenský, papírenský, strojírenský, gumárenský a textilní průmysl. Průmyslová odpadní voda z těchto odvětví je řádně předčištěna. Předčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do veřejné kanalizace na základě smluvního vztahu mezi producentem odpadních vod a provozovatelem stokové sítě. Smlouvy uvádějí mimo jiné limitní hodnoty množství odpadních vod a jejich znečištění, které musí být v souladu s platným kanalizačním řádem stokové sítě. Producent odpadních vod je povinen měřit množství odpadních vod a provádět rozbory kvality akreditovanou laboratoří. A provozovatel stokové sítě provádí dle potřeby vlastní odběry vzorků odpadních vod a její rozbory vlastní laboratoří. Projekt rovněž počítal se zdokonalením zpracování kalu. Došlo k renovaci nádrží a zařízení pro vyhnívání kalu, stejně jako instalování zařízení pro odvodnění kalu a nádrží pro uskladňování kalu. Odvodněné kaly jsou zpracovány odbornou firmou SPRESO s.r.o. na základě dlouhodobé smlouvy s provozovatelem Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. V rámci přípravy projektu Čistá řeka Bečva byl proveden audit této firmy na základě požadavku EU, který prokázal, že firma je vybavena technologiemi a certifikáty pro zpracování čistírenských kalů a disponuje dlouhodobě dostatečnou kapacitou pro zpracování kalu v regionu Vsetínsko. Tento první projekt v naší republice, kdy konečným příjemcem bylo sdružení obcí, byl označen Evropskou komisí za vzorový a poskytovanými výstupy jsme předávali zkušenosti nejen v ČR, ale i v zahraničí (Rumunsko, Bulharsko). 4

5 Bilanční údaje projektu: Kanalizační řady vč. výtlaků: m Celkové uznatelné náklady: Kč Celkové náklady pořízeného majetku: Kč Rekonstrukce stávající kanalizace: m Nové čerpací stanice: 17 ks Nové akumulační nádrže: m 3 Nové ČOV: 2 Rekonstrukce ČOV: 6 Opatřeními na stokových sítích se významně zvýšil podíl splaškových vod odváděných do čistíren odpadních vod, a Cíle projektu: snížila se četnost, objem a množství znečištění odlehčovaných odpadních vod ze stokových sítí do vodotečí. Rekonstrukcemi a výstavbou nových ČOV se zvýšilo množství a kvalita čištění odpadních vod v povodí řeky Bečvy. 5

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro vefiejnou potfiebu a o zmûnû nûkter ch

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

B.2 VODA B2.1 POVRCHOVÁ VODA B2.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE B2.1.2 ODTOKOVÉ POMĚRY VODA. Praha - Životní prostředí 2011

B.2 VODA B2.1 POVRCHOVÁ VODA B2.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE B2.1.2 ODTOKOVÉ POMĚRY VODA. Praha - Životní prostředí 2011 B.2 VODA.1 POVRCHOVÁ VODA VODA.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE Základní tepnu říční sítě na území hlavního města tvoří řeka Vltava, resp. její dolní tok. U Lahovic se do Vltavy vlévá její

Více

Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě

Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě Ing. Iveta Žabková Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice, iveta.zabkova@scvk.cz 1. Úvod Na konci roku 2007

Více

Výroční zpráva. Vak- Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. za obchodní rok 2005 - 1 - Lipová Lázně. Jeseník. Hradec -Nová Ves.

Výroční zpráva. Vak- Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. za obchodní rok 2005 - 1 - Lipová Lázně. Jeseník. Hradec -Nová Ves. Vak- Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. Výroční zpráva za obchodní rok 2005 Lipová Lázně Jeseník Hradec -Nová Ves Písečná Bělá pod Pradědem Česká Ves Květen 2006-1 - Evropská charta o vodě Bez vody

Více

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 279

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 279 Technická infrastruktura 2.13 2.13 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 2.13.1 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Prahu zásobuje pitnou vodou vodárenská soustava Střední Čechy. Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou činí cca 1,25

Více

Průtok na řece Vltavě byl za rok 2013 vysoce nadprůměrný, průměrný roční průtok dosáhl 159,7 % dlouhodobého normálu (Q a

Průtok na řece Vltavě byl za rok 2013 vysoce nadprůměrný, průměrný roční průtok dosáhl 159,7 % dlouhodobého normálu (Q a B2 VODA B2.1 POVRCHOVÁ VODA B2.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE Základní tepnu říční sítě na území hlavního města tvoří řeka Vltava, resp. její dolní tok. U Lahovic se do Vltavy vlévá její

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Horní Vltavy pro území kraje Vysočina, závazná část Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy pro území

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Výroční zpráva 2008. Výroční zpráva 2008 / 1

Výroční zpráva 2008. Výroční zpráva 2008 / 1 Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 / 1 2 / Výroční zpráva 2008 Obsah 1. Ůvodní slovo předsedkyně představenstva 5 2. Významné události roku 7 3. Základní údaje o společnosti 9 4. Statutární orgány

Více

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

A.2. POPIS NADOBECNÍCH SYSTÉMŮ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V KRAJI ČÁST 2

A.2. POPIS NADOBECNÍCH SYSTÉMŮ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V KRAJI ČÁST 2 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE A.2. POPIS NADOBECNÍCH SYSTÉMŮ VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

Rekonstrukce čistírny odpadních vod Cheb. Pavel Hančík

Rekonstrukce čistírny odpadních vod Cheb. Pavel Hančík Rekonstrukce čistírny odpadních vod Cheb Pavel Hančík Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Předkládaná bakalářská práce pojednává o popisu rekonstrukce městské čistírny odpadních vod v Chebu. Důvodem rekonstrukce

Více

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.1.101 PŘÍPUSTNÉ

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD Letohrad Kanalizační řád stokové sítě Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD (podle zákona

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

Vážení akcionáři, dámy a pánové, ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti VaK Kroměříž, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. předkládá

Více

Závěrečná zpráva Textová část

Závěrečná zpráva Textová část Technický audit Vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu ve Statutárním městě Jihlava Závěrečná zpráva Textová část Červen 2013 Auditoři: Ing. Vladimír Kendík, Ing. Miloš Brzák, CSc. Výtisk č. 1 Obsah:

Více

Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod

Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod Vlastník kanalizace : Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice Přítkovská 16%&, (1) )0 Teplice Identifikační

Více

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice PROJECT ISA s.r.o. září 2010 účinnost od 01.10. 2010 Obsah: 1 Úvod...4 1.1 Definice pojmů...5 1.2 Použité zkratky...8

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZA ROK 2010 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZA ROK 2010 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí:

Více

METODICKÝ POKYN pro zpracování PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KRAJE

METODICKÝ POKYN pro zpracování PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KRAJE MINISTERSTVO T ZEMĚDĚLSTVÍ ČR Č METODICKÝ POKYN pro zpracování PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KRAJE Metodický pokyn pro zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje. Určeno: Krajským úřadům

Více

C) Oblast kvality vod

C) Oblast kvality vod C) Oblast kvality vod 1 Obsah části C) str. 1. Úvod 3 1.1. Základní pojmy 3 1.2 Legislativní vymezení na úseku kvality vod 4 2. Popis současného stavu jakosti vod v MS kraji 7 2.1 Monitoring jakosti vod

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

Regionální operační program NUTS II. Moravskoslezsko 2007 2013

Regionální operační program NUTS II. Moravskoslezsko 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007 2013 Oznámení koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Předkladatel: Moravskoslezský

Více