KANALIZANÍ ÁD. STOKOVÉ SÍT obce HORNÍ POAPLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KANALIZANÍ ÁD. STOKOVÉ SÍT obce HORNÍ POAPLY"

Transkript

1 Stedoeské vodárny, a.s. U Vodojemu 3085, Kladno KANALIZANÍ ÁD STOKOVÉ SÍT obce HORNÍ POAPLY ervenec 2007

2 OBSAH OBSAH TITULNÍ LIST KANALIZANÍHO ÁDU ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZANÍHO ÁDU VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZANÍHO ÁDU CÍLE KANALIZANÍHO ÁDU POPIS ÚZEMÍ CHARAKTER LOKALITY ODPADNÍ VODY TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍT POPIS A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE HYDROLOGICKÉ ÚDAJE: GRAFICKÁ PÍLOHA ÚDAJE O ISTÍRN MSTSKÝCH ODPADNÍCH VOD KAPACITA ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD A LIMITY VYPOUŠTNÉHO ZNEIŠTNÍ SOUASNÉ VÝKONOVÉ PARAMETRY ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD EŠENÍ DEŠOVÝCH VOD ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI NEJVYŠŠÍ PÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEIŠTNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTNÝCH DO KANALIZACE MENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD OPATENÍ PI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOÁDNÝCH UDÁLOSTECH KONTROLA ODPADNÍCH VOD U SLEDOVANÝCH PRODUCENT KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZANÍM ÁDEM AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZANÍHO ÁDU

3 1. TITULNÍ LIST KANALIZANÍHO ÁDU 3

4 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZANÍHO ÁDU Úelem kanalizaního ádu je stanovení podmínek, za nichž se producentm odpadních vod (odbratelm) povoluje vypouštt do kanalizace odpadní vody z ureného místa, v uritém množství a v urité koncentraci zneištní v souladu s vodohospodáskými právními normami zejména zákonem. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veejnou potebu a zákonem. 254/2001 Sb., o vodách a to tak, aby byly plnny podmínky vodoprávního povolení k vypouštní odpadních vod do vod povrchových. Základní právní normy urující existenci, pedmt a vztahy plynoucí z kanalizaního ádu: - zákon. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veejnou potebu (zejména 9, 10, 14, 18, 19, 32, 33, 34, 35) - zákon. 254/2001 Sb., o vodách (zejména 16) - vyhláška. 428/2001 Sb., ( 9, 14, 24, 25, 26) a jejich eventuální novely VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZANÍHO ÁDU a) Vypouštní odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby pipojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odbratel) v rozporu s kanalizaním ádem je zakázáno ( 10 zákona. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle 33, 34, 35 zákona. 274/2001 Sb., b) Vlastník pozemku nebo stavby pipojený na kanalizaci nesmí z tchto objekt vypouštt do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemk, staveb nebo zaízení bez souhlasu provozovatele kanalizace, c) Nov smí vlastník nebo provozovatel kanalizace pipojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zaízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepesahují ped vstupem do veejné kanalizace míru zneištní pípustnou kanalizaním ádem. V pípad pesahující urené míry zneištní je odbratel povinen odpadní vody ped vstupem do kanalizace pedišovat, pípadn uzavít dohodu o ištní nadstandardn zneištných odpadních vod s provozovatelem kanalizace a istírny odpadních vod. d) Vlastník kanalizace je povinen podle 25 vyhlášky 428/2001 Sb. zmnit nebo doplnit kanalizaní ád, zmní-li se podmínky, za kterých byl schválen, e) Kanalizaní ád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádní odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odbratelem, f) Provozovatel kanalizace shromažuje podklady pro revize kanalizaního ádu tak, aby tento dokument vyjadoval aktuální provozní, technickou a právní situaci, g) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizaního ádu jsou uvedeny v následujících kapitolách. 4

5 2.2. CÍLE KANALIZANÍHO ÁDU Kanalizaní ád vytváí právní a technický rámec pro užívání stokové sít osady Pchery Theodor tak, aby zejména : a) byla plnna rozhodnutí vodoprávního úadu, b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sít a objekt, c) bylo zarueno bezporuchové ištní odpadních vod v istírn odpadních vod a dosažení vhodné kvality kalu, d) odpadní vody byly odvádny plynule, hospodárn a bezpen, e) byla zaruena bezpenost zamstnanc pracujících v prostorách stokové sít. 3. POPIS ÚZEMÍ 3.1. CHARAKTER LOKALITY Obec Horní Poaply leží na levém behu Labe pibližn 12 km pod soutokem s Vltavou. V obci žije pibližn obyvatel, a z nich je 831 napojeno na kanalizaní sí. V osad je vybudována jednotná kanalizaní sí. Kanalizace je v majetku VKM. Vzhledem k minimálním rozdílm v nadmoské výšce jsou pivedené OV na OV za eslemi erpány a dále protékají istírnou gravitan. V této osad není žádný významný producent prmyslových a splaškových vod, který vypouští prmyslové vody do veejné kanalizace. Zásobování pitnou vodou je realizováno z vodovodu pro veejnou potebu. Na veejný vodovod je napojena vtšina obyvatel osady. V roce 2006 bylo množství fakturované vody odebrané z vodovodu prmrn 93 m 3 /den. Množství fakturovaných odpadních vod bylo 106 m 3 /den ODPADNÍ VODY V obci vznikají odpadní vody vnikající do kanalizace: a) v bytovém fondu ( obyvatelstvo ), b) dešové a drenážní vody. Odpadní vody z bytového fondu ( obyvatelstvo ) jedná se o splaškové vody z domácností. Tyto vody jsou v souasné dob produkovány od cca 850 obyvatel bydlících trvale v odkanalizovaném území. Do kanalizace není dovoleno pímo vypouštt odpadní vody pes septiky. 5

6 4. TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍT 4.1. POPIS A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE V obci je jednotná gravitaní kanalizace. Rozdlení stok: Pátení stoka vede hlavní silnící skrz obec. Do ní jsou napojeny ulice na zaátku obce (ve smru od Mlníka). Na kižovatce se silnicí od Bechlína se napojují stoky, které odkanalizují boní ásti obce. Dále se na hlavní stoku postupn napojují 4 kratší stoky z boních ulic. Celkový poet šachet : 142 ks Celkový poet pípojek : 200 ks Profilní a materiálový pehled : Celková délka kanalizace je 3440 m. Z toho je 941 m kamenina (DN 300 a DN 400) a zbytek beton. 543 m kanalizace je v profilu do DN 300, 1615 m do velikosti DN 500, 1099 m do velikosti DN 800 a 183 m DN erpací stanice odpadních vod Na kanalizaní síti je jedna malá erpací stanice odpadních vod, kterou provozuje obec. Na kanalizaní síti nejsou žádné shybky. Odlehovací komory Na kanalizaci jsou dv odlehovací komory. Ob jsou opateny zptnou klapkou proti zatopení pi povodních. edící pomry nejsou známy HYDROLOGICKÉ ÚDAJE: Pro msto Mlník je prmrný srážkový úhrn 517 mm/rok a smrodatná intenzita pívalového dešt (t = 15 min; p = 0,5) 143 l/s.ha. Tyto údaj jsou obdobné i pro území Horních Poapel. Množství odebírané a vypouštné vody Celkový poet trvale bydlících obyvatel je v souasnosti a z nich je 963 pipojeno na veejný vodovod. 830 obyvatel je pipojeno na kanalizaní sí. Pi souasném, celkovém množství z vodovodu pro veejnou potebu odebírané pitné vody fakturované, tj. prmrn 93 m 3 /den pedstavuje specifický odbr na 1 pipojeného obyvatele 82 l/d. Množství fakturované OV je 106 m 3 /den, tj. 94 l/ob.d GRAFICKÁ PÍLOHA. 1 Grafická píloha. 1 obsahuje základní situaní údaje o kanalizaci. 6

7 5. ÚDAJE O ISTÍRN MSTSKÝCH ODPADNÍCH VOD Odpadní vody pitékají na mechanicko biologickou OV s kapacitou 987 EO. Vyištné vody odtékají gravitaním potrubím do Labe. lenní technologické ásti OV : Mechanické pedištní lapák štrku, jemné strojn stírané esle, erpací stanice, lapák písku se separátorem. Biologické ištní ve dvou oddlených nádržích denitrifikaní a nitrifikaní prostor, denitrifikaní nádrž mže být v pípad poteby také provzduš ována. Separace aktivaní smsi probíhá ve tech DN Dortmundského typu. Kalové hospodáství Kalová jímka a neprovzdušovaný kalojem. Kal se odvoduje na místních kalových polích KAPACITA ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD A LIMITY VYPOUŠTNÉHO ZNEIŠTNÍ istírna odpadních vod je dimenzována pro 987 EO. Množství odpadních vod Prtoky za bezdeští hodnoty jednotky Prmrný denní pítok Q24 211,5 m3/d Maximální denní pítok Qd 12,2 m3/h Maximální hodinový pítok Qh 24,3 m3/h Minimální pítok Qmin 6,1 m3/h Prtoky za dešt Maximální pítok na OV za dešt Qdeš 26,4 m3/h Maximální pítok na biologické ištní za Qbio 26,4 m3/h dešt Pivádné zneištní BSK 5 CHSK Cr N c N-NH 4 P c NL kg/den 59,2 99,4 16,3 10,6 1,97 31,7 Na OV je zakázáno pivážet odpadní vody fekálními vozy. Podrobné údaje o kapacit OV a povolené hodnoty vypouštného zneištní v jednotlivých ukazatelích, stanovené rozhodnutím vodoprávního úadu jsou uvedeny v tab SOUASNÉ VÝKONOVÉ PARAMETRY ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD V souasné dob je na istírnu odpadních vod pipojeno 831 obyvatel. Souasné zneištní na pítoku do istírny reprezentuje 739 ekvivalentních obyvatel. Zneištní odtoku reprezentuje 14 EO, úinnost ištní v ukazateli BSK 5 je 98%. Limity vypouštného zneištní dané rozhodnutím vodoprávního úadu nejsou pekraovány. Podrobné údaje o množství, jakosti a bilanci zneištní jsou uvedeny v tabulce EŠENÍ DEŠOVÝCH VOD Dešové vody se odlehují v komorách popsaných v kapitole

8 6. ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU Recipientem, do kterého jsou vypouštny odpadní vody z OV je eka Labe. íslo hydrologického poadí: íní kilometr: 97,6 Souadnice X,Y , Kvalita vody v toku, hodnoty C-90 v profilu Dolní Bekovice: CHSKCr 23,4 mg/l BSK5 4,57 mg/l NL 16 Q355 = 50,7 m3/s, profil Mlník Vzhledem k rozdílu v množství vypouštných odpadních vod a prtoku v recipientu nedochází k jeho ovlivnní. Správce toku : Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové 7. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI Do kanalizace nesmí podle zákona. 254/2002 Sb. ve znní zákona. 20/2004 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami : A. Zvláš nebezpené látky, s výjimkou tch, jež jsou, nebo se rychle mní na látky biologicky neškodné : 1. Organohalogenové sloueniny a látky, které mohou tvoit takové sloueniny ve vodním prostedí. 2. Organofosforové sloueniny. 3. Organocínové sloueniny. 4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostedí, nebo jeho vlivem. 5. Rtu a její sloueniny. 6. Kadmium a jeho sloueniny. 7. Persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného pvodu. 8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. B. Nebezpené látky : 1. Metaloidy, kovy a jejich sloueniny : 1. zinek 6. selen 11. cín 16. vanad 2. m 7. arzen 12. baryum 17. kobalt 3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium 4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur 5. olovo 10. titan 15. uran 20. stíbro 2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvláš nebezpených látek. 3. Látky, které mají škodlivý úinek na chu nebo na vni produkt pro lidskou potebu, pocházející z vodního prostedí, a sloueniny, mající schopnost zvýšit obsah tchto látek ve vodách. 4. Toxické, nebo persistentní organické sloueniny kemíku a látky, které mohou zvýšit obsah tchto slouenin ve vodách, vyjma tch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle pemují ve vod na neškodné látky. 8

9 5. Elementární fosfor a anorganické sloueniny fosforu. 6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného pvodu. 7. Fluoridy. 8. Látky, které mají nepíznivý úinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany. 9. Kyanidy Dále: 1. látky radioaktivní 2. látky infekní a karcinogenní 3. jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy 4. holavé látky a látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoí výbušné, dusivé nebo otravné smsi 5. biologicky nerozložitelné tenzidy 6. zeminy 7. neutralizaní kaly 8. zaolejované kaly z istících zaízení odpadních vod 9. látky narušující materiál stokových sítí nebo technologii ištní OV na OV 10. látky, které by mohly zpsobit ucpání kanalizaní stoky a narušení materiálu stoky 11. jiné látky, popípad vzájemnou reakcí vzniklé smsi, ohrožující bezpenost obsluhy stokové sít 12. pevné odpady vetn kuchyských odpad a to ve form pevné nebo rozmlnné, které se dají likvidovat tzv. suchou cestou 13. Silážní šávy, prmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobn stabilizované komposty. 8. NEJVYŠŠÍ PÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEIŠTNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTNÝCH DO KANALIZACE 1) Do kanalizace mohou být odvádny odpadní vody za cenu platnou ve Stedoeských vodárnách jen v míe zneištní stanovené v tabulce. 3. V pípad produkce odpadních vod s vyššími koncentracemi musí být s provozovatelem kanalizace sjednané smluvn vypouštní odpadních vod odchyln od koncentraních limit uvedených v tabulce. 3. Provozovatel kanalizace po posouzení ovlivnní provozu kanalizace a OV zvýšenými hodnotami zneištní mže povolit maximální koncentraní limity vyšší než jsou limity zneištní uvedené v tab..3. Producent odpadních vod je pak povinen platit zvýšené náklady na ištní odpadních vod u zneištných nad max. limity dle tab..3. Provozovatel kanalizace je též oprávnn odmítnout vypouštní odpadních vod nad limity dle tab..3, pokud toto zneištní mže ohrozit provoz kanalizace nebo kvalitu vyištné vody z OV. 9

10 Tabulka. 3 Ukazatel Symbol Maximální koncentraní limit (mg/l) v 2 hodinovém (sm sném) vzorku Reakce vody ph 6,0 9,0 Teplota T 40 C Biochemická spoteba kyslíku BSK Chemická spoteba kyslíku CHSK Cr 1600 Nerozpustné látky NL 500 Dusík amoniakální + N-NH 4 45 Dusík celkový N-celk. 60 Fosfor celkový P-celk. 10 Rozpuštné anorganické soli RAS 1200 Kyanidy celkové CN-celk. 0,2 Kyanidy toxické CN-tox. 0,1 Nepolární extrahovatelné látky NEL 10 Extrahovatelné látky EL 80 Tenzidy anionaktivní PAL-A 10 Rtu Hg 0,05 M Cu 1,0 Nikl Ni 0,1 Chrom celkový Cr-celk. 0,3 Chrom šestimocný Cr 6+ 0,1 Olovo Pb 0,1 Arsen As 0,2 Zinek Zn 2 Kadmium Cd 0,1 Salmonella sp. negativní 2) Uvedené koncentraní limity se ve smyslu 25 odst. g), vyhlášky. 428/2001 Sb. netýkají splaškových odpadních vod. Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace pekroení limit (maximálních hodnot) podle odstavce 1) a 2), bude o této skutenosti informovat vodoprávní úad a mže na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztah a platných právních norem (viz 10 zákona. 274/2001 Sb. a 14 vyhlášky. 428/2001 Sb.). Krajský úad a obecní úad obce s rozšíenou psobností uplatují sankce podle zákona. 274/2001 Sb. 9. MENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD Požadavky na mení a stanovení množství odvádných odpadních vod jsou všeobecn stanoveny zejména v 19 zákona. 274/2001 Sb., a v 29, 30, 31 vyhlášky. 428/2001 Sb. Objemový pítok do istírny odpadních vod je zjišován pímým mením na odtoku z OV Obyvatelstvo - objemová produkce splaškových odpadních vod bude zjišována z údaj stoného. 10

11 10. OPATENÍ PI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOÁDNÝCH UDÁLOSTECH Pípadné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí na : Stedoeské vodárny tel. : Provoz kanalizace Mlník tel. : Producent odpadních vod hlásí neprodlen provozovateli možné nebezpeí pekroení pedepsaného limitu (i potenciální). Provozovatel kanalizace postupuje pi likvidaci poruch a havárií a pi mimoádných událostech podle píslušných provozních pedpis zejména provozního ádu kanalizace podle vyhlášky. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulaních a provozních ád vodovodních dl a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. V pípad havárií provozovatel postupuje podle ustanovení 40 a 41 zákona 254/2001 Sb., podává hlášení : Hasiský záchranný sbor R tel. 150 Policie R tel. 158 eská inspekce ŽP tel , Mstský úad Mlník odbor ŽP tel Povodí Labe s.p. tel Náklady spojené s odstranním zavinné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji zpsobil. 11. KONTROLA ODPADNÍCH VOD U SLEDOVANÝCH PRODUCENT V odkanalizovaném území nejsou žádní pravideln sledovaní producenti. 12. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZANÍM ÁDEM Kontrolu dodržování kanalizaního ádu provádí provozovatel kanalizace pro veejnou potebu v návaznosti na každý kontrolní odbr odpadních vod. O výsledcích kontroly (pi zjištném nedodržení podmínek kanalizaního ádu) informuje bez prodlení dotené odbratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úad. 13. AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZANÍHO ÁDU Aktualizace kanalizaního ádu (zmny a doplky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. zmn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizaní ád schválen. Revizí kanalizaního ádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizaní ád schválen. Revize, které jsou podkladem pro pípadné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace prbžn, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizaního ádu. Provozovatel informuje o výsledcích tchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úad. 11

KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE BRANDÝS NAD ORLICÍ (aktualizace k 1.9.2010)

KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE BRANDÝS NAD ORLICÍ (aktualizace k 1.9.2010) Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE BRANDÝS NAD ORLICÍ (aktualizace k 1.9.2010) (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech

Více

červen 2007 ČÍSLO VÝTISKU:

červen 2007 ČÍSLO VÝTISKU: K AN ALIZ AČ NÍ Ř Á D STOKOVÉ SÍTĚ M ARIÁNSKÉ LÁZNĚ červen 2007 ČÍSLO VÝTISKU: OBSAH Obsah... 2 Titulní list kanalizačního řádu... 3 1. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu... 4 1.1. Vybrané povinnosti

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HLUBOŠ K A N A L I Z A Č N Í. stokové sítě obce HLUBOŠ. Červenec 2011

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HLUBOŠ K A N A L I Z A Č N Í. stokové sítě obce HLUBOŠ. Červenec 2011 Počet stran: 1/25 K A N A L I Z A Č N Í Ř Á D stokové sítě obce Červenec 2011 Zhotovitel : 1.SčV, a. s. provoz Příbram Nová Hospoda 93 Příbram IX 261 01 (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu:

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: stokové sítě města Beroun a města Králův Dvůr po dokončených stavbách projektů Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun a Kanalizace obce Hýskov Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD Letohrad Kanalizační řád stokové sítě Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD (podle zákona

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY"

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace LÁZNĚ VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY" červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PELHŘIMOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PELHŘIMOV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PELHŘIMOV (zpracován podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) Březen 2004

Více

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou

Více

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD,

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací Podmínky pro vypuštění odpadních vod Havířov, statutární město a Technické služby Havířov a.s. Havířov, statutární město (dále také vlastník a/nebo město ) zastoupené

Více

K /61/01 Kanaliza ní ád 1 OBSAH 1. 2 Identifika níúdaje...2. 3 Zkratky adefinice...2. 4 Ú el...4. 5 P sobnost...5. 6 Popis území...

K /61/01 Kanaliza ní ád 1 OBSAH 1. 2 Identifika níúdaje...2. 3 Zkratky adefinice...2. 4 Ú el...4. 5 P sobnost...5. 6 Popis území... K /61/01 Strana/celkemstran:1/71 1 OBSAH 1 2 Identifika níúdaje...2 3 Zkratky adefinice...2 4 Ú el...4 5 P sobnost...5 6 Popis území...6 7 Technický popiskanalizace...7 8 Údaje ojakosti amnožství odpadních

Více

SKUPINOVÁ KANALIZACE PARDUBICE

SKUPINOVÁ KANALIZACE PARDUBICE Vybrané části z kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu SKUPINOVÁ KANALIZACE PARDUICE Provozovatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice IČ: 60108631 Pardubice

Více

Kanalizační řád Hlučín. Dodatek č. 3 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA. HLUČÍN Aktualizace. Prosinec/2011. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.

Kanalizační řád Hlučín. Dodatek č. 3 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA. HLUČÍN Aktualizace. Prosinec/2011. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Dodatek č. 3 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA HLUČÍN Aktualizace Prosinec/2011 Hlučín Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 1 OBSAH 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu města/obce a připojených částí červenec 2010 výtisk č. 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD Název lokality Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: město Název města Kanalizační

Více

Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod

Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod Vlastník kanalizace : Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice Přítkovská 16%&, (1) )0 Teplice Identifikační

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém města MO zakončený čistírnou odpadních vod

KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém města MO zakončený čistírnou odpadních vod MO KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém města MO zakončený čistírnou odpadních vod MO KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém města MO zakončený čistírnou odpadních vod Vlastník kanalizace

Více

POVODOVÝ PLÁN MSTA ŠLUKNOV

POVODOVÝ PLÁN MSTA ŠLUKNOV Divize 24 Geologická 4 152 00 Praha 5 Obchodní rejstík vedený Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189 POVODOVÝ PLÁN MSTA ŠLUKNOV Obec s rozšíenou psobností: Rumburk Správce vodního toku: Povodí Ohe,

Více

VZOROVÝ PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOTAL 4

VZOROVÝ PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOTAL 4 VZOROVÝ PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOTAL 4 Návod na použití domovní čistírny pro rodinné domy Obsah 1. Úvodní informace 4 2. Technologie BIOTAL 5 3. Účinnost čištění 6 4. Popis zařízení 6 5. Technické

Více

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví Ozznámeení í zzámrru dlee zzákona.. 100/ /2001 Sb..,, o possuzzovvání í vvl livvu na žži ivvot tníí

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky 352/2008 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostedí ze dne 11. záí 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovrak, vybraných autovrak, o zpsobu vedení jejich evidence a evidence odpad vznikajících

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA. Nádražní 28/3114, Ostrava Moravská Ostrava

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA. Nádražní 28/3114, Ostrava Moravská Ostrava Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČO: 45193673 DIČ: 388-45193673 Zapsáno v OR KS v Ostravě, spisová značka B 348 KB Ostrava č.ú.: 5302-761/0100

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

Provozní řád DKV Plzeň Pj Plzeň, příloha č. 4 - účinnost od 30.9.2013

Provozní řád DKV Plzeň Pj Plzeň, příloha č. 4 - účinnost od 30.9.2013 Provozní řád DKV Plzeň PJ Plzeň Příloha č.4 Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod PJ Plzeň PP Bezdružice PP Rokycany PP Stupno PP Nýřany - 1 - České dráhy, a.s. Depo

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD Datum: 26.9.2011 Spis.zn.: SU/53448/2011/Št.j.: SU/65748/2011 Vyizuje : Ivana Štréblová EZ Distribuce,

Více