ŽACLÉŘSKÝ. zpravodaj SLOVO STAROSTY MIROSLAVA VLASÁKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽACLÉŘSKÝ. zpravodaj SLOVO STAROSTY MIROSLAVA VLASÁKA"

Transkript

1 ŽACLÉŘSKÝ zpravodaj KVĚTEN 2011 ROČNÍK 19 ČÍSLO 5 měsíčník města Žacléř Tradiční velikonoční výstavka Klubu žen Foto: Oldřich Prokopec SLOVO STAROSTY MIROSLAVA VLASÁKA Vážení spoluobčané, konečně jsme se dočkali krásných jarních, mnohdy skoro letních dní. Myslím, že jsme si to po dlouhé době už zasloužili. S jarem začal jako každoročně úklid chodníků, komunikací a ostatních míst v našem městě. Jsem rád, že práce zaměstnanců Technických služeb Žacléř, včetně všech, kteří pracují buď na veřejně prospěšných pracích, nebo v rámci tzv. veřejné služby je ve městě velmi vidět. Do jarního úklidu se zapojili již tradičně také žáci naší základní školy v rámci Dne Země, letos ve středu 20. dubna. V tomto roce bylo uklizeno okolí komunikací v lokalitě Bobr a komunikace od Královce do Žacléře včetně Černé Vody. Tato akce se konala již počtvrté a její výsledky jsou hodně viditelné, za což patří žákům a učitelům velké poděkování. Organizaci celé akce zvládají perfektně pracovníci Technických služeb Žacléř, pod vedením pana Radka Ilchmanna. Se začátkem jara také byly zahájený dvě největší investiční akce tohoto roku, tj. kanalizace Bobr, která byla zahájena již v létě loňského roku a bude dokončena do 31. srpna a nově začala stavba kanalizace v Bílé a Červené kolonii včetně přestavby oddělovačů. Občany v dotčených lokalitách žádám o trpělivost, protože stavby tohoto rozsahu jsou vždy zásahem do jejich života, ale s výsledkem by měli být všichni spokojeni. Tím velmi hmata- 1

2 2 informace z radnice telným budou i nové povrchy místních komunikací, kterých se stavby týkají. Přistupujeme také k velmi potřebnému, i když ne pro všechny vítanému kroku a tím je určitá redukce počtu bidel na prádlo, které jsou nejen podle mého názoru raritou našeho města. To, co byli v průběhu let naši spoluobčané schopni ve svém okolí vytvořit, je k vidění málo kde. Sídliště Na Pilíři má zpracován projekt revitalizace, jehož součástí je i návrh řešení tohoto problému a právě v této lokalitě již byly práce zahájeny. Všechna bidla jsou na pozemcích města, a proto je zájem vyřešit tuto záležitost pokud možno k všeobecné spokojenosti, i když vím, že ne vždy bude tento krok přijat kladně. Každý bude mít možnost prádlo pověsit, není ale možné, aby měl každý svá bidla, výsledek je ještě na mnoha místech vidět a je velmi neestetický. Přeji Vám všem hodně krásných slunečných jarních dnů. M. Vlasák 11. SCHŮZE RM 17. BŘEZNA 2011 Rada města schvaluje uzavření smluv o dílo č. 3/2011 a 4/2011 mezi městem Žacléř a Pavlem Haasem, Sídlem Vítězná Kocléřov na zateplení objektů čp. 51 a 124, ul. Na Pilíři, Žacléř. Rada města bere na vědomí žádost Českého kynologického svazu, místní organizace Žacléř o finanční příspěvek na nákup vybavení figuranta žádosti v současnosti nebude vyhověno, k žádosti se RM vrátí až po dokončení rekonstrukce klubovny a dalších prostor v areálu, uzavření nové smlouvy a zahájení činnosti kynologického svazu. Rada města žádá Český kynologický svaz, místní organizaci Žacléř o doplnění zápisu z členské schůze včetně prezenční listiny, na které byl zvolen výbor. Rada města ukládá místostarostce zajistit legalizaci staveb kotců a klubovny v prostorech využívaných Českým kynologickým svazem, místní organizací Žacléř a přípravou nové smlouvy o využívání těchto pozemků a staveb. Rada města schvaluje finanční příspěvek ve výši 1.500,-Kč Sboru dobrovolných hasičů Žacléř na nákup sladkostí pro děti na akci Pálení čarodějnic, která se bude konat na dětském hřišti u hasičské zbrojnice v Žacléři. Rada města schvaluje zapůjčení stolů a lavic a vydává souhlas s využitím pozemku p.č. 470/8 v k.ú. Žacléř k pořádání této akce. Rada města schvaluje prodloužení splátkového kalendáře na splácení dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 10, ul. Havířská II, Žacléř do konce srpna Rada města ukládá starostovi sdělit toto stanovisko žadateli. Rada města bere na vědomí zápis č. 01/2011 z jednání Komise pro bezpečnost a dopravu, které se konalo a informace starosty o situaci ve věci místního oddělení Policie ČR a prověřování možnosti získat dotační titul na realizaci kamerového systému. Rada města schvaluje fyzickou likvidaci a následné vyřazení majetku z evidence majetku a účetnictví dle návrhů DIK. Rada města schvaluje pronájem pozemku zahrádky na části pozemku č. kat. 18/1 - trvalý travní porost o výměře cca 600 m2 v zahrádkové osadě Jih v k. ú. Žacléř, za cenu ročního nájemného ve výši 2,50 Kč/m2. Rada města schvaluje záměr dalšího pronájmu nebytového prostoru č.501 v domě č. p. 13 na stavební parcele č. kat. 152/2 v k. ú. Žacléř za cenu 3.332,-Kč měsíčně. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku č. kat. 1224/14 - ostatní plocha o výměře 209 m2 v k. ú. Žacléř za cenu 200,-Kč/m2. Rada města žádá kulturní komisi o stanovisko k žádosti redakce sezónních novin Veselý výlet o příspěvek města Žacléř na letní vydání tohoto periodika. Rada města schvaluje oddílu stolního tenisu TJ Baník Žacléř finanční příspěvek ve výši 1.000,-Kč na pořádání 36. ročníku Velikonočního turnaje ve stolním tenisu, který se bude konat v sobotu v Národním domě v Žacléři. Rada města schvaluje provedení deratizace kanalizací prostřednictvím firmy 3D pí Šimkové z Úpice. Rada města bere na vědomí informaci pana Ilchmanna o žádostech majitelů garáží v různých částech města o odvodnění a provedení oprav přístupových cest. Rada města ukládá starostovi svolat prohlídku vybraných lokalit za účasti vedoucího stavebního úřadu, zástupce TSŽ a zástupce stavební komise, na základě které bude doporučeno RM další řešení. Rada města ukládá starostovi pozvat na další schůzi rady města okresního ředitele Policie ČR a vedoucí místního oddělení. Rada města ukládá starostovi projednat se společností EKO-KOM dodání dalších kontejnerů doplnění a zřízení nového místa v Prkenném Dole a dále rozšíření počtu kontejnerů 4 bílé sklo, 1 barevné sklo, 5 plast a 5 papír. Rada města bere na vědomí informaci o přípravě internetového přístupu do informačního systému Správy a údržby nemovitostí Marek Gracík Domy-Online. Rada města ukládá starostovi projednat se Správou a údržbou nemovitostí možnosti přístupů za město Žacléř pro nemovitosti v majetku města, která jsou v její správě. Rada města ukládá starostovi opětovně vyzvat odbor životního prostředí Městského úřadu Trutnov k provedení místního šetření v areálu bývalého státního statku v Bobru. Rada města ukládá místostarostce projednat s ředitelem Základní školy, Žacléř, okres Trutnov uzavření smlouvy o užívání nebytového prostoru v budově dužiny a jídelny pro činnost Centra volného času. Rada města bere na vědomí informaci pana Ilchmanna o připravované jarní akci Základní školy a Technických služeb Žacléř, spol. s r. o. Den země, který se bude konat Technické služby Žacléř zajistí průběh akce. 12. SCHŮZE RM 14. DUBNA 2011 Rada města bere na vědomí zápis č. 02/2011 z jednání bytové komise ze dne Rada města ruší výběrové řízení na pronájem bytu č. 388/11 a 388/16 v domě čp. 388, ul. K. Čapka, Žacléř. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 388/11, ul. K. Čapka 388, Žacléř, s podmínkou uvolnění bytu č. 124/14, ul. Na Pilíři 124, Žacléř. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 124/14, ul. Na Pilíři, Žacléř, za měsíční nájemné ve výši 2.100,-Kč. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 388/16 v domě čp. 388, ul. K. Čapka, Žacléř společnosti REHAMEDICA Žacléř, a.s., J. E. Purkyně 229, Žacléř Rada města vydává souhlasné stanovisko s udělením licence na provozování veřejné linkové osobní mezinárodní dopravy pro dopravce P-transport s.r.o., Dvořákova 339, Velká Ves, Broumov na linku Trutnov Lubawka. Rada města bere na vědomí vyrozumění Policie ČR, obvodní oddělení Žacléř ve věci prověřování oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu dle 208 odst.

3 informace z radnice 1 tr. zákoníku. Rada města schvaluje dodatky č. 1 a 3 k dodavatelským úvěrům od společnosti BAK stavební společnost, a.s., ze dne a , které pouze technicky upřesňují bod IV odst. 2 předmětných smluv. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí č a Zástavní smlouvy č Z. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 7 smlouvy o dílo č. SVL0708/022 ze dne mezi městem Žacléř a Sdružením ŽACLÉŘ 2007, zastoupeném vedoucím účastníkem sdružení společností ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, Hradec Králové. Rada města bere na vědomí zápis komise pro bezpečnost a dopravu č. 02/2011 ze dne Rada města neakceptuje návrh komise na změnu dispozic plánovaného parkoviště u základní školy z důvodu problematického řešení výjezdu na hlavní komunikaci J. A. Komenského. Návrh na zřízení nových přechodů pro chodce bude konzultován s panem ing. Janákem. Rada města nesouhlasí s návrhem na umístění dopravní značky Zákaz vjezdu všech motorových vozidel na místní komunikaci k hraničnímu přechodu Bobr - Niedamirow s Ing. Janákem a polskou stranou bude prokonzultováno umístění dopravní značky Zákaz vjezdu nákladních vozidel včetně značky omezující rychlost na 30 km/hod. důvodem je zájem polské strany o využívání této komunikace pro potřeby místních občanů z obou stran hranice a příprava její rekonstrukce z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR PR Dopravní značka Zákaz vjezdu všech vozidel již byla z prostor u firmy TINY odstraněna. Rada města ukládá starostovi zajistit konání pravidelných schůzek vedení města a zástupců komise se zástupci obvodního oddělení Policie. Rada města schvaluje umístění dopravní značky zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou dopravní obsluze vjezd povolen na průjezdu mezi ulicemi Nádražní a Hudební v obou směrech. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o převodu obchodního podílu ve výši 65% společnosti REHAMEDICA Žacléř, a.s. na společnost Industry & Building Investment, a.s. s podmínkou doplnění článku II, odst. 2.1 o dohodnutý text. Rada města schvaluje obnovení pronájmu bytu v Červené kolonii čp. 219, byt č. 7 společnosti GEMEC-UNION, a.s. Rada města schvaluje společnosti GEMEC-UNION,, a.s. provozovna Kulturní dům finanční příspěvek ve výši 500,-Kč na pořádání dětského karnevalu, který se bude konat při příležitosti Dne dětí dne 29. května Rada města schvaluje využití nabídky Veselého výletu k uveřejnění textu o výstavě v Městském muzeu Žacléř a zajímavostech k cyklotrasám + kalendáře akcí. Rada města souhlasí s tiskem Žacléřského Zpravodaje firmou Petra Voborníka z Hostinného, který předložil nejlepší nabídku. Rada města schvaluje jmenování paní Jany Sýpalové členkou Komise pro kulturu a sport. Rada města bere na vědomí zápis Sociální a zdravotní komise a jmenuje paní Alexandru Ernstovou členkou komise. Rada města schvaluje ukončení nájemního vztahu k části pozemku č.kat. 971/9 zahrada o výměře cca 176 m2 v k.ú. Žacléř dle nájemní smlouvy č. j. Maj.-1831/2007/Il. z dohodou k Rada města schvaluje záměr dalšího pronájmu části pozemku č.kat. 971/9 zahrada o výměře cca 176 m2 v k.ú. Žacléř za cenu 2,50 Kč/m2/rok. Rada města schvaluje pronájem zahrady na části pozemku č. kat. 997 zahrada v k.ú. Žacléř v zahrádkářské osadě Sad, za cenu 2,50 Kč/m2/rok. Rada města schvaluje ukončení nájemního vztahu mezi městem Žacléř k nebytovému prostoru č. 165/501 v domě č. p. 165 v Žacléři dohodou k Rada města schvaluje záměr dalšího pronájmu výše uvedeného nebytového prostoru od za stávající měsíční nájemné ve výši Kč + nájem za zařízení 137,- Kč. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku č. kat. 153/1 - zahrada v k. ú. Žacléř ještě před dokončením stavby kopie historického domu. Rada doporučuje prodloužení pronájmu do Nájemné nebude odečítáno od kupní ceny. Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor ve druhém nadzemním podlaží domu č. p. 204 na stavební parcele č.kat. 269/1 v k. ú. Žacléř následujícím subjektům. - LMK Žacléř učebna (62) 63 m2 za cenu 9.450,- Kč/rok - Kapela Víťi Mirgy a Klub českých turistů učebna (66) - 64 m2 za cenu 9.600,- Kč/rok Rada města souhlasí s výstavbou dřevěné kůlny na uschování nářadí o rozměru 3 x 4 m na části pozemku č. kat. 470/5 - zahrada v k. ú. Žacléř v zahrádkové osadě Jiří kopec nájemců manželů Slúkových, bytem Žacléř, Havířská II 222. Rada města bere na vědomí výroční zprávu Městského muzea Žacléř za rok Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zprostředkování mezi městem Žacléř a sdružením HIPET reality, Bulharská 62, Trutnov na prodej bytové jednotky č. 280/4 v domě čp. 280 na st.p.č. 398 v k.ú. Žacléř za cenu ,-Kč. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zprostředkování mezi městem Žacléř a sdružením HIPET reality, Bulharská 62, Trutnov na prodej stavby garáže na st.p.č. 577/4 v k.ú. Žacléř za cenu ,-Kč. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zprostředkování mezi městem Žacléř a sdružením HIPET reality, Bulharská 62, Trutnov na prodej domu čp. 195 na st.p.č. 692 v k.ú. Žacléř za cenu ,-Kč. Zemědělská komise určí místa, na která budou umístěna označení památných stromů, Technické služby Žacléř, spol. s r. o. zajistí vlastní umístění označníku. Tajemnice úřadu zajistí odeslání výzvy s termínem úklidu do V případě neuposlechnutí výzvy zahájit řízení s právnickou osobou ve vztahu k ukládání odpadů. SÚN zajistí kontrolu umístění označení čísel popisných na domech v majetku města Starosta pozve jmenované na příští jednání RM a zahrne do programu jednání. Plná znění usnesení z rady města a zápisy ze zastupitelstva města jsou k nahlédnutí na podatelně MěÚ v Žacléři. M. Vlasák 4. ZASEDÁNÍ ZM Ve čtvrtek 5. května 2011 se bude ve velkém sále Kulturního domu od hodin konat 4. zasedání zastupitelstva města. Program zasedání: 1) Změny rozpočtu č. 1/ ) Smlouva o poskytnutí dotace z OPŽP. 3) Převody majetku. 4) Závěr. 3

4 aktuality NOVÝ VŮZ NA ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Ve čtvrtek v odpoledních hodinách došlo k předání nového tlakosacího vozu firmou IBOS EU, a. s., zástupcům Města Žacléř a provozovateli vodovodů a kanalizací - Technickým služebám Žacléř, spol. s r. o. Tlakosací nástavba firmy IBOS EU je postavena na podvozku MAN 4x4. Vozidlo primárně slouží k čištění kanalizačních stok a přípojek, lze jej však použít též jako fekální vozidlo na vývoz jímek, žump, septiků a domovních čistíren odpadních vod. Pro ovládání sacích hadic je na voze instalováno hydraulické, otočné, výsuvné a zdvižné rameno JUROP o celkové délce 5m. Užitečný objem kalové nádrže vozu je litrů. K tlakovému čištění kanalizace slouží 100 m hadice DN19 s vyměnitelnými tryskami a hydraulicky ovládaným navíječem, pro menší profily kanalizací a přípojek je vůz doplněn 30 m hadice DN12 s mechanickým navíječem. Pro zásobu vody na tlakové čištění je určena druhá část válcové nádrže o objemu litrů. Součástí pořizovaného vozu je též revizní kamerový systém REVI 550. Jedná se o kameru s rozlišením pixelů instalovanou na samojízdném vozíku s pohonem 4x4, kabelový buben se 100 metry kabelu a řídící přístroj s 15 LCD průmyslovým barevným monitorem, ovládacím pultem a klávesnicí, umístěný v kufrovém plášti. Integrovaný monitor zobrazuje aktuální video-obraz a stav počítadla metrů, datum, čas a různé jiné údaje (např. sklon) a komentáře k dokumentaci poškozených míst. Přeji si, aby výše uvedená zařízení přispěla ke zkvalitnění péče o kanalizační systém města a pomohla předcházet haváriím a nežádoucím dopadům na plynulé odvádění odpadních vod. Daniel Luštinec Technické služby Žacléř, spol. s r. o. Foto: O. Prokopec KVĚTINOVÝ DEN CYKLOVÝLET CYKLOTRASOU ÚDOLÍM BOBRU Květinový den proběhne v tomto roce 11. května. Bude to již 15. ročník, který pořádá ARCADIA Praha pod hesly Každý svého zdraví strůjcem a Pomoz sám sobě. Barva stužek u kytiček bude fialová. Vážení spoluobčané, Klub žen Žacléř po dobu deseti let zajišťoval tuto akci prodejem kvítku měsíčku lékařského. Za tuto dobu se nám podařilo vybrat nemalou částku ,-Kč. Proto Vám všem, kteří jste nám vždy přispěli a podporovali nás, upřímně děkujeme. Tímto Vám také ovšem sdělujeme, že letos již Klub žen Žacléř tuto akci v našem městě zajišťovat nebude. Důvodem je hlavně to, že bohužel nemládneme, ale věříme, že nás někdo nahradí. Třeba se zde objeví studentky trutnovských škol, které již v loňském roce zde kytičky nabízely. Proto i tuto informaci sdělujeme v dostatečném předstihu. Určitě naše nástupkyně poznáte podle žlutých kytiček a měly by mít i pověření. Prosím, podpořte je tak jako nás a kytičku si zakupte. Rakovina je druhá nejčastější příčina smrti, známých druhů je zatím nejméně deset a tato čísla jsou děsivá. R. Koudelková V sobotu 4. a v neděli 5. června 2011 se na pozvání polského okresu Lwówek Śłąski bude konat další ročník cyklovýletu po krásné cyklotrase s názvem Údolím Bobru. Polská strana zajišťuje ubytování a stravování na místě dojezdu, které bude stejné jako v loňském roce, to je vesnička Łupki a městečko Włeń. Trasa je dlouhá cca 90 km (samozřejmě se tato délka týká těch, kteří jsou schopni jet po stanovené trase). Start bude na Rýchorském náměstí v sobotu 4. června v 9.00 hod., z naší strany zajišťujeme doprovodná vozidla a převoz zavazadel. Večer bude v areálu Łupki polskou stranou organizováno posezení a v neděli po snídani, tedy opět cca v 9.00 hod. bude odjezd zpět do Žacléře. Kdo bude chtít, může využít pravidelného vlakového spojení z Jeleniej Góry do Královce, nebo odjet celou trasu zpět na kole. Na místě dohodneme variantu, kudy se pojede zpět je možné jet stejnou trasou, nebo trochu kratší trasou přes Kowary se zastávkou v oblíbené smazialni ryb. Počet míst je omezen a proto žádám všechny zájemce o nahlášení účasti na ovou adresu do 20. května Vzhledem k plánovanému počtu kilometrů je podle našich poznatků potřeba mít nějaké kilometry naježděny. Trasa není náročná na převýšení, ale v sedle kola strávíte i tak poměrně dost hodin. M. Vlasák Foto: D. Mach 4

5 aktuality DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NOVÉHO CENTRA VÝZVA V sobotu se uskutečnila prezentace Centra volného času, ke zhlédnutí byly vystavené výrobky různých rukodělných technik - patchwork, šperky z korálků, pedig, plstění a tkaní, paličkování. Největší zájem sklidila enkaustika - malování voskem speciální žehličkou. Výstavou prošlo 130 návštěvníků a díky dotazníkům jsme zjistili, že je velký zájem o tvůrčí dílny v našem městě. Tato akce byla pouhou ochutnávkou toho, co centrum bude nabízet široké veřejnosti. V květnu se můžete těšit na výrobu šperků z fimo hmoty a kurz pedigu. Výrobky k prezentaci zapůjčily: Anna Talabová patchwork, pedig, hedvábí, enkaustika: šperky a obrázky Marcela Rychlínková paličkování Martina Eflérová šperky z korálků, decoupage Dana Bourová- paličkování, háčkování a panenky z látky MVDr. Pavla Lunterová plstění, tkaní, spřádání vlny Prezentaci připravovaly: Žaneta Dolanová Mgr. Anna Kučerová Ivona Bělohlávková Mgr. Regina Kligerová Světlana Římanová Alexandra Ernstová Věra Marholdová Sponzoři: Město Žacléř pomoc při přípravě Patagonie s.r.o. sponzorský dar - kalendáře a diáře Základní škola zapůjčení třídy pro prezentaci Žaneta Dolanová Sociální a zdravotní komise ve spolupráci se sociálním odborem města Žacléř, se obrací na rodiny s postiženým dítětem a zdravotně postižené občany. Naším cílem je zmapovat situaci v Žacléři, pomoc občanům se zdravotním postižením při řešení problémů, poradenstvím, přístupností do budov, ale i možnost se zapojit do různých aktivit a další. Rádi bychom Vám pomohli. Ozvěte se prosím. Kontaktní osoba: Žaneta Dolanová, , Světlana Římanová, , Městský úřad Žacléř - denně ČAJ O PÁTÉ VETERINÁRNÍ PORADNA INFORMUJE Dne jsme se sešli v Městské knihovně už po několikáté na Čaji o páté, tentokrát na téma Norsko. Pan Václav Musil velice poutavě vyprávěl o této zemi, kterou navštívil v loňském roce. Jako vždy nechybělo skvostné pohoštění, které připravily naše knihovnice a zúčastněné ženy. Je to milá tradice, že pokaždé někdo něco dobrého upeče. Jsem velice ráda, že jsem si tento krásný zážitek nenechala ujít, jako ostatní ženy, které mně poprosily, abych o těchto akcích napsala do našeho časopisu a současně poděkovala všem organizátorům za překrásné chvíle. Toto přání velice ráda plním a již se těším na další Čaj o páté. Eliška Čechová Foto: knihovna Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od můžete našich služeb využít také na nově otevřeném pracovišti v Trutnově ve Veterinární ordinaci Pod Janským vrchem a Centru celostní veterinární medicíny, se sídlem Úpická 94, Trutnov (budova Zdravotního ústavu, bývalá Hygiena). Zároveň můžete navštívit naše nové KVĚTNOVÁ JUBILEA webové stránky Od 1. května nová ordinační doba v Žacléři: Po - Čt: 14:00-17:00 a Pá: 13:00-15:30 So: 10:00 12:00 hodin. MVDr. Michal a Pavla Lunterovi Marta Kašparová, Blažena Nováková, Arnošt Renner, Jana Kovačíková, Božena Matysová, Miluška Pilečková, Gisela Kühnelová, Edith Pohlová, Bedřiška Řezáčová, Stanislava Malá, Günther Kirsch, Věra Ludvíková, Ingeborg Cápayová, Jan Strasser, Daniela Petříková, Božena Exnerová, Johana Machová, Zdeňka Albrechtová, Jiří Hampel, Silvia Dymáková, Bohuslav Brýdl, Lothar Grundmann, Miroslav Hnát, Vladimír Pospíšil, František Leníček, Heidrun Fischerová, Miloslava Amlerová, Jan Šlehover, Josef Horák, Libor Brandejs a Hana Kohoutová. 5

6 reklamy Šárka Týfová Tel.:

7 historie - muzeum POHLEDY DO HISTORIE ŽACLÉŘE Rozhodli jsme se v Žacléřském zpravodaji zavést novou rubriku, v níž Vám prostřednictvím historických pohlednic poskytneme malá ohlédnutí do historie, která jistě přinesou zajímavé porovnání s dnešní podobou města. Zde první z nich vážící se k jedné květnové události před 97 lety: Jak pohlednice napovídá, dne 9. května 1914 zachvátil ve 22:30 hodin náměstí hrozivý požár, značná část domů lehla popelem. Na snímku je zachycen zničený hostinec U Německého domu čp S domem je spjata zajímavá historie, v letech 1900/1901 zde u hostinského a řezníka Johanna Žižky přebýval budoucí vynikající malíř a spisovatel Josef Čapek, který byl vyslán do Žacléře na handl, zdokonalit se v německém jazyce. Jak svým sourozencům svěřoval, spal prý ve velkém tanečním sále, kde byl v zimním období nucen snášet třeskutý mráz, kvůli příliš strmým schodům do sklepa se naučil čůrat z okna. V létě často unikal na blízké Rýchory, kde obdivoval krásnou horskou květenu. Požářiště po hostinci U Německého domu zakoupil ještě v roce 1914 pan Hugo Weber s rodinou a během krátké doby vystavěl nový dům, kromě pohostinské činnosti působil pan Weber v roce 1938 ve funkci starosty. Potomkyně rodiny Weberů, paní Prätoriová, věnovala v roce 2010 místnímu muzeu žacléřský kroj po své mamince, tento je vystaven ve stálé expozici. Eva Rennerová Pohlednice ze sbírky Václava Schreiera z Bernartic PIVOVAR NA ŽACLÉŘSKÉ VEDUTĚ Vařit pivo bylo už ve středověku výsadou. O kontrolu nad touto výdělečnou činností se vedly spory odedávna. Nejinak tomu bylo na Žacléřsku. Držitelky žacléřského panství dcery Kryštofa z Gendorfu bránily rychtářům v okolních vsích vařit pivo pro své krčmy a záležitost musel ve prospěch rychtářů řešit sám císař Maxmilián. Pivovar se v Žacléři připomíná r Měl i sladovnu a stával v horní části POZVÁNKA Dne 29. dubna 2011 bude v Městském muzeu Žacléř zahájena výstava s názvem Krkonošské bylinky a laboranti v Krkonoších. Rozmanitost a krása krkonošské flóry budila zájem obyvatel našich hor od středověku a budí ji dodnes. Už v 17tém století vycházeli sběrači, lékárníci a laboranti do krkonošských strání a strží. Z nasbíraných bylin vyráběli medicínu na všechno bolení. Krkonošským fenoménem byli laboranti v Karpaczi. Více než 200 medikamentů vyráběli podle přísně utajovaných receptur. Výstava o zajímavé až tajuplné historii laborantů je doprovázena unikátními kresbami krkonošských bylin od malířky Věry Ničové. Potrvá do 28. srpna náměstí. Velká budova s červenou střechou, kterou zachytil malíř na žacléřské vedutě, stála v místě dnešních domů čp. 124, 356, 357 a 358 Na Pilíři. Na kamenném dveřním ostění bylo vedle letopočtu 1690 vytesáno R 1801 (R renoviert, rekonstruováno). Budova vyobrazená na pohlednici Franze Lahmera, odeslané v r. 1912, již má změněnou podobu. Pokud by tato změna byla zmíněnou rekonstrukcí, opět by to vznik žacléřské veduty posouvalo do období konce 18. století. Žacléřský pivovar vařil dva druhy zlatého moku. Pšeničné pivo zvané Bababier pivo pro staré báby či chudinu - a ječné pivo pro vrchnost. Zatímco v letech činil roční průměr neředěného piva hl, na začátku 20 st., kdy byl majitelem pivovaru sládek Karl Petrasch, to bylo již hl. Dodávalo se v sudech do hostinců ve městě i okolí. Cesta, kterou na obraze vidíme, vedla jako dnes kolem Písečného vrchu do Lampertic a byla nazývána Bierweg pivní cesta. V r vařil Karl Petrasch pivo pouze pro potřebu vlastní pivnice. Dne 23. října začátek 20. století 1928 koupil pivovar v Žacléři trutnovský pivovar. Budova pivovaru, kterou poničil v r požár, byla v r zbořena. Daniel Mach MĚSTSKÉ MUZEUM ŽACLÉŘ Vás srdečně zve na výstavu Výstava potrvá do 28. srpna 2011 denně mimo pondělí od 9.00 do hodin 7

8 kultura ÚSPĚCH NAŠÍ ZUŠ Ve čtvrtek 24. března se v Hradci Králové konalo krajské kolo celostátní soutěže Základních uměleckých škol v oboru klavír. Za naši školu postoupila z okresního kola Daniela Vlasáková. A tak jsme v osm hodin ráno vyrazili do světa. Po příjezdu bylo třeba se přihlásit, zabydlet se v cvičné třídě a pořádně se rozehrát. Mezi jednotlivými kategoriemi bývá malá přestávka, ve které mají soutěžící možnost si krátce vyzkoušet klavír v soutěžním sále. Klavíristé si totiž svůj nástroj nemůžou vozit stále s sebou, musejí se vyrovnat s tím, že každý klavír je úplně jiný. I Daniela měla před začátkem své kategorie minutku na osahání, no a pak čekání a čekání... Ve své kategorii hrála jako poslední. Těsně před vystoupením ještě zkusit začátky, aby se trefila správná tempa a pak již do předsálí, poslední pokyny od paní učitelky, soustředění a jde se! Hudba je na rozdíl od některých jiných umění dílem okamžiku. Malíř může své dílo vytvářet tak dlouho, dokud není spokojený. Muzikant, pokud se mu něco nepodaří, nemůže vzít nic zpět. A tak zaváhání může znamenat, že více jak půlroční práce je pryč. Ale Daniela vše zvládla a zahrála výborně! V silné konkurenci získala druhé místo! Blahopřejeme a děkujeme Daniele Vlasákové a paní učitelce Jarmile Zomerové za výbornou reprezentaci školy i města. Text a foto: Jiří Jirásek EXPEDIČNÍ KAMERA KULTURNÍ DŮM - PAVEL NOVÁK - DĚTEM Dne se konalo v Kulturním domě v Žacléři, s finanční podporou GE- MEC-UNION a.s., promítání vítězných snímků různých mezinárodních filmových festivalů. Do kinosálu v dopoledních hodinách zasedlo 99 žáků II. stupně základní školy Žacléř a od 17 hodiny 62 diváků z řad žacléřských občanů. A jaké filmy diváky nejvíce zaujaly? Podle vyplněných anketních lístků to byly tyto filmy: Sám ve stěně: Sólo výstupy na skalní stěně, při kterých i zkušeným horolezcům naskakuje husí kůže. Mongolsko - Ve stínu Čingischána: dobrodružné putování nehostinnou přírodou v Mongolsku. Asgard projekt: Ambiciózní volný prvovýstup na Severní věž Asgardu hluboko v Arktidě. Expediční kamera se bude konat v Žacléři každým rokem a věřím, že ti co přišli, sebou příští rok přivedou dalšího diváka. Byl to totiž skvělý a strhující zážitek. Dne se konalo v Kulturním domě Dětské představení pro Mateřskou školku Na Pilíři a I. stupeň Základní školy, s finanční podporou GEMEC-UNION a.s. Výchovný pořad Chovej se jako člověk velmi srozumitelnou formou seznámil děti se základy slušného chování a vztahů mezi lidmi. Pravidla slušného chování nám Pavel Novák se svou kapelou předvedl názorně s doprovodem písniček a promítáním obrázků na plátně. Nechyběl humor ani aktivní zapojení dětí v sále do dění na jevišti. Pořad s minimem kulis, za to s živou hudbou a písničkami, dokázal děti spontánně zvednout i ze židliček. Děti tak rozvinuly svou fantazii a předvedly úžasné pohybové kreace. Věřím, že pořad se líbil nejenom dětem, ale i učitelkám. Příští akce pro děti bude Karneval Budeme se těšit!! J. Sýpalová vedoucí Kulturního domu Foto: MŠ Na Pilíři Děkuji p. ředitelovi Ševčíkovi ze Základní školy, který podpořil filmový festival účastí žáků z II. stupně a děkuji všem, kdo přišli. J. Sýpalová vedoucí Kulturního domu 8

9 zprávy ze škol BASEBALL V uplynulém víkendu měli v Trutnově dostaveníčko baseballisté. Mladý tým žacléřských Pirátů se zúčastnil velkého finálového turnaje zimní ligy (Winterleague), který pořádali trutnovští Rytíři v hale R. Frimla. V celorepublikové konkurenci to pro náš školní tým měla být především zkušenost zahrát si proti baseballovým klubům s dlouholetou tradicí a vidět, jak se baseball (t-ball) opravdu hraje. V prvním sobotním zápase jsme nastoupili proti domácím Rytířům. Utkání bylo na začátku velmi vyrovnané, ale bohužel se nám nepodařilo zavřít směnu (resp. útok soupeře) při dvou outech a soupeř následně rozjel pálkařský koncert. Přes porážku 9-14 hodnotíme zápas pozitivně, rozdíl 5 bodů v baseballu není velký. Měli jsme několik možností zápas zvrátit na naši stranu a bojovat tak o vítězství. Do druhého zápasu jsme šli proti Tempu Titans Praha, soupeři s dlouholetou tradicí a zkušenostmi. Průběh utkání tomu ale vůbec nenaznačoval. Pálky Pirátů se tvrdě opíraly do míčků a soupeř byl z kraje silně opařený. Obrana pracovala do poloviny zápasu výborně, hráli jsme outy na první i druhé metě, chytali a hlavně přesně přihazovali. S narůstajícím tlakem soupeře se nám však nevyhnula zaváhání a přehozy metařů nás stály cenné body. Titáni dotáhli ztrátu a po našich přehozech otočili stav skóre na konečných Rozdíl mezi soupeři nebyl takový jako na papíře, ale bohužel jsme se přesvědčili, že bez dobrého chytání a přesných příhozů prostě nelze vyhrát. Posledním soupeřem, který na nás čekal ten den, byli Patrioti z Liberce. Opět tým, který objíždí republikové turnaje. Tento zápas byl naším nejvyrovnanějším na turnaji, ale opět jsme doplatili na stejné chyby v závěru. Naším největším problémem je zahrání posledního 3. outu a ukončení směny, při dvou outech jsme vždy obdrželi nejvíce bodů. Prohra s Patrioty o 3 body, mrzí asi nejvíc. V neděli nás čekal poslední zápas 1. skupiny. Lokomotiva Louny nastoupila v oranžových dresech i s holandskými posilami :o). Pálili do nás jako u Verdunu, zvlášť Davida Mužíka na 3. metě lounské pálky tvrdě prověřovaly. Výsledek 7-25 byl krutý a nemilosrdný. V posledním klání o konečné umístění jsme změřili síly s kosteleckými Klackaři. Softbalový tým z Orlicka byl určitě k poražení, ale únava našich hráček a hráčů byla proti. Fyzická kondice je dalším slabým článkem našeho týmu. Přestože jsme na turnaji neokusili vítězství, chtěl bych našim hráčkám a hráčům poděkovat za úsilí a snahu, neboť nebyl zápas, který bychom vypustili. Pro nás to byla především zkušenost a konfrontace s kvalitními republikovými týmy. Bereme to jako dobrou přípravu pro regionální soutěž. V kategorii t-ball (baseball do 10 let) budeme letos na jaře měřit síly se Sparks Mladé Buky, Rytíři Trutnov a Dvorem Králové. V kategorii starších žáků (12 let) budou našimi soupeři Orli z Chocně, Meteors Žamberk, Sparks Mladé Buky, Rytíři Trutnov. Začíná jaro, počasí přeje a tak je potřeba, co nejvíce trénovat, především venku. Pokud chceme vyhrávat, musíme zlepšit a zpřesnit příhozy, chytání, běh po metách, být silnější na pálce a celkově zlepšit týmovou komunikaci a spolupráci. Mgr. Filip Procházka PROJEKTOVÝ DEN VESMÍR V úterý si žáci prvního stupně připomněli projektovým dnem Vesmír, let prvního člověka do kosmu. Děti si během dopoledne vyzkoušely, že stát se kosmonautem je velmi napínavé, dobrodružné, ale také náročné a obtížné. Správný kosmonaut musí umět věci, které běžný člověk na zemi někdy vůbec nezvládne. Je proto potřeba velkého učení, píle, odvahy a odhodlání. Ráno vše začalo v tělocvičně, kde byli všichni rozděleni do kosmických týmů po čtyřech až pěti astronautech. Následovalo seznámení s pravidly kosmického výcviku a úkoly, které budoucí kosmonauti musí zvládnout. Pro dobrou náladu a hladký start všem zazpíval pěvecký sbor písně k danému tématu. Hned potom začala velká vesmírná výprava, která spočívala v plnění velmi náročných, ale také zajímavých úkolů. Kosmonauti museli splnit uložená zadání v oblasti myšlení, paměti, rovnováhy, soustředění, zručnosti, odvahy, fantazie a také velké rychlosti a vytrvalosti. Pokud se jim podařilo projít všemi devíti kosmickými prověrkami, obdrželi raketový letecký průkaz. Naši menší kosmonauti se tento den nejen přiblížili k hvězdným dálkám, ale připomněli si také práci v týmu, spolupráci a vzájemnou pomoc. Učitelské řídící středisko pro kosmické lety Žacléř. Mgr. D. Martincová DEN NARUBY Čtvrtek, těsně před Aprílem, byl ve čtvrtých třídach naší Základní školy zvláštním dnem. Děti a paní učitelky si vyměnily své role. Z žáků i žákyněk se stali vyučující a učitelky naopak zasedly do školních lavic. Příprava byla samozřejmě důkladná, doma určitě pomohli malým učitelům a učitelkám i rodiče (za což jim děkujeme). Proto vyučování probíhalo výborně a obě strany si ze Dne naruby odnesly řadu zkušeností. Mnozí žáci pochopili, že role učitele není vždy snadná. A žačky - paní učitelky - budou mít také díky svým zážitkům z lavic víc tolerance a pochopení. Škoda, že Apríl je jen jednou za rok. Mgr A. Kopperová a Mgr. D. Vodičková Foto: Archív školy 9

10 zprávy ze škol KRÁTCE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY řádková inzerce MATEMATICKÝ KLOKAN V pátek 18. března se konal další ročník celosvětové matematické soutěže Matematický KLOKAN, kterého se zúčastnilo ve čtyřech kategoriích i 206 našich žáků. Nejúspěšnější řešitelé: Kategorie CVRČEK (2. a 3. třída) 12 úkolů za 60 bodů: 1) Grundmannová Kristýna - rekord školy - 60 bodů 2) Kopper Milan - 45 bodů 3) Jáciová Michaela - 40 bodů Kategorie KLOKÁNEK (4. a 5. třída) 24 úkolů za 120 bodů: 1) Fischerová Samanta - 77 bodů 2) Mlatečková Kateřina - 71 bodů 3) Picek Kamil - 70 bodů Kategorie BENJAMÍN (6. a 7. třída) 24 úkolů za 120 bodů: 1) Hátlová Dominika - 60 bodů 2) Marzecová Darja - 59 bodů 3) Křížová Monika - 56 bodů Kategorie KADET (8. a 9. třída) 24 úkolů za 120 bodů: 1) Volhejnová Lucie - 71 bodů 2) Tašek Pavel - 65 bodů ) Hirai Maki a Ertner Martin oba 64 bodů Přeji mnoho dalších úspěchů Mgr. Z. Kroupová OKRESNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE Ve čtvrtek se dvě žákyně naší školy zúčastnily soutěže dětských recitátorů. Za 3. kategorii bojovala M. Křížová s textem Karla Poláčka Bylo nás pět. Monika se sice neumístila, ale i přesto si odnesla plno dojmů a zkušeností do příštích let. Reprezentantkou 4. kategorie byla L. Volhejnová. S textem U obrázku Panny Marie od Přemysla Ruta postoupila do krajského kola, které se uskuteční v Hradci Králové. Lucii blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy. Mgr. K. Friebelová ÚSPĚCH NAŠICH ZPĚVAČEK Dne 24. března se v Trutnově konalo Okresní kolo pěvecké soutěže. Naši školu reprezentovaly D. Hátlová, D. Marzecová, M. Hirai a E. Šafránková. Dominika s Darjou byly v nižší kategorii, která byla velmi početně obsazená. I když se dívky neumístily, zpívaly krásně a zaslouží si zajisté pochvalu. Ve vyšší kategorii, kde nás reprezentovala Eliška s interpretačně obtížnou písní Angel od Sarah McLachlan, jsme byly úspěšnější. Eliška se statečně poprala s trémou a obsadila neuvěřitelné 1. místo. Také dvojice Maki a Eliška byla úspěšná. Dívky zpívaly dvojhlasou úpravu písně od S. a G. Scarborough Fair a také u nich porota rozhodla o vítězství. Všem dívkám děkujeme za vzornou reprezentaci a srdečně gratulujeme! Mgr. et Mgr. H. Friedová Prodám velmi levně nové dvojité terasové okno Vekra, levé je fixní, pravé má polohy jako okno. Uzamykatelné na klíč, vnitřek bílé barvy, vnějšek nussbaum (hnědá), trojsklo, šestikomorové. PC ,- Tel.: , cena dohodou. Prodám slunný byt 2+1 v Žacléři, sídliště B. Němcové. Nová kuchyně, koupelna, el., voda, plastová okna. Cena dohodou. Tel.: Prodám okružní pilu stůl, kolíbka a štípací klín. Tovární výroba. Cena 7.000,-Kč. Tel.: Prodám pěkný rodinný dům v Žacléři. Obsahuje dvě bytové jednotky 2+kk, vhodné k trvalému bydlení s možností pronájmu jednoho bytu. Cena: ,-Kč. Více informací na tel D. Danielisová ZÁPIS DO BAREVNÉ ŠKOLKY NA PILÍŘI GRATULUJEME, našemu zaměstnanci p. J. Růžičkovi, který byl oceněn za svoji mnohaletou vynikající činnost pro Báňskou záchrannou službu BRONZOVÝM ZÁSLUŽNÝM KŘÍŽEM. Panu Růžičkovi gratulujeme a děkujeme za kvalitní práci, kterou nyní odvádí naší škole. Za ZŠ v Žacléři Mgr. Karel Ševčík, ředitel školy. Srdečně zveme všechny děti narozené od do k zápisu, který se bude konat ve dnech 26. a 27. května 2011 od 9.00 do hodin. Rodiče, k zápisu sebou přineste svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a jeho očkovací průkaz. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POHÁDKA v ul. B. Němcové 373 se koná od pondělí do středy ždy od 9:00-11:00 hodin. Do MŠ se mohou přihlásit děti, které dovrší 3 let od července 2011 do června Další podrobné informace k zápisu a také o naší škole najdete na: Více informací brzy na a plakátech vyvěšených na obvyklých místech. 10

11 zprávy ze škol a knihovny ZPRÁVIČKY Z BAREVNÉ ŠKOLKY O některých akcích už jste byli informování v minulém čísle, například o tom, jak k nám v březnu přišel na návštěvu skřítek Knihovníček s paní knihovnicí Irenou a Hanou. Poslední den v březnu k nám zase přijely kamarádky z divadla Úsměv s pohádkou Krakonošovo jaro. Jako vždy jsme se moc zasmáli a pomohli jsme víle a Krakonošovi otevřít kouzelným klíčem jaro. Na Apríla jsme byli v Kulturním klubu na vystoupení Pavla Nováka ml. S ním a jeho muzikanty jsme si užili príma dopoledne. Více v tomto čísle od p. Sýpalové. V dubnu (12. 4.) jsme ve školce slavili svátek naší planety Země. Povídali jsme si s p. Dobiášovou z Horního Maršova o tom, jak i my malí můžeme pomoci, aby naše modrá planeta zůstala krásná a zdravá. Vyrobili jsme si každý svou vlajku. Moc se nám to líbilo. Potom jsme se už chystali na Velikonoční svátky. Vyráběli jsme různé dárky a drobnosti pro radost. V každé třídě byla výtvarná dílna, kde si děti s rodiči užili společné tvoření. V Štěňátkách to byli zajíčci, Myšky zdobili kraslice různými technikami, Koťátka si vyrobila veselé velikonoční slepičky. Děti s rodiči si užívali zase jiné hrátky než doma. V dubnu proběhl den otevřených dveří Centra volného času. Tam se naše Barevná školka představila svými výrobky s jarní a velikonoční tématikou, které si mohli návštěvníci koupit. Do kasičky, kam si střádáme na nové piano, jsme přidali 4.161,- Kč. Moc děkujeme všem, kdo nás podpořil. Zatím ahoj a my dáme zase vědět, co je u nás v Barevné školce nového. A CO JE NOVÉHO V KNIHOVNĚ? POHÁDKOVÉ BABIČKY A PRVŇÁČCI Tradiční čtení šikovných pohádkových babiček z Klubu žen v Žacléři nejmladším žáčkům se mimořádně vydařilo. Pohádka o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka děti zaujala a oblíbený šotek Knihovníček rozveselil všechny i dospělé. Jak neuvěřitelně velký kus práce již prvňáčci zvládli, pod vedením svých učitelek Ivany Vlasákové a Dominiky Novákové, předvedli ve svém vystoupení. Děkujeme velice ochotným předčítajícím Boženě Kučerové, Růženě Koudelkové a Vlastě Fialové za spolupráci i za kouzelné perníčky pro děti. Poděkování také náleží iniciativním učitelkám a pozorným malým posluchačům. 5. KOLO HÁDEJTE KDO JE TO??? NÁVŠTĚVA ČTVRŤÁKŮ DO HLUBIN STŘEDOVĚKU Setkání s oběma třídami bylo nabité informacemi, poučné pro děti i dospělé. Stihli jsme si nejen prohloubit vědomosti z požadovaného historického období, ale mladé čtenáře také zorientovat v uspořádání knihovny. Zdrojem vědomostí se staly připravené encyklopedie, některé zapůjčené také z okresní knihovny. Výborná připravenost a zájem žáků, kteří stihli mnoho výpisků i dobových obrázků, mile překvapily. Velice si vážíme kvalitní spolupráce se zdejší základkou a děkujeme obětavým kantorkám Dagmaře Vodičkové a Anně Kopperové i jejich žáčkům za návštěvu. Indicie hledané osobnosti: Český spisovatel, narozený 14. května 1924, úmrtí 6. června 1987, prozaik, autor knih pro děti, překladatel a editor, bratr básníka Františka Vinanta, otec básníka, prozaika a dramatika Eduarda Martina. Působil v několika recitačních souborech, ochotnicky hrál divadlo, překládal písně a psal i vlastní texty. Přispíval také do různých časopisů (Mateřídouška, Tvorba, Květy ). Tvorba pro děti, nejznámější kniha - Jak krtek ke kalhotkám přišel, Pohádkový dědeček, Alenka jde spát, pro mládež - Staré řecké báje a pověsti, Čtení o hradech, Čtení o zámcích a městech atd. Poesie - Oči vzlétajícího času, Pražské orchestry, Slunce, romány pro dospělé čtenáře - Pomerančové šaty, Soudce Knorr, Než uzrají muži, Srdce a jiné. Odhalte v pořadí již pátou - květnovou osobnost z dvanácti letošních literátů. Těšíme se na vaše odpovědi, postřehy a připomínky k tajemným. Čerpáno z více informací najdete také v knihovně. Na vaše odpovědi čekáme do 31. května Správná odpověď ze 4. kola: dubnovou tajemnou osobností je spisovatel Václav Čtvrtek Výherkyní za 1. čtvrtletí se stala a pěknou knihu získala paní Pavla Pšornová. ODMĚNĚNÍ HEZKÝM KNIŽNÍM DÁRKEM Ve Velké literární a výtvarné soutěži (2. kolo) zvítězily literární práce: Elišky Čechové a Michala Bednáře a z dětské výtvarné tvorby obrázky: Lucie Volhejnové a Moniky Heidenreichové. Výherkyní - Hádejte s knihovnou Kdo je to? za 1. čtvrtletí - byla vylosována správná odpověď paní Pavly Pšornové. Certifikát - Nejlepší čtenář roku 2010 a pěknou knihu získaly paní Pavlína Synková a dětská čtenářka Anna Tišlerová. POHÁDKY Z KOŠÍKU 2. Děkujeme za příjemně strávené chvíle a srdečné přijetí paní ředitelce H. Vostřákové, učitelkám R. Vašatové, J. Nagyové, A. Dinterové a P. Macolové a pozorným dětem z oddělení Kuřátek, Koťátek a Medvídků. Jarní slunečné dopoledne, v útulném interiéru mateřinky, bylo plné pohádek, básniček a pohádkových hádanek. Pomáhal a děti potěšil také náš šotek Knihovníček. POLŠTÁŘKOVÉ RANDE Každoroční jarní posezení v knihovně nad oblíbenou knihou s dortíkem a ovocným čajem jsme si s dětmi opět skvěle užili. Literární hříčky a tzv. Poptávání, kvízy, pantomima, humorné i strašidelné vyprávění nám neuvěřitelně rychle překročily vymezený čas. Tak zase na podzim. 11

12 kultura CENTRUM VOLNÉHO ČASU POŘÁDÁ VYROBTE SI ŠPERK Z FIMO HMOTY Kdy: ve čtvrtek v 18:00 a v sobotu v 16:00 Kde: prostory bývalého Mateřského centra Žabka Cena: 150,-Kč Domů si odnesete vlastní šperk Pomůcky s sebou: malou krabičku na váš šperk, vlhčené ubrousky na ruce a dobrou náladu Počet míst omezen nebo tel nejpozději do Těšíme se na Vaši návštěvu. PLETENÍ Z PEDIGU Přijďte se naučit stále populárnější techniku pletení košíků z pedigu. Kurz je určen hlavně pro začátečníky Kdy: ve středu v 18:00 a v sobotu v 16:00 Kde: prostory bývalého Mateřského centra Žabka Cena: 200,-Kč Cena obsahuje: krátkou instruktáž, materiál Pomůcky s sebou: starý ručník a dobrou náladu Počet míst omezen Zájemci prosím hlaste se na tuto adresu: nebo tel nejpozději do SPORTOVNÍ POZVÁNKY ZÁVODY RC AUT Pokud vlastníte autíčka na dálkové ovládání, nenechte si ujít závody, které se budou konat 21. května. Pořadatelé z Rýchorského autoklubu se těší na malé i velké závodníky. Více informací a přihlášky na SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ CYKLISTICKÉ SEZONY Žacléř Start v 10:00 na Rýchorském náměstí startovné 50,-Kč Více informací: nebo ŽACLÉŘSKÝ ZPRAVODAJ - ročník 19, vydává město Žacléř Vychází jedenkrát za měsíc Náklad 600 výtisků Redakce: Kabelová televize Žacléř, Rýchorské náměstí 118, Žacléř, tel.: , Grafická úprava, sazba a příjem inzerce: Kabelová televize Žacléř, Rýchorské náměstí 118, Žacléř, tel.: , , Tiskne tiskárna Voborník, Hostinné Distribuce: Informační centrum (muzeum), Kabelová televize, benzinová pumpa EURO OIL, trafika pí Dolanové, Rehamedica, prodejna TUTY, prodejna OTESÁNEK Zaregistrováno Ministerstvem kultury ČR pod zn. MK ČR E Otištěné názory nemusí vždy vyjadřovat stanovisko redakce Uzávěrka příštího čísla je 17. května Cena za jeden výtisk je 2,- Kč 12

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka č. 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 22. schůze Rady města Hostinné, konané dne 15.07.2015 320/22/RM/2015 Zahájení a schválení programu 22. schůze rady města program 22.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

U S N E S E N Í. z 18. schůze rady města Zákupy, která se konala dne (č. usnesení 165/ /2011) XXX XXX XXX XXX

U S N E S E N Í. z 18. schůze rady města Zákupy, která se konala dne (č. usnesení 165/ /2011) XXX XXX XXX XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 18. schůze rady města Zákupy, která se konala dne 21. 11. 2011 (č. usnesení 165/2011 177/2011) usnesení č. 165/2011 Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu tajemnice

Více

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 1/14/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 22/10/RM/2012, 8/12/RM/2012, 9/12/RM/2012, 10/12/RM/2012, 11/12/RM/2012. 2/14/RM/2012

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 15/2016

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 15/2016 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 15/2016 Ze schůze Rady města Toužim konané dne 15. srpna 2016 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze rady 2. Projednání záměru na prodej nemovitého majetku

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 57. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 26. září 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 29.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 21/8/RM/2016 - bod 3), 21/8/RM/2016

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70)

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70) - 1 - U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu 2013 (č. 1007/70 1020/70) Přítomní členové rady : I. Mikulica, J. Dřevjaný, Ing. R. Pracuch, R. Schmuch Omluveni

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

INFORMACE starosty, ZO, výborů ZO

INFORMACE starosty, ZO, výborů ZO + Háj 2014 www.obechabartice.cz, podatelna@obechabartice.cz OÚ 463 73 čp.191, 482 345 024, 607 973 670, -------------------------------------------------------------------- Sbor pro občanské záležitosti

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 2. 5. 2016 Účetní uzávěrka za r. 2015 Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095 (mat. č. 156/2016) Usnesení č. 155/2016 účetní závěrku PO Správa

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 58 a 59/2001.

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 58 a 59/2001. USNESENÍ ze zasedání Rady města Rýmařova č. 60 konaného v řádném termínu, dne 17.9.2001 1362/60/01 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 58 a 59/2001. 1363/60/01 Rada města

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013

U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013 Město Trutnov Zpracováno dne : 11.11.2013 U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2013-1214/22 Horská čp. 142 Nebytové prostory

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 13.6.2012 kancelář starosty 1. (10) Zásobování vodou města Červený Kostelec Jiří Prouza 2. (2) Červený Kostelec - Olešnice,

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

ZÁPIS č. 10/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany

ZÁPIS č. 10/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany ZÁPIS č. 10/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany Místo konání: OÚ Skřivany Dne: 13.12.2010 Od: 18.00 hodin Ukončeno: 19.50 hodin PŘÍTOMNI: NEPŘÍTOMEN: OMLUVENI: V. Futera, Mgr. J. Suchánek,

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30. července 2013

Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30. července 2013 Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30. července 2013 392/16/RM/2013 směna pozemků Lesy ČR,s.p. Rada města navrhuje zastupitelstvu města zveřejnit

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Pronájem nebytového prostoru a předzahrádky na Kozím hrádku (mat. č. 309/2015) Usnesení č. 306/2015 I. Bere na vědomí informaci komise

Více

U s n e s e n í. z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června Zastupitelstvo města:

U s n e s e n í. z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června Zastupitelstvo města: U s n e s e n í z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června 2005 Zastupitelstvo města: 669. volí návrhovou komisi pro toto zasedání ve složení: předseda: Ing. Jozef Pikla členové:

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z 8. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více