ŽACLÉŘSKÝ. zpravodaj SLOVO STAROSTY MIROSLAVA VLASÁKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽACLÉŘSKÝ. zpravodaj SLOVO STAROSTY MIROSLAVA VLASÁKA"

Transkript

1 ŽACLÉŘSKÝ zpravodaj KVĚTEN 2011 ROČNÍK 19 ČÍSLO 5 měsíčník města Žacléř Tradiční velikonoční výstavka Klubu žen Foto: Oldřich Prokopec SLOVO STAROSTY MIROSLAVA VLASÁKA Vážení spoluobčané, konečně jsme se dočkali krásných jarních, mnohdy skoro letních dní. Myslím, že jsme si to po dlouhé době už zasloužili. S jarem začal jako každoročně úklid chodníků, komunikací a ostatních míst v našem městě. Jsem rád, že práce zaměstnanců Technických služeb Žacléř, včetně všech, kteří pracují buď na veřejně prospěšných pracích, nebo v rámci tzv. veřejné služby je ve městě velmi vidět. Do jarního úklidu se zapojili již tradičně také žáci naší základní školy v rámci Dne Země, letos ve středu 20. dubna. V tomto roce bylo uklizeno okolí komunikací v lokalitě Bobr a komunikace od Královce do Žacléře včetně Černé Vody. Tato akce se konala již počtvrté a její výsledky jsou hodně viditelné, za což patří žákům a učitelům velké poděkování. Organizaci celé akce zvládají perfektně pracovníci Technických služeb Žacléř, pod vedením pana Radka Ilchmanna. Se začátkem jara také byly zahájený dvě největší investiční akce tohoto roku, tj. kanalizace Bobr, která byla zahájena již v létě loňského roku a bude dokončena do 31. srpna a nově začala stavba kanalizace v Bílé a Červené kolonii včetně přestavby oddělovačů. Občany v dotčených lokalitách žádám o trpělivost, protože stavby tohoto rozsahu jsou vždy zásahem do jejich života, ale s výsledkem by měli být všichni spokojeni. Tím velmi hmata- 1

2 2 informace z radnice telným budou i nové povrchy místních komunikací, kterých se stavby týkají. Přistupujeme také k velmi potřebnému, i když ne pro všechny vítanému kroku a tím je určitá redukce počtu bidel na prádlo, které jsou nejen podle mého názoru raritou našeho města. To, co byli v průběhu let naši spoluobčané schopni ve svém okolí vytvořit, je k vidění málo kde. Sídliště Na Pilíři má zpracován projekt revitalizace, jehož součástí je i návrh řešení tohoto problému a právě v této lokalitě již byly práce zahájeny. Všechna bidla jsou na pozemcích města, a proto je zájem vyřešit tuto záležitost pokud možno k všeobecné spokojenosti, i když vím, že ne vždy bude tento krok přijat kladně. Každý bude mít možnost prádlo pověsit, není ale možné, aby měl každý svá bidla, výsledek je ještě na mnoha místech vidět a je velmi neestetický. Přeji Vám všem hodně krásných slunečných jarních dnů. M. Vlasák 11. SCHŮZE RM 17. BŘEZNA 2011 Rada města schvaluje uzavření smluv o dílo č. 3/2011 a 4/2011 mezi městem Žacléř a Pavlem Haasem, Sídlem Vítězná Kocléřov na zateplení objektů čp. 51 a 124, ul. Na Pilíři, Žacléř. Rada města bere na vědomí žádost Českého kynologického svazu, místní organizace Žacléř o finanční příspěvek na nákup vybavení figuranta žádosti v současnosti nebude vyhověno, k žádosti se RM vrátí až po dokončení rekonstrukce klubovny a dalších prostor v areálu, uzavření nové smlouvy a zahájení činnosti kynologického svazu. Rada města žádá Český kynologický svaz, místní organizaci Žacléř o doplnění zápisu z členské schůze včetně prezenční listiny, na které byl zvolen výbor. Rada města ukládá místostarostce zajistit legalizaci staveb kotců a klubovny v prostorech využívaných Českým kynologickým svazem, místní organizací Žacléř a přípravou nové smlouvy o využívání těchto pozemků a staveb. Rada města schvaluje finanční příspěvek ve výši 1.500,-Kč Sboru dobrovolných hasičů Žacléř na nákup sladkostí pro děti na akci Pálení čarodějnic, která se bude konat na dětském hřišti u hasičské zbrojnice v Žacléři. Rada města schvaluje zapůjčení stolů a lavic a vydává souhlas s využitím pozemku p.č. 470/8 v k.ú. Žacléř k pořádání této akce. Rada města schvaluje prodloužení splátkového kalendáře na splácení dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 10, ul. Havířská II, Žacléř do konce srpna Rada města ukládá starostovi sdělit toto stanovisko žadateli. Rada města bere na vědomí zápis č. 01/2011 z jednání Komise pro bezpečnost a dopravu, které se konalo a informace starosty o situaci ve věci místního oddělení Policie ČR a prověřování možnosti získat dotační titul na realizaci kamerového systému. Rada města schvaluje fyzickou likvidaci a následné vyřazení majetku z evidence majetku a účetnictví dle návrhů DIK. Rada města schvaluje pronájem pozemku zahrádky na části pozemku č. kat. 18/1 - trvalý travní porost o výměře cca 600 m2 v zahrádkové osadě Jih v k. ú. Žacléř, za cenu ročního nájemného ve výši 2,50 Kč/m2. Rada města schvaluje záměr dalšího pronájmu nebytového prostoru č.501 v domě č. p. 13 na stavební parcele č. kat. 152/2 v k. ú. Žacléř za cenu 3.332,-Kč měsíčně. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku č. kat. 1224/14 - ostatní plocha o výměře 209 m2 v k. ú. Žacléř za cenu 200,-Kč/m2. Rada města žádá kulturní komisi o stanovisko k žádosti redakce sezónních novin Veselý výlet o příspěvek města Žacléř na letní vydání tohoto periodika. Rada města schvaluje oddílu stolního tenisu TJ Baník Žacléř finanční příspěvek ve výši 1.000,-Kč na pořádání 36. ročníku Velikonočního turnaje ve stolním tenisu, který se bude konat v sobotu v Národním domě v Žacléři. Rada města schvaluje provedení deratizace kanalizací prostřednictvím firmy 3D pí Šimkové z Úpice. Rada města bere na vědomí informaci pana Ilchmanna o žádostech majitelů garáží v různých částech města o odvodnění a provedení oprav přístupových cest. Rada města ukládá starostovi svolat prohlídku vybraných lokalit za účasti vedoucího stavebního úřadu, zástupce TSŽ a zástupce stavební komise, na základě které bude doporučeno RM další řešení. Rada města ukládá starostovi pozvat na další schůzi rady města okresního ředitele Policie ČR a vedoucí místního oddělení. Rada města ukládá starostovi projednat se společností EKO-KOM dodání dalších kontejnerů doplnění a zřízení nového místa v Prkenném Dole a dále rozšíření počtu kontejnerů 4 bílé sklo, 1 barevné sklo, 5 plast a 5 papír. Rada města bere na vědomí informaci o přípravě internetového přístupu do informačního systému Správy a údržby nemovitostí Marek Gracík Domy-Online. Rada města ukládá starostovi projednat se Správou a údržbou nemovitostí možnosti přístupů za město Žacléř pro nemovitosti v majetku města, která jsou v její správě. Rada města ukládá starostovi opětovně vyzvat odbor životního prostředí Městského úřadu Trutnov k provedení místního šetření v areálu bývalého státního statku v Bobru. Rada města ukládá místostarostce projednat s ředitelem Základní školy, Žacléř, okres Trutnov uzavření smlouvy o užívání nebytového prostoru v budově dužiny a jídelny pro činnost Centra volného času. Rada města bere na vědomí informaci pana Ilchmanna o připravované jarní akci Základní školy a Technických služeb Žacléř, spol. s r. o. Den země, který se bude konat Technické služby Žacléř zajistí průběh akce. 12. SCHŮZE RM 14. DUBNA 2011 Rada města bere na vědomí zápis č. 02/2011 z jednání bytové komise ze dne Rada města ruší výběrové řízení na pronájem bytu č. 388/11 a 388/16 v domě čp. 388, ul. K. Čapka, Žacléř. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 388/11, ul. K. Čapka 388, Žacléř, s podmínkou uvolnění bytu č. 124/14, ul. Na Pilíři 124, Žacléř. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 124/14, ul. Na Pilíři, Žacléř, za měsíční nájemné ve výši 2.100,-Kč. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 388/16 v domě čp. 388, ul. K. Čapka, Žacléř společnosti REHAMEDICA Žacléř, a.s., J. E. Purkyně 229, Žacléř Rada města vydává souhlasné stanovisko s udělením licence na provozování veřejné linkové osobní mezinárodní dopravy pro dopravce P-transport s.r.o., Dvořákova 339, Velká Ves, Broumov na linku Trutnov Lubawka. Rada města bere na vědomí vyrozumění Policie ČR, obvodní oddělení Žacléř ve věci prověřování oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu dle 208 odst.

3 informace z radnice 1 tr. zákoníku. Rada města schvaluje dodatky č. 1 a 3 k dodavatelským úvěrům od společnosti BAK stavební společnost, a.s., ze dne a , které pouze technicky upřesňují bod IV odst. 2 předmětných smluv. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí č a Zástavní smlouvy č Z. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 7 smlouvy o dílo č. SVL0708/022 ze dne mezi městem Žacléř a Sdružením ŽACLÉŘ 2007, zastoupeném vedoucím účastníkem sdružení společností ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, Hradec Králové. Rada města bere na vědomí zápis komise pro bezpečnost a dopravu č. 02/2011 ze dne Rada města neakceptuje návrh komise na změnu dispozic plánovaného parkoviště u základní školy z důvodu problematického řešení výjezdu na hlavní komunikaci J. A. Komenského. Návrh na zřízení nových přechodů pro chodce bude konzultován s panem ing. Janákem. Rada města nesouhlasí s návrhem na umístění dopravní značky Zákaz vjezdu všech motorových vozidel na místní komunikaci k hraničnímu přechodu Bobr - Niedamirow s Ing. Janákem a polskou stranou bude prokonzultováno umístění dopravní značky Zákaz vjezdu nákladních vozidel včetně značky omezující rychlost na 30 km/hod. důvodem je zájem polské strany o využívání této komunikace pro potřeby místních občanů z obou stran hranice a příprava její rekonstrukce z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR PR Dopravní značka Zákaz vjezdu všech vozidel již byla z prostor u firmy TINY odstraněna. Rada města ukládá starostovi zajistit konání pravidelných schůzek vedení města a zástupců komise se zástupci obvodního oddělení Policie. Rada města schvaluje umístění dopravní značky zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou dopravní obsluze vjezd povolen na průjezdu mezi ulicemi Nádražní a Hudební v obou směrech. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o převodu obchodního podílu ve výši 65% společnosti REHAMEDICA Žacléř, a.s. na společnost Industry & Building Investment, a.s. s podmínkou doplnění článku II, odst. 2.1 o dohodnutý text. Rada města schvaluje obnovení pronájmu bytu v Červené kolonii čp. 219, byt č. 7 společnosti GEMEC-UNION, a.s. Rada města schvaluje společnosti GEMEC-UNION,, a.s. provozovna Kulturní dům finanční příspěvek ve výši 500,-Kč na pořádání dětského karnevalu, který se bude konat při příležitosti Dne dětí dne 29. května Rada města schvaluje využití nabídky Veselého výletu k uveřejnění textu o výstavě v Městském muzeu Žacléř a zajímavostech k cyklotrasám + kalendáře akcí. Rada města souhlasí s tiskem Žacléřského Zpravodaje firmou Petra Voborníka z Hostinného, který předložil nejlepší nabídku. Rada města schvaluje jmenování paní Jany Sýpalové členkou Komise pro kulturu a sport. Rada města bere na vědomí zápis Sociální a zdravotní komise a jmenuje paní Alexandru Ernstovou členkou komise. Rada města schvaluje ukončení nájemního vztahu k části pozemku č.kat. 971/9 zahrada o výměře cca 176 m2 v k.ú. Žacléř dle nájemní smlouvy č. j. Maj.-1831/2007/Il. z dohodou k Rada města schvaluje záměr dalšího pronájmu části pozemku č.kat. 971/9 zahrada o výměře cca 176 m2 v k.ú. Žacléř za cenu 2,50 Kč/m2/rok. Rada města schvaluje pronájem zahrady na části pozemku č. kat. 997 zahrada v k.ú. Žacléř v zahrádkářské osadě Sad, za cenu 2,50 Kč/m2/rok. Rada města schvaluje ukončení nájemního vztahu mezi městem Žacléř k nebytovému prostoru č. 165/501 v domě č. p. 165 v Žacléři dohodou k Rada města schvaluje záměr dalšího pronájmu výše uvedeného nebytového prostoru od za stávající měsíční nájemné ve výši Kč + nájem za zařízení 137,- Kč. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku č. kat. 153/1 - zahrada v k. ú. Žacléř ještě před dokončením stavby kopie historického domu. Rada doporučuje prodloužení pronájmu do Nájemné nebude odečítáno od kupní ceny. Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor ve druhém nadzemním podlaží domu č. p. 204 na stavební parcele č.kat. 269/1 v k. ú. Žacléř následujícím subjektům. - LMK Žacléř učebna (62) 63 m2 za cenu 9.450,- Kč/rok - Kapela Víťi Mirgy a Klub českých turistů učebna (66) - 64 m2 za cenu 9.600,- Kč/rok Rada města souhlasí s výstavbou dřevěné kůlny na uschování nářadí o rozměru 3 x 4 m na části pozemku č. kat. 470/5 - zahrada v k. ú. Žacléř v zahrádkové osadě Jiří kopec nájemců manželů Slúkových, bytem Žacléř, Havířská II 222. Rada města bere na vědomí výroční zprávu Městského muzea Žacléř za rok Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zprostředkování mezi městem Žacléř a sdružením HIPET reality, Bulharská 62, Trutnov na prodej bytové jednotky č. 280/4 v domě čp. 280 na st.p.č. 398 v k.ú. Žacléř za cenu ,-Kč. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zprostředkování mezi městem Žacléř a sdružením HIPET reality, Bulharská 62, Trutnov na prodej stavby garáže na st.p.č. 577/4 v k.ú. Žacléř za cenu ,-Kč. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zprostředkování mezi městem Žacléř a sdružením HIPET reality, Bulharská 62, Trutnov na prodej domu čp. 195 na st.p.č. 692 v k.ú. Žacléř za cenu ,-Kč. Zemědělská komise určí místa, na která budou umístěna označení památných stromů, Technické služby Žacléř, spol. s r. o. zajistí vlastní umístění označníku. Tajemnice úřadu zajistí odeslání výzvy s termínem úklidu do V případě neuposlechnutí výzvy zahájit řízení s právnickou osobou ve vztahu k ukládání odpadů. SÚN zajistí kontrolu umístění označení čísel popisných na domech v majetku města Starosta pozve jmenované na příští jednání RM a zahrne do programu jednání. Plná znění usnesení z rady města a zápisy ze zastupitelstva města jsou k nahlédnutí na podatelně MěÚ v Žacléři. M. Vlasák 4. ZASEDÁNÍ ZM Ve čtvrtek 5. května 2011 se bude ve velkém sále Kulturního domu od hodin konat 4. zasedání zastupitelstva města. Program zasedání: 1) Změny rozpočtu č. 1/ ) Smlouva o poskytnutí dotace z OPŽP. 3) Převody majetku. 4) Závěr. 3

4 aktuality NOVÝ VŮZ NA ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Ve čtvrtek v odpoledních hodinách došlo k předání nového tlakosacího vozu firmou IBOS EU, a. s., zástupcům Města Žacléř a provozovateli vodovodů a kanalizací - Technickým služebám Žacléř, spol. s r. o. Tlakosací nástavba firmy IBOS EU je postavena na podvozku MAN 4x4. Vozidlo primárně slouží k čištění kanalizačních stok a přípojek, lze jej však použít též jako fekální vozidlo na vývoz jímek, žump, septiků a domovních čistíren odpadních vod. Pro ovládání sacích hadic je na voze instalováno hydraulické, otočné, výsuvné a zdvižné rameno JUROP o celkové délce 5m. Užitečný objem kalové nádrže vozu je litrů. K tlakovému čištění kanalizace slouží 100 m hadice DN19 s vyměnitelnými tryskami a hydraulicky ovládaným navíječem, pro menší profily kanalizací a přípojek je vůz doplněn 30 m hadice DN12 s mechanickým navíječem. Pro zásobu vody na tlakové čištění je určena druhá část válcové nádrže o objemu litrů. Součástí pořizovaného vozu je též revizní kamerový systém REVI 550. Jedná se o kameru s rozlišením pixelů instalovanou na samojízdném vozíku s pohonem 4x4, kabelový buben se 100 metry kabelu a řídící přístroj s 15 LCD průmyslovým barevným monitorem, ovládacím pultem a klávesnicí, umístěný v kufrovém plášti. Integrovaný monitor zobrazuje aktuální video-obraz a stav počítadla metrů, datum, čas a různé jiné údaje (např. sklon) a komentáře k dokumentaci poškozených míst. Přeji si, aby výše uvedená zařízení přispěla ke zkvalitnění péče o kanalizační systém města a pomohla předcházet haváriím a nežádoucím dopadům na plynulé odvádění odpadních vod. Daniel Luštinec Technické služby Žacléř, spol. s r. o. Foto: O. Prokopec KVĚTINOVÝ DEN CYKLOVÝLET CYKLOTRASOU ÚDOLÍM BOBRU Květinový den proběhne v tomto roce 11. května. Bude to již 15. ročník, který pořádá ARCADIA Praha pod hesly Každý svého zdraví strůjcem a Pomoz sám sobě. Barva stužek u kytiček bude fialová. Vážení spoluobčané, Klub žen Žacléř po dobu deseti let zajišťoval tuto akci prodejem kvítku měsíčku lékařského. Za tuto dobu se nám podařilo vybrat nemalou částku ,-Kč. Proto Vám všem, kteří jste nám vždy přispěli a podporovali nás, upřímně děkujeme. Tímto Vám také ovšem sdělujeme, že letos již Klub žen Žacléř tuto akci v našem městě zajišťovat nebude. Důvodem je hlavně to, že bohužel nemládneme, ale věříme, že nás někdo nahradí. Třeba se zde objeví studentky trutnovských škol, které již v loňském roce zde kytičky nabízely. Proto i tuto informaci sdělujeme v dostatečném předstihu. Určitě naše nástupkyně poznáte podle žlutých kytiček a měly by mít i pověření. Prosím, podpořte je tak jako nás a kytičku si zakupte. Rakovina je druhá nejčastější příčina smrti, známých druhů je zatím nejméně deset a tato čísla jsou děsivá. R. Koudelková V sobotu 4. a v neděli 5. června 2011 se na pozvání polského okresu Lwówek Śłąski bude konat další ročník cyklovýletu po krásné cyklotrase s názvem Údolím Bobru. Polská strana zajišťuje ubytování a stravování na místě dojezdu, které bude stejné jako v loňském roce, to je vesnička Łupki a městečko Włeń. Trasa je dlouhá cca 90 km (samozřejmě se tato délka týká těch, kteří jsou schopni jet po stanovené trase). Start bude na Rýchorském náměstí v sobotu 4. června v 9.00 hod., z naší strany zajišťujeme doprovodná vozidla a převoz zavazadel. Večer bude v areálu Łupki polskou stranou organizováno posezení a v neděli po snídani, tedy opět cca v 9.00 hod. bude odjezd zpět do Žacléře. Kdo bude chtít, může využít pravidelného vlakového spojení z Jeleniej Góry do Královce, nebo odjet celou trasu zpět na kole. Na místě dohodneme variantu, kudy se pojede zpět je možné jet stejnou trasou, nebo trochu kratší trasou přes Kowary se zastávkou v oblíbené smazialni ryb. Počet míst je omezen a proto žádám všechny zájemce o nahlášení účasti na ovou adresu do 20. května Vzhledem k plánovanému počtu kilometrů je podle našich poznatků potřeba mít nějaké kilometry naježděny. Trasa není náročná na převýšení, ale v sedle kola strávíte i tak poměrně dost hodin. M. Vlasák Foto: D. Mach 4

5 aktuality DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NOVÉHO CENTRA VÝZVA V sobotu se uskutečnila prezentace Centra volného času, ke zhlédnutí byly vystavené výrobky různých rukodělných technik - patchwork, šperky z korálků, pedig, plstění a tkaní, paličkování. Největší zájem sklidila enkaustika - malování voskem speciální žehličkou. Výstavou prošlo 130 návštěvníků a díky dotazníkům jsme zjistili, že je velký zájem o tvůrčí dílny v našem městě. Tato akce byla pouhou ochutnávkou toho, co centrum bude nabízet široké veřejnosti. V květnu se můžete těšit na výrobu šperků z fimo hmoty a kurz pedigu. Výrobky k prezentaci zapůjčily: Anna Talabová patchwork, pedig, hedvábí, enkaustika: šperky a obrázky Marcela Rychlínková paličkování Martina Eflérová šperky z korálků, decoupage Dana Bourová- paličkování, háčkování a panenky z látky MVDr. Pavla Lunterová plstění, tkaní, spřádání vlny Prezentaci připravovaly: Žaneta Dolanová Mgr. Anna Kučerová Ivona Bělohlávková Mgr. Regina Kligerová Světlana Římanová Alexandra Ernstová Věra Marholdová Sponzoři: Město Žacléř pomoc při přípravě Patagonie s.r.o. sponzorský dar - kalendáře a diáře Základní škola zapůjčení třídy pro prezentaci Žaneta Dolanová Sociální a zdravotní komise ve spolupráci se sociálním odborem města Žacléř, se obrací na rodiny s postiženým dítětem a zdravotně postižené občany. Naším cílem je zmapovat situaci v Žacléři, pomoc občanům se zdravotním postižením při řešení problémů, poradenstvím, přístupností do budov, ale i možnost se zapojit do různých aktivit a další. Rádi bychom Vám pomohli. Ozvěte se prosím. Kontaktní osoba: Žaneta Dolanová, , Světlana Římanová, , Městský úřad Žacléř - denně ČAJ O PÁTÉ VETERINÁRNÍ PORADNA INFORMUJE Dne jsme se sešli v Městské knihovně už po několikáté na Čaji o páté, tentokrát na téma Norsko. Pan Václav Musil velice poutavě vyprávěl o této zemi, kterou navštívil v loňském roce. Jako vždy nechybělo skvostné pohoštění, které připravily naše knihovnice a zúčastněné ženy. Je to milá tradice, že pokaždé někdo něco dobrého upeče. Jsem velice ráda, že jsem si tento krásný zážitek nenechala ujít, jako ostatní ženy, které mně poprosily, abych o těchto akcích napsala do našeho časopisu a současně poděkovala všem organizátorům za překrásné chvíle. Toto přání velice ráda plním a již se těším na další Čaj o páté. Eliška Čechová Foto: knihovna Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od můžete našich služeb využít také na nově otevřeném pracovišti v Trutnově ve Veterinární ordinaci Pod Janským vrchem a Centru celostní veterinární medicíny, se sídlem Úpická 94, Trutnov (budova Zdravotního ústavu, bývalá Hygiena). Zároveň můžete navštívit naše nové KVĚTNOVÁ JUBILEA webové stránky Od 1. května nová ordinační doba v Žacléři: Po - Čt: 14:00-17:00 a Pá: 13:00-15:30 So: 10:00 12:00 hodin. MVDr. Michal a Pavla Lunterovi Marta Kašparová, Blažena Nováková, Arnošt Renner, Jana Kovačíková, Božena Matysová, Miluška Pilečková, Gisela Kühnelová, Edith Pohlová, Bedřiška Řezáčová, Stanislava Malá, Günther Kirsch, Věra Ludvíková, Ingeborg Cápayová, Jan Strasser, Daniela Petříková, Božena Exnerová, Johana Machová, Zdeňka Albrechtová, Jiří Hampel, Silvia Dymáková, Bohuslav Brýdl, Lothar Grundmann, Miroslav Hnát, Vladimír Pospíšil, František Leníček, Heidrun Fischerová, Miloslava Amlerová, Jan Šlehover, Josef Horák, Libor Brandejs a Hana Kohoutová. 5

6 reklamy Šárka Týfová Tel.:

7 historie - muzeum POHLEDY DO HISTORIE ŽACLÉŘE Rozhodli jsme se v Žacléřském zpravodaji zavést novou rubriku, v níž Vám prostřednictvím historických pohlednic poskytneme malá ohlédnutí do historie, která jistě přinesou zajímavé porovnání s dnešní podobou města. Zde první z nich vážící se k jedné květnové události před 97 lety: Jak pohlednice napovídá, dne 9. května 1914 zachvátil ve 22:30 hodin náměstí hrozivý požár, značná část domů lehla popelem. Na snímku je zachycen zničený hostinec U Německého domu čp S domem je spjata zajímavá historie, v letech 1900/1901 zde u hostinského a řezníka Johanna Žižky přebýval budoucí vynikající malíř a spisovatel Josef Čapek, který byl vyslán do Žacléře na handl, zdokonalit se v německém jazyce. Jak svým sourozencům svěřoval, spal prý ve velkém tanečním sále, kde byl v zimním období nucen snášet třeskutý mráz, kvůli příliš strmým schodům do sklepa se naučil čůrat z okna. V létě často unikal na blízké Rýchory, kde obdivoval krásnou horskou květenu. Požářiště po hostinci U Německého domu zakoupil ještě v roce 1914 pan Hugo Weber s rodinou a během krátké doby vystavěl nový dům, kromě pohostinské činnosti působil pan Weber v roce 1938 ve funkci starosty. Potomkyně rodiny Weberů, paní Prätoriová, věnovala v roce 2010 místnímu muzeu žacléřský kroj po své mamince, tento je vystaven ve stálé expozici. Eva Rennerová Pohlednice ze sbírky Václava Schreiera z Bernartic PIVOVAR NA ŽACLÉŘSKÉ VEDUTĚ Vařit pivo bylo už ve středověku výsadou. O kontrolu nad touto výdělečnou činností se vedly spory odedávna. Nejinak tomu bylo na Žacléřsku. Držitelky žacléřského panství dcery Kryštofa z Gendorfu bránily rychtářům v okolních vsích vařit pivo pro své krčmy a záležitost musel ve prospěch rychtářů řešit sám císař Maxmilián. Pivovar se v Žacléři připomíná r Měl i sladovnu a stával v horní části POZVÁNKA Dne 29. dubna 2011 bude v Městském muzeu Žacléř zahájena výstava s názvem Krkonošské bylinky a laboranti v Krkonoších. Rozmanitost a krása krkonošské flóry budila zájem obyvatel našich hor od středověku a budí ji dodnes. Už v 17tém století vycházeli sběrači, lékárníci a laboranti do krkonošských strání a strží. Z nasbíraných bylin vyráběli medicínu na všechno bolení. Krkonošským fenoménem byli laboranti v Karpaczi. Více než 200 medikamentů vyráběli podle přísně utajovaných receptur. Výstava o zajímavé až tajuplné historii laborantů je doprovázena unikátními kresbami krkonošských bylin od malířky Věry Ničové. Potrvá do 28. srpna náměstí. Velká budova s červenou střechou, kterou zachytil malíř na žacléřské vedutě, stála v místě dnešních domů čp. 124, 356, 357 a 358 Na Pilíři. Na kamenném dveřním ostění bylo vedle letopočtu 1690 vytesáno R 1801 (R renoviert, rekonstruováno). Budova vyobrazená na pohlednici Franze Lahmera, odeslané v r. 1912, již má změněnou podobu. Pokud by tato změna byla zmíněnou rekonstrukcí, opět by to vznik žacléřské veduty posouvalo do období konce 18. století. Žacléřský pivovar vařil dva druhy zlatého moku. Pšeničné pivo zvané Bababier pivo pro staré báby či chudinu - a ječné pivo pro vrchnost. Zatímco v letech činil roční průměr neředěného piva hl, na začátku 20 st., kdy byl majitelem pivovaru sládek Karl Petrasch, to bylo již hl. Dodávalo se v sudech do hostinců ve městě i okolí. Cesta, kterou na obraze vidíme, vedla jako dnes kolem Písečného vrchu do Lampertic a byla nazývána Bierweg pivní cesta. V r vařil Karl Petrasch pivo pouze pro potřebu vlastní pivnice. Dne 23. října začátek 20. století 1928 koupil pivovar v Žacléři trutnovský pivovar. Budova pivovaru, kterou poničil v r požár, byla v r zbořena. Daniel Mach MĚSTSKÉ MUZEUM ŽACLÉŘ Vás srdečně zve na výstavu Výstava potrvá do 28. srpna 2011 denně mimo pondělí od 9.00 do hodin 7

8 kultura ÚSPĚCH NAŠÍ ZUŠ Ve čtvrtek 24. března se v Hradci Králové konalo krajské kolo celostátní soutěže Základních uměleckých škol v oboru klavír. Za naši školu postoupila z okresního kola Daniela Vlasáková. A tak jsme v osm hodin ráno vyrazili do světa. Po příjezdu bylo třeba se přihlásit, zabydlet se v cvičné třídě a pořádně se rozehrát. Mezi jednotlivými kategoriemi bývá malá přestávka, ve které mají soutěžící možnost si krátce vyzkoušet klavír v soutěžním sále. Klavíristé si totiž svůj nástroj nemůžou vozit stále s sebou, musejí se vyrovnat s tím, že každý klavír je úplně jiný. I Daniela měla před začátkem své kategorie minutku na osahání, no a pak čekání a čekání... Ve své kategorii hrála jako poslední. Těsně před vystoupením ještě zkusit začátky, aby se trefila správná tempa a pak již do předsálí, poslední pokyny od paní učitelky, soustředění a jde se! Hudba je na rozdíl od některých jiných umění dílem okamžiku. Malíř může své dílo vytvářet tak dlouho, dokud není spokojený. Muzikant, pokud se mu něco nepodaří, nemůže vzít nic zpět. A tak zaváhání může znamenat, že více jak půlroční práce je pryč. Ale Daniela vše zvládla a zahrála výborně! V silné konkurenci získala druhé místo! Blahopřejeme a děkujeme Daniele Vlasákové a paní učitelce Jarmile Zomerové za výbornou reprezentaci školy i města. Text a foto: Jiří Jirásek EXPEDIČNÍ KAMERA KULTURNÍ DŮM - PAVEL NOVÁK - DĚTEM Dne se konalo v Kulturním domě v Žacléři, s finanční podporou GE- MEC-UNION a.s., promítání vítězných snímků různých mezinárodních filmových festivalů. Do kinosálu v dopoledních hodinách zasedlo 99 žáků II. stupně základní školy Žacléř a od 17 hodiny 62 diváků z řad žacléřských občanů. A jaké filmy diváky nejvíce zaujaly? Podle vyplněných anketních lístků to byly tyto filmy: Sám ve stěně: Sólo výstupy na skalní stěně, při kterých i zkušeným horolezcům naskakuje husí kůže. Mongolsko - Ve stínu Čingischána: dobrodružné putování nehostinnou přírodou v Mongolsku. Asgard projekt: Ambiciózní volný prvovýstup na Severní věž Asgardu hluboko v Arktidě. Expediční kamera se bude konat v Žacléři každým rokem a věřím, že ti co přišli, sebou příští rok přivedou dalšího diváka. Byl to totiž skvělý a strhující zážitek. Dne se konalo v Kulturním domě Dětské představení pro Mateřskou školku Na Pilíři a I. stupeň Základní školy, s finanční podporou GEMEC-UNION a.s. Výchovný pořad Chovej se jako člověk velmi srozumitelnou formou seznámil děti se základy slušného chování a vztahů mezi lidmi. Pravidla slušného chování nám Pavel Novák se svou kapelou předvedl názorně s doprovodem písniček a promítáním obrázků na plátně. Nechyběl humor ani aktivní zapojení dětí v sále do dění na jevišti. Pořad s minimem kulis, za to s živou hudbou a písničkami, dokázal děti spontánně zvednout i ze židliček. Děti tak rozvinuly svou fantazii a předvedly úžasné pohybové kreace. Věřím, že pořad se líbil nejenom dětem, ale i učitelkám. Příští akce pro děti bude Karneval Budeme se těšit!! J. Sýpalová vedoucí Kulturního domu Foto: MŠ Na Pilíři Děkuji p. ředitelovi Ševčíkovi ze Základní školy, který podpořil filmový festival účastí žáků z II. stupně a děkuji všem, kdo přišli. J. Sýpalová vedoucí Kulturního domu 8

9 zprávy ze škol BASEBALL V uplynulém víkendu měli v Trutnově dostaveníčko baseballisté. Mladý tým žacléřských Pirátů se zúčastnil velkého finálového turnaje zimní ligy (Winterleague), který pořádali trutnovští Rytíři v hale R. Frimla. V celorepublikové konkurenci to pro náš školní tým měla být především zkušenost zahrát si proti baseballovým klubům s dlouholetou tradicí a vidět, jak se baseball (t-ball) opravdu hraje. V prvním sobotním zápase jsme nastoupili proti domácím Rytířům. Utkání bylo na začátku velmi vyrovnané, ale bohužel se nám nepodařilo zavřít směnu (resp. útok soupeře) při dvou outech a soupeř následně rozjel pálkařský koncert. Přes porážku 9-14 hodnotíme zápas pozitivně, rozdíl 5 bodů v baseballu není velký. Měli jsme několik možností zápas zvrátit na naši stranu a bojovat tak o vítězství. Do druhého zápasu jsme šli proti Tempu Titans Praha, soupeři s dlouholetou tradicí a zkušenostmi. Průběh utkání tomu ale vůbec nenaznačoval. Pálky Pirátů se tvrdě opíraly do míčků a soupeř byl z kraje silně opařený. Obrana pracovala do poloviny zápasu výborně, hráli jsme outy na první i druhé metě, chytali a hlavně přesně přihazovali. S narůstajícím tlakem soupeře se nám však nevyhnula zaváhání a přehozy metařů nás stály cenné body. Titáni dotáhli ztrátu a po našich přehozech otočili stav skóre na konečných Rozdíl mezi soupeři nebyl takový jako na papíře, ale bohužel jsme se přesvědčili, že bez dobrého chytání a přesných příhozů prostě nelze vyhrát. Posledním soupeřem, který na nás čekal ten den, byli Patrioti z Liberce. Opět tým, který objíždí republikové turnaje. Tento zápas byl naším nejvyrovnanějším na turnaji, ale opět jsme doplatili na stejné chyby v závěru. Naším největším problémem je zahrání posledního 3. outu a ukončení směny, při dvou outech jsme vždy obdrželi nejvíce bodů. Prohra s Patrioty o 3 body, mrzí asi nejvíc. V neděli nás čekal poslední zápas 1. skupiny. Lokomotiva Louny nastoupila v oranžových dresech i s holandskými posilami :o). Pálili do nás jako u Verdunu, zvlášť Davida Mužíka na 3. metě lounské pálky tvrdě prověřovaly. Výsledek 7-25 byl krutý a nemilosrdný. V posledním klání o konečné umístění jsme změřili síly s kosteleckými Klackaři. Softbalový tým z Orlicka byl určitě k poražení, ale únava našich hráček a hráčů byla proti. Fyzická kondice je dalším slabým článkem našeho týmu. Přestože jsme na turnaji neokusili vítězství, chtěl bych našim hráčkám a hráčům poděkovat za úsilí a snahu, neboť nebyl zápas, který bychom vypustili. Pro nás to byla především zkušenost a konfrontace s kvalitními republikovými týmy. Bereme to jako dobrou přípravu pro regionální soutěž. V kategorii t-ball (baseball do 10 let) budeme letos na jaře měřit síly se Sparks Mladé Buky, Rytíři Trutnov a Dvorem Králové. V kategorii starších žáků (12 let) budou našimi soupeři Orli z Chocně, Meteors Žamberk, Sparks Mladé Buky, Rytíři Trutnov. Začíná jaro, počasí přeje a tak je potřeba, co nejvíce trénovat, především venku. Pokud chceme vyhrávat, musíme zlepšit a zpřesnit příhozy, chytání, běh po metách, být silnější na pálce a celkově zlepšit týmovou komunikaci a spolupráci. Mgr. Filip Procházka PROJEKTOVÝ DEN VESMÍR V úterý si žáci prvního stupně připomněli projektovým dnem Vesmír, let prvního člověka do kosmu. Děti si během dopoledne vyzkoušely, že stát se kosmonautem je velmi napínavé, dobrodružné, ale také náročné a obtížné. Správný kosmonaut musí umět věci, které běžný člověk na zemi někdy vůbec nezvládne. Je proto potřeba velkého učení, píle, odvahy a odhodlání. Ráno vše začalo v tělocvičně, kde byli všichni rozděleni do kosmických týmů po čtyřech až pěti astronautech. Následovalo seznámení s pravidly kosmického výcviku a úkoly, které budoucí kosmonauti musí zvládnout. Pro dobrou náladu a hladký start všem zazpíval pěvecký sbor písně k danému tématu. Hned potom začala velká vesmírná výprava, která spočívala v plnění velmi náročných, ale také zajímavých úkolů. Kosmonauti museli splnit uložená zadání v oblasti myšlení, paměti, rovnováhy, soustředění, zručnosti, odvahy, fantazie a také velké rychlosti a vytrvalosti. Pokud se jim podařilo projít všemi devíti kosmickými prověrkami, obdrželi raketový letecký průkaz. Naši menší kosmonauti se tento den nejen přiblížili k hvězdným dálkám, ale připomněli si také práci v týmu, spolupráci a vzájemnou pomoc. Učitelské řídící středisko pro kosmické lety Žacléř. Mgr. D. Martincová DEN NARUBY Čtvrtek, těsně před Aprílem, byl ve čtvrtých třídach naší Základní školy zvláštním dnem. Děti a paní učitelky si vyměnily své role. Z žáků i žákyněk se stali vyučující a učitelky naopak zasedly do školních lavic. Příprava byla samozřejmě důkladná, doma určitě pomohli malým učitelům a učitelkám i rodiče (za což jim děkujeme). Proto vyučování probíhalo výborně a obě strany si ze Dne naruby odnesly řadu zkušeností. Mnozí žáci pochopili, že role učitele není vždy snadná. A žačky - paní učitelky - budou mít také díky svým zážitkům z lavic víc tolerance a pochopení. Škoda, že Apríl je jen jednou za rok. Mgr A. Kopperová a Mgr. D. Vodičková Foto: Archív školy 9

10 zprávy ze škol KRÁTCE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY řádková inzerce MATEMATICKÝ KLOKAN V pátek 18. března se konal další ročník celosvětové matematické soutěže Matematický KLOKAN, kterého se zúčastnilo ve čtyřech kategoriích i 206 našich žáků. Nejúspěšnější řešitelé: Kategorie CVRČEK (2. a 3. třída) 12 úkolů za 60 bodů: 1) Grundmannová Kristýna - rekord školy - 60 bodů 2) Kopper Milan - 45 bodů 3) Jáciová Michaela - 40 bodů Kategorie KLOKÁNEK (4. a 5. třída) 24 úkolů za 120 bodů: 1) Fischerová Samanta - 77 bodů 2) Mlatečková Kateřina - 71 bodů 3) Picek Kamil - 70 bodů Kategorie BENJAMÍN (6. a 7. třída) 24 úkolů za 120 bodů: 1) Hátlová Dominika - 60 bodů 2) Marzecová Darja - 59 bodů 3) Křížová Monika - 56 bodů Kategorie KADET (8. a 9. třída) 24 úkolů za 120 bodů: 1) Volhejnová Lucie - 71 bodů 2) Tašek Pavel - 65 bodů ) Hirai Maki a Ertner Martin oba 64 bodů Přeji mnoho dalších úspěchů Mgr. Z. Kroupová OKRESNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE Ve čtvrtek se dvě žákyně naší školy zúčastnily soutěže dětských recitátorů. Za 3. kategorii bojovala M. Křížová s textem Karla Poláčka Bylo nás pět. Monika se sice neumístila, ale i přesto si odnesla plno dojmů a zkušeností do příštích let. Reprezentantkou 4. kategorie byla L. Volhejnová. S textem U obrázku Panny Marie od Přemysla Ruta postoupila do krajského kola, které se uskuteční v Hradci Králové. Lucii blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy. Mgr. K. Friebelová ÚSPĚCH NAŠICH ZPĚVAČEK Dne 24. března se v Trutnově konalo Okresní kolo pěvecké soutěže. Naši školu reprezentovaly D. Hátlová, D. Marzecová, M. Hirai a E. Šafránková. Dominika s Darjou byly v nižší kategorii, která byla velmi početně obsazená. I když se dívky neumístily, zpívaly krásně a zaslouží si zajisté pochvalu. Ve vyšší kategorii, kde nás reprezentovala Eliška s interpretačně obtížnou písní Angel od Sarah McLachlan, jsme byly úspěšnější. Eliška se statečně poprala s trémou a obsadila neuvěřitelné 1. místo. Také dvojice Maki a Eliška byla úspěšná. Dívky zpívaly dvojhlasou úpravu písně od S. a G. Scarborough Fair a také u nich porota rozhodla o vítězství. Všem dívkám děkujeme za vzornou reprezentaci a srdečně gratulujeme! Mgr. et Mgr. H. Friedová Prodám velmi levně nové dvojité terasové okno Vekra, levé je fixní, pravé má polohy jako okno. Uzamykatelné na klíč, vnitřek bílé barvy, vnějšek nussbaum (hnědá), trojsklo, šestikomorové. PC ,- Tel.: , cena dohodou. Prodám slunný byt 2+1 v Žacléři, sídliště B. Němcové. Nová kuchyně, koupelna, el., voda, plastová okna. Cena dohodou. Tel.: Prodám okružní pilu stůl, kolíbka a štípací klín. Tovární výroba. Cena 7.000,-Kč. Tel.: Prodám pěkný rodinný dům v Žacléři. Obsahuje dvě bytové jednotky 2+kk, vhodné k trvalému bydlení s možností pronájmu jednoho bytu. Cena: ,-Kč. Více informací na tel D. Danielisová ZÁPIS DO BAREVNÉ ŠKOLKY NA PILÍŘI GRATULUJEME, našemu zaměstnanci p. J. Růžičkovi, který byl oceněn za svoji mnohaletou vynikající činnost pro Báňskou záchrannou službu BRONZOVÝM ZÁSLUŽNÝM KŘÍŽEM. Panu Růžičkovi gratulujeme a děkujeme za kvalitní práci, kterou nyní odvádí naší škole. Za ZŠ v Žacléři Mgr. Karel Ševčík, ředitel školy. Srdečně zveme všechny děti narozené od do k zápisu, který se bude konat ve dnech 26. a 27. května 2011 od 9.00 do hodin. Rodiče, k zápisu sebou přineste svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a jeho očkovací průkaz. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POHÁDKA v ul. B. Němcové 373 se koná od pondělí do středy ždy od 9:00-11:00 hodin. Do MŠ se mohou přihlásit děti, které dovrší 3 let od července 2011 do června Další podrobné informace k zápisu a také o naší škole najdete na: Více informací brzy na a plakátech vyvěšených na obvyklých místech. 10

11 zprávy ze škol a knihovny ZPRÁVIČKY Z BAREVNÉ ŠKOLKY O některých akcích už jste byli informování v minulém čísle, například o tom, jak k nám v březnu přišel na návštěvu skřítek Knihovníček s paní knihovnicí Irenou a Hanou. Poslední den v březnu k nám zase přijely kamarádky z divadla Úsměv s pohádkou Krakonošovo jaro. Jako vždy jsme se moc zasmáli a pomohli jsme víle a Krakonošovi otevřít kouzelným klíčem jaro. Na Apríla jsme byli v Kulturním klubu na vystoupení Pavla Nováka ml. S ním a jeho muzikanty jsme si užili príma dopoledne. Více v tomto čísle od p. Sýpalové. V dubnu (12. 4.) jsme ve školce slavili svátek naší planety Země. Povídali jsme si s p. Dobiášovou z Horního Maršova o tom, jak i my malí můžeme pomoci, aby naše modrá planeta zůstala krásná a zdravá. Vyrobili jsme si každý svou vlajku. Moc se nám to líbilo. Potom jsme se už chystali na Velikonoční svátky. Vyráběli jsme různé dárky a drobnosti pro radost. V každé třídě byla výtvarná dílna, kde si děti s rodiči užili společné tvoření. V Štěňátkách to byli zajíčci, Myšky zdobili kraslice různými technikami, Koťátka si vyrobila veselé velikonoční slepičky. Děti s rodiči si užívali zase jiné hrátky než doma. V dubnu proběhl den otevřených dveří Centra volného času. Tam se naše Barevná školka představila svými výrobky s jarní a velikonoční tématikou, které si mohli návštěvníci koupit. Do kasičky, kam si střádáme na nové piano, jsme přidali 4.161,- Kč. Moc děkujeme všem, kdo nás podpořil. Zatím ahoj a my dáme zase vědět, co je u nás v Barevné školce nového. A CO JE NOVÉHO V KNIHOVNĚ? POHÁDKOVÉ BABIČKY A PRVŇÁČCI Tradiční čtení šikovných pohádkových babiček z Klubu žen v Žacléři nejmladším žáčkům se mimořádně vydařilo. Pohádka o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka děti zaujala a oblíbený šotek Knihovníček rozveselil všechny i dospělé. Jak neuvěřitelně velký kus práce již prvňáčci zvládli, pod vedením svých učitelek Ivany Vlasákové a Dominiky Novákové, předvedli ve svém vystoupení. Děkujeme velice ochotným předčítajícím Boženě Kučerové, Růženě Koudelkové a Vlastě Fialové za spolupráci i za kouzelné perníčky pro děti. Poděkování také náleží iniciativním učitelkám a pozorným malým posluchačům. 5. KOLO HÁDEJTE KDO JE TO??? NÁVŠTĚVA ČTVRŤÁKŮ DO HLUBIN STŘEDOVĚKU Setkání s oběma třídami bylo nabité informacemi, poučné pro děti i dospělé. Stihli jsme si nejen prohloubit vědomosti z požadovaného historického období, ale mladé čtenáře také zorientovat v uspořádání knihovny. Zdrojem vědomostí se staly připravené encyklopedie, některé zapůjčené také z okresní knihovny. Výborná připravenost a zájem žáků, kteří stihli mnoho výpisků i dobových obrázků, mile překvapily. Velice si vážíme kvalitní spolupráce se zdejší základkou a děkujeme obětavým kantorkám Dagmaře Vodičkové a Anně Kopperové i jejich žáčkům za návštěvu. Indicie hledané osobnosti: Český spisovatel, narozený 14. května 1924, úmrtí 6. června 1987, prozaik, autor knih pro děti, překladatel a editor, bratr básníka Františka Vinanta, otec básníka, prozaika a dramatika Eduarda Martina. Působil v několika recitačních souborech, ochotnicky hrál divadlo, překládal písně a psal i vlastní texty. Přispíval také do různých časopisů (Mateřídouška, Tvorba, Květy ). Tvorba pro děti, nejznámější kniha - Jak krtek ke kalhotkám přišel, Pohádkový dědeček, Alenka jde spát, pro mládež - Staré řecké báje a pověsti, Čtení o hradech, Čtení o zámcích a městech atd. Poesie - Oči vzlétajícího času, Pražské orchestry, Slunce, romány pro dospělé čtenáře - Pomerančové šaty, Soudce Knorr, Než uzrají muži, Srdce a jiné. Odhalte v pořadí již pátou - květnovou osobnost z dvanácti letošních literátů. Těšíme se na vaše odpovědi, postřehy a připomínky k tajemným. Čerpáno z více informací najdete také v knihovně. Na vaše odpovědi čekáme do 31. května Správná odpověď ze 4. kola: dubnovou tajemnou osobností je spisovatel Václav Čtvrtek Výherkyní za 1. čtvrtletí se stala a pěknou knihu získala paní Pavla Pšornová. ODMĚNĚNÍ HEZKÝM KNIŽNÍM DÁRKEM Ve Velké literární a výtvarné soutěži (2. kolo) zvítězily literární práce: Elišky Čechové a Michala Bednáře a z dětské výtvarné tvorby obrázky: Lucie Volhejnové a Moniky Heidenreichové. Výherkyní - Hádejte s knihovnou Kdo je to? za 1. čtvrtletí - byla vylosována správná odpověď paní Pavly Pšornové. Certifikát - Nejlepší čtenář roku 2010 a pěknou knihu získaly paní Pavlína Synková a dětská čtenářka Anna Tišlerová. POHÁDKY Z KOŠÍKU 2. Děkujeme za příjemně strávené chvíle a srdečné přijetí paní ředitelce H. Vostřákové, učitelkám R. Vašatové, J. Nagyové, A. Dinterové a P. Macolové a pozorným dětem z oddělení Kuřátek, Koťátek a Medvídků. Jarní slunečné dopoledne, v útulném interiéru mateřinky, bylo plné pohádek, básniček a pohádkových hádanek. Pomáhal a děti potěšil také náš šotek Knihovníček. POLŠTÁŘKOVÉ RANDE Každoroční jarní posezení v knihovně nad oblíbenou knihou s dortíkem a ovocným čajem jsme si s dětmi opět skvěle užili. Literární hříčky a tzv. Poptávání, kvízy, pantomima, humorné i strašidelné vyprávění nám neuvěřitelně rychle překročily vymezený čas. Tak zase na podzim. 11

12 kultura CENTRUM VOLNÉHO ČASU POŘÁDÁ VYROBTE SI ŠPERK Z FIMO HMOTY Kdy: ve čtvrtek v 18:00 a v sobotu v 16:00 Kde: prostory bývalého Mateřského centra Žabka Cena: 150,-Kč Domů si odnesete vlastní šperk Pomůcky s sebou: malou krabičku na váš šperk, vlhčené ubrousky na ruce a dobrou náladu Počet míst omezen nebo tel nejpozději do Těšíme se na Vaši návštěvu. PLETENÍ Z PEDIGU Přijďte se naučit stále populárnější techniku pletení košíků z pedigu. Kurz je určen hlavně pro začátečníky Kdy: ve středu v 18:00 a v sobotu v 16:00 Kde: prostory bývalého Mateřského centra Žabka Cena: 200,-Kč Cena obsahuje: krátkou instruktáž, materiál Pomůcky s sebou: starý ručník a dobrou náladu Počet míst omezen Zájemci prosím hlaste se na tuto adresu: nebo tel nejpozději do SPORTOVNÍ POZVÁNKY ZÁVODY RC AUT Pokud vlastníte autíčka na dálkové ovládání, nenechte si ujít závody, které se budou konat 21. května. Pořadatelé z Rýchorského autoklubu se těší na malé i velké závodníky. Více informací a přihlášky na SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ CYKLISTICKÉ SEZONY Žacléř Start v 10:00 na Rýchorském náměstí startovné 50,-Kč Více informací: nebo ŽACLÉŘSKÝ ZPRAVODAJ - ročník 19, vydává město Žacléř Vychází jedenkrát za měsíc Náklad 600 výtisků Redakce: Kabelová televize Žacléř, Rýchorské náměstí 118, Žacléř, tel.: , Grafická úprava, sazba a příjem inzerce: Kabelová televize Žacléř, Rýchorské náměstí 118, Žacléř, tel.: , , Tiskne tiskárna Voborník, Hostinné Distribuce: Informační centrum (muzeum), Kabelová televize, benzinová pumpa EURO OIL, trafika pí Dolanové, Rehamedica, prodejna TUTY, prodejna OTESÁNEK Zaregistrováno Ministerstvem kultury ČR pod zn. MK ČR E Otištěné názory nemusí vždy vyjadřovat stanovisko redakce Uzávěrka příštího čísla je 17. května Cena za jeden výtisk je 2,- Kč 12

w w w. z a c l e r. c z, e : p o s t a @ z a c l e r. c z Známe výsledky soutěže Nej miminkem 2009

w w w. z a c l e r. c z, e : p o s t a @ z a c l e r. c z Známe výsledky soutěže Nej miminkem 2009 06/2010 Žacléřský zpravodaj 1 9. r o č n í k w w w. z a c l e r. c z, e : p o s t a @ z a c l e r. c z 5 5 5 6 7 8 9 9 9 9 10 10 10 11 12 12 Vážení spoluobčané, v dnešním úvodníku bych Vás rád seznámil

Více

Váš Žacléřský zpravodaj

Váš Žacléřský zpravodaj ŽACLÉŘ žije SPORTEM A VÁNOČNÍ ATMOSFÉROU!!!! Vánoce jsou časem pohody, klidné atmosféry a přátelských setkání Přijměte tedy pozvání na VÁNOČNÍ VÝLET a DÝCHÁNEK NA HUBERTUSCE V PÁTEK 24. PROSINCE 11.30

Více

Žacléřský. zpravodaj. Bobr nás spojuje je název česko-polského. Dolinou Bobru 07/2010

Žacléřský. zpravodaj. Bobr nás spojuje je název česko-polského. Dolinou Bobru 07/2010 07/2010 20. r o č n í k www.zacler.cz, @zacler.cz 1 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám touto cestou popřát příjemné léto a krásné prožití Vaší dovolené, ať už ji prožijete

Více

www.zaclerska70.cz. Děkujeme za pochopení, Žacléřský Zpravodaj UFFO JE TU!

www.zaclerska70.cz. Děkujeme za pochopení, Žacléřský Zpravodaj UFFO JE TU! 09/2010 22. r o č n í k www.zacler.cz, @zacler.cz 1 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 10 11 11 www.zaclerska70.cz. Vážení spoluobčané, kvapem se blíží konec tohoto volebního období a 15. 16. října nás čekají volby

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

ÚNOR VE CVIKOVĚ VÝZVA A PROSBA. Ročník 43 BŘEZEN 2015 Cena 6 Kč. Zpravodaj města Cvikova březen 2015

ÚNOR VE CVIKOVĚ VÝZVA A PROSBA. Ročník 43 BŘEZEN 2015 Cena 6 Kč. Zpravodaj města Cvikova březen 2015 Ročník 43 BŘEZEN 2015 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, blíží se první jarní den a s ním i více sluníčka a méně ponurých dní. Zima proběhla bez kalamit, bohužel lyžaři a ani děti si mnoho sněhu neužili. S

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

Kanalizace Batňovice. Batňovický zpravodaj * ročník 20 * číslo 1 2014

Kanalizace Batňovice. Batňovický zpravodaj * ročník 20 * číslo 1 2014 Vydává Obecní úřad v Batňovicích červen 2014 Kanalizace Batňovice Naše obec získala dotaci na akci nazvanou Dostavba kanalizace Batňovice I. etapa. Obec podala žádost o poskytnutí podpory v rámci Operačního

Více

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ květen 2011

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ květen 2011 Fenomenální úspěch Babiččiných trhů Foto Jan Holý a Jindřich Polák, text Jasenka Kohoutová V sobotu 16. dubna se na Husově náměstí v České Skalici uskutečnilo slavnostní zahájení Babiččiných trhů. Farmářské

Více

NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ KVĚTEN 2011 CENA 1,- KČ ulice K Vodojemu, foto Pavel Ilchmann st. INFORMACE Z RADNICE ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Dne 4. dubna 2011 na svém 11. zasedání radní vyslechli

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ŘÍJEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU SAMETOVÝ DEN STR. 5 17. LISTOPAD 1989 STR. 13 15 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 17 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

Více

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY 20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad 2009 je již minulostí. Počasí bohužel zabránilo scénickému provedení opery Prodaná nevěsta na terase, den před jejím

Více

20/2007 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v čp. 1 na zámku v Letohradě s paní N.T., trvale bytem Letohrad.

20/2007 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v čp. 1 na zámku v Letohradě s paní N.T., trvale bytem Letohrad. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO PANA STAROSTY Zima se nám přehoupla do závěrečné třetiny, ale zatím jsme ani v Letohradě skoro nepoznali, že vůbec nějaká byla. Určitě řada z nás přemýšlí nad tím, jaké nám v poslední

Více

JEDOVNICKÝ KVĚTEN/ČERVEN 2015

JEDOVNICKÝ KVĚTEN/ČERVEN 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN/ČERVEN 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 05/06 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 8 Společenská kronika...

Více

Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls. Vánoční jarmark 7. 12. /náměstí TGM Vánoční koncert

Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls. Vánoční jarmark 7. 12. /náměstí TGM Vánoční koncert Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls 7,- Kč 12 Prosinec 2013 Časopis města Vrchlabí Vánoční jarmark 7. 12. /náměstí TGM Vánoční koncert ZUŠ Karla Halíře 12. 12. /KD Střelnice

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220

LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220 www.zdirec.cz Cena 5, Kè LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220 Vážení spoluobčané! Rok 2011 je prvním rokem nového volebního období 2011-2014. Všechny orgány města, tj. rada, výbory a komise jsou zvoleny a

Více

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 910 CENA 4 Kč Díků činění Slovo vybrané z církevního kalendáře pro první říjnovou neděli si pro mne připravilo zcela nedávno opět svůj význam. Obléklo si vloni i letos obraz

Více

Seznamte se s novými členy vedení města

Seznamte se s novými členy vedení města Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 1. prosince 2014 ZDARMA 11 2014 Dotační programy a 2 možnosti Nová alej v Lipnici 3 Fotosoutěž Novinky odpadového 3 hospodářství U3V - letní semestr 8 v knihovně

Více

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 www.zdirec.cz Cena 5 Kè LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 Vážení spoluobčané! Přichází rok 2014, poslední rok volebního období 2010/2014. I v tomto roce bude pokračovat investiční činnost na celém území

Více

LIBUŠ A PÍSNICE 5 2011 2 5

LIBUŠ A PÍSNICE 5 2011 2 5 5 LIBUŠ A PÍSNICE 2011 JIŘINA ŠIKLOVÁ V KLUBU SENIOR ZŠ PÍSNICE USILUJE O BEZPEČNĚJŠÍ CESTU DO ŠKOLY PRAHA-LIBUŠ NESOUHLASÍ S DALŠÍM KASINEM NEPLAŤTE ZA BIOODPAD POZVÁNÍ NA DĚTSKÝ DEN 1 2 3 4 5 6 7 1 Na

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více

cena 5 Kč Z OBSAHU Komentář starostky Z jednání Zastupitelstva MěÚ informuje Školy informují Hasiči Fulnečka 2011 Zveme Vás říjen 2011 číslo 10

cena 5 Kč Z OBSAHU Komentář starostky Z jednání Zastupitelstva MěÚ informuje Školy informují Hasiči Fulnečka 2011 Zveme Vás říjen 2011 číslo 10 cena 5 Kč F u l n e c k ý Komentář starostky Parádní akcička, super bolo, luxusní místo, muzika, zvuk, světla a bramboráky, takto trefně hodnotili na facebooku někteří ze zhruba tisícovky účastníků koncert

Více

Ročník VII Číslo 3 březen 2006. Zveme vás do divadla

Ročník VII Číslo 3 březen 2006. Zveme vás do divadla Ročník VII Číslo 3 březen 2006 Zveme vás do divadla I v letošním roce má Město Kojetín a Městské kulturní středisko v Kojetíně čest pořádat již 14. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů Kojetín

Více

Autokemp Radeč v novém S výstavbou koupaliště a objektem umístěným vlevo od vstupu se začalo v 50. letech minulého století. Kemp je mnohem mladší, je

Autokemp Radeč v novém S výstavbou koupaliště a objektem umístěným vlevo od vstupu se začalo v 50. letech minulého století. Kemp je mnohem mladší, je Autokemp Radeč v novém S výstavbou koupaliště a objektem umístěným vlevo od vstupu se začalo v 50. letech minulého století. Kemp je mnohem mladší, je z počátku 80. let. Celý areál dlouhá léta přežíval,

Více

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ Gyedownicze Rohrbach Jacob antiqua piscina magna parva piscina molendinum Dworzecz Budkowany červenec/srpen 2014 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 07/08 2014 Obsah Informace z rady a zastupitelstva...

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 SLOVO STAROSTY Jak si již pravděpodobně všichni čtenáři našeho zpravodaje všimli, otázky pro starostu nebo rubrika Ptáme se za vás ani v tomto číslo nebude pokračovat,

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více