A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ"

Transkript

1 A. NÁZEV OBCE Lukavec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 352 Kód obce PRVK: Kód obce (IČOB): (548332) Číslo ORP3 (ČSÚ): 009 (6109) Název ORP3: Pacov Kód OPOU2 ČSÚ: Název OPOU2:: Pacov A.1 Členění obce Kód části obce PRVK: Název části obce: Kód části obce PRVK: Kód části obce ÚIR: Bezděkov Lukavec Týmova Ves Velká Ves B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI Obec Lukavec se nachází severně od města Pacov, ve vzdálenosti cca 10 km. Obec se skládá ze čtyř místních částí Lukavec, Bezděkov (2 km severozápadně od Lukavce), Týmova Ves (1 km jižně od Lukavce), Velká Ves (3 km západně od Lukavce). Obcí protéká místní vodoteč Lukavecký potok, další vodoteče jsou místní rybníky. Rozsah zástavby je v rozmezí 556,0 626,0 m n. m.. B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Stránka 1 z 8

2 Kód části obce PRVK: Název části obce: Počet obyvatel: Bezděkov Lukavec Týmova Ves Velká Ves Lukavec celkem: C. PODKLADY Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod Kanalizační řád Lukavec Kanalizace Bezděkov situace Kanalizace Týmova Ves situace Kanalizace Velká Ves situace Provozní řád vodovodu Lukavec Provozní řád vodovodu ZD Lukavec Stránka 2 z 8

3 D. VODOVODY D.1 POTŘEBA VODY Z BILANCE Základní parametry: Ozn.: Jednotky: Rok: Počet zásobených obyvatel Nz obyvatel Voda vyrobená celkem VVR tis.m3/r 57, ,6 59,8 Voda fakturovaná celkem VFC tis.m3/r 57,8 56,3 55,3 52,8 Voda fakturovaná pro obyvatele VFD tis.m3/r 46,9 45,5 44,4 41,9 Spec. potř. fakt. vody obyvatelstva Qs,d l/(os.den) 114, ,2 109,4 Spec. potř. fakt. vody Qs l/(os.den) 140,8 137,4 134,6 137,7 Spec. potř. vody vyrobené Qs,v l/(os.den) 140,8 141,3 145,1 156,1 Průměrná denní potřeba Qp m3/d 158,3 158,8 163,3 164,2 Max. denní potřeba Qd m3/d 237,4 238,2 245,1 246,3 Mapa D1: Vodovody Trasování sítí, lokalizace vodojemů, zdrojů, ATS, ČS, ÚV, šachet, komor Lukavec Legenda: Stránka 3 z 8

4 D.2 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU Místní část je napojena na obecní vodovod Lukavec. Obec je gravitačně zásobena z vodojemu Lukavec. Zásobní řad z vodojemu do obce je z PVC Dn 80 mm délky 1900 m. Rozvodné řady po obci jsou z PVC Dn 80 mm délky 476 m. Rozsah zástavby je v rozmezí 560,0 586,0 m n. m.. Prameniště má dvě lokality, první se nachází v lese a je tvořeno z jednoho zářezu (děrovaná kamenina DN 100 mm délky 16 m) a studny. Voda je z něj svedena eternitovým potrubím DN 80 mm do odkyselovací sběrny a dále do vodojemu (80 m3, zemní, železobetonový). Druhé prameniště sestává ze dvou studní (DN 1100 mm a DN 2700 mm, jsou navzájem propojeny, vydatnost 0,9 l/s) voda z nich je svedena potrubím PE DN 110 mm délky 242 m do odkyselovací stanice a dále do zemního železobetonového vodojemu 100 m3. Celková délka přívodního řadu je 1372 m. Další posílení je tvořeno studnou a jímacím zářezem, z tohoto posílení je voda svedena gravitačně do úpravny vody potrubím PVC DN 100 délky 1868 m. Z úpravny je voda čerpána do vodojemu.80 m3. Délka výtlaku je 675 m. Rozvodné řady mají celkovou délku 5550 m. Průměrná spotřeba 1,43 l/s. V roce 2009 pro obytný soubor K Pavlovci byla realizována výstavba vodovodních řadů v celkové délce 219 m. Pro půmyslovou zónu K Pavlovci byla realizována výstavba vodovodních řadů v celkové délce 416 m a přeložka vodovodního řadu C v délce 84 m. Místní část je zásobena z vodovodu ve vlastnictví a provozování obce Lukavec z místního zdroje. Prameniště se nachází jihovýchodně od obce a je tvořeno 7 kopanými studnami DN 2000 hloubky 4 m, z kterých je voda svedena do čerpací stanice odkud je čerpána do zemního železobetonového vodojemu o objemu 100 m3. Z akumulace je voda gravitačně svedena potrubím PVC DN 100 délky 1460 m do obce. Rozvodné řady po obci jsou z PVC DN 100 délky 600 m. Průměrná spotřeba 1,52 l/s. Rozsah zástavby je v rozmezí 620,0 650,0 m n. m.. Místní část je napojena na obecní vodovod Lukavec. Obec Velká Ves je gravitačně zásobena z vodojemu Lukavec přes obec Bezděkov. Zásobní řad z je z PVC DN 80 mm délky 1100m. Rozvodné řady po obci jsou z PVC DN 80 mm délky 683 m. Rozsah zástavby je v rozmezí 590,0 618,0 m n. m.. D.3 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ V dalším období se předpokládá běžná údržba vodovodu výměna nefunkčních šoupat, opravy poruch. Významnější výstavba nebo rekonstrukce vodovodní sítě se v místní části nepředpokládá. Předpokládá se výměna potrubí z azbestocementu v celkové délce 1600 m. V dalším období se předpokládá běžná údržba vodovodu výměna nefunkčních šoupat, opravy poruch. Významnější výstavba nebo rekonstrukce vodovodní sítě se v místní části nepředpokládá. Předpokládá běžná údržba vodovodu výměna nefunkčních šoupat, opravy poruch. V dalším období je navrženo využití pramenních vývěrů v lesním komplexu v k.ú. Týmová Ves a propojení vodovodu z místní části Týmová Ves na systém vodovodů v majetku městyse Lukavec. Celkově bude z tohoto posílení zásobeno 1200 obyvatel Městyse Lukavec a místních částí Bezděkov, Velká Ves a Týmová Ves. D.4 VYMEZENÍ ZDROJŮ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD UVAŽOVANÝCH PRO ÚČELY ÚPRAVY NA VODU PITNOU Pramenní vývěry v k.ú. Týmová Ves. D.5 VARIANTY NOUZOVÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje) Užitková voda Obec bude zásobena užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní. Pitná voda Obec bude zásobena pitnou vodou z cisteren plněných ze zdroje Vintířov. Pro obec bude třeba dovézt 11,36 m3/d. D.6 ČASOVÝ HARMONOGRAM Navržená technická opatření se předpokládají k realizaci v rámci platnosti tihoto PRVKUK. Stránka 4 z 8

5 Stránka 5 z 8

6 E. KANALIZACE A ČOV E.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Základní parametry: Ozn.: Jednotky: Rok: Počet obyv. napoj. na kanalizaci Nk obyvatel Počet obyv. napojených na ČOV Ncov obyvatel Spec. produkce odp. vod obyv. Qov l/(os.den) Produkce odpadních vod Mov m3/den 183,7 183,3 183,3 171,2 BSK5 BSK5 kg/den 73,5 73,3 73,3 68,5 NL NL kg/den 67,3 67,2 67,2 62,8 CHSK CHSK kg/den 146,9 146,7 146,7 137 Mapa E1: Kanalizace Trasování sítí, lokalizace ČOV, ČS, výústě, odlehčovací komory Lukavec Legenda: Stránka 6 z 8

7 E.2 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Základní vybavenost obce je základní škola, školní jídelna, restaurace, pekárna, cukrárna a jídelna zemědělského družstva. V obci Bezděkov žije v současnosti 51 trvale bydlících obyvatel z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojeno 45 obyvatel. Výstavba této kanalizace proběhla v rozmezí let Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 490 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300. Celá kanalizační síť tvoří 3 povodí, které jsou samostatně vyústěna do Lukaveckého potoka. Odpadní vody odtékají stávající kanalizací přímo do toku nebo jsou vypouštěny do bezodtokých jímek a vyváženy na ČOV Lukavec. Provozovatel kanalizace: Obec Lukavec V obci Lukavec žije v současnosti 988 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojeno 988 obyvatel. Výstavba této kanalizace proběhla v rozmezí let , podstatná část obce má kanalizaci stáří 10 let. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí m, byly použity betonové trouby profilů DN 200 až DN 1000 a trubky z PVC DN mm. Celá kanalizační síť tvoří jedno povodí a kanalizace je ukončena mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod. V roce 2009 pro obytný soubor K Pavlovci byla realizována výstavba jednotné kanalizace v celkové délce 155 m včetně napojení na stávající kanalizaci. Pro půmyslovou zónu K Pavlovci byla realizována výstavba jednotné kanalizace v celkové délce 474 m včetně napojení na stávající kanalizaci. V obci je vybudována čistírna odpadních vod. Čistírna je dimenzována na 1310 EO. Odpadní vody odtékají po vyčištění do Lukaveckého potoku. V současnosti napojené obce (místní části): Lukavec Nově napojené obce (místní části): Týmova Ves Návrhový svoz z obcí (místních částí): Kateřinky, Starý Smrdov, Nový Smrdov, Petrovsko Provozovatel kanalizace: VODAK Humpolec V obci Týmova Ves žije v současnosti 56 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojeno přibližně 45 obyvatel. Výstavba této kanalizace proběhla v rozmezí let Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 805 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 až DN 400 a kameninové trouby DN 200. Celá kanalizační síť tvoří dvě povodí, které jsou samostatně vyústěny do místního potoka, který ústí do Huťského potoka. Odpadní vody odtékají stávající kanalizací přímo do toku nebo jsou vypouštěny do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na ČOV Lukavec. Provozovatel kanalizace: Obec Lukavec V obci Velká Ves žije v současnosti 42 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojeno přibližně 31 obyvatel. Výstavba této kanalizace proběhla v rozmezí let Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 695 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 a DN 400 a kameninové trouby DN 200. Celá kanalizační síť tvoří jedno povodí a je vyústěna do místního potoka, který ústí do Martinského potoka. Odpadní vody odtékají stávající kanalizací přímo do toku nebo jsou vypouštěny do bezodtokých, odkud jsou vyváženy na ČOV Lukavec Provozovatel kanalizace: Obec Mezilesí E.3 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU V současnosti napojené obce (místní části): Lukavec Nově napojené obce (místní části): Týmova Ves Návrhový svoz z obcí (místních částí): Kateřinky, Starý Smrdov, Nový Smrdov, Petrovsko Předpokládá se dobudování kanalizačního systému a výstavba čistírny odpadních vod. Navrhované stoky splaškové kanalizace z PVC DN 300 mají délku 510 m. Nepředpokládá se výstavba do roku V současnosti napojené obce (místní části): nejsou Nově napojené obce (místní části): Bezděkov Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou Odkanalizování a čištění odpadních vod je v obci zajištěno. Stránka 7 z 8

8 V současnosti napojené obce (místní části): Lukavec Nově napojené obce (místní části): Týmova Ves Návrhový svoz z obcí (místních částí): Kateřinky, Starý Smrdov, Nový Smrdov, Petrovsko Předpokládá se dobudování kanalizačního systému a připojení na kanalizační systém a čistírnu odpadních vod Lukavec. Navrhovaná délka splaškových kanalizačních stok je 1300 m. V rámci odkanalizování bude nutné vybudovat čerpací stanici a výtlak délky 180 m. Nepředpokládá se výstavba do roku V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě v délce 700 m, případně rekonstrukce a rozšíření stávající kanalizace. Oddílná kanalizace bude vybudována z PVC trub profilů DN 300. Pro vyčištění splaškových odpadních vod je uvažováno s výstavbou biodiskové čistírny odpadních vod. Vyprodukovaný kal bude alespoň dvakrát ročně vyvážen na zemědělské pozemky. V případě nezájmu odběratelů bude tento kal odvážen k odvodnění na ČOV Pacov. Odpad z ČOV je zaústěn do místního potoka, který ústí do Martinského potoka. V současnosti napojené obce (místní části): nejsou Nově napojené obce (místní části): Velká Ves Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou V obcích a místních částech, kde jsou navrženy soukromé jímky na vyvážení je možné alternativně využít domovních čistíren odpadních vod, nebo jim ekvivalentních technologií čištění odpadních vod, které jsou v souladu s příslušnou legislativou. E.4 VÝZNAMNÍ PRODUCENTI ODPADNÍCH VOD V obci ani v místních částech nejsou významnější producenti odpadních vod. E.5 ČASOVÝ HARMONOGRAM Technické řešení společného odkanalizování se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti. Aktualizace PRVK nebo zpracování nového PRVK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod. F. EKONOMICKÁ ČÁST Vodovody 0, Kanalizace 2648, ČOV 606, Celkem (tis. Kč) 3254 Vodovody 3859, Kanalizace 5482, ČOV 0, Celkem (tis. Kč) 9341 Vodovody 2096, Kanalizace 0, ČOV 0, Celkem (tis. Kč) 2096 Vodovody 0, Kanalizace 1929, ČOV 596, Celkem (tis. Kč) 2525 Celkem za obec(město) Vodovody 5955, Kanalizace 10059, ČOV 1202, Celkem (tis. Kč) Náklady uvedené v tabulce jsou vykalkulovány podle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství ČR pro výpočet pořizovací ceny objektů podle orientačních ukazatelů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací (č.j. : / ). Součástí PRVK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí. AKTUALIZACE - poznámky: Datum aktualizace: Číslo usnesení: Datum schválení: Popis: Administra tivní změna Realizace opatření v oblasti zásobování pitnou vodou a v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v místní části Lukavec /03/2 010/ZK Dílčí změna v oblasti zásobování pitnou vodou - posílení vodních zdrojů z k.ú. Týmová Ves. Stránka 8 z 8

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Mapa A: Území obce Přehledová mapka Moravské Budějovice Číslo obce PRVK: 270 Kód obce PRVK: 0614.006.270.00 Kód obce (IČOB): 09890 (591181) Číslo ORP3 (ČSÚ): 006 (6106) Název ORP3: Moravské

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Boňkov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Boňkov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Boňkov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_015_02_11117 Název obce: Olšovec Kód obce (IČOB): 552844 (552844) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970 (7101)

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_9_3) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.416.9.3 Název obce: Boží Dar Kód obce (IČOB): 886 (56486) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Javorník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_002_01_41464 Název obce: Javorník Kód obce (IČOB): 536148 (536148) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062 (7102)

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech CZ051.3608.5104.0076 Jablonec nad Jizerou.0076.01 Jablonec nad Jizerou.0076.02 Blansko.0076.06 Dolní Tříč Změna PRVKUK 2012 identifikační číslo obce 05592 identifikační číslo obce 41509 identifikační číslo

Více

METODICKÝ POKYN pro zpracování PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KRAJE

METODICKÝ POKYN pro zpracování PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KRAJE MINISTERSTVO T ZEMĚDĚLSTVÍ ČR Č METODICKÝ POKYN pro zpracování PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KRAJE Metodický pokyn pro zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje. Určeno: Krajským úřadům

Více

Dlouhoňovice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Dlouhoňovice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Dlouhoňovice Kód části obce PRVK: 3611.5315.019.01 Název obce: Dlouhoňovice Kód obce (IČOB): 19439 (548031) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1261 (5315) Název ORP3: Žamberk Kód OPOU2

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD Letohrad Kanalizační řád stokové sítě Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD (podle zákona

Více

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro vefiejnou potfiebu a o zmûnû nûkter ch

Více

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.) ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní

Více

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TŘEBĚTÍN NÁVRH TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 1 TŘEBĚTÍN Územní plán NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Akademický pracovník ČZU FAPPZ KZKA

Více

červen 2007 ČÍSLO VÝTISKU:

červen 2007 ČÍSLO VÝTISKU: K AN ALIZ AČ NÍ Ř Á D STOKOVÉ SÍTĚ M ARIÁNSKÉ LÁZNĚ červen 2007 ČÍSLO VÝTISKU: OBSAH Obsah... 2 Titulní list kanalizačního řádu... 3 1. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu... 4 1.1. Vybrané povinnosti

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH VINAŘICE NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail:merunkova@gmail.com IČO: 46397957 sídlo: Přeletová 5 /588

Více

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah)

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Tato Příloha č. 2 je součástí Praktické příručky Smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR. Příloha představuje doporučený obsah čtvrtletních

Více

Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod

Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod Vlastník kanalizace : Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice Přítkovská 16%&, (1) )0 Teplice Identifikační

Více

A.2. POPIS NADOBECNÍCH SYSTÉMŮ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V KRAJI ČÁST 2

A.2. POPIS NADOBECNÍCH SYSTÉMŮ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V KRAJI ČÁST 2 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE A.2. POPIS NADOBECNÍCH SYSTÉMŮ VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

Výroční zpráva. Vak- Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. za obchodní rok 2005 - 1 - Lipová Lázně. Jeseník. Hradec -Nová Ves.

Výroční zpráva. Vak- Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. za obchodní rok 2005 - 1 - Lipová Lázně. Jeseník. Hradec -Nová Ves. Vak- Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. Výroční zpráva za obchodní rok 2005 Lipová Lázně Jeseník Hradec -Nová Ves Písečná Bělá pod Pradědem Česká Ves Květen 2006-1 - Evropská charta o vodě Bez vody

Více

Kanalizační řád Hlučín. Dodatek č. 3 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA. HLUČÍN Aktualizace. Prosinec/2011. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.

Kanalizační řád Hlučín. Dodatek č. 3 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA. HLUČÍN Aktualizace. Prosinec/2011. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Dodatek č. 3 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA HLUČÍN Aktualizace Prosinec/2011 Hlučín Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 1 OBSAH 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO

Více

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu:

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: stokové sítě města Beroun a města Králův Dvůr po dokončených stavbách projektů Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun a Kanalizace obce Hýskov Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP OMLENICE

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP OMLENICE TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP OMLENICE ÚP Omlenice vydalo: Zastupitelstvo obce Omlenice Číslo usnesení zastupitelstva obce: Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Oprávněná úřední

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERVENEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE BRANDÝS NAD ORLICÍ (aktualizace k 1.9.2010)

KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE BRANDÝS NAD ORLICÍ (aktualizace k 1.9.2010) Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE BRANDÝS NAD ORLICÍ (aktualizace k 1.9.2010) (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech

Více

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice období 12/2009 12/2013 dle ustanovení 55, odst. (1), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více