Veronika Jáglová OOV MŽP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veronika Jáglová OOV MŽP"

Transkript

1 Veronika Jáglová OOV MŽP

2 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 6. prosince 2006 č o Aktualizaci strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod Vláda I. schvaluje Aktualizaci strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod, obsaženou v části III materiálu č.j. 1817/06 s tím, že bude tato strategie zároveň sloužit jako informativní rámec pro rozhodování o způsobech financování; II. ukládá 1. ministryni zemědělství a ministrům životního prostředí a pro místní rozvoj a) koordinovat a prosazovat naplňování aktualizované strategie financování f implementace Směrnice Rady č.91/271/ehs, o čištění městských odpadních vod (dále jen Směrnice ), podle možností státního rozpočtu České republiky, b) prověřit možnost prodloužení přechodného období pro implementaci Směrnice do konce roku 2012, případně 2013, a informovat o tomto prověření vládu do 31. března 2007, 2. ministryni zemědělství aktualizovat ve spolupráci s ministrem životního prostředí Seznam aglomerací České republiky na které se opatření ve Směrnici vztahují s uvedením stavu s zajištění jejich realizace a předložit vládě do 30. listopadu 2007 informaci o průběhu implementace Směrnice, 3. ministryni zemědělství zpracovat ve spolupráci s ministry životního prostředí a pro místní rozvoj a vládě do 31. března 2007 předložit seznam aglomerací České republiky ve struktuře 1 a) aglomerace vyřešené, b) aglomerace rozestavěné, c) aglomerace, které mají zajištěné financování, d) aglomerace, které nemají zajištěné financování.

3 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 4. února 2008 č. 113 k Aktualizaci strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod Vláda I. schvaluje Aktualizaci strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod (dále jen Směrnice ), obsaženou v části III materiálu č.j. 19/08 s tím, že tato strategie bude zároveň sloužit jako informativní rámec pro rozhodování o způsobech financování; ncování; II. bere na vědomí deficit zdrojových možností vyplývající z dojednaných podmínek přijatelnosti vodohospodářských projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí; III. ukládá 1. ministru zemědělství a místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí a) koordinovat a prosazovat naplňování aktualizované strategie financování f implementace Směrnice podle možností státního rozpočtu České republiky, b) obeslat do 29. února 2008 aglomerace, které dosud nezajištují přípravu realizace potřebných opatření, s upozorněním na povinnost plnit požadavky vyplývající ze Směrnice a zároveň informovat o možnostech dotačních podpor, c) informovat vládu do 30. listopadu 2008 o stavu plnění Směrnice, 2. místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí a ministru ru zemědělství ve spolupráci s ministrem financí zpracovat a vládě do 30. června 2008 předložit analýzu dostupných h finančních zdrojů k pokrytí deficitu zdrojových možností ve smyslu bodu II tohoto usnesení s návrhem jejich zajištění, 3. ministru zemědělství ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem m životního prostředí průběžně vést seznam aglomerací a na základě podnětů od statutárních zástupců aglomerací ací a krajů tento seznam aktualizovat.

4 1. Úvod Vláda ČR v rámci projednávání materiálu Aktualizace strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod (dále jen Směrnice ) uložila v bodě II. 2 Usnesení vlády ČR č ze dne 6. prosince 2006 ministru zemědělství aktualizovat ve spolupráci s ministrem životního prostředí Seznam aglomerací ČR, na které se opatření ve Směrnici vztahují, s uvedením stavu zajištění realizace těchto opatření a předložit vládě do 30. listopadu 2007 informaci o průběhu implementace Směrnice. Následně bylo uloženo podle bodu II usnesení vlády č ze dne 29. října 2007 ministru zemědělství a místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí zpracovat a vládě do 31. prosince 2007 předložit analýzu plnění a možností plnění závazků ČR splnit do roku 2010 požadavky kvality čištění odpadních vod. Na základě dohody ministrů (se souhlasem úřadu vlády) byla vypracována souhrnná informace obsahující oba požadavky a předložena k projednání.

5 2. Postup při zjištění aktuálního stavu Aktuální stav implementace Směrnice v ČR byl zjišťován pomocí dotazníkového šetření. Cílem bylo zpřesnit rozsah opatření a s tím spojenou investiční náročnost, která je nezbytné realizovat na území ČR ve stveném přechodném období, a také zhodnocení z dosavadního průběhu naplňování požadavků směrnice. Podkladem - Konkrétní seznam aglomerací ČR z roku 2006 Na začátku roku 2007 bylo osloveno 531 aglomerací (na MZe do ). Dále bylo osloveno všech 51 aglomerací uvedené v Podseznamu sledovaných aglomerací V průběhu roku 2007 byli zástupci jednotlivých aglomerací opět osloveni oveni s žádostí o doplnění zpřesňujících informací týkajících se charakteristiky opatření: Po urgencích bylo finálně doloženo všech 531. Od aglomerací uvedených na Podseznamu bylo získáno pouze 42 dotazníků zníků. 9 aglomerací z Podseznamu tyto dotazníky nedoložilo. Výsledkem celého dotazníkového šetření jsou Karty jednotlivých aglomerací, ve kterých je uveden současný stav aglomerace a charakteristika opatření a jeho realizace. Jednotlivé uvedené informace byly během roku 2007 průběžně zpřesňovány a konečný stav zjišťování potřebných informací byl uzavřen ke dni Při zpracování Karet jednotlivých aglomerací nebyly do celkových nákladů potřebných k implementaci směrnice zahrnuty náklady na zamýšlené rekonstrukce kanalizací jejichž charakter není v přímé souvislosti s plněním podmínek směrnice. Pokud v projektu na vybudování/ dobudování kanalizace vycházely náklady na 1 EO příliš vysoké (nad 100 tis. Kč/1 EO), byly celkové náklady na záměry projektů poníženy na úroveň, která odpovídá obvyklé technicko ekonomické efektivnosti.

6 3. Aglomerace plnící a neplnící požadavky směrnice V současné době neexistuje oficiální a jednoznačné stvisko EK, které definuje pojem vyřešená aglomerace. Podle zástupců EK aglomerace splňuje požadavky Směrnice tehdy, je-li v ní zajištěn stupeň čištění odpovídající velikosti aglomerace. Pokud není vybudování kanalizace a ČOV vhodné z důvodu příliš vysokých finančních nákladů (ekonomické náročnosti), použijí se individuální nebo jiné vyhovující systémy čištění. V seznamu je uvedeno % napojení obyvatel na kanalizaci s tím, že zbývající obyvatelé řeší čištění individuálním způsobem. Dále je uvedeno, zda aglomerace má dostatečně kapacitní ČOV a splňuje požadavky nařízení. MZe a MŽP považuje za vyřešenou aglomeraci, u které je ČOV dostatečně kapacitní, splňuje požadavky nařízení a kde je % napojení na kanalizaci větší nebo rovno 85, za aglomeraci V celé ČR je 623 aglomerací nad EO. Na základě smlouvy o přistoupení musela ČR zajistit pro aglomerace s počtem EO vyšším než soulad s uvedenou směrnicí pro 18 aglomerací nejpozději ke dni přistoupení a pro 36 dalších aglomerací se stejným počtem EO do 31. prosince Protože v současné době neexistuje oficiální definice pojmu vyřešená aglomerace, reportovalo MZe společně s MŽP 54 aglomerací nad EO, u kterých je ČOV dostatečně kapacitní a splňuje požadavky nařízení a dále bylo uvedeno % napojení na kanalizaci s tím, že se toto % může v budoucnu změnit.

7 4. Výsledky šetření Na základě výsledků dotazníkového šetření obsahuje Seznam přehled d 515 aglomerací. Tabulka č. 1: Přehled počtu aglomerací ČR dle velikostní kategorie aglomerace Aglomerace Počet aglomerací > EO EO 372 Celkem 515 V Seznamu je uvedeno 174 aglomerací, které z pohledu MZe a MŽP splňují požadavky Směrnice (z toho ve 109 aglomeracích mají připraveny další projekty na optimální dořešení situace infrastruktury, viz. tabulka A.2 přílohy 1, a naopak v 65 aglomeracích již žádné projekty výhledově neplánují, viz. tabulka A.1 přílohy 1). Dále Seznam obsahuje 341 aglomerací, které musí být dořešeny v rámci implementace Směrnice ve stveném přechodném období (z toho ve 207 aglomeracích mají připravené projekty, viz. tabulka B.1 přílohy 2 a tabulka C.1 přílohy 3 a ve 134 aglomeracích v současné době žádné projekty připravené nemají, viz. tabulka B.2 přílohy 2 a tabulka C.2 přílohy 3). Dořešit jednotlivé aglomerace znamená realizovat v těchto aglomeracích opatření, která jsou nezbytná pro naplnění požadavků Směrnice, tj. výstavba, rekonstrukce či intenzifikace ČOV a /nebo výstavba či dostavba kanalizace.

8 Tabulka č. 2: Přehled aglomerací ve vztahu k plnění požadavků Směrnice Počet aglomerací ČOV vyhovuje (/ ne) Celkem: 174 % napojení na kanalizaci většív než 85 (/ ne) připravována akce na zlepšen ení stavu (/ ne) ne Celkem: 154 ne ne ne ne ne 45 ne Celkem: 120 ne ne ne 19 ne Celkem: 67 ne ne ---- ne ne ne

9 Z tabulky č. 2 lze odvodit, že z řešených 515 aglomerací má celkem 328 aglomerací vyhovující ČOV a 297 aglomerací má % napojení na kanalizaci větší než 85 %. Zbývá dořešit pouze ČOV ve 123 aglomeracích, pouze kanalizaci ve 154 aglomeracích a ČOV+kanalizaci v 64 aglomeracích. Akce nejsou připraveny ve 134 případech. Tabulka č. 3: Přehled specifických potřeb na implementaci směrnice Rady č. 91/271/EHS v jednotlivých krajích České republiky pro období v cenové úrovni roku 2007 Kraj ČR Počet aglomerací uvedených v Seznamu Náklady na dořešen ení aglomerací v mil. KčK Jihočesk eský Jihomoravský Karlovarský Králov lovéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňsk ský Praha Středo edočeský Ústecký Vysočina Zlínsk nský Celkem

10 5. Finanční zdroje na zajištění realizace potřebných opatření Je nezbytné na implementaci směrnice zajistit od 2007 do 2010 finanční prostředky ve výši 49,134 mld. Kč. Pro zajištění finančních prostředků v této výši je třeba v maximální míře využít prostředky z fondů ES. Níže uvedená teoretická varianta financování opatření ke splnění Směrnice ukazuje, zda jsou k dispozici finanční zdroje k pokrytí potřebných opatření. Z údajů uvedených v tabulce č. 4 je zřejmé, jak významným finančním zdrojem je OPŽP. Tabulka č. 4: Teoretická možnost financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS Zdroje ES celkem (mil. Kč) z toho: OPŽP ISPA/FS OPI ,5 % Národní zdroje celkem ,1 % z toho: státní rozpočet MZe státní rozpočet MŽP 312 SFŽP Vlastní zdroje investorů ,4 % Celkem na implementaci

11 Při uvedeném teoretickém složení finančních zdrojů budou muset investoři i jednotlivých opatření vynaložit z vlastních zdrojů minimálně cca 10,034 mld. Kč, což představuje cca 20,4 % z celkových nákladů na implementaci směrnice. Do podílu vlastních zdrojů investorů nejsou zahrnuty finanční náklady související s přípravou a zabezpečením staveb, které budou pravděpodobně rovněž v plné výši hrazeny z vlastních zdrojů investorů. Vzhledem k této skutečnosti lze předpokládat, že skutečná výše podílu investorů na financování jednotlivých j opatření bude v průměru činit cca 25% z celkových nákladů projektu. Investory nezbytných opatření jsou zejména obce a města, jimž v řadě případů špatná finanční situace nedovoluje realizovat opatření, která jsou nezbytná pro naplnění závazků ČR vůči ES bez přispění prostředků státního rozpočtu. 5. B Operační program Životní prostředí 5. C Analýza dopadů kompromisního řešení smluvních vztahů s oddílným modelem provozování vodárenské infrastruktury Informace o výsledku vyjednávání s EK ve věci problematiky provozních smluv v rámci OPŽP pro byla vládě ČR předložena místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí p dne 14. listopadu Základním parametrem pro poskytování prostředků z OPŽP se stal datum ukončení stávající provozní smlouvy. Z údajů o jednotlivých aglomeracích vyplývá následující: náklady potřebné na opatření v aglomeracích, kde provozní smlouvy končí po roce 2022 jsou cca mld. Kč, tj. 38 % nákladů všech opatření nezbytných realizovat v ČR do konce roku 2010; jedná se celkem o 45 aglomerací z toho je 15 aglomerací Praha (ÚČOV + 15 městských částí), v kategorii provozních smluv končících intervalu let 2020 až 2022 (dotace může činit max. 30 %) nebyla evidována žádná aglomerace, náklady potřebné na opatření v aglomeracích, kde provozní smlouvy končí v období 2015 až 2020 (dotace může činit max. 60 %) jsou cca 5 mld. Kč, tj. 10 % nákladů všech opatření nezbytných n realizovat v ČR do konce roku 2010; jedná se celkem o 73 aglomerací, u zbylých cca 333 aglomerací buď smlouvy vyprší samy do konce roku 2015 nebo smlouvy na dobu neurčitou (s možností výpovědi smlouvy) nebo se jedná o společnosti s dominantním vlivem veřejného vlastnictví nebo se jedná o tzv. smíšené společnosti.

12 V této souvislosti upozorňujeme, že nebyly k dispozici údaje od cca 80 aglomerací. Údaje o finančních zdrojích, které obsahují dopady omezeného využití finančních zdrojů OPŽP v případech, kdy nedojde k úpravě stávajících provozních smluv ukazuje následující tabulka č. 5. Tabulka č (mil. Kč) Zdroje ES celkem ,6 % Národní zdroje celkem ,1 % Vlastní zdroje investorů ,4 % Chybějící zdroje ,9 % Celkem na implementaci Zvyšování podílů vlastních zdrojů investorů vede, kromě rizika nenaplnění n závazků ČR vůči ES ve stveném termínu, k problémům se zvyšováním ceny pro stočné, která se již nyní v řadě případů blíží k hranici sociální únosnosti. Variantní použití finančních zdrojů od provozovatelů infrastruktury by vyvolalo nežádoucí změny ve vlastnictví infrastruktury. Je zřejmé, že vhodným východiskem u malých obcí k pokrytí chybějících finančních zdrojů je vytvoření národní podpory ze státního rozpočtu. Možnosti zajištění chybějících zdrojů budou předmětem analýzy dostupných finančních zdrojů k pokrytí deficitu zdrojových možností a návrhu jejich zajištění. Analýza bude předložena vládě do

13 6. Dopady nesplnění závazků v rámci přechodného období Případné nesplnění požadavků Směrnice, které se ČR zavázala splnit do konce roku 2010, bude spojeno s finanční sankcí. Tuto sankci bude uplatňovat EK vůči ČR. Systém vynucování v EU (dle čl. 226 Smlouvy o EU) provádí EK a postupuje v následujících krocích: první písemné varování (žádá vysvětlení do 2 měsíců), poslední písemné varování (odůvodněný názor, že došlo k porušení acquis communautaire a požadavek nápravy), EK předá Evropskému soudnímu dvoru (dále jen ESD) své zjištění a ten rozhodne o přestupku (porušení práva), ESD vydá rozsudek o porušení práva, EK znovu upozorní, že porušení nabylo právní moci, EK zašle stvisko s důvody pro uvalení sankce, EK předá žalobu ESD, ESD projedná a vynese rozsudek, který již obsahuje sankce (finanční postihy): buď pevnou jednorázovou částku (za nedodržení zpětně ) anebo průběžnou pokutu po dobu, dokud není porušení napraveno (odstraněno); oba typy sankcí však lze uplatnit najednou, aby vymáhání včetně postihu za minulé období bylo naplněno. Legislativa ČR uplatňuje vynucování povinností, která vyplývají z čl. II bodu 6 vodního zákona (obce nad 2000 EO).Jedinými povinnými osobami se všemi důsledky (zejména sankce podle 116 odst. 3 vodního zákona) z tohoto ustvení, jsou obce! V případě neplnění povolení k vypouštění, popř. nepovoleného vypouštění odpadních vod se oprávněný může dopustit přestupku ve smyslu 34 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích, resp. správního deliktu podle 116 odst. 1 písm. b) vodního zákona.

14 7. Ústřední čistírna odpadních vod Praha Připravovaná realizace nezbytných opatření v aglomeraci Praha, přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod (dále jen ÚČOV), je největší komunální vodohospodářská investice v ČR. Projekt řeší vybudování nové mechanicko - biologické linky s chemickým srážením a úpravou stávající ÚČOV tak, aby bylo možné plnit emisní limity stvené v povolení dle nařízení. Jedná se o zvýšení kapacity ÚČOV o cca 180 tis. EO na celkovou kapacitu cca 1,6 mil.. EO. Po realizaci této investice bude ÚČOV zajišťovat splnění téměř 303 % závazku ČR v ukazateli celkový dusík (Ncelk( Ncelk). Odhadované náklady jsou cca 10 mld. Kč, tj. cca 20 % z celkových nákladů nezbytných na všechna nezbytná opatření realizovaná v ČR v rámci přechodného období. V současné době probíhá v rámci přípravy stavby Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově územní řízení s předpokládaným dokončením do března Významným faktorem ovlivňujícím realizaci stavby je možnost získání finanční podpory na akci. Vzhledem k tomu, že provozní smlouva v případě ÚČOV byla uzavřena do konce roku 2028, není podle vyjednaných podmínek přijatelnosti možné získat finanční prostředky z OPŽP.

15 Závěry ČR R se zavázala zala splnit požadavky Směrnice do konce roku Jakákoliv koliv změna přechodného období,, by podléhala schválen lení mezivládn dní konferenci a následnn sledně ratifikaci všemi v členskými státy ty EU a EP. Úspěšnou realizaci těchto t kroků považuje uje příslup slušný direktorát t EK za neproveditelnou. Je žádoucí požádat EK o oficiáln lní stvisko, ze kterého by bylo patrné zda konec roku 2010 je nutno chápat jako limitní pro kolaudace jednotlivých staveb, či i je možné chápat zahájen jení realizace jednotlivých ch opatřen ení před koncem roku 2010 a dokončen ení jejich realizace do konce roku 2012 jako akceptovatelné. Finanční náročnost implementace Směrnice byla zpřesn esněna na na 49,134 mld. KčK v běžných cenách ch od roku 2007 včetně do konce roku Na základz kladě dotazníkov kového šetření bylo do Seznamu přiřazeno p 6 nových aglomerací.. Dále D bylo do Podseznamu nově přeřazeno 22 aglomerací,, které v současn asné době nedosahují počtu EO. V Podseznamu je tak celkem 55 aglomerací s odhadovanými náklady n klady cca 1,3 mld. Kč. K V této to souvislosti je třeba t uvést, že e v této to částce je zahrnuto cca 15 mld. KčK v rámci aglomerace Praha, která se skládá z intenzifikace ÚČOV a dokončen ení odkanalizování jednotlivých městskm stských ch částí. Z 515 aglomerací je 134 aglomerací,, které zatím m nemají připraven ani projekt ani studii a výhledovv hledově neplánuj nují žádost o dotaci. Řešení zmíněných lokalit představuje p prioritní úkol. 316 aglomerací má v současn asné době připravené projekty (žádosti)( vztahující se k předmětné Směrnici. Je třeba t zdůraznit, že e se jedná i o aglomerace, které mají vyhovující ČOV a % napojení EO na kanalizaci většív než 85 %. Akce v těchto aglomeracích ch považujeme za žádoucí pouze v případě ekonomické efektivnosti těchto t projektů. Pokud nebudou schopny dotčen ené aglomerace splnit podmínky stvené v rámci OPŽP P nebudou moci tyto aglomerace čerpat erpat finanční prostředky z tohoto fondu ve výšv ýši i cca 13,2 mld. KčK a je třeba t zahájit diskusi o jejich možném m zajištění.. Zajištění finančních prostředk edků z vlastních zdrojů může e vést v ke zvýš ýšení ceny za stočné podle rozsahu investice a nastavených podmínek smluv. Možnosti využit ití jiných finančních zdrojů bude výstupem v z analýzy viz. bod III. 3 usnesení vlády.

16 Přílohy Konkrétní seznam aglomerací ČR (podle SR 91/271/EHS) Tabulka A.1 - Konkrétní seznam 65 aglomerací s počtem EO větším než s vyhovující v ČOV s napojením obyvatel na kanalizaci větším než 85%, ve kterých nejsou realizována žádná příslušná opatření. Tabulka A.2 - Konkrétní seznam 109 aglomerací s počtem EO větším než s vyhovující ČOV s napojením obyvatel na kanalizaci větším než 85%, ve kterých budou příslušná opatření realizována do konce roku Tabulka B.1 - Konkrétní seznam zbývajících 87 aglomerací s počtem EO větším než n 2 000, s vyhovující ČOV s napojením obyvatel na kanalizaci menším než 85%,, ve kterých budou příslušná opatření realizována do konce roku Tabulka B.2 - Konkrétní seznam zbývajících 67 aglomerací s počtem EO větším než n s vyhovující ČOV s napojením obyvatel na kanalizaci menším než 85%,, ve kterých nejsou realizována žádná příslušná opatření. Tabulka C.1 - Konkrétní seznam 120 aglomerací s počtem EO větším než s nevyhovující ČOV, ve kterých budou příslušná opatření realizována do konce roku Tabulka C.2 - Konkrétní seznam 67 aglomerací s počtem EO větším než s nevyhovující n ČOV, ve kterých nejsou realizována žádná příslušná opatření.

17 Děkuji za pozornost

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

1. Železnice aktuálně (změna zákona o dráhách)... 2. 2. Strategie výběru mýta po roce 2016... 6

1. Železnice aktuálně (změna zákona o dráhách)... 2. 2. Strategie výběru mýta po roce 2016... 6 Obsah 1. Železnice aktuálně (změna zákona o dráhách)... 2 2. Strategie výběru mýta po roce 2016... 6 3. Likvidace škod vzniklých v důsledku povodní 2013 na dopravní infrastruktuře; místní komunikace a

Více

Koncesní projekt integrovaného systému nakládání s odpady v Karlovarském kraji

Koncesní projekt integrovaného systému nakládání s odpady v Karlovarském kraji Koncesní projekt integrovaného systému nakládání s odpady v Závěrečná zpráva Prosinec 2009 Karlovarský kraj Koncesní projekt integrovaného systému nakládání s odpady v 262604 01 A Závěrečná zpráva /Průběžná

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

Implementační dokument

Implementační dokument Implementační dokument Operačního programu Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Rizikové operační programy

Rizikové operační programy III. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci Rizikové operační programy Návrhy opatření směřující k naplňování cílů Národního strategického referenčního rámce. Vydáno Ministerstvem

Více

Konsolidovaná verze směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2

Konsolidovaná verze směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 24. června 2013 Č.j.: 4469/M/12 72511/ENV/12 Konsolidovaná verze směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních

Více

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08. Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.2007 Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond )

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP VERZE KE DNI 20. 6. 2014, ÚČINNÁ OD 20. 6. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Prioritní oblast 3 : Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Oblast intervence : 3.3 c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek Řízená kopie (elektronická)

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/11 Peněžní prostředky určené na modernizaci významných železničních uzlů

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/11 Peněžní prostředky určené na modernizaci významných železničních uzlů Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/11 Peněžní prostředky určené na modernizaci významných železničních uzlů Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 VÝSTAVBA A OBNOVA INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 80

5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 80 5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ Příjemce podpory (dále též zadavatel) je při zadávání zakázky na realizaci podporovaného opatření povinen vždy postupovat dle pravidel uvedených níže v této kapitole 5. Příjemce podpory

Více

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008 Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008 1. Roční účetní závěrka za rok 2008 Přehled ukazatelů finančního hospodaření SFRB za rok 2008 Rozvaha Komentář k finančnímu

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

Veřejná konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených

Veřejná konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Veřejná konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury

Více

ejné podpory regionu soudržnosti Jihozápad PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Červen 2008

ejné podpory regionu soudržnosti Jihozápad PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Červen 2008 Řešení problematiky veřejn ejné podpory v Regionáln lním m operačním m programu regionu soudržnosti Jihozápad Červen 2008 PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: ÚVOD 3 I. OBECNÉ POKYNY 4 Klasifikace

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/05 Peněžní prostředky určené na financování vybraných programů v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/05 Peněžní prostředky určené na financování vybraných programů v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/05 Peněžní prostředky určené na financování vybraných programů v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/16 Projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru

Informace z kontrolní akce č. 08/16 Projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru Informace z kontrolní akce č. 08/16 Projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru Výstavba justičního areálu v Ústí nad Labem Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Zpracovali: Mgr. Stanislav Schneidr, tel.: 224 861 720 Datum: 19. prosince 2011 Mgr. Miroslav Daněk, tel. 224 861 792 Mgr. Kateřina Neveselá, tel. 224 861 369 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D.;

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více