Vážení spoluobčané, Žmolil Dušan. starosta města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, Žmolil Dušan. starosta města"

Transkript

1

2 Vážení spoluobčané, je tomu skoro dva roky, kdy jste obdrželi prvotní informace o stavbě kanalizace v Týnci nad Labem. Začátky nebyly jednoduché, ale postupem času se město znovu nadechlo a nyní se již dostalo do samotného závěru, kterým je přidělení dotace na stavbu kanalizace a ČOV. Pro Vás obyvatele bude jistě potěšující zpráva, že nebudete na stavbu kanalizace přispívat žádným finančním obnosem. V této nelehké době jistě dosti důležitá. Vaše náklady spojené s odkanalizováním budou určeny jen s napojením Vašich nemovitostí k předávacímu místu, což je většinou hranice Vašeho pozemku s městským. Pokud se někteří majitelé nemovitosti nepřipojí ke kanalizaci, budou muset v budoucnu dokládat, jak nakládají s odpadními vodami. Nedoloží-li toto kontrole, vystavují se pokutám. Proto si musíme uvědomit, že kanalizace je prioritou nás všech. Zvedne hodnotu našich nemovitostí, zvýší komfort a pomůže životnímu prostředí. Přípravě kanalizace se město věnovalo již od roku 2006, kdy započaly náročné projektové a přípravné práce, jejichž výsledkem bylo postupně získání jednotlivých územních rozhodnutí a stavebních povolení na všechny předmětné stavby, dále zařazení lokality do Konkrétního seznamu aglomerací ČR MZe a následné schválení celého projektu v OPŽP (Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní) včetně přiznání dotace z fondů EU v maximální možné míře ve smyslu Implementačního dokumentu OPŽP. V porovnání s výsledky konkurenčních projektů obdobného charakteru je možné toto chápat jako historický úspěch města Týnec nad Labem a participujících subjektů v oblastech projekce, inženýringu a grantové politiky. Proto je nutné přistoupit k realizaci s maximální zodpovědností, aby výsledkem bylo kvalitní dílo naplňující všechny požadované parametry na funkčnost a provoz s termínem dokončení Pro dosažení tohoto cíle žádáme o maximální spolupráci a vstřícnost i Vás občany Týnce nad Labem, Lžovic a Vinařic, protože výstavba se bude bezprostředně týkat každého z nás. Žmolil Dušan starosta města

3 Než vás seznámíme s technickými podmínkami připojení, pokusíme se odpovědět na pár otázek k připojení: Co když se nechci vůbec na kanalizaci připojit? Mohu k tomu být nějak nucen? Pokud se někdo rozhodne, že se na kanalizaci nepřipojí, ocitne se v dos nepříjemném postavení. Především povinnost napojit se na kanalizaci může být stanovena správním rozhodnu m obce (musíme zde konstatovat, že město za m nehodlá tuto možnost využít). Rozhodně však v takovém případě musíte počítat s kontrolami ze strany stavebního (žumpy) nebo vodoprávního (domovní ČOV) úřadu. V případě neplnění zákonných povinnos (které jsou dost přísné) vám pravděpodobně budou vyměřeny nebo dokonce budou opakovaně vyměřovány dos nepříjemné pokuty. Napojením domu na kanalizaci se takovým nepříjemnostem můžete elegantně vyhnout. Mohu likvidovat odpadní vody bez připojení na kanalizaci, tzn. stávajícím způsobem? Ano, ale je potřeba mít k této likvidaci odpadních vod právní oporu. Musím mít povolený způsob jiný (např. žumpa, domácí čis rna odpadních vod) a tento musím být schopen doložit. Musím tedy mít příslušné povolení stavebního nebo vodoprávního úřadu k takovéto likvidaci odpadních vod, musím mít příslušnou stavební dokumentaci a způsob likvidace odpadních vod musím provádět nezávadným způsobem. Žumpa např. nesmí být opatřena odtokem nebo přelivem, musí být vodotěsná a musí být v pravidelných intervalech vyprazdňována s následným odvozem na čis rnu odpadních vod. Je nutné však upozornit, že Evropská legisla va se neustále zpřísňuje se zaměřením na ochranu životního prostředí. Je tedy možné, že alterna vní likvidace odpadních vod v místě dostupné veřejné kanalizační sítě již nebude do budoucna možná. Jaké jsou sankce za nelegální vypouštění odpadních vod? Fyzická osoba, která vypouš odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, popřípadě do kanalizace, v rozporu s vodním zákonem se dopouš přestupku dle 34 zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Za takové pro právní jednání může být vodoprávním úřadem udělena pokuta až do výše Kč. Proč bych měl svou nemovitost připojit na nově budovanou kanalizaci? Mimo již výše uvedených legisla vních důvodů a pozi vního dopadu na životní prostředí se jedná zejména o tyto důvody: - minimální administra vní zátěž a úspora nákladů na vydání povolení k umístění a provedení přípojky - zvýšení standardu bydlení a hodnoty nemovitos - snížení provozních nákladů na likvidaci odpadní vod - dřívější opravy komunikací po realizaci kanalizace

4 Právě jsem dostavěl domek s novou domovní ČOV nebo jsem svoji ČOV zrekonstruoval. Musím se připojit na kanalizaci? Pokud je Vaše čis rna OPRAVDU v pořádku, nikdo Vás v nejbližší době k napojení nu t nebude. Nicméně uvědomte si, že máte vydané povolení k nakládání s vodami na dobu určitou, po jeho uplynu Vám jeho platnost rozhodně nikdo neprodlouží a napojit se na kanalizaci budete muset. Zvažte, zda pro Vás není výhodnější nyní skoro novou ČOV vykopat a se ztrátou prodat; za 8 10 let bude dobrá leda na skládku odpadů. ČOV povolované jako výrobek musí splňovat určité parametry. Je třeba dokázat, že tyto hodnoty splňují a nepřekračují je. Toto se může kontrolovat. V našem případě to bude příslušný stavební úřad. Vyžaduje umístění kanalizační přípojky povolení? Ano. Kanalizační přípojky včetně tzv. vnitřních rozvodů lze umisťovat (povolovat) na základě územního souhlasu [ 96 odst. 2 písm a) stavebního zákona], který vydává příslušný stavební úřad (Městský úřad Týnec nad Labem, odbor územního a stavebního řízení, dále jen stavební úřad ) na podkladě žádos stavebníka (oznámení o záměru) podaném stavebníkem na předepsaném formuláři spolu s přílohami podle 96 odst. 3 stavebního zákona tj. mimo jiné s jednoduchou projektovou dokumentací, souhlasy osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn atd. Vydání územní souhlasu je zpoplatněno částkou 500,-Kč podle sazebníků správních poplatků. V případě využi nabízené možnos městem k podání žádos o vydání územního rozhodnu na umístění stavby ve smyslu 96 odst. 5 stavebního zákona tj. v zastoupení stavebníků např. celé kanalizační stoky nebo ulice, kdy žadatelem bude Město Týnec nad Labem, a to na základě udělených plných mocí jednotlivých vlastníků nemovitos (plná moc nemusí být úředně ověřená) vyřídí veškerá povolení Město Týnec nad Labem. Vyřídí za mě někdo uvedená povolení? Vyřídit si příslušná povolení je povinnos vlastníka nemovitos před zahájením stavebních prací tj. územního souhlasu [ 96 odst. 2 písm a) stavebního zákona] v odůvodněných případech územního rozhodnu ( 96 odst. 5 stavebního zákona). Ve smyslu výše uvedené možnos je Vám Město Týnec nad Labem ochotno ve spolupráci se stavebním úřadem a projekční firmou, zajis t příslušné povolení (územní rozhodnu ) za jednotný příspěvek na pořízení projektové dokumentace 1 000,-Kč. Pro případ individuálního podání bude zveřejněna vzorová žádost pro vydání územního souhlasu včetně povinných příloh.

5 Moje náklady na povolení stavby? Vydání územního souhlasu (individuální žádost): 500,-Kč správní poplatek + náklady spojené s vypracování jednoduché projektové dokumentace + zajištění příloh žádos. V případě využi nabízené možnos městem k podání žádos o vydání územního rozhodnu : správní poplatek nepla te, vybírá se pouze 1000,-Kč příspěvek na pořízení projektové dokumentace, přílohy žádos zajis město. Jak bude provedena přípojka a co si již budu muset zařídit sám? Dodavatelská firma Vám zhotoví přípojku na hranici pozemku. Ta je Vám ochotna přesně připravit napojení. Je pak již jen na Vás propojení mezi hranicí pozemku po domovní odpad. Na soukromé čás kanalizační přípojky se doporučuje osadit kontrolní revizní šachta z důvodu možnos čištění. Toto je platné pro gravitační přípojku. Tam, kde toto napojení nebude možné, budou osazeny na soukromých pozemcích domovní čerpací jímky. Následně bude provedena montáž výtlačného potrubí PEHD 40 až do veřejné kanalizační stoky, kde bude zpravidla zaústěno do plastové šachty z důvodů možnos čištění. V těchto případech bude inves ce vlastníka nemovitos pouze dopojení domovní čerpací jímky na stávající odpad potrubím PVC KG DN 150 a napojení skříňky ovládací automa ky na domovní rozvaděč. Na to bude muset vlastník mít elektrorevizi. Platbu za elektrickou energii, která je třeba na provoz čerpadla, bude také hradit majitel nemovitos. Co se stane, když se nenapojím na budovanou kanalizaci? Město Týnec nad Labem provede veřejnou část přípojky vždy k hranici Vašeho pozemku. Pokud nedojde k napojení, nebude na veřejné čás přípojky zřízena odbočka. Následně bude vodohospodářský orgán - odbor životního prostředí při MěÚ Kolín provádět kontrolu likvidace odpadních vod ze všech nemovitos. V případě shledání rozporu bude postupováno dle platné legisla vy (rozhodnu o odstranění nedostatků, peněžní pokuty). Je jen otázka času, kdy bude každá nemovitost připojena. V případě napojení dodatečně bude nutno zhotovit bod k napojení přípojky, který bude umístěn povětšinou v místní komunikaci na veřejném pozemku. Náklady na takovéto připojení budou dos vysoké. K ceně napojení na řad, realizace vlastní přípojky a terénních úprav budou přičteny náklady na přípravu výstavby, zajištění projektové dokumentace a DPH. Tyto náklady se již u velmi krátkých přípojek mohou pohybovat okolo cca 20 s. Kč. Realizací dodatečného napojení se vlastník nemovitos nevyhne nutnos zajištění územního souhlasu resp. Územního rozhodnu pro zřízení přípojky a územního souhlasu po soukromé čás pozemku na vlastní náklady.

6 Mohu napojit na kanalizační potrubí dešťový svod? Ne, nemůžete! Čis rna odpadních vod je dimenzována na nátok pouze splaškových vod. Kdyby došlo k napojení dešťových svodů, pak by mohlo dojít ke kolapsu ČOV. Z tohoto důvodu, bude město požadovat, před vlastním zasypáním provést vizuální kontrolu kanalizační přípojky na Vašem pozemku. Bude o tom pořízen stručný zápis a fotodokumentace. Poté Vám bude dán pokyn k její zasypání. Mohu nalít do kanalizace tuky či olej? Ne, nemůžete! Čis rna odpadních vod není stavěna na odbourávání tuků a olejů. V případě provozoven, kde se ve velkém vaří, tyto si budou muset nechat zřídit lapač tuků (LAPOL). V případě domácnos bude Vám možno zajis t zdarma zpětný odběr na sběrném místě. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA A KONTAKTY: Město Týnec nad Labem tel: , (fax) Za Týnec nad Labem: pan Dušan Žmolil tel.: , pan Václav Svoboda tel.: Za Vinařice: pan Josef Vomáčka tel.: , pan Václav Tvrdík tel.: Za Lžovice: pan Milan Horák ml. tel.: , pan Václav Tvrdík tel.: Sdružení PSVS REVIS zhotovitel stavby: Pan Michal Pirkl (firma REVIS s.r.o.) tel.: , pan Petr Šulek tel.: Pan Jakub Lejnar (firma Porr (Česko) a.s.) - tel.: Pan Michal A e (firma Porr (Česko) a.s.) - tel.: Za projekční firmu: Ing. Mar n Bažant, pan Luboš Kasal (MEDIUM project EU s.r.o.) tel.:

7 Nyní jsme Vám připravili informace od projektanta stavby: Z hlediska technického se jedná o řešení systému gravitačních kanalizačních stok, výtlaků, čerpacích stanic a ČOV. Při návrhu stok je v maximální míře využito přirozeného spádu terénu, v případech nepříznivých spádových podmínek bude provedeno přečerpávání splašků z čerpacích stanic do výše situovaných gravitačních stok. Dimenze gravitačních stok je navržena DN 250, DN 300, max. DN 400, dimenze výtlačných kanalizačních řadů PEHD 63, PEHD 75, PEHD 90, PEHD 110, max. PEHD 125. Veřejná část gravitačních kanalizačních přípojek bude provedena v dimenzi DN 150 (výjimečně DN 200), podružné kanalizační tlakové řady v dimenzi PEHD 40. Celkový rozsah stavby činí v součtu nově položeného potrubí téměř cca 26,4 km. Vzhledem k navrženému situování stávající a navrhované čis rny odpadních vod ( ČOV ) bude celá stavba zahájena v letošním roce výkopovými pracemi v obcích Vinařice a Lžovice. Veškeré splaškové odpadní vody z obce Vinařice, situované podél levobřežní čás řeky Labe, budou odváděny kombinovaným gravitačním a tlakovým potrubím do kanalizačního systému v obci Záboří nad Labem s následným čištěním na stávající ČOV, která disponuje dostatečnou kapacitou pro pokry produkce celé lokality včetně výhledu (cca 200 EO). Pro obec Lžovice a město Týnec nad Labem bude vybudována nová ČOV, situovaná na pravém břehu řeky Labe, zcela mimo intravilán obou řešených lokalit. Jedná se o mechanicko biologickou technologii s jemnobublinnou aerací, která zajišťuje kvalitní proces čištění splašků s výstupy plně vyhovujícími emisním a imisním standardům přípustného znečištění vypouštěných odpadních vod ve smyslu Nařízení vlády ČR č. 229/ 2007 Sb.. Na tuto ČOV bude čerpáno z obce Lžovice a z města Týnec nad Labem veškeré množství odpadních vod centrálními čerpacími stanicemi, osazenými na hranicích intravilánů obou řešených lokalit. Následně budou, podle předem daného a odsouhlaseného harmonogramu, probíhat práce v rámci 1. a 2. stavby v Týnci nad Labem. Vlastní výstavbu kanalizačního zařízení lze shrnout následovně: A/ Zemní práce : Pro kanalizační řady bude prováděn výkop s šířkou manipulačního prostoru mezi pažícími prvky cca 1,1 m. V místech osazení revizních šachet bude rýha rozšířena. Hloubka rýhy vychází ze spádových poměrů terénu a navrženého spádu potrubí, průměrná hloubka uložení bude cca 1,8 2,0 m.

8 Orientační schéma uložení potrubí : Pokládka potrubí se řídí jednotlivými ustanoveními specifikované ČSN EN Výkop rýh ČSN EN 1610 kap.6 a PD Zásyp a hutnění ČSN EN 1610 kap. 11 a PD Zkoušky během výstavby ČSN EN 1610 kap.. 10 a 12 B/ Montážní práce : Montážní práce představují pokládku gravitačního potrubí a výtlačných kanalizačních řadů od veřejných čerpacích stanic na předem připravené lože, osazení veřejných čerpacích stanic včetně elektropřípojek, pokládku veřejné čás kanalizačních přípojek, ukončených na hranici soukromých pozemků, pokládku podružných kanalizačních tlakových řadů s osazením domovní čerpací jímky převážně na soukromých pozemcích. Výtlačné potrubí splašků, vedené od veřejných čerpacích stanic, bude uloženo do společné rýhy s gravitačním potrubím.

9 Další důležitou součás stavby budou kanalizační přípojky, vysazené z kanalizačních stok. Kanalizační přípojky definuje zákon č. 274/ 2001 Sb. ( zákon o vodovodech a kanalizacích ) ve znění pozdějších předpisů : 3 Přípojky, odst. ( 2 ) : Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. 3 Přípojky, odst. ( 7 ) : Opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. 3 Přípojky, odst. ( 8 ) : Obecní úřad může v přenesené působnos rozhodnu m uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají, nebo mohou vznikat, odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Z výše uvedených výňatků příslušného zákona vyplývá, že zřízení kanalizační přípojky je v celé její délce záležitos vlastníka připojované nemovitos, nicméně připravovaná akce zahrnuje realizaci těchto kanalizačních přípojek až na hranice soukromých pozemků. Vlastníci jednotlivých nemovitos budou provádět pouze dopojení kanalizační přípojky od hranice soukromého pozemku po stávající domovní odpad. V rámci tohoto stavebního objektu bude prováděno pro napojení jednotlivých nemovitos vysazování odbočkových T kusů z gravitačních stok. Kanalizační přípojka v dimenzi DN 150 (výjimečně DN 200) bude vedena od kanalizačních stok kolmo k hranicím soukromých pozemků vlastníků nemovitos. Následná část kanalizační přípojky od hranice soukromého pozemku po napojení na domovní odpad bude provedena v režii jednotlivých vlastníků nemovitos včetně zajištění projektové dokumentace (jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy situační výkres) povolení realizace stavebním úřadem (vydání Územního souhlasu). Na soukromé čás kanalizační přípojky se doporučuje osadit kontrolní revizní šachta z důvodu možnos čištění. Stávající žumpy, sep ky či jiná související zařízení budou poté vyřazena z provozu. Navržená technologie centrální čis rny odpadních vod umožní vypouštění odpadních vod do vod povrchových v kvalitě plně vyhovující Nařízení vlády ČR č. 229/ 2007 Sb.. Napojení na stávající domovní odpad musí být provedeno před ús m potrubí do žump a sep ků, aby bylo zamezeno pronikání dešťových a balastních vod do nového potrubí splaškové kanalizace.

10 Schéma provedení gravitační kanalizační přípojky : U nemovitos, které mají stávající vývod situován tak, že nelze provést dopojení do gravitační kanalizace za dodržení minimálního spádu potrubí (cca 2 %), budou osazeny na soukromých pozemcích domovní čerpací jímky. Následně bude provedena montáž výtlačného potrubí PEHD 40 až do veřejné kanalizační stoky, kde bude zpravidla zaústěno do plastové šachty z důvodů možnos čištění. V případě např. poruchy čerpadla nebo výpadku elektřiny by nádrž měla bez přetečení vydržet cca 1 den. Přečerpávací nádrž bude umístěna až v těsné blízkos domu, v rámci projektu je hrazena jak nádrž, tak připojení k hlavnímu řádu - tedy i část přípojky jdoucí po soukromém pozemku. V těchto případech bude inves ce vlastníka nemovitos pouze dopojení domovní čerpací jímky na stávající odpad potrubím PVC KG DN 150 a dopojení skříňky ovládací automa ky na domovní rozvaděč. Technické parametry čerpadla ČJ : - Q max : 45 l / min. - P max : 1 MPa - ponor max : 10 m - výtlak : R 5/4 Technické parametry - elektromotor : - elektromotor : s olejovou náplní - výkon : 1,1 kw - napě : 3 x 230/ 400 V - otáčky : 2820/ min. - In : 4,1 A

11 Schéma provedení podružného tlakového kanalizačního řadu s domovní čerpací jímkou : Hloubka uložení potrubí gravitační kanalizační přípojky je závislá na hloubce výstupu z domu a hloubce uložení příslušné kanalizační stoky, dále sklonu potrubí, jeho délce ( průměrná hloubka uložení činí cca 0,8 1,5 m). Z hlediska připojení v rámci realizace stavby je nutné zvážit skutečnost, že dodatečné napojení na již vybudovaný kanalizační řad je nákladná záležitost, protože vlastník připojované nemovitos si hradí náklady na celou kanalizační přípojku ve své režii (od kanalizační stoky po napojení na domovní odpad ve smyslu zákona č. 274/ 2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích). Důležité je, že v obou případech musí být zajištěno oddělení dešťové a splaškové kanalizace a na čis rnu odpadních vod (ČOV) musí jít jen domovní splašky. V případech, kdy dosud u domu fungoval např. sep k, tento musí být odstaven - např. přemostěn trubkou. Je to z toho důvodu, že by se tu splašky z domovního odpadu začaly čis t, což je nežádoucí. Nová ČOV Lžovice bude zajišťovat čištění splaškových odpadních vod z města Týnec nad Labem a z přilehlé obce Lžovice. Jedná se o technologii mechanicko biologického čištění s jemnobublinnou aerací. Objekt ČOV bude umístěn nad kótu hladiny stoleté vody. Recipientem pro vyčištěné odpadní vody z ČOV bude řeka Labe.

12 Specifikace stavební připravenos na stavbě: Kanalizace v Týnci nad Labem 1.stavba, Kanalizace v Týnci nad Labem 2.stavba, kanalizace v obci Lžovice a ČOV Lžovice, Kanalizace v obci Vinařice Dodavatel: PSVS Revis sdružení kanalizace v Týnci nad Labem, kontaktní adresa: Porr a.s., Dubečská 3238, , Praha 10 Celkový obsah činnos před zahájením stavby. 1. Paspor zace jednotlivých objektů 2. Paspor zace jednotlivých kanalizačních přípojek 3. Paspor zace domovních studní. 4. Paspor zace komunikací dotčených stavbou a používaných vozidly stavby. 5. Stavební připravenost jednotlivých nemovitos před zahájení stavebních prací 6. Provedení domovní kanalizační přípojky 1. Paspor zace jednotlivých objektů Jedná se o fyzickou prohlídku,(pověřenou osobou dodavatele ),jednotlivých nemovitos a jejich sklepů, a to včetně příslušné fotodokumentace s ohledem na výskyt podzemní vody a skalního podloží v dané lokalitě. (Objekty v havarijním stavu budou posouzeny sta kem.)tento dokument bude vy štěn a podepsán ze strany dodavatele a majitele nemovitos. 2. Paspor zace jednotlivých kanalizačních přípojek Na místě samém bude upřesněna poloha nově budované přípojky, upřesněna dimenze, hloubka napojení (u tlakových přípojek upřesněno místo pro čerpací stanici a pro připojení elektro přívodu k technologickému rozvaděči). Tento dokument bude vy štěn a podepsán ze strany dodavatele a majitele nemovitos. Majitel nemovitos bere na vědomí,že následné změny provedené po pokládce potrubí bude majitel plně hradit zhotoviteli. 3. Paspor zace domovních studní. Jedná se o fyzickou prohlídku ( pověřenou osobou dodavatele- hydrogeolog) jednotlivých studní v prostoru stavby ( i blízkém okolí). Bude provedeno zaměření hladiny podzemní vody ve studních před zahájením prací. Na některých studních určených hydrogeologem budou osazena měřidla, která budou snímat pohyb hladiny v průběhu stavby i s ohledem na roční období.

13 4. Paspor zace komunikací. Dokumentace stavu všech komunikací dotčených stavbou s technickým popisem a video záznamem. Tyto jednotlivé dokumenty budou vy štěny min. ve dvou vyhotoveních ( 1x dodavatel a 1x majitel nemovitos, ( čás týkající se investora- Město Týnec nad Labem). 5. Stavební připravenost jednotlivých nemovitos před zahájení stavebních prací a) Gravitační kanalizační přípojka b) Tlaková kanalizační přípojka ( přípojka s čerpadlem) a) Gravitační kanalizační přípojka Požadavky na jednotlivé majitele. 1. Označit veškeré inženýrské sítě v majetku jednotlivých vlastníků v místě prováděných zemních prací (přípojky elektro, vodovodní přípojka, stávající kanalizační potrubí, drenáže ). 2. V místě požadavku na osazení odbočky a dopojení veřejné čás přípojky je nutné odkrýt stávající gravitační potrubí nebo jednoznačně protokolárně určit hloubku a průměr gravitační přípojky z důvodu určení hloubky potrubí v místě napojení. Doporučený spád gravitační přípojky je 2cm na 1m potrubí s ohledem na projektovanou hlavní stoku. Doporučujeme na vlastnické hranici provést cca 1m výkopu v požadované hloubce napojení. V tomto místě bude ukončena veřejná část přípojky provedená dodavatelem. 3. Po ukončení všech prací na soukromých pozemcích ze strany zhotovitele bude předložen k podpisu jednotlivým dotčeným vlastníkům protokol o zpětném převze pozemku, jehož součás bude i zápis o veškerých inženýrských sí ch. b) Tlaková kanalizační přípojka ( přípojka s čerpadlem). pro montáž čerpacích technologií pro jednotlivé vlastníky dotčených nemovitos. Požadavky na jednotlivé majitele : Elektroinstalace: a) zajis t přívod NN pro ovládací automa ku kabel CYKY dle platných norem (5C x 2,5-6) jis č 3f 16B/400V proudový chránič Un = 400V (pokud není součás elektroinstalace objektu ). - I n = 40A - I Dn = 0,03A - charakteris ka G zajis t revizi přívodu!!!! ovládací automa ka uchycená na zdi upřesnění délky ovládacího kabelu

14 - přívod NN dle bodu a) vyveden na zdi objektu s rezervou 0,5 1,0 m v místě s možnos každodenní kontroly op cké signalizace (min. výška spodní hrany ovládací automa ky 0,60 m nad upraveným terénem) b) čerpací šachta (ČŠ) velikost šachty většinou o průměru 0,80 m, výkop cca 1,50 x 1,50 m hloubka dle přítoku přivedené gravitační přípojky k ČŠ včetně propojení do šachty (bez možnos přivádění odpadních vod před montáží). Hloubka zaústění do čerpací šachty min. 1,00 m ode dna. protokol o zkoušce těsnos gravitačních přípojek zajis t možnost napuštění čerpací šachty při osazení a pro odzkoušení funkčnos po montáži technologie zahradní hadice pro napuštění. c) jednoduché schéma celého systému Poznámka: 1) Domovní rozvaděč stávající u každé nemovitos. 2) Přívod nn pro ovládací automa ku zajis vlastník nemovitos včetně revizní zprávy 3,4,5) Dodávka zhotovitele PSVS Revis sdružení kanalizace v Týnci nad Labem. 6) Stávající 7) Gravitační přípojku zajis vlastník nemovitos včetně propojení do čerpací stanice osazené zhotovitelem. 8) Výtlačné potrubí - dodávka zhotovitele PSVS Revis sdružení kanalizace v Týnci nad Labem.

15 d ) Ostatní požadavky 1. Označit veškeré inženýrské sítě v majetku jednotlivých vlastníků v místě prováděných zemních prací (přípojky elektro, vodovodní přípojka, stávající kanalizační potrubí,. ). 2. V místě požadavku na osazení čerpací stanice odkrýt stávající gravitační potrubí nebo jednoznačně protokolárně určit hloubku a průměr gravitační přípojky z důvodu určení hloubky a následné dodávky čerpací stanice. Hloubka zaústění gravitační přípojky (spodek potrubí) do čerpací šachty min. 1,00 m ode dna. Po ukončení všech prací na soukromých pozemcích ze strany zhotovitele bude předložen k podpisu jednotlivým dotčeným vlastníkům protokol o zpětném převze pozemku, jehož součás bude i zápis o veškerých inženýrských sí ch. 1. Provedení domovní kanalizační přípojky informace o přepojení na nově vybudovanou kanalizace. Napojení až po pokynu od investora.!!!! Domovní přípojkou se rozumí trubní vedení od domu do místa napojení na veřejnou část přípojky popř. čerpací stanici (domovní přípojku si hradí majitel nemovitos ). Přípojka musí být provedena z plastových kanalizačních trubek (PVC KG DN 150 popřípadě DN 200), vstup do stoky je Ø 150 mm, u větších objektů Ø 200 mm. Spád domovní přípojky musí být alespoň 2 cm na 1 m délky. V místě, kde potrubí zahýbá o 90 a tam, kde bude sloučeno více odpadních vedení musí být vložena revizní šachta. Z důvodu čistění svodu v případě dlouhých trubních vedení je vhodné vsadit asi v 1 2 délky revizní šachtu s šachtovým dnem. Přípojka musí být vodotěsná - nesmí do ní zatékat spodní a povrchová voda. Do přípojky nesmí být svedena voda dešťová.( Pla pro splaškovou kanalizaci oddílnou). Pokud na čás domovní přípojky bude ponecháno původní odpadní potrubí z kameniny, betonu či z li ny, musí být zajištěna vodotěsnost tohoto vedení! Trubní vedení musí být v pískovém loži (podsypáno pískem). Po položení potrubí a před jeho zasypáním MUSÍ být přizván na kontrolu pověřený pracovník obce (zkontroluje provedení přípojky, provede fotodokumentaci), teprve po jeho souhlasu bude možné potrubí a výkop zasypat. Vlastníci nemovitos, kde by se do odpadů mohly dostat tuky a oleje, musí do domovní přípojky osadit odlučovače tuků (LAPOL) jedná se hlavně o přípojky z restaurací, penzionů, vývařoven, opraven automobilů apod.

16 Výše uvedené údaje jsou jen základní charakteris kou této připravované rozsáhlé akce. S dalšími podrobnostmi bychom Vás chtěli seznámit na veřejných besedách s občany ve věci výstavby kanalizace, na které Vás mto srdečně zveme. Termíny konání se včas dozvíte a proběhnou pro všechny tři obce odděleně tak, aby bylo dostatek času na zodpovězení otázek. Na těchto veřejných schůzích budou rovněž přítomni zástupci vybraného dodavatele stavby, projektantů a technického dozoru investora, kteří jsou Vám připraveni zodpovědět veškeré Vaše konkrétní dotazy, týkající se této významné akce. Nezbývá si než přát, že přes veškerá úskalí, kterými si procházíme a ještě projdeme, dokážeme vše realizovat ke spokojenos nás všech. Děkujeme Vám za trpělivost a pochopení. Zastupitelstvo města Týnec nad Labem Městský úřad Týnec nad Labem stavební úřad zhotovitel stavby Sdružení PSVS REVIS KANALIZACE V Týnci nad Labem projekční kancelář MEDIUM project EU s.r.o.

17 VZOR OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU V ÚZEMÍ K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Ulice: Horní 321/8 Městský úřad Hornídolní, odbor výstavby PSČ, obec: Hornídolní V Hornídolní dne Věc: OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU V ÚZEMÍ K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU podle ustanovení 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. ČÁST A. I. Žadatel fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování) fyzická osoba podnikající podání souvisí s její podnikatelskou činností jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování) právnická osoba název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby Filip Hvězdecký, nar , Slunná 375/51, Hornídolní Viola Hvězdecká, nar , Slunná 375/51, Hornídolní Žádá-li o vydání územního souhlasu více žadatelů, jsou údaje obsažené v bodě I. připojené v samostatné příloze: ano ne Žadatel jedná samostatně je zastoupen: jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu / adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování): Vilém Soukenický, Příkop 627/5, Hornídolní 1

18 II. Místo záměru Dotčené pozemky: obec katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra Hornídolní Hornídolní 235/5 zahrada 648 m 2 Týká-li se záměr stavby / zařízení, žadatel uvede jejich identifikaci podle katastru nemovitostí. Týká-li se záměr více pozemků / staveb / zařízení, žadatel připojuje údaje obsažené v bodě II. v samostatné příloze: ano ne III. Účastníci, kteří mají vlastnická práva k pozemkům / stavbám / zařízením, jichž se požadovaný záměr týká Pozemek parc. č.:...., katastrální území:. Stavba / zařízení identifikace podle katastru nemovitostí:.... Vlastník: fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování) fyzická osoba podnikající podání souvisí s její podnikatelskou činností jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování) právnická osoba název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby Vlastník jedná: samostatně zastoupen Pozemek je ve vlastnictví: žadatele jiného vlastníka Stavba /zařízení je ve vlastnictví: žadatele jiného vlastníka Navrhuje-li se záměr na více pozemcích / stavbách / zařízeních, žadatelé připojují údaje obsažené v bodě III. v samostatné příloze: ano ne IV. Účastníci, kteří mají jiná věcná práva k pozemkům / stavbám / zařízením Pozemek parc. č.:...., katastrální území:. Stavba / zařízení identifikace podle katastru nemovitostí:.... Druh práva: (např. věcné břemeno, zástavní právo, předkupní právo) 2

19 .. Oprávněný: jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu / adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování):.... Navrhuje-li se záměr na více pozemcích / stavbách / zařízeních, u nichž jsou jiná věcná práva, žadatelé připojují údaje obsažené v bodě IV. v samostatné příloze: ano ne V. Základní údaje o záměru Druh a rozsah oznamovaného záměru a jeho vlivech na sousední pozemky a stavby Jedná se stavbu garáže o velikosti 6 x 4 m, tj. 24 m 2 zastavěné plochy, nepodsklepenou, s plochou střechou, výška stavby 2,5 m. Vzdálenost od hranice vlastního i sousedního pozemku je 2 m. VI. Údaj o tom, zda je záměr v zastavěném území nebo zastavitelné ploše Pozemek se nachází v zastavěném území, které je územním plánem obce Hornídolní určeno jako plocha pro bydlení. Pozemek v současné době využíván jako zahrada. VII. Údaj prokazující soulad s územně plánovací dokumentací, s obecnými požadavky na využívání území a obecnými požadavky na výstavbu Územní plán obce Hornídolní byl schválen usnesením č. 245/2004 dne VIII. Údaje o současném stavu dotčeného území, pozemcích a stavbách na nich Území je zastavěno rodinným domem s doplňkovými stavbami. IX. Údaj o tom, že poměry v území se záměrem podstatně nemění Výstavbou garáže se poměry v území nemění. 3

20 X. Údaj o tom, že záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu Záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. XI. Posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu záměr nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí: nevztahuje se na něj zákon č. 100/2001 Sb. ani 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb. vyjádření příslušného úřadu, kterým se konstatuje, že záměr nepodléhá posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. stanovisko orgánu ochrany přírody, kterým tento orgán vyloučil významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti závěr zjišťovacího řízení, kterým se stanoví, že záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí XII. Seznam dalších účastníků řízení (neuvedených v bodě I. a III.) Jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu / adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování): Jiří Potměšil, Slunná 374/49, Hornídolní (vlastník sousedního pozemku a staveb na něm) Jiřina Potměšilová, Slunná 374/49, Hornídolní (vlastník sousedního pozemku a staveb na něm) Jakub Hrazdíra, Slunná 376/53, Hornídolní (vlastník sousedního pozemku a staveb na něm) Jiří Potměšil, Kopřivová 234/6, Hornídolní (vlastník sousedního pozemku a staveb na něm) Je-li počet dalších účastníků větší, žadatel připojuje údaje obsažené v bodě VIII. v samostatné příloze: ano ne podpis žadatele nebo jeho zástupce 4

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ metodický návod Žádost o územně plánovací informaci o vydání územního rozhodnutí nebo o vydání územního souhlasu (příloha č. 1 vyhlášky)

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ podle ustanovení 86 ve spojení s 80 zákona

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Správní a stavební Ulice:Masarykovo náměstí 6 PSČ, obec:789 01 Zábřeh na Moravě V Olomouci dne 30. 11. 2011 Věc: x ŽÁDOST O VYDÁNÍ

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU Příloha č. 10 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Adresa pořizovatele: Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne..... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU podle ustanovení 66 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Zábřeh Ulice: Masarykovo náměstí 510/6 PSČ,obec: 789 01 Zábřeh V Olomouci dne 1. 11. 2011 Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

Více

ČÁST A. katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra

ČÁST A. katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra Příloha č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Magistrát města Liberec odbor stavební úřad nám. Dr. E. Beneše 1 460 59 Liberec I Věc: ŽÁDOST O ÚZEMNÍ SOUHLAS podle ustanovení 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Hornídolní, odbor výstavby Ulice: Horní 321/8 PSČ, obec: 444 00 Hornídolní V Hornídolní dne 2.5.2007 Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU podle ustanovení 86 ve spojení s 83 zákona č. 183/2006

Více

ŽÁDOST O ZMĚNU STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

ŽÁDOST O ZMĚNU STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM Podání žádosti na tomto formuláři není povinné Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... Věc: ŽÁDOST O ZMĚNU STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM podle ustanovení 118 zákona č. 183/2006

Více

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ metodický návod Žádost o územně plánovací informaci o vydání územního rozhodnutí nebo o vydání územního souhlasu (příloha č. 1 vyhlášky)

Více

OZNÁMENÍ STAVBY posouzené autorizovaným inspektorem

OZNÁMENÍ STAVBY posouzené autorizovaným inspektorem Příloha č. 3 k vyhlášce č. 526 /2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... Věc: OZNÁMENÍ STAVBY posouzené autorizovaným inspektorem podle ustanovení 117 zákona č.

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... Věc: ŽÁDOST O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM podle ustanovení 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... d...... Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustvení 110 odst. 1 a 2, zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA NEBO ZMĚNU

Více

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků Městský úřad Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí 1 Tel.381 201 111, fax.381 263 179 Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy V... dne Žádost o souhlas stavebního

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Strakonice, odbor dopravy Ulice: Velké náměstí 2 PSČ, obec: 386 01, Strakonice V... dne...... Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

ČÁST A I. Základní údaje o změně využití území (druh, stávající účel, nový účel, celková výměra)...

ČÁST A I. Základní údaje o změně využití území (druh, stávající účel, nový účel, celková výměra)... Příloha č. 2 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: MěÚ Vysoké Veselí, stavební úřad Ulice: Mírové náměstí 9 PSČ, obec: 507 03 Vysoké Veselí Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ

Více

Adresa příslušného úřadu ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ ČÁST A Příloha č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ podle ustanovení 86 ve spojení s 82 zákona

Více

OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) 1) [ 15 vodního zákona] Jméno, popřípadě jména, příjmení... ... Adresa místa pobytu... ...

OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) 1) [ 15 vodního zákona] Jméno, popřípadě jména, příjmení... ... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD, STUDNI NEBO JINÉMU VODNÍMU DÍLU POTŘEBNÉMU

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY ČÁST A Příloha č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY v územním řízení ve zjednodušeném územním řízení podle

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ v územním řízení ve zjednodušeném

Více

Adresa příslušného úřadu. Věc: ŽÁDOST O DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY

Adresa příslušného úřadu. Věc: ŽÁDOST O DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Lipník nad Bečvou-stavební úřad Ulice: Nám.T.G.Masaryka 89 PSČ, obec : 75131 Lipník nad Bečvou V... d..... Věc: ŽÁDOST O DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY podle ustvení

Více

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu *) Příloha č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD, STUDNI NEBO JINÉMU VODNÍMU DÍLU POTŘEBNÉMU

Více

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti...

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti... *) Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY Věc: podle ustanovení 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] Úřad městské části města Brna Brno Židenice Odbor výstavby a územního plánování Gajdošova 7 615 00 Brno Místo pro podací razítko ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad v Sezimově Ústí Ulice: Dr. E. Beneše 21 PSČ, obec: 391 01 Sezimovo Ústí

Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad v Sezimově Ústí Ulice: Dr. E. Beneše 21 PSČ, obec: 391 01 Sezimovo Ústí Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad v Sezimově Ústí Ulice: Dr. E. Beneše 21 PSČ, obec: 391 01 Sezimovo Ústí Věc: ŽÁDOST O ZMĚNU STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM podle ustanovení 118 zákona č. 183/2006

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O POVOLENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU STAVBY podle ustanovení 124 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU [ 58

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY podle ustanovení 104 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ metodický návod Žádost o územně plánovací informaci o vydání územního rozhodnutí nebo o vydání územního souhlasu (příloha č. 1 vyhlášky)

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU K UŽÍVÁNÍ VODNÍHO DÍLA 1)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU K UŽÍVÁNÍ VODNÍHO DÍLA 1) ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU 1. Žadatel 2) K UŽÍVÁNÍ VODNÍHO DÍLA 1) [ 15 vodního zákona a 122 stavebního zákona] Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení.....................

Více

ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, místo, účel stavby)...

ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, místo, účel stavby)... Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Městský úřad Kolín, odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78 280 12 Kolín I Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustanovení 110 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006

Více

ČÁST A. I. Identifikační údaje stavby (název, účel stavby, místo, pokud dochází ke změně parcelního čísla uvést původní a nové parc. č.)...

ČÁST A. I. Identifikační údaje stavby (název, účel stavby, místo, pokud dochází ke změně parcelního čísla uvést původní a nové parc. č.)... Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy Ulice: Velké náměstí 3 PSČ, obec: 383 01 Prachatice Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM (STAVEBNÍ POVOLENÍ) ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM (STAVEBNÍ POVOLENÍ) ČÁST A Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Rumburk odbor stavební úřad Ulice: Třída 9. května 1366/48 PSČ, obec: 408 01 Rumburk Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

VYHLÁŠKA MMR Č. 503/2006 SB., Hlava II Žádost o vydání územního rozhodnutí (K 86 odst. 6 stavebního zákona) ze dne 10.

VYHLÁŠKA MMR Č. 503/2006 SB., Hlava II Žádost o vydání územního rozhodnutí (K 86 odst. 6 stavebního zákona) ze dne 10. VYHLÁŠKA MMR Č. 503/2006 SB., ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, místo, účel stavby)...

Adresa příslušného úřadu ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, místo, účel stavby)... Příloha č. 10 k vyhlášce č. 503 /2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Obecní úřad Dětmarovice, stavební úřad Ulice: Dětmarovice č. p. 27 PSČ,obec: 735 71 Dětmarovice Věc: OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

Více

Stavební úřad. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu. Obecní úřad Sokolnice. Komenského 435 664 52 SOKOLNICE. V... dne...

Stavební úřad. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu. Obecní úřad Sokolnice. Komenského 435 664 52 SOKOLNICE. V... dne... Příloha č. 5 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Obecní úřad Sokolnice Stavební úřad Komenského 435 664 52 SOKOLNICE V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU podle ustanovení

Více

. Odbor životního prostředí

. Odbor životního prostředí I -~ r L Městský úřad Hlinsko. Odbor životního prostředí Adámkova 554 539 23 Hlinsko Telefon: 469 326 154/156 E-mail: mesto hlinsko.ez J ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD, STUDNI

Více

OHLÁŠENÍ. [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona]

OHLÁŠENÍ. [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona] Příloha č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Blansko odbor životního prostředí nám. Republiky 1 678 01 Blansko 1. Stavebník 1) OHLÁŠENÍ [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst. 2 písm. n) stavebního

Více

ČÁST A. I. Identifikační údaje stavby (název, účel stavby, místo)...

ČÁST A. I. Identifikační údaje stavby (název, účel stavby, místo)... Příloha č. 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy Ulice: Velké náměstí 3 PSČ, obec: 383 01 Prachatice ŽÁDOST O POVOLENÍ

Více

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. OHLÁŠENÍ. [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona]

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. OHLÁŠENÍ. [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona] Příloha č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice OHLÁŠENÍ 1. Stavebník 1) [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst.

Více

OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY

OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY Městský úřad Dolní Bousov STAVEBNÍ ÚŘAD I.stupně nám. T.G.Masaryka 1 294 04 Dolní Bousov V... dne...... Věc: OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY podle ustanovení 127 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU [ 14 odst. 1 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU Městský úřad Šluknov Odbor výstavby a ŽP nám. Míru 1 407 77 Šluknov ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 1.

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad Hory stavební úřad Ulice: Horní nám. 1 PSČ, obec: 123 45 Hory

Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad Hory stavební úřad Ulice: Horní nám. 1 PSČ, obec: 123 45 Hory Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Hory stavební úřad Ulice: Horní nám. 1 PSČ, obec: 123 45 Hory V Horách d 12. 12. 2007 Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY podle ustanovení 104 odst. 2 písm. a) až d) zákona

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Hornídolní, odbor výstavby Ulice: Horní 321/8 PSČ, obec: 444 00 Hornídolní V Hornídolní dne 2.4.2007 Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Příloha č. 14 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY podle ustanovení 127 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona)

ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona) Městský úřad ve Šluknově ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona) 1. Žadatel Jméno, popřípadě jména, příjmení Adresa

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 24 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU t. --~ r L Městský úřad Hlinsko Odbor životního prostředí. Adámkova 554 539 23 Hlinsko Telefon: 469 326 154/156 E-mail: mesto hlinsko,cz J ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor životního prostředí Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA podle ustanovení 4 odst. 6 zákona

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Adresa příslušného úřadu Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Úřad: Městský úřad Lázně Bohdaneč Ulice: Masarykovo nám. 1 PSČ, obec: 533 41 Lázně Bohdaneč Věc: OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY podle ustanovení

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 ČÁST A

Adresa příslušného úřadu. Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 ČÁST A Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustanovení

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1)

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) *) Příloha č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Obchodní firma nebo název

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307

VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 Evidenční číslo: E / / 1.Žadatel: (majitel nemovitosti): VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 ŽÁDOST o zřízení vodovodní, kanalizační

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ podle ustanovení 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY ~ DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU 1* 16 odst 1 vodního zákona]

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY ~ DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU 1* 16 odst 1 vodního zákona] r Městský úřad Hlinsko Odbor životního prostředí. Adámkova 554 539 23 Hlinsko L Telefon: 469 326 154/156 E-mail: mesto@hlinsko.cz J ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ

Více

Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Lázně Bohdaneč odbor stavební Ulice: Masarykovo nám. 1 PSČ, obec: 533 41 Lázně Bohdaneč. V... dne...

Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Lázně Bohdaneč odbor stavební Ulice: Masarykovo nám. 1 PSČ, obec: 533 41 Lázně Bohdaneč. V... dne... Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Lázně Bohdaneč odbor stavební Ulice: Masarykovo nám. 1 PSČ, obec: 533 41 Lázně Bohdaneč V... dne...... Věc: ŽÁDOST O OVĚŘENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem Odbor územního plánování a stavebního řádu Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem 566 590 311, fax.: 566 590 347, e-mail: posta@bystricenp.cz, č. dat. schr.:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430 zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu

Více

Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...

Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne... Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... Věc: OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ stavby terénních úprav zařízení podle ustanovení 128 zákona č.

Více

PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. Pracoviště Plzeň Barrandova 28 326 00 PLZEŇ Obec Hrádek u Sušice Váš dopis zn./ze dne naše značka vyřizuje/tel./mobil Datum Jiří Čech / 377519813 / 731572991 6.9.2012 e-mail: jiri.cech@provod.cz Věc: Akce:

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: MěÚ Šenov, odbor výstavby a ŽP Ulice: Radniční náměstí 300 PSČ, obec: 739 34 Šenov Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-2353/2008-582/PJ Rousínov, dne 30. května 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 4420/2010/SÚ 6 Slavonice, dne: 4.5.2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. a),

Více

Věc: Zadávací řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE dodatečné informace

Věc: Zadávací řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE dodatečné informace Věc: Zadávací řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE dodatečné informace Zadavatel obdržel dotazy v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadané formou otevřeného řízení pod názvem ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE,

Více

ČÁST A. I. Odstraňovaná stavba / zařízení / terénní úprava (označení stavby / zařízení / terénní úpravy, místo)...

ČÁST A. I. Odstraňovaná stavba / zařízení / terénní úprava (označení stavby / zařízení / terénní úpravy, místo)... Příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ,obec:... Věc: OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ podle ustanovení 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KŘEPICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE VYDAL: Zastupitelstvo obce

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/9042-11/1483-2011/wah Dvůr Králové nad Labem, dne 3. května 2011

Více

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1)

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) *) Příloha č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 115 odst. 4 stavebního zákona a 15

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad Hory stavební úřad Ulice: Horní nám. 1 PSČ, obec: 123 45

Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad Hory stavební úřad Ulice: Horní nám. 1 PSČ, obec: 123 45 Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Hory stavební úřad Ulice: Horní nám. 1 PSČ, obec: 123 45 V Horách dne 20. 12. 2007 Věc: OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ stavby terénních úprav zařízení podle ustanovení

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘELOŽKA KANALIZACE VEDOUCÍ PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL JIŘÍ STOROŽENKO TOMÁŠ KŘEPELKA MILOSLAV KOMÁREK MĚSTO: VYSOKÉ MÝTO INVESTOR: Město Vysoké Mýto, IČ: 00279773 vkcad@vkcad.cz

Více