Veronika Jáglová OOV MŽP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veronika Jáglová OOV MŽP"

Transkript

1 Veronika Jáglová OOV MŽP

2 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 6. prosince 2006 č o Aktualizaci strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod Vláda I. schvaluje Aktualizaci strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod, obsaženou v části III materiálu č.j. 1817/06 s tím, že bude tato strategie zároveň sloužit jako informativní rámec pro rozhodování o způsobech financování; II. ukládá 1. ministryni zemědělství a ministrům životního prostředí a pro místní rozvoj a) koordinovat a prosazovat naplňování aktualizované strategie financování f implementace Směrnice Rady č.91/271/ehs, o čištění městských odpadních vod (dále jen Směrnice ), podle možností státního rozpočtu České republiky, b) prověřit možnost prodloužení přechodného období pro implementaci Směrnice do konce roku 2012, případně 2013, a informovat o tomto prověření vládu do 31. března 2007, 2. ministryni zemědělství aktualizovat ve spolupráci s ministrem životního prostředí Seznam aglomerací České republiky na které se opatření ve Směrnici vztahují s uvedením stavu s zajištění jejich realizace a předložit vládě do 30. listopadu 2007 informaci o průběhu implementace Směrnice, 3. ministryni zemědělství zpracovat ve spolupráci s ministry životního prostředí a pro místní rozvoj a vládě do 31. března 2007 předložit seznam aglomerací České republiky ve struktuře 1 a) aglomerace vyřešené, b) aglomerace rozestavěné, c) aglomerace, které mají zajištěné financování, d) aglomerace, které nemají zajištěné financování.

3 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 4. února 2008 č. 113 k Aktualizaci strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod Vláda I. schvaluje Aktualizaci strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod (dále jen Směrnice ), obsaženou v části III materiálu č.j. 19/08 s tím, že tato strategie bude zároveň sloužit jako informativní rámec pro rozhodování o způsobech financování; ncování; II. bere na vědomí deficit zdrojových možností vyplývající z dojednaných podmínek přijatelnosti vodohospodářských projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí; III. ukládá 1. ministru zemědělství a místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí a) koordinovat a prosazovat naplňování aktualizované strategie financování f implementace Směrnice podle možností státního rozpočtu České republiky, b) obeslat do 29. února 2008 aglomerace, které dosud nezajištují přípravu realizace potřebných opatření, s upozorněním na povinnost plnit požadavky vyplývající ze Směrnice a zároveň informovat o možnostech dotačních podpor, c) informovat vládu do 30. listopadu 2008 o stavu plnění Směrnice, 2. místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí a ministru ru zemědělství ve spolupráci s ministrem financí zpracovat a vládě do 30. června 2008 předložit analýzu dostupných h finančních zdrojů k pokrytí deficitu zdrojových možností ve smyslu bodu II tohoto usnesení s návrhem jejich zajištění, 3. ministru zemědělství ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem m životního prostředí průběžně vést seznam aglomerací a na základě podnětů od statutárních zástupců aglomerací ací a krajů tento seznam aktualizovat.

4 1. Úvod Vláda ČR v rámci projednávání materiálu Aktualizace strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod (dále jen Směrnice ) uložila v bodě II. 2 Usnesení vlády ČR č ze dne 6. prosince 2006 ministru zemědělství aktualizovat ve spolupráci s ministrem životního prostředí Seznam aglomerací ČR, na které se opatření ve Směrnici vztahují, s uvedením stavu zajištění realizace těchto opatření a předložit vládě do 30. listopadu 2007 informaci o průběhu implementace Směrnice. Následně bylo uloženo podle bodu II usnesení vlády č ze dne 29. října 2007 ministru zemědělství a místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí zpracovat a vládě do 31. prosince 2007 předložit analýzu plnění a možností plnění závazků ČR splnit do roku 2010 požadavky kvality čištění odpadních vod. Na základě dohody ministrů (se souhlasem úřadu vlády) byla vypracována souhrnná informace obsahující oba požadavky a předložena k projednání.

5 2. Postup při zjištění aktuálního stavu Aktuální stav implementace Směrnice v ČR byl zjišťován pomocí dotazníkového šetření. Cílem bylo zpřesnit rozsah opatření a s tím spojenou investiční náročnost, která je nezbytné realizovat na území ČR ve stveném přechodném období, a také zhodnocení z dosavadního průběhu naplňování požadavků směrnice. Podkladem - Konkrétní seznam aglomerací ČR z roku 2006 Na začátku roku 2007 bylo osloveno 531 aglomerací (na MZe do ). Dále bylo osloveno všech 51 aglomerací uvedené v Podseznamu sledovaných aglomerací V průběhu roku 2007 byli zástupci jednotlivých aglomerací opět osloveni oveni s žádostí o doplnění zpřesňujících informací týkajících se charakteristiky opatření: Po urgencích bylo finálně doloženo všech 531. Od aglomerací uvedených na Podseznamu bylo získáno pouze 42 dotazníků zníků. 9 aglomerací z Podseznamu tyto dotazníky nedoložilo. Výsledkem celého dotazníkového šetření jsou Karty jednotlivých aglomerací, ve kterých je uveden současný stav aglomerace a charakteristika opatření a jeho realizace. Jednotlivé uvedené informace byly během roku 2007 průběžně zpřesňovány a konečný stav zjišťování potřebných informací byl uzavřen ke dni Při zpracování Karet jednotlivých aglomerací nebyly do celkových nákladů potřebných k implementaci směrnice zahrnuty náklady na zamýšlené rekonstrukce kanalizací jejichž charakter není v přímé souvislosti s plněním podmínek směrnice. Pokud v projektu na vybudování/ dobudování kanalizace vycházely náklady na 1 EO příliš vysoké (nad 100 tis. Kč/1 EO), byly celkové náklady na záměry projektů poníženy na úroveň, která odpovídá obvyklé technicko ekonomické efektivnosti.

6 3. Aglomerace plnící a neplnící požadavky směrnice V současné době neexistuje oficiální a jednoznačné stvisko EK, které definuje pojem vyřešená aglomerace. Podle zástupců EK aglomerace splňuje požadavky Směrnice tehdy, je-li v ní zajištěn stupeň čištění odpovídající velikosti aglomerace. Pokud není vybudování kanalizace a ČOV vhodné z důvodu příliš vysokých finančních nákladů (ekonomické náročnosti), použijí se individuální nebo jiné vyhovující systémy čištění. V seznamu je uvedeno % napojení obyvatel na kanalizaci s tím, že zbývající obyvatelé řeší čištění individuálním způsobem. Dále je uvedeno, zda aglomerace má dostatečně kapacitní ČOV a splňuje požadavky nařízení. MZe a MŽP považuje za vyřešenou aglomeraci, u které je ČOV dostatečně kapacitní, splňuje požadavky nařízení a kde je % napojení na kanalizaci větší nebo rovno 85, za aglomeraci V celé ČR je 623 aglomerací nad EO. Na základě smlouvy o přistoupení musela ČR zajistit pro aglomerace s počtem EO vyšším než soulad s uvedenou směrnicí pro 18 aglomerací nejpozději ke dni přistoupení a pro 36 dalších aglomerací se stejným počtem EO do 31. prosince Protože v současné době neexistuje oficiální definice pojmu vyřešená aglomerace, reportovalo MZe společně s MŽP 54 aglomerací nad EO, u kterých je ČOV dostatečně kapacitní a splňuje požadavky nařízení a dále bylo uvedeno % napojení na kanalizaci s tím, že se toto % může v budoucnu změnit.

7 4. Výsledky šetření Na základě výsledků dotazníkového šetření obsahuje Seznam přehled d 515 aglomerací. Tabulka č. 1: Přehled počtu aglomerací ČR dle velikostní kategorie aglomerace Aglomerace Počet aglomerací > EO EO 372 Celkem 515 V Seznamu je uvedeno 174 aglomerací, které z pohledu MZe a MŽP splňují požadavky Směrnice (z toho ve 109 aglomeracích mají připraveny další projekty na optimální dořešení situace infrastruktury, viz. tabulka A.2 přílohy 1, a naopak v 65 aglomeracích již žádné projekty výhledově neplánují, viz. tabulka A.1 přílohy 1). Dále Seznam obsahuje 341 aglomerací, které musí být dořešeny v rámci implementace Směrnice ve stveném přechodném období (z toho ve 207 aglomeracích mají připravené projekty, viz. tabulka B.1 přílohy 2 a tabulka C.1 přílohy 3 a ve 134 aglomeracích v současné době žádné projekty připravené nemají, viz. tabulka B.2 přílohy 2 a tabulka C.2 přílohy 3). Dořešit jednotlivé aglomerace znamená realizovat v těchto aglomeracích opatření, která jsou nezbytná pro naplnění požadavků Směrnice, tj. výstavba, rekonstrukce či intenzifikace ČOV a /nebo výstavba či dostavba kanalizace.

8 Tabulka č. 2: Přehled aglomerací ve vztahu k plnění požadavků Směrnice Počet aglomerací ČOV vyhovuje (/ ne) Celkem: 174 % napojení na kanalizaci většív než 85 (/ ne) připravována akce na zlepšen ení stavu (/ ne) ne Celkem: 154 ne ne ne ne ne 45 ne Celkem: 120 ne ne ne 19 ne Celkem: 67 ne ne ---- ne ne ne

9 Z tabulky č. 2 lze odvodit, že z řešených 515 aglomerací má celkem 328 aglomerací vyhovující ČOV a 297 aglomerací má % napojení na kanalizaci větší než 85 %. Zbývá dořešit pouze ČOV ve 123 aglomeracích, pouze kanalizaci ve 154 aglomeracích a ČOV+kanalizaci v 64 aglomeracích. Akce nejsou připraveny ve 134 případech. Tabulka č. 3: Přehled specifických potřeb na implementaci směrnice Rady č. 91/271/EHS v jednotlivých krajích České republiky pro období v cenové úrovni roku 2007 Kraj ČR Počet aglomerací uvedených v Seznamu Náklady na dořešen ení aglomerací v mil. KčK Jihočesk eský Jihomoravský Karlovarský Králov lovéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňsk ský Praha Středo edočeský Ústecký Vysočina Zlínsk nský Celkem

10 5. Finanční zdroje na zajištění realizace potřebných opatření Je nezbytné na implementaci směrnice zajistit od 2007 do 2010 finanční prostředky ve výši 49,134 mld. Kč. Pro zajištění finančních prostředků v této výši je třeba v maximální míře využít prostředky z fondů ES. Níže uvedená teoretická varianta financování opatření ke splnění Směrnice ukazuje, zda jsou k dispozici finanční zdroje k pokrytí potřebných opatření. Z údajů uvedených v tabulce č. 4 je zřejmé, jak významným finančním zdrojem je OPŽP. Tabulka č. 4: Teoretická možnost financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS Zdroje ES celkem (mil. Kč) z toho: OPŽP ISPA/FS OPI ,5 % Národní zdroje celkem ,1 % z toho: státní rozpočet MZe státní rozpočet MŽP 312 SFŽP Vlastní zdroje investorů ,4 % Celkem na implementaci

11 Při uvedeném teoretickém složení finančních zdrojů budou muset investoři i jednotlivých opatření vynaložit z vlastních zdrojů minimálně cca 10,034 mld. Kč, což představuje cca 20,4 % z celkových nákladů na implementaci směrnice. Do podílu vlastních zdrojů investorů nejsou zahrnuty finanční náklady související s přípravou a zabezpečením staveb, které budou pravděpodobně rovněž v plné výši hrazeny z vlastních zdrojů investorů. Vzhledem k této skutečnosti lze předpokládat, že skutečná výše podílu investorů na financování jednotlivých j opatření bude v průměru činit cca 25% z celkových nákladů projektu. Investory nezbytných opatření jsou zejména obce a města, jimž v řadě případů špatná finanční situace nedovoluje realizovat opatření, která jsou nezbytná pro naplnění závazků ČR vůči ES bez přispění prostředků státního rozpočtu. 5. B Operační program Životní prostředí 5. C Analýza dopadů kompromisního řešení smluvních vztahů s oddílným modelem provozování vodárenské infrastruktury Informace o výsledku vyjednávání s EK ve věci problematiky provozních smluv v rámci OPŽP pro byla vládě ČR předložena místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí p dne 14. listopadu Základním parametrem pro poskytování prostředků z OPŽP se stal datum ukončení stávající provozní smlouvy. Z údajů o jednotlivých aglomeracích vyplývá následující: náklady potřebné na opatření v aglomeracích, kde provozní smlouvy končí po roce 2022 jsou cca mld. Kč, tj. 38 % nákladů všech opatření nezbytných realizovat v ČR do konce roku 2010; jedná se celkem o 45 aglomerací z toho je 15 aglomerací Praha (ÚČOV + 15 městských částí), v kategorii provozních smluv končících intervalu let 2020 až 2022 (dotace může činit max. 30 %) nebyla evidována žádná aglomerace, náklady potřebné na opatření v aglomeracích, kde provozní smlouvy končí v období 2015 až 2020 (dotace může činit max. 60 %) jsou cca 5 mld. Kč, tj. 10 % nákladů všech opatření nezbytných n realizovat v ČR do konce roku 2010; jedná se celkem o 73 aglomerací, u zbylých cca 333 aglomerací buď smlouvy vyprší samy do konce roku 2015 nebo smlouvy na dobu neurčitou (s možností výpovědi smlouvy) nebo se jedná o společnosti s dominantním vlivem veřejného vlastnictví nebo se jedná o tzv. smíšené společnosti.

12 V této souvislosti upozorňujeme, že nebyly k dispozici údaje od cca 80 aglomerací. Údaje o finančních zdrojích, které obsahují dopady omezeného využití finančních zdrojů OPŽP v případech, kdy nedojde k úpravě stávajících provozních smluv ukazuje následující tabulka č. 5. Tabulka č (mil. Kč) Zdroje ES celkem ,6 % Národní zdroje celkem ,1 % Vlastní zdroje investorů ,4 % Chybějící zdroje ,9 % Celkem na implementaci Zvyšování podílů vlastních zdrojů investorů vede, kromě rizika nenaplnění n závazků ČR vůči ES ve stveném termínu, k problémům se zvyšováním ceny pro stočné, která se již nyní v řadě případů blíží k hranici sociální únosnosti. Variantní použití finančních zdrojů od provozovatelů infrastruktury by vyvolalo nežádoucí změny ve vlastnictví infrastruktury. Je zřejmé, že vhodným východiskem u malých obcí k pokrytí chybějících finančních zdrojů je vytvoření národní podpory ze státního rozpočtu. Možnosti zajištění chybějících zdrojů budou předmětem analýzy dostupných finančních zdrojů k pokrytí deficitu zdrojových možností a návrhu jejich zajištění. Analýza bude předložena vládě do

13 6. Dopady nesplnění závazků v rámci přechodného období Případné nesplnění požadavků Směrnice, které se ČR zavázala splnit do konce roku 2010, bude spojeno s finanční sankcí. Tuto sankci bude uplatňovat EK vůči ČR. Systém vynucování v EU (dle čl. 226 Smlouvy o EU) provádí EK a postupuje v následujících krocích: první písemné varování (žádá vysvětlení do 2 měsíců), poslední písemné varování (odůvodněný názor, že došlo k porušení acquis communautaire a požadavek nápravy), EK předá Evropskému soudnímu dvoru (dále jen ESD) své zjištění a ten rozhodne o přestupku (porušení práva), ESD vydá rozsudek o porušení práva, EK znovu upozorní, že porušení nabylo právní moci, EK zašle stvisko s důvody pro uvalení sankce, EK předá žalobu ESD, ESD projedná a vynese rozsudek, který již obsahuje sankce (finanční postihy): buď pevnou jednorázovou částku (za nedodržení zpětně ) anebo průběžnou pokutu po dobu, dokud není porušení napraveno (odstraněno); oba typy sankcí však lze uplatnit najednou, aby vymáhání včetně postihu za minulé období bylo naplněno. Legislativa ČR uplatňuje vynucování povinností, která vyplývají z čl. II bodu 6 vodního zákona (obce nad 2000 EO).Jedinými povinnými osobami se všemi důsledky (zejména sankce podle 116 odst. 3 vodního zákona) z tohoto ustvení, jsou obce! V případě neplnění povolení k vypouštění, popř. nepovoleného vypouštění odpadních vod se oprávněný může dopustit přestupku ve smyslu 34 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích, resp. správního deliktu podle 116 odst. 1 písm. b) vodního zákona.

14 7. Ústřední čistírna odpadních vod Praha Připravovaná realizace nezbytných opatření v aglomeraci Praha, přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod (dále jen ÚČOV), je největší komunální vodohospodářská investice v ČR. Projekt řeší vybudování nové mechanicko - biologické linky s chemickým srážením a úpravou stávající ÚČOV tak, aby bylo možné plnit emisní limity stvené v povolení dle nařízení. Jedná se o zvýšení kapacity ÚČOV o cca 180 tis. EO na celkovou kapacitu cca 1,6 mil.. EO. Po realizaci této investice bude ÚČOV zajišťovat splnění téměř 303 % závazku ČR v ukazateli celkový dusík (Ncelk( Ncelk). Odhadované náklady jsou cca 10 mld. Kč, tj. cca 20 % z celkových nákladů nezbytných na všechna nezbytná opatření realizovaná v ČR v rámci přechodného období. V současné době probíhá v rámci přípravy stavby Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově územní řízení s předpokládaným dokončením do března Významným faktorem ovlivňujícím realizaci stavby je možnost získání finanční podpory na akci. Vzhledem k tomu, že provozní smlouva v případě ÚČOV byla uzavřena do konce roku 2028, není podle vyjednaných podmínek přijatelnosti možné získat finanční prostředky z OPŽP.

15 Závěry ČR R se zavázala zala splnit požadavky Směrnice do konce roku Jakákoliv koliv změna přechodného období,, by podléhala schválen lení mezivládn dní konferenci a následnn sledně ratifikaci všemi v členskými státy ty EU a EP. Úspěšnou realizaci těchto t kroků považuje uje příslup slušný direktorát t EK za neproveditelnou. Je žádoucí požádat EK o oficiáln lní stvisko, ze kterého by bylo patrné zda konec roku 2010 je nutno chápat jako limitní pro kolaudace jednotlivých staveb, či i je možné chápat zahájen jení realizace jednotlivých ch opatřen ení před koncem roku 2010 a dokončen ení jejich realizace do konce roku 2012 jako akceptovatelné. Finanční náročnost implementace Směrnice byla zpřesn esněna na na 49,134 mld. KčK v běžných cenách ch od roku 2007 včetně do konce roku Na základz kladě dotazníkov kového šetření bylo do Seznamu přiřazeno p 6 nových aglomerací.. Dále D bylo do Podseznamu nově přeřazeno 22 aglomerací,, které v současn asné době nedosahují počtu EO. V Podseznamu je tak celkem 55 aglomerací s odhadovanými náklady n klady cca 1,3 mld. Kč. K V této to souvislosti je třeba t uvést, že e v této to částce je zahrnuto cca 15 mld. KčK v rámci aglomerace Praha, která se skládá z intenzifikace ÚČOV a dokončen ení odkanalizování jednotlivých městskm stských ch částí. Z 515 aglomerací je 134 aglomerací,, které zatím m nemají připraven ani projekt ani studii a výhledovv hledově neplánuj nují žádost o dotaci. Řešení zmíněných lokalit představuje p prioritní úkol. 316 aglomerací má v současn asné době připravené projekty (žádosti)( vztahující se k předmětné Směrnici. Je třeba t zdůraznit, že e se jedná i o aglomerace, které mají vyhovující ČOV a % napojení EO na kanalizaci většív než 85 %. Akce v těchto aglomeracích ch považujeme za žádoucí pouze v případě ekonomické efektivnosti těchto t projektů. Pokud nebudou schopny dotčen ené aglomerace splnit podmínky stvené v rámci OPŽP P nebudou moci tyto aglomerace čerpat erpat finanční prostředky z tohoto fondu ve výšv ýši i cca 13,2 mld. KčK a je třeba t zahájit diskusi o jejich možném m zajištění.. Zajištění finančních prostředk edků z vlastních zdrojů může e vést v ke zvýš ýšení ceny za stočné podle rozsahu investice a nastavených podmínek smluv. Možnosti využit ití jiných finančních zdrojů bude výstupem v z analýzy viz. bod III. 3 usnesení vlády.

16 Přílohy Konkrétní seznam aglomerací ČR (podle SR 91/271/EHS) Tabulka A.1 - Konkrétní seznam 65 aglomerací s počtem EO větším než s vyhovující v ČOV s napojením obyvatel na kanalizaci větším než 85%, ve kterých nejsou realizována žádná příslušná opatření. Tabulka A.2 - Konkrétní seznam 109 aglomerací s počtem EO větším než s vyhovující ČOV s napojením obyvatel na kanalizaci větším než 85%, ve kterých budou příslušná opatření realizována do konce roku Tabulka B.1 - Konkrétní seznam zbývajících 87 aglomerací s počtem EO větším než n 2 000, s vyhovující ČOV s napojením obyvatel na kanalizaci menším než 85%,, ve kterých budou příslušná opatření realizována do konce roku Tabulka B.2 - Konkrétní seznam zbývajících 67 aglomerací s počtem EO větším než n s vyhovující ČOV s napojením obyvatel na kanalizaci menším než 85%,, ve kterých nejsou realizována žádná příslušná opatření. Tabulka C.1 - Konkrétní seznam 120 aglomerací s počtem EO větším než s nevyhovující ČOV, ve kterých budou příslušná opatření realizována do konce roku Tabulka C.2 - Konkrétní seznam 67 aglomerací s počtem EO větším než s nevyhovující n ČOV, ve kterých nejsou realizována žádná příslušná opatření.

17 Děkuji za pozornost

Aktualizace strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod

Aktualizace strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod III. Aktualizace strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod 1. Úvod Vláda České republiky (dále jen ČR ) v rámci projednávání materiálu Aktualizace strategie financování implementace

Více

Samá voda, přihořívá!

Samá voda, přihořívá! Samá voda, přihořívá! Problematika čištění odpadních vod v obcích nad 2000 obyvatel Petr Skokan petrskokan@petrskokan.cz Oblast čistění odpadních vod Vstup do EU sebou přinesl i přijetí celé řady závazků

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD Ing. Jan Cihlář, Ing. Jan Plechatý, Ing. František Smrčka Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční

Více

Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) Medlov, 22. a 23.

Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) Medlov, 22. a 23. Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) - náležitosti žádosti - průběžná aktualizace dokumentů PRVKÚK a PRVKÚ ČR Medlov, 22. a 23. září

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Ing. Jan Kříž ředitel odboru fondů EU Ministerstvo životního prostředí ČR Jan Kříž, 32 let, je ředitelem

Více

Kontrolováno bylo období od roku 2003 do doby kontroly, v případě věcných souvislostí i období předcházející.

Kontrolováno bylo období od roku 2003 do doby kontroly, v případě věcných souvislostí i období předcházející. Informace z kontrolní akce 06/31 Finanční prostředky vynakládané na výstavbu a technickou obnovu vodohospodářských a ekologických staveb v působnosti Ministerstva zemědělství Kontrolní akce byla zařazena

Více

Finanční prostředky určené na čištění odpadních vod

Finanční prostředky určené na čištění odpadních vod Věstník NKÚ, kontrolní závěry 167 08/22 Finanční prostředky určené na čištění odpadních vod Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok

Více

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Implementace projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v ČR v období 2000-2006 Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru fondů EU, MŽP Ministerstvo

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 4. února 2008 č. 113 k Aktualizaci strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod Vláda I.

Více

Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP dosažený pokrok a ukončování programu & příležitosti v novém OPŽP

Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP dosažený pokrok a ukončování programu & příležitosti v novém OPŽP 19. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE 2015; Praha 20.5.2015 Ing. Ivana Vráblíková ředitelka odboru ochrany vod SFŽP ČR Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP 2007-2013 dosažený

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 18. 3. 2009 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1- Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Provozování vodohospodářské infrastruktury Ing. Petra Brandejsová, listopad

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXI. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 1

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXI. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 1 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXI. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 1 ZVEŘEJNĚNO DNE 21. 3. 214 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Ing. Radka Ondriášová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Ing. Radka Ondriášová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Odbor finanční; Odbor správy majetku; Odbor

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 8. 12. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

1. Nové provozní smlouvy (část B Návrhu)

1. Nové provozní smlouvy (část B Návrhu) Příloha č. 7: Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou komisí na Podmínkách přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím období 2007 2013 předložených

Více

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu 129 250 MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Porovnání alokace na PO 1 OPŽP 2007-2013 a OPŽP 2014-2020 OPŽP 2007-2013

Více

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024 PFO aktualizace 2015 Zpracovatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč Kubišova 1172, 674

Více

Technická infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu Ministerstva zemědělství

Technická infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu Ministerstva zemědělství Technická infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu Ministerstva zemědělství Ing. Miroslav Král, CSc., ředitel odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření Stavební zákon - 2 odst.

Více

VODOVODY A KANALIZACE

VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Určeno pro: Zasedání Valné hromady svazku VAK dne 4. 4. 2014 Bod č. 8 Zásady svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla Představenstvo

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

Příloha č. 6: Podmínky přijatelnosti

Příloha č. 6: Podmínky přijatelnosti Příloha č. 6: Podmínky přijatelnosti Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou komisí na Podmínkách přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím období

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Ing. Miroslav Klos generální ředitel a místopředseda představenstva Vodárenská akciová společnost, a.s.,

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1. Europoslanec a předseda Svazu měst a obcí ČR

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1. Europoslanec a předseda Svazu měst a obcí ČR Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Ing. Oldřich Vlasák Europoslanec a předseda Svazu měst a obcí ČR Ing. Oldřich Vlasák (53 let) je ženatý

Více

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název projektu: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Identifikace Žadatele: Mikroregion Polabí Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Rozdělovník. - viz

Rozdělovník. - viz ODESÍLATEL: Ing. Jan Kužel ředitel odboru ochrany ovzduší Vršovická 1442/65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne: 3. října 2012 Č.j.: 83197/ENV/12 Vyřizuje: Mgr. Tomášková Věc: Informace týkající

Více

Výzva č. 2/2016 PU. na zvýhodněné zápůjčky 1 SFŽP

Výzva č. 2/2016 PU. na zvýhodněné zápůjčky 1 SFŽP Výzva č. 2/2016 PU k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na zvýhodněné zápůjčky 1 SFŽP podle Směrnice MŽP č. 5/2016 pro projekty podpořené v rámci Operačního programu životní prostředí 2014 2020 2

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/22 Finanční prostředky určené na čištění odpadních vod

Informace z kontrolní akce č. 08/22 Finanční prostředky určené na čištění odpadních vod Informace z kontrolní akce č. 08/22 Finanční prostředky určené na čištění odpadních vod Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2008

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 27.3.2013

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 27.3.2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.3.2013 C(2013) 1747 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 27.3.2013 o velkém projektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze, který je součástí operačního programu

Více

dotační titul č. 3: Podpora zpracování projektových dokumentací zásobování pitnou vodou

dotační titul č. 3: Podpora zpracování projektových dokumentací zásobování pitnou vodou Člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 3177/15 ze dne 23. 2. 2015 v rámci dotačního programu Ekologické projekty

Více

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR 19. ročník vodohospodářské výstavy VODOVODY KANALIZACE, 19. - 21. května 2015 Praha,

Více

Ing. Miroslav Král, CSc.

Ing. Miroslav Král, CSc. VODNÍ HOSPODÁŘSTV STVÍ Aktuáln lní informace MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky Obsah Organizace vodního hospodářství Vodohospodářská politika

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HALŽE. v uplynulém období

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HALŽE. v uplynulém období NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HALŽE v uplynulém období 2010 2014 Návrh zprávy je určen ke konzultaci s dotčenými orgány, sousedními obcemi a Krajským úřadem Plzeňského kraje podle 55 odst.

Více

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Mgr. Petr Medřický Severočeská vodárenská společnost a.s. Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice založena v r.1993 akcie v držení 459 měst a obcí Libereckého

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 10. srpna 2015 Částka 4 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 10. srpna 2015 Částka 4 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 10. srpna 2015 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 15. června 2015 č. 475 ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice

Více

Operační program Životní prostředí Operační program Životní prostředí Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1; 1.

Operační program Životní prostředí Operační program Životní prostředí Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1; 1. Operační program Životní prostředí 2007-2013 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1; 1.2 Světový den vody, Znojmo 31.3.2016 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500

Více

SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 8.

SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 8. Stránka 1 SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 8. VÝZVA PRIORITNÍ OSA 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování

Více

Vodohospodářská infrastruktura povinnosti provozovatele domovní a kořenové ČOV

Vodohospodářská infrastruktura povinnosti provozovatele domovní a kořenové ČOV Vodohospodářská infrastruktura povinnosti provozovatele domovní a kořenové ČOV 2 Porovnání zásobování pitnou vodou v roce 2015 dle krajů: Kraj Podíl obyvatel zásobovaných vodou (%) Hl. město Praha 100,0

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. června 2009 č. 715 o střednědobých výdajových rámcích vlády na léta 2010 až 2012 Vláda I. bere na vědomí 1. že předložený návrh rozpočtu České

Více

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj ZÁSADY NÁZEV: Zásady Zastupitelstva Královéhradeckého kaje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje ÚČINNOST OD: 1. 1. 2017 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 30176/2011-26 ze dne 17. ledna 2012, kterou se

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 25. ledna 2017 v 10:00 h V Praze 19. ledna 2017 Čj. 2202/17 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 VÝSTAVBA A OBNOVA INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

TEZE AKTUALIZACE KONCEPCE OBORU VODOVODŮ A KANALIZACÍ

TEZE AKTUALIZACE KONCEPCE OBORU VODOVODŮ A KANALIZACÍ KONFERENCE SOVAK, PLZEŇ 2010 TEZE AKTUALIZACE KONCEPCE OBORU VODOVODŮ A KANALIZACÍ (na Ministerstvu zemědělstv lství) RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Vrchní ředitel sekce vodního hospodářstv ství, Ministerstvo

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 257 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 257 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 349 9. funkční období 349 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Ing. Jan Kříž Náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí

Více

inženýrská a poradenská společnost pro veřejnou správu

inženýrská a poradenská společnost pro veřejnou správu A.Z.A.P. spol. s r.o., Tel. : +420 88 7 499 mob. : 606 6 337 e-mail : azapspol@seznam.cz A. Z. A. P. spol. s r.o. inženýrská a poradenská společnost pro veřejnou správu Mišákova 468/4, 779 00 Olomouc Povel,

Více

Pojmy. Pro účely této vyhlášky se rozumí

Pojmy. Pro účely této vyhlášky se rozumí Ministerstvo financí po dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj podle ustanovení 13 odst. 4, po dohodě s Českou národní bankou podle ustanovení 16 odst. 3 a podle ustanovení 24 odst. 5 zákona č.218/2000

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Počet domácností v rodinných domech vytápějících pevnými palivy Kraj Vytápění uhlím Vytápění dřevem Vytápění pevnými palivy celkem Hlavní město Praha 2 456 1 474 3 930 Středočeský

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Odhadované objemy pronajatých okruhů

Odhadované objemy pronajatých okruhů PŘÍLOH 9 Smlouvy o poskytování koncových úseků pronajatých okruhů Odhadované objemy pronajatých okruhů OSH 1. Rozsah dokumentu... 3 2. Proces předávání počtu objednávek pronajatých okruhů... 3 3. Kvóty

Více

ZÁSADY pro poskytování příspěvku města Písku soukromým investorům fyzickým osobám na budování veřejné infrastruktury

ZÁSADY pro poskytování příspěvku města Písku soukromým investorům fyzickým osobám na budování veřejné infrastruktury ZÁSADY pro poskytování příspěvku města Písku soukromým investorům fyzickým osobám na budování veřejné infrastruktury I. Město Písek je vlastníkem veřejné vodovodní a kanalizační sítě na území města, správcem

Více

Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu )

Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu ) Ministerstvo pro místní rozvoj Č.j.: 23119/2010-52 Příloha č. 1 RM č. 122/2010-52 117613 Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu ) Správce programu: Určená

Více

38. výzva Ministerstva životního prostředí

38. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_16_038 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_38. výzva PO1, SC 1.1, kolová 38. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 4. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2013 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

I. Důvody aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací byl vypracován v roce Důvodem

I. Důvody aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací byl vypracován v roce Důvodem ZLIV Podklad pro jednání Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023 AKTUALIZACE 2014 Vyhotovila společnost ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice leden 2014 I. Důvody aktualizace

Více

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti.

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti. LXI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu

Více

Podpora kvalifikovaného provozu, obnovy a rozvoje vodárenských systémů

Podpora kvalifikovaného provozu, obnovy a rozvoje vodárenských systémů Podpora kvalifikovaného provozu, obnovy a rozvoje vodárenských systémů Ing. Jiří Rosický Želivská provozní s.r.o. VÝVOJ OBORU VAK PO ROCE 1989 Vývoj oboru v létech 1989 2011: Počet obyvatel zásobených

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova ČR 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV

Více

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 2. Výzva pro Rodinné domy 1. Výzva pro Bytové domy v Praze Základní schéma administrace Výhled

Více

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst 1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst Jan Gruntorád Odbor ekologických škod MŽP Jednotná evidence proč je potřeba? Potřeba centrálního zdroje dat, pořízených jednotným způsobem - dle stavebního

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 720 Kód obce PRVK: 0615.015.720.00 Kód obce (IČOB): 16156 (596868) Číslo ORP3 (ČSÚ): 015 (6115) Název ORP3: Žďár nad Sázavou Kód

Více

Financování vodohospodářské infrastruktury z 25.11.2010 1

Financování vodohospodářské infrastruktury z 25.11.2010 1 Financování vodohospodářské infrastruktury z rozpočtu Královéhradeckého kraje 25.11.2010 1 Krajský program Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování)

Více

Skládka odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě, tzv. laguny Ostramo

Skládka odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě, tzv. laguny Ostramo Skládka odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě, tzv. laguny Ostramo Příprava pokračování sanace lagun Ostramo Ing. Kamil Prokeš DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, oddělení laguny Práce na odstranění

Více

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Současný stav v zásobování vodou a odkanalizování Výrazné kvalitativní i kvantitativní změny Počet obyvatel napojených na veřejné vodovody

Více

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 12. zasedání konané dne Materiál k bodu č. 2 programu:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 12. zasedání konané dne Materiál k bodu č. 2 programu: Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 12. zasedání konané dne 19. 6. 2014 Materiál k bodu č. 2 programu: Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje Projednáno: Materiál

Více

Posílení fiskálního rámce ČR

Posílení fiskálního rámce ČR Posílení fiskálního rámce ČR David PRUŠVIC odbor Finanční politika Národní rozpočtové rámce: Evropská legislativa a zkušenosti z EU 9. října 2014, Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR České republiky,

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 214 22 Specifický cíl 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových a podzemních vod z komunálních

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Rekonstrukce ulice 28.října Turnov 2. Bytová zóna

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

GeoInfoStrategie. Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace včeské republice do roku 2020

GeoInfoStrategie. Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace včeské republice do roku 2020 GeoInfoStrategie Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace včeské republice do roku 2020 Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra, koordinátorka projektu GIS VS 2015, Praha, 4. 5. května 2015

Více

Veřejná diskuse. Vzdělaná a konkurenceschopná země Moderní zemědělství. 13. Ledna 2010 Hradec Králové

Veřejná diskuse. Vzdělaná a konkurenceschopná země Moderní zemědělství. 13. Ledna 2010 Hradec Králové Veřejná diskuse Vzdělaná a konkurenceschopná země Moderní zemědělství 13. Ledna 2010 Hradec Králové VÝCHOZÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ VODOVODY V ČR (rok 2008) Počet zásobovaných obyvatel 9 664 000 Počet vodovodních

Více

Užitková voda Obec bude zásobena užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní.

Užitková voda Obec bude zásobena užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní. A. OBEC Dukovany Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 530 Kód obce PRVKUK 0614.013.530.00 Kód obce (IČOB) 03381 (590576) Číslo ORP (ČSÚ) 013 (6113) Název ORP Třebíč Kód POU (ČSÚ) 61131 Název POU Hrotovice

Více

Studie Malé vodní zdroje finanční aspekty výstavby, provozu a obnovy náležité stanovení cen vodného

Studie Malé vodní zdroje finanční aspekty výstavby, provozu a obnovy náležité stanovení cen vodného Projekt: Studie Malé vodní zdroje finanční aspekty výstavby, provozu a obnovy náležité stanovení cen vodného Verze: Listopad 2015 Objednatel: GEOtest a.s. V Brně dne SWC AUDIT s.r.o. Milady Horákové 12

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 214 22 Specifický cíl 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů a

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Rudíkov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 586 Kód obce PRVK: 0614.013.586.00 Kód obce (IČOB): 14326 (591637) Číslo ORP3 (ČSÚ): 013 (6113) Název ORP3: Třebíč Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

Zadavatel nepožaduje více než tříčlenný realizační tým, jehož členové budou disponovat kvalifikací a odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel nepožaduje více než tříčlenný realizační tým, jehož členové budou disponovat kvalifikací a odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ ), a ve smyslu Vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění

Více

Požadavky obce Husinec na výstavbu v lokalitě Nad Údolím

Požadavky obce Husinec na výstavbu v lokalitě Nad Údolím Požadavky obce Husinec na výstavbu v lokalitě Nad Údolím Klient: OBEC HUSINEC Datum: 11. 9. 2015 Zpracoval: Jiří Nezhyba, advokát, Frank Bold advokáti, s.r.o. Manažerské shrnutí Požadavky obce Husinec

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Metodika pro kontrolu skutečného množství zpracovaných/separovaných odpadů ve vztahu k plánované kapacitě projektů podávaných v oblasti podpory 4.

Metodika pro kontrolu skutečného množství zpracovaných/separovaných odpadů ve vztahu k plánované kapacitě projektů podávaných v oblasti podpory 4. Metodika pro kontrolu skutečného množství zpracovaných/separovaných odpadů ve vztahu k plánované kapacitě projektů podávaných v oblasti podpory 4.1 OPŽP Následné sledování udržitelnosti projektů oblasti

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 2 k č. j.: 2054/M/14, 34836/ENV/14 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

42. výzva Ministerstva životního prostředí

42. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_16_042 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_42. výzva PO1, SC 1.1, kolová 42. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

SUCHDOL NAD LUŽNICÍ. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023 AKTUALIZACE 2014

SUCHDOL NAD LUŽNICÍ. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023 AKTUALIZACE 2014 SUCHDOL NAD LUŽNICÍ Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023 AKTUALIZACE 2014 Vyhotovila společnost ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice 10. prosince 2014 Důvody aktualizace

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/01. Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/01. Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/01 Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen

Více

CO DŮLEŽITÉHO PŘINESLA ZMĚNA ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH

CO DŮLEŽITÉHO PŘINESLA ZMĚNA ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH CO DŮLEŽITÉHO PŘINESLA ZMĚNA ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH Ing. Miloslava Melounová SOVAK ČR, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Anotace Novela zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Více

Komplikované provozování. Ing. Jan Bureš, radní města jednatel Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.

Komplikované provozování. Ing. Jan Bureš, radní města jednatel Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. Komplikované provozování kanalizace v Novém Strašecí Ing. Jan Bureš, radní města jednatel Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. bures@tsns.cz Město Nové Strašecí Město západně od Prahy (cca 40km po dálnici

Více

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice Ing. Jan Kužel, Mgr. Veronika Tomášková, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Východiska a

Více

Činnost ČIŽP v procesu odstraňování starých ekologických zátěží

Činnost ČIŽP v procesu odstraňování starých ekologických zátěží Činnost ČIŽP v procesu odstraňování starých ekologických zátěží Ing. Erik Geuss, Ph.D. ředitel ČIŽP Úloha ČIŽP Od r. 1993 pověřena rozhodováním o nápravných opatřeních v procesu odstraňování SEZ. Ukládá

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 26. 2. 2014 43 Věc: Fond vodního hospodářství ÚK Důvod předložení: Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury prostřednictvím Fondu

Více

Kontrola plnění usnesení

Kontrola plnění usnesení Kancelář úřadu V Písku dne: 13.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Kontrola plnění usnesení NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města projednalo kontrolu

Více

PŘÍLOHA 9 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Odhadované objemy pronajatých okruhů

PŘÍLOHA 9 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Odhadované objemy pronajatých okruhů PŘÍLOH 9 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONOVÝH ÚSEKŮ PRONJTÝH OKRUHŮ Odhadované objemy pronajatých okruhů OSH 1 Rozsah dokumentu...3 2 Proces předávání počtu objednávek pronajatých okruhů...3 3 Kvóty objednávek

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 72 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 10. 3. 2016 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod...

Více