Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1)"

Transkript

1 Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Kat. Katalogové číslo Název druhu odpadu 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene O Odpad z těžby rudných nerostů O Odpad z těžby nerudných nerostů O Jiná hlušina neuvedena pod čísly a O Rudný prach neuvedený pod číslem O Odpadní štěrk a kamenivo neuvedený pod číslem O Odpadní písek a jíl O Nerudný prach neuvedený pod číslem O Odpad ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedený pod číslem O Hlušina a další odpady z praní a z čištění nerostů neuvedené pod čísly a O Odpad z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem O Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu O Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly a O Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly a Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybolovu a pěstování vodních kultur a z výroby a zpracování potravin O Kaly z praní a čištění O Odpadní plasty (kromě obalů) O Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace O Odpad z extrakce rozpouštědly O Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin O Odpad z chemického zpracování 03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru, lepenky O Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky 04 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu O Činící břečka neobsahující chrom O Odpad z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) O Jiné odpady z apretace neuvedené pod č O Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod č Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí O Asfalt O Odpad z chladících kolon O Kaly z napájecí vody pro kotle O Odpad z chladících kolon O Odpady obsahující síru 06 Odpady z anorganických chemických procesů O pod číslem O Odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého O Saze průmyslově vyráběné 1

2 07 Odpady z organických neuvedené pod číslem chemických procesů O pod číslem O Odpady jiné blíže neuvedené O pod číslem O Plastový odpad O Odpady přísad neuvedené pod číslem O pod číslem O Pevné odpady neuvedené pod číslem Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev O Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem O Jiné kaly z barev a laků neuvedené pod číslem O Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem O Odpadní práškové barvy O Vodné kaly obsahující keramické materiály O Vodné kaly obsahující tiskařské barvy O Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem O Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem O Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem O Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem O Jiné kaly z lepidel a těsnících materiálů neuvedené pod číslem Odpady z fotografického průmyslu O Fotograf. film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra O Fotoaparáty na jedno použití bez baterií 10 Odpady z tepelných procesů O Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem ) O Popílek ze spalování uhlí O Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin O Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů O Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu O neuvedené pod číslem Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly , a O Odpady ze zpracování strusky O Nezpracovaná struska O Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem O Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem O Jiné kaly a filtrační koláče O Odpadní oxid hlinitý O Strusky (z prvního a druhého tavení) O Strusky (z prvního a druhého tavení) O Strusky (z prvního a druhého tavení) O Pecní struska O Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem O Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem

3 07 O Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem O Pecní struska O Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem O Odpadní materiály na bázi skelných vláken O Úlet a prach O Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem O Odpadní sklo neuvedené pod číslem O Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem O Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracování O Úlet a prach O Kaly a filtrační koláče z čištění plynů O Vyřazené formy O Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování) O Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem O Odpady z glazování neuvedené pod číslem O Odpad surovin před tepelným zpracováním O Kaly a filtrační koláče z čištění plynů 12 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů O Úlet železných kovů O Plastové hobliny a třísky O Odpady ze svařování O Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené O Papírové a lepenkové obaly O Plastové obaly O Kovové obaly O Kompozitní obaly O Směsné obaly O Textilní obaly O Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny ochranné oděvy neuvedené pod číslem Odpady jinak neurčené v tomto seznamu O Plasty O Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly až O Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem O Anorganické odpady neuvedené pod číslem O Organické odpady neuvedené pod číslem O Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem O Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zemin z kontaminovaných míst) O Beton O Cihly O Tašky a keramické výrobky O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č

4 O Sklo O Plasty O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem O Směsné kovy O Kabely neuvedené pod číslem O Zemina a kamení neuvedené pod číslem O Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem O Izolační materiály neuvedené pod čísly a O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem O Smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , a Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče a /nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadu ze stravovacích zařízení, které se zdravotnictvím bezprostředně nesouvisí) O O Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce 19 Odpady ze zařízení na zpracování odpadu, z čističek odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby pitné vody a vody pro průmyslové účely O Jiný popel a struska neuvedený pod číslem O Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem O Upravené směsi obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné O Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem O Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem O Vitrifikovaný odpad O Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu O Kompost nevyhovující jakosti O Extrakty z anaerobního pracování komunálního odpadu O Shrabky z česlí O Odpady z lapáků písku O Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky O Kaly z dekarbonizace O Upotřebené aktivní uhlí O Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů O Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů O Papír a lepenka O Plasty a kaučuk O Sklo O Textil O Jiné odpady (včetně směsí materiálů) 20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek odděleného sběru O Papír a lepenka O Sklo O Oděvy O Textilní materiály O Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem O Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly , a O Plasty O Odpady z čištění komínů 4

5 O Zemina a kameny O Jiný biologicky nerozložitelný odpad O Směsný komunální odpad O Odpad z tržišť O Uliční smetky O Odpad z čištění kanalizace O Objemný odpad Odpady používané jako technologický materiál na zajištění skládky Seznam odpadů k použití jako technologických materiálů (pro překrývku zhutnělé vrstvy uložených odpadů 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene O Jiná hlušina neuvedená pod čísly a O Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem O Odpadní písek a jíl 10 Odpady z tepelných procesů O Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem ) O Nezpracovaná struska O Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem O Pecní struska O Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním O Úlet a prach O Vyřazené formy O Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování) O Odpadní beton a betonový kal 17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) O Beton O Cihly O Tašky a keramické materiály O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihle, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem O Asfaltové směsi O Zemina a kamení neuvedené pod číslem O Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem O Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem včetně výluhu O Směsné stavební a demoliční odpady 19 Odpady ze zařízení na zpracování odpadu, z čističek odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby pitné vody a vody pro průmyslové účely O Jiný popel a struska O Vitrifikovaný odpad O Kompost nevyhovující jakosti O Nerosty (např. písek, kameny) 20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek odděleného sběru O Zemina anebo kameny 5

6 Odpady, které je zakázáno ukládat na skládku Na skládku je zakázáno ukládat tyto odpady: Odpady obsahující více než (dle Přílohy č. 8 Vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady): 500 mg/kg sušiny PAU 50 mg/kg sušiny PCB (pro skládky S-OO 20 mg/kg sušiny) 500 mg/kg sušiny EOX (Cl) mg/kg sušiny BTEX mg/kg sušiny NEL mg/kg sušiny volných kyanidů Využitelné odpady (dle 11 zákona), včetně složek již vytříděných z komunálních odpadů. Neupravené odpady s výjimkou inertních odpadů, pro které je úprava technicky neproveditelná, a odpadů, u nichž nelze ani úpravou dosáhnout snížení jejich objemu nebo snížení nebo odstranění jejich nebezpečných vlastností. Odpady podléhající povinnosti zpětného odběru ( 38). Kapalný odpad a odpad, který sedimentací uvolňuje kapalnou fázi. Za kapalný se nepovažuje kašovitý odpad, který v důsledku probíhajících chemických změn po uložení tuhne (např. stabilizované hydraulickými pojivy). Nebezpečné odpady, které mají některou z následujících nebezpečných vlastností: výbušnost, hořlavost, oxidační schopnost, schopnost uvolňovat při styku s vodou či vzduchem jedovaté plyny, žíravost, infekčnost. Látky, které prudce reagují při styku s vodou. Chemické a biologické látky vznikající při výzkumné, vývojové nebo výukové činnosti, jejichž totožnost nebyla zjištěna anebo jsou nové a jejichž účinky na člověka nebo životní prostředí nejsou známy. Veškerá léčiva a návykové látky. Biocidy (pesticidy). Odpady silně zapáchající. Odpady (nádoby a zařízení) s obsahem plynu pod tlakem rozdílným od tlaku atmosférického. Pneumatiky, s výjimkou pneumatik používaných jako technologický materiál pro technické zabezpečení a uzavírání skládky, v souladu s provozním řádem skládky. Odpady, u nichž míra obsahu radionuklidů nebo znečištění jimi neumožňuje jejich uvádění do životního prostředí. Kyselé a hydrolýze podléhající odpady z výroby oxidu titaničitého. Kompostovatelné odpady s výjimkou kompostovatelných odpadů v komunálním odpadu (Katalog odpadů ) a s výjimkou odpadů ukládaných do skládek již provozovaných se zavedenou výrobou bioplynu v souladu s provozním řádem skládky. 6

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku. Kód druhu odpadu. Název druhu odpadu kategorie ostatních O

Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku. Kód druhu odpadu. Název druhu odpadu kategorie ostatních O Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku Kód druhu Název druhu kategorie ostatních O 01 01 Odpady z těžby nerostů 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2.

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2. 1 z 26 Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze změn provedených předpisem 374/2008 Sb. s účinností od 1. listopadu 2008 (Poslední změny jsou podtrženy) 381 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: 1) Identifikační údaje

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: 1) Identifikační údaje KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství obdrží: viz rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA HRADEC KRÁLOVÉ - 2102/ZP/07-Mt-P Morávek/495817425

Více

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice 01 Odpady z geologického pr zkumu, t by, úpravy a dal ího zpracování nerost a kamene 01 01 01 Odpady z t by rudných nerost 01 01 02 Odpady z t by

Více

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP )

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

Přeshraniční přeprava odpadů. praktická příručka

Přeshraniční přeprava odpadů. praktická příručka Přeshraniční přeprava odpadů praktická příručka srpen 2013 OBSAH 1.1 1.2 Definice podle článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1013/2006/ES o přepravě odpadů (NPO) nebo podle zákona č. 185/2001

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ. 154 PRAHA Životní prostředí 2009

B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ. 154 PRAHA Životní prostředí 2009 B4 ODPADY B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ Uvedené údaje o produkci a nakládání s odpady jsou výstupem z Informačního systému o odpadech (ISOH), který od roku 27 pro MŽP provozuje CENIA, česká informační

Více

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů 1 Obsah 1 Předmět a účel Metodického pokynu...3 2 Skladba Metodického pokynu...3 3 Související právní předpisy a další podklady...4 4 Definice

Více

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s.

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s. ČÍSLO SOUPRAVY: REVIZE Č. DATUM ZMĚNA ČÍSLO OBJEKTU: AUTORIZACE: Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK OBJEDNATEL MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ODPOVĚDNÝ

Více

Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů. OBSAH 1 Úvod...

Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů. OBSAH 1 Úvod... Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů OBSAH 1 Úvod... 2 1.1 Oblast použití... 2 2 Pojmy a definice... 2 3 Vybrané povinnosti zákona

Více

17 Příloha 2 Údaje o toku biologicky rozložitelných odpadů 17.1 Seznam druhů odpadů tvořících BRO

17 Příloha 2 Údaje o toku biologicky rozložitelných odpadů 17.1 Seznam druhů odpadů tvořících BRO 17 Příloha 2 Údaje o toku biologicky rozložitelných odpadů 17.1 Seznam druhů odpadů tvořících BRO Biologicky rozložitelné odpady jsou odpady, které podléhají aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu. Mezi biologicky

Více

Manuál pro zařazování odpadů do Zeleného seznamu

Manuál pro zařazování odpadů do Zeleného seznamu Manuál pro zařazování odpadů do Zeleného seznamu listopad 2013 2/173 Manuál pro zařazování odpadů do Zeleného seznamu Zhotovitel: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

Více

SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY

SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Zpracováno ve smyslu 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 19. února 2004 Č. j.: KULK/2724/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

PH KOVO - RECYCLING Cheb, s.r.o., Karlova 2472/44, 350 02 Cheb IČ: 64361357 Jan Peroutka, jednatel společnosti

PH KOVO - RECYCLING Cheb, s.r.o., Karlova 2472/44, 350 02 Cheb IČ: 64361357 Jan Peroutka, jednatel společnosti 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ 1.1. Vlastník a provozovatel zařízení, Karlova 2472/44, 350 02 Cheb IČ: 64361357 Jan Peroutka, jednatel společnosti Tel.: 354 432 238, Mobil: 606 606 222, phkovo@phkovo.cz

Více

Pomáháme planetě lépe dýchat Energetické centrum recyklace bioodpadů Rapotín

Pomáháme planetě lépe dýchat Energetické centrum recyklace bioodpadů Rapotín Pomáháme planetě lépe dýchat Energetické centrum recyklace bioodpadů Rapotín scrool down ECR RAPOTÍN je projektem společnosti IS ENVIRONMENT SE 2014 Pomáháme planetě lépe dýchat Energetické centrum recyklace

Více

Technologie ochrany životního prostředí

Technologie ochrany životního prostředí Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí Technologie ochrany životního prostředí Část III Technologie zneškodňování odpadů Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR.ING Ústí nad Labem,

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTA NYMBURKA Prosinec 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nymburk Zastoupený : Ing. Miloš

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více

Odpady a druhotné suroviny I

Odpady a druhotné suroviny I Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Odpady a druhotné suroviny I Věra Kreníková Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Odpady a druhotné suroviny I Ing. Věra Kreníková Vědecký redaktor:

Více

Nakládání s odpady v gastronomické praxi. Aleš Komár

Nakládání s odpady v gastronomické praxi. Aleš Komár Nakládání s odpady v gastronomické praxi Aleš Komár Bakalářská práce 2011 Příjmení a jméno: Komár Aleš Obor: Technologie a řízení v gastronomii P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že: beru na vědomí, že

Více

Zařízení pro nakládání s odpady Přibyšice skládka TKO Přibyšice

Zařízení pro nakládání s odpady Přibyšice skládka TKO Přibyšice Dekont International s.r.o. Chaloupkova 10 Brno, 612 00 Tel/fax: + 420 549 212 816 http://www.dekont.cz/ e-mail: dekont.cz@dekont.cz Evidenční číslo dokumentace: 3048/03 Zařízení pro nakládání s odpady

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí Plán odpadového hospodářství původce odpadů Listopad 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nové Strašecí Zastoupený : Mgr. Karel Filip,

Více