KANALIZANÍ ÁD. STOKOVÉ SÍT obce HORNÍ POAPLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KANALIZANÍ ÁD. STOKOVÉ SÍT obce HORNÍ POAPLY"

Transkript

1 Stedoeské vodárny, a.s. U Vodojemu 3085, Kladno KANALIZANÍ ÁD STOKOVÉ SÍT obce HORNÍ POAPLY ervenec 2007

2 OBSAH OBSAH TITULNÍ LIST KANALIZANÍHO ÁDU ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZANÍHO ÁDU VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZANÍHO ÁDU CÍLE KANALIZANÍHO ÁDU POPIS ÚZEMÍ CHARAKTER LOKALITY ODPADNÍ VODY TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍT POPIS A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE HYDROLOGICKÉ ÚDAJE: GRAFICKÁ PÍLOHA ÚDAJE O ISTÍRN MSTSKÝCH ODPADNÍCH VOD KAPACITA ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD A LIMITY VYPOUŠTNÉHO ZNEIŠTNÍ SOUASNÉ VÝKONOVÉ PARAMETRY ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD EŠENÍ DEŠOVÝCH VOD ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI NEJVYŠŠÍ PÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEIŠTNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTNÝCH DO KANALIZACE MENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD OPATENÍ PI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOÁDNÝCH UDÁLOSTECH KONTROLA ODPADNÍCH VOD U SLEDOVANÝCH PRODUCENT KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZANÍM ÁDEM AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZANÍHO ÁDU

3 1. TITULNÍ LIST KANALIZANÍHO ÁDU 3

4 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZANÍHO ÁDU Úelem kanalizaního ádu je stanovení podmínek, za nichž se producentm odpadních vod (odbratelm) povoluje vypouštt do kanalizace odpadní vody z ureného místa, v uritém množství a v urité koncentraci zneištní v souladu s vodohospodáskými právními normami zejména zákonem. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veejnou potebu a zákonem. 254/2001 Sb., o vodách a to tak, aby byly plnny podmínky vodoprávního povolení k vypouštní odpadních vod do vod povrchových. Základní právní normy urující existenci, pedmt a vztahy plynoucí z kanalizaního ádu: - zákon. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veejnou potebu (zejména 9, 10, 14, 18, 19, 32, 33, 34, 35) - zákon. 254/2001 Sb., o vodách (zejména 16) - vyhláška. 428/2001 Sb., ( 9, 14, 24, 25, 26) a jejich eventuální novely VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZANÍHO ÁDU a) Vypouštní odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby pipojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odbratel) v rozporu s kanalizaním ádem je zakázáno ( 10 zákona. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle 33, 34, 35 zákona. 274/2001 Sb., b) Vlastník pozemku nebo stavby pipojený na kanalizaci nesmí z tchto objekt vypouštt do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemk, staveb nebo zaízení bez souhlasu provozovatele kanalizace, c) Nov smí vlastník nebo provozovatel kanalizace pipojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zaízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepesahují ped vstupem do veejné kanalizace míru zneištní pípustnou kanalizaním ádem. V pípad pesahující urené míry zneištní je odbratel povinen odpadní vody ped vstupem do kanalizace pedišovat, pípadn uzavít dohodu o ištní nadstandardn zneištných odpadních vod s provozovatelem kanalizace a istírny odpadních vod. d) Vlastník kanalizace je povinen podle 25 vyhlášky 428/2001 Sb. zmnit nebo doplnit kanalizaní ád, zmní-li se podmínky, za kterých byl schválen, e) Kanalizaní ád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádní odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odbratelem, f) Provozovatel kanalizace shromažuje podklady pro revize kanalizaního ádu tak, aby tento dokument vyjadoval aktuální provozní, technickou a právní situaci, g) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizaního ádu jsou uvedeny v následujících kapitolách. 4

5 2.2. CÍLE KANALIZANÍHO ÁDU Kanalizaní ád vytváí právní a technický rámec pro užívání stokové sít osady Pchery Theodor tak, aby zejména : a) byla plnna rozhodnutí vodoprávního úadu, b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sít a objekt, c) bylo zarueno bezporuchové ištní odpadních vod v istírn odpadních vod a dosažení vhodné kvality kalu, d) odpadní vody byly odvádny plynule, hospodárn a bezpen, e) byla zaruena bezpenost zamstnanc pracujících v prostorách stokové sít. 3. POPIS ÚZEMÍ 3.1. CHARAKTER LOKALITY Obec Horní Poaply leží na levém behu Labe pibližn 12 km pod soutokem s Vltavou. V obci žije pibližn obyvatel, a z nich je 831 napojeno na kanalizaní sí. V osad je vybudována jednotná kanalizaní sí. Kanalizace je v majetku VKM. Vzhledem k minimálním rozdílm v nadmoské výšce jsou pivedené OV na OV za eslemi erpány a dále protékají istírnou gravitan. V této osad není žádný významný producent prmyslových a splaškových vod, který vypouští prmyslové vody do veejné kanalizace. Zásobování pitnou vodou je realizováno z vodovodu pro veejnou potebu. Na veejný vodovod je napojena vtšina obyvatel osady. V roce 2006 bylo množství fakturované vody odebrané z vodovodu prmrn 93 m 3 /den. Množství fakturovaných odpadních vod bylo 106 m 3 /den ODPADNÍ VODY V obci vznikají odpadní vody vnikající do kanalizace: a) v bytovém fondu ( obyvatelstvo ), b) dešové a drenážní vody. Odpadní vody z bytového fondu ( obyvatelstvo ) jedná se o splaškové vody z domácností. Tyto vody jsou v souasné dob produkovány od cca 850 obyvatel bydlících trvale v odkanalizovaném území. Do kanalizace není dovoleno pímo vypouštt odpadní vody pes septiky. 5

6 4. TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍT 4.1. POPIS A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE V obci je jednotná gravitaní kanalizace. Rozdlení stok: Pátení stoka vede hlavní silnící skrz obec. Do ní jsou napojeny ulice na zaátku obce (ve smru od Mlníka). Na kižovatce se silnicí od Bechlína se napojují stoky, které odkanalizují boní ásti obce. Dále se na hlavní stoku postupn napojují 4 kratší stoky z boních ulic. Celkový poet šachet : 142 ks Celkový poet pípojek : 200 ks Profilní a materiálový pehled : Celková délka kanalizace je 3440 m. Z toho je 941 m kamenina (DN 300 a DN 400) a zbytek beton. 543 m kanalizace je v profilu do DN 300, 1615 m do velikosti DN 500, 1099 m do velikosti DN 800 a 183 m DN erpací stanice odpadních vod Na kanalizaní síti je jedna malá erpací stanice odpadních vod, kterou provozuje obec. Na kanalizaní síti nejsou žádné shybky. Odlehovací komory Na kanalizaci jsou dv odlehovací komory. Ob jsou opateny zptnou klapkou proti zatopení pi povodních. edící pomry nejsou známy HYDROLOGICKÉ ÚDAJE: Pro msto Mlník je prmrný srážkový úhrn 517 mm/rok a smrodatná intenzita pívalového dešt (t = 15 min; p = 0,5) 143 l/s.ha. Tyto údaj jsou obdobné i pro území Horních Poapel. Množství odebírané a vypouštné vody Celkový poet trvale bydlících obyvatel je v souasnosti a z nich je 963 pipojeno na veejný vodovod. 830 obyvatel je pipojeno na kanalizaní sí. Pi souasném, celkovém množství z vodovodu pro veejnou potebu odebírané pitné vody fakturované, tj. prmrn 93 m 3 /den pedstavuje specifický odbr na 1 pipojeného obyvatele 82 l/d. Množství fakturované OV je 106 m 3 /den, tj. 94 l/ob.d GRAFICKÁ PÍLOHA. 1 Grafická píloha. 1 obsahuje základní situaní údaje o kanalizaci. 6

7 5. ÚDAJE O ISTÍRN MSTSKÝCH ODPADNÍCH VOD Odpadní vody pitékají na mechanicko biologickou OV s kapacitou 987 EO. Vyištné vody odtékají gravitaním potrubím do Labe. lenní technologické ásti OV : Mechanické pedištní lapák štrku, jemné strojn stírané esle, erpací stanice, lapák písku se separátorem. Biologické ištní ve dvou oddlených nádržích denitrifikaní a nitrifikaní prostor, denitrifikaní nádrž mže být v pípad poteby také provzduš ována. Separace aktivaní smsi probíhá ve tech DN Dortmundského typu. Kalové hospodáství Kalová jímka a neprovzdušovaný kalojem. Kal se odvoduje na místních kalových polích KAPACITA ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD A LIMITY VYPOUŠTNÉHO ZNEIŠTNÍ istírna odpadních vod je dimenzována pro 987 EO. Množství odpadních vod Prtoky za bezdeští hodnoty jednotky Prmrný denní pítok Q24 211,5 m3/d Maximální denní pítok Qd 12,2 m3/h Maximální hodinový pítok Qh 24,3 m3/h Minimální pítok Qmin 6,1 m3/h Prtoky za dešt Maximální pítok na OV za dešt Qdeš 26,4 m3/h Maximální pítok na biologické ištní za Qbio 26,4 m3/h dešt Pivádné zneištní BSK 5 CHSK Cr N c N-NH 4 P c NL kg/den 59,2 99,4 16,3 10,6 1,97 31,7 Na OV je zakázáno pivážet odpadní vody fekálními vozy. Podrobné údaje o kapacit OV a povolené hodnoty vypouštného zneištní v jednotlivých ukazatelích, stanovené rozhodnutím vodoprávního úadu jsou uvedeny v tab SOUASNÉ VÝKONOVÉ PARAMETRY ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD V souasné dob je na istírnu odpadních vod pipojeno 831 obyvatel. Souasné zneištní na pítoku do istírny reprezentuje 739 ekvivalentních obyvatel. Zneištní odtoku reprezentuje 14 EO, úinnost ištní v ukazateli BSK 5 je 98%. Limity vypouštného zneištní dané rozhodnutím vodoprávního úadu nejsou pekraovány. Podrobné údaje o množství, jakosti a bilanci zneištní jsou uvedeny v tabulce EŠENÍ DEŠOVÝCH VOD Dešové vody se odlehují v komorách popsaných v kapitole

8 6. ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU Recipientem, do kterého jsou vypouštny odpadní vody z OV je eka Labe. íslo hydrologického poadí: íní kilometr: 97,6 Souadnice X,Y , Kvalita vody v toku, hodnoty C-90 v profilu Dolní Bekovice: CHSKCr 23,4 mg/l BSK5 4,57 mg/l NL 16 Q355 = 50,7 m3/s, profil Mlník Vzhledem k rozdílu v množství vypouštných odpadních vod a prtoku v recipientu nedochází k jeho ovlivnní. Správce toku : Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové 7. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI Do kanalizace nesmí podle zákona. 254/2002 Sb. ve znní zákona. 20/2004 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami : A. Zvláš nebezpené látky, s výjimkou tch, jež jsou, nebo se rychle mní na látky biologicky neškodné : 1. Organohalogenové sloueniny a látky, které mohou tvoit takové sloueniny ve vodním prostedí. 2. Organofosforové sloueniny. 3. Organocínové sloueniny. 4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostedí, nebo jeho vlivem. 5. Rtu a její sloueniny. 6. Kadmium a jeho sloueniny. 7. Persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného pvodu. 8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. B. Nebezpené látky : 1. Metaloidy, kovy a jejich sloueniny : 1. zinek 6. selen 11. cín 16. vanad 2. m 7. arzen 12. baryum 17. kobalt 3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium 4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur 5. olovo 10. titan 15. uran 20. stíbro 2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvláš nebezpených látek. 3. Látky, které mají škodlivý úinek na chu nebo na vni produkt pro lidskou potebu, pocházející z vodního prostedí, a sloueniny, mající schopnost zvýšit obsah tchto látek ve vodách. 4. Toxické, nebo persistentní organické sloueniny kemíku a látky, které mohou zvýšit obsah tchto slouenin ve vodách, vyjma tch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle pemují ve vod na neškodné látky. 8

9 5. Elementární fosfor a anorganické sloueniny fosforu. 6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného pvodu. 7. Fluoridy. 8. Látky, které mají nepíznivý úinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany. 9. Kyanidy Dále: 1. látky radioaktivní 2. látky infekní a karcinogenní 3. jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy 4. holavé látky a látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoí výbušné, dusivé nebo otravné smsi 5. biologicky nerozložitelné tenzidy 6. zeminy 7. neutralizaní kaly 8. zaolejované kaly z istících zaízení odpadních vod 9. látky narušující materiál stokových sítí nebo technologii ištní OV na OV 10. látky, které by mohly zpsobit ucpání kanalizaní stoky a narušení materiálu stoky 11. jiné látky, popípad vzájemnou reakcí vzniklé smsi, ohrožující bezpenost obsluhy stokové sít 12. pevné odpady vetn kuchyských odpad a to ve form pevné nebo rozmlnné, které se dají likvidovat tzv. suchou cestou 13. Silážní šávy, prmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobn stabilizované komposty. 8. NEJVYŠŠÍ PÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEIŠTNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTNÝCH DO KANALIZACE 1) Do kanalizace mohou být odvádny odpadní vody za cenu platnou ve Stedoeských vodárnách jen v míe zneištní stanovené v tabulce. 3. V pípad produkce odpadních vod s vyššími koncentracemi musí být s provozovatelem kanalizace sjednané smluvn vypouštní odpadních vod odchyln od koncentraních limit uvedených v tabulce. 3. Provozovatel kanalizace po posouzení ovlivnní provozu kanalizace a OV zvýšenými hodnotami zneištní mže povolit maximální koncentraní limity vyšší než jsou limity zneištní uvedené v tab..3. Producent odpadních vod je pak povinen platit zvýšené náklady na ištní odpadních vod u zneištných nad max. limity dle tab..3. Provozovatel kanalizace je též oprávnn odmítnout vypouštní odpadních vod nad limity dle tab..3, pokud toto zneištní mže ohrozit provoz kanalizace nebo kvalitu vyištné vody z OV. 9

10 Tabulka. 3 Ukazatel Symbol Maximální koncentraní limit (mg/l) v 2 hodinovém (sm sném) vzorku Reakce vody ph 6,0 9,0 Teplota T 40 C Biochemická spoteba kyslíku BSK Chemická spoteba kyslíku CHSK Cr 1600 Nerozpustné látky NL 500 Dusík amoniakální + N-NH 4 45 Dusík celkový N-celk. 60 Fosfor celkový P-celk. 10 Rozpuštné anorganické soli RAS 1200 Kyanidy celkové CN-celk. 0,2 Kyanidy toxické CN-tox. 0,1 Nepolární extrahovatelné látky NEL 10 Extrahovatelné látky EL 80 Tenzidy anionaktivní PAL-A 10 Rtu Hg 0,05 M Cu 1,0 Nikl Ni 0,1 Chrom celkový Cr-celk. 0,3 Chrom šestimocný Cr 6+ 0,1 Olovo Pb 0,1 Arsen As 0,2 Zinek Zn 2 Kadmium Cd 0,1 Salmonella sp. negativní 2) Uvedené koncentraní limity se ve smyslu 25 odst. g), vyhlášky. 428/2001 Sb. netýkají splaškových odpadních vod. Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace pekroení limit (maximálních hodnot) podle odstavce 1) a 2), bude o této skutenosti informovat vodoprávní úad a mže na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztah a platných právních norem (viz 10 zákona. 274/2001 Sb. a 14 vyhlášky. 428/2001 Sb.). Krajský úad a obecní úad obce s rozšíenou psobností uplatují sankce podle zákona. 274/2001 Sb. 9. MENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD Požadavky na mení a stanovení množství odvádných odpadních vod jsou všeobecn stanoveny zejména v 19 zákona. 274/2001 Sb., a v 29, 30, 31 vyhlášky. 428/2001 Sb. Objemový pítok do istírny odpadních vod je zjišován pímým mením na odtoku z OV Obyvatelstvo - objemová produkce splaškových odpadních vod bude zjišována z údaj stoného. 10

11 10. OPATENÍ PI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOÁDNÝCH UDÁLOSTECH Pípadné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí na : Stedoeské vodárny tel. : Provoz kanalizace Mlník tel. : Producent odpadních vod hlásí neprodlen provozovateli možné nebezpeí pekroení pedepsaného limitu (i potenciální). Provozovatel kanalizace postupuje pi likvidaci poruch a havárií a pi mimoádných událostech podle píslušných provozních pedpis zejména provozního ádu kanalizace podle vyhlášky. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulaních a provozních ád vodovodních dl a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. V pípad havárií provozovatel postupuje podle ustanovení 40 a 41 zákona 254/2001 Sb., podává hlášení : Hasiský záchranný sbor R tel. 150 Policie R tel. 158 eská inspekce ŽP tel , Mstský úad Mlník odbor ŽP tel Povodí Labe s.p. tel Náklady spojené s odstranním zavinné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji zpsobil. 11. KONTROLA ODPADNÍCH VOD U SLEDOVANÝCH PRODUCENT V odkanalizovaném území nejsou žádní pravideln sledovaní producenti. 12. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZANÍM ÁDEM Kontrolu dodržování kanalizaního ádu provádí provozovatel kanalizace pro veejnou potebu v návaznosti na každý kontrolní odbr odpadních vod. O výsledcích kontroly (pi zjištném nedodržení podmínek kanalizaního ádu) informuje bez prodlení dotené odbratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úad. 13. AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZANÍHO ÁDU Aktualizace kanalizaního ádu (zmny a doplky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. zmn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizaní ád schválen. Revizí kanalizaního ádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizaní ád schválen. Revize, které jsou podkladem pro pípadné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace prbžn, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizaního ádu. Provozovatel informuje o výsledcích tchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úad. 11

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Borohrádek OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa,

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN 2007 Aktualizace kanalizačního řádu SRPEN 2013 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě obce Podhrad OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE Identifikační číslo majetkové evidence Kanalizace : 5206-655104-00272710-3/1 leden 2015 Stránka 1 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl.

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl. KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Kostelec n. Orl. OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce NENKOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. jako provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu odpovídá za kvalitu

Více

Výňatek z Kanalizačního řádu stokové sítě - Oblast

Výňatek z Kanalizačního řádu stokové sítě - Oblast Výňatek z Kanalizačního řádu stokové sítě - Oblast Olomouc (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu -- v platném

Více

KANALIZANÍ ÁD STOKOVÉ SÍT OBCE OPATOVICE

KANALIZANÍ ÁD STOKOVÉ SÍT OBCE OPATOVICE KANALIZANÍ ÁD STOKOVÉ SÍT OBCE OPATOVICE (podle zákona. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veejnou potebu a provádcí vyhlášky. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) erven 2005 Z.. 192803 Opatovice

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce SUDOMĚŘICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD,

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací Podmínky pro vypuštění odpadních vod Havířov, statutární město a Technické služby Havířov a.s. Havířov, statutární město (dále také vlastník a/nebo město ) zastoupené

Více

stokové sítě obce VĚTEŘOV

stokové sítě obce VĚTEŘOV Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce VĚTEŘOV POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

KANALIZANÍ ÁD STOKOVÉ SÍT OBCE NMANY

KANALIZANÍ ÁD STOKOVÉ SÍT OBCE NMANY KANALIZANÍ ÁD STOKOVÉ SÍT OBCE NMANY (podle zákona. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veejnou potebu a provádcí vyhlášky. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) Únor 2004 Z.. 192803 Nmany kanalizaní

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE leden 2015 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE leden 2015 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování

Více

OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu... 4 2.2 Cíle kanalizačního řádu...

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD DOLNÍ BOJANOVICE. stokové sítě obce

KANALIZAČNÍ ŘÁD DOLNÍ BOJANOVICE. stokové sítě obce Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce DOLNÍ BOJANOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě Lázně Kynžvart

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě Lázně Kynžvart KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě Lázně Kynžvart OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA Pitná voda pro váš domov, čistá voda pro přírodu Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LHOTKA

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LHOTKA KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LHOTKA (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) září 2015 OBSAH 1. Titulní

Více

PRO VEŘEJNOU KANALIZACI VODOCHODY-HOŠTICE

PRO VEŘEJNOU KANALIZACI VODOCHODY-HOŠTICE KANALIZAČNÍ ŘÁD PRO VEŘEJNOU KANALIZACI VODOCHODY-HOŠTICE VLASTNÍK A PROVOZOVATEL INFRASTRUKTURY: Obec Vodochody zastoupená starostou Václavem Aronem Průběžná 50 250 69 Vodochody Verze: 3/2014 Datum zpracování:

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ČERNOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ČERNOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ČERNOVICE (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) Březen 2004

Více

Dolní Bekovice a Vlínves

Dolní Bekovice a Vlínves Dolní Bekovice a Vlínves KANALIZANÍ ÁD pro podtlakovou kanalizaci Dolní Bekovice a Vlínves Vlastník kanalizace : O b e c Dolní Bekovice Identifikaní íslo (I): Dne : razítko, podpis: Provozovatel kanalizace

Více

KANALIZANÍ ÁD STOKOVÉ SÍT MSTA KLADNA

KANALIZANÍ ÁD STOKOVÉ SÍT MSTA KLADNA Vodárny Kladno Mlník, a.s. U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno KANALIZANÍ ÁD STOKOVÉ SÍT MSTA KLADNA Bezen 2004 1 2 OBSAH 1. Titulní list kanalizaního ádu 2. Úvodní ustanovení kanalizaního ádu 2.1. Vybrané

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) ČERVEN 2013 zak. č. 001-13 1 leden

Více

OBEC PETRŮVKA KANALIZAČNÍ ŘÁD

OBEC PETRŮVKA KANALIZAČNÍ ŘÁD OBEC PETRŮVKA KANALIZAČNÍ ŘÁD ZPRACOVAL: CENTROPROJEKT a.s. Titulní list kanalizačního řádu Název obce a příslušné stokové sítě: Obec Petrůvka Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ŽELIV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ŽELIV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ŽELIV zpracováno podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu březen 2004 OBSAH

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

Kanalizační řád. stokové sítě města. HODONÍN a obce ROHATEC

Kanalizační řád. stokové sítě města. HODONÍN a obce ROHATEC Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín Kanalizační řád stokové sítě města HODONÍN a obce ROHATEC POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových

Více

Kanalizační řád. stokové sítě města KORYČANY

Kanalizační řád. stokové sítě města KORYČANY Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín Kanalizační řád stokové sítě města KORYČANY POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE březen 2012 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Okrouhlá

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Okrouhlá KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě obce Okrouhlá OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

OBEC Banín KANALIZAČNÍ

OBEC Banín KANALIZAČNÍ OBEC Banín KANALIZAČNÍ ŘÁD Listopad 2013 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

OBCE RAČICE - PÍSTOVICE

OBCE RAČICE - PÍSTOVICE Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. Brněnská 13, 682 01 Vyškov IČ: 49454587 KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné kanalizace OBCE RAČICE - PÍSTOVICE září 2014 Investor: Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. Schválil:

Více

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují.

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují. III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

stokové sítě obce ŽAROŠICE

stokové sítě obce ŽAROŠICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce ŽAROŠICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD pro veřejnou kanalizaci obce Libějovice

KANALIZAČNÍ ŘÁD pro veřejnou kanalizaci obce Libějovice KANALIZAČNÍ ŘÁD pro veřejnou kanalizaci obce Libějovice (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) Únor 2013

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Základní ustanovení pro napojování na veřejnou kanalizaci. / dále jen KŘ /

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Základní ustanovení pro napojování na veřejnou kanalizaci. / dále jen KŘ / KANALIZAČNÍ ŘÁD / dále jen KŘ / Kanalizační řád je dokument, kterým jsou stanoveny podmínky a pravidla pro připojování producentů odpadních vod na veřejnou kanalizaci. V rámci podmínek jsou stanoveny přípustné

Více

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce OSKAVA

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce OSKAVA Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce OSKAVA ( k.ú. Oskava, Nemrlov,Mostkov ) Zpracovatel kanalizačního řádu: Šumperská provozní

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Žírovice

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Žírovice KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě obce Žírovice OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

KANALIZANÍ ÁD. Stokové sít obce Kenovice a obce Hrušky

KANALIZANÍ ÁD. Stokové sít obce Kenovice a obce Hrušky KANALIZANÍ ÁD Stokové sít obce Kenovice a obce Hrušky (podle zákona. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veejnou potebu a provádcí vyhlášky. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) kvten 2009 Z.. 1302909-28

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE L I C H K O V

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE L I C H K O V KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE L I C H K O V LISTOPAD 2013 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

Kanalizační řád stokové sítě Obce Čisovice

Kanalizační řád stokové sítě Obce Čisovice stokové sítě Obce Čisovice Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Mostníkovská 255 266 41 Beroun www.vakberoun.cz e-mail: vakberoun@vakberoun.cz Titulní list Název

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné kanalizace Valy oddílné splaškové stokové sítě

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné kanalizace Valy oddílné splaškové stokové sítě KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné kanalizace Valy oddílné splaškové stokové sítě OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování

Více

VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod

VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod Majitel kanalizace : Obec Velký Luh Velký Luh čp.22, 351 34 Skalná Identifikační číslo IČ:00883603 Dne

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE. Častolovice.

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE. Častolovice. KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE Častolovice. OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ obce Loděnice Vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu: Obec Loděnice Husovo náměstí čp.4 267 12 Loděnice u Berouna Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Zpracovatel

Více

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Mgr. Zdeněk Šíma Ing. Mgr. Bohumír Šraut Dílčí úkoly hydrochemického monitoringu vody v oblasti Cínovce

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE BENEŠOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE BENEŠOV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE BENEŠOV (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu, v platných

Více

Obec Žernovník Kanalizace a kořenové KČOV I, II

Obec Žernovník Kanalizace a kořenové KČOV I, II Obec Žernovník Žernovník 2 679 21 Černá Hora Obec Žernovník Kanalizace a kořenové KČOV I, II KANALIZAČNÍ ŘÁD (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě města Luby

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě města Luby KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě města Luby OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA KLECANY

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA KLECANY KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA KLECANY září 2011 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního

Více

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VLČICE

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VLČICE Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Vlčice strana 20 Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VLČICE červen 2009 Kanalizační

Více

ZAHRÁDKY KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro oddílný kanalizační systém Zahrádky zakončený čistírnou odpadních vod Zahrádky

ZAHRÁDKY KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro oddílný kanalizační systém Zahrádky zakončený čistírnou odpadních vod Zahrádky ZAHRÁDKY KANALIZAČNÍ ŘÁD pro oddílný kanalizační systém Zahrádky zakončený čistírnou odpadních vod Zahrádky ZAHRÁDKY KANALIZAČNÍ ŘÁD pro oddílný kanalizační systém Zahrádky zakončený čistírnou odpadních

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KRASOŇOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KRASOŇOV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KRASOŇOV (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) Leden 2008

Více

CHOTINĚVES KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro oddílný kanalizační systém obce Chotiněves zakončený čistírnou odpadních vod Chotiněves

CHOTINĚVES KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro oddílný kanalizační systém obce Chotiněves zakončený čistírnou odpadních vod Chotiněves CHOTINĚVES KANALIZAČNÍ ŘÁD pro oddílný kanalizační systém obce Chotiněves zakončený čistírnou odpadních vod Chotiněves Chotiněves KANALIZAČNÍ ŘÁD pro oddílný kanalizační systém obce Chotiněves zakončený

Více

VODOVODY spol.s r.o. Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl

VODOVODY spol.s r.o. Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl VODOVODY spol.s r.o. Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl KANALIZAČNÍ ŘÁD PRO kanalizaci BUČINA listopad 2011 Obsah kanalizačního řádu: 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 1 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO

Více

Podniková norma PRE, PREdi a PREm OCHRANA VOD

Podniková norma PRE, PREdi a PREm OCHRANA VOD Strana: 1/8 Zpracoval: Marek Libotovský G 32 100 Bezpečnost práce a životní prostředí Schválil: 30. 4. 2015 Petra Holubcová vedoucí sekce G 32 000 Lidské zdroje, 28. 4. 2015 Milan Hampl ředitel PREdi,

Více

OBSAH. 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního řádu

OBSAH. 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního řádu á á Č Č é í í ě Č ě í É Í Ě Ř í ť ě í í á ě í í áč á ě á ž í ř í é á ě í á í ř á á ě á úř í á é ří á á í č í řá á ě á ž í ř í ě ě ří š ý á í úř í í í á ě á ě ě ě ý á ů í á ě í ě ší ř ů í ě ří š ý á í úř

Více

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce MÍROV

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce MÍROV Kanalizační řád veřejné kanalizace města Mírov strana 21 Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce MÍROV červen 2009 Kanalizační

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KAMENNÝ MOST

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KAMENNÝ MOST KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KAMENNÝ MOST červenec 2015 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování

Více

Obec Olšany. Kanalizační řád. Obec Olšany. Provozovatel: Olšany, Olšany 66, 683 01 Rousínov IČ: 00368067. Ing. Tomáš Reli.

Obec Olšany. Kanalizační řád. Obec Olšany. Provozovatel: Olšany, Olšany 66, 683 01 Rousínov IČ: 00368067. Ing. Tomáš Reli. Obec Olšany Kanalizační řád Provozovatel: Obec Olšany Olšany, Olšany 66, 683 01 Rousínov IČ: 00368067 Vypracoval: Ing. Tomáš Reli Datum: září 2015 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení

Více

ODVTVOVÁ TECHNICKÁ NORMA VODNÍHO HOSPODÁSTVÍ 2009 PROVOZNÍ ÁD KANALIZACE. Obsah Strana

ODVTVOVÁ TECHNICKÁ NORMA VODNÍHO HOSPODÁSTVÍ 2009 PROVOZNÍ ÁD KANALIZACE. Obsah Strana ODVTVOVÁ TECHNICKÁ NORMA VODNÍHO HOSPODÁSTVÍ 2009 MZe R PROVOZNÍ ÁD KANALIZACE TNV 75 6911 Sewer operating instructions Obsah Strana Pedmluva...... 2 1 Pedmt normy.... 10 2 Citované normativní dokumenty....

Více

OBSAH. 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního řádu

OBSAH. 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního řádu á á Č Č č ířá É Í Ě ě í Ř í é ě é í č í ě í č í í ě í č í á í í í áě ě Čí í ž š ě ž í í ě í á í č í á š ě š Č ě á š ě Í Ť ě š ě Ž í š á í ú í á č á é ě ě á ť á í á ě í ě ší í á é í ě ě ě á á á í ě í ě

Více

Kanalizační řád stokové sítě obce Rožnov

Kanalizační řád stokové sítě obce Rožnov KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ROŽNOV podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) Zpracovatel: VODA CZ SERVICE

Více

Kanalizační řád stokové sítě obce Chyňava

Kanalizační řád stokové sítě obce Chyňava stokové sítě obce Chyňava Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Mostníkovská 255 266 41 Beroun www.vakberoun.cz e-mail: vakberoun@vakberoun.cz Obsah 1 TITULNÍ

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace obce KOUTY NAD DESNOU

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace obce KOUTY NAD DESNOU Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce KOUTY NAD DESNOU červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Kouty nad Desnou

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE NECHVALICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE NECHVALICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE NECHVALICE IČME: 2123-702587-00242829-3/1 E K O V A K s. r. o. Sídlo: U Pivovaru 1889 263 01 Dobříš Kanceláře a laboratoř: Komenského nám. 412 263 01 Dobříš IČ: 247 28

Více

Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí IČ: 27236846, DIČ: CZ27236846

Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí IČ: 27236846, DIČ: CZ27236846 Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí IČ: 27236846, DIČ: CZ27236846 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY (Dále jen VOP) 1. Společná ustanovení 1. Pokud

Více

Kanalizační řád stokové sítě obce Tmaň

Kanalizační řád stokové sítě obce Tmaň stokové sítě obce Tmaň Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a kanalizace Beroun,a.s. Mostníkovská 255 266 41 Beroun www.vakberoun.cz e-mail: vakberoun@vakberoun.cz Obsah 2 TITULNÍ LIST...

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HOSTÍN U VOJKOVIC

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HOSTÍN U VOJKOVIC KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HOSTÍN U VOJKOVIC Březen 2015 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU.. Chyba! Záložka není definována. 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4

Více

TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Strana/celkem stran: 2/36 Vydání č.: 4 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění vod do kanalizační sítě pro veřejnou potřebu statutárního města Ostrava.

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí. (volné výusti)

KANALIZAČNÍ ŘÁD. kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí. (volné výusti) KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí (volné výusti) (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města Strážnice POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. (www.vak-hod.cz). Obsahuje

Více

Šumavské vodovody a kanalizace a.s. výroní zpráva 2013

Šumavské vodovody a kanalizace a.s. výroní zpráva 2013 výroní zpráva 2013 1 výroní zpráva 2013 Obsah výroní zprávy Orgány spolenosti 2 Základní údaje o spolenosti 3 Struktura náklad a výnos spolenosti 4 Zásobování pitnou vodou 5 Odvádní a ištní odpadních vod

Více

Kanalizační řád. stokové sítě obce ROHATEC - KOLONIE

Kanalizační řád. stokové sítě obce ROHATEC - KOLONIE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín Kanalizační řád stokové sítě obce ROHATEC - KOLONIE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách

Více

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou

Více

Kanalizační řád stokové sítě obce Třebotov

Kanalizační řád stokové sítě obce Třebotov stokové sítě obce Třebotov Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a kanalizace Beroun,a.s. Mostníkovská 255 266 41 Beroun www.vakberoun.cz e-mail: vakberoun@vakberoun.cz Obsah A POPIS ÚZEMÍ...

Více

KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. VÍTA NEJEDLÉHO 893, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ KANALIZAČNÍ ŘÁD HRADEC KRÁLOVÉ

KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. VÍTA NEJEDLÉHO 893, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ KANALIZAČNÍ ŘÁD HRADEC KRÁLOVÉ KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. VÍTA NEJEDLÉHO 893, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ KANALIZAČNÍ ŘÁD HRADEC KRÁLOVÉ listopad 2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU, DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ Kanalizační řád

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU Druh dokumentu: KANALIZAČNÍ ŘÁD Vydání: 1 Revize: 1x ročně Registrační číslo dokumentu: KŘ/01/2015 Platnost KŘ: od 01.01.2015 do 31.12.2022 Tento dokument nahrazuje: předchozí vydané KŘ Název dokumentu:

Více

OBSAH III. PEHLED ADRES A DLEŽITÝCH TELEFONNÍCH ÍSEL

OBSAH III. PEHLED ADRES A DLEŽITÝCH TELEFONNÍCH ÍSEL a. s. Kanalizaní ád msta Buovice I. TITULNÍ LIST II. STRANA ZMN A DOPLK OBSAH III. PEHLED ADRES A DLEŽITÝCH TELEFONNÍCH ÍSEL ÚVOD 1. Všeobecné 2. Vymezení základních pojm 3. Vybrané povinnosti pro dodržování

Více

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích o dodávce vody a odvádní odpadních vod uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích Níže uvedeného dne, msíce a roku uzaveli 1. Obchodní firma : Vodovody a kanalizace

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ obce NOVÁ VES POD PLEŠÍ (doplnění o obytnou zónu Na Včelníku) Vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu: Obec Nová Ves pod Pleší 262 04 Nová Ves pod Pleší Provozovatel kanalizace

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce LIBOŠ a místní část KRNOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce LIBOŠ a místní část KRNOV KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce LIBOŠ a místní část KRNOV Stránka 1 z 24 OBSAH 1. Titulní list 2. Záznamy o platnosti Kanalizačního řádu 3. Úvodní ustanovení Kanalizačního řádu 4.

Více

Kanalizační řád veřejné tlakové kanalizace obce Toušice a Mlékovice KANALIZAČNÍ ŘÁD OBEC TOUŠICE A MLÉKOVICE

Kanalizační řád veřejné tlakové kanalizace obce Toušice a Mlékovice KANALIZAČNÍ ŘÁD OBEC TOUŠICE A MLÉKOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD OBEC TOUŠICE A MLÉKOVICE vypracovaný podle ustanovení 14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ustanovení 24 a 25 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb.,

Více

Kanalizační řád stokové sítě obce ŘITKA

Kanalizační řád stokové sítě obce ŘITKA stokové sítě obce ŘITKA Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Mostníkovská 255 266 41 Beroun www.vakberoun.cz e-mail: vakberoun@vakberoun.cz Obsah A POPIS ÚZEMÍ...

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu Bavorovice, Munice, Purkarec (připojené části města Hluboká nad Vltavou) listopad 2014 výtisk č. 4 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD Bavorovice, Munice,Purkarec Majitel

Více

MIMOŇ KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém města Mimoň zakončený čistírnou odpadních vod

MIMOŇ KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém města Mimoň zakončený čistírnou odpadních vod MIMOŇ KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém města Mimoň zakončený čistírnou odpadních vod Majitel kanalizace : Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice Přítkovská 16(), +1,,0 Teplice Dne

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STRÁŽNICE PETROV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STRÁŽNICE PETROV Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD STRÁŽNICE PETROV POZN. Toto je verze kanalizačního řádu určená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti Vodovody

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce Přední Výtoň květen 2013 výtisk č. 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD PŘEDNÍ VÝTOŇ Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: obec Přední Výtoň Kanalizační stoky - Identifikační

Více

SPLAŠKOVÉ STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LITEŇ

SPLAŠKOVÉ STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LITEŇ s r.o. AQUACONSULT, spol. s r.o. pitné - odpadní - průmyslové vody Dr. Janského 953, 252 28 Černošice KANALIZAČNÍ ŘÁD SPLAŠKOVÉ STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LITEŇ Schválil místně příslušný vodoprávní úřad: Č.j.:

Více

K a n a l i z a č n í ř á d H r a n i c e u A š e

K a n a l i z a č n í ř á d H r a n i c e u A š e K a n a l i z a č n í ř á d H r a n i c e u A š e pro veřejnou kanalizaci Hranice, Studánka Počet výtisků: 5 Číslo výtisku: 5 Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce Horní Stropnice a připojených částí Dobrá voda a Hojná Voda Červen 2011 výtisk č. 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD HORNÍ STROPNICE Majitel kanalizace pro veřejnou

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE BOŽEJOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE BOŽEJOV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE BOŽEJOV (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) listopad 2003

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu BENEŠOVA HORA, ČÁBUZE (místní části obce Vacov) květen 2014 výtisk č. 1 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD BENEŠOVA HORA, ČÁBUZE Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu:

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více